ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

2

3 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36

4 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING, GÖTEBORGS LASTBILCENTRAL Organisationsnummer Styrelsen och verkställande direktören för GLC ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral, får härmed avlämna årsredovisning för tiden Förvaltningsberättelse INFORMATION OM VERKSAMHETEN GLC ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral är en ekonomisk förening som ägs av 143 delägare och disponerar genom dessa över drygt 350 fordon. Föreningen är moderbolag i koncernen med GLC Flytt AB, Tarton AB och Budkedjan Thermobud i Göteborg AB som 100 % ägda dotterbolag. Koncernen bedriver försäljning av transporter och logistiktjänster, drivmedel samt flyttjänster och lagerservice. Flyttjänster och lagerservice bedrivs i dotterbolaget GLC Flytt AB medan övriga verksamheter bedrivs inom föreningen. Tarton AB är ett bolag som hanterar koncernens förmånsbilar och Budkedjan Thermobud i Göteborg AB är ett vilande bolag. Inom transport och logistiktjänster finns tre verksamhetsgrenar, Anläggning & Renhållning, Thermo & Distribution samt Tung & Specialtransporter. Föreningen ansvarar för samtliga kundavtal men då föreningen saknar egna fordon utförs tjänsterna som köps in till största delen av föreningens medlemmar men i vissa fall även av lejda åkare. Föreningens medlemmar erlägger administrationsbidrag baserat på fakturerat belopp mot kund och för verksamhetsåret 2013 uppgår detta administrationsbidrag till tkr ( tkr). Omsättningen för Anläggning & Renhållning uppgår för verksamhetsåret till tkr ( tkr). Kunderna återfinns både inom privat som offentlig sektor. Efterhand som miljömedvetenheten ökar, ökar även kraven på oss som leverantör. De kvalificerade transport och logistiktjänster som vi erbjuder ställer stora krav på både kompetensen hos våra medarbetare som vår tekniska utrustning. Inom Thermo & Distribution arbetar vi med tre olika grundprodukter. Helcharter där ett eller flera fordon kör på heltid åt våra kunder oavsett om det gäller kylda, frysta eller andra varor. Lokaldistribution, där varorna anländer till vårt lager, lastas om till distributionsbilar som levererar varorna till kunder över hela Västra Götalands samt Hallands län. Slutligen budtjänster, när något måste göras omgående eller udda körningar. För verksamhetsåret uppgår omsättningen till tkr ( tkr). Tung- & specialtransporter arbetar under varumärket Tarton och transporterar i princip allt som inte kan fraktas med en vanlig lastbil; hela hus, maskinanläggningar, båtar eller entreprenadmaskiner. Varje uppdrag är i stort sett unikt och de flesta uppdragen utförs inom Europa, men vi utför även transporter till andra delar av världen. Omsättningen för verksamhetsåret uppgår till tkr ( tkr). Förutom transportverksamheten bedriver även föreningen drivmedelsförsäljning på 20 anläggningar runt om i Västsverige. Omsättningen av drivmedel för 2013 uppgår till tkr ( tkr) vilket motsvarande m3 ( m3). Föreningen är delägare i TRB Sverige AB (TRB), ett branschföretag inom transportnäringen som ägs till lika delar av 12 större transportföretag. TRB har under de senaste åren utvecklats till ett resurs- och kompetenscenter som arbetar aktivt med frågor som ligger nära delägarföretagens verksamheter. Verksamhet omfattar främst områdena drivmedel, miljö och trafiksäkerhet där delägarnas oberoende stationsnät, som är rikstäckande, erbjuder tankning av drivmedel för tung trafik. Föreningen tillhandahåller dessutom finansiella tjänster i form av avbetalningskontrakt till de medlemmar som önskar detta i samband med investeringar. För samtliga avbetalningskontrakt erläggs en kontantinsats om 20 % av anskaffningsvärdet

5 GLC EKONOMISK FÖRENING 5 samt att fordonet pantsätts. Föreningen refinansierar sig i sin tur varvid panträtten överlåts till banken. Då balansomslutningen, som ett resultat av denna tjänst ökar, presenteras föreningens soliditet med två olika soliditetstal, dels inklusive åkarfinansieringen, dels exklusive. ORGANISATION Styrelsen har fastställt ny Affärside, Vision och Strategi för föreningen samt slutfört arbetet med den grafiska profilen. En uppdatering, avseende föreningens varumärke har påbörjats där företrädare från medlemmar och tjänstemän har träffats i olika grupper. Syftet är att förstärka och förtydliga föreningens varumärke samt kommunicera ut budskapet till samtliga intressenter. Arbetet med att effektivisera föreningens organisation samt fokusera på kärnverksamheten har fortsatt. Under verksamhetsåret har ett antal nyoch ersättningsrekryteringar av medarbetare gjorts vilket kommit att stärka organisationen. Vid en extrastämma i början av mars gav delägarna styrelsen sitt godkännande att fortsätta det påbörjade arbetet med att samla föreningens verksamhet på ett ställe genom förvärv av tomtmark och byggnation av terminal och kontor. I samband med höststämman informerades om styrelsens fortsatta arbete med denna fråga i syfte att finna en lämplig fastighet. Föreningen är Miljö- & Kvalitetscertifierade, enligt ISO 9001 och ISO 1401, sedan år 2000 och under hösten 2013 genomfördes en Omcertifieringsrevision utan att några avvikelser rapporterades. I oktober kom styrelsen och VD överens om att gå skilda vägar. Till tillförordnad VD har styrelsen utsett Bengt Meyer till dess att ny VD tillträder. Under slutet av verksamhetsåret har 13 medlemmar beslutat sig för att lämna föreningen samt att tidigare dubbla medlemskap för 5 medlemmar skall återbetalas. Totalt uppgår detta belopp till 540 tkr. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPÅRET Fastigheten i Landvetter, tillhörande Budkedjan Thermobud i Göteborg AB har avyttrats till en köpeskilling om tkr och en reavinst om 304 tkr. Inom Anläggning & Renhållning har föreningen tecknat ett nytt avtal med Svevia gällande transporttjänster inom Storgöteborg samt vinterväghållning för driftområde Göteborg. Avtalet sysselsätter omkring 20 bilar och löper under fyra år med möjlighet till förlängning och med en årlig omsättning om Mkr. Vidare har ett nytt treårigt avtal tecknats med Färdig Betong. Avtalet innebär sysselsättning för fem fordon med betongtransporter i Storgöteborg. Föreningen har sedan lång tid en grustäckt i Gunnilse som kan användas för återfyllning av miljöklassade massor. Arbetet med att få tillstånd att genomföra återfyllning fortskrider enligt plan och bedöms vara avslutat under våren Inom Thermo & Distribution har arbetet med att fasa in varuflödena från Axfood och Skånemejerier fungerat väl och resulterat i ökad fyllnadsgrad för medlemmarnas fordon. Under hösten har dessutom ett antal kundrevisioner genomförts med positivt utfall vilket är resultat av arbetet med att höja kvalitet och kompetens inom verksamheten. En översyn av terminalverksamheten, i syfte förbättra lönsamheten inom Thermo pågår och implementeringen av handdatorer har slutförts som resulterat i förbättrade och förenklade administrativa rutiner. Den 1 juni växlade vi över till att sälja ACP/Evolution, ett bränsle som innehåller förnybar råvara, på 12 av våra stationer. Därmed erbjuder vi denna produkt på totalt 13 av våra 20 stationer. En genomgång av möjligheterna att genomföra motsvarande växling på resterande anläggningar pågår. KOMMENTARER TILL KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING Årets rörelseresultat har påverkats negativt av jämförelsestörande kostnader till ett belopp om tkr. Av detta belopp hänför sig tkr till avveckling av personal inklusive VD, tkr till provborrningar och avsättning för bedömda saneringskostnader avseende drivmedelshanteringen samt 515 tkr för nedlagda projekteringskostnader. Även rörelseresultatet för 2012 har påverkats av jämförelsestörande kostnader till ett belopp om tkr. Av detta belopp hänför sig tkr till avgångsvederlag till VD samt tkr till nedskrivning av Budkedjan Thermobud i Göteborg AB:s Landvetterfastighet. Justerat med jämförelsestörande poster uppgår rörelseresultatet för 2013 till tkr och till 2 821

6 6 GLC EKONOMISK FÖRENING tkr för Under 2013, jämfört med 2012 har omsättningen minskat både för transporter som för drivmedel medan marginalen förbättrats och omkostnaderna ökat. Fokusområden för 2014 är fortsatta effektiviseringar inom de olika verksamhetsområdena samt genomlysning av omkostnaderna. Bedömningen av resultatutvecklingen för de kommande åren bedöms som positiv och att föreningen står väl rustad inför de utmaningar som ligger framför den de kommande åren. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPÅRETS UTGÅNG Göteborgs Stads upphandling om anläggningsuppdrag har slutförts i början av 2014 och föreningen är en av två leverantörer som fått tilldelning. Upphandlingen omfattar samtliga anläggningsuppdrag med kran- och schaktfordon inom Göteborgs Stad. Det totala upphandlingsvärdet uppgår till cirka 35 Mkr per år och löper under två år med eventuell förlängning om ytterligare två år. Nytt avtal har vidare tecknats avseende mellantransporterna för Servera och förhandlingar avseende distributionstransporter pågår. Föreningen driver aktivt miljöfrågor och främst inom drivmedel där vi i nära samarbete med TRB bevakar marknaden avseende alternativa bränslen. De ökade kraven på reducering av CO2 utsläpp har lett till att föreningen tagit beslutet om att påbörja en övergång för vissa fordon till RME 100, ett bränslesom reducerar CO2 utsläppen med närmare 50 %. För att kunna erbjuda detta bränsle till medlemmarna har under mars månad en ny tank installerats vid tankanläggningen i Kungälv. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Bedömningen av marknadsutvecklingen för 2014 är fortsatt positiv för Thermo- och Distributionstransporter medan utvecklingen inom Anläggnings och Renhållningstransporter inte utvecklas i den takt som tidigare förutsetts då de stora infrastrukturprojekt som planeras i Göteborg har kommit att försenas. Förutsättningarna att kunna öka omsättningen bedöms dock som goda då föreningen kan erbjuda kunderna transport- och logistiktjänster med hög kompetens, flexibilitet och uttalat miljöansvar. Marknadsutvecklingen för drivmedel bedöms som positiv med ökade volymer för föreningen. Satsningen på alternativa bränslen ger föreningen ett försprång gentemot våra konkurrenter samtidigt som vi framhäver vår miljösatsning. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Då föreningen har ett flertal stora kundavtal utgör dessa, vid en eventuell förlust den främsta potentiella risken. Detta motverkas delvis av att de större upphandlingarna i normalfallet inte sker samtidigt. FINANSIELLA RISKER De finansiella risker som föreningen har är främst kreditrisker avseende kundfordringar samt fordringarna avseende avbetalningskontrakten. När det gäller kreditrisken på kundfordringarna pågår en översyn av föreningens kredithantering av nya respektive befintliga kunder för att ytterligare minska denna risk. När det gäller kreditförluster på löpande avbetalningskontrakt har föreningen kvittningsrätt av förfallna belopp mot intjänade medel samt att vi har äganderättsförbehåll i fordonet samt personlig borgen. MILJÖPÅVERKAN Föreningen bedriver ingen verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken. Däremot är föreningen anmälningspliktig avseende föreningens drivmedelsförsäljning vid fem egna större tankstationer. För våra drivmedelsstationer finns dessutom tillstånd från Räddningstjänsten/ Stadsbyggnadskontoret för hantering av brandfarlig vara. Under hösten har föreningen genomfört provborrningar av samtliga tankanläggningar. Resultatet av dessa borrningar blev att ytterligare provborrningar behövs vid två anläggningar vilka kommer att genomföras i början av Föreningen har dock redan konstaterat att det finns behov av sanering och gjort en initial bedömning av utgifter av sanering baserat på tillgänglig information och tidigare erfarenheter. I samband med årsbokslutet gjordes en avsättning avseende framtida saneringskostnader.

7 GLC EKONOMISK FÖRENING 7 Flerårsjämförelse Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet, inklusive åkarfinansiering 17% 17% 18% 17% 19% Soliditet, exklusive åkarfinansiering 26% 25% 25% 23% 25% Medelantal anställda Förslag till vinstdisposition Moderföreningen (kr) TILL FÖRENINGSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR Balanserad vinst Årets resultat STYRELSEN FÖRESLÅR ATT till reservfonden avsättes 0 i ny räkning överföres Koncernens fria reserver uppgår till kr, ingen avsättning till bundna reserver föreslås. Där inget annat anges är årets och jämförelseårets siffror i tkr. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

8 8 GLC EKONOMISK FÖRENING Koncernresultaträkning Not RÖRELSENS INTÄKTER M M Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5, Summa Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter Räntekostnader Summa Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

9 GLC EKONOMISK FÖRENING 9 Koncernbalansräkning Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Fordon och inventarier FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER M M Färdiga varor och handelsvaror KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 10 GLC EKONOMISK FÖRENING Koncernbalansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 13 Insatskapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Avsättning för miljösanering Uppskjuten skatt Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER Lån avbetalningskontrakt 15, Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

11 GLC EKONOMISK FÖRENING 11 Poster inom linjen STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar Företagsinteckniningar Bokfört värde fordringar, pantsatta som säkerhet för refinansiering av avbetalningskontrakt ANSVARFÖRBINDELSER Inga Inga

12 12 GLC EKONOMISK FÖRENING Koncernens kassaflödesanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Resultatandel i intresseföretag Avsättning miljösanering Avskrivningar Realisationsresultat Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förändring av långfristiga fordringar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Utdelning intresseföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Inbetalda insatser Återbetalda insatser Förändring av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 GLC EKONOMISK FÖRENING 13 Moderföreningens resultaträkning Not RÖRELSENS INTÄKTER M M Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5, Summa Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från andelar i intresseföretag Nedskrivning andelar i koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Summa Resultat efter finansiella poster BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring av periodiseringsfond Förändring av avskrivningar utöver plan Koncernbidrag Summa Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

14 14 GLC EKONOMISK FÖRENING Moderföreningens balansräkning Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Fordon och inventarier FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER M M Färdiga varor och handelsvaror KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

15 GLC EKONOMISK FÖRENING 15 Moderföreningens balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 13 BUNDET EGET KAPITAL Insatskapital Reservfond FRITT EGET KAPITAL Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR Avsättning för miljösanering Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER Lån avbetalningskontrakt 15, Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

16 16 GLC EKONOMISK FÖRENING Poster inom linjen STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar Företagsinteckniningar Bokfört värde fordringar, pantsatta som säkerhet för refinansiering av avbetalningskontrakt ANSVARSFÖRBINDELSER Generellt borgensåtagande avseende dotterföretags lån från kreditinstitut Inga 3 666

17 GLC EKONOMISK FÖRENING 17 Moderföreningens kassaflödesanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avsättning miljösanering Avskrivningar och nedskrivningar Realisationsresultat Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förändring av långfristiga fordringar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Inbetalda insatser Återbetalda insatser Förändring av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 18 GLC EKONOMISK FÖRENING Tilläggsupplysningar ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för större företag. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. Bolaget GLC Ekonomisk Förening, Göteborgs Lastbilcentral bedriver verksamhet i associationsformen ekonomisk förening och har sitt säte i Göteborg i Sverige. Huvudkontorets adress är Salsmästaregatan 14, Hisings Backa. Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter. Intäktsredovisning sker i takt med att väsentliga risker och förmåner som är förknippade med företagets varor och tjänster överförts till köparen. Koncernbidrag redovisas över resultaträkningarna i respektive bolag. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. I koncernens egna kapital ingår, förutom moderföreningens egna kapital, således endast dotterbolagens resultat efter förvärvstidpunkten. I koncernredovisningen ingår boksluten för samtliga dotterbolag, i vilket moderföreningen direkt eller indirekt äger aktier som representerar mer än 50 % av rösterna. Alla koncern-interna transaktioner och vinster har eliminerats. Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden och redovisningen sker huvudsakligen i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 13. Som intresseföretag räknas de företag i vilka moderföretaget har ett betydande men ej bestämmande inflytande. I koncernen redovisas inte bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Istället redovisas i koncernens resultaträkning den beräknade uppskjutna skatten hänförlig till boksluts-dispositioner som en del av koncernens skattekostnad. Kapitalandelen i bokslutsdispositioner och obeskattade reserver redovisas i resultaträkningen som en del av årets vinst och i balansräkningen som andra bundna reserver under bundet eget kapital. En omvärdering av den uppskjutna skatteskulden görs varje år till aktuell skattesats och redovisas i koncernresultaträkningen som en del av årets skattekostnad. Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. De redovisade värdena för bolagets tillgångar kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om det finns behov av nedskrivning. Om behov finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger redovisat värde. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande Kontorsbyggnad 2 % Terminalbyggnad 4 % 5 % Markanläggningar 3,75 % 5 % Inventarier och fordon 10 % 20 % Goodwill 20 % Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition. VARULAGER Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först införst-ut-principen tillämpats. FORDRINGAR Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader.

19 GLC EKONOMISK FÖRENING 19 Not 1 Personal KONCERNEN MEDELANTALET ANSTÄLLDA Medelantalet anställda bygger på av företagen betalda närvarotimmar relaterade till normal arbetstid. Medelantalet anställda har varit varav Kvinnor Män LÖNER, ERSÄTTNINGAR M.M. STYRELSE OCH VD Löner och ersättningar Pensionskostnader ÖVRIGA ANSTÄLLDA Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa löner, ersättningar m.m Under perioden januari till och med april har Lars Ericson varit tillförordnad VD. Denna ersättning har kostnadsförts som externt konsultarvode och uppgår till 640 (1 540). Avgångsvederlag, inklusive pension och sociala kostnader för VD uppgår till (2 065).

20 20 GLC EKONOMISK FÖRENING Not 1 Personal forts. MODERFÖRENINGEN KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNINGEN Fördelning mellan kvinnor och män i företagets styrelse. Kvinnor 1 1 Män 5 5 MEDELANTALET ANSTÄLLDA Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till normal arbetstid. Medelantalet anställda har varit varav Kvinnor Män LÖNER, ERSÄTTNINGAR M.M. STYRELSE OCH VD Löner och ersättningar Pensionskostnader ÖVRIGA ANSTÄLLDA Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa löner, ersättningar m.m Under perioden januari till och med april har Lars Ericson varit tillförordnad VD. Denna ersättning har kostnadsförts som externt konsultarvode och uppgår till 640 (1 540). Avgångsvederlag, inklusive pension och sociala kostnader för VD uppgår till (2 065).

21 GLC EKONOMISK FÖRENING 21 Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer KONCERNEN ERNST & YOUNG Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver uppdraget Skatterådgivning 0 0 Övriga tjänster GRANT THORNTON Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver uppdraget 37 0 Skatterådgivning 0 0 Övriga tjänster Summa MODERFÖRENINGEN ERNST & YOUNG Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver uppdraget Övriga tjänster GRANT THORNTON Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver uppdraget 37 0 Övriga tjänster Summa Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

22 22 GLC EKONOMISK FÖRENING Not 3 Nettoomsättning MODERFÖRENINGEN Transporter Administrationsbidrag Drivmedelsförsäljning Hyror Fordonsförsäljning via avbetalningskontrakt Övrigt Summa Föreningens försäljning till koncernföretag uppgår till tkr (fg år tkr). Föreningens inköp från andra koncernföretag uppgår till 878 tkr (fg år 919 tkr). Not 4 Övriga rörelseintäkter KONCERNEN Realisationsresultat vid försäljning av inventarier och fordon Övrigt Summa MODERFÖRENINGEN Realisationsresultat vid försäljning av inventarier och fordon Övrigt Summa

23 GLC EKONOMISK FÖRENING 23 Not 5 Byggnader och mark KONCERNEN Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde MODERFÖRENINGEN Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde

24 24 GLC EKONOMISK FÖRENING Not 6 Fordon och inventarier KONCERNEN Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde MODERFÖRENINGEN Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (14) Styrelsen och verkställande direktören för Intropris AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer