Ärade aktieägare, mina damer och herrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärade aktieägare, mina damer och herrar"

Transkript

1 Årsstämma 2015 Ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är givetvis med en viss stolthet som jag står här idag och kan konstatera att 2014 var ytterligare ett mycket bra år för Nolato. Faktiskt bästa året hittills och det för tredje året i rad. Trots en något lägre omsättning så uppgick vårt rörelseresultat till 470 miljoner kronor, vilket är det bästa hittills i Nolatos snart 80-åriga historia. Vi överträffade två av våra tre finansiella mål: EBITA-marginalen, där vårt mål är minst 10 procent, överträffades med drygt en procentenhet. Och soliditeten, som ska överstiga 35 procent, uppgick till 54 procent. Vårt för året nya finansiella mål, att kassagenereringen ska överstiga 75 procent av Ebit-resultatet nådde vi dock inte. Kassagenereringen blev 28 procent. Men i grunden beror den lägre nivån på två för oss positiva saker: Den ena är att vi under 2014 ökade våra investeringar för att säkerställa kapacitet inför framtiden. Den andra att den starka tillväxten under slutet av förra året innebar att vi band mer rörelsekapital, framför allt i form av kundfordringar. Dessa har nu kunderna betalat och pengarna finns i vår kassa. Summa summarum 2014 var ett mycket bra år för Nolato! Under de senaste åren har vi arbetat med att skapa en balanserad koncernstruktur med fokus på teknik, produktivitet och projektledning. Denna långsiktiga strategi har bidragit till vår goda utveckling och lagt grunden för Nolatos ökade lönsamhet. Våra intäkter skapar vi på två sätt: Först genom att stötta våra kunder i deras utvecklingsarbete och sedan genom att på ett kostnadseffektivt sätt producera de komponenter och produkter som vi har utvecklat tillsammans med dem. I utvecklingsarbetet handlar det i första skedet mycket om rena konceptlösningar. Därefter hjälper vi kunden med materialval, konstruktion och att skapa en så kostnadseffektiv produktionslösning som möjligt. För detta arbete tar vi betalt och ju skickligare våra tekniker är och ju mer värde vi kan skapa, desto mer uppskattad blir vår medverkan. Vår andra intäkt - den från produktionsuppdraget den börjar oftast med att vi tar fram ett formsprutningsverktyg och ofta också konstruerar hela produktionscellen. Fokus i detta arbete är att säkerställa en låg bemanningsgrad, korta ledtider och hög produktivitet allt för att åstadkomma en kostnadseffektiv och därmed konkurrenskraftig slutprodukt. Vad är det då för produkter som vi är med och utvecklar och producerar? Jo, generellt kan vi säga att det är avancerade produkter med tungt teknikinnehåll och som förvän-

2 tas gå i höga volymer. Det kan vara medicintekniska produkter som ett silikonankare som fäster pacemakerelektroden i hjärtat - eller blodrenare - eller tekniskt avancerade system för vattentätning av mobiltelefoner - eller produkter för att åstadkomma elektromagnetisk kompabilitet i basstationerna till mobilnäten. Det kan även vara högteknologiska komponenter till bilmotorer eller till exempel delar till en röjsåg. Det är kombinationen av kvalificerat utvecklingsarbete och högeffektiv produktion som våra kunder efterfrågar. Och även efter att produktionen har startat fortsätter vi att se över hur vi kan reducera produktionskostnaden ytterligare genom ännu mer lean manufacturing, där vi strävar efter att få bort alla moment som inte är värdeskapande för kunden. Under 2014 fick vi pris av bland annat Husqvarna för detta arbete. Liknande utmärkelser har vi tidigare fått från Sony Mobile, Volvo, SKF och ett flertal andra kunder. Dessa bevis på uppskattning är givetvis mycket glädjande. Låt oss nu titta lite mer i detalj på våra tre affärsområden och börja med Nolato Medical. Nolato Medical är en snabbt växande leverantör av systemlösningar till kunder inom medicinteknik och läkemedel. Det är en marknad som har långa produktlivscykler och lågt konjunkturberoende. På tio år har Nolato Medical gått från att vara en lokal, svensk leverantör med en omsättning runt 100 miljoner kronor till att idag vara en global premiumaktör, som omsätter drygt 1,3 miljarder. Och siktet är inställt på fortsatt tillväxt. Som ett led i detta förstärkte Nolato Medical under 2014 sin position genom att komplettera kunderbjudandet med det som i branschen kallas robust design och som reducerar kostnader ytterligare, förbättrar kvaliteten och kortar utvecklingstiden. Och som jag nämnde tidigare har vi även gjort investeringar i ökad kapacitet genom att bygga ut fabrikerna i Kina och i Ungern. Vår ambition är också att Nolato Medical ska växa genom förvärv och då tittar vi framför allt på förvärv i Mellaneuropa och ytterligare förvärv i Nordamerika. Låt mig nu berätta om en spännande produkt som vi har arbetat med under 2014 och som är ett bra exempel på Nolato Medicals verksamhet: Detta är en liten apparat som utan operation behandlar cellförändringar i livmoderhalsen. Apparaten förs in till livmodershalsen, där ljus med en specifik våglängd aktiverar ett läkemedel som angriper de sjuka cellerna. Det norska läkemedelsföretaget Photocure kom till Nolato Medical och bad om hjälp med att produktionsoptimera sin prototyp. Våra utvecklingsingenjörer kunde reducera

3 den tänkta tillverkningen från 44 produktionssteg till 14 och från 12 olika processer till en enda. Vårt arbete ledde till att tillverkningstiden minskar radikalt och att kostnaden för kunden blir betydligt lägre. För närvarande förbereds produkten för kliniska fas 3-studier. Spännande! Så över till Nolato Telecom, vars verksamhet är starkt projektrelaterad. Nolato Telecom verkar på en marknad som kännetecknas av korta produktlivslängder och hög volatilitet, varför nyckelorden är flexibilitet och anpassning. Tillväxtstrategin är inriktad mot den asiatiska marknaden, där majoriteten av de stora telekomföretagen är etablerade. Inom mobiltelefonsektorn fokuserar vi på att ständigt utveckla nya koncept inom befintlig kapacitet. Detta är ett sätt för oss att minska den totala risknivån i en ständigt föränderlig marknad. Inom EMC - alltså skärmning av elektronik - har vi de senaste åren vuxit kraftigt inom mobila basstationer. Detta är ett område som växer snabbt och vi börjar nu en spännande utveckling mot 5G, den femte generationen av mobil dataöverföring. Vi breddar oss nu även till andra kundområden, som medicinteknik och fordon, och vi ser stora tillväxtmöjligheter för vår EMC-verksamhet. För att visa att Nolato Telecom behärskar även andra material än plast, ska jag ge er ett roligt exempel: Tillsammans med forskare på ett kinesiskt universitet har vi utvecklat en metod att enklare och snabbare tillverka konsumentprodukter i den biokompatibla och slitstarka keramen zirkoniumdioxid. Ett första exempel på detta ser ni här på bilden. Det är ett hängsmycke, som nu i vintras presenterades på de stora elektronikmässorna i Las Vegas och Barcelona och där väckte stort intresse. Smycket är nämligen inte bara vackert utan också smart. En så kallad wearable fylld med avancerad elektronik och funktioner för den som vill lämna mobilen kvar i väskan. Den vibrerar när telefonen ringer eller du får ett meddelande och vill du snabbt veta vem det är, kan du projicera informationen i din hand eller, om du är mitt i minglet, på någons rygg. En egentligen helt onödig grej, men kul! Låt mig dock poängtera att vi inte ämnar utöka vårt kunderbjudande med smycken; arbetet syftar främst till att visa att Nolato är ett högteknologiskt, innovativt företag, som även behärskar keramer - ett material som vi snart kommer att se även i mobiltelefoner. Vårt tredje affärsområde, Nolato Industrial, är framför allt en nordisk affär, men vi har också en stark ställning i delar av Centraleuropa. Verksamheten följer i princip den nordeuropeiska industrikonjunkturen.

4 Vår strategi är att tillväxten främst ska ske på befintliga marknader och inom de segment där vi idag redan är aktiva. Dvs inom fordon, hygien, förpackningar och trädgård/skog. De senaste åren har vi haft goda framgångar och tagit stora projekt inom bl.a. fordonssegmentet. Det ni nu ser på bilden är kylarfläkten till nya Volvo XC90 som vi precis har startat produktion av. Kraven på produkten är extrema och vi använder bland annat laserteknologi för att säkerställa mått och toleranser. Vi tillverkar även ett flertal andra komponenter till Volvos nya SPA-plattform och hoppas nu på stor framgång för dessa bilar. Tillsammans säkerställer våra tre affärsområden en god balans i koncernen, då de påverkas olika av konjunktursvängningar, händelser i omvärlden och marknadsmönster. Men de skapar också goda förutsättningar för en långtgående decentralisering av vår verksamhet. Detta lägger en god grund för engagemang och motivation hos våra medarbetare, samtidigt som det blir möjligt att fatta de operativa besluten nära kunderna. Under 2014 hade Nolato drygt anställda. Nio av tio arbetar utanför Sverige, huvudsakligen i Kina, Ungern, Storbritannien och i USA. Som ni vet har Nolato en lång tradition av Ansvarsfullt Företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, ta ansvar för våra handlingar, alltid tillämpa god affärsetik och vara en omtänksam samhällsmedborgare. Vi är nämligen övertygade om att ett framåtriktat och ansvarsfullt förhållningssätt inte bara är nödvändigt ur ett hållbarhetsperspektiv utan också skapar möjligheter och affärsnytta. Dessutom bidrar det till att attrahera, utveckla och behålla engagerade och kompetenta medarbetare. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi uppdaterat Nolatos själ, den skrift som informerar om våra grundläggande affärsprinciper och värderingar - våra grundbultar. I denna finns även vår uppförandekod, som ska följas av samtliga anställda men också av styrelsemedlemmar och andra som är knutna till Nolato. Vi förväntar oss också att den respekteras av våra leverantörer, vilket vi noga följer upp. Att ha en bra arbetsmiljö i alla våra anläggningar är en viktig del av vårt sociala ansvar. För att formalisera arbetet inom detta område har våra enheter i Kina, Ungern och Rumänien certifierats enligt arbetsmiljösystemet OHSAS och den första svenska enheten kommer att certifieras under Vi bedriver också sociala projekt, till exempel Building Hope Together, där vi stöttar en småskola i ett fattigt område nordväst om Beijing. Ett område som är typiskt för många av de platser som våra medarbetare i Kina ursprungligen kommer ifrån.

5 Mer om allt detta kan ni läsa i de trycksaker, som finns vid entrén och i vår hållbarhetsrapport som finns på nätet. Så över till något annat som jag förmodar alla här också är intresserade av: Vår starka utveckling har även märkts i aktiekursen, som strax efter nyår gick över 200 kronor för första gången på fjorton år. Den genomsnittliga totalavkastningen för aktien under de senaste fem åren ligger runt 30 procent per år. Totalavkastningen för den som köpte aktien i början av 2010 och behållit den till idag överstiger 300 procent. Det är viktigt med en öppen och ärlig information till er aktieägare. Därför känns det mycket positivt att Nolatos årsredovisning utsågs till vinnare i MidCap-klassen i börsens tävling om Bästa Redovisning I den kvalificerade juryn ingick representanter för Stockholmsbörsen, revisorernas förening FAR, Sveriges Finansanalytikers förening och Sveriges Kommunikationsförening. Vi är stolta, bugar och tackar. Så till sist över till den rapport för första kvartalet, som vi publicerade tidigare idag. Omsättningen uppgick till miljoner kronor. Alla tre affärsområdena har haft en positiv utveckling och jämfört med 1:a kvartalet föregående år ökade omsättningen med 15 procent. Rörelseresultatet uppgick till 123 miljoner kronor, jämfört med 94 miljoner under samma period Jag kan konstatera att detta är vårt näst bästa kvartal där bara det exceptionellt starka fjärde kvartalet i fjol var bättre. Det fina rörelseresultatet ledde till en stark rörelsemarginal på 11,5 procent. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 104 miljoner kronor. Finansiellt står vi fortsatt starka, med en nettotillgång på 192 miljoner kronor och en soliditet på 54 procent. Den fulla delårsrapporten finns tillgänglig här på stämman och kan också - som vanligt - läsas på vår hemsida. Med denna trevliga delårsrapport och alltså en bra start på året ber jag att få tacka för er uppmärksamhet. Tack.

Nolato Industrials omsättning var oförändrad, medan rörelseresultatet ökade 13%.

Nolato Industrials omsättning var oförändrad, medan rörelseresultatet ökade 13%. Anförande av Nolatos VD och koncernchef Hans Porat vid årsstämman 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. 2013 var ett starkt år för Nolato, faktiskt det bästa året sedan starten 1938. Detta är extra

Läs mer

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011 Nolato AB (publ) årsredovisning 211 Nolato årsredovisning 211 3 211 i korthet 211 utvecklades Nolato Medical och Nolato Industrial mycket positivt, medan det för Nolato Telecom blev ett problematiskt

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Bästa aktieägare! 2005 blev ett händelserikt år med 100-årsfirande, en rad nya utmaningar och förvärv. Under året har Trelleborg

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999

SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 Koncernchef Clas Åke Hedströms anförande till aktieägarna på bolagsstämman den 29 april, 1999. Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

Nolato Magasin. Nolato Telecom fick pris som Sony Mobile Communications bästa mekanikleverantör! Ledande inom läkemedelsförpackningar

Nolato Magasin. Nolato Telecom fick pris som Sony Mobile Communications bästa mekanikleverantör! Ledande inom läkemedelsförpackningar Nolato Magasin Nr 23 / nov 2012 Ledande inom läkemedelsförpackningar Genom förvärv i England är nu Nolato Medical Pharma Packaging en av Europas ledande tillverkare. Läs mer på sidorna 4 7. Syn- och hörselskadade

Läs mer

Vd Karl-Johan Perssons anförande från H&M:s årsstämma 2013

Vd Karl-Johan Perssons anförande från H&M:s årsstämma 2013 Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att se att så många av er har kommit hit i dag. Det är ett högt tempo på H&M, så vi har mycket vi vill berätta om i dag; dels om året som gått, då vi fortsatte vår

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Bolagsstämma 7 maj 2002

Bolagsstämma 7 maj 2002 Bolagsstämma 7 maj 2002 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! 1 ! År 2001! Kvartal 1, 2002! Strategi för lönsam tillväxt Bolagsstämma 2002, sid 2 Jag

Läs mer

Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström

Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många har tillfälle att deltaga i årets bolagsstämma.

Läs mer

Vd Karl-Johan Perssons anförande vid H&M:s årsstämma 2014

Vd Karl-Johan Perssons anförande vid H&M:s årsstämma 2014 Kära aktieägare, Vad roligt att se att så många av er har kommit hit i dag. Det är mycket spännande som händer på H&M. Vi jobbar, som alltid, hårt på att förbättra vårt kunderbjudande ytterligare. Vi växer

Läs mer

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld MötSandvik SEPTEMBER 2005 Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld * Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år i fast valuta för

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

Detta är Nolato. Ericsson, Nokia, Electrolux, Whirlpool, Volvo och Allgon.

Detta är Nolato. Ericsson, Nokia, Electrolux, Whirlpool, Volvo och Allgon. Årsredovisning 1998 Innehåll 4 VD kommenterar året 8 Industrial Components 10 Mobile Communication 12 Automotive Components 14 Branded Products 16 Medical Components 17 Tillverkning i USA 18 Mobil telefoni

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år Clas Ohlson AB 85 år Årsredovisning 2002/2003 INNEHÅLL FINANSIELL INFORMATION 2 ÅRET I KORTHET 3 INTERVJU MED VD 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 6 MARKNAD 8 ORGANISATION 11 FÖRSÄLJNINGSKANALER 12 VARUMÄRKE

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer