VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2012 FÖR HEDGÅRDENS GRUPPBOENDE 1

2 Januari Verksamhetsplan Hedgårdens gruppboende Hedgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Hedgården ligger i Rävlanda, längst österut i Härryda. Där finns sex lägenheter, samtliga uthyrda. Tre av de sex brukarna har beslut om daglig verksamhet, och arbetar 4 dagar per vecka. Tre brukare tillbringar all tid i hemmet. Planerat antal hemmadagar uppgår således till 18/vecka. Personalgruppen består av 10 habiliteringsassistenter, samtliga kvinnor. Sovande jour ingår i arbetstiden. Ingen av de anställda arbetar 100% i ordinarie anställning. Efter Funktionshinders omorganisation 2011 ingår Hedgården i Område 2 psykiatri och neuropsykiatri med en enhetschef och en områdeschef som närmast ledning. Enhetschefen ansvarar för budget, personal och verksamhetsfrågor, medan områdeschefen ansvarar för strategiska frågor och verksamhetsutveckling. Område 2 innefattar totalt 6 grupp- och servicebostäder med särskild service enligt LSS. Tidigare har inte Hedgården kategoriserats som ett psykatriboende, men då en av de boende har en psykiatrisk diagnos och fyra boende har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bedömdes enheten höra till Område 2. Verksamheten på Hedgården har förändrats markant under det senaste året. Hedgården har en åldrande brukargrupp, och utmaningen ligger i att tillgodose det växande stöd av ADL som hos vissa av de boende har ökat avsevärt. Mycket tyder på att verksamheten kommer att kräva vaken natt för att möta de boendes ökande behov av omsorg. Vidare ställer sammansättningen av de boende höga krav på personalgruppens kompetens inom skilda områden, då det bland de boende förekommer personer med psykiatrisk diagnos, förvärvad hjärnskada samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på låg utvecklingsnivå. Utåtagerande beteende förekommer, och det ställs mycket höga krav på personalens förmåga att hitta framkomliga kommunikationsvägar. Fritids- och kulturaktiviter är stundtals svåra att genomföra då flera av de boende har problem att åka med Färdtjänst, och Färdtjänst dessutom har uppvisat avsevärda brister med att passa tider, med trafiksäkerhet samt med bemötande. Ekonomiperspektivet Politiskt inriktningsmål Verksamhetens mål är att använda resurser så effektivt som möjligt och att ha en budget i balans. Att dimensioneringen av personalkostnaden garanterar en god omvårdnad. 2

3 Att utföra noggrant prognos- och uppföljningsarbete Skapa intresse och kunskap om ekonomi hos medarbetarna genom kontinuerlig information och diskussion kring verksamhetens budget och prognos på arbetsplatsträffar. Timecareadministratörerna, facklig representant och enhetschefen har ett nära samarbete för att lägga en bemanning som reflekterar verksamhetens snabbt skiftande behov. Rutinmässig analys av verksamhetens behov vid vikarieanskaffning. Fortsättning på det arbete som pågår med planerade och genomtänkta inköp av mat och hygienprodukter. Verksamhetsperspektivet Politiskt inriktningsmål Funktionshinder beaktas och integreras i alla verksamheters planerings- och budgetarbete. Verksamhetens målformulering Att tillgodose behovet av boenden med stöd och service som erbjuder goda levnadsvillkor för kommunens vuxna invånare som har behov av bistånd i enlighet med LSS-lagstiftningen. Att inom boendet tillgodose brukarnas individuella behov utifrån lagstiftning och genomförandeplan. Att tillgodose brukarens behov av en stimulerande fritid och kulturella upplevelser. Att ha en god samverkan med interna och externa samarbetspartners. Införandet av dokumentationssystemet Treserva kommer att innebära en revidering av de individuella genomförandeplanerna och ett förtydligande av brukarens kultur- och fritidsplan samt mål, delmål och måluppfyllelse. För att säkerställa kvaliteten på den sociala dokumentationen har ett dokumentationsombud utsetts. En översyn av administrativ tid kommer att ge medarbetarna bättre förutsättning att utföra sina administrativa uppdrag utan att tiden för de boende tas i anspråk. Genom Teammöte var sjätte vecka med rehab- och sjuksköterskeenheten ska samarbetet och nätverket kring brukaren utvecklas. En av brukarna har omfattande stöd genom vuxenhabiliteringen och samarbetet fortsätter. 3

4 Ombuden till olika ansvarsområden kommer att träffas i tvärgrupper för tydlighet och samarbete kring uppdraget, men även för att öka helhetssynen inom Funktionshinder. Medarbetarperspektivet Utifrån personalpolitiska programmet formuleras följande mål: Att utifrån en positiv människosyn ha mod och vilja att bidra till ett öppet klimat och goda relationer på arbetsplatsen. Medvetenhet om det egna ansvaret för utveckling av verksamheten och av sin egen person som medarbetare. Insikt om det egna uppdraget och dess förutsättningar. Att sträva efter en god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Att relevant fortbildning och kompetenshöjning erbjuds medarbetarna. Att få tid till såväl de boende som administrativa uppdrag. Att möten och utbildningar i så hög grad som möjligt förläggs på ett sätt som möjliggör planering, vilket underlättar balansen mellan arbete och fritid. Att arbeta för ett öppet klimat där allas åsikter är lika mycket värda. Att öka möjligheterna för de två helglagen att ta del av varandras arbete och erfarenhet. Fortsätta samverka med fackliga representanter genom arbetsplatsträffar, samverkande enhetsråd och i dagliga frågor som ex bemanningsbehov. Arbeta för en god arbetsmiljö genom att dokumentera och följa upp avvikelserapporter, tillbud och arbetsskadeanmälningar. Hälsoinspiratörer och enhetschef bidrar till personalvård och gemensamma aktiviteter för att minska stress och öka förutsättningar för ett bra samarbete medarbetarna emellan. En individuell kompetensutvecklingsplan skall upprättas vilket ger medarbetarna möjlighet till utveckling. Genom Funktionshinders utbildningsplan kommer medarbetarna att erbjudas möjlighet till utbildning inom olika områden. Ett omfattande behov av fortbildning inom psykiatri har framförts. Uppmuntran av tvärgrupper inom i första hand Område 2 och Daglig verksamhet, och studiebesök på andra enheter i och utanför kommunen bidrar till ett reflekterande förhållningssätt och en utveckling av verksamheten. En titulaturförändring från Habiliteringsassistent till stödassistent/stödpedagog kommer ge möjlighet till validering för några av medarbetarna vilket ökar verksamhetens och medarbetarnas kunskaper. 4

5 Bemanningen behöver höjas för att ge personalen möjlighet att anpassa omvårdnaden efter de ökande behoven, vilket leder till minskad stress och ökad yrkesstolthet. Enhetschef och Funktionshinders ledning strävar efter att planera möten och fortbildningar i så god tid att medarbetarna har möjlighet att lägga in tiderna i TimeCare. Genom arbete med introduktionsmaterialet Manual för introduktion för vikarier och med strukturerad handledning kommer våra nya medarbetare snabbare in i verksamheten samt möjliggör en tydligare uppföljning av såväl deras som enhetens insats. Under året skall etiska frågor, dilemman och värdegrund diskuteras utifrån färdiga mallar i olika litteratur i ämnet. I synnerhet ska samtal om självbestämmande och brukarinflytande planeras, något som påbörjades Fördjupade samtal om etiska frågor stimulerar och ökar personalens självkännedom vilket höjer kvalitén och känslan av trygghet. Arbetstiderna under helger bör läggas om så att det finns möjlighet att byta helglag för ökat erfarenhetsutbyte. Medborgarperspektivet Politiskt inriktningsmål Personer med funktionsnedsättning tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande. Psykiskt funktionshindrade upplever i vår kommun en hög livskvalitet genom kvalificerat och av kommunen samordnat stöd. Målformulering bostad med särskild service enligt Lss I enlighet med Lss-lagstiftningen skall verksamhet enligt lagen främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som ingår i den målgrupp som definieras av lagen. Målet är att den enskilde får leva som andra. Att arbeta med brukarna i fokus och arbeta individinriktat Att den enskilde får leva som andra efter sina förutsättningar och utvecklingspotential. Att erbjuda möjlighet till fritids- och kulturaktiviteter. Att möjliggöra fritids- och kulturaktiviteter genom en tydlig kommunikation med Färdtjänst. Att utveckla och förstärka samarbetet kring brukare med psykiatrisk diagnos. Brukarnas individuella behov skall vara i fokus och vi skall arbeta för att tillgodose var och ens intresse och behov av stöd. Bemanningen behöver ses över och eventuellt höjas för att möta de ökade behoven hos de boende. Genom införandet av Treserva kommer de individuella genomförandeplanerna att revideras och i kvartalssammanfattningarna kommer måluppföljelse ta en central plats, vilket ger en god kvalitetsuppföljning. Möte kring genomförandeplanen hålls minst en gång om året med brukaren och dennes nätverk. Kontaktmannen kommer att ha ett utökat ansvar för såväl möten som för uppföljning av mål. 5

6 Vi skall stödja brukarna att använda och utveckla sina egna resurser och kompetens genom t.ex. fysisk aktivitet, kulturella intressen, projekt, utflykter eller resor, och även stärka brukarnas självkänsla genom individuellt stöd vid t.ex. heminredning och måltider. Vi skall arbeta med att utveckla individuella kommunikationshjälpmedel med stöd av arbetsterapeut och logoped för trygghet och förståelse av omvärlden. Sammanställningen av brukarenkäterna antyder ett behov av att utveckla kultur- och fritidsplanerna. Uppdraget för LL-ombud (LättLäst) inom Funktionshinder har omformulerats och uppdraget benämns numera Kulturombud. Syftet är att tydliggöra boendets ansvar för kultur och fritid. Genom att kontinuerligt rapportera klagomål gällande Färdtjänst bidra till att färdtjänstresorna i högre grad fungerar. Genom kommunikation och tydlighet utveckla samverkan mellan boende, kommunal sjukvård, öppenvård och sjukhus kring personer med psykiatriska funktionsnedsättningar då det i dagsläget ibland är oklart vilken ansvarsfördelning som gäller. 6

Verksamhetsplan för Funktionshinder 2012

Verksamhetsplan för Funktionshinder 2012 Verksamhetsplan för Funktionshinder 2012 Rev februari 2012 Verksamhetsplan 2012-2016 Ledningsgrupp Funktionshinder HÄRRYDA KOMMUN 1 Inledning Verksamheten inom Funktionshinder fastställs genom verksamhetens

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Gruppbostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef

Tillhör process Handläggning och genomförandeprocess. Ansvarig för beslut om revideringar Myndighetschef/Funktionschef Dokumenttyp Insatsbeskrivning Servicebostad LSS/SoL kommunalt utförande Beslutad av Myndighetschef/ Funktionschef Mottagare för information om revideringar Handläggare / Enhetschefer Tillhör process Handläggning

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen KVALITETSBERAÄTTELSE 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen 1 2 INLEDNING Kvalitet kan beskrivas som värdet av de egenskaper som saker, personer eller aktiviteter kan ha. Kvalitet kan utvärderas, mätas och

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer