ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

2

3 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36

4 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING, GÖTEBORGS LASTBILCENTRAL Organisationsnummer Styrelsen och verkställande direktören för GLC ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral, får härmed avlämna årsredovisning för tiden Förvaltningsberättelse INFORMATION OM VERKSAMHETEN GLC ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral är en ekonomisk förening som ägs av 143 delägare och disponerar genom dessa över drygt 350 fordon. Föreningen är moderbolag i koncernen med GLC Flytt AB, Tarton AB och Budkedjan Thermobud i Göteborg AB som 100 % ägda dotterbolag. Koncernen bedriver försäljning av transporter och logistiktjänster, drivmedel samt flyttjänster och lagerservice. Flyttjänster och lagerservice bedrivs i dotterbolaget GLC Flytt AB medan övriga verksamheter bedrivs inom föreningen. Tarton AB är ett bolag som hanterar koncernens förmånsbilar och Budkedjan Thermobud i Göteborg AB är ett vilande bolag. Inom transport och logistiktjänster finns tre verksamhetsgrenar, Anläggning & Renhållning, Thermo & Distribution samt Tung & Specialtransporter. Föreningen ansvarar för samtliga kundavtal men då föreningen saknar egna fordon utförs tjänsterna som köps in till största delen av föreningens medlemmar men i vissa fall även av lejda åkare. Föreningens medlemmar erlägger administrationsbidrag baserat på fakturerat belopp mot kund och för verksamhetsåret 2013 uppgår detta administrationsbidrag till tkr ( tkr). Omsättningen för Anläggning & Renhållning uppgår för verksamhetsåret till tkr ( tkr). Kunderna återfinns både inom privat som offentlig sektor. Efterhand som miljömedvetenheten ökar, ökar även kraven på oss som leverantör. De kvalificerade transport och logistiktjänster som vi erbjuder ställer stora krav på både kompetensen hos våra medarbetare som vår tekniska utrustning. Inom Thermo & Distribution arbetar vi med tre olika grundprodukter. Helcharter där ett eller flera fordon kör på heltid åt våra kunder oavsett om det gäller kylda, frysta eller andra varor. Lokaldistribution, där varorna anländer till vårt lager, lastas om till distributionsbilar som levererar varorna till kunder över hela Västra Götalands samt Hallands län. Slutligen budtjänster, när något måste göras omgående eller udda körningar. För verksamhetsåret uppgår omsättningen till tkr ( tkr). Tung- & specialtransporter arbetar under varumärket Tarton och transporterar i princip allt som inte kan fraktas med en vanlig lastbil; hela hus, maskinanläggningar, båtar eller entreprenadmaskiner. Varje uppdrag är i stort sett unikt och de flesta uppdragen utförs inom Europa, men vi utför även transporter till andra delar av världen. Omsättningen för verksamhetsåret uppgår till tkr ( tkr). Förutom transportverksamheten bedriver även föreningen drivmedelsförsäljning på 20 anläggningar runt om i Västsverige. Omsättningen av drivmedel för 2013 uppgår till tkr ( tkr) vilket motsvarande m3 ( m3). Föreningen är delägare i TRB Sverige AB (TRB), ett branschföretag inom transportnäringen som ägs till lika delar av 12 större transportföretag. TRB har under de senaste åren utvecklats till ett resurs- och kompetenscenter som arbetar aktivt med frågor som ligger nära delägarföretagens verksamheter. Verksamhet omfattar främst områdena drivmedel, miljö och trafiksäkerhet där delägarnas oberoende stationsnät, som är rikstäckande, erbjuder tankning av drivmedel för tung trafik. Föreningen tillhandahåller dessutom finansiella tjänster i form av avbetalningskontrakt till de medlemmar som önskar detta i samband med investeringar. För samtliga avbetalningskontrakt erläggs en kontantinsats om 20 % av anskaffningsvärdet

5 GLC EKONOMISK FÖRENING 5 samt att fordonet pantsätts. Föreningen refinansierar sig i sin tur varvid panträtten överlåts till banken. Då balansomslutningen, som ett resultat av denna tjänst ökar, presenteras föreningens soliditet med två olika soliditetstal, dels inklusive åkarfinansieringen, dels exklusive. ORGANISATION Styrelsen har fastställt ny Affärside, Vision och Strategi för föreningen samt slutfört arbetet med den grafiska profilen. En uppdatering, avseende föreningens varumärke har påbörjats där företrädare från medlemmar och tjänstemän har träffats i olika grupper. Syftet är att förstärka och förtydliga föreningens varumärke samt kommunicera ut budskapet till samtliga intressenter. Arbetet med att effektivisera föreningens organisation samt fokusera på kärnverksamheten har fortsatt. Under verksamhetsåret har ett antal nyoch ersättningsrekryteringar av medarbetare gjorts vilket kommit att stärka organisationen. Vid en extrastämma i början av mars gav delägarna styrelsen sitt godkännande att fortsätta det påbörjade arbetet med att samla föreningens verksamhet på ett ställe genom förvärv av tomtmark och byggnation av terminal och kontor. I samband med höststämman informerades om styrelsens fortsatta arbete med denna fråga i syfte att finna en lämplig fastighet. Föreningen är Miljö- & Kvalitetscertifierade, enligt ISO 9001 och ISO 1401, sedan år 2000 och under hösten 2013 genomfördes en Omcertifieringsrevision utan att några avvikelser rapporterades. I oktober kom styrelsen och VD överens om att gå skilda vägar. Till tillförordnad VD har styrelsen utsett Bengt Meyer till dess att ny VD tillträder. Under slutet av verksamhetsåret har 13 medlemmar beslutat sig för att lämna föreningen samt att tidigare dubbla medlemskap för 5 medlemmar skall återbetalas. Totalt uppgår detta belopp till 540 tkr. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPÅRET Fastigheten i Landvetter, tillhörande Budkedjan Thermobud i Göteborg AB har avyttrats till en köpeskilling om tkr och en reavinst om 304 tkr. Inom Anläggning & Renhållning har föreningen tecknat ett nytt avtal med Svevia gällande transporttjänster inom Storgöteborg samt vinterväghållning för driftområde Göteborg. Avtalet sysselsätter omkring 20 bilar och löper under fyra år med möjlighet till förlängning och med en årlig omsättning om Mkr. Vidare har ett nytt treårigt avtal tecknats med Färdig Betong. Avtalet innebär sysselsättning för fem fordon med betongtransporter i Storgöteborg. Föreningen har sedan lång tid en grustäckt i Gunnilse som kan användas för återfyllning av miljöklassade massor. Arbetet med att få tillstånd att genomföra återfyllning fortskrider enligt plan och bedöms vara avslutat under våren Inom Thermo & Distribution har arbetet med att fasa in varuflödena från Axfood och Skånemejerier fungerat väl och resulterat i ökad fyllnadsgrad för medlemmarnas fordon. Under hösten har dessutom ett antal kundrevisioner genomförts med positivt utfall vilket är resultat av arbetet med att höja kvalitet och kompetens inom verksamheten. En översyn av terminalverksamheten, i syfte förbättra lönsamheten inom Thermo pågår och implementeringen av handdatorer har slutförts som resulterat i förbättrade och förenklade administrativa rutiner. Den 1 juni växlade vi över till att sälja ACP/Evolution, ett bränsle som innehåller förnybar råvara, på 12 av våra stationer. Därmed erbjuder vi denna produkt på totalt 13 av våra 20 stationer. En genomgång av möjligheterna att genomföra motsvarande växling på resterande anläggningar pågår. KOMMENTARER TILL KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING Årets rörelseresultat har påverkats negativt av jämförelsestörande kostnader till ett belopp om tkr. Av detta belopp hänför sig tkr till avveckling av personal inklusive VD, tkr till provborrningar och avsättning för bedömda saneringskostnader avseende drivmedelshanteringen samt 515 tkr för nedlagda projekteringskostnader. Även rörelseresultatet för 2012 har påverkats av jämförelsestörande kostnader till ett belopp om tkr. Av detta belopp hänför sig tkr till avgångsvederlag till VD samt tkr till nedskrivning av Budkedjan Thermobud i Göteborg AB:s Landvetterfastighet. Justerat med jämförelsestörande poster uppgår rörelseresultatet för 2013 till tkr och till 2 821

6 6 GLC EKONOMISK FÖRENING tkr för Under 2013, jämfört med 2012 har omsättningen minskat både för transporter som för drivmedel medan marginalen förbättrats och omkostnaderna ökat. Fokusområden för 2014 är fortsatta effektiviseringar inom de olika verksamhetsområdena samt genomlysning av omkostnaderna. Bedömningen av resultatutvecklingen för de kommande åren bedöms som positiv och att föreningen står väl rustad inför de utmaningar som ligger framför den de kommande åren. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPÅRETS UTGÅNG Göteborgs Stads upphandling om anläggningsuppdrag har slutförts i början av 2014 och föreningen är en av två leverantörer som fått tilldelning. Upphandlingen omfattar samtliga anläggningsuppdrag med kran- och schaktfordon inom Göteborgs Stad. Det totala upphandlingsvärdet uppgår till cirka 35 Mkr per år och löper under två år med eventuell förlängning om ytterligare två år. Nytt avtal har vidare tecknats avseende mellantransporterna för Servera och förhandlingar avseende distributionstransporter pågår. Föreningen driver aktivt miljöfrågor och främst inom drivmedel där vi i nära samarbete med TRB bevakar marknaden avseende alternativa bränslen. De ökade kraven på reducering av CO2 utsläpp har lett till att föreningen tagit beslutet om att påbörja en övergång för vissa fordon till RME 100, ett bränslesom reducerar CO2 utsläppen med närmare 50 %. För att kunna erbjuda detta bränsle till medlemmarna har under mars månad en ny tank installerats vid tankanläggningen i Kungälv. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Bedömningen av marknadsutvecklingen för 2014 är fortsatt positiv för Thermo- och Distributionstransporter medan utvecklingen inom Anläggnings och Renhållningstransporter inte utvecklas i den takt som tidigare förutsetts då de stora infrastrukturprojekt som planeras i Göteborg har kommit att försenas. Förutsättningarna att kunna öka omsättningen bedöms dock som goda då föreningen kan erbjuda kunderna transport- och logistiktjänster med hög kompetens, flexibilitet och uttalat miljöansvar. Marknadsutvecklingen för drivmedel bedöms som positiv med ökade volymer för föreningen. Satsningen på alternativa bränslen ger föreningen ett försprång gentemot våra konkurrenter samtidigt som vi framhäver vår miljösatsning. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Då föreningen har ett flertal stora kundavtal utgör dessa, vid en eventuell förlust den främsta potentiella risken. Detta motverkas delvis av att de större upphandlingarna i normalfallet inte sker samtidigt. FINANSIELLA RISKER De finansiella risker som föreningen har är främst kreditrisker avseende kundfordringar samt fordringarna avseende avbetalningskontrakten. När det gäller kreditrisken på kundfordringarna pågår en översyn av föreningens kredithantering av nya respektive befintliga kunder för att ytterligare minska denna risk. När det gäller kreditförluster på löpande avbetalningskontrakt har föreningen kvittningsrätt av förfallna belopp mot intjänade medel samt att vi har äganderättsförbehåll i fordonet samt personlig borgen. MILJÖPÅVERKAN Föreningen bedriver ingen verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken. Däremot är föreningen anmälningspliktig avseende föreningens drivmedelsförsäljning vid fem egna större tankstationer. För våra drivmedelsstationer finns dessutom tillstånd från Räddningstjänsten/ Stadsbyggnadskontoret för hantering av brandfarlig vara. Under hösten har föreningen genomfört provborrningar av samtliga tankanläggningar. Resultatet av dessa borrningar blev att ytterligare provborrningar behövs vid två anläggningar vilka kommer att genomföras i början av Föreningen har dock redan konstaterat att det finns behov av sanering och gjort en initial bedömning av utgifter av sanering baserat på tillgänglig information och tidigare erfarenheter. I samband med årsbokslutet gjordes en avsättning avseende framtida saneringskostnader.

7 GLC EKONOMISK FÖRENING 7 Flerårsjämförelse Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet, inklusive åkarfinansiering 17% 17% 18% 17% 19% Soliditet, exklusive åkarfinansiering 26% 25% 25% 23% 25% Medelantal anställda Förslag till vinstdisposition Moderföreningen (kr) TILL FÖRENINGSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR Balanserad vinst Årets resultat STYRELSEN FÖRESLÅR ATT till reservfonden avsättes 0 i ny räkning överföres Koncernens fria reserver uppgår till kr, ingen avsättning till bundna reserver föreslås. Där inget annat anges är årets och jämförelseårets siffror i tkr. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

8 8 GLC EKONOMISK FÖRENING Koncernresultaträkning Not RÖRELSENS INTÄKTER M M Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5, Summa Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter Räntekostnader Summa Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

9 GLC EKONOMISK FÖRENING 9 Koncernbalansräkning Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Fordon och inventarier FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER M M Färdiga varor och handelsvaror KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 10 GLC EKONOMISK FÖRENING Koncernbalansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 13 Insatskapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Avsättning för miljösanering Uppskjuten skatt Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER Lån avbetalningskontrakt 15, Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

11 GLC EKONOMISK FÖRENING 11 Poster inom linjen STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar Företagsinteckniningar Bokfört värde fordringar, pantsatta som säkerhet för refinansiering av avbetalningskontrakt ANSVARFÖRBINDELSER Inga Inga

12 12 GLC EKONOMISK FÖRENING Koncernens kassaflödesanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Resultatandel i intresseföretag Avsättning miljösanering Avskrivningar Realisationsresultat Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förändring av långfristiga fordringar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Utdelning intresseföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Inbetalda insatser Återbetalda insatser Förändring av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 GLC EKONOMISK FÖRENING 13 Moderföreningens resultaträkning Not RÖRELSENS INTÄKTER M M Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5, Summa Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från andelar i intresseföretag Nedskrivning andelar i koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Summa Resultat efter finansiella poster BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring av periodiseringsfond Förändring av avskrivningar utöver plan Koncernbidrag Summa Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

14 14 GLC EKONOMISK FÖRENING Moderföreningens balansräkning Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Fordon och inventarier FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VARULAGER M M Färdiga varor och handelsvaror KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

15 GLC EKONOMISK FÖRENING 15 Moderföreningens balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 13 BUNDET EGET KAPITAL Insatskapital Reservfond FRITT EGET KAPITAL Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR Avsättning för miljösanering Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER Lån avbetalningskontrakt 15, Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

16 16 GLC EKONOMISK FÖRENING Poster inom linjen STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar Företagsinteckniningar Bokfört värde fordringar, pantsatta som säkerhet för refinansiering av avbetalningskontrakt ANSVARSFÖRBINDELSER Generellt borgensåtagande avseende dotterföretags lån från kreditinstitut Inga 3 666

17 GLC EKONOMISK FÖRENING 17 Moderföreningens kassaflödesanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avsättning miljösanering Avskrivningar och nedskrivningar Realisationsresultat Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förändring av långfristiga fordringar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Inbetalda insatser Återbetalda insatser Förändring av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 18 GLC EKONOMISK FÖRENING Tilläggsupplysningar ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för större företag. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. Bolaget GLC Ekonomisk Förening, Göteborgs Lastbilcentral bedriver verksamhet i associationsformen ekonomisk förening och har sitt säte i Göteborg i Sverige. Huvudkontorets adress är Salsmästaregatan 14, Hisings Backa. Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter. Intäktsredovisning sker i takt med att väsentliga risker och förmåner som är förknippade med företagets varor och tjänster överförts till köparen. Koncernbidrag redovisas över resultaträkningarna i respektive bolag. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. I koncernens egna kapital ingår, förutom moderföreningens egna kapital, således endast dotterbolagens resultat efter förvärvstidpunkten. I koncernredovisningen ingår boksluten för samtliga dotterbolag, i vilket moderföreningen direkt eller indirekt äger aktier som representerar mer än 50 % av rösterna. Alla koncern-interna transaktioner och vinster har eliminerats. Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden och redovisningen sker huvudsakligen i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 13. Som intresseföretag räknas de företag i vilka moderföretaget har ett betydande men ej bestämmande inflytande. I koncernen redovisas inte bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Istället redovisas i koncernens resultaträkning den beräknade uppskjutna skatten hänförlig till boksluts-dispositioner som en del av koncernens skattekostnad. Kapitalandelen i bokslutsdispositioner och obeskattade reserver redovisas i resultaträkningen som en del av årets vinst och i balansräkningen som andra bundna reserver under bundet eget kapital. En omvärdering av den uppskjutna skatteskulden görs varje år till aktuell skattesats och redovisas i koncernresultaträkningen som en del av årets skattekostnad. Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. De redovisade värdena för bolagets tillgångar kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om det finns behov av nedskrivning. Om behov finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger redovisat värde. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande Kontorsbyggnad 2 % Terminalbyggnad 4 % 5 % Markanläggningar 3,75 % 5 % Inventarier och fordon 10 % 20 % Goodwill 20 % Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition. VARULAGER Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först införst-ut-principen tillämpats. FORDRINGAR Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader.

19 GLC EKONOMISK FÖRENING 19 Not 1 Personal KONCERNEN MEDELANTALET ANSTÄLLDA Medelantalet anställda bygger på av företagen betalda närvarotimmar relaterade till normal arbetstid. Medelantalet anställda har varit varav Kvinnor Män LÖNER, ERSÄTTNINGAR M.M. STYRELSE OCH VD Löner och ersättningar Pensionskostnader ÖVRIGA ANSTÄLLDA Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa löner, ersättningar m.m Under perioden januari till och med april har Lars Ericson varit tillförordnad VD. Denna ersättning har kostnadsförts som externt konsultarvode och uppgår till 640 (1 540). Avgångsvederlag, inklusive pension och sociala kostnader för VD uppgår till (2 065).

20 20 GLC EKONOMISK FÖRENING Not 1 Personal forts. MODERFÖRENINGEN KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNINGEN Fördelning mellan kvinnor och män i företagets styrelse. Kvinnor 1 1 Män 5 5 MEDELANTALET ANSTÄLLDA Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till normal arbetstid. Medelantalet anställda har varit varav Kvinnor Män LÖNER, ERSÄTTNINGAR M.M. STYRELSE OCH VD Löner och ersättningar Pensionskostnader ÖVRIGA ANSTÄLLDA Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa löner, ersättningar m.m Under perioden januari till och med april har Lars Ericson varit tillförordnad VD. Denna ersättning har kostnadsförts som externt konsultarvode och uppgår till 640 (1 540). Avgångsvederlag, inklusive pension och sociala kostnader för VD uppgår till (2 065).

21 GLC EKONOMISK FÖRENING 21 Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer KONCERNEN ERNST & YOUNG Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver uppdraget Skatterådgivning 0 0 Övriga tjänster GRANT THORNTON Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver uppdraget 37 0 Skatterådgivning 0 0 Övriga tjänster Summa MODERFÖRENINGEN ERNST & YOUNG Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver uppdraget Övriga tjänster GRANT THORNTON Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver uppdraget 37 0 Övriga tjänster Summa Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

22 22 GLC EKONOMISK FÖRENING Not 3 Nettoomsättning MODERFÖRENINGEN Transporter Administrationsbidrag Drivmedelsförsäljning Hyror Fordonsförsäljning via avbetalningskontrakt Övrigt Summa Föreningens försäljning till koncernföretag uppgår till tkr (fg år tkr). Föreningens inköp från andra koncernföretag uppgår till 878 tkr (fg år 919 tkr). Not 4 Övriga rörelseintäkter KONCERNEN Realisationsresultat vid försäljning av inventarier och fordon Övrigt Summa MODERFÖRENINGEN Realisationsresultat vid försäljning av inventarier och fordon Övrigt Summa

23 GLC EKONOMISK FÖRENING 23 Not 5 Byggnader och mark KONCERNEN Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde MODERFÖRENINGEN Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde

24 24 GLC EKONOMISK FÖRENING Not 6 Fordon och inventarier KONCERNEN Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde MODERFÖRENINGEN Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Söderenergi AB org. nr 556400-3175 avger härmed Årsredovisning för räkenskapsåret -01-01 -12-31 Alla beloppen redovisas,

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer