LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE"

Transkript

1 LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE OBS! DENNA VERSION TILLHANDAHÅLLS ENBART I INFORMATIONSSYFTE. I HÄNDELSE AV KONFLIKT MELLAN DENNA OCH DEN ENGELSKA VERSIONEN AV AVTALET, ÄR DET DEN ENGELSKA VERSIONEN SOM GÄLLER. Detta licensavtal för slutanvändare ( Licensen eller Avtalet ) gäller mellan Uniblue Systems Ltd (C32567), ett aktiebolag registrerat i Malta, med adress Orange Point, Dun Karm Street, B Kara By- Pass, Birkirkara BKR9037, Malta, Europa (härefter benämnt Uniblue ) och slutanvändaren ( du i avtalet). 1. Samtycke Genom att installera Uniblues programvara samt markera kryssrutan med texten Jag accepterar avtalet, anses du ha ingått, och samtycker till att vara bunden av samt bli en part i detta avtal, och du intygar att du har behörighet att teckna detta avtal. Uniblue rekommenderar att du sparar en kopia av detta licensavtal. Om du inte samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal, ska du klicka på knappen Avbryt och får då inte heller installera programvaran. 2. Licensupplåtelse Enligt villkoren i detta avtal beviljar Uniblue dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv, ej överförbar, ej upplåtningsbar, upphävbar och kostnadsfri licens att installera endast för privat bruk, tre (3) kopior av Uniblue-programvaran och eventuellt relaterat skriftligt material ( Dokumentationen ). Användning av fler kopior av Uniblue-programvaran än licensen medger är förbjudet. Licensen för Uniblueprogramvaran får inte delas genom att programvaran omväxlande används på olika datorer. Dessa begränsningar gäller även om du erhållit Uniblue-programvaran på ett flertal media (som nedladdning och på cd). Vid tillämpningen av detta avtal innefattar kopiera den ursprungliga installationen av Uniblue-programvaran. Du ska inte tillåta och du ska hindra andra från att kopiera eller göra kopior av Uniblue-programvaran. 3. Begränsad licens Med mindre än att detta specifikt tillåts i villkoren i detta avtal, får du inte (i) kopiera, reproducera, ändra, modifiera, skapa därur härledd produkt, bakåtkompilera eller tillämpa s.k. reverse engineering, demontera, dekompilera eller på annat sätt försöka få fram källkoden eller intern data från Uniblueprogramvaran eller någon del därav; (ii) avlägsna eller på något sätt otydliggöra copyrightinformationen på Uniblue-programvaran; (iii) genom underlicens upplåta, sälja, hyra/leasa ut, överföra, överlåta, visa, upplåta värdskap för, utlokalisera, delge, distribuera eller på annat sätt kommersiellt exploatera Uniblue-programvaran; (iv) kringgå serienummer eller annan mekanism som Uniblue använder sig av för att skydda Uniblue-programvaran mot olicensierad användning, kopiering och distribution; (v) publicera eller på annat sätt göra Uniblue-programvaran tillgänglig eller någon del därav, inklusive serienumret, på Internet eller annat för allmänheten tillgängligt forum; (vi) export eller reexport av Uniblue-programvaran eller någon underliggande information eller teknik i strid med exportlagarna för Förenta staterna, Europeiska gemenskaperna eller andra tillämpliga lagar eller bestämmelser; eller (vii) på något sätt använda sådan Uniblue-programvara i strid med gällande lagstiftning. 4. Licensierade kopior och nätverk All simultan lagring, underhåll eller användning av Uniblue-programvaran är förbjuden och du accepterar att antingen genomföra åtkomstbegränsningar som förhindrar simultananvändning. 5. Aktivering och andra tekniska åtgärder

2 Du måste aktivera Uniblue-programvaran genom att ange serienumret när programvaran uppmanar dig att göra så. Det kan finnas andra tekniska funktioner, inklusive olika former av skydd som antipiratteknik, i Uniblue-programvaran som är avsedda att förhindra olicensierad eller olaglig användning. Du medger att Uniblue kan komma att använda sig av dessa funktioner i rimlig omfattning. 6. Immateriellt rättsskydd Uniblue-programvaran är skyddad av copyright samt annan immaterialrättslig lag såväl inom landet som under internationella avtal. Licensavtalet ger dig inga immateriella rättigheter till Uniblueprogramvaran eller annan tredjepartsprogramvara, och innebär för dig ingen upplåtelse av licens, rättighet eller intresse i något varumärke, varunamn eller tjänstemärke som tillhör Uniblue eller någon tredje part. Uniblue äger och behåller alla rättigheter till, äganderätt och intressen i Uniblueprogramvaran, alla kopior eller delar av Uniblue-programvaran och alla därur härledda arbeten. 7. Begränsad garanti Uniblue-programvaran tillhandahålls dig under denna licens på basis av befintligt skick, utan någon som helst garanti eller intygande. Om inget annat anges, tillhandahålls Uniblue-programvaran som programvara för generellt bruk och inte specifikt för dina syften. Du accepterar att Uniblue och dess leverantörer inte intygar eller garanterar att Uniblue-programvaran uppfyller dina krav eller är fri från fel eller defekter eller att eventuella defekter i Uniblue-programvarans drift eller funktionalitet kommer att korrigeras. Dessutom friskriver sig Uniblue uttryckligen från alla slags garantier och villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier gällande säljbarhet, lämplighet för visst syfte och icke-intrång i immateriella rättigheter. Underförstådda garantier som inte kan exkluderas är begränsade till trettio (30) dagar eller till den kortaste tidsperiod som tillåts av gällande lagstiftning (den längsta av dessa båda tidsperioder ska tillämpas). Din användning av Uniblue-programvaran sker helt på egen risk, och du ansvarar för alla beslut eller åtgärder som baserats på Uniblue-programvaran, oavsett vilka rekommendationer som ges av programvaran. Uniblue lämnar inga intyganden gällande tredje parts programvara som kan vara åtkomlig via, eller levereras tillsammans med, Uniblue-programvaran. 8. Ansvarsbegränsning SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER KOMMER UNIBLUE ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ELLER UNDER NÅGON RÄTTSKIPNING, VID ÅTALBAR HANDLING, I KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ATT VARA ANSVARIGA INFÖR DIG ELLER NÅGON TREDJE PART MED NYTTJANDERÄTT FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, SÄRSKILD, OFÖRUTSEDD, TYPISK, STRAFFBELAGD SKADA ELLER FÖLJDSKADA (INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅND FÖR FÖRLORADE AFFÄRSINTÄKTER, VINSTBORTFALL, DATAFÖRLUST, INTEGRITETSFÖRLUST, FÖRLUST AV KONFIDENTIELL ELLER ANNAN INFORMATION, DATORHAVERI ELLER DATORKRÅNGEL SAMT FÖR VARJE ANNAN PEKUNIÄR ELLER ANNAN FÖRLUST) SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT RELATERAT TILL, ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA UNIBLUE-PROGRAMVARAN, TILLHANDAHÅLLANDET AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORTTJÄNSTER, ELLER PÅ ANNAT SÄTT I SAMBAND MED NÅGON ANNAN ASPEKT AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN I HÄNDELSE AV FEL, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), STRIKT ANSVAR, KONTRAKTSBROTT ELLER GARANTIBROTT, OCH ÄVEN OM UNIBLUE ELLER DESS LEVERANTÖRER HAR UPPLYSTS OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER UNIBLUES ELLER DESS LEVERANTÖRERS TOTALA ANSVAR, VARE SIG VID ÅTALBAR HANDLING, I KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ATT ÖVERSTIGA ETT HUNDRA AMERIKANSKA DOLLAR ($ ). DU BEKRÄFTAR ATT BEGRÄNSNINGEN I DETTA AVSNITT ÄR EN VÄSENTLIG BESTÅNDSDEL I ÖVERENSKOMMELSEN

3 MELLAN PARTERNA. I viss lagstiftning tillåts inte ansvarsbegränsning eller ansvarsfrihet, och därför omfattas du kanske inte av de ovan nämnda begränsningarna. 9. Skadeslöshet Du ska hålla Uniblue och dess leverantörer skadeslösa och utan ansvar gällande alla anspråk, förluster, ansvar, skador, böter, viten, kostnader och utgifter (inklusive skäliga advokatarvoden), som kan uppstå/inträffa i samband med din användning av Uniblue-programvaran. Dina åtaganden under detta avsnitt ska överleva även om detta avtals giltighetstid går ut eller om avtalet upphör. 10. Personlig integritet Du medger att Uniblue får samla in och använda information som överförs genom Uniblueprogramvaran för att förbättra sina produkter och tjänster All personlig information rörande dig, som Uniblue kan förfoga över (exempelvis för att kunna tillhandahålla supporttjänster), ska behandlas enligt Uniblues integritetspolicy så som den föreligger vid relevant tidspunkt. Vår integritetspolicy finns alltid tillgänglig på 11. Programvara från tredje part Annan programvara från tredje part får distribueras tillsammans med Uniblue-programvaran ( Tredje parts programvara ). All sådan programvara från tredje part kan kräva erkännande av upphovsrätt och/eller vara föremål för olika licensvillkor. Sådana erfordringar om erkännande av upphovsrätt och licensvillkor för tredje parts programvara kan lagras i mappen Third Party Terms i programkatalogen i Uniblue-programvaran eller genom programvaran från tredje part. Genom att acceptera detta licensavtal accepterar du även de eventuella licensvillkor under vilka tredje parts programvara tillhandahålls. Du ingår inte någon kontraktsbunden relation med Uniblue gällande sådan tredje parts programvara och Uniblue tar inget ansvar för din användning av densamma. 12. Upphörande Licensen förfaller automatiskt om du inte följer alla dess villkor, utan förfång för Uniblues rätt att bli kompenserat för skada på basis av tillämplig lag. Vid sådant upphörande ska alla licenser som tillhandahållits enligt dessa bestämmelser omedelbart upphöra att gälla och du ska omedelbart returnera till Uniblue, eller förstöra, alla kopior av Uniblue-programvaran som du förfogar över. De villkor i detta avtal som avses att överleva ett upphörande eller giltighetsförfall ska fortfarande gälla. 13. Generella bestämmelser Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåtes under detta licensavtal är reserverade. Denna licens utgör hela avtalet mellan dig och Uniblue i denna sak och ersätter alla eventuella föregående eller samexisterande muntliga eller skriftliga överenskommelser, intyganden, förhandlingar, eventuella andra villkor eller annan liknande kommunikation mellan parterna. Om någon del av detta licensavtal befinns vara ogiltigt, omöjligt att verkställa eller ej tillämpbart, kommer den delen att bedömas vara struken och den kommer inte att påverka avtalets övriga delar. Underlåtelse av endera parten att verkställa någon del av detta avtal ska inte tolkas som ansvarsbefrielse för framtida överträdelser av den delen, eller någon annan del, av avtalet. 14. Lagvalsregler Detta licensavtal ska regleras och tolkas enligt lagstiftningen i Malta, Europa med undantag för eventuella lagkonflikter. 15. Arbitraje vinculante

4 SI EL USUARIO ES CIUDADANO DE LOS ESTADOS UNIDOS, ACEPTA QUE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN SURGIR CON UNIBLUE SE ARBITREN TAL Y COMO SE ESTABLECE A CONTINUACIÓN: A. Objeto. Si el usuario se encuentra ante un Conflicto (tal y como se define a continuación) con Uniblue que no puede resolverse mediante un procedimiento informal con Uniblue, el usuario o Uniblue pueden optar por el arbitraje de dicho Conflicto de conformidad con los términos de esta Cláusula de Arbitraje, en lugar de litigar el Conflicto en los tribunales. Por arbitraje se entiende que el usuario se someterá a una vista ante un árbitro neutral, y no deberá acudir a un tribunal ante un juez o un jurado. B. Definiciones. Por Conflicto se entiende cualquier conflicto, reclamación o controversia entre el usuario y Uniblue en relación con cualquier aspecto de la relación de aquel con Uniblue, ya sea basado en contrato, ley, reglamento, ordenanza, agravio (incluyendo, entre otros, fraude, falsificación, inducción fraudulenta, negligencia, o cualquier otro acto ilícito intencionado o no intencionado) o en cualquier otra teoría legal o de equidad, e incluye la validez, aplicabilidad o alcance de esta Cláusula de Arbitraje. El término Conflicto deberá interpretarse en el sentido más amplio posible de aplicación. Según lo utilizado en esta Cláusula de Arbitraje, el término Uniblue engloba a Uniblue y a sus compañías matrices, subsidiarias y afiliadas, así como a cada uno de sus respectivos directivos, empleados y agentes. C. Derecho de exclusión. SI EL USUARIO NO DESEA REGIRSE POR ESTA CLÁUSULA DE ARBITRAJE, DEBERÁ NOTIFICÁRSELO A UNIBLUE POR ESCRITO EN UN PLAZO DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PEDIDO DEL PRODUCTO, DESDE LA PÁGINA support/ticket O MEDIANTE CORREO POSTAL A LA DIRECCIÓN DE UNIBLUE: ORANGE POINT, DUN KARM STREET, B'KARA BY-PASS, BIRKIRKARA BKR9037, MALTA (EUROPA), ATTN: LEGAL DEPARTMENT. LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL USUARIO A UNIBLUE DEBE INCLUIR SU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE PEDIDO DE UNIBLUE, ASÍ COMO UNA DECLARACIÓN EXPLÍCITA DE QUE NO DESEA RESOLVER LOS CONFLICTOS CON UNIBLUE MEDIANTE ARBITRAJE. LA DECISIÓN POR PARTE DEL USUARIO DE EXCLUSIÓN DE ESTA CLÁUSULA DE ARBITRAJE NO AFECTARÁ DE FORMA NEGATIVA A SU RELACIÓN CON UNIBLUE NI A LA ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS AL USUARIO POR PARTE DE UNIBLUE. D. Inicio del arbitraje/elección del árbitro. Si el usuario o Uniblue optan por resolver el conflicto mediante arbitraje de conformidad con esta Cláusula de Arbitraje, la parte que incoa el procedimiento de arbitraje puede recurrir a los servicios de tramitación de expedientes judiciales de la Asociación Americana de Arbitraje (American Arbitration Association, AAA), sita en 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, , conforme a las normas de arbitraje comercial de dicha asociación. E. Procedimientos de arbitraje: 1. Dado que las licencias, productos o servicios que Uniblue ha proporcionado al usuario pertenecen al ámbito del comercio interestatal o internacional, el arbitraje de todos los Conflictos se regirá por la Ley Federal de Arbitraje (Federal Arbitration Act, FAA), y no por las leyes de arbitraje estatales. No obstante, la ley federal o la ley del estado donde el usuario recibe el producto o servicio de Uniblue podría aplicarse y regir los Conflictos si, por alguna razón, no se aplicase la disposición de elección de legislación de este Acuerdo. Ninguna ley estatal sobre arbitraje será de aplicación en virtud de esta Cláusula de Arbitraje. En caso de conflicto entre esta Cláusula de Arbitraje y las normas del organismo de arbitraje elegido, se aplicará esta Cláusula de Arbitraje. Si la AAA no aplicase esta Cláusula de Arbitraje según lo escrito, no podrá actuar como organismo de arbitraje para resolver el conflicto del usuario con Uniblue. Ante esta situación, las partes deberán ponerse de acuerdo para establecer un organismo de arbitraje alternativo. Si las partes no consiguen llegar a un acuerdo, solicitarán mutuamente un tribunal de jurisdicción competente para que designe un organismo de arbitraje que aplicará esta Cláusula de Arbitraje según lo escrito. En caso de conflicto entre esta Cláusula de Arbitraje y el resto del Acuerdo con Uniblue, se aplicará esta Cláusula de Arbitraje.

5 2. Un solo árbitro resolverá el Conflicto. El árbitro también tendrá la facultad exclusiva de determinar si el Conflicto se someterá a arbitraje de acuerdo con esta Cláusula de Arbitraje. El usuario debe saber que la participación en el arbitraje puede acarrear la revelación parcial de hechos o documentos, en función de las normas del organismo de arbitraje elegido para resolver el Conflicto. El árbitro aceptará reclamaciones de privilegios reconocidos por ley, y tomará medidas razonables para proteger la información de cuenta del cliente y otros datos confidenciales o sujetos a derecho de propiedad. 3. El árbitro redactará un laudo por escrito, pero no estará obligado a presentar una exposición de motivos salvo que así lo solicite una de las partes. El laudo dictado por el árbitro podrá presentarse en cualquier tribunal que tenga jurisdicción sobre las partes con el fin de su aplicación. 4. Si un laudo dictado por el árbitro supera los dólares estadounidenses, cualquiera de las partes puede apelar dicho laudo ante un grupo de tres árbitros administrado por el mismo organismo de arbitraje mediante notificación por escrito de recurso de apelación interpuesta en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de entrada del laudo de arbitraje por escrito. Los miembros del grupo de tres árbitros serán seleccionados conforme a las normas del organismo de arbitraje. A continuación, el organismo de arbitraje notificará a la otra parte que el laudo ha sido objeto de recurso. El grupo de tres árbitros dictará su decisión en un plazo de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de notificación de la parte apelante. La decisión del grupo de tres árbitros será definitiva y vinculante, con excepción de cualquier derecho de apelación establecido por la FAA. F. Restricciones: 1. EL USUARIO DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO CON UNIBLUE EN EL PLAZO DE UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO LA SITUACIÓN O EL HECHO QUE HAYAN DADO ORIGEN A UN CONFLICTO, O RENUNCIARÁ AL DERECHO A EJERCER CUALQUIER RECLAMACIÓN BASADA EN DICHA SITUACIÓN, HECHO O CONFLICTO. 2. TODAS LAS PARTES DEL ARBITRAJE DEBERÁN MENCIONARSE DE FORMA INDIVIDUAL. NINGUNA DE LAS PARTES TENDRÁ DERECHO NI AUTORIDAD PARA EL ARBITRAJE O LITIGIO DE RECLAMACIONES DE FORMA COLECTIVA O CONSOLIDADA O BASÁNDOSE EN DEMANDAS PRESENTADAS EN CALIDAD DE PRESUNTO REPRESENTANTE DEL PÚBLICO GENERAL (UN FISCAL GENERAL, POR EJEMPLO), DE OTROS CLIENTES DE UNIBLUE O DE OTRAS PERSONAS EN UNA SITUACIÓN SIMILAR. G. Ubicación del arbitraje. El arbitraje se llevará a cabo en un lugar cercano para el usuario, en la zona donde este último haya adquirido el producto o servicio de Uniblue. H. Pago de los honorarios y costas del arbitraje. UNIBLUE ADELANTARÁ TODOS LOS HONORARIOS DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE, ASÍ COMO LAS COSTAS Y GASTOS DE ARBITRAJE, SIEMPRE QUE EL USUARIO LO SOLICITE POR ESCRITO ANTES DE QUE SE INICIE EL ARBITRAJE. EL USUARIO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS GASTOS ADICIONALES EN LOS QUE INCURRA EN EL ARBITRAJE, INCLUYENDO LOS HONORARIOS DE ABOGADOS O PERITOS, ENTRE OTROS. SI EL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE FALLA A FAVOR DE UNIBLUE, EL USUARIO DEBERÁ REEMBOLSAR A UNIBLUE LOS HONORARIOS Y GASTOS QUE LE HAYA ADELANTADO UNIBLUE, HASTA EL LÍMITE ADJUDICABLE EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL. SI EL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE FALLA A FAVOR DEL USUARIO, ESTE NO ESTARÁ OBLIGADO A REEMBOLSAR A UNIBLUE LOS HONORARIOS Y GASTOS ADELANTADOS POR ESTA ÚLTIMA. SI UNA DE LAS PARTES DECIDE APELAR UN LAUDO ANTE UN GRUPO DE TRES ÁRBITROS, LA PARTE GANADORA EN LA APELACIÓN TENDRÁ DERECHO A RECUPERAR TODOS LOS HONORARIOS Y COSTAS RAZONABLES DE ABOGADOS QUE SE DERIVEN DEL RECURSO. CON INDEPENDENCIA DE CUALQUIER DISPOSICIÓN QUE ESTABLEZCA LO CONTRARIO EN ESTA CLÁUSULA DE ARBITRAJE, UNIBLUE PAGARÁ TODOS LOS HONORARIOS Y COSTAS QUE DETERMINE LA LEY. I. Nulidad parcial. Si cualquier disposición de esta Cláusula de Arbitraje se considerase ilegal o inaplicable, dicha disposición será excluida de esta Cláusula de Arbitraje. No obstante, el resto de esta Cláusula de Arbitraje seguirá teniendo plena vigencia y efecto. Si la disposición de renuncia a

6 demandas colectivas se considerase ilegal o inaplicable, la totalidad de esta Cláusula de Arbitraje carecerá de aplicabilidad, y un tribunal deberá resolver el conflicto. Si se determinase que la totalidad de esta Cláusula de Arbitraje es ilegal o inaplicable por cualquier motivo, o si se presentase una demanda en un Conflicto considerado por un tribunal como excluido del ámbito de aplicación de esta Cláusula de Arbitraje, el usuario y Uniblue acuerdan renunciar, dentro de los límites permitidos por la ley, a cualquier juicio ante jurado. J. Exclusiones de arbitraje. EL USUARIO Y UNIBLUE MANIFIESTAN QUE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS NO ESTARÁN SUJETOS A ARBITRAJE: (1) CUALQUIER RECLAMACIÓN PRESENTADA POR EL USUARIO O POR UNIBLUE QUE NO SE AGREGUE A LA DEMANDA DE CUALQUIER OTRO CLIENTE Y CUYO IMPORTE EN CONTROVERSIA ESTÉ DEBIDAMENTE DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE UN TRIBUNAL LIMITADO A ADJUDICAR RECLAMACIONES PEQUEÑAS, (2) CUALQUIER CONFLICTO SOBRE LA VALIDEZ DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, Y (3) CUALQUIER CONFLICTO RELACIONADO CON ALEGACIONES RELATIVAS AL USO O RECEPCIÓN NO AUTORIZADOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS, O DERIVADO DE DICHAS ALEGACIONES. K. Continuación. Esta Cláusula de Arbitraje seguirá teniendo vigencia tras la extinción del contrato del usuario con Uniblue, o tras la finalización de cualquier servicio o servicios que el usuario haya contratado con dicha empresa. 16. Lugar de celebración de todos los demás litigios Todos los conflictos derivados de este Acuerdo, o relacionados con el mismo, que (a) no incluyan a un ciudadano de los Estados Unidos como una de las partes, o que (b) impliquen una reclamación no sujeta a las disposiciones de arbitraje del apartado 15 por cualquier motivo, incluyendo, entre otros, la declaración oportuna del usuario de no someterse a arbitraje de conformidad con el apartado 15 (C) anterior, se someterán a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Malta. No obstante, Uniblue se reserva el derecho, a su discreción, de emprender acciones legales derivadas del uso por parte del usuario del Software de Uniblue en la jurisdicción nacional del usuario si este último no es ciudadano de Malta. V END USER LICENSE AGREEMENT This End-User License Agreement (the "License" or Agreement ) is between Uniblue Systems Ltd (C32567), a limited liability company registered in Malta and having its registered address at Orange Point, Dun Karm Street, B Kara By-Pass, Birkirkara BKR9037, Malta, Europe (hereinafter Uniblue ) and the end user ("You"). 1. Consent By installing the Uniblue Software and by marking the I accept the terms of the License Agreement checkbox, you are deemed to and do consent to be bound by and become a party to this License and you represent that you have the authority to enter into this Agreement. Uniblue recommends that You keep a copy of this License Agreement for your records. If you do not agree to be bound by all of the terms of this Agreement click the Cancel button and do not install the Uniblue Software. 2. Grant of the License. Subject to the terms and conditions of this License Agreement, Uniblue grants You a limited, personal, non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable, revocable, free of charge license to install solely for your own private use, three (3) Copies of the Uniblue Software and related written materials (the Documentation ). Any use of more copies of the Uniblue Software than are licensed is prohibited. The license for the Uniblue Software may not be shared by alternating use of the Uniblue

7 Software between different computers. These limitations apply even if you receive the Uniblue Software on multiple media (e.g. electronic download and CD). For the purposes of this Agreement, Copy shall include the original installation of the Uniblue Software. You shall not allow and shall prevent others from making or obtaining any copies of the Uniblue Software. 3. License Restrictions Unless specifically permitted in terms of this Agreement, You may not (i) copy, reproduce, change, modify, create a derivative work thereof, reverse compile or reverse engineer, disassemble, decompile or otherwise attempt to extract the source code or internal data of the Uniblue Software or any part thereof; (ii) remove or in any way obscure any ownership or trademark notices on the Uniblue Software; (iii) sublicense, sell, rent, lease, transfer, assign, display, host, outsource, disclose, distribute or otherwise commercially exploit the Uniblue Software; (iv) circumvent any serial number or any other mechanism used or deployed by Uniblue to protect the Uniblue Software against unlicensed use, copying or distribution; (v) post or otherwise make available, the Uniblue Software or any portion thereof, including the serial number, on the Internet or other publicly available forum; (vi) export or re-export the Uniblue Software or any underlying information or technology in violation of the export laws of the U.S., the European Community or any applicable laws or regulations; or (vii) make any use of such Uniblue Software in any way that violates any applicable law. 4. Licensed Copies and Networks Any simultaneous storage, maintenance, or use of the Uniblue Software is prohibited and you agree to implement access security mechanisms to prevent such simultaneous use. 5. Activation and other Technological Measures The Uniblue Software may need to be activated by entering the serial code which may be provided to You, as prompted by the Uniblue Software. There may be other technological measures, including enforcement technology, in the Uniblue Software that are designed to prevent unlicensed or illegal use. You agree that Uniblue may use these measures in its reasonable discretion. 6. Intellectual Property Protection The Uniblue Software is protected by copyright, as well as other intellectual property laws both nationally and under international treaty provisions. This License Agreement does not give You any intellectual property rights in the Uniblue Software or any Third Party Software and does not grant You any license, right or interest in any trade mark, trade name or service mark of Uniblue or any other third party. Uniblue owns and retains all right, title and interest in and to the Uniblue Software, all Copies or portions of the Uniblue Software, and any derivative works thereof. 7. Limited Warranty The Uniblue Software is provided to You under this License on an as is basis, without warranty or representation of any kind. Nothwitstanding anything else, the Uniblue Software is provided as general purpose software and not for your particular use. You accept that Uniblue and its suppliers do not represent or warrant that the Uniblue Software will meet your requirements or be error or defect free or that any defects in the operation or functionality of the Uniblue Software will be corrected. Uniblue further expressly disclaims all warranties and conditions of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement of intellectual property rights. Any implied warranties that cannot be excluded are limited to thirty (30) days or to the shortest period permitted by applicable law, whichever is the greater. Your use of the Uniblue Software is at your sole risk and You are responsible for any decisions made and actions taken based on the Uniblue Software, irrespective of any recommendations proferred by such Software. Uniblue makes no representation regarding Third

8 Party Software which may be accessed through or included with the Uniblue Software. 8. Limitation of Liability. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCE AND UNDER NO LEGAL THEORY/INSTITUTE, WHETHER IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, WILL UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS, BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY BENEFICIARY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DAMAGE FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, LOSS OF PRIVACY, LOSS OF CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND FOR ANY OTHER PECUNIARY OR OTHER LOSS WHATSOEVER) ARISING OUT OF, OR IN ANY WAY RELATED TO, THE USE OR THE INABILITY TO USE THE UNIBLUE SOFTWARE, THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, OR OTHERWISE IN CONNECTION WITH ANY ASPECT OF, THIS SOFTWARE, EVEN IN THE EVENT OF THE FAULT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, BREACH OF CONTRACT OR BREACH OF WARRANTY, AND EVEN IF UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL THE TOTAL LIABILITY OF UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS WHETHER IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, EXCEED ONE HUNDRED U.S. DOLLARS ($100). YOU ACKNOWLEDGE THAT THE LIMITATION SET FORTH IN THIS SECTION IS AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability, so the above limitations might not apply to You. 9. Indemnity You will indemnify and hold Uniblue and its suppliers harmless from any and all claims, losses, liabilities, damages, fines, penalties, costs and expenses (including attorney s fees) arising from or relating to your use of the Uniblue Software. Your obligations under this section shall survive the expiration or termination of this Agreement. 10. Privacy You agree that Uniblue may collect and use information through the Uniblue Software to improve its products and services. Any personal information pertaining to You, which may be held by Uniblue (e.g. further to support services provided to You) shall be processed in accordance with the Uniblue Privacy Policy, as it exists at any relevant time. You may access our Privacy Policy at any time at 11. Third Party Software Other third party software may be distributed together with the Uniblue Software (the Third Party Software ). Any and all such Third Party Software may require notices and/or be subject to different license terms. Such required Third Party Software notices and license terms, if any, may be accessed in the folder titled "Third Party Terms" located in the application directory of the Uniblue Software, or through the Third Party Software itself. By accepting this Agreement, You are also accepting the license terms, if any, under which the Third Party Software is made available. You will not enter into a contractual relationship with Uniblue regarding such Third Party Software and Uniblue accepts no responsibility for Your use of same. 12. Termination The License shall automatically terminate if You fail to comply with any of its terms, without prejudice

9 to the rights of Uniblue to compensation for damages in terms of the applicable law. Immediately upon such termination, You shall immediately return to Uniblue or destroy all Copies of the Uniblue Software in Your possession. The terms of this Agreement which are intended to survive expiration or termination shall remain in effect. 13. General Provisions Any rights not expressly granted under this License Agreement are being reserved. This License is the entire agreement between You and Uniblue with respect to the subject matter hereof and supersedes any and all prior or contemporaneous oral or written agreements, representations, negotiations, any additional terms or other similar communication between the parties. If any part of this License Agreement is found to be void, unenforceable or invalid, that part will be deemed stricken and will not affect the validity of the other License provisions. Failure by either party to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. 14. Choice of Law This Agreement will be governed by and construed under the Laws of Malta, Europe excluding any conflict of rules of law. 15. Binding Arbitration IF YOU ARE A UNITED STATES CITIZEN, YOU AGREE TO ARBITRATE DISPUTES WITH UNIBLUE AS FOLLOWS: A. Purpose. If You have a Dispute (as defined below) with Uniblue that cannot be resolved through an informal dispute resolution with Uniblue, You or Uniblue may elect to arbitrate that Dispute in accordance with the terms of this Arbitration Provision rather than litigate the Dispute in court. Arbitration means You will have a fair hearing before a neutral arbitrator instead of in a court by a judge or jury. B. Definitions. The term Dispute means any dispute, claim, or controversy between You and Uniblue regarding any aspect of Your relationship with Uniblue, whether based in contract, statute, regulation, ordinance, tort (including, but not limited to, fraud, misrepresentation, fraudulent inducement, negligence, or any other intentional or non-intentional tort), or any other legal or equitable theory, and includes the validity, enforceability or scope of this Arbitration Provision. Dispute is to be given the broadest possible meaning that will be enforced. As used in this Arbitration Provision, Uniblue means Uniblue and its parents, subsidiaries and affiliated companies and each of their respective officers, directors, employees and agents. C. Right to Opt Out. IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND BY THIS ARBITRATION PROVISION, YOU MUST NOTIFY UNIBLUE IN WRITING WITHIN 30 DAYS OF THE DATE OF YOUR PRODUCT ORDER BY VISITING OR BY MAIL TO UNIBLUE AT ORANGE POINT, DUN KARM STREET, B'KARA BY-PASS, BIRKIRKARA BKR9037, MALTA (EUROPE), ATTN: LEGAL DEPARTMENT. YOUR WRITTEN NOTIFICATION TO UNIBLUE MUST INCLUDE YOUR NAME, ADDRESS AND UNIBLUE ORDER NUMBER AS WELL AS A CLEAR STATEMENT THAT YOU DO NOT WISH TO RESOLVE DISPUTES WITH UNIBLUE THROUGH ARBITRATION. YOUR DECISION TO OPT OUT OF THIS ARBITRATION PROVISION WILL HAVE NO ADVERSE EFFECT ON YOUR RELATIONSHIP WITH UNIBLUE OR THE DELIVERY OF PRODUCTS OR SERVICES TO YOU BY UNIBLUE. D. Initiation of Arbitration Proceeding/Selection of Arbitrator. If You or Uniblue elect to resolve Your Dispute through arbitration pursuant to this Arbitration Provision, the party initiating the arbitration proceeding may open a case with the American Arbitration Association - Case Filing

10 Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, , under the Commercial Arbitration Rules of the AAA. E. Arbitration Procedures: 1. Because the License(s), product(s) and/or service(s) provided to You by Uniblue concern interstate and/or international commerce, the Federal Arbitration Act ( FAA ), not state arbitration law, shall govern the arbitrability of all Disputes. However, applicable federal law or the law of the state where You receive the product or service from Uniblue may apply to and govern the substance of any Disputes if for any reason the Choice of Law Provision of this Agreement does not apply. No state statute pertaining to arbitration shall be applicable under this Arbitration Provision. If there is a conflict between this Arbitration Provision and the rules of the arbitration organization chosen, this Arbitration Provision shall govern. If AAA will not enforce this Arbitration Provision as written, it cannot serve as the arbitration organization to resolve Your dispute with Uniblue. If this situation arises, the parties shall agree on a substitute arbitration organization. If the parties are unable to agree, the parties shall mutually petition a court of appropriate jurisdiction to appoint an arbitration organization that will enforce this Arbitration Provision as written. If there is a conflict between this Arbitration Provision and the rest of the Agreement with Uniblue, this Arbitration Provision shall govern. 2. A single arbitrator will resolve the Dispute. The Arbitrator shall also have the sole authority to determine whether a Dispute is subject to arbitration in accordance with this Arbitration Provision. You should know that participating in arbitration may result in limited discovery depending on the rules of the arbitration organization that is chosen to resolve the Dispute. The arbitrator will honor claims of privilege recognized by law and will take reasonable steps to protect customer account information and other confidential or proprietary information. 3. The arbitrator will make any award in writing but need not provide a statement of reasons unless requested by a party. An award rendered by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction over the parties for purposes of enforcement. 4. If an award granted by the arbitrator exceeds $25,000, either party can appeal that award to a three-arbitrator panel administered by the same arbitration organization by a written notice of appeal filed within thirty (30) days from the date of entry of the written arbitration award. The members of the three-arbitrator panel will be selected according to the rules of the arbitration organization. The arbitration organization will then notify the other party that the award has been appealed. The three-arbitrator panel will issue its decision within one hundred and twenty (120) days of the date of the appealing party s notice of appeal. The decision of the three-arbitrator panel shall be final and binding, except for any appellate right which exists under the FAA. F. Restrictions: 1. YOU MUST CONTACT US WITHIN ONE (1) YEAR OF THE DATE OF THE OCCURRENCE OF THE EVENT OR FACTS GIVING RISE TO A DISPUTE, OR YOU WAIVE THE RIGHT TO PURSUE ANY CLAIM BASED UPON SUCH EVENT, FACTS, OR DISPUTE. 2. ALL PARTIES TO THE ARBITRATION MUST BE INDIVIDUALLY NAMED. THERE SHALL BE NO RIGHT OR AUTHORITY FOR ANY CLAIMS TO BE ARBITRATED OR LITIGATED ON A CLASS ACTION OR CONSOLIDATED BASIS OR ON BASES INVOLVING CLAIMS BROUGHT IN A PURPORTED REPRESENTATIVE CAPACITY ON BEHALF OF THE GENERAL PUBLIC (SUCH AS A PRIVATE ATTORNEY GENERAL), OTHER UNIBLUE CUSTOMERS, OR OTHER PERSONS SIMILARLY SITUATED. G. Location of Arbitration. The arbitration will take place at a location convenient to You in the area where You purchased the product or service from us. H. Payment of Arbitration Fees and Costs. UNIBLUE WILL ADVANCE ALL ARBITRATION FILING FEES AND ARBITRATOR S COSTS AND EXPENSES UPON YOUR WRITTEN REQUEST GIVEN PRIOR TO THE COMMENCEMENT OF THE ARBITRATION. YOU ARE RESPONSIBLE FOR ALL ADDITIONAL COSTS THAT YOU INCUR IN THE ARBITRATION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, FEES FOR ATTORNEYS OR EXPERT WITNESSES. IF THE ARBITRATION PROCEEDING IS DECIDED IN UNIBLUE S FAVOR, YOU SHALL REIMBURSE UNIBLUE FOR THE

11 FEES AND COSTS ADVANCED TO YOU ONLY UP TO THE EXTENT AWARDABLE IN A JUDICIAL PROCEEDING. IF THE ARBITRATION PROCEEDING IS DETERMINED IN YOUR FAVOR, YOU WILL NOT BE REQUIRED TO REIMBURSE UNIBLUE FOR ANY OF THE FEES AND COSTS ADVANCED BY UNIBLUE. IF A PARTY ELECTS TO APPEAL AN AWARD TO A THREE-ARBITRATOR PANEL, THE PREVAILING PARTY IN THE APPEAL SHALL BE ENTITLED TO RECOVER ALL RE A S O NA B L E A TTO RNE Y S FE E S A ND CO S TS I NCURRE D I N THA T A P P E A L. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY IN THIS ARBITRATION PROVISION, UNIBLUE WILL PAY ALL FEES AND COSTS THAT IT IS REQUIRED BY LAW TO PAY. I. Severability. If any clause within this Arbitration Provision is found to be illegal or unenforceable, that clause will be severed from this Arbitration Provision, and the remainder of this Arbitration Provision will be given full force and effect. If the class action waiver clause is found to be illegal or unenforceable, the entire Arbitration Provision will be unenforceable, and the dispute will be decided by a court. In the event this entire Arbitration Provision is determined to be illegal or unenforceable for any reason, or if a claim is brought in a Dispute that is found by a court to be excluded from the scope of this Arbitration Provision, You and Uniblue have each agreed to waive, to the fullest extent allowed by law, any trial by jury. J. Exclusions from Arbitration. YOU AND UNIBLUE AGREE THAT THE FOLLOWING WILL NOT BE SUBJECT TO ARBITRATION: (1) ANY CLAIM FILED BY YOU OR BY UNIBLUE THAT IS NOT AGGREGATED WITH THE CLAIM OF ANY OTHER CUSTOMER AND WHOSE AMOUNT IN CONTROVERSY IS PROPERLY WITHIN THE JURISDICTION OF A COURT THAT IS LIMITED TO ADJUDICATING SMALL CLAIMS; (2) ANY DISPUTE OVER THE VALIDITY OF ANY PARTY S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS; AND (3) ANY DISPUTE RELATED TO OR ARISING FROM ALLEGATIONS ASSOCIATED WITH UNAUTHORIZED USE OR RECEIPT OF PRODUCTS OR SERVICE. K. Continuation. This Arbitration Provision shall survive the termination of Your Agreement and/or any Service(s) with Uniblue. 16. Venue For All Other Litigation All disputes arising out of or in relation to this Agreement that (a) do not include a United States citizen as party or (b) involve any claim that is not subject to the arbitration provisions of Section 15 for any reason, including, but not limited to, Your timely notice opting out of Arbitration in accordance with Section 15(C) above, shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Malta, provided however, that Uniblue retains the right, at its option, to pursue any litigation arising from Your use of the Uniblue Software in Your national Courts if You are not a citizen of Malta. V300911

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support

Så här kommer du igång. www.apple.com/se/support 1 Så här kommer du igång www.apple.com/se/support Installera Leopard Du uppgraderar till Mac OS X Leopard genom att mata in installationsskivan och dubbelklicka på Installera Mac OS X. Klicka sedan på

Läs mer

Användarhandbok. Trimble GCS900 Grade Control System för Väghyvlar och bandschaktare

Användarhandbok. Trimble GCS900 Grade Control System för Väghyvlar och bandschaktare Användarhandbok Trimble GCS900 Grade Control System för Väghyvlar och bandschaktare Version 12.20 Revidering B Artikelnummer 59000-08-SWE Juni 2012 11 Kontaktinformation Trimble Engineering and Construction

Läs mer

Bättre reglering gav konsumentinformation på området. Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet

Bättre reglering gav konsumentinformation på området. Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet Bättre reglering gav konsumentinformation på området för finansiellai tjänstert Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet Terms of Service AT&T Postpaid TERMS OF SERVICE By checking

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denna bruksanvisning gäller modellerna FS-2020D, FS-3920DN och FS-4020DN. Obs! Denna bruksanvisning innehåller information både för användning

Läs mer

Ansökan till AuPairCare programmet i USA

Ansökan till AuPairCare programmet i USA Ansökan till AuPairCare programmet i USA Välkommen till AuPairCare! AuPairCare är en godkänd och av US Department of State utsedd visum sponsor under Intrax. Vår passion är kundvård och hängiven support

Läs mer

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt)

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt) Ferratum Bank standardvillkor för kreditavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på kreditavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 26/09/2013 SG Issuer Issue of SEK 200 000 000 due 05/11/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

Credit Suisse First Boston International

Credit Suisse First Boston International Credit Suisse First Boston International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series Number 2005-437 SKr 250,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2009 Issue Price: 110 per

Läs mer

ZoomText Mac. Användarhandbok

ZoomText Mac. Användarhandbok ZoomText Mac Användarhandbok Copyrights ZoomText Mac Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All Rights Reserved. ZoomText Mac User Guide Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. All

Läs mer

STANDARD EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION

STANDARD EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Ferratum Bank Ltd. Organisationsnummer: C 56251 Adress: Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Syftet med den här bruksanvisningen är att hjälpa dig att använda maskinen på

Läs mer

Allmänna villkor: Visma.net

Allmänna villkor: Visma.net Allmänna villkor: Visma.net Land: Sverige To read this agreement in English please go to page 13 Version: 1.2 Senast ändrad: 15.11.2013 Ändringslogg För redovisningsbyråer: Visma.net är nu tillgänglig

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 23/01/2014 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 03/04/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012

Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012 Avbeställningsförsäkring Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012 Allmänna upplysningar: Här anges de allmänna och särskilda försäkringsvillkoren. I försäkringsbrevet finns uppgifter om försäkrade

Läs mer

Series No. DDBO 407 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 407 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 23 JANUARY 2015 Series No. DDBO 407 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of [Aggregate Principal Amount of Tranche] Kreditobligation itraxx

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

Series No. DDBO 545 A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 545 A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 15 MAY 2015 Series No. DDBO 545 A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of DDBO 545 A Global Infrastruktur Tillväxt ISIN SE0007073820 Any person

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Ferratum Bank Ltd. Organisationsnummer: C 56251 Adress: Tagliaferro Business Centre, Level 6,

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN Innehåll 1 Maskindelar Delarna framtill på skrivaren... 1-2 Delarna till vänster på skrivaren... 1-2 Inre delar... 1-3 Delarna baktill på skrivaren... 1-3 Kontrollpanel... 1-4

Läs mer

Series No. DDBO 545 B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. DDBO 545 B USA Tillväxt ISIN SE0007073838

Series No. DDBO 545 B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. DDBO 545 B USA Tillväxt ISIN SE0007073838 FINAL TERMS DATED 15 MAY 2015 Series No. DDBO 545 B Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of DDBO 545 B USA Tillväxt ISIN SE0007073838 Any person making or intending

Läs mer

Series No. DDBO 543 A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 543 A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of ISSUANCE FINAL TERMS DATED 31 MARCH 2015 Series No. DDBO 543 A Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of DDBO 543 A Global Tillväxt ISIN SE0006789558 Any person

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer