11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (251) Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (251) Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2006-01-19"

Transkript

1 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (251) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred , kl Beslutande Johan Svensson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Britt Sorpola (s) Lennart Davidsson (kd) Sven Nyberg (s) Evert Möller (kd) Kenneth Rosén (v) Atli Einarsson (s) Övriga deltagande Anders Helgée Anders Åström Margareta Roos Daniel Johansson Sabine Fell Monica Bergh (kd) Peter Nelsson (s) Sylve Rydén (s) Jonas T. Sandelius Utses att justera Ivan Gunnarsson Underskrifter Paragrafer 1-8 Sekreterare Ordförande Justerande.. Margareta Roos. Edgar Hofvergård. Ivan Gunnarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadskontoret.. Margareta Roos

2 2 Kommunstyrelsen 1 Dnr A Får jag lov? Slutbetänkande av PBL-kommittén (SOU 2005:77) Miljö- och byggnadsnämnden beslutade delegera till stadsarkitekten att upprätta förslag till yttrande vad avser samordning mellan PBL och MB, överklagande, lokal anpassning, ekonomibyggnader, personalresurser och kompetensfrågor. I bilaga redovisas de viktigaste föreslagna ändringarna beträffande prövning, kontroll och tillsyn av byggnadsverk. Ändringsredovisning finns för såväl plan- som bygglovprocessen. Länsstyrelsen har kallat planerare och bygglovgranskare till gemensam träff ( ) vad avser PBL-kommitténs slutbetänkande. Stadsarkitekten rapporterade från länsstyrelsens möte samt redovisade remissyttranden från bl a Sveriges Stadsarkitekt Förening, Sveriges kommuner och Landsting samt Rune Johansson, Byggutbildarna. Nämndens uppdrag ( ) att belysa frågorna om samordning mellan PBL och MB, överklagande, lokal anpassning, ekonomibyggnader, personal- och kompetensfrågor föredrogs av stadsarkitekten: Samordning förutsätter att ärenden kan handläggas parallellt i de två lagstiftningarna. Oklart om så verkligen kan bli fallet. Ej klart redovisat i utredningen. Risk föreligger att MB-hantering sker först och därmed försenar PBL-hantering av ärenden. Den lilla kommunens fördelar med lokal kännedom och samverkande förvaltningar/handläggare samt snabb och korrekt handläggning borde genomsyra utredningsförslaget. Detta är knappast fallet trots utredningens huvudsyften förenkling och samordning. Överklagande. Den framtida instansordningen för PBL-ärenden föreslås ändras. Beslut i kommuner överklagas till länsstyrelse plan- och miljödomstol (ny) samt plan- och miljööverdomstol (ny). Förhoppningsvis innebär förslaget en snabbare besvärsprocess. Överprövningen skall avse om någon rättsregel överträtts. Detta skall anges av den klagande.

3 3 Det är viktigt att de nya domstolarna får tillräcklig fackkompetens t ex för tolkning av estetiska värden och utformningskrav samt att lagförslag även innehåller restriktioner mot okynnesklagan t ex genom avgift på överklagan. Lokal anpassning. Den förenklade lagstiftningen tenderar att bli allt mer komplicerad och i mångt och mycket utgå från storstadsförutsättningar och en strävan att tillgodose den problematik som finns där. Den lilla och medelstora kommunens problem med sjunkande befolkningstal, högre medelålder, bristande attraktionskraft, sjunkande utbud och service, lokal utbildningsnivå, etc. förutsätter lokal anpassning för att tillgodose lagstiftningens krav på det goda samhället idag och för kommande generationer (om de nu kommer att finnas). De lättnader som föreslås i öp, dp och lovhanteringen är en anpassning till verkligheten. Öp i den lilla kommunen är i sig ett måldokument men med bristande personal- och ekonomiresurser ett för dyrt, tidskrävande och omfattande dokument för att verkligen kunna styra utvecklingen. Den demokratiska processen där kommunmedborgarna och dess valda representanter verkligen ges möjlighet att påverka, framföra idéer och synpunkter är viktigare än dokumentet. Detta har medfört att kommunen valt andra medel för framtidsplanering än den fysiska översiktsplanen. Lagförslaget ger därför framtidshopp för lokal anpassning av hela planinstitutet. Kommunen avgör själv nivån och detaljeringsgraden. Allmänhetens möjligheter att delta och påverka samhällsutvecklingen får dock inte ifrågasättas. Enkelt utförande får aldrig för tids vinnande utnyttjas för att frånta medborgarna sina demokratiska rättigheter. Detaljeringsgraden i senare tiders detaljplaner är snarare ett mått på hierarki än demokrati och återfinns inte i Hultsfreds kommun. Lokal anpassning kräver kunskap, förmåga och vilja att genomföra lagstiftningens mål och syften. De allt högre kraven på formalisering av processerna och övertron på formell kompetens hos byggherrar och ombud har ingen erfarenhetsanknytning i vår kommun. Plan- och byggprocessen styrs av de lokala förutsättningarna. Mångårig erfarenhet, goda resultat och lättillgänglighet är många gånger bättre garanti för god byggnation än formell kompetens.

4 4 De föreslagna nya lovreglerna är en anpassning till tidig bygglagstiftning. Enkla generella regler. Fullvärdigt beslutsunderlag på ett tidigt skede. Lika regler inom som utom plan samt bygglov även för landsbygdens byggnader är ett riktigt grepp. Lagförslagets omfattande och ökade krav på kommunicering och delgivning kommer att medföra behov av ytterligare handläggningstid och personal. Möjligheterna till variation och/eller befrielse från bygglovplikt förutsätter planmässig bedömning vida mer omfattande än vad kommunen idag tillämpar. Då samhället dessutom hela tiden genomgår förändringar kommer aktualitetskraven på sådan planläggning att öka. Även här ökar behovet av kompetent personal i kommunen. Plan-, bygg- och tillsynsärenden hanteras idag av stadsarkitekt (0,5), byggnadsinspektör (1,0) och bygghandläggare (1,0). Lagförslaget innebär direkt ökade krav på kommunen vad avser arkitekt, planerare och handläggarkompetens. Tillgång till ekolog och juristkompetens är en förutsättning för de kvalificerade bedömningar som erfordras för att efter planmässig bedömning kunna genomföra den variation av och de lättnader i bygglovplikten som lagförslaget förespeglar. Handläggning, tillståndsgivning och planering baserad på såväl plan- och bygglag som miljöbalk kräver personal med både teknisk, ekologisk och social kompetens. För Hultsfreds kommun bedöms det utökade personalbehovet motsvara 2-3 heltidstjänster. Detta innebär vid avgiftsfinansiering en ökning med % av taxebeloppen. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt nämndens beredning förstärkt med Börje Karlsson (c) att genomföra arbetsmöte där nämndens samlade bedömning av slutbetänkandet (SOU 2005:77) fastställs samt översända detta till kommunstyrelsen som underlag för kommunens remissyttrande. Arbetsgruppen delegeras beslutsrätt med ordförandens röst som utslagsröst.

5 5 Planarkitekten 2 Dnr OP Mål och visioner i den kommunala översiktsplaneringen Miljö- och byggnadsnämnden beslutade godkänna föreslagen arbetsmetodik i översiktsplanearbetet. Kommunstyrelsen godkände samma förslag Kommunfullmäktige behandlar förslaget till mål och visioner Under fullmäktiges plenum startas det arbete upp som innebär att allmänheten och dess valda representanter ansvarar för framtagande av de planeringsförutsättningar (mål och visioner) som skall styra inriktningen av den kommunala fysiska planeringen. Den kunskap som finns hos medborgarna om lokalsamhällets förutsättningar samt medborgarnas önskemål och behov skall väl kanaliseras och utgöra basen i det fortsatta planeringsarbetet. Samsyn om mål och visioner skall eftersträvas och arbetet skall inriktas på en optimering av kommunens ekonomiska, sociala och ekologiska mål för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Under fullmäktiges januarisammanträde 2006 bildas tvärpolitiskt sammansatta diskussionsgrupper som diskuterar något eller några av nedanstående teman: 1. Befolkning/boende 2. Näringsliv/ekonomi 3. Utbildning/kultur 4. Kommunikationer/tillgänglighet 5. Service/allmän och kommersiell 6. Miljö Som underlag för diskussionerna finns Mål och visioner för översiktsplaneringen i Hultsfred (utsänt till samtliga ledamöter och ersättare i KF samt övriga berörda). Vid fullmäktigesammanträdet kommer även att finnas Program för tillväxt och näringsliv mål/åtgärder , åhörarkopior samt förteckning över övriga gällande måldokument från Hultsfreds kommun. Har kommunens alla måldokument en gemensam vision eller utgör de optimering av den egna sektorn till nackdel för andra sektorer?

6 6 Miljö- och byggnadsnämnden föreslås inför kommunfullmäktige diskutera igenom tema (1 t o m 6 enligt ovan) utifrån personliga erfarenheter och upplevelser. Till kommunfullmäktige kommer ett antal frågeställningar att presenteras för vidare handläggning i fullmäktiges arbetsgrupper och i de kommande sammankomsterna med samhällsmedborgarna Beslut Miljö- och byggnadsnämnden godkänner arbetsförslaget till mål och visioner i den kommunala översiktsplaneringen. Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter kommer att medverka vid kommande möten och diskussioner med översiktsplanearbetet.

7 7 HKIAB Hultsfreds Bostäder Viktoriaskolan 3 Dnr Redovisning av tillsynsprojekt: skolor, förskolor och fritidshem. Enligt 45 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall särskild tillsyn ägnas åt bl.a. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande. Under hösten 2004 och våren 2005 har ett tillsynsprojekt på skolor, förskolor och fritidshem i Hultsfreds kommun genomförts. Sammanlagt har 16 skolor, 10 förskolor och 2 fritidshem ingått i projektet. Mål/syfte Inventera inomhusmiljön i skolor, förskolor och fritidshem i Hultsfreds kommun samt att introducera och öka kunskapen om egenkontroll hos verksamhetsutövaren. Egenkontroll I och med miljöbalken har verksamhetsutövaren eget ansvar för bland annat inomhusmiljön blivit tydligare. Den som bedriver en verksamhet har själv ansvar för att genomföra regelbundna kontroller av inomhusmiljön t.ex. obligatorisk ventilationskontroll samt att åtgärda problem som kan uppstå. Utförande Informationsmaterial om egenkontroll samt om kommande tillsynsbesök skickades till samtliga skolor, förskolor och fritidshem i kommunen. En checklista angående inomhusmiljön i skolor, förskolor och fritidshem skickades också ut. Checklistan är tänkt som ett exempel på vad som kan ingå i en verksamhets egenkontroll och har används som underlag vid tillsynsbesöken. Verksamheterna har ombetts att själva fylla i underlaget och sända in det till miljö- och byggnadskontoret. Syftet är att verksamhetsutövaren själv blir uppmärksamma på sin inomhusmiljö och att inspektören har tillgång till underlaget inför besöket. Underlaget har ibland kompletterats av inspektören på plats i samråd med verksamhetsutövaren. Ett fåtal verksamheter har inte besökts utan inomhusmiljön och ev. problem har diskuterats med rektorn utifrån det ifyllda materialet.

8 8 Resultat Nedan följer en sammanfattning av resultaten från några av frågorna som ställs i underlaget. Frågor som är av vikt för inomhusmiljön har valts medan frågor av mer allmän karaktär inte redovisas. Temperaturer: 43 % (12 st.) av verksamheterna anger att det är för kallt i lokalerna vintertid och lika många att det förekommer drag. 54 % (15 st.) anger att det är för varmt i lokalerna sommartid. En del av dem som klagar på höga temperaturer under sommaren saknar eller har bristfällig solavskärmning. För höga temperaturer inomhus kan ex. medföra illamående, trötthet och huvudvärk. Kyla kan orsaka ex. nackspärr och muskelbesvär. Både höga och låga temperaturer kan påverka den mentala förmågan, arbetskapacitet, styrka och rörligheten vilket i sin tur kan påverka koncentrationsförmåga och inlärningsförmågan. Buller: 54 % (15 st.) uppger att det förekommer störande buller. 25 % (7 st.) uppger att det är barngruppen som orsakar störningen och 21 % (6 st.) att det är ventilationen. Höga bullernivåer kan orsaka hörselnedsättning och/eller tinnitus. Höga ljudnivåer inom skola och omsorg kan även leda till svårigheter med kommunikationen dvs. det är svårt att uppfatta eller förstå den information som ges. Detta kan orsaka inlärningssvårigheter och att talaren reflexmässigt kompenserar detta genom att höja rösten. Buller kan även i sig orsaka koncentrationssvårigheter och påverka prestation och inlärning. Luftkvalité/ventilation: I 57 % (16 st.) av verksamheterna förekommer det allmänna klagomål på trötthet, huvudvärk, torr luft eller dålig luft. Framför allt är det torr och dålig luft som är anledning till klagomålet. 11 % (3 st.) uppger att verksamheten utsätts för luftföroreningar från trafik. I 36 % (10 st.) av verksamheterna är den senaste obligatoriska ventilationskontrollen godkänd, 11 % (3 st.) inte godkänd och 53 % (15 st.) finns det inga uppgifter om. Utifrån samtal med personalen ute på verksamheterna framgår det att ventilationens kapacitet ibland sänks eller stängs av eftersom den orsakar en hög ljudnivå. En otillräcklig ventilation kan orsaka dålig inomhusluft vilket kan innebära att man känner sig trött och har svårt att koncentrera sig. Ventilationen är viktig för att föra bort föroreningar som alstras inomhus ex emissioner från material, koldioxid från utandningsluften eller radon. Det kan även uppstå problem med fuktskador och mögel om ventilationen är otillräcklig vilket i sig kan orsaka hälsomässiga problem.

9 9 Fukt och mögel: 64 % (18 st.) uppger att det tidigare funnits vattenskador i lokalerna. 11 % (3 st.) uppger att det finns synliga fuktfläckar i lokalerna, 7 % (2 st.) att det förekommer misstänkt mögel och 32 % (9 st.) anger att det förekommer obehaglig lukt dock uppger 21 % (6 st.) att de kommer från avloppet. Fukt och mögel kan orsaka astma och andra luftrörsrelaterade besvär men även besvär så som irritation i ögon, näsa och trötthetskänsla. Städning: 68 % (19 st.) uppger att det dagligen sker städning av golven. Lika många verksamheter uppger att det en eller flera gånger per år sker storstädning av lokalerna. Damm inomhus kan innehålla en mängd olika ämnen, t.ex. bakterier, virus, pollen, mögelsporer, pälsdjursallergen och födoämnesrester. Vid bristfällig städning kan det virvla upp mer damm än normalt när lokalerna används och orsaka problem framför allt för dem som är allergiska och överkänsliga. Kvalitén på städningen har även betydelse för smittspridning. Tobak: 50 % (14 st.) uppger att tobakslagen följs 4 % (1 st.) uppger att den inte följs och 4 % (1 st.) är tveksam. Resterande 12 verksamheter har inte besvarat frågan. Kemikalier: 79 % (22 st.) uppger att kemikalier förvaras inlåsta eller oåtkomliga för (små) barn. 21 % (6 st.) har inte svarat på frågan. Dagsljus: 75 % (16 st.) uppger att förekomsten av dagsljus i lokalerna är bra 7 % (2 st.) uppger att det är för lite och 18 % (5 st.) har ej svarat. Ingen uppger att det saknas helt. Dagsljus har betydelse som belysning men även genom att ge människor upplevelse av dygns- och årstidsrytmen, orientering i tid och rum samt uppfattning av rummets och föremålens skiftning i färg och form. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delge projektet till berörda fastighetsägare för kännedom och åtgärd. Uppdaterad statistik för den obligatoriska ventilationskontrollen på aktuella fatigheter skall redovisas för nämnden. Nämnden föreslår även att en fördjupning inom vissa delar av projektet sker inom en inte allt för avlägsen framtid.

10 10 4 Dnr Föreläggande med vite enligt Djurskyddslagen. Bakgrund Verksamhetsutövaren på rubricerad fastighet förelades enligt djurskyddslagen. Föreläggandet var förenat med vite. Detta föreläggande överklagades till Länsstyrelsen i Kalmar län som bland annat kom med följande övervägande: Miljö- och byggnadsnämndens beslut , 128, punkterna 1-3 är synnerligen väl motiverade. Dock saknas för dessa punkter tidpunkt för verkställighet varvid beslutet i denna del av formella skäl upphävs och återförvisas till Miljö- och byggnadsnämnden. I övrigt avslås överklagan. Motivering av beslut I Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2004:17) om djurhållning inom lantbruket m.m. finner man följande paragrafer: Kapitel 1, 5 Djur ska hållas tillfredsställande rena. Kapitel 1, 28 Ströbäddar och ströade liggplatser ska hållas torra. Strömedel ska vara av lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet. Kap 2, 16 Djurens klövar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov. I Lag (1985:206) om viten finner man följande: 4 Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna. Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång föreskriften överträds. Löpande vite får inte tillämpas, om det av någon särskild föreskrift följer att vitet inte får överstiga ett visst högsta belopp.

11 11 Miljö- och byggnadskontorets bedömning Med avseende på den omfattande handläggningen och omfattande tillsyn som föreligger i ärendet, samt med tanke på de iakttagelser som Länsstyrelsen gjorde vid sitt tillsynsbesök , är det av stor vikt att de punkter som återförvisats till nämnden åter aktualiseras genom ett nytt beslut. Detta beslut bör med hänsyn till de iakttagna bristernas natur, samt de ovan angivna orsaker, formuleras som ett löpande vite. Det är lämpligt att beslutet formuleras så att vitet skall betalas var gång föreläggandet överträds. Detta med hänsyn till att de krav som ställs är mycket grundläggande för djurhållning. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger xxxxxxxxxxx, enligt 26 Djurskyddslagen och med stöd av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2004:17) om djurhållning inom lantbruket m.m. samt med stöd av 4 lagen om vite, att följa följande punkter vid hållande av nötkreatur på fastigheten xxxxxxxxx 1. Vid ett löpande vite av (femtusen) kronor skall ett tjockt strötäcke hållas under djuren, så länge verksamhet bedrivs på fastigheten. Detta för att öka djurens liggkomfort. Strölagret skall vara tillräckligt tjockt för att minska halkrisken samt hålla djuren tillfredsställande rena. Hemställan till Länsrätten om utdömande av vite kommer att ske var gång underlåtelse att uppfylla kravet kommer till nämndens kännedom. Råd: För att halkrisken på de fläckvis relativt hala båspallarna rekommenderas att det sprids ett tunt lager med sand under halmen. På detta sätt minskas halkrisken betydligt utan att liggkomforten försämras för djuren. 2. Vid ett löpande vite av (femtusen) kronor skall djuren hållas tillfredsställande rena, så länge djurhållning bedrivs på fastigheten. Detta innebär att ett rent och torrt strölager måste hållas på båspallarna samt att djuren måste ryktas vid behov. Hemställan till Länsrätten om utdömande av vite kommer att ske var gång underlåtelse att uppfylla kravet kommer till nämndens kännedom. Råd: Det är naturligtvis fördelaktigt om djuren kan klippas varvid renhållningen underlättas betydligt.

12 12 3. Vid ett löpande vite av (femtusen) kronor skall djurens klövar inspekteras regelbundet och verkas vid behov. Detta så länge som djurhållning bedrivs på fastigheten. Hemställan till Länsrätten om utdömande av vite kommer att ske var gång underlåtelse att uppfylla kravet kommer till nämndens kännedom. Tidpunkt för verkställighet Beslutet träder i kraft tre veckor efter delfående av beslut. Från och med detta datum skall samtliga punkter i beslutet ha åtgärdats och om underlåtelse att uppfylla kraven i beslutet, kommer till miljö- och byggnadsnämndens kännedom, kommer nämnden att hemställa till Länsrätten om utdömande av vite. Hemställan om utdömande av vite kommer att ske var gång kraven inte uppfylls. Beslutet gäller tills vidare. Med stöd av 39 Djurskyddslagen (1998:534) skall beslutet gälla även om det överklagas.

13 13 5 Dnr Föreläggande med vite enligt Djurskyddslagen Bakgrund Den boende på rubricerad fastighet har sedan lång tid hållit ett stort antal katter. Första klagomålet på katthållning inkom redan år 1991, då katterna förorenade i de närboendes sandlådor och trädgårdsland. Efter upprepade klagomål och inspektioner fattades ett beslut daterat , där djurägaren förelades om att reducera sitt antal katter till max två stycken samt att dessa två djur skulle vara kastrerade/steriliserade. Djurägaren har även tidigare, under år 1996, blivit uppmanad att reducera antalet katter till max två. Under år 2005 genomfördes en omfattande handläggning av ärendet där såväl ett delegationsbeslut som ett beslut förenat med vite, från miljö och byggnadsnämnden, riktades mot djurhållaren. Den 4 januari 2006 genomfördes en uppföljande inspektion varvid det framkom att antalet katter endast minskat med ett fåtal. Det fanns vid inspektionen minst 12 katter kvar vilket helt klart strider mot de tidigare besluten. Katternas inomhusmiljö kunde inte till fullo inspekteras men redan i hallen kunde man känna en markant lukt av katturin vilket tyder på att katternas miljö är klart bristfällig. Motivering till beslut Enligt Djurskyddslagen (1988:534) 3 skall djur ges tillräcklig tillsyn och 9 skall ett djur som är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. Den tvivelaktiga uppsikt och kontroll djurägaren har över sina katter resulterar i att den dagliga tillsynen är otillräcklig. Enligt uppgift från djurägaren är även såväl den praktiska som ekonomiska möjligheten att behandla ett skadat djur obefintlig. Katthållning som den här typen ökar även populationen av vildkatter i området, då ett flertal kullar med kattungar kan födas ute utan djurägarens vetskap och försorg.

14 14 Beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger xxxxxxxxx, med stöd av 26 i Djurskyddslagen (1988:534) att i enlighet med 3 och 9 Djurskyddslagen anpassa djurhållningen på fastigheten xxxxxxxx enligt följande: 1. Vid ett vite av (tretusen) kronor skall antalet katter reduceras till maximalt 2 (två) stycken. 2. Vid ett vite av 1000 (ettusen) kronor skall de två återstående katterna vara kastrerade eller steriliserade. Veterinärintyg på att kastrering eller sterilisering genomförts skall kunna uppvisas. Dessa åtgärder skall vara åtgärdade senast 4 (fyra) veckor efter det att djurägaren tagit del av beslutet. Reduceringen av antalet katter kan ske genom bortlämnande till vänner/bekanta, katthem eller genom avlivning. Väljs det senare alternativet erbjuder miljö- och byggnadskontoret att ombesörja detta med hjälp av vår kommunala skytt. Dock rekommenderas att anlita veterinär. Följs inte detta beslut kommer frågan om djurförbud att utredas.

15 15 6 Delegationsärenden (miljö) Följande delegationsbeslut har lämnats av miljö- och byggnadskontorets personal. ENSKILDA AVLOPP Tillstånd till enskild av loppsanläggning Stensryd 5:1, Målilla Hultsfreds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kvillerum 1:9, Målilla Målilla Motorklubb, Box 18, Målilla DJUR- OCH MILJÖSKYDD LANTBRUK Inspektioner Ryningsnäs 1:36, Mörlunda Per Segerhammar, Ryningsnäs Villan, Mörlunda Nyemåla 2:2, Lönneberga Ulf Samuelsson, Nyemåla 1, Lönneberga Junnarp 1:4, Främsteby 2:79, Vena Sivert Jungå, Junnarp 4, Hultsfred Fröreda 6:1, Järeda Mellangårdens Mjölk AB, Fröreda Mellangård, Järnforsen Stenkulla 1:51, Vena Myreholms Lantbruk AB, Myreholm Vena, Hultsfred Gnöttlerum 1:6, Vena Bengt Hellgren, Rekrytstigen 13, Hultsfred

16 16 Föreläggande Gnöttlerum 1:6, Vena Bengt Hellgren, Rekrytstigen 13, Hultsfred Bevis om tillstånd enligt 16 Djurskyddslagen Gnöttlerum 1:6, Vena Bengt Hellgren, Rekrytstigen 13., Hultsfred Eget omhändertagande av död häst Kråketorp 2:2, Virserum Hans Riberth, Kråketorp, Virserum Samråd om gödsellagring i stuka Åkerö 13:1, Mörlunda Per-Inge Pettersson, Åkerö 1, Mörlunda Beslut om djurskyddstillsynsavgift Ånhultaberg 1:17, Virserum Ulf Axelsson, Ånhultaberg, Virserum Dala 1:4, Virserum Håkan Axelsson, Mörtefors, Virserum SÄLLSKAPSDJUR Inspektioner Hagelsrum 6:1, Målilla Nils Sundlöf, Hagelsrum 34, Målilla Vrånganäs 1:29, Målilla Marie Solnevik, Vrånganäs 4, Järnforsen Hunden 1, Virserum Berit Franzén, Bastugatan 2C, Virserum Bevis om tillstånd enligt 16 Djurskyddslagen Hagelsrum 6:1, Målilla Nils Sundlöf, Hagelsrum 34, Målilla Vrånganäs 1:29, Målilla Marie Solnevik, Vrånganäs 4, Järnforsen

17 17 HÄLSOSKYDD Installation av värmepump Vena 1:64, Vena Ulla Liljegren, Basebovägen 7, Hultsfred Mörlunda 1:99, Mörlunda Håkan Råsbjer, Tallåsvägen 12, Mörlunda Konvaljen 6, Hultsfred Patrik Svensson, Skogsrundan 43, Hultsfred Poppeln 2, Virserum Lars-Erik Johansson, Lyckebyvägen 7, Virserum Fageräng 1:8, Silverdalen Gun Britt Ström, Backgatan 1, Silverdalen Vandrarhem som yrkesmässigt uthyres som tillfällig bostad Målilla 1:115, Målilla Villa Karllösa, Christa Zeike, Karllösa, Målilla Lokal för hygienisk behandling Lundtorp 1:1, Mörlunda Hälsa & Skönhet, Lundtorp, Tatjana Lena Hallenfors, Lundtorp, Mörlunda LIVSMEDEL Bevis om godkännande av livsmedelslokal Garvaren 13, Virserum TransMeat Trading AB, Storgatan 18, Virserum MILJÖSKYDD Bekräftelses på anmälan om sanering Mörlunda 7:25, Mörlunda Folktandvårdens kansli, Box 601, Kalmar Granskning av redovisad ogräsbekämpning av banvall Förvaltnings AB Smålandsbanan, Västervik

18 18 Yttrande i tillståndsärende Hägelåkra 5:95, Målilla Kejsarkullens avfallsanläggning Granskningsbeslut avseende redovisning av hantering av farligt avfall Träförädlingen 7, Hultsfred VB Autobatteri AB, Box 180, Hultsfred Beslut om miljötillsynsavgift Ånhultaberg 1:17, Virserum Ulf Axelsson, Ånhultaberg, Virserum Kroken 3, Virserum Hultsfreds kommun, Tekniska kontorets förråd, Krokvägen 5, Virserum Mörlunda 3:31, Mörlunda Ströms Däck, Häradsvägen 31, Mörlunda Raspen 2, Virserum Nilsbuss AB, Box 47, Vimmerby Björksebo 1:30, Vena MZ-Reklam AB, Björksebo 10, Vimmerby Dala 1:4, Virserum Håkan Axelsson, Mörtefors, Virserum Klövdala 1:11, Järeda Järnforsens Bensin & Bil, Klövdalavägen 3, Järnforsen Stenkulla 1:64, Vena Q-Star, Spånggatan 5, Norrköping Inventering av kemikalier Fröreda 2:28, Järeda Kvillsfors Fönster AB, Box 4, Kvillsfors Målilla 1:111, Målilla Svakroma AB, Spånggatan 29, Målilla Järeda 2:109, Järeda Järnforsens Lackservice AB, Industrivägen 4, Järnforsen

19 19 Sågen 14, Virserum Demanders Verktygsfabrik Sweden AB, Fabriksgatan 13, Virserum RENHÅLLNING/AVFALL Befrielse från latrinhämtning samt installation av mulltoa Virserum 8:72, Virserum Arne och Ylva Ackmer, Länsmansgatan 5, Virserum Beslut Godkänna förteckningen på redovisade delegationsbeslut.

20 20 7 Delegationsärenden (bygg) Stadsarkitektens delegationsbeslut A183-A199. Bygg- och rivningslov Källan 5 (Västra Långgatan 49), Hultsfred. Åke Johansson, Hultsfred. Ändrad användning av kontorslokaler Flathult 1:2, Målilla. Mikael Broms, Järnforsen. Rivning och nybyggnad av garage/förråd Oredan 16 (Nygatan 3), Hultsfred. AB Hultsfreds Bostäder. Nybyggnad av förråd och 4 st skärmtak Hemmet 1 (Floragatan 1), Hultsfred. Hultsfreds kommun. Ändrad planlösning i Dagcenter Tältet 2 (Tältstigen 18), Hultsfred. Jörgen Gustavsson, Hultsfred. Tillbyggnad med uterum Backsippans 6 (Skogsrundan 32), Hultsfred. Nils Svensson, Hultsfred. Tillbyggnad med uterum Gamla Torget 3 (Oskarsgatan 24), Hultsfred. Thornberg Foto Björn Stridh AB, Vimmerby. Ändring av skyltanordning Vena 1:128 (Källvägen 4F), Vena. Landstinget Kalmar län, Hultsfred. Ändrad planlösning i lgh till distriktssköterskemottagning Silverdalen 8:9 (Fagerdalsvägen 7), Silverdalen. Eva Sundqwist, Silverdalen. Nybyggnad av enbostadshus, inst av eldstad Kvillerum 1:9, Målilla. Målilla Motorklubb. Tillbyggnad av VIP med en ny nivå, utökning P-platser Giraffen 1 (Tjädervägen 2-6, 8-12), Virserum. AB Hultsfreds Bostäder. Rivning av flerbostadshus Fröreda 2:25, Järnforsen. Bernth Hansson, Stockholm. Tillbyggnad av fritidshus

21 21 Stubbhult 1:15, Mörlunda. Emådalens Naturskyddsförening, Målilla. Nybyggnad av garagebyggnad och raststuga Hultsfreds 3:54 (Kalvekätte), Hultsfred. Hultsfreds kommun. Rivning av ladugård Stora Aby1:5, Mörlunda. Länsförsäkringar i Kalmar län, Kalmar. Rivning av enbostadshus Lundtorp 1:1, Mörlunda. Tatjana Lena Hallenfors, Mörlunda. Ändrad användning av enbostadshus, inst av hiss Skolan 1 (Lindblomsskolan), Hultsfred. Hultsfreds kommun. Ändrad användning av skola, inst av ventilation Byggnadsinspektörens delegationsbeslut B178-B198. Tillstånd brandfarliga varor Stenkulla 1:64, Vena. Qstar Försäljnings AB, Norrköping Klövdala 1:11, Järnforsen. Järnforsen Bensin o Bil HB, Järnforsen Återkommande kontroll av cistern och tillhörande ledningar Hängbjörken 3, Virserum. Lars Löfgren, Virserum Smörblomman 7, Hultsfred. Leif Strömberg, Hultsfred Hägelåkra 67:2, Målilla. Karl-Axel Alm, Målilla Rättaren 3, Hultsfred. Gunnar Nilsson, Hultsfred Cementgjutaren 10, Hultsfred. Ivan Tärbo, Hultsfred Hällefors 4:2, Silverdalen. Solveig Svensson, Silverdalen Bävern 3, Virserum. Gösta Hemmingsson, Virserum Blodboken 1, Virserum. Gunilla Gréen, Virserum Bredbol 1:4, Vena. Krister Gustavsson, Hultsfred Hulingsryd 14:33, Silverdalen. Christina Ohlsson, Silverdalen Lövkojan 4, Virserum. Stig Pettersson, Virserum

22 22 Intyg om funktionskontroll av ventilationsanläggning Järeda 2:150, Järnforsen. Plannja Siba AB, Järnforsen Järeda 2:150, Järnforsen. Plannja Siba AB, Järnforsen Järeda 2:150, Järnforsen. Plannja Siba AB, Järnforsen Järeda 2:150, Järnforsen. Plannja Siba AB, Järnforsen Träförädlingen 9, Hultsfred. Vattenfall AB, Hultsfred Ugglan 10, Hultsfred. Körners Mek. Verkstad AB, Hultsfred Rivnings- och kontrollplan Ringkragen 3, Hultsfred. Jan Erlandsson, Kalmar. Rivning av enbostadshus Järeda 13:1, Järnforsen. AB Smålandsinredningar, Järnforsen Bekräftelse bygganmälan Källeberg 1:2, Lönneberga. Gunnar Andersson, Vimmerby. Inst ändr av VA (enskild) i fritidshus Ekenäs 1:9, Målilla. Nicklas o Ulla-Karin Holgersson, Oskarshamn Kallersebo 3:6, Målilla. Sven Granevik, Hultsfred. Installation av eldstad och rökkanal Slutbevis Sönnerhult 1:7, Vena. Margot Karlsson, Lönneberga. Nybyggnad av fritidshus Silverdalen 8:9. Länsförsäkringar i Kalmar län, Kalmar. Rivning av enbostadshus Kvillerum 1:9, Målilla. Målilla Motorklubb. Ombyggnad av kök och tillbyggnad med läktare Kvillerum 1:9, Målilla. Målilla Motorklubb. Tillbyggnad med altan Kvillerum 1:9, Målilla. Målilla Motorklubb. Tillbyggnad av klubbhus Hästen 5, Hultsfred. Jenny Hammer, Hultsfred. Ändrad användning av uthus (zonterapi), skylt

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2007-01-11, kl. 13.30-15.30 Beslutande Sivert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 86-94 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (9) Paragrafer 57-63 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 20 november 2017 kl. 09:00 11:35.

Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 20 november 2017 kl. 09:00 11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 20 november 2017 kl. 09:00 11:35. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Martin Äng

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-11-12, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD), Bn 140 Bn 153 Staffan Leuvèn, (C) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 7.30-12.00 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt- /mögelskada

Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt- /mögelskada Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Gustav Helander Miljö- och räddningstjänstnämnden Nyttan 13 Yttrande till MRN, förslag till föreläggande med vite om att åtgärda ventilation och fukt-

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Stadsarkitekten 2006-05-08 1 (16) Plats och tid Beslutande Stadsarkitektkontoret Bengt Celander, Stadsarkitekt Ersättare: Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5) 2011-03-14 1 (5) Plats och tid Ramnäs konferens Måndagen den 14 mars 2011, klockan 15.30 16.10 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny Andersson (V) Erkki

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 26-36 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Roger Lindén, sekreterare

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-16.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande 101-106, 108-112 Stefan Andersson (S), 101-109, 111 Ulla Wallin (S) Håkan Andersson

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Peter Adolfsson, byggnadsinspektör Pernilla Andersson Wiss, miljöinspektör Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin.

Peter Adolfsson, byggnadsinspektör Pernilla Andersson Wiss, miljöinspektör Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. 1(10) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 februari 2013 kl 08.30 09.30. Thomas Backelin (S), ordförande Hans Lindqvist (C) Leif Persson (S) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v. Britt Olsson, sekreterare Eva Jönsson 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v. Britt Olsson, sekreterare Eva Jönsson 488 1(13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 8.30-14-45 Beslutande Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Hans Andersson 488,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-11.30 Beslutande Kira Berg, s 92 Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Arne Fäldt, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden

Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Föredragningslista Bygg- och miljönämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 24 april 2006, Bergåsen (rum 572) kl. 10.00 OBS Tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer