Kultursamverkansmodellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultursamverkansmodellen"

Transkript

1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1

2

3 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1

4 Innehåll Förord Sammanfattning English summary Inledning Utvärderingens fokus Frågeställningar Material Avgränsningar Det första året med kultursamverkansmodellen Dialog och kulturplaner Syftet med dialogerna Kulturrådets föreskrifter och villkor Dialog och kulturplan Resultat av dialogerna Samtalsdemokratins problem Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet Metod och material Hur har beslutsordningarna och de statliga bidragen till regional kulturverksamhet förändrats formellt? Nationell fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet Regionernas fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Museiverksamhet Biblioteksverksamhet Konst- och kulturfrämjande verksamhet Regional enskild arkivverksamhet Filmkulturell verksamhet Främjande av hemslöjden Reflektioner för framtiden Referenser Kulturplaner Intervjuliknande samtal genomförda hösten

5 Förord Denna rapport är baserad på en första utvärdering av kultursamverkansmodellen som Myndigheten för kulturanalys genomförde hösten I enlighet med uppdraget från regeringen är det formerna för, och effekterna av, införandet av modellen i de fem första regionerna som står i fokus. Det som vi framför allt har studerat är de dialogprocesser som genomförts mellan regionerna, kommunerna, det professionella kulturlivet och civilsamhället när kulturplanerna utarbetades, och hur Kulturrådet samspelat med regionerna i detta arbete. Vi har också tittat på vilka effekter som införandet av modellen lett till när det gäller fördelningen av statliga medel mellan och inom regionerna. Hur har Kulturrådet fördelat sina resurser till regionerna, och hur har regionerna utnyttjat sin ökade frihet att själva bestämma över hur resurserna ska användas? Det är vår förhoppning att denna rapport ska kunna läsas med behållning av politiker och tjänstemän med ansvar för kulturfrågor på nationell, regional och kommunal nivå, liksom av kulturskapare, representanter för det civila samhället och den kulturintresserade allmänheten. Stockholm den 10 februari 2012 Clas-Uno Frykholm Direktör 4

6 Sammanfattning Kultursamverkansmodellen infördes De regioner som ingick i modellen från början var Region Skåne, Region Halland, Region Gotland, Västra Götalands regionen och Norrbottens läns landsting. Dessa regioner lämnade in sina kulturplaner i början av november Statens kulturråd fattade beslut om bidragsfördelningen i februari Dialogprocesser Denna utvärdering visar att Kultursamverkansmodellen har bidragit till att sätta kulturen på den politiska agendan regionalt genom de dialogprocesser som har genomförts i samband med regionernas framtagande av kulturplaner. Kulturplanerna som arbetades fram av de fem första regionerna handlar om regionens all verksamhet på kulturområdet, inte bara om den som är kopplad till bidraget Bidrag till regional kulturverksamhet. 1 Därmed får kultur planerna stor betydelse i regionerna. De olika aktörerna utanför politiken tjänstemän framför allt på regional nivå, men även på kommunal, professionella kulturskapare och det civila samhället upplever att deras intressen har synliggjorts. Överlag beskrivs ett ökat intresse för, och större kunskap om, kulturpolitik hos politiker på regional och kommunal nivå. Kultursamverkansmodellen har visat sig vara en tidskrävande modell som också kräver stora administrativa resurser. Det gäller att finna hållbara arbetssätt inför det fortsatta arbetet med dialogprocesserna för att modellen ska bli livaktig. Det pressade tidsschemat för modellens införande gjorde att utrymmet för ifrågasättande av modellen blev stort. Olika konfliktpunkter som kan komma att få förnyad aktualitet i framtiden är rollfördelningen mellan staten och regionerna, detaljnivån i statens föreskrifter och nivån på det statliga bidraget. I grunden ligger frågan om vem som ska ha makten över kulturpolitiken. I utvärderingen analyseras dialogprocesserna som en form för statlig verksamhetsstyrning. Kultursamverkansmodellen kan delvis ses som ett uttryck för en governanceinriktad styrning där dialog, samverkan och samråd betonas. Faktum kvarstår dock att statens roll är överordnad regionernas, som i sin tur leder arbetet med kulturplanen gentemot kommunerna. Det står också klart att det professionella kulturlivet och det civila samhället har ett begränsat inflytande inom ramen för modellen. Det är också viktigt att komma ihåg att staten bibehåller en styrning av hur bidragen fördelas, vilket är ett uttryck för en mer traditionell och hierarkisk styrmodell. Dialogprocesserna kan också ses som ett uttryck för en deliberativ demokratimodell, där samtalet står i centrum. Det innebär i det här fallet 1 SFS 2010:

7 att tjänstemän, politiker, kulturskapare och det civila samhället ska föra diskussioner om kulturpolitikens utformning. Som ovan nämnts, upplever också de som deltagit att deras intressen har uppmärksammats. Det finns dock, förutom en rad praktiska problem förknippade med de dialogprocesser som genomförts, också problem ur ett demokratiperspektiv: vem ska bjudas in och på vilka premisser? Vem har tid att komma? Vem hörs och syns mest? Vilka hörs inte? Vem ska representera det professionella kulturlivet respektive det civila samhället? Det är fortfarande otydligt för många av dem som deltagit och deltar i dialogprocesser, vad syftet egentligen är med dialogerna. En återstående pedagogisk uppgift för staten och regionerna i detta sammanhang, är att precisera syftet med dialogerna och tydliggöra rollfördelningen. Ny bidragsordning Statsbidrag till regional kulturverksamhet, som tidigare fanns på separata anslag i statsbudgeten och fördelades av olika statliga myndigheter på nationell nivå, har slagits samman till ett anslag som från 2011 kan fördelas mellan regionerna av Kulturrådet och inom respektive region av regionen själv. Frågan om hur statsbidragen till regional kulturverksamhet fördelats, och eventuellt förändrats, har i utvärderingen besvarats genom att studera beslut om hur bidragen har fördelats åren 2010 och I utgångsläget fanns regionala variationer i kulturutbudet, mellan exempelvis storstadsregioner och regioner som har mer landsbygdskaraktär. Dessutom märktes skillnader mellan regionerna i hur olika verksamheter prioriterades. Kulturrådets beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet i de fem första regionerna innebar en anslagshöjning med 0,7 mnkr (eller cirka 3,6 procent) för region Halland och 1 mnkr (eller cirka 1,0 procent) för Region Skåne, utöver prisoch löneuppräkningar. De övriga tre regionerna fick se sina anslag justerade för pris- och löneökningar, det vill säga en uppräkning med 0,49 procent. Den fördelning av de pris- och löneomräknade statsbidragen till regional kulturverksamhet som Region Gotland beslutade, var identisk med föregående år då besluten fattades på nationell nivå och av flera myndigheter. De 0,7 mnkr som Halland tilldelades för att permanenta en danssatsning, som tidigare delfinansierats med bidrag från Kulturrådet, fördelades också till detta ändamål av regionen. I övrigt gjordes inga förändringar i användningen av statsbidragen till regional kulturverksamhet i Region Halland. I Norrbotten genomfördes en justering i bidragsfördelningen som inte varit möjlig innan samverkansmodellen infördes. Beslutet innebar att statsbidrag fördes från museiverksamhet, till länsbibliotek och arkivverksamhet. För arkivverksamheten innebar förändringen att statsbidraget ökat med drygt en tredjedel. Statsbidraget till Region Skåne ökade år 2011 med 1 mnkr mot bakgrund av regionens arbete inom bild- och form området. Statsbidraget 6

8 till Form/Designcenter ökade kraftigt och Wanås utställningar tillkom som ny mottagare. I övrigt gjordes inga förändringar mellan åren 2010 och I Västra Götalandsregionen har flera omorganisationer genomförts som innebär att tidigare fristående (och då särredovisade) verksamheter nu återfinns under samma tak. Redovisningsmässigt återstår i princip kategorierna professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, arkivverksamhet och filmkulturell verksamhet. Kulturförvaltningen Kultur i Väst, som redovisas under professionell teater-, dans- och musikverksamhet, samlar regionbiblioteket, konst- och kulturutveckling och tidigare Musik i Väst. Främjande av hemslöjd har inordnats under Västarvet och redovisas därför som museiverksamhet. Fyra museer som tidigare mottagit statsbidrag ingår även de i Västarvet. Sammanlagt fördelades den övervägande delen av statsbidragen för regional kulturverksamhet till professionell teater-, dans- och musikverksamhet. Näst mest fördelades till museerna. 7

9 Summary The Cultural Collaboration Model was introduced in The regions included in the model from the start were Region Skåne, Region Halland, Region Gotland, Region Västra Götaland and Norrbotten County Council. These regions submitted the cultural plans at the beginning of November The Swedish Arts Council reached a decision about the allocation of grants in February Dialogue processes This evaluation shows that the Cultural Collaboration Model has contributed to placing culture on the political agenda regionally through the dialogue processes carried out in conjunction with the regions development of cultural plans. The cultural plans produced by the first five regions were about all activities in the cultural area within the region, not just those linked to the Grant for regional cultural activities. 2 In this way, the cultural plans gain great importance in the regions. The various actors outside politics civil servants, particularly at regional level, but also at municipal level, professional culture creators and civil society feel that their interests have been made visible. In general, the description is of an increased interest in and greater know ledge about cultural policy among politicians at regional and municipal level. The Cultural Collaboration Model has proved to be a time-consuming model, which also requires great administrative resources. It is important to find sustainable ways of working ahead of the continued work on the dialogue processes in order for the model to be vigorous. The busy time schedule for the introduction of the model meant that the room for questioning the model was great. Various conflict points that may become topical in the future are the role distribution between the government and the regions, the level of detail in the government s instructions and the level of the government grant. These are all based on the issue of who has power over cultural policy. In the evaluation, the dialogue processes are analysed as a form of governmental direction of operations. The Cultural Collaboration Model can partly be seen as an expression for a governance-based direction, where dialogue, collaboration and consultation are emphasised. However, the fact remains that the role of the government is ranked above that of the regions, which in turn direct the work with the cultural plans vis-a-vis the municipalities. It is also clear that professional cultural life and civil society have a limited influence within the framework for the model. It is also important to remember that the Swedish Arts Council retains the direction on how the grants are allocated, which is an expression for a more traditional and hierarchic management model. 2 SFS 2010:

10 The dialogue processes can also be seen as an expression for a deliberative model of democracy, where the conversation is central. In this case, this means that civil servants, politicians, culture creators and civil society shall carry on discussions about the design of cultural policy. As mentioned above, those who have participated also feel that their interests have been recognised. Apart from a number of practical problems associated with the dialogue processes carried out, there are however also problems from a democracy perspective: who shall be invited, and on what premises? Who has time to attend? Who is heard and seen the most? Who cannot be heard? Who shall represent professional cultural life, and who civil society? It is still unclear for many of those who have participated and are participating in dialogue process what the real purpose of the dialogues is. A remaining pedagogic task for the government and the regions in this context is to define the purpose of the dialogues and clarify the division of roles. New rules for grants The government grants for regional cultural activities that were previously given as separate appropriations in the government budget and allocated by various government authorities at national level have been merged into one appropriation which, as from 2011, can be allocated between the regions by the Swedish Arts Council and within each region by the region itself. The issue of whether the allocation of government grants to regional cultural activities has changed is responded to in the evaluation by studying the decisions on how the grants in 2010 and 2011 were allocated. To begin with, there were regional variations in the cultural range, varying for example between large city regions and regions of a more countryside character. Variations between regions in how different activities were prioritised were also noted. The Arts Council s decision about government grants for regional cultural activities in the first five regions entailed an increase in the appropriation of SEK 0.7 million (or around 3.6 per cent) for Region Halland and SEK 1 million (or around 1.0 per cent) for Region Skåne. The other three regions had their grants adjusted for price and salary increases, i.e. an increase of 0.49 per cent. The allocation of the price- and salary-adjusted government grants to regional cultural activities decided on by Region Gotland was identical to that of last year, when the decisions were made at national level and by several government authorities. The SEK 0.7 million allocated to Region Halland for making permanent an investment in dance, which was previously partly financed through grants from the Arts Council, were also allocated for this purpose by the Region. Otherwise no changes in the use of the government grants for regional cultural activities were made in Region Halland. In Norrbotten, an adjustment in the allocation of grants was made which had not been possible 9

11 before the Collaboration Model was introduced. The decision entailed that government grants were shifted from museum activities to county library and archiving activities. For the archiving activity, the change meant that the government grant increased by around one third. The government grant to Region Skåne increased by SEK 1 million in 2011 against the background of the Region s work within the area of visual and sculptural arts. The government grant to Form/Designcenter increased substantially and the exhibition in Wanås was added as a new recipient. Otherwise there were no changes between 2010 and In the Västra Götaland region, several reorganisations have been carried out, entailing that previously stand-alone (and therefore separately accounted for) activities are now found under the same roof. For an accounting perspective, there now remains in principle the categories professional theatre, dance and music activities, museum activities, archiving activities and film culture activities. The cultural administration Kultur i Väst, which is accounted for under professional theatre, dance and music activities, groups together the regional library, art and cultural development and the former Musik i Väst. Promotion of handicrafts has been reorganised to fall under Västarvet ( Heritage in the West ), and is therefore accounted for as a museum activity. Four museums that previously received government grants are also included in Västarvet. In total, the majority of the government grants for regional cultural activities were allocated to professional theatre, dance and music activities. The second largest part was allocated to museums. 10

12 Inledning Myndigheten för kulturanalys hade 2011 i uppdrag av regeringen att utvärdera formerna för och effekterna av kultursamverkansmodellens införande i de fem regioner som omfattades av modellen från och med I juni 2007 beslutade regeringen att tillkalla en kommitté för att utreda kulturpolitiken. Kulturutredningens slutbetänkande lades fram i februari Betänkandet sändes ut på remiss , för att besvaras senast Propositionen Tid för kultur överlämnades till riksdagen i september I oktober 2009 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare, med uppdrag att utarbeta ett förslag till införande av den nya modell för fördelning av statliga medel till kulturverksamheter på regional och lokal nivå, som presenterats i propositionen Tid för kultur. I december 2009 fattade riksdagen beslut om bland annat nya kulturpolitiska mål, en ny modell för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet samt inrättandet av en ny myndighet för analys och uppföljning inom kulturområdet I februari 2010 överlämnades betänkandet Spela samman till regeringen. Betänkandet sändes ut på remiss , för att besvaras senast Den 12 oktober 2010 lämnade regeringen budgetpropositionen för år 2011 till riksdagen med förslag om en ny kultursamverkansmodell, inklusive förslag om införande av en ny lag om medelstilldelning, samt om en förordning i anslutning till denna. Riksdagen sade den 8 december 2010 ja till propositionen. Kultursamverkansmodellen infördes Detta första år ingick Region Skåne, Region Halland, Region Gotland, Västra Götalandsregionen och Norrbottens läns landsting. Ytterligare elva regioner är med från och med 2012: Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Örebro, Västmanland, Jämtland, Västerbotten och Västernorrland. Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland planerar att gå in Stockholm avvaktar. 3 I samband med modellens införande bildades ett nationellt samverkansråd där Statens kulturråd (Kulturrådet) är ordförande. Rådet ska främja en statlig helhetssyn på den regionala kulturverksamheten och ger synpunkter på de regionala kulturplanerna inför Kulturrådets styrelses beslut om medels 3 Landsting finns i samtliga län utom Gotland, som består av endast en kommun som då också handhar de uppgifter som annars ligger på landstinget. I Västra Götalands län, Skåne län och Hallands län har landstingen fått utökade uppgifter och kallas vanligen regioner, även om de formellt fortfarande är landsting. Det innebär att från den 1 januari 2011 är Region Skånes och Västra Götalandsregionens mandat kring regional utveckling permanent (Lag 2010:630 om regionalt utvecklingsansvar i vissa län). Halland och Gotland har fått samma status. I föreliggande rapport används begreppet region(er) för att beteckna både region(er) och landsting, där det inte är speciellt motiverat att använda landsting. 11

13 tilldelning, samt tar del av regionernas årliga uppföljning. Medlemmar i rådet är Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna genom Länsstyrelsen Södermanlands län, Nämnden för hemslöjds frågor, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Riksteatern. Utvärderingens fokus Då Myndigheten för kulturanalys enligt sin instruktion löpande ska utvärdera samverkansmodellen och analysera modellens långsiktiga effekter, har denna första utvärdering haft en explorativ inriktning. Det innebär att den har gett upphov till ett flertal frågeställningar som kan vara värda att gå vidare med i kommande utvärderingar. Formerna för införande av modellen, som här står i centrum för analysen, är de dialoger som förts på olika nivåer och mellan olika parter i samband med kulturplanernas framtagande. Eftersom så pass kort tid förflutit sedan modellen infördes, fokuseras här endast på kortsiktiga effekter av modellens införande. Kultursamverkansmodellen innebär som nämnts att en ny bidragsförordning utfärdats, och att regionerna har fått i uppgift att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet. Utifrån det material som funnits tillgängligt har också kortsiktiga effekter av denna nya bidragsförordning varit i fokus, det vill säga eventuella förändringar i fördelningen av statsbidrag till, och inom, regionerna. För att den löpande utvärderingen av samverkansmodellen så småningom ska kunna visa på vilka långsiktiga effekter reformen har haft, är det av största vikt att koppla samman förändringar i bidragsfördelningen med förändringar i hur kulturverksamheter i regioner och kommuner organiseras, utformas och utvecklas. I denna första studie har grunden lagts för att det fortsatta arbetet ska kunna bedrivas i denna riktning. Frågeställningar För det första har regionernas arbete med framtagandet av kulturplanen granskats. Vem eller vilka har på regional nivå arbetat med kulturplanen? Vilken roll har politikerna respektive tjänstemännen spelat? Hur har samverkan och samråd mellan regionerna och deras olika samtalspartners primärkommunerna, civilsamhället, de professionella kulturskaparna utformats? För det andra har agerandet på den statliga nivån i samband med kultursamverkansmodellens införande granskats. Hur har dialogerna mellan Kulturrådet och regionerna sett ut? Hur har Kulturrådet fört samtal med det civila samhället och de professionella kulturskaparna? För det tredje har resultatet av den nya bidragsförordningen studerats i den mån det har gått, utifrån det knappa material som funnits att tillgå. I vilken utsträckning och hur har regionernas nya uppgift att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet hittills medfört omfördelning av statliga medel mellan regioner och inom respektive region? I vilken omfattning har regionerna 12

14 fördelat de statliga bidragen på samma sätt som centrala myndigheter tidigare fördelat medlen? Om medlen har fördelats annorlunda i vilken riktning har förändringen gått, och på vilka grunder? Material Det material som samlats in är skriftligt material i form av kulturplaner, remissvar, protokoll från möten, avrapporteringar, material på hemsidor och utvärderarens egna anteckningar. De sistnämnda är utförda i samband med de konferenser, nätverksträffar och lärprojekt som ägt rum under hösten Den mest betydelsefulla mötesplatsen har varit det lärprojekt om utvärdering av samverkansmodellen som Myndigheten för kulturanalys har organiserat i samarbete med Reglab och Region Skåne. I detta lärprojekt har tjänstemän från 16 regioner deltagit. De tjänstemän i berörda regioner som ansvarat för och arbetat med framtagandet av kulturplaner har fått ge sin syn på processen i samtal med utvärderaren, vilket även gäller tjänstemän på Kulturrådet och Kulturdepartementet. Företrädare för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) och Ideell kulturallians har också getts tillfälle att lyfta fram sina erfarenheter och synpunkter på samverkansmodellen och arbetet med kulturplaner. Utvärderaren har också deltagit i KLYS mötesdagar som ägde rum i oktober 2011, där professionella kulturskapare samlades och diskuterade samverkansmodellen utifrån sitt perspektiv. Ett viktigt material har varit berörda regioners inrapportering till Kulturrådet om hur man har valt att fördela sina pengar för år Material om fördelningen av statliga medel för åren 2007 och 2010 har inhämtats via beslut och årsredovisningar från Kulturrådets, Filminstitutets, Riksarkivets och Nämnden för hemslöjdsfrågors hemsidor. Avgränsningar Det har varit nödvändigt att göra avgränsningar i denna rapport utifrån den tidplan som har funnits. Primärkommunernas perspektiv på dialogerna och på kultursamverkansmodellen i stort faller utanför denna studie. Samverkansrådets arbete på nationell nivå har också lämnats utanför denna inledande studie. När det gäller det perspektiv som företräds av civilsamhället inom kulturområdet och det professionella kulturlivet, har det huvudsakligen tillgodosetts genom kontakter med de centrala intresseorganisationerna Ideell kulturallians och KLYS. Detta är naturligtvis en brist som förhoppningsvis kan åtgärdas i kommande utvärderingar. När det gäller den nya bidragsordningen har fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet studerats, och inte den samlade finansieringen, eftersom dessa uppgifter för år 2011 rapporteras först

15 Det första året med kultursamverkansmodellen Kulturrådet redovisade på regeringens uppdrag förberedande insatser, med anledning av den nya modellen i juni Där återfinns också en översiktlig tidplan för modellens genomförande Ett första möte i det nybildade samverkansrådet hölls i oktober Regionerna lämnade in sina treåriga kulturplaner till Kulturrådet i början av november 2010, som fattade beslut om medel för 2011 i januari I mars 2011 redovisade Kulturrådet erfarenheter av kultursamverkansmodellen på uppdrag av regeringen. 5 I början av november 2011 lämnades kulturplanerna för de elva regioner som är med i modellen från och med 2012 in. De fem regioner som ingått i modellen sedan 2011 har, om de har önskat, gjort revideringar av sina kulturplaner och i så fall rapporterat in dessa till Kulturrådet i slutet av året. Dialog och kulturplaner Syftet med dialogerna I Kulturutredningens betänkande formulerades en ambition att placera demokratin och de samhälleliga gemenskaperna i centrum av kulturpolitiken. 6 Utredarna ville skapa arenor för det offentliga samtalet i vid mening. 7 De allra flesta kulturpolitiska insatser har en arenaaspekt, menade man, och borde ses som ett sätt att skapa ett så gynnsamt utrymme för det offentliga samtalet som möjligt. 8 Ett uttryck för detta fokus på de offentliga arenorna är den stora betydelse som i betänkandet tillmättes det civila samhället. Utredarna föreslog att regeringen skulle ta initiativ till en dialog mellan staten och det civila samhällets organisationer på kulturområdet, samt Sveriges kommuner och landsting (SKL). 9 Det civila samhället skulle också ges möjlighet att delta i de dialoger som skulle ingå som en del i den så kallade portföljmodellen. I betänkandet föreslogs nya former för samspelet mellan staten och regionerna i portföljmodellen. 10 Här lanserades den modell som idag kallas kultur samverkansmodellen, där staten skulle lämna ett samlat bidrag till kulturverksamhet på den regionala nivån. Detaljföreskrifter om bidragens användning skulle tas bort och istället skulle det finnas en förhandlingsordning 4 Kulturrådet Kulturrådet SOU 2009:16, s Ibid. 8 Ibid. 9 SOU 2009:16, bl.a. s. 20, s SOU 2009:16, bl.a. s. 25 och kap

16 mellan staten och regionerna, utifrån de nationella kulturpolitiska målen och övergripande kriterier i en av regeringen beslutad förordning. Vidare skulle överenskommelser träffas mellan staten och regionerna, medan den närmare fördelningen skulle ske på den regionala nivån. 11 Utredningen betonade alltså att modellen skulle bygga på dialog och förhandling och utmynna i överenskommelser. 12 I propositionen Tid för kultur kopplades förslaget om den nya fördelningsmodellen samman med medborgarperspektivet som lyfts fram i Kulturutredningen. 13 De avsiktsförklaringar som Kulturrådet tecknade med vissa regioner innan kultursamverkansmodellen blev aktuell sågs som ett steg som redan hade tagits på vägen för att utveckla dialogen mellan den statliga nivån (Kulturrådet) och regionerna. Att öka både politikers och medborgares engagemang på kulturområdet nämndes i propositionen som ett av de huvudsakliga motiven till att införa den nya modellen. Återigen betonades vikten av överenskommelser denna gång mellan kommuner och regioner. I betänkandet Spela samman, vars utredare hade i uppdrag att utarbeta ett förslag till kultursamverkansmodellens införande, pekades de viktigaste skillnaderna mellan det då rådande och det nya bidragssystemet ut. Den största nyheten var att ansvaret för fördelning av de statliga medlen skulle läggas på regionerna. Därutöver angavs regionernas och kommunernas ökade ansvar för att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls och att samspelet mellan regioner och stat bygger på dialog, som centrala beståndsdelar i den nya modellen. 14 Syftena med att ta fram regionala kulturplaner preciserades. Att fler skulle ges möjlighet att delta i kulturpolitikens utformning var viktigt, liksom att öka det regionala engagemanget för kulturpolitiken och att stimulera samverkan och kommunikation mellan berörda aktörer i regionerna. Ett uttalat syfte med kulturplanerna, som regionerna skulle ta fram i samspel med kommuner, kulturliv och civilsamhälle, var också att öka genomslaget för statens insatser för regionala kulturverksamheter. 15 Inför beslutet om statliga bidrag skulle Kulturrådet föra en dialog med berörd region, under vilken ett eventuellt behov av att justera eller förtydliga kulturplanen skulle kunna diskuteras. I den förordning som utfärdades i december 2010 angavs också som ett villkor för bidragsfördelning att en kulturplan utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället Ibid. 12 Ibid. 13 Prop. 2009/10:3, s SOU 2010:11, s Ibid. s SFS 2010:

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-09-28 kl.09.00-12.00 Plats: Regionens hus, sal B 11 Tidsplan och arbetsstruktur för ny kulturplan 2018-2020 Diarienummer:

Läs mer

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Spela samman - En ny modell for statens stöd till regional kulturverksamhet Sida 1 av 2 dh 1'1 ---::R-=E~G~E R~I-:-:N GS KA:--:-":N"=-S~LI"'::':ET=- 0204 Spela samman - En ny modell för statens stöd till

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Inledning Ideell kulturallians är inte utpekad som remissinstans

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål Innehållsförteckning 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål 2 Organisation 2.1 Arbetet med regional kulturplan i Uppsala län

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet 2010-06-22 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet

Läs mer

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till

Läs mer

KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet

KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet Stockholm den 4 juni 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet Presentation KLYS Konstnärliga och

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 YTTRANDE 2010-06-04 Dnr Ku2010/292/KV Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Sammanfattning och allmänt Svenska Tornedalingars

Läs mer

KULTURRÅDET. Utbetalning av statsbidraget sker kvartalsvis, utan rekvisition, till det plus- eller bankgirokonto som angivits i framställan.

KULTURRÅDET. Utbetalning av statsbidraget sker kvartalsvis, utan rekvisition, till det plus- eller bankgirokonto som angivits i framställan. KULTURRÅDET BESLUT 2014-01-29 32014:16 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2014 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Part Region Västerbotten, org.nr 222000-2436,

Läs mer

Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2

Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2 Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2 Utvärdering av kultursamverkansmodellen Tre slutsatser Den statliga styrningen av den regionala kulturpolitiken är fortsatt stark,

Läs mer

2015-04-09 Dnr RDF 2413-2014/15

2015-04-09 Dnr RDF 2413-2014/15 2015-04-09 Dnr RDF 2413-2014/15 Hösten 2009 beslutade riksdagen om en ny modell för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet. Beslutet innebar bl.a. att det infördes en ny

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-06-03 Dnr 14-50/2010 Ert dnr Ku2010/292/KV YTTRANDE Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11 Konstnärsnämnden

Läs mer

Yttrande avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop

Yttrande avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2017-06-07 Sida 1 (7) Dnr Dnr: LD 17/01174 Falun 2017-05-16 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016 Sveriges Författarförbu - Sveriges Dramatikerförbu - Svenska Journalistförbuet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbu - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen Sveriges

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för loiltursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för loiltursamverkansmodellen o KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för loiltursamverkansmodellen Part Norrbottens läns landsting/kultur och Utbildning,

Läs mer

SAMVERKANSMODELLEN ERFARENHETER

SAMVERKANSMODELLEN ERFARENHETER SAMVERKANSMODELLEN ERFARENHETER Jenny Johannisson Centrum för kulturpolidsk forskning Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås E-mail: jenny.johannisson@hb.se PERSPEKTIV Poli%ska globaliseringsprocesser

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) Remiss 2017-03-14 Ku2017/00761/KO Kulturdepartementet Enheten för konstarterna Ämnesråd Matilda Berggren 08-405 16 22 072-209 03 22 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och

Läs mer

Budget för Kulturförvaltningen 2014

Budget för Kulturförvaltningen 2014 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-09-24 RS130356 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Budget för Kulturförvaltningen 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 3

Innehåll. Sammanfattning... 3 Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund... 5 1.1 Kultursamverkansmodellen... 5 1.2 Mål och syfte med kultursamverkansmodellen... 6 1.3 Nuvarande reglering av kultursamverkansmodellen... 7 1.3.1 Särskilda

Läs mer

Samverkan ligger i tiden

Samverkan ligger i tiden MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Samverkan ligger i tiden En intervjustudie om kultursamverkansmodellen Av Anna Zingmark, Ramböll Management AB November 2013 Innehåll Förord...

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län Konstitutionsutskottets betänkande Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län _ Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 REGLAB = Regional utveckling Lärande, analys, benchmarking Vi möts Vi lär Vi gör Medlemmarnas behov styr! Reglabs medlemmar Region Dalarna

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

2004-05-06 2.1. Remiss Internationella kulturutredningen. Ärendebeskrivning:

2004-05-06 2.1. Remiss Internationella kulturutredningen. Ärendebeskrivning: 2004-05-06 2.1 Ärendebeskrivning: Region Skåne har beretts tillfälle att senast 2004-05-12 lämna synpunkter till Kulturdepartementet på betänkandet Internationella kulturutredningen 2003 (SOU 2003:121)

Läs mer

Kultursamverkansmodellen i Skåne

Kultursamverkansmodellen i Skåne Kultursamverkansmodellen i Skåne Tillsammans utvecklar vi Skåne! Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till medborgarnas välbefinnande och regionens utveckling. Kulturen ska vara livskraftig i alla

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

Budget fördelning av anslag

Budget fördelning av anslag Bildnings- och kulturförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-19 1(2) KN160085 Kulturnämnden Budget 2016 - fördelning av anslag Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar i enlighet med förslag om fördelning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling TJÄNSTESKRIVELSE Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150410 DNKS150152 Driftnämnden Kultur och skola Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet

Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet Anteckningar från möte 29 feb-1 mars 2012, Vår Gård, Saltsjöbaden Inledning. Vid det sista mötet i detta lärprojekt deltog två nya personer och vi

Läs mer

KULTUR I HELA LANDET.

KULTUR I HELA LANDET. KULTUR I HELA LANDET. BALANSRAPPORT #1 2018 Balansrapporterna är en serie kortrapporter som ges ut av Hela Sverige ska leva. Rapporternas syfte är att belysa balansen mellan land och stad inom olika områden.

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Workshop 23 mars 2012. Kultursamverkan och kultursamverkansmodellen

Workshop 23 mars 2012. Kultursamverkan och kultursamverkansmodellen Workshop 23 mars 2012 Kultursamverkan och kultursamverkansmodellen Riksantikvarieämbetets uppdrag Vi ska vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och att verka för att kulturmiljön bevaras och

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

KLYS synpunkter på remissen Nya regionala stödformer och främjandeinsatser inom kulturområdet för Stockholms läns landsting (Dnr KN 2015/760)

KLYS synpunkter på remissen Nya regionala stödformer och främjandeinsatser inom kulturområdet för Stockholms läns landsting (Dnr KN 2015/760) Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Varför är vi här? Två år med en regional kulturplan som vi byggt tillsammans Gemensam temperaturmätning av kulturområdet Två viktiga processer 2014 era inspel

Läs mer

Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014

Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014 Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014 Dokumentation från World Cafésamtalen World Café: Bordssamtal 1-4 Omgång 1: Tankar och reflektioner om grundidén om

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst.

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Remissammanställning avseende de avsnitt som berör KB:s utvidgade uppdrag Inledning Avsikten med remissammanställningen

Läs mer

Kent Johansson

Kent Johansson Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län - en utredning om framtida uppdrag att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag Kent Johansson 2015-09-01 Innehåll 1.

Läs mer

genomslag inom kultursamverkansmodellen

genomslag inom kultursamverkansmodellen Rapport från Riksantikvarieämbetet Kulturmiljöarbetets genomslag inom kultursamverkansmodellen samverkan påverkar och otydlighet motverkar Riksantikvarieämbetet 2016 Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region?

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region? Samverkansmodellen hur utvecklas kulturlivet i din region? Samråd med det professionella kulturlivet 1 KLYS Regional indelning i samverkansmodellen kan verka en smula krångligt. Ibland är det landstingen

Läs mer

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ...

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ... Manifest 2014 KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

KULTURSAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning 2012

KULTURSAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning 2012 KULTURSAMVERKANS- MODELLEN Uppföljning 2012 Innehåll FÖRORD... 5 DEL 1. INLEDANDE INFORMATION... 6 Sammanfattning... 6 Bakgrund och syfte... 7 Metodfrågor... 9 Landstingens/regionernas rutiner för uppföljning

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

REGIONALISERING. Kultur i hela landet EN ANALYS AV KULTURSAMVERKANSMODELLEN

REGIONALISERING. Kultur i hela landet EN ANALYS AV KULTURSAMVERKANSMODELLEN REGIONALISERING Kultur i hela landet EN ANALYS AV KULTURSAMVERKANSMODELLEN 2011 2015 Kultur i hela landet EN ANALYS AV KULTURSAMVERKANSMODELLEN 2011 2015 Upplysningar om innehållet: Andersson Louise M

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

KULTURSAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning 2012

KULTURSAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning 2012 KULTURSAMVERKANS- MODELLEN Uppföljning 2012 Innehåll FÖRORD... 3 DEL 1. INLEDANDE INFORMATION... 4 Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 5 Metodfrågor... 7 Landstingens/regionernas rutiner för uppföljning

Läs mer

INNEHÅLL. Bild omslag: Ögonblick av opera, Scenkonst Västernorrland. Foto: Lia Jacobi.

INNEHÅLL. Bild omslag: Ögonblick av opera, Scenkonst Västernorrland. Foto: Lia Jacobi. STATLIGA KULTURUTGIFTER I REGIONALT PERSPEKTIV 2013 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 Bakgrund... 5 Disposition... 5 Metodfrågor... 5 Omfång... 6 STATLIGA KULTURUTGIFTER I REGIONALT PERSPEKTIV

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kommittédirektiv. Konstnärernas villkor. Dir. 2016:93. Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2016

Kommittédirektiv. Konstnärernas villkor. Dir. 2016:93. Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2016 Kommittédirektiv Konstnärernas villkor Beslut vid regeringssammanträde den 17 november 2016 Dir. 2016:93 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren

Läs mer

Ärende Fördeirring av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för lcultursamverkansmodellen

Ärende Fördeirring av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för lcultursamverkansmodellen K m mm mmmm m mmm. -j R j ^ f T UL1 Ulf KAUt I BESLUT 2012-01-24 S 2012:15 Ärende Fördeirring av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för lcultursamverkansmodellen Part Landstinget

Läs mer