Kultursamverkansmodellen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultursamverkansmodellen"

Transkript

1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1

2

3 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1

4 Innehåll Förord Sammanfattning English summary Inledning Utvärderingens fokus Frågeställningar Material Avgränsningar Det första året med kultursamverkansmodellen Dialog och kulturplaner Syftet med dialogerna Kulturrådets föreskrifter och villkor Dialog och kulturplan Resultat av dialogerna Samtalsdemokratins problem Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet Metod och material Hur har beslutsordningarna och de statliga bidragen till regional kulturverksamhet förändrats formellt? Nationell fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet Regionernas fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Museiverksamhet Biblioteksverksamhet Konst- och kulturfrämjande verksamhet Regional enskild arkivverksamhet Filmkulturell verksamhet Främjande av hemslöjden Reflektioner för framtiden Referenser Kulturplaner Intervjuliknande samtal genomförda hösten

5 Förord Denna rapport är baserad på en första utvärdering av kultursamverkansmodellen som Myndigheten för kulturanalys genomförde hösten I enlighet med uppdraget från regeringen är det formerna för, och effekterna av, införandet av modellen i de fem första regionerna som står i fokus. Det som vi framför allt har studerat är de dialogprocesser som genomförts mellan regionerna, kommunerna, det professionella kulturlivet och civilsamhället när kulturplanerna utarbetades, och hur Kulturrådet samspelat med regionerna i detta arbete. Vi har också tittat på vilka effekter som införandet av modellen lett till när det gäller fördelningen av statliga medel mellan och inom regionerna. Hur har Kulturrådet fördelat sina resurser till regionerna, och hur har regionerna utnyttjat sin ökade frihet att själva bestämma över hur resurserna ska användas? Det är vår förhoppning att denna rapport ska kunna läsas med behållning av politiker och tjänstemän med ansvar för kulturfrågor på nationell, regional och kommunal nivå, liksom av kulturskapare, representanter för det civila samhället och den kulturintresserade allmänheten. Stockholm den 10 februari 2012 Clas-Uno Frykholm Direktör 4

6 Sammanfattning Kultursamverkansmodellen infördes De regioner som ingick i modellen från början var Region Skåne, Region Halland, Region Gotland, Västra Götalands regionen och Norrbottens läns landsting. Dessa regioner lämnade in sina kulturplaner i början av november Statens kulturråd fattade beslut om bidragsfördelningen i februari Dialogprocesser Denna utvärdering visar att Kultursamverkansmodellen har bidragit till att sätta kulturen på den politiska agendan regionalt genom de dialogprocesser som har genomförts i samband med regionernas framtagande av kulturplaner. Kulturplanerna som arbetades fram av de fem första regionerna handlar om regionens all verksamhet på kulturområdet, inte bara om den som är kopplad till bidraget Bidrag till regional kulturverksamhet. 1 Därmed får kultur planerna stor betydelse i regionerna. De olika aktörerna utanför politiken tjänstemän framför allt på regional nivå, men även på kommunal, professionella kulturskapare och det civila samhället upplever att deras intressen har synliggjorts. Överlag beskrivs ett ökat intresse för, och större kunskap om, kulturpolitik hos politiker på regional och kommunal nivå. Kultursamverkansmodellen har visat sig vara en tidskrävande modell som också kräver stora administrativa resurser. Det gäller att finna hållbara arbetssätt inför det fortsatta arbetet med dialogprocesserna för att modellen ska bli livaktig. Det pressade tidsschemat för modellens införande gjorde att utrymmet för ifrågasättande av modellen blev stort. Olika konfliktpunkter som kan komma att få förnyad aktualitet i framtiden är rollfördelningen mellan staten och regionerna, detaljnivån i statens föreskrifter och nivån på det statliga bidraget. I grunden ligger frågan om vem som ska ha makten över kulturpolitiken. I utvärderingen analyseras dialogprocesserna som en form för statlig verksamhetsstyrning. Kultursamverkansmodellen kan delvis ses som ett uttryck för en governanceinriktad styrning där dialog, samverkan och samråd betonas. Faktum kvarstår dock att statens roll är överordnad regionernas, som i sin tur leder arbetet med kulturplanen gentemot kommunerna. Det står också klart att det professionella kulturlivet och det civila samhället har ett begränsat inflytande inom ramen för modellen. Det är också viktigt att komma ihåg att staten bibehåller en styrning av hur bidragen fördelas, vilket är ett uttryck för en mer traditionell och hierarkisk styrmodell. Dialogprocesserna kan också ses som ett uttryck för en deliberativ demokratimodell, där samtalet står i centrum. Det innebär i det här fallet 1 SFS 2010:

7 att tjänstemän, politiker, kulturskapare och det civila samhället ska föra diskussioner om kulturpolitikens utformning. Som ovan nämnts, upplever också de som deltagit att deras intressen har uppmärksammats. Det finns dock, förutom en rad praktiska problem förknippade med de dialogprocesser som genomförts, också problem ur ett demokratiperspektiv: vem ska bjudas in och på vilka premisser? Vem har tid att komma? Vem hörs och syns mest? Vilka hörs inte? Vem ska representera det professionella kulturlivet respektive det civila samhället? Det är fortfarande otydligt för många av dem som deltagit och deltar i dialogprocesser, vad syftet egentligen är med dialogerna. En återstående pedagogisk uppgift för staten och regionerna i detta sammanhang, är att precisera syftet med dialogerna och tydliggöra rollfördelningen. Ny bidragsordning Statsbidrag till regional kulturverksamhet, som tidigare fanns på separata anslag i statsbudgeten och fördelades av olika statliga myndigheter på nationell nivå, har slagits samman till ett anslag som från 2011 kan fördelas mellan regionerna av Kulturrådet och inom respektive region av regionen själv. Frågan om hur statsbidragen till regional kulturverksamhet fördelats, och eventuellt förändrats, har i utvärderingen besvarats genom att studera beslut om hur bidragen har fördelats åren 2010 och I utgångsläget fanns regionala variationer i kulturutbudet, mellan exempelvis storstadsregioner och regioner som har mer landsbygdskaraktär. Dessutom märktes skillnader mellan regionerna i hur olika verksamheter prioriterades. Kulturrådets beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet i de fem första regionerna innebar en anslagshöjning med 0,7 mnkr (eller cirka 3,6 procent) för region Halland och 1 mnkr (eller cirka 1,0 procent) för Region Skåne, utöver prisoch löneuppräkningar. De övriga tre regionerna fick se sina anslag justerade för pris- och löneökningar, det vill säga en uppräkning med 0,49 procent. Den fördelning av de pris- och löneomräknade statsbidragen till regional kulturverksamhet som Region Gotland beslutade, var identisk med föregående år då besluten fattades på nationell nivå och av flera myndigheter. De 0,7 mnkr som Halland tilldelades för att permanenta en danssatsning, som tidigare delfinansierats med bidrag från Kulturrådet, fördelades också till detta ändamål av regionen. I övrigt gjordes inga förändringar i användningen av statsbidragen till regional kulturverksamhet i Region Halland. I Norrbotten genomfördes en justering i bidragsfördelningen som inte varit möjlig innan samverkansmodellen infördes. Beslutet innebar att statsbidrag fördes från museiverksamhet, till länsbibliotek och arkivverksamhet. För arkivverksamheten innebar förändringen att statsbidraget ökat med drygt en tredjedel. Statsbidraget till Region Skåne ökade år 2011 med 1 mnkr mot bakgrund av regionens arbete inom bild- och form området. Statsbidraget 6

8 till Form/Designcenter ökade kraftigt och Wanås utställningar tillkom som ny mottagare. I övrigt gjordes inga förändringar mellan åren 2010 och I Västra Götalandsregionen har flera omorganisationer genomförts som innebär att tidigare fristående (och då särredovisade) verksamheter nu återfinns under samma tak. Redovisningsmässigt återstår i princip kategorierna professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, arkivverksamhet och filmkulturell verksamhet. Kulturförvaltningen Kultur i Väst, som redovisas under professionell teater-, dans- och musikverksamhet, samlar regionbiblioteket, konst- och kulturutveckling och tidigare Musik i Väst. Främjande av hemslöjd har inordnats under Västarvet och redovisas därför som museiverksamhet. Fyra museer som tidigare mottagit statsbidrag ingår även de i Västarvet. Sammanlagt fördelades den övervägande delen av statsbidragen för regional kulturverksamhet till professionell teater-, dans- och musikverksamhet. Näst mest fördelades till museerna. 7

9 Summary The Cultural Collaboration Model was introduced in The regions included in the model from the start were Region Skåne, Region Halland, Region Gotland, Region Västra Götaland and Norrbotten County Council. These regions submitted the cultural plans at the beginning of November The Swedish Arts Council reached a decision about the allocation of grants in February Dialogue processes This evaluation shows that the Cultural Collaboration Model has contributed to placing culture on the political agenda regionally through the dialogue processes carried out in conjunction with the regions development of cultural plans. The cultural plans produced by the first five regions were about all activities in the cultural area within the region, not just those linked to the Grant for regional cultural activities. 2 In this way, the cultural plans gain great importance in the regions. The various actors outside politics civil servants, particularly at regional level, but also at municipal level, professional culture creators and civil society feel that their interests have been made visible. In general, the description is of an increased interest in and greater know ledge about cultural policy among politicians at regional and municipal level. The Cultural Collaboration Model has proved to be a time-consuming model, which also requires great administrative resources. It is important to find sustainable ways of working ahead of the continued work on the dialogue processes in order for the model to be vigorous. The busy time schedule for the introduction of the model meant that the room for questioning the model was great. Various conflict points that may become topical in the future are the role distribution between the government and the regions, the level of detail in the government s instructions and the level of the government grant. These are all based on the issue of who has power over cultural policy. In the evaluation, the dialogue processes are analysed as a form of governmental direction of operations. The Cultural Collaboration Model can partly be seen as an expression for a governance-based direction, where dialogue, collaboration and consultation are emphasised. However, the fact remains that the role of the government is ranked above that of the regions, which in turn direct the work with the cultural plans vis-a-vis the municipalities. It is also clear that professional cultural life and civil society have a limited influence within the framework for the model. It is also important to remember that the Swedish Arts Council retains the direction on how the grants are allocated, which is an expression for a more traditional and hierarchic management model. 2 SFS 2010:

10 The dialogue processes can also be seen as an expression for a deliberative model of democracy, where the conversation is central. In this case, this means that civil servants, politicians, culture creators and civil society shall carry on discussions about the design of cultural policy. As mentioned above, those who have participated also feel that their interests have been recognised. Apart from a number of practical problems associated with the dialogue processes carried out, there are however also problems from a democracy perspective: who shall be invited, and on what premises? Who has time to attend? Who is heard and seen the most? Who cannot be heard? Who shall represent professional cultural life, and who civil society? It is still unclear for many of those who have participated and are participating in dialogue process what the real purpose of the dialogues is. A remaining pedagogic task for the government and the regions in this context is to define the purpose of the dialogues and clarify the division of roles. New rules for grants The government grants for regional cultural activities that were previously given as separate appropriations in the government budget and allocated by various government authorities at national level have been merged into one appropriation which, as from 2011, can be allocated between the regions by the Swedish Arts Council and within each region by the region itself. The issue of whether the allocation of government grants to regional cultural activities has changed is responded to in the evaluation by studying the decisions on how the grants in 2010 and 2011 were allocated. To begin with, there were regional variations in the cultural range, varying for example between large city regions and regions of a more countryside character. Variations between regions in how different activities were prioritised were also noted. The Arts Council s decision about government grants for regional cultural activities in the first five regions entailed an increase in the appropriation of SEK 0.7 million (or around 3.6 per cent) for Region Halland and SEK 1 million (or around 1.0 per cent) for Region Skåne. The other three regions had their grants adjusted for price and salary increases, i.e. an increase of 0.49 per cent. The allocation of the price- and salary-adjusted government grants to regional cultural activities decided on by Region Gotland was identical to that of last year, when the decisions were made at national level and by several government authorities. The SEK 0.7 million allocated to Region Halland for making permanent an investment in dance, which was previously partly financed through grants from the Arts Council, were also allocated for this purpose by the Region. Otherwise no changes in the use of the government grants for regional cultural activities were made in Region Halland. In Norrbotten, an adjustment in the allocation of grants was made which had not been possible 9

11 before the Collaboration Model was introduced. The decision entailed that government grants were shifted from museum activities to county library and archiving activities. For the archiving activity, the change meant that the government grant increased by around one third. The government grant to Region Skåne increased by SEK 1 million in 2011 against the background of the Region s work within the area of visual and sculptural arts. The government grant to Form/Designcenter increased substantially and the exhibition in Wanås was added as a new recipient. Otherwise there were no changes between 2010 and In the Västra Götaland region, several reorganisations have been carried out, entailing that previously stand-alone (and therefore separately accounted for) activities are now found under the same roof. For an accounting perspective, there now remains in principle the categories professional theatre, dance and music activities, museum activities, archiving activities and film culture activities. The cultural administration Kultur i Väst, which is accounted for under professional theatre, dance and music activities, groups together the regional library, art and cultural development and the former Musik i Väst. Promotion of handicrafts has been reorganised to fall under Västarvet ( Heritage in the West ), and is therefore accounted for as a museum activity. Four museums that previously received government grants are also included in Västarvet. In total, the majority of the government grants for regional cultural activities were allocated to professional theatre, dance and music activities. The second largest part was allocated to museums. 10

12 Inledning Myndigheten för kulturanalys hade 2011 i uppdrag av regeringen att utvärdera formerna för och effekterna av kultursamverkansmodellens införande i de fem regioner som omfattades av modellen från och med I juni 2007 beslutade regeringen att tillkalla en kommitté för att utreda kulturpolitiken. Kulturutredningens slutbetänkande lades fram i februari Betänkandet sändes ut på remiss , för att besvaras senast Propositionen Tid för kultur överlämnades till riksdagen i september I oktober 2009 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare, med uppdrag att utarbeta ett förslag till införande av den nya modell för fördelning av statliga medel till kulturverksamheter på regional och lokal nivå, som presenterats i propositionen Tid för kultur. I december 2009 fattade riksdagen beslut om bland annat nya kulturpolitiska mål, en ny modell för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet samt inrättandet av en ny myndighet för analys och uppföljning inom kulturområdet I februari 2010 överlämnades betänkandet Spela samman till regeringen. Betänkandet sändes ut på remiss , för att besvaras senast Den 12 oktober 2010 lämnade regeringen budgetpropositionen för år 2011 till riksdagen med förslag om en ny kultursamverkansmodell, inklusive förslag om införande av en ny lag om medelstilldelning, samt om en förordning i anslutning till denna. Riksdagen sade den 8 december 2010 ja till propositionen. Kultursamverkansmodellen infördes Detta första år ingick Region Skåne, Region Halland, Region Gotland, Västra Götalandsregionen och Norrbottens läns landsting. Ytterligare elva regioner är med från och med 2012: Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Örebro, Västmanland, Jämtland, Västerbotten och Västernorrland. Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland planerar att gå in Stockholm avvaktar. 3 I samband med modellens införande bildades ett nationellt samverkansråd där Statens kulturråd (Kulturrådet) är ordförande. Rådet ska främja en statlig helhetssyn på den regionala kulturverksamheten och ger synpunkter på de regionala kulturplanerna inför Kulturrådets styrelses beslut om medels 3 Landsting finns i samtliga län utom Gotland, som består av endast en kommun som då också handhar de uppgifter som annars ligger på landstinget. I Västra Götalands län, Skåne län och Hallands län har landstingen fått utökade uppgifter och kallas vanligen regioner, även om de formellt fortfarande är landsting. Det innebär att från den 1 januari 2011 är Region Skånes och Västra Götalandsregionens mandat kring regional utveckling permanent (Lag 2010:630 om regionalt utvecklingsansvar i vissa län). Halland och Gotland har fått samma status. I föreliggande rapport används begreppet region(er) för att beteckna både region(er) och landsting, där det inte är speciellt motiverat att använda landsting. 11

13 tilldelning, samt tar del av regionernas årliga uppföljning. Medlemmar i rådet är Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna genom Länsstyrelsen Södermanlands län, Nämnden för hemslöjds frågor, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Riksteatern. Utvärderingens fokus Då Myndigheten för kulturanalys enligt sin instruktion löpande ska utvärdera samverkansmodellen och analysera modellens långsiktiga effekter, har denna första utvärdering haft en explorativ inriktning. Det innebär att den har gett upphov till ett flertal frågeställningar som kan vara värda att gå vidare med i kommande utvärderingar. Formerna för införande av modellen, som här står i centrum för analysen, är de dialoger som förts på olika nivåer och mellan olika parter i samband med kulturplanernas framtagande. Eftersom så pass kort tid förflutit sedan modellen infördes, fokuseras här endast på kortsiktiga effekter av modellens införande. Kultursamverkansmodellen innebär som nämnts att en ny bidragsförordning utfärdats, och att regionerna har fått i uppgift att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet. Utifrån det material som funnits tillgängligt har också kortsiktiga effekter av denna nya bidragsförordning varit i fokus, det vill säga eventuella förändringar i fördelningen av statsbidrag till, och inom, regionerna. För att den löpande utvärderingen av samverkansmodellen så småningom ska kunna visa på vilka långsiktiga effekter reformen har haft, är det av största vikt att koppla samman förändringar i bidragsfördelningen med förändringar i hur kulturverksamheter i regioner och kommuner organiseras, utformas och utvecklas. I denna första studie har grunden lagts för att det fortsatta arbetet ska kunna bedrivas i denna riktning. Frågeställningar För det första har regionernas arbete med framtagandet av kulturplanen granskats. Vem eller vilka har på regional nivå arbetat med kulturplanen? Vilken roll har politikerna respektive tjänstemännen spelat? Hur har samverkan och samråd mellan regionerna och deras olika samtalspartners primärkommunerna, civilsamhället, de professionella kulturskaparna utformats? För det andra har agerandet på den statliga nivån i samband med kultursamverkansmodellens införande granskats. Hur har dialogerna mellan Kulturrådet och regionerna sett ut? Hur har Kulturrådet fört samtal med det civila samhället och de professionella kulturskaparna? För det tredje har resultatet av den nya bidragsförordningen studerats i den mån det har gått, utifrån det knappa material som funnits att tillgå. I vilken utsträckning och hur har regionernas nya uppgift att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet hittills medfört omfördelning av statliga medel mellan regioner och inom respektive region? I vilken omfattning har regionerna 12

14 fördelat de statliga bidragen på samma sätt som centrala myndigheter tidigare fördelat medlen? Om medlen har fördelats annorlunda i vilken riktning har förändringen gått, och på vilka grunder? Material Det material som samlats in är skriftligt material i form av kulturplaner, remissvar, protokoll från möten, avrapporteringar, material på hemsidor och utvärderarens egna anteckningar. De sistnämnda är utförda i samband med de konferenser, nätverksträffar och lärprojekt som ägt rum under hösten Den mest betydelsefulla mötesplatsen har varit det lärprojekt om utvärdering av samverkansmodellen som Myndigheten för kulturanalys har organiserat i samarbete med Reglab och Region Skåne. I detta lärprojekt har tjänstemän från 16 regioner deltagit. De tjänstemän i berörda regioner som ansvarat för och arbetat med framtagandet av kulturplaner har fått ge sin syn på processen i samtal med utvärderaren, vilket även gäller tjänstemän på Kulturrådet och Kulturdepartementet. Företrädare för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) och Ideell kulturallians har också getts tillfälle att lyfta fram sina erfarenheter och synpunkter på samverkansmodellen och arbetet med kulturplaner. Utvärderaren har också deltagit i KLYS mötesdagar som ägde rum i oktober 2011, där professionella kulturskapare samlades och diskuterade samverkansmodellen utifrån sitt perspektiv. Ett viktigt material har varit berörda regioners inrapportering till Kulturrådet om hur man har valt att fördela sina pengar för år Material om fördelningen av statliga medel för åren 2007 och 2010 har inhämtats via beslut och årsredovisningar från Kulturrådets, Filminstitutets, Riksarkivets och Nämnden för hemslöjdsfrågors hemsidor. Avgränsningar Det har varit nödvändigt att göra avgränsningar i denna rapport utifrån den tidplan som har funnits. Primärkommunernas perspektiv på dialogerna och på kultursamverkansmodellen i stort faller utanför denna studie. Samverkansrådets arbete på nationell nivå har också lämnats utanför denna inledande studie. När det gäller det perspektiv som företräds av civilsamhället inom kulturområdet och det professionella kulturlivet, har det huvudsakligen tillgodosetts genom kontakter med de centrala intresseorganisationerna Ideell kulturallians och KLYS. Detta är naturligtvis en brist som förhoppningsvis kan åtgärdas i kommande utvärderingar. När det gäller den nya bidragsordningen har fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet studerats, och inte den samlade finansieringen, eftersom dessa uppgifter för år 2011 rapporteras först

15 Det första året med kultursamverkansmodellen Kulturrådet redovisade på regeringens uppdrag förberedande insatser, med anledning av den nya modellen i juni Där återfinns också en översiktlig tidplan för modellens genomförande Ett första möte i det nybildade samverkansrådet hölls i oktober Regionerna lämnade in sina treåriga kulturplaner till Kulturrådet i början av november 2010, som fattade beslut om medel för 2011 i januari I mars 2011 redovisade Kulturrådet erfarenheter av kultursamverkansmodellen på uppdrag av regeringen. 5 I början av november 2011 lämnades kulturplanerna för de elva regioner som är med i modellen från och med 2012 in. De fem regioner som ingått i modellen sedan 2011 har, om de har önskat, gjort revideringar av sina kulturplaner och i så fall rapporterat in dessa till Kulturrådet i slutet av året. Dialog och kulturplaner Syftet med dialogerna I Kulturutredningens betänkande formulerades en ambition att placera demokratin och de samhälleliga gemenskaperna i centrum av kulturpolitiken. 6 Utredarna ville skapa arenor för det offentliga samtalet i vid mening. 7 De allra flesta kulturpolitiska insatser har en arenaaspekt, menade man, och borde ses som ett sätt att skapa ett så gynnsamt utrymme för det offentliga samtalet som möjligt. 8 Ett uttryck för detta fokus på de offentliga arenorna är den stora betydelse som i betänkandet tillmättes det civila samhället. Utredarna föreslog att regeringen skulle ta initiativ till en dialog mellan staten och det civila samhällets organisationer på kulturområdet, samt Sveriges kommuner och landsting (SKL). 9 Det civila samhället skulle också ges möjlighet att delta i de dialoger som skulle ingå som en del i den så kallade portföljmodellen. I betänkandet föreslogs nya former för samspelet mellan staten och regionerna i portföljmodellen. 10 Här lanserades den modell som idag kallas kultur samverkansmodellen, där staten skulle lämna ett samlat bidrag till kulturverksamhet på den regionala nivån. Detaljföreskrifter om bidragens användning skulle tas bort och istället skulle det finnas en förhandlingsordning 4 Kulturrådet Kulturrådet SOU 2009:16, s Ibid. 8 Ibid. 9 SOU 2009:16, bl.a. s. 20, s SOU 2009:16, bl.a. s. 25 och kap

16 mellan staten och regionerna, utifrån de nationella kulturpolitiska målen och övergripande kriterier i en av regeringen beslutad förordning. Vidare skulle överenskommelser träffas mellan staten och regionerna, medan den närmare fördelningen skulle ske på den regionala nivån. 11 Utredningen betonade alltså att modellen skulle bygga på dialog och förhandling och utmynna i överenskommelser. 12 I propositionen Tid för kultur kopplades förslaget om den nya fördelningsmodellen samman med medborgarperspektivet som lyfts fram i Kulturutredningen. 13 De avsiktsförklaringar som Kulturrådet tecknade med vissa regioner innan kultursamverkansmodellen blev aktuell sågs som ett steg som redan hade tagits på vägen för att utveckla dialogen mellan den statliga nivån (Kulturrådet) och regionerna. Att öka både politikers och medborgares engagemang på kulturområdet nämndes i propositionen som ett av de huvudsakliga motiven till att införa den nya modellen. Återigen betonades vikten av överenskommelser denna gång mellan kommuner och regioner. I betänkandet Spela samman, vars utredare hade i uppdrag att utarbeta ett förslag till kultursamverkansmodellens införande, pekades de viktigaste skillnaderna mellan det då rådande och det nya bidragssystemet ut. Den största nyheten var att ansvaret för fördelning av de statliga medlen skulle läggas på regionerna. Därutöver angavs regionernas och kommunernas ökade ansvar för att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls och att samspelet mellan regioner och stat bygger på dialog, som centrala beståndsdelar i den nya modellen. 14 Syftena med att ta fram regionala kulturplaner preciserades. Att fler skulle ges möjlighet att delta i kulturpolitikens utformning var viktigt, liksom att öka det regionala engagemanget för kulturpolitiken och att stimulera samverkan och kommunikation mellan berörda aktörer i regionerna. Ett uttalat syfte med kulturplanerna, som regionerna skulle ta fram i samspel med kommuner, kulturliv och civilsamhälle, var också att öka genomslaget för statens insatser för regionala kulturverksamheter. 15 Inför beslutet om statliga bidrag skulle Kulturrådet föra en dialog med berörd region, under vilken ett eventuellt behov av att justera eller förtydliga kulturplanen skulle kunna diskuteras. I den förordning som utfärdades i december 2010 angavs också som ett villkor för bidragsfördelning att en kulturplan utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället Ibid. 12 Ibid. 13 Prop. 2009/10:3, s SOU 2010:11, s Ibid. s SFS 2010:

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet 2010-06-22 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

KULTURSAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning 2012

KULTURSAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning 2012 KULTURSAMVERKANS- MODELLEN Uppföljning 2012 Innehåll FÖRORD... 5 DEL 1. INLEDANDE INFORMATION... 6 Sammanfattning... 6 Bakgrund och syfte... 7 Metodfrågor... 9 Landstingens/regionernas rutiner för uppföljning

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet

Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet Anteckningar från möte 29 feb-1 mars 2012, Vår Gård, Saltsjöbaden Inledning. Vid det sista mötet i detta lärprojekt deltog två nya personer och vi

Läs mer

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region?

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region? Samverkansmodellen hur utvecklas kulturlivet i din region? Samråd med det professionella kulturlivet 1 KLYS Regional indelning i samverkansmodellen kan verka en smula krångligt. Ibland är det landstingen

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet

Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet Anteckningar från möte 23 november i Tändstickspalatset, Stockholm Inledning. Alla hälsades välkomna, deltagarna presenterade sig och berättade om

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN BLEKINGE Nya samverkansformer Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se Budgetunderlag 2014 Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR BUDGETUNDERLAG 2014 INNEHÅLL FÖLJEBREV 3 HEMSTÄLLAN 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer Riksförbundet Sveriges museer Bildat 2004 - ideell verksamhet 150 medlemmar, endast institutioner Centrala museer, länsmuseer, kommunala museer och övriga museer Medlemsavgifter, projektintäkter Riksförbundets

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

KULTURDIALOG Om den nya samverkansmodellen för kulturområdet Tisdagen den 27 april på hotell Lerdalshöjden i Rättvik

KULTURDIALOG Om den nya samverkansmodellen för kulturområdet Tisdagen den 27 april på hotell Lerdalshöjden i Rättvik KULTURDIALOG Om den nya samverkansmodellen för kulturområdet Tisdagen den 27 april på hotell Lerdalshöjden i Rättvik Åsa Nyman, Kulturchef Landstinget Dalarna, hälsar välkommen till dagen. Syftet för dagen

Läs mer

Framtidens kulturpolitik vad vill kulturutredningen?

Framtidens kulturpolitik vad vill kulturutredningen? Framtidens kulturpolitik vad vill kulturutredningen? Referat från kulturpolitiskt seminarium den 16 februari 2009 i ABFhuset, Stockholm, anordnat av Koalition för kulturdebatt. Varför och varthän? Ett

Läs mer