Styrelsens förslag till ändring av Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 stadgar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens förslag till ändring av Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 stadgar:"

Transkript

1 Styrelsens förslag till ändring av Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 stadgar: Senaste ändring: Förslag till ändring 1 (föreslagen text att justera markerat i gult) FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Styrelsen har sitt säte i Härryda Kommun. Förtydligande om att ersättning från medlem krävs för att för att få nyttja bostaden. Styrelsens säte är numera i Härryda Kommun.

2

3 Förslag till ändring 3 (föreslagen text att justera markerat i gult) MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Initiativtagaren till föreningen, Studor Projektutveckling AB eller annat bolag i dennes koncern, skall beviljas medlemskap om denne förvärvar bostadsrätt. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas. Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning. En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas. Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning. En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. Tidigare formuleringen var enbart tillämpbar då föreningen var nystartad och byggnation samt försäljning av lägenheterna var aktuella med Studor Projektveckling AB inblandning.

4 Förslag till ändring 12 (föreslagen text att justera markerat i gult) BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 12 En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande om styrelsen ger sitt samtycke. Studor Projektutveckling AB eller annat bolag i dennes koncern har rätt att hyra ut lägenhet i andra hand utan styrelsens samtycke. Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas. Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem. BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 12 En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande om styrelsen ger sitt samtycke. Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas. Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem. Tidigare formuleringen var enbart tillämpbar då föreningen var nystartad och byggnation samt försäljning av lägenheterna var aktuella med Studor Projektveckling AB inblandning.

5 Förslag till ändring 14 (föreslagen text att justera markerat i gult) BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 14 Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat om - bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift - lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand - bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening eller annan medlem - lägenheten används för annat ändamål än det avsedda - bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten - bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar - bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och han inte kan visa giltig ursäkt för detta - bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs - lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 14 Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat om - bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift - lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand - bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening eller annan medlem - lägenheten används för annat ändamål än det avsedda - bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om

6 bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten - bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten eller rättar sig efter de särskilda ordnings- och trivselregler som föreningen meddelar - bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och han inte kan visa giltig ursäkt för detta - bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs - lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. Dokumentet utfärdatoch utdelat av styrelsen heter Ordnings- och trivselregler.

7 Förslag till ändring 18 (föreslagen text att justera markerat i gult) STYRELSEN 18 Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, registrerad partner eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen och är bosatt i föreningens hus. Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas - förutom av styrelsen - av två styrelseledamöter i förening. Med undantag för andra styckets regel om att samtliga ledamöter och suppleanter väljs av föreningen, gäller att under tiden intill den ordinarie föreningsstämma som infaller närmast efter det slutfinansieringen av föreningens hus genomförts har GarBo Försäkring AB, som utfärdat säkerheter för insatser mm, rätt att utse en ledamot och en suppleant. För tiden intill slutfinansieringen av föreningens fastighet skall övriga styrelseledamöter och suppleanter utses inom förslag avgivna av Studor Projektutveckling AB. STYRELSEN 18 Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, registrerad partner eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen och är bosatt i föreningens hus. Stämman kan dock välja en (1) styrelseledamot eller suppleang som inte uppfyller kraven i föregående mening. Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas - förutom av styrelsen - av två styrelseledamöter i förening. Ändring 1: Vi anser att formuleringen är tillämpbar då 2015 års stämma valde in suppleang i styrelsen under denna krav specifikation.

8 Ändring 2: Tidigare formuleringen var enbart tillämpbar då föreningen var nystartad och byggnation samt försäljning av lägenheterna var aktuella med Studor Projektveckling AB inblandning.

9 Förslag till ändring 31 (föreslagen text att justera markerat i gult) FÖRENINGSSTÄMMA 31 Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. FÖRENINGSSTÄMMA 31 Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning, e-post, via hemsida, anslag på föreningens anslagstavla och/eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Styrelsen har valt och genomfört undersökning bland föreningens medlemmar om att angivna infromationskanaler ska användas.

10 Förslag till ändring 37 (föreslagen text att justera markerat i gult) MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA 37 Meddelanden delges genom anslag i föreningens fastighet eller genom utdelning. MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA 37 Meddelanden delges genom anslag i föreningens hus, genom e-post, via hemsidan och/eller genom utdelning. Styrelsen har valt och genomfört undersökning bland föreningens medlemmar om att angivna infromationskanaler ska användas.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKOGSMARKEN 20

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKOGSMARKEN 20 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKOGSMARKEN 20 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Skogsmarken 20. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN 33

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN 33 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN 33 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Liljan 33 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HARKRANKEN BRF Harkranken FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE BRF Harkranken 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Harkranken. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Förslag till stadgeändring 2015 av SGB 1 stadgar.

Förslag till stadgeändring 2015 av SGB 1 stadgar. Förslag till stadgeändring 2015 av SGB 1 stadgar. Med anledning av ny lagstiftning främst vad gäller andrahandsuthyrning har Bostadsrätterna gett ut nya mönsterstadgar. När de nya mönsterstadgarna var

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HOVS BACKE I VÄXJÖ.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HOVS BACKE I VÄXJÖ. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HOVS BACKE I VÄXJÖ. Antagna vid extra föreningsstämma den 15 oktober 2008. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hovs Backe i Växjö. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen MÄSTAREGÅRDEN

Stadgar för Bostadsrättsföreningen MÄSTAREGÅRDEN Stadgar för Bostadsrättsföreningen MÄSTAREGÅRDEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Mästaregården. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Palett.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Palett. 1 (7) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Palett. Antagna vid ordinarie stämma 2011-04-28 och extra stämma 2011-05-26. 1 Föreningsnamn och firma Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Palett. Organisationsnummer:

Läs mer

S T A D G A R. för bostadsrättsföreningen Orminge

S T A D G A R. för bostadsrättsföreningen Orminge S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Orminge Utöver följande stadgar gäller Bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt allmän lagstiftning. Frågor, som regleras i dessa författningar har

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRETERRASSEN 2

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRETERRASSEN 2 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRETERRASSEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bjäreterrassen 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KANOTBRYGGAN

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KANOTBRYGGAN S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KANOTBRYGGAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kanotbryggan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

BILAGA 1. STYRELSENS FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I BRF. MÅSENS STADGAR.

BILAGA 1. STYRELSENS FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I BRF. MÅSENS STADGAR. BILAGA 1. STYRELSENS FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I BRF. MÅSENS STADGAR. FÖRKLARING TILL STADGEÄNDRINGAR Styrelsen har kallat till extra föreningsstämma i syfte att ändra stadgarna. Ett beslut om ändring av

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN THE BRONZE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN THE BRONZE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN THE BRONZE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen The Bronze. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bondetorpet 32 i Stockholm. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bondetorpet 32 i Stockholm.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bondetorpet 32 i Stockholm. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bondetorpet 32 i Stockholm. re~l _~_~_m ~m ~. ~ m ~ m ONDETORPET 32 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bondetorpet 32 i Stockholm FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bondetorpet 32 i Stockholm. Föreningen

Läs mer

KOMPLEMENT TILL STADGAR

KOMPLEMENT TILL STADGAR KOMPLEMENT TILL STADGAR för Bostadsrättsförening Runö Gård i Åkersberga I Brf Runö Gårds korta stadgar är paragrafer som återger bestämmelser i och lagen om Ekonomiska föreningar borttagna. Dessa bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Älta Sjöängen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Älta Sjöängen sid 1/11 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Älta Sjöängen Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Älta Sjöängen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rävsaxen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rävsaxen Ändring av stadgar - se gulmarkerat tillägg under paragraf 8, tredje stycket. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rävsaxen Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma (namn) är bostadsrättsföreningen

Läs mer

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 1(9) STADGAR Brf Svenska Folkbyggen nr 8 i Göteborg FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Inedal 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

7 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen, så länge han innehar bostadsrätt. Anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen.

7 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen, så länge han innehar bostadsrätt. Anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen. Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är BRF Industrihuset Ormbunken 3. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lokaler

Läs mer

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Garm. Organisationsnummer är 757200-6620 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE STADGAR 1(11) Registreringsdatum Bolagsverket Brf Galeasen Linnéstaden INNEHÅLL: Sid. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE... 1 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 1 INSATS OCH AVGIFTER M M... 2 BOSTADSRÄTTSHAVARENS

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKEN NR 8

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKEN NR 8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKEN NR 8 1 31 937/12 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKEN NR 8 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Eken nr 8. Föreningen har sitt säte

Läs mer

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket Stadgeändringar registrerade av Bolagsverket 2005-07-13 Brf Loket Stadgar för Bostadsrättsföreningen Loket FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket. Föreningen har till

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Stadgar för Bostadsrättsföreningen Vitalis Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vitalis. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JÄRNET 2. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Järnet 2.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JÄRNET 2. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Järnet 2. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JÄRNET 2 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Järnet 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614); SFS 2003:31 Utkom från trycket den 18 februari 2003 utfärdad den 30 januari 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Stadgar för Infanteristen 20

Stadgar för Infanteristen 20 Sidan 1 av 5 Stadgar för Infanteristen 20 Antagna den 12 september 2006 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Infanteristen 20. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kolonnen 08

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kolonnen 08 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kolonnen 08 Undertecknande styrelseledamöter intygar att följande stadgar enhälligt blivit antagna den 23/8 2001: Linus Mörk, Alexander Strehl och Martina Gustafsson,

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Norrbacka i Sundsvall Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på

för Bostadsrättsföreningen Norrbacka i Sundsvall Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på Stadgar för Bostadsrättsföreningen Norrbacka i Sundsvall Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 21 mars 2007 och föreningsstämma den 13 mars

Läs mer

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde 2(11) Innehållsförteckning Firma, ändamål och säte... 3 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt... 3 Insats, avgifter och andelstal med mera... 3

Läs mer

STADGAR. Stadgar Bostadsrättsföreningen Jordabalken 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Jordabalken 1. Föreningens firma och ändamål

STADGAR. Stadgar Bostadsrättsföreningen Jordabalken 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Jordabalken 1. Föreningens firma och ändamål , Stadgar Bostadsrättsföreningen Jordabalken 1 STADGAR Stadgar för Bostadsrättsföreningen Jordabalken 1 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Jordabalken 1 2 Föreningen

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004.

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004. STADGAR för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004. Innehållsförteckning: FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE...1 MEDLEMSKAP

Läs mer

STADGAR För Bostadsrättsföreningen Haren 12 (org.nr 769610-4202) FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haren 12. 1 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRYGGERIET

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRYGGERIET STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRYGGERIET FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Bryggeriet. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun. Sidan 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRNTALLEN 1 I LINKÖPING. ANTAGNA VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 2 NOVEMBER 2006. REVIDERADE VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2011. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen ÄNGSKNARREN 2001

STADGAR för Bostadsrättsföreningen ÄNGSKNARREN 2001 STADGAR för Bostadsrättsföreningen ÄNGSKNARREN 2001 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

1 (8) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Ribersborg 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ribersborg 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen STRANDHUSEN, LOMMA

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen STRANDHUSEN, LOMMA STADGAR för Bostadsrättsföreningen STRANDHUSEN, LOMMA Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen STRANDHUSEN. Styrelsen har sitt säte i Lomma. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

NORMALSTADGAR. för bostadsrättsförening. STADGAR för INLEDANDE BESTÄMMELSER FÖRENINGSFRÅGOR. HSB Bostadsrättsförening... i...

NORMALSTADGAR. för bostadsrättsförening. STADGAR för INLEDANDE BESTÄMMELSER FÖRENINGSFRÅGOR. HSB Bostadsrättsförening... i... NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening... i... INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening...... i... Föreningen

Läs mer

Brf Aftonen. Stadgar. Stadgar för bostadsrättsföreningen Aftonen i Malmö. Senaste uppdatering 2004-05-26.

Brf Aftonen. Stadgar. Stadgar för bostadsrättsföreningen Aftonen i Malmö. Senaste uppdatering 2004-05-26. Brf Aftonen Stadgar Stadgar för bostadsrättsföreningen Aftonen i Malmö Senaste uppdatering 2004-05-26. 2 Stadgar Stadgar för bostadsrättsföreningen Aftonen i Malmö 1 Firma och ändamål Förenings firma är

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Östergård, org.nr 702002-6865. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för. SBC:s Bostadsrättsförening. Danvikskanalen

Stadgar för. SBC:s Bostadsrättsförening. Danvikskanalen SBC:s Brf Danvikskanalen Stadgar Sid 1(8) Stadgar för SBC:s Bostadsrättsförening Danvikskanalen FIRMA, ÄNDAMÅL, OCH SÄTE 1 Föreningens firma är SBC:s Bostadsrättsförening Danvikskanalen. Föreningen har

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDRA STENHAGEN, TÄBY

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDRA STENHAGEN, TÄBY STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDRA STENHAGEN, TÄBY FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Södra Stenhagen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. Sammanträdesdatum. 2016-xx-xx. Stadgar för Stenby Samfällighetsförening

STADGAR. Sammanträdesdatum. 2016-xx-xx. Stadgar för Stenby Samfällighetsförening 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2016-xx-xx Stadgar för Stenby Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun:

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FACKLAN 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FACKLAN 6 1 (8) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FACKLAN 6 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Facklan 6. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATS OCH AVGIFTER MED MERA 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200

Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200 Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200 -- N FIRMA ÄNDAMÅL SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fanan 7. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. 4 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt.

STADGAR. 4 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt. STADGAR För Bostadsrättsföreningen Solrosen. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Solrosen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lärkan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Antagna stadgar vid föreningsstämma den 31 maj 2003 samt extra föreningsstämma den 11 oktober 2003 Bostadsrättsföreningen BRF Gröna Byn Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är BRF Gröna Byn, 716456-4309.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM 1 2003 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 5 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

ty\, ( ctot,7n 1,'tt'/rrr, STADGAR Firma, ändamåi och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Norrtälje L8.

ty\, ( ctot,7n 1,'tt'/rrr, STADGAR Firma, ändamåi och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Norrtälje L8. ( ctot,7n 1,'tt'/rrr, STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORRTÄqE TA Firma, ändamåi och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Norrtälje L8. Föreningen har till andamål att främja medlemmarnas

Läs mer

2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen C:\Users\wi-andpet\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WEVOYBRP\STADGAR fasanen4.doc STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fasanen 4 (769604-1834 ). 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL

Läs mer

Promemoria. Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster

Promemoria. Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster Promemoria Stärkt besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster Innehåll Sammanfattning... 5 1 Författningsförslag... 6 1.1 Förslag till lag om ändring i jordabalken... 6 1.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

2009-01-18 Denna text är kopia på stadgar daterade 1996-02-02 Det är denna text som är registrerade hos bolagsverket.

2009-01-18 Denna text är kopia på stadgar daterade 1996-02-02 Det är denna text som är registrerade hos bolagsverket. 1 2009-01-18 Denna text är kopia på stadgar daterade 1996-02-02 Det är denna text som är registrerade hos bolagsverket. Stadgar för BRF HUSAREN Stenungsund Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåspennan.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåspennan. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåspennan. Antagna vid konstituerande stämma den 19 maj 2010 och ändrade vid årsstämma den 21 april 2015. Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen ARKITEKTEN 6 i Stockholms län.

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen ARKITEKTEN 6 i Stockholms län. BRF ARKITEKTEN 6 Framnäsbacken 10-12, Solna STADGAR för Bostadsrättsföreningen ARKITEKTEN 6 i Stockholms län. Firma och ändamål 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Arkitekten 6. Föreningen har

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Blå Kontur

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Blå Kontur Stadgar för Bostadsrättsföreningen Blå Kontur Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Blå Kontur, organisationsnummer 716421-2461. 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Laxton i Nacka. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSFÖRENINGEN. Svärdlången 7

STADGAR FÖR BOSTADSFÖRENINGEN. Svärdlången 7 1 STADGAR FÖR BOSTADSFÖRENINGEN Svärdlången 7 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svärdlången 7. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

KORTA NORMALSTADGAR för HSB:s Bostadsrättsförening TRUMMAN I MALMÖ

KORTA NORMALSTADGAR för HSB:s Bostadsrättsförening TRUMMAN I MALMÖ , KORTA NORMALSTADGAR för HSB:s Bostadsrättsförening TRUMMAN I MALMÖ 1 Som komplement till dessa korta normalstadgar tillhandahåller HSBs Riksförbund ett häfte (komplement) med ett urval av paragrafer

Läs mer

Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 1 juli 2010.

Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 1 juli 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Snäckgärdsbaden 1 på Gotland Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 1

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsförening

Stadgar för bostadsrättsförening Stadgar för bostadsrättsförening Stadgar för Bostadsrättsföreningen Lovisedal 3. Undertecknade styrelseledamöter intygar följande stadgar blivit antagna genom beslut av föreningens medlemmar på ordinarie

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA Anpassade till den fr o m 1 juli 1991 gällande bostadsrättslagen FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Majgården. Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bergsmannen Mindre nr 10 Stadgar

Bostadsrättsföreningen Bergsmannen Mindre nr 10 Stadgar Senast ändrad 2009-06-28 sida 1(11) FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bergsmannen Mindre 10. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar. för Bostadsrättsföreningen Verdandigården. (i Uppsala) Norrtäljegatan 1 A, B och 3 A, B Salagatan 35 A, B, C och 37 Kv. Verdandi i Uppsala

Stadgar. för Bostadsrättsföreningen Verdandigården. (i Uppsala) Norrtäljegatan 1 A, B och 3 A, B Salagatan 35 A, B, C och 37 Kv. Verdandi i Uppsala Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verdandigården (i Uppsala) Norrtäljegatan 1 A, B och 3 A, B Salagatan 35 A, B, C och 37 Kv. Verdandi i Uppsala ANTAGNA VID ÅRSMÖTE 6/5 2015 och STÄMMA 14/9 2015 Med beaktande

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Grinden98. Föreningens har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16 Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN Brf Brunnsviken Utkast till stadgar, version 2 (2004-12-12) Sida 1 (11) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN Innehåll FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE...2 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

Stadgar uppdaterad 2006 11 01. Vi Företagare i Tingsryds kommun, ekonomisk förening

Stadgar uppdaterad 2006 11 01. Vi Företagare i Tingsryds kommun, ekonomisk förening Stadgar uppdaterad 2006 11 01 Vi Företagare i Tingsryds kommun, ekonomisk förening 1 FIRMA Föreningens firma är Vi Företagare i Tingsryds kommun, ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för. Paraden 6

Stadgar för. Paraden 6 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Paraden 6 Skeppargatan 94, Stockholm (antagna vid ordinarie föreningsstämma i maj 2002) Stadgar för bostadsrättsföreningen Paraden 6 Sid 1 Sid Innehållsförteckning 1

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLEKEN, 769606-6302, I UPPSALA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLEKEN, 769606-6302, I UPPSALA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLEKEN, 769606-6302, I UPPSALA FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Soleken. 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Astronomen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

ANPASSNING AVSEENDE ANDRAHANDSUPPLÅTELSER P G A VÄNTAD LAGÄNDRING juli 2014. Följande bestämmelser skiljer sig från stadgeförslaget: 12, 40 och 44

ANPASSNING AVSEENDE ANDRAHANDSUPPLÅTELSER P G A VÄNTAD LAGÄNDRING juli 2014. Följande bestämmelser skiljer sig från stadgeförslaget: 12, 40 och 44 APPENDIX A Ny lydelse av paragraferna 17, 21 och 22 om resultatet av motion 4 blir att stämman ska välja styrelseordförande. Ändringarna är markerade med rött 17 Dagordning Ordinarie föreningsstämma Vid

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Naturvetaren 1 antagna vid föreningsstämmor den 11 maj och 27 maj 2015

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Naturvetaren 1 antagna vid föreningsstämmor den 11 maj och 27 maj 2015 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Naturvetaren 1 antagna vid föreningsstämmor den 11 maj och 27 maj 2015 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är: Bostadsrättsföreningen Naturvetaren 1, organisationsnummer

Läs mer

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm.

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Svärdsliljan 6

Stadgar för bostadsrättsföreningen Svärdsliljan 6 Stadgar för bostadsrättsföreningen Svärdsliljan 6 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Svärdsliljan 6. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Reviderade stadgar antagna vid ordinarie föreningsstämma den 10 maj 2004. STADGAR. för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun

Reviderade stadgar antagna vid ordinarie föreningsstämma den 10 maj 2004. STADGAR. för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun Reviderade stadgar antagna vid ordinarie föreningsstämma den 10 maj 2004. STADGAR för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG 1 (9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sveaborg Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA BRF Kyrkbacken i Solna STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kyrkbacken i Solna Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VEKEN 9, STOCKHOLM

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VEKEN 9, STOCKHOLM STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VEKEN 9, STOCKHOLM MEDLEMSKAP M.M. 1 Firma och ändamål Föreningens firma är bostadsrättsföreningen VEKEN 9. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERS TAK 1

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERS TAK 1 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERS TAK 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Söders Tak 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar Brf Gösen, Eskilstuna

Stadgar Brf Gösen, Eskilstuna Stadgar Brf Gösen, Eskilstuna Organisationsnummer: 718000 1229 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gösen. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Normalstadgar HSB bostadsrättsförening 2003 HSB Brf Ättekulla. 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Ättekulla i Helsingborg.

Normalstadgar HSB bostadsrättsförening 2003 HSB Brf Ättekulla. 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Ättekulla i Helsingborg. NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Ättekulla i Helsingborg. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄVLAGAREN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄVLAGAREN BRF Vävlagaren 1/8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄVLAGAREN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vävlagaren. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HEMTREFNAD

STADGA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HEMTREFNAD STADGA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HEMTREFNAD FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE OCH RÄKENSKAPSÅR 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hemtrefvnad. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen.

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. 3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Nyköping Korvetten 8 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nyköping Korvetten 8. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Malmö Nya Egnahemsförening 2008-01-14 11.45 Stadgar för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening Föreningens namn och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening.

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Bergakungen i Nacka

FÖRSLAG TILL STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Bergakungen i Nacka Brf Bergakung, Sidan 1 (5) FÖRSLAG TILL STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Bergakungen i Nacka Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Bergakungen i Nacka. Föreningen

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN

STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens Firma är Bostadsrättsföreningen Mullvaden Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsförening Brynjan.

Stadgar för Bostadsrättsförening Brynjan. 1 (9) INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Brynjan. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent

Läs mer

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun STADGAR För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DOKTOR LINDH

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DOKTOR LINDH STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DOKTOR LINDH FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Doktor Lindh. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Förslag nya STADGAR för Bostadsrättsföreningen Bondetorpet Söder Organisationsnummer 769603-5992

Förslag nya STADGAR för Bostadsrättsföreningen Bondetorpet Söder Organisationsnummer 769603-5992 Förslag nya STADGAR för Bostadsrättsföreningen Bondetorpet Söder Organisationsnummer 769603-5992 OM FÖRENINGEN 1 Namn och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 4 Medlemskapsprövning 5 Bosättningskrav 7

Läs mer

Bostadsrättslagen (1991:614) Utfärdad 1991-05-30 Uppdaterad t.o.m. SFS 2003:867

Bostadsrättslagen (1991:614) Utfärdad 1991-05-30 Uppdaterad t.o.m. SFS 2003:867 Bostadsrättslagen (1991:614) Utfärdad 1991-05-30 Uppdaterad t.o.m. SFS 2003:867 1 kap. Inledande bestämmelser Grundregler om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt 1 En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Draken 20

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Draken 20 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Draken 20 1 Firma, ändamål och sätesort Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Draken 20. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Stadgar För Bostadsrättsföreningen Haga-Alm Organisationsnummer 769604-1610 Gäller efter antagande vid föreningsstämmor 2012-05-23 och 2012-06-12 Föreningens Firma och Säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer