6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst"

Transkript

1 Protokoll fört vid Nitus årsstämma den 11 maj 2004 i Sandviken 1) Årsstämmans öppnande Nitus ordförande Ulrika Grönqvist hälsar stämmodeltagarna välkomna och förklarar 2004 års Nitusstämma öppnad. 2) Val av ordförande för stämman Gunnar Olsson, Söderhamn föreslås som mötesordförande under stämman. att välja Gunnar Olsson, Söderhamn till mötesordförande under stämmoförhandlingarna. 3) Val av sekreterare för stämman Anna Hvarfner Arvidsson, Alingsås föreslås som mötessekreterare under stämman. att välja Anna Hvarfner Arvidsson, Alingsås till mötessekreterare under stämmoförhandlingarna. 4) Val av justeringsmän Ulf Ståhlbröst, Lycksele och Carin Magg, Tranås föreslås som justerare under stämman. att välja Ulf Ståhlbröst, Lycksele och Carin Magg, Tranås att justera stämmoprotokollet. 5) Justering av röstlängd Röstlängden justeras efter upprop. Ombud från 37 deltagande kommuner är närvarande. att fastställa den justerade röstlängden (bilaga 1). 6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Mötesordföranden ställer frågan om stämman blivit behörigen utlyst. att förklara stämman behörigen utlyst. 7) Fastställande av dagordning Förslag till dagordning föreligger (bilaga 2). att fastställa föreslagen dagordning.

2 8) Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse Föreningens kassör, Jan Bäcklin, redovisar Nitus årsredovisning och föreningens revisor, Lennart K Persson, presenterar revisorernas berättelse (bilaga 3). Föreningens ordförande, Ulrika Grönqvist, presenterar Nitus verksamhetsberättelse (bilaga 4). att godkänna Nitus verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisorernas berättelse, som läggs till handlingarna. 9) Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust Föreningens kassör, Jan Bäcklin, presenterar föreslagen balansräkning och resultaträkning samt förslag till beslut i anledning av årets vinst (bilaga 5). att fastställa föreslagen balansräkning och resultaträkning samt förslag till beslut i anledning av årets vinst. 10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Mötesordföranden frågar stämman om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 11) Fastställande av årsavgift Förslag om oförändrad medlemsavgift på kr lämnas. Mötesordförande Gunnar Olsson föreslår att i framtiden ändra så att denna punkt Fastställande av årsavgift flyttas till höststämman då budgeten fastställs. att godkänna förslaget om oförändrad medlemsavgiften för 2004 på kronor per år. 12) Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer Föreningens kassör, Jan Bäcklin, föreslår oförändrade arvoden för styrelseledamöter och revisorer för år att godkänna styrelsens rekommendation på oförändrade arvodesersättningar för år ) Budget Föreningens kassör, Jan Bäcklin, presenterar 2004 års budget och föreslår revidering enligt följande; ökning av posterna annonsering med kr, marknadsföring med kr och möteskostnader med kr samt en ökning av övriga intäkter med kr och en minskning av omkostnader kansli med kr. att godkänna styrelsens förslag på revidering av 2004 års budget enligt ovan.

3 14) Val av ordförande Ulrika Grönqvist föreslås få förnyat förtroende som ordförande i Nitus. att utse Ulrika Grönqvist till föreningens ordförande. 15) Val av övriga ledamöter och suppleanter Valberedningen föreslår omval och nyval enligt nedan. Val av ordinarie styrelseledamöter Tidigare ordinarie ledamöter Maj-Sofie Andersson, Sandviken 1 år kvar Roger Karlén, Alingsås 1 år kvar Ann-Kristin Leiderud, Kramfors 1 år kvar Kent Wallén, Katrineholm och Vingåker 1 år kvar Jan Bäcklin, Bollnäs omval 2 år Per de Faire, Motala nyval 2 år Hans Lindgren, Aneby Karl-Axel Hill, Östra Göinge omval 2 år Hans Lindgren, Aneby omval 2 år Jonny Pedersen, Avesta nyval 2 år Liselott Länsmans, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen Val av ersättare till styrelsen Tidigare ersättare Karin Berkö, Östersund 1 år kvar Wivi Blomqvist, Arboga 1 år kvar Göran Karlsson, Vimmerby 1 år kvar Jan Danielski, Lidköping omval 2 år Marianne Hansson, Norrtälje omval 2 år Thomas Norgren, Söderhamn omval 2 år Bert Persson, Mora nyval 2 år Jonny Pedersen, Avesta Ulf Ståhlbröst, Lycksele nyval 2 år Per de Faire, Motala att följa valberedningens förslag enligt ovan. 16) Val av revisorer och revisorssuppleanter Valberedningen föreslår omval enligt nedan. Val av revisor och revisorssuppleanter Ordinarie auktoriserad revisor Hans Ågren, Bollnäs Suppleant Annika Forsberg, Bollnäs Ordinarie föreningsrevisor Lennart K Persson, Visby Suppleant Leif Ljungberg, Tyresö att följa valberedningens förslag enligt ovan. omval 1 år omval 1 år omval 1 år omval 1 år

4 17) Val av valberedning Stämman föreslår omval av valberedningen, som består av Gunnar Olsson, Söderhamn, Lennart K Persson, Visby och Yvonne Lindbom, Nässjö. Gunnar Olsson, Söderhamn, föreslås till valberedningens sammankallande. att följa valberedningens förslag enligt ovan och välja Gunnar Olsson, Söderhamn till valberedningens sammankallande. 18) Val av nya medlemmar Medlemsansökningar har inkommit från Karlshamns kommun och Nacka kommun. Styrelsen har behandlat ansökningarna och rekommenderar stämman att dessa väljs in som medlemmar i Nitus. att välja in Karlshamns kommun och Nacka kommun som medlemmar i Nitus våren ) Rapporter från noder Västerbotten/Österbotten Ulf Ståhlbröst, Lycksele, informerar från noden Västerbotten/Österbotten. Ur noden Norra kust har en ny nod bildats: Noden Västerbotten/Österbotten. För närvarande ingår åtta kommuner totalt, fem i Västerbotten i Sverige (Dorotea, Lycksele, Robertsfors, Skellefteå och Åsele) och tre i Österbotten i Finland (Nykarleby, Närpes och Vasa). Personliga kontakter har knutits inom noden och ett kontaktnät har etablerats över nätet. Ingen fysisk träff på ett ställe med alla medlemmar i noden har ännu ägt rum. Dyra färjeförbindelser över Bottenviken är den främsta förklaringen men vi skall förbättra kontakterna. Vi skulle behöva ta bättre hand om främst våra finska representanter i Nitus. En lösning vore en träff, gärna ett styrelsemöte, i förslagsvis Vasa till hösten ju förr, desto bättre. I övrigt går det ju inom noden att använda videokonferenser och datanätet. Det gäller att stärka noden och tydliggöra funktionen i nätverket. Österbotten-Västerbotten är en intressant och utvecklingsbar nod. Positivt för oss i Norrlands inland är att Umeå universitet har utlokaliserat en filial till Lycksele, vägg i vägg med Lycksele lärcentrum, våningen ovanför Stadsbiblioteket. Lärcentrum samarbetar även med andra universitet och högskolor inom kommunalförbundet Partnerskap Inland/Akademi Norr. I Lycksele arbetar vi särskilt med högskoleutbildning som ett medel för näringslivsutveckling och tillväxt. Lycksele lärcentrum satsar liksom andra lärcentra på att utveckla funktionerna mötesplats, mäklare och motor för flexibelt lärande. Vi tycker att beställarna av utbildningen, anordnarna av utbildningen och studenterna måste få avkastning på gjorda insatser. Norra kust Ann-Kristin Leiderud, Kramfors, informerar från noden Norra kust. Under detta år har följande aktiviteter skett i Norra kust sedan noden delats i två delar, Norra kust och Västerbotten/Österbotten.

5 Vi har i ett samverkansprojekt mellan kommunerna Kramfors och Sollefteå, Länsstyrelsen och Kommunförbundet arbetat fram en samverkansmodell för länets KHiS/Nitus-samarbete. Vi ville arbeta fram en modell för att jobba med utveckling av lärcentra/studiecentra som både berörde KHiS och Nitus. Vi hade tidigare suttit med i alltför många möten med ungefär samma människor och ungefär samma frågor att diskutera, men för olika organisationer. Det var ohållbart. Under hela detta halvår har vi nu haft gemensamma träffar i KHiS och Nitus. Vi har vid dessa träffar försökt hitta en för noden/länet gemensam fråga. Just nu arbetar vi med motorfunktionen. Hur skall lärcentra/studiecentra bli den motor för näringslivsutveckling som vi vill vara? Som vi tror behövs. Vi tycker att vi ser en bra ingång i de regionala kompetensråd som finns i länen. Det känns väldigt bra och effektivt att arbeta på detta sätt och vi i Nitus får ju då också Mitthögskolan väldigt nära oss då Brittmarie Myringer, Mitthögskolan, finns med på våra träffar. Vi har deltagit i Mitthögskolans projekt Steget som skall leda till att fler vågar ta steget in i högskolestudier. Det projektet gjorde att vi kommer att kunna starta kursen Pedagogik A, 20 p vt-05. Mitthögskolan fanns också vid varje lärcentra/studiecentra en dag för direktantagning till vissa av sina kurser. Överhuvudtaget ser vi i noden att Mitthögskolan närmar sig kommunerna och är mer välvilligt inställd till samarbete. Ett nytt lärcentrum har också invigts under denna period. Sundsvalls kommun invigde sitt lärcentrum som finns i anslutning till idrottsarenan i slutet av mars. Förhoppningsvis är Sundsvalls kommun snart Nitusmedlem. Härnösands kommun arbetar oförtrutet på med att få till en etablering av lärcentrum. Sollefteå och Kramfors kommun har också tillsammans med länsbiblioteket och kommunbiblioteken ett projekt som skall leda till en bättre infrastruktur för vuxnas lärande där biblioteken tar en större roll. Just nu håller en film på att produceras som skall visa vilken infrastruktur och vilket stöd vuxna kan ha tillgång till i sitt lärande. Både när det gäller teknik, studievägledning och lokaler i form av studieplats på bibliotek, en vrå i ungdomsgymnasiet, hemma etc. I övrigt ser lärcentra/studiecentra i länet lite olika ut vad gäller organisation och verksamhet. Några finns under kommunstyrelsen andra under någon utbildnings- eller kulturnämnd. Vissa har samlat hela vuxenutbildningen under samma tak, andra arbetar enbart med högskoleutbildning. Jämtland Jan Zakrisson, Svenstavik i Bergs kommun, informerar från noden Jämtland. Lärcentra Jämtland är ett projekt som pågått sedan I Lärcentraprojektet ingår Jämtlands samtliga åtta kommuner samt Jilu (Åsbygdens naturbruksgymnasium). De första två åren byggde vi upp infrastrukturen för våra lärcentra för att från 2003 och fram till 2005 arbeta med att fylla lärcentra med verksamheter. Vi arbetar med olika delprojekt över kommungränserna: bibliotek, validering, teknik, handledning (service), vägledning, marknadsföring, mäkleri, Åreskolan, utvärdering, kvalitetssäkring, databas för registrering av lärcentrastudenter. Tanken med delprojekten är att efter projekttidens slut ha utarbetat en strategi för samverkansområden över kommungränserna i Jämtland. Lärcentra Jämtland fick 1 miljon kronor av CFL för vidare utveckling av lärcentra.

6 Högskoleutbildningar som har lagts ut till Östersund fr o m hösten 2004 är: - Lärarutbildningen från Mitthögskolan, Härnösand, som kommer att gå med Östersund som samlingsort. Totalt till de båda inriktningar som genomförs i Östersund har ca 200 personer sökt. - Livsmedelsutbildning från Umeå universitet, 80 p med Ås som samlingsort. - Eventuellt en ITM utbildning från KTH, som för närvarande går mot Söderhamn, kommer även att förläggas i Östersund. Lärcentra Jämtland har fått en KY-utbildning med inriktning trä, som kommer att starta till senhösten Hälsingland Muntlig rapport lämnas av Jonny Engström, Ljusdal på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Västerdalarna Muntlig rapport lämnas av Annika Matthed, Vansbro på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Siljansnoden Liselott Länsmans, Siljansutbildarna, informerar från Siljansnoden. Träkraft Siljan ett nytt mål 2 projekt i Siljansregionen, som tillsammans med branschen skall utveckla en ny utbildning inom trä och design. Arbetsterapeut är en ny distansutbildning i Siljansregionen. Nytt KY-samarbete med Örebro universitet har gett vid handen utbildningen Drifttekniker 90 p med 15 utlokaliserade platser. Det är stor efterfrågan på tekniker inom värme och energiområdet. Ny distansutbildning på magisternivå Biblioteks- och informationsvetenskap 80 p startar i höst. Siljavux (CFL-projekt) förstudie avslutas 31 maj och många förslag till fortsatt samverkan kring kommunal vuxenutbildning har framkommit i de aktiva arbetsgrupperna. Utvecklingslots är ett nytt projekt tillsammans med Högskolan Dalarna (Innovativa åtgärder), som handlar om att hitta nya kontaktytor mellan forskning och näringsliv och därmed få till stånd mer produktutveckling hos mindre företag som ligger perifert ifrån högskolor och universitet. Södra dalarna Muntlig rapport lämnas av Jonny Pedersen, Avesta på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Nitus Östra och Stockholm Ulf Finnhammar, Kista, informerar från noden Nitus Östra och Stockholm. Förra året aktiverade vi oss inom Yrkesforum en kollegial lärandecirkel. Vi har försökt arbeta vidare på vårt nätverksarbete och har sedan höststämman i november genomfört tre möten. De två senaste var en kombination av fysisk träff och telebild för dem som inte kunde närvara. Vi tycker fortfarande att det bästa är att ses på samma ställe men kan konstatera att kompromissen med telebild för dem som inte har någon möjlighet att komma ändå är ett bra alternativ. Vårt samarbete inom Nitus Östra känns lovande och vi planerar en del gemensamma aktiviteter under kampanjmånaden i oktober Vi har diskuterat marknadsföringsfolder och några kommuner har gjort gemensamma sådana. Lokalt har en del konferenser och hearings genomförts.

7 Södermanland-Gotland-Östergötland Kent Wallén, Katrineholm och Vingåker, informerar från noden Södermanland-Gotland- Östergötland. Eftersom noden består av kommuner inom ett relativt stort geografiskt område där vi ofta arbetar tillsammans med kommuner i angränsande noder (områden), exempelvis Mälardalsregionen, har vi för närvarande inte lyckats hitta någon bra struktur på vårt arbete. Dock ska genast sägas att detta inte inneburit att vi rullat tummarna utan samarbetet har emellanåt varit både konstruktivt och givande. Ett mer informellt nätverk finns sedan några år och där deltar ett 40-tal kommuner från Sörmland ner till Höglandskommunerna. Vi har även framförallt från kommunerna i Västra Sörmland ett utvecklat och givande samarbete med Bergslagsnoden. Vi har under verksamhetsåret haft fyra träffar med representation även från utanförliggande kommuner. Deltagare har bl a kommit från Östra Göinge. Aktuella ärenden har varit de lokala behoven av kurser, vilka företrädesvis har relevans för näringslivets olika kluster. Likaså har summariska utvärderingar gjorts av det befintliga kursutbudet och hur detta genomförts. Stark kritik har riktats mot t ex det sätt som Högskolan Trollhättan-Uddevalla behandlar sökande från icke västsvenska kommuner. Genom att stryka dessa trots att de lokala grupperna är stora. En liknande tendens börjar nu även skönjas från Högskolan i Kalmar. Tillvägagångssättet gör att såväl högskola som berörda högskolecentra förlorar förtroende hos allmänheten. Positivt är att andra anordnare, t ex universiteten i Karlstad och Örebro liksom högskolorna i Borås och Gävle, visar stor öppenhet gentemot kommuner, vilka ligger utanför deras traditionella regioner. Även Linköpings universitet visar ett gryende intresse för den tredje uppgiften. En stor fråga under det senaste året har varit det numer så uppmärksammade behovet av att hitta samarbetsformer med de kommunala biblioteken. Där finns goda möjligheter att tillsammans med länsbiblioteken i både Sörmland och Östergötland hitta konstruktiva idéer till ett varaktigt och ömsesidigt samarbete. Till detta återkommer vi i senare rapporter. Inom noden har också diskuterats idéer om en förändring av nodens nuvarande utseende. Detta kommer vi att diskutera vidare under kommande träffar och eventuellt föreslå styrelsen om att revidera nodindelningen i vårt område. Sammanfattningsvis kan sägas att nodarbetet, under året i stort, har varit mycket konstruktivt, då det finns ett stort intresse för detta samarbete bland flertalet kommuner, men att det naturligtvis finns frågor att arbeta vidare med. Detta har vi för avsikt att göra tillsammans under kommande terminer. Bergslagen Muntlig rapport lämnas av Wivi Blomqvist, Arboga på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Västsverige Muntlig rapport lämnas av Jan Danielski, Lidköping på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Småland östra Sten-Arne Kristern, Hultsfred, informerar från noden Småland östra.

8 HögskoleCentrum i Norra Kalmar län har sedan 1996 varit ett EU-projekt som avslutades i och med utgången av Från och med 2004 fortsätter arbetet i vårt område enligt ett samverkansdokument. Våra kommuner har stora svårigheter med ekonomi och har drabbats av en hel del nedskärningar men våra politiker ser ändå vikten av att stödja en fortsatt verksamhet för våra HögskoleCentrum. I Norra Kalmar län ges numera ett flertal programutbildningar och ett stort antal fristående kurser. Studentantalet har stadigt ökat och fler och fler ser HögskoleCentrum som sin möjlighet till högre utbildning. Vi samarbetar bland andra med vuxenutbildningarna när det gäller behörighetsgivande kurser. Samtliga våra HögskoleCentrum har ett mycket nära samarbete med kommunernas näringsliv. Småland inland Muntlig rapport lämnas av Hans Lindgren, Aneby på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Skåne Muntlig rapport lämnas av Karl-Axel Hill, Östra Göinge på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. 20) Rapporter från arbetsgrupper De personer som är understrukna är kontaktpersoner. Internationella gruppen Muntlig rapport lämnas av Hans Lindgren på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Gruppen består av: Hans Lindgren (Aneby), Marita Gustavsson (Nyköping), Wivi Blomkvist (Arboga), Merike Kalholm (Tierp) och Gunnar Olsson (Söderhamn). Kvalitetsgruppen Ulrika Grönqvist informerar att Verksamhetshandboken är uppdaterad och kommer att finnas nedladdningsbar på Nitus internt inom kort. Ulrika Grönqvist informerar vidare att CFL fått i uppdrag av staten i sitt regleringsbrev från den 15 juni 2004 ta fram kvalitetskriterier för landets lärcentraverksamheter. CFL har knutit till sig representanter i referensgruppen från bl a de tre stora nätverken: Jonny Engström (KHiS), Jan Danielski (Westum) och Ulrika Grönqvist (Nitus), som resonerat kring kvalitetsutveckling för lärcentra. Representanterna från nätverken anser att det är viktigt att kvalitetskriterierna utarbetas från lärcentraorganisationerna själva. Gruppen består av: Karin Berkö (Östersund), Jan Danielski (Lidköping), Anita Ferneryd (Bollnäs), Ulrika Grönqvist (Uppsala), Anna Hvarfner Arvidsson (Alingsås), Carin Magg (Tranås), Kristina Sennblad (Tierp) och Gun Britt Sundberg (Hudiksvall) Marknadsföringsgruppen Muntlig rapport lämnas av Gunnar Olsson, Söderhamn på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet.

9 Gruppen består av: Jan Bäcklin (Bollnäs), Ulrika Grönqvist (Uppsala), Marianne Hansson (Norrtälje), Gunnar Olsson (Söderhamn) och Jonny Engström (Ljusdal) Teknikgruppen Muntlig rapport lämnas av Roger Palm, Hudiksvall på stämman, dock har ingen skriftlig rapport inkommit till protokollet. Gruppen består av: Lars Ferneryd (Bollnäs), Maj-Sofie Andersson (Sandviken), Roger Palm (Hudiksvall), Jonny Pedersen (Avesta), Anna Gullberg (Alingsås), Anders Leijon (Nyköping) och Josef Carlsson (Mora). Utvecklingsgruppen Marianne Hansson, Norrtälje, informerar om Utvecklingsgruppens arbete kring Kraftfältskonferensen, Den tänkta Skottlandsresan, Intranätet och Fortbildning. Kraftfältskonferensen sker i Uppsala SLU den november 2004 i samarbete med Samverkansdelegationen, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Nitus, KHiS, Westum, CFL och Statens Kulturråd. Konferensinbjudan kommer att finnas på Nitus hemsida inom kort. Den tänkta Skottlandsresan blir inte av, dels pg av att det anordnas resor dit på många håll, dels att det kan bli dyrt och svårt att få deltagare. Däremot har tanken på en Brysselresa väckts. Intranätet - den nya handlingsplanen ligger nu på intranätet. Diskussioner har förts om att det är låg aktivitet på intranätet och att man kanske kan lägga ut informationsmaterial där för att locka fler till aktivitet. Fortbildning - fortbildningsidéer till hösten: - Seminarier kring handledarrollen att stärka den egna rollen på lärcentra - Marknadsföring - Videokonferenshantering - Behovsinventering - Likheter/olikheter inom lärcentra Gruppen består av: Maj-Sofie Andersson (Sandviken), Ulrika Grönqvist (Uppsala), Marianne Hansson (Norrtälje), Cilla Krantz (Flen), Yvonne Lindbom (Nässjö), Kent Wallén (Katrineholm / Vingåker), Hans-Erik Wikström (Uppsala), Ann Wretman (Gävle) och Karl-Axel Hill (Östra Göinge) Webbgruppen Ingen rapport lämnas. Gruppen består av: Lars Ferneryd (Bollnäs), Maj-Sofie Andersson (Sandviken), Ulrika Grönqvist (Uppsala), Anna Hvarfner Arvidsson (Alingsås) och Jonny Pedersen (Avesta) 21) Utredningar a. Nitus uppvaktning angående statlig finansiering av lärcentra Hans Lindgren, vice ordförande, presenterar arbetet kring Nitus uppvaktning till Göran Persson, vilken handlar om någon form av permanent statsbidrag som är kopplat till närings

10 livsfrågor. Utbildningsminister Thomas Östros uttrycker att det är viktigt med lärcentraverksamhet men anser att det är en kommunal angelägenhet. Tvåhundratjugofem (225) kommuner har svarat på skrivelsen varav tvåhundraen (201) kommuner har svarat ja med ett tydligt politiskt mandat om att driva frågan vidare. Arton (18) kommuner säger formellt nej till att ställa sig bakom uppropet. Nästan samtliga av de arton kommunerna som sagt nej har ett lärosäte i sin kommun, vilket tyder på känsligheten i den här frågan. En handfull kommuner ställer sig bakom sakfrågan men vill inte delta på det här sättet. Totalt finns ca sjuhundra (700) namnunderskrifter från kommuners verksamheter, lärcentra och kommunstyrelser. b. Tentamensavgifter Roger Karlén presenterar arbetsgruppens förslag kring tentamensavgifter (bilaga 6) och ställer frågan om stämman ställer sig bakom Nitus rekommendationer. Stämman ställer sig positiv till Nitus rekommendationer kring tentamensavgifter. att godkänna arbetsgruppens rekommendationer kring tentamensavgifter och ställer sig bakom skrivelsen. c. Revidering av Nitus kvalitetskriterier Ordföranden Ulrika Grönqvist presenterar reviderade kvalitetskriterier för Nitus. Förändringar som gjorts är att: - punkt 2. Tillgänglighet fått ett tillägg om att lokaler samt information bör vara anpassade till personer med funktionshinder. - punkterna om teknikfrågor har samlats under en punkt 3. Teknisk utrustning. - det under punkt 6. Vägledning lagts till att man även ska kunna hänvisa till valideringsresurser Ewa Wettergren Westh, LärCenter i Falköping, framför önskemål om en förändring av skrivningen gällande punkt 1: Ändamålsenliga lokaler. Ewa önskar en tydligare skrivning som speglar ett mer framtidsorienterat förhållningssätt i förhållandet till studenterna och de processer som verkligen stimulerar lärande och inte traditionell utbildning. En mötesplats för gemenskap, utmanande tankeutbyte, dialoger och reflektioner. att godkänna revideringarna av Nitus kvalitetskriterier med tillägget från Ewa Wettergren Westh enligt ovan. 22) Motioner Inga motioner har inkommit till stämman. 23) Ordet är fritt Kommande möten Jonny Pedersen bjuder in till höststämma den 2-3 november Stämmoförhandlingarna kommer att förläggas till Hyttan i Avesta.

11 Remissvar Tre vägar till den öppna högskolan SOU (2004:29) Ulrika Grönqvist informerar att en arbetsgrupp från Nitus gör gemensam sak med Rvux kring Lars Lustigs remissvar på Tre vägar till den öppna högskolan SOU (2004:29). Lärcentrautveckling 10 poäng Jan Danielski informerar att kursen Lärcentrautveckling 10 p, kvartsfart kommer att gå för sista gången till hösten från Högskolan i Jönköping och rekommenderar stämmodeltagarna att ta tillfället i akt att gå kursen. Jan Danielski uppmanar även stämmodeltagarna att sprida möjligheten om att gå den i höst och att gärna puffa för den i olika sammanhang. Kursens kärna ligger i Johan Fridells (Högskolan i Jönköping) uttryck The media is the message. E-seminarier Jan Danielski informerar att e-seminarierna om vad ett lärcentrum är, som Myndigheten för Sveriges nätuniversitet initierade, nu finns tillgängliga via internet. E-seminarierna riktar sig till tre intresseområden. Du hittar e-seminarierna bl a på 24) Stämmans avslutande Mötesordförande Gunnar Olsson tackar deltagarna för en väl genomförd stämma och föreningens ordförande Ulrika Grönqvist tackar stämmans värdar för ett bra arrangemang. Gunnar Olsson mötesordförande Anna Hvarfner Arvidsson mötessekreterare Justeras Ulf Ståhlbröst justerare Carin Magg justerare

12 Bilaga 1 Röstlängd Nitus årsstämma i Sandviken den 11 maj 2004 Kommun Förnamn Efternamn Representerade Röstberättigade kommuner kommuner Alingsås Anna Gullberg 1 1 Aneby Hans Lindgren 1 1 Arboga Wivi Blomqvist 1 1 Avesta Jonny Pedersen 1 1 Berg Jan Zakrisson 1 1 Bollnäs Jan Bäcklin 1 1 Bräcke Anna Jensén 1 1 Falköping Ulrika Isaksson 1 1 Gotland Lennart Persson 1 1 Gävle Ann Wretman 1 1 Hallstahammar Eva Ekstedt Magnusson 1 1 Hofors Jan-Erik Lagerström 1 1 Hudiksvall Roger Palm 1 1 Hultsfred Sten-Arne Kristern 1 1 Järfälla Per Edblom 1 1 Katrineholm Kent Wallén 1 1 Kista Ulf Finnhammar 1 1 Kramfors Ann-Kristin Leiderud 1 1 Köping Carina Wilhelmsson 1 1 Lidköping Jan Danielski 1 1 Ljusdal Jonny Engström 1 1 Lycksele Ulf Ståhlbröst 1 1 Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Älvdalen Liselott Länsmans 5 1 Norrtälje Marianne Hansson 1 1 Nyköping Marita Gustafsson 1 1 Sandvikens kommun Maj-Sofie Andersson 1 1 Sollefteå Torben Svensson 1 1 Surahammar Cecilia Thuresson 1 1 Sveg Mia Ekman-Johansson 1 1 Söderhamn Gunnar Olsson 1 1 Tierp Susann Olsson 1 1 Tranås Carin Magg 1 1 Uppsala Ulrika Grönqvist 1 1 Vansbro Annika Matthed 1 1 Vimmerby Göran Karlsson 1 1 Östersund Karin Berkö 1 1 Östra Göinge Karl-Axel Hill

13 Bilaga 2 Dagordning Nitus årsstämma i Sandviken 11 maj Årsstämmans öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Val av justeringsmän 5. Justering av röstlängd 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av dagordning 8. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse 9. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Fastställande av årsavgift 12. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer 13. Budget 14. Val av ordförande 15. Val av övriga ledamöter och suppleanter 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter 17. Val av valberedning 18. Val av nya medlemmar 19. Rapport från noder 20. Rapport från arbetsgrupper 21. Utredningar a. Nitus uppvaktning angående statlig finansiering av lärcentra b. Tentamensavgifter c. Revidering av Nitus kvalitetskriterier 22. Motioner 23. Stämman avslutas

14 Nitus ÅRSREDOVISNING 2003 Utskriftsdatum Balansräkning Organisationsnummer Räkenskapsåret till Ing. balans Perioden Utg.balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Diverse fordringar Interimsfordringar Kassa Postgiro Checkräkning SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Eget kapital Redovisat resultat Summa Eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Förutbetalda intäkter Upplupna kostnader Interimsskulder Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ulrika Grönqvist Maj-Sofie Andersson Jan Bäcklin ordförande sekreterare kassör Hans Lindgren Karl-Axel Hill Roger Karlén vice ordförande ordinarie ledamot ordinarie ledamot Ann-Kristin Leiderud Liselott Länsmans Kent Wallén ordinarie ledamot ordinarie ledamot ordinarie ledamot Vår revissionsberättelse har avgivits Hans Ågren Auktoriserad revisor Lennart Persson Föreningsrevisor

15

16 Bilaga 6 Rekommendation till Nitus lärcentra Inga avgifter för tentamina vid Lärcentra Frågan om att avgiftsbelägga tentamina vid Lärcentra restes vid Nitus höststämma i Kristianstad hösten Styrelsen uppdrogs då att återkomma med ett förslag till rekommendation kring avgifter vid tentamina. Styrelsen har gjort följande överväganden som bakgrund till nedanstående rekommendation. Högskoleutbildning är kostnadsfri för den enskilde studenten som grundläggande princip. Att avgiftsbelägga vissa kursmoment är, om än inte formellt felaktigt, så principiellt tveksamt. Kostnadsneutralitet bör eftersträvas mellan olika former av studier. Oavsett om studierna genomförs vid campus, lärcentra eller i hemmet. Avgifter är inte vägen för lärcentras ekonomiska problematik. Statens ovilja att kompensera kommunerna för insatserna på den högre utbildningens område bör inte överföras på enskilda studenter. Det finns en fara, som styrelsen ser det, att införa tentamensavgifter. Frågan är mer principiell till sin karaktär än vad den i förstone syns vara. Av detta skäl föreslår styrelsen Nitus vårstämma 2004 att rekommendera Nitus lärcentra att inte ta ut avgifter från enskilda studenter vid tentamina, examinationer eller andra moment kopplade till högskolekurser

17 Bilaga 1 Röstlängd Nitus årsstämma i Sandviken den 11 maj 2004 Kommun Förnamn Efternamn Representerade Röstberättigade kommuner kommuner Alingsås Anna Gullberg 1 1 Aneby Hans Lindgren 1 1 Arboga Wivi Blomqvist 1 1 Avesta Jonny Pedersen 1 1 Berg Jan Zakrisson 1 1 Bollnäs Jan Bäcklin 1 1 Bräcke Anna Jensén 1 1 Falköping Ulrika Isaksson 1 1 Gotland Lennart Persson 1 1 Gävle Ann Wretman 1 1 Hallstahammar Eva Ekstedt Magnusson 1 1 Hofors Jan-Erik Lagerström 1 1 Hudiksvall Roger Palm 1 1 Hultsfred Sten-Arne Kristern 1 1 Järfälla Per Edblom 1 1 Katrineholm Kent Wallén 1 1 Kista Ulf Finnhammar 1 1 Kramfors Ann-Kristin Leiderud 1 1 Köping Carina Wilhelmsson 1 1 Lidköping Jan Danielski 1 1 Ljusdal Jonny Engström 1 1 Lycksele Ulf Ståhlbröst 1 1 Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Älvdalen Liselott Länsmans 5 1 Norrtälje Marianne Hansson 1 1 Nyköping Marita Gustafsson 1 1 Sandvikens kommun Maj-Sofie Andersson 1 1 Sollefteå Torben Svensson 1 1 Surahammar Cecilia Thuresson 1 1 Sveg Mia Ekman-Johansson 1 1 Söderhamn Gunnar Olsson 1 1 Tierp Susann Olsson 1 1 Tranås Carin Magg 1 1 Uppsala Ulrika Grönqvist 1 1 Vansbro Annika Matthed 1 1 Vimmerby Göran Karlsson 1 1 Östersund Karin Berkö 1 1 Östra Göinge Karl-Axel Hill

18 Bilaga 2 Dagordning Nitus årsstämma i Sandviken 11 maj Årsstämmans öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Val av justeringsmän 5. Justering av röstlängd 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av dagordning 8. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns berättelse 9. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Fastställande av årsavgift 12. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer 13. Budget 14. Val av ordförande 15. Val av övriga ledamöter och suppleanter 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter 17. Val av valberedning 18. Val av nya medlemmar 19. Rapport från noder 20. Rapport från arbetsgrupper 21. Utredningar a. Nitus uppvaktning angående statlig finansiering av lärcentra b. Tentamensavgifter c. Revidering av Nitus kvalitetskriterier 22. Motioner 23. Stämman avslutas

19 NITUS Nätverket för kommunala lärcentra VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2003 Nitus kansli Vuxenutbildningen Östra Ringgatan Alingsås Tfn/Fax

20 Styrelsen för Nitus, Nätverket för kommunala lärcentra, överlämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år ) Styrelsen Under 2003 hade styrelsen följande sammansättning. Styrelsen från och med Ordförande Ulrika Grönqvist, Östhammars kommun Vice ordförande Hans Lindgren, Högskolan Höglandet Sekreterare Maj-Sofie Andersson, Sandvikens kommun Kassör Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Kent Wallén, Vingåkers och Katrineholms kommuner Ann-Kristin Leiderud, Kramfors kommun Liselott Länsmans, Siljansregionen Roger Karlén, Falköpings kommun Karl-Axel Hill, Östra Göinge kommun Suppleanter Jonny Pedersen, Avesta kommun Per de Faire, Motala kommun Thomas Norgren, Söderhamns kommun Marianne Hansson, Norrtälje kommun Göran Karlsson, Vimmerby kommun Karin Berkö, Östersunds kommun Jan Danielski, Lidköpings kommun Göran Nordkvist, Lindesbergs kommun Styrelsen från och med Ordförande Ulrika Grönqvist, Uppsala kommun Vice ordförande Hans Lindgren, Högskolan Höglandet Sekreterare Maj-Sofie Andersson, Sandvikens kommun Kassör Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Kent Wallén, Vingåkers och Katrineholms kommuner Ann-Kristin Leiderud, Kramfors kommun Liselott Länsmans, Siljansregionen Roger Karlén, Alingsås kommun Karl-Axel Hill, Östra Göinge kommun Suppleanter Revisorer Valberedningen Jonny Pedersen, Avesta kommun Per de Faire, Motala kommun Thomas Norgren, Söderhamns kommun Marianne Hansson, Norrtälje kommun Göran Karlsson, Vimmerby kommun Karin Berkö, Östersunds kommun Jan Danielski, Lidköpings kommun Lena Johansson, Arvika kommun (t o m ) Wivi Blomqvist, Arboga kommun (fr o m ) Ordinarie auktoriserad revisor Hans Ågren, Bollnäs Suppleant Annika Forsberg, Bollnäs Ordinarie föreningsrevisor Lennart Persson, Gotland Suppleant Leif Ljungberg, Tyresö Gunnar Olsson, Söderhamns kommun (sammankallande) Yvonne Lindbom, Nässjö kommun Lennart Persson, Gotlands kommun 2

Styrelsemöte i NITUS onsdagen den 29 januari 2003 - videokonferens

Styrelsemöte i NITUS onsdagen den 29 januari 2003 - videokonferens Styrelsemöte i NITUS onsdagen den 29 januari 2003 - videokonferens Närvarande: Ulrika Grönqvist, Östhammars kommun Maj-Sofie Andersson, Sandvikens kommun Karl-Axel Hill, Östra Göinge kommun (en liten stund

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 februari 2007 i Stockholm

Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 februari 2007 i Stockholm Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 februari 2007 i Stockholm Närvarande: Karin Berkö, Östersunds kommun Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Per Edblom, Järfälla kommun Jan Danielski, Lidköpings

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 mars 2007 via videokonferens. Information Carina Åberg, APeL. 1) Styrelsemötets öppnande

Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 mars 2007 via videokonferens. Information Carina Åberg, APeL. 1) Styrelsemötets öppnande Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 mars 2007 via videokonferens Närvarande: Karin Berkö, Östersunds kommun Lennart Andersson, Kiruna kommun Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Jan Danielski, Lidköpings

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 24 augusti 2007 via videokonferens

Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 24 augusti 2007 via videokonferens Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 24 augusti 2007 via videokonferens Närvarande: Karin Berkö, Östersunds kommun Göran Björnberg, Gotlands kommun Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Jan Danielski,

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00

Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00 1 Protokoll SCIENCE PARK-SYSTEMET I JÖNKÖPINGS LÄN Årsstämma i Ideella Föreningen Plats och tid: Deltagande: Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen 2006-05-23 kl.10.00

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt TWh 20 15 10 Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt Bioenergi Värmepump 5 Hetvatten Övrigt Spillvärme El Kol Fossil gas Olja Fjärrvärmeföreningen har vid Bioenergis pressläggning nästan sin statistik färdig.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Totalt kostnad per år inklusive moms Uppgifterna gäller från 1 januari 2005 och 1 januari 2006 Myndighetsavgifter ingår Kommun Nätföretag

Läs mer