Rapport. Alkohol och narkotika 2008:3. förekomst, förebyggande och behandling i Östergötland. Linköping Maj 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Alkohol och narkotika 2008:3. förekomst, förebyggande och behandling i Östergötland. www.lio.se/fhvc. Linköping Maj 2008"

Transkript

1 Rapport 2008:3 Alkohol och narkotika förekomst, förebyggande och behandling i Östergötland Linköping Maj 2008 Charlotta Lindell Lotta Fornander

2

3 Alkohol och narkotika - förekomst, förebyggande och behandling i Östergötland Rapport 2008:3 Linköping maj 2008 Charlotta Lindell Lotta Fornander -1-

4 Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 DEL I... 5 VAD ÄR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE?... 5 Riskbruk... 5 Missbruk... 6 Beroende... 6 HUR STORA ÄR PROBLEMEN?... 7 EFFEKTER... 7 AKTÖRER PÅ NATIONELL, REGIONAL OCH LOKAL NIVÅ... 8 DEL II HÄLSOFRÄMJANDE OCH SJUKDOMSFÖREBYGGANDE INOM LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND RESULTAT FRÅN ENKÄT TILL VC, BVC, MVC OCH UM procent svarande Information om narkotikaförebyggande - nästan obefintlig...13 Rutiner och program Samarbete Utbildning och information Sammanfattning RISKBRUKSPROJEKTET VID LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Inledning Datorbaserad livsstilsrådgivning Alkohol och graviditet inom mödrahälsovården BEROENDEENHETERNA Hur går det till när patienterna kommer? Patientgrupper Behandling alkohol och narkotika Bemanning inom enheten Samarbete med andra Förebyggande Forskning Önskemål DROGFÖREBYGGANDE ARBETE I ÖVRIGA LANDSTING I SVERIGE Länsövergripande nätverksarbete Hur arbetar man? Styrgrupper Framtida plan DROGFÖREBYGGANDE I KOMMUNERNA BEHANDLING I KOMMUNERNA IDÉ- OCH FRIVILLIGORGANISATIONER I ÖSTERGÖTLAND Frikyrkosamfund och liknande Övriga i länet REFERENSER

5 Inledning Utifrån ett ökat inflöde av alkohol och narkotika i Sverige ställs högre krav vad gäller utveckling av drogförebyggande förhållningssätt. Detta innebär flera aktörer och ökat samarbete. En aktör inom primär- och sekundärprevention i Östergötland är Landstinget som ansvarar för hälso- och sjukvård på lika villkor för hela befolkningen. Syftet med denna rapport är att ge en övergripande karta över nationella riktlinjer för alkohol- och narkotikaförebyggande arbete samt att visa på såväl nationella som lokala aktörer inom området. Syftet är också att ge förutsättningarna och behoven vad gäller drogförebyggande arbete inom landstinget i Östergötland. Efter ett inledande kapitel där de politiska målsättningarna beskrivs följer dels en teoretisk, och dels en mera praktisk del. Den teoretiska delen (I) beskriver bakgrund till alkohol- och narkotikaproblematiken och ger en lägesbeskrivning av alkohol och narkotikautbredning nationellt och i Östergötland specifikt. Nationella, regionala och lokala aktörer beskrivs. Den praktiska delen (II) beskriver drogförebyggande arbete i Östergötland. Det är främst landstinget som är i fokus, men även länets kommuner och idé- och frivilligorganisationer. I dokumentet finns länkar till hemsidor där mer information finns att hämta. Rapporten kommer att revideras löpande utifrån förändringar av drogförebyggande verksamhet som sker i Östergötland och är inte tänkt som någon heltäckande beskrivning. För behov av utvecklad kunskap kring behandlingsmetoder eller annan information hänvisas till respektive beroendeenhet, kommun alternativt Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning (SAD). (http://www.sad.forsk.se/index.htm) Bakgrund År 2003 antog Sveriges Riksdag 11 måloråden för folkhälsoarbete, och ett nationellt mål som innebär att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Målområde nummer 11 omfattar ett minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande [1]. För att nå detta krävs insatser inom alla folkhälsoområden, men även inom andra politiska arenor som omfattar barn och ungdomar, utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, kriminal samt skatt, tull och exekution. Eftersom Sveriges traditionella medel för att begränsa tillgången av alkohol har försvagats, efter förändringar inom EU, krävs nya metoder. År 2005 beslutade regeringen om en ny handlingsplan för alkoholpolitiken för perioden Planen slår fast att det långsiktiga förebyggande arbetet på lokal nivå för att minska skador till följd av alkoholkonsumtion måste fortsätta. Samtidigt ska samarbetet inom EU och internationellt öka eftersom Sverige påverkas av förändringar utanför landets gränser. I propositionen 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner lägger regeringen fast inriktningen för de kommande fem åren. Särskilt prioriterade områden under perioden är barn till föräldrar med miss- -3-

6 bruksproblem, unga vuxna och insatser inom arbetslivet. Regeringen betonar också att de insatser som görs måste ta hänsyn till skilda behov hos män och kvinnor samt hos människor med olika bakgrund och social tillhörighet. Från och med 1 januari 2008 sker en samordning av alkohol-, narkotika-, dopningsoch tobakspolitiken i en nyinrättad samordningsfunktion i regeringskansliet (SAMANT). Alla departement kommer att vara representerade i samordningsfunktionen som kommer att ledas av ett sekretariat (ANT). Man har även inrättat ett råd som ska fungera som kunskapsingång till regeringen i frågor om alkohol-, narkotika-, dopning- och tobak (ANTD). Den verksamhet som Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika har bedrivit ska i fortsättningen utföras av berörda myndigheter. Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut har fått i uppdrag att förbereda det fortsatta arbetet inom de fyra områdena. För att nå målen för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken kommer regeringen varje år att ta fram ett åtgärdsprogram som anger politikens inriktning för områdena. Länsstyrelsen fungerar som socialdepartementets förlängda arm i frågan och under 2007 fördelades cirka 2.8 miljoner kronor till tolv alkohol- och narkotikaförebyggande projekt runt om i länet [2]. Länssamordnarna har dessutom inför 2008 fått ett utökat uppdrag som även omfattar dopning och tobak. De politiska målen för Sveriges alkohol- och narkotikapolitik Målet för Sveriges alkoholpolitik är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser för att minska den totala alkoholkonsumtionen och mot skadligt dryckesbeteende, med hänsyn taget till skillnader i livsvillkor och behov mellan flickor och kvinnor, pojkar och män. Det övergripande målet för narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. Narkotikapolitiska insatser ska riktas mot tillgången och efterfrågan på narkotika för att - minska nyrekryteringen till missbruk - förmå personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk - minska tillgången på narkotika. -4-

7 Del I Vad är riskbruk, missbruk och beroende? Som tidigare nämnt är riskbruk av alkohol en relativt vanlig företeelse bland befolkningen. Riskbruk kan också vara en inkörsport till beroende. Ofta används ordet missbruk som synonym till beroende. Men enligt det amerikanska diagnossystemet DSM-IV 1 finns en skillnad [3]. Missbruk är mer kopplat till bestämda situationer eller perioder i livet, som till exempel ökat drickande vid en livskris. Men fortsätter missbruket under lång tid är risken stor att det utvecklas till ett beroende. Man kan också bli beroende utan att missbruka. Man blir inte beroende direkt, utan genom en process där beteendet lärs in och hjärnan präglas och omformas av de associationer som upplevs i samband med exempelvis alkoholintaget. Hjärnaktivitet hos personer med beroendeproblematik och personer utan, har studerats och fynden visar att de som blir beroende har en lägre aktivitet i hjärnans belöningssystem. Då höjer eller normaliserar exempelvis alkohol nivåerna vilket också får till följd att många beroende väljer att självmedicinera [5]. Riskbruk Riskbruk är den alkoholkonsumtion som om den fortsätter kan leda till missbruk, beroende och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga. Exempel på mängder som idag betraktas som riskfyllt att överskrida utifrån riskbruksprojektets definitioner (http://www.fhi.se/templates/page aspx). Riskfylld veckokonsumtion kan ge skador på kroppens organ vid konsumtion under lång period. Ett standardglas motsvarar 12 gram alkohol. Kön Glas/dag Glas/vecka Man 2 14 Kvinnor 1-1½ 9 Berusningsdrickande som alltid innebär en medicinsk risk men som mest är förknippat med skador orsakade av exempelvis bråk eller misshandel. Kön Glas/tillfälle Man >5 Kvinna >4 Det går inte att fastställa en helt riskfri nivå eftersom mängderna kan vara lägre än de ovan angivna om man tar hänsyn till olika förutsättningar, det vill säga om man är ung, hjärtsjuk, leversjuk, depressionsbenägen eller har viss ärftlighet 1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4 th edition -5-

8 Missbruk Inom hälso- och sjukvården används två klassifikationssystem för olika tillstånd DSM-IV 2 och ICD10 3, vilka även omfattar missbruk och beroende av alkohol och narkotika. Om minst ett av följande kriterier uppfylls under ett år klassas beteendet som missbruk (enligt DSV-IV): Upprepat bruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. Upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada (till exempel rattfylleri eller i arbetslivet). Upprepade problem med rättsväsendet då personen varit påverkad. Fortsatt bruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av berusning [3]. Beroende Om minst tre av följande kriterier uppfylls under ett år är beteendet ett beroende (enligt DSM-IV): Ökad tolerans - behov av påtagligt ökad mängd på grund av påtagligt minskad effekt. Karakteristiska abstinenssymtom. Använder alkohol, tabletter eller droger i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs. Varaktig önskan eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket. Mycket tid ägnas åt att få tag på och använda drogen eller hämta sig från effekten. Viktiga aktiviteter på jobbet och fritiden överges eller minskas på grund av bruket. Bruket fortsätter trots att man vet att fysiska eller psykiska besvär förvärras [3]. Enligt ICD10 ska tre av sex kriterier vara uppfyllda: Stark längtan efter drogen Svårighet att kontrollera intaget Fortsatt användning trots skadliga effekter Prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser Ökad tolerans Fysiska abstinenssymtom 2 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4 th edition 3 International Classification of Diseases and Related Health Problems 10 th revision -6-

9 Hur stora är problemen? Alkohol Alkoholrelaterade sjukdomar orsakar nio procent av sjukdomsbördan i Europa mätt i DALYs [4]. Det finns ett starkt samband mellan den totala alkoholkonsumtionen i befolkningen och alkoholrelaterade sjukdomar och dödlighet [5]. Under 2006 var den genomsnittliga alkoholkonsumtionen i Sverige ca 10 liter ren alkohol per person som är 15 år och äldre [6]. Detta innebär en 30-procentig ökning sedan Alkoholkonsumtionen är mycket ojämnt fördelad mellan konsumenterna. Det är den yngsta åldersgruppen (20-25 år) som utmärker sig som högkonsumenter [7]. Män dricker mer än dubbelt så mycket alkohol som kvinnor gör. Men kvinnornas andel av den totala konsumtionen har ökat markant sett i ett längre perspektiv. Flickor i årskurs 9 dricker i dag lika mycket alkohol som pojkar i samma årskurs gör [8]. Skadligt bruk av alkohol är relativt vanligt. Andelen svenska konsumenter i åldrarna år som riskerar att drabbas av skador var 17 procent av männen och 9 procent av kvinnorna Mellan och människor i Sverige har alkoholproblem, vilket innebär att deras alkoholkonsumtion vållar problem för dem själva med hälsan, arbetet eller välbefinnandet eller för närstående. Befolkningsenkäten från Landstinget i Östergötland 2006 visar att 21 procent av männen och 7 procent av kvinnorna har ett riskfyllt intensivdrickande beteende [9]. Narkotika Av hela den vuxna befolkningen i Sverige (15-75 år) har cirka tolv procent provat narkotika. Det är nästan dubbelt så vanligt bland män. Det tillfälliga/experimentella missbruket är vanligast i storstäderna uppskattades antalet tunga missbrukare i Sverige vara , vilket tyder på en 6-procentig ökning sedan 1992 [8]. Man räknar med att mellan och narkotikamissbrukare var i kontakt med hälso- och sjukvården och socialtjänsten under 2003 [10]. Enligt 2005 års regionala kartläggning fanns 2261 kända narkotikamissbrukare i länet [11]. Cirka 2 procent av befolkningen i Östergötland har använt hasch eller marijuana under det senaste året, enligt rapporten Hälsa på lika villkor en jämförelse mellan Östergötland och riket [12]. Effekter Såväl kort- som långvarigt missbruk ger effekter på individ, grupp och samhällsnivå. Hälsoeffekter och utanförskap är mest påtagliga för individen. Studier dokumenterar drogrelaterade skador på hjärna, hjärta, benstomme, mage, nervsystem, matstrupe, bukspottkörtel och muskler, men även hud och hormoniella rubbningar [13]. Funktionen i de delar av hjärnan som är viktiga för belöning, motivation, minne, inlärning, emotioner, riskvärdering, beslutsfattande och sociala interaktioner hos alkohol- och drogmissbrukare, skiljer sig på ett likartat sätt från funktionen hos samma delar av hjärnan hos icke missbrukande individer. Anhöriga drabbas på skilda sätt och missbrukets effekter på samhällsekonomin är förödande. I en studie genomförd av SoRAD, där 2002 års sociala kostnader av alkoholmissbruk beräknades, uppgick kostnaden till 1 % av BNP [14]. Denna siffra -7-

10 har dock kritiserats vara för låg i en studie genomförd av Anders Johnson på IOGT- NTO, som rapporterar väsentligt högre siffror [15]. Aktörer på nationell, regional och lokal nivå Flertalet myndigheter hanterar missbruks- och beroendefrågor på olika sätt. Det kan handla om tillsyn, tillstånd, brottsbekämpning eller utbildning av unga. Här följer en kortfattad översikt över några av de vanligaste aktörerna och länkar till webbsidor för ytterligare information. Informationen går till största delen att hitta på respektive myndighets hemsida. Socialstyrelsen Socialstyrelsen bedriver tillsyn över missbrukarvård inom hälso- och sjukvård och sammanställer information om länsstyrelsernas tillsyn över socialtjänstens missbrukarvård. Det görs bland annat mot bakgrund av föreskrifter på området. Dessutom sammanställer Socialstyrelsen officiell statistik på området och gör kartläggningar av missbrukarvårdens verksamhet. Verksamhetsområdet omfattar både högt specialiserad farmakologisk eller medicinsk forskning, läkemedelsassisterade behandlingar, psykosociala behandlingar och insatser för missbrukare. Socialstyrelsen har också påbörjat ett utvecklingsarbete som tar sikte på riktlinjer, kvalitetsindikatorer och kunskapssammanställningar för missbrukarvård. Sedan 2007 finns Nya riktlinjer för bättre missbruks- och beroendevård. E5C684469D90/7076/ _rev.pdf Folkhälsoinstitutet Folkhälsoinstitutet (FHI) fungerar som ett nationellt kunskapscentrum inom folkhälsa. Man utövar även tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena. Ett projekt som även finns inom ramarna är riskbruksprojektet. Det riktar sig till dem som jobbar i primärvård, företagshälsovård och sjukhus och har som syfte att frågan om alkohol ska bli lika självklar i vardagssjukvården som tobaken är idag. Tanken är att enkla samtal med patienter om deras alkoholvanor kan vara en effektiv metod för att minska en riskfylld konsumtion. Det har under årens lopp gjorts stora ansträngningar för att stimulera vårdpersonalen att uppmärksamma alkoholen i kontakten med patienter, men det har visat sig vara mer undantag än regel att frågor om alkoholkonsumtion finns med i mötet med patienter. Begreppet riskbruk har utvecklats inom Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) och beskriver den alkoholkonsumtion som om den fortsätter kan leda till missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga. Exempel på vad som händer i projektet: Inom företagshälsovården satsade man på riktade utbildningar till olika personalgrupper. Dessa grupper startades år Inom delprojektet motiverande samtal utbildar man främst utbildare. För barnmorskor har det utvecklats en modell för utbildning och ett nätverk har skapats för de samordnande barnmorskorna. Sjuksköterskor inom barnhälsovården har målsättningen att skapa nätverk utifrån det nationella nätverket för samordnare. -8-

11 Familjeläkare och ST-läkare har fokuserat på riskbruksverkstäder och nätverksbyggande aspx Polis Polismyndigheten handhar tillståndsfrågor vad gäller exempelvis servering av alkoholhaltiga drycker. Man genomför även rutinmässiga kontroller av trafikanter, fler än en miljon per år. För att göra detta används ett sållningsinstrument som mäter eventuell alkoholförekomst i utandningsluften. Dessutom kontrollerar polisen att förare av motordrivna fordon inte är påverkade av andra droger. Polisens bekämpning av narkotikabrottsligheten bedrivs både på lokal och nationell nivå. Arbetet mot narkotika bedrivs mot den grova brottsligheten, genom spaning på bred front mot gatulangning och missbruk samt genom det dagliga arbetet mot innehav och bruk. Vid Rikskriminal-polisen (RKP) finns en spaningsrotel som biträder polismyndigheterna med bland annat narkotikaärenden. RKP har även en underrättelsestyrd narkotikarotel som bekämpar grov nationell och internationell brottslighet avseende narkotika, dopning och narkotikaklassade läkemedel. På hemsidan finns en användbar grundläggande skrift om tecken och symtom av narkotikamissbruk. Tullverk Tullverket har till uppgift att se till att inte narkotika, vapen, alkohol och andra varor olagligt förs in eller ut ur Sverige. Tullverket prioriterar bland annat insatser mot narkotikasmuggling och storskalig alkohol- och tobakssmuggling och samverkar med andra myndigheter och aktörer i och utanför Sverige för att bedriva en effektiv brottsbekämpning. Genom Sveriges medlemskap i EU är det svenska tullverket en del av en europeisk tullunion. Det innebär att medlemsstaterna har en gemensam tullagstiftning. Det sker även ett omfattande internationellt samarbete för att förebygga och bekämpa gränsöverskridande. I Tullverkets uppdrag ingår också att arbeta drogförebyggande genom att vända sig till dem som arbetar med barn. Tullverket tar fram information till lärare, fritidsledare, idrottsledare eller på andra sätt arbetar med barn och ungdomar, men även till sjukvård och sociala myndigheter. Kriminalvård Kriminalvårdens främsta uppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. För att möta missbrukarna tidigt har kriminalvården inrättat narkomanvårdsteam på en del av landets häkten. Verksamheten är främst koncentrerad till storstadsregionerna, eftersom det är där som antalet häktesplatser är störst och därmed behovet. Häktningen och den därmed påtvingade avgiftningen innebär för många missbrukare en kris, som kan tas tillvara för att motivera till förändring. De personer som endast dömts för rattfylleri skiljer sig från kriminalvårdens övriga klienter genom att de ofta har ett utvecklat socialt nätverk, med familj, vänner och jobb. -9-

12 Vägverket Minst bilresor varje dag i Sverige sker med förare som är så påverkade att de skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes. Antalet varierar kraftigt mellan dygnets timmar, veckans dagar och årets månader. Men av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor har cirka 30 procent alkohol i kroppen, vid singelolyckor är det nästan hälften. Vägverket arbetar för nolltolerans vad gäller droger vid bilåkande. Detta sker bland annat genom information om alkohol och drogers påverkan, men även genom information om alkolås och genom spridning av Skelleftemodellen. Den senare är en metod där man försöker få rattfyllerister till behandling och rehabilitering så fort som möjligt. Man har även arbetat för den yngre publiken i Don t Drink and Drive. Projektet har pågått över hela landet sedan 2003 och riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år aspx Skolverket Utbildningsdepartementet gav skolverket i uppdrag att ta fram ett referensmaterial för lärare att använda sig av vid utbildning i förebyggande syfta om tobak, alkohol och narkotika. Detta resulterade i skriften Man vet inte var trappstegen är i livet. Perspektiv på tobak, alkohol och narkotika. Denna finns tillgänglig på Skolverkets hemsida. Brottsförebyggande Rådet På flera håll i landet finns lokala brottsförebyggande råd. Dessa arbetar bland annat med stöd till brottsoffer, men även medling vid brott. Ur ett förebyggande perspektiv stödjer brottsförebyggande rådet även forskning med fokus på offer eller brottsförebyggande. Brå finns representerat i nästan alla länets kommuner. Länslako I Östergötland har Läns-SLAKO (samrådsorganet mellan landstinget och kommunerna i länet inom vård- och omsorgsområdet) startat ett utvecklingsarbete för att etablera Skelleftemodellen i hela länet. Skelleftemodellen innebär att personer som omhändertagits för rattfylleri/-onykterhet ska inom 24 timmar erbjudas att ingå i en behandling mot sitt missbruk. Östergötlands idrottsförbund Riksidrottsförbundets representant i länet arbetar i linje med de drogförebyggande handlingsplanerna med att bland annat skjuta upp ungdomars alkoholdebut.

13 Del II Nedan beskrivs det dagliga arbetet med drogrelaterade problem och frågeställningar. Avsnittet innehåller muntlig och skriftlig information från: Länets ungdomsmottagningar Länets barnavårdscentraler Länets mödravårdscentraler Länets vårdcentraler Länets beroendeenheter Länets kommuner Andra landsting Idé- och frivilligorganisationer Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande inom Landstinget i Östergötland Vid en enkätstudie om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande inom landstingets olika patientnära verksamheter från 2006, med en svarsfrekvens på 74 procent, uttryckte knappt 30 procent att de har rutiner och program för sjukdomsförebyggande information vad gäller alkohol [16]. Detta överensstämmer med övriga riket [17]. Endast 10 procent uppgav sig ha specifik kunskap inom alkoholområdet, vilket visar tydligt hur ovanlig denna specialistkunskap är bland personalen. Var femte patient som fått information följs upp med systematik. Resultaten bygger på enkäter från centrumchefer för länscentra, klinikchefer för närsjukvård och tandvård, verksamhetschefer för vårdcentraler, verksamhetsföreträdare/medarbetare inom barnavårdscentraler och privata vårdgivare med landstingsavtal representerade av ett slumpmässigt urval. Resultaten varierade över länet [16]. För att fördjupa kunskapen om förebyggande och även att omfatta narkotikaförebyggande genomfördes inom ramen för denna kartläggning en enkätstudie till vårdcentraler, barnavårdscentraler, mödravårdscentraler och ungdomsmottagningar i länet. Resultat från enkät till VC, BVC, MVC och UM Enkäten består av 10 frågor som handlar om vilket drogförebyggande arbete som bedrivs inom respektive enhet. Ordet drogförebyggande används i beskrivningen av resultaten. Det är ett samlingsord för både alkohol- och narkotikaförebyggande. Frågorna handlar mer specifikt om verksamheten ger någon information om alkohol och narkotika i förebyggande syfte, i vilken form den i så fall ges och vid vilka tillfällen. När det gäller vid vilka tillfällen information ges finns specifika frågor riktade till alla verksamheter utom till vårdcentralerna. Det frågas också om det finns rutiner eller program för hur personalen ska ta upp bruket av alkohol och narkotika, samt om rutinerna eller programmen är kända av samtliga personal inom verksamheten. Om verksamheten har rutiner eller program, efterfrågas vilka dessa är. De sista frågorna handlar om det finns samarbete med andra, till exempel kommunen, -11-

14 utöver övrig landstingsverksamhet och om vilket behov verksamheten har av utbildning till personal kring drogförebyggande arbete. Enkäten skickades ut i fyra versioner eftersom några av frågorna var riktade till olika verksamheter. Utskick av enkäter skedde vid tre tillfällen, ett första utskick, en påminnelse och sist skickades en fråga ut om anledningen till uteblivna svar. Landstingets elektroniska enkätverktyg, LEO har använts vid insamlandet av data. Samtliga enkäter har skickats ut med e-post. I länet fanns, vid tidpunkten för utskick av enkäter, totalt 42 vårdcentraler och lika många barnavårdcentraler, 10 mödravårdcentraler som benämns med barnmorskemottagningar på några orter medan det på andra orter benämns som kvinnohälsan samt 9 ungdomsmottagningar. Enkäten har även skickats till några privata kliniker inom mödravården men det är oklart om dessa arbetar med mödravård. Resultat från privata kliniker har därför inte inkluderats i redovisningen. Kommentarerna gäller endast för de svarande enheterna och ska inte generaliseras till samtliga enheter i länet. En stor del av resultaten presenteras främst i antal. 72 procent svarande Undersökningen är en totalundersökning då samtliga vårdcentraler, barnavårdcentraler, mödravårdcentraler och ungdomsmottagningar i länet ombetts besvara frågor om alkohol- och narkotikaförebyggande arbete. Den sammanlagda svarsfrekvensen blev 72 procent, se tabell 1. Barnavårdcentralerna är den verksamhet som har lägst svarsfrekvens (62 procent). Tabell 1. Svarande per enhet. Antal och andelar Enhet Antal svarande Andel svarande % Vårdcentral Barnavårdcentral Mödravårdcentral 8* 80 Ungdomsmottagning 7 78 * Exklusive privata kliniker. De professioner som i störst utsträckning besvarat frågorna på vårdcentralerna är läkare och sjuksköterska (52 respektive 36 procent). På barnavårdcentralerna är det sjuksköterskor och distriktssköterskor samt några chefer som svarat (65, 23 respektive 8 procent) medan de svarande inom mödravården och på ungdomsmottagningen endast är barnmorskor. -12-

15 Information om narkotikaförebyggande - nästan obefintlig Information om förebyggande till patienterna skiljer sig åt mellan enheterna. Det är dock betydligt mera vanligt att som patient bli informerad om alkohol än om narkotika. All mödravård ger alkoholförebyggande information till sina patienter medan hälften av de svarande vårdcentralerna, 15 procent av barnavårdcentralerna och 2 av 7 ungdomsmottagningar inte ger någon information alls. Alkoholförebyggande information till patienter ges oftast vid personlig kontakt på samtliga enheter. På mödravårdcentralen ges alltid alkoholförebyggande information vid personlig kontakt. I kategorin annat har flera uppgett livsstilsdatorer och utställningar som sätt att informera om alkohol ur ett förebyggande perspektiv. Det är mindre vanligt att information finns på planscher. Däremot ges information i broschyrer på samtliga av länets mödravårdcentraler, se tabell 2. Tabell 2. Informationssätt om alkoholförebyggande per enhet. Antal Enhet Plansch Broschyr Personlig kontakt Annat Vårdcentral (33) Barnavårdcentral (26) Mödravårdcentral (8) Ungdomsmottagning (7) Information om narkotika i förebyggande syfte ges i betydligt mindre omfattning till patienterna. En vårdcentral, tre mödravårdcentraler och en ungdomsmottagning uppgav att de informerar om narkotika ur ett förebyggande perspektiv vid personlig kontakt. Ingen enhet använder sig av planscher eller broschyrer för att upplysa om narkotika. Alkoholförebyggande information ges vid första besöken både på BVC och MVC På barnavårdcentralen är det vanligaste tillfället att ge alkoholförebyggande informationen till patienten vid ett första hembesök efter att ett par har fått barn. Även på samtliga mödravårdcentraler i länet informeras den blivande mamman/de blivande föräldrarna vid det första besöket på mödravårdscentralen. På ungdomsmottagningen är det vanligast att ge informationen vid preventivmedelsförskrivning. Andra tillfällen när alkoholförebyggande information ges är till exempel vid föräldrautbildning (BVC och MVC) och vid vägning av barn (BVC). Rutiner och program Befintligheten av rutiner och program för hur personalen på de olika enheterna ska ta upp bruket av alkohol och narkotika med patienterna ser olika ut. På vårdcentralerna finns rutiner eller program som kan användas både vid risk- och missbruk när det gäller alkohol medan det på barnavårdcentralen och inom mödravården i stor utsträckning ges information till alla oavsett om man misstänker risk- eller missbruk hos patienten. Det är även skillnad på befintligheten av program och rutiner mellan alkohol och narkotika. För narkotika finns det ingen direkt beredskap på barnavård- -13-

16 centralen medan det på vårdcentralen finns program vid misstanke om missbruk. På ungdomsmottagningen ges information till alla i stor utsträckning när det gäller narkotika, se tabell 3. Tabell 3. Tillfällen då rutiner/program används för alkohol och narkotika per enhet. Antal Rutiner/program Alkohol Narkotika VC BVC MVC UM VC BVC MVC UM Information till alla Endast vid riskbruk 1 1 * * * * Endast vid missbruk Både vid risk- och missbruk 12 1 * * * * Nej Vet ej * Ej efterfrågat på enheten Samtliga personal inom MVC känner till rutiner och program För att det förebyggande drogarbetet ska fungera är det en förutsättning att samtliga medarbetare känner till att det finns rutiner och program för hur bruket av alkohol och narkotika ska tas upp med patienter. Inom mödravården känner samtliga medarbetare till de rutiner eller program som används för detta syfte. På vårdcentralen har flera uppgett att programmen endast är kända av vissa professioner. Dessa professioner är läkare och sjuksköterskor. De rutiner eller program som flest använder på vård- och barnavårdcentralen är fritt formulerade frågor. Dessa enheter nämner även i relativt stor utsträckning att de använder andra rutiner eller program vilket till exempel uppges vara livsstilsdatorer och broschyrer. Livsstilsdatorer är en del i riskbruksprojektet som initierats nationellt men som sedan varje landsting fått utforma på egen hand inom givna ramar. I Östergötland pågår ett pilotprojekt där tre vårdcentraler från respektive länsdel har fått en dator utplacerad. Med hjälp av datorerna kan patienter som kommer till vårdcentralen få svara på frågor om bland annat sina alkoholvanor, se avsnittet Riskbruksprojektet vid Landstinget i Östergötland nedan. Inom mödravården använder nästan alla AUDIT instrumentet vilket är ett frågeformulär som handlar om alkoholkonsumtion, se tabell 4. Tabell 4. Rutiner/program som tillämpas per enhet. Antal Rutiner/program VC BVC MVC UM Inga rutiner/program används AUDIT 3 7 CAGE 2 Motiverande samtal Fritt formulerade frågor Andra rutiner program

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2 ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2 ALKOHOL- OCH DROGSKADEFÖREBYGGANDE ARBETE INOM ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Utredning och plan Siv Palmqvist, projektledare Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen

Läs mer

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Dom har

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

KVINNOR, MISSBRUK & BEROENDE

KVINNOR, MISSBRUK & BEROENDE KVINNOR, MISSBRUK & BEROENDE 1. Utgiven av: Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Box 2372,103 18 Stockholm E-post kvinnoforbundet@kristdemokraterna.se Tel 08-723 25 61 Fomgivare: Madeleine Blom 2. Kvinnor,

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014 1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-880 45 johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2014-03-07 Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 79 KS/2015 0069 Anmälningsärende Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

En kvalitativ studie om narkotikaläget 1. i Örnsköldsviks kommun HSM HOLISM SAMVERKAN MOBILISERING

En kvalitativ studie om narkotikaläget 1. i Örnsköldsviks kommun HSM HOLISM SAMVERKAN MOBILISERING Örnsköldsviks kommun Humanistiska förvaltningen Helena Rosenskär 2009-10- 04 En kvalitativ studie om narkotikaläget 1 i Örnsköldsviks kommun HSM HOLISM SAMVERKAN MOBILISERING HSM, - en kontextmodell för

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

CANs rapporteringssystem om droger (CRD)

CANs rapporteringssystem om droger (CRD) CAN Rapport 119 CANs rapporteringssystem om droger (CRD) Tendenser första halvåret 2009 Siri Nyström (red) CAN en kunskapsbank i drogfrågor CANs främsta uppgift är att tillhandahålla kunskap om alkohol,

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland

Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland Forskning och utveckling NÄRSJUKVÅRDEN I HALLAND 10 Rapport 2009 Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland En utvärdering av utbildningsinsatser Rapport nr 10 2009 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård i

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer en ögonblicksbild oktober 2011 maj 2012 Vilka verksamheter erbjuder stöd, vilket förebyggande arbete görs och hur ser behovet av kompetensutveckling ut i Halland? Ett samarbete mellan

Läs mer

Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016

Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel Ålands landskapsregering Innehåll Kommitténs uppdrag... 3 Sammanställning över större åtgärder 2013-2016...

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer