SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007"

Transkript

1 SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007

2 Innehåll 1 VD har ordet 2 Strategi och vision 2 Definition av hållbarhet 2 Risker och möjligheter 2 Hållbarhetsansats 3 Indikatorer 4 Intressentdialog 6 Ekonomisk hållbarhet 6 SJ är med och formar samhällsutvecklingen 8 Regionförstoring 8 Infrastruktur och underhåll 9 Miljö ett ständigt fokusområde 9 Miljöutbildade och informerade medarbetare 10 SJ uppfattas som det mest miljöanpassade resealternativet 10 Hög energieffektivitet i tågtrafiken 11 Minimala utsläpp av luftföroreningar 12 Låg miljöpåverkan från inköp av varor och tjänster 12 Resurshushållning och källsortering 14 Social hållbarhet 14 Baskvalitet kunden i fokus 16 Kundmötet 16 Företagskunder 16 Kundtjänst och Kundombudsman 16 Nöjd-Kund-Index 17 Medarbetarundersökning och Småskalighet 17 Ledarskap och kompetensutveckling 18 SJ Service Academy 18 Mångfald och jämställdhet 20 Hälsa och arbete 21 Bestyrkanderapport 22 Korsreferenstabell 26 Redovisningsprinciper 28 Definitioner SJ fick andra pris i reklamtävling för sin miljökampanj under 2007 Den 14 november delades årets 100-wattare ut. 100-wattaren är en reklamtävling som anordnas av Sveriges Annonsörer som både mäter kreativitet och effekt av reklamen. SJ vann en 75-wattare i kategorin "Konsumentreklam" med den miljökampanj som vi har haft rullande under Kampanjen innehåller helsidesannonser, pluggar, radioreklam, TV-reklam och utskick till företag. Hållbarhetsinformation kan beställas från: SJ AB, Kommunikation, Stockholm Kompletterande information om håll barhet är tillgänglig via Vid frågor hänvisas till Martin Andersson vid Stab Ekonomi,

3 VD har ordet Genom att knyta ihop städer och regioner är det svenska järnvägsnätet och SJ viktiga beståndsdelar i det transportsystem som är grundläggande för samhällets funktion. SJ skapar möjligheter för människor att arbetspendla och resa på ett miljövänligt och hållbart sätt. SJs verksamhet är i grunden hållbar Tåget är det mest energieffektiva färdmedlet. Resor med SJs eltåg är certifierade för Bra Miljöval. Den el som köps in till SJs eltåg kommer från förnybara energikällor. Genom att de senaste åren ha tagit marknadsandelar från flyg och buss har SJ bidragit till en miljövinst för samhället som helhet. SJs verksamhet berör många. Detta ställer höga krav på att SJ uppträder med god etik och ansvarsfullt på alla nivåer i organisationen och gentemot våra intressenter. SJ är sedan 2006 medlem i Globalt Ansvar, vilket innebär att vi åtar oss att verka i enlighet med de tio principerna i FNs The Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag. Dessa tar fasta på engagemang och kunskap om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruptionsbekämpning och miljöhänsyn. För att lyckas i arbetet med hållbar utveckling är det viktigt att ha engagerade och miljömedvetna medarbetare som trivs på SJ och bemöter kunder på ett professionellt sätt. SJ har under de senaste åren i flera projekt arbetat aktivt för att förbättra arbetsmiljön och har även lyckats sänka sjukfrånvaron. SJ genomför under 2008 en förändring för vår servicepersonal. Genom att organisera verksamheten i mindre grupper vill vi synliggöra våra medarbetare och ge dem bättre möjligheter att påverka. Ett sammantaget syfte är att förbättra kundmötet genom mer utbildning, uppföljning och coachning. Trender Under de senaste åren har allmänhetens intresse för hur människans aktiviteter påverkar klimatet och miljön ökat. Det har fått till följd att resenärer i ökad utsträckning efterfrågar miljövänliga resealternativ. Att erbjuda ett sätt att resa med liten miljöpåverkan har därmed blivit en konkurrensfördel för SJ. En ytterligare trend är att företag förväntas att redovisa sitt sociala ansvarstagande. Vi välkomnar denna utveckling genom den positiva effekt detta får både för samhälle och miljö. Det stimulerar oss till att kontinuerligt mäta och förbättra vårt arbetssätt då vi får goda möjligheter att jämföra oss med andra företag. SJ har under de senaste åren haft en stark finansiell utveckling, vilket gör att vi kan investera i nya snabba tåg med ökad komfort för våra resenärer och ännu bättre miljöprestanda. Genom snabbare transporter möjliggörs dessutom en funktionell regionförstoring som gynnar hela samhället. Vår ambition är att fortsätta vara framgångsrika och se till att så många som möjligt reser med oss. På detta sätt bidrar vi till en hållbar utveckling. Jan Forsberg Verkställande Direktör SJ Hållbarhetsredovisning

4 Strategi och vision För SJ innebär hållbarhetsarbete att vi i vår dagliga verksamhet integrerar ekonomisk lönsamhet med socialt och miljömässigt ansvarstagande. Ett starkt SJ bidrar till en hållbar utveckling och nöjda kunder är en förutsättning för att vi ska vara framgångsrika. Detta kräver att vi ger bra service och levererar en hög kvalitet i vår verksamhet. Hur nöjda kunderna är med våra tjänster och vår service mäts kontinuerligt genom Nöjd-Kund-Index-undersökningar (NKI). Resultat från dessa undersökningar hjälper oss att utveckla vårt erbjudande. Definition av hållbarhet SJ definierar hållbar utveckling i enlighet med Brundtland-kommissionen (1987), det vill säga att: samhällsutvecklingen ska kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Ett centralt begrepp i hållbarhetssammanhang är resurshushållning, vilket för SJ innebär en effektivisering av energianvändning, arbete med klimatpåverkan och återvinning av förbrukat material. Risker och möjligheter SJs starka position innebär en bra utgångspunkt för att arbeta vidare med hållbarhetsfrågor och ytterligare stärka vårt miljömässiga och sociala ansvarstagande. Ett aktivt hållbarhetsarbete för SJ innebär även att verka för att våra leverantörer tar ansvar för miljö- och sociala frågor. Detta åstadkommer vi främst genom att ställa hårda krav vid upphandlingar. Under senare år har resandet med SJ ökat väsentligt och vårt mål är att ännu fler ska resa med oss i framtiden. Vi ser redan idag att järnvägsstrukturen är mycket hårt belastad i högtrafik. En ökad efterfrågan i högtrafik från olika aktörer att använda Banverkets spår medför sannolikt att trängseln på spåren kommer att kvarstå. Regeringen har beslutat att Citybanan ska byggas, vilket kommer att innebära två nya spår genom Stockholm. Detta är mycket viktigt inte bara för Mälardalen utan för hela Sverige, då det möjliggör mer tågtrafik, förbättrad kvalitet och ökad punktlighet. I väntan på att Citybanan står färdig måste emellertid SJ arbeta utifrån de förutsättningar som finns. Genom att investera i nya fordon och skapa bättre kvalitet i underhållsverksamheten kan driftsäkerheten ökas. Genom systematisk uppföljning av kvalitetsbrister finner vi underlag för ytterligare åtgärder. Vi har under senare år, tack vare en mer efterfrågestyrd och dynamisk prissättning, blivit bättre på att fylla våra tåg, framförallt i lågtrafik. Den högre beläggningsgraden innebär ett bättre resursutnyttjande och därigenom även en bättre miljöprestanda. Genom att koppla ihop tågen till längre enheter finns samtidigt utrymme för att ytterligare öka kapaciteten. Hållbarhetsansats SJ har sedan länge arbetat aktivt i många hållbarhetsfrågor. Till grund för SJs arbete med hållbarhetsfrågor ligger ett antal policys och riktlinjer, vilka återfinns på En aktiv intressentdialog är ett verktyg för att identifiera SJs mest prioriterade hållbarhetsfrågor. Som ramverk för hållbarhetsredovisningen tillämpas tredje generationen av Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G3 (www. globalreporting.org). Dessa riktlinjer är allmänt vedertagna bland större företag och tillämpning av G3 förbättrar jämförbarheten med andra företag. Enligt GRIs riktlinjer för hållbarhetsrapportering ska bolag ange till vilken nivå organisationen följer riktlinjerna. SJ har valt att för 2007 applicera nivå B+. SJ utför en självutvärdering gentemot GRIs riktlinjer G3. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har bestyrkt utvalda indikatorer och nivågranskat SJs hållbarhetsredovisning, vilket bekräftar den självutvärdering som placerar SJ på nivå B+. Symbolerna anger att SJ hävdar att Hållbarhetsredovisningen är utformad enligt GRI nivå B+ och att detta bestyrkts genom en oberoende granskning. 2 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

5 Strategi och vision Indikatorer SJs ansats är att genom ett aktivt hållbarhetsarbete bidra till att förverkliga vår vision Alla vill ta tåget! och därigenom bidra till en mer hållbar miljö- och samhällsutveckling. Vår uppgift är att fortsätta vara framgångsrika och att se till att så många som möjligt reser med oss. SJs koncernledning har valt ut ett antal indikatorer kopplade till hållbarhet, vilka anses centrala för att under de närmaste åren föra hållbarhetsarbetet framåt. En fortsatt uppgift för SJ är att definiera långsiktiga mål inom hållbarhetsområdet. Strategiska indikatorer Mål 2008 Ekonomisk presentation Personkilometer (milj) Avkastning på eget kapital efter skatt (%) 49,8 11,5 14,1 10 Soliditet (%) 31,7 33,2 36,7 30 Miljöindikatorer Energieffektivitet eltåg (kwh/personkm) 0,10 0,10 0,09 Totala utsläpp av koldioxid (ton CO 2 ) 1) Totala utsläpp av koldioxid (g/personkm) 1,50 1,26 1,36 Sociala indikatorer Anställda Nöjd-Medarbetar-Index (%) Anställda Sjukfrånvaro (%) 8,8 7,7 6,8 6,0 Produktansvar Nöjd-Kund-Index (%) 1) Produktansvar Punktlighet (%) ) Indikator bestyrkt av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Hållbarhetsansats Extern påverkan Interna riktlinjer och Policys Intressenter Kommunikation Utvärdering SJ Hållbarhetsredovisning

6 Strategi och vision SJ strävar efter att ha en dialog med intressenterna. En professionell och transparent intressentdialog är också ett viktigt verktyg för att identifiera möjligheter till att förbättra verksamheten. Urvalet av intressenter är gjort utifrån de värden som skapas i relationen mellan SJ och respektive intressentgrupp. Vid urval av intressenter har även indirekta effekter beaktats. Intressentdialog Ägare Möten, Årsstämma, Styrelsearbete Kunder/ Möten i den dagliga verksamheten, Resenärer Försäljning, Marknadsföring, Kundundersökning Möten med länsoch kommunpolitiker Regionalpolitiker/ Trafikhuvudmän Samhälle Samhällsdebatt Medarbetarundersökning, Utvecklingssamtal, Utbildning, Direktkontakt Chef/Medarbetare Medarbetare Upphandling, Förhandling, Leverantörer/ Uppföljning/Kvalitetsmätning Samarbetspartners Kommunikation, Intervjuer Medier 4 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

7 Strategi och vision Intressentdialog Samhälle SJs verksamhet angår många, då Sveriges järnvägsinfrastruktur är en nationell tillgång som de flesta samhällsmedborgare är delaktiga i. SJ har ett ansvar att förvalta sin roll på ett bra sätt och därigenom skapa värde för ägare, individer och miljö. Detta innefattar att leverera bästa möjliga upplevelse till våra resenärer så att så många som möjligt väljer att ta tåget. Kunder/resenärer Att förbättra upplevelsen för våra resenärer är ett viktigt uppdrag. Det är grundläggande att våra tjänster håller god kvalitet samt att vi möter våra kunder på ett professionellt sätt. Vid nyanskaffning av fordon görs kundundersökningar i syfte att anpassa våra tåg efter resenärernas behov. Kundundersökningar genomförs löpande, bland annat ombord på våra tåg och hos våra reseagenter. Dessa kundundersökningar hjälper oss att identifiera prioriterade områden där vi kan förbättra oss. Till SJs kundtjänst kan resenärerna vända sig för synpunkter eller reklamationer. Det finns även en Kundombudsman som hjälper resenärer. En viktig del av Kundombudsmannens arbete är att lyssna på resenärernas synpunkter och önskemål så att SJ kan bli ännu bättre. Medarbetare För att våra medarbetare ska känna tillfredställelse och engagemang i sitt arbete krävs ett bra ledarskap och att mål och vision med verksamheten är tydligt kommunicerade. SJ genomför medarbetarundersökningar som utvärderar med arbetarnas situation, vilka är viktiga som underlag i arbetet med att förbättra arbetsmiljön. Regionalpolitiker/trafikhuvudmän Alla landsting har genom sina trafikhuvudmän (THM) rätt och skyldighet att organisera och bedriva kollektivtrafik inom sina geografiska ansvarsområden. SJ utför sådan trafik i ett antal avtal med THM. Utöver detta förs en kontinuerlig diskussion om tidtabeller och tågutbud med THM för att den samlade trafiken på bästa sätt ska möta resenärernas efterfrågan. Ägare Dialogen sker bland annat genom att ägaren formulerar finansiella mål för SJs verksamhet och är representerad i SJs styrelse. Målet att skapa värde medför krav på långsiktighet, effektivitet, lönsamhet, utvecklingsförmåga samt ett miljömässigt och socialt ansvarstagande, precis som för andra företag som driver kommersiell verksamhet. Leverantörer/samarbetspartners Vi arbetar dagligen i nära samarbete med våra leverantörer inom underhåll, service och städning för att säkerställa att våra tåg är hela och rena. Kontakten med leverantörerna innefattar en fortlöpande dialog och förhandling, men även kontroll av utförda tjänster. Banverket äger och förvaltar spåren samt fördelar tåglägen mellan olika operatörer. Ett väl fungerande samarbete med Banverket är av stor betydelse då vi med gemensamma åtgärder kan förbättra punktligheten och verka för att Sveriges järnvägsinfrastruktur används på ett optimalt sätt. Medier Medierna har i dagens samhälle en viktig roll inte minst genom förmedling av nyheter och information. SJ är ett öppet och transparent företag som agerar proaktivt och vill skapa förtroende för verksamheten och delta i samhällsdebatten. SJ strävar därigenom efter att vårda och förbättra en god relation till samtliga intressenter. SJ Hållbarhetsredovisning

8 Ekonomisk hållbarhet SJ bidrar till Sveriges konkurrenskraft på alla nivåer. Ekonomisk styrka är en förutsättning för vi ska kunna satsa på att utveckla vår verksamhet och vårt miljömässiga och sociala ansvarstagande. Ägarens uppdrag är att SJ ska vara ett modernt reseföretag som i alla avseenden och uthålligt agerar affärsmässigt. SJs verksamhet är konkurrensutsatt och har samma förutsättningar och krav på verksamheten som andra kommersiella aktörer. Ägarens långsiktiga finansiella målsättning för SJ är en soliditet på 30 procent och en avkastning på eget kapital efter skatt på 10 procent. De ekonomiska målen ska vara av långsiktig karaktär och därmed gälla över en konjunkturcykel. SJs utdelningspolicy innebär att ordinarie utdelning ska uppgå till en tredjedel av årets vinst efter det att soliditetsmålet har uppnåtts. Syftet med de ekonomiska målen är att: Säkerställa värdeskapande genom att styrelse och företagsledning arbetar mot ambitiösa och långsiktiga mål. Uppnå kapitaleffektivitet genom att tydliggöra kostnaden för eget kapital. Hålla bolagets finansiella risk på en rimlig nivå. Tillförsäkra ägaren en direktavkastning genom hållbara, förutsägbara och rimliga utdelningar med hänsyn tagen till bolagets framtida kapitalbehov och finansiella ställning. SJs affärsidé har ett tydligt hållbarhetsfokus, nämligen att SJ erbjuder Effektivt och miljövänligt resande. Även målbilden inkluderar dessa aspekter Ett modernt, lönsamt och kundnära reseföretag. Genom att en stor del av företagets vinst återinvesteras i verksamheten, i form av nya snabba tåg eller i vidare- och nyutveckling av tjänster och produkter, innebär ekonomisk framgång att vi kan erbjuda ökad komfort för våra resenärer och en förbättrad miljöprestanda. SJ är med och formar samhällsutvecklingen SJ har en viktig roll i samhället genom att skapa möten och föra människor samman i olika miljöer. Med ett attraktivt utbud och dynamiska priser samt genom att erbjuda ett miljövänligt och avkopplande resande för så många som möjligt vill vi vara med och bidra till en positiv utveckling för hela Sverige. Snabba och bekväma tågförbindelser har stor betydelse för många orter i Sverige. SJ för regelbundna samtal med olika intressenter om tågutbud och tidtabeller. En öppen dialog och goda relationer med omvärlden är avgörande för vårt anseende och vår förmåga att påverka. SJ strävar efter att verka för att investeringar Förädlingsvärde SJ-koncernen (MSEK) Intäkter Intressent Nettoomsättning Kunder Kostnader Underhållskostnader Leverantörer El och Infrastruktur Banverket Personalkostnader Medarbetare Övriga kostnader Leverantörer Finansnetto Banker Utdelning Ägare 150 Skatt 1) Samhället/staten Investeringar Fordonsinvesteringar Leverantörer ) Skatt har inte erlagts, då SJ har förlustavdrag. 6 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

9 Jag tar tåget så ofta som möjligt Joakim har varit på möte med jobbet i Nässjö och är på väg tillbaka till Stockholm. Vi har köpt årskort på tåget via jobbet, och ett bakomliggande argument för det är naturligtvis att det är miljövänligt. SJ Hållbarhetsredovisning

10 Ekonomisk hållbarhet görs där de skapar störst nytta för alla. Det är angeläget att samhället fortsätter att satsa på järnvägen och därmed det hållbara samhället. Regionförstoring Persontrafik på järnväg har utvecklats mycket under de senaste decennierna. Nya fordonsgenerationer har introducerats och dessa kör med högre hastighet än de fordon som har ersatts. Tidsåtgången är en viktig faktor för våra kunder, avseende både längre resor och pendlingsresor. I kombination med tågets goda tillgänglighet och bekvämlighet är utvecklingen med kortare restider en av huvudförklaringarna till att fler reser med SJ idag än någonsin tidigare. Medelhastigheten för det snabbaste tåget på sträckan Stockholm Göteborg har mellan åren 1980 till 2007 ökat med cirka 45 procent. Under samma tid har antalet resande på denna sträcka ökat med cirka 60 procent. För ökad tillväxt inom tågnäringen är därför ökade hastigheter och därigenom kortare restider av central betydelse. Snabbare restid vid längre resor innebär i första hand att tågets konkurrenskraft förstärks gentemot flyg och buss. Numera går det att resa mellan Göteborg Stockholm på 2 timmar och 45 minuter, vilket medför att våra resenärer sparar mycket tid genom att resa med tåg istället för med bil. För pendlingsresor kan kortare restid ha stor effekt på samhällsutvecklingen. De områden i Mälardalen man nu kan resa till eller från inom en timme, är större än de var Det är idag i större utsträckning möjligt för människor att bo och arbeta på olika orter. Genom att förkorta avståndet mellan människor och orter bidrar SJ till en miljömässigt hållbar regionförstoring och underlättar fortsatt utveckling av den svenska ekonomin. Infrastruktur och underhåll Verksamheten i ett järnvägsföretag är starkt beroende av infrastrukturen. Kring storstäderna är järnvägen genom sin stora kapacitet, sin låga miljöpåverkan och sitt begränsade markbehov viktig för att klara behovet av transporter. Sveriges storstäder kommer att få svårt att växa utan ett väl fungerande järnvägsnät. Det är därför avgörande för framtiden att infrastrukturen planeras och byggs ut så att framkomligheten i de trafikstarka stråken ges den prioritet som motiveras av effekten på hela samhället. Regionförstoring Genom att förkorta avståndet mellan människor och orter bidrar SJ till en miljömässigt hållbar regionförstoring och underlättar för fortsatt utveckling av den svenska ekonomin. Sala Enköping Västerås Eskilstuna Bålsta Strängnäs Södertälje Uppsala Arlanda Norrtälje Stockholm Katrineholm Flen Gnesta Vagnhärad Västerhaninge Nynäshamn Nyköping Norrköping Oxelösund km Figuren illustrerar hur långt en resenär hinner förflytta sig på en timme med utgångspunkt från Stockholm. 8 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

11 Miljö ett ständigt fokusområde Forskare världen över är eniga om att den klimatförändring vi ser effekterna av idag, är ett resultat av mänsklig aktivitet under en längre tid. För att kunna bromsa och även vända den negativa utvecklingen krävs det att vi gör förändringar i vår livsstil och våra medvetna val i vardagen. SJ har länge arbetat med fokus på miljöfrågorna. När samhället ökar efterfrågan på ett miljöanpassat sätt att resa, står SJ därför redo att leverera ett transportsätt med minimal miljöpåverkan. Att ta tåget istället för bilen eller flyget är ett medvetet val som är betydelsefullt och positivt för miljön. Varje enkelresa Stockholm Göteborg som görs med tåg istället för bil minskar utsläppen av koldioxid med cirka 45 kg, om två personer åker i bilen. Resan med tåg ger koldioxidutsläpp som motsvarar en förbrukning av endast 3 ml bensin. Att välja tåget är ett enkelt sätt att minska sin egen miljöpåverkan. SJ arbetar målmedvetet för att minska bolagets inverkan på miljön. Detta innebär ett långsiktigt miljöarbete och att miljöfrågor ges hög prioritet inom företaget. Miljöarbetets tyngdpunkter kan hänföras till sex områden: Miljöutbildade och informerade medarbetare. SJ uppfattas som det mest miljöanpassade resealternativet. Hög energieffektivitet i tågtrafiken. Minimala utsläpp av luftföroreningar. Låg miljöpåverkan från inköp av varor och tjänster. Resurshushållning och källsortering. Miljöutbildade och informerade medarbetare SJ arbetar inom miljöområdet utifrån ett ledningssystem baserat på ISO 14001, som bygger på att ständiga förbättringar ska uppnås genom att skärpa målen och förbättra rutinerna för att minska vår miljöbelastning. SJs miljöenhet utför årligen en miljöutredning för att uppdatera och följa upp betydande miljöaspekter och miljömål. Miljöledningsprocess Grundläggande miljöutredning Betydande miljöaspekter Miljöpolicy Årlig miljöutredning Miljömål Revision Miljöprogram Rutiner Praktiskt arbete Miljöutbildning och information Efterlevnad av lagar och förordningar Interna föreskrifter SJ arbetar inom miljöområdet utifrån ett ledningssystem baserat på ISO 14001, som bygger på att ständiga förbättringar ska uppnås genom att skärpa målen och förbättra rutinerna för att minska vår miljöbelastning. SJ Hållbarhetsredovisning

12 Miljö ett ständigt fokusområde Styrelsen och den verkställande direktören har det yttersta ansvaret för miljöarbetet på SJ. SJs miljöenhet driver aktivt det praktiska miljöarbetet och tar fram förslag på strategiska åtgärder. I organisationen finns ett miljönätverk som tar till vara åsikter och förslag och som träffas regelbundet för att utbildas och utbyta erfarenheter. Då stora delar av SJs miljöpåverkan är kopplade till fordonen så finns inom SJs Fordonsdivision ett särskilt miljöråd. SJs medarbetare är nyckelpersoner när det gäller att sprida miljöbudskapet vidare till kunderna. Därför är information och utbildning viktiga hörnpelare i SJs miljöarbete. Under 2007 har en interaktiv miljöutbildning för anställda tagits fram, vilken kommer att genomföras under SJs mål är att miljömedvetande ska genomsyra hela organisationen. SJ uppfattas som det mest miljöanpassade resealternativet Den globala uppvärmningen har fått stor uppmärksamhet i media, inom företag, i politiken och bland allmänheten. Med tanke på de miljökonsekvenser som visar sig mer och mer i människors närhet är det troligt att fler människor kommer att bli medvetna om vikten av att leva miljövänligt. I SJs ombordundersökning under 2007 var miljöskälet en av de främsta anledningarna till varför resenärerna valde tåget. Många företag har tagit initiativ till ett mer miljövänligt resande genom till exempel resepolicys, cykelpooler eller förmånskort för kollektivtrafik. SJ kan tillhandahålla uppgifter, som företagen kan använda i sin miljörapportering, om utsläpp för företagets samlade tågresor. SJs Miljökalkyl visar på individnivå hur mycket resan med SJ belastar miljön i jämförelse med andra transportslag och vad det beräknas kosta i pengar att åtgärda de miljöeffekter som uppstår. Kalkylen finns på SJs hemsida (www.sj.se/miljokalkyl). SJs vision är att Alla vill ta tåget! och under 2007 genomfördes en omfattande reklamkampanj med miljötema. Miljökampanjen tilldelades andra pris i Sveriges Annonsörers reklamtävling, där såväl kreativitet som effekt av reklamen vägdes in i bedömningen. SJ blev rankad som bäst i klassen, tillsammans med AstraZeneca, på att redovisa miljöpåverkan enligt Folksams ranking av företag i Klimatindex SJs resultat ansågs imponerande då det visade att företag från väg- och järnvägstransportbranschen, som inte brukar svara på frågorna, kan ha effektiva klimatredovisningssystem. Hög energieffektivitet i tågtrafiken SJ har under de senaste 15 åren bytt ut en stor del av sin fordonspark. SJs nya fordon är sammantaget så energieffektiva att de trots ökade hastigheter förbrukar mindre energi än de gamla fordon de ersätter. Från år 1993 till år 2006 har den genomsnittliga energianvändningen per personkilometer i SJs samlade trafik med eltåg minskat med 20 procent. Järnvägstransporter är energieffektiva, bland annat beroende på låg friktion då tågens stålhjul rullar mot rälsen. Luftmotståndet räknat Enkelresa Stockholm Göteborg, 1 person Utsläpp CO 2 växthuseffekt kg Utsläpp NO X försurande kg 0,20 0,15 Miljökostnad 1) kr ,0026 Tåg Buss Bil Flyg 0,10 0,05 0,00 0,01 Tåg Buss Bil Flyg ,0048 Tåg Buss Bil Flyg 1) Miljökostnad är kalkylvärden som tagits fram som värdering av luftföroreningar i samhället. Källa:SIKA Källa: SJs Miljökalkyl baserat på NTMs metoder och data, 10 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

13 Miljö ett ständigt fokusområde per passagerare blir lägre än för andra transportslag, då många reser tillsammans jämfört med till exempel i en bil. SJ arbetar för att minska energiförbrukningen ytterligare genom investering i nya tåg och förbättring av de tåg vi redan har i drift. Energiförbrukningen för tåg styrs till stor del av hur järnvägsfordonen är konstruerade. Vid introduktionen av X 2000 under 1990-talet ökades topphastigheten från 160 km/tim till 200 km/tim, vilket innebar högre energianvändning. Detta kompenserades av en mer strömlinjeformad utformning som medför ett lägre luftmotstånd. De nya fordonen har till skillnad från sina föregångare kapacitet att vid inbromsning återmata el till elnätet, ett effektivare komfortsystem och lägre luftmotstånd. Totalt använder ett X 2000 cirka 14 procent mindre energi jämfört med ett loktåg på samma sträcka, trots att X 2000 kör i högre hastighet. Trafiken med nya motorvagnar har stegvis ökat under det senaste decenniet. När Öresundsbron öppnades år 2000 började trafik med en ny generation energieffektiva motorvagnar, Öresundstågen. År 2002 började SJ, framför allt i Mälardalen, att använda moderna Reginatåg. Dessa håller nu på att ersättas av dubbeldäckare. Gemensamt för dessa motorvagnar är att de har lågt luftmotstånd och effektiva motorer. Den elektriska utrustningen sitter i huvudsak under golvet och det finns därmed plats för fler passagerare än i loktågen. Fordonen har också kapacitet att vid inbromsning fungera som generatorer och återmata el, som sedan kan utnyttjas av andra fordon. Beroende på trafikupplägg och fordonskonstruktion varierar återmatningen från cirka 8 procent för X 2000 på långlinjer med få stopp, upp till cirka 18 procent för Öresundstågen. Minimala utsläpp av luftföroreningar I nuläget körs 99 procent av SJs trafik med eltåg, vilket 2007 resulterade i en total energianvändning på 597 GWh (591). Detta motsvarar den årliga energiförbrukningen för Alvesta kommun. Denna energianvändning resulterar i utsläpp av koldioxid om endast 18 ton (44), vilket motsvarar koldioxidutsläppen från cirka sex personbilar under ett år. All el som köps in består av förnybar energi från vatten- och vindkraft och resor med SJs eltåg är märkta med Bra Miljöval. Mindre än 1 procent av SJs tågtrafik år 2007 drevs med dieseltåg, men de står för hela 30 procent (35) av koldioxidutsläppen. Endast diesel av miljöklass 1 används, vilket jämfört med andra dieselkvaliteter medför minskade utsläpp av framförallt svavel. Sedan 1995 har SJs koldioxidutsläpp från el- och dieseltåg minskat med cirka 70 procent, från cirka ton år 1995 till cirka ton år Under samma tidsperiod har resandet med SJ mätt i personkilometer ökat med över 30 procent. Minskningen av koldioxidutsläpp beror främst på att trafiken med dieseldrivna tåg har minskat, men även på att våra tåg är mer energieffektiva och att beläggningen på tågen har ökat. Största delen av SJs utsläpp av koldioxid, närmare 45 procent (41) år 2007, kommer från CO 2 -utsläpp koncernen, egentrafik och länstrafikavtal 2007, ton Eltåg 18 Dieseltåg Tågbuss 1) Ersättningstrafik 1) Hyrbil 1) 31 Taxi 1) 227 Tjänsteresor 60 Totalt ) Inköpta tjänster från buss-, taxi- och hyrbilsleverantörer. Förändring av energianvändning Effektivare komfortsystem Återmatning av bromsenergi Lägre rullmotstånd Lägre luftmotstånd Ökad hastighet Total energieffektivisering 14% Avser X 2000 i förhållande till Lok och Vagn vid 50% beläggning. Källa: KTH 4% 8% 3% 22% +22% SJ Hållbarhetsredovisning

14 Miljö ett ständigt fokusområde bussar och taxi som sätts in vid trafikstörningar. De släpper ut mer koldioxid än den sammanlagda el- och dieseltrafiken. Vi arbetar aktivt för att våra leverantörer ska använda förnybart bränsle. Övriga utsläpp kommer från personalens tjänsteresor samt inköpta tjänster från buss, taxi och hyrbilsleverantörer och står för cirka 24 procent av utsläppen. SJs totala koldioxidutsläpp på ton är mycket lågt i förhållande till det transportarbete som vi utför. Utsläppen uppgick under 2007 till 1,36 gram (1,26) per personkilometer. Tågdrift ger även upphov till andra luftföroreningar. De köldmedier som används i klimatanläggningar ombord på SJs tåg påverkar inte ozonlagret och vi har valt de alternativ som ger minst klimatpåverkan. Slitage av bromsblock och bromsbelägg vid mekanisk inbromsning med tåg skapar partiklar som kan ha en påverkan på hälsan, speciellt i tunnelmiljö. Bromsblock och bromsbelägg består av olika metaller som zink och koppar, men även av kompositmaterial. Förslitningen av bromsblock var 160 ton (204) och av bromsbelägg 114 ton (104) under Att minska förslitningen är ett av SJs utvecklingsområden och detta görs bland annat genom att öka användningen av elbromsar. Ökad användning av elbromsar ger dubbel vinst för miljön eftersom den, förutom att spara bromsarna, återmatar elenergi ut på nätet som kan användas av andra tåg på sträckan. Under 2007 initierade IVL Svenska Miljöinstitutet ett projekt kring partikelemissioner från järnvägen i samarbete med Charmec på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och med hjälp av SJ, Bombardier och Banverket. Partikelmätare har installerats på ett Reginatåg och syftet är att undersöka hälsoeffekter av korttidsexponering av partiklar i tunnelmiljö samt mekanismerna bakom partikelemissioner. De preliminära resultaten från den första delstudien tyder hittills inte på några påvisade hälsoeffekter. Låg miljöpåverkan från inköp av varor och tjänster SJ vill påverka sina leverantörer att minska sina transporter och att hushålla med resurser. Där det är möjligt ställer SJ vid upphandling krav på att leverantören ska vara miljöledningscertifierad. Vid underhåll och städning ställs krav på kemikalieanvändning och att leverantören redovisar hur arbetet med produktvalsprincipen utförs. Vid inköp bedöms leverantören utifrån miljökriterier som baseras på Miljöstyrningsrådets riktlinjer för hållbar upphandling. Kriterierna innefattar också att IT-utrustning ska vara energisnål, att förmånsbilar ska vara miljöbilar och att kaffe till kontor och bistro på våra tåg ska vara ekologiskt. Resurshushållning och källsortering Sedan 2004 har totalt 153 lok och vagnar från 1960-talet skrotats, varav åtta personvagnar under procent av allt material har källsorterats och återförts till kretsloppet, motsvarande drygt ton material. Endast porslin från handfat och WC-stolar gick till Energiförbrukningen vid underhåll av tåg har minskats vid införandet av ett nytt avisningssystem. Med tidigare avisningsystem tog det upp emot 10 timmar att avisa ett tåg och energiförbrukningen var mycket hög. Det nya systemet bygger på att varm miljöanpassad glykol används för att ta bort isen. Tåget kör över anläggningen långsamt och avisas i normala fall på cirka 30 minuter. Energianvändning för olika transportslag kwh/personkm 0,6 0,4 0,2 0,0 Tåg Buss Bil Flyg Förutsättningar: Tåg: X 2000 (50% beläggning) Buss: Euro3 (50% beläggning) Bil: Miljöklass 2000 (2 personer) Flyg: Boeing 737 (65% beläggning) Källa: KTH 12 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

15 Miljö ett ständigt fokusområde deponi. Det ekonomiska resultatet av återvinningen är försumbart, men för miljön är vinsten stor. Det krävs 3,5 gånger så mycket energi för att framställa järn ur malm jämfört med att återanvända järnskrot. När de nya regionaltågen, dubbeldäckarna, köptes in fanns miljöfrågan med i ett tidigt skede. Krav ställdes bland annat på hög energieffektivitet samt att det ska finnas en plan för hur tågen en dag ska återvinnas. Material och utformning valdes med hänsyn till ett livscykelperspektiv, där både miljö och funktion vägdes in. Vid upphandlingen valdes miljöskadliga ämnen bort. Hela kedjan är miljösäkrad, från upphandling och användning till skrotning. Ett omfattande arbete har pågått sedan 2006 med att införa källsortering i bistron ombord på alla tåg med servering. Hushållsavfall, pappersförpackningar, tidningar, PET/burkar och glas kan numera källsorteras ombord. Vi har även sett till att det vi säljer ombord är miljömässigt bra att återvinna. Under 2007 har det även pågått ett arbete med att förbättra och utveckla källsorteringen på SJs kontor. Vid SJs huvudkontor i Stockholm källsorteras exempelvis 91 (93) procent av allt avfall. Skrotning av tåg EXTERIÖR INTERIÖR Transformatorer Nytt råmaterial Fönsterglas Glas, glasull, isolering Smidesskrot (Boggi, hjul) Nytt råmaterial (Järnvägsvagnar, armering) Fragmenteringsskrot (Stolar, innertak, väggar) Järn Trä Stålverk Förbränning Lysrör och lampor Metall Glas Pulver Nytt råmaterial Ny produkt Destruktion Rostfritt stål (Hatthyllor, elementskydd) Metall till nya produkter Nytt råmaterial Energi Isolering Förbränning Energi Handfat och WC-stolar Deponi Gummi (Lister) Förbränning Energi Kabel Nytt råmaterial (vattenledningsrör, vattenkranar) Förbränning Energi Textilier (Gardiner) Återanvändning Trasmattor Metaller (Klädhängare, fönsterkarmar, skyltar) Koppar Mässing Aluminium Nytt råmaterial Nytt råmaterial Nytt råmaterial Golv (PVC-mattor) Förbränning Energi Bra Miljöval Den el som SJ köper kommer till 100 procent från förnybara energikällor, från vatten- och vindkraft. Genom att välja förnybar el bidrar SJ till en ökad efterfrågan på miljöanpassad energiproduktion. Sedan 1994 är resor med SJs eltåg märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval, som enligt Naturskyddsföreningen ställer de tuffaste miljökraven i världen. Kraven innefattar utsläpp, energianvändning och underhållsplaner, till exempel när det gäller kemikalieanvändning hos våra leverantörer. Kraven skärps efter hand vilket innebär att vi successivt måste utvecklas och bli ännu bättre för miljön för att klara kraven. En auktoriserad revisor kontrollerar årligen att kraven uppfylls. SJ Hållbarhetsredovisning

16 Social hållbarhet För att vi ska vara framgångsrika på kort och lång sikt krävs ett ansvarsfullt agerande gentemot kunder och medarbetare. Det handlar om att förbättra kvalitet och arbetsmiljö samt att ständigt söka nya vägar för att skapa ökat värde för kunder och utvecklingsmöjligheter för medarbetare. Inom SJ pågår en mängd aktiviteter som syftar till att förbättra kvaliteten för våra kunder. Under 2008 genomförs två stora förändringar som båda syftar till att förbättra kundmötet och medarbetartillfredställelsen, nämligen lanseringen av SJ Service Academy och Småskalighet. Eftersom vi är ett serviceföretag, har vi en mycket bred och tydlig kontaktyta gentemot våra kunder. Detta ställer höga krav på våra medarbetare. För att lyckas med att tillhandahålla bra service krävs att våra medarbetare är motiverade och har verktyg och kunskap. Baskvalitet kunden i fokus För att uppnå långsiktig lönsamhet och stärka tågets konkurrenskraft ytterligare, krävs att SJ kontinuerligt förbättrar kvaliteten på företagets tjänster. Begreppet baskvalitet utgår från kundens perspektiv och innefattar fyra områden: Hela och rena tåg Trafikinformation Trafiksäkerhet Punktlighet. Att tågen är hela och rena är grundläggande för kundens komfort och för den positiva bilden av SJ. Väl fungerande underhåll leder till färre inställda tåg och förbättrar punktligheten. Tydlig, relevant och lättillgänglig trafikinformation skapar enkelhet och trygghet för våra resenärer. Trafiksäkerheten är alltid den viktigaste parametern vid investeringsbeslut. Genom ett aktivt säkerhetsarbete kan antalet incidenter minimeras. Under 2007 var punktligheten, mätt som andelen tåg som ankommer till slutstation inom fem minuters avvikelse från tidtabell, 90 procent (90) i genomsnitt. SJ har en hög ambitionsnivå när det gäller punktlighet och är inte nöjd med punktligheten på vissa linjer. Cirka 40 procent av vår bristande punktlighet orsakas av faktorer som vi har direkt kontroll över. De viktigaste åtgärderna som SJ vidtar för att minska andelen försenade tåg innefattar ett nära samarbete med underhållsleverantörer, vilket innebär noggrann styrning i syfte att förbättra driftssäkerheten för SJs fordon. SJ inför under 2008 nya rutiner som medför förbättrade processer för uppföljning och styrning av fordon på individnivå. Cirka 60 procent av SJs förseningar orsakas av bland annat viltolyckor, nedfallna träd, strömavbrott och andra yttre omständigheter. Eftersom järnvägsnätet är mycket hårt belastat, framförallt i storstadsregioner vid högtrafik, kan förseningar som uppstår på en sträcka ofta påverka andra tåg i systemet och orsaka ytterligare förseningar. Punktlighet Punktlighet, % Alla SJs Tåg 1) X Fjärrtåg Regionaltåg Pendeltåg 1) ) Exklusive Stockholmståg. Sekundära störningseffekter, % Exogena faktorer 16 Infrastruktur 27 Fordon 26 Operatör Avgång/uppehåll, leverans, växling/sammansättning, personal. Infrastruktur Signal, spår/bana, el. Exogena faktorer Tillbud/olyckor, naturhinder. Planerade arbeten 13 Trafikledning 3 Operatör SJ Hållbarhetsredovisning 2007

17 Jag är beredd att betala något mer för tåget Anders är på väg från Karlskrona till Stockholm, och passar på att plugga på tåget. Jag kunde ha flugit, men jag tar mycket hellre tåget. Förutom att det är bättre för miljön kan jag också bättre utnyttja tiden till att plugga. SJ Hållbarhetsredovisning

18 Social hållbarhet För att uppnå större förbättringar i framtiden fordras ett nära samarbete med Banverket och andra trafikoperatörer. Under 2007 lanserade SJ tillsammans med AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) och Banverket ett program med 44 olika aktiviteter som tillsammans syftar till att halvera antalet försenade tåg fram till år Kundmötet Under 2008 läggs stort fokus på att förbättra kundmötet. Genom att ge medarbetarna bättre verktyg och utbildning vill vi förbättra den upplevda servicen. Tillförlitlig och snabb information är förtroendeskapande och en viktig del av kundmötet. All ombordpersonal kommer under 2008 att utrustas med handdatorer, vilket möjliggör bättre service, till exempel information om trafikstörningar och tågförbindelser i realtid. SJ vill erbjuda en kanalmix för försäljning och distribution som på bästa sätt ska möta kundens behov. Under senare år har nyttjandet av självbetjäningskanalerna, internet och biljettautomater, ökat kraftigt. Utöver detta värdesätter kunderna att kunna hitta information om tågförbindelser via internet. Cirka 25 procent av SJs resor säljs i samarbete med alla de stora resebyråkedjorna, bland annat genomförs gemensam bearbetning av kunder, säljaktiviteter och utbildning. Företagskunder Kunderna har olika behov vilket ställer krav på att organisationen är flexibel och anpassar erbjudanden och kommunikationen utifrån våra kunders skilda behov. Detta innefattar exempelvis att anpassa faktureringsrutiner och betalningslösningar efter kundernas önskemål. Företag ges ofta klara riktlinjer beträffande resealternativ genom organisationens resepolicy. SJ kan hjälpa sina kundföretag med att ta fram detaljerad statistik om miljökostnaden för företagets samlade resor. Att resenären har möjlighet att arbeta under resan ses som en stor fördel. Tågets starka miljöprestanda ses som allt viktigare i takt med att företag vill visa att de tar socialt och miljömässigt ansvar. Kundtjänst och Kundombudsman Kunden är vår bästa kvalitets- och produktutvecklare. Därför är det viktigt att snabbt och professionellt hantera frågor och ärenden då kunden reser. För ändamålet finns SJs kundtjänst som hanterar brev och samtal från våra kunder. För att skapa förtroende hos kunden krävs att kundtjänstmedarbetarna är väl utbildade och har en förmåga att se på frågeställningarna ur kundens synvinkel. Sedan 2006 har SJ tillsatt en Kundombudsman som hjälper kunderna med ärenden som kräver mer utredning. Kundombudsmannen står i nära kontakt med SJs ledningsgrupp. Nöjd-Kund-Index Vi på SJ är väldigt måna om att lyssna på våra kunder. Vi vill veta hur nöjda de är när de åker med oss. Det är också av stor vikt att få veta vad vi kan göra för att förbättra oss och hur vi ska prioritera i vår ambition att bli bättre. Därför satsar vi årligen stora resurser på att mäta Det är viktigt att vi hanterar våra resenärer på ett professionellt och serviceinriktat sätt genom hela värdekedjan. Försäljningskanaler 2007, % Övrigt 3 (4) Internet 40 (36) Biljettautomater 10 (10) Resebutiker och Callcenter 24 (27) Resebyråer 23 (23) 16 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

19 Social hållbarhet våra kunders nöjdhet i ett Nöjd-Kund-Index (NKI). Denna undersökning görs ombord på tåget, det vill säga kunderna tillfrågas i sanningens ögonblick, när de genomför sin resa. På så vis kan vi fånga upp alla nyanser i hur de upplever sin tågresa. Varje år mäts hur nöjda kunderna är med oss och våra erbjudanden, och hur väl vi har uppfyllt deras förväntningar. Resultatet sammanställs och redovisas som NKI. År 2006 introducerades en utökad version av NKI som ger mer utförlig information om kundernas inställning till oss. Under 2007 blev NKI 73 (71). Detta motsvarar svarsalternativ Bra, och visar att våra kunder i allmänhet är nöjda. Vi har under 2007 haft en stark resandeutveckling och våra kunder har blivit nöjdare, vilket är glädjande. Upplevelsen av komfort har visat sig ha stor inverkan på hur nöjd resenären är, det vill säga att tåget är bekvämt och att det finns bagageutrymme. Indexnivåerna ökar, vilket visar att kunderna är nöjda både med våra nyligen upprustade X 2000 samt våra dubbeldäckare. För informationsgivningen ombord på tågen ser vi en förbättring för 2007 jämfört med Dock kan vi förbättra oss med information vid trafikstörningar, där vi generellt får lägre betyg av våra kunder. Bemötandet ombord är också en viktig faktor för våra kunders tillfredsställelse med oss och även här noterar vi en ökning. Betyget är en framgång med tanke på att vi under året varit hårt ansträngda bemanningsmässigt, då kundantalet ökat väsentligt. Medarbetarundersökning och Småskalighet För att SJ ska nå affärsmålen krävs att medarbetarna har rätt förutsättningar och känner sig engagerade och delaktiga i verksamheten. För att beakta medarbetarnas synpunkter genomförs enkätundersökningar. Enkäterna fokuserar på att ta reda på medarbetarnas upplevelse av sin delaktighet och sina utvecklingsmöjligheter. Undersökningen är ett verktyg för identifiering av utvecklingspotential inom företaget och ligger till grund för ett flertal utvecklingsaktiviteter. Medarbetarindex har förbättrats något under de senaste åren. Alltjämt är resultatet inte tillfredställande. För att öka kund- och medarbetartillfredsställelsen genomför vi nu Småskalighet som innebär en förändring för vår frontpersonal. Vi skapar en trafikdivision med fokus på tågföring och en servicedivision där ombordarbetet utvecklas. Genom att organisera personalen i mindre grupper vill vi synliggöra våra medarbetare och ge dem bättre möjligheter att påverka sin arbetssituation. Ingen medarbetarundersökning har genomförts under 2007 på grund av denna omorganisation. Ledarskap och kompetensutveckling Alla medarbetare har ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och för att vår verksamhet fungerar. Detta förutsätter tydliga roller vad gäller ansvar och befogenheter. En av ledningens roller är att stödja, träna och utveckla chefer, arbetsledare och medarbetare på alla nivåer i företaget. Nöjd-Kund-Index (NKI) Utomordentligt bra Mycket bra Bra Medel Dålig Komforten Informationen Punktlighet Bemötandet Butiken Säljaren Stationen Prisvärd NKI för SJ totalt sett NKI-undersökningarna är genomförda av extern part. Varje post är separat, även NKI för SJ totalt sett. NKI för SJ totalt sett är bestyrkt av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. SJ Hållbarhetsredovisning

20 Social hållbarhet Under 2007 har arbetsplatsträffar med tema Medarbetarskap Det personliga engagemanget genomförts tillsammans med medarbetarna. Med hjälp av årliga medarbetarsamtal tillvaratar den närmaste chefen varje medarbetares kvaliteter så att han eller hon känner sig delaktig i verksamheten. SJ Service Academy SJ befinner sig i en expansiv fas och för att säkerställa framtida behov av medarbetare startas en egen utbildningsorganisation, SJ Service Academy, med inriktning på service, säljutbildningar och lokförarutbildningar. Med den nya akademin införs nya grundutbildningar för tågvärdar respektive säljare. Nyanställda tågvärdar och säljare genomgår en femveckors grundutbildning, som innefattar både teori och praktik. SJ Service Academy ska bidra till uppfyllelse av SJs mål, att förbättra kundmötet. För att säkerställa framtida behov av lokförare utformas och genomförs även lokförarutbildningar i egen regi. På detta sätt kan SJs efterfrågan på förare tillgodoses. Att starta SJ Service Academy är ett led i att förbättra medarbetartillfredsställelsen genom strukturerad kompetensutveckling. Mångfald och jämställdhet För SJ innebär mångfald att alla medarbetare ska ha samma förutsättningar oavsett kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller kulturell bakgrund. Vi ser medarbetarnas olikheter och etniska diversifiering som en tillgång som ska tas tillvara. Av jämställdhetspolicyn framgår att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Arbetsmiljö och organisation ska passa alla, oavsett kön. Det är inte acceptabelt med attityder, språkbruk eller beteenden som på något sätt kan uppfattas som diskriminerande eller kränkande. SJ har handlingsplaner där det framgår hur organisationen ska motverka och förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Under 2007 fanns inga rapporterade diskrimineringsincidenter. SJs mål är att med hjälp av ett långsiktigt och målmedvetet arbete få fler kvinnor att intressera sig för lokföraryrket. Som ett resultat av att SJ planerar att rekrytera många nya medarbetare under kommande år ser vi en god möjlighet att uppnå en större mångfald och en jämnare könsfördelning. Könsfördelning chefer, % Könsfördelning totalt, % Kvinnor, 33 (26) Män, 67 (74) Könsfördelning arbetsledare, % Kvinnor, 40 (37) Män, 60 (63) Kvinnor, 37 (36) Män, 63 (64) Medelålder Män Kvinnor Totalt Genomsnittlig anställningstid Män Kvinnor 10 9 Totalt Anställda uppdelat på ålder < > Totalt SJ Hållbarhetsredovisning 2007

Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett

Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett SJ AB ÅRSREDOVISNING 2005 Irina Lindqvist är glasblåsare. Hon älskar materialet och har som mål att kunna livnära sig som glaskonstnär i framtiden. Nu har hon hälsat på ett par studiekamrater som öppnat

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport SJ 10 SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport Innehåll SJ i korthet 1 Viktiga nyckeltal 2 2010 - ett utmanande år 3 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsöversikt 14 Koncernen - Rapport över totalresultat

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009 Pensionspengar med makt att förbättra framtiden Hållbarhetsredovisning 2009 Om redovisningen Detta är KPA Pensions andra hållbarhetsredovisning. Den är framtagen enligt de internationella riktlinjerna

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

Posten Hållbarhetsredovisning

Posten Hållbarhetsredovisning Posten Hållbarhetsredovisning 2005 Samarbetspartners sid 18 Medarbetare sid 20 Om Posten Posten är ett av Nordens största företag inom meddelande- och logistiktjänster. Med drygt 30 000 medarbetare och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer