Var, när, hur under kongressdagarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var, när, hur under kongressdagarna"

Transkript

1 Var, när, hur under kongressdagarna Plats Kongressen kommer att äga rum på City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan i Stockholm, Registrering Registrering för deltagare i kongressen ska göras måndagen den 19 januari 2009, klockan Kongressen öppnas klockan Lunch serveras klockan Beträffande permission under förhandlingarna, se arbets- besluts- och valordning. Besökare ska anmäla sig vid särskild anmälningsdisk och få en namnbricka. Kongressbyrå Kongressbyrån, som är placerad i anslutning till plenisalen, är öppen under den tid som förhandlingarna pågår. Telefon till kongressbyrån är eller endast för inkommande samtal. E-postadress till kongressen är E-postmeddelanden ska inledas med mottagarnamn och region. Meddelanden Inkommen e-post och telefonmeddelanden sätts upp på en särskild anslagstavla vid kongressbyrån. Nytt kongressmaterial Nytt kongressmaterial kommer att läggas ut vid kongressbyrån. Utbetalning av ersättningar Reseräkningar och ledighetsintyg lämnas under kongressen till kongressbyrån. Utbetalning sker efter kongressen. Reseersättning och traktamenten följer reseavtalet för anställda och förtroendevalda i Unionen. Ersättning vid färd med egen bil ersätts förutom den skattepliktiga delen ytterligare med 10 kr/mil. Information och press Nyheter och information om kongressen publiceras fortlöpande på Unionens intranät Insidan och på Unionens webbplats Ett redaktionsrum för Unionens kommunikationsenhet finns i anslutning till kongresslokalen. Resor och Hotell Alla frågor angående resor och hotell ska gå via kongresstelefon eller e-post Under pågående kongress hänvisas till kongressbyrån. In- och utcheckning av hotellrum Incheckning av hotellrummen sker efter första dagens förhandlingar och utcheckning före andra dagens förhandlingar.

2 Parkering Parkeringsgarage finns i anslutning till Folkets Hus, på Olof Palmes Gata 28 och Torsgatan 1/Östra Järnvägsgatan 35. Parkering finns även på Radisson SAS Royal Viking. Bagageservice Bevakad garderob finns på Folkets Hus. Måltider Samtliga måltider serveras i Restaurang Cabarets festvåning. Kaffe serveras i anslutning till kongresslokalen. Önskemål om specialkost och allergier ska anges på anmälningsblanketten eller till Rökning Rökning är ej tillåten inomhus. Säkerhet Bär alltid namnbrickan väl synlig i kongresslokalerna, då blir det lättare att se om någon obehörig tar sig in. Vi är många människor på en begränsad yta under kongressen. För att undvika obehagligheter är det viktigt att tänka på: Kontrollera hur bandskyddet ser ut, var närmaste brandsläckare finns och hur den fungerar. Ta reda på utrymningsvägar och återsamlingsplats. Detta gäller även på det hotell du övernattar. Hotell och konferensanläggningar är platser där många människor rör sig. Tänk på att hålla god uppsikt över dina tillhörigheter. Är det något kring säkerheten som känns konstigt, ta kontakt med vakter eller meddela kongressbyrån. Om olyckan ändå är framme och du drabbas av stöld, olyckshändelse eller liknande, så finns det en samlingsförsäkring som omfattar anställda och förtroendevalda. För ytterligare information kontakta kongressbyrån.

3 Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Upprop 3. Kongressens stadgeenliga kallande 4. Kongressens offentlighet 5. Fastställande av dag- och arbetsordning samt tidsschema 6. Val av 6.1 kongressordförande 6.2 kongressekreterare 6.3 justerare att tillsammans med kongressordförandena justera protokollet 6.4 rösträknare 7. Val av beredningsutskott 7.1 ordförande 7.2 tio ledamöter 7.3 sekreterare 8. Unionens vision 9. Lönepolitisk plattform samt tillhörande motioner 10. Arbetsmiljöpolitisk plattform samt tillhörande motioner 11. Avtalsmotioner 12. Val av valberedning för kongressperioden 12.1 ordförande 12.2 fyra ledamöter 12.3 fem suppleanter 13. Kongressens avslutande

4 Dagordningens punkt 5 Förslag till arbets- besluts- och valordning Förbundsstyrelsen föreslår följande arbets-, besluts- och valordning vid behandling av ärenden på kongressens dagordning. De paragrafer som hänvisas till återfinns i förbundets stadgar. 1. Arbetsordning 1.1 Kongressens längd Unionens extra kongress 2009 pågår i två dagar. 1.2 Tidsschema Tidsschema för kongressen återfinns i bilaga Genomförande a) Kongressen ska behandla förslag från 2008 års ordinarie kongress beträffande Unionens vision, lönepolitisk plattform, arbetsmiljöpolitisk plattform samt tillhörande motioner. Behandlingen sker i form av debatt och beslut i plenum i enlighet med beslut på 2008 års kongress. b) Kongressen har också att behandla de avtalsmotioner som inkom till 2008 års kongress samt det förslag till ny valberedning som presenterades på 2008 års kongress. Behandlingen genomförs i plenum enligt traditionell modell. 1.4 Kongresspresidium Kongresspresidium utgörs av de av kongressen valda ordförandena. 1.5 Permission Om kongressledamot inte har tillfälle att närvara vid viss del av kongressförhandlingarna ska frånvaro samt återkomst skriftligen anmälas till kongresspresidiet. 1.6 Suppleants inträde som ersättare för ombud samt utbyte av ombud Ombud Som ombud vid kongressen kan endast de av regionerna i stadgeenlig ordning valda ombuden eller suppleant fungera Försening Skulle ombud på grund av försening ej ha anlänt vid kongressens början uppstår vakans till dess ombudet anländer. Om regionen i stället sätter in en suppleant i ett sådant fall kan ej byte göras då ombud anländer Varaktighet Det kongressombud - ordinarie eller suppleant - som noterats vid avprickningen före kongressens början ska vara kongressombud under hela kongressen. Permission, sjukdom etc kan ej förändra detta.

5 2. Beslutsordning Kongressen har att behandla förslag från 2008 års kongress, avtalsmotioner, förbundsstyrelsens förslag och ärenden enligt 8.5 mom Förslag och yrkanden Förslag från kongressledamöterna ska vara skriftliga och lämnas till kongressens mötespresidium. Förslag i ordningsfrågor görs muntligen efter begäran om ordet. Begäran om ordningsfråga bryter talarlistan. 2.2 Ärenden till vilka ändringsyrkanden kan upptas till beslut a) Fastställande av dag- och arbetsordning samt tidsschema b) Beredningsutskottets sammansättning c) Förslag från 2008 års kongress Unionens vision Lönepolitisk plattform samt tillhörande motioner Arbetsmiljöpolitisk plattform samt tillhörande motioner Avtalsmotioner Valberedning för kongressperioden d) Beredningsutskottets förslag e) Valberedningens förslag 2.3 Ärenden där kongressen endast kan besluta godkänna eller icke godkänna Kongressens behöriga utlysande 2.4 Ärenden som utan att vara upptagna på dagordningen kan tas upp till beslut a) Nya ärenden enligt 8.5 mom 4 b) Uttalanden c) Remiss till beredningsutskottet d) Ordningsfrågor (exempelvis tidsbegränsning, streck, propositionsordning, ajournering) 2.5 Beslut Beslut fattas i den ordning som anges i stadgarna Beslut fattas i första hand genom acklamation, i andra hand genom handuppräckning och i sista hand med mentometrar. Röstberättigade regleras enligt Enkel majoritet Kongressen är beslutsmässig då minst två tredjedelar av dess ledamöter är närvarande (260x2/3=174). För beslut krävs mer än hälften av avgivna röster. Vid lika röstetal gäller den uppfattning som biträds av kongressens sittande ordförande Kvalificerad majoritet För att ny fråga ska tas upp på dagordningen krävs att minst 174 av de närvarande röstar för förslaget. ( 8.5 mom 4).

6 3. Plenum 3.1 Föredragning Av kongress och förbundsstyrelsen därtill utsedd ska ges tillfälle till föredragning innan ordet lämnas fritt. 3.2 Begäran om ordet Begäran om ordet ska göras skriftligt på därför avsett kort, som lämnas till mötespresidiet. Förbundsstyrelsens föredragande har rätt att bryta talarlistan. Talartiden vid första inlägget är 3 minuter och därefter 1 minuter. Begränsningen gäller ej förbundsstyrelsens föredragande, valda redaktionsutskott från 2008 års kongress eller beredningsutskottets föredragande. 3.3 Anföranden Alla anföranden framförs från talarstolen. Förslag och yrkanden ska vara skriftliga samt lämnas till kongresspresidiet. 3.4 Protokoll Vid plenum förs beslutsprotokoll. 3.5 Reservationer Reservation med anledning av något av kongressens beslut ska vara skriftlig och lämnas till kongresspresidiet. Anmälan om reservation ska ske i samband med beslut och protokollföras. Inlämnande av reservation, med angivande av den eller de som stödjer reservationen, ska lämnas till kongresspresidiet innan kongressens slut. Reservation som lämnas in efter kongressens avslutande förs ej till protokollet. 4. Valordning 4.1 Val och röstning Val och röstning ska ske enligt 8.5 och 8.6 och enligt dagordningen. 4.2 Kandidater till mötesfunktionärer och utskott Valberedningen förelägger kongressen förslag till kandidater för valen. 4.3 Valbarhet till utskott Till utskott är alla kongressombud valbara, liksom till mötesfunktionärer enligt 8.4 mom Kandidater till ny valberedning Beredningsutskottet förelägger kongressen förslag till kandidater för valen. 4.5 Slutna val Slutna val, om det begärs, förrättas i första hand med mentometrar. Vid teknikproblem används slutna sedlar och valen förrättas då genom upprop. 4.6 Absolut majoritet Vid val gäller att den som erhåller mer än hälften av avgivna och godkända röster är vald. Uppnås inte detta sker omval mellan de kandidater som erhållit högsta röstetal. Högst två kandidater får kvarstå för varje återstående mandat. Vid lika röstetal avgör lotten.

7 4.7 Sluten omröstning Vid sluten omröstning ska rösträknarna till sitt förfogande ha utsedd sekreterare från förbundskansliet Röstning med mentometrar Vid röstning med mentometrar ska följande ordning tillämpas: - Rösträknarna leder och övervakar sammanräkningen. - Varje röstberättigad har en mentometerdosa. - Ombuden knappar in sitt förslag i dosan på uppmaning av mötesordförande. Rösträknarna upprättar en sammanställning som överlämnas till kongressens ordförande Röstning med röstsedlar Vid sammanräkningen ska följande ordning tillämpas: - Rösträknarna utser inom sig en ordförande som leder och övervakar sammanräkningen - Röstsedlarna räknas och fördelas på rösträknarna till sammanräkning - Röstsedlarna granskas så att sedeln är giltig, läses upp och prickas av. (Giltiga röster ska uppta högst det antal namn som ska väljas och får endast innehålla namn på valbara kandidater. Uppfylls inte detta i sin helhet är den ogiltig och räknas inte.) - Antalet röstsedlar som behandlats, antal blanka, antal ogiltigförklarade samt hur många röster varje valbar kandidat erhållit räknas. - Ordföranden upprättar en sammanställning. Sammanställningen och samtliga avlämnade röstsedlar överlämnas till kongressens ordförande. 5.0 Arbetsordning för beredningsutskottet Arbetsordning för beredningsutskottet återfinns i stadgarna 8.3 mom 4.

8 Förslag till tidsschema Bilaga 1 Måndagen den 19 januari Incheckning, registrering Kongressens öppnande, tal av förbundsordföranden Former för kongressens arbete, val av funktionärer Lunch Unionens vision Lönepolitisk plattform samt tillhörande motioner Paus (kaffe) fortsättning lönepolitisk plattform Beredningsutskottets föredragning inför val av ny valberedning Middag Tisdagen den 20 januari Val av valberedning för kongressperioden (kaffe 10.00) Avtalsmotioner Lunch Arbetsmiljöpolitisk plattform samt tillhörande motioner Paus (kaffe) fortsättning arbetsmiljöpolitisk plattform Kongressens avslutande Detta schema kan komma att ändras under kongressen beroende på beslut och/eller ändrade förutsättningar och/eller eventuella tidsförskjutningar.

9 Dagordningens punkt 6.0 Förslag till funktionärer för kongressen Valberedningens förslag 6.1 Kongressordförande, ordinarie Kristin Forsberg, Göteborg Birgitta Wrede, Stockholm kongressordförande, reserv Karin Åberg, Stockholm 6.2 Sekreterare Moa Andersson, Stockholm Robert Bergdahl, FK Tommy Mases, FK Fredrik Nilsson, FK 6.3 Justerare att tillsammans med Jill Berg, Stockholm ordförandena justera protokollet Thomas Dahlin, Bergslagen Alf Lindén, Västerbotten 6.4 Rösträknare vid öppen Svante Bäckman, Öst omröstning Peter Gjuraj, Stockholm Krister Gustafsson, Norrbotten Victoria Kirchhoff, Sydväst Anna-Lena Myhr, Göteborg Marie-Louise Persson, Värmland Sune Starck, Skaraborg Hans Wahlbom, Gävleborg Maria Åström, Västerbotten vid sluten omröstning Sekreterare vid sluten omröstning Peter Gjuraj, Stockholm Anna-Lena Myhr, Göteborg Marie-Louise Persson, Värmland Sune Starck, Skaraborg Charlotte Stridbeck Bolin, FK

10 Dagordningens punkt 7.0 Förslag till ledamöter i kongressens utskott Valberedningens förslag 7.1 Beredningsutskott Ordförande Tommy Lindbohm, Stockholm Ledamöter Börje Green, Småland Svante Holm, Stockholm Christina Hovlid, Stockholm Ann-Sofie Hörberg, Dalarna Ola Leander, Norrbotten Kicki Malm, Sjuhall Mikael Ollgren, Uppland Göran Nilsson, Sydväst Eva Sonesson, Sydväst Sekreterare Helena Hedlund, FK Kjell Johnson, FK Tomas Oskarsson, FK

11 Dagordningens punkt 12.0 Beredningsutskottets - vid 2008 års kongress - förslag till ny valberedning Beredningsutskottets förslag 12.1 Ordförande Anne Thelander, Stockholm (HTF) 12.2 Ledamöter Richard Bivefors, Sydväst (HTF) Erika Lundmark, Västerbotten (Sif) Karin Norin, Gävleborg, (Sif) Benny Olsson, Väst (HTF) Övriga inlämnade förslag Ulla Gröntvedt, Norrbotten, (HTF) Karin Norin, Gävleborg (Sif) Benny Olsson, Väst (HTF) Marie Alm, Stockholm (Sif) Elvy Berg, Mellannorrland (Sif) Lars Carlsson, Skaraborg (Sif) Sören Carlsson, Göteborg (Sif) Maria Eidegard Persson, Sydväst (Sif) Astri Eliasson, Mellannorrland (HTF) avsägelse Ask Fjellklang, Värmland (Sif) Ulla Gröntvedt, Norrbotten (HTF) Mark Johansson, Småland (Sif) Sonja Johansson, Norrbotten (Sif) avsägelse Gun Karlsson, Stockholm (Sif) Joakim Ravemyr, Sydost (Sif) Martin Reteike, Göteborg (Sif) Hans Wahlbom, Gävleborg (Sif) 12.3 Suppleanter Ingvar Olofsson, Öst (Sif) Agneta Hallberg, Dalarna (HTF) Björn Jonsson, Göteborg (Sif) Elisabeth Bull, Sydost (Sif) Anna Ekergren, Småland (HTF)

FÖRBUNDSRÅD 2013. den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda

FÖRBUNDSRÅD 2013. den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda FÖRBUNDSRÅD 2013 den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda Förslag till tidschema DAG 1 den 28 maj 08.30-10.15 Registrering 10.15-10.35 Öppningstal 10.35-10.50 Introduktion av mötessystem 10.50-11.30 Mötesformalia

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET STADGAR för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET med stadgeändringar antagna av Förbundsmötet 2010 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 5 3 Tillhörighet

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Handlingar till FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015

Handlingar till FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Handlingar till FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Riksförbundet FUB Tel 08-508 866 00 Gävlegatan 18C Fax 08-508 866 66 Box 6436 E-post fub@fub.se 113 82 Stockholm www.fub.se 2 Innehållsförteckning: Sid

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Förslag till medlemsavgift för 2014 2015...32 Motioner...33

Förslag till medlemsavgift för 2014 2015...32 Motioner...33 Handlingar Handlingar för Landsdagarna 2013 Innehållsförteckning Hälsning från partiordföranden...4 Hälsning från partisekreteraren...5 Dagordning och program...6 Fredagen 22 november... 6 Lördagen 23

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

STADGAR OK ekonomisk förening

STADGAR OK ekonomisk förening STADGAR OK ekonomisk förening Stadgar för OK ekonomisk förening 1 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att göra en ansvarsfull och effektiv bil- och

Läs mer