Definitioner och förkortningar CIT: Cash in transfer, dvs kontanter i omlopp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Definitioner och förkortningar CIT: Cash in transfer, dvs kontanter i omlopp"

Transkript

1 Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier september 2007

2

3 Innehållsförteckning Definitioner och förkortningar...4 Erbjudandet i sammandrag...4 Tidpunkter för ekonomisk information...4 Sammanfattning...4 Riskfaktorer...6 Inbjudan till teckning av aktier...9 VD har ordet Bakgrund och motiv Villkor och anvisningar Marknaden West International verksamhet...22 Finansiell översikt och nyckeltal...32 Kommentarer till den finansiella utvecklingen...33 Aktiekapital och ägarförhållanden...36 Skattefrågor i sverige...37 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer...38 Övrig information...42 Bolagsordning...45 Räkenskaper...47 Revisorns granskningsberättelser... 58, 66, 74 3

4 Definitioner och förkortningar CIT: Cash in transfer, dvs kontanter i omlopp POS-(produkter): Point of Sales, ett allmänt begrepp för att beskriva produkter inom detaljhandeln, oftast menas produkter, hård- eller mjukvara, som finns vid kassalinjen, dvs där försäljning och betalning sker. Erbjudandet i sammandrag Emissionsbelopp: kr (övertilldelningsoption på ytterligare högst kr) Kurs: 7 kr Antal aktier före nyemission: Antal emitterade aktier: Poster: aktier (7 000 kr per post) Anmälningstid: 17 september 5 oktober 2007 Första dag för handel på First North: vecka 43 i oktober 2007 Tidpunkter för ekonomisk information Kvartalsrapport juli sep november 2007 Kvartalsrapport okt dec februari 2008 Kvartalsrapport jan mar maj 2008 Bokslutskommuniké 25 augusti 2008 Med West och Bolaget avses i detta Prospekt West International AB med org.nr om annat inte framgår av sammanhanget. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) med org.nr Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 & 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Prospektet får inte distribueras till eller inom land, bland annat USA, Kanada och Japan, där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. Svensk materiell rätt är exklusivt tilllämplig på detta Prospekt och på erbjudandet enligt Prospektet. Tvist rörande erbjudandet enligt detta Prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Finansiell rådgivare till West International AB (publ) är Thenberg & Kinde Fondkommission AB som bistått Bolaget vid upprättandet av Prospektet. Thenberg & Kinde äger inga aktier i Bolaget. Informationen i Prospektet är såvitt Thenberg & Kinde känner till uppriktigt återgiven samt ger en rättvisande bild av Bolaget. Sammanfattning Sammanfattningen skall enbart ses som en introduktion till Prospektet och beslut om att investera i aktier i West International AB skall grunda sig på en bedömning av Prospektet i dess helhet. Den som med anledning av uppgifterna i ett Prospekt väcker talan vid domstol kan bli tvungen att påta sig kostnaderna för översättning av Prospektet. Endast i det fall att uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktiga i förhållande till de andra delarna i Prospektet kan en person göras ansvarig för dessa uppgifter. 4

5 Om bolaget West International AB (publ) är ett lönsamt företag som drivit verksamhet inom IT-tjänster och IT-relaterad hårdvara i 19 år. Bolaget utvecklar själv integrationslösningar, både mjukvara och hårdvara för att kunna leverera färdiga systemkomponenter eller produkter till sina kunder. Bolaget säljer sina produkter till system integratörer i Skandinavien och via distributörer till kunder i resten av världen. West är en av de ledande leverantörerna av automatiserade betalterminaler i Sverige och har drygt installerade system globalt. Omsättningen var under räkenskapsåret 06/07 cirka 50,3 mkr med 2,7 mkr i rörelsevinst. Affärsidé West International AB skall genom sin särskiljande kompetens och djupa kunnande om automatiserade betalningstransaktioner utveckla, marknadsföra och leverera lösningar för betalningssystem till systemintegratörer och distributörer. Lösningarna skall möjliggöra och effektivisera framtidens mer automatiserade betalningssystem. Mål och strategi Under 2007 har styrelsen i West lagt fast en tillväxtstrategi för Bolaget. Tillväxtstrategin innebär i korthet: Utökat produktutbud avpassat för de nya krav på automation som marknaden ställer. Förstärkt försäljningsorganisation och en tydlig fokusering på olika affärsområden. Förstärkta samarbeten och förvärv av samarbetspartners med kompletterande verksamheter, produkter och marknadskontakter. Den framtida tillväxten skall åstadkommas genom att utnyttja Bolagets positionering inom automatiska betalningstransaktioner för såväl detaljhandel som bankapplikationer. Flera nya stora möjligheter kommer att öppna sig under de närmaste åren, bl a har regeringen beslutat att Svensk Kassaservice skall avvecklas till den 31 december Svensk Kassaservice kan komma att ersättas med betalningsautomater i olika led inom detaljhandeln. West siktar på att bli den ledande leverantören av dessa automater. Motsvarande behov förväntas att öppnas på flera andra marknader. Tillväxtstrategierna skall genomföras skyndsamt för att ta tillvara de affärsmöjligheter som existerar idag. Styrelsens mål för tillväxten är procent per år under de närmaste åren med start räkenskapsåret 2007/2008. Målet är att rörelsemarginalen under samma period i genomsnitt skall vara minst 10 procent. För att säkerställa att tillväxtplanen skall kunna genomföras framgångsrikt har styrelsen och ägare beslutat om en nyemission på kr med en övertilldelningsoption på kr. Den skall genomföras som en ägarspridning. Vidare har man beslutat om att ansöka om att lista Bolagets aktie på First North. Nyemissionen och den följande listningen genomförs för att: Säkerställa att koncernen har tillräckliga finansiella resurser att kunna genomföra sin tillväxtplan. Kunna använda aktier som ett betalningsmedel vid framtida förvärv. Öka synligheten och trovärdigheten hos koncernen som en långsiktig och stabil partner till sina kunder, leverantörer och samarbetspartners. Ge de nya investerarna en god värdeutveckling på sin investering. Marknad West International AB verkar företrädesvis på den nordiska marknaden för automatiska betalningslösningar men även direkt och via egna agenter på den globala marknaden för samma produkt- och tjänstområde. West bedriver verksamhet för försäljning av hårdvara och hårdvarunära IT-lösningar relaterade till automatiserade betalsystem för Handel, Restauranger och Bank, såväl nationellt som internationellt. Marknaden för olika automatiska betalningslösningar och andra interaktiva terminaler med produktgrupperna Paystation Terminals, Transaction Terminals, Bank Terminals och Cash Terminals är under snabb tillväxt i hela den industrialiserade delen av världen. Tillväxten drivs av krav på minskade kostnader, ökad effektivitet och krav på ökad tillgänglighet för distribution av tjänster. Internet och ny datorteknik skapar samtidigt nya möjligheter för kostnadseffektiva lösningar. Organisation West har en organisation med en tydlig marknadsfokusering. Bolaget har idag 16 anställda varav sju arbetar med försäljning, sju med logistik/service och en inom ekonomi/administration. Risker Det är mycket viktigt att läsaren av detta Prospekt tar sig tid att, förutom granskning av hela Prospektet, i synnerhet beakta de risker som beskrivs på sidan 6 innan ett investeringsbeslut fattas. En investering i West är förknippad med en rad risker rörande Bolagets verksamhet och aktier. Till de verksamhetsrelaterade riskerna hör bland annat affärsrisker såsom risker rörande förvärv och strategiska allianser, samt försäkringsrisker, produktrisker, marknadsrisker, risker rörande konkurrens, risker rörande kundbeteenden, risker rörande beroende av nyckelpersoner, regulatoriska risker, finansiella risker samt aktierelaterade risker. 5

6 Riskfaktorer En investering i aktier är förenat med risktagande. Det finns ett antal faktorer som påverkar och kan komma att påverka verksamheten i West. Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det således centralt att inte bara fästa vikt vid de möjligheter till framtida vinster en positiv resultatutveckling kan ge utan också beakta de risker investeringen medför. Nedan beskrivs utan inbördes rangordning de riskfaktorer som bedöms kunna ha väsentlig betydelse för Bolagets framtida utveckling. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget eller som idag uppfattas som oväsentliga kan få betydande inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning eller resultat. Alla riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i Prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. Om någon av följande risker skulle materialiseras löper investerare i Bolagets aktier risken att förlora delar av eller hela värdet på sin investering. Den som överväger att förvärva aktier i Bolaget bör göra sin egen bedömning av respektive riskfaktors påverkan på bolaget samt inhämta råd från kvalificerade rådgivare. Leverantörer och samarbetspartners Verksamheten är beroende av ett flertal leverantörer och samarbetspartners. Verksamheten är beroende av att dessa leveranser tillhandahålls och att de tillhandahålls på fördelaktiga villkor. Även fast det kan finnas alternativa leverantörer finns inga garantier att så är fallet även i framtiden. En uppsägning eller en försämring av villkoren i Bolagets samarbetsoch leverantörsavtal kan innebära ekonomiska förluster för Bolaget vilket kan påverka Bolagets överlevnadsförmåga, finansiella ställning och resultat negativt. Nyckelpersoner Wests organisation består av anställda med betydande affärsmässiga och tekniska kunskaper. Vissa anställda innehar nyckelkompetenser som är viktiga för Bolaget och dess verksamhet. För det fall att sådana anställda skulle lämna Bolaget kan det inte uteslutas att West inte lyckas anställa nya personer med likvärdig kompetens då det råder konkurrens om personal inom Bolagets bransch. Denna risk kan innebära att West inte förmår utveckla eller sälja nya produkter på ett framgångsrikt sätt. Eftersom West är inriktat på tillväxt innebär det att Bolagets behov av att rekrytera nya anställda kan komma att öka. Om West inte lyckas rekrytera tillräckligt kompetent personal eller personal i den omfattning som behövs för att säkerställa tillväxten kan det påverka Bolagets verksamhet och resultat negativt. Lagstiftning och politiska beslut West verkar på en marknad som är underkastad en rad regelverk, inte minst inom Paystationmarknaden, vilka kan komma att förändras. Sådana förändringar innebär inte bara möjligheter utan kan även komma att påverka Bolaget negativt. Marknadsbedömningar I detta Prospekt framförs olika beskrivningar och bedömningar rörande Wests produkter, tjänster, delmarknader och den framtida finansiella utvecklingen. Beskrivningarna är upprättade utifrån såväl externa som Bolagets egna bedömningar. Bedömningar av detta slag är förknippade med osäkerhet. Inga garantier kan lämnas för att de mål/förväntningar som beskrivs i Prospektet kommer att inträffa. Framtida marknadsutveckling Verksamhetens marknader utvecklas kontinuerligt beroende av kunders önskemål och beteenden. För att behålla en marknadsposition på en marknad i ständig förändring är verksamheten beroende av att kunna leverera produkter och tjänster som svarar mot kunders krav. Det kan inte uteslutas att teknisk utveckling, ändrat beteende hos kunder eller andra externa faktorer påverkar marknaden och dess struktur på ett för verksamheten ofördelaktig sätt. En sådan utveckling kan påverka försäljning, resultatutveckling och framtida utsikter negativt. Konkurrenter West agerar på en global marknad och har idag ett stort antal konkurrenter på sina delmarknader. Flera aktörer har större finansiella och personella resurser än Bolaget. Konkurrensen kan även komma att öka ytterligare i takt med att nya företag etablerar sig. Det går inte att lämna några garantier för att verksamheten kommer att kunna erbjuda tjänster och produkter framöver som är tillräckligt konkurrenskraftiga på marknaden. En sådan utveckling skulle avsevärt kunna påverka verksamhetens fortsatta drift samt omsättning, resultat och likviditet negativt. 6

7 Skadeståndsansvar West kan komma att bli ansvarigt för skador orsakade av dess produkter. Detta täcks i normala fall av Bolagets företagsförsäkring, men det kan inte uteslutas att det kan komma att påverka Wests ställning negativt. Risker associerade med tillväxt En underliggande avsikt i verksamheten är att skapa tillväxt. Möjligheter rörande förvärv, samarbeten och strategiska allianser kommer löpande att utvärderas av West i linje med Bolagets tillväxtstrategi. Förutom att det ställer höga krav på att kompetent personal anställs, kommer företagsförvärv att innebära en ökad belastning på en redan liten organisation och ledning. Frånvaron av eller misslyckanden avseende sådana transaktioner kan ha negativa effekter på Bolagets tillväxt och resultat. En sådan utveckling kan hämma verksamhetens utvecklingstakt samt inverka negativt på dess framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. Framtida kapitalbehov Målet med nuvarande nyemission är att stärka Bolagets balansräkning inför en planerad expansion. Det är styrelsens bedömning att Bolaget, efter Erbjudandet, har tillräckligt rörelsekapital för planerad framtida utveckling. Det finns dock ingen garanti för att framtida kapitalbehov inte kan uppstå. Det är inte säkert att Bolaget kommer att kunna anskaffa externt riskvilligt kapital när Bolaget behöver det och det finns ingen garanti att anskaffningen av kapital kan ske på fördelaktiga villkor för Bolagets aktieägare. Härvid är även det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse. Oförmåga att ta in ytterligare kapital kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, lönsamhet och förmåga att nå uppsatta mål avseende tillväxt och lönsamhet. Produktrisker Bolaget är beroende av organisationens förmåga att utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster i takt med den övriga marknaden. Det finns risker i samband med förmågan att utveckla nya produkter och tjänster och att kommersialisera dessa på ett framgångsrikt sätt. Oförmåga att anpassa verksamheten vid teknikskiften kan föra med sig att Bolagets produkter och tjänster blir föråldrade, vilket kan leda till inkomstbortfall och ökade utvecklingskostnader. Valutaexponering Bolaget har intäkter i EUR, SEK och till mindre del i andra valutor, men kostnader i SEK, USD och EUR. En strategi för att neutralisera valutakursrisker finns i bolaget. Likviditetsrisk Likviditen i Wests aktie kan komma att påverkas av ett antal olika faktorer såsom offentliggöranden av uppköp av nya bolag, nya produkter, teknikskiften, kvartalsvariationer i Bolagets rörelseresultat, förändringar i vinst- och intäktsprognoser och rekommendationer av aktieanalytiker. Även allmänna ekonomiska och politiska marknadsförhållanden, t.ex. konjunkturnedgångar samt andra faktorer som inte har med Bolagets verksamhetsutveckling att göra kan komma att inverka negativt. Faktorer och svängningar där West bedriver verksamhet eller har kunder kan också få avsevärd inverkan på Bolagets aktiekurs. Wests aktie kommer att listas på First North. Risken finns att omsättningen kan variera under perioder och att avståndet mellan köp- och säljkurs från tid till annan kan vara stort. Med det större antal aktier och nya ägare som en emission medför förbättras normalt aktiens likviditet. Det finns dock ingen garanti för att aktier förvärvade genom nyemissionen kan säljas till för innehavaren acceptabla nivåer vid varje given tidpunkt. Det skall framhållas att aktieägande per definition är ett risktagande. Handel vid First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. 7

8 En investering i West International är en investering i ett väl etablerat bolag med bevisad lönsamhet och med mycket goda framtidsutsikter! Göran Sparrdal, VD

9 Inbjudan till teckning av aktier Institutionella investerare och allmänheten inbjudes härmed att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta prospekt. Syftet med den aktuella kapitalanskaffningen är att stärka balansräkningen inför Bolagets planerade tillväxt. Tillväxtstrategin bygger på en breddad produktportfölj och en bredare geografisk bearbetning för West International. Styrelsen beslöt den 30 augusti 2007 med bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman den 13 augusti 2007 att genomföra en nyemission och öka aktiekapitalet med högst kr, genom nyteckning av högst aktier, envar med ett kvotvärde om 0,2 kr. Emissionen görs med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och riktar sig till allmänheten och institutionella investerare. Teckningskursen är 7 kr, vilket innebär att Bolaget vid fulltecknad emission tillförs kr före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 2,3 mkr. Anledningen till avvikelsen från företrädesrätten är att bredda ägandet inför kommande listning på First North och därigenom uppnå en rättvisande värdering av Bolaget vilka samtliga aktieägare, nuvarande och nya kommer att dra fördel av. Styrelsen förbehåller sig rätten att med stöd av bolagsstämmans bemyndigande fatta beslut om emission av ytterligare högst aktier, övertilldelningsoption, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst kronor. Styrelsen avser, men förbinder sig inte, att fatta ett sådant emissionsbeslut om den bedömer att de marknadsmässiga förutsättningarna för en tillkommande emission föreligger. En sådan emission skall genomföras på samma villkor och under samma förutsättningar som den av styrelsen beslutade emissionen. En eventuell tillkommande emission kommer således att ske i omedelbar anslutning till den nyss nämnda beslutade emissionen då även teckningsoch anmälningstiden sammanfaller med vad som gäller för denna emission. Vid fullteckning av den tillkommande emissionen kommer Bolaget att tillföras kronor före emissionskostnader. Värderingen som ligger till grund för emissionskursen i erbjudandet bygger på en diskonterad kassaflödesanalys baserad på Bolagets egna prognoser samt en jämförande värdering på jämförbara noterade bolag i samma bransch. Styrelsen gör den samlade bedömningen att teckningskursen 7 kr utgör en skälig värdering av Bolaget. Varje nyemitterad aktie berättigar till en röst och medför rätt till utdelning för räkenskapsåret 2007/2008. Aktier kan fritt överlåtas och förvärvas; hembudsskyldigheter eller lösningsrätt föreligger ej. Totalt före nyemissionen finns aktier. Vid händelse av fullt tecknande i emissionen skulle antalet aktier öka med aktier till Detta motsvarar en relativ utspädning om 30,65 procent och en absolut utspädning om 44,20 procent. Om styrelsen nyttjar övertilldelningsoptionen enligt ovan kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till aktier. Detta motsvarar en total relativ utspädning på 36,79 procent och en absolut utspädning om 58,20 procent. Järfälla i september 2007 West AB (publ) Styrelsen 9

10 VD har ordet West International är sedan 1988 etablerad som en av de ledande distributörerna av teknisk utrustning till bank- och detaljhandeln med tyngdpunkt på kassa- och informationsterminaler, kortläsare, skrivare och skanners. Bolaget har en stabil verksamhet och intjäningsförmåga tack vare sina goda kund- och leverantörskontakter kombinerad med en hög kompetens hos sin personal. Vi har alltid varit med vid nya teknikskiften i branschen då vi snabbt och effektivt har kunnat erbjuda marknaden nya lösningar. Bolaget har under de senaste åren påbörjat ett större förändringsarbete. Vi ser stora möjligheter i den högre automationsgrad som idag förändrar våra betalningstransaktioner. Vi betalar mer via kort, vi betalar mer via automatiska betalningslösningar via Internet och via lokalt placerade betalningsstationer/försäljningsautomater. Samtidigt ökar hanteringen av kontanter bland annat p g a ökad total konsumtion. Transaktionskostnader för hantering av kontanter och personlig service i detaljhandeln ökar med högre säkerhetskrav och ökade personella kostnader. Riksdagens beslut tidigare i år att Svensk Kassaservice skall avvecklas till den 31 december 2008 öppnar en helt ny marknad för West. Jag ser framför mig ett West i kraftig tillväxt under god lönsamhet som levererar lösningar för dessa nya marknader. Förändringsarbetet har tagit sig uttryck i att en ny styrelse tillsatts och att en ny tillväxtplan lagts fast. Tillväxtplanen baseras på tre huvudpunkter: Utökat produktutbud avpassat för de nya krav på automation som marknaden ställer. Här är vår Paystation ett utmärkt exempel. Paystation gör det möjligt för dig att betala räkningar och göra egna/andra betalningstransaktioner då du står i kassan i livsmedelsbutiken eller på bensinstationen. Paystation passar dessutom utmärkt in som en integrerad del i de s.k. checkout-lines, självbetjäningsstationer, som större livsmedelskedjor idag bygger ut. Vår produkt, Paystation, har varit förlaga till PTS genomgripande förslag på hur Svensk Kassaservice skall förändras i framtiden. Andra exempel på nya produkter är Kollektomaten för betalning av kollekt eller andra gåvor via kort eller de nya terminaler för att ladda telefonkort effektivt och utan manuell inblandning. Förstärkt försäljningsorganisation och en tydlig fokusering på olika affärsområden. De fyra affärsområdena är Paystation Terminals, Cash Terminals, Transaction Terminals och Bank Terminals. Fokuseringen gör det också möjligt att göra ett ännu bättre arbete mot de systemintegratörer och samarbetspartners som Bolaget har byggt upp genom åren. Bland dessa märks flera namnkunniga såsom CashGuard, Citibank, Absa Bank, Hewlett-Packard och Fujitsu. Via sitt eget nät av distributörer och systemintegratörer kommer West att kunna expandera inte bara på sina nuvarande marknader utan även internationellt världen över. Förstärkta samarbeten och förvärv av samarbetspartners med kompletterande verksamheter, produkter och marknadskontakter. West har hittills till största delen växt organiskt. Bolaget har idag, framförallt via sin nya styrelse, skapat en erfarenhetsbank om tillväxt även via strategiska samarbeten och förvärv. Detta skall vi i framtiden dra mycket nytta av. Jag har under mina år med West och i branschen aldrig tidigare sett så stora möjligheter för oss. Det arbete som vi gjort för att förbereda oss på framtiden bäddar för en god utveckling. Med de marknadsmöjligheter som Paystationkonceptet, nationellt och internationellt, påvisar och de övriga möjligheter som vårt resterande produktprogram ger oss säkerställer att West skall kunna ta den ledande position som vi siktar på. Den föreliggande nyemissionen görs för att säkerställa att West har tillräckliga finansiella resurser att fullfölja sin tillväxtplan under de närmaste åren. Jag tror dessutom att den publicitet och trovärdighet som kommer med en lyckad listning på First North kommer att ge West ytterligare positiva fördelar och synlighet hos våra kunder, leverantörer och personal. En investering i West International är en investering i ett väl etablerat bolag med bevisad lönsamhet och med mycket goda framtidsutsikter! Med hjälp av en breddad produktportfölj och en ny tillväxtstrategi skall Bolaget snabbt komma till en situation där Bolaget visar hög tillväxt under lönsamhet. Vår bransch har genomgått stora förändringar under de senaste åren och West International kommer att bli ett lysande exempel på hur ett företag kan utnyttja branschförändringar för att förstärka sin marknadsposition. Sammantaget har därför en investering i West möjligheter att ge en mycket god avkastning. Välkommen ombord som aktieägare! Göran Sparrdal, VD 10

11

12 Bakgrund och motiv West International AB (publ) är en lönsam koncern som drivit verksamhet inom IT-tjänster och IT-relaterad hårdvara i cirka 19 år. West är idag en av de ledande leverantörerna av automatiserade betalterminaler i Sverige och har drygt installerade system globalt. Framöver kommer West att göra en mer systematisk satsning för att bearbeta befintliga och nya kunder samt nya marknader med en bredare produktportfölj innefattande både egenutvecklade och andras produkter. Omsättningen för koncernen var under räkenskapsåret 06/07 50,3 mkr med 2,7 mkr i rörelsevinst. Under 2007 har styrelsen i West lagt fast en tillväxtstrategi för Bolaget. Tillväxtstrategierna är i korthet: Utökat produktutbud avpassat för de nya krav på automation som marknaden ställer. West skall växa med befintlig produktportfölj och genom lansering av nya produkter på befintliga och utvalda nya marknader. Förstärkt försäljningsorganisation och en tydlig fokusering på olika affärsområden. De fyra affärsområdena är Paystation Terminals, Cash Terminals, Transaction Terminals och Bank Terminals. Via sitt eget nät av distributörer och systemintegratörer kommer West att kunna expandera inte bara på sina nuvarande marknader utan även internationellt världen över. Förstärkta samarbeten och förvärv av samarbetspartners med kompletterande verksamheter, produkter och marknadskontakter. West skall fortsätta att växa genom att via utvalda systemintegratörer, distributörer och samarbetspartners leverera och sälja hårdvarulösningar för automatiska betalningstransaktioner på en internationell marknad. En mer systematisk bearbetning av marknaden tillsammans med partners och distributörer förväntas bidra till en ökad tillväxt. Primärt skall tillväxten ske organiskt, sekundärt via förvärv. West International AB skall fortsätta att växa genom att leverera hårdvarulösningar för automatiska betalningstransaktioner. Bolaget säljer sina lösningar via systemintegratörer och distributörer i hela världen. West har hittills varit framgångsrikt tack vare sin flexibilitet och snabbhet att leverera kundanpassade lösningar tillsammans med de partners som Bolaget byggt upp under många år. Den framtida tillväxten skall åstadkommas genom att utnyttja Bolagets positionering inom automatiska betalningstransaktioner för såväl detaljhandel som bankapplikationer. Flera nya stora möjligheter kommer att öppna sig under de närmaste åren. Riksdagen beslutade i juni att Svensk Kassaservice skall avvecklas senast den 31 december Svensk Kassaservice kan komma att ersättas med betalningsautomater i olika led inom detaljhandeln. Motsvarande behov av automatiska betalstationer finns eller förväntas att öppnas på flera andra marknader i Europa och i övriga världen. West har under de senaste åren utvecklat en egen automat Paystation som idag är den enda som tillfullo uppfyller Svensk Kassaservices krav på terminal. Tillväxtstrategierna skall genomföras skyndsamt för att ta tillvara de affärsmöjligheter som existerar idag. Styrelsens mål för tillväxten är cirka procent per år under de närmaste åren med start räkenskapsåret 2007/2008. Målet är att rörelsemarginalen under samma period i genomsnitt skall vara minst 10 procent. För att säkerställa att tillväxtplanen skall kunna genomföras framgångsrikt har styrelsen och ägare beslutat om en nyemission på kr med en övertilldelningsoption på kr. Den skall genomföras som en ägarspridning. Vidare har man beslutat om att ansöka om att lista Bolagets aktie på First North. Nyemissionen och den följande listningen genomförs för att: Säkerställa att koncernen har tillräckliga finansiella resurser att kunna genomföra sin tillväxtplan. Kunna använda aktier som ett betalningsmedel vid framtida förvärv. Öka synligheten och trovärdigheten hos koncernen som en långsiktig och stabil partner till sina kunder, leverantörer och samarbetspartners. Ge de nya investerarna en god värdeutveckling på sin investering. Bolagets nuvarande ägare har överenskommit att ej, över marknaden, sälja några av sina aktier inom en 12 månaders period från listningen. Vidare har samtliga nuvarande ägare uttalat att de är långsiktiga ägare i koncernen och skall, var och en efter sin förmåga, bidra till koncernens tillväxtplan. 12

13 I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande Prospektet, vilket upprättats som förberedelse för listningen av Bolagets aktier på First North. Styrelsen för West International AB (publ) är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden samt att ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av West som ges i Prospektet. Järfälla i september 2007 West International AB (publ) Styrelsen West har i samarbete med en partner utvecklat en teknisk plattform med namnet AUDIOBOX, speciellt anpassad för nedladdning av digitala audioprodukter. Audiobox kommer inom kort att lanseras på den svenska marknaden. 13

14 Villkor och anvisningar Nyemissionen i sammandrag Emissionsbelopp: kr Kurs: 7 kr Antal aktier före nyemission: Antal emitterade aktier: Poster: aktier (7 000 kr per post) Anmälningstid: 17 september 5 oktober 2007 Första dag för handel First North: vecka 43 i oktober 2007 Teckningskurs Teckningskursen är SEK 7 per aktie. Teckningspost De nyemitterade aktierna tecknas i jämna poster om aktier, motsvarande kr per post. Courtage Courtage utgår med 1 procent, minimum 200 kr. Teckningstid Anmälan om teckning av aktier skall göras under perioden 17 september 5 oktober Anmälan Anmälan om teckning av aktier skall avse en eller flera teckningsposter om aktier. Observera att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas och i det fall det insänds fler än en kommer endast den senaste registreras. Anmälan skall ske på Anmälningssedel Nyemission som bifogas prospektet. Anmälningssedeln samt prospekt kan laddas ner på alt. Anmälningshandlingar kan även rekvireras från Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) enligt uppgifterna nedan: Anmälan insändes till: Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) Att: Emissioner Box 2108, Göteborg Tel: Fax: Anmälan kan även lämnas direkt på följande adress: Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) Strandvägen 7B, entré Stockholm Tel: Alternativt: Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) Stortorget Malmö Tel: Anmälningssedeln måste vara Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) tillhanda senast klockan den 5 oktober Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln. Rätt till förlängning av erbjudandet Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och flytta fram likviddagen samt fatta beslut att inte fullfölja emissionen. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före det att avräkningsnotor skall sändas ut och därmed före det att handel i aktien inleds. Tilldelning Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen i West International AB. Besked om tilldelning När fördelning av aktier fastställts, sänds avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske vecka 41, I händelse av överteckning kommer styrelsen att bestämma om hur tilldelning skall ske samt hur aktierna skall fördelas. Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som anmälningarna avser eller i vissa fall helt utebli. De som ej tilldelats aktier erhåller inget meddelande. 14

15 Betalning Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Thenberg & Kinde tillhanda senast fem bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna. Erhållande av aktier Leverans av aktier registreras hos VPC så snart detta kan ske vilket normalt innebär några bankdagar efter betalningen. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att tecknade aktier skett på tecknarens VP-konto så fort som Bolagsverket registrerat aktiekapitalhöjningen. Övertilldelningsoption Vid överteckning kan ytterligare maximalt aktier komma att emitteras i enlighet med villkoren för Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen omfattar således 4,9 msek och kan utnyttjas inom 30 dagar från teckningstidens slut. Tilldelning av aktier i enlighet med övertilldelningsoptionen bestäms av styrelsen för West. Listning West International AB har ansökt om listning för de nya aktierna på First North. Första dag för handel beräknas till vecka 43 i oktober En handelspost har föreslagits till aktier. Utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2007/2008. Vid eventuell utdelning sker utbetalning via VPC. Om aktieägare inte kan nås genom VPC AB kvarstår aktieägarens fordran på West International AB (publ) avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet West International AB (publ). Det finns inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Vid en eventuell likvidation har aktieägare rätt till andel av överskott i relation till antalet aktier aktieägaren innehar. 15

16 Marknaden West International AB verkar företrädesvis på den nordiska marknaden för automatiska betalningslösningar men även direkt och via egna agenter på den globala marknaden för samma produkt- och tjänstområde. West bedriver verksamhet för försäljning av hårdvara och hårdvarunära IT-lösningar relaterade till automatiserade betalsystem för Handel, Restauranger och Bank, såväl nationellt som internationellt. Marknaden för de olika automationslösningar och tjänster med produktgrupperna, betalningsterminaler, kioskterminaler, bankboksskrivare, bankboksautomater, kassaterminaler och system är under snabb tillväxt i hela den industrialiserade delen av världen. Marknaden för automatiserade betalningslösningar kan delas upp i två olika kundgrupper där West idag tillhandahåller lösningar: Detaljhandel Bank & Post Betalningstransaktioner via bank och i handel präglas av en snabb strukturell förändring, med nya tekniska lösningar och snabb utveckling av informationsteknologin. Idag är det självklart för många att använda kort istället för kontanter vid stora betalningar och att betala räkningar via Internet. Den utveckling som har skett inom betalningsområdet har lett till ungefär 90 procent av alla betalningar värdemässigt sett sker genom att pengar förs direkt mellan bankkonton, det vill säga utan att kontanter används. De kontantlösa betalningarna sker främst i form av kortköp och betalningar av räkningar. Jämfört med situationen för tio år sedan kan alla typer av betalningar idag genomföras snabbare, säkrare och till en lägre kostnad. Jämfört med andra länder anses de svenska bankernas system för betalningar vara mycket effektivt och väl fungerande. Trots att de elektroniska betalningarna via kontokort och Internet ökar, växer även mängden kontanter som är i omlopp. I undersökningar gjorda av både Europeiska Värdetransport-organisationen, ESTA, och EU-kommissionens Eurobarometer är kontanter fortfarande det överlägset mest populära betalningsmedlet i Europa. Omkring hälften av alla köp i detaljhandeln görs med kontanter. Enligt statistik från Europeiska centralbanken, ECB, ökade värdet på cirkulerande sedlar och mynt i Europa med cirka 11 respektive 7,5 procent under Året innan var tillväxten 13 procent för sedlar och 8,5 procent för mynt. I Sverige ökar värdet på utelöpande kontanter med cirka 2 procent årligen enligt Riksbanken. Vid årsskiftet 2006/2007 fanns det i Sverige ungefär 370 miljoner sedlar ute i samhället och det sammanlagda värdet av sedlar och mynt i omlopp var 106 miljarder kronor. Hanteringen av kontanter flyttas i allt större utsträckning över från bank- och postkontor till bankomater och butiker. För butikerna är det en serviceförmån och kostnadsfördel att kunna erbjuda kontantuttag. Genom att öka kontantomsättningen vid kassalinjen minskar behovet av värdetransporter. Enligt en undersökning i början på 2007, om svenskarnas postoch kassavanor av Post- och telestyrelsen, tar allt fler, idag cirka 12 procent, ut pengar i samband med kortköp i butik. En annan trend är längre öppettider i butik och serviceställen, vilket ökar rånrisken. Sammantaget innebär dessa trender ett ökande behov av säkra kontanthanteringssystem med hög kapacitet. Dåligt ergonomiskt utformade kassaarbetsplatser har länge varit ett problem för detaljhandeln. Förutom att det leder till ineffektivitet och dålig produktivitet orsakar det också arbetsskador och sjukskrivningar. En åtgärd är att öka arbetsrotationen med fler skift och kassörsbyten, vilket i sin tur ökar kostnaderna för manuella kassaavstämningar. Både från fack och myndigheter ställs därför högre krav på ergonomiska och effektiva kontanthanteringslösningar. Behovet av effektiva lösningar och nya koncept för kontanthantering blir större för varje år. Detaljhandel Marknaden för betalningstransaktioner inom dagligvaror, fackhandel, servicehandel inkluderande post och bank utgörs av alla kassaplatser där betalning sker via kort, kontanter, kuponger etc. behöver hanteras effektivt och säkert. Enligt Clarendon reports finns det i Europa cirka installerade kassor och år 2006 ersattes och nyinstallerades kassor. I Sverige och Finland finns det idag cirka kassor installerade i dagligvaruhandeln och det installeras och ersätts cirka kassor om året. Totalt i världen har det installerats cirka kassor och förra året ersattes och nyinstallerades cirka kassor. En ny företeelse sedan ett antal år tillbaks är vidareutveckling av kassaplatser inom framför allt dagligvaruhandeln, så kallade Check-out-lines. Check-out-lines är självbetjäningsstationer där kunden i en högre utsträckning hanterar hela processen, allt från inslagning av varorna i kundkorgen (via streckkodsavläsning), 16

17 till betalning med kontanter eller kort i automat. Check-outlines är ett sätt för detaljhandeln att ytterligare sänka sina kostnader. Enligt Clarendon förväntas 1 3 procent av alla kassor bli Check-out-lines per år i EU, USA och Japan. Dagligvarumarknaden i Europa domineras av stora butikskedjor. Koncentrationen är hög och fortsätter öka genom sammanslagningar och förvärv. I Norden pågår samma utveckling att handeln koncentreras till kedjor. I Sverige domineras marknaden av de tre blocken ICA handlarna, Coop och Axfood till cirka 70 procent på en marknad som omsätter 210 miljarder kronor. En tydlig trend att butikskedjor även expanderar internationellt såsom exempelvis lågpriskedjor som Netto och Lidl. Generellt har dagligvaruhandeln en låg andel Internethandel. Fackhandel, där exempelvis sport, fritid, beklädnad, hemelektronik och möbler ingår finns en tydlig utveckling mot att mindre aktörer går samman i större kedjor både nationellt och paneuropeiskt. Ett starkt skäl är att stärka förhandlingsutrymmet gentemot leverantörer. Segmentet servicehandel som är stort och inkluderar till exempel, bensinbolag, post och bank, snabbmatrestauranger, apotek, systembolag, kiosker, spelbutiker utmärks av ett stort antal dagliga transaktioner. Många av dessa serviceställen har långa öppettider, stor personalomsättning och ensamarbete. Denna kombination gör att risken för svinn, och bristande säkerhet ökar. Servicehandeln bedrivs ofta av aktörer som gått samman i kedjor, traditionella eller via franchiseavtal och som samverkar inom inköp, varumärke, logistik och annan infrastruktur. Bank & post Under de senaste åren och de kommande, förväntas omvandlingstrycket vara hårt inom bank- och postväsendet. Nya nischbanker har etablerats och många traditionella bankoch postkontor har avvecklats. Under senare år har enskilda kunders möjlighet till kontantuttag och manuell betalning genomgått en väsentlig förändring. vara äldre, invandrare, sällananvändare, andra som av olika skäl avstår att nyttja elektroniska betalningar och Internettransaktioner. För denna specifika målgrupp har Westkoncernen utvecklat lösningen Paystation. En lösning som rekommenderas i PTS rapport och analys, se senare kapitel. Tendenser Det finns flera drivkrafter som förväntas medföra att marknaden för produkter som tillgodoser lösningar för säkra automatiska transaktioner ökar: Ökade kostnader för att manuellt räkna kassor, hantera kontanter och en generellt ökad kostnad för arbetskraft. Detta bör ses i kombination med risker för svinn och stöld. Den pågående konsolideringsprocessen inom all form av handel med färre och större kedjor, d v s kedjor med större butiker och stormarknader som tar marknadsandelar från mindre handlare och serviceställen. Detta skapar i sin tur en högre koncentration av transaktioner till färre ställen vilket bidrar till att öka möjligheterna för automatisering av processen. Lösningar som erbjuder automatiserade transaktioner med lägre kostnader som följd är en trend som förväntas i takt med nya tekniska möjligheter. Förutom kostnads- och säkerhetsaspekter bidrar nya strängare krav på arbetsmiljön inom Sverige och EU till krav på förenklad administration. Nya lagkrav på arbetsrotation, kassörsbyten och administration gör att efterfrågan på automatiserade betalningslösningar ökar. Wests system möjliggör automatiserad dokumentation och redovisning. Marknaden för betalterminaler och andra POS-apparater förväntas att förändras då s.k. fiscal apparater skall installeras. Detta innebär att enheterna skall ha dubbla elektroniska registreringar där den ena är krypterad och endast läsbara av myndigheterna i respektive land. Denna funktion finns redan i drift i bland annat stora delar av Östeuropa, Italien och Grekland. Diskussioner pågår i Sverige att införa detta under 2009/2010. I Europa förväntas marknaden för självbetjäning öka med 35 procent varav självbetjäningssystem för kassalinjen förväntas svara för en betydande del, s.k. Check-out-lines. Postväsendets roll i Europa har definierats om och många av de stora affärsbankerna har avvecklat delar av sina kontorsrörelser. EU-direktiv, samt de olika ländernas egna regeringsdirektiv påpekar att kontantservicen även i fortsättningen skall vara tillgänglig för alla målgrupper i samhället. Exempel kan 17

18 Postväsendets förändrade roll i de nordiska länderna Sverige PTS (Post & telestyrelsen) har på uppdrag av regeringen utrett och föreslagit att Svensk Kassaservice (SVK) skall avvecklas den 1 januari Riksdagen har utifrån en proposition från regeringen beslutat att SVK skall avvecklas till den 31 december 2008 och att Lagen om grundläggande Kassaservice skall upphöra att gälla vid utgången av Behovet av automatiserade betalstationer förväntas därmed öka dramatiskt. Det politiska målet för de grundläggande betaltjänsterna som idag förmedlas av bl a SVK är att alla i samhället skall ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Vid utgången av 2006 fanns det 505 fasta serviceställen hos SVK, av vilka 374 drivs i egen regi. Ur ett samhällsperspektiv är det dock viktigt att även människor framöver, som inte har tillgång till Internet eller vill eller kan använda Internet har möjlighet att utföra ärenden som idag görs på SVK. PTS gör bedömningen att en stor del av de tjänster som utförs av SVK kan ersättas av marknadens aktörer inom bank och handel genom bl a ny teknik. I vissa regioner kan dock tjänsterna behöva subventioneras. De tjänster som SVK idag tillhandahåller och som behöver ersättas är kontantbaserad betalning av räkningar, uttag av kontanter på vissa värdehandlingar, uttag av kontanter på vissa kort samt viss dagskassehantering för bl a näringsidkare och föreningar. Flera stora aktörer bedöms vara mycket intresserade av att ta över dessa kunder och erbjuda nya automatiserade lösningar. PTS bedömning är att aktörer som nisch banker, nya aktörer, trafikbutiker är mest aktuella: Nedanstående är exempel på nischbanker som ICA-banken, IKEA-bank nya aktörer som Forex, Exchange, Försäkringskassan trafikbutiker som OK/Q8, Statoil Intresset från kommersiella aktörer att ta över delar eller hela delar av SVK tjänsteutbud förväntas vara stort då det ökar servicegraden samt ökar trafiken i butiken och inte minst att det går att tjäna pengar på att förmedla tjänsterna. West uppskattar att den potentiella marknaden för Paystations i Sverige uppgår till över enheter. Norge I Norge har man valt en lösning Bank i butik som nu successivt införs. Stort intresse har visats för Paystation och West har gått in i förhandlingar om en pilot där Letter of Intent samt volymer diskuteras. Den norska marknadstorleken beräknas till uppemot cirka enheter. Finland I Finland har man kommit längst i Norden med sin lösning SISU, men även här visar aktörerna stort intresse för Paystation i kombination med Cashguard-system som en betalautomat som även hanterar kontanter. West diskuterar avtal gällande pilotinstallationer i cirka 100 butiker under Danmark I Danmark har man liknande system som i Sverige och West förväntar sig även att den danska marknaden kommer att automatiseras inom 2 4 år. Totalt beräknar West att den danska marknaden uppgår till cirka system. Wests produkter och lösningar ger avsevärda kostnadsreduktioner, tidsvinster och ökad säkerhet. Lösningarna innebär exempelvis mindre kontanthantering, större möjlighet till recirkulation av kontanter samt minskade CIT avgifter för transport och inlämning av kontanter. Marknadstillväxt Självbetjäning är en starkt växande trend över hela världen som möter behovet hos både konsumenter och affärsinnehavare. Genom självbetjäning i form av automatiserade betalstationer t ex för att betala någon form av vara eller tjänst ökar möjligheterna för både kunder och affärsinnehavare: Förkortar köer Ökar servicegraden Tjänster och varor kan distribueras på nya platser och tider där de inte förut var tillgängliga Ger större flexibilitet i bemanning av personal Personal som tidigare tog betalt kan nu vara tillgängliga ute i butiken Alternativen för kunderna ökar, självbetjäning eller kassabetjäning, sammanlagt en högre service och högre lojalitet Ny och bättre teknologi har ökat möjligheterna för självbetjäning inom flera branscher. Idag används självbetjäning inom ett flertal områden: Betalning av räkningar och andra finansiella tjänster Betalning av varor i butik, s.k. självbetjäningskassor Utskrifter av kuponger/erbjudanden/foton/digitala bilder Vägvisning och visning av information i t ex köpcentrumanläggningar och butiker Uthyrning av bilar In- och utcheckning inom resebranschen Försäljning av biljetter Beställning av mat och platser i restaurangmiljöer Betalning av tjänster t ex mobilladdning, presentkort, DVD, musik och röstböcker 18

19 Gemensamt för alla är att självbetjäning är i kraftig tillväxt inom alla ovan nämnda områden. En studie i USA visade bl a att amerikanska konsumenter kommer att spendera mer än $525 miljarder i självbetjäningskassor och andra betalningsautomater 2007, en ökning från $ 438 miljarder 2006 enligt en studie från IHL Consulting Group. IHL förutspår att ökningen nästa år blir 18procent och att den år 2011 kommer att uppgå till $ 1.3 tusen miljarder. Summit Research Associates förutspår att ökningen av antalet betalningsautomater av olika slag i USA kommer att öka med 97 procent från 2006 till Graferna nedan visar utvecklingen av transaktioner i uttagsautomater och betalningsterminaler på den svenska marknaden. Antalet automater har ökat något sedan 1997, men antalet transaktioner och det totala värdet av uttagen har inte ökat nämnvärt mer än inflationstakten. Till skillnad från utvecklingen av uttagsautomater de senaste åren har utvecklingen av betalningsterminaler varit mer påtaglig. Betalningsterminaler används av handlare som erbjuder kortbetalning till sina kunder. Från 1997 till 2005 har antalet terminaler mer än fördubblats och antalet transaktioner mer än femdubblats. Antalet uttagsautomater och betalningsterminaler (Sverige) Källa: Sveriges Riksbank (2006a) Antal Uttagsautomater Betalningsterminaler 800 Antalet transaktioner för uttagsautomater och betalningsterminaler (Sverige) Källa: Sveriges Riksbank (2006a) Miljarder Uttagsautomater Betalningsterminaler 19

20 Frost & Sullivan har i september 2007 presenterat en analys, World Interactive Kiosk Markets, som beskriver tillväxten för olika terminaler under perioden fördelat på olika terminalsegment samt en geografisk uppdelning för respektive segment. De segment som är mest relevant för West är detaljhandeln, självutcheckning i detaljhandeln samt bank & finans, även om andra segment har bäring för Wests verksamhet. Marknaden för interaktiva terminaler i detaljhandeln: Prognos för antal levererade enheter och intäkter (Världen), (Frost & Sullivan, sep 2007). Marknaden för interaktiva självutcheckningsterminaler i detaljhandeln: Prognos för antalet levererade enheter och intäkter (Världen), (Frost & Sullivan, sep 2007). 20

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

West International AB är sedan 1988 etablerad som en av de ledande distributörerna av teknisk utrustning till bank och detaljhandeln med tyngdpunkt

West International AB är sedan 1988 etablerad som en av de ledande distributörerna av teknisk utrustning till bank och detaljhandeln med tyngdpunkt ÅRSREDOVISNING 2008 För en enklare, smidigare, och roligare vardag. West International AB är sedan 1988 etablerad som en av de ledande distributörerna av teknisk utrustning till bank och detaljhandeln

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 1 Erbjudandet i sammandrag Teckningstiden löper från och med den 25 april till och med den 30 maj 2014. Teckningskursen

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) i samband med listning på Aktietorget. Anmälningstid 31 mars 29 april. H1 Communication AB (publ) ansvarar för innehållet i denna trycksak. www.h-1.se

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CHROMOGENICS AB (PUBL) INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH VIKTIG INFORMATION Detta Tilläggsprospekt (som detta definieras nedan),

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Erbjudandet i korthet Företrädesemission Nyemission i Brighter AB (publ) Välkommen att teckna aktier 5 19 december 2012 Brighter One Erbjudandet i korthet Företrädesemission Avstämningsdag: 30 november 2012. Teckningstid: 5 19 december 2012.

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta LEGAL#12007324v6 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV TECKNINGSOPTIONSSPROGRAM 2015/2019 OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER OCH AKTIER

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV YTTERLIGARE TECKNINGSOPTIONER UNDER BEFINTLIGT INCITAMENTSPROGRAM I GOMSPACE GROUP AB (PUBL)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV YTTERLIGARE TECKNINGSOPTIONER UNDER BEFINTLIGT INCITAMENTSPROGRAM I GOMSPACE GROUP AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV YTTERLIGARE TECKNINGSOPTIONER UNDER BEFINTLIGT INCITAMENTSPROGRAM I GOMSPACE GROUP AB (PUBL) Styrelsen i GomSpace Group AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2011

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2011 Styrelsens för SWECO AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2011 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1701 tkr (662 tkr) under de tre första kvartalen, varav 424 tkr (342 tkr ) under det tredje kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1701 tkr (662 tkr) under de tre första kvartalen, varav 424 tkr (342 tkr ) under det tredje kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-09-30 Omsättningen uppgick till 1701 tkr (662 tkr) under de tre första kvartalen, varav 424 tkr (342 tkr ) under det tredje kvartalet. Resultat efter skatt

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

PROCAST MEDIA AB (publ)

PROCAST MEDIA AB (publ) TILLÄGGSMEMORANDUM PROCAST MEDIA AB (publ) 556557-5965 Upprättat inför listning på Aktietorget Procast Media AB Informationsmemorandum 1 Styrelsen intygar Styrelsen, som ansvarar för Informationsmemorandumet

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100 Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Inledning Definitioner I denna folder gäller

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012)

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) 1 Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) Styrelsen i Peab AB (publ) ( Bolaget ) beslutar, under förutsättning

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer