LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE"

Transkript

1 LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE OBS! DENNA VERSION TILLHANDAHÅLLS ENBART I INFORMATIONSSYFTE. I HÄNDELSE AV KONFLIKT MELLAN DENNA OCH DEN ENGELSKA VERSIONEN AV AVTALET, ÄR DET DEN ENGELSKA VERSIONEN SOM GÄLLER. Detta licensavtal för slutanvändare ( Licensen eller Avtalet ) gäller mellan Uniblue Systems Ltd (C32567), ett aktiebolag registrerat i Malta, med adress Orange Point, Dun Karm Street, B Kara By- Pass, Birkirkara BKR9037, Malta, Europa (härefter benämnt Uniblue ) och slutanvändaren ( du i avtalet). 1. Samtycke Genom att installera Uniblues programvara samt markera kryssrutan med texten Jag accepterar avtalet, anses du ha ingått, och samtycker till att vara bunden av samt bli en part i detta avtal, och du intygar att du har behörighet att teckna detta avtal. Uniblue rekommenderar att du sparar en kopia av detta licensavtal. Om du inte samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal, ska du klicka på knappen Avbryt och får då inte heller installera programvaran. 2. Licensupplåtelse Enligt villkoren i detta avtal beviljar Uniblue dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv, ej överförbar, ej upplåtningsbar, upphävbar och kostnadsfri licens att installera endast för privat bruk, tre (3) kopior av Uniblue-programvaran och eventuellt relaterat skriftligt material ( Dokumentationen ). Användning av fler kopior av Uniblue-programvaran än licensen medger är förbjudet. Licensen för Uniblueprogramvaran får inte delas genom att programvaran omväxlande används på olika datorer. Dessa begränsningar gäller även om du erhållit Uniblue-programvaran på ett flertal media (som nedladdning och på cd). Vid tillämpningen av detta avtal innefattar kopiera den ursprungliga installationen av Uniblue-programvaran. Du ska inte tillåta och du ska hindra andra från att kopiera eller göra kopior av Uniblue-programvaran. 3. Begränsad licens Med mindre än att detta specifikt tillåts i villkoren i detta avtal, får du inte (i) kopiera, reproducera, ändra, modifiera, skapa därur härledd produkt, bakåtkompilera eller tillämpa s.k. reverse engineering, demontera, dekompilera eller på annat sätt försöka få fram källkoden eller intern data från Uniblueprogramvaran eller någon del därav; (ii) avlägsna eller på något sätt otydliggöra copyrightinformationen på Uniblue-programvaran; (iii) genom underlicens upplåta, sälja, hyra/leasa ut, överföra, överlåta, visa, upplåta värdskap för, utlokalisera, delge, distribuera eller på annat sätt kommersiellt exploatera Uniblue-programvaran; (iv) kringgå serienummer eller annan mekanism som Uniblue använder sig av för att skydda Uniblue-programvaran mot olicensierad användning, kopiering och distribution; (v) publicera eller på annat sätt göra Uniblue-programvaran tillgänglig eller någon del därav, inklusive serienumret, på Internet eller annat för allmänheten tillgängligt forum; (vi) export eller reexport av Uniblue-programvaran eller någon underliggande information eller teknik i strid med exportlagarna för Förenta staterna, Europeiska gemenskaperna eller andra tillämpliga lagar eller bestämmelser; eller (vii) på något sätt använda sådan Uniblue-programvara i strid med gällande lagstiftning. 4. Licensierade kopior och nätverk All simultan lagring, underhåll eller användning av Uniblue-programvaran är förbjuden och du accepterar att antingen genomföra åtkomstbegränsningar som förhindrar simultananvändning. 5. Aktivering och andra tekniska åtgärder

2 Du måste aktivera Uniblue-programvaran genom att ange serienumret när programvaran uppmanar dig att göra så. Det kan finnas andra tekniska funktioner, inklusive olika former av skydd som antipiratteknik, i Uniblue-programvaran som är avsedda att förhindra olicensierad eller olaglig användning. Du medger att Uniblue kan komma att använda sig av dessa funktioner i rimlig omfattning. 6. Immateriellt rättsskydd Uniblue-programvaran är skyddad av copyright samt annan immaterialrättslig lag såväl inom landet som under internationella avtal. Licensavtalet ger dig inga immateriella rättigheter till Uniblueprogramvaran eller annan tredjepartsprogramvara, och innebär för dig ingen upplåtelse av licens, rättighet eller intresse i något varumärke, varunamn eller tjänstemärke som tillhör Uniblue eller någon tredje part. Uniblue äger och behåller alla rättigheter till, äganderätt och intressen i Uniblueprogramvaran, alla kopior eller delar av Uniblue-programvaran och alla därur härledda arbeten. 7. Begränsad garanti Uniblue-programvaran tillhandahålls dig under denna licens på basis av befintligt skick, utan någon som helst garanti eller intygande. Om inget annat anges, tillhandahålls Uniblue-programvaran som programvara för generellt bruk och inte specifikt för dina syften. Du accepterar att Uniblue och dess leverantörer inte intygar eller garanterar att Uniblue-programvaran uppfyller dina krav eller är fri från fel eller defekter eller att eventuella defekter i Uniblue-programvarans drift eller funktionalitet kommer att korrigeras. Dessutom friskriver sig Uniblue uttryckligen från alla slags garantier och villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier gällande säljbarhet, lämplighet för visst syfte och icke-intrång i immateriella rättigheter. Underförstådda garantier som inte kan exkluderas är begränsade till trettio (30) dagar eller till den kortaste tidsperiod som tillåts av gällande lagstiftning (den längsta av dessa båda tidsperioder ska tillämpas). Din användning av Uniblue-programvaran sker helt på egen risk, och du ansvarar för alla beslut eller åtgärder som baserats på Uniblue-programvaran, oavsett vilka rekommendationer som ges av programvaran. Uniblue lämnar inga intyganden gällande tredje parts programvara som kan vara åtkomlig via, eller levereras tillsammans med, Uniblue-programvaran. 8. Ansvarsbegränsning SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER KOMMER UNIBLUE ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ELLER UNDER NÅGON RÄTTSKIPNING, VID ÅTALBAR HANDLING, I KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ATT VARA ANSVARIGA INFÖR DIG ELLER NÅGON TREDJE PART MED NYTTJANDERÄTT FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, SÄRSKILD, OFÖRUTSEDD, TYPISK, STRAFFBELAGD SKADA ELLER FÖLJDSKADA (INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅND FÖR FÖRLORADE AFFÄRSINTÄKTER, VINSTBORTFALL, DATAFÖRLUST, INTEGRITETSFÖRLUST, FÖRLUST AV KONFIDENTIELL ELLER ANNAN INFORMATION, DATORHAVERI ELLER DATORKRÅNGEL SAMT FÖR VARJE ANNAN PEKUNIÄR ELLER ANNAN FÖRLUST) SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT RELATERAT TILL, ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA UNIBLUE-PROGRAMVARAN, TILLHANDAHÅLLANDET AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORTTJÄNSTER, ELLER PÅ ANNAT SÄTT I SAMBAND MED NÅGON ANNAN ASPEKT AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN I HÄNDELSE AV FEL, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), STRIKT ANSVAR, KONTRAKTSBROTT ELLER GARANTIBROTT, OCH ÄVEN OM UNIBLUE ELLER DESS LEVERANTÖRER HAR UPPLYSTS OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER UNIBLUES ELLER DESS LEVERANTÖRERS TOTALA ANSVAR, VARE SIG VID ÅTALBAR HANDLING, I KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ATT ÖVERSTIGA ETT HUNDRA AMERIKANSKA DOLLAR ($ ). DU BEKRÄFTAR ATT BEGRÄNSNINGEN I DETTA AVSNITT ÄR EN VÄSENTLIG BESTÅNDSDEL I ÖVERENSKOMMELSEN

3 MELLAN PARTERNA. I viss lagstiftning tillåts inte ansvarsbegränsning eller ansvarsfrihet, och därför omfattas du kanske inte av de ovan nämnda begränsningarna. 9. Skadeslöshet Du ska hålla Uniblue och dess leverantörer skadeslösa och utan ansvar gällande alla anspråk, förluster, ansvar, skador, böter, viten, kostnader och utgifter (inklusive skäliga advokatarvoden), som kan uppstå/inträffa i samband med din användning av Uniblue-programvaran. Dina åtaganden under detta avsnitt ska överleva även om detta avtals giltighetstid går ut eller om avtalet upphör. 10. Personlig integritet Du medger att Uniblue får samla in och använda information som överförs genom Uniblueprogramvaran för att förbättra sina produkter och tjänster All personlig information rörande dig, som Uniblue kan förfoga över (exempelvis för att kunna tillhandahålla supporttjänster), ska behandlas enligt Uniblues integritetspolicy så som den föreligger vid relevant tidspunkt. Vår integritetspolicy finns alltid tillgänglig på 11. Programvara från tredje part Annan programvara från tredje part får distribueras tillsammans med Uniblue-programvaran ( Tredje parts programvara ). All sådan programvara från tredje part kan kräva erkännande av upphovsrätt och/eller vara föremål för olika licensvillkor. Sådana erfordringar om erkännande av upphovsrätt och licensvillkor för tredje parts programvara kan lagras i mappen Third Party Terms i programkatalogen i Uniblue-programvaran eller genom programvaran från tredje part. Genom att acceptera detta licensavtal accepterar du även de eventuella licensvillkor under vilka tredje parts programvara tillhandahålls. Du ingår inte någon kontraktsbunden relation med Uniblue gällande sådan tredje parts programvara och Uniblue tar inget ansvar för din användning av densamma. 12. Upphörande Licensen förfaller automatiskt om du inte följer alla dess villkor, utan förfång för Uniblues rätt att bli kompenserat för skada på basis av tillämplig lag. Vid sådant upphörande ska alla licenser som tillhandahållits enligt dessa bestämmelser omedelbart upphöra att gälla och du ska omedelbart returnera till Uniblue, eller förstöra, alla kopior av Uniblue-programvaran som du förfogar över. De villkor i detta avtal som avses att överleva ett upphörande eller giltighetsförfall ska fortfarande gälla. 13. Generella bestämmelser Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåtes under detta licensavtal är reserverade. Denna licens utgör hela avtalet mellan dig och Uniblue i denna sak och ersätter alla eventuella föregående eller samexisterande muntliga eller skriftliga överenskommelser, intyganden, förhandlingar, eventuella andra villkor eller annan liknande kommunikation mellan parterna. Om någon del av detta licensavtal befinns vara ogiltigt, omöjligt att verkställa eller ej tillämpbart, kommer den delen att bedömas vara struken och den kommer inte att påverka avtalets övriga delar. Underlåtelse av endera parten att verkställa någon del av detta avtal ska inte tolkas som ansvarsbefrielse för framtida överträdelser av den delen, eller någon annan del, av avtalet. 14. Lagvalsregler Detta licensavtal ska regleras och tolkas enligt lagstiftningen i Malta, Europa med undantag för eventuella lagkonflikter. 15. Arbitraje vinculante

4 SI EL USUARIO ES CIUDADANO DE LOS ESTADOS UNIDOS, ACEPTA QUE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN SURGIR CON UNIBLUE SE ARBITREN TAL Y COMO SE ESTABLECE A CONTINUACIÓN: A. Objeto. Si el usuario se encuentra ante un Conflicto (tal y como se define a continuación) con Uniblue que no puede resolverse mediante un procedimiento informal con Uniblue, el usuario o Uniblue pueden optar por el arbitraje de dicho Conflicto de conformidad con los términos de esta Cláusula de Arbitraje, en lugar de litigar el Conflicto en los tribunales. Por arbitraje se entiende que el usuario se someterá a una vista ante un árbitro neutral, y no deberá acudir a un tribunal ante un juez o un jurado. B. Definiciones. Por Conflicto se entiende cualquier conflicto, reclamación o controversia entre el usuario y Uniblue en relación con cualquier aspecto de la relación de aquel con Uniblue, ya sea basado en contrato, ley, reglamento, ordenanza, agravio (incluyendo, entre otros, fraude, falsificación, inducción fraudulenta, negligencia, o cualquier otro acto ilícito intencionado o no intencionado) o en cualquier otra teoría legal o de equidad, e incluye la validez, aplicabilidad o alcance de esta Cláusula de Arbitraje. El término Conflicto deberá interpretarse en el sentido más amplio posible de aplicación. Según lo utilizado en esta Cláusula de Arbitraje, el término Uniblue engloba a Uniblue y a sus compañías matrices, subsidiarias y afiliadas, así como a cada uno de sus respectivos directivos, empleados y agentes. C. Derecho de exclusión. SI EL USUARIO NO DESEA REGIRSE POR ESTA CLÁUSULA DE ARBITRAJE, DEBERÁ NOTIFICÁRSELO A UNIBLUE POR ESCRITO EN UN PLAZO DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PEDIDO DEL PRODUCTO, DESDE LA PÁGINA support/ticket O MEDIANTE CORREO POSTAL A LA DIRECCIÓN DE UNIBLUE: ORANGE POINT, DUN KARM STREET, B'KARA BY-PASS, BIRKIRKARA BKR9037, MALTA (EUROPA), ATTN: LEGAL DEPARTMENT. LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL USUARIO A UNIBLUE DEBE INCLUIR SU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE PEDIDO DE UNIBLUE, ASÍ COMO UNA DECLARACIÓN EXPLÍCITA DE QUE NO DESEA RESOLVER LOS CONFLICTOS CON UNIBLUE MEDIANTE ARBITRAJE. LA DECISIÓN POR PARTE DEL USUARIO DE EXCLUSIÓN DE ESTA CLÁUSULA DE ARBITRAJE NO AFECTARÁ DE FORMA NEGATIVA A SU RELACIÓN CON UNIBLUE NI A LA ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS AL USUARIO POR PARTE DE UNIBLUE. D. Inicio del arbitraje/elección del árbitro. Si el usuario o Uniblue optan por resolver el conflicto mediante arbitraje de conformidad con esta Cláusula de Arbitraje, la parte que incoa el procedimiento de arbitraje puede recurrir a los servicios de tramitación de expedientes judiciales de la Asociación Americana de Arbitraje (American Arbitration Association, AAA), sita en 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, , conforme a las normas de arbitraje comercial de dicha asociación. E. Procedimientos de arbitraje: 1. Dado que las licencias, productos o servicios que Uniblue ha proporcionado al usuario pertenecen al ámbito del comercio interestatal o internacional, el arbitraje de todos los Conflictos se regirá por la Ley Federal de Arbitraje (Federal Arbitration Act, FAA), y no por las leyes de arbitraje estatales. No obstante, la ley federal o la ley del estado donde el usuario recibe el producto o servicio de Uniblue podría aplicarse y regir los Conflictos si, por alguna razón, no se aplicase la disposición de elección de legislación de este Acuerdo. Ninguna ley estatal sobre arbitraje será de aplicación en virtud de esta Cláusula de Arbitraje. En caso de conflicto entre esta Cláusula de Arbitraje y las normas del organismo de arbitraje elegido, se aplicará esta Cláusula de Arbitraje. Si la AAA no aplicase esta Cláusula de Arbitraje según lo escrito, no podrá actuar como organismo de arbitraje para resolver el conflicto del usuario con Uniblue. Ante esta situación, las partes deberán ponerse de acuerdo para establecer un organismo de arbitraje alternativo. Si las partes no consiguen llegar a un acuerdo, solicitarán mutuamente un tribunal de jurisdicción competente para que designe un organismo de arbitraje que aplicará esta Cláusula de Arbitraje según lo escrito. En caso de conflicto entre esta Cláusula de Arbitraje y el resto del Acuerdo con Uniblue, se aplicará esta Cláusula de Arbitraje.

5 2. Un solo árbitro resolverá el Conflicto. El árbitro también tendrá la facultad exclusiva de determinar si el Conflicto se someterá a arbitraje de acuerdo con esta Cláusula de Arbitraje. El usuario debe saber que la participación en el arbitraje puede acarrear la revelación parcial de hechos o documentos, en función de las normas del organismo de arbitraje elegido para resolver el Conflicto. El árbitro aceptará reclamaciones de privilegios reconocidos por ley, y tomará medidas razonables para proteger la información de cuenta del cliente y otros datos confidenciales o sujetos a derecho de propiedad. 3. El árbitro redactará un laudo por escrito, pero no estará obligado a presentar una exposición de motivos salvo que así lo solicite una de las partes. El laudo dictado por el árbitro podrá presentarse en cualquier tribunal que tenga jurisdicción sobre las partes con el fin de su aplicación. 4. Si un laudo dictado por el árbitro supera los dólares estadounidenses, cualquiera de las partes puede apelar dicho laudo ante un grupo de tres árbitros administrado por el mismo organismo de arbitraje mediante notificación por escrito de recurso de apelación interpuesta en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de entrada del laudo de arbitraje por escrito. Los miembros del grupo de tres árbitros serán seleccionados conforme a las normas del organismo de arbitraje. A continuación, el organismo de arbitraje notificará a la otra parte que el laudo ha sido objeto de recurso. El grupo de tres árbitros dictará su decisión en un plazo de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de notificación de la parte apelante. La decisión del grupo de tres árbitros será definitiva y vinculante, con excepción de cualquier derecho de apelación establecido por la FAA. F. Restricciones: 1. EL USUARIO DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO CON UNIBLUE EN EL PLAZO DE UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO LA SITUACIÓN O EL HECHO QUE HAYAN DADO ORIGEN A UN CONFLICTO, O RENUNCIARÁ AL DERECHO A EJERCER CUALQUIER RECLAMACIÓN BASADA EN DICHA SITUACIÓN, HECHO O CONFLICTO. 2. TODAS LAS PARTES DEL ARBITRAJE DEBERÁN MENCIONARSE DE FORMA INDIVIDUAL. NINGUNA DE LAS PARTES TENDRÁ DERECHO NI AUTORIDAD PARA EL ARBITRAJE O LITIGIO DE RECLAMACIONES DE FORMA COLECTIVA O CONSOLIDADA O BASÁNDOSE EN DEMANDAS PRESENTADAS EN CALIDAD DE PRESUNTO REPRESENTANTE DEL PÚBLICO GENERAL (UN FISCAL GENERAL, POR EJEMPLO), DE OTROS CLIENTES DE UNIBLUE O DE OTRAS PERSONAS EN UNA SITUACIÓN SIMILAR. G. Ubicación del arbitraje. El arbitraje se llevará a cabo en un lugar cercano para el usuario, en la zona donde este último haya adquirido el producto o servicio de Uniblue. H. Pago de los honorarios y costas del arbitraje. UNIBLUE ADELANTARÁ TODOS LOS HONORARIOS DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE, ASÍ COMO LAS COSTAS Y GASTOS DE ARBITRAJE, SIEMPRE QUE EL USUARIO LO SOLICITE POR ESCRITO ANTES DE QUE SE INICIE EL ARBITRAJE. EL USUARIO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS GASTOS ADICIONALES EN LOS QUE INCURRA EN EL ARBITRAJE, INCLUYENDO LOS HONORARIOS DE ABOGADOS O PERITOS, ENTRE OTROS. SI EL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE FALLA A FAVOR DE UNIBLUE, EL USUARIO DEBERÁ REEMBOLSAR A UNIBLUE LOS HONORARIOS Y GASTOS QUE LE HAYA ADELANTADO UNIBLUE, HASTA EL LÍMITE ADJUDICABLE EN UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL. SI EL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE FALLA A FAVOR DEL USUARIO, ESTE NO ESTARÁ OBLIGADO A REEMBOLSAR A UNIBLUE LOS HONORARIOS Y GASTOS ADELANTADOS POR ESTA ÚLTIMA. SI UNA DE LAS PARTES DECIDE APELAR UN LAUDO ANTE UN GRUPO DE TRES ÁRBITROS, LA PARTE GANADORA EN LA APELACIÓN TENDRÁ DERECHO A RECUPERAR TODOS LOS HONORARIOS Y COSTAS RAZONABLES DE ABOGADOS QUE SE DERIVEN DEL RECURSO. CON INDEPENDENCIA DE CUALQUIER DISPOSICIÓN QUE ESTABLEZCA LO CONTRARIO EN ESTA CLÁUSULA DE ARBITRAJE, UNIBLUE PAGARÁ TODOS LOS HONORARIOS Y COSTAS QUE DETERMINE LA LEY. I. Nulidad parcial. Si cualquier disposición de esta Cláusula de Arbitraje se considerase ilegal o inaplicable, dicha disposición será excluida de esta Cláusula de Arbitraje. No obstante, el resto de esta Cláusula de Arbitraje seguirá teniendo plena vigencia y efecto. Si la disposición de renuncia a

6 demandas colectivas se considerase ilegal o inaplicable, la totalidad de esta Cláusula de Arbitraje carecerá de aplicabilidad, y un tribunal deberá resolver el conflicto. Si se determinase que la totalidad de esta Cláusula de Arbitraje es ilegal o inaplicable por cualquier motivo, o si se presentase una demanda en un Conflicto considerado por un tribunal como excluido del ámbito de aplicación de esta Cláusula de Arbitraje, el usuario y Uniblue acuerdan renunciar, dentro de los límites permitidos por la ley, a cualquier juicio ante jurado. J. Exclusiones de arbitraje. EL USUARIO Y UNIBLUE MANIFIESTAN QUE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS NO ESTARÁN SUJETOS A ARBITRAJE: (1) CUALQUIER RECLAMACIÓN PRESENTADA POR EL USUARIO O POR UNIBLUE QUE NO SE AGREGUE A LA DEMANDA DE CUALQUIER OTRO CLIENTE Y CUYO IMPORTE EN CONTROVERSIA ESTÉ DEBIDAMENTE DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE UN TRIBUNAL LIMITADO A ADJUDICAR RECLAMACIONES PEQUEÑAS, (2) CUALQUIER CONFLICTO SOBRE LA VALIDEZ DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, Y (3) CUALQUIER CONFLICTO RELACIONADO CON ALEGACIONES RELATIVAS AL USO O RECEPCIÓN NO AUTORIZADOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS, O DERIVADO DE DICHAS ALEGACIONES. K. Continuación. Esta Cláusula de Arbitraje seguirá teniendo vigencia tras la extinción del contrato del usuario con Uniblue, o tras la finalización de cualquier servicio o servicios que el usuario haya contratado con dicha empresa. 16. Lugar de celebración de todos los demás litigios Todos los conflictos derivados de este Acuerdo, o relacionados con el mismo, que (a) no incluyan a un ciudadano de los Estados Unidos como una de las partes, o que (b) impliquen una reclamación no sujeta a las disposiciones de arbitraje del apartado 15 por cualquier motivo, incluyendo, entre otros, la declaración oportuna del usuario de no someterse a arbitraje de conformidad con el apartado 15 (C) anterior, se someterán a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Malta. No obstante, Uniblue se reserva el derecho, a su discreción, de emprender acciones legales derivadas del uso por parte del usuario del Software de Uniblue en la jurisdicción nacional del usuario si este último no es ciudadano de Malta. V END USER LICENSE AGREEMENT This End-User License Agreement (the "License" or Agreement ) is between Uniblue Systems Ltd (C32567), a limited liability company registered in Malta and having its registered address at Orange Point, Dun Karm Street, B Kara By-Pass, Birkirkara BKR9037, Malta, Europe (hereinafter Uniblue ) and the end user ("You"). 1. Consent By installing the Uniblue Software and by marking the I accept the terms of the License Agreement checkbox, you are deemed to and do consent to be bound by and become a party to this License and you represent that you have the authority to enter into this Agreement. Uniblue recommends that You keep a copy of this License Agreement for your records. If you do not agree to be bound by all of the terms of this Agreement click the Cancel button and do not install the Uniblue Software. 2. Grant of the License. Subject to the terms and conditions of this License Agreement, Uniblue grants You a limited, personal, non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable, revocable, free of charge license to install solely for your own private use, three (3) Copies of the Uniblue Software and related written materials (the Documentation ). Any use of more copies of the Uniblue Software than are licensed is prohibited. The license for the Uniblue Software may not be shared by alternating use of the Uniblue

7 Software between different computers. These limitations apply even if you receive the Uniblue Software on multiple media (e.g. electronic download and CD). For the purposes of this Agreement, Copy shall include the original installation of the Uniblue Software. You shall not allow and shall prevent others from making or obtaining any copies of the Uniblue Software. 3. License Restrictions Unless specifically permitted in terms of this Agreement, You may not (i) copy, reproduce, change, modify, create a derivative work thereof, reverse compile or reverse engineer, disassemble, decompile or otherwise attempt to extract the source code or internal data of the Uniblue Software or any part thereof; (ii) remove or in any way obscure any ownership or trademark notices on the Uniblue Software; (iii) sublicense, sell, rent, lease, transfer, assign, display, host, outsource, disclose, distribute or otherwise commercially exploit the Uniblue Software; (iv) circumvent any serial number or any other mechanism used or deployed by Uniblue to protect the Uniblue Software against unlicensed use, copying or distribution; (v) post or otherwise make available, the Uniblue Software or any portion thereof, including the serial number, on the Internet or other publicly available forum; (vi) export or re-export the Uniblue Software or any underlying information or technology in violation of the export laws of the U.S., the European Community or any applicable laws or regulations; or (vii) make any use of such Uniblue Software in any way that violates any applicable law. 4. Licensed Copies and Networks Any simultaneous storage, maintenance, or use of the Uniblue Software is prohibited and you agree to implement access security mechanisms to prevent such simultaneous use. 5. Activation and other Technological Measures The Uniblue Software may need to be activated by entering the serial code which may be provided to You, as prompted by the Uniblue Software. There may be other technological measures, including enforcement technology, in the Uniblue Software that are designed to prevent unlicensed or illegal use. You agree that Uniblue may use these measures in its reasonable discretion. 6. Intellectual Property Protection The Uniblue Software is protected by copyright, as well as other intellectual property laws both nationally and under international treaty provisions. This License Agreement does not give You any intellectual property rights in the Uniblue Software or any Third Party Software and does not grant You any license, right or interest in any trade mark, trade name or service mark of Uniblue or any other third party. Uniblue owns and retains all right, title and interest in and to the Uniblue Software, all Copies or portions of the Uniblue Software, and any derivative works thereof. 7. Limited Warranty The Uniblue Software is provided to You under this License on an as is basis, without warranty or representation of any kind. Nothwitstanding anything else, the Uniblue Software is provided as general purpose software and not for your particular use. You accept that Uniblue and its suppliers do not represent or warrant that the Uniblue Software will meet your requirements or be error or defect free or that any defects in the operation or functionality of the Uniblue Software will be corrected. Uniblue further expressly disclaims all warranties and conditions of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement of intellectual property rights. Any implied warranties that cannot be excluded are limited to thirty (30) days or to the shortest period permitted by applicable law, whichever is the greater. Your use of the Uniblue Software is at your sole risk and You are responsible for any decisions made and actions taken based on the Uniblue Software, irrespective of any recommendations proferred by such Software. Uniblue makes no representation regarding Third

8 Party Software which may be accessed through or included with the Uniblue Software. 8. Limitation of Liability. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCE AND UNDER NO LEGAL THEORY/INSTITUTE, WHETHER IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, WILL UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS, BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY BENEFICIARY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DAMAGE FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, LOSS OF PRIVACY, LOSS OF CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND FOR ANY OTHER PECUNIARY OR OTHER LOSS WHATSOEVER) ARISING OUT OF, OR IN ANY WAY RELATED TO, THE USE OR THE INABILITY TO USE THE UNIBLUE SOFTWARE, THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, OR OTHERWISE IN CONNECTION WITH ANY ASPECT OF, THIS SOFTWARE, EVEN IN THE EVENT OF THE FAULT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, BREACH OF CONTRACT OR BREACH OF WARRANTY, AND EVEN IF UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL THE TOTAL LIABILITY OF UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS WHETHER IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, EXCEED ONE HUNDRED U.S. DOLLARS ($100). YOU ACKNOWLEDGE THAT THE LIMITATION SET FORTH IN THIS SECTION IS AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability, so the above limitations might not apply to You. 9. Indemnity You will indemnify and hold Uniblue and its suppliers harmless from any and all claims, losses, liabilities, damages, fines, penalties, costs and expenses (including attorney s fees) arising from or relating to your use of the Uniblue Software. Your obligations under this section shall survive the expiration or termination of this Agreement. 10. Privacy You agree that Uniblue may collect and use information through the Uniblue Software to improve its products and services. Any personal information pertaining to You, which may be held by Uniblue (e.g. further to support services provided to You) shall be processed in accordance with the Uniblue Privacy Policy, as it exists at any relevant time. You may access our Privacy Policy at any time at 11. Third Party Software Other third party software may be distributed together with the Uniblue Software (the Third Party Software ). Any and all such Third Party Software may require notices and/or be subject to different license terms. Such required Third Party Software notices and license terms, if any, may be accessed in the folder titled "Third Party Terms" located in the application directory of the Uniblue Software, or through the Third Party Software itself. By accepting this Agreement, You are also accepting the license terms, if any, under which the Third Party Software is made available. You will not enter into a contractual relationship with Uniblue regarding such Third Party Software and Uniblue accepts no responsibility for Your use of same. 12. Termination The License shall automatically terminate if You fail to comply with any of its terms, without prejudice

9 to the rights of Uniblue to compensation for damages in terms of the applicable law. Immediately upon such termination, You shall immediately return to Uniblue or destroy all Copies of the Uniblue Software in Your possession. The terms of this Agreement which are intended to survive expiration or termination shall remain in effect. 13. General Provisions Any rights not expressly granted under this License Agreement are being reserved. This License is the entire agreement between You and Uniblue with respect to the subject matter hereof and supersedes any and all prior or contemporaneous oral or written agreements, representations, negotiations, any additional terms or other similar communication between the parties. If any part of this License Agreement is found to be void, unenforceable or invalid, that part will be deemed stricken and will not affect the validity of the other License provisions. Failure by either party to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. 14. Choice of Law This Agreement will be governed by and construed under the Laws of Malta, Europe excluding any conflict of rules of law. 15. Binding Arbitration IF YOU ARE A UNITED STATES CITIZEN, YOU AGREE TO ARBITRATE DISPUTES WITH UNIBLUE AS FOLLOWS: A. Purpose. If You have a Dispute (as defined below) with Uniblue that cannot be resolved through an informal dispute resolution with Uniblue, You or Uniblue may elect to arbitrate that Dispute in accordance with the terms of this Arbitration Provision rather than litigate the Dispute in court. Arbitration means You will have a fair hearing before a neutral arbitrator instead of in a court by a judge or jury. B. Definitions. The term Dispute means any dispute, claim, or controversy between You and Uniblue regarding any aspect of Your relationship with Uniblue, whether based in contract, statute, regulation, ordinance, tort (including, but not limited to, fraud, misrepresentation, fraudulent inducement, negligence, or any other intentional or non-intentional tort), or any other legal or equitable theory, and includes the validity, enforceability or scope of this Arbitration Provision. Dispute is to be given the broadest possible meaning that will be enforced. As used in this Arbitration Provision, Uniblue means Uniblue and its parents, subsidiaries and affiliated companies and each of their respective officers, directors, employees and agents. C. Right to Opt Out. IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND BY THIS ARBITRATION PROVISION, YOU MUST NOTIFY UNIBLUE IN WRITING WITHIN 30 DAYS OF THE DATE OF YOUR PRODUCT ORDER BY VISITING OR BY MAIL TO UNIBLUE AT ORANGE POINT, DUN KARM STREET, B'KARA BY-PASS, BIRKIRKARA BKR9037, MALTA (EUROPE), ATTN: LEGAL DEPARTMENT. YOUR WRITTEN NOTIFICATION TO UNIBLUE MUST INCLUDE YOUR NAME, ADDRESS AND UNIBLUE ORDER NUMBER AS WELL AS A CLEAR STATEMENT THAT YOU DO NOT WISH TO RESOLVE DISPUTES WITH UNIBLUE THROUGH ARBITRATION. YOUR DECISION TO OPT OUT OF THIS ARBITRATION PROVISION WILL HAVE NO ADVERSE EFFECT ON YOUR RELATIONSHIP WITH UNIBLUE OR THE DELIVERY OF PRODUCTS OR SERVICES TO YOU BY UNIBLUE. D. Initiation of Arbitration Proceeding/Selection of Arbitrator. If You or Uniblue elect to resolve Your Dispute through arbitration pursuant to this Arbitration Provision, the party initiating the arbitration proceeding may open a case with the American Arbitration Association - Case Filing

10 Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, , under the Commercial Arbitration Rules of the AAA. E. Arbitration Procedures: 1. Because the License(s), product(s) and/or service(s) provided to You by Uniblue concern interstate and/or international commerce, the Federal Arbitration Act ( FAA ), not state arbitration law, shall govern the arbitrability of all Disputes. However, applicable federal law or the law of the state where You receive the product or service from Uniblue may apply to and govern the substance of any Disputes if for any reason the Choice of Law Provision of this Agreement does not apply. No state statute pertaining to arbitration shall be applicable under this Arbitration Provision. If there is a conflict between this Arbitration Provision and the rules of the arbitration organization chosen, this Arbitration Provision shall govern. If AAA will not enforce this Arbitration Provision as written, it cannot serve as the arbitration organization to resolve Your dispute with Uniblue. If this situation arises, the parties shall agree on a substitute arbitration organization. If the parties are unable to agree, the parties shall mutually petition a court of appropriate jurisdiction to appoint an arbitration organization that will enforce this Arbitration Provision as written. If there is a conflict between this Arbitration Provision and the rest of the Agreement with Uniblue, this Arbitration Provision shall govern. 2. A single arbitrator will resolve the Dispute. The Arbitrator shall also have the sole authority to determine whether a Dispute is subject to arbitration in accordance with this Arbitration Provision. You should know that participating in arbitration may result in limited discovery depending on the rules of the arbitration organization that is chosen to resolve the Dispute. The arbitrator will honor claims of privilege recognized by law and will take reasonable steps to protect customer account information and other confidential or proprietary information. 3. The arbitrator will make any award in writing but need not provide a statement of reasons unless requested by a party. An award rendered by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction over the parties for purposes of enforcement. 4. If an award granted by the arbitrator exceeds $25,000, either party can appeal that award to a three-arbitrator panel administered by the same arbitration organization by a written notice of appeal filed within thirty (30) days from the date of entry of the written arbitration award. The members of the three-arbitrator panel will be selected according to the rules of the arbitration organization. The arbitration organization will then notify the other party that the award has been appealed. The three-arbitrator panel will issue its decision within one hundred and twenty (120) days of the date of the appealing party s notice of appeal. The decision of the three-arbitrator panel shall be final and binding, except for any appellate right which exists under the FAA. F. Restrictions: 1. YOU MUST CONTACT US WITHIN ONE (1) YEAR OF THE DATE OF THE OCCURRENCE OF THE EVENT OR FACTS GIVING RISE TO A DISPUTE, OR YOU WAIVE THE RIGHT TO PURSUE ANY CLAIM BASED UPON SUCH EVENT, FACTS, OR DISPUTE. 2. ALL PARTIES TO THE ARBITRATION MUST BE INDIVIDUALLY NAMED. THERE SHALL BE NO RIGHT OR AUTHORITY FOR ANY CLAIMS TO BE ARBITRATED OR LITIGATED ON A CLASS ACTION OR CONSOLIDATED BASIS OR ON BASES INVOLVING CLAIMS BROUGHT IN A PURPORTED REPRESENTATIVE CAPACITY ON BEHALF OF THE GENERAL PUBLIC (SUCH AS A PRIVATE ATTORNEY GENERAL), OTHER UNIBLUE CUSTOMERS, OR OTHER PERSONS SIMILARLY SITUATED. G. Location of Arbitration. The arbitration will take place at a location convenient to You in the area where You purchased the product or service from us. H. Payment of Arbitration Fees and Costs. UNIBLUE WILL ADVANCE ALL ARBITRATION FILING FEES AND ARBITRATOR S COSTS AND EXPENSES UPON YOUR WRITTEN REQUEST GIVEN PRIOR TO THE COMMENCEMENT OF THE ARBITRATION. YOU ARE RESPONSIBLE FOR ALL ADDITIONAL COSTS THAT YOU INCUR IN THE ARBITRATION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, FEES FOR ATTORNEYS OR EXPERT WITNESSES. IF THE ARBITRATION PROCEEDING IS DECIDED IN UNIBLUE S FAVOR, YOU SHALL REIMBURSE UNIBLUE FOR THE

11 FEES AND COSTS ADVANCED TO YOU ONLY UP TO THE EXTENT AWARDABLE IN A JUDICIAL PROCEEDING. IF THE ARBITRATION PROCEEDING IS DETERMINED IN YOUR FAVOR, YOU WILL NOT BE REQUIRED TO REIMBURSE UNIBLUE FOR ANY OF THE FEES AND COSTS ADVANCED BY UNIBLUE. IF A PARTY ELECTS TO APPEAL AN AWARD TO A THREE-ARBITRATOR PANEL, THE PREVAILING PARTY IN THE APPEAL SHALL BE ENTITLED TO RECOVER ALL RE A S O NA B L E A TTO RNE Y S FE E S A ND CO S TS I NCURRE D I N THA T A P P E A L. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY IN THIS ARBITRATION PROVISION, UNIBLUE WILL PAY ALL FEES AND COSTS THAT IT IS REQUIRED BY LAW TO PAY. I. Severability. If any clause within this Arbitration Provision is found to be illegal or unenforceable, that clause will be severed from this Arbitration Provision, and the remainder of this Arbitration Provision will be given full force and effect. If the class action waiver clause is found to be illegal or unenforceable, the entire Arbitration Provision will be unenforceable, and the dispute will be decided by a court. In the event this entire Arbitration Provision is determined to be illegal or unenforceable for any reason, or if a claim is brought in a Dispute that is found by a court to be excluded from the scope of this Arbitration Provision, You and Uniblue have each agreed to waive, to the fullest extent allowed by law, any trial by jury. J. Exclusions from Arbitration. YOU AND UNIBLUE AGREE THAT THE FOLLOWING WILL NOT BE SUBJECT TO ARBITRATION: (1) ANY CLAIM FILED BY YOU OR BY UNIBLUE THAT IS NOT AGGREGATED WITH THE CLAIM OF ANY OTHER CUSTOMER AND WHOSE AMOUNT IN CONTROVERSY IS PROPERLY WITHIN THE JURISDICTION OF A COURT THAT IS LIMITED TO ADJUDICATING SMALL CLAIMS; (2) ANY DISPUTE OVER THE VALIDITY OF ANY PARTY S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS; AND (3) ANY DISPUTE RELATED TO OR ARISING FROM ALLEGATIONS ASSOCIATED WITH UNAUTHORIZED USE OR RECEIPT OF PRODUCTS OR SERVICE. K. Continuation. This Arbitration Provision shall survive the termination of Your Agreement and/or any Service(s) with Uniblue. 16. Venue For All Other Litigation All disputes arising out of or in relation to this Agreement that (a) do not include a United States citizen as party or (b) involve any claim that is not subject to the arbitration provisions of Section 15 for any reason, including, but not limited to, Your timely notice opting out of Arbitration in accordance with Section 15(C) above, shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Malta, provided however, that Uniblue retains the right, at its option, to pursue any litigation arising from Your use of the Uniblue Software in Your national Courts if You are not a citizen of Malta. V300911

Uniblue rekommenderar att du sparar en kopia av detta avtal.

Uniblue rekommenderar att du sparar en kopia av detta avtal. Licensavtal OBS! DENNA VERSION TILLHANDAHÅLLS ENBART I INFORMATIONSSYFTE. I HÄNDELSE AV KONFLIKT MELLAN DENNA OCH DEN ENGELSKA VERSIONEN AV AVTALET, ÄR DET DEN ENGELSKA VERSIONEN SOM GÄLLER. Detta licensavtal

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19.

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19. Licensavtal Sidnummer 1 Syfte Inget juridiskt seminarium Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal Sidnummer 2 1 Lite upphovsrätt Internationella konventioner främst Bernkonventionen

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll

STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll SFIR 5 mars 2015 The information contained in this presentation is of a general nature and neither

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

SYMANTECS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR SYMANTEC GENERAL TERMS AND CONDITIONS

SYMANTECS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR SYMANTEC GENERAL TERMS AND CONDITIONS ALLMÄNT 1. (de "Allmänna Villkoren") gäller för alla köprelaterade dokument som undertecknats av Köpare och Säljare ("Köpdokument") och Köpordrar. En Köporder är ett anbud från Köparen att köpa de varor,

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Installation av Artologik EZbooking version 3

Installation av Artologik EZbooking version 3 Installation av Artologik EZbooking version 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VARNING: Detta program är skyddat

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 F Foto: Gustaf Emanuelsson, Svenska Institutet VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB I HELSINGFORS, PÅ DEN 22 JANUARI

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for iphone Getting Started Guide Contents 5 English 31 Svenska AppleCare Protection Plan for iphone Fact Sheet Service and support from the people who know your iphone best

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2008 Nr 124 125 INNEHÅLL Nr Sidan 124 Lagomsättandeikraftavdebestämmelsersomhörtillområdetförlagstiftningeniavtaletmed

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB

General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB General Terms and Conditions for Advokatfirman Källén & Ingvar AB 1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING 1 APPLICATION AND INTERPRETATION 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén

Läs mer

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Bokningsvillkor (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Generellt Bokningsvillkor beskriver villkor för vistelse på Ett Smart Hotell i Sollentuna AB ( hotellet nedan) Gästen är införstådd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana; SFS 2013:1017 Utkom från trycket den 13 december 2013 utfärdad den 5 december 2013.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica; SFS 2013:374 Utkom från trycket den 10 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR för TECAN NORDIC AB. (nedan kallat Tecan )

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR för TECAN NORDIC AB. (nedan kallat Tecan ) ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR för TECAN NORDIC AB. (nedan kallat Tecan ) 1. OMFATTNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor skall gälla för leverans av komponenter, av instrument som levererats fristående

Läs mer

Avsnitt Svensk översättning

Avsnitt Svensk översättning Item No Original English version Avsnitt nr Svensk översättning 1 DEFINITIONS 1 DEFINITIONER 1.1 In these Conditions the following words and expressions shall have the 1.1 I dessa Villkor ska följande

Läs mer

Solfilteret: Bruksanvisning

Solfilteret: Bruksanvisning Solfilteret: Bruksanvisning Total Solförmörkelse Måndag, 21 augusti 2017 Agreement v1.4 Mar 2014 inc. DISCLAIMER AND AGREEMENT FOR USE OF THE SOLAR VIEWER In this document, the term Instructions is understood

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen.

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen. Datum Referens 2012-10-03 CU 12:042 S 17,3 procent av aktierna i HITT har lämnats in i Saabs ovillkorade budpliktsbud; Saab ökar sitt innehav i HITT till 96,7 procent; Betalning för inlämnade aktier den

Läs mer

Jan Rosén Professor of Private Law jan.rosen@juridicum.su.se

Jan Rosén Professor of Private Law jan.rosen@juridicum.su.se Jan Rosén Professor of Private Law jan.rosen@juridicum.su.se 87/54 Semiconductors 89/104 Trademarks 91/250 Computer programs 92/100 Rental & Lending 93/83 Sat/Cab 93/98 Term of Protection 96/9 Database

Läs mer

Bättre reglering gav konsumentinformation på området. Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet

Bättre reglering gav konsumentinformation på området. Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet Bättre reglering gav konsumentinformation på området för finansiellai tjänstert Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet Terms of Service AT&T Postpaid TERMS OF SERVICE By checking

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

ios Användarhandbok ver 1.0.0 Slide 1 1

ios Användarhandbok ver 1.0.0 Slide 1 1 ios Användarhandbok Slide 1 1 2014 Belectro Oy. All rights reserved. b-bark is a registered trademark of Belectro Oy. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021 i Aerocrine AB Terms and conditions for warrants of series 2011/2021 in Aerocrine AB

Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021 i Aerocrine AB Terms and conditions for warrants of series 2011/2021 in Aerocrine AB The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancy between the translation and the Swedish text, the Swedish text shall prevail. Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2000 Utgiven i Helsingfors den 30 augusti 2000 Nr 53 54 INNEHÅLL Nr Sidan 53 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:24 Nr 24 Protokoll om ändring i avtalet med Jamaica för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Konsten att få eduroam säkert. Anders Nilsson Hans Berggren

Konsten att få eduroam säkert. Anders Nilsson Hans Berggren Konsten att få eduroam säkert Anders Nilsson Hans Berggren The story so far.. Alla vill köra eduroam och trycket från användarna att få access är hård på alla IT avdelningar Brist på instruktioner leder

Läs mer

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 IBOR-skandalerna STIBOR-? Fastighetsägarna Utred STIBOR! (16 juli 2012) Banker stäms för räntemanipulation SvD (14 mars 2014) Antitrust: Commission fines banks 1.71 billion

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT Senast uppdaterad: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Detta Affiliate Agreement (hädanefter kallat Avtalet ) ingås av Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara

Läs mer

Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 26 mars 2009 (Förändrade)

Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 26 mars 2009 (Förändrade) Förslag från TietoEnator Abp:s styrelse till ordinarie bolagsstämman den 26 mars 2009 (Förändrade) 1 Utbetalning av utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att en utdelning om 0,50 euro betalas från

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Privacy Statement (in Swedish)

Privacy Statement (in Swedish) Privacy Statement (in Swedish) St Pauli katolska församling i Gävle är förpliktigad att skydda era personliga uppgifter och att använda tekniksom ger användarna den bästa och säkraste online upplevelse.

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Holdingbolaget Linköpings Stadshus AB; Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' bekräftade; Ratingutsikten är stabil

Holdingbolaget Linköpings Stadshus AB; Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' bekräftade; Ratingutsikten är stabil Research Update: Holdingbolaget Linköpings Stadshus AB; Rating 'AA+/A-1+' och 'K-1' bekräftade; Ratingutsikten är stabil Primary Credit Analyst: Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Manual. SiteValidator. Version 1.2.0. Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se

Manual. SiteValidator. Version 1.2.0. Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Manual SiteValidator Version 1.2.0 Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Copyright Denna manual är skyddad enligt upphovsrättslagen. Ändringar vad gäller innehållet eller

Läs mer

Värdeökningsprogram. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk

Värdeökningsprogram. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk Värdeökningsprogram Värdeökningsprogrammet i ett nötskal Vad är det? 12-60 mån tidsbundet och skräddarsytt program vars målsättning är att öka värdet och uppnå ett högre värde än vad som är möjligt med

Läs mer

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau. A4Cloud Ansvarsfulla molntjänster Tobias Pulls Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.se 27 November 2013 Vilka är vi? 13 partners Oktober 2012 4 år långt EU FP7 a4cloud.eu KARLSTADS UNIVERSITET 2 Vad

Läs mer

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA, HÄMTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODKÄNNER

Läs mer

Impulse - Startar värdeökningen. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk

Impulse - Startar värdeökningen. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk Impulse - Startar värdeökningen Bolagsvärde är ett omfattande mått på den operativa lönsamheten oberoende av ägarens målsättningar. Bolagsvärdet reflekterar summan av alla framtida kassaflöden. Ett växande

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Rent Chefs Loyalty and Refer-a-friend Program

Rent Chefs Loyalty and Refer-a-friend Program See the picture top in eng and swe that goes here. ENG: Rent Chefs Loyalty and Refer-a-friend Program Love fine dining or just having your friends over for a casual dinner? Now you can earn a dinner with

Läs mer

BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BRUKSANVISNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BRUKSANVISNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Syftet med denna bruksanvisning

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Manual. EZ-Equip. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Equip. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Artologik EZ-Equip Plug-in till EZbooking version 3.2 Artologik EZbooking och EZ-Equip Till EZbooking, ditt webbaserade system för bokningar av lokaler och objekt, kan du även ansluta olika typer av plugins.

Läs mer

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner Aktieägares, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ( Bolaget ) förslag till beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören genom emission av personaloptioner och teckningsoptioner 2012/2017

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Synology Remote. Bruksanvisning

Synology Remote. Bruksanvisning Synology Remote Bruksanvisning Remote08312010 Innehållsförteckning 3 Välkommen 4 Synology Remote, en översikt 5 Förpackningens innehåll 6 Komma igång 8 Njut av din musik med Synology Remote 11 Specifikationer

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet

Fast driftställe. Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Fast driftställe Linus Jacobsson Doktorand i finansrätt Uppsala universitet Disposition Fast driftställe En översikt Artikel 5(1) Huvudregeln Artikel 5(5-6) Agentregeln Specialregler Frågor Alltid en bedömning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska förbindelser; SFS 2009:1288 Utkom från trycket den 8 december 2009 utfärdad den 26

Läs mer

PUBLIC FINANCE. Malmö Stad

PUBLIC FINANCE. Malmö Stad PUBLIC FINANCE Malmö Stad Analytiker: Carl Nyreröd, Stockholm (46)-8-4405919 carl_nyrerod @standardandpoors.com Andrea Croner, Stockholm (46)-8-4405921 andrea_croner@standardandpoors.com Publicerad: 19

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) AVSEENDE B-AKTIER TERMS AND CONDITIONS FOR WARRANTS IN RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) REGARDING B-SHARES 1 DEFINITIONER / DEFINITIONS I föreliggande

Läs mer