Gällande stadgar Tidigare beslutade ändringar (131025) Nytillkomna ändringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gällande stadgar Tidigare beslutade ändringar (131025) Nytillkomna ändringar"

Transkript

1 Gällande stadgar Tidigare beslutade ändringar (131025) Nytillkomna ändringar STADGAR FÖR SVERIGES FISKARES PRODUCENTORGANISATION 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Fiskares Producentorganisation, ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun. 3 Ändamål och verksamhetens art Föreningen har till ändamål att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen genom prisreglering av medlemmarnas produkter. I syfte att uppnå ändamålet skall föreningen handha överskottshantering av fisk. Föreningen skall återtaga medlemmarnas varor i det första försäljningsledet från marknaden då priset inte uppnår det av föreningen fastställda lägstapriset. Föreningens lägstapriser fastställs på grundval av de återtagspriser som fastställts av Europeiska unionen. 4 Medlemskap Till medlem i föreningen kan antas varje medborgare eller annan juridisk person i ett EU-land, såsom ägare av registrerat fiskefartyg, eller av annan yrkesmässigt driven fiskeriverksamhet, ilandför fisk. Vid inträdet förpliktar sig medlemmarna att till föreningen överlåta den del av fångsten som utbjudits till försäljning men inte kunnat säljas till det av föreningen fastställda lägstapriset. Som kompensation betalar föreningen ett av styrelsen fastställt överskottspris. STADGAR FÖR SVERIGES FISKARES PRODUCENTORGANISATION 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Fiskares Producentorganisation, ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Göteborgs kommun. 3 Ändamål och verksamhetens art Föreningen har till ändamål att gynna medlemmarnas ekonomiska intressen genom ansvar och handläggning och administration av de uppgifter som ankommer på producentorganisationer enligt marknadsförordningen inom EU:s gemensamma fiskeripolitik såsom att verka för att: förbättra villkoren för försäljning av medlemmarnas produkter förbättra producenternas lönsamhet stabilisera marknaderna främja sysselsättning i kust- och landsbygdsområden ge medlemsstaten råd avseende frågor som rör fiskeriförvaltning genomföra åtgärder avseende fiskeansträngning planera produktion och administrera medlemmars fiskenyttjanderättigheter minimera oönskade bifångster och minska fiskets miljöpåverkan bl. a. genom utveckling av selektiva fiskeredskap bidra till eliminering av IUU-fiske främja/anordna yrkesutbildningar förbättra spårbarheten för medlemmarnas produkter, bl. a. genom märkningssystem förbättra konsumentinformationen

2 Medlem är skyldig att följa föreningens bestämmelser i prisregleringsfrågor. Medlemskap ingås för minst tre kalenderår. 5 Antagande av medlem Ansökan om medlemskap i föreningen skall ske skriftligt och prövas av styrelsen. 6 Insats Medlem skall delta i föreningen med en insats á 100 kronor. Insatsen skall erläggas inom en månad efter det att medlemskap vunnits i föreningen. 7 Avgifter Medlemmarna betalar en landningsbaserad avgift för de fiskslag som omfattas av föreningens verksamhet. Avgiften fastställs av styrelsen. 8 Interventionsfonder För finansiering av den i 3 nämnda marknadsinterventionen upprättas under särskild bokföring en interventionsfond för var och en av de fiskarter för vilka föreningen företar prisreglering. Fonderna skall grundas på inbetalda medlemsavgifter samt statliga bidrag. Bortsett från bidrag till täckning av föreningens administrationskostnader, kan medlen i dessa fonder enbart användas i prisstabiliserande syfte till fördel för den fiskart för vilken den aktuella fonden är upprättad. 9 Uppsägning till utträde Uppsägning av medlem i föreningen skall ske skriftligen och får ske tidigast tre år efter inträdet. Avgång sker endast vid räkenskapsårs slut. Uppsägning skall ske minst sex månader dessförinnan. främja samarbete inom branschen främja informationsspridning avseende havets miljö och fiskbeståndens status trygga försörjning och fiskarnas inkomster Föreningen ska kunna besluta om riktpriser enligt det system som anges i marknadsförordningen samt delta i EU:s organ avseende marknadsreglering för fisk och skaldjur. Föreningens verksamhet omfattar fiske i hela Sverige och alla produkter utom den del av pelagiska arter som omfattas av 2 lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter. 4 Medlemskap Till medlem i föreningen kan antas varje medborgare eller annan juridisk person i ett EU-land, som bedriver yrkesmässigt fiske i enlighet med svensk eller annat medlemslands lagstiftning. Medlem är skyldig att följa föreningens bestämmelser, inklusive betalning av avgifter samt att tillhandahålla föreningen information om sin verksamhet. Medlemskap ingås för minst tre kalenderår. SFPO är som förening skyldig att tillse att ingen form av diskriminering förekommer avseende medlemmarna inom ramen för föreningens verksamhet. 5 Produktions- och saluföringsplaner Föreningen ska besluta om produktions- och saluföringsplaner. Sådana planer fastställs av föreningens styrelse.

3 10 Medlemskapets upphörande Medlemskap upphör då en medlem inte längre uppfyller kraven på medlemskap. Den som genom bodelning, arv eller testamente har förvärvat en medlems andel i föreningen skall ansöka om inträde i föreningen inom sex månader, varvid bestämmelserna i lag om ekonomiska föreningar (1987:667) 3 kap 3 skall gälla. 11 Uteslutning Styrelsen äger att ur föreningen utesluta medlem, som inte uppfyller sina förpliktelser gentemot föreningen eller som handlar på så sätt, som strider mot eller skadar föreningens intressen och som inte låter sig rätta efter av styrelsen meddelad varning. Vidare äger styrelsen rätt att utesluta medlem, som träder i likvidation eller försätts i konkurs. Den som inte är nöjd med styrelsens beslut om uteslutning, kan begära frågan efterprövad vid nästa ordinarie fullmäktigesammanträde. Anmälan därom skall göras till styrelsen senast en månad efter det styrelsens beslut om uteslutning avsänts till medlemmen. En sådan begäran har dock inte uppskjutande verkan. Avgång efter uteslutning sker vid den tid för räkenskapsavslutande, som infaller näst efter en månad från beslutets fattande. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i beslut om föreningens angelägenheter. 12 Återbetalning av insatser Utesluten eller avgående medlem har inte rätt att få ut inbetalda insatser. Utesluten eller avgående medlem har inte heller rätt till andel i föreningens övriga tillgångar eller vinst. 6 Antagande av medlem Ansökan om medlemskap i föreningen ska ske skriftligt och prövas av styrelsen. Styrelsen ska tillse att medlem inte är medlem i annan producentorganisation vars verksamhet omfattar samma produkt eller produktgrupp. 7 Insats Medlem ska delta i föreningen med en insats á 100 kronor. Insatsen ska erläggas inom en månad efter det att medlemskap vunnits i föreningen. 8 Avgifter Medlemmarna betalar en landningsbaserad avgift för de produktgrupper som omfattas av föreningens verksamhet. Avgiften fastställs av styrelsen. 9 Fonder För finansiering av de i 3 nämnda uppgifterna upprättas under särskild bokföring en fond för var och en av de produktgrupper som omfattas av föreningens verksamhet och villkor för föreningens erkännade. Särskilda räkenskaper ska föras för den verksamhet som omfattas av erkännandet. Fonderna ska grundas på inbetalda medlemsavgifter samt statliga bidrag. Bortsett från bidrag till täckning av föreningens administrationskostnader, kan medlen i dessa fonder enbart användas till fördel för den produktgrupp för vilken den aktuella fonden är upprättad. 10 Uppsägning till utträde Uppsägning av medlem i föreningen ska ske skriftligen och får ske tidigast tre år efter inträdet. Avgång sker endast vid räkenskapsårs slut. Uppsägning ska ske minst sex månader dessförinnan.

4 13 Fullmäktige Föreningsstämmans befogenheter skall helt utövas av särskilt valda fullmäktige. Fullmäktige består av 8 personer valda för 2 år åt gången. För varje ombud väljs en suppleant. Dessa personer utses av Sveriges Fiskares Riksförbund enligt följande distriktsindelning 11 Medlemskapets upphörande Medlemskap upphör då en medlem inte längre uppfyller kraven på medlemskap. Den som genom bodelning, arv eller testamente har förvärvat en medlems andel i föreningen ska ansöka om inträde i föreningen inom sex månader, varvid bestämmelserna i lag om ekonomiska föreningar (1987:667) 3 kap 3 ska gälla. Distrikt 1: Västkusten Distrikt 2: Skåne Distrikt 3: Blekinge Distrikt 4: Ostkusten 14 Styrelse 4 personer 1 person 1 person 2 personer 12 Uteslutning Styrelsen äger att ur föreningen utesluta medlem, som inte uppfyller sina förpliktelser gentemot föreningen eller som handlar på så sätt, som strider mot eller skadar föreningens intressen och som inte låter sig rätta efter av styrelsen meddelad varning. Föreningens styrelse består av 5-9 ledamöter som väljs av fullmäktige för 2 år. För varje styrelseledamot skall finnas en personlig suppleant som utses i samma ordning som den ordinarie ledamoten. Ledamöter och suppleanter i styrelsen behöver inte vara medlemmar i föreningen. Styrelsen skall utse en verkställande direktör för föreningen. 15 Beslutförhet Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet ledamöter är tillstädes. Vid lika röstetal skall den mening gälla, som företräds av ordföranden. Vidare äger styrelsen rätt att utesluta medlem, som träder i likvidation eller försätts i konkurs. Den som inte är nöjd med styrelsens beslut om uteslutning, kan begära frågan efterprövad vid nästa ordinarie föreningsstämma. Anmälan därom ska göras till styrelsen senast en månad efter det styrelsens beslut om uteslutning avsänts till medlemmen. En sådan begäran har dock inte uppskjutande verkan. Avgång efter uteslutning sker vid den tid för räkenskapsavslutande, som infaller näst efter en månad från beslutets fattande. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i beslut om föreningens angelägenheter. 13 Återbetalning av insatser Utesluten eller avgående medlem har inte rätt att få ut inbetalda insatser. Utesluten eller avgående medlem har inte heller rätt till andel i föreningens övriga tillgångar eller vinst.

5 16 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari - 31 december. 17 Revisorer För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och föreningens räkenskaper skall finnas två revisorer och två suppleanter. Revisorerna och suppleanterna väljs på ordinarie fullmäktigesammanträde, varvid skall iakttas att en revisor och dennes suppleant skall vara auktoriserade. 18 Fullmäktigesammanträde Ordinarie fullmäktigesammanträde skall hållas på av styrelsen bestämd ort före juni månads utgång. 19 Kallelse m m Kallelse och andra meddelanden till medlemmarna skall ske skriftligt. Kallelse till fullmäktigesammanträde skall vara utfärdad tidigast fyra veckor före sammanträdet och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra sammanträde. Då kallelse utgått till fullmäktigesammanträde, skall styrelsen omedelbart skriftligen underrätta revisorerna. 20 Ärenden på ordinarie fullmäktigesammanträde Vid ordinarie fullmäktigesammanträde skall förekomma 1 Val av ordförande 2 Val av protokollförare 3 Fastställande av röstlängd 14 Föreningsstämma Föreningsstämmans är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämman beslutar i de ärenden som anges under 21. På föreningsstämman har varje medlem har en röst. 15 Styrelse Föreningens styrelse består av 5-9 ledamöter som väljs av föreningsstämman för 1 år. Styrelsen utser ordförande. För varje styrelseledamot ska finnas en personlig suppleant som utses i samma ordning som den ordinarie ledamoten. Ledamöter och suppleanter i styrelsen behöver inte vara medlemmar i föreningen. Styrelsen ska utse en verkställande direktör för föreningen. 16 Beslutförhet Styrelsen är beslutför när mer än hälften av hela antalet ledamöter är tillstädes. Vid lika röstetal ska den mening gälla, som företräds av ordföranden. 17 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari - 31 december. 18 Revisorer För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och föreningens räkenskaper ska finnas två revisorer och två suppleanter. Revisorerna och suppleanterna väljs på ordinarie föreningsstämma, varvid ska iakttas att en revisor och dennes suppleant ska vara auktoriserade.

6 4 Val av två personer att jämte ordföranden justera fullmäktigesammanträdets protokoll 5 Fråga om fullmäktigesammanträdet utlysts i behörig ordning 6 Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret 7 Revisorernas berättelse 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 9 Beslut om disposition beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 11 Bestämmande om ersättning till dem som enligt dessa stadgar skall väljas till olika uppdrag inom föreningen 12 Val av styrelseledamöter samt personliga suppleanter 13 Val av revisorer jämte suppleanter 14 Val av valberedning 15 Ärenden som av styrelsen eller medlem jämlikt 22 hänskjutits till fullmäktige 16 Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på fullmäktigesammanträde 21 Vinstfördelning Uppkommen vinst skall sedan i lag stadgad avsättning skett till reservfonden efter fullmäktiges beslut fonderas eller också fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda avgifter under föregående räkenskapsår. 22 Motionstid Ärende, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie fullmäktigesammanträde, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast 10 dagar före stämman. 19 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma ska hållas på av styrelsen bestämd ort före juni månads utgång. 20 Kallelse m m Kallelse och andra meddelanden till medlemmarna ska ske genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Kallelse till föreningsstämma ska vara utfärdad tidigast fyra veckor före sammanträdet och senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra sammanträde. Då kallelse utgått till föreningsstämma, ska styrelsen omedelbart skriftligen underrätta revisorerna. 21 Ärenden på ordinarie föreningsstämma Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma 1 Val av ordförande 2 Val av protokollförare 3 Fastställande av röstlängd 4 Val av två personer att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll 5 Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning 6 Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret 7 Revisorernas berättelse 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 9 Beslut om disposition beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 23 Upplysningsplikt

7 23 Upplysningsplikt Det åligger medlem att i frågor som sammanhänger med föreningens verksamhet vid anfordran lämna styrelsen uppgifter härom. De uppgifter, som styrelsen då erhåller, skall behandlas konfidentiellt där medlem kan lida men av deras offentliggörande. 24 Upplösning Vid föreningens upplösning skall föreningens överskjutande tillgångar i första hand användas till återbetalning av inbetalda insatser och därefter i förhållande till inbetalda avgifter de senast tre åren. 11 Bestämmande om ersättning till dem som enligt dessa stadgar ska väljas till olika uppdrag inom föreningen 12 Val av styrelseledamöter samt personliga suppleanter 13 Val av revisorer jämte suppleanter 14 Val av valberedning 15 Ärenden som av styrelsen eller medlem jämlikt 22 hänskjutits till stämman 16 Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på föreningsstämma. 22 Vinstfördelning Uppkommen vinst ska sedan i lag stadgad avsättning skett till reservfonden efter föreningsstämmans beslut fonderas eller också fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda avgifter under föregående räkenskapsår. 23 Motionstid Ärende, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmälas till styrelsen senast 10 dagar före stämman. 24 Upplysningsplikt Det åligger medlem att i frågor som sammanhänger med föreningens verksamhet vid anfordran lämna styrelsen uppgifter härom. De uppgifter, som styrelsen då erhåller, ska behandlas konfidentiellt där medlem kan lida men av deras offentliggörande. 25 Upplösning Vid föreningens upplösning ska föreningens överskjutande tillgångar i första hand användas till återbetalning av inbetalda insatser och därefter i förhållande till inbetalda avgifter de senast tre åren.

Stadgar uppdaterad 2006 11 01. Vi Företagare i Tingsryds kommun, ekonomisk förening

Stadgar uppdaterad 2006 11 01. Vi Företagare i Tingsryds kommun, ekonomisk förening Stadgar uppdaterad 2006 11 01 Vi Företagare i Tingsryds kommun, ekonomisk förening 1 FIRMA Föreningens firma är Vi Företagare i Tingsryds kommun, ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för föräldrakooperativet I Ur och Skur Tumlaren. Föreningens firma är Föräldrakooperativet Tumlaren, Ek för.

Stadgar för föräldrakooperativet I Ur och Skur Tumlaren. Föreningens firma är Föräldrakooperativet Tumlaren, Ek för. STADGAR Stadgar för föräldrakooperativet I Ur och Skur Tumlaren Antagna vid årsmötet 2012. 1 Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Tumlaren, Ek för. 2 Ändamål m.m. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för. Coompanion Sörmland, ekonomisk förening med organisationsnummer:

Stadgar för. Coompanion Sörmland, ekonomisk förening med organisationsnummer: Stadgar för Coompanion Sörmland, ekonomisk förening med organisationsnummer: 1 Firma Föreningens firma är Coompanion Sörmland, ekonomisk förening. 2 Säte Föreningens styrelse har sitt säte i Eskilstuna

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Kommunstyrelsens handling nr. 26/2015 Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Kommunstyrelsens förslag 2015-04-29, 71 Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Galaxen, Linköping

Stadgar för Föräldrakooperativet Galaxen, Linköping Stadgar för Föräldrakooperativet Galaxen, Linköping Föreningens firma och ändamål 1 Förenings firma är 716425-8753 Föräldrakooperativet Galaxen ekonomisk förening. 2 Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SWEDMA, SWEDISH DIRECT MARKETING ASSOCIATION. 1. Föreningens ändamål

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SWEDMA, SWEDISH DIRECT MARKETING ASSOCIATION. 1. Föreningens ändamål STADGAR FÖR FÖRENINGEN SWEDMA, SWEDISH DIRECT MARKETING ASSOCIATION 1. Föreningens ändamål SWEDMA, Swedish Direct Marketing Association, org nr 8020050277, har till ändamål att verka för utveckling av,

Läs mer

Bolagsordning för Hällefors Bostads AB

Bolagsordning för Hällefors Bostads AB Bolagsordning för Hällefors Bostads AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Ändamålet med bolagets verksamhet... 3 4 Fullmäktiges godkännande... 3 5 Aktiekapital...

Läs mer

STADGAR. Sammanträdesdatum. 2016-xx-xx. Stadgar för Stenby Samfällighetsförening

STADGAR. Sammanträdesdatum. 2016-xx-xx. Stadgar för Stenby Samfällighetsförening 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2016-xx-xx Stadgar för Stenby Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun:

Läs mer

2 Medlemmar STF har tre kategorier medlemmar, nämligen vuxen, ungdom och barn.

2 Medlemmar STF har tre kategorier medlemmar, nämligen vuxen, ungdom och barn. STFS STADGAR Antagna på riksstämman 2014 STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade vid årsmöte den 25 26 maj 2002 Reviderade vid årsmöte den 17 18 maj 2003

Läs mer

Bilaga 1 till Förbundet Sveriges Dövblindas stadgar

Bilaga 1 till Förbundet Sveriges Dövblindas stadgar Bilaga 1 till Förbundet Sveriges Dövblindas stadgar Följande paragrafer ska vara med i en regional förenings stadgar. De regionala föreningarna beslutar själva om eventuella tillägg eller ytterligare paragrafer.

Läs mer

Bolagsordning för Videum AB

Bolagsordning för Videum AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Videum AB Dokumentinformation Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-04-21 77 Tidigare ändringar

Läs mer

för Audionomerna att gälla fr.o.m 2005-05-26 anslutna till SRAT

för Audionomerna att gälla fr.o.m 2005-05-26 anslutna till SRAT STADGAR för Audionomerna att gälla fr.o.m 2005-05-26 anslutna till SRAT 2 1 ÄNDAMÅL Audionomerna är en opolitisk sammanslutning som organiserar Sveriges audionomer. Föreningen, som är en kontaktförening,

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN BAROMETERN. 1. Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Barometern.

STADGAR FÖR STIFTELSEN BAROMETERN. 1. Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Barometern. STADGAR FÖR STIFTELSEN BAROMETERN 1. Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Barometern. 2. Stiftelsen äger och skall äga minst hälften av aktierna i Sydostpress AB. Stiftelsen skall verka för att trygga

Läs mer

Bolagsordningen i dess lydelse efter att ändring skett enligt punkt I ovan framgår av Bilaga A.

Bolagsordningen i dess lydelse efter att ändring skett enligt punkt I ovan framgår av Bilaga A. CQ-283496 STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRINGAR AV BOLAGSORDNINGEN (VERKSAMHETSFÖREMÅL SAMT TID OCH SÄTT FÖR KALLELSE) (PUNKT 17 PÅ DAGORDNINGEN) Styrelsen föreslår följande ändringar

Läs mer

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 2 APRIL 2014

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 2 APRIL 2014 1 INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 2 APRIL 2014 Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) skall bolag som omfattas av Koden ha en valberedning som representerar

Läs mer

Förslag på Stadgar för Luleå Fruntimmer förening

Förslag på Stadgar för Luleå Fruntimmer förening Förslag på Stadgar för Luleå Fruntimmer förening Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 Föreningens namn 3 Sammansättning 4 Beslutande organ 5 Verksamhets- och räkenskapsår 6 Firmateckning 7 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA ROVDJURSFÖRENINGEN

STADGAR FÖR SVENSKA ROVDJURSFÖRENINGEN 1/5 STADGAR FÖR SVENSKA ROVDJURSFÖRENINGEN Föreningen är politiskt och religiöst obunden förening 1. FIRMA OCH FIRMATECKNING Föreningens namn är och dess firma tecknas av styrelsen, av styrelsens ordförande

Läs mer

Stadgar. Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund. Antagna 2010-12-03 Senast ändrade 2014-11-30 Organisationsnummer 845003-2159

Stadgar. Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund. Antagna 2010-12-03 Senast ändrade 2014-11-30 Organisationsnummer 845003-2159 Stadgar Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund Antagna 2010-12-03 Senast ändrade 2014-11-30 Organisationsnummer 845003-2159 1 Ändamål Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund (även Alumniföreningen

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2016-05-19 USAB-2016/24 Styrelsen för Uppsala Stadshusaktiebolag Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

SFIR. Svenska Föreningen för Immaterialrätt

SFIR. Svenska Föreningen för Immaterialrätt Stadgar för som grundades år 1908 under namnet Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd, vilkas stadgar fastställts enligt beslut vid ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2016[datum]27 april 2011

Läs mer

Bolagsordning för Norrköping Vatten och Avfall AB. Fastställd av kommunfullmäktige senast den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 22 mars 2016

Bolagsordning för Norrköping Vatten och Avfall AB. Fastställd av kommunfullmäktige senast den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 22 mars 2016 Bolagsordning Bolagsordning för Norrköping Vatten och Avfall AB Fastställd av kommunfullmäktige senast den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 22 mars 2016 Bolagsordningen beskriver bolagets verksamhet

Läs mer

BILAGA 1 TILL PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2015-05-22. 1 FIRMA Föreningens firma är Sveriges Fiskares Producentorganisation, ekonomisk förening.

BILAGA 1 TILL PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2015-05-22. 1 FIRMA Föreningens firma är Sveriges Fiskares Producentorganisation, ekonomisk förening. 1 (8) 1 FIRMA Föreningens firma är Sveriges Fiskares Producentorganisation, ekonomisk förening. 2 SÄTE Föreningens säte är Göteborg, vilket också är styrelsens säte. 3 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETENS ART Föreningeningen

Läs mer

Förslag till bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF

Förslag till bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF Utlåtande 2002:40 RI (Dnr 518/02) Förslag till bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Förslaget till bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret

Läs mer

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Activus i Piteå gällande från 2014-01-01

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Activus i Piteå gällande från 2014-01-01 Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Activus i Piteå gällande från 2014-01-01 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Stadgar för The Gloryfires

Stadgar för The Gloryfires Stadgar för The Gloryfires 1 Ändamål Gospelkören The Gloryfires är en fristående ideell förening vars syfte är att sjunga, musicera och utvecklas som kör. 2 Medlemskap 2:1 Medlemskap i föreningen beviljas

Läs mer

NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen för Nexam Chemical Holding AB (publ), org. nr 556919-9432, föreslår att årsstämman den 13 maj 2016 beslutar

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Södertälje sjukhus

Ändring av bolagsordning för Södertälje sjukhus Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-09-03 LS 1408-0907 Landstingsstyrelsen Ändring av bolagsordning för Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Stadgar för Infanteristen 20

Stadgar för Infanteristen 20 Sidan 1 av 5 Stadgar för Infanteristen 20 Antagna den 12 september 2006 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Infanteristen 20. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

NORMALSTADGAR 2011 FÖR HSB-FÖRENING MED FULLMÄKTIG

NORMALSTADGAR 2011 FÖR HSB-FÖRENING MED FULLMÄKTIG Stadgar NORMALSTADGAR 2011 FÖR HSB-FÖRENING MED FULLMÄKTIG Innehåll OM FÖRENINGEN 3 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål 3 Samverkan 4 Gemensamma styrdokument 5 Bosparregler MEDLEMSKAP, INSATS

Läs mer

Styrelsens för Getinge AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Getinge AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Getinge AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för Getinge AB föreslår att årsstämman 2011, med anledning av ändringar i aktiebolagslagen som trätt ikraft den 1 november

Läs mer

STADGAR FÖR ÖREBRO FÄLTRITTKLUBB. Bildad 1917

STADGAR FÖR ÖREBRO FÄLTRITTKLUBB. Bildad 1917 STADGAR FÖR ÖREBRO FÄLTRITTKLUBB Bildad 1917 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmötet 1994 1 Ändamål Örebro Fältrittklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (Ridsportförbundet),

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (6) Godkänd av kommunfullmäktige

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSHYPOTEK, EK. FÖR.

STADGAR FÖR LANDSHYPOTEK, EK. FÖR. STADGAR FÖR LANDSHYPOTEK, EK. FÖR. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens firma är Landshypotek, ek för. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Ändring av bolagsordningar samt val av styrelse och lekmannarevisorer för AB Stockholmshems dotterbolag samt för Kaplansbacken AB

Ändring av bolagsordningar samt val av styrelse och lekmannarevisorer för AB Stockholmshems dotterbolag samt för Kaplansbacken AB Utlåtande 2010:109 RI (Dnr 023-2206/2010) Ändring av bolagsordningar samt val av styrelse och lekmannarevisorer för AB Stockholmshems dotterbolag samt för Kaplansbacken AB Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Stadgar för ideella idrottsföreningen FRISKIS&SVETTIS HANINGE

Stadgar för ideella idrottsföreningen FRISKIS&SVETTIS HANINGE 1(7) Stadgar för ideella idrottsföreningen FRISKIS&SVETTIS HANINGE 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis Haninge 1.2 Styrelsen har sitt säte i Haninge kommun.

Läs mer

STADGAR KFUM NORRKÖPING

STADGAR KFUM NORRKÖPING Z:\Huvudstyrelsen\Stadgar KFUM Norrköping\2013-09-18 Stadgar KFUM Norrköping.docx Stadgar reviderades på årsmötet den 18 september 2013 Dessa stadgar ersätter stadgar antagna på Årsmötet 2011 den 22 september.

Läs mer

Stadgar. Lilleby Båtklubb

Stadgar. Lilleby Båtklubb Stadgar Lilleby Båtklubb Innehåll 1... 3 2... 3 3 Medlemskap... 3 3.1... 3 3.2... 3 3.3 Medlems uteslutning... 4 3.4 Övertagande av medlemskap... 4 4... 4 5 Årsmöte... 4 5.1... 4 5.2... 5 5.3... 5 5.4...

Läs mer

Stadgar. för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 2015

Stadgar. för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 2015 Stadgar för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 2015 ANTAGNA DEN 11 NOVEMBER 2009 REVIDERADE 10 NOVEMBER 2010, 9 NOVEMBER 2011, 6 NOVEMBER 2013 OCH 11 NOVEMBER 2015 Stadgar för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON STOCKHOLM. Org.nr 556016-0680

BOLAGSORDNING FÖR TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON STOCKHOLM. Org.nr 556016-0680 1 BOLAGSORDNING FÖR TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON STOCKHOLM Org.nr 556016-0680 Bolagets firma är Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Bolaget är publikt (publ). 1 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet

Läs mer

S T A D G A R för NORDIC GALVANIZERS

S T A D G A R för NORDIC GALVANIZERS S T A D G A R för NORDIC GALVANIZERS antagna vid ordinarie möte den 27 september 1960. Ändrade vid flera möten, senast vid årsmöte den 5 maj 2011. (Föreningens bildades 3 oktober 1950. Mellan åren 1950-1960

Läs mer

Bolagsordning för ALM Equity AB (publ)

Bolagsordning för ALM Equity AB (publ) Organisationsnummer 556549-1650 Bolagsordning för ALM Equity AB (publ) 1 FIRMA 2 SÄTE Bolagets firma är ALM Equity AB (publ). Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun. 3 VERKSAMHET Bolaget

Läs mer

Normalstadgar. för Skolidrottsförening. Svenska Skolidrottsförbundets ändamål. 01 Föreningens ändamål. Stadgar för fastställda den

Normalstadgar. för Skolidrottsförening. Svenska Skolidrottsförbundets ändamål. 01 Föreningens ändamål. Stadgar för fastställda den Stadgar för fastställda den Normalstadgar för Skolidrottsförening Svenska Skolidrottsförbundets ändamål Svenska Skolidrottsförbundet vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella

Läs mer

Stadgar för Gävleborgs Bridgeförbund

Stadgar för Gävleborgs Bridgeförbund Stadgar för Gävleborgs Bridgeförbund Antagna vid årsmöte 2007-02-17 Allmänna bestämmelser 1 Gävleborgs Bridgeförbund, nedan kallat Förbundet, är en ideell sammanslutning av såsom föreningar organiserade

Läs mer

Stadgar för ABF Stockholm Fastställda av årsmötet 2007-04-12

Stadgar för ABF Stockholm Fastställda av årsmötet 2007-04-12 Stadgar för ABF Stockholm Fastställda av årsmötet 2007-04-12 ABF Stockholm www.abfstockholm.se - - 1 Grundsatser arbetarnas bildningsförbund (abf) vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad

Läs mer

Stadgar för Tyresö Strands Markägareförening.

Stadgar för Tyresö Strands Markägareförening. Sid 1 Stadgar för Tyresö Strands Markägareförening. Fastställda 15 juli 2004. Senaste revidering 26 april 2012. 1. Firma och firmateckning Föreningens namn är Tyresö Strands Markägarförening. Föreningens

Läs mer

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 4 Bilaga 1 Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 1 FIRMA Bolagets firma är Serendipity Ixora AB (publ). Bolaget är publikt. 2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 3

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen. NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne. med säte i Malmö kommun. Föreningen bildad den 18 december 2006

STADGAR. för den ideella föreningen. NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne. med säte i Malmö kommun. Föreningen bildad den 18 december 2006 STADGAR för den ideella föreningen NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne med säte i Malmö kommun Föreningen bildad den 18 december 2006 Föreningens organisationsnummer 802435-6498 Stadgarna senast fastställda

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen den 12 mars kl. 18.30 på Kongresscenter, Bredgatan 17, Helsingborg

Årsmöte. Tisdagen den 12 mars kl. 18.30 på Kongresscenter, Bredgatan 17, Helsingborg Årsmöte Tisdagen den 12 mars kl. 18.30 på Kongresscenter, Bredgatan 17, Helsingborg Efter årsmötesförhandlingarna kommer fotograf Bertil Hagberg att visa bilder över trakterna Helsingborg, Kullabygden

Läs mer

STADGAR FÖR GNEISTI ISLANDSHÄSTFÖRENING. 1 Föreningens firma. Föreningens firma är Gneisti Islandshästförening. 2 Föreningens ändamål

STADGAR FÖR GNEISTI ISLANDSHÄSTFÖRENING. 1 Föreningens firma. Föreningens firma är Gneisti Islandshästförening. 2 Föreningens ändamål STADGAR FÖR GNEISTI ISLANDSHÄSTFÖRENING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gneisti Islandshästförening. 2 Föreningens ändamål Gneisti Islandshästförening är en ideell förening med syfte att verka

Läs mer

STADGAR FÖR HELA MÄNNISKAN

STADGAR FÖR HELA MÄNNISKAN STADGAR FÖR HELA MÄNNISKAN RIKSENHET 1 Ändamål Hela Människan är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och inspiration,

Läs mer

Bolagets skall ha sitt säte i Kista, Stockholms kommun, Stockholms län.

Bolagets skall ha sitt säte i Kista, Stockholms kommun, Stockholms län. Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ), org.nr. 556568-3108, ( Bolaget ) föreslår att årsstämman skall besluta att ändra bolagsordningen i Bolaget enligt följande:

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Fältrittklubb

Stadgar för Jönköpings Fältrittklubb v3 / 2006-04-02 för Jönköpings Fältrittklubb na fastställda/ändrade av ett enhälligt årsmöte 2006-02-26 och godkända av Svenska Ridsportförbundet 2006-04-03. 1(13) Ändringshistorik Datum Kommentar 2006-01-02

Läs mer

STADGAR FÖR. Malmö Ridklubb av år 1920

STADGAR FÖR. Malmö Ridklubb av år 1920 STADGAR FÖR Malmö Ridklubb av år 1920 Bildad år 1920 Stadgarna fastställda av årsmöte 2016-xx-xx enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18 1 Ändamål & medel

Läs mer

Stadgar för Vuollerims Sportklubb

Stadgar för Vuollerims Sportklubb Stadgar för Vuollerims Sportklubb Antagna den 6/1 1954 Reviderad den 16/1 1976 Reviderad den 9/2 1988 Reviderad den 23/2 2001 Fastställda av Riksidrottsförbundet s förvaltningsutskott 20/7 1954 Vuollerims

Läs mer

Styrelsens förslag till ändring av Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 stadgar:

Styrelsens förslag till ändring av Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 stadgar: Styrelsens förslag till ändring av Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 stadgar: Senaste ändring: 2016-04-10 Förslag till ändring 1 (föreslagen text att justera markerat i gult) FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

Läs mer

Hakon Invest AB. Bolagsordning

Hakon Invest AB. Bolagsordning Föreslagen bolagsordning att antas vid årsstämma den 10 maj 2006. Hakon Invest AB (Bbolaget är publikt) (org.nr 556048-2837) Bolagsordning 1 Bolagets firma är Hakon Invest Aktiebolag. Bolaget är publikt.

Läs mer

4 Den elektroniskt framtagna förteckningen över de närvarande aktieägarna framlades och godkändes som röstlängd vid stämman enligt bilaga 1.

4 Den elektroniskt framtagna förteckningen över de närvarande aktieägarna framlades och godkändes som röstlängd vid stämman enligt bilaga 1. Protokoll fört vid årsstämma i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 3 maj 2006. 1 Stämman öppnades av Stefan Persson. 2 Advokat Sven Unger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna. Det antecknades,

Läs mer

Stadgar för Trönningenäs fastighetsägarförening

Stadgar för Trönningenäs fastighetsägarförening Stadgar för Trönningenäs fastighetsägarförening 1. Föreningen har till ändamål att i alla avseenden bevaka medlemmarnas gemensamma intressen och utgöra ett organ vid förhandlingarna för dess räkning med

Läs mer

Årsmöte med Utby Fiber Ekonomisk förening. Söndagen den 17 april Jaktstugan Rotviksbro

Årsmöte med Utby Fiber Ekonomisk förening. Söndagen den 17 april Jaktstugan Rotviksbro Årsmöte med Utby Fiber Ekonomisk förening Söndagen den 17 april Jaktstugan Rotviksbro 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 3. Godkännande av röstlängden. 4. Val av två

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB 2016-05-19

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB 2016-05-19 Sundsvall Ven AB 2016-05-19 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare...

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS STIFTELSE FÖR AVEL

STADGAR FÖR SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS STIFTELSE FÖR AVEL STADGAR FÖR SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS STIFTELSE FÖR AVEL Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1. Stiftelsens namn är Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avel. 2. Stiftelsen och dess styrelse har

Läs mer

STADGAR. Avdelningsstadgar Distriktsstadgar Förbundsstadgar. Normalstadgar reviderade i en andra läsning 2012-06-17 i Katrineholm.

STADGAR. Avdelningsstadgar Distriktsstadgar Förbundsstadgar. Normalstadgar reviderade i en andra läsning 2012-06-17 i Katrineholm. FÖRBUNDET SKOG OCH UNGDOM STADGAR Avdelningsstadgar Distriktsstadgar Förbundsstadgar Normalstadgar reviderade i en andra läsning 2012-06-17 i Katrineholm. STADGAR FÖR AVDELNING ANSLUTEN TILL FÖRBUNDET

Läs mer

STADGAR FÖR REGIONALA FÖRBUNDET KFUK-KFUM STOCKHOLM-GOTLAND

STADGAR FÖR REGIONALA FÖRBUNDET KFUK-KFUM STOCKHOLM-GOTLAND STADGAR FÖR REGIONALA FÖRBUNDET KFUK-KFUM STOCKHOLM-GOTLAND 1 NAMN OCH MEDLEMSSKAP KFUK-KFUM Stockholm-Gotland (i fortsättningen benämnd regionen) är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige. Regionen

Läs mer

STADGAR för Djurskyddsföreningen Hitta Katten Enköping

STADGAR för Djurskyddsföreningen Hitta Katten Enköping STADGAR för Djurskyddsföreningen Hitta Katten Enköping Antagna den 26/1 2016 Fastställda av Årsmöte den 27/2 2016 Tel. 0171-44 19 60 www.hittakatten.com STADGAR för Djurskyddsföreningen Hitta Katten, Enköping,

Läs mer

Stadgar för Ibn Rushd Studieförbund

Stadgar för Ibn Rushd Studieförbund Stadgar för Ibn Rushd Studieförbund Ibn Rushd Studieförbund grundades 2001 på initiativ av Islamiska Förbundet i Sverige i syfte att starta Sveriges första studieförbund med muslimsk profil. År 2003 inleddes

Läs mer

Föreningens namn är Finlands Svenska Fastighetsförening rf. Dess hemort är Helsingfors stad.

Föreningens namn är Finlands Svenska Fastighetsförening rf. Dess hemort är Helsingfors stad. 1 Stadgar för Finlands Svenska Fastighetsförening rf 1 Namn och hemort Föreningens namn är Finlands Svenska Fastighetsförening rf. Dess hemort är Helsingfors stad. Som medlem hör föreningen till centralorganisationen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN S:TA CLARA KYRKA fastställt av årsmötet 2013-03-21.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN S:TA CLARA KYRKA fastställt av årsmötet 2013-03-21. STADGAR FÖR FÖRENINGEN S:TA CLARA KYRKA fastställt av årsmötet 2013-03-21. 1 Grundval och uppgift 1.1. Föreningen S:ta Clara kyrka är sedan 1993 en självständig ideell förening inom Svenska kyrkan med

Läs mer

10. Bolagsordning för Västervik Biogas AB ändring Dnr 2016/126-003

10. Bolagsordning för Västervik Biogas AB ändring Dnr 2016/126-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (42) 2016-04-25 Kf Ks 105 10. Bolagsordning för Västervik Biogas AB ändring Dnr 2016/126-003 Rubricerande ärende rör två ändringar i bolagsordningen för Västerviks

Läs mer

Stadgar för Geddeholms Båtklubb

Stadgar för Geddeholms Båtklubb Stadgar för Geddeholms Båtklubb Enligt beslut vid årsmöte 2009-02-15 1. Ändamål 1.1. Att som allmännyttig ideell förening främja och stimulera båtintresset samt verka för rationellt organiserat båtägande.

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HARKRANKEN BRF Harkranken FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE BRF Harkranken 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Harkranken. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Antagna av Kommunals a-kassas föreningsstämma 2014 STADGAR. fr.o.m. 16 juni 2014

Antagna av Kommunals a-kassas föreningsstämma 2014 STADGAR. fr.o.m. 16 juni 2014 Antagna av Kommunals a-kassas föreningsstämma 2014 STADGAR fr.o.m. 16 juni 2014 Grafisk form: Kommunals a-kassa Original: Roger Sandgren, Kommunals a-kassa Tryck: FASAB, Stockholm 2015 Antagna av Kommunals

Läs mer

KORTA NORMALSTADGAR för HSB:s Bostadsrättsförening TRUMMAN I MALMÖ

KORTA NORMALSTADGAR för HSB:s Bostadsrättsförening TRUMMAN I MALMÖ , KORTA NORMALSTADGAR för HSB:s Bostadsrättsförening TRUMMAN I MALMÖ 1 Som komplement till dessa korta normalstadgar tillhandahåller HSBs Riksförbund ett häfte (komplement) med ett urval av paragrafer

Läs mer

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller Solna.

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller Solna. BOLAGSORDNING FÖR KLÖVERN AB (PUBL), 556482-5833 1 FIRMA Bolagets firma är Klövern AB. Bolaget är publikt (publ). 2 SÄTE Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma kan hållas i Stockholm

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämman Bostadsrättsföreningen Växjöhus nr 4 den 24 maj 2016.

Protokoll fört vid årsstämman Bostadsrättsföreningen Växjöhus nr 4 den 24 maj 2016. Sida 1 av 5 Protokoll fört vid årsstämman Bostadsrättsföreningen Växjöhus nr 4 den 24 maj 2016. Plats: Kaskad, Folkets Park i Växjö a) Stämman öppnades Tomas Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Stadgar för ideella idrottsföreningen FRISKIS&SVETTIS TÄBY

Stadgar för ideella idrottsföreningen FRISKIS&SVETTIS TÄBY Stadgar för ideella idrottsföreningen FRISKIS&SVETTIS TÄBY 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis Täby. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Täby kommun. 1.3 Föremålet

Läs mer

Friskis & Svettis normalstadga (2012) Friskis & Svettis Stockholms nuvarande stadgar

Friskis & Svettis normalstadga (2012) Friskis & Svettis Stockholms nuvarande stadgar 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål Föreningens idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Denna idé är gemensam för hela Friskis&Svettis

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HOVS BACKE I VÄXJÖ.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HOVS BACKE I VÄXJÖ. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HOVS BACKE I VÄXJÖ. Antagna vid extra föreningsstämma den 15 oktober 2008. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hovs Backe i Växjö. Föreningen

Läs mer

REGLEMENTE SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN Typ av dokument Reglemente Dokumentägare Kansli Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum 2015-09-21 188 Dnr 0277/15 Reviderad 1. Allmänna

Läs mer

Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svevia AB (publ) 2013 Härmed kallas till årsstämma i Svevia

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ATLAS COPCO AKTIEBOLAG

BOLAGSORDNING FÖR ATLAS COPCO AKTIEBOLAG Atlas Copco AB Punkt 17 - Styrelsens förslag till förändringar återspeglande den nya Aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari, 2006 (ABL 2005:551): 1. Nuvarande lydelse 2. Föreslagen ny lydelse

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKOGSMARKEN 20

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKOGSMARKEN 20 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKOGSMARKEN 20 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Skogsmarken 20. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar Plan International Sverige Insamlingsstiftelse 2008

Stadgar Plan International Sverige Insamlingsstiftelse 2008 Stadgar Plan International Sverige Insamlingsstiftelse 2008 Namn och Säte Artikel 1 1. Stiftelsens namn skall vara Plan International Sverige lnsamlingsstiftelse. 2. Stiftelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

Läs mer

PUNKT 7 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER, ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH NYEMISSION AV AKTIER I SAMBAND HÄRMED

PUNKT 7 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER, ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH NYEMISSION AV AKTIER I SAMBAND HÄRMED PUNKT 7 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER, ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH NYEMISSION AV AKTIER I SAMBAND HÄRMED Styrelsen för LifeAssays AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar

Läs mer

STADGAR för HSB-Malmö ek.för.

STADGAR för HSB-Malmö ek.för. STADGAR för HSB-Malmö ek.för. Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Malmö ek.för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bilda bostadsrättsföreningar

Läs mer

Distriktet, syfte, verksamhet och verksamhetsområde. 1 Sverok Mälardalen är en regional samman slutning av föreningar inom Sverok.

Distriktet, syfte, verksamhet och verksamhetsområde. 1 Sverok Mälardalen är en regional samman slutning av föreningar inom Sverok. Stadgar Sverok Mälardalen Senast reviderade vid årsmöte 2014-03-30 Distriktet, syfte, verksamhet och verksamhetsområde. 1 Sverok Mälardalen är en regional samman slutning av föreningar inom Sverok. 2 Distriktets

Läs mer

Hoppets tomtägarförening

Hoppets tomtägarförening Hoppets tomtägarförening Underlag för diskussion på årsmötet den 12 maj 2007 Detta dokument har sammanställts för att underlätta jämförelsen mellan våra idag gällande stadgar och de stadgeförändringar

Läs mer

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013.

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. Stadgar Fonus, ekonomisk förening Org.nr. 702000-1298 Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FIRMA, SÄTE

Läs mer

Brf. Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Krister Frost hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

Brf. Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Krister Frost hälsade alla välkomna och öppnade stämman. Brf Kungsängsliljan Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s BrfKungsängsliljan 2014-06-10 Stämmans öppnande. l Föreningens ordförande Krister Frost hälsade alla välkomna och öppnade stämman. Val

Läs mer

Stadgar för Åre Golfklubb Sid. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1

Stadgar för Åre Golfklubb Sid. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1 Sid. 1 av 11 sidor Åre Golfklubb Regnr 893201-7109 Riksidrottsförbundet 2321-24442-18 Stadgar för Åre Golfklubb Sid. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1 IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ 2 ALLMÄNNA

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2013:34 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 2015:20 Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma PRESS RELEASE Lund, 7 mars, 2011 Kallelse till årsstämma AXIS AKTIEBOLAG (publ) Axis AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 14 april 2011 kl. 17.00 på Edison Park, Emdalavägen 14, LUND. Rätt att deltaga

Läs mer

STADGAR. för. TiB TAKENTREPRENÖRERNA

STADGAR. för. TiB TAKENTREPRENÖRERNA STADGAR 2 STADGAR för TiB TAKENTREPRENÖRERNA Antagna vid årsmöte den 5 februari 1987. Reviderade och antagna vid årsstämma den 4 februari 1999. Reviderade och antagna vid årsstämma den 9 februari 2006.

Läs mer

Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och. Miljö Ekeby AB. Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och. Miljö Ekeby AB. Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 2016-02-16 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:14 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (3) Kommunstyrelsen Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2014-05-20 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2014-05-20 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Plats och tid: Gemensamhetslokalen, Delfinen, klockan 19.00 Närvarande: Lgh nr: 5 (2), 12, 22, 24, 26, 33, 43, 44, 45, 50, 53 (2), 54 (2), 55, 64, 65, 68, 71, 72, 77, 81,

Läs mer

Kommunal författningssamling. Reglemente 08.01.1 Organ

Kommunal författningssamling. Reglemente 08.01.1 Organ DANDERYDS KOMMUN Kommunal författningssamling 08.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 08.01.1 Organ Beslut av KF/KS Socialnämnden 1991-12-16, 162 rev. 1993-06-07, 139 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04,

Läs mer

S T A D G A R. för bostadsrättsföreningen Orminge

S T A D G A R. för bostadsrättsföreningen Orminge S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Orminge Utöver följande stadgar gäller Bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt allmän lagstiftning. Frågor, som regleras i dessa författningar har

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2014 AB (publ), 556942-5936, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2014 AB (publ), 556942-5936, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2014 AB (publ), 556942-5936, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Moderaternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Moderaternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1289-2013 Moderata Samlingspartiet Box 2080 103 12 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Moderaternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen MÄSTAREGÅRDEN

Stadgar för Bostadsrättsföreningen MÄSTAREGÅRDEN Stadgar för Bostadsrättsföreningen MÄSTAREGÅRDEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Mästaregården. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse

Läs mer

Reviderad bolagsordning för Destination Eskilstuna AB

Reviderad bolagsordning för Destination Eskilstuna AB Kommunstyrelsen 2016-02-16 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:15 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (3) Kommunstyrelsen Reviderad bolagsordning för Destination Eskilstuna AB Förslag till

Läs mer