SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN 7(18) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: Patientsäkerhets-och kvalitetsberättelser 2013, Verksamheter på entreprenad Socialnämndens beslut 1. Patientsäkerhets-respektive kvalitetsberättelser 2013 för verksamheter på entreprenad antas. Ärendebeskrivning Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem (SOSFS 2011:9) ska respektive vårdgivare dokumentera både sitt patientsäkerhetsarbete sam t det systematiska kvalitetsarbetet i en patientsäkerhets- respektive kvalitetsberättelse varje år. I berättelserna ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som har vid tagits samt vilka resultat som uppnåtts för att säkra patientsäkerheten och kvaliteten. Båda berättelserna ska hållas tillgängliga för den som önskar få ta del av dessa. Då hemsjukvården med den legitimerade personalen bedrivs i kommunal regi är Staffanstorps kommun vårdgiv are. De hälso- och sjukvårdsuppgifter som Kundvalets undersköterskor utför sker på delegation från den legitimerade personalen. Detta patientsäkerhetsarbete redovisas därför i vård och omsorgs patientsäkerhetsberättelse. Beslutsunderlag Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelser över 2013 års arbete för följande verksamheter på entreprenad inom äldreomsorgen:.humana (Pilegårdens särskilda boende samt dagverksamhet) Attendo (Magnoliagården) Klöverlyckan ekonomiska förening (Klöverlyckans särskilda boende) Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

2 SOCIALNÄMNDEN 8(18) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Föreligger kvalitetsberättelse för följande verksamhet på entreprenad: Attendo Kundval (Hemijänst) T j än s te skri ve l se Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Liliana Lindströms (M) beslutsförslag till socialnämnden: l. Patientsäkerhets-och kvalitetsberättelser 2013 för verksamheter på entreprenad antas. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

3 STAF FANSTORPS KOi\1MUN V ARD OCH OM SORG Patientsäkerhets-och kvalitetsberättelser 2013 Verksamheter på entreprenad Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem (SOSFS 2011:9) ska respektive vårdgivare dokumentera både sitt patientsäkerhetsarbete samt det systematiska kvalitetsarbetet i en patientsäkerhets- respektive kvalitetsberättelse varje år. I berättelserna ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som har vidtagits samt vilka resultat som uppnåtts för att säkra patientsäkerheten och kvaliteten. Båda berättelserna ska hållas tillgängliga för den som önskar få ta del av dessa. Då hemsjukvården med den legitimerade personalen bedrivs i kommunal regi är Staffanstorps kommun vårdgivare. De hälso- och sjukvårdsuppgifter som Kundvalets undersköterskor utför sker på delegation från den legitimerade personalen. Detta patientsäkerhetsarbete redovisas därför i vård och omsorgs patientsäkerhetsberättelse. Föreliggerpatientsäkerhets-och kvalitetsberättelser över 2013 års arbete för följande verksamheter på entreprenad inom äldreomsorgen: Humana (Pilegårdens särskilda boende samt dagverksamhet) Attendo (Magnoliagården) Klöverlyckan ekonomiska förening (Klöverlyckans särskilda boende) Föreligger endast kvalitetsberättelse för följande verksamhet på entreprenad: Attendo Kundval (Hemtjänst) Förslag till beslut: -att socialnämnden antar föreliggandepatientsäkerhets-respektive kvalitetsberättelser Postadress STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG PG Orgnr

4 Sida 1 av 9 Humana Patientsäkerhetsberättelse 2013 Pilegården Datum: Ansvarig för innehållet: Birgitta Abramo Verksamhetschef

5 Sida 2 av 9 Humana Innehåll Sarrunanfattning Övergripande mål och strategier O rganisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur för uppföljning/utvärdering Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet Uppföljning genom egenkontroll Samverkan för att förebygga vårdskador Riskanalys Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporterin gsskyldighet Hantering av klagomål och synpunkter I<lagomål och synpunkter Samverkan med patienter och närstående Resultat Övergripande mål och strategier för korrunande år

6 Sida 3 av 9 Humana Sammanfattning Genom kontroller samt tillsyner av både förarunäld samt oarunäld karaktär har vi identifierat olika risker och utifrån dessa områden har vi sedan kartlagt vilka åtgärder som behövts sätta sin. Med hjälp av de avvikelser som kommit oss tillhanda har vi kunnat skapa oss en god kännedom om de olika förbättringsområden som finns att sträva mo t. Via olika avvikelser, mötesformer och utbildning har vi skapat kunskap och förståelse hos medarbetaren om hur och varför åtgärder vidtas. Genom klagomål/ synpunkter har vi fått till oss värdefull kunskap över hur vården upplevts från ett annat perspektiv än vad vi förväntat oss. Pilegården har under 2013 arbetat med att öka personalens kunskap och insikt i hur en utebliven signering kan orsaka en icke säker och trygg vård. Vi har även arbetat med att säkerställa en uygg och säker miljö på demensavdelningen genom att synliggöra hur man arbetar enligt de nationella riktlinjerna inom demensvård. Under de olika mötesforum som skett har uppföljning och utvärderingar gjorts. Vi har engagerat patienter samt närstående genom att ha en direkt och kontinuerlig kontakt. Vi har valt ha en del av förbättringsåtgärderna som en stående punkt på agendan vid APT detta för att hålla åtgärderna levande i verksamheten. De resultat vi kunnat följa är att det skett positiva förbättringar i frekvensen av i fyllda signeringslistor samt skapat en säkrare och tryggare miljö för både patienter, närstående samt personal.

7 Sida 4 av 9 Humana Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap. 1 ocijsosfs 2011:9,3 kap. 1 Parus är Humana Omsorgs ledningssystem för kvalite. Humana Omsorgs ledning fastställer kvalitets- miljö och arbetsmiljöpolicy, övergripande mål, beskriver roller och ansvar, säkrar resurser och kompetens samt följer upp och utvärderar målen. Humana Omsorg ger direktiv och säkerställer så att ledningssystemet för varje verksamhet är ändamålsenligt, med mål, organisation, rutiner, metoder och vård- och omsorgsprocesser som säkerställer kvaliteten. Humana arbetar systematiskt med att öka säkerheten för våra boende. Syftet är att skapa en säkerhetskultur som kännetecknas av medvetenhet om att alla avvikelser ska leda till förbättringsåtgärder i vårt dagliga arbete. Pilegårdens mål för 2013 har varit att säkerställa att alla patienter får en uygg och säker vård. Genom att ha en grundlig genomgång av status samt regelbundna uppföljningar med all personal vill vi ge våra patienter en fu llgod vård. Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet SFS 20 10:659,3 kap. 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2,p 1 VD på Humana Omsorg har ett övergripande ansvar för styrning av företaget samt att kommunicera kvalitetspolicy och mål. Kvalitetschefen ansvarar för att i samarbete med verksamheten, utarbeta och förvalta ett ledningssystem för kvalitet utifrån ledningens direktiv och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Regionchefen har ansvaret i regionen att kommunicera krav och rutiner samt att följa upp kvaliteten i varje enskild verksamhet och säkra verksamhetschefens kompetens. Regionchefen ansvarar för att vid behov vidta kvalitets- miljö och arbetsmiljörelaterade åtgärder inom regionen. Verksamhetschefen ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet av god kvalitet. Verksamhetschefen har det löpande ansvaret för att verksamheten uppfyller de krav MAS ställer utifrån att den enskilde ska tillförsäkras en god och säker vård. Verksamhetschefen ansvarar för att legitimerad personal har rätt kompetens. Legitimerad personal följer kontinuerligt upp sitt dagliga arbete. Legitimerad personal ansvarar för att utföra risk- och preventionsbedömningar för respektive patient. De ansvarar också för att omvårdnadsåtgärder utförs och måluppfyllelse fordöpande utvärderas.

8 Sida 5 av 9 Humana struktur för uppföljning/utvärdering SOSFS 2011:9 3 kap. 2 Alla medarbetare har kunskap om hur Humana Omsorgs rutiner för rapportering av avvikelser är och har skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse. När avvikelsen bedöms allvarlig rapporteras detta direkt till verksamhetschefen som i sin tur tar ställning om överordnad chef och uppdragsgivaren ska informeras omedelbart. Om det är en allvarlig hälso- och sjukvårdsavvikelse tas direkt kontakt med kvalitetschefen. Kvalitetsrådet är verksamhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten. Som underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. Erfarenheterna av det inträffande återförs till medarbetare, patient, närstående eller andra intressenter. Kvalitetsrådet har befogenhet att besluta om kvalitetshöjande åtgärder. Vid inflyttning och över tid erbjuds alla patienter, av omvårdnadsansvarig sjuksköterska, preventionsbedömningar gällande fall, nutrition, trycksår samt munhälsa. Vid identifierad risk ska en omvårdnadsplan upprättas samt kontinuerlig utvärderas dock minst två gånger/år. Pilegården har haft ledningsgruppsmöte samt APT där vi valt att lyfta in kvalitetsfrågor. Dessa möten har ägt rum 1 gång i månaden. Avvikelser av stor dignitet lyfts fram och diskuteras hur de kan åtgärdas för att förhindra att liknande inu äffar igen. Uppföljningen av alla avvikelser sker av verksamhetschef, sjuksköterska samt rehabpersonal. Rehabpersonal ser till fallolyckorna, sjuksköterskorna ser till hälso- och sjukvårdsfrågor och verksamhetschef ser till övriga avvikelser. Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659,3 kap. 10 p 1-2 Under 2013 har Pilegården arbetat med att lyfta fram tydliga arbetsätt med inriktning på signering samt att arbeta i enlighet med de nationella riktlinjerna i demensvård. Gällande signering på HSL ordinationer har omvårdnadspersonalen fått kontinuerlig återkoppling om vikten av varför signering är av största betydelse. Återkoppling hargets på varje APT och här har det diskuterats hur detta moment kan bli bättre. Personalen har fått medverka i hur vi på bästa sätt kan uppnå en säker och trygg vård. Vi går dessutom igenom så att alla boende får sina bistånd/ ordinationer utförda och tillgodosedda. Generell information går varje månad ut till personalen i form av ett månadsbrev där en stående punkt gällande signering finns med. En tydligare arbetsplanering har gjorts till de olika enheterna, detta i syftet att säkra upp så att bistånd/ ordinationer blir utförda.

9 Sida 6 av 9 Humana En inbjudan har skickats ut till arbetsterapeut och sjukgymnast att deltaga vid varje APT i syfte att nå ut med viktigt information och instruktioner samt att kunna skapa ett öppet forum där ömsesidig information kan utbytas. Gällande arbete med de nationella riktlinjerna kring demensvård har utbildning gets till alla medarbetare samt vikarier. Anhöriga har engagerats i hur förhållningssätt och strategier påverkar det dagliga. Genom att ständigt påminna varandra om vårt förhållningsätt har en tryggare miljö skapats, återkoppling och utvärdering har skett på APT. Uppföljning genom egenkontroll SOSFS 2011:9, 5 kap. 2, 7 kap. 2 p2 Genom våra egenkontroller görs en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten, samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Under år 2013 gjorde Humana oanmälda mtenuevisioner på dokumentation, genomförandeplan och livsmedelshygien. Den oanmälda nartillsynen gjordes utifrån bland annat områdena tvångs och skyddsåtgärder samt rutin och kontaktuppgifter vid brand och/ eller katastrof. För att hålla en god kvalitet på vården genomfördes förutom egenkontroller även kundundersökningar och medarbetarundersökn.ingar. Pilegården har genom egenkontrollens resultat samt tillsyner aktiv t arbetat fram tydligare arbetssätt och mtiner för att tillgodose en säker och god vård. Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS: 2011:9,4 kap. 6, 7 kap. 2 p 3 Samverkan med uppdragsgivare samt läkarsamverkan Verksamhetschef har under 2013 haft regelbundna samverkansm öten med uppdragsgivarens MAS samt kvalitetsutveckjare då man följt upp hälso- och sjukvården när det gäller avvikelser, händelser och risker samt genomförda kvalitetsuppföljningar. Det har skett en omedelbar återkoppling då händelser inträffat eller synpunkter/ klagomål från patient eller närstående har inkommit. På Pilegården sker alltid återkoppling till uppdragsgivare om synputlkter/ kjagomål inkommit till både enhet samt uppdragsgivare. Legitimerade medarbetare har tillsammans med omsorgsmedarbetare kontinuerliga uppföljningar utifrån patientens pågående hälso- och sjukvårdsinsatser, aktuella instruktioner och ordinationer. På Pilegården samverkar personalen genom teammöte. Under dessa teammöte går sjukvårdspersonalen igenom sjukdomsbild, preventionsbedömningar samt att riskbedömning

10 Sida 7 av 9 Humana görs. Sjuksköterskorna ger vid varje inskrivning av ny patient grundlig rapport om sjukdomsbild och vårdbehovet. Rehabpersonal informerar sedan om olika hjälpmedel som patienten använder. På Pilegården har vi läkarsamverkan med primärvården. Vi har en och samma läkare som kommer på fasta tider 1 gång i veckan då vi har rond samt att läkaren är tillgänglig vardag under dagtid. Läkaren finns tillgänglig per telefon eller gör hembesök om så krävs. Läkaren tar även svåra samtal med patienter och dess anhöriga. Under kvällstid och natt samt helg har vi tillgång till jourläkare och dessa kan konsulteras via telefon eller komma på hembesök om behov föreligger. Under kvälls och nattetid finns samverkan med kommunens distriktssjuksköterskor. D e har det totala HSL ansvaret och har en rapporteringsskyldighet till ordinära sjuksköterskor och verksamhetschef om så h ävs. Riskanalys SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 Riskanalys görs fotlöpande för att bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Riskanalyserna görs tillsammans med legitimerad personal och omvårdnadspersonal På Pilegården diskuterades bland annat under 2013 hur vi aktivt ska förhindra hot/våld. Vi har med hjälp utav utbildning samt förstärkt bemanningen under kvällstid kunnat erbjuda en tryggare och säkrare miljö. Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet SFS 2010:659, 6 kap. 4 och SOSFS 7 kap. 2 p 5 På Pilegården arbetar vi systematiskt med att öka säkerheten för våra kunder. Avvikelsehantering är ett sätt att kvalitetssäha verksamheten. På ett systematiskt sätt identifieras, rapporteras/ registreras, analyseras, åtgärdas, följs upp och återförs information om avvikelse och riskområden. Avvikelser av dignitet har lyfts på APT eller liknande möten, medarbetarna får vara delaktiga i det fortlöpande förbättringsarbetet då de har stor kunskap i hur arbetet bedrivs och hur patienterna påverkas av de förändringar som genomförs.

11 Sida 8 av 9 Humana Hantering av klagomål och synpunkter Klagomål och synpunkter SOSFS 2011:9, 5 kap. 3, 7 kap 2 p 6 Alla medarbetare har kunskap om Humanas hantering av synpunkter och klagomål och alla är ansvariga för att rapportera och direkt åtgärda ett klagomål. Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag är ett led i det ständiga kvalitetsarbetet. Aterkoppling om åtgärd ska alltid ske snarast, utan fördröjning till berörd part. Verksamhetschefen och legitimerade medarbetare informeras snarast. Om klagomålet bedöms som allvarligt rapporteras detta direkt till överordnad chef, kvalitetschef och uppdragsgivaren informeras omedelbart. På Pilegården har vi haft en öppen dialog med patient och närstående. Vi har tagit klagomål på största allvar och återkopplat åtgärder. Vi har dokumenterat preventionsåtgärder i journal samt haft återkoppling med läkare. Återkoppling med åtgärdsplaner har även skett till uppdragsgivare. Sammanställning och analys SOSJ- """S 2011:9, 5 kap. 6 Pilegården har genom olika mötesforum lyft avvikelser av stor dignitet. D essa avvikelser har legat till grund för att hitta ett arbetssätt som möjliggör att händelser av denna art inte ska inträffa igen. Samverkan med patienter och närstående SFS 2010:659 3 kap. 4 Humana har etablerad samverkan med pensionärsorganisationer samt andra intresseorganisationer. Humana arbetar med boenderåd samt närståendeträffar. Boenderådet leds av aktivitetsansvarig och rådet träffas minst två gånger per år. För att förebygga och identifiera eventuella risker sker kontinuerligt individuella planeringar och uppföljningar tillsammans med patient, närstående och uppdragsgivare. På Pilegården sker samverkan genom ett nära samarbetet tillsammans med patient och närstående. Förutom uppföljningar tillsammans med uppdragsgivare fums en öppen kommunikation där patient och närstående är delaktiga i den vård som bedrivs. Närstående som bor i närheten har möjlighet att träffa personal vardag som helg på Pilegården för samtal om det önskas. För närstående som bor längre bort och inte har samma möjlighet att besöka oss etablerar vi telefon kontakt...

12 Sida 9 av 9 Humana Resultat SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 3 Antal avvikelser tagna från avvikelsesystemet. Frågeställning Maj Läkemedel Fall Synpunkter och klagomål 5 8 Trycksår LEXMaria o o Hot och våld mellan kunder 2 Övergripande mål och strategier för kommande år Pilegården kommer att under 2014 fortsätta att arbeta med att säkra så att signeringsrutinen blir väl känd för alla medarbetare. Arbetet med de nationella riktlinjerna inom demensvården kommer vi att bygga vidare på med ett ny l ganunalt arbetssätt. Detta arbetsätt kommer innebära att det under hela morgon fram till eftermiddagen ska finnas en personal ska vara väl synlig och närvarande med patienterna. Detta för att snabbare kunna identifiera risker samt försöka förhindra otrygghets känsla som kan uppstå när ingen personal finns närvarande för patienterna och/ eller närstående.

13 Humana Kvalitetsberättelse 2013 Pilegården Pilegården tillhör Humana koncernen som är ett företag vilken utvecklar och erbjuder högkvalitativa tjänster med fokus på kvalitet. Vår filosofi bygger på en individbaserad service och omsorg, där kunders och medarbetares välmående sätts i centrum.

14 Humana Innehåll Sammanfattning Beskrivning av verksamheten Organisation Kvalitetsledningssystem Övergripande kvalitetsmål för verksamheten... 6 Utveckling och utbildning som vidtagits 2013 för att höja k va liten Systematisk uppföljning Egenkontroll lnternkontroll Externa kontroller Humanas kundundersökning Uppdragsgivarens Avvikelsehantering Förbättringsområden framåt Kvalitetsberättelse 2013 Version 1.0

15 Humana Sammanfattning Pilegården vill ha ett vardagsnära nytänkande vi vill göra bra ideer till verklighet. Utveckling och förnyelse står högt på vår agenda och i vår resursstarka verksamhet finns goda förutsättningar att bidra till positiv förändring i framtidens vård och omsorg. Hela tiden med individens behov i fokus. Vi tror på individens förmåga Vi vet att det inte går att skriva manualer för allt som händer i de dagliga möten som sker mellan kunder, närstående och våra medarbetare. Va rje människa är unik och har olika preferenser. Hos oss fattas beslut så nära kunden som möjligt, av dem som känner honom eller henne bäst. Vi har under året som gått arbetat med att förbättra frekvensen av den sociala dokumentationen samt att se till så att alla våra boende har uppdaterade genomförandeplaner. Vi har lagt mycket arbetet på att säkerställa signeringslistor av både HSL och SOL karaktär, detta som ett led i de synpunkter vi fått ta del av från både vår uppdragsgivare som våra närstående. Ett gediget arbete har lagts på att skapa ett brett urval av aktiviteter som har riktat sig till våra kunder, dess närstående samt kommunens invånare. Kvalitetsberättelse Ve rsion 1.0

16 Humana Beskrivning av verksamheten Pilegården ligger i Staffanstorps tätort och är ett äldreboende som främst riktar sig till personer med ett omfattande vård och omsorgsbehov. På Pilegården finns totalt 32 platser med inriktning somatiskvård och demensvård. Den somatiska delen har 23 platser varav sex av dessa är avsedda för parboende. På demensenheten finns det nio platser. Demensenhetens lägenheter ligger i markplan med ett stort gemensamt kök och vardagsrum med närhet till en underbar insynsskyddad uteplats. Lägenheterna i det särskilda boendet är fördelade på tre plan och samtliga enheter har ett gemensamt kök med en matplats för de boende. Lägenheterna är dessutom utrustade med ett eget lite pentry med möjlighet till att själv kunna tillaga måltider om man så önskar. Vi försöker tillgodose hyresgästernas önskemål efter bästa förmåga, och skapa en hemlik miljö. Vi bedriver även dagvård för upp till 8 gäster om dagen. Gästerna till dagvården är personer med demensdiagnos som bor i ordinärt boende. Sysselsättning och meningsfullhet i vardagen, är ledorden. Organisation På Pilegården har Humana ansvar för verksamheten utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (H SL). Humanas regionchef ansvarar för att leda kvalitetsarbetet med ledningens direktiv och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. På Pilegården har vi en organisation bestående av verksamhetschef, 2 gruppledare och aktivitetsansvarig i topp. I verksamheten arbetar vi med verksamhetsutveckling i form av olika råd så som kvalitetsråd, kostråd och aktivitetsråd Det finns en klar och tydlig beskrivning i hur dessa råd ska arbeta. Alla medarbetare har på så sätt stor möjlighet att påverka sin arbetsmiljö/ situation Kostombuden tillsammans med resturangens kökschef bildar tillsammans Pilegårdens kos tråd. E tt kostombud finns på varje enhet. Kostrådet spelar en viktig roll för att utveckla den goda måltiden. Kostrådet ansvarar för att hålla sig ajour med riktlinjer, forskning och nyheter gällande måltid och måltidsmilj ö. D e har ett extra ansvar för att påminna sina kollegor så att livsmedelshygienen följs. Kvalitetsberättelse 2013 Version 1.0

17 Humana Lex Sarah och Lex Maria Humana har rutiner för anmälan enligt Lex Sarah och ansvarar för att samtliga medarbetare har kunskap om Lex Sarah. Ansvarig nämnd informeras alltid och när så är befogat skickas anmälan till socialstyrelsen. Alla Lex Sarah i Humana bedöms och arkiveras av kvalitetsutvecklare. Allvarliga händelser inom hälso- och sjukvårdens område rapporteras till medicinskt ansvarig sjuksköterska. Avvikelsehanteringen på Pilegården sköts av alla medarbetare på så sätt att ALLA har ett ansvar att skriva och rapportera om en avvikelse. Övergripande kvalitetsmål för verksamheten Pilegårdens kvalitetsmål planeras utifrån kundenkätsresultat, synpunkter och klagomål,.internkonu oller, egenkontroller och utifrån boenderåd, anhörigråd och kvalitetsråd. Under 2013 omfattade det att tydliggöra för boende, kunder och personal de bistånd som varje kund fått beviljat. Det har inneburit att vi arbetat med att på ett mer detaljerat plan utgått ifrån en personcentrerad vård och tydliggjort kontaktmannaskapet Personalen har fåt arbeta med genomförandeplan samt dagliga anteckningar på ett mer systematiskt sätt. Vi har haft avstämningar på detta under varje arbetsplatsträff och detta har resulterat i att varje boende nu har en uppdaterad plan samt att vi via de dagliga anteckningarna kan följa kundens välbefmnande. På demensenheten har vi arbetat med att följa de nationella riktl.injerna i demensvård. Detta har ställt höga krav på personalens förhållningssätt. Vi har haft återkommande utbildningar i gtupp samt uppföljning om hur detta har påverkat enheten. På vår dagverksamhet har vi arbetat med att tydliggöra innehållet för våra gäster samt deras anhöriga. En sammanställning över vad dagen erbjudit ska följa med varje kund hem antigen i form av brev eller om anhöriga så önskar via e-post. Kvalitetsberättelse 2013 Version 1.0

18 Humana Utveckling och utbildning som vidtagits 2013 för att höja kvaliten Aktivitetsansvarig och en av Pilegårdens kostombud var på utbildning under hösten om F AMM, Fem aspekter på en god måltidsmiljö. Interna utbildningar har skett för demensenhetens personal, nattpersonal samt vikarier i hur vi ska arbeta med de nationella riktlinjerna. Tillsammans med vår uppdragsgivare har det erbjudits värdegrundsutbildning både för personal samt för värdegrundsledare. Vi även haft möjlighet att erbjuda våra vikarier att ta del av detta. Gruppledare samt två utvalda undersköterskor har fått utbildning i socialdokumentation. De ska i sin tur fungera som ett stöd för övrig personal vid dokumentation. Vi har tillsammans med uppdragsgivaren genomgått en första utbildning i setliar alert. Pilegårdens aktivitetsråd har under 2013 arbetat med att ge våra kunder ett rikt och varierande utbud av såväl vardagsnära samt större aktiviteter. Vi har arbetat mycket tillsammans med kommunens aktivitetssamordnare och kunnat erbjuda alla kommunens invånare att ta del av större engagemang. Vi har t ex kunnat erbjuda biografvisning, ca festunder med olika tema samt förläsningar med ett varierande utbud. Systematisk uppföljning Egenkontroll Brandkontroll, utfördes var tredje månad. Aktiviteter Kost Genomförandeplan med tillhörande socialdokumentation Kvalitetsberättelse 2013 Version 1.0

19 l n tern kontroll Humana SoL- dokumentation och genomförandeplan Nartillsyn Avtalsuppföljning Externa kontroller Staffanst01ps kommun har under 2013 gjort både föranmälda samt oanmälda tillsyner på bla läkemedelshanter.ing, personaltäthet och hur vi arbetar med de nationella riktlinjerna inom demensvård. Humanas kundundersökning Humanas verksamheter genomför årligen en kvalitetsundersökning för att mäta hur väl vi lever upp till våra höga ambitioner på området kundnöjdhet H mnanas kundundersökning genomfördes under våren Undersökningsresultatet, visar på ett förbättrat betyg år 2013 jäm fört med 2012 och arbetet fortsätter. Uppdragsgivarens E n nöjd kund index undersökning genomfördes på dagverksamheten Pilevallen och utifrån detta sattes mål upp om hur vi ska bibehålla den höga kundnöjdheten samt hur vi kan öka den ytterligare. Avvikelsehantering Under 2013 har vi haft 8 st. klagomål från vårdtagare/närstående. Klagomålen ses som en viktig del i vår verksamhetsutveckli.ng. Klagomål/ synpunkter har handlat om brist på signeringslista då anhöriga inte har kunnat följa vad som gjorts. O tillfredsställande städning hos boende samt avsaknad av gem ensamhetsutrymme. Klagomålen har bemötts muntligt och skriftligt och bedöms vara avslutade. Inga Lex Maria har inlämnats under 2013 och en Lex Sarah anmälan har länmats till socialstyrelsen för vidare utredning, denna utredning resulterade i att korrekta åtgärder vidtagits och ärendet avslutades Kvalitetsberättelse 2013 Version 1.0

20 Humana Förbättringsområden framåt Under 2014 kommer vi att arbeta med att följa upp socialdokumentation, arbete med de nationella riktlinjerna samt avsaknad av signering på såväl HSL-ordinationer samt SoL-beslut. Vi kommer att på nytt starta upp vårt kvalitetsråd där ledningsgruppen ingår tillsammans med utvalda undersköterskor från varje enhet samt nattpersonal ska ingå. Här kommer vi att lägga fokus på hur vi kan samarbeta mellan våra enheter och på så sätt öka kvaliten för våra boende. Kvalitetsberättelse 2013 Version 1.0

21 Attendo~ 1 (15) Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse för Attendo Magnoliagården Marcus Larsson, Regional verksamhetschef Marie Molander, T.f verksamhetschef Susanne Elofsson HSL ansvarig sjuksköterska IOFILSS/ÄO/ Riktlinjer Kvalitet/kapitel Utfärdad och Godkänd av: Kvalitetsavdelningen Utgåva: l Datum:

22 Attenda 00)0 2(15) Innehåll ÖVERGRIP ANDE MÅL... 3 ANSV ARSFÖRDELNING... 4 STRUKTUR OCH UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING... 4 HUR PATIENTSÄKERHETSARBETET HAR BEDRIVITS OCH VILKA ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS... 5 HUR DET SYSTEMA TISKA KV ALlTETSARBETET HAR BEDRIVITS OCR VILKA ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS... 6 UPPFÖLJNING... 8 SAMVERKAN... 9 RISKANALYS RAPPORTERINGSJUKSKÖTERSKESKYLDIGHET SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL SAMVERKAN MED BRUKARE OCH NÄRST ÅENDE RESULTAT ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KOMMANDE ÅR IOF/LSS/ ÄO/ Riktlinjer Kvalitet/kapitel Utfårdad och Godkänd av: K valiletsavdelningen Utgåva: l Datum:

23 Attenda CXiO 3( 15) Sammanfattning De viktigare åtgärderna vi genomfort under året får att säkra patientsäkerheten och verksamhetens kvalitet: Arbetet med avvikelser, händelse- och riskanalyser och klagomål från den enskilda individen sker löpande får att enheten skall kunna arbeta med att forbättra verksamheten och åtgärda eventuella 1isker samt erbjuda god omvårdnad. Kontinuerligt arbete infår egenkontroll utfors under hela året. Samtliga medarbetare på verksamhetens demensenheter har genomgått demensutbildning. Omvårdnadspersonal har genomgått en utbildning i läkemedelshantering och fall prevention. Mål med att bibehålla verksamhetens goda resultat i egenkontrollen och minska antal händelser gällande fall och läkemedel har uppnåtts. Övergripande mål SFS 2010:659,3 kap. l och SOSFS 20 Il :9, 3 kap. l I verksamheten fanns ett behov av vidare kompetensutveckling inom demens. Alla medarbetare på Magnoliagården, erbjöds att gå. Utbildningen var obligatorisk får medarbetare på demensenheterna. Detta for att leverera hög kvalitet i omsorgsarbetet genom kompetensutveckling av medarbetare inom demens. Alla medarbetare på Magnoliagården som innehar delegering, genomgår en årlig delegeringsutbildning, där deras delegering förnyas. Praktisk brandutbildning, genomfordes under hösten. En kompetensutveckling inom brandskydd får alla tillsvidareanställda medarbetare. Våra semestervikarier får genomgå en introduktionsutbildning inf6r Magnoliagårdens sommarsemestrar, målet är att våra sommarvikarier ska få en säker introduktion for att säkerställa trygghet hos våra kunder på avdelningarna. Kvalitetsmål får 2013 var att bibehålla verksamhetens goda kvalitet med minst 99 % på egenkontrollen. Detta genom att systematiskt fålja upp både SOL och HSL dokumentation samt fortlöpande arbeta med att uppdatera och utveckla verksamhetens lokala rutiner. Inventering och investering har gjorts av nya sängmadrasser till vårdsängar. Inventeringsarbetet kommer fortsätta in på år Fortsatt arbete med att forstärka teamledarens kvalitetsansvar på avdelningarna genom att tydliggöra uppdraget med hjälp av ett skriftligt åtagande med dokumenterad uppföljning med samtliga teamledare. IOF/LSS/ÄO/ Riktlinjer Kvalitet/kapitel Utfårdad och Godkänd av: K valiletsavdelningen Utgåva: l Datum:

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen .Uppsala ) TIkomMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 4 Handläggare Eva Erikson Datum Diarienummer 2014-11-07 ALN-2014-0112.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 2014-03-10 Marie Eriksson, Utvecklingsledare/MAS Kommunstyrelsens förvaltning 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Eva Björklund Socialtjänsten 046-73 96 27 Eva Björklund@kavlinge.se Kävlinge kommun, Kullagatan 2, Kävlinge 244 80 www.kavlinge.se Innehåll Allmänt... 3 Organisatoriskt

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Sidan 3 av 180 Ärende 1 Sidan 4 av 180 Sidan 5 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marita Lindell-Jansson/MAS Datum Vår beteckning

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre. Delrapport 2011 Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre Delrapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer