Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 februari 2007 i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 februari 2007 i Stockholm"

Transkript

1 Protokoll från styrelsemötet i Nitus fredagen den 9 februari 2007 i Stockholm Närvarande: Karin Berkö, Östersunds kommun Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Per Edblom, Järfälla kommun Jan Danielski, Lidköpings kommun Roger Karlén, Alingsås kommun Ann-Kristin Leiderud, Kramfors kommun Carin Magg, Tranås kommun Lennart Myhrman, Ludvika kommun Kristina Sennblad, Tierps kommun Kent Wallén, Katrineholms och Vingåkers kommun Anna Hvarfner, Nitus kansli Frånvarande: Lennart Andersson, Kiruna kommun Jerry Engström, Västerviks kommun Per de Faire, Motala kommun Karl-Axel Hill, Östra Göinge kommun Thomas Norgren, Söderhamns kommun Madeleine Sjöö, Lindesbergs kommun Annicka Ångman, Leksands, Mora, Orsa, Rättviks och Älvdalens kommun 1) Styrelsemötets öppnande Ordföranden Karin Berkö hälsar styrelsens medlemmar välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat. 2) Föregående protokoll Karin Berkö frågar styrelsen om föregående protokoll kan godkännas och läggas till handlingarna. att godkänna föregående protokoll, som därefter läggs till handlingarna. 3) Dagordningens fastställande Förslag till dagordning föreligger (bilaga1). Förslag lämnas om att lägga till punkten Regionindelningar nya medlemmar, att under punkten Övrig rapportering lägga till punkten Informationsmöte nya medlemmar. att fastställa den föreslagna dagordningen med ovanstående tillägg. sid 1 (5)

2 4) Rapportering A. NITUS REGIONER Norra kust Ann-Kristin Leiderud informerar att Härnösands kommun nyligen etablerat ett lärcentrum och funderar på att ansöka om medlemskap i Nitus. Förslag lämnas om att göra ett studiebesök där vid det förestående fysiska styrelsemötet i Härnösand till hösten. Hälsingland Jan Bäcklin informerar att han presenterat lärcenterverksamheten för den nya nämnden Lärande och arbete i Bollnäs kommun. Den nya nämnden är mycket positivt inställd till högskoleutbildning på hemmaplan och KY-utbildning. Jämtland Karin Berkö informerar att de i projektet Fyra Norra kommer ha ett möte nästa vecka där diskussioner om en storregion står på agendan. B. NITUS PROJEKTGRUPPER i. Webb- och Informationsgruppen Kent Wallén informerar från senaste mötet den 30 januari med Webb- och Informationsgruppen. På mötet lades stor vikt på arbetet med Arbetet med diskuterades och ett möte med CFL och NSHU föreslogs. Arbetet med att städa FirstClassservern och Nitus internt har kommit igång bra. Styrelsen anser att Nitus hemsida är mycket viktig att hålla up to date och förslag lämnas om att fundera över om att arvodera en webbtjänst för detta ändamål. Kent lyfter en medlemsfråga som inkommit om vi fått några indikationer på högskolornas nya antagningssystem. Förslag lämnas om att lägga in en stående punkt på styrelsens dagordning Rapporter/frågor från medlemmar. Frågan om det går att få en antydan om hur många medlemmar som besöker Nitus internt lyfts. Jan Bäcklin undersöker saken och återkopplar på nästa styrelsemöte. ii. Marknadsföringsgruppen Jan Bäcklin informerar att Marknadsföringsgruppen kommer att se över hela marknadsföringsprofilen samt se över så att det finns produkter framme. Till marknadsföringsprofilen är det viktigt att koppla certifieringsfrågan och därmed design på skyltar till Nituslärcentra. Kritik om att Nitus väskor går sönder väldigt lätt framfördes. Jan reklamerar väskorna. C. ÖVRIG RAPPORTERING i. Vårstämman Lidköping Jan Danielski presenterar det planerade upplägget för vårstämman i Lidköping där Nitus står för programmet dag 1 med stämmoförhandlingar och dag 2 som värdkommunen Lidköping står för. Temat för vårstämman är Lärcenter som mäklare. Rektor Leif Johansson, HiS, är tillfrågad om att hålla välkomstanförandet. Ett 10-tal lärosäten har bjudits in, vilka kommer att få max sid 2 (5)

3 10 minuter var att presentera sig på och tala om hur de ser på dagsläget och framtiden. Därefter är det fritt fram för Nitus medlemmar att mingla runt och knyta de kontakter man så önskar. Dessutom kommer Peter Kammensjö från Högskolan i Borås och presenterar Bättrekonceptet. Kvällsaktiviteterna börjar med en historisk tillbakablick med efterföljande middag på Stora hotellet. Inbjudan med program och anmälan till vårstämman i Lidköping den 9-10 maj kommer att finnas klar och läggas ut på Nitus hemsida i slutet av februari. Höststämman förläggs till Lycksele och preliminärbokas till den 7-8 november med det extra styrelsemötet tisdagen den 6 november. ii. CFL-konferens 12/2 Karin Berkö informerar att CFL bjudit in Nitus till CFL-konferensen den 12 februari tillsammans med de lärcentra som deltagit i de olika lärcentraprojekten som finansierats av CFL under perioden Presentationer av de olika projekten kommer att genomföras och Karin kommer att presentera Mentorskapsprojektet som Nitus deltagit i. Roger Karlén kommer att redovisa kartläggningen av de 250 lärcentra som identifierats genom en digital enkätundersökning på uppdrag av CFL. iii. Vux-konferens i Linköping 20-21/ Karin Berkö informerar att hon och Roger Karlén är inbjudna som föredragshållare på Vuxkonferensen i Linköping den mars. iiii. Informationsmöte nya medlemmar Karin informerar att hon, Roger Palm och Anna Hvarfner genomfört ett informationsmöte med fyra nya medlemmar den 29 januari. 5) Ekonomi Jan Bäcklin presenterar den ekonomiska situationen för Nitus som ligger på ett preliminärt resultat på kronor. Räntan på lånen uppgår till kronor. Det positiva resultatet kommer främst från överskottet från Vux-konferensen ) Förfrågan från APeL Frågan om Nitus ska bli medlem i APeL FoU diskuteras. Förslag lämnas om att till nästa styrelsemöte bjuda in Carina Åberg från APeL för att diskutera och svara på frågor kring medlemskapets villkor och förutsättningar. att uppdra åt Karin Berkö att bjuda in Carina Åberg från APeL för att diskutera och svara på frågor kring medlemskapets villkor och förutsättningar. 7) Förfrågan NSHU om nybildning av projektgrupp Karin Berkö informerar att NSHU:s referensgrupp är på gång att förnyas. Håkan Larsson har därför lämnat en förfrågan till Nitus om att komma med förslag på fyra personer från fyra kommuner med geografisk spridning och med god representativitet för landets lärcentra. Svar önskas senast den 1 mars. sid 3 (5)

4 Förslag på personer och kommuner lämnas: Karin Berkö, Jämtland; Kristina Sennblad, Uppland; Jan Danielski, Västra Götaland och Karl-Axel Hill alternativt Preben Bruzelius, Skåne. Karin Berkö, Kristina Sennblad och Jan Danielski tackar ja till förfrågan om att ingå i NSHU:s referensgrupp. att uppdra åt Karin Berkö att tillfråga Karl-Axel Hill alternativt Preben Bruzelius om att ingå i NSHU:s referensgrupp. att uppdra åt Karin Berkö att meddela Håkan Larsson på NSHU om de föreslagna personerna till NSHU:s referensgrupp enligt ovan. 8) Bok- & Bibliotek 2007 Karin Berkö informerar att en förfrågan från Håkan Larsson på NSHU inkommit om Nitus deltagande på Bok- & Bibliotek i Göteborg den september NSHU och CFL står för finansiering och Nitus med personal. Karin Berkö och Kent Wallén föreslås ansvariga för Nitus medverkan och att arbeta vidare med upplägget från Nitus sida. att uppdra åt Karin Berkö och Kent Wallén att ansvara för Nitus medverkan på Bok- & Bibliotek i Göteborg den september ) Valberedningen inbjuden till samtal Valberedningen har bjudits in till samtal med Karin Berkö, Kent Wallén och Roger Karlén den 16 februari. En dialog är viktig att föra mellan styrelsen och valberedningen för att få en så bra sammansatt styrelse som möjligt med god spridning geografiskt och med en mix av olika personprofiler. Personvalet är däremot helt valberedningens beslut. 10) Skrivelse till departementet Nitus styrelse lägger fram förslag om att uppdra åt Karin Berkö, Roger Karlén och Kent Wallén att arbeta fram en skrivelse till utbildnings- och näringsdepartementet med det snaraste utifrån stämmobeslutet i Arvika. att uppdra åt Karin Berkö, Roger Karlén och Kent Wallén att arbeta fram en skrivelse till utbildnings- och näringsdepartementet med det snaraste utifrån stämmobeslutet i Arvika. 11) Nya projektgrupper utifrån medlemmarnas önskemål Utav de projektgrupper som bildades på stämman i Arvika har projektgruppen Lobby Lärcentradagen och Stödjande strukturer meddelat att de kommit igång med sitt arbete. Carin Magg, som är sammankallande för projektgruppen Lobby Lärcentradagen, informerar från deras möte. Carin informerar att arbetet med en Lärcentradag fått alldeles för stora proportioner och ställer frågan till styrelsen om projektgruppen kan avgränsa sitt projektarbete till en nationell lärcentradag då samtliga Nituslärcentra håller sin egen lärcenterdag men att den sker på ett gemensamt datum. Förslag lämnas om att det gemensamma datumet fastställs till någon gång i september. sid 4 (5)

5 Styrelsen ställer sig bakom förslaget om ett gemensamt datum för samtliga Nituskommuner om en nationell lärcentradag. Kristina Sennblad, som är sammankallande för projektgruppen Stödjande strukturer, informerar att de valt att inrikta sig på området bibliotek och återkommer med mer information på nästa styrelsemöte. att godkänna förslaget om en nationell lärcentradag enligt ovan. 12) Behovsinventering Karin Berkö informerar att CFL lämnat ett förhandsbesked om att CFL har svårt att stödja projektet kring ett behovsinventeringsverktyg finansiellt men att diskussionerna fortsätter. 13) Regionindelningar nya medlemmar Förslag lämnas om att hänskjuta denna fråga till nästa styrelsemöte. att hänskjuta denna fråga till nästa styrelsemöte. 14) Certifiering, öppen diskussion om kvalitetskriterierna och vårt vidare arbete med projektet Certifieringsfrågan diskuteras med utgångspunkt i Nitus kvalitetskriterier och ett första diskussionsunderlag är under utarbetande. Förslag lämnas om att lyfta kvalitetskriterierna utifrån ett certifieringsperspektiv på vårstämman i Lidköping för vidare diskussioner kring certifieringsfrågan. Styrelsemedlemmarna uppdras att granska kvalitetskriterierna utifrån 1) Lärcentrum är 2) 3M-mening, 3) Mötesplats, 4) Mäklare, 5) Motor och 6) Service och lämna sina förslag till Kristina Sennblad. Kristina uppdras sedan att sammanställa förslagen och synpunkterna på Nitus kvalitetskriterier till ett första diskussionsunderlag. att uppdra åt styrelseledamöterna att lämna sina synpunkter på nuvarande kvalitetskriterier och komma med förslag till förbättringar till Kristina Sennblad. att uppdra åt Kristina Sennblad att sammanställa de synpunkter och förslag som lämnas på Nitus nuvarande kvalitetskriterier till ett första diskussionsunderlag kopplat till certifieringsfrågan. 15) Övriga frågor Inga övriga frågor rapporterades. 16) Mötets avslutande Ordföranden tackar för engagerade diskussioner och förklarar styrelsesammanträdet avslutat. Karin Berkö Ordförande Kent Wallén Sekreterare sid 5 (5)

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm

SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm SIKO protokoll från styrelsemöte 8 december kl 11 i Landstingets lokaler, Stockholm Närvarande: Pia Södergren, SIKO (mötestid / total frånvarotid från hemmet 13t ) Barbro Nordstedt, Blidö Frötuna Skärgårdsförening

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Handlingar till mote 7 2007-07-31 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott

Länsbygderådet Sjuhärad SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskott 2003-06-12 1(11) Plats och tid: Tostared, kl. 16.30 20.00 ande: Sassi Wemmer Eva Johansson Sven-Olof Carlsson Jan Vinkvist Utses att justera: Sven-Olof Carlsson Underskrifter: Sekreterare:.. Sassi Wemmer

Läs mer

Mia Lindberg Vägar till vägledning

Mia Lindberg Vägar till vägledning Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 08 2008 Mia Lindberg Vägar till vägledning En historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst Titel Vägar till vägledning

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer