Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition"

Transkript

1 Page 1 of 25 Samlat dokument gällande Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition 120 hp 120 credits Innehåll: Utbildningsplan Terminsplanering Kursplaner gällande termin 1 och 2 Kursplaner gällande termin 3 och 4 sid sid sid sid

2 Page 2 of 25

3 Page 3 of 25 UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i musik, västerländsk klassisk tradition KMKK 120 hp Master Programme in music, classical western tradition 120 credits 1. Identifikation 1.1. Kandidatprogram i musik, västerländsk klassisk tradition, med profilerna klassisk musik kammarmusik/solist KMKK KAMX, klassisk musik orkester KMKK ORKX, tidig musik KMKK TMXX, vocal coach KMKK VCOX och Edsberg KMKK EDXX Beslutsuppgifter Fastställd av KU-nämnden vid KMH och gäller tills vidare Ändringsuppgifter Utbildningsplanen är reviderad och godkänd av KU-nämnden Utbildningsplanen träder i kraft HT 09 och gäller för studenter antagna läsåret 09/10 och tillsvidare. Kurslistan reviderad av KU-nämnden Ändringen gäller studenter antagna läsåret 11/12 och tillsvidare 1.4 Värdinstitution Institutionen för klassisk musik 2. Programbeskrivning Masterprogrammet fördjupar kunskap och förståelse inom studentens konstnärliga inriktning. Syftet är att utveckla förmågan att med ett personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer samt kritiskt reflektera över eget och andras konstnärliga förhållningssätt. Ett viktigt mål är att nå sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt kunna verka i arbetslivet. Studierna innehåller ett självständigt arbete med tyngdpunkten i en konstnärlig- musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras. Detta innebär ofta en större egen konsert eller annan konstnärlig produktion jämte valbar form för redovisning av

4 Page 4 of 25 arbetsprocessen. Programmet har fem profiler: Klassisk musik, kammarmusik-/solistinriktning Profilen förbereder för ett yrkesliv som kammarmusiker och solist på hög internationell nivå. Kammarmusik i olika besättningar med alla klassiska instrument inom KMH utgör en väsentlig del av programmet. Profilen är öppen för sång och samtliga instrument inom klassisk musik. Den kan även sökas av ensembler. Klassisk musik, oreksterinriktning Profilen för ett yrkesliv som ensemble-/orkestermusiker på hög internationell nivå. Ensemble- och orkesterspel jämte kammarmusik i olika konstellationer utgör en väsentlig del av studierna. Profilen är öppen för samtliga orkesterinstrument inom klassisk musik. Tidig musik Profilen behandlar den klassiska repertoaren från medeltid till tidig romantik, där utgångspunkten är relationen till historisk uppförandepraxis och gestaltning av musiken med historiska instrument och spel-/sångtekniker. Individuella kritiska källstudier ges stort utrymme. Edsberg Profilen bygger på samma temastruktur som motsvarande kandidatutbildning, men med ett större inslag av självständiga studier. Genom tematiska studier når studenten en fördjupad förståelse av de kulturella sammanhang ur vilka musiken vuxit fram. Kammarmusiken har en central roll i utbildningen och är lika viktig som den individuella instrumentalundervisningen. Vocal Coach Profilen, riktad till pianister, ger kvalificerade förutsättningar för att verka som repetitör/ackompanjatör på mycket hög teknisk och konstnärlig nivå. Den pianistiska skickligheten kommer i första rummet och inriktningen är koncentrerad till romansackompanjemang och instrumental kammarmusik. För profilen specifika ämnen som transponering, avistaspel, partiturläsning och vokalteknik ger studenten en grundpalett av verktyg nödvändiga för yrkesutövningen.

5 Page 5 of Mål (förväntade studieresultat) Kunskap och förståelse Efter avslutad utbildning skall studenten: visa kunskap och förståelse inom huvudområdet, inbegripet delaktighet i aktuella strömningar inom en avgränsad del av musiklivet, samt fördjupad kunskap i konstnärliga processer i allmänhet och de egna arbetsmetoderna i synnerhet. uppvisa ett utomordentligt hantverkskunnande inom huvudområdet. Färdighet och förmåga Efter avslutad utbildning skall studenten: visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar, och därigenom bidra till den konstnärliga utvecklingen samt att utvärdera detta arbete, visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med musiklivet och samhället i övrigt, visa förmåga till nära samarbete med såväl musiker, orkestrar och ensembler, som med utövare inom andra konstarter, och visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt delta i musiklivet och för att självständigt arbeta i annan relaterad kvalificerad verksamhet. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad utbildning skall studenten: visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om musikens möjligheter och begränsningar, och dess roll i samhället, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 4. Examensuppgifter Konstnärlig masterexamen i musik 120 hp Degree of Master in Music (two years) 120 credits

6 Page 6 of 25 Studenter, som genomgått utbildningsprogrammet med godkänt resultat, kan efter ansökan få examen utfärdad enligt lokala regler för examen vid KMH. 5. Kursuppgifter KMKK Kurser inom fördjupningsområde Huvudinstrument 1, master, klassisk CA Huvudinstrument 2, master, klassisk CA Ensembler och kammarmusik 1 CA Ensembler och kammarmusik 2 CA Examensarbete, master, klassisk CA Summa poäng: 100 Övriga kurser Stödämneskurs 1, master, klassisk CA Stödämneskurs 2, master, klassisk CA Summa poäng: Förkunskaper och urvalsgrunder Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet enligt följande: [SäB-F] Konstnärlig kandidatexamen i musik 180 hp eller motsvarande samt godkänt urvalsgrundande antagningsprov enligt nedan : LS 21.1 Huvudämne (KAMX) LS 21.2 Huvudämne (TMXX) LS 21.3 Huvudämne (EDXX) LS 21.4 Huvudämne (VOCX) 7. Övrigt

7 Page 7 of 25 TERMINSPLANERING Masterprogram musiker, klassisk musik, KMKK Termin 1 och 2 Odenkod Kurskod (aktivitet) Ladok Kursens namn Antal hp Hp ht Hp vt Anm kod ht Anm kod vt KK CA1002 Huvudinstrument 1, master, klassisk Main Instrument 1, Master, Classical KK CA1003 Ensembler och kammarmusik 1 Ensembles and Chamber music 1 KK CA1004 Examensarbete, master, klassisk Degree Project, Master, Classical KK CA1005 Stödämneskurs 1, master, klassisk Subsidiary Course 1, Master, Classical Termin 3 och 4 Odenkod Kurskod (aktivitet) Ladok Kursens namn KK CA1006 Huvudinstrument 2, master, klassisk Main Instrument 2, Master, Classical KK CA1007 Ensembler och kammarmusik 2 Ensembles and Chamber music 2 KK CA1004 Examensarbete, master, klassisk Degree Project, Master, Classical KK CA1009 Stödämneskurs 2, master, klassisk Subsidiary Course 2, Master, Classical Antal hp CA102 FO-reg CA103 FO-reg CA104 FO-reg CA105 FO-reg Hp ht Hp vt Anm kod ht Anm kod vt CA106 FO-reg CA107 FO-reg FO-reg FO-reg FO-reg

8 Page 8 of 25 Kurser termin 1 och 2, gällande Courses 1st and 2nd Semester Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition, KMKK 120 hp 120 credits CA1002 CA1003 CA1004 CA1005 Huvudinstrument 1, master, klassisk, 20 hp Main Instrument 1, Master, Classical, 20 credits Ensembler och kammarmusik 1, 20 hp Ensembles and Chamber music 1, 20 credits Examensarbete, master, klassisk, 10 hp (av 30 hp) Degree Project, Master, Classical, 10 credits (out of 30) Stödämneskurs 1, master, klassisk, 10 hp Subsidiary Course 1, Master, Classical, 10 credits

9 Kursplan CA1002 Page 9 of 25 Huvudinstrument 1, master, klassisk, 20 högskolepoäng Main instrument 1, Master, Classical, 20 credits Kurskod: CA1002 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 20 Utbildningsnivå: Avancerad Ämnesgrupp: Musik Giltig fr. o. m.: ht 2011 Fördjupning: AXX Beslutad av: KU 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: KK Prov och provkoder: Konstnärligt gestaltande prov 1, 8 hp (1001) Muntlig redovisning 1, 2 hp (1002) Konstnärligt gestaltande prov 2, 8 hp (1003) Muntlig redovisning 2, 2 hp (1004) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: självständigt lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem visa förmåga att med ett personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, uppvisa ett mycket gott hantverkskunnande inom fördjupningsområdet. planera och med adekvata metoder självständigt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar, visa förmåga att göra bedömningar om sina egna förutsättningar att utvecklas till en etablerad och anlitad musiker. Innehåll Kursen innehåller: Solistiskt spel på sitt huvudinstrument Seminarier och gästlärare Publika framföranden Repertoarstudier/uppförandepraxis Muntliga reflektioner och diskussioner rörande konstnärliga och tekniska överväganden Kurslitteratur och övriga läromedel

10 Kursplan CA1002 Page 10 of 25 Fastställes av lärare och student/studenter i samverkan vid kursstart. Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå eller motsvarande. Särskild behörighet: Antagen till Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik (KMKK) vid KMH Examination Varje delexamination sker genom konstnärliga och muntliga delredovisningar samt ett avslutande konstnärligt gestaltande prov. Antalet provtillfällen är begränsade till fem. Examination som genomförs som offentlig konsert, är begränsad till två gånger (ref HF 6 kap, 21 ) Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

11 Page 11 of 25 Kursplan CA1003 Ensembler och kammarmusik 1, 20 hp Ensemble and Chamber Music 1, 20 credits Kurskod: CA1003 Utbildningsnivå: Avancerad Utbildningsområde: Musik Högskolepoäng: 20 Huvudområde: Musik Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr. o. m.: ht 2011 Fördjupning: AXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: KK20000 Prov och provkoder: Ensemble och kammarmusikprov A, 10hp (1001) Ensemble och kammarmusikprov B, 10hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa mycket goda färdigheter i ensemblespel i skilda besättningar, visa förmåga att självständigt genomföra konstnärliga uppgifter grundade på goda kunskaper i uppförandepraxis i den aktuella ensemblerepertoaren, visa goda kunskaper om den ifrågavarande repertoarens särskilda gestaltningsproblem samt kunskap om dess stil- och notationsfrågor, visa förmåga att inför publik framföra och presentera kursens aktuella repertoar Innehåll Instudering/interpretation av kammarmusikverk i skilda besättningar (duo och större) med häsyn tagen till det enskilda instrumentets speciella repertoarförhållanden. Repertoaren planeras så att den allsidigt speglar olika historiska epoker och förekommande genrer. Repertoargenomgångar i syfte att komplettera den reguljära undervisningens orientering om litteratur, stilar, uppförandepraxis, notationsfrågor och interpretationstraditioner inom resp. ensembleområde. En strävan är att så mycket som möjligt av ensembleutbildningens resultat redovisas i konsertform. Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställes av lärare och student/studenter i samverkan vid kursstart.

12 Page 12 of 25 Kursplan CA1003 Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå eller motsvarande. Särskild behörighet: Antagen till Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik (KMKK) vid KMH Examination Examination sker genom konstnärligt gestaltande prov. Antalet provtillfällen är begränsade till fem. Examination som genomförs som offentlig konsert, är begränsad till två gånger (ref HF 6 kap, 21 ) Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

13 Page 13 of 25 Kursplan CA1004 Examensarbete, master, klassisk, 30 högskolepoäng Degree Project, Master, Classical, 30 credits Kurskod: CA1004 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 30 Utbildningsnivå: Avancerad Fördjupning: A2E Giltig fr.o.m.: ht 2011 Senast ändrad: Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Eventuell Oden-kod: KK22600 Prov och provkoder: Delredovisning 1 examensarbete, 5 hp (1001) Delredovisning 2 examensarbete, 5 hp (1002) Delredovisning 3 examensarbete, 10 hp (1003) Redovisning examensarbete, 10 hp (1004) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem, visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med musiklivet och samhället i övrigt. Innehåll Självständigt konstnärligt arbete inom fördjupningsområdet och reflektion kring konstnärliga gestaltningsproblem. Fokus ligger på ett självständigt konstnärligt arbete där presentationsform, målgrupp, konsertlokal m.m. är en viktig del. Examensarbetet kan fungera som studentens varumärke, - något som visar studentens spetskompetens gentemot arbetsliv och vidare studier. Kurslitteratur och övriga läromedel Litteratur fastställs av handledaren i samråd med studenten. Behörighet Godkänd kurs CA1010 alternativt CA1012 eller CA1002

14 Page 14 of 25 Kursplan CA1004 Examination Kursen examineras med redovisning av ett självständigt konstnärligt projekt. Betygsgrader Godkänd, Underkänd

15 Page 15 of 25 Kursplan CA1005 Stödämneskurs 1, master, klassisk, 10 högskolepoäng Subsidiary Course 1, Master, Classical, 10 credits Kurskod: CA1005 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 10 Utbildningsnivå: Avancerad Ämnesgrupp: Musik Giltig fr. o. m.: ht11 Fördjupning: AXX Beslutad av: KU 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: KK Prov och provkoder: Redovisning A, 5 hp (1001) Redovisning B, 5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: Visa grundläggande kunskaper kring upphovsrätt och andra lagar och regelverk som berör verksamhet som frilansmusiker. Visa kunskap om mental träning och utvecklat verktyg för tillämpning av dessa vid scenisk framställning. Visa grundläggande kunskaper kring repertoar och uppförandepraxis av musik från olika tidsepoker och dess historiska kontext. Innehåll Följande moment ingår i kursen: Seminarier i historisk uppförandepraxis, Mental träning och scenisk framställning, Frilanskunskap, För berörda instrumentgrupper innehåller kursen även momenten: Stämledarfunktionen i orkester Instuderingshandledning Kurslitteratur och övriga läromedel Anvisas av lärare.

16 Page 16 of 25 Kursplan CA1005 Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå eller motsvarande. Särskild behörighet: Antagen till Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik (KMKK) vid KMH Examination Kursen examineras med skriftlig eller muntlig redovisning. Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

17 Page 17 of 25 Kurser termin 3 och 4, gällande Courses 3rd and 4th Semester Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition, KMKK 120 hp 120 credits CA1006 CA1007 CA1004 CA1009 Huvudinstrument 2, master, klassisk, 20 hp Main Instrument 2, Master, Classical, 20 credits Ensembler och kammarmusik 2, 10 hp Ensembles and Chamber music 2, 10 credits Examensarbete, master, klassisk, 20 hp (av 30 hp) Degree Project, Master, Classical, 20 credits (out of 30) Stödämneskurs 1, master, klassisk, 10 hp Subsidiary Course 1, Master, Classical, 10 credits

18 Page 18 of 25 Kursplan CA1006 Huvudinstrument 2, master, klassisk, 20 högskolepoäng Main Instrument 2, Master, Classical, 20 credits Kurskod: CA1006 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 20 Utbildningsnivå: Avancerad Ämnesgrupp (SCB): Musik Giltig fr. o. m.: ht2011 Fördjupning: A1F Beslutad av: KU 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: KK Prov och provkoder: Konstnärligt gestaltande prov 1, 8 hp (1001) Muntlig redovisning 1, 2 hp (1002) Konstnärligt gestaltande prov 2, 8 hp (1003) Muntlig redovisning 2, 2 hp (10043) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem, uppvisa ett utomordentligt hantverkskunnande inom fördjupningsområdet, visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter visa kunskap och förståelse inom musikområdet, inbegripet delaktighet i aktuella strömningar inom en avgränsad del av musiklivet, samt fördjupad kunskap i konstnärliga processer i allmänhet och de egna arbetsmetoderna i synnerhet. Innehåll Kursen innehåller: Solistiskt spel på sitt huvudinstrument Seminarier och gästlärare Publika framföranden Repertoarstudier/uppförandepraxis

19 Page 19 of 25 Kursplan CA1006 Muntliga reflektioner och diskussioner rörande konstnärliga och tekniska överväganden Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställes av lärare och student/studenter i samverkan vid kursstart. Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå eller motsvarande. Särskild behörighet: Antagen till Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik (KMKK) vid KMH, samt godkänd kurs CA1001 eller motsvarande kunskaper. Examination Varje delexamination sker genom konstnärliga och muntliga delredovisningar samt ett avslutande konstnärligt gestaltande prov. Antalet provtillfällen är begränsade till fem. Examination som genomförs som offentlig konsert, är begränsad till två gånger (ref HF 6 kap, 21 ) Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

20 Page 20 of 25 Kursplan CA1007 Ensembler och kammarmusik 2, 10 hp Ensemble and chamber music 2, 10 higher education credits Kurskod: CA1007 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 10 Utbildningsnivå: Avancerad Ämnesgrupp: MU1 Giltig fr. o. m.: ht 2011 Fördjupning: AXX Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: KK20000 Prov och provkoder: Ensemble och kammarmusikprov A, 5hp (1001) Ensemble och kammarmusikprov B, 5hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa fördjupade färdigheter i ensemblespel i skilda besättningar, visa mycket god förmåga att självständigt genomföra konstnärliga uppgifter grundade på goda kunskaper i uppförandepraxis i den aktuella ensemblerepertoaren, visa fördjupade kunskaper om den ifrågavarande repertoarens särskilda gestaltningsproblem samt fördjupad kunskap om dess stil- och notationsfrågor, visa förmåga att framföra kursens repertoar på synnerligen hög konstnärlig nivå samt inför publik presentera densamma. Innehåll Instudering/interpretation av kammarmusikverk i skilda besättningar (duo och större) med häsyn tagen till det enskilda instrumentets speciella repertoarförhållanden. Repertoaren planeras så att den allsidigt speglar olika historiska epoker och förekommande genrer. Repertoargenomgångar i syfte att komplettera den reguljära undervisningens orientering om litteratur, stilar, uppförandepraxis, notationsfrågor och interpretationstraditioner inom resp. ensembleområde. En strävan är att så mycket som möjligt av ensembleutbildningens resultat redovisas i konsertform. Kurslitteratur och övriga läromedel Fastställes av lärare och student/studenter i samverkan vid kursstart.

21 Page 21 of 25 Kursplan CA1007 Behörighet Godkänd kurs CA1003 Ensembler och Kammarmusik 1. Examination Examination sker genom konstnärligt gestaltande prov. Antalet provtillfällen är begränsade till fem. Examination som genomförs som offentlig konsert, är begränsad till två gånger (ref HF 6 kap, 21 ) Betygsgrader Godkänd, Underkänd.

22 Page 22 of 25 Kursplan CA1004 Examensarbete, master, klassisk, 30 högskolepoäng Degree Project, Master, Classical, 30 credits Kurskod: CA1004 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 30 Utbildningsnivå: Avancerad Fördjupning: A2E Giltig fr.o.m.: ht 2011 Senast ändrad: Beslutad av: KU-nämnden 2011:4 Eventuell Oden-kod: KK22600 Prov och provkoder: Delredovisning 1 examensarbete, 5 hp (1001) Delredovisning 2 examensarbete, 5 hp (1002) Delredovisning 3 examensarbete, 10 hp (1003) Redovisning examensarbete, 10 hp (1004) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem, visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med musiklivet och samhället i övrigt. Innehåll Självständigt konstnärligt arbete inom fördjupningsområdet och reflektion kring konstnärliga gestaltningsproblem. Fokus ligger på ett självständigt konstnärligt arbete där presentationsform, målgrupp, konsertlokal m.m. är en viktig del. Examensarbetet kan fungera som studentens varumärke, - något som visar studentens spetskompetens gentemot arbetsliv och vidare studier. Kurslitteratur och övriga läromedel Litteratur fastställs av handledaren i samråd med studenten. Behörighet Godkänd kurs CA1010 alternativt CA1012 eller CA1002

23 Page 23 of 25 Kursplan CA1004 Examination Kursen examineras med redovisning av ett självständigt konstnärligt projekt. Betygsgrader Godkänd, Underkänd

24 Page 24 of 25 Kursplan CA1009 Stödämneskurs 2, master, klassisk, 10 högskolepoäng Subsidiary Course 2, Master, Classical, 10 credits Kurskod: CA1009 Utbildningsområde: Musik Huvudområde: Musik Högskolepoäng: 10 Utbildningsnivå: Avancerad Ämnesgrupp: Musik Giltig fr. o. m.: ht2011 Fördjupning: AXX Beslutad av: KU 2011:4 Senast ändrad: Eventuell Oden-kod: KK Prov och provkoder: Redovisning A, 5 hp (1001) Redovisning B, 5 hp (1002) Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten: Visa goda kunskaper om musiklivets uppbyggnad och regelverk som berör verksamhet som frilansmusiker. Visa goda kunskaper om mental träning samt utvecklat verktyg för tilllämpning av dessa vid scenisk framställning. Visa fördjupade kunskaper kring repertoar och uppförandepraxis av musik från olika tidsepoker och dess historiska kontext. Innehåll Följande moment ingår i kursen: Seminarier i historisk uppförandepraxis, Mental träning och scenisk framställning, Frilanskunskap. Kurslitteratur och övriga läromedel Anvisas av lärare. Behörighet Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå eller motsvarande. Särskild behörighet: Antagen till Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik (KMKK) vid KMH

25 Page 25 of 25 Kursplan CA1009 Examination Kursen examineras med skriftlig eller muntlig redovisning. Betygsgrader Godkänd,Underkänd.

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG

Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary Education, LGG Page 1 of 59 Samlat dokument gällande Lärarprogram med inriktning musik 270 hp Profil grundskola och gymnasieskola, LGG Teacher Education Programme with Music Emphasis 270 credits Profile Primary and Secondary

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1.

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 1 av 18 Samlat dokument för Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU1, 90 hp Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 2 av 18 1 (4) Sida 3 av 18 UTBILDNINGSPLAN Kompletterande

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer