11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (251) Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (251) Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2006-01-19"

Transkript

1 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (251) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred , kl Beslutande Johan Svensson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Britt Sorpola (s) Lennart Davidsson (kd) Sven Nyberg (s) Evert Möller (kd) Kenneth Rosén (v) Atli Einarsson (s) Övriga deltagande Anders Helgée Anders Åström Margareta Roos Daniel Johansson Sabine Fell Monica Bergh (kd) Peter Nelsson (s) Sylve Rydén (s) Jonas T. Sandelius Utses att justera Ivan Gunnarsson Underskrifter Paragrafer 1-8 Sekreterare Ordförande Justerande.. Margareta Roos. Edgar Hofvergård. Ivan Gunnarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadskontoret.. Margareta Roos

2 2 Kommunstyrelsen 1 Dnr A Får jag lov? Slutbetänkande av PBL-kommittén (SOU 2005:77) Miljö- och byggnadsnämnden beslutade delegera till stadsarkitekten att upprätta förslag till yttrande vad avser samordning mellan PBL och MB, överklagande, lokal anpassning, ekonomibyggnader, personalresurser och kompetensfrågor. I bilaga redovisas de viktigaste föreslagna ändringarna beträffande prövning, kontroll och tillsyn av byggnadsverk. Ändringsredovisning finns för såväl plan- som bygglovprocessen. Länsstyrelsen har kallat planerare och bygglovgranskare till gemensam träff ( ) vad avser PBL-kommitténs slutbetänkande. Stadsarkitekten rapporterade från länsstyrelsens möte samt redovisade remissyttranden från bl a Sveriges Stadsarkitekt Förening, Sveriges kommuner och Landsting samt Rune Johansson, Byggutbildarna. Nämndens uppdrag ( ) att belysa frågorna om samordning mellan PBL och MB, överklagande, lokal anpassning, ekonomibyggnader, personal- och kompetensfrågor föredrogs av stadsarkitekten: Samordning förutsätter att ärenden kan handläggas parallellt i de två lagstiftningarna. Oklart om så verkligen kan bli fallet. Ej klart redovisat i utredningen. Risk föreligger att MB-hantering sker först och därmed försenar PBL-hantering av ärenden. Den lilla kommunens fördelar med lokal kännedom och samverkande förvaltningar/handläggare samt snabb och korrekt handläggning borde genomsyra utredningsförslaget. Detta är knappast fallet trots utredningens huvudsyften förenkling och samordning. Överklagande. Den framtida instansordningen för PBL-ärenden föreslås ändras. Beslut i kommuner överklagas till länsstyrelse plan- och miljödomstol (ny) samt plan- och miljööverdomstol (ny). Förhoppningsvis innebär förslaget en snabbare besvärsprocess. Överprövningen skall avse om någon rättsregel överträtts. Detta skall anges av den klagande.

3 3 Det är viktigt att de nya domstolarna får tillräcklig fackkompetens t ex för tolkning av estetiska värden och utformningskrav samt att lagförslag även innehåller restriktioner mot okynnesklagan t ex genom avgift på överklagan. Lokal anpassning. Den förenklade lagstiftningen tenderar att bli allt mer komplicerad och i mångt och mycket utgå från storstadsförutsättningar och en strävan att tillgodose den problematik som finns där. Den lilla och medelstora kommunens problem med sjunkande befolkningstal, högre medelålder, bristande attraktionskraft, sjunkande utbud och service, lokal utbildningsnivå, etc. förutsätter lokal anpassning för att tillgodose lagstiftningens krav på det goda samhället idag och för kommande generationer (om de nu kommer att finnas). De lättnader som föreslås i öp, dp och lovhanteringen är en anpassning till verkligheten. Öp i den lilla kommunen är i sig ett måldokument men med bristande personal- och ekonomiresurser ett för dyrt, tidskrävande och omfattande dokument för att verkligen kunna styra utvecklingen. Den demokratiska processen där kommunmedborgarna och dess valda representanter verkligen ges möjlighet att påverka, framföra idéer och synpunkter är viktigare än dokumentet. Detta har medfört att kommunen valt andra medel för framtidsplanering än den fysiska översiktsplanen. Lagförslaget ger därför framtidshopp för lokal anpassning av hela planinstitutet. Kommunen avgör själv nivån och detaljeringsgraden. Allmänhetens möjligheter att delta och påverka samhällsutvecklingen får dock inte ifrågasättas. Enkelt utförande får aldrig för tids vinnande utnyttjas för att frånta medborgarna sina demokratiska rättigheter. Detaljeringsgraden i senare tiders detaljplaner är snarare ett mått på hierarki än demokrati och återfinns inte i Hultsfreds kommun. Lokal anpassning kräver kunskap, förmåga och vilja att genomföra lagstiftningens mål och syften. De allt högre kraven på formalisering av processerna och övertron på formell kompetens hos byggherrar och ombud har ingen erfarenhetsanknytning i vår kommun. Plan- och byggprocessen styrs av de lokala förutsättningarna. Mångårig erfarenhet, goda resultat och lättillgänglighet är många gånger bättre garanti för god byggnation än formell kompetens.

4 4 De föreslagna nya lovreglerna är en anpassning till tidig bygglagstiftning. Enkla generella regler. Fullvärdigt beslutsunderlag på ett tidigt skede. Lika regler inom som utom plan samt bygglov även för landsbygdens byggnader är ett riktigt grepp. Lagförslagets omfattande och ökade krav på kommunicering och delgivning kommer att medföra behov av ytterligare handläggningstid och personal. Möjligheterna till variation och/eller befrielse från bygglovplikt förutsätter planmässig bedömning vida mer omfattande än vad kommunen idag tillämpar. Då samhället dessutom hela tiden genomgår förändringar kommer aktualitetskraven på sådan planläggning att öka. Även här ökar behovet av kompetent personal i kommunen. Plan-, bygg- och tillsynsärenden hanteras idag av stadsarkitekt (0,5), byggnadsinspektör (1,0) och bygghandläggare (1,0). Lagförslaget innebär direkt ökade krav på kommunen vad avser arkitekt, planerare och handläggarkompetens. Tillgång till ekolog och juristkompetens är en förutsättning för de kvalificerade bedömningar som erfordras för att efter planmässig bedömning kunna genomföra den variation av och de lättnader i bygglovplikten som lagförslaget förespeglar. Handläggning, tillståndsgivning och planering baserad på såväl plan- och bygglag som miljöbalk kräver personal med både teknisk, ekologisk och social kompetens. För Hultsfreds kommun bedöms det utökade personalbehovet motsvara 2-3 heltidstjänster. Detta innebär vid avgiftsfinansiering en ökning med % av taxebeloppen. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt nämndens beredning förstärkt med Börje Karlsson (c) att genomföra arbetsmöte där nämndens samlade bedömning av slutbetänkandet (SOU 2005:77) fastställs samt översända detta till kommunstyrelsen som underlag för kommunens remissyttrande. Arbetsgruppen delegeras beslutsrätt med ordförandens röst som utslagsröst.

5 5 Planarkitekten 2 Dnr OP Mål och visioner i den kommunala översiktsplaneringen Miljö- och byggnadsnämnden beslutade godkänna föreslagen arbetsmetodik i översiktsplanearbetet. Kommunstyrelsen godkände samma förslag Kommunfullmäktige behandlar förslaget till mål och visioner Under fullmäktiges plenum startas det arbete upp som innebär att allmänheten och dess valda representanter ansvarar för framtagande av de planeringsförutsättningar (mål och visioner) som skall styra inriktningen av den kommunala fysiska planeringen. Den kunskap som finns hos medborgarna om lokalsamhällets förutsättningar samt medborgarnas önskemål och behov skall väl kanaliseras och utgöra basen i det fortsatta planeringsarbetet. Samsyn om mål och visioner skall eftersträvas och arbetet skall inriktas på en optimering av kommunens ekonomiska, sociala och ekologiska mål för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Under fullmäktiges januarisammanträde 2006 bildas tvärpolitiskt sammansatta diskussionsgrupper som diskuterar något eller några av nedanstående teman: 1. Befolkning/boende 2. Näringsliv/ekonomi 3. Utbildning/kultur 4. Kommunikationer/tillgänglighet 5. Service/allmän och kommersiell 6. Miljö Som underlag för diskussionerna finns Mål och visioner för översiktsplaneringen i Hultsfred (utsänt till samtliga ledamöter och ersättare i KF samt övriga berörda). Vid fullmäktigesammanträdet kommer även att finnas Program för tillväxt och näringsliv mål/åtgärder , åhörarkopior samt förteckning över övriga gällande måldokument från Hultsfreds kommun. Har kommunens alla måldokument en gemensam vision eller utgör de optimering av den egna sektorn till nackdel för andra sektorer?

6 6 Miljö- och byggnadsnämnden föreslås inför kommunfullmäktige diskutera igenom tema (1 t o m 6 enligt ovan) utifrån personliga erfarenheter och upplevelser. Till kommunfullmäktige kommer ett antal frågeställningar att presenteras för vidare handläggning i fullmäktiges arbetsgrupper och i de kommande sammankomsterna med samhällsmedborgarna Beslut Miljö- och byggnadsnämnden godkänner arbetsförslaget till mål och visioner i den kommunala översiktsplaneringen. Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter kommer att medverka vid kommande möten och diskussioner med översiktsplanearbetet.

7 7 HKIAB Hultsfreds Bostäder Viktoriaskolan 3 Dnr Redovisning av tillsynsprojekt: skolor, förskolor och fritidshem. Enligt 45 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall särskild tillsyn ägnas åt bl.a. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande. Under hösten 2004 och våren 2005 har ett tillsynsprojekt på skolor, förskolor och fritidshem i Hultsfreds kommun genomförts. Sammanlagt har 16 skolor, 10 förskolor och 2 fritidshem ingått i projektet. Mål/syfte Inventera inomhusmiljön i skolor, förskolor och fritidshem i Hultsfreds kommun samt att introducera och öka kunskapen om egenkontroll hos verksamhetsutövaren. Egenkontroll I och med miljöbalken har verksamhetsutövaren eget ansvar för bland annat inomhusmiljön blivit tydligare. Den som bedriver en verksamhet har själv ansvar för att genomföra regelbundna kontroller av inomhusmiljön t.ex. obligatorisk ventilationskontroll samt att åtgärda problem som kan uppstå. Utförande Informationsmaterial om egenkontroll samt om kommande tillsynsbesök skickades till samtliga skolor, förskolor och fritidshem i kommunen. En checklista angående inomhusmiljön i skolor, förskolor och fritidshem skickades också ut. Checklistan är tänkt som ett exempel på vad som kan ingå i en verksamhets egenkontroll och har används som underlag vid tillsynsbesöken. Verksamheterna har ombetts att själva fylla i underlaget och sända in det till miljö- och byggnadskontoret. Syftet är att verksamhetsutövaren själv blir uppmärksamma på sin inomhusmiljö och att inspektören har tillgång till underlaget inför besöket. Underlaget har ibland kompletterats av inspektören på plats i samråd med verksamhetsutövaren. Ett fåtal verksamheter har inte besökts utan inomhusmiljön och ev. problem har diskuterats med rektorn utifrån det ifyllda materialet.

8 8 Resultat Nedan följer en sammanfattning av resultaten från några av frågorna som ställs i underlaget. Frågor som är av vikt för inomhusmiljön har valts medan frågor av mer allmän karaktär inte redovisas. Temperaturer: 43 % (12 st.) av verksamheterna anger att det är för kallt i lokalerna vintertid och lika många att det förekommer drag. 54 % (15 st.) anger att det är för varmt i lokalerna sommartid. En del av dem som klagar på höga temperaturer under sommaren saknar eller har bristfällig solavskärmning. För höga temperaturer inomhus kan ex. medföra illamående, trötthet och huvudvärk. Kyla kan orsaka ex. nackspärr och muskelbesvär. Både höga och låga temperaturer kan påverka den mentala förmågan, arbetskapacitet, styrka och rörligheten vilket i sin tur kan påverka koncentrationsförmåga och inlärningsförmågan. Buller: 54 % (15 st.) uppger att det förekommer störande buller. 25 % (7 st.) uppger att det är barngruppen som orsakar störningen och 21 % (6 st.) att det är ventilationen. Höga bullernivåer kan orsaka hörselnedsättning och/eller tinnitus. Höga ljudnivåer inom skola och omsorg kan även leda till svårigheter med kommunikationen dvs. det är svårt att uppfatta eller förstå den information som ges. Detta kan orsaka inlärningssvårigheter och att talaren reflexmässigt kompenserar detta genom att höja rösten. Buller kan även i sig orsaka koncentrationssvårigheter och påverka prestation och inlärning. Luftkvalité/ventilation: I 57 % (16 st.) av verksamheterna förekommer det allmänna klagomål på trötthet, huvudvärk, torr luft eller dålig luft. Framför allt är det torr och dålig luft som är anledning till klagomålet. 11 % (3 st.) uppger att verksamheten utsätts för luftföroreningar från trafik. I 36 % (10 st.) av verksamheterna är den senaste obligatoriska ventilationskontrollen godkänd, 11 % (3 st.) inte godkänd och 53 % (15 st.) finns det inga uppgifter om. Utifrån samtal med personalen ute på verksamheterna framgår det att ventilationens kapacitet ibland sänks eller stängs av eftersom den orsakar en hög ljudnivå. En otillräcklig ventilation kan orsaka dålig inomhusluft vilket kan innebära att man känner sig trött och har svårt att koncentrera sig. Ventilationen är viktig för att föra bort föroreningar som alstras inomhus ex emissioner från material, koldioxid från utandningsluften eller radon. Det kan även uppstå problem med fuktskador och mögel om ventilationen är otillräcklig vilket i sig kan orsaka hälsomässiga problem.

9 9 Fukt och mögel: 64 % (18 st.) uppger att det tidigare funnits vattenskador i lokalerna. 11 % (3 st.) uppger att det finns synliga fuktfläckar i lokalerna, 7 % (2 st.) att det förekommer misstänkt mögel och 32 % (9 st.) anger att det förekommer obehaglig lukt dock uppger 21 % (6 st.) att de kommer från avloppet. Fukt och mögel kan orsaka astma och andra luftrörsrelaterade besvär men även besvär så som irritation i ögon, näsa och trötthetskänsla. Städning: 68 % (19 st.) uppger att det dagligen sker städning av golven. Lika många verksamheter uppger att det en eller flera gånger per år sker storstädning av lokalerna. Damm inomhus kan innehålla en mängd olika ämnen, t.ex. bakterier, virus, pollen, mögelsporer, pälsdjursallergen och födoämnesrester. Vid bristfällig städning kan det virvla upp mer damm än normalt när lokalerna används och orsaka problem framför allt för dem som är allergiska och överkänsliga. Kvalitén på städningen har även betydelse för smittspridning. Tobak: 50 % (14 st.) uppger att tobakslagen följs 4 % (1 st.) uppger att den inte följs och 4 % (1 st.) är tveksam. Resterande 12 verksamheter har inte besvarat frågan. Kemikalier: 79 % (22 st.) uppger att kemikalier förvaras inlåsta eller oåtkomliga för (små) barn. 21 % (6 st.) har inte svarat på frågan. Dagsljus: 75 % (16 st.) uppger att förekomsten av dagsljus i lokalerna är bra 7 % (2 st.) uppger att det är för lite och 18 % (5 st.) har ej svarat. Ingen uppger att det saknas helt. Dagsljus har betydelse som belysning men även genom att ge människor upplevelse av dygns- och årstidsrytmen, orientering i tid och rum samt uppfattning av rummets och föremålens skiftning i färg och form. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delge projektet till berörda fastighetsägare för kännedom och åtgärd. Uppdaterad statistik för den obligatoriska ventilationskontrollen på aktuella fatigheter skall redovisas för nämnden. Nämnden föreslår även att en fördjupning inom vissa delar av projektet sker inom en inte allt för avlägsen framtid.

10 10 4 Dnr Föreläggande med vite enligt Djurskyddslagen. Bakgrund Verksamhetsutövaren på rubricerad fastighet förelades enligt djurskyddslagen. Föreläggandet var förenat med vite. Detta föreläggande överklagades till Länsstyrelsen i Kalmar län som bland annat kom med följande övervägande: Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 128, punkterna 1-3 är synnerligen väl motiverade. Dock saknas för dessa punkter tidpunkt för verkställighet varvid beslutet i denna del av formella skäl upphävs och återförvisas till Miljö- och byggnadsnämnden. I övrigt avslås överklagan. Motivering av beslut I Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2004:17) om djurhållning inom lantbruket m.m. finner man följande paragrafer: Kapitel 1, 5 Djur ska hållas tillfredsställande rena. Kapitel 1, 28 Ströbäddar och ströade liggplatser ska hållas torra. Strömedel ska vara av lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet. Kap 2, 16 Djurens klövar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov. I Lag (1985:206) om viten finner man följande: 4 Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna. Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång föreskriften överträds. Löpande vite får inte tillämpas, om det av någon särskild föreskrift följer att vitet inte får överstiga ett visst högsta belopp.

11 11 Miljö- och byggnadskontorets bedömning Med avseende på den omfattande handläggningen och omfattande tillsyn som föreligger i ärendet, samt med tanke på de iakttagelser som Länsstyrelsen gjorde vid sitt tillsynsbesök , är det av stor vikt att de punkter som återförvisats till nämnden åter aktualiseras genom ett nytt beslut. Detta beslut bör med hänsyn till de iakttagna bristernas natur, samt de ovan angivna orsaker, formuleras som ett löpande vite. Det är lämpligt att beslutet formuleras så att vitet skall betalas var gång föreläggandet överträds. Detta med hänsyn till att de krav som ställs är mycket grundläggande för djurhållning. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger xxxxxxxxxxx, enligt 26 Djurskyddslagen och med stöd av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2004:17) om djurhållning inom lantbruket m.m. samt med stöd av 4 lagen om vite, att följa följande punkter vid hållande av nötkreatur på fastigheten xxxxxxxxx 1. Vid ett löpande vite av (femtusen) kronor skall ett tjockt strötäcke hållas under djuren, så länge verksamhet bedrivs på fastigheten. Detta för att öka djurens liggkomfort. Strölagret skall vara tillräckligt tjockt för att minska halkrisken samt hålla djuren tillfredsställande rena. Hemställan till Länsrätten om utdömande av vite kommer att ske var gång underlåtelse att uppfylla kravet kommer till nämndens kännedom. Råd: För att halkrisken på de fläckvis relativt hala båspallarna rekommenderas att det sprids ett tunt lager med sand under halmen. På detta sätt minskas halkrisken betydligt utan att liggkomforten försämras för djuren. 2. Vid ett löpande vite av (femtusen) kronor skall djuren hållas tillfredsställande rena, så länge djurhållning bedrivs på fastigheten. Detta innebär att ett rent och torrt strölager måste hållas på båspallarna samt att djuren måste ryktas vid behov. Hemställan till Länsrätten om utdömande av vite kommer att ske var gång underlåtelse att uppfylla kravet kommer till nämndens kännedom. Råd: Det är naturligtvis fördelaktigt om djuren kan klippas varvid renhållningen underlättas betydligt.

12 12 3. Vid ett löpande vite av (femtusen) kronor skall djurens klövar inspekteras regelbundet och verkas vid behov. Detta så länge som djurhållning bedrivs på fastigheten. Hemställan till Länsrätten om utdömande av vite kommer att ske var gång underlåtelse att uppfylla kravet kommer till nämndens kännedom. Tidpunkt för verkställighet Beslutet träder i kraft tre veckor efter delfående av beslut. Från och med detta datum skall samtliga punkter i beslutet ha åtgärdats och om underlåtelse att uppfylla kraven i beslutet, kommer till miljö- och byggnadsnämndens kännedom, kommer nämnden att hemställa till Länsrätten om utdömande av vite. Hemställan om utdömande av vite kommer att ske var gång kraven inte uppfylls. Beslutet gäller tills vidare. Med stöd av 39 Djurskyddslagen (1998:534) skall beslutet gälla även om det överklagas.

13 13 5 Dnr Föreläggande med vite enligt Djurskyddslagen Bakgrund Den boende på rubricerad fastighet har sedan lång tid hållit ett stort antal katter. Första klagomålet på katthållning inkom redan år 1991, då katterna förorenade i de närboendes sandlådor och trädgårdsland. Efter upprepade klagomål och inspektioner fattades ett beslut daterat , där djurägaren förelades om att reducera sitt antal katter till max två stycken samt att dessa två djur skulle vara kastrerade/steriliserade. Djurägaren har även tidigare, under år 1996, blivit uppmanad att reducera antalet katter till max två. Under år 2005 genomfördes en omfattande handläggning av ärendet där såväl ett delegationsbeslut som ett beslut förenat med vite, från miljö och byggnadsnämnden, riktades mot djurhållaren. Den 4 januari 2006 genomfördes en uppföljande inspektion varvid det framkom att antalet katter endast minskat med ett fåtal. Det fanns vid inspektionen minst 12 katter kvar vilket helt klart strider mot de tidigare besluten. Katternas inomhusmiljö kunde inte till fullo inspekteras men redan i hallen kunde man känna en markant lukt av katturin vilket tyder på att katternas miljö är klart bristfällig. Motivering till beslut Enligt Djurskyddslagen (1988:534) 3 skall djur ges tillräcklig tillsyn och 9 skall ett djur som är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. Den tvivelaktiga uppsikt och kontroll djurägaren har över sina katter resulterar i att den dagliga tillsynen är otillräcklig. Enligt uppgift från djurägaren är även såväl den praktiska som ekonomiska möjligheten att behandla ett skadat djur obefintlig. Katthållning som den här typen ökar även populationen av vildkatter i området, då ett flertal kullar med kattungar kan födas ute utan djurägarens vetskap och försorg.

14 14 Beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger xxxxxxxxx, med stöd av 26 i Djurskyddslagen (1988:534) att i enlighet med 3 och 9 Djurskyddslagen anpassa djurhållningen på fastigheten xxxxxxxx enligt följande: 1. Vid ett vite av (tretusen) kronor skall antalet katter reduceras till maximalt 2 (två) stycken. 2. Vid ett vite av 1000 (ettusen) kronor skall de två återstående katterna vara kastrerade eller steriliserade. Veterinärintyg på att kastrering eller sterilisering genomförts skall kunna uppvisas. Dessa åtgärder skall vara åtgärdade senast 4 (fyra) veckor efter det att djurägaren tagit del av beslutet. Reduceringen av antalet katter kan ske genom bortlämnande till vänner/bekanta, katthem eller genom avlivning. Väljs det senare alternativet erbjuder miljö- och byggnadskontoret att ombesörja detta med hjälp av vår kommunala skytt. Dock rekommenderas att anlita veterinär. Följs inte detta beslut kommer frågan om djurförbud att utredas.

15 15 6 Delegationsärenden (miljö) Följande delegationsbeslut har lämnats av miljö- och byggnadskontorets personal. ENSKILDA AVLOPP Tillstånd till enskild av loppsanläggning Stensryd 5:1, Målilla Hultsfreds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kvillerum 1:9, Målilla Målilla Motorklubb, Box 18, Målilla DJUR- OCH MILJÖSKYDD LANTBRUK Inspektioner Ryningsnäs 1:36, Mörlunda Per Segerhammar, Ryningsnäs Villan, Mörlunda Nyemåla 2:2, Lönneberga Ulf Samuelsson, Nyemåla 1, Lönneberga Junnarp 1:4, Främsteby 2:79, Vena Sivert Jungå, Junnarp 4, Hultsfred Fröreda 6:1, Järeda Mellangårdens Mjölk AB, Fröreda Mellangård, Järnforsen Stenkulla 1:51, Vena Myreholms Lantbruk AB, Myreholm Vena, Hultsfred Gnöttlerum 1:6, Vena Bengt Hellgren, Rekrytstigen 13, Hultsfred

16 16 Föreläggande Gnöttlerum 1:6, Vena Bengt Hellgren, Rekrytstigen 13, Hultsfred Bevis om tillstånd enligt 16 Djurskyddslagen Gnöttlerum 1:6, Vena Bengt Hellgren, Rekrytstigen 13., Hultsfred Eget omhändertagande av död häst Kråketorp 2:2, Virserum Hans Riberth, Kråketorp, Virserum Samråd om gödsellagring i stuka Åkerö 13:1, Mörlunda Per-Inge Pettersson, Åkerö 1, Mörlunda Beslut om djurskyddstillsynsavgift Ånhultaberg 1:17, Virserum Ulf Axelsson, Ånhultaberg, Virserum Dala 1:4, Virserum Håkan Axelsson, Mörtefors, Virserum SÄLLSKAPSDJUR Inspektioner Hagelsrum 6:1, Målilla Nils Sundlöf, Hagelsrum 34, Målilla Vrånganäs 1:29, Målilla Marie Solnevik, Vrånganäs 4, Järnforsen Hunden 1, Virserum Berit Franzén, Bastugatan 2C, Virserum Bevis om tillstånd enligt 16 Djurskyddslagen Hagelsrum 6:1, Målilla Nils Sundlöf, Hagelsrum 34, Målilla Vrånganäs 1:29, Målilla Marie Solnevik, Vrånganäs 4, Järnforsen

17 17 HÄLSOSKYDD Installation av värmepump Vena 1:64, Vena Ulla Liljegren, Basebovägen 7, Hultsfred Mörlunda 1:99, Mörlunda Håkan Råsbjer, Tallåsvägen 12, Mörlunda Konvaljen 6, Hultsfred Patrik Svensson, Skogsrundan 43, Hultsfred Poppeln 2, Virserum Lars-Erik Johansson, Lyckebyvägen 7, Virserum Fageräng 1:8, Silverdalen Gun Britt Ström, Backgatan 1, Silverdalen Vandrarhem som yrkesmässigt uthyres som tillfällig bostad Målilla 1:115, Målilla Villa Karllösa, Christa Zeike, Karllösa, Målilla Lokal för hygienisk behandling Lundtorp 1:1, Mörlunda Hälsa & Skönhet, Lundtorp, Tatjana Lena Hallenfors, Lundtorp, Mörlunda LIVSMEDEL Bevis om godkännande av livsmedelslokal Garvaren 13, Virserum TransMeat Trading AB, Storgatan 18, Virserum MILJÖSKYDD Bekräftelses på anmälan om sanering Mörlunda 7:25, Mörlunda Folktandvårdens kansli, Box 601, Kalmar Granskning av redovisad ogräsbekämpning av banvall Förvaltnings AB Smålandsbanan, Västervik

18 18 Yttrande i tillståndsärende Hägelåkra 5:95, Målilla Kejsarkullens avfallsanläggning Granskningsbeslut avseende redovisning av hantering av farligt avfall Träförädlingen 7, Hultsfred VB Autobatteri AB, Box 180, Hultsfred Beslut om miljötillsynsavgift Ånhultaberg 1:17, Virserum Ulf Axelsson, Ånhultaberg, Virserum Kroken 3, Virserum Hultsfreds kommun, Tekniska kontorets förråd, Krokvägen 5, Virserum Mörlunda 3:31, Mörlunda Ströms Däck, Häradsvägen 31, Mörlunda Raspen 2, Virserum Nilsbuss AB, Box 47, Vimmerby Björksebo 1:30, Vena MZ-Reklam AB, Björksebo 10, Vimmerby Dala 1:4, Virserum Håkan Axelsson, Mörtefors, Virserum Klövdala 1:11, Järeda Järnforsens Bensin & Bil, Klövdalavägen 3, Järnforsen Stenkulla 1:64, Vena Q-Star, Spånggatan 5, Norrköping Inventering av kemikalier Fröreda 2:28, Järeda Kvillsfors Fönster AB, Box 4, Kvillsfors Målilla 1:111, Målilla Svakroma AB, Spånggatan 29, Målilla Järeda 2:109, Järeda Järnforsens Lackservice AB, Industrivägen 4, Järnforsen

19 19 Sågen 14, Virserum Demanders Verktygsfabrik Sweden AB, Fabriksgatan 13, Virserum RENHÅLLNING/AVFALL Befrielse från latrinhämtning samt installation av mulltoa Virserum 8:72, Virserum Arne och Ylva Ackmer, Länsmansgatan 5, Virserum Beslut Godkänna förteckningen på redovisade delegationsbeslut.

20 20 7 Delegationsärenden (bygg) Stadsarkitektens delegationsbeslut A183-A199. Bygg- och rivningslov Källan 5 (Västra Långgatan 49), Hultsfred. Åke Johansson, Hultsfred. Ändrad användning av kontorslokaler Flathult 1:2, Målilla. Mikael Broms, Järnforsen. Rivning och nybyggnad av garage/förråd Oredan 16 (Nygatan 3), Hultsfred. AB Hultsfreds Bostäder. Nybyggnad av förråd och 4 st skärmtak Hemmet 1 (Floragatan 1), Hultsfred. Hultsfreds kommun. Ändrad planlösning i Dagcenter Tältet 2 (Tältstigen 18), Hultsfred. Jörgen Gustavsson, Hultsfred. Tillbyggnad med uterum Backsippans 6 (Skogsrundan 32), Hultsfred. Nils Svensson, Hultsfred. Tillbyggnad med uterum Gamla Torget 3 (Oskarsgatan 24), Hultsfred. Thornberg Foto Björn Stridh AB, Vimmerby. Ändring av skyltanordning Vena 1:128 (Källvägen 4F), Vena. Landstinget Kalmar län, Hultsfred. Ändrad planlösning i lgh till distriktssköterskemottagning Silverdalen 8:9 (Fagerdalsvägen 7), Silverdalen. Eva Sundqwist, Silverdalen. Nybyggnad av enbostadshus, inst av eldstad Kvillerum 1:9, Målilla. Målilla Motorklubb. Tillbyggnad av VIP med en ny nivå, utökning P-platser Giraffen 1 (Tjädervägen 2-6, 8-12), Virserum. AB Hultsfreds Bostäder. Rivning av flerbostadshus Fröreda 2:25, Järnforsen. Bernth Hansson, Stockholm. Tillbyggnad av fritidshus

21 21 Stubbhult 1:15, Mörlunda. Emådalens Naturskyddsförening, Målilla. Nybyggnad av garagebyggnad och raststuga Hultsfreds 3:54 (Kalvekätte), Hultsfred. Hultsfreds kommun. Rivning av ladugård Stora Aby1:5, Mörlunda. Länsförsäkringar i Kalmar län, Kalmar. Rivning av enbostadshus Lundtorp 1:1, Mörlunda. Tatjana Lena Hallenfors, Mörlunda. Ändrad användning av enbostadshus, inst av hiss Skolan 1 (Lindblomsskolan), Hultsfred. Hultsfreds kommun. Ändrad användning av skola, inst av ventilation Byggnadsinspektörens delegationsbeslut B178-B198. Tillstånd brandfarliga varor Stenkulla 1:64, Vena. Qstar Försäljnings AB, Norrköping Klövdala 1:11, Järnforsen. Järnforsen Bensin o Bil HB, Järnforsen Återkommande kontroll av cistern och tillhörande ledningar Hängbjörken 3, Virserum. Lars Löfgren, Virserum Smörblomman 7, Hultsfred. Leif Strömberg, Hultsfred Hägelåkra 67:2, Målilla. Karl-Axel Alm, Målilla Rättaren 3, Hultsfred. Gunnar Nilsson, Hultsfred Cementgjutaren 10, Hultsfred. Ivan Tärbo, Hultsfred Hällefors 4:2, Silverdalen. Solveig Svensson, Silverdalen Bävern 3, Virserum. Gösta Hemmingsson, Virserum Blodboken 1, Virserum. Gunilla Gréen, Virserum Bredbol 1:4, Vena. Krister Gustavsson, Hultsfred Hulingsryd 14:33, Silverdalen. Christina Ohlsson, Silverdalen Lövkojan 4, Virserum. Stig Pettersson, Virserum

22 22 Intyg om funktionskontroll av ventilationsanläggning Järeda 2:150, Järnforsen. Plannja Siba AB, Järnforsen Järeda 2:150, Järnforsen. Plannja Siba AB, Järnforsen Järeda 2:150, Järnforsen. Plannja Siba AB, Järnforsen Järeda 2:150, Järnforsen. Plannja Siba AB, Järnforsen Träförädlingen 9, Hultsfred. Vattenfall AB, Hultsfred Ugglan 10, Hultsfred. Körners Mek. Verkstad AB, Hultsfred Rivnings- och kontrollplan Ringkragen 3, Hultsfred. Jan Erlandsson, Kalmar. Rivning av enbostadshus Järeda 13:1, Järnforsen. AB Smålandsinredningar, Järnforsen Bekräftelse bygganmälan Källeberg 1:2, Lönneberga. Gunnar Andersson, Vimmerby. Inst ändr av VA (enskild) i fritidshus Ekenäs 1:9, Målilla. Nicklas o Ulla-Karin Holgersson, Oskarshamn Kallersebo 3:6, Målilla. Sven Granevik, Hultsfred. Installation av eldstad och rökkanal Slutbevis Sönnerhult 1:7, Vena. Margot Karlsson, Lönneberga. Nybyggnad av fritidshus Silverdalen 8:9. Länsförsäkringar i Kalmar län, Kalmar. Rivning av enbostadshus Kvillerum 1:9, Målilla. Målilla Motorklubb. Ombyggnad av kök och tillbyggnad med läktare Kvillerum 1:9, Målilla. Målilla Motorklubb. Tillbyggnad med altan Kvillerum 1:9, Målilla. Målilla Motorklubb. Tillbyggnad av klubbhus Hästen 5, Hultsfred. Jenny Hammer, Hultsfred. Ändrad användning av uthus (zonterapi), skylt

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 1(35) Plats och tid Mariehamn, kl. 09.00.12.15 Beslutande Sievert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Agneta Bergman (s) Lennart Davidsson (kd) Sven

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(433) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 13.30-17.00 Beslutande Lennart Davidsson (kd) Runa Petersson (kd) Ulf Larsson (c) Agneta Malmquist (s) Konny Bogren (s) Martin Rydén

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Hjorten 307B, kl 13.00-16,50 Beslutande Seved Brännström, ordförande Lars Olof Brännström, vice ordförande Stig Granlund Katarina Köhler Eva Lis Persson

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Inomhusmiljö. Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer

Inomhusmiljö. Metoder db Ventilation Radon Kvalster Rumsföreskrifter Globtermometer Bostäder Klagomål Undersökning Jämförelsevärden Egenkontroll Miljöbalken Föroreningar Samverkansmodell Tillsyn Förskolor RF Inspektion Utredning Indikering Förvaltare Dosimeter Lufthastighet Formaldehyd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-14 1(3) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag 2015-08-18, kl. 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Håkan Johansson

Läs mer