SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN 7(18) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: Patientsäkerhets-och kvalitetsberättelser 2013, Verksamheter på entreprenad Socialnämndens beslut 1. Patientsäkerhets-respektive kvalitetsberättelser 2013 för verksamheter på entreprenad antas. Ärendebeskrivning Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem (SOSFS 2011:9) ska respektive vårdgivare dokumentera både sitt patientsäkerhetsarbete sam t det systematiska kvalitetsarbetet i en patientsäkerhets- respektive kvalitetsberättelse varje år. I berättelserna ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som har vid tagits samt vilka resultat som uppnåtts för att säkra patientsäkerheten och kvaliteten. Båda berättelserna ska hållas tillgängliga för den som önskar få ta del av dessa. Då hemsjukvården med den legitimerade personalen bedrivs i kommunal regi är Staffanstorps kommun vårdgiv are. De hälso- och sjukvårdsuppgifter som Kundvalets undersköterskor utför sker på delegation från den legitimerade personalen. Detta patientsäkerhetsarbete redovisas därför i vård och omsorgs patientsäkerhetsberättelse. Beslutsunderlag Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelser över 2013 års arbete för följande verksamheter på entreprenad inom äldreomsorgen:.humana (Pilegårdens särskilda boende samt dagverksamhet) Attendo (Magnoliagården) Klöverlyckan ekonomiska förening (Klöverlyckans särskilda boende) Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

2 SOCIALNÄMNDEN 8(18) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Föreligger kvalitetsberättelse för följande verksamhet på entreprenad: Attendo Kundval (Hemijänst) T j än s te skri ve l se Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Liliana Lindströms (M) beslutsförslag till socialnämnden: l. Patientsäkerhets-och kvalitetsberättelser 2013 för verksamheter på entreprenad antas. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

3 STAF FANSTORPS KOi\1MUN V ARD OCH OM SORG Patientsäkerhets-och kvalitetsberättelser 2013 Verksamheter på entreprenad Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem (SOSFS 2011:9) ska respektive vårdgivare dokumentera både sitt patientsäkerhetsarbete samt det systematiska kvalitetsarbetet i en patientsäkerhets- respektive kvalitetsberättelse varje år. I berättelserna ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som har vidtagits samt vilka resultat som uppnåtts för att säkra patientsäkerheten och kvaliteten. Båda berättelserna ska hållas tillgängliga för den som önskar få ta del av dessa. Då hemsjukvården med den legitimerade personalen bedrivs i kommunal regi är Staffanstorps kommun vårdgivare. De hälso- och sjukvårdsuppgifter som Kundvalets undersköterskor utför sker på delegation från den legitimerade personalen. Detta patientsäkerhetsarbete redovisas därför i vård och omsorgs patientsäkerhetsberättelse. Föreliggerpatientsäkerhets-och kvalitetsberättelser över 2013 års arbete för följande verksamheter på entreprenad inom äldreomsorgen: Humana (Pilegårdens särskilda boende samt dagverksamhet) Attendo (Magnoliagården) Klöverlyckan ekonomiska förening (Klöverlyckans särskilda boende) Föreligger endast kvalitetsberättelse för följande verksamhet på entreprenad: Attendo Kundval (Hemtjänst) Förslag till beslut: -att socialnämnden antar föreliggandepatientsäkerhets-respektive kvalitetsberättelser Postadress STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG PG Orgnr

4 Sida 1 av 9 Humana Patientsäkerhetsberättelse 2013 Pilegården Datum: Ansvarig för innehållet: Birgitta Abramo Verksamhetschef

5 Sida 2 av 9 Humana Innehåll Sarrunanfattning Övergripande mål och strategier O rganisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur för uppföljning/utvärdering Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet Uppföljning genom egenkontroll Samverkan för att förebygga vårdskador Riskanalys Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporterin gsskyldighet Hantering av klagomål och synpunkter I<lagomål och synpunkter Samverkan med patienter och närstående Resultat Övergripande mål och strategier för korrunande år

6 Sida 3 av 9 Humana Sammanfattning Genom kontroller samt tillsyner av både förarunäld samt oarunäld karaktär har vi identifierat olika risker och utifrån dessa områden har vi sedan kartlagt vilka åtgärder som behövts sätta sin. Med hjälp av de avvikelser som kommit oss tillhanda har vi kunnat skapa oss en god kännedom om de olika förbättringsområden som finns att sträva mo t. Via olika avvikelser, mötesformer och utbildning har vi skapat kunskap och förståelse hos medarbetaren om hur och varför åtgärder vidtas. Genom klagomål/ synpunkter har vi fått till oss värdefull kunskap över hur vården upplevts från ett annat perspektiv än vad vi förväntat oss. Pilegården har under 2013 arbetat med att öka personalens kunskap och insikt i hur en utebliven signering kan orsaka en icke säker och trygg vård. Vi har även arbetat med att säkerställa en uygg och säker miljö på demensavdelningen genom att synliggöra hur man arbetar enligt de nationella riktlinjerna inom demensvård. Under de olika mötesforum som skett har uppföljning och utvärderingar gjorts. Vi har engagerat patienter samt närstående genom att ha en direkt och kontinuerlig kontakt. Vi har valt ha en del av förbättringsåtgärderna som en stående punkt på agendan vid APT detta för att hålla åtgärderna levande i verksamheten. De resultat vi kunnat följa är att det skett positiva förbättringar i frekvensen av i fyllda signeringslistor samt skapat en säkrare och tryggare miljö för både patienter, närstående samt personal.

7 Sida 4 av 9 Humana Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap. 1 ocijsosfs 2011:9,3 kap. 1 Parus är Humana Omsorgs ledningssystem för kvalite. Humana Omsorgs ledning fastställer kvalitets- miljö och arbetsmiljöpolicy, övergripande mål, beskriver roller och ansvar, säkrar resurser och kompetens samt följer upp och utvärderar målen. Humana Omsorg ger direktiv och säkerställer så att ledningssystemet för varje verksamhet är ändamålsenligt, med mål, organisation, rutiner, metoder och vård- och omsorgsprocesser som säkerställer kvaliteten. Humana arbetar systematiskt med att öka säkerheten för våra boende. Syftet är att skapa en säkerhetskultur som kännetecknas av medvetenhet om att alla avvikelser ska leda till förbättringsåtgärder i vårt dagliga arbete. Pilegårdens mål för 2013 har varit att säkerställa att alla patienter får en uygg och säker vård. Genom att ha en grundlig genomgång av status samt regelbundna uppföljningar med all personal vill vi ge våra patienter en fu llgod vård. Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet SFS 20 10:659,3 kap. 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2,p 1 VD på Humana Omsorg har ett övergripande ansvar för styrning av företaget samt att kommunicera kvalitetspolicy och mål. Kvalitetschefen ansvarar för att i samarbete med verksamheten, utarbeta och förvalta ett ledningssystem för kvalitet utifrån ledningens direktiv och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Regionchefen har ansvaret i regionen att kommunicera krav och rutiner samt att följa upp kvaliteten i varje enskild verksamhet och säkra verksamhetschefens kompetens. Regionchefen ansvarar för att vid behov vidta kvalitets- miljö och arbetsmiljörelaterade åtgärder inom regionen. Verksamhetschefen ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet av god kvalitet. Verksamhetschefen har det löpande ansvaret för att verksamheten uppfyller de krav MAS ställer utifrån att den enskilde ska tillförsäkras en god och säker vård. Verksamhetschefen ansvarar för att legitimerad personal har rätt kompetens. Legitimerad personal följer kontinuerligt upp sitt dagliga arbete. Legitimerad personal ansvarar för att utföra risk- och preventionsbedömningar för respektive patient. De ansvarar också för att omvårdnadsåtgärder utförs och måluppfyllelse fordöpande utvärderas.

8 Sida 5 av 9 Humana struktur för uppföljning/utvärdering SOSFS 2011:9 3 kap. 2 Alla medarbetare har kunskap om hur Humana Omsorgs rutiner för rapportering av avvikelser är och har skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse. När avvikelsen bedöms allvarlig rapporteras detta direkt till verksamhetschefen som i sin tur tar ställning om överordnad chef och uppdragsgivaren ska informeras omedelbart. Om det är en allvarlig hälso- och sjukvårdsavvikelse tas direkt kontakt med kvalitetschefen. Kvalitetsrådet är verksamhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten. Som underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. Erfarenheterna av det inträffande återförs till medarbetare, patient, närstående eller andra intressenter. Kvalitetsrådet har befogenhet att besluta om kvalitetshöjande åtgärder. Vid inflyttning och över tid erbjuds alla patienter, av omvårdnadsansvarig sjuksköterska, preventionsbedömningar gällande fall, nutrition, trycksår samt munhälsa. Vid identifierad risk ska en omvårdnadsplan upprättas samt kontinuerlig utvärderas dock minst två gånger/år. Pilegården har haft ledningsgruppsmöte samt APT där vi valt att lyfta in kvalitetsfrågor. Dessa möten har ägt rum 1 gång i månaden. Avvikelser av stor dignitet lyfts fram och diskuteras hur de kan åtgärdas för att förhindra att liknande inu äffar igen. Uppföljningen av alla avvikelser sker av verksamhetschef, sjuksköterska samt rehabpersonal. Rehabpersonal ser till fallolyckorna, sjuksköterskorna ser till hälso- och sjukvårdsfrågor och verksamhetschef ser till övriga avvikelser. Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659,3 kap. 10 p 1-2 Under 2013 har Pilegården arbetat med att lyfta fram tydliga arbetsätt med inriktning på signering samt att arbeta i enlighet med de nationella riktlinjerna i demensvård. Gällande signering på HSL ordinationer har omvårdnadspersonalen fått kontinuerlig återkoppling om vikten av varför signering är av största betydelse. Återkoppling hargets på varje APT och här har det diskuterats hur detta moment kan bli bättre. Personalen har fått medverka i hur vi på bästa sätt kan uppnå en säker och trygg vård. Vi går dessutom igenom så att alla boende får sina bistånd/ ordinationer utförda och tillgodosedda. Generell information går varje månad ut till personalen i form av ett månadsbrev där en stående punkt gällande signering finns med. En tydligare arbetsplanering har gjorts till de olika enheterna, detta i syftet att säkra upp så att bistånd/ ordinationer blir utförda.

9 Sida 6 av 9 Humana En inbjudan har skickats ut till arbetsterapeut och sjukgymnast att deltaga vid varje APT i syfte att nå ut med viktigt information och instruktioner samt att kunna skapa ett öppet forum där ömsesidig information kan utbytas. Gällande arbete med de nationella riktlinjerna kring demensvård har utbildning gets till alla medarbetare samt vikarier. Anhöriga har engagerats i hur förhållningssätt och strategier påverkar det dagliga. Genom att ständigt påminna varandra om vårt förhållningsätt har en tryggare miljö skapats, återkoppling och utvärdering har skett på APT. Uppföljning genom egenkontroll SOSFS 2011:9, 5 kap. 2, 7 kap. 2 p2 Genom våra egenkontroller görs en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten, samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Under år 2013 gjorde Humana oanmälda mtenuevisioner på dokumentation, genomförandeplan och livsmedelshygien. Den oanmälda nartillsynen gjordes utifrån bland annat områdena tvångs och skyddsåtgärder samt rutin och kontaktuppgifter vid brand och/ eller katastrof. För att hålla en god kvalitet på vården genomfördes förutom egenkontroller även kundundersökningar och medarbetarundersökn.ingar. Pilegården har genom egenkontrollens resultat samt tillsyner aktiv t arbetat fram tydligare arbetssätt och mtiner för att tillgodose en säker och god vård. Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS: 2011:9,4 kap. 6, 7 kap. 2 p 3 Samverkan med uppdragsgivare samt läkarsamverkan Verksamhetschef har under 2013 haft regelbundna samverkansm öten med uppdragsgivarens MAS samt kvalitetsutveckjare då man följt upp hälso- och sjukvården när det gäller avvikelser, händelser och risker samt genomförda kvalitetsuppföljningar. Det har skett en omedelbar återkoppling då händelser inträffat eller synpunkter/ klagomål från patient eller närstående har inkommit. På Pilegården sker alltid återkoppling till uppdragsgivare om synputlkter/ kjagomål inkommit till både enhet samt uppdragsgivare. Legitimerade medarbetare har tillsammans med omsorgsmedarbetare kontinuerliga uppföljningar utifrån patientens pågående hälso- och sjukvårdsinsatser, aktuella instruktioner och ordinationer. På Pilegården samverkar personalen genom teammöte. Under dessa teammöte går sjukvårdspersonalen igenom sjukdomsbild, preventionsbedömningar samt att riskbedömning

10 Sida 7 av 9 Humana görs. Sjuksköterskorna ger vid varje inskrivning av ny patient grundlig rapport om sjukdomsbild och vårdbehovet. Rehabpersonal informerar sedan om olika hjälpmedel som patienten använder. På Pilegården har vi läkarsamverkan med primärvården. Vi har en och samma läkare som kommer på fasta tider 1 gång i veckan då vi har rond samt att läkaren är tillgänglig vardag under dagtid. Läkaren finns tillgänglig per telefon eller gör hembesök om så krävs. Läkaren tar även svåra samtal med patienter och dess anhöriga. Under kvällstid och natt samt helg har vi tillgång till jourläkare och dessa kan konsulteras via telefon eller komma på hembesök om behov föreligger. Under kvälls och nattetid finns samverkan med kommunens distriktssjuksköterskor. D e har det totala HSL ansvaret och har en rapporteringsskyldighet till ordinära sjuksköterskor och verksamhetschef om så h ävs. Riskanalys SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 Riskanalys görs fotlöpande för att bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Riskanalyserna görs tillsammans med legitimerad personal och omvårdnadspersonal På Pilegården diskuterades bland annat under 2013 hur vi aktivt ska förhindra hot/våld. Vi har med hjälp utav utbildning samt förstärkt bemanningen under kvällstid kunnat erbjuda en tryggare och säkrare miljö. Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet SFS 2010:659, 6 kap. 4 och SOSFS 7 kap. 2 p 5 På Pilegården arbetar vi systematiskt med att öka säkerheten för våra kunder. Avvikelsehantering är ett sätt att kvalitetssäha verksamheten. På ett systematiskt sätt identifieras, rapporteras/ registreras, analyseras, åtgärdas, följs upp och återförs information om avvikelse och riskområden. Avvikelser av dignitet har lyfts på APT eller liknande möten, medarbetarna får vara delaktiga i det fortlöpande förbättringsarbetet då de har stor kunskap i hur arbetet bedrivs och hur patienterna påverkas av de förändringar som genomförs.

11 Sida 8 av 9 Humana Hantering av klagomål och synpunkter Klagomål och synpunkter SOSFS 2011:9, 5 kap. 3, 7 kap 2 p 6 Alla medarbetare har kunskap om Humanas hantering av synpunkter och klagomål och alla är ansvariga för att rapportera och direkt åtgärda ett klagomål. Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag är ett led i det ständiga kvalitetsarbetet. Aterkoppling om åtgärd ska alltid ske snarast, utan fördröjning till berörd part. Verksamhetschefen och legitimerade medarbetare informeras snarast. Om klagomålet bedöms som allvarligt rapporteras detta direkt till överordnad chef, kvalitetschef och uppdragsgivaren informeras omedelbart. På Pilegården har vi haft en öppen dialog med patient och närstående. Vi har tagit klagomål på största allvar och återkopplat åtgärder. Vi har dokumenterat preventionsåtgärder i journal samt haft återkoppling med läkare. Återkoppling med åtgärdsplaner har även skett till uppdragsgivare. Sammanställning och analys SOSJ- """S 2011:9, 5 kap. 6 Pilegården har genom olika mötesforum lyft avvikelser av stor dignitet. D essa avvikelser har legat till grund för att hitta ett arbetssätt som möjliggör att händelser av denna art inte ska inträffa igen. Samverkan med patienter och närstående SFS 2010:659 3 kap. 4 Humana har etablerad samverkan med pensionärsorganisationer samt andra intresseorganisationer. Humana arbetar med boenderåd samt närståendeträffar. Boenderådet leds av aktivitetsansvarig och rådet träffas minst två gånger per år. För att förebygga och identifiera eventuella risker sker kontinuerligt individuella planeringar och uppföljningar tillsammans med patient, närstående och uppdragsgivare. På Pilegården sker samverkan genom ett nära samarbetet tillsammans med patient och närstående. Förutom uppföljningar tillsammans med uppdragsgivare fums en öppen kommunikation där patient och närstående är delaktiga i den vård som bedrivs. Närstående som bor i närheten har möjlighet att träffa personal vardag som helg på Pilegården för samtal om det önskas. För närstående som bor längre bort och inte har samma möjlighet att besöka oss etablerar vi telefon kontakt...

12 Sida 9 av 9 Humana Resultat SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 3 Antal avvikelser tagna från avvikelsesystemet. Frågeställning Maj Läkemedel Fall Synpunkter och klagomål 5 8 Trycksår LEXMaria o o Hot och våld mellan kunder 2 Övergripande mål och strategier för kommande år Pilegården kommer att under 2014 fortsätta att arbeta med att säkra så att signeringsrutinen blir väl känd för alla medarbetare. Arbetet med de nationella riktlinjerna inom demensvården kommer vi att bygga vidare på med ett ny l ganunalt arbetssätt. Detta arbetsätt kommer innebära att det under hela morgon fram till eftermiddagen ska finnas en personal ska vara väl synlig och närvarande med patienterna. Detta för att snabbare kunna identifiera risker samt försöka förhindra otrygghets känsla som kan uppstå när ingen personal finns närvarande för patienterna och/ eller närstående.

13 Humana Kvalitetsberättelse 2013 Pilegården Pilegården tillhör Humana koncernen som är ett företag vilken utvecklar och erbjuder högkvalitativa tjänster med fokus på kvalitet. Vår filosofi bygger på en individbaserad service och omsorg, där kunders och medarbetares välmående sätts i centrum.

14 Humana Innehåll Sammanfattning Beskrivning av verksamheten Organisation Kvalitetsledningssystem Övergripande kvalitetsmål för verksamheten... 6 Utveckling och utbildning som vidtagits 2013 för att höja k va liten Systematisk uppföljning Egenkontroll lnternkontroll Externa kontroller Humanas kundundersökning Uppdragsgivarens Avvikelsehantering Förbättringsområden framåt Kvalitetsberättelse 2013 Version 1.0

15 Humana Sammanfattning Pilegården vill ha ett vardagsnära nytänkande vi vill göra bra ideer till verklighet. Utveckling och förnyelse står högt på vår agenda och i vår resursstarka verksamhet finns goda förutsättningar att bidra till positiv förändring i framtidens vård och omsorg. Hela tiden med individens behov i fokus. Vi tror på individens förmåga Vi vet att det inte går att skriva manualer för allt som händer i de dagliga möten som sker mellan kunder, närstående och våra medarbetare. Va rje människa är unik och har olika preferenser. Hos oss fattas beslut så nära kunden som möjligt, av dem som känner honom eller henne bäst. Vi har under året som gått arbetat med att förbättra frekvensen av den sociala dokumentationen samt att se till så att alla våra boende har uppdaterade genomförandeplaner. Vi har lagt mycket arbetet på att säkerställa signeringslistor av både HSL och SOL karaktär, detta som ett led i de synpunkter vi fått ta del av från både vår uppdragsgivare som våra närstående. Ett gediget arbete har lagts på att skapa ett brett urval av aktiviteter som har riktat sig till våra kunder, dess närstående samt kommunens invånare. Kvalitetsberättelse Ve rsion 1.0

16 Humana Beskrivning av verksamheten Pilegården ligger i Staffanstorps tätort och är ett äldreboende som främst riktar sig till personer med ett omfattande vård och omsorgsbehov. På Pilegården finns totalt 32 platser med inriktning somatiskvård och demensvård. Den somatiska delen har 23 platser varav sex av dessa är avsedda för parboende. På demensenheten finns det nio platser. Demensenhetens lägenheter ligger i markplan med ett stort gemensamt kök och vardagsrum med närhet till en underbar insynsskyddad uteplats. Lägenheterna i det särskilda boendet är fördelade på tre plan och samtliga enheter har ett gemensamt kök med en matplats för de boende. Lägenheterna är dessutom utrustade med ett eget lite pentry med möjlighet till att själv kunna tillaga måltider om man så önskar. Vi försöker tillgodose hyresgästernas önskemål efter bästa förmåga, och skapa en hemlik miljö. Vi bedriver även dagvård för upp till 8 gäster om dagen. Gästerna till dagvården är personer med demensdiagnos som bor i ordinärt boende. Sysselsättning och meningsfullhet i vardagen, är ledorden. Organisation På Pilegården har Humana ansvar för verksamheten utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (H SL). Humanas regionchef ansvarar för att leda kvalitetsarbetet med ledningens direktiv och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. På Pilegården har vi en organisation bestående av verksamhetschef, 2 gruppledare och aktivitetsansvarig i topp. I verksamheten arbetar vi med verksamhetsutveckling i form av olika råd så som kvalitetsråd, kostråd och aktivitetsråd Det finns en klar och tydlig beskrivning i hur dessa råd ska arbeta. Alla medarbetare har på så sätt stor möjlighet att påverka sin arbetsmiljö/ situation Kostombuden tillsammans med resturangens kökschef bildar tillsammans Pilegårdens kos tråd. E tt kostombud finns på varje enhet. Kostrådet spelar en viktig roll för att utveckla den goda måltiden. Kostrådet ansvarar för att hålla sig ajour med riktlinjer, forskning och nyheter gällande måltid och måltidsmilj ö. D e har ett extra ansvar för att påminna sina kollegor så att livsmedelshygienen följs. Kvalitetsberättelse 2013 Version 1.0

17 Humana Lex Sarah och Lex Maria Humana har rutiner för anmälan enligt Lex Sarah och ansvarar för att samtliga medarbetare har kunskap om Lex Sarah. Ansvarig nämnd informeras alltid och när så är befogat skickas anmälan till socialstyrelsen. Alla Lex Sarah i Humana bedöms och arkiveras av kvalitetsutvecklare. Allvarliga händelser inom hälso- och sjukvårdens område rapporteras till medicinskt ansvarig sjuksköterska. Avvikelsehanteringen på Pilegården sköts av alla medarbetare på så sätt att ALLA har ett ansvar att skriva och rapportera om en avvikelse. Övergripande kvalitetsmål för verksamheten Pilegårdens kvalitetsmål planeras utifrån kundenkätsresultat, synpunkter och klagomål,.internkonu oller, egenkontroller och utifrån boenderåd, anhörigråd och kvalitetsråd. Under 2013 omfattade det att tydliggöra för boende, kunder och personal de bistånd som varje kund fått beviljat. Det har inneburit att vi arbetat med att på ett mer detaljerat plan utgått ifrån en personcentrerad vård och tydliggjort kontaktmannaskapet Personalen har fåt arbeta med genomförandeplan samt dagliga anteckningar på ett mer systematiskt sätt. Vi har haft avstämningar på detta under varje arbetsplatsträff och detta har resulterat i att varje boende nu har en uppdaterad plan samt att vi via de dagliga anteckningarna kan följa kundens välbefmnande. På demensenheten har vi arbetat med att följa de nationella riktl.injerna i demensvård. Detta har ställt höga krav på personalens förhållningssätt. Vi har haft återkommande utbildningar i gtupp samt uppföljning om hur detta har påverkat enheten. På vår dagverksamhet har vi arbetat med att tydliggöra innehållet för våra gäster samt deras anhöriga. En sammanställning över vad dagen erbjudit ska följa med varje kund hem antigen i form av brev eller om anhöriga så önskar via e-post. Kvalitetsberättelse 2013 Version 1.0

18 Humana Utveckling och utbildning som vidtagits 2013 för att höja kvaliten Aktivitetsansvarig och en av Pilegårdens kostombud var på utbildning under hösten om F AMM, Fem aspekter på en god måltidsmiljö. Interna utbildningar har skett för demensenhetens personal, nattpersonal samt vikarier i hur vi ska arbeta med de nationella riktlinjerna. Tillsammans med vår uppdragsgivare har det erbjudits värdegrundsutbildning både för personal samt för värdegrundsledare. Vi även haft möjlighet att erbjuda våra vikarier att ta del av detta. Gruppledare samt två utvalda undersköterskor har fått utbildning i socialdokumentation. De ska i sin tur fungera som ett stöd för övrig personal vid dokumentation. Vi har tillsammans med uppdragsgivaren genomgått en första utbildning i setliar alert. Pilegårdens aktivitetsråd har under 2013 arbetat med att ge våra kunder ett rikt och varierande utbud av såväl vardagsnära samt större aktiviteter. Vi har arbetat mycket tillsammans med kommunens aktivitetssamordnare och kunnat erbjuda alla kommunens invånare att ta del av större engagemang. Vi har t ex kunnat erbjuda biografvisning, ca festunder med olika tema samt förläsningar med ett varierande utbud. Systematisk uppföljning Egenkontroll Brandkontroll, utfördes var tredje månad. Aktiviteter Kost Genomförandeplan med tillhörande socialdokumentation Kvalitetsberättelse 2013 Version 1.0

19 l n tern kontroll Humana SoL- dokumentation och genomförandeplan Nartillsyn Avtalsuppföljning Externa kontroller Staffanst01ps kommun har under 2013 gjort både föranmälda samt oanmälda tillsyner på bla läkemedelshanter.ing, personaltäthet och hur vi arbetar med de nationella riktlinjerna inom demensvård. Humanas kundundersökning Humanas verksamheter genomför årligen en kvalitetsundersökning för att mäta hur väl vi lever upp till våra höga ambitioner på området kundnöjdhet H mnanas kundundersökning genomfördes under våren Undersökningsresultatet, visar på ett förbättrat betyg år 2013 jäm fört med 2012 och arbetet fortsätter. Uppdragsgivarens E n nöjd kund index undersökning genomfördes på dagverksamheten Pilevallen och utifrån detta sattes mål upp om hur vi ska bibehålla den höga kundnöjdheten samt hur vi kan öka den ytterligare. Avvikelsehantering Under 2013 har vi haft 8 st. klagomål från vårdtagare/närstående. Klagomålen ses som en viktig del i vår verksamhetsutveckli.ng. Klagomål/ synpunkter har handlat om brist på signeringslista då anhöriga inte har kunnat följa vad som gjorts. O tillfredsställande städning hos boende samt avsaknad av gem ensamhetsutrymme. Klagomålen har bemötts muntligt och skriftligt och bedöms vara avslutade. Inga Lex Maria har inlämnats under 2013 och en Lex Sarah anmälan har länmats till socialstyrelsen för vidare utredning, denna utredning resulterade i att korrekta åtgärder vidtagits och ärendet avslutades Kvalitetsberättelse 2013 Version 1.0

20 Humana Förbättringsområden framåt Under 2014 kommer vi att arbeta med att följa upp socialdokumentation, arbete med de nationella riktlinjerna samt avsaknad av signering på såväl HSL-ordinationer samt SoL-beslut. Vi kommer att på nytt starta upp vårt kvalitetsråd där ledningsgruppen ingår tillsammans med utvalda undersköterskor från varje enhet samt nattpersonal ska ingå. Här kommer vi att lägga fokus på hur vi kan samarbeta mellan våra enheter och på så sätt öka kvaliten för våra boende. Kvalitetsberättelse 2013 Version 1.0

21 Attendo~ 1 (15) Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse för Attendo Magnoliagården Marcus Larsson, Regional verksamhetschef Marie Molander, T.f verksamhetschef Susanne Elofsson HSL ansvarig sjuksköterska IOFILSS/ÄO/ Riktlinjer Kvalitet/kapitel Utfärdad och Godkänd av: Kvalitetsavdelningen Utgåva: l Datum:

22 Attenda 00)0 2(15) Innehåll ÖVERGRIP ANDE MÅL... 3 ANSV ARSFÖRDELNING... 4 STRUKTUR OCH UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING... 4 HUR PATIENTSÄKERHETSARBETET HAR BEDRIVITS OCH VILKA ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS... 5 HUR DET SYSTEMA TISKA KV ALlTETSARBETET HAR BEDRIVITS OCR VILKA ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS... 6 UPPFÖLJNING... 8 SAMVERKAN... 9 RISKANALYS RAPPORTERINGSJUKSKÖTERSKESKYLDIGHET SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL SAMVERKAN MED BRUKARE OCH NÄRST ÅENDE RESULTAT ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KOMMANDE ÅR IOF/LSS/ ÄO/ Riktlinjer Kvalitet/kapitel Utfårdad och Godkänd av: K valiletsavdelningen Utgåva: l Datum:

23 Attenda CXiO 3( 15) Sammanfattning De viktigare åtgärderna vi genomfort under året får att säkra patientsäkerheten och verksamhetens kvalitet: Arbetet med avvikelser, händelse- och riskanalyser och klagomål från den enskilda individen sker löpande får att enheten skall kunna arbeta med att forbättra verksamheten och åtgärda eventuella 1isker samt erbjuda god omvårdnad. Kontinuerligt arbete infår egenkontroll utfors under hela året. Samtliga medarbetare på verksamhetens demensenheter har genomgått demensutbildning. Omvårdnadspersonal har genomgått en utbildning i läkemedelshantering och fall prevention. Mål med att bibehålla verksamhetens goda resultat i egenkontrollen och minska antal händelser gällande fall och läkemedel har uppnåtts. Övergripande mål SFS 2010:659,3 kap. l och SOSFS 20 Il :9, 3 kap. l I verksamheten fanns ett behov av vidare kompetensutveckling inom demens. Alla medarbetare på Magnoliagården, erbjöds att gå. Utbildningen var obligatorisk får medarbetare på demensenheterna. Detta for att leverera hög kvalitet i omsorgsarbetet genom kompetensutveckling av medarbetare inom demens. Alla medarbetare på Magnoliagården som innehar delegering, genomgår en årlig delegeringsutbildning, där deras delegering förnyas. Praktisk brandutbildning, genomfordes under hösten. En kompetensutveckling inom brandskydd får alla tillsvidareanställda medarbetare. Våra semestervikarier får genomgå en introduktionsutbildning inf6r Magnoliagårdens sommarsemestrar, målet är att våra sommarvikarier ska få en säker introduktion for att säkerställa trygghet hos våra kunder på avdelningarna. Kvalitetsmål får 2013 var att bibehålla verksamhetens goda kvalitet med minst 99 % på egenkontrollen. Detta genom att systematiskt fålja upp både SOL och HSL dokumentation samt fortlöpande arbeta med att uppdatera och utveckla verksamhetens lokala rutiner. Inventering och investering har gjorts av nya sängmadrasser till vårdsängar. Inventeringsarbetet kommer fortsätta in på år Fortsatt arbete med att forstärka teamledarens kvalitetsansvar på avdelningarna genom att tydliggöra uppdraget med hjälp av ett skriftligt åtagande med dokumenterad uppföljning med samtliga teamledare. IOF/LSS/ÄO/ Riktlinjer Kvalitet/kapitel Utfårdad och Godkänd av: K valiletsavdelningen Utgåva: l Datum:

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 160215 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 150219 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-21 Lena Bölander Verksamhetschef Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Klippan

Patientsäkerhetsberättelse för Klippan 2014-04-14 Patientsäkerhetsberättelse för Klippan År 2013 2014-04-14 Anna-Mari Kinnunen Verksamhetschef äldreboendet Klippan/Vardaga Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo Datum och ansvarig för innehållet Maria Westling 2015-03-01 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för

Patientsäkerhetsberättelse för 2015-03-04 Patientsäkerhetsberättelse för Trehörna Omsorger AB År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Datum och ansvarig för innehållet 20150208 Solweig Palm /VC Lisbeth Zätterberg /SSK Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-03 Magnus Gustafsson (Verksamhetschef) Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Angela Wallin Källreda gruppboende 14.12.30 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Berglunda

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Berglunda 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Berglunda Datum och ansvarig för innehållet 2014-12-31 Kristina Anjou Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården 2014-02-25 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2013 Datum och ansvarig för innehållet Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Annebergs Behandlingshem

Patientsäkerhetsberättelse för Annebergs Behandlingshem 2015-01-25 Patientsäkerhetsberättelse för Annebergs Behandlingshem År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Ann-Charlotte Nordmark Verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN 2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-27 Patrik Sjösten Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten Patientsäkerhetsberättelse för Agaten År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2014-03-01 Ann-Charlotte Adamsson Verksamhetschef Agaten Omsorg Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Österbo äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Österbo äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Österbo äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-12-31 Birgitta Odell-Carlsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-15 Per-Olov Strid, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Herrgårdsvägens gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan 2015-02-20 Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20 februari 2015 Helene Yxhammar Verksamhetschef Vardaga äldreomsorg Sveagatan Mallen är anpassad av Vardaga

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS Fruktvägens Gruppboende Målargränds Serviceboende Långgatans Gruppboende Varpvägens Gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 15/2-2015 Verksamhetschef

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grännäs strands Vårdboende i Valdemarsvik 150122 Grännäs Strands Vårdboende / Åsa Högö VC, Christina Witalisson SSK, Malin Hansson SSK. 1/11 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-19 Marie Djärv, verksamhetschef Täppans Äldreboende, Trelleborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-03-01 Helen Curry 1 Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur

Läs mer

Attendo Ängsö. År Patientsäkerhetsberättelse Kristin Fjällström. Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Attendo Ängsö. År Patientsäkerhetsberättelse Kristin Fjällström. Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Attendo Ängsö Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvarig för innehållet 20160209 Kristin Fjällström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Skolhälsovårdens Patientsäkerhetsberättelse för VIP Gymnasiesärskola

Skolhälsovårdens Patientsäkerhetsberättelse för VIP Gymnasiesärskola 150114 Skolhälsovårdens Patientsäkerhetsberättelse för VIP Gymnasiesärskola År 2014 Marina Smeds, rektor i samarbete med Katja Veldman Wagemakers, skolsköterska Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-20 Birgitta Söderström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Furuvikens sjukhem AB

Patientsäkerhetsberättelse för Furuvikens sjukhem AB Patientsäkerhetsberättelse för Furuvikens sjukhem AB År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 140224 Verksamhetschef Ole Minler Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för verksamhet Tomtebogården

Patientsäkerhetsberättelse för verksamhet Tomtebogården Patientsäkerhetsberättelse för verksamhet Tomtebogården År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-21 Margaretha Lars-Jos Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Krusmyntans Äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Krusmyntans Äldreboende 2014-03-01 Patientsäkerhetsberättelse för Krusmyntans Äldreboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-03-01 Lena Svensson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nattsländans gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nattsländans gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nattsländans gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-28 Marguerite Fredriksson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Nytida AB

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Kvalitetsarbetet på enheten innebär att enheten har en kvalitetsgrupp som månadsvis träffas för att gå igenom föregående månads samtliga händelser.

Kvalitetsarbetet på enheten innebär att enheten har en kvalitetsgrupp som månadsvis träffas för att gå igenom föregående månads samtliga händelser. Patientsäkerhetsberättelse 2015 Attendo Postiljonen Patientsäkerhetsarbetet består till stor del av vårt lokala kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet bedrivs på våra enheter enligt Attendos rutiner och riktlinjer.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Provita AB.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Provita AB. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Provita AB. Malmö den 22 februari 2016 Chris Christensen Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Breared

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Breared 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Breared Datum och ansvarig för innehållet 2015 03 13 Tea Hwit verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården

Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården År 2013 Mia Matthed 2014-01-31 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2013-11-28 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2011 Postiljonens Äldreboende och Ängsö gruppboende Farsta Stadsdel

Patientsäkerhetsberättelse 2011 Postiljonens Äldreboende och Ängsö gruppboende Farsta Stadsdel Patientsäkerhetsberättelse 2011 Postiljonens Äldreboende och Ängsö gruppboende Farsta Stadsdel Patientsäkerhetsarbetet består till stor del av vårt lokala kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet bedrivs på våra

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2016 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS/ Italiengatans Grb och Stora Norregatans Sb

2016 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS/ Italiengatans Grb och Stora Norregatans Sb 2016 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS/ Italiengatans Grb och Stora Norregatans Sb Datum och ansvarig för innehållet 20160229 Lisbeth Zätterberg/ssk Solweig Palm /VC Mallen är anpassad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan

Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-16 Eija Sjödin Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stigslunds Äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Stigslunds Äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Stigslunds Äldreboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 140313 Bo Österholm Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 20150318 Christina Hagman Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 2016-02-22 Morvarid Moaven Verksamhetschef för hälso- och sjukvården 1 Innehållsförteckning Sammanfattning.. 3 Övergripande mål och strategier..4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Soltorps Äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-11 Patrik Mill Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

2016 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2017 för Ingelstad LSS

2016 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2017 för Ingelstad LSS 2016 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2017 för Ingelstad LSS Datum och ansvarig för innehållet 2017-01-12 Cecilia Rosengren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Strandhemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Strandhemmet 2014-03-31 Patientsäkerhetsberättelse för Strandhemmet År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-03-31 Malí Gunnarsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Värjans LSS-boende

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Värjans LSS-boende 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Värjans LSS-boende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-29 Olle Manneteg Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun 2013 2014-08-25 Marie Blad Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Hälso- och sjukvårdsstrateg Socialförvaltningen Vallentuna kommun 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Nymilen. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2013. Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15

Nymilen. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2013. Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Nymilen År 2013 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Furuviken

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Furuviken 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Furuviken Datum och ansvarig för innehållet 150228 Ole Minler Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2016 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer