SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN 7(18) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: Patientsäkerhets-och kvalitetsberättelser 2013, Verksamheter på entreprenad Socialnämndens beslut 1. Patientsäkerhets-respektive kvalitetsberättelser 2013 för verksamheter på entreprenad antas. Ärendebeskrivning Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem (SOSFS 2011:9) ska respektive vårdgivare dokumentera både sitt patientsäkerhetsarbete sam t det systematiska kvalitetsarbetet i en patientsäkerhets- respektive kvalitetsberättelse varje år. I berättelserna ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som har vid tagits samt vilka resultat som uppnåtts för att säkra patientsäkerheten och kvaliteten. Båda berättelserna ska hållas tillgängliga för den som önskar få ta del av dessa. Då hemsjukvården med den legitimerade personalen bedrivs i kommunal regi är Staffanstorps kommun vårdgiv are. De hälso- och sjukvårdsuppgifter som Kundvalets undersköterskor utför sker på delegation från den legitimerade personalen. Detta patientsäkerhetsarbete redovisas därför i vård och omsorgs patientsäkerhetsberättelse. Beslutsunderlag Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelser över 2013 års arbete för följande verksamheter på entreprenad inom äldreomsorgen:.humana (Pilegårdens särskilda boende samt dagverksamhet) Attendo (Magnoliagården) Klöverlyckan ekonomiska förening (Klöverlyckans särskilda boende) Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

2 SOCIALNÄMNDEN 8(18) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Föreligger kvalitetsberättelse för följande verksamhet på entreprenad: Attendo Kundval (Hemijänst) T j än s te skri ve l se Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Liliana Lindströms (M) beslutsförslag till socialnämnden: l. Patientsäkerhets-och kvalitetsberättelser 2013 för verksamheter på entreprenad antas. Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

3 STAF FANSTORPS KOi\1MUN V ARD OCH OM SORG Patientsäkerhets-och kvalitetsberättelser 2013 Verksamheter på entreprenad Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem (SOSFS 2011:9) ska respektive vårdgivare dokumentera både sitt patientsäkerhetsarbete samt det systematiska kvalitetsarbetet i en patientsäkerhets- respektive kvalitetsberättelse varje år. I berättelserna ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som har vidtagits samt vilka resultat som uppnåtts för att säkra patientsäkerheten och kvaliteten. Båda berättelserna ska hållas tillgängliga för den som önskar få ta del av dessa. Då hemsjukvården med den legitimerade personalen bedrivs i kommunal regi är Staffanstorps kommun vårdgivare. De hälso- och sjukvårdsuppgifter som Kundvalets undersköterskor utför sker på delegation från den legitimerade personalen. Detta patientsäkerhetsarbete redovisas därför i vård och omsorgs patientsäkerhetsberättelse. Föreliggerpatientsäkerhets-och kvalitetsberättelser över 2013 års arbete för följande verksamheter på entreprenad inom äldreomsorgen: Humana (Pilegårdens särskilda boende samt dagverksamhet) Attendo (Magnoliagården) Klöverlyckan ekonomiska förening (Klöverlyckans särskilda boende) Föreligger endast kvalitetsberättelse för följande verksamhet på entreprenad: Attendo Kundval (Hemtjänst) Förslag till beslut: -att socialnämnden antar föreliggandepatientsäkerhets-respektive kvalitetsberättelser Postadress STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG PG Orgnr

4 Sida 1 av 9 Humana Patientsäkerhetsberättelse 2013 Pilegården Datum: Ansvarig för innehållet: Birgitta Abramo Verksamhetschef

5 Sida 2 av 9 Humana Innehåll Sarrunanfattning Övergripande mål och strategier O rganisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur för uppföljning/utvärdering Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet Uppföljning genom egenkontroll Samverkan för att förebygga vårdskador Riskanalys Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporterin gsskyldighet Hantering av klagomål och synpunkter I<lagomål och synpunkter Samverkan med patienter och närstående Resultat Övergripande mål och strategier för korrunande år

6 Sida 3 av 9 Humana Sammanfattning Genom kontroller samt tillsyner av både förarunäld samt oarunäld karaktär har vi identifierat olika risker och utifrån dessa områden har vi sedan kartlagt vilka åtgärder som behövts sätta sin. Med hjälp av de avvikelser som kommit oss tillhanda har vi kunnat skapa oss en god kännedom om de olika förbättringsområden som finns att sträva mo t. Via olika avvikelser, mötesformer och utbildning har vi skapat kunskap och förståelse hos medarbetaren om hur och varför åtgärder vidtas. Genom klagomål/ synpunkter har vi fått till oss värdefull kunskap över hur vården upplevts från ett annat perspektiv än vad vi förväntat oss. Pilegården har under 2013 arbetat med att öka personalens kunskap och insikt i hur en utebliven signering kan orsaka en icke säker och trygg vård. Vi har även arbetat med att säkerställa en uygg och säker miljö på demensavdelningen genom att synliggöra hur man arbetar enligt de nationella riktlinjerna inom demensvård. Under de olika mötesforum som skett har uppföljning och utvärderingar gjorts. Vi har engagerat patienter samt närstående genom att ha en direkt och kontinuerlig kontakt. Vi har valt ha en del av förbättringsåtgärderna som en stående punkt på agendan vid APT detta för att hålla åtgärderna levande i verksamheten. De resultat vi kunnat följa är att det skett positiva förbättringar i frekvensen av i fyllda signeringslistor samt skapat en säkrare och tryggare miljö för både patienter, närstående samt personal.

7 Sida 4 av 9 Humana Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap. 1 ocijsosfs 2011:9,3 kap. 1 Parus är Humana Omsorgs ledningssystem för kvalite. Humana Omsorgs ledning fastställer kvalitets- miljö och arbetsmiljöpolicy, övergripande mål, beskriver roller och ansvar, säkrar resurser och kompetens samt följer upp och utvärderar målen. Humana Omsorg ger direktiv och säkerställer så att ledningssystemet för varje verksamhet är ändamålsenligt, med mål, organisation, rutiner, metoder och vård- och omsorgsprocesser som säkerställer kvaliteten. Humana arbetar systematiskt med att öka säkerheten för våra boende. Syftet är att skapa en säkerhetskultur som kännetecknas av medvetenhet om att alla avvikelser ska leda till förbättringsåtgärder i vårt dagliga arbete. Pilegårdens mål för 2013 har varit att säkerställa att alla patienter får en uygg och säker vård. Genom att ha en grundlig genomgång av status samt regelbundna uppföljningar med all personal vill vi ge våra patienter en fu llgod vård. Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet SFS 20 10:659,3 kap. 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2,p 1 VD på Humana Omsorg har ett övergripande ansvar för styrning av företaget samt att kommunicera kvalitetspolicy och mål. Kvalitetschefen ansvarar för att i samarbete med verksamheten, utarbeta och förvalta ett ledningssystem för kvalitet utifrån ledningens direktiv och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Regionchefen har ansvaret i regionen att kommunicera krav och rutiner samt att följa upp kvaliteten i varje enskild verksamhet och säkra verksamhetschefens kompetens. Regionchefen ansvarar för att vid behov vidta kvalitets- miljö och arbetsmiljörelaterade åtgärder inom regionen. Verksamhetschefen ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet av god kvalitet. Verksamhetschefen har det löpande ansvaret för att verksamheten uppfyller de krav MAS ställer utifrån att den enskilde ska tillförsäkras en god och säker vård. Verksamhetschefen ansvarar för att legitimerad personal har rätt kompetens. Legitimerad personal följer kontinuerligt upp sitt dagliga arbete. Legitimerad personal ansvarar för att utföra risk- och preventionsbedömningar för respektive patient. De ansvarar också för att omvårdnadsåtgärder utförs och måluppfyllelse fordöpande utvärderas.

8 Sida 5 av 9 Humana struktur för uppföljning/utvärdering SOSFS 2011:9 3 kap. 2 Alla medarbetare har kunskap om hur Humana Omsorgs rutiner för rapportering av avvikelser är och har skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse. När avvikelsen bedöms allvarlig rapporteras detta direkt till verksamhetschefen som i sin tur tar ställning om överordnad chef och uppdragsgivaren ska informeras omedelbart. Om det är en allvarlig hälso- och sjukvårdsavvikelse tas direkt kontakt med kvalitetschefen. Kvalitetsrådet är verksamhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten. Som underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. Erfarenheterna av det inträffande återförs till medarbetare, patient, närstående eller andra intressenter. Kvalitetsrådet har befogenhet att besluta om kvalitetshöjande åtgärder. Vid inflyttning och över tid erbjuds alla patienter, av omvårdnadsansvarig sjuksköterska, preventionsbedömningar gällande fall, nutrition, trycksår samt munhälsa. Vid identifierad risk ska en omvårdnadsplan upprättas samt kontinuerlig utvärderas dock minst två gånger/år. Pilegården har haft ledningsgruppsmöte samt APT där vi valt att lyfta in kvalitetsfrågor. Dessa möten har ägt rum 1 gång i månaden. Avvikelser av stor dignitet lyfts fram och diskuteras hur de kan åtgärdas för att förhindra att liknande inu äffar igen. Uppföljningen av alla avvikelser sker av verksamhetschef, sjuksköterska samt rehabpersonal. Rehabpersonal ser till fallolyckorna, sjuksköterskorna ser till hälso- och sjukvårdsfrågor och verksamhetschef ser till övriga avvikelser. Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659,3 kap. 10 p 1-2 Under 2013 har Pilegården arbetat med att lyfta fram tydliga arbetsätt med inriktning på signering samt att arbeta i enlighet med de nationella riktlinjerna i demensvård. Gällande signering på HSL ordinationer har omvårdnadspersonalen fått kontinuerlig återkoppling om vikten av varför signering är av största betydelse. Återkoppling hargets på varje APT och här har det diskuterats hur detta moment kan bli bättre. Personalen har fått medverka i hur vi på bästa sätt kan uppnå en säker och trygg vård. Vi går dessutom igenom så att alla boende får sina bistånd/ ordinationer utförda och tillgodosedda. Generell information går varje månad ut till personalen i form av ett månadsbrev där en stående punkt gällande signering finns med. En tydligare arbetsplanering har gjorts till de olika enheterna, detta i syftet att säkra upp så att bistånd/ ordinationer blir utförda.

9 Sida 6 av 9 Humana En inbjudan har skickats ut till arbetsterapeut och sjukgymnast att deltaga vid varje APT i syfte att nå ut med viktigt information och instruktioner samt att kunna skapa ett öppet forum där ömsesidig information kan utbytas. Gällande arbete med de nationella riktlinjerna kring demensvård har utbildning gets till alla medarbetare samt vikarier. Anhöriga har engagerats i hur förhållningssätt och strategier påverkar det dagliga. Genom att ständigt påminna varandra om vårt förhållningsätt har en tryggare miljö skapats, återkoppling och utvärdering har skett på APT. Uppföljning genom egenkontroll SOSFS 2011:9, 5 kap. 2, 7 kap. 2 p2 Genom våra egenkontroller görs en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten, samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Under år 2013 gjorde Humana oanmälda mtenuevisioner på dokumentation, genomförandeplan och livsmedelshygien. Den oanmälda nartillsynen gjordes utifrån bland annat områdena tvångs och skyddsåtgärder samt rutin och kontaktuppgifter vid brand och/ eller katastrof. För att hålla en god kvalitet på vården genomfördes förutom egenkontroller även kundundersökningar och medarbetarundersökn.ingar. Pilegården har genom egenkontrollens resultat samt tillsyner aktiv t arbetat fram tydligare arbetssätt och mtiner för att tillgodose en säker och god vård. Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS: 2011:9,4 kap. 6, 7 kap. 2 p 3 Samverkan med uppdragsgivare samt läkarsamverkan Verksamhetschef har under 2013 haft regelbundna samverkansm öten med uppdragsgivarens MAS samt kvalitetsutveckjare då man följt upp hälso- och sjukvården när det gäller avvikelser, händelser och risker samt genomförda kvalitetsuppföljningar. Det har skett en omedelbar återkoppling då händelser inträffat eller synpunkter/ klagomål från patient eller närstående har inkommit. På Pilegården sker alltid återkoppling till uppdragsgivare om synputlkter/ kjagomål inkommit till både enhet samt uppdragsgivare. Legitimerade medarbetare har tillsammans med omsorgsmedarbetare kontinuerliga uppföljningar utifrån patientens pågående hälso- och sjukvårdsinsatser, aktuella instruktioner och ordinationer. På Pilegården samverkar personalen genom teammöte. Under dessa teammöte går sjukvårdspersonalen igenom sjukdomsbild, preventionsbedömningar samt att riskbedömning

10 Sida 7 av 9 Humana görs. Sjuksköterskorna ger vid varje inskrivning av ny patient grundlig rapport om sjukdomsbild och vårdbehovet. Rehabpersonal informerar sedan om olika hjälpmedel som patienten använder. På Pilegården har vi läkarsamverkan med primärvården. Vi har en och samma läkare som kommer på fasta tider 1 gång i veckan då vi har rond samt att läkaren är tillgänglig vardag under dagtid. Läkaren finns tillgänglig per telefon eller gör hembesök om så krävs. Läkaren tar även svåra samtal med patienter och dess anhöriga. Under kvällstid och natt samt helg har vi tillgång till jourläkare och dessa kan konsulteras via telefon eller komma på hembesök om behov föreligger. Under kvälls och nattetid finns samverkan med kommunens distriktssjuksköterskor. D e har det totala HSL ansvaret och har en rapporteringsskyldighet till ordinära sjuksköterskor och verksamhetschef om så h ävs. Riskanalys SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 Riskanalys görs fotlöpande för att bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Riskanalyserna görs tillsammans med legitimerad personal och omvårdnadspersonal På Pilegården diskuterades bland annat under 2013 hur vi aktivt ska förhindra hot/våld. Vi har med hjälp utav utbildning samt förstärkt bemanningen under kvällstid kunnat erbjuda en tryggare och säkrare miljö. Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet SFS 2010:659, 6 kap. 4 och SOSFS 7 kap. 2 p 5 På Pilegården arbetar vi systematiskt med att öka säkerheten för våra kunder. Avvikelsehantering är ett sätt att kvalitetssäha verksamheten. På ett systematiskt sätt identifieras, rapporteras/ registreras, analyseras, åtgärdas, följs upp och återförs information om avvikelse och riskområden. Avvikelser av dignitet har lyfts på APT eller liknande möten, medarbetarna får vara delaktiga i det fortlöpande förbättringsarbetet då de har stor kunskap i hur arbetet bedrivs och hur patienterna påverkas av de förändringar som genomförs.

11 Sida 8 av 9 Humana Hantering av klagomål och synpunkter Klagomål och synpunkter SOSFS 2011:9, 5 kap. 3, 7 kap 2 p 6 Alla medarbetare har kunskap om Humanas hantering av synpunkter och klagomål och alla är ansvariga för att rapportera och direkt åtgärda ett klagomål. Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag är ett led i det ständiga kvalitetsarbetet. Aterkoppling om åtgärd ska alltid ske snarast, utan fördröjning till berörd part. Verksamhetschefen och legitimerade medarbetare informeras snarast. Om klagomålet bedöms som allvarligt rapporteras detta direkt till överordnad chef, kvalitetschef och uppdragsgivaren informeras omedelbart. På Pilegården har vi haft en öppen dialog med patient och närstående. Vi har tagit klagomål på största allvar och återkopplat åtgärder. Vi har dokumenterat preventionsåtgärder i journal samt haft återkoppling med läkare. Återkoppling med åtgärdsplaner har även skett till uppdragsgivare. Sammanställning och analys SOSJ- """S 2011:9, 5 kap. 6 Pilegården har genom olika mötesforum lyft avvikelser av stor dignitet. D essa avvikelser har legat till grund för att hitta ett arbetssätt som möjliggör att händelser av denna art inte ska inträffa igen. Samverkan med patienter och närstående SFS 2010:659 3 kap. 4 Humana har etablerad samverkan med pensionärsorganisationer samt andra intresseorganisationer. Humana arbetar med boenderåd samt närståendeträffar. Boenderådet leds av aktivitetsansvarig och rådet träffas minst två gånger per år. För att förebygga och identifiera eventuella risker sker kontinuerligt individuella planeringar och uppföljningar tillsammans med patient, närstående och uppdragsgivare. På Pilegården sker samverkan genom ett nära samarbetet tillsammans med patient och närstående. Förutom uppföljningar tillsammans med uppdragsgivare fums en öppen kommunikation där patient och närstående är delaktiga i den vård som bedrivs. Närstående som bor i närheten har möjlighet att träffa personal vardag som helg på Pilegården för samtal om det önskas. För närstående som bor längre bort och inte har samma möjlighet att besöka oss etablerar vi telefon kontakt...

12 Sida 9 av 9 Humana Resultat SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 3 Antal avvikelser tagna från avvikelsesystemet. Frågeställning Maj Läkemedel Fall Synpunkter och klagomål 5 8 Trycksår LEXMaria o o Hot och våld mellan kunder 2 Övergripande mål och strategier för kommande år Pilegården kommer att under 2014 fortsätta att arbeta med att säkra så att signeringsrutinen blir väl känd för alla medarbetare. Arbetet med de nationella riktlinjerna inom demensvården kommer vi att bygga vidare på med ett ny l ganunalt arbetssätt. Detta arbetsätt kommer innebära att det under hela morgon fram till eftermiddagen ska finnas en personal ska vara väl synlig och närvarande med patienterna. Detta för att snabbare kunna identifiera risker samt försöka förhindra otrygghets känsla som kan uppstå när ingen personal finns närvarande för patienterna och/ eller närstående.

13 Humana Kvalitetsberättelse 2013 Pilegården Pilegården tillhör Humana koncernen som är ett företag vilken utvecklar och erbjuder högkvalitativa tjänster med fokus på kvalitet. Vår filosofi bygger på en individbaserad service och omsorg, där kunders och medarbetares välmående sätts i centrum.

14 Humana Innehåll Sammanfattning Beskrivning av verksamheten Organisation Kvalitetsledningssystem Övergripande kvalitetsmål för verksamheten... 6 Utveckling och utbildning som vidtagits 2013 för att höja k va liten Systematisk uppföljning Egenkontroll lnternkontroll Externa kontroller Humanas kundundersökning Uppdragsgivarens Avvikelsehantering Förbättringsområden framåt Kvalitetsberättelse 2013 Version 1.0

15 Humana Sammanfattning Pilegården vill ha ett vardagsnära nytänkande vi vill göra bra ideer till verklighet. Utveckling och förnyelse står högt på vår agenda och i vår resursstarka verksamhet finns goda förutsättningar att bidra till positiv förändring i framtidens vård och omsorg. Hela tiden med individens behov i fokus. Vi tror på individens förmåga Vi vet att det inte går att skriva manualer för allt som händer i de dagliga möten som sker mellan kunder, närstående och våra medarbetare. Va rje människa är unik och har olika preferenser. Hos oss fattas beslut så nära kunden som möjligt, av dem som känner honom eller henne bäst. Vi har under året som gått arbetat med att förbättra frekvensen av den sociala dokumentationen samt att se till så att alla våra boende har uppdaterade genomförandeplaner. Vi har lagt mycket arbetet på att säkerställa signeringslistor av både HSL och SOL karaktär, detta som ett led i de synpunkter vi fått ta del av från både vår uppdragsgivare som våra närstående. Ett gediget arbete har lagts på att skapa ett brett urval av aktiviteter som har riktat sig till våra kunder, dess närstående samt kommunens invånare. Kvalitetsberättelse Ve rsion 1.0

16 Humana Beskrivning av verksamheten Pilegården ligger i Staffanstorps tätort och är ett äldreboende som främst riktar sig till personer med ett omfattande vård och omsorgsbehov. På Pilegården finns totalt 32 platser med inriktning somatiskvård och demensvård. Den somatiska delen har 23 platser varav sex av dessa är avsedda för parboende. På demensenheten finns det nio platser. Demensenhetens lägenheter ligger i markplan med ett stort gemensamt kök och vardagsrum med närhet till en underbar insynsskyddad uteplats. Lägenheterna i det särskilda boendet är fördelade på tre plan och samtliga enheter har ett gemensamt kök med en matplats för de boende. Lägenheterna är dessutom utrustade med ett eget lite pentry med möjlighet till att själv kunna tillaga måltider om man så önskar. Vi försöker tillgodose hyresgästernas önskemål efter bästa förmåga, och skapa en hemlik miljö. Vi bedriver även dagvård för upp till 8 gäster om dagen. Gästerna till dagvården är personer med demensdiagnos som bor i ordinärt boende. Sysselsättning och meningsfullhet i vardagen, är ledorden. Organisation På Pilegården har Humana ansvar för verksamheten utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (H SL). Humanas regionchef ansvarar för att leda kvalitetsarbetet med ledningens direktiv och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. På Pilegården har vi en organisation bestående av verksamhetschef, 2 gruppledare och aktivitetsansvarig i topp. I verksamheten arbetar vi med verksamhetsutveckling i form av olika råd så som kvalitetsråd, kostråd och aktivitetsråd Det finns en klar och tydlig beskrivning i hur dessa råd ska arbeta. Alla medarbetare har på så sätt stor möjlighet att påverka sin arbetsmiljö/ situation Kostombuden tillsammans med resturangens kökschef bildar tillsammans Pilegårdens kos tråd. E tt kostombud finns på varje enhet. Kostrådet spelar en viktig roll för att utveckla den goda måltiden. Kostrådet ansvarar för att hålla sig ajour med riktlinjer, forskning och nyheter gällande måltid och måltidsmilj ö. D e har ett extra ansvar för att påminna sina kollegor så att livsmedelshygienen följs. Kvalitetsberättelse 2013 Version 1.0

17 Humana Lex Sarah och Lex Maria Humana har rutiner för anmälan enligt Lex Sarah och ansvarar för att samtliga medarbetare har kunskap om Lex Sarah. Ansvarig nämnd informeras alltid och när så är befogat skickas anmälan till socialstyrelsen. Alla Lex Sarah i Humana bedöms och arkiveras av kvalitetsutvecklare. Allvarliga händelser inom hälso- och sjukvårdens område rapporteras till medicinskt ansvarig sjuksköterska. Avvikelsehanteringen på Pilegården sköts av alla medarbetare på så sätt att ALLA har ett ansvar att skriva och rapportera om en avvikelse. Övergripande kvalitetsmål för verksamheten Pilegårdens kvalitetsmål planeras utifrån kundenkätsresultat, synpunkter och klagomål,.internkonu oller, egenkontroller och utifrån boenderåd, anhörigråd och kvalitetsråd. Under 2013 omfattade det att tydliggöra för boende, kunder och personal de bistånd som varje kund fått beviljat. Det har inneburit att vi arbetat med att på ett mer detaljerat plan utgått ifrån en personcentrerad vård och tydliggjort kontaktmannaskapet Personalen har fåt arbeta med genomförandeplan samt dagliga anteckningar på ett mer systematiskt sätt. Vi har haft avstämningar på detta under varje arbetsplatsträff och detta har resulterat i att varje boende nu har en uppdaterad plan samt att vi via de dagliga anteckningarna kan följa kundens välbefmnande. På demensenheten har vi arbetat med att följa de nationella riktl.injerna i demensvård. Detta har ställt höga krav på personalens förhållningssätt. Vi har haft återkommande utbildningar i gtupp samt uppföljning om hur detta har påverkat enheten. På vår dagverksamhet har vi arbetat med att tydliggöra innehållet för våra gäster samt deras anhöriga. En sammanställning över vad dagen erbjudit ska följa med varje kund hem antigen i form av brev eller om anhöriga så önskar via e-post. Kvalitetsberättelse 2013 Version 1.0

18 Humana Utveckling och utbildning som vidtagits 2013 för att höja kvaliten Aktivitetsansvarig och en av Pilegårdens kostombud var på utbildning under hösten om F AMM, Fem aspekter på en god måltidsmiljö. Interna utbildningar har skett för demensenhetens personal, nattpersonal samt vikarier i hur vi ska arbeta med de nationella riktlinjerna. Tillsammans med vår uppdragsgivare har det erbjudits värdegrundsutbildning både för personal samt för värdegrundsledare. Vi även haft möjlighet att erbjuda våra vikarier att ta del av detta. Gruppledare samt två utvalda undersköterskor har fått utbildning i socialdokumentation. De ska i sin tur fungera som ett stöd för övrig personal vid dokumentation. Vi har tillsammans med uppdragsgivaren genomgått en första utbildning i setliar alert. Pilegårdens aktivitetsråd har under 2013 arbetat med att ge våra kunder ett rikt och varierande utbud av såväl vardagsnära samt större aktiviteter. Vi har arbetat mycket tillsammans med kommunens aktivitetssamordnare och kunnat erbjuda alla kommunens invånare att ta del av större engagemang. Vi har t ex kunnat erbjuda biografvisning, ca festunder med olika tema samt förläsningar med ett varierande utbud. Systematisk uppföljning Egenkontroll Brandkontroll, utfördes var tredje månad. Aktiviteter Kost Genomförandeplan med tillhörande socialdokumentation Kvalitetsberättelse 2013 Version 1.0

19 l n tern kontroll Humana SoL- dokumentation och genomförandeplan Nartillsyn Avtalsuppföljning Externa kontroller Staffanst01ps kommun har under 2013 gjort både föranmälda samt oanmälda tillsyner på bla läkemedelshanter.ing, personaltäthet och hur vi arbetar med de nationella riktlinjerna inom demensvård. Humanas kundundersökning Humanas verksamheter genomför årligen en kvalitetsundersökning för att mäta hur väl vi lever upp till våra höga ambitioner på området kundnöjdhet H mnanas kundundersökning genomfördes under våren Undersökningsresultatet, visar på ett förbättrat betyg år 2013 jäm fört med 2012 och arbetet fortsätter. Uppdragsgivarens E n nöjd kund index undersökning genomfördes på dagverksamheten Pilevallen och utifrån detta sattes mål upp om hur vi ska bibehålla den höga kundnöjdheten samt hur vi kan öka den ytterligare. Avvikelsehantering Under 2013 har vi haft 8 st. klagomål från vårdtagare/närstående. Klagomålen ses som en viktig del i vår verksamhetsutveckli.ng. Klagomål/ synpunkter har handlat om brist på signeringslista då anhöriga inte har kunnat följa vad som gjorts. O tillfredsställande städning hos boende samt avsaknad av gem ensamhetsutrymme. Klagomålen har bemötts muntligt och skriftligt och bedöms vara avslutade. Inga Lex Maria har inlämnats under 2013 och en Lex Sarah anmälan har länmats till socialstyrelsen för vidare utredning, denna utredning resulterade i att korrekta åtgärder vidtagits och ärendet avslutades Kvalitetsberättelse 2013 Version 1.0

20 Humana Förbättringsområden framåt Under 2014 kommer vi att arbeta med att följa upp socialdokumentation, arbete med de nationella riktlinjerna samt avsaknad av signering på såväl HSL-ordinationer samt SoL-beslut. Vi kommer att på nytt starta upp vårt kvalitetsråd där ledningsgruppen ingår tillsammans med utvalda undersköterskor från varje enhet samt nattpersonal ska ingå. Här kommer vi att lägga fokus på hur vi kan samarbeta mellan våra enheter och på så sätt öka kvaliten för våra boende. Kvalitetsberättelse 2013 Version 1.0

21 Attendo~ 1 (15) Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse för Attendo Magnoliagården Marcus Larsson, Regional verksamhetschef Marie Molander, T.f verksamhetschef Susanne Elofsson HSL ansvarig sjuksköterska IOFILSS/ÄO/ Riktlinjer Kvalitet/kapitel Utfärdad och Godkänd av: Kvalitetsavdelningen Utgåva: l Datum:

22 Attenda 00)0 2(15) Innehåll ÖVERGRIP ANDE MÅL... 3 ANSV ARSFÖRDELNING... 4 STRUKTUR OCH UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING... 4 HUR PATIENTSÄKERHETSARBETET HAR BEDRIVITS OCH VILKA ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS... 5 HUR DET SYSTEMA TISKA KV ALlTETSARBETET HAR BEDRIVITS OCR VILKA ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS... 6 UPPFÖLJNING... 8 SAMVERKAN... 9 RISKANALYS RAPPORTERINGSJUKSKÖTERSKESKYLDIGHET SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL SAMVERKAN MED BRUKARE OCH NÄRST ÅENDE RESULTAT ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KOMMANDE ÅR IOF/LSS/ ÄO/ Riktlinjer Kvalitet/kapitel Utfårdad och Godkänd av: K valiletsavdelningen Utgåva: l Datum:

23 Attenda CXiO 3( 15) Sammanfattning De viktigare åtgärderna vi genomfort under året får att säkra patientsäkerheten och verksamhetens kvalitet: Arbetet med avvikelser, händelse- och riskanalyser och klagomål från den enskilda individen sker löpande får att enheten skall kunna arbeta med att forbättra verksamheten och åtgärda eventuella 1isker samt erbjuda god omvårdnad. Kontinuerligt arbete infår egenkontroll utfors under hela året. Samtliga medarbetare på verksamhetens demensenheter har genomgått demensutbildning. Omvårdnadspersonal har genomgått en utbildning i läkemedelshantering och fall prevention. Mål med att bibehålla verksamhetens goda resultat i egenkontrollen och minska antal händelser gällande fall och läkemedel har uppnåtts. Övergripande mål SFS 2010:659,3 kap. l och SOSFS 20 Il :9, 3 kap. l I verksamheten fanns ett behov av vidare kompetensutveckling inom demens. Alla medarbetare på Magnoliagården, erbjöds att gå. Utbildningen var obligatorisk får medarbetare på demensenheterna. Detta for att leverera hög kvalitet i omsorgsarbetet genom kompetensutveckling av medarbetare inom demens. Alla medarbetare på Magnoliagården som innehar delegering, genomgår en årlig delegeringsutbildning, där deras delegering förnyas. Praktisk brandutbildning, genomfordes under hösten. En kompetensutveckling inom brandskydd får alla tillsvidareanställda medarbetare. Våra semestervikarier får genomgå en introduktionsutbildning inf6r Magnoliagårdens sommarsemestrar, målet är att våra sommarvikarier ska få en säker introduktion for att säkerställa trygghet hos våra kunder på avdelningarna. Kvalitetsmål får 2013 var att bibehålla verksamhetens goda kvalitet med minst 99 % på egenkontrollen. Detta genom att systematiskt fålja upp både SOL och HSL dokumentation samt fortlöpande arbeta med att uppdatera och utveckla verksamhetens lokala rutiner. Inventering och investering har gjorts av nya sängmadrasser till vårdsängar. Inventeringsarbetet kommer fortsätta in på år Fortsatt arbete med att forstärka teamledarens kvalitetsansvar på avdelningarna genom att tydliggöra uppdraget med hjälp av ett skriftligt åtagande med dokumenterad uppföljning med samtliga teamledare. IOF/LSS/ÄO/ Riktlinjer Kvalitet/kapitel Utfårdad och Godkänd av: K valiletsavdelningen Utgåva: l Datum:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo Datum och ansvarig för innehållet Maria Westling 2015-03-01 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Angela Wallin Källreda gruppboende 14.12.30 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN 2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-27 Patrik Sjösten Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten Patientsäkerhetsberättelse för Agaten År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2014-03-01 Ann-Charlotte Adamsson Verksamhetschef Agaten Omsorg Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan 2015-02-20 Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20 februari 2015 Helene Yxhammar Verksamhetschef Vardaga äldreomsorg Sveagatan Mallen är anpassad av Vardaga

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-15 Per-Olov Strid, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS Fruktvägens Gruppboende Målargränds Serviceboende Långgatans Gruppboende Varpvägens Gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 15/2-2015 Verksamhetschef

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-20 Birgitta Söderström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stigslunds Äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Stigslunds Äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Stigslunds Äldreboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 140313 Bo Österholm Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården

Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården År 2013 Mia Matthed 2014-01-31 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2013-11-28 Innehållsförteckning

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan

Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-16 Eija Sjödin Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Nymilen. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2013. Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15

Nymilen. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2013. Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Nymilen År 2013 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet 2014 01 10 Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet År 2013 Datum och ansvarig för innehållet Liss-Marie Nyström Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-14 Ann-Sophie Rudolph verksamhetschef Gabriels gård KVALITETSAVDELNINGEN UE, UD 2012-12 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 LINDEGÅRD PROFILBOENDE Suzanne Habra Verksamhetschef 2014-01-31 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Furans gruppboende

Patientsäkerhetsberättelse för Furans gruppboende Patientsäkerhetsberättelse för Furans gruppboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet Christina Edholm och Britt-Inger Kajnäs Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011

PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 PATIENTSÄKERHETS BERÄTTELSE ÅR 2011 120401 Inger Andersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanna Wahlman-Sjöbring Verksamhetschef stöd och omsorg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Augustendals äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Augustendals äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Augustendals äldreboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2013-12-27 Maria Gustavsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2011 2012-01-27 Verksamhetschef Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Maria Gustavsson verksamhetschef Gabriels gård Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 2012 02 29 Ylva Larsson Områdeschef Sammanfattning Under 2011 har division vård och omsorg samverkat med andra vårdgivare: Samarbete med framtagande

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-03-01 Susanna Wahlman-Sjöbring, Verksamhetschef Inger Andersson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013 Aleris omsorg. Trygghetens vård- och omsorgsboende

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013 Aleris omsorg. Trygghetens vård- och omsorgsboende Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2013 Aleris omsorg Trygghetens vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Övergripande mål och strategier... 3 2.1 Stöd, vård, behandling

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Broby Gård

Patientsäkerhetsberättelse för Broby Gård Patientsäkerhetsberättelse för Broby Gård År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-20 Mimmi Hellström Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Risk- och avvikelsehantering Denna riktlinje behandlar endast risker och avvikelser i hälso- och sjukvården och gäller inte andra

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Inom verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen (inklusive äldreomsorg), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Beslutad av stadsdelsnämnden 2012-08-23 SID 2(18) 1 Inledning... 3 2 Stockholms

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse 2013 2014-02-17 Sammanställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Perry 1 Organisation för patientsäkerhetsarbetet, patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Stiftelsen Josephinahemmet. Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska

Stiftelsen Josephinahemmet. Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska Stiftelsen Josephinahemmet Anke Budweg Verksamhetschef och Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska Patientsäkerhetsberättelse 2014 0 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Blackebergs äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Blackebergs äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Blackebergs äldreboende 2012 Datum och ansvarig för innehållet 20130117 Katarina Romehed Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Sammanställt av Karin Stenmark, MAS Vännäs kommun Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Perstorps kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Perstorps kommun Patientsäkerhetsberättelse för Perstorps kommun 2012 2013 02 25 Eva Björk Medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehåll: Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 RONNEBY KOMMUN Verksamhetsbeskrivningens syfte Dokumentet ska klargöra varför vi finns till och för vilka samt vilka resurser som finns i

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Carina Mattsson Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer