Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet"

Transkript

1 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet och dess beredningsformer samt länsstyrelsernas roll Administrativa krav på de regionala kulturplanerna samt villkor för statliga medel Villkor för statens bedömning av den länsvisa fördelningen av statliga medel Former för utvärdering av reformens första steg Tidplan för samverkansmodellen Bilagor 1. Förslag till bedömningsgrunder för medlen i anslaget Bidrag till regional kulturverksamhet 2. Samråd under arbetet med regeringsuppdraget 3. Principiella synpunkter på Kulturrådets förslag 4. Uppdraget

2 2(18) 1. Samverkansrådet och dess beredningsformer samt länsstyrelsernas roll 1.1 Uppdraget Statens kulturråd ska lämna förslag på vilka statliga myndigheter och institutioner som ska ingå i samverkansrådet. Vidare ska Statens kulturråd lämna förslag om samverkansrådets beredningsformer, länsstyrelsernas roll i framtagandet av regionala kulturplaner i de delar som rör kulturmiljöfrågor och eventuellt andra berörda samhällsområden. 1.2 Samverkansrådets sammansättning En utgångspunkt för den nya samverkansmodellen är att ett till Kulturrådet knutet samverkansråd inrättas. Detta råd, som kan komma att förändras över tid, ska främja statlig helhetssyn och dess arbete ska utföras på ett ändamålsenligt och flexibelt sätt så att det blir ett forum för information och avstämning i samband med de länsvisa dialogerna kring kulturplanerna och i samband med Kulturrådets beslut om medelsfördelning i enlighet med förslaget från utredningen Spela samman. Kulturrådet föreslår att det till Kulturrådet knutna samverkansrådet ska bestå av Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Svenska Filminstitutet, Riksteatern, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Kungl. Biblioteket och Konstnärsnämnden. Av dessa berörs flertalet direkt av samverkansmodellen genom att de i dag har anslag eller anslagsmedel som föreslås hanteras inom ramen för modellen. Detta gäller för Riksarkivet, Svenska Filminstitutet, Riksteatern och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Medel från Riksantikvarieämbetet berörs endast när det gäller försöksverksamheten i Skåne, som upphör vid utgången av Myndighetens ansvar för frågor om kulturmiljö motiverar dock deltagandet i samverkansrådet, liksom kopplingen till länsmuseernas verksamhet i denna del. Mot bakgrund av att det pågår ett arbete med att utforma ett särskilt uppdrag till Kungl. Biblioteket när det gäller att svara för nationell överblick, främja samverkan och driva på utvecklingen inom biblioteksväsendet finns det goda skäl att nämnda myndighet ingår i samverkansrådet. Kungl. Bibliotekets deltagande i samverkansrådet är dock avhängigt hur uppdrag

3 3(18) och ansvarsfördelning mellan Kungl. Biblioteket och länsbiblioteken utformas, och med utgångspunkt i detta, hur statliga medel för länsbibliotekens verksamhet organiseras. Kultursamverkansmodellen ska enligt utredningens förslag bl.a. särskilt syfta till att ge möjligheter för kulturskapare i hela landet att arbeta och utveckla sitt konstnärskap. Detta motiverar att Konstnärsnämnden, som har uppdraget att hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden, ingår i samverkansrådet. Kultursamverkansmodellen förutsätter öppenhet och dialog med många aktörer. Det innebär att det på central nivå ska ske samråd med kulturskaparnas centrala organisationer och företrädare för det civila samhället. Sådana samråd kan ske inom ramen för samverkansrådets arbete. Även med andra myndigheter än dem som ingår i samverkansrådet bör samråd vid behov äga rum. 1.3 Samverkansrådets beredningsformer Samverkansrådets viktigaste uppgift är att svara för statlig helhetssyn inom ramen för samverkansmodellen. Kulturrådet har det övergripande ansvaret för att samverkansmodellen genomförs i enlighet med den inriktning som riksdagen beslutat. Samverkansrådet analyserar förutsättningar för samverkan med regioner och kommuner utifrån bl.a. budgetproposition och regeringens kulturpolitiska prioriteringar samt från andra kända fakta som befolkningsstruktur, kulturell infrastruktur, tidigare medelsfördelning etc. Det är också viktigt att metoder och eventuella särskilda villkor för uppföljning och redovisning av de statliga medlen diskuteras i samverkansrådet. Villkoren fastställs av Kulturrådet efter att dessa diskuterats med landstingen. Under arbetet med kulturplanerna ska landstingen ha möjlighet att vid behov ha kontakt med samverkansrådets medlemmar kring olika ämnesspecifika frågor. Denna dialog kan behöva fortsätta när landstingen har överlämnat kulturplanerna till Kulturrådet. Kulturrådet har ett övergripande ansvar för att dessa överläggningar så småningom resulterar i ett beslutsunderlag till Kulturrådets styrelse. Kulturrådets styrelse fattar beslut om de statliga medlen och de villkor som ska förknippas med dem.

4 4(18) Utifrån de villkor som gäller för redovisning av de insatser som delfinansierats med statliga medel på regional och lokal nivå ska verksamheten inom ramen för samverkansmodellen redovisas årligen vad gäller ekonomi och verksamhet i relation till respektive kulturplan. År två ska en fördjupad redovisning genomföras. Samverkansrådet deltar i uppföljningsarbetet med utgångspunkt i medlemmarnas respektive ansvarsområde. Kulturrådet ska lämna både en årlig redovisning och en fördjupad redovisning till regeringen, vilka sedan ligger till grund för den process som leder fram till beslut om nästa års bidragsfördelning. Den forskningsansats som föreslås under avsnitt 4 Former för utvärdering av reformens första steg bör diskuteras i samverkansrådet liksom delrapporteringarna från detta forskningsprojekt. 1.4 Länsstyrelsernas roll i framtagandet av regionala kulturplaner När det gäller länsstyrelsernas roll vid framtagande av regionala kulturplaner har framförts att länsstyrelsernas medverkan i samverkansmodellen bör avse deras ansvarsområden inom kulturmiljö, miljö, integration, landsbygd och regional utveckling. Kulturrådet har den 4 juni erhållit en skrivelse från länsstyrelserna där dessa framhåller att det är angeläget att länsstyrelserna blir företrädda i det centrala samverkansrådet. Kulturrådet föreslår att landstingen vid framtagande av regionala kulturplaner ska samråda med länsstyrelserna inom kulturmiljöområdet. Kulturrådet anser också att sådant samråd även kan ske inom länsstyrelsernas andra ansvarsområden om dessa har betydelse för kulturområdet. När det gäller frågan om samverkansrådets sammansättning anser Kulturrådet att rådet bör bestå av myndigheter och organisationer med nationellt ansvar, som tillvaratar det nationella perspektivet av kulturens olika delområden och som idag har medel som kommer att hanteras inom ramen för modellen. När det gäller kulturmiljöområdet är Riksantikvarieämbetet denna myndighet. Utifrån detta synsätt menar Kulturrådet att länsstyrelserna är en viktig samtalspart på både nationell och regional nivå men att de inte bör vara representerade i samverkansrådet..

5 5(18) 2. Administrativa krav på de regionala kulturplanerna samt villkor för statliga medel 2.1 Uppdraget Kulturrådet ska lämna förslag om - vilka administrativa krav som kan ställas på de regionala kulturplaner som landstingen och Gotlands kommun ska ta fram t.ex. krav på förankring och den översiktliga dispositionen av kulturplanerna, - vilka villkor som ska gälla för de statliga medel som är tänkta att överföras till landstingen och Gotlands kommun, t.ex. avseende uppföljning och återrapportering. 2.2 Allmänt om regionala kulturplaner Många regioner har strategiska dokument som beskriver planerade initiativ för utveckling av kulturverksamheten. Inom ramen för den nya kultursamverkansmodellen behöver dock en gemensam form för presentation av vilka insatser som planeras för de statliga medlen. Utredningen Spela samman (SOU2010:11) beskriver syftet med regionala kulturplaner som ett underlag för de beslut som Kulturrådet fattar om medelstilldelning till respektive län. Kulturplaner tas fram av respektive landsting i samverkan med länets kommuner och i samråd med kulturliv och det civila samhälletde stora skillnader som finns i de regionala förutsättningarna gör att kulturplanerna kommer att variera i sitt innehåll och till omfång. De delar av en kulturplan som staten har direkta intressen i, är där den regionala kulturverksamheten också ska ha en statlig medfinansiering. I utredningen Spela samman finns ett förslag till ny förordning vilken styr vilka verksamheter som omfattas och vilka villkor som gäller för att erhålla statsbidrag. Den del av kulturplanen som innehåller verksamheter som är berättigade till statsbidrag är också den som utgör underlag för beslut om statliga medel. I förslaget till förordning anges också att planen ska vara treårig om det inte finns särskilda skäl för annat. Statens utgångspunkter i samverkansmodellen är de nationella kulturpolitiska målen och de förslag till mål som finns i kultursamverkansutredningen. Regeringen slog i utredningsdirektiv till Kultursamverkansutredningen fast att:

6 6(18) Staten ska ha ett övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken och därmed främja likvärdighet vad gäller möjligheterna till eget skapande och ett tillgängligt och brett kulturutbud av hög kvalitet för alla runt om i landet. Staten ska därmed vara pådrivande, samordnande och stödjande för att främja kulturens självständighet samt stimulera kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet och utveckling. Samverkansmodellen innebär att regionerna har möjlighet att själva fördela statsbidrag inom ramen för tilldelade medel till den eller de som har bäst förutsättningar att genomföra uppdragen. Här kan också interregionala samarbeten i olika frågor stärka utvecklingen av ett konst- eller kulturområde. Kulturplanen är landstingens instrument. Planen bör vara ett levande dokument som utvecklas över tid. Vid sidan om de verksamheter som regleras av förordningen om statsbidrag kan kulturplanen också innehålla underlag för dialog mellan stat och landsting om andra verksamheter och bidrag som är av betydelse för den regionala kulturverksamheten. 2.3 Utgångspunkter för kulturplaner och det statliga stödet Allmänna utgångspunkter Utgångspunkt för de regionala kulturplanerna är att de ägs av respektive landsting och tas fram tillsammans med berörda kommuner i samråd med civilsamhälle och kulturskapare. Planerna baseras på de nationella kulturpolitiska målen och de regionala utvecklingsstrategierna. Syftet är att regionala prioriteringar och variationer ska få ökat genomslag samtidigt som staten har ett övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken. Kulturrådet delar utredningens uppfattning om de utgångspunkter för det statliga agerandet som kan anses var grundläggande för modellens genomförande. En av dessa utgångspunkter är principen om armlängds avstånd, som innebär att den politiska nivån anger de ekonomiska och juridiska ramarna, samt sätter upp övergripande mål. De nationella kulturpolitiska målen är: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.

7 7(18) Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken: Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att ut veckla sina skapande förmågor, Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. Enligt Kultursamverkansutredningens förslag bör statens stöd till regional kulturverksamhet bidra till att ge befolkningen i hela landet möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud präglat av förnyelse och kvalitet. Det statliga stödet bör därför bl.a. syfta till att Utveckla den kulturella infrastrukturen, Främja en regional mångfald genom att de skilda förutsättningar som kulturlivet har runt om i landet tas tillvara på bästa sätt, Ge möjligheter för kulturskapare i hela landet att arbeta och utveckla sitt konstnärskap. 2.4 Kulturrådets förslag till disposition av regionala kulturplaner Regionala förutsättningar för kulturverksamhet med utgångspunkt i nationella kulturpolitiska mål För att få en bild av hur landstinget ser på hur kulturverksamheten bör utvecklas i länet bör följande delar beskrivas med avseende på nuläge och utveckling under den period som planen avser. Den regionala och interregionala infrastrukturen för konst- och kulturområdet, Kulturskaparnas situation och villkor

8 8(18) Kulturfrågornas koppling till andra politikområden (t.ex. skola och omsorg m.m.), hur förutsättningar för breddad finansiering ser ut, vilken grad av ideella och institutionella aktörer som finns i länet, och kopplingen till regional utveckling och tillväxt i enlighet med förordningen (2007:713)) om regionalt tillväxtarbete. Kulturområdets administrativa organisation, beslutsstruktur och ansvarsfördelning inom länet Ekonomiska utgångspunkter Kulturplanen ska ge en bild av landstingets prioriteringar inom kulturområdet och hur man tänker sig att de statliga medlen ska användas för att förstärka dessa. Det statliga belopp som kan lämnas till ett landsting baseras på 2010 års regionala fördelning till de områden som beskrivs i det följande. Redovisning av statens, landstingets och kommunernas insatser 2010 inom dessa områden redovisas. På sikt bör landstingen, i enlighet med kultursamverkansutredningens förslag, arbeta med tre ekonomiska nivåer där insatserna beskrivs 1) utifrån en oförändrad nivå på det statliga stödet baserad på 2010 års nivå, 2) med en ökning med 10 procent och 3) med en minskning med 10 procent. Betydelsen av EU:s strukturfonder bör också redovisas men får inte räknas som medfinansiering. Kulturplanens framtagande och förankring I kulturplanen beskrivs hur den regionala kulturplanen arbetats fram i samverkan med länets kommuner. De olika samråd som har ägt rum med civilsamhälle, företrädare för konstnärsorganisationerna och andra professionella kulturskapare ska redovisas, liksom samråd med länsstyrelse.. Även andra samråd som har betydelse för utvecklingen inom kulturområdet bör redovisas. Verksamheter med statligt stöd inom det föreslagna anslaget Bidrag till regional kulturverksamhet Den regionala kulturverksamhet som enligt utredningens förslag ska komma invånarna till del är professionell teater-, dans- och musikverksamhet,

9 9(18) regional museiverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet, hemslöjdsfrämjande verksamhet samt regional biblioteksverksamhet. Nuvarande statligt stöd till dessa områden samlas enligt utredningens förslag i ett gemensamt anslag på statsbudgeten preliminärt benämnt Bidrag till regional kulturverksamhet. Statsbidraget ska enligt förslaget syfta till att säkerställa ett varierat regionalt kulturutbud, som präglas av mångfald och kvalitet samt är tillgängligt för alla. I planen ska beskrivas hur de statliga medlen, tillsammans med övrig offentlig och annan finansiering, kan bidra till att uppnå de nationella kulturpolitiska målen inom respektive sakområde. För att synliggöra detta bör de planerade insatserna kopplas till det/de mål som är relevanta för det aktuella området. Verksamheten ska beskrivas för samtliga dessa områden, även i de fall den bedrivs i länsövergripande form. De verksamheter till vilka landstinget avser att bevilja statliga medel ska anges. Landstingens och kommunernas planerade ekonomiska insatser (medfinansiering) ska redovisas. Tidsbegränsade utvecklingsinsatser Inom ramen för det nya gemensamma anslaget till regional kulturverksamhet föreslås Kulturrådet disponera särskilda medel för utvecklingsverksamhet. Enligt utredningens förslag ska dessa avse konstområdesövergripande och länsöverskridande projekt och kunna ges till institutioner och verksamheter, som omfattas av statsbidrag. Kulturrådet delar utredningens bedömning, men menar att landstingen också bör kunna vara projektägare för sådana utvecklingsinsatser. Frågor om medel till tidsbegränsade utvecklingsinsatser kan även diskuteras mellan Kulturrådet och landstingen.

10 10(18) Kompletterande del Kultursamverkansutredningen har i kap. 5 i betänkandet Spela samman resonerat kring andra statliga anslag och anslagsposter som kan samspela med insatser på regional nivå. I kulturplanen kan landstinget presentera de övriga områden inom vilka man vill samverka och föra dialog med statliga myndigheter och organisationer. Det kan även röra sig om behov av kunskapsuppbyggnad och forskning. Uppföljning Uppföljningen ska relatera till de nationella kulturpolitiska målen samt till regionala prioriteringar. I uppföljningen ska även belysas hur eventuella omprioriteringar fått genomslag. Både landstingen och staten har ansvar för uppföljningen av samverkansmodellen. Landstingens ska följa upp de statliga medlens användning och effekter och årligen rapportera till Kulturrådet. Kulturrådet ansvarar inför regering och riksdag att de statliga villkoren uppfyllts. Efter dialog med berörda landsting och efter samråd med samverkansrådet kommer Kulturrådet att meddela de villkor som ska gälla för uppföljningen. 3. Villkor för statens bedömning av den länsvisa fördelningen av statliga medel 3.1 Uppdraget Kulturrådet ska lämna förslag om - övergripande villkor för statens bedömning av den länsvisa fördelningen av statliga medel, - vilka villkor som ska gälla för de statliga medel som är tänkta att överföras till landstingen och Gotlands kommun, t.ex. avseende uppföljning och återrapportering. 3.2 Bedömningsgrunder för medel till regional kulturverksamhet Utgångspunkter I enlighet med utredningens förslag ska de statliga medel som fördelats 2010 till verksamheter motsvarande dem som ingår i den nya anslaget för Bidrag till regional kulturverksamhet utgöra riktvärdet för nivån Generella villkor för Kulturrådets bidragshantering enligt gällande regleringsbrev är att bidrag ska prövas utifrån verksamhetsmässig prestation, ekonomisk situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

11 11(18) Kulturrådets bedömning är att ovanstående bör vara giltigt även vid den länsvisa fördelningen av statliga medel. Kulturrådets förslag Ekonomisk situation Prövningen av den ekonomiska situationen bör framförallt beakta den totala finansieringen och huvudmännens insatser, dvs. till vilken grad de statliga medlen matchas av annan finansiering. Hänsyn bör även tas till andra finansieringskällor än de offentliga. Även ideella insatser kan redovisas och beaktas i sammanhanget. Kulturpolitiska prioriteringar och verksamhetsmässiga prestationer De nationella kulturpolitiska målen är utgångspunkter för hur detta ska värderas. Särskild vikt bör fästas vid att landstingen i hanteringen av statliga medel lägger vikt vid tillgänglighet, insatser för barn och unga, jämställdhet och mångfald i kulturutbudet. Vidare bör de utgångspunkter som kultursamverkansutredningen pekar ut vara vägledande i denna bedömning dvs. utvecklingen av den kulturella infrastrukturen, främjandet av regional mångfald samt att ge möjligheter för kulturskapare i hela landet att arbeta och utveckla sitt konstnärskap. Vid bedömning av verksamhetsmässig prestation bör omfattning av verksamheterna bedömas, liksom hur dessa utvecklats över tid. Vidare är konstnärlig kvalitet ett grundläggande kriterium. För de olika konst- och kulturområden som de statliga medlen enligt den föreslagna förordningen bör användas för, föreslår Kulturrådet och de myndigheter/organisationer som har anslag eller anslagsmedel som föreslås hanteras inom ramen för modellen att särskilda bedömningskriterier ska vara vägledande vid den länsvisa fördelningen. Dessa redovisas i bilaga Former för utvärdering av reformens första steg 4.1 Uppdraget Kulturrådet ska lämna förslag om former för utvärdering av reformens första steg Allmänt om att följa upp och utvärdera reformen I utredningen Spela samman sägs att erfarenheterna under de första åren med modellen noga måste tas tillvara och synliggöras, dels som underlag för

12 12(18) diskussioner om eventuella förändringar av modellen, dels som kunskap för de län som successivt ska börja tillämpa modellen. Vidare sägs att det efter en tid kan finnas behov av att mera djupgående utvärdera effekterna för invånarna i länen av de kulturpolitiska insatserna. Den första införandefasen reformens första steg kan som längst förväntas pågå till 2014/2015 eftersom avsikten är att kulturplanerna för alla län i landet ska kunna hanteras parallellt inför Grundläggande material för att följa samverkansmodellens införande kommer bland annat att utgöras av länens kulturplaner, beslutsprotokoll och årliga redovisningar till Kulturrådet av hur de statliga medlen har använts, motsvarande primärkommunalt material, Kulturrådets underlag och beslutsprotokoll, samverkansrådets ställningstaganden, Sveriges Kommuner och Landsting dokument och ställningstaganden, dokument från regeringens och riksdagens hantering, etc. Även information från medias bevakning på lokal, regional och riksnivå kommer att vara väsentlig, inte minst för att följa civilsamhällets och kulturskaparnas delaktighet. Kulturrådets förslag Kulturdepartementet bör uppdra till Kulturrådet att initiera och genomföra följeforskning för utvärdering av reformens första steg. Kulturrådet bedömer att följeforskning är den lämpligaste metoden för att följa upp och utvärdera införandefasen av kultursamverkansmodellen. En sådan ansats är lämplig med hänsyn till att modellen ska införas successivt under några år. Forskningsuppdraget bör, efter diskussion i samverkansrådet och med Sveriges Kommuner och Landsting, upphandlas efter riktade förfrågningar till bestämda forskare. Det är viktigt att komma igång så snart som möjligt med förberedelserna för forskningsansatsen eftersom införandefasen de facto redan har påbörjats. Delrapporteringar från forskningsprojektet bör ske för att ge underlag för förslag om eventuella justeringar av samverkansmodellen liksom för utåtriktad information.

13 13(18) 5. Tidplan för samverkansmodellen /6 Kulturrådet rapporterar uppdrag om förberedelsearbetet till regeringen Juni aug Regionalt arbete med kulturplaner i samverkan med kommuner och i samråd med länets kulturliv och det civila samhället Aug/sept/okt Dialog och samverkan om kulturplanerna lokalt/regionalt/centralt 12/10 Budgetproposition 2011 (och särproposition) avses lämnas till riksdagen Okt Okt Möte i samverkansrådet Kulturrådet överlämnar till regeringen förslag på vilka län som kan komma in i modellen från /11 Kulturplanerna lämnas in till Kulturrådet Nov Nov/dec Dec Dec Jan 2011 April 2012 Samverkansrådet träffar företrädare för konstnärernas centrala organisationer samt det civila samhället på central nivå Fortsatta dialoger och ev. kompletteringar Möte i samverkansrådet Riksdagsbeslut Regeringsbeslut om regleringsbrev till Kulturrådet Kulturrådet fattar beslut om medel för 2011 enligt den nya modellen De fem första regionerna/länen återrapporterar till Kulturrådet användningen av de statliga medlen i modellen Juni 2012 Rapport till regeringen av uppföljningen av 2011

14 14(18) Bilaga 1 Förslag till bedömningsgrunder för medlen i anslaget Regional kulturverksamhet Professionell teater- dans- och musikverksamhet Insatser som främjar förnyelse av konstarterna genom samtida och nyskriven dramatik och musik liksom samtida och nyskapade dansverk bedöms som särskilt värdefulla. Vidare läggs vikt vid insatser som säkrar tillgängligheten genom t.ex. turnéverksamhet samt samverkan mellan institutioner och det fria kulturlivet. Regional museiverksamhet Institutionernas arbete med kulturmiljöfrågor, dokumentation, samt arbetet med dagsaktuella frågor är områden som beaktas vid Kulturrådets bedömning. Ett kvalitativt arbete med bild- och formkonst (med tonvikt på den samtida konsten) ligger till grund för bedömningen, samt hur man arbetar med tillgängligheten till kulturavet både i digital form och på annat sätt. Vidare bedöms institutionernas publika och pedagogiska arbete, liksom samarbeten med andra kulturinstitutioner och samhällsområden inom och utanför det egna länet. Konst- och kulturfrämjande verksamhet Till grund för bedömningen ligger hur landstinget avser att bredda intresset och öka ansvarstagandet inom områdena dans, bild- och formkonst samt teater, hur man avser att höja kvaliteten och skapa förutsättningar för samarbete och konstnärlig utveckling. Vidare bedöms hur man avser tillgodose barn och ungas rätt att se och uppleva professionell kultur och att utöva eget skapande. För bedömning av mångkulturverksamhet gäller, att landstinget verkar för en ökad mångfald inom kulturlivet, avseende såväl konstnärligt utbud som organisation och publik, genom strategiskt och långsiktigt arbete. Vidare bedöms hur verksamheten inriktas mot det professionella kulturlivet. Regional arkivverksamhet Som grund för bedömningen gäller att stödet riktas till enskild arkivverksamhet som bedrivs professionellt och är av regionalt intresse. Vidare bedöms hur arkivverksamheten ges förutsättningar att bevara, tillgängliggöra och främja användningen av historiskt intressant

15 15(18) dokumentation som har skapats i verksamheter utanför den offentliga sektorn. Särskild tonvikt läggs på hur landstinget avser att integrera de enskilda arkiven i länets kulturliv genom åtgärder som främjar samverkan med olika institutioner, organisationer och utbildningsväsendet. Filmkulturell verksamhet Som grund för bedömningen gäller, att stödet riktas till barn och ungdomar, samt hur landstinget avser att initiera, samordna och stödja kommunernas filmpedagogiska verksamhet i skola och på fritid. Vidare bedöms hur man avser att främja spridning och visning av kvalitetsfilm, i synnerhet på biograf, samt växthusverksamhet och talangutveckling med tonvikt på unga filmskapare. Hemslöjdsfrämjande verksamhet Hemslöjdskonsulentverksamhet Som grund för bedömningen gäller, hur landstinget avser att utveckla kvalitetsaspekten av såväl den hårda som den textila slöjden samt tillgodose att arbetet bedrivs ur såväl ett närings- som ett kulturarvs- och ett kunskapsförmedlande perspektiv. Vidare bedöms pedagogiska insatser för att tillgodose barns och ungdomars behov och intresse för utövandet av olika slöjdtekniker. Andra grunder för bedömning är åtgärder i syfte att skapa goda förutsättningar för professionalisering och företagande. Regional biblioteksverksamhet Till grund för bedömningen ligger länets medieförsörjningsplan och samverkan kring medier och informationsförsörjning, samt hur biblioteksstrukturen ser ut i förhållande till befolkningen. Vidare bedöms insatser för att främja läsning, skrivande, berättande och det livslånga lärandet, samt vilken samverkan som finns med aktörer inom kulturområdet, utbildningssektorn, folkbildningen och den sociala sektorn. Därutöver bedöms hur man utvecklar virtuella och fysiska mötesplatser.

16 16(18) BILAGA 2 Samråd under arbetet med regeringsuppdraget Samverkansrådet Konstnärsnämnden, Kungl. Biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Riksteatern, Statens Kulturråd och Svenska Filminstitutet, har sammanträtt den 7/6 och 14 /6. Samverkansrådet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Kulturrådets förslag till rapport vid tre tillfällen. Region Halland, Region Skåne, Västra Götalands regionen, Norrbottens läns landsting och Gotlands kommun: möte den 11/6. Regionerna har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till rapport vid tre tillfällen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) möte den 11/6. SKL har haft möjlighet att lägga synpunkter på förslaget till rapport vid tre tillfällen. Länsstyrelserna den 4/6 genomfördes ett telefon möte med länsstyrelsernas representant. Vid mötet deltog också Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelserna har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till rapport vid tre tillfällen. Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsorganisation (KLYS) möte den 2/6 med KLYS ledning. Övrigt SKL arrangerade ett möte på Högberga kursgård den 25/5 för regionala kulturchefer. Vid mötet informerade Kulturrådet samtliga närvarande län om hur kulturplaner kan disponeras. I anslutning till mötet samlades fyra av de fem län (Norrbotten var förhindrade) som förslås ingå i modellen från 2011, för en genomgång av tidplan och övriga aktuella frågeställningar.

17 17(18) Bilaga 3 Principiella synpunkter på Kulturrådets förslag Vid utarbetandet av föreliggande rapport har Kulturrådet inhämtat synpunkter från de föreslagna medlemmarna i samverkansrådet, från de fyra landsting och Gotlands kommun som föreslås ingå i modellen 2011, från Sveriges Kommuner och Landsting samt från länsstyrelserna. Det finns några synpunkter av principiell karaktär som Kulturrådet vill redovisa nedan. Länsstyrelserna anser att de bör ingå i samverkansrådet eftersom man menar att en hel del av länsstyrelsernas verksamheter och resurser påverkar kulturarbetet i vid mening utan att dessa ingår i kulturplanernas obligatoriska del. Riksantikvarieämbetet anser att i bilaga 1 bör beskrivningen av bedömningsgrunderna för regional museiverksamhet även precisera vad som staten förväntar sig av landstingen inom hela kulturarvsområdet. Sveriges kommuner och landsting Region Skåne, Region Halland, Norrbottens län landsting, Västra Götalands regionen samt Gotlands kommun har framfört följande synpunkter: Vi har tagit del av Kulturrådets redovisning av uppdraget om förberedande insatser inför den nya modellen för statligt stöd till regional kulturverksamhet och har följande synpunkter. Vi anser att förslagen angående hur arbetet med kulturplanerna samt processen före och efter överenskommelse träffas i princip är godtagbara, men vill här förtydliga två grundläggande förutsättningar: synen på det nya stödet samt behovet av följeforskning. För det första vill vi tydligt understryka att det nya stödet måste ses som ett statligt anslag för regional kulturverksamhet som kan användas för de områden som nu utpekats. Kulturrådets uppgift är att göra en helhetsbedömning av de kommunala och regionala insatser som respektive ansökan berör. Anledningen till att genomföra den nya modellen är bl a att skapa en regional mångfald och för det krävs klara möjligheter för omprioriteringar och flexibilitet vilket i sin tur skapar förutsättningar för att stärka och vitalisera kulturområdet på lokal och regional nivå.

18 För det andra delar vi uppfattningen att det finns stort behov av att staten redan från dag ett initierar följeforskning för att kunna utvärdera reformen. Vår bestämda uppfattning är dock att det görs bäst av en oberoende part och att den parten mycket väl kan vara den tilltänkta Analysmyndigheten. Vi ser ett stort behov av att en ny myndighet etableras inom kort med uppdrag att följa upp effekterna av kulturpolitiken och den nya samverkansmodellen ur ett nationellt perspektiv, dvs. ur ett statligt, regionalt och kommunalt perspektiv. Berörda parter, inklusive de fem pilotlänen, måsta vara delaktiga i diskussionerna om behoven av följeforskning. 18(18)

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Spela samman - En ny modell for statens stöd till regional kulturverksamhet Sida 1 av 2 dh 1'1 ---::R-=E~G~E R~I-:-:N GS KA:--:-":N"=-S~LI"'::':ET=- 0204 Spela samman - En ny modell för statens stöd till

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för loiltursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för loiltursamverkansmodellen o KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för loiltursamverkansmodellen Part Norrbottens läns landsting/kultur och Utbildning,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål Innehållsförteckning 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål 2 Organisation 2.1 Arbetet med regional kulturplan i Uppsala län

Läs mer

KULTURRÅDET. Utbetalning av statsbidraget sker kvartalsvis, utan rekvisition, till det plus- eller bankgirokonto som angivits i framställan.

KULTURRÅDET. Utbetalning av statsbidraget sker kvartalsvis, utan rekvisition, till det plus- eller bankgirokonto som angivits i framställan. KULTURRÅDET BESLUT 2014-01-29 32014:16 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2014 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Part Region Västerbotten, org.nr 222000-2436,

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet

KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet Stockholm den 4 juni 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet Presentation KLYS Konstnärliga och

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 3

Innehåll. Sammanfattning... 3 Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund... 5 1.1 Kultursamverkansmodellen... 5 1.2 Mål och syfte med kultursamverkansmodellen... 6 1.3 Nuvarande reglering av kultursamverkansmodellen... 7 1.3.1 Särskilda

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-06-03 Dnr 14-50/2010 Ert dnr Ku2010/292/KV YTTRANDE Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet SOU 2010:11 Konstnärsnämnden

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för lcultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för lcultursamverkansmodellen Kl Ti IDDÅ PiF^T BESLUT 2012-01-24 S 2012:13 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för lcultursamverkansmodellen Part Landstinget Sörmland Kultur och utbildning,

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer

Yttrande avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop

Yttrande avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2017-06-07 Sida 1 (7) Dnr Dnr: LD 17/01174 Falun 2017-05-16 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

2015-04-09 Dnr RDF 2413-2014/15

2015-04-09 Dnr RDF 2413-2014/15 2015-04-09 Dnr RDF 2413-2014/15 Hösten 2009 beslutade riksdagen om en ny modell för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet. Beslutet innebar bl.a. att det infördes en ny

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-09-28 kl.09.00-12.00 Plats: Regionens hus, sal B 11 Tidsplan och arbetsstruktur för ny kulturplan 2018-2020 Diarienummer:

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Kultursamverkansmodellen i Skåne

Kultursamverkansmodellen i Skåne Kultursamverkansmodellen i Skåne Tillsammans utvecklar vi Skåne! Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till medborgarnas välbefinnande och regionens utveckling. Kulturen ska vara livskraftig i alla

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 YTTRANDE 2010-06-04 Dnr Ku2010/292/KV Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Sammanfattning och allmänt Svenska Tornedalingars

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ...

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ... Manifest 2014 KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

>venska Filminstitutet

>venska Filminstitutet B l " g* REGERINGEN Regeringsbeslut 1:53 2014-12-22 Ku2014/1241/MFI Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm >venska Filminstitutet inkom

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Anne Hederén Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-11-17 Diarienummer: RUN 2016-70

Läs mer

Ärende Fördeirring av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för lcultursamverkansmodellen

Ärende Fördeirring av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för lcultursamverkansmodellen K m mm mmmm m mmm. -j R j ^ f T UL1 Ulf KAUt I BESLUT 2012-01-24 S 2012:15 Ärende Fördeirring av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för lcultursamverkansmodellen Part Landstinget

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Ny museipolitik (SOU 2015:89) YTTRANDE Vårt dnr: 15/06257 2016-03-11 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Louise Andersson Kulturdepartementet 13 33 Stockholm Ny museipolitik (SOU 2015:89) Sammanfattning SKL avstyrker förslaget

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum Skellefteås kulturplan Kultur i centrum Dialog Nu är vi alltså i fasen där vi talar med medborgare, föreningar och förbund om vad de tror om kulturen i Skellefteå och om vad de vill se hända! Därför vill

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

Ärende Fördelrririg av vissa statsbidrag till regional Imlfru^erksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelrririg av vissa statsbidrag till regional Imlfru^erksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:16 Ärende Fördelrririg av vissa statsbidrag till regional Imlfru^erksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Landstinget Västmanland, org.m. 232100-0172,

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län

Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län PROTOKOLL 1 (6) BILAGOR Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län 2011-2013 Västerbottens kulturliv regional infrastruktur och särdrag Västerbottens län har idag flera starka

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

Workshop 23 mars 2012. Kultursamverkan och kultursamverkansmodellen

Workshop 23 mars 2012. Kultursamverkan och kultursamverkansmodellen Workshop 23 mars 2012 Kultursamverkan och kultursamverkansmodellen Riksantikvarieämbetets uppdrag Vi ska vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och att verka för att kulturmiljön bevaras och

Läs mer

Budget för Kulturförvaltningen 2014

Budget för Kulturförvaltningen 2014 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-09-24 RS130356 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Budget för Kulturförvaltningen 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Inledning Ideell kulturallians är inte utpekad som remissinstans

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom offentlig

Läs mer

om förslag till kulturstöd

om förslag till kulturstöd KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd KLYS bidrag till Stockholms stads samråd om förslag till kulturstöd Diarienummer 1.1/3248/2011 KLYS 2011-10-03 Innehåll KLYS bidrag till Stockholms

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling TJÄNSTESKRIVELSE Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150410 DNKS150152 Driftnämnden Kultur och skola Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

KULTURRÅDET YTTRANDE GD 2017:55 Dnr KUR 2017/473

KULTURRÅDET YTTRANDE GD 2017:55 Dnr KUR 2017/473 KULTURRÅDET YTTRANDE 2017-03-22 GD 2017:55 Dnr KUR 2017/473 Kulturrådet yttrande över "Utredningen För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)."

Läs mer

Bilaga Sty 2010:11 Dnr KUR 2010/5938. Kulturrådets strategi för regionala tillväxtfrågor 2011 2013

Bilaga Sty 2010:11 Dnr KUR 2010/5938. Kulturrådets strategi för regionala tillväxtfrågor 2011 2013 Bilaga Sty 2010:11 Dnr KUR 2010/5938 Kulturrådets strategi för regionala tillväxtfrågor 2011 2013 Sty 2010:11 2(18) Inledning I regleringsbrevet 2010 har Kulturrådet fått i uppdrag att ta fram en långsiktig

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Regeringsbeslut 2 Kulturdepartementet 2015-06-11 Ku2014/01693/KI Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Ku2015/00747/KI Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela

Läs mer

Regeringen beslutar att följande riktlinjer ska gälla för bidraget till Stiftelsen Svenska Filminstitutet för budgetåret 2011.

Regeringen beslutar att följande riktlinjer ska gälla för bidraget till Stiftelsen Svenska Filminstitutet för budgetåret 2011. Regeringsbeslut 38 REGERINGEN 2010-12-16 Ku2010/2028/SAM (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 STOCKHOLM Riktlinjer för budgetåret 2011 avseende statens bidrag

Läs mer

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik Kulturnämnden Karl-Magnus Lenntorp Utvecklare kulturarv 040-675 37 32 Karl.M.Lenntorp@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-29 Dnr 1504021 1 (5) Kulturnämnden Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Läs mer

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region?

Samverkansmodellen. Samråd med det professionella. kulturlivet KLYS. hur utvecklas kulturlivet i din region? Samverkansmodellen hur utvecklas kulturlivet i din region? Samråd med det professionella kulturlivet 1 KLYS Regional indelning i samverkansmodellen kan verka en smula krångligt. Ibland är det landstingen

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Spela samman. en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet. Delbetänkande av Kultursamverkansutredningen. Stockholm 2010 SOU 2010:11

Spela samman. en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet. Delbetänkande av Kultursamverkansutredningen. Stockholm 2010 SOU 2010:11 Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Delbetänkande av Kultursamverkansutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:11 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Förslag till fördelning särskilda medel från Kulturrådet 2014 Länsbibliotek Sörmland BOOKworms, bokklubbar för barn- och ungdomar med läsningen och det egna skrivandet i fokus behöver utvecklas. BOOKworms

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:12 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Landstinget Kronoberg, org.m. 232100-0065,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Landstinget Dalarna vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

2004-05-06 2.1. Remiss Internationella kulturutredningen. Ärendebeskrivning:

2004-05-06 2.1. Remiss Internationella kulturutredningen. Ärendebeskrivning: 2004-05-06 2.1 Ärendebeskrivning: Region Skåne har beretts tillfälle att senast 2004-05-12 lämna synpunkter till Kulturdepartementet på betänkandet Internationella kulturutredningen 2003 (SOU 2003:121)

Läs mer

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet l ^.cft/vww.cx Regiat. 2013 "01-09 Regeringsbeslut 16 REGERINGEN D*SHaO 2>- I 5" 2012-12-20 Ku2012/1898/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) Remiss 2017-03-14 Ku2017/00761/KO Kulturdepartementet Enheten för konstarterna Ämnesråd Matilda Berggren 08-405 16 22 072-209 03 22 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Kent Johansson

Kent Johansson Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län - en utredning om framtida uppdrag att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag Kent Johansson 2015-09-01 Innehåll 1.

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Är samverkan modellen? En uppföljning och utvärdering av kultursamverkansmodellen

Är samverkan modellen? En uppföljning och utvärdering av kultursamverkansmodellen Är samverkan modellen? En uppföljning och utvärdering av kultursamverkansmodellen ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-34-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Hösten 2009 beslutade riksdagen om en

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

genomslag inom kultursamverkansmodellen

genomslag inom kultursamverkansmodellen Rapport från Riksantikvarieämbetet Kulturmiljöarbetets genomslag inom kultursamverkansmodellen samverkan påverkar och otydlighet motverkar Riksantikvarieämbetet 2016 Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Hälsinglands museum och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2017.

Hälsinglands museum och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2017. REGION GÄVLEBORG 1(9) Uppdragsöverenskommelse 2017 Hälsinglands museum Hälsinglands museum och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för

Läs mer

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016 Sveriges Författarförbu - Sveriges Dramatikerförbu - Svenska Journalistförbuet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbu - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen Sveriges

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016.

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Uppdragsöverenskommelse 2016 Kulturutveckling Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen är kultursamverkansmodellen

Läs mer

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitikens framväxt och mål Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitik som historiskt fenomen De viktigaste aktörerna för stöd till kultur under olika tidsperioder:

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm

2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet 2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm och återrapporteringskrav för budgetåret 2003 avseende

Läs mer