Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning"

Transkript

1 Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar Årsredovisning 2014

2 Innehåll KONCERNEN Året i korthet Detta är Getinge Koncernchefen kommenterar Drivkrafter Strategi Värderingar och Kultur Innovation Hållbarhetsredovisning Affärsområden - översikt Affärsområde Medical Systems Affärsområde Extended Care Affärsområde Infection Control Aktien EKONOMISK INFORMATION Fövaltningsberättelse Bolagsstyrningsrapport Internkontrollrapport Getinges styrelse Getinges koncernledning Förslag till vinstdisposition Koncernredovisning Resultaträkning Rapport över totalresultat Balansräkning Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter Moderbolagsredovisning Resultaträkning Rapport över totalresultat Balansräkning Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse GETINGE-DATA Flerårsöversikt, koncernen Flerårsöversikt, affärsområdena Största marknader Marknadsorganisation Förvärvshistorik Kvartalsdata Kvalitets- och miljöcertifieringar Miljödata Sociala data Adresser ÖVRIGT Definitioner Läsanvisningar Distributionspolicy Årsstämma och valberedning Finansiell information Att möta viktiga utmaningar för kunderna genom innovativa lösningar som räddar liv och garanterar utmärkt vård. VÅRT UPPDRAG

3 Året i korthet USA & Kanada +5% Försäljning (8 575) miljoner kronor Västeuropa +7% Försäljning (9 160) miljoner kronor Övriga världen +3% Försäljning (7 552) miljoner kronor Orderingång + 5,6 % Mkr (25 395). Organisk ökning: +0,7 % Nettoomsättning + 5,5 % Mkr (25 287). Organisk ökning: +0,6 % Resultat före skatt -37,0 % Mkr (3 153) Nettovinst -36,9 % Mkr (2 295) Vinst per aktie -37,3 % 6,01 kr (9,59 ) Ebita-resultat före omstrukturerings- och förvärvskostnader -5,6 % Mkr (4 766) Cash conversion 72,9 % (63,1 % ) Utdelning per aktie föreslås till 2,80 kr (4,15) Motsvarande 667 Mkr (989) Nyckeltal Orderingång, Mkr Orderingång, justerat för valutaeffekter och förvärv, % 0,7 4,0 Nettoomsättning, Mkr Nettoomsättning, justerat för valutaeffekter och förvärv, % 0,6 4,2 Omstrukturerings- och integrationskostnader, Mkr Förvärvskostnader, Mkr Ebita-resultat före omstrukturerings- och förvärvskostnader, Mkr Ebita-marginal före omstrukturerings- och förvärvskostnader, % 16,9 18,8 Vinst per aktie efter full skatt, kronor 6,01 9,59 Antal aktier, tusen Räntetäckningsgrad, ggr 5,70 6,90 Arbetande kapital, Mkr Avkastning på arbetande kapital, % 8,2 12,8 Avkastning på eget kapital, % 10,4 14,4 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,21 1,10 Cash conversion, % 72,9 63,1 Soliditet, % 35,4 37,4 Eget kapital per aktie, kronor 78,44 69,60 Årsstämman äger rum den 25 mars Information om anmälan, valberedning, utdelning, samt tidpunkter för koncernens finansiella information under 2015 finns på sidan 111 och

4 DETTA ÄR GETINGE Getinge på en minut Varje dag bidrar Getinges produkter till att rädda liv och säkerställa en god vård. Koncernen är en ledande global leverantör av produkter och tjänster för operationssalar, intensivvårdsavdelningar, vårdavdelningar, sterilcentraler, äldrevård samt företag och institutioner verksamma inom Life Science-området. I dag omsätter Getingekoncernen närmare 27 miljarder kronor och har försäljning via egna bolag världen över. Produktionen bedrivs vid anläggningar i Brasilien, Danmark, Frankrike, Kanada, Kina, Polen, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland och USA. Totalt har koncernen nästan anställda i över 40 länder. Västeuropa är den största regionen med 37 procent av försäljningen, tätt följd av USA & Kanada med 34 procent och marknads området Övriga världen med 29 procent. 84 procent av försäljningen sker till sjukhus, medan äldrevården står för 8 procent och Life Science-industrin för 8 procent. Getinge har haft en mycket god tillväxt sedan börsintroduktionen och ambitionen är att fortsätta att växa till en omsättning som uppgår till 50 miljarder kronor under kommande år. Vi ska vara en prioriterad partner och en globalt ledande aktör som bidrar till ett hållbart sjukvårdssystem - alltid med människan i fokus. VISION 2

5 DETTA ÄR GETINGE Getinges affärsområden Medical Systems Extended Care Infection Control Affärsområde Medical Systems produktsortiment omfattar bland annat utrustning för operationssalar, intensivvårdsavdelningar och så kallade cath labs, instrument för hjärt- och kärlkirurgi, anestesiutrustning och ventilatorer samt avancerade produkter för minimalinvasiv behandling av hjärtoch kärlsjukdomar. Medical Systems produkter och tjänster marknadsförs under varumärket Maquet. Affärsområde Extended Care erbjuder produkter och tjänster riktade mot sjukhus och äldrevård. Produktsortimentet omfattar bland annat lösningar för att förebygga risken för trycksår och djup ventrombos. Affärsområdet har också ett brett program av produkter som löser dagliga omvårdnadsuppgifter såsom lyft, förflyttning och patienthygien. Extended Cares produkter och tjänster marknadsförs under varumärket ArjoHuntleigh. Affärsområde Infection Control har ett brett utbud av desinfektions- och sterilisationsutrustning utformad för att passa behoven på sjukhus, i öppenvårdverksamheter och inom Life Science-industrin. Affärsområdet erbjuder även en komplett serie tillbehör för att säkerställa ett jämnt, tryggt, ergonomiskt och ekonomiskt flöde samt lagring av sterilgods. Infection Controls produkter marknadsförs under varumärket Getinge. Omsättning, Mkr Total försäljningsutveckling, % 5,9 % Organisk försäljningstillväxt, % 0,5 % Antal anställda Antal säljbolag 53 Antal produktionsanläggningar 13 Omsättning, Mkr Total försäljningsutveckling, % 4,3 % Organisk försäljningstillväxt, % 0,5 % Antal anställda Antal säljbolag 33 Antal produktionsanläggningar 5 Omsättning, Mkr Total försäljningsutveckling, % 6,0 % Organisk försäljningstillväxt, % 2,3 % Antal anställda Antal säljbolag 36 Antal produktionsanläggningar 10 Andel av koncernens omsättning 53% Andel av koncernens omsättning 27% Andel av koncernens omsättning 20% miljoner kronor miljoner kronor miljoner kronor 3

6 KONCERNCHEFEN KOMMENTERAR ett utmanande år för koncernen 2014 har varit ett utmanande år på ett flertal plan för koncernen. Med en gradvis förbättring av efterfrågan på medicintekniska kapitalvaror och större visibilitet kring Getinges regulatoriska utmaningar skapas utrymme för att genom strukturella förändringar uthålligt förbättra koncernens lönsamhet. Marknaden utvecklades inte som vi förväntat oss under året, särskilt inte i tillväxtländerna där vi hade högre ställda mål. På de mogna marknaderna var utvecklingen planenlig, men det är värt att notera att dessa marknader påbörjat en återhämtning från mycket låga nivåer. Regionerna utanför Västeuropa och Nordamerika, som har utvecklats till att bli Getinges viktigaste marknader för kapitalvaror, har genomfört omfattande utbyggnader av sjukvården under senare år. Till följd av det osäkra politiska läget på några av koncernens viktigaste tillväxtmarknader i Kina, Brasilien och Ryssland, har nyetableringen av sjukhus delvis uteblivit eller skjutits på framtiden i dessa länder. Detta har resulterat i en svagare efterfrågan på kapitalvaror under året och en lägre beläggningsgrad i koncernens kapitalvarufabriker. EN SJUKVÅRD I FÖRÄNDRING De förändringar vi ser på sjukvårdsmarknaden är inte enbart kortsiktiga. Hela branschen genomgår omfattande förändringar som innebär ändrade spelregler för såväl Getinge som våra konkurrenter. På de mogna marknaderna har sjukvårdskostnaderna under de senaste decennierna utvecklats långt snabbare än BNP. Denna utveckling avtog i samband med finanskrisen 2009 då sjukvården sattes under hård ekonomisk press och tvingades utveckla nya strategier med den ekonomiska agendan i fokus. Som leverantör till sjukvården ställer detta högre krav på oss att fortsatt utveckla vår konkurrenskraft och kostnadseffektivitet, samtidigt som vi tydligare måste visa de kliniska och ekonomiska värden som våra produkter och lösningar tillför. VÄGEN FÖR FORTSATT FRAMGÅNG För att fortsatt vara en attraktiv partner till sjukvården är det viktigt att anpassa koncernen efter rådande förutsättningar. Det ökade kostnadstrycket och branschens konsolidering gör att storlek blir mer avgörande för att Getinge ska nå långsiktig framgång. Förvärv kommer med andra ord att vara ett fortsatt viktigt strategiskt inslag för att nå kritisk massa och en relevant storlek. Potentialen att på meddellång sikt förbättra koncernens lönsamhet bedöms alltjämt som god Samtidigt är det viktigt att vi fortsatt effektiviserar och förädlar den befintliga verksamheten för att säkra en långsiktig och lönsam organisk tillväxt. Fokus kommer ligga på att leverera klinisk och ekonomisk nytta genom vårt kunderbjudande, ytterligare investera för expansion på tillväxtmarknaderna samt i högre grad dra nytta av koncernens storleksfördelar. AVTAL KLART MED FDA I februari 2015 godkändes ett förlikningsavtal mellan Medical Systems och FDA av en amerikansk domstol. Avtalet innebär ett ramverk som garanterar FDA att Getinge fullföljer det förbättringsarbete som pågår för att stärka Medical Systems kvalitetsledningssystem. Det är viktigt att framhålla att det inte finns några indikationer på att någon av affärsområdets produkter utgör en patientrisk. Vi tar det här mycket allvarligt och har gjort betydande investeringar i kvalitetsledningssystemet. Åtgärdsprogrammet är på god väg och har redan lett till väsentliga förbättringar. Som organisation har vi dragit viktiga lärdomar av situationen. För att detta inte ska upprepas har vi stärkt strukturen kring koncernens kvalitetsarbete. I vår industri är kvalitet ett fundament. De inspektioner och interna revisioner som genomförs ska betraktas som ett stöd i arbetet med kontinuerliga förbättringar. Detta är ett område där vi alltid måste sträva efter att bli bättre. GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Getinge har traditionellt haft en decentraliserad organisation som präglats av en kultur av entreprenörsanda och ansvarstagande. Tack vare vår tillväxt och våra förvärv är vi idag ett stort bolag, vilket kräver en i vissa avseenden annorlunda struktur. När vi nu samordnar vissa funktioner på koncernövergripande nivå för att kunna dra nytta av betydelsefulla skalfördelar är det viktigt att vi hittar rätt balans mellan dessa nya initiativ och vår unika historia av entreprenörskap och starkt ansvarstagande. En sammanhållande länk och en viktig del för att lyckas med detta är de koncerngemensamma värderingar som definie- 4

7 KONCERNCHEFEN KOMMENTERAR rats under året. Resultatet av arbetet kommer att implementeras under LJUSARE UTSIKTER FÖR 2015 Med en gradvis förbättring av efterfrågan på medicintekniska kapitalvaror och större tydlighet kring våra regulatoriska utmaningar kan vi nu på ett strukturerat och uthålligt sätt fokusera på att förbättra koncernens lönsamhet. Potentialen att på medellång sikt förbättra koncernens lönsamhet bedöms alltjämt som god. Getinges avsikt är att i samband med en kommande kapitalmarknadsdag under det andra kvartalet 2015 presentera nya finansiella mål baserat på koncernens uppdaterade strategi. TID FÖR NYA KRAFTER För min egen del innebär framtiden nya utmaningar. Jag har varit med om en fantastisk resa med Getinge. Nu känner jag att det är tid att ge plats för en ny kraft med nya perspektiv och ny energi. Ett sätt att ta ansvar är kanske just att veta när det är dags att lämna över till någon annan. Och det är med stor glädje jag välkomnar Alex Myers som min efterträdare. Alex är en samlande kraft och en utmärkt ledare, med omfattande kunskap om Getingekoncernen. Jag är övertygad om att Getinge under hans ledning kommer att nå nya höjder. Jag vill också passa på att tacka alla fantastiska medarbetare för alla spännande år på Getinge. Utan er hade vi inte kunnat växa och utvecklas till den framgångsrika koncern vi är idag. Johan Malmquist Koncernchef och VD 5

8 DRIVKRAFTER Nya förutsättningar på en marknad i förändring Den globala sjukvårdsindustrin har genomgått stora förändringar sedan finanskrisen 2009 och marknadsförutsättningarna har förändrats som en följd av ett antal olika faktorer. Demografiska förändringar Demografiska förändringar i framförallt Europa och USA leder till att behovet av kvalificerad sjukvård och äldrevård fortsätter att öka. På dessa marknader finns idag ett växande antal äldre som behöver sjukvård och en ökad förekomst av vällevnadssjukdomar, inte minst olika typer av hjärt- och kärlsjukdomar. Den svaga ekonomiska utvecklingen i kombination med en befolkning som lever allt längre och behöver mer vård gör att vårdsektorn är under ekonomisk press. Det finns på dessa marknader ett behov av att erbjuda bättre vård till fler människor utan att öka samhällskostnaden. För att möta de demografiska förändringarna kommer fokus inom sjukvården framför allt att ligga på tre områden: kliniska resultat, effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Ekonomisk utveckling på tillväxtmarknaderna Den ekonomiska utvecklingen på tillväxtmarknaderna gör att allt fler länder kan bygga upp en kvalificerad sjukvård. Många tillväxtländer har under de senaste åren haft en stark ekonomisk tillväxt, och har därmed fått ett ökat välstånd med en växande medelklass. I dessa länder satsas det nu på kraftiga utbyggnader av såväl den privata som den offentliga sjukvården. Produkter med enklare funktionalitet och lägre pris, som bidrar till en snabb expansion av sjukvården, efterfrågas framförallt av den offentliga sjukvården. Generellt är dock köpkraften på dessa marknader lägre än på de mogna marknaderna. Förändrade krav och beteenden Kunders förändrade beteenden och krav innebär nya förutsättningar för vårdinköp. Sjukvårdsmarknaden genomgår för närvarande en konsolidering. Resultatet blir färre och större aktörer, vilket i sin tur leder till en ökad prispress och reducerade ersättningsnivåer för medicinteknikbranschen. Inköpen görs idag i allt högre utsträckning centraliserat och högre upp i beslutshierarkin. Det innebär att det ofta är centrala inköpsavdelningar och inte läkare eller vårdpersonal som gör inköpen. Det ställs dessutom ökade krav för att påvisa att produkter och lösningar ger dokumenterade kliniska resultat och samtidigt levererar ekonomisk nytta. 6

9 DRIVKRAFTER Utmaningar För medicinteknikbolag innebär dessa trender ett antal utmaningar, exempelvis att: Visa på ekonomisk nytta och dokumenterad klinisk effekt för produkter och tjänster Erbjuda produkter och lösningar som effektiviserar och underlättar för vården Erbjuda totala servicelösningar samt stöd i form av utbildning Erbjuda produkter med enklare funktionalitet till lägre pris Getinges hantering av utmaningarna För Getinge blir storlek i form av produktutbud, service och geografisk närvaro allt viktigare för att vara en attraktiv partner till sjukvården. För att möta de utmaningar branschen ställs inför agerar bolaget inom ett flertal områden: Kunddriven innovation Det blir allt viktigare att de produkter och tjänster som utvecklas fyller kundernas behov och löser de utmaningar de står inför. Getinges fokus på kunddriven innovation innebär en produktutvecklingsprocess där kunden är involverad från idé till färdig produkt. Syftet är att leverera lösningar som uppfyller kundernas faktiska behov snarare än lösningar drivna enbart av tekniska innovationer. Lösningar för ökad effektivitet i vården Getinge erbjuder bland annat IT-system för resursplanering i realtid på sjukhus, en teknik som bidrar till optimering av arbetsprocesser. Detta bidrar till att säkerställa maximalt utnyttjande av till exempel operationssalar och därmed effektivisera vården. Service och support Getinge erbjuder professionella helhetslösningar för service och support, vilket ger kunderna garanterad säkerhet och kvalitet. För att säkerställa att koncernens produkter används på ett riktigt och effektivt sätt erbjuds dessutom utbildningar som stöd för användare - allt för att säkerställa bästa möjliga resultat för vården. Enklare funktionalitet till ett lägre pris Getinge utvecklar sitt erbjudande till att även omfatta produkter med enklare funktionalitet till ett lägre pris. Detta för att tillvarata den snabba tillväxten och möta den lägre köpkraften i utvecklingsländerna. 7

10 DRIVKRAFTER Utveckling på geografiska marknader Sedan finanskrisen 2009 har medicinteknikindustrin präglats av låg global tillväxt. Tillväxten kommer gradvis att förbättras under kommande år men det är osannolikt att den kommer återgå till de nivåer som rådde före 2009, speciellt vad avser de mogna marknaderna och USA. Tillväxtmarknaderna förväntas däremot växa betydligt mer än andra delar av världen under de kommande åren. +4 % Förväntad marknadstillväxt i medicin teknik industrin i USA USA FOKUS PÅ KLINISKA RESULTAT OCH EKONOMISK NYTTA Under kommande år förväntas den amerikanska marknaden stå för cirka 40 procent av världens samlade sjukvårdskostnader, vilket kan jämföras med dagens andel om 42 procent. 8

11 DRIVKRAFTER +12 % Förväntad marknadstillväxt i medicinteknikindustrin på tillväxtmarknaderna Tillväxtmarknader FORTSATTA INVESTERINGAR INOM SJUKVÅRDEN Under kommande år förväntas tillväxtmarknaderna stå för cirka 23 procent av världens samlade sjukvårdskostnader, vilket kan jämföras med dagens andel om 15 procent. +2 % Förväntad marknadstillväxt i medicinteknikindustrin på de mogna marknaderna Mogna marknader FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Under kommande år förväntas de mogna marknaderna stå för cirka 37 procent av världens samlade sjukvårdskostnader, vilket kan jämföras med dagens andel om 43 procent. 9

12 STRATEGI Getinges resa Vi ska vara en prioriterad partner och en globalt ledande aktör som bidrar till ett hållbart sjukvårdssystem - alltid med människan i fokus. VISION Rötter i jordbruket År 1904 grundade den svenske entreprenören Olander Larsson ett företag som tillverkade jordbruksutrustning. Företaget fick heta Getinge efter orten. Getinge blomstrade och började snart sälja sina varor även utanför Sveriges gränser. Diversifiering och global expansion År 1932 tog Getinge steget över till medicinteknik och började producera autoklaver för sjukvården. På 1960-talet förvärvades Getinge av Electrolux och fick då tillgång till ett stort internationellt nätverk, vilket gjorde att Getinge kunde expandera globalt. Ledande inom infektionsbekämpning och sterilisering 1989 förvärvades Getinge av de svenska entreprenörerna Rune Andersson och Carl Bennet. En ny era av expansion och utveckling tog sin början och under årtiondena som följde förvärvades en mängd företag i Europa och USA. Getinge blev globalt ledande inom infektionsbekämpning och sterilisering. Börsintroduktion Historien om Getinge handlar också om hur ett finansiellt starkt och blomstrande företag skapats. Getinge börsintroducerades 1993, och aktierna emitterades på Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX). Vid den tiden hade Getinge 750 anställda, och en omsättning på 600 miljoner kronor. Affärsområdet Extended Care växer fram År 1995 utökade Getinge Group sitt produktutbud till att även omfatta medicinska sängar, patientliftar och badlösningar genom förvärvet av det svenska företaget Arjo. Arjo kom att bilda grunden i det nya affärsområdet Extended Care

13 STRATEGI Vi har en stabil ägarstruktur, vilket ger uthållighet och långsiktighet. Verksamheten har byggts upp genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv, och den entreprenöriella andan från alla de bolag som idag utgör Getingekoncernen är i allra högsta grad levande. Vi har en positiv företagskultur, och många medarbetare stannar länge i koncernen. Organisationen är resultatdriven med ett starkt ägarskap för affären ute i verksamheten. Genom vår omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet fortsätter vi att leverera innovativa produkter och tjänster som uppfyller kundernas behov. STYRKOR Starkt ledarskap Carl Bennet blev huvudägare i Getingekoncernen 1997, och utsågs till styrelsens ordförande, medan Johan Malmquist utsågs till VD och koncernchef. De har sedan dess lett bolaget med stor framgång. Ytterligare expansion skapade Medical Systems År 2000 förvärvades Maquet, världsledande inom operationsbord, och lade grunden för affärsområdet Medical Systems förvärvades Jostra (hjärtlungmaskiner) och Siemens LSS (ventilatorer) och gjorde affärsområdets erbjudande än mer patientnära. Fortsatt utveckling av Extended Care År 2007 fortsatte utvecklingen av affärsområdet genom förvärvet av Huntleigh Technology PLC. Sammanslagningen av Arjo och Huntleigh skapade en global ledande aktör med ett omfattande utbud av både produkter och tjänster inom patienthantering, sårvård och patienthygien. Ökad närvaro inom hjärt- och kärlområdet Sedan 2008 har Getinge också bidragit till framsteg inom kardiologi. Tack vare förvärv som Datascope, Boston Scientific Corporations hjärt- och kärlenhet samt Atrium har Getinge utökat sin närvaro inom hjärt- och kärlområdet. Tillväxt idag och imorgon Sedan Getingekoncernen noterades på Stockholmsbörsen 1993 har omsättningen i genomsnitt ökat med drygt 17 procent om året. Under 2014 uppgick omsättningen till nästan 27 miljarder kronor, med siktet inställt på en fördubbling inom kommande år. Getingekoncernen har idag nästan medarbetare i över 40 länder

14 STRATEGI Strategi för lönsam tillväxt En viktig framgångsfaktor för Getinge är den grund bolaget står på: engagerade medarbetare, värderingar baserade på entreprenörsskap och en effektiv bolagsstyrning. I all medicinteknisk verksamhet är kvalitet en viktig aspekt och måste genomsyra hela verksamheten för att möta de säkerhetskrav som är en förutsättning för att vara en aktör i medicinteknikindustrin. Förvärv har varit en viktig beståndsdel i uppbyggnaden av Getingekoncernen. I spåret av den konsolidering som fortgår bland vårdproducenter och det ökade fokus som ligger på att skapa en ekonomiskt hållbar vårdsektor är storlek en allt viktigare faktor för att nå långsiktig framgång som leverantör. En fördubbling av Getinges storlek på medellång sikt är därför önskvärd, vilket innebär att förvärv kommer att vara ett viktigt strategiskt inslag även framöver. När koncernen nått en önskvärd kritisk massa kommer förvärven sedan vara ett komplement medan den fortsatta utvecklingen främst kommer att ske genom den organiska tillväxten. Under 2014 implementerades en ny strategi där fem fokusområden definierar hur Getinge ska nå en starkare organisk tillväxt som komplement till den strategiska förvärvsagendan. Genom dokumenterat värdeskapande, effektivare marknadsbearbetning och ytterligare expansion på tillväxtmarknaderna ska Getinge bli en ännu starkare aktör i den medicintekniska industrin. I tillägg ska en effektivare supply chain och ett utökat samarbete mellan affärsområdena effektivisera verksamheten och tillvarata viktiga skalfördelar. Vi ska vara en prioriterad partner och en globalt ledande aktör som bidrar till ett hållbart sjukvårdssystem - alltid med människan i fokus. Vision 1. Dokumenterat värdeskapande 2. Effektivare marknadsbearbetning 3. Expansion på tillväxtmarknader 4. Effektivare supply chain 5. Tillvarata skalfördelar genom ökat samarbete Tillväxt genom förvärv Kvalitetskultur Medarbetare & värderingar 12

15 STRATEGI Strategins fem fokusområden Fokusområde 1 Dokumenterat värdeskapande genom stärkt innovationskraft Arbetet med innovation och produktförnyelse inom Getinge ska resultera i produkter, system och lösningar med dokumenterad förmåga att leverera såväl goda kliniska resultat som ekonomisk nytta. Det ska helt enkelt löna sig att investera i Getinges produkter. Genom att göra affärer med Getinge kan kunderna förbättra sitt ekonomiska resultat och samtidigt optimera sina kliniska resultat. Under året har Getinge bland annat infört så kalllad Outcome Driven Innovation på Infection Control, en metod som innebär att kundernas behov blir ett tydligt fokus i innovationsprocessen. Metoden sker i två steg; först genomförs djupintervjuer med kunder för att identifiera behov och kravställningar. Därefter stäms dessa av med en större grupp kunder för att identifiera hur viktiga de är, samt hur väl behoven uppfylls idag. Genom det nya arbetssättet har affärsområdet identifierat ett stort antal möjligheter, både för utveckling av nya samt ompositionering av befintliga produkter och lösningar. Outcome Driven Innovation har även resulterat i att kundernas behov överförs till affärsområdets forsknings- och utvecklingsavdelning på ett konsekvent och strukturerat sätt, vilket säkerställer att rätt innovationsprojekt prioriteras. Fokusområde 2 Effektivare marknadsbearbetning genom dialog med ledande befattningshavare Beslutsfattandet ändrar karaktär och förflyttas i allt högre grad till att omfatta sjukhusledning och centrala inköpsavdelningar. Getinge måste därför tydligare visa på de ekonomiska fördelarna med koncernens produkter, och utveckla försäljningsprocessen till att även omfatta de nya beslutfattarna. Samtidigt måste organisationens förmåga att föra avancerade resonemang med utgångspunkt i sjukvårdens finansiella och ekonomiska förutsättningar stärkas. Care. Målet är att införa en prissättningsstruktur som är enkel att förmedla och är baserad på kundvärde snarare än produktlistpriser. Genom att skapa unika paket för kunden synliggörs de ekonomiska fördelar och det totala värde som affärsområdets lösningar bidrar till. Stora, långsiktiga kunder belönas genom det nya initiativet och det främjar även utveckling av nya innovativa affärsmodeller, vilket tillsammans förväntas bidra till ett förbättrat rörelseresultat inom affärsområdet. Under året har Getinge bland annat initierat ett globalt prissättningsprogram inom affärsområdet Extended Fokusområde 3 Expansion på tillväxtmarknader genom ett marknadsanpassat produkterbjudande Getinge har haft en fördelaktig utveckling på tillväxtmarknaderna, som står för nästan 30 procent av den totala omsättningen. Utvecklingen förväntas långsiktigt vara fortsatt god och Getinge kommer därför att ytterligare stärka sin närvaro i dessa länder. Ökad efterfrågan och ökad konkurrens ställer dock högre krav på koncernen att erbjuda rätt produkter till rätt pris. Getinge kommer fortsatt stärka sin ledande position bland de mer krävande sjukhusen, men även utveckla ett produktsortiment som är anpassat till marknadens mittsegmentet, med produkter med enklare funktionalitet till lägre pris. Därmed kommer koncernen vara väl positionerad för att tillvarata nästa våg av tillväxt på dessa marknader. Under året har Getinge bland annat initierat ett projekt för att dra nytta av koncernens storlek genom att samordna vissa funktioner på koncernövergripande nivå på tillväxtmarknaderna. Detta kommer att främja samarbetet mellan affärsområdena, bidra till att stordriftsfördelar utnyttjas och även vara fördelaktigt för kunderna, som får en gemensam kontaktyta mot Getingekoncernen. I tillägg har koncernen under året lanserat en rad produkter anpassade för behoven på tillväxtmarknaderna, med enklare funktionalitet och mer konkurrenskraftiga priser. 13

16 STRATEGI Fokusområde 4 Effektivare Supply Chain genom minskad komplexitet och geografisk optimering För att ytterligare samordna produktion och distribution och på så sätt dra nytta av koncernens infrastruktur, storlek och kompetens kommer Getinges supply chain att effektiviseras. Produktionen koncentreras till färre och resursstarkare enheter, komplexiteten reduceras, inköp förläggs till konkurrenskraftiga leverantörer och koncernens logistiklösningar optimeras. inom Medical Systems, med kunden i centrum. Ett stort antal processer har identifierats och omarbetats för att optimera affärsområdets logistiklösningar. Genom en mer strukturerad och organiserad planeringsförmåga har implementeringen redan resulterat i fördelar i form av förbättrad prognossäkerhet och kundservice samt optimering av varulager inom affärsområdet. Under året har Getinge bland annat arbetat med införandet av en global, enhetlig och effektiv supply chain Fokusområde 5 Tillvarata skalfördelar genom ökat samarbete mellan affärsområdena Det finns ytterligare ett antal områden där fördelarna med att vara en stor koncern ännu inte fullt utnyttjats. Genom att samordna vissa funktioner på koncernövergripande nivå och skapa ett ramverk med starka processer ska Getinge bättre utnyttja sin storlek för att sänka kostnader och stärka konkurrenskraften. Det innebär dessutom att affärsområdena i högre grad kan fokusera på den kundnära verksamheten. Under året har Getinge bland annat inlett ett projekt med syfte att införa Shared Services på koncernnivå. Initialt ligger fokus på finansiella och administrativa funktioner. Ett Shared Services center har etablerats i Krakow, Polen, och ett framgångsrikt pilotprojekt har slutförts i Getinge, Sverige, vars resultat kommer ligga till grund för den fortsatta implementeringen av Shared Services. 14

17 STRATEGI Finansiella mål 2014 Fokus för Getinges finansiella mål är hög tillväxt och förbättrad lönsamhet. Målen ska bidra till att utveckla koncernens position som ett globalt ledande medicintekniskt bolag och bidra till att ge en god avkastning till bolagets aktieägare. Under 2014 har en översyn av de finansiella målen inletts, och resultatet av denna kommer att presenteras under RESULTATET FÖRE SKATT SKA GENOMSNITTLIGT ÖKA MED 15 PROCENT PER ÅR Resultattillväxten ska uppnås genom ökad exponering mot produktområden med terapeutiska värden, ett ökat inslag av förbrukningsvaror och engångsartiklar samt ökad exponering mot tillväxtmarknader. Under 2014 minskade resultat före skatt med 37 procent till miljoner kronor (3 153). Det minskade resultatet förklaras till stor del av en låg volymtillväxt på tillväxtmarknaderna tillsammans med engångskostnader om 995 Mkr relaterade till förstärkningen av kvalitetsledningssystemet inom Medical Systems. DEN ORGANISKA TILLVÄXTEN SKA LIGGA 2 PROCENTENHETER ÖVER MARKNADSTILLVÄXTEN På kort sikt motsvarar detta en organisk tillväxt om 4-5 procent och långsiktigt 6-7 procent. Den organiska försäljningstillväxten ska uppnås genom ökad exponering mot tillväxtmarknader, försäljningssynergier från de stora förvärven samt fortsatta investeringar i produktutveckling med potential att bredda koncernens marknad. Under 2014 uppgick den organiska försäljningstillväxten till 0,6 procent. Tillväxten utvecklades svagt, särskilt på tillväxtmarknaderna där förväntningarna var högt ställda. EBITA-MARGINALEN SKA UPPGÅ TILL 22 PROCENT Ebita-marginalen ska i första hand uppnås genom att sänka kostnaderna genom effektiviseringar av koncernens supply chain inklusive konsolidering av tillverkningsenheter. I andra hand ska rörelsemarginalen stärkas genom ökad exponering mot produktsegment med högre lönsamhet samt ökat samarbete mellan affärsområdena för att optimera inköp och administrativa processer. Under 2014 uppgick Ebita-marginalen till 12,4 procent. Justerat för omstrukturerings-, integrations- och förvärvskostnader uppgick Ebita-marginalen till 16,9 procent. CASH CONVERSION. 60 TILL 70 PROCENT AV EBITDA SKA KONVERTERAS TILL OPERATIVT KASSAFLÖDE Getinge arbetar strukturerat med att säkerställa en effektiv kapitalhantering. Arbetet omfattar bland annat ett aktivt arbete med kundfordringar, lagerhållning och leverantörsskulder. De lägre finansieringskostnader, som detta skapar, används för att investera i koncernens framtid i form av produktutveckling, innovation och förvärv. Under 2014 uppgick cash conversion till goda 72,9 procent, vilket överträffar koncernens målsättning. 15

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 212 Innehåll Koncernen Året i korthet ii Koncernöversikt iii Koncernchefen kommenterar 2 Strategisk inriktning 4 Getinges och kunderna 8 Affärsområde Medical Systems 1 Affärsområde

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2010

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2010 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2010 Helga och hennes hund Kobbi, en yorkshireterrier. Isländsk flicka räddad av Cardiohelp Helga Sigríður Sigurðardóttir var bara tolv år och en lovande gymnast när hon kollapsade

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG Orderingången ökade med, % till 7 516 (6 651). Organiskt minskade orderingången med,7 %. Nettoomsättningen ökade med,5 % till 7 181 (6 327). Organiskt

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 GETINGE FIRAR ETT HUNDRA ÅR 2004 Pionjärtiden 1904 1924. Enligt bolagsordningen, daterad den 10 mars 1904 skulle Getinge Nya Mekaniska Verkstad ägna sig åt att tillverka

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 214 Det här är NIBE En global koncern med verksamhet och försäljning i fem världsdelar NIBE är ett svenskt företag med rötterna i Småland och har lång

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs hållbarhetseffekt... 4 Omvärld... 6 Intressentdialog...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER 2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET INNEHÅLL Året i korthet 3 PartnerTech i korthet 4 Koncernchefen har ordet 6 Marknaden 8 Erbjudandet 10 Case 12 Medarbetare, miljö

Läs mer

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet Ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako i korthet innehållsförteckning 2 ovako i korthet 3 Året i korthet 6 vd-ord 8 StrAteGi och MÅL

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2004 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet 2004 i korthet Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning Posten Årsredovisning Starkt Posten växer med förbättrad lönsamhet Tillgängligheten hos Postens ombud alltmer uppskattad Ett integrerat miljöarbete stärker Postens konkurrenskraft Nettoomsättningen ökade

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

Årsredovisning 2013. MECA Mekonomen Sørensen og Balchen

Årsredovisning 2013. MECA Mekonomen Sørensen og Balchen Årsredovisning 2013 MECA Mekonomen Sørensen og Balchen Innehåll 1 Året i korthet 2 Mekonomen Group i korthet 4 Koncernchefens ord 6 MECA Scandinavia 8 Mekonomen Nordic 10 Sørensen og Balchen 12 Mekonomen

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer