Definitioner och förkortningar CIT: Cash in transfer, dvs kontanter i omlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Definitioner och förkortningar CIT: Cash in transfer, dvs kontanter i omlopp"

Transkript

1 Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier september 2007

2

3 Innehållsförteckning Definitioner och förkortningar...4 Erbjudandet i sammandrag...4 Tidpunkter för ekonomisk information...4 Sammanfattning...4 Riskfaktorer...6 Inbjudan till teckning av aktier...9 VD har ordet Bakgrund och motiv Villkor och anvisningar Marknaden West International verksamhet...22 Finansiell översikt och nyckeltal...32 Kommentarer till den finansiella utvecklingen...33 Aktiekapital och ägarförhållanden...36 Skattefrågor i sverige...37 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer...38 Övrig information...42 Bolagsordning...45 Räkenskaper...47 Revisorns granskningsberättelser... 58, 66, 74 3

4 Definitioner och förkortningar CIT: Cash in transfer, dvs kontanter i omlopp POS-(produkter): Point of Sales, ett allmänt begrepp för att beskriva produkter inom detaljhandeln, oftast menas produkter, hård- eller mjukvara, som finns vid kassalinjen, dvs där försäljning och betalning sker. Erbjudandet i sammandrag Emissionsbelopp: kr (övertilldelningsoption på ytterligare högst kr) Kurs: 7 kr Antal aktier före nyemission: Antal emitterade aktier: Poster: aktier (7 000 kr per post) Anmälningstid: 17 september 5 oktober 2007 Första dag för handel på First North: vecka 43 i oktober 2007 Tidpunkter för ekonomisk information Kvartalsrapport juli sep november 2007 Kvartalsrapport okt dec februari 2008 Kvartalsrapport jan mar maj 2008 Bokslutskommuniké 25 augusti 2008 Med West och Bolaget avses i detta Prospekt West International AB med org.nr om annat inte framgår av sammanhanget. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) med org.nr Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 & 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Prospektet får inte distribueras till eller inom land, bland annat USA, Kanada och Japan, där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. Svensk materiell rätt är exklusivt tilllämplig på detta Prospekt och på erbjudandet enligt Prospektet. Tvist rörande erbjudandet enligt detta Prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. Finansiell rådgivare till West International AB (publ) är Thenberg & Kinde Fondkommission AB som bistått Bolaget vid upprättandet av Prospektet. Thenberg & Kinde äger inga aktier i Bolaget. Informationen i Prospektet är såvitt Thenberg & Kinde känner till uppriktigt återgiven samt ger en rättvisande bild av Bolaget. Sammanfattning Sammanfattningen skall enbart ses som en introduktion till Prospektet och beslut om att investera i aktier i West International AB skall grunda sig på en bedömning av Prospektet i dess helhet. Den som med anledning av uppgifterna i ett Prospekt väcker talan vid domstol kan bli tvungen att påta sig kostnaderna för översättning av Prospektet. Endast i det fall att uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktiga i förhållande till de andra delarna i Prospektet kan en person göras ansvarig för dessa uppgifter. 4

5 Om bolaget West International AB (publ) är ett lönsamt företag som drivit verksamhet inom IT-tjänster och IT-relaterad hårdvara i 19 år. Bolaget utvecklar själv integrationslösningar, både mjukvara och hårdvara för att kunna leverera färdiga systemkomponenter eller produkter till sina kunder. Bolaget säljer sina produkter till system integratörer i Skandinavien och via distributörer till kunder i resten av världen. West är en av de ledande leverantörerna av automatiserade betalterminaler i Sverige och har drygt installerade system globalt. Omsättningen var under räkenskapsåret 06/07 cirka 50,3 mkr med 2,7 mkr i rörelsevinst. Affärsidé West International AB skall genom sin särskiljande kompetens och djupa kunnande om automatiserade betalningstransaktioner utveckla, marknadsföra och leverera lösningar för betalningssystem till systemintegratörer och distributörer. Lösningarna skall möjliggöra och effektivisera framtidens mer automatiserade betalningssystem. Mål och strategi Under 2007 har styrelsen i West lagt fast en tillväxtstrategi för Bolaget. Tillväxtstrategin innebär i korthet: Utökat produktutbud avpassat för de nya krav på automation som marknaden ställer. Förstärkt försäljningsorganisation och en tydlig fokusering på olika affärsområden. Förstärkta samarbeten och förvärv av samarbetspartners med kompletterande verksamheter, produkter och marknadskontakter. Den framtida tillväxten skall åstadkommas genom att utnyttja Bolagets positionering inom automatiska betalningstransaktioner för såväl detaljhandel som bankapplikationer. Flera nya stora möjligheter kommer att öppna sig under de närmaste åren, bl a har regeringen beslutat att Svensk Kassaservice skall avvecklas till den 31 december Svensk Kassaservice kan komma att ersättas med betalningsautomater i olika led inom detaljhandeln. West siktar på att bli den ledande leverantören av dessa automater. Motsvarande behov förväntas att öppnas på flera andra marknader. Tillväxtstrategierna skall genomföras skyndsamt för att ta tillvara de affärsmöjligheter som existerar idag. Styrelsens mål för tillväxten är procent per år under de närmaste åren med start räkenskapsåret 2007/2008. Målet är att rörelsemarginalen under samma period i genomsnitt skall vara minst 10 procent. För att säkerställa att tillväxtplanen skall kunna genomföras framgångsrikt har styrelsen och ägare beslutat om en nyemission på kr med en övertilldelningsoption på kr. Den skall genomföras som en ägarspridning. Vidare har man beslutat om att ansöka om att lista Bolagets aktie på First North. Nyemissionen och den följande listningen genomförs för att: Säkerställa att koncernen har tillräckliga finansiella resurser att kunna genomföra sin tillväxtplan. Kunna använda aktier som ett betalningsmedel vid framtida förvärv. Öka synligheten och trovärdigheten hos koncernen som en långsiktig och stabil partner till sina kunder, leverantörer och samarbetspartners. Ge de nya investerarna en god värdeutveckling på sin investering. Marknad West International AB verkar företrädesvis på den nordiska marknaden för automatiska betalningslösningar men även direkt och via egna agenter på den globala marknaden för samma produkt- och tjänstområde. West bedriver verksamhet för försäljning av hårdvara och hårdvarunära IT-lösningar relaterade till automatiserade betalsystem för Handel, Restauranger och Bank, såväl nationellt som internationellt. Marknaden för olika automatiska betalningslösningar och andra interaktiva terminaler med produktgrupperna Paystation Terminals, Transaction Terminals, Bank Terminals och Cash Terminals är under snabb tillväxt i hela den industrialiserade delen av världen. Tillväxten drivs av krav på minskade kostnader, ökad effektivitet och krav på ökad tillgänglighet för distribution av tjänster. Internet och ny datorteknik skapar samtidigt nya möjligheter för kostnadseffektiva lösningar. Organisation West har en organisation med en tydlig marknadsfokusering. Bolaget har idag 16 anställda varav sju arbetar med försäljning, sju med logistik/service och en inom ekonomi/administration. Risker Det är mycket viktigt att läsaren av detta Prospekt tar sig tid att, förutom granskning av hela Prospektet, i synnerhet beakta de risker som beskrivs på sidan 6 innan ett investeringsbeslut fattas. En investering i West är förknippad med en rad risker rörande Bolagets verksamhet och aktier. Till de verksamhetsrelaterade riskerna hör bland annat affärsrisker såsom risker rörande förvärv och strategiska allianser, samt försäkringsrisker, produktrisker, marknadsrisker, risker rörande konkurrens, risker rörande kundbeteenden, risker rörande beroende av nyckelpersoner, regulatoriska risker, finansiella risker samt aktierelaterade risker. 5

6 Riskfaktorer En investering i aktier är förenat med risktagande. Det finns ett antal faktorer som påverkar och kan komma att påverka verksamheten i West. Vid en bedömning av Bolagets framtida utveckling är det således centralt att inte bara fästa vikt vid de möjligheter till framtida vinster en positiv resultatutveckling kan ge utan också beakta de risker investeringen medför. Nedan beskrivs utan inbördes rangordning de riskfaktorer som bedöms kunna ha väsentlig betydelse för Bolagets framtida utveckling. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget eller som idag uppfattas som oväsentliga kan få betydande inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning eller resultat. Alla riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en samlad utvärdering måste även innefatta övrig information i Prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. Om någon av följande risker skulle materialiseras löper investerare i Bolagets aktier risken att förlora delar av eller hela värdet på sin investering. Den som överväger att förvärva aktier i Bolaget bör göra sin egen bedömning av respektive riskfaktors påverkan på bolaget samt inhämta råd från kvalificerade rådgivare. Leverantörer och samarbetspartners Verksamheten är beroende av ett flertal leverantörer och samarbetspartners. Verksamheten är beroende av att dessa leveranser tillhandahålls och att de tillhandahålls på fördelaktiga villkor. Även fast det kan finnas alternativa leverantörer finns inga garantier att så är fallet även i framtiden. En uppsägning eller en försämring av villkoren i Bolagets samarbetsoch leverantörsavtal kan innebära ekonomiska förluster för Bolaget vilket kan påverka Bolagets överlevnadsförmåga, finansiella ställning och resultat negativt. Nyckelpersoner Wests organisation består av anställda med betydande affärsmässiga och tekniska kunskaper. Vissa anställda innehar nyckelkompetenser som är viktiga för Bolaget och dess verksamhet. För det fall att sådana anställda skulle lämna Bolaget kan det inte uteslutas att West inte lyckas anställa nya personer med likvärdig kompetens då det råder konkurrens om personal inom Bolagets bransch. Denna risk kan innebära att West inte förmår utveckla eller sälja nya produkter på ett framgångsrikt sätt. Eftersom West är inriktat på tillväxt innebär det att Bolagets behov av att rekrytera nya anställda kan komma att öka. Om West inte lyckas rekrytera tillräckligt kompetent personal eller personal i den omfattning som behövs för att säkerställa tillväxten kan det påverka Bolagets verksamhet och resultat negativt. Lagstiftning och politiska beslut West verkar på en marknad som är underkastad en rad regelverk, inte minst inom Paystationmarknaden, vilka kan komma att förändras. Sådana förändringar innebär inte bara möjligheter utan kan även komma att påverka Bolaget negativt. Marknadsbedömningar I detta Prospekt framförs olika beskrivningar och bedömningar rörande Wests produkter, tjänster, delmarknader och den framtida finansiella utvecklingen. Beskrivningarna är upprättade utifrån såväl externa som Bolagets egna bedömningar. Bedömningar av detta slag är förknippade med osäkerhet. Inga garantier kan lämnas för att de mål/förväntningar som beskrivs i Prospektet kommer att inträffa. Framtida marknadsutveckling Verksamhetens marknader utvecklas kontinuerligt beroende av kunders önskemål och beteenden. För att behålla en marknadsposition på en marknad i ständig förändring är verksamheten beroende av att kunna leverera produkter och tjänster som svarar mot kunders krav. Det kan inte uteslutas att teknisk utveckling, ändrat beteende hos kunder eller andra externa faktorer påverkar marknaden och dess struktur på ett för verksamheten ofördelaktig sätt. En sådan utveckling kan påverka försäljning, resultatutveckling och framtida utsikter negativt. Konkurrenter West agerar på en global marknad och har idag ett stort antal konkurrenter på sina delmarknader. Flera aktörer har större finansiella och personella resurser än Bolaget. Konkurrensen kan även komma att öka ytterligare i takt med att nya företag etablerar sig. Det går inte att lämna några garantier för att verksamheten kommer att kunna erbjuda tjänster och produkter framöver som är tillräckligt konkurrenskraftiga på marknaden. En sådan utveckling skulle avsevärt kunna påverka verksamhetens fortsatta drift samt omsättning, resultat och likviditet negativt. 6

7 Skadeståndsansvar West kan komma att bli ansvarigt för skador orsakade av dess produkter. Detta täcks i normala fall av Bolagets företagsförsäkring, men det kan inte uteslutas att det kan komma att påverka Wests ställning negativt. Risker associerade med tillväxt En underliggande avsikt i verksamheten är att skapa tillväxt. Möjligheter rörande förvärv, samarbeten och strategiska allianser kommer löpande att utvärderas av West i linje med Bolagets tillväxtstrategi. Förutom att det ställer höga krav på att kompetent personal anställs, kommer företagsförvärv att innebära en ökad belastning på en redan liten organisation och ledning. Frånvaron av eller misslyckanden avseende sådana transaktioner kan ha negativa effekter på Bolagets tillväxt och resultat. En sådan utveckling kan hämma verksamhetens utvecklingstakt samt inverka negativt på dess framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. Framtida kapitalbehov Målet med nuvarande nyemission är att stärka Bolagets balansräkning inför en planerad expansion. Det är styrelsens bedömning att Bolaget, efter Erbjudandet, har tillräckligt rörelsekapital för planerad framtida utveckling. Det finns dock ingen garanti för att framtida kapitalbehov inte kan uppstå. Det är inte säkert att Bolaget kommer att kunna anskaffa externt riskvilligt kapital när Bolaget behöver det och det finns ingen garanti att anskaffningen av kapital kan ske på fördelaktiga villkor för Bolagets aktieägare. Härvid är även det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse. Oförmåga att ta in ytterligare kapital kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, lönsamhet och förmåga att nå uppsatta mål avseende tillväxt och lönsamhet. Produktrisker Bolaget är beroende av organisationens förmåga att utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster i takt med den övriga marknaden. Det finns risker i samband med förmågan att utveckla nya produkter och tjänster och att kommersialisera dessa på ett framgångsrikt sätt. Oförmåga att anpassa verksamheten vid teknikskiften kan föra med sig att Bolagets produkter och tjänster blir föråldrade, vilket kan leda till inkomstbortfall och ökade utvecklingskostnader. Valutaexponering Bolaget har intäkter i EUR, SEK och till mindre del i andra valutor, men kostnader i SEK, USD och EUR. En strategi för att neutralisera valutakursrisker finns i bolaget. Likviditetsrisk Likviditen i Wests aktie kan komma att påverkas av ett antal olika faktorer såsom offentliggöranden av uppköp av nya bolag, nya produkter, teknikskiften, kvartalsvariationer i Bolagets rörelseresultat, förändringar i vinst- och intäktsprognoser och rekommendationer av aktieanalytiker. Även allmänna ekonomiska och politiska marknadsförhållanden, t.ex. konjunkturnedgångar samt andra faktorer som inte har med Bolagets verksamhetsutveckling att göra kan komma att inverka negativt. Faktorer och svängningar där West bedriver verksamhet eller har kunder kan också få avsevärd inverkan på Bolagets aktiekurs. Wests aktie kommer att listas på First North. Risken finns att omsättningen kan variera under perioder och att avståndet mellan köp- och säljkurs från tid till annan kan vara stort. Med det större antal aktier och nya ägare som en emission medför förbättras normalt aktiens likviditet. Det finns dock ingen garanti för att aktier förvärvade genom nyemissionen kan säljas till för innehavaren acceptabla nivåer vid varje given tidpunkt. Det skall framhållas att aktieägande per definition är ett risktagande. Handel vid First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. 7

8 En investering i West International är en investering i ett väl etablerat bolag med bevisad lönsamhet och med mycket goda framtidsutsikter! Göran Sparrdal, VD

9 Inbjudan till teckning av aktier Institutionella investerare och allmänheten inbjudes härmed att teckna aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta prospekt. Syftet med den aktuella kapitalanskaffningen är att stärka balansräkningen inför Bolagets planerade tillväxt. Tillväxtstrategin bygger på en breddad produktportfölj och en bredare geografisk bearbetning för West International. Styrelsen beslöt den 30 augusti 2007 med bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman den 13 augusti 2007 att genomföra en nyemission och öka aktiekapitalet med högst kr, genom nyteckning av högst aktier, envar med ett kvotvärde om 0,2 kr. Emissionen görs med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och riktar sig till allmänheten och institutionella investerare. Teckningskursen är 7 kr, vilket innebär att Bolaget vid fulltecknad emission tillförs kr före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 2,3 mkr. Anledningen till avvikelsen från företrädesrätten är att bredda ägandet inför kommande listning på First North och därigenom uppnå en rättvisande värdering av Bolaget vilka samtliga aktieägare, nuvarande och nya kommer att dra fördel av. Styrelsen förbehåller sig rätten att med stöd av bolagsstämmans bemyndigande fatta beslut om emission av ytterligare högst aktier, övertilldelningsoption, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst kronor. Styrelsen avser, men förbinder sig inte, att fatta ett sådant emissionsbeslut om den bedömer att de marknadsmässiga förutsättningarna för en tillkommande emission föreligger. En sådan emission skall genomföras på samma villkor och under samma förutsättningar som den av styrelsen beslutade emissionen. En eventuell tillkommande emission kommer således att ske i omedelbar anslutning till den nyss nämnda beslutade emissionen då även teckningsoch anmälningstiden sammanfaller med vad som gäller för denna emission. Vid fullteckning av den tillkommande emissionen kommer Bolaget att tillföras kronor före emissionskostnader. Värderingen som ligger till grund för emissionskursen i erbjudandet bygger på en diskonterad kassaflödesanalys baserad på Bolagets egna prognoser samt en jämförande värdering på jämförbara noterade bolag i samma bransch. Styrelsen gör den samlade bedömningen att teckningskursen 7 kr utgör en skälig värdering av Bolaget. Varje nyemitterad aktie berättigar till en röst och medför rätt till utdelning för räkenskapsåret 2007/2008. Aktier kan fritt överlåtas och förvärvas; hembudsskyldigheter eller lösningsrätt föreligger ej. Totalt före nyemissionen finns aktier. Vid händelse av fullt tecknande i emissionen skulle antalet aktier öka med aktier till Detta motsvarar en relativ utspädning om 30,65 procent och en absolut utspädning om 44,20 procent. Om styrelsen nyttjar övertilldelningsoptionen enligt ovan kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till aktier. Detta motsvarar en total relativ utspädning på 36,79 procent och en absolut utspädning om 58,20 procent. Järfälla i september 2007 West AB (publ) Styrelsen 9

10 VD har ordet West International är sedan 1988 etablerad som en av de ledande distributörerna av teknisk utrustning till bank- och detaljhandeln med tyngdpunkt på kassa- och informationsterminaler, kortläsare, skrivare och skanners. Bolaget har en stabil verksamhet och intjäningsförmåga tack vare sina goda kund- och leverantörskontakter kombinerad med en hög kompetens hos sin personal. Vi har alltid varit med vid nya teknikskiften i branschen då vi snabbt och effektivt har kunnat erbjuda marknaden nya lösningar. Bolaget har under de senaste åren påbörjat ett större förändringsarbete. Vi ser stora möjligheter i den högre automationsgrad som idag förändrar våra betalningstransaktioner. Vi betalar mer via kort, vi betalar mer via automatiska betalningslösningar via Internet och via lokalt placerade betalningsstationer/försäljningsautomater. Samtidigt ökar hanteringen av kontanter bland annat p g a ökad total konsumtion. Transaktionskostnader för hantering av kontanter och personlig service i detaljhandeln ökar med högre säkerhetskrav och ökade personella kostnader. Riksdagens beslut tidigare i år att Svensk Kassaservice skall avvecklas till den 31 december 2008 öppnar en helt ny marknad för West. Jag ser framför mig ett West i kraftig tillväxt under god lönsamhet som levererar lösningar för dessa nya marknader. Förändringsarbetet har tagit sig uttryck i att en ny styrelse tillsatts och att en ny tillväxtplan lagts fast. Tillväxtplanen baseras på tre huvudpunkter: Utökat produktutbud avpassat för de nya krav på automation som marknaden ställer. Här är vår Paystation ett utmärkt exempel. Paystation gör det möjligt för dig att betala räkningar och göra egna/andra betalningstransaktioner då du står i kassan i livsmedelsbutiken eller på bensinstationen. Paystation passar dessutom utmärkt in som en integrerad del i de s.k. checkout-lines, självbetjäningsstationer, som större livsmedelskedjor idag bygger ut. Vår produkt, Paystation, har varit förlaga till PTS genomgripande förslag på hur Svensk Kassaservice skall förändras i framtiden. Andra exempel på nya produkter är Kollektomaten för betalning av kollekt eller andra gåvor via kort eller de nya terminaler för att ladda telefonkort effektivt och utan manuell inblandning. Förstärkt försäljningsorganisation och en tydlig fokusering på olika affärsområden. De fyra affärsområdena är Paystation Terminals, Cash Terminals, Transaction Terminals och Bank Terminals. Fokuseringen gör det också möjligt att göra ett ännu bättre arbete mot de systemintegratörer och samarbetspartners som Bolaget har byggt upp genom åren. Bland dessa märks flera namnkunniga såsom CashGuard, Citibank, Absa Bank, Hewlett-Packard och Fujitsu. Via sitt eget nät av distributörer och systemintegratörer kommer West att kunna expandera inte bara på sina nuvarande marknader utan även internationellt världen över. Förstärkta samarbeten och förvärv av samarbetspartners med kompletterande verksamheter, produkter och marknadskontakter. West har hittills till största delen växt organiskt. Bolaget har idag, framförallt via sin nya styrelse, skapat en erfarenhetsbank om tillväxt även via strategiska samarbeten och förvärv. Detta skall vi i framtiden dra mycket nytta av. Jag har under mina år med West och i branschen aldrig tidigare sett så stora möjligheter för oss. Det arbete som vi gjort för att förbereda oss på framtiden bäddar för en god utveckling. Med de marknadsmöjligheter som Paystationkonceptet, nationellt och internationellt, påvisar och de övriga möjligheter som vårt resterande produktprogram ger oss säkerställer att West skall kunna ta den ledande position som vi siktar på. Den föreliggande nyemissionen görs för att säkerställa att West har tillräckliga finansiella resurser att fullfölja sin tillväxtplan under de närmaste åren. Jag tror dessutom att den publicitet och trovärdighet som kommer med en lyckad listning på First North kommer att ge West ytterligare positiva fördelar och synlighet hos våra kunder, leverantörer och personal. En investering i West International är en investering i ett väl etablerat bolag med bevisad lönsamhet och med mycket goda framtidsutsikter! Med hjälp av en breddad produktportfölj och en ny tillväxtstrategi skall Bolaget snabbt komma till en situation där Bolaget visar hög tillväxt under lönsamhet. Vår bransch har genomgått stora förändringar under de senaste åren och West International kommer att bli ett lysande exempel på hur ett företag kan utnyttja branschförändringar för att förstärka sin marknadsposition. Sammantaget har därför en investering i West möjligheter att ge en mycket god avkastning. Välkommen ombord som aktieägare! Göran Sparrdal, VD 10

11

12 Bakgrund och motiv West International AB (publ) är en lönsam koncern som drivit verksamhet inom IT-tjänster och IT-relaterad hårdvara i cirka 19 år. West är idag en av de ledande leverantörerna av automatiserade betalterminaler i Sverige och har drygt installerade system globalt. Framöver kommer West att göra en mer systematisk satsning för att bearbeta befintliga och nya kunder samt nya marknader med en bredare produktportfölj innefattande både egenutvecklade och andras produkter. Omsättningen för koncernen var under räkenskapsåret 06/07 50,3 mkr med 2,7 mkr i rörelsevinst. Under 2007 har styrelsen i West lagt fast en tillväxtstrategi för Bolaget. Tillväxtstrategierna är i korthet: Utökat produktutbud avpassat för de nya krav på automation som marknaden ställer. West skall växa med befintlig produktportfölj och genom lansering av nya produkter på befintliga och utvalda nya marknader. Förstärkt försäljningsorganisation och en tydlig fokusering på olika affärsområden. De fyra affärsområdena är Paystation Terminals, Cash Terminals, Transaction Terminals och Bank Terminals. Via sitt eget nät av distributörer och systemintegratörer kommer West att kunna expandera inte bara på sina nuvarande marknader utan även internationellt världen över. Förstärkta samarbeten och förvärv av samarbetspartners med kompletterande verksamheter, produkter och marknadskontakter. West skall fortsätta att växa genom att via utvalda systemintegratörer, distributörer och samarbetspartners leverera och sälja hårdvarulösningar för automatiska betalningstransaktioner på en internationell marknad. En mer systematisk bearbetning av marknaden tillsammans med partners och distributörer förväntas bidra till en ökad tillväxt. Primärt skall tillväxten ske organiskt, sekundärt via förvärv. West International AB skall fortsätta att växa genom att leverera hårdvarulösningar för automatiska betalningstransaktioner. Bolaget säljer sina lösningar via systemintegratörer och distributörer i hela världen. West har hittills varit framgångsrikt tack vare sin flexibilitet och snabbhet att leverera kundanpassade lösningar tillsammans med de partners som Bolaget byggt upp under många år. Den framtida tillväxten skall åstadkommas genom att utnyttja Bolagets positionering inom automatiska betalningstransaktioner för såväl detaljhandel som bankapplikationer. Flera nya stora möjligheter kommer att öppna sig under de närmaste åren. Riksdagen beslutade i juni att Svensk Kassaservice skall avvecklas senast den 31 december Svensk Kassaservice kan komma att ersättas med betalningsautomater i olika led inom detaljhandeln. Motsvarande behov av automatiska betalstationer finns eller förväntas att öppnas på flera andra marknader i Europa och i övriga världen. West har under de senaste åren utvecklat en egen automat Paystation som idag är den enda som tillfullo uppfyller Svensk Kassaservices krav på terminal. Tillväxtstrategierna skall genomföras skyndsamt för att ta tillvara de affärsmöjligheter som existerar idag. Styrelsens mål för tillväxten är cirka procent per år under de närmaste åren med start räkenskapsåret 2007/2008. Målet är att rörelsemarginalen under samma period i genomsnitt skall vara minst 10 procent. För att säkerställa att tillväxtplanen skall kunna genomföras framgångsrikt har styrelsen och ägare beslutat om en nyemission på kr med en övertilldelningsoption på kr. Den skall genomföras som en ägarspridning. Vidare har man beslutat om att ansöka om att lista Bolagets aktie på First North. Nyemissionen och den följande listningen genomförs för att: Säkerställa att koncernen har tillräckliga finansiella resurser att kunna genomföra sin tillväxtplan. Kunna använda aktier som ett betalningsmedel vid framtida förvärv. Öka synligheten och trovärdigheten hos koncernen som en långsiktig och stabil partner till sina kunder, leverantörer och samarbetspartners. Ge de nya investerarna en god värdeutveckling på sin investering. Bolagets nuvarande ägare har överenskommit att ej, över marknaden, sälja några av sina aktier inom en 12 månaders period från listningen. Vidare har samtliga nuvarande ägare uttalat att de är långsiktiga ägare i koncernen och skall, var och en efter sin förmåga, bidra till koncernens tillväxtplan. 12

13 I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande Prospektet, vilket upprättats som förberedelse för listningen av Bolagets aktier på First North. Styrelsen för West International AB (publ) är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden samt att ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av West som ges i Prospektet. Järfälla i september 2007 West International AB (publ) Styrelsen West har i samarbete med en partner utvecklat en teknisk plattform med namnet AUDIOBOX, speciellt anpassad för nedladdning av digitala audioprodukter. Audiobox kommer inom kort att lanseras på den svenska marknaden. 13

14 Villkor och anvisningar Nyemissionen i sammandrag Emissionsbelopp: kr Kurs: 7 kr Antal aktier före nyemission: Antal emitterade aktier: Poster: aktier (7 000 kr per post) Anmälningstid: 17 september 5 oktober 2007 Första dag för handel First North: vecka 43 i oktober 2007 Teckningskurs Teckningskursen är SEK 7 per aktie. Teckningspost De nyemitterade aktierna tecknas i jämna poster om aktier, motsvarande kr per post. Courtage Courtage utgår med 1 procent, minimum 200 kr. Teckningstid Anmälan om teckning av aktier skall göras under perioden 17 september 5 oktober Anmälan Anmälan om teckning av aktier skall avse en eller flera teckningsposter om aktier. Observera att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas och i det fall det insänds fler än en kommer endast den senaste registreras. Anmälan skall ske på Anmälningssedel Nyemission som bifogas prospektet. Anmälningssedeln samt prospekt kan laddas ner på alt. Anmälningshandlingar kan även rekvireras från Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) enligt uppgifterna nedan: Anmälan insändes till: Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) Att: Emissioner Box 2108, Göteborg Tel: Fax: Anmälan kan även lämnas direkt på följande adress: Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) Strandvägen 7B, entré Stockholm Tel: Alternativt: Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) Stortorget Malmö Tel: Anmälningssedeln måste vara Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) tillhanda senast klockan den 5 oktober Anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälningssedeln. Rätt till förlängning av erbjudandet Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden och flytta fram likviddagen samt fatta beslut att inte fullfölja emissionen. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före det att avräkningsnotor skall sändas ut och därmed före det att handel i aktien inleds. Tilldelning Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen i West International AB. Besked om tilldelning När fördelning av aktier fastställts, sänds avräkningsnotor ut till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske vecka 41, I händelse av överteckning kommer styrelsen att bestämma om hur tilldelning skall ske samt hur aktierna skall fördelas. Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad som anmälningarna avser eller i vissa fall helt utebli. De som ej tilldelats aktier erhåller inget meddelande. 14

15 Betalning Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Thenberg & Kinde tillhanda senast fem bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota. Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades aktierna. Erhållande av aktier Leverans av aktier registreras hos VPC så snart detta kan ske vilket normalt innebär några bankdagar efter betalningen. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att tecknade aktier skett på tecknarens VP-konto så fort som Bolagsverket registrerat aktiekapitalhöjningen. Övertilldelningsoption Vid överteckning kan ytterligare maximalt aktier komma att emitteras i enlighet med villkoren för Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen omfattar således 4,9 msek och kan utnyttjas inom 30 dagar från teckningstidens slut. Tilldelning av aktier i enlighet med övertilldelningsoptionen bestäms av styrelsen för West. Listning West International AB har ansökt om listning för de nya aktierna på First North. Första dag för handel beräknas till vecka 43 i oktober En handelspost har föreslagits till aktier. Utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2007/2008. Vid eventuell utdelning sker utbetalning via VPC. Om aktieägare inte kan nås genom VPC AB kvarstår aktieägarens fordran på West International AB (publ) avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet West International AB (publ). Det finns inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. Vid en eventuell likvidation har aktieägare rätt till andel av överskott i relation till antalet aktier aktieägaren innehar. 15

16 Marknaden West International AB verkar företrädesvis på den nordiska marknaden för automatiska betalningslösningar men även direkt och via egna agenter på den globala marknaden för samma produkt- och tjänstområde. West bedriver verksamhet för försäljning av hårdvara och hårdvarunära IT-lösningar relaterade till automatiserade betalsystem för Handel, Restauranger och Bank, såväl nationellt som internationellt. Marknaden för de olika automationslösningar och tjänster med produktgrupperna, betalningsterminaler, kioskterminaler, bankboksskrivare, bankboksautomater, kassaterminaler och system är under snabb tillväxt i hela den industrialiserade delen av världen. Marknaden för automatiserade betalningslösningar kan delas upp i två olika kundgrupper där West idag tillhandahåller lösningar: Detaljhandel Bank & Post Betalningstransaktioner via bank och i handel präglas av en snabb strukturell förändring, med nya tekniska lösningar och snabb utveckling av informationsteknologin. Idag är det självklart för många att använda kort istället för kontanter vid stora betalningar och att betala räkningar via Internet. Den utveckling som har skett inom betalningsområdet har lett till ungefär 90 procent av alla betalningar värdemässigt sett sker genom att pengar förs direkt mellan bankkonton, det vill säga utan att kontanter används. De kontantlösa betalningarna sker främst i form av kortköp och betalningar av räkningar. Jämfört med situationen för tio år sedan kan alla typer av betalningar idag genomföras snabbare, säkrare och till en lägre kostnad. Jämfört med andra länder anses de svenska bankernas system för betalningar vara mycket effektivt och väl fungerande. Trots att de elektroniska betalningarna via kontokort och Internet ökar, växer även mängden kontanter som är i omlopp. I undersökningar gjorda av både Europeiska Värdetransport-organisationen, ESTA, och EU-kommissionens Eurobarometer är kontanter fortfarande det överlägset mest populära betalningsmedlet i Europa. Omkring hälften av alla köp i detaljhandeln görs med kontanter. Enligt statistik från Europeiska centralbanken, ECB, ökade värdet på cirkulerande sedlar och mynt i Europa med cirka 11 respektive 7,5 procent under Året innan var tillväxten 13 procent för sedlar och 8,5 procent för mynt. I Sverige ökar värdet på utelöpande kontanter med cirka 2 procent årligen enligt Riksbanken. Vid årsskiftet 2006/2007 fanns det i Sverige ungefär 370 miljoner sedlar ute i samhället och det sammanlagda värdet av sedlar och mynt i omlopp var 106 miljarder kronor. Hanteringen av kontanter flyttas i allt större utsträckning över från bank- och postkontor till bankomater och butiker. För butikerna är det en serviceförmån och kostnadsfördel att kunna erbjuda kontantuttag. Genom att öka kontantomsättningen vid kassalinjen minskar behovet av värdetransporter. Enligt en undersökning i början på 2007, om svenskarnas postoch kassavanor av Post- och telestyrelsen, tar allt fler, idag cirka 12 procent, ut pengar i samband med kortköp i butik. En annan trend är längre öppettider i butik och serviceställen, vilket ökar rånrisken. Sammantaget innebär dessa trender ett ökande behov av säkra kontanthanteringssystem med hög kapacitet. Dåligt ergonomiskt utformade kassaarbetsplatser har länge varit ett problem för detaljhandeln. Förutom att det leder till ineffektivitet och dålig produktivitet orsakar det också arbetsskador och sjukskrivningar. En åtgärd är att öka arbetsrotationen med fler skift och kassörsbyten, vilket i sin tur ökar kostnaderna för manuella kassaavstämningar. Både från fack och myndigheter ställs därför högre krav på ergonomiska och effektiva kontanthanteringslösningar. Behovet av effektiva lösningar och nya koncept för kontanthantering blir större för varje år. Detaljhandel Marknaden för betalningstransaktioner inom dagligvaror, fackhandel, servicehandel inkluderande post och bank utgörs av alla kassaplatser där betalning sker via kort, kontanter, kuponger etc. behöver hanteras effektivt och säkert. Enligt Clarendon reports finns det i Europa cirka installerade kassor och år 2006 ersattes och nyinstallerades kassor. I Sverige och Finland finns det idag cirka kassor installerade i dagligvaruhandeln och det installeras och ersätts cirka kassor om året. Totalt i världen har det installerats cirka kassor och förra året ersattes och nyinstallerades cirka kassor. En ny företeelse sedan ett antal år tillbaks är vidareutveckling av kassaplatser inom framför allt dagligvaruhandeln, så kallade Check-out-lines. Check-out-lines är självbetjäningsstationer där kunden i en högre utsträckning hanterar hela processen, allt från inslagning av varorna i kundkorgen (via streckkodsavläsning), 16

17 till betalning med kontanter eller kort i automat. Check-outlines är ett sätt för detaljhandeln att ytterligare sänka sina kostnader. Enligt Clarendon förväntas 1 3 procent av alla kassor bli Check-out-lines per år i EU, USA och Japan. Dagligvarumarknaden i Europa domineras av stora butikskedjor. Koncentrationen är hög och fortsätter öka genom sammanslagningar och förvärv. I Norden pågår samma utveckling att handeln koncentreras till kedjor. I Sverige domineras marknaden av de tre blocken ICA handlarna, Coop och Axfood till cirka 70 procent på en marknad som omsätter 210 miljarder kronor. En tydlig trend att butikskedjor även expanderar internationellt såsom exempelvis lågpriskedjor som Netto och Lidl. Generellt har dagligvaruhandeln en låg andel Internethandel. Fackhandel, där exempelvis sport, fritid, beklädnad, hemelektronik och möbler ingår finns en tydlig utveckling mot att mindre aktörer går samman i större kedjor både nationellt och paneuropeiskt. Ett starkt skäl är att stärka förhandlingsutrymmet gentemot leverantörer. Segmentet servicehandel som är stort och inkluderar till exempel, bensinbolag, post och bank, snabbmatrestauranger, apotek, systembolag, kiosker, spelbutiker utmärks av ett stort antal dagliga transaktioner. Många av dessa serviceställen har långa öppettider, stor personalomsättning och ensamarbete. Denna kombination gör att risken för svinn, och bristande säkerhet ökar. Servicehandeln bedrivs ofta av aktörer som gått samman i kedjor, traditionella eller via franchiseavtal och som samverkar inom inköp, varumärke, logistik och annan infrastruktur. Bank & post Under de senaste åren och de kommande, förväntas omvandlingstrycket vara hårt inom bank- och postväsendet. Nya nischbanker har etablerats och många traditionella bankoch postkontor har avvecklats. Under senare år har enskilda kunders möjlighet till kontantuttag och manuell betalning genomgått en väsentlig förändring. vara äldre, invandrare, sällananvändare, andra som av olika skäl avstår att nyttja elektroniska betalningar och Internettransaktioner. För denna specifika målgrupp har Westkoncernen utvecklat lösningen Paystation. En lösning som rekommenderas i PTS rapport och analys, se senare kapitel. Tendenser Det finns flera drivkrafter som förväntas medföra att marknaden för produkter som tillgodoser lösningar för säkra automatiska transaktioner ökar: Ökade kostnader för att manuellt räkna kassor, hantera kontanter och en generellt ökad kostnad för arbetskraft. Detta bör ses i kombination med risker för svinn och stöld. Den pågående konsolideringsprocessen inom all form av handel med färre och större kedjor, d v s kedjor med större butiker och stormarknader som tar marknadsandelar från mindre handlare och serviceställen. Detta skapar i sin tur en högre koncentration av transaktioner till färre ställen vilket bidrar till att öka möjligheterna för automatisering av processen. Lösningar som erbjuder automatiserade transaktioner med lägre kostnader som följd är en trend som förväntas i takt med nya tekniska möjligheter. Förutom kostnads- och säkerhetsaspekter bidrar nya strängare krav på arbetsmiljön inom Sverige och EU till krav på förenklad administration. Nya lagkrav på arbetsrotation, kassörsbyten och administration gör att efterfrågan på automatiserade betalningslösningar ökar. Wests system möjliggör automatiserad dokumentation och redovisning. Marknaden för betalterminaler och andra POS-apparater förväntas att förändras då s.k. fiscal apparater skall installeras. Detta innebär att enheterna skall ha dubbla elektroniska registreringar där den ena är krypterad och endast läsbara av myndigheterna i respektive land. Denna funktion finns redan i drift i bland annat stora delar av Östeuropa, Italien och Grekland. Diskussioner pågår i Sverige att införa detta under 2009/2010. I Europa förväntas marknaden för självbetjäning öka med 35 procent varav självbetjäningssystem för kassalinjen förväntas svara för en betydande del, s.k. Check-out-lines. Postväsendets roll i Europa har definierats om och många av de stora affärsbankerna har avvecklat delar av sina kontorsrörelser. EU-direktiv, samt de olika ländernas egna regeringsdirektiv påpekar att kontantservicen även i fortsättningen skall vara tillgänglig för alla målgrupper i samhället. Exempel kan 17

18 Postväsendets förändrade roll i de nordiska länderna Sverige PTS (Post & telestyrelsen) har på uppdrag av regeringen utrett och föreslagit att Svensk Kassaservice (SVK) skall avvecklas den 1 januari Riksdagen har utifrån en proposition från regeringen beslutat att SVK skall avvecklas till den 31 december 2008 och att Lagen om grundläggande Kassaservice skall upphöra att gälla vid utgången av Behovet av automatiserade betalstationer förväntas därmed öka dramatiskt. Det politiska målet för de grundläggande betaltjänsterna som idag förmedlas av bl a SVK är att alla i samhället skall ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Vid utgången av 2006 fanns det 505 fasta serviceställen hos SVK, av vilka 374 drivs i egen regi. Ur ett samhällsperspektiv är det dock viktigt att även människor framöver, som inte har tillgång till Internet eller vill eller kan använda Internet har möjlighet att utföra ärenden som idag görs på SVK. PTS gör bedömningen att en stor del av de tjänster som utförs av SVK kan ersättas av marknadens aktörer inom bank och handel genom bl a ny teknik. I vissa regioner kan dock tjänsterna behöva subventioneras. De tjänster som SVK idag tillhandahåller och som behöver ersättas är kontantbaserad betalning av räkningar, uttag av kontanter på vissa värdehandlingar, uttag av kontanter på vissa kort samt viss dagskassehantering för bl a näringsidkare och föreningar. Flera stora aktörer bedöms vara mycket intresserade av att ta över dessa kunder och erbjuda nya automatiserade lösningar. PTS bedömning är att aktörer som nisch banker, nya aktörer, trafikbutiker är mest aktuella: Nedanstående är exempel på nischbanker som ICA-banken, IKEA-bank nya aktörer som Forex, Exchange, Försäkringskassan trafikbutiker som OK/Q8, Statoil Intresset från kommersiella aktörer att ta över delar eller hela delar av SVK tjänsteutbud förväntas vara stort då det ökar servicegraden samt ökar trafiken i butiken och inte minst att det går att tjäna pengar på att förmedla tjänsterna. West uppskattar att den potentiella marknaden för Paystations i Sverige uppgår till över enheter. Norge I Norge har man valt en lösning Bank i butik som nu successivt införs. Stort intresse har visats för Paystation och West har gått in i förhandlingar om en pilot där Letter of Intent samt volymer diskuteras. Den norska marknadstorleken beräknas till uppemot cirka enheter. Finland I Finland har man kommit längst i Norden med sin lösning SISU, men även här visar aktörerna stort intresse för Paystation i kombination med Cashguard-system som en betalautomat som även hanterar kontanter. West diskuterar avtal gällande pilotinstallationer i cirka 100 butiker under Danmark I Danmark har man liknande system som i Sverige och West förväntar sig även att den danska marknaden kommer att automatiseras inom 2 4 år. Totalt beräknar West att den danska marknaden uppgår till cirka system. Wests produkter och lösningar ger avsevärda kostnadsreduktioner, tidsvinster och ökad säkerhet. Lösningarna innebär exempelvis mindre kontanthantering, större möjlighet till recirkulation av kontanter samt minskade CIT avgifter för transport och inlämning av kontanter. Marknadstillväxt Självbetjäning är en starkt växande trend över hela världen som möter behovet hos både konsumenter och affärsinnehavare. Genom självbetjäning i form av automatiserade betalstationer t ex för att betala någon form av vara eller tjänst ökar möjligheterna för både kunder och affärsinnehavare: Förkortar köer Ökar servicegraden Tjänster och varor kan distribueras på nya platser och tider där de inte förut var tillgängliga Ger större flexibilitet i bemanning av personal Personal som tidigare tog betalt kan nu vara tillgängliga ute i butiken Alternativen för kunderna ökar, självbetjäning eller kassabetjäning, sammanlagt en högre service och högre lojalitet Ny och bättre teknologi har ökat möjligheterna för självbetjäning inom flera branscher. Idag används självbetjäning inom ett flertal områden: Betalning av räkningar och andra finansiella tjänster Betalning av varor i butik, s.k. självbetjäningskassor Utskrifter av kuponger/erbjudanden/foton/digitala bilder Vägvisning och visning av information i t ex köpcentrumanläggningar och butiker Uthyrning av bilar In- och utcheckning inom resebranschen Försäljning av biljetter Beställning av mat och platser i restaurangmiljöer Betalning av tjänster t ex mobilladdning, presentkort, DVD, musik och röstböcker 18

19 Gemensamt för alla är att självbetjäning är i kraftig tillväxt inom alla ovan nämnda områden. En studie i USA visade bl a att amerikanska konsumenter kommer att spendera mer än $525 miljarder i självbetjäningskassor och andra betalningsautomater 2007, en ökning från $ 438 miljarder 2006 enligt en studie från IHL Consulting Group. IHL förutspår att ökningen nästa år blir 18procent och att den år 2011 kommer att uppgå till $ 1.3 tusen miljarder. Summit Research Associates förutspår att ökningen av antalet betalningsautomater av olika slag i USA kommer att öka med 97 procent från 2006 till Graferna nedan visar utvecklingen av transaktioner i uttagsautomater och betalningsterminaler på den svenska marknaden. Antalet automater har ökat något sedan 1997, men antalet transaktioner och det totala värdet av uttagen har inte ökat nämnvärt mer än inflationstakten. Till skillnad från utvecklingen av uttagsautomater de senaste åren har utvecklingen av betalningsterminaler varit mer påtaglig. Betalningsterminaler används av handlare som erbjuder kortbetalning till sina kunder. Från 1997 till 2005 har antalet terminaler mer än fördubblats och antalet transaktioner mer än femdubblats. Antalet uttagsautomater och betalningsterminaler (Sverige) Källa: Sveriges Riksbank (2006a) Antal Uttagsautomater Betalningsterminaler 800 Antalet transaktioner för uttagsautomater och betalningsterminaler (Sverige) Källa: Sveriges Riksbank (2006a) Miljarder Uttagsautomater Betalningsterminaler 19

20 Frost & Sullivan har i september 2007 presenterat en analys, World Interactive Kiosk Markets, som beskriver tillväxten för olika terminaler under perioden fördelat på olika terminalsegment samt en geografisk uppdelning för respektive segment. De segment som är mest relevant för West är detaljhandeln, självutcheckning i detaljhandeln samt bank & finans, även om andra segment har bäring för Wests verksamhet. Marknaden för interaktiva terminaler i detaljhandeln: Prognos för antal levererade enheter och intäkter (Världen), (Frost & Sullivan, sep 2007). Marknaden för interaktiva självutcheckningsterminaler i detaljhandeln: Prognos för antalet levererade enheter och intäkter (Världen), (Frost & Sullivan, sep 2007). 20

PROSPEKT. Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group AB (publ) September 2007

PROSPEKT. Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group AB (publ) September 2007 PROSPEKT Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier i AGELLIS Group AB (publ) September 2007 Definitioner och förkortningar Applikation - Tillämpningsprogram, typ av datorprogram

Läs mer

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB i Tele5 Voice Services AB Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Röststyrda växlar, Mobil/pushmail, IPtelefoni, Serverbackup, Webhosting/mail, Exchange/Office. Allt. Genast! Innehåll Erbjudandet

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till förvärv av aktier i. Önskefoto AB (publ)

PROSPEKT. Inbjudan till förvärv av aktier i. Önskefoto AB (publ) PROSPEKT Inbjudan till förvärv av aktier i Önskefoto AB (publ) ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Försäljningspris: Courtage: Antal försålda aktier i Önskefoto: Försäljningsbelopp: 1,98 kronor 100 kronor 5 877 748

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Villkor: Den som på avstämningsdagen den 3 april 2008 är registrerad som aktieägare i Getupdated äger

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i Eco Supplies Europe AB företrädesemission i november 2010 Eco Supplies utvecklar och kommersialiserar innovativa tjänster och produkter som bidrar till en bättre miljö.

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit Inbjudan till förvärv av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen

Läs mer

Anslutnings-memorandum

Anslutnings-memorandum Anslutnings-memorandum Inför listning på Aktietorget 24h Movies Sweden Holding AB (Publ.) Den nya distributionskanalen för digital media och distribution av hyrfilm över Internet! www.24hmovies.com Hyr

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PSI SPELINVEST AB (PUBL) INFÖR HANDEL I AKTIEN PÅ FIRST NORTH PSISpelinvest INNEHÅLLSFÖRTECKNING Erbjudandet i sammandrag 3 Tidpunkter för ekonomisk information 3 Generell

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Lead manager Co manager Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 5 Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB 8 Bakgrund

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HEXATRONIC GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HEXATRONIC GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HEXATRONIC GROUP AB (PUBL) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av

Inbjudan till teckning av Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten Nordic AB (publ) Definitioner Gymgrossisten gymgrossisten Nordic AB (publ) Bolaget gymgrossisten Nordic AB (publ) Koncernen Gymgrossisten Nordic AB (publ)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i StjärnaFyrkant AB (publ) Nyemission 2013 DEFINITIONER Med StjärnaFyrkant eller Bolaget avses Stjärna- Fyrkant AB (publ), org nr 556294-7845, eller den koncern i vilken

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden.

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Erbjudande om att förvärva aktier i Phone Family AB (publ) Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Upprättat i samband med Bolagets

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB PRIVATE EQUITY 1 2 INNEHÅLL OM PROSPEKTET... ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... SAMMANFATTNING... RISKFAKTORER... INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...

Läs mer

Sivers IMA Holding AB (publ)

Sivers IMA Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Sivers IMA Holding AB (publ) November 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 19 Viktig information Med Sivers IMA eller Bolaget avses Sivers

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Sivers IMA Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i. Sivers IMA Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Sivers IMA Holding AB (publ) Februari 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 19 Sivers IMA Holding AB (publ) Föreliggande Memorandum avser

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer