Nolato Industrials omsättning var oförändrad, medan rörelseresultatet ökade 13%.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nolato Industrials omsättning var oförändrad, medan rörelseresultatet ökade 13%."

Transkript

1 Anförande av Nolatos VD och koncernchef Hans Porat vid årsstämman 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar var ett starkt år för Nolato, faktiskt det bästa året sedan starten Detta är extra roligt att konstatera, då ju även 2012 var ett rekordår. Jämfört med 2012 så ökade koncernens omsättning med 17%, till drygt 4,5 miljarder kronor, rörelseresultatet ökade med 4 % till 427 miljoner och kassaflödet efter investeringar uppgick till 362 miljoner kronor. Alla våra finansiella mål överträffades: EBITA-marginalen uppgick till 9,4%, avkastningen på sysselsatt kapital till 26,7% och soliditeten nådde 52%. Alltså, ett mycket bra år för Nolatokoncernen. Tittar vi på våra tre affärsområden, så ökade Nolato Medical sin omsättning med 10% och sitt rörelseresultat med 24%. Nolato Telecom ökade sin omsättning med 34% och rörelseresultatet med 73%. Nolato Industrials omsättning var oförändrad, medan rörelseresultatet ökade 13%. Nolato Medical har på sex-sju år gått från att vara en tämligen lokal komponenttillverkare till en komplett aktör, med globala resurser. Vi stöttar kunderna från koncept ända fram till leverans av den färdiga produkten. Affärsområdet har ökat sin omsättning varje år och omsatte 2013 nästan 1,3 miljarder kronor. Från att i början enbart haft verksamhet här på Bjäre, har nu Nolato Medical tio utvecklings- och produktionsenheter på tre kontinenter: Europa, Asien och Nordamerika. Jag upprepar min tidigare idrottsliknelse: Nolato Medical har gått från att spela i division fyra till Champions League. Vi utvecklar och tillverkar så kallade medical devices, vilket på svenska kanske kan kallas för medicintekniska produkter. Kunderna finns främst inom terapiområden som astma, diabetes, hjärtkirurgi, urologi och diagnostik. Dessutom är vi en ledande utvecklare och tillverkare av förpackningar för läkemedel och kosttillskott. Tillverkningen sker ofta i renrum och verksamheten kräver god medicinsk förståelse och hög utvecklingskompetens med fokus på kvalitet, dokumentation och spårbarhet. Vi arbetar nu hårt med att stärka vår plats i Champions League. I fokus är större kundprojekt med utveckling av komplexa, integrerade systemprodukter, som produceras i höga volymer. Vi ska fortsätta att bredda vår geografiska närvaro genom förvärv i Västeuropa och Nordamerika, men också genom egen expansion i länder där kunderna önskar vår närvaro. Så har vi under 2013 till exempel investerat i en ny produktionsenhet i Beijing, enbart avsett för medical. Det här med förvärv har vi ju pratat om länge och att vi inte nådde ända fram med ett förvärv under 2013 var givetvis en besvikelse. Men vi är kräsna och söker företag som inte bara breddar oss geografiskt och kompetensmässigt utan också har en affärskultur som stämmer väl överens med vår egen. De företag vi är intresserade av ska dessutom ha en stark marknadsposition, en attraktiv kundbas och

2 snabbt kunna bidra till en fortsatt god finansiell utveckling för koncernen. Så ha tålamod. Arbetet med förvärv är högt prioriterat hos oss i ledningen. I väntan på nya förvärv kan vi glädjas åt att de förvärv vi tidigare har gjort går bra och starkt bidrar till vår goda utveckling. Så över till Nolato Telecom, som arbetar med utveckling och tillverkning av mobiltelefonkomponenter. Den här verksamheten är projektrelaterad. Produkterna har en mycket kort livslängd, ofta kortare än ett år. Det innebär att vår utveckling inom detta område är starkt beroende av hur väl de olika mobilmodellerna som vi arbetar med tas emot i konsumentledet. I vissa projekt levererar vi kompletta delsystem, mekanikmoduler dvs i princip allt utom elektroniken. I andra projekt levererar vi enskilda komponenter, t.ex. en batterilucka, en sidopanel, ett högtalargaller, en logotyp eller en vattentätning. Kännetecknande för de flesta projekten är att de har ett väsentligt haptiskt och kosmetiskt innehåll. Alla synliga ytor måste kännas rätt i handen och ha en enastående ytfinish. Detta skapar vi med kvalificerade teknologier och kreativa lösningar för laserbearbetning, lackering och dekorering. Att den här delen av Nolatos verksamhet är projektrelaterad och därmed svänger upp och ned i takt med projekten, innebär att vi måste ha en flexibel produktionsstruktur, där vi snabbt kan anpassa våra resurser och kostnader efter det aktuella behovet. Med verksamheten koncentrerad till Asien, med lågt bundet kapital och med flexibla personalresurser har vi just detta. Nolato Telecom arbetar dock inte enbart med mobiltelefoner. Ett snabbt växande område handlar om skärmning av elektronik mot elektromagnetiska störningar i syfte att uppnå elektromagnetisk kompabilitet, EMC. All elektronik skapar elektromagnetiska fält runt omkring sig och det gäller att hindra dessa komponenter att störa eller störas ut av andra. Det är bland annat denna teknik som gör att man i de nyare flygplanen kan använda sin dator eller ha sin mobiltelefon påslagen utan att störa flyginstrumenten. Internet of Things, alltså den alltmer vanliga företeelsen att maskiner kommunicerar med varandra via internet, skapar en växande efterfrågan på skärmningslösningar. Denna nya teknik innebär också att skärmningsbehoven kraftigt ökar även utanför den rena telekomsektorn, till exempel inom medicinteknik och fordonsindustrin. Vi arbetar intensivt med att vidareutveckla och bredda vårt erbjudande inom EMC-området, både med egen kraft och förhoppningsvis genom förvärv. Då vår EMC-verksamhet växer kommer vi dessutom minska svängningarna inom vårt affärsområde Nolato Telecom. Låt mig så säga några ord om vårt tredje affärsområde, Nolato Industrial, som har verksamhet i Sverige, Ungern, Rumänien och från i år även i Kina.

3 Under 2013 omsatte Nolato Industrial nästan 1,2 miljarder kronor. Affärsområdet följer i princip den nordeuropeiska industrikonjunkturen. Verksamheten kännetecknas av mycket höga krav på produktivitet Lean Manufacturing och en hög automatiseringsgrad är ett livsvillkor för att kunna konkurrera. Samtidigt måste vi också vara tekniskt duktiga, innovativa och ha kvalificerade resurser att hjälpa kunderna i deras utvecklingsprojekt. Den traditionella leverantörsrollen - att producera komponenter i enlighet med kundernas specifikationer och ritningar räcker inte längre till. De stora kundföretagen vill samarbeta med kompetenta och resursstarka leverantörer, som kan erbjuda en helhet, från konceptdiskussioner till leverans av en färdig produkt. De vill dessutom att vi ska kunna erbjuda lokal produktion globalt. Ett bra exempel på detta är samarbetet mellan Volvo Cars och Nolato kring utvecklingen av insugningsröret i deras nya motor-familj Drive-E. Processen inleddes för fyra år sedan med förutsättningslösa diskussioner vad som är möjligt respektive inte möjligt att göra. Därefter lades fokus på optimering av design, konstruktion och produktion av insugningsröret, med målet att skapa så effektiva lösningar som möjligt tekniskt, ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Under 2013 startade vi leveranserna till Volvos motorfabrik i Skövde. Vi har även börjat producera vissa detaljer i Beijing, för leverans till Volvos nya fabrik i Kina. Våra kinesiska verksamheter är för övrigt koncernens i särklass största. Huvuddelen är inriktad mot Nolato Telecom, men idag arbetar vi även med kunder inom Nolato Medical och Nolato Industrial. Under 2013 hade vi i genomsnitt anställda i Kina. Vi har, som ni vet, ett starkt fokus på att samtliga medarbetare i koncernen skall arbeta under goda förhållanden oavsett om de finns i Beijing, Shenzhen, Newcastle, Baldwin, Göteborg eller t.ex. här på Bjäre. Men detta arbete har en särskild tyngd i Kina, där många kommer från andra och fattiga delar av landet och tillbringar en stor del även av sin lediga tid i nära anslutning till arbetsplatsen. Arbetet med vårt Employee Care Program i Beijing har därför intensifierats under Programmet omfattar bland annat satsningar på hälsa och säkerhet, utökad kommunikation och aktiviteter för en meningsfull fritid. Med detta vill vi visa att vi tar ansvar för våra medarbetare, med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare. Att ta ansvar är för övrigt något som genomsyrar hela Nolato. För oss är det självklart att företaget ska vara en god granne, en god världsmedborgare, ta ansvar för det vi håller på med och alltid tillämpa god affärsetik. Vi hanterar hållbarhetsfrågor på ett strukturerat sätt och har integrerat dem såväl i vår långsiktig strategi-process, som i det dagliga arbetet. Vi har tydliga riktlinjer i form av Nolatos Grundbultar, uppförandekod och miljöpolicy. Vi har satt upp tydliga mål och är sedan 2008 anslutna till och följer FN:s tio principer kring miljö, mänskliga rättigheter och åtgärder mot korruption. Principer som faktiskt mycket nära avspeglar den inställning som Nolato har haft under mycket lång tid. Man skulle nästan kunna tro att FN har inspirerats av våra Grundbultar.

4 I vår Code of Conduct vår uppförandekod, som ni kan studera på vår hemsida slår vi tydligt fast att vi har en nolltolerans kring mutor, korruption och kartellbildning. Ansvarsfullt företagande eller på engelska Corporate responsibility ligger oss varmt om hjärtat, vilket jag hoppas ni som följer oss har märkt. I både årsredovisningen och i den separata hållbarhetsredovisningen, som finns på hemsidan, berättar vi mer om vårt arbete för en hållbar framtid. Så över till ett ämne som jag förmodar att alla här också är intresserade av. Nolatos starka utveckling under de senaste åren har glädjande nog också givit avtryck i aktiekursen, som under 2013 steg med 87 %. Tittar vi på totalavkastningen för den senaste femårsperioden så uppgår den till 525 %, vilket kan jämföras med börsens totalavkastnings-index, som ligger på 138 % för samma period. På vår hemsida kan ni alltid se aktuell kursutveckling. Ni kan även se totalavkastningen för olika perioder samt ta del av övrig finansiell information. Så till sist några ord om dagens rapport för de första tre månaderna Omsättningen uppgick till 932 miljoner kronor, vilket justerat för valuta och försäljningen av Nolato Sunne innebär en minskning med 25% jämfört med samma period förra året. Som vi kommunicerat tidigare var efterfrågan inom Nolato Telecom extremt hög under 1:a kvartalet Ett flertal modeller var bestsellers på marknaden, något som inte har upprepats under 1:a kvartalet i år. Koncernens rörelseresultat EBITA uppgick till 94 miljoner kronor - historiskt sett ett starkt kvartal. EBITA-marginalen ökade till 10,1%. Marginalökningen visar på vår förmåga att snabbt anpassa resurser och kostnader inom Nolato Telecom samtidigt som marginalerna inom Nolato Medical och Nolato Industrial har varit mycket starka. Kassaflödet efter investeringar var i princip oförändrat och uppgick till 17 miljoner kronor. Finansiellt står vi starkt, med en finansiell nettotillgång på 133 miljoner kronor och en soliditet på 54%. Den fulla delårsrapporten finns tillgänglig här på stämman och kan också läsas på vår hemsida. Till sist vill jag informera om att styrelsen vid sitt möte idag har fastställt nya finansiella mål för koncernen. De nya finansiella målen, som ska ses över en konjunkturcykel, är följande: EBITA-marginalmålet höjs från att idag överstiga 8% till att överstiga 10%. Måltalet för Avkastning på Sysselsatt kapital, ROCE ersätts med ett kassagenereringsmål ( cash conversion ) som ska överstiga 75 % av rörelseresultatet, EBIT. Detta mål anger bl.a. möjligheterna att egenfinansiera förvärv och/eller utdelning till aktieägarna med internt genererade medel. Måltalet för soliditeten lämnas oförändrat, vilket innebär att soliditeten fortsatt ska överstiga 35 %. Styrelsen anser att de nya måltalen väl speglar Nolatos koncernstruktur, framflyttade marknadspositioner och en ökad effektivitet i organisationen. Förutom de finansiella målen beslöt styrelsen idag även att revidera utdelningspolicyn från en avsikt att föreslå en utdelning som överstiger 35% av resultatet efter skatt till en avsikt att föreslå en utdelning som överstiger 50%. Jag accepterar med glädje dessa nya mål och dess utmaningar. Tack!

5

6

7

8

9

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011 Nolato AB (publ) årsredovisning 211 Nolato årsredovisning 211 3 211 i korthet 211 utvecklades Nolato Medical och Nolato Industrial mycket positivt, medan det för Nolato Telecom blev ett problematiskt

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Nolato Magasin. Nolato Telecom fick pris som Sony Mobile Communications bästa mekanikleverantör! Ledande inom läkemedelsförpackningar

Nolato Magasin. Nolato Telecom fick pris som Sony Mobile Communications bästa mekanikleverantör! Ledande inom läkemedelsförpackningar Nolato Magasin Nr 23 / nov 2012 Ledande inom läkemedelsförpackningar Genom förvärv i England är nu Nolato Medical Pharma Packaging en av Europas ledande tillverkare. Läs mer på sidorna 4 7. Syn- och hörselskadade

Läs mer

Detta är Nolato. Ericsson, Nokia, Electrolux, Whirlpool, Volvo och Allgon.

Detta är Nolato. Ericsson, Nokia, Electrolux, Whirlpool, Volvo och Allgon. Årsredovisning 1998 Innehåll 4 VD kommenterar året 8 Industrial Components 10 Mobile Communication 12 Automotive Components 14 Branded Products 16 Medical Components 17 Tillverkning i USA 18 Mobil telefoni

Läs mer

Bolagsstämma 7 maj 2002

Bolagsstämma 7 maj 2002 Bolagsstämma 7 maj 2002 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! 1 ! År 2001! Kvartal 1, 2002! Strategi för lönsam tillväxt Bolagsstämma 2002, sid 2 Jag

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld MötSandvik SEPTEMBER 2005 Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld * Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år i fast valuta för

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer