6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst"

Transkript

1 Protokoll fört vid Nitus årsstämma den 11 maj 2004 i Sandviken 1) Årsstämmans öppnande Nitus ordförande Ulrika Grönqvist hälsar stämmodeltagarna välkomna och förklarar 2004 års Nitusstämma öppnad. 2) Val av ordförande för stämman Gunnar Olsson, Söderhamn föreslås som mötesordförande under stämman. att välja Gunnar Olsson, Söderhamn till mötesordförande under stämmoförhandlingarna. 3) Val av sekreterare för stämman Anna Hvarfner Arvidsson, Alingsås föreslås som mötessekreterare under stämman. att välja Anna Hvarfner Arvidsson, Alingsås till mötessekreterare under stämmoförhandlingarna. 4) Val av justeringsmän Ulf Ståhlbröst, Lycksele och Carin Magg, Tranås föreslås som justerare under stämman. att välja Ulf Ståhlbröst, Lycksele och Carin Magg, Tranås att justera stämmoprotokollet. 5) Justering av röstlängd Röstlängden justeras efter upprop. Ombud från 37 deltagande kommuner är närvarande. att fastställa den justerade röstlängden (bilaga 1). 6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Mötesordföranden ställer frågan om stämman blivit behörigen utlyst. att förklara stämman behörigen utlyst. 7) Fastställande av dagordning Förslag till dagordning föreligger (bilaga 2). att fastställa föreslagen dagordning.

2 8) Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse Föreningens kassör, Jan Bäcklin, redovisar Nitus årsredovisning och föreningens revisor, Lennart K Persson, presenterar revisorernas berättelse (bilaga 3). Föreningens ordförande, Ulrika Grönqvist, presenterar Nitus verksamhetsberättelse (bilaga 4). att godkänna Nitus verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisorernas berättelse, som läggs till handlingarna. 9) Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust Föreningens kassör, Jan Bäcklin, presenterar föreslagen balansräkning och resultaträkning samt förslag till beslut i anledning av årets vinst (bilaga 5). att fastställa föreslagen balansräkning och resultaträkning samt förslag till beslut i anledning av årets vinst. 10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Mötesordföranden frågar stämman om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 11) Fastställande av årsavgift Förslag om oförändrad medlemsavgift på kr lämnas. Mötesordförande Gunnar Olsson föreslår att i framtiden ändra så att denna punkt Fastställande av årsavgift flyttas till höststämman då budgeten fastställs. att godkänna förslaget om oförändrad medlemsavgiften för 2004 på kronor per år. 12) Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer Föreningens kassör, Jan Bäcklin, föreslår oförändrade arvoden för styrelseledamöter och revisorer för år att godkänna styrelsens rekommendation på oförändrade arvodesersättningar för år ) Budget Föreningens kassör, Jan Bäcklin, presenterar 2004 års budget och föreslår revidering enligt följande; ökning av posterna annonsering med kr, marknadsföring med kr och möteskostnader med kr samt en ökning av övriga intäkter med kr och en minskning av omkostnader kansli med kr. att godkänna styrelsens förslag på revidering av 2004 års budget enligt ovan.

3 14) Val av ordförande Ulrika Grönqvist föreslås få förnyat förtroende som ordförande i Nitus. att utse Ulrika Grönqvist till föreningens ordförande. 15) Val av övriga ledamöter och suppleanter Valberedningen föreslår omval och nyval enligt nedan. Val av ordinarie styrelseledamöter Tidigare ordinarie ledamöter Maj-Sofie Andersson, Sandviken 1 år kvar Roger Karlén, Alingsås 1 år kvar Ann-Kristin Leiderud, Kramfors 1 år kvar Kent Wallén, Katrineholm och Vingåker 1 år kvar Jan Bäcklin, Bollnäs omval 2 år Per de Faire, Motala nyval 2 år Hans Lindgren, Aneby Karl-Axel Hill, Östra Göinge omval 2 år Hans Lindgren, Aneby omval 2 år Jonny Pedersen, Avesta nyval 2 år Liselott Länsmans, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen Val av ersättare till styrelsen Tidigare ersättare Karin Berkö, Östersund 1 år kvar Wivi Blomqvist, Arboga 1 år kvar Göran Karlsson, Vimmerby 1 år kvar Jan Danielski, Lidköping omval 2 år Marianne Hansson, Norrtälje omval 2 år Thomas Norgren, Söderhamn omval 2 år Bert Persson, Mora nyval 2 år Jonny Pedersen, Avesta Ulf Ståhlbröst, Lycksele nyval 2 år Per de Faire, Motala att följa valberedningens förslag enligt ovan. 16) Val av revisorer och revisorssuppleanter Valberedningen föreslår omval enligt nedan. Val av revisor och revisorssuppleanter Ordinarie auktoriserad revisor Hans Ågren, Bollnäs Suppleant Annika Forsberg, Bollnäs Ordinarie föreningsrevisor Lennart K Persson, Visby Suppleant Leif Ljungberg, Tyresö att följa valberedningens förslag enligt ovan. omval 1 år omval 1 år omval 1 år omval 1 år

4 17) Val av valberedning Stämman föreslår omval av valberedningen, som består av Gunnar Olsson, Söderhamn, Lennart K Persson, Visby och Yvonne Lindbom, Nässjö. Gunnar Olsson, Söderhamn, föreslås till valberedningens sammankallande. att följa valberedningens förslag enligt ovan och välja Gunnar Olsson, Söderhamn till valberedningens sammankallande. 18) Val av nya medlemmar Medlemsansökningar har inkommit från Karlshamns kommun och Nacka kommun. Styrelsen har behandlat ansökningarna och rekommenderar stämman att dessa väljs in som medlemmar i Nitus. att välja in Karlshamns kommun och Nacka kommun som medlemmar i Nitus våren ) Rapporter från noder Västerbotten/Österbotten Ulf Ståhlbröst, Lycksele, informerar från noden Västerbotten/Österbotten. Ur noden Norra kust har en ny nod bildats: Noden Västerbotten/Österbotten. För närvarande ingår åtta kommuner totalt, fem i Västerbotten i Sverige (Dorotea, Lycksele, Robertsfors, Skellefteå och Åsele) och tre i Österbotten i Finland (Nykarleby, Närpes och Vasa). Personliga kontakter har knutits inom noden och ett kontaktnät har etablerats över nätet. Ingen fysisk träff på ett ställe med alla medlemmar i noden har ännu ägt rum. Dyra färjeförbindelser över Bottenviken är den främsta förklaringen men vi skall förbättra kontakterna. Vi skulle behöva ta bättre hand om främst våra finska representanter i Nitus. En lösning vore en träff, gärna ett styrelsemöte, i förslagsvis Vasa till hösten ju förr, desto bättre. I övrigt går det ju inom noden att använda videokonferenser och datanätet. Det gäller att stärka noden och tydliggöra funktionen i nätverket. Österbotten-Västerbotten är en intressant och utvecklingsbar nod. Positivt för oss i Norrlands inland är att Umeå universitet har utlokaliserat en filial till Lycksele, vägg i vägg med Lycksele lärcentrum, våningen ovanför Stadsbiblioteket. Lärcentrum samarbetar även med andra universitet och högskolor inom kommunalförbundet Partnerskap Inland/Akademi Norr. I Lycksele arbetar vi särskilt med högskoleutbildning som ett medel för näringslivsutveckling och tillväxt. Lycksele lärcentrum satsar liksom andra lärcentra på att utveckla funktionerna mötesplats, mäklare och motor för flexibelt lärande. Vi tycker att beställarna av utbildningen, anordnarna av utbildningen och studenterna måste få avkastning på gjorda insatser. Norra kust Ann-Kristin Leiderud, Kramfors, informerar från noden Norra kust. Under detta år har följande aktiviteter skett i Norra kust sedan noden delats i två delar, Norra kust och Västerbotten/Österbotten.

5 Vi har i ett samverkansprojekt mellan kommunerna Kramfors och Sollefteå, Länsstyrelsen och Kommunförbundet arbetat fram en samverkansmodell för länets KHiS/Nitus-samarbete. Vi ville arbeta fram en modell för att jobba med utveckling av lärcentra/studiecentra som både berörde KHiS och Nitus. Vi hade tidigare suttit med i alltför många möten med ungefär samma människor och ungefär samma frågor att diskutera, men för olika organisationer. Det var ohållbart. Under hela detta halvår har vi nu haft gemensamma träffar i KHiS och Nitus. Vi har vid dessa träffar försökt hitta en för noden/länet gemensam fråga. Just nu arbetar vi med motorfunktionen. Hur skall lärcentra/studiecentra bli den motor för näringslivsutveckling som vi vill vara? Som vi tror behövs. Vi tycker att vi ser en bra ingång i de regionala kompetensråd som finns i länen. Det känns väldigt bra och effektivt att arbeta på detta sätt och vi i Nitus får ju då också Mitthögskolan väldigt nära oss då Brittmarie Myringer, Mitthögskolan, finns med på våra träffar. Vi har deltagit i Mitthögskolans projekt Steget som skall leda till att fler vågar ta steget in i högskolestudier. Det projektet gjorde att vi kommer att kunna starta kursen Pedagogik A, 20 p vt-05. Mitthögskolan fanns också vid varje lärcentra/studiecentra en dag för direktantagning till vissa av sina kurser. Överhuvudtaget ser vi i noden att Mitthögskolan närmar sig kommunerna och är mer välvilligt inställd till samarbete. Ett nytt lärcentrum har också invigts under denna period. Sundsvalls kommun invigde sitt lärcentrum som finns i anslutning till idrottsarenan i slutet av mars. Förhoppningsvis är Sundsvalls kommun snart Nitusmedlem. Härnösands kommun arbetar oförtrutet på med att få till en etablering av lärcentrum. Sollefteå och Kramfors kommun har också tillsammans med länsbiblioteket och kommunbiblioteken ett projekt som skall leda till en bättre infrastruktur för vuxnas lärande där biblioteken tar en större roll. Just nu håller en film på att produceras som skall visa vilken infrastruktur och vilket stöd vuxna kan ha tillgång till i sitt lärande. Både när det gäller teknik, studievägledning och lokaler i form av studieplats på bibliotek, en vrå i ungdomsgymnasiet, hemma etc. I övrigt ser lärcentra/studiecentra i länet lite olika ut vad gäller organisation och verksamhet. Några finns under kommunstyrelsen andra under någon utbildnings- eller kulturnämnd. Vissa har samlat hela vuxenutbildningen under samma tak, andra arbetar enbart med högskoleutbildning. Jämtland Jan Zakrisson, Svenstavik i Bergs kommun, informerar från noden Jämtland. Lärcentra Jämtland är ett projekt som pågått sedan I Lärcentraprojektet ingår Jämtlands samtliga åtta kommuner samt Jilu (Åsbygdens naturbruksgymnasium). De första två åren byggde vi upp infrastrukturen för våra lärcentra för att från 2003 och fram till 2005 arbeta med att fylla lärcentra med verksamheter. Vi arbetar med olika delprojekt över kommungränserna: bibliotek, validering, teknik, handledning (service), vägledning, marknadsföring, mäkleri, Åreskolan, utvärdering, kvalitetssäkring, databas för registrering av lärcentrastudenter. Tanken med delprojekten är att efter projekttidens slut ha utarbetat en strategi för samverkansområden över kommungränserna i Jämtland. Lärcentra Jämtland fick 1 miljon kronor av CFL för vidare utveckling av lärcentra.

6 Högskoleutbildningar som har lagts ut till Östersund fr o m hösten 2004 är: - Lärarutbildningen från Mitthögskolan, Härnösand, som kommer att gå med Östersund som samlingsort. Totalt till de båda inriktningar som genomförs i Östersund har ca 200 personer sökt. - Livsmedelsutbildning från Umeå universitet, 80 p med Ås som samlingsort. - Eventuellt en ITM utbildning från KTH, som för närvarande går mot Söderhamn, kommer även att förläggas i Östersund. Lärcentra Jämtland har fått en KY-utbildning med inriktning trä, som kommer att starta till senhösten Hälsingland Muntlig rapport lämnas av Jonny Engström, Ljusdal på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Västerdalarna Muntlig rapport lämnas av Annika Matthed, Vansbro på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Siljansnoden Liselott Länsmans, Siljansutbildarna, informerar från Siljansnoden. Träkraft Siljan ett nytt mål 2 projekt i Siljansregionen, som tillsammans med branschen skall utveckla en ny utbildning inom trä och design. Arbetsterapeut är en ny distansutbildning i Siljansregionen. Nytt KY-samarbete med Örebro universitet har gett vid handen utbildningen Drifttekniker 90 p med 15 utlokaliserade platser. Det är stor efterfrågan på tekniker inom värme och energiområdet. Ny distansutbildning på magisternivå Biblioteks- och informationsvetenskap 80 p startar i höst. Siljavux (CFL-projekt) förstudie avslutas 31 maj och många förslag till fortsatt samverkan kring kommunal vuxenutbildning har framkommit i de aktiva arbetsgrupperna. Utvecklingslots är ett nytt projekt tillsammans med Högskolan Dalarna (Innovativa åtgärder), som handlar om att hitta nya kontaktytor mellan forskning och näringsliv och därmed få till stånd mer produktutveckling hos mindre företag som ligger perifert ifrån högskolor och universitet. Södra dalarna Muntlig rapport lämnas av Jonny Pedersen, Avesta på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Nitus Östra och Stockholm Ulf Finnhammar, Kista, informerar från noden Nitus Östra och Stockholm. Förra året aktiverade vi oss inom Yrkesforum en kollegial lärandecirkel. Vi har försökt arbeta vidare på vårt nätverksarbete och har sedan höststämman i november genomfört tre möten. De två senaste var en kombination av fysisk träff och telebild för dem som inte kunde närvara. Vi tycker fortfarande att det bästa är att ses på samma ställe men kan konstatera att kompromissen med telebild för dem som inte har någon möjlighet att komma ändå är ett bra alternativ. Vårt samarbete inom Nitus Östra känns lovande och vi planerar en del gemensamma aktiviteter under kampanjmånaden i oktober Vi har diskuterat marknadsföringsfolder och några kommuner har gjort gemensamma sådana. Lokalt har en del konferenser och hearings genomförts.

7 Södermanland-Gotland-Östergötland Kent Wallén, Katrineholm och Vingåker, informerar från noden Södermanland-Gotland- Östergötland. Eftersom noden består av kommuner inom ett relativt stort geografiskt område där vi ofta arbetar tillsammans med kommuner i angränsande noder (områden), exempelvis Mälardalsregionen, har vi för närvarande inte lyckats hitta någon bra struktur på vårt arbete. Dock ska genast sägas att detta inte inneburit att vi rullat tummarna utan samarbetet har emellanåt varit både konstruktivt och givande. Ett mer informellt nätverk finns sedan några år och där deltar ett 40-tal kommuner från Sörmland ner till Höglandskommunerna. Vi har även framförallt från kommunerna i Västra Sörmland ett utvecklat och givande samarbete med Bergslagsnoden. Vi har under verksamhetsåret haft fyra träffar med representation även från utanförliggande kommuner. Deltagare har bl a kommit från Östra Göinge. Aktuella ärenden har varit de lokala behoven av kurser, vilka företrädesvis har relevans för näringslivets olika kluster. Likaså har summariska utvärderingar gjorts av det befintliga kursutbudet och hur detta genomförts. Stark kritik har riktats mot t ex det sätt som Högskolan Trollhättan-Uddevalla behandlar sökande från icke västsvenska kommuner. Genom att stryka dessa trots att de lokala grupperna är stora. En liknande tendens börjar nu även skönjas från Högskolan i Kalmar. Tillvägagångssättet gör att såväl högskola som berörda högskolecentra förlorar förtroende hos allmänheten. Positivt är att andra anordnare, t ex universiteten i Karlstad och Örebro liksom högskolorna i Borås och Gävle, visar stor öppenhet gentemot kommuner, vilka ligger utanför deras traditionella regioner. Även Linköpings universitet visar ett gryende intresse för den tredje uppgiften. En stor fråga under det senaste året har varit det numer så uppmärksammade behovet av att hitta samarbetsformer med de kommunala biblioteken. Där finns goda möjligheter att tillsammans med länsbiblioteken i både Sörmland och Östergötland hitta konstruktiva idéer till ett varaktigt och ömsesidigt samarbete. Till detta återkommer vi i senare rapporter. Inom noden har också diskuterats idéer om en förändring av nodens nuvarande utseende. Detta kommer vi att diskutera vidare under kommande träffar och eventuellt föreslå styrelsen om att revidera nodindelningen i vårt område. Sammanfattningsvis kan sägas att nodarbetet, under året i stort, har varit mycket konstruktivt, då det finns ett stort intresse för detta samarbete bland flertalet kommuner, men att det naturligtvis finns frågor att arbeta vidare med. Detta har vi för avsikt att göra tillsammans under kommande terminer. Bergslagen Muntlig rapport lämnas av Wivi Blomqvist, Arboga på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Västsverige Muntlig rapport lämnas av Jan Danielski, Lidköping på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Småland östra Sten-Arne Kristern, Hultsfred, informerar från noden Småland östra.

8 HögskoleCentrum i Norra Kalmar län har sedan 1996 varit ett EU-projekt som avslutades i och med utgången av Från och med 2004 fortsätter arbetet i vårt område enligt ett samverkansdokument. Våra kommuner har stora svårigheter med ekonomi och har drabbats av en hel del nedskärningar men våra politiker ser ändå vikten av att stödja en fortsatt verksamhet för våra HögskoleCentrum. I Norra Kalmar län ges numera ett flertal programutbildningar och ett stort antal fristående kurser. Studentantalet har stadigt ökat och fler och fler ser HögskoleCentrum som sin möjlighet till högre utbildning. Vi samarbetar bland andra med vuxenutbildningarna när det gäller behörighetsgivande kurser. Samtliga våra HögskoleCentrum har ett mycket nära samarbete med kommunernas näringsliv. Småland inland Muntlig rapport lämnas av Hans Lindgren, Aneby på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Skåne Muntlig rapport lämnas av Karl-Axel Hill, Östra Göinge på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. 20) Rapporter från arbetsgrupper De personer som är understrukna är kontaktpersoner. Internationella gruppen Muntlig rapport lämnas av Hans Lindgren på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Gruppen består av: Hans Lindgren (Aneby), Marita Gustavsson (Nyköping), Wivi Blomkvist (Arboga), Merike Kalholm (Tierp) och Gunnar Olsson (Söderhamn). Kvalitetsgruppen Ulrika Grönqvist informerar att Verksamhetshandboken är uppdaterad och kommer att finnas nedladdningsbar på Nitus internt inom kort. Ulrika Grönqvist informerar vidare att CFL fått i uppdrag av staten i sitt regleringsbrev från den 15 juni 2004 ta fram kvalitetskriterier för landets lärcentraverksamheter. CFL har knutit till sig representanter i referensgruppen från bl a de tre stora nätverken: Jonny Engström (KHiS), Jan Danielski (Westum) och Ulrika Grönqvist (Nitus), som resonerat kring kvalitetsutveckling för lärcentra. Representanterna från nätverken anser att det är viktigt att kvalitetskriterierna utarbetas från lärcentraorganisationerna själva. Gruppen består av: Karin Berkö (Östersund), Jan Danielski (Lidköping), Anita Ferneryd (Bollnäs), Ulrika Grönqvist (Uppsala), Anna Hvarfner Arvidsson (Alingsås), Carin Magg (Tranås), Kristina Sennblad (Tierp) och Gun Britt Sundberg (Hudiksvall) Marknadsföringsgruppen Muntlig rapport lämnas av Gunnar Olsson, Söderhamn på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet.

9 Gruppen består av: Jan Bäcklin (Bollnäs), Ulrika Grönqvist (Uppsala), Marianne Hansson (Norrtälje), Gunnar Olsson (Söderhamn) och Jonny Engström (Ljusdal) Teknikgruppen Muntlig rapport lämnas av Roger Palm, Hudiksvall på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Gruppen består av: Lars Ferneryd (Bollnäs), Maj-Sofie Andersson (Sandviken), Roger Palm (Hudiksvall), Jonny Pedersen (Avesta), Anna Gullberg (Alingsås), Anders Leijon (Nyköping) och Josef Carlsson (Mora). Utvecklingsgruppen Marianne Hansson, Norrtälje, informerar om Utvecklingsgruppens arbete kring Kraftfältskonferensen, Den tänkta Skottlandsresan, Intranätet och Fortbildning. Kraftfältskonferensen sker i Uppsala SLU den november 2004 i samarbete med Samverkansdelegationen, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Nitus, KHiS, Westum, CFL och Statens Kulturråd. Konferensinbjudan kommer att finnas på Nitus hemsida inom kort. Den tänkta Skottlandsresan blir inte av, dels pg av att det anordnas resor dit på många håll, dels att det kan bli dyrt och svårt att få deltagare. Däremot har tanken på en Brysselresa väckts. Intranätet - den nya handlingsplanen ligger nu på intranätet. Diskussioner har förts om att det är låg aktivitet på intranätet och att man kanske kan lägga ut informationsmaterial där för att locka fler till aktivitet. Fortbildning - fortbildningsidéer till hösten: - Seminarier kring handledarrollen att stärka den egna rollen på lärcentra - Marknadsföring - Videokonferenshantering - Behovsinventering - Likheter/olikheter inom lärcentra Gruppen består av: Maj-Sofie Andersson (Sandviken), Ulrika Grönqvist (Uppsala), Marianne Hansson (Norrtälje), Cilla Krantz (Flen), Yvonne Lindbom (Nässjö), Kent Wallén (Katrineholm / Vingåker), Hans-Erik Wikström (Uppsala), Ann Wretman (Gävle) och Karl-Axel Hill (Östra Göinge) Webbgruppen Ingen rapport lämnas. Gruppen består av: Lars Ferneryd (Bollnäs), Maj-Sofie Andersson (Sandviken), Ulrika Grönqvist (Uppsala), Anna Hvarfner Arvidsson (Alingsås) och Jonny Pedersen (Avesta) 21) Utredningar a. Nitus uppvaktning angående statlig finansiering av lärcentra Hans Lindgren, vice ordförande, presenterar arbetet kring Nitus uppvaktning till Göran Persson, vilken handlar om någon form av permanent statsbidrag som är kopplat till närings

10 livsfrågor. Utbildningsminister Thomas Östros uttrycker att det är viktigt med lärcentraverksamhet men anser att det är en kommunal angelägenhet. Tvåhundratjugofem (225) kommuner har svarat på skrivelsen varav tvåhundraen (201) kommuner har svarat ja med ett tydligt politiskt mandat om att driva frågan vidare. Arton (18) kommuner säger formellt nej till att ställa sig bakom uppropet. Nästan samtliga av de arton kommunerna som sagt nej har ett lärosäte i sin kommun, vilket tyder på känsligheten i den här frågan. En handfull kommuner ställer sig bakom sakfrågan men vill inte delta på det här sättet. Totalt finns ca sjuhundra (700) namnunderskrifter från kommuners verksamheter, lärcentra och kommunstyrelser. b. Tentamensavgifter Roger Karlén presenterar arbetsgruppens förslag kring tentamensavgifter (bilaga 6) och ställer frågan om stämman ställer sig bakom Nitus rekommendationer. Stämman ställer sig positiv till Nitus rekommendationer kring tentamensavgifter. att godkänna arbetsgruppens rekommendationer kring tentamensavgifter och ställer sig bakom skrivelsen. c. Revidering av Nitus kvalitetskriterier Ordföranden Ulrika Grönqvist presenterar reviderade kvalitetskriterier för Nitus. Förändringar som gjorts är att: - punkt 2. Tillgänglighet fått ett tillägg om att lokaler samt information bör vara anpassade till personer med funktionshinder. - punkterna om teknikfrågor har samlats under en punkt 3. Teknisk utrustning. - det under punkt 6. Vägledning lagts till att man även ska kunna hänvisa till valideringsresurser Ewa Wettergren Westh, LärCenter i Falköping, framför önskemål om en förändring av skrivningen gällande punkt 1: Ändamålsenliga lokaler. Ewa önskar en tydligare skrivning som speglar ett mer framtidsorienterat förhållningssätt i förhållandet till studenterna och de processer som verkligen stimulerar lärande och inte traditionell utbildning. En mötesplats för gemenskap, utmanande tankeutbyte, dialoger och reflektioner. att godkänna revideringarna av Nitus kvalitetskriterier med tillägget från Ewa Wettergren Westh enligt ovan. 22) Motioner Inga motioner har inkommit till stämman. 23) Ordet är fritt Kommande möten Jonny Pedersen bjuder in till höststämma den 2-3 november Stämmoförhandlingarna kommer att förläggas till Hyttan i Avesta.

11 Remissvar Tre vägar till den öppna högskolan SOU (2004:29) Ulrika Grönqvist informerar att en arbetsgrupp från Nitus gör gemensam sak med Rvux kring Lars Lustigs remissvar på Tre vägar till den öppna högskolan SOU (2004:29). Lärcentrautveckling 10 poäng Jan Danielski informerar att kursen Lärcentrautveckling 10 p, kvartsfart kommer att gå för sista gången till hösten från Högskolan i Jönköping och rekommenderar stämmodeltagarna att ta tillfället i akt att gå kursen. Jan Danielski uppmanar även stämmodeltagarna att sprida möjligheten om att gå den i höst och att gärna puffa för den i olika sammanhang. Kursens kärna ligger i Johan Fridells (Högskolan i Jönköping) uttryck The media is the message. E-seminarier Jan Danielski informerar att e-seminarierna om vad ett lärcentrum är, som Myndigheten för Sveriges nätuniversitet initierade, nu finns tillgängliga via internet. E-seminarierna riktar sig till tre intresseområden. Du hittar e-seminarierna bl a på 24) Stämmans avslutande Mötesordförande Gunnar Olsson tackar deltagarna för en väl genomförd stämma och föreningens ordförande Ulrika Grönqvist tackar stämmans värdar för ett bra arrangemang. Gunnar Olsson mötesordförande Anna Hvarfner Arvidsson mötessekreterare Justeras Ulf Ståhlbröst justerare Carin Magg justerare

12 Bilaga 1 Röstlängd Nitus årsstämma i Sandviken den 11 maj 2004 Kommun Förnamn Efternamn Representerade Röstberättigade kommuner kommuner Alingsås Anna Gullberg 1 1 Aneby Hans Lindgren 1 1 Arboga Wivi Blomqvist 1 1 Avesta Jonny Pedersen 1 1 Berg Jan Zakrisson 1 1 Bollnäs Jan Bäcklin 1 1 Bräcke Anna Jensén 1 1 Falköping Ulrika Isaksson 1 1 Gotland Lennart Persson 1 1 Gävle Ann Wretman 1 1 Hallstahammar Eva Ekstedt Magnusson 1 1 Hofors Jan-Erik Lagerström 1 1 Hudiksvall Roger Palm 1 1 Hultsfred Sten-Arne Kristern 1 1 Järfälla Per Edblom 1 1 Katrineholm Kent Wallén 1 1 Kista Ulf Finnhammar 1 1 Kramfors Ann-Kristin Leiderud 1 1 Köping Carina Wilhelmsson 1 1 Lidköping Jan Danielski 1 1 Ljusdal Jonny Engström 1 1 Lycksele Ulf Ståhlbröst 1 1 Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Älvdalen Liselott Länsmans 5 1 Norrtälje Marianne Hansson 1 1 Nyköping Marita Gustafsson 1 1 Sandvikens kommun Maj-Sofie Andersson 1 1 Sollefteå Torben Svensson 1 1 Surahammar Cecilia Thuresson 1 1 Sveg Mia Ekman-Johansson 1 1 Söderhamn Gunnar Olsson 1 1 Tierp Susann Olsson 1 1 Tranås Carin Magg 1 1 Uppsala Ulrika Grönqvist 1 1 Vansbro Annika Matthed 1 1 Vimmerby Göran Karlsson 1 1 Östersund Karin Berkö 1 1 Östra Göinge Karl-Axel Hill

13 Bilaga 2 Dagordning Nitus årsstämma i Sandviken 11 maj Årsstämmans öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Val av justeringsmän 5. Justering av röstlängd 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av dagordning 8. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse 9. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Fastställande av årsavgift 12. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer 13. Budget 14. Val av ordförande 15. Val av övriga ledamöter och suppleanter 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter 17. Val av valberedning 18. Val av nya medlemmar 19. Rapport från noder 20. Rapport från arbetsgrupper 21. Utredningar a. Nitus uppvaktning angående statlig finansiering av lärcentra b. Tentamensavgifter c. Revidering av Nitus kvalitetskriterier 22. Motioner 23. Stämman avslutas

14 Nitus ÅRSREDOVISNING 2003 Utskriftsdatum Balansräkning Organisationsnummer Räkenskapsåret till Ing. balans Perioden Utg.balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Diverse fordringar Interimsfordringar Kassa Postgiro Checkräkning SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Eget kapital Redovisat resultat Summa Eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Förutbetalda intäkter Upplupna kostnader Interimsskulder Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ulrika Grönqvist Maj-Sofie Andersson Jan Bäcklin ordförande sekreterare kassör Hans Lindgren Karl-Axel Hill Roger Karlén vice ordförande ordinarie ledamot ordinarie ledamot Ann-Kristin Leiderud Liselott Länsmans Kent Wallén ordinarie ledamot ordinarie ledamot ordinarie ledamot Vår revissionsberättelse har avgivits Hans Ågren Auktoriserad revisor Lennart Persson Föreningsrevisor

15

16 Bilaga 6 Rekommendation till Nitus lärcentra Inga avgifter för tentamina vid Lärcentra Frågan om att avgiftsbelägga tentamina vid Lärcentra restes vid Nitus höststämma i Kristianstad hösten Styrelsen uppdrogs då att återkomma med ett förslag till rekommendation kring avgifter vid tentamina. Styrelsen har gjort följande överväganden som bakgrund till nedanstående rekommendation. Högskoleutbildning är kostnadsfri för den enskilde studenten som grundläggande princip. Att avgiftsbelägga vissa kursmoment är, om än inte formellt felaktigt, så principiellt tveksamt. Kostnadsneutralitet bör eftersträvas mellan olika former av studier. Oavsett om studierna genomförs vid campus, lärcentra eller i hemmet. Avgifter är inte vägen för lärcentras ekonomiska problematik. Statens ovilja att kompensera kommunerna för insatserna på den högre utbildningens område bör inte överföras på enskilda studenter. Det finns en fara, som styrelsen ser det, att införa tentamensavgifter. Frågan är mer principiell till sin karaktär än vad den i förstone syns vara. Av detta skäl föreslår styrelsen Nitus vårstämma 2004 att rekommendera Nitus lärcentra att inte ta ut avgifter från enskilda studenter vid tentamina, examinationer eller andra moment kopplade till högskolekurser

17 Bilaga 1 Röstlängd Nitus årsstämma i Sandviken den 11 maj 2004 Kommun Förnamn Efternamn Representerade Röstberättigade kommuner kommuner Alingsås Anna Gullberg 1 1 Aneby Hans Lindgren 1 1 Arboga Wivi Blomqvist 1 1 Avesta Jonny Pedersen 1 1 Berg Jan Zakrisson 1 1 Bollnäs Jan Bäcklin 1 1 Bräcke Anna Jensén 1 1 Falköping Ulrika Isaksson 1 1 Gotland Lennart Persson 1 1 Gävle Ann Wretman 1 1 Hallstahammar Eva Ekstedt Magnusson 1 1 Hofors Jan-Erik Lagerström 1 1 Hudiksvall Roger Palm 1 1 Hultsfred Sten-Arne Kristern 1 1 Järfälla Per Edblom 1 1 Katrineholm Kent Wallén 1 1 Kista Ulf Finnhammar 1 1 Kramfors Ann-Kristin Leiderud 1 1 Köping Carina Wilhelmsson 1 1 Lidköping Jan Danielski 1 1 Ljusdal Jonny Engström 1 1 Lycksele Ulf Ståhlbröst 1 1 Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Älvdalen Liselott Länsmans 5 1 Norrtälje Marianne Hansson 1 1 Nyköping Marita Gustafsson 1 1 Sandvikens kommun Maj-Sofie Andersson 1 1 Sollefteå Torben Svensson 1 1 Surahammar Cecilia Thuresson 1 1 Sveg Mia Ekman-Johansson 1 1 Söderhamn Gunnar Olsson 1 1 Tierp Susann Olsson 1 1 Tranås Carin Magg 1 1 Uppsala Ulrika Grönqvist 1 1 Vansbro Annika Matthed 1 1 Vimmerby Göran Karlsson 1 1 Östersund Karin Berkö 1 1 Östra Göinge Karl-Axel Hill

18 Bilaga 2 Dagordning Nitus årsstämma i Sandviken 11 maj Årsstämmans öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Val av justeringsmän 5. Justering av röstlängd 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av dagordning 8. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse 9. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Fastställande av årsavgift 12. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer 13. Budget 14. Val av ordförande 15. Val av övriga ledamöter och suppleanter 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter 17. Val av valberedning 18. Val av nya medlemmar 19. Rapport från noder 20. Rapport från arbetsgrupper 21. Utredningar a. Nitus uppvaktning angående statlig finansiering av lärcentra b. Tentamensavgifter c. Revidering av Nitus kvalitetskriterier 22. Motioner 23. Stämman avslutas

19 NITUS Nätverket för kommunala lärcentra VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2003 Nitus kansli Vuxenutbildningen Östra Ringgatan Alingsås Tfn/Fax

20 Styrelsen för Nitus, Nätverket för kommunala lärcentra, överlämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år ) Styrelsen Under 2003 hade styrelsen följande sammansättning. Styrelsen från och med Ordförande Ulrika Grönqvist, Östhammars kommun Vice ordförande Hans Lindgren, Högskolan Höglandet Sekreterare Maj-Sofie Andersson, Sandvikens kommun Kassör Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Kent Wallén, Vingåkers och Katrineholms kommuner Ann-Kristin Leiderud, Kramfors kommun Liselott Länsmans, Siljansregionen Roger Karlén, Falköpings kommun Karl-Axel Hill, Östra Göinge kommun Suppleanter Jonny Pedersen, Avesta kommun Per de Faire, Motala kommun Thomas Norgren, Söderhamns kommun Marianne Hansson, Norrtälje kommun Göran Karlsson, Vimmerby kommun Karin Berkö, Östersunds kommun Jan Danielski, Lidköpings kommun Göran Nordkvist, Lindesbergs kommun Styrelsen från och med Ordförande Ulrika Grönqvist, Uppsala kommun Vice ordförande Hans Lindgren, Högskolan Höglandet Sekreterare Maj-Sofie Andersson, Sandvikens kommun Kassör Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Kent Wallén, Vingåkers och Katrineholms kommuner Ann-Kristin Leiderud, Kramfors kommun Liselott Länsmans, Siljansregionen Roger Karlén, Alingsås kommun Karl-Axel Hill, Östra Göinge kommun Suppleanter Revisorer Valberedningen Jonny Pedersen, Avesta kommun Per de Faire, Motala kommun Thomas Norgren, Söderhamns kommun Marianne Hansson, Norrtälje kommun Göran Karlsson, Vimmerby kommun Karin Berkö, Östersunds kommun Jan Danielski, Lidköpings kommun Lena Johansson, Arvika kommun (t o m ) Wivi Blomqvist, Arboga kommun (fr o m ) Ordinarie auktoriserad revisor Hans Ågren, Bollnäs Suppleant Annika Forsberg, Bollnäs Ordinarie föreningsrevisor Lennart Persson, Gotland Suppleant Leif Ljungberg, Tyresö Gunnar Olsson, Söderhamns kommun (sammankallande) Yvonne Lindbom, Nässjö kommun Lennart Persson, Gotlands kommun 2

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 februari 2007 i Stockholm

Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 februari 2007 i Stockholm Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 februari 2007 i Stockholm Närvarande: Karin Berkö, Östersunds kommun Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Per Edblom, Järfälla kommun Jan Danielski, Lidköpings

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening

verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening NTA Skolutveckling ekonomisk förening c/o Kungl. Vetenskapsakademien Box 50005, 104 05 Stockholm www.ntaskolutveckling.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010 September 2010 Migrationsverket har till och med augusti 2010 tagit emot 1 481 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar, varav 252 under augusti, Somalia och Afghanistan utgör fortfarande

Läs mer

innehåll SABO Årsredovisning 2013 organisationsnummer 802000-1189

innehåll SABO Årsredovisning 2013 organisationsnummer 802000-1189 Årsredovisning 2013 innehåll SABO Årsredovisning 2013 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 4 Det här är SABO

Läs mer

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM slutredovisning 2004 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM 1 vittnesstöd Brottsoffermyndigheten Box 470 901

Läs mer

Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö

Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-5-0 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Kvinnofridsbarometern

Kvinnofridsbarometern Kvinnofridsbarometern 2015 En undersökning av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 1 April 2015 Unizon samlar över 120 av landets kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Läs mer

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Företagsklimat 2012 En tidning från Svenskt Näringsliv Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Åtvidaberg gillar skolan Fokus på UF och unga gav topplacering Trosas 10 bästa tips Lär

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Kommun- och landstingsundersökning antalet anställda som arbetar med kultur- och fritidsfrågor för personer med funktionsnedsättning.

Kommun- och landstingsundersökning antalet anställda som arbetar med kultur- och fritidsfrågor för personer med funktionsnedsättning. Kommun- och landstingsundersökning antalet anställda som arbetar med kultur- och fritidsfrågor för personer med funktionsnedsättning. Bakgrunden till denna undersökning var rapporterna från FOMS medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar

Läs mer

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma?

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma? NyföretagarCentrum slår rekord 11 nya företagarregler Så vårdar du ditt varumärke Tema: Småföretagare får Sverige att växa AB eller enskild firma? Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Mia Lindberg Vägar till vägledning

Mia Lindberg Vägar till vägledning Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 08 2008 Mia Lindberg Vägar till vägledning En historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst Titel Vägar till vägledning

Läs mer

Hur har genomförandet av LOV påverkat företagsetableringen?

Hur har genomförandet av LOV påverkat företagsetableringen? Hur har genomförandet av LOV påverkat företagsetableringen? Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Linnduniversitetet 1.> e:

Linnduniversitetet 1.> e: _10_C2-35 11F--#BOENDEPROJEKTET Proiektledare: David Brunt Slutrapport Studier om boende och boendestödsverksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning David Brunt Linnduniversitetet 1.> e:

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer