Enheten för fordon. KONTROLLORGAN FORDON NYHETSBREV nr kontakta myndigheten med skriftliga kommentarer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enheten för fordon. KONTROLLORGAN FORDON NYHETSBREV nr 1 2012. kontakta myndigheten med skriftliga kommentarer."

Transkript

1 Enheten för fordon KONTROLLORGAN FORDON NYHETSBREV nr kontakta myndigheten med skriftliga kommentarer. Trender och utveckling Det finns för närvarande 1132 bilverkstäder, eller andra företag, som bedriver kontrollverksamhet inom fordonsbranschen vilka har ackrediterats av Swedacs fordonsenhet. Antalet ackrediteringar fördelat per område är; Några av de tekniska handläggarna på fordonsenheten pustar ut efter en hård kamp på folkracebanan. Foto: J Hansson Inledning I detta första nyhetsbrev för året vill vi framförallt informera om en del förändringar i reglerna för kontrollbesiktning och flygande inspektion som gäller sedan årsskiftet. Andra förändringar att vara observant på är den reviderade versionen av ISO/IEC Inom Swedac pågår förberedelser för införandet av denna uppdaterade standard. Den nya versionen av standarden publicerades den 27 februari i år och den svenska översättningen förväntas också bli tillgänglig inom kort. Under hösten räknar vi med att genomföra de första bedömningarna hos kontrollorgan utifrån den reviderade standardens krav. Vi kan även nämna att Vägverkets föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av färdskrivare (VVFS 2005:80) är under omarbetning och kommer ut på remiss till branschen under försommaren. Remissen kommer att finnas tillgänglig på Transportstyrelsens hemsida, och de som har synpunkter på de förslagna ändringarna kan då Egna reparationer: 1031* Analoga färdskrivare: 259 Digitala färdskrivare: 250 Hastighetsregulator: 202 Trycksättning med gas: 44 Taxameter: 82 *Under 2011 utförde ackrediterade verkstäder släckningar efter besiktningsföretagens underkännanden vid årlig kontrollbesiktning. Detta innebär att fordonsverkstäderna släcker i snitt ca 190 förelägganden om ny kontrollbesiktning (efterkontroll) per år. Då det vid kontrollbesiktningar under 2011 underkändes ca 1,5 miljoner fordon med krav på efterkontroll innebär det att andelen efterkontroller som utförs hos ackrediterade verkstäder fortfarande är relativt blygsam och i storleksordningen 13 %. Enheten har sedan besiktningsmarknaden omreglerades 1 juli 2010 ackrediterat 234 besiktningsstationer där kontrollbesiktning, och i en del fall även registrerings-, lämplighets-, och mopedbesiktningar utförs. För närvarande finns följande företag ackrediterade för besiktning av bilar och släpvagnar till bilar, motorcyklar, samt vissa andra fordonstyper; Info 12:4

2 4130 AB Svensk Bilprovning 7952 A-besiktning AB (Carspect) 8039 Fordonsprovarna i Väst AB 8054 Dekra Automotive AB 8083 Applus Bilprovning AB 8097 YBB Ystad Besiktning AB Ändrade regler för kontrollbesiktning och flygande inspektion Transportstyrelsens ändringsföreskrifter (TSFS 2011:101) som utkom från trycket 16 december ifjol kompletterar de tidigare utgivna föreskrifter om kontrollbesiktning (TSFS 2010:84). Reglerna trädde ikraft 31 december Dags för besiktning? Foto: Petr Kovar De nya aktörerna på marknaden har i huvudsak fokuserat på besiktning av fordon med totalvikter på 3,5 ton eller lägre, med undantag för 8039 Fordonsprovarna i Väst AB i Göteborg. Några av de nya besiktningsföretagen har öppnat verksamhet i flera län. Det har dock av naturliga skäl varit en hovsam takt i uppbyggnaden av nya besiktningsorganisationer. Från Bilprovningens ägare har meddelats planer på att sälja ut paket med nätverk av stationer till högstbjudande, vilket framledes kan bidra till en mer fungerande konkurrens på besiktningsmarknaden. Därtill har SMP Svensk Maskinprovning AB och Inspecta Sweden AB ackrediterats för fordonsbesiktningar av kategori-3 fordon, d.v.s. traktorer, motorredskap, mobilkranar, tunga terrängvagnar samt släpfordon till dessa fordonstyper. Dessutom kan nämnas att något/några besiktningsföretag även ackrediterats för provning inför enskilt godkännande (fabriksnya EG-motorfordon som importerats till eller tillverkats i Sverige), kontroll av fordon för transport av farligt gods eller för kontroll av fordonsmonterade lyftanordningar, t.ex. bakgavel- eller sidolyftar. 2(6) Bakgrunden till dessa ändringsföreskrifter är att EU-kommissionen har ändrat (2010/48/ EU) i direktiv 2009/40/EG som innefattar föreskrifter om kontrollbesiktning av fordon inom unionen, och att Transportstyrelsen har behövt justera de svenska föreskrifterna för överensstämmelse med direktivet. Här nedan följer ett axplock av de förändringar som berör dels vissa övergripande paragrafer och dels detaljer i programmen för kontrollbesiktning av bilar och släpvagnar till bilar, samt motorcyklar. Berörd kontrollantpersonal förutsätts bekanta sig med de nya föreskrifterna i sin helhet, men vår beskrivning kan vara ett stöd med hållpunkter om vad som är nytt; - EG-Numrering ska anges efter komponent/ detalj på protokoll från kontrollbesiktning av bilar, släpvagnar och motorcyklar. Kontrollprogrammen har fortfarande samma indelning i system och inbördes numrering och ordning som tidigare, men många detaljer och komponenter har fått en kompletterande referens till EG-direktivets motsvarande nummer inom parentes. - I föreskriftens 3 kap 7 har tidigare angivits att om kontrollprogrammet inte har kunnat genomföras i sin helhet vid kontrollbesiktning beroende på bristfälligheter i ett fordons funktion, eller på att fordonet inte varit lämpligt för trafik, skulle fordonet föreläggas om en ny kontrollbesiktning. Sådana förelägganden har dock inte haft något formellt stöd i fordonsförordningen (2009:211) 6 kap.

3 När ett besiktningsföretag finner brister av kategori 2 på ett fordon kan de bara förelägga fordonsägaren att inom viss tid antingen låta fordonet genomgå en ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid en ackrediterad verkstad. Därför har Transportstyrelsen genom TSFS 2011:101 nu ändrat föreskrifterna, så att det istället framgår att sådana fordon ska underkännas. En ackrediterad verkstad har befogenhet att kontrollera de reparationer företaget utfört på ett fordon, och i viss mån även kontrollera de komponenter som har en direkt relation till, eller kan vara påverkade av, den eller de fordonsdetaljer som har reparerats. Verkstaden måste dock vara mycket uppmärksam på informationen i besiktningsprotokollet och om något eller några kontrollmoment som inte har med reparationerna att göra kvarstår att utföra. Det är verkstadens ansvar att i sådana fall inte åberopa ackrediteringen för aktiviteter man saknar behörighet till, utan hänvisa fordonets ägare till besiktningsföretagen för slutförande av kontrollbesiktningen. - En ny bestämmelse införs genom 3 kap 9. Enligt kontrollprogrammen kan en ändring av ett fordon som normalt ska föranleda krav på registreringsbesiktning bedömas som en bristfällighet om fordonsägaren avser eller har möjlighet att enkelt återställa fordonet till tidigare godkänt utförande. Då bedöms bristen som 2:a och ägaren måste inställa fordonet till kontrollbesiktning eller reparation och provning vid en ackrediterad verkstad. huruvida kategorin ingår i företagets ackreditering eller inte. Här följer några exempel på nyheter i besiktningsprogrammen för bilar, släpvagnar samt motorcyklar. - Bedömningen av prestanda hos färdbromsen på personbil, tung lastbil och tung släpvagn skärps för fordon som är tagna i bruk 2012 eller senare. I kontrollprogrammet införs fler gränsvärden för underkännande på grund av otillräcklig retardation. - Kontroll av EPS-indikering (Electric Power Steering / elektrisk servostyrning) införs på bil. Om det finns indikering på systemfel, eller att varningsanordningen inte fungerar, bedöms bristen med en 2:a. - Kontroll av ESC-indikering (Electronic Stability Control/ antisladdsystem) införs på bil. Om det finns indikering på systemfel, eller om varningsanordningen inte fungerar, bedöms bristen som en 2:a - Kontroll av SRS-indikering (Supplemental Restraint System/ airbag) införs på bil. Om det finns indikering på ett systemfel, eller att varningsanordningen inte fungerar, bedöms bristen som en 2:a. - Fordonskategori och datum för nästa periodiska kontrollbesiktning ska i fortsättningen anges på besiktningsprotokoll. När det gäller besiktningsdatumen finns dock övergångsbestämmelser med innebörden att uppgiften ska anges senast från och med den 9 december i år. Uppgiften om fordonskategori kan hjälpa verkstaden att lättare identifiera om en lastbil är tung eller lätt och 3(6) SRS-indikering (airbag) ska numer kontrolleras vid en kontrollbesiktning. Foto: Swedac Transportstyrelsen har tidigare inte bedömt det som nödvändigt att underkänna bilar, som

4 har en varningslampa för SRS som varnar för fel i systemet. Men om bilens inbyggda säkerhet ska fungera enligt biltillverkarens konstruktion, behöver även de så kallade krockkuddarna fungera. Många bilar har till exempel särskilda bilbälten, beroende på om de sitter monterade på en plats med krockkudde eller en plats utan krockkudde. - Kontroll av solskydd införs i programmet. Kontrollpunkten gäller dock endast bussar. Befintligt solskydd som inte fungerar, bedöms med 2X. - Kontroll av störningsskydd i elsystemet införs. I Sverige krävs att tändsystem i bilar är åtgärdade mot radiostörning fr.o.m års modell. Om det vid okulärkontroll framkommer att störningsskydd saknas, bedöms felet med 2X. - Kontroll av underkörningsskydd införs även på lätta lastbilar och släpvagnar. Kraven tillämpas på fordon som är tagna i bruk 1 juli 2010 eller senare. - Kontroll av vägmätare införs på bilar från och med fordonsår Om bilen har en vägmätare, jämförs aktuell mätarställning mot den uppgift som registrerats i vägtrafikregistret i samband med föregående besiktning. Om vägmätarställningen är uppenbart manipulerad bedöms bristen med 2X. - Kontroll av kontur- och linjemärkning införs för tunga lastbilar och tunga släp som tagits i bruk från och med augusti Om märkningen är skadad eller av fel typ bedöms bristerna med 2X. För äldre fordon med krav på EG-reflexer kan sådana reflexer ersättas med kontur- och linjemärkning, om märkningen uppfyller kraven på ECE-godkännande och montering. - Kontroll av stöldskydd införs för bil. Om bedömning görs att stöldskyddet saknas, är ur funktion eller om dess funktion är osäker antecknas bristen som en 2:a. - Kontroll av möjlighet till fastsättning av rullstol tydliggörs i programmet. Samma bedömningar som gäller för förar- och passagerarsäte ska tillämpas. - Kontroll av utrymmen för livsmedelsberedningar och hygienutrymmen införs på bil. Om det vid besiktning bedöms att utrymmenas utformning eller placering innebär en risk för personskada under färd antecknas bristen som en 2X. Upphovsrätt: VBG Truck Equipment AB 4(6) - Högre retardationskrav införs för mopeder och motorcyklar från fordonsår Dessutom införs ett gränsvärde för retardation med endast bakhjulsbromsen ansatt. Under bedömningsgrunder i kontrollprogrammet anges vilket gränsvärde på retardation som gäller för olika fordonskategorier. En två-

5 hjulig moped betecknas L1e, trehjulig moped L2e, tvåhjulig MC L3e, MC med sidvagn L4e, trehjulig MC L5e, lätt fyrhjuling L6e samt tung fyrhjuling L7e. Kategorindelningen beskrivs mer ingående i Europaparamentet och rådets direktiv 2002/24/EG. - Bedömning av backspeglar för trehjuliga motorcyklar med förarhytt eller slutet karosseri flyttas fram till att gälla för fordon som togs i bruk 17 juni 2003 eller senare. - Kontroll av om hastighetsmätare går att avläsa i mörker införs för motorcyklar. Dessutom införs en bedömning av befintlighet för hastighetsmätare för motorcyklar från och med 1975 års modell. I båda fallen är bedömningen 2X (undantag för enduro och trialcyklar). Transportstyrelsens har även publicerat ändringsföreskrifter (TSFS 2011:109), vilka utkom från trycket 16 december ifjol, till de tidigare utgivna föreskrifterna om flygande inspektion (TSFS 2010:85). Ändringarna trädde ikraft den 1 januari Bl.a. kan noteras att protokollet som polisen ska använda vid flygande inspektion får ett förändrat utförande, och kommer att bestå av flera sidor. Färdskrivarområdet I december 2010 fattade regeringen beslut om att föra över ansvaret för att utföra företagskontroller hos transportföretag när det gäller uppfyllandet av kör- och vilotider från Polisen till Transportstyrelsen. Förändringen trädde ikraft den 1 januari Åkeriföretagen har nu framfört oro över vad som händer när information från havererade digitala färdskrivare inte går att kopiera, och om Transportstyrelsen sedan frågar efter färdskrivardata för att kunna utföra företagskontrollen. Enligt föreskrifterna (VVFS 2005:80) ska vid byte av en digital färdskrivare data kopieras, och aktuellt transportföretag delges uppgifterna. Om data inte kan kopieras från färdskrivaren på grund av ett fel i färdskrivaren ska verkstaden istället utfärda ett intyg som överlämnas till bolaget. I förekommande fall kan då detta intyg uppvisas, som ett bevis på att information har gått förlorad och att den inte medvetet undanhålls. Swedac har fått indikationer på att intyg kanske inte alltid har utfärdats eller distribuerats av ackrediterade verkstäder i den utsträckning som varit nödvändigt, och vill därför påminna om kraven. Intygsblanketten, B150, finns tillgänglig på Swedacs hemsida, flik» Föreskrifter & dokument. Swedac kommer vid kommande tillsyner att ägna särskild uppmärksamhet åt hanteringen av färdskrivardata och intyg. Ändrade nummer vid direktrapportering och beställning av verkstadskort Vid nyansökningar och vid utökning med filial/-er samt vid omorganisationer som omfattar ackrediteringsområdena egna reparationer och/eller digitala färdskrivare tilldelas i fortsättningen s.k. 698-nummer ur Trafikregistret. Detta görs för att lättare kunna särskilja registrering/transaktioner av ackrediterad verksamhet från övriga delar av Trafikregistret som även omfattar en mängd andra ärenden. Vid rapportering av utförda kontroller av egna reparationer, eller vid beställning av verkstadskort för digitala färdskrivare, ska dessa 698-nummer användas. Om rapportering av utförda kontroller av egna reparationer ska ske via direktrapportering måste dessutom verkstadens informationsförmedlare kontaktas skriftligen. De behöver då få uppgifter om företagets organisationsnummer och det 698-nummer/filialnummer som tilldelats. Om det finns frågor kontaktas Trafikregistrets Helpdesk per telefon (6)

6 I det fall verkstaden använder sig av Transportstyrelsens intygsblankett är det dock fortfarande ackrediteringsnumret tillsammans med suffixet som gäller. För verkstäder, där ingen förändring skett, ska som tidigare organisationsnummer och eventuella filialnummer (699-) användas. När en organisation har filialer ska alltid tilldelat filialnummer för respektive verkstad användas (se ert beslut). Ta gärna kontakt med oss på Fordonsenheten! Här ser ni vilka som arbetar på enheten för fordon, och som ni kan kontakta om ni har några frågor. Patrik Andersson Camilla Arcabic Assistent, Borås Per-Anders Lingman Ulf Lundborg Dick Nummelin Peter Nyberg Håkan Pettersson Reijo Sakko Göran Ståhlklinga Rolf Berg Torbjörn Carlsson Bästa hälsningar, Personalen på Enheten för fordon vid Swedac Louise Davertz Assistent, Stockholm Wåge Elmeke Janne Hansson Tomas Holm Enhetschef Kent Karlsson 6(6)

Regeringens proposition 2009/10:32

Regeringens proposition 2009/10:32 Regeringens proposition 2009/10:32 Fordonsbesiktning Prop. 2009/10:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson (Näringsdepartementet)

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (34)

Konsekvensutredning 1 (34) Konsekvensutredning 1 (34) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund och Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid

Kör- och vilotid. Kör- och vilotid 137 Omfattning av reglerna EU-förordningen ska tillämpas på vägtransporter av gods, om fordonens högsta vikt inklusive släpvagn eller påhängsvagn överstiger 3,5 ton. Det innebär att om en personbil eller

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1 (33) Vägtrafikavdelningen Datum Yrkestrafikenheten 2010-06-04 PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT Framtagen i samarbete med Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussbranschens

Läs mer

Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg

Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg 1 (79) TSV 2012-1207 POA-337 2016/12 Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg Redovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE 2 (79) Innehåll SAMMANFATTNING... 6 FÖRFATTNINGSFÖRSLAG... 10

Läs mer

Vill du veta mer? Du är också välkommen att besöka oss på www.bilprovningen.se/foretag. www.bilprovningen.se/foretag

Vill du veta mer? Du är också välkommen att besöka oss på www.bilprovningen.se/foretag. www.bilprovningen.se/foretag Vill du veta mer? För mer information om våra tjänster eller hur Bilprovningen kan underlätta din vardag kontakta ansvarig områdeschef för stationen eller ring 0771-600 900. Du är också välkommen att besöka

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

instruktion direktanmälan

instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 2 instruktion direktanmälan instruktion direktanmälan 3 innehåll introduktion... 4 Registrering för vem?... 4 Skyldigheter... 4 Utbildning... 4 Säkerhet... 4 Återtagande av tillstånd...

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sarah Kers Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion trafikmedicin Konsekvensutredning Förslag till ändring av föreskrifter om

Läs mer

4. Kör- och vilotidsregler

4. Kör- och vilotidsregler 4. Kör- och vilotidsregler Inledning Alla som arbetar med vägtransporter ska ha goda arbetsförhållanden. De ska ha rätt till regelbunden vila och de ska aldrig behöva köra orimligt långa arbetspass. Därför

Läs mer

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria

Kör- och vilotider Färdskrivare. Promemoria Kör- och vilotider Färdskrivare Promemoria RättsPM 2007:12 Utvecklingscentrum Malmö Juni 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Aktuella förordningar samt EG- förordningar och direktiv...4 2.1 Förordningen

Läs mer

Sammanfattning. Miljö- och Energidepartementet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm den 11 maj 2015

Sammanfattning. Miljö- och Energidepartementet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm den 11 maj 2015 Miljö- och Energidepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 11 maj 2015 Remissvar: Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

Läs mer

Redovisningscentraler för taxi

Redovisningscentraler för taxi Ds 2013:66 Redovisningscentraler för taxi Näringsdepartementet Ds 2013:66 Redovisningscentraler för taxi Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04

Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 Information från Motormännens Juristavdelning PRIVATIMPORT AV BIL 2008-02-04 1 Register A. Inledning s. 3 B. Att importera från annat EU-land s. 3 B 1. Varifrån är det bäst att köpa bilen? s. 3 B 2. Hur

Läs mer

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter

Dispenstransporter - en handbok. Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Dispenstransporter - en handbok Undantag för breda, långa och tunga vägtransporter Titel: Dispenstransporter (breda, långa och tunga vägtransporter) en handbok Publikationsnummer: 2011:057 ISBN: 978-91-7467-121-6

Läs mer

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Antagna teter - Tisdagen den 11 mars 2014 - Trafiksäkerheten hos nytto ***I -... Sida 1 av 39 http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-//ep//tet+ta+p7-ta-2... Europaparlamentet Inde Föregående

Läs mer

Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m.

Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m. Sida 1 (12) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m. Överklagandet

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

afikmedicin Körkort med alkolås

afikmedicin Körkort med alkolås Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Sektion trafikmedicin Nr 21 november 2011 Prenumerera gratis på Nyhetsbladet s. 13 Ny lag och ny förordning om behörighet för lokförare s. 8 Körkort

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

Ingripanden, överklaganden

Ingripanden, överklaganden Kapitel 7 Ingripanden, överklaganden med mera I detta kapitel går vi igenom de olika verktyg tillsynsmyndigheten kan använda sig av för att få till stånd en rättelse av de brister som kan ha påträffats

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

11 Medborgarnas acceptans för alkolås

11 Medborgarnas acceptans för alkolås 11 Medborgarnas acceptans för alkolås MHF och Salus Ansvar har låtit SIFO göra en undersökning av attityder till frivillig installation av alkolås i privata bilar. Undersökningen genomfördes i februari

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden Konsekvensutredning 1 (10) Datum Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning.

Transportstyrelsen ansåg att det saknades skäl för omprövning. HFD 2013 ref 30 Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om

Läs mer