Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet"

Transkript

1 RUTIN Diarienr: 1(15) SOCIALNÄMNDEN RUTINER FÖR ANMÄLAN av LEX SARAH - MISSFÖRHÅLLANDE inom socialtjänsten Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet Alla som är verksamma i och kring verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade har skyldighet att anmäla missförhållande, vilket innefattar hela socialtjänstens område: verksamheter för äldre verksamhet för personer med funktionsnedsättning individ- och familjeomsorgen socialpsykiatrin handläggare såväl som utförare såväl i kommunal- som privat driven verksamhet och av statens institutionsstyrelse (SIS) och personlig assistans beslutad av försäkringskassan

2 2(15) RUTINER FÖR ANMÄLAN AV LEX SARAH - MISSFÖRHÅLLANDE INOM SOCIALTJÄNSTEN RUTINER FÖR ANMÄLAN OCH RAPPORTERING AV MISSFÖRHÅLLANDEN ELLER NÄR DET FINNS RISK FÖR MISSFÖRHÅLLANDE LEX SARAH Inledning Rapporteringsskyldiga Skyldigheten omfattar: Detta ska anmälas MISSFÖRHÅLLANDE Allvarliga missförhållande Påtaglig och konkret risk för missförhållande ANMÄLNINGSFÖRFARANDE Utredning och dokumentation Polisanmälan Information till den enskilde Informationsskyldighet TJÄNSTEKÖP ENSKILD VERKSAMHET PRIVATA ASSISTANSBOLAG SOM BEDRIVER PERSONLIG ASSISTANS JML SFB (LASS) KOMMUNALT DRIVEN VERKSAMHET ANMÄLAN TILL SOCIALSTYRELSEN BLANKETT - ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN BLANKETT ANMÄLAN OM ALLVARLIGT MISSFÖRHÅLLANDE, SE BILAGA:... 15

3 3(15) 1. Rutiner för anmälan och rapportering av missförhållanden eller när det finns risk för missförhållande Lex Sarah 1.1 Inledning Instruktioner för anmälan av missförhållande finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5). I socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelsen i 14 kap I Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade finns bestämmelsen i 24 a-f. Var och en som fullgör uppgifter enligt socialtjänstlagen, LSS eller vid statens institutionsstyrelse (fortsättningsvis kallad socialtjänsten) ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet. Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten. 1.2 Rapporteringsskyldiga Rapporteringsskyldigheten gäller för anställda uppdragstagare praktikanter eller motsvarande under utbildning, och deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program 1.3 Skyldigheten omfattar: Tjänstemän som handlägger ärenden Samtliga insatser som bedrivs utan individuella beslut öppna verksamheter Samtliga beslutade insatser som drivs jml LSS, SoL, LVU, LVM Personlig assistans som är beslutad jml 51 kap socialförsäkringsbalken, Skyldigheten omfattar såväl kommunal som privat driven verksamhet. LVU lagen om vård av unga, LVM lagen om vård av missbrukare LSS- - lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Socialförsäkringsbalken har ersatt lagen om assistansersättning, det som dagligdags kallats LASS-ersättning

4 4(15) 1.4 Detta ska anmälas Anmälan ska göras när det finns en grundad anledning att anta att det föreligger missförhållanden som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa - avser såväl utförda handlingar, - som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra, - eller när det finns en uppenbar och konkret risk för ett missförhållande. Alla missförhållande enligt ovan ska anmälas till socialnämnden. Allvarliga missförhållanden enligt ovan ska dessutom anmälas till Socialstyrelsen. 2. Missförhållande Missförhållanden är allt som inte är av god kvalitet exempelvis övergrepp eller brister i omsorgen. Övergrepp kan vara; fysiska (t.ex. slag, nypningar, hårda tag, inlåsning, nedläggning), psykiska (t.ex. hot, tvång, bestraffningar, trakasserier, skrämsel och kränkningar), sexuella, ekonomiska (t.ex. stöld av pengar eller ägodelar, utpressning och förskingring) eller oacceptabelt eller respektlöst bemötande. Brister i omsorgerna kan gälla; uteblivna insatser, fel och brister, enskilda eller sammantagna, (som rör ex personlig hygien, mathållning, tand- och munhygien, och brister i den tillsyn som kunden får), psykiska (t.ex. brister vad gäller stimulans, trygghet, relationsskapande, vägledning och gränssättning).

5 5(15) 2.1 Allvarliga missförhållande Med allvarliga missförhållanden avses i detta sammanhang övergrepp och brister i omsorgerna som utgör ett hot mot en enskilds liv, hälsa eller säkerhet, och ett bemötande som klart avviker från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. 2.2 Påtaglig och konkret risk för missförhållande När det genom underlåtenhet eller av ren tur inte skedde ett faktiskt missförhållande eller när det av uppgjorda rutiner, eller brist därpå, föreligger sådana systematiska brister att insatser av god kvalitet inte kan ges. 3. Anmälningsförfarande Anmälan görs på bifogad blankett Anmälan om missförhållanden inom socialtjänsten. Anmälan kan inte göras anonymt. Anmälan ska ske till ansvarig arbetsledare samma dag. Arbetsledaren informerar omgående resultatenhetschef/nämndsspecialist. Anmälningsskyldigheten gäller oavsett om skadan, eller risken för skada, uppkommer genom avsiktligt handlande, underlåtenhet att handla eller genom olyckshändelse. 3.1 Utredning och dokumentation Närmaste chef utser en utredare av anmälan, utredaren bör utses utanför den egna organisationen så att jävsituation inte kan uppstå. Utredaren ska samma dag, eller senast närmast följande vardag, inleda utredning. Utredningen ska ske skyndsamt för att missförhållandet, eller risken för missförhållande, utan dröjsmål kunna avhjälpas eller undanröjas.

6 6(15) Utredningen ska vara avslutad och åtgärder vidtagna senast en (1) månad efter anmälan. Anmälan och påföljande utredning ska nogsamt dokumenteras i enlighet med riktlinjerna i SOSFS 2011:5. Utredningen ska diarieföras. Anteckning i personakt I kundens personakt skrivs en daganteckning med att det skett ett missförhållande, eller risk för missförhållande, och om det lett till personliga men samt ärendets diarienummer, denna anteckning görs oberoende av i vilken verksamhet som händelsen ägt rum, privat, kommunalt eller av assistansbolag. Utredningen ska arkiveras som eget ärende i kommunens diarium. Lex sarah har egen punkt i diariet. 3.2 Polisanmälan Om det finns anledning att misstänka att det inträffade innefattat en brottslig handling, bör polisanmälan göras. 3.3 Information till den enskilde Den enskilde och dess anhöriga ska underrättas när en anmälan om missförhållande eller en anmälan om allvarligt missförhållande har inkommit. 3.4 Informationsskyldighet Verksamhetsansvariga är skyldiga att muntligt och skriftligt informera om skyldigheten att rapportera till den som omfattas av skyldigheten när han eller hon påbörjar sin anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller liknande. Information ska därefter, både muntligen och skriftligen, göras återkommande minst 1 gång per år.

7 7(15) 4.Tjänsteköp Respektive handläggare ska i samband med köp av vårdplats eller annan tjänst efterfråga information om missförhållande ägt rum i verksamheten. Handläggare ska informera verksamheten om deras informationsskyldighet gentemot såväl socialstyrelsen som socialnämnden i Staffanstorp. Kommer det fram information om missförhållande, eller risk för missförhållande, ägt rum ska handläggaren/kontaktpersonen informera socialnämnden i enlighet med avsnitt 5, 2:a stycket i denna rutin Enskild verksamhet. Eventuella checklistor/lokala rutiner för hur ovanstående ansvar ska kunna fullföljas tas fram av respektive chef (resultatenhetschef, enhetschef, nämndspecialist). Framtagna rutiner ska diarieföras. 5. Enskild verksamhet Den som förestår verksamheten ansvarar för att omgående inleda utredning enligt företagets lokala rutiner, att informera Staffanstorps kommuns kontaktperson gentemot företaget om det inträffade, att åtgärda och förebygga så att liknande händelser inte upprepas, att ärendet anmäls till Socialstyrelsen. Kontaktpersonen ansvarar för att händelsen dokumenteras i kundens personakt, att följa upp planerade åtgärder. Verksamhetschef för område individ- och familjeomsorg respektive vård och omsorg ansvarar för: att hålla socialnämnden underrättad, att ärendet diarieförs, att göra en årlig sammanställning av anmälningar till Socialstyrelsen.

8 8(15) 6. Privata assistansbolag som bedriver personlig assistans jml Sfb (LASS) Sedan 1 januari 2011, då socialförsäkringsbalken (SFB) trädde i kraft, omfattas även personlig assistans som beslutats enligt 51 kap 2 i SFB av skyldigheten att anmäla missförhållande. Staffanstorps kommunala entreprenör följer det som gäller för enskild verksamhet. Assistansbolag bör informera (detta är enbart ett allmänt råd, ingen föreskrift) om anmälan till Staffanstorps kommuns kontaktperson gentemot företaget, och att dokumentation och rapportering till socialnämnd sker enligt rutinerna för enskild verksamhet i personens LASS-akt. Assistansbolag ska informera om anmälan om det rör någon av följande insatser jml LSS 9 p2, här gäller rutinerna för enskild verksamhet. - Personlig assistans - Tillfälligt utökat behov - Beslut om utökning pga. ordinarie assistents sjukdom Klargöras bör att det inte finns något ansvarsförhållande mellan assistansberättigade vars beslut om personlig assistans beslutats jml 51 kap SFB och Staffanstorps kommun, denna verksamhet är inte en del av Socialnämndens ansvar.

9 9(15) 7. Kommunalt driven verksamhet Ansvarig arbetsledare ansvarar för att omgående informera resultatenhetschef/enhetschef/ nämndspecialist, att utan dröjsmål rätta till missförhållandet samt vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att liknande händelser upprepas, att kunden och/ eller anhöriga underrättas om det inträffade och vilka åtgärder som vidtagits, detta ska dokumenteras. Resultatenhetschef/ enhetschef/ nämndspecialist ansvarar för att utredare utses och att utredningen inleds samma dag, att utredningen slutförs inom 5 arbetsdagar och färdigställs inom en månad, att utredningen dokumenteras. att besluta om eventuell omedelbar disciplinär åtgärd, att besluta om åtgärder ( ex polisanmälan ), att informera produktionschef och chefen för humanistisk service. Chefen för humanistisk service ansvarar för att ärendet diarieförs samt att underrätta socialnämnden, att sända en årlig sammanställning av anmälningar till Socialstyrelsen, att ta ställning till om det är ett allvarligt missförhållande som ska rapporteras till Socialstyrelsen. Personalchefen ansvarar för att besluta om disciplinära åtgärder tillsammans med ansvarig chef.

10 10(15) Flödesschema för Lex Sarah anmälningar i kommunalt driven verksamhet Anmälan görs till ansvarig arbetsledare Resultatenhetschef, nämndspecialist, enhetschef informeras omgående Ansvarig chef utser utredare och utredningen inleds samma dag Rör anmälan resultatenheterna informeras Prod. chefen Rör anmälan Äldre, socialpsykiatri eller LSS informeras VoO chefen Rör anmälan förebyggande enheten eller IFO informeras IFO chefen KSau informeras Socialnämnden informeras Ärendet diarieförs Disciplinära åtgärder beslutas av personalchefen Beslut om åtgärd av respektive chef Informerar KS au, SN Hum chef sammanställer och sänder in årlig redovisning till Socialstyrelsen Uppföljning av händelser med åtgärdsprogram enligt uppgjorda uppföljningsrutiner Allvarligt missförhållande VoO chef / IFO chef beslutar om ev rapportering till Socialstyrelsen

11 11(15) 8. Anmälan till Socialstyrelsen Anmälan till Socialstyrelsen görs av nämndsspecialisterna för vård och omsorg, respektive individ- och familjeomsorgen. Blanketten skrivs ut, fylls i och skickas in, alternativt fylls den i direkt på Socialstyrelsens hemsida. Kopia ska alltid skickas till socialnämnden/chefen för humanistisk service! Se bifogad blankett.

12 12(15) BLANKETT - Anmälan om missförhållanden Anmälan avser ett missförhållande en påtaglig risk för missförhållande ett allvarligt missförhållande (om det står klart redan vid anmälan) Missförhållande/risken för missförhållande har skett inom individ och familjeomsorgen eller förebyggande enheten enl 14 kap 2 Socialtjänstlagen (2001:453) inom vård och omsorg, socialpsykiatri enligt 14 kap 2 Socialtjänstlagen (2001:453) i omsorg om personer med funktionshinder enligt lagen om stöd och service (1993:387) Annan verksamhet, vilken Kundens namn: Adress, inkl postadress: E-post: Personnummer: Datum, veckodag, klockslag för händelsen: Tel + mobil: Vem har gjort anmälan samt datum: Anmälan har gjorts till och på följande vis (muntligt, skriftligt, sms, e-post):

13 13(15) Informerat Namn Ja Nej Datum Informerat Informerat närstående/ Beskriv relation Informerat socialnämnd Är händelsen polisanmäld? Informerat annan/ Ange relation el titel Informerat annan / Ange relation el titel Inblandad personal/annan Inblandad personal/annan Befattning/relation till kunden Befattning/relation till kunden När personal har varit inblandad ange anställningsförhållande och tjänstgöringstid: När personal har varit inblandad ange utbildning: Var har händelsen inträffat? (ange adress och specifikation som kontor, i hemmet, särskilt boende, i verksamhet)

14 14(15) Händelseförlopp (Utförlig beskrivning av vad som har hänt) Bifogas gärna som bilaga! Har tekniskt utrustning använts i samband med händelsen, ev brister i utrustningen, och finns skriftliga anvisningar? Vidtagna åtgärder

15 15(15) Arbetsrättsliga konsekvenser för utövaren: Har den enskilde eller dess företrädare informerats om ev. anmälan till Socialstyrelsen? Datum och Underskrift av anmälningsskyldig: Datum och Underskrift av utredare: Namnförtydligande: Befattning: Datum och Underskrift av ansvarig chef: Namnförtydligande: Befattning: Uppföljning kommer att ske, när och i vilket sammanhang: Ärendets diarienummer: Socialnämndens underrättande efter utrednings avslut, datum: Ärendet har bedömts som ett allvarligt missförhållande och översänts till Socialstyrelsen, vem som skickat in samt datum: Blankett anmälan om Allvarligt missförhållande, se bilaga:

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

inspektionen for vård och omsorg

inspektionen for vård och omsorg n\ inspektionen for vård och omsorg Varmt välkomna till dialogmöte Äldreomsorg och funktionshinderområdet SoL och LSS Kommunal hälso-och sjukvård Dagens program 10.00-10.20 Välkomna, presentation, praktisk

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Malin Fornander malin.fornander@kil.se

Malin Fornander malin.fornander@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Malin Fornander malin.fornander@kil.se RIKTLINJER 2012-04-12 Riktlinjer del 1- inledning... 1 1. Inledning... 1 1.1 Syftet med riktlinjerna... 1 1.2 Mål i Kils kommun... 1 1.3 Lex Sara...

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun.

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Innehållsförteckning Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun... 1 Privata Medel... 1 Sekretess... 3 Nyckelhantering... 4 Fel och brister, anmälan om missförhållanden...

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fastställd av socialnämnden 2008-09-17 Reviderad

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 1 av 21 UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 2 av 21 INBJUDAN Härnösands kommun inbjuder till att ansöka om att bli antagen som utförare

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer