11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (251) Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (251) Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2006-01-19"

Transkript

1 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (251) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred , kl Beslutande Johan Svensson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Britt Sorpola (s) Lennart Davidsson (kd) Sven Nyberg (s) Evert Möller (kd) Kenneth Rosén (v) Atli Einarsson (s) Övriga deltagande Anders Helgée Anders Åström Margareta Roos Daniel Johansson Sabine Fell Monica Bergh (kd) Peter Nelsson (s) Sylve Rydén (s) Jonas T. Sandelius Utses att justera Ivan Gunnarsson Underskrifter Paragrafer 1-8 Sekreterare Ordförande Justerande.. Margareta Roos. Edgar Hofvergård. Ivan Gunnarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadskontoret.. Margareta Roos

2 2 Kommunstyrelsen 1 Dnr A Får jag lov? Slutbetänkande av PBL-kommittén (SOU 2005:77) Miljö- och byggnadsnämnden beslutade delegera till stadsarkitekten att upprätta förslag till yttrande vad avser samordning mellan PBL och MB, överklagande, lokal anpassning, ekonomibyggnader, personalresurser och kompetensfrågor. I bilaga redovisas de viktigaste föreslagna ändringarna beträffande prövning, kontroll och tillsyn av byggnadsverk. Ändringsredovisning finns för såväl plan- som bygglovprocessen. Länsstyrelsen har kallat planerare och bygglovgranskare till gemensam träff ( ) vad avser PBL-kommitténs slutbetänkande. Stadsarkitekten rapporterade från länsstyrelsens möte samt redovisade remissyttranden från bl a Sveriges Stadsarkitekt Förening, Sveriges kommuner och Landsting samt Rune Johansson, Byggutbildarna. Nämndens uppdrag ( ) att belysa frågorna om samordning mellan PBL och MB, överklagande, lokal anpassning, ekonomibyggnader, personal- och kompetensfrågor föredrogs av stadsarkitekten: Samordning förutsätter att ärenden kan handläggas parallellt i de två lagstiftningarna. Oklart om så verkligen kan bli fallet. Ej klart redovisat i utredningen. Risk föreligger att MB-hantering sker först och därmed försenar PBL-hantering av ärenden. Den lilla kommunens fördelar med lokal kännedom och samverkande förvaltningar/handläggare samt snabb och korrekt handläggning borde genomsyra utredningsförslaget. Detta är knappast fallet trots utredningens huvudsyften förenkling och samordning. Överklagande. Den framtida instansordningen för PBL-ärenden föreslås ändras. Beslut i kommuner överklagas till länsstyrelse plan- och miljödomstol (ny) samt plan- och miljööverdomstol (ny). Förhoppningsvis innebär förslaget en snabbare besvärsprocess. Överprövningen skall avse om någon rättsregel överträtts. Detta skall anges av den klagande.

3 3 Det är viktigt att de nya domstolarna får tillräcklig fackkompetens t ex för tolkning av estetiska värden och utformningskrav samt att lagförslag även innehåller restriktioner mot okynnesklagan t ex genom avgift på överklagan. Lokal anpassning. Den förenklade lagstiftningen tenderar att bli allt mer komplicerad och i mångt och mycket utgå från storstadsförutsättningar och en strävan att tillgodose den problematik som finns där. Den lilla och medelstora kommunens problem med sjunkande befolkningstal, högre medelålder, bristande attraktionskraft, sjunkande utbud och service, lokal utbildningsnivå, etc. förutsätter lokal anpassning för att tillgodose lagstiftningens krav på det goda samhället idag och för kommande generationer (om de nu kommer att finnas). De lättnader som föreslås i öp, dp och lovhanteringen är en anpassning till verkligheten. Öp i den lilla kommunen är i sig ett måldokument men med bristande personal- och ekonomiresurser ett för dyrt, tidskrävande och omfattande dokument för att verkligen kunna styra utvecklingen. Den demokratiska processen där kommunmedborgarna och dess valda representanter verkligen ges möjlighet att påverka, framföra idéer och synpunkter är viktigare än dokumentet. Detta har medfört att kommunen valt andra medel för framtidsplanering än den fysiska översiktsplanen. Lagförslaget ger därför framtidshopp för lokal anpassning av hela planinstitutet. Kommunen avgör själv nivån och detaljeringsgraden. Allmänhetens möjligheter att delta och påverka samhällsutvecklingen får dock inte ifrågasättas. Enkelt utförande får aldrig för tids vinnande utnyttjas för att frånta medborgarna sina demokratiska rättigheter. Detaljeringsgraden i senare tiders detaljplaner är snarare ett mått på hierarki än demokrati och återfinns inte i Hultsfreds kommun. Lokal anpassning kräver kunskap, förmåga och vilja att genomföra lagstiftningens mål och syften. De allt högre kraven på formalisering av processerna och övertron på formell kompetens hos byggherrar och ombud har ingen erfarenhetsanknytning i vår kommun. Plan- och byggprocessen styrs av de lokala förutsättningarna. Mångårig erfarenhet, goda resultat och lättillgänglighet är många gånger bättre garanti för god byggnation än formell kompetens.

4 4 De föreslagna nya lovreglerna är en anpassning till tidig bygglagstiftning. Enkla generella regler. Fullvärdigt beslutsunderlag på ett tidigt skede. Lika regler inom som utom plan samt bygglov även för landsbygdens byggnader är ett riktigt grepp. Lagförslagets omfattande och ökade krav på kommunicering och delgivning kommer att medföra behov av ytterligare handläggningstid och personal. Möjligheterna till variation och/eller befrielse från bygglovplikt förutsätter planmässig bedömning vida mer omfattande än vad kommunen idag tillämpar. Då samhället dessutom hela tiden genomgår förändringar kommer aktualitetskraven på sådan planläggning att öka. Även här ökar behovet av kompetent personal i kommunen. Plan-, bygg- och tillsynsärenden hanteras idag av stadsarkitekt (0,5), byggnadsinspektör (1,0) och bygghandläggare (1,0). Lagförslaget innebär direkt ökade krav på kommunen vad avser arkitekt, planerare och handläggarkompetens. Tillgång till ekolog och juristkompetens är en förutsättning för de kvalificerade bedömningar som erfordras för att efter planmässig bedömning kunna genomföra den variation av och de lättnader i bygglovplikten som lagförslaget förespeglar. Handläggning, tillståndsgivning och planering baserad på såväl plan- och bygglag som miljöbalk kräver personal med både teknisk, ekologisk och social kompetens. För Hultsfreds kommun bedöms det utökade personalbehovet motsvara 2-3 heltidstjänster. Detta innebär vid avgiftsfinansiering en ökning med % av taxebeloppen. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt nämndens beredning förstärkt med Börje Karlsson (c) att genomföra arbetsmöte där nämndens samlade bedömning av slutbetänkandet (SOU 2005:77) fastställs samt översända detta till kommunstyrelsen som underlag för kommunens remissyttrande. Arbetsgruppen delegeras beslutsrätt med ordförandens röst som utslagsröst.

5 5 Planarkitekten 2 Dnr OP Mål och visioner i den kommunala översiktsplaneringen Miljö- och byggnadsnämnden beslutade godkänna föreslagen arbetsmetodik i översiktsplanearbetet. Kommunstyrelsen godkände samma förslag Kommunfullmäktige behandlar förslaget till mål och visioner Under fullmäktiges plenum startas det arbete upp som innebär att allmänheten och dess valda representanter ansvarar för framtagande av de planeringsförutsättningar (mål och visioner) som skall styra inriktningen av den kommunala fysiska planeringen. Den kunskap som finns hos medborgarna om lokalsamhällets förutsättningar samt medborgarnas önskemål och behov skall väl kanaliseras och utgöra basen i det fortsatta planeringsarbetet. Samsyn om mål och visioner skall eftersträvas och arbetet skall inriktas på en optimering av kommunens ekonomiska, sociala och ekologiska mål för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Under fullmäktiges januarisammanträde 2006 bildas tvärpolitiskt sammansatta diskussionsgrupper som diskuterar något eller några av nedanstående teman: 1. Befolkning/boende 2. Näringsliv/ekonomi 3. Utbildning/kultur 4. Kommunikationer/tillgänglighet 5. Service/allmän och kommersiell 6. Miljö Som underlag för diskussionerna finns Mål och visioner för översiktsplaneringen i Hultsfred (utsänt till samtliga ledamöter och ersättare i KF samt övriga berörda). Vid fullmäktigesammanträdet kommer även att finnas Program för tillväxt och näringsliv mål/åtgärder , åhörarkopior samt förteckning över övriga gällande måldokument från Hultsfreds kommun. Har kommunens alla måldokument en gemensam vision eller utgör de optimering av den egna sektorn till nackdel för andra sektorer?

6 6 Miljö- och byggnadsnämnden föreslås inför kommunfullmäktige diskutera igenom tema (1 t o m 6 enligt ovan) utifrån personliga erfarenheter och upplevelser. Till kommunfullmäktige kommer ett antal frågeställningar att presenteras för vidare handläggning i fullmäktiges arbetsgrupper och i de kommande sammankomsterna med samhällsmedborgarna Beslut Miljö- och byggnadsnämnden godkänner arbetsförslaget till mål och visioner i den kommunala översiktsplaneringen. Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter kommer att medverka vid kommande möten och diskussioner med översiktsplanearbetet.

7 7 HKIAB Hultsfreds Bostäder Viktoriaskolan 3 Dnr Redovisning av tillsynsprojekt: skolor, förskolor och fritidshem. Enligt 45 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall särskild tillsyn ägnas åt bl.a. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande. Under hösten 2004 och våren 2005 har ett tillsynsprojekt på skolor, förskolor och fritidshem i Hultsfreds kommun genomförts. Sammanlagt har 16 skolor, 10 förskolor och 2 fritidshem ingått i projektet. Mål/syfte Inventera inomhusmiljön i skolor, förskolor och fritidshem i Hultsfreds kommun samt att introducera och öka kunskapen om egenkontroll hos verksamhetsutövaren. Egenkontroll I och med miljöbalken har verksamhetsutövaren eget ansvar för bland annat inomhusmiljön blivit tydligare. Den som bedriver en verksamhet har själv ansvar för att genomföra regelbundna kontroller av inomhusmiljön t.ex. obligatorisk ventilationskontroll samt att åtgärda problem som kan uppstå. Utförande Informationsmaterial om egenkontroll samt om kommande tillsynsbesök skickades till samtliga skolor, förskolor och fritidshem i kommunen. En checklista angående inomhusmiljön i skolor, förskolor och fritidshem skickades också ut. Checklistan är tänkt som ett exempel på vad som kan ingå i en verksamhets egenkontroll och har används som underlag vid tillsynsbesöken. Verksamheterna har ombetts att själva fylla i underlaget och sända in det till miljö- och byggnadskontoret. Syftet är att verksamhetsutövaren själv blir uppmärksamma på sin inomhusmiljö och att inspektören har tillgång till underlaget inför besöket. Underlaget har ibland kompletterats av inspektören på plats i samråd med verksamhetsutövaren. Ett fåtal verksamheter har inte besökts utan inomhusmiljön och ev. problem har diskuterats med rektorn utifrån det ifyllda materialet.

8 8 Resultat Nedan följer en sammanfattning av resultaten från några av frågorna som ställs i underlaget. Frågor som är av vikt för inomhusmiljön har valts medan frågor av mer allmän karaktär inte redovisas. Temperaturer: 43 % (12 st.) av verksamheterna anger att det är för kallt i lokalerna vintertid och lika många att det förekommer drag. 54 % (15 st.) anger att det är för varmt i lokalerna sommartid. En del av dem som klagar på höga temperaturer under sommaren saknar eller har bristfällig solavskärmning. För höga temperaturer inomhus kan ex. medföra illamående, trötthet och huvudvärk. Kyla kan orsaka ex. nackspärr och muskelbesvär. Både höga och låga temperaturer kan påverka den mentala förmågan, arbetskapacitet, styrka och rörligheten vilket i sin tur kan påverka koncentrationsförmåga och inlärningsförmågan. Buller: 54 % (15 st.) uppger att det förekommer störande buller. 25 % (7 st.) uppger att det är barngruppen som orsakar störningen och 21 % (6 st.) att det är ventilationen. Höga bullernivåer kan orsaka hörselnedsättning och/eller tinnitus. Höga ljudnivåer inom skola och omsorg kan även leda till svårigheter med kommunikationen dvs. det är svårt att uppfatta eller förstå den information som ges. Detta kan orsaka inlärningssvårigheter och att talaren reflexmässigt kompenserar detta genom att höja rösten. Buller kan även i sig orsaka koncentrationssvårigheter och påverka prestation och inlärning. Luftkvalité/ventilation: I 57 % (16 st.) av verksamheterna förekommer det allmänna klagomål på trötthet, huvudvärk, torr luft eller dålig luft. Framför allt är det torr och dålig luft som är anledning till klagomålet. 11 % (3 st.) uppger att verksamheten utsätts för luftföroreningar från trafik. I 36 % (10 st.) av verksamheterna är den senaste obligatoriska ventilationskontrollen godkänd, 11 % (3 st.) inte godkänd och 53 % (15 st.) finns det inga uppgifter om. Utifrån samtal med personalen ute på verksamheterna framgår det att ventilationens kapacitet ibland sänks eller stängs av eftersom den orsakar en hög ljudnivå. En otillräcklig ventilation kan orsaka dålig inomhusluft vilket kan innebära att man känner sig trött och har svårt att koncentrera sig. Ventilationen är viktig för att föra bort föroreningar som alstras inomhus ex emissioner från material, koldioxid från utandningsluften eller radon. Det kan även uppstå problem med fuktskador och mögel om ventilationen är otillräcklig vilket i sig kan orsaka hälsomässiga problem.

9 9 Fukt och mögel: 64 % (18 st.) uppger att det tidigare funnits vattenskador i lokalerna. 11 % (3 st.) uppger att det finns synliga fuktfläckar i lokalerna, 7 % (2 st.) att det förekommer misstänkt mögel och 32 % (9 st.) anger att det förekommer obehaglig lukt dock uppger 21 % (6 st.) att de kommer från avloppet. Fukt och mögel kan orsaka astma och andra luftrörsrelaterade besvär men även besvär så som irritation i ögon, näsa och trötthetskänsla. Städning: 68 % (19 st.) uppger att det dagligen sker städning av golven. Lika många verksamheter uppger att det en eller flera gånger per år sker storstädning av lokalerna. Damm inomhus kan innehålla en mängd olika ämnen, t.ex. bakterier, virus, pollen, mögelsporer, pälsdjursallergen och födoämnesrester. Vid bristfällig städning kan det virvla upp mer damm än normalt när lokalerna används och orsaka problem framför allt för dem som är allergiska och överkänsliga. Kvalitén på städningen har även betydelse för smittspridning. Tobak: 50 % (14 st.) uppger att tobakslagen följs 4 % (1 st.) uppger att den inte följs och 4 % (1 st.) är tveksam. Resterande 12 verksamheter har inte besvarat frågan. Kemikalier: 79 % (22 st.) uppger att kemikalier förvaras inlåsta eller oåtkomliga för (små) barn. 21 % (6 st.) har inte svarat på frågan. Dagsljus: 75 % (16 st.) uppger att förekomsten av dagsljus i lokalerna är bra 7 % (2 st.) uppger att det är för lite och 18 % (5 st.) har ej svarat. Ingen uppger att det saknas helt. Dagsljus har betydelse som belysning men även genom att ge människor upplevelse av dygns- och årstidsrytmen, orientering i tid och rum samt uppfattning av rummets och föremålens skiftning i färg och form. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delge projektet till berörda fastighetsägare för kännedom och åtgärd. Uppdaterad statistik för den obligatoriska ventilationskontrollen på aktuella fatigheter skall redovisas för nämnden. Nämnden föreslår även att en fördjupning inom vissa delar av projektet sker inom en inte allt för avlägsen framtid.

10 10 4 Dnr Föreläggande med vite enligt Djurskyddslagen. Bakgrund Verksamhetsutövaren på rubricerad fastighet förelades enligt djurskyddslagen. Föreläggandet var förenat med vite. Detta föreläggande överklagades till Länsstyrelsen i Kalmar län som bland annat kom med följande övervägande: Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 128, punkterna 1-3 är synnerligen väl motiverade. Dock saknas för dessa punkter tidpunkt för verkställighet varvid beslutet i denna del av formella skäl upphävs och återförvisas till Miljö- och byggnadsnämnden. I övrigt avslås överklagan. Motivering av beslut I Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2004:17) om djurhållning inom lantbruket m.m. finner man följande paragrafer: Kapitel 1, 5 Djur ska hållas tillfredsställande rena. Kapitel 1, 28 Ströbäddar och ströade liggplatser ska hållas torra. Strömedel ska vara av lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet. Kap 2, 16 Djurens klövar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov. I Lag (1985:206) om viten finner man följande: 4 Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna. Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång föreskriften överträds. Löpande vite får inte tillämpas, om det av någon särskild föreskrift följer att vitet inte får överstiga ett visst högsta belopp.

11 11 Miljö- och byggnadskontorets bedömning Med avseende på den omfattande handläggningen och omfattande tillsyn som föreligger i ärendet, samt med tanke på de iakttagelser som Länsstyrelsen gjorde vid sitt tillsynsbesök , är det av stor vikt att de punkter som återförvisats till nämnden åter aktualiseras genom ett nytt beslut. Detta beslut bör med hänsyn till de iakttagna bristernas natur, samt de ovan angivna orsaker, formuleras som ett löpande vite. Det är lämpligt att beslutet formuleras så att vitet skall betalas var gång föreläggandet överträds. Detta med hänsyn till att de krav som ställs är mycket grundläggande för djurhållning. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger xxxxxxxxxxx, enligt 26 Djurskyddslagen och med stöd av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2004:17) om djurhållning inom lantbruket m.m. samt med stöd av 4 lagen om vite, att följa följande punkter vid hållande av nötkreatur på fastigheten xxxxxxxxx 1. Vid ett löpande vite av (femtusen) kronor skall ett tjockt strötäcke hållas under djuren, så länge verksamhet bedrivs på fastigheten. Detta för att öka djurens liggkomfort. Strölagret skall vara tillräckligt tjockt för att minska halkrisken samt hålla djuren tillfredsställande rena. Hemställan till Länsrätten om utdömande av vite kommer att ske var gång underlåtelse att uppfylla kravet kommer till nämndens kännedom. Råd: För att halkrisken på de fläckvis relativt hala båspallarna rekommenderas att det sprids ett tunt lager med sand under halmen. På detta sätt minskas halkrisken betydligt utan att liggkomforten försämras för djuren. 2. Vid ett löpande vite av (femtusen) kronor skall djuren hållas tillfredsställande rena, så länge djurhållning bedrivs på fastigheten. Detta innebär att ett rent och torrt strölager måste hållas på båspallarna samt att djuren måste ryktas vid behov. Hemställan till Länsrätten om utdömande av vite kommer att ske var gång underlåtelse att uppfylla kravet kommer till nämndens kännedom. Råd: Det är naturligtvis fördelaktigt om djuren kan klippas varvid renhållningen underlättas betydligt.

12 12 3. Vid ett löpande vite av (femtusen) kronor skall djurens klövar inspekteras regelbundet och verkas vid behov. Detta så länge som djurhållning bedrivs på fastigheten. Hemställan till Länsrätten om utdömande av vite kommer att ske var gång underlåtelse att uppfylla kravet kommer till nämndens kännedom. Tidpunkt för verkställighet Beslutet träder i kraft tre veckor efter delfående av beslut. Från och med detta datum skall samtliga punkter i beslutet ha åtgärdats och om underlåtelse att uppfylla kraven i beslutet, kommer till miljö- och byggnadsnämndens kännedom, kommer nämnden att hemställa till Länsrätten om utdömande av vite. Hemställan om utdömande av vite kommer att ske var gång kraven inte uppfylls. Beslutet gäller tills vidare. Med stöd av 39 Djurskyddslagen (1998:534) skall beslutet gälla även om det överklagas.

13 13 5 Dnr Föreläggande med vite enligt Djurskyddslagen Bakgrund Den boende på rubricerad fastighet har sedan lång tid hållit ett stort antal katter. Första klagomålet på katthållning inkom redan år 1991, då katterna förorenade i de närboendes sandlådor och trädgårdsland. Efter upprepade klagomål och inspektioner fattades ett beslut daterat , där djurägaren förelades om att reducera sitt antal katter till max två stycken samt att dessa två djur skulle vara kastrerade/steriliserade. Djurägaren har även tidigare, under år 1996, blivit uppmanad att reducera antalet katter till max två. Under år 2005 genomfördes en omfattande handläggning av ärendet där såväl ett delegationsbeslut som ett beslut förenat med vite, från miljö och byggnadsnämnden, riktades mot djurhållaren. Den 4 januari 2006 genomfördes en uppföljande inspektion varvid det framkom att antalet katter endast minskat med ett fåtal. Det fanns vid inspektionen minst 12 katter kvar vilket helt klart strider mot de tidigare besluten. Katternas inomhusmiljö kunde inte till fullo inspekteras men redan i hallen kunde man känna en markant lukt av katturin vilket tyder på att katternas miljö är klart bristfällig. Motivering till beslut Enligt Djurskyddslagen (1988:534) 3 skall djur ges tillräcklig tillsyn och 9 skall ett djur som är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. Den tvivelaktiga uppsikt och kontroll djurägaren har över sina katter resulterar i att den dagliga tillsynen är otillräcklig. Enligt uppgift från djurägaren är även såväl den praktiska som ekonomiska möjligheten att behandla ett skadat djur obefintlig. Katthållning som den här typen ökar även populationen av vildkatter i området, då ett flertal kullar med kattungar kan födas ute utan djurägarens vetskap och försorg.

14 14 Beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger xxxxxxxxx, med stöd av 26 i Djurskyddslagen (1988:534) att i enlighet med 3 och 9 Djurskyddslagen anpassa djurhållningen på fastigheten xxxxxxxx enligt följande: 1. Vid ett vite av (tretusen) kronor skall antalet katter reduceras till maximalt 2 (två) stycken. 2. Vid ett vite av 1000 (ettusen) kronor skall de två återstående katterna vara kastrerade eller steriliserade. Veterinärintyg på att kastrering eller sterilisering genomförts skall kunna uppvisas. Dessa åtgärder skall vara åtgärdade senast 4 (fyra) veckor efter det att djurägaren tagit del av beslutet. Reduceringen av antalet katter kan ske genom bortlämnande till vänner/bekanta, katthem eller genom avlivning. Väljs det senare alternativet erbjuder miljö- och byggnadskontoret att ombesörja detta med hjälp av vår kommunala skytt. Dock rekommenderas att anlita veterinär. Följs inte detta beslut kommer frågan om djurförbud att utredas.

15 15 6 Delegationsärenden (miljö) Följande delegationsbeslut har lämnats av miljö- och byggnadskontorets personal. ENSKILDA AVLOPP Tillstånd till enskild av loppsanläggning Stensryd 5:1, Målilla Hultsfreds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kvillerum 1:9, Målilla Målilla Motorklubb, Box 18, Målilla DJUR- OCH MILJÖSKYDD LANTBRUK Inspektioner Ryningsnäs 1:36, Mörlunda Per Segerhammar, Ryningsnäs Villan, Mörlunda Nyemåla 2:2, Lönneberga Ulf Samuelsson, Nyemåla 1, Lönneberga Junnarp 1:4, Främsteby 2:79, Vena Sivert Jungå, Junnarp 4, Hultsfred Fröreda 6:1, Järeda Mellangårdens Mjölk AB, Fröreda Mellangård, Järnforsen Stenkulla 1:51, Vena Myreholms Lantbruk AB, Myreholm Vena, Hultsfred Gnöttlerum 1:6, Vena Bengt Hellgren, Rekrytstigen 13, Hultsfred

16 16 Föreläggande Gnöttlerum 1:6, Vena Bengt Hellgren, Rekrytstigen 13, Hultsfred Bevis om tillstånd enligt 16 Djurskyddslagen Gnöttlerum 1:6, Vena Bengt Hellgren, Rekrytstigen 13., Hultsfred Eget omhändertagande av död häst Kråketorp 2:2, Virserum Hans Riberth, Kråketorp, Virserum Samråd om gödsellagring i stuka Åkerö 13:1, Mörlunda Per-Inge Pettersson, Åkerö 1, Mörlunda Beslut om djurskyddstillsynsavgift Ånhultaberg 1:17, Virserum Ulf Axelsson, Ånhultaberg, Virserum Dala 1:4, Virserum Håkan Axelsson, Mörtefors, Virserum SÄLLSKAPSDJUR Inspektioner Hagelsrum 6:1, Målilla Nils Sundlöf, Hagelsrum 34, Målilla Vrånganäs 1:29, Målilla Marie Solnevik, Vrånganäs 4, Järnforsen Hunden 1, Virserum Berit Franzén, Bastugatan 2C, Virserum Bevis om tillstånd enligt 16 Djurskyddslagen Hagelsrum 6:1, Målilla Nils Sundlöf, Hagelsrum 34, Målilla Vrånganäs 1:29, Målilla Marie Solnevik, Vrånganäs 4, Järnforsen

17 17 HÄLSOSKYDD Installation av värmepump Vena 1:64, Vena Ulla Liljegren, Basebovägen 7, Hultsfred Mörlunda 1:99, Mörlunda Håkan Råsbjer, Tallåsvägen 12, Mörlunda Konvaljen 6, Hultsfred Patrik Svensson, Skogsrundan 43, Hultsfred Poppeln 2, Virserum Lars-Erik Johansson, Lyckebyvägen 7, Virserum Fageräng 1:8, Silverdalen Gun Britt Ström, Backgatan 1, Silverdalen Vandrarhem som yrkesmässigt uthyres som tillfällig bostad Målilla 1:115, Målilla Villa Karllösa, Christa Zeike, Karllösa, Målilla Lokal för hygienisk behandling Lundtorp 1:1, Mörlunda Hälsa & Skönhet, Lundtorp, Tatjana Lena Hallenfors, Lundtorp, Mörlunda LIVSMEDEL Bevis om godkännande av livsmedelslokal Garvaren 13, Virserum TransMeat Trading AB, Storgatan 18, Virserum MILJÖSKYDD Bekräftelses på anmälan om sanering Mörlunda 7:25, Mörlunda Folktandvårdens kansli, Box 601, Kalmar Granskning av redovisad ogräsbekämpning av banvall Förvaltnings AB Smålandsbanan, Västervik

18 18 Yttrande i tillståndsärende Hägelåkra 5:95, Målilla Kejsarkullens avfallsanläggning Granskningsbeslut avseende redovisning av hantering av farligt avfall Träförädlingen 7, Hultsfred VB Autobatteri AB, Box 180, Hultsfred Beslut om miljötillsynsavgift Ånhultaberg 1:17, Virserum Ulf Axelsson, Ånhultaberg, Virserum Kroken 3, Virserum Hultsfreds kommun, Tekniska kontorets förråd, Krokvägen 5, Virserum Mörlunda 3:31, Mörlunda Ströms Däck, Häradsvägen 31, Mörlunda Raspen 2, Virserum Nilsbuss AB, Box 47, Vimmerby Björksebo 1:30, Vena MZ-Reklam AB, Björksebo 10, Vimmerby Dala 1:4, Virserum Håkan Axelsson, Mörtefors, Virserum Klövdala 1:11, Järeda Järnforsens Bensin & Bil, Klövdalavägen 3, Järnforsen Stenkulla 1:64, Vena Q-Star, Spånggatan 5, Norrköping Inventering av kemikalier Fröreda 2:28, Järeda Kvillsfors Fönster AB, Box 4, Kvillsfors Målilla 1:111, Målilla Svakroma AB, Spånggatan 29, Målilla Järeda 2:109, Järeda Järnforsens Lackservice AB, Industrivägen 4, Järnforsen

19 19 Sågen 14, Virserum Demanders Verktygsfabrik Sweden AB, Fabriksgatan 13, Virserum RENHÅLLNING/AVFALL Befrielse från latrinhämtning samt installation av mulltoa Virserum 8:72, Virserum Arne och Ylva Ackmer, Länsmansgatan 5, Virserum Beslut Godkänna förteckningen på redovisade delegationsbeslut.

20 20 7 Delegationsärenden (bygg) Stadsarkitektens delegationsbeslut A183-A199. Bygg- och rivningslov Källan 5 (Västra Långgatan 49), Hultsfred. Åke Johansson, Hultsfred. Ändrad användning av kontorslokaler Flathult 1:2, Målilla. Mikael Broms, Järnforsen. Rivning och nybyggnad av garage/förråd Oredan 16 (Nygatan 3), Hultsfred. AB Hultsfreds Bostäder. Nybyggnad av förråd och 4 st skärmtak Hemmet 1 (Floragatan 1), Hultsfred. Hultsfreds kommun. Ändrad planlösning i Dagcenter Tältet 2 (Tältstigen 18), Hultsfred. Jörgen Gustavsson, Hultsfred. Tillbyggnad med uterum Backsippans 6 (Skogsrundan 32), Hultsfred. Nils Svensson, Hultsfred. Tillbyggnad med uterum Gamla Torget 3 (Oskarsgatan 24), Hultsfred. Thornberg Foto Björn Stridh AB, Vimmerby. Ändring av skyltanordning Vena 1:128 (Källvägen 4F), Vena. Landstinget Kalmar län, Hultsfred. Ändrad planlösning i lgh till distriktssköterskemottagning Silverdalen 8:9 (Fagerdalsvägen 7), Silverdalen. Eva Sundqwist, Silverdalen. Nybyggnad av enbostadshus, inst av eldstad Kvillerum 1:9, Målilla. Målilla Motorklubb. Tillbyggnad av VIP med en ny nivå, utökning P-platser Giraffen 1 (Tjädervägen 2-6, 8-12), Virserum. AB Hultsfreds Bostäder. Rivning av flerbostadshus Fröreda 2:25, Järnforsen. Bernth Hansson, Stockholm. Tillbyggnad av fritidshus

21 21 Stubbhult 1:15, Mörlunda. Emådalens Naturskyddsförening, Målilla. Nybyggnad av garagebyggnad och raststuga Hultsfreds 3:54 (Kalvekätte), Hultsfred. Hultsfreds kommun. Rivning av ladugård Stora Aby1:5, Mörlunda. Länsförsäkringar i Kalmar län, Kalmar. Rivning av enbostadshus Lundtorp 1:1, Mörlunda. Tatjana Lena Hallenfors, Mörlunda. Ändrad användning av enbostadshus, inst av hiss Skolan 1 (Lindblomsskolan), Hultsfred. Hultsfreds kommun. Ändrad användning av skola, inst av ventilation Byggnadsinspektörens delegationsbeslut B178-B198. Tillstånd brandfarliga varor Stenkulla 1:64, Vena. Qstar Försäljnings AB, Norrköping Klövdala 1:11, Järnforsen. Järnforsen Bensin o Bil HB, Järnforsen Återkommande kontroll av cistern och tillhörande ledningar Hängbjörken 3, Virserum. Lars Löfgren, Virserum Smörblomman 7, Hultsfred. Leif Strömberg, Hultsfred Hägelåkra 67:2, Målilla. Karl-Axel Alm, Målilla Rättaren 3, Hultsfred. Gunnar Nilsson, Hultsfred Cementgjutaren 10, Hultsfred. Ivan Tärbo, Hultsfred Hällefors 4:2, Silverdalen. Solveig Svensson, Silverdalen Bävern 3, Virserum. Gösta Hemmingsson, Virserum Blodboken 1, Virserum. Gunilla Gréen, Virserum Bredbol 1:4, Vena. Krister Gustavsson, Hultsfred Hulingsryd 14:33, Silverdalen. Christina Ohlsson, Silverdalen Lövkojan 4, Virserum. Stig Pettersson, Virserum

22 22 Intyg om funktionskontroll av ventilationsanläggning Järeda 2:150, Järnforsen. Plannja Siba AB, Järnforsen Järeda 2:150, Järnforsen. Plannja Siba AB, Järnforsen Järeda 2:150, Järnforsen. Plannja Siba AB, Järnforsen Järeda 2:150, Järnforsen. Plannja Siba AB, Järnforsen Träförädlingen 9, Hultsfred. Vattenfall AB, Hultsfred Ugglan 10, Hultsfred. Körners Mek. Verkstad AB, Hultsfred Rivnings- och kontrollplan Ringkragen 3, Hultsfred. Jan Erlandsson, Kalmar. Rivning av enbostadshus Järeda 13:1, Järnforsen. AB Smålandsinredningar, Järnforsen Bekräftelse bygganmälan Källeberg 1:2, Lönneberga. Gunnar Andersson, Vimmerby. Inst ändr av VA (enskild) i fritidshus Ekenäs 1:9, Målilla. Nicklas o Ulla-Karin Holgersson, Oskarshamn Kallersebo 3:6, Målilla. Sven Granevik, Hultsfred. Installation av eldstad och rökkanal Slutbevis Sönnerhult 1:7, Vena. Margot Karlsson, Lönneberga. Nybyggnad av fritidshus Silverdalen 8:9. Länsförsäkringar i Kalmar län, Kalmar. Rivning av enbostadshus Kvillerum 1:9, Målilla. Målilla Motorklubb. Ombyggnad av kök och tillbyggnad med läktare Kvillerum 1:9, Målilla. Målilla Motorklubb. Tillbyggnad med altan Kvillerum 1:9, Målilla. Målilla Motorklubb. Tillbyggnad av klubbhus Hästen 5, Hultsfred. Jenny Hammer, Hultsfred. Ändrad användning av uthus (zonterapi), skylt

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2007-01-11, kl. 13.30-15.30 Beslutande Sivert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-16.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Bergh, m Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Ove Engkvist, s Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00

Bygglovsexpedition 2008-10-30, kl 11.00 Miljö- o Byggnadsnämnden 2008-10-24 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.20 09.20 ande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd (c) Arto Viitanen (s) ers. Ulla Hjort

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s Peter

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S)

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-02 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping kl 13.00-14.15 Beslutande Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, Rosenfors den 27 oktober 2003 klockan. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista sid 9-10 Övriga deltagande Magnus Blomberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2011-01-27 IMS 2010/48600 1 (5) Distriktet i Stockholm Anette Askelöf, 08-475 01 41 Sollentuna Kommun 191 86 Sollentuna Rek + mb Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Valhall, Hultsfred kl 14.00-16.00 ande Ove Johansson, m Lars Rundgren, s Stig Andersson, s Carola Nilsson, s Gunilla Nilsson,c ersättare för

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Johan Elgemark (C)

Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Johan Elgemark (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2015-08-04 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-10.15 Beslutande Övriga deltagare Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Bengt-Åke Torhall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer