SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007"

Transkript

1 SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007

2 Innehåll 1 VD har ordet 2 Strategi och vision 2 Definition av hållbarhet 2 Risker och möjligheter 2 Hållbarhetsansats 3 Indikatorer 4 Intressentdialog 6 Ekonomisk hållbarhet 6 SJ är med och formar samhällsutvecklingen 8 Regionförstoring 8 Infrastruktur och underhåll 9 Miljö ett ständigt fokusområde 9 Miljöutbildade och informerade medarbetare 10 SJ uppfattas som det mest miljöanpassade resealternativet 10 Hög energieffektivitet i tågtrafiken 11 Minimala utsläpp av luftföroreningar 12 Låg miljöpåverkan från inköp av varor och tjänster 12 Resurshushållning och källsortering 14 Social hållbarhet 14 Baskvalitet kunden i fokus 16 Kundmötet 16 Företagskunder 16 Kundtjänst och Kundombudsman 16 Nöjd-Kund-Index 17 Medarbetarundersökning och Småskalighet 17 Ledarskap och kompetensutveckling 18 SJ Service Academy 18 Mångfald och jämställdhet 20 Hälsa och arbete 21 Bestyrkanderapport 22 Korsreferenstabell 26 Redovisningsprinciper 28 Definitioner SJ fick andra pris i reklamtävling för sin miljökampanj under 2007 Den 14 november delades årets 100-wattare ut. 100-wattaren är en reklamtävling som anordnas av Sveriges Annonsörer som både mäter kreativitet och effekt av reklamen. SJ vann en 75-wattare i kategorin "Konsumentreklam" med den miljökampanj som vi har haft rullande under Kampanjen innehåller helsidesannonser, pluggar, radioreklam, TV-reklam och utskick till företag. Hållbarhetsinformation kan beställas från: SJ AB, Kommunikation, Stockholm Kompletterande information om håll barhet är tillgänglig via Vid frågor hänvisas till Martin Andersson vid Stab Ekonomi,

3 VD har ordet Genom att knyta ihop städer och regioner är det svenska järnvägsnätet och SJ viktiga beståndsdelar i det transportsystem som är grundläggande för samhällets funktion. SJ skapar möjligheter för människor att arbetspendla och resa på ett miljövänligt och hållbart sätt. SJs verksamhet är i grunden hållbar Tåget är det mest energieffektiva färdmedlet. Resor med SJs eltåg är certifierade för Bra Miljöval. Den el som köps in till SJs eltåg kommer från förnybara energikällor. Genom att de senaste åren ha tagit marknadsandelar från flyg och buss har SJ bidragit till en miljövinst för samhället som helhet. SJs verksamhet berör många. Detta ställer höga krav på att SJ uppträder med god etik och ansvarsfullt på alla nivåer i organisationen och gentemot våra intressenter. SJ är sedan 2006 medlem i Globalt Ansvar, vilket innebär att vi åtar oss att verka i enlighet med de tio principerna i FNs The Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag. Dessa tar fasta på engagemang och kunskap om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruptionsbekämpning och miljöhänsyn. För att lyckas i arbetet med hållbar utveckling är det viktigt att ha engagerade och miljömedvetna medarbetare som trivs på SJ och bemöter kunder på ett professionellt sätt. SJ har under de senaste åren i flera projekt arbetat aktivt för att förbättra arbetsmiljön och har även lyckats sänka sjukfrånvaron. SJ genomför under 2008 en förändring för vår servicepersonal. Genom att organisera verksamheten i mindre grupper vill vi synliggöra våra medarbetare och ge dem bättre möjligheter att påverka. Ett sammantaget syfte är att förbättra kundmötet genom mer utbildning, uppföljning och coachning. Trender Under de senaste åren har allmänhetens intresse för hur människans aktiviteter påverkar klimatet och miljön ökat. Det har fått till följd att resenärer i ökad utsträckning efterfrågar miljövänliga resealternativ. Att erbjuda ett sätt att resa med liten miljöpåverkan har därmed blivit en konkurrensfördel för SJ. En ytterligare trend är att företag förväntas att redovisa sitt sociala ansvarstagande. Vi välkomnar denna utveckling genom den positiva effekt detta får både för samhälle och miljö. Det stimulerar oss till att kontinuerligt mäta och förbättra vårt arbetssätt då vi får goda möjligheter att jämföra oss med andra företag. SJ har under de senaste åren haft en stark finansiell utveckling, vilket gör att vi kan investera i nya snabba tåg med ökad komfort för våra resenärer och ännu bättre miljöprestanda. Genom snabbare transporter möjliggörs dessutom en funktionell regionförstoring som gynnar hela samhället. Vår ambition är att fortsätta vara framgångsrika och se till att så många som möjligt reser med oss. På detta sätt bidrar vi till en hållbar utveckling. Jan Forsberg Verkställande Direktör SJ Hållbarhetsredovisning

4 Strategi och vision För SJ innebär hållbarhetsarbete att vi i vår dagliga verksamhet integrerar ekonomisk lönsamhet med socialt och miljömässigt ansvarstagande. Ett starkt SJ bidrar till en hållbar utveckling och nöjda kunder är en förutsättning för att vi ska vara framgångsrika. Detta kräver att vi ger bra service och levererar en hög kvalitet i vår verksamhet. Hur nöjda kunderna är med våra tjänster och vår service mäts kontinuerligt genom Nöjd-Kund-Index-undersökningar (NKI). Resultat från dessa undersökningar hjälper oss att utveckla vårt erbjudande. Definition av hållbarhet SJ definierar hållbar utveckling i enlighet med Brundtland-kommissionen (1987), det vill säga att: samhällsutvecklingen ska kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Ett centralt begrepp i hållbarhetssammanhang är resurshushållning, vilket för SJ innebär en effektivisering av energianvändning, arbete med klimatpåverkan och återvinning av förbrukat material. Risker och möjligheter SJs starka position innebär en bra utgångspunkt för att arbeta vidare med hållbarhetsfrågor och ytterligare stärka vårt miljömässiga och sociala ansvarstagande. Ett aktivt hållbarhetsarbete för SJ innebär även att verka för att våra leverantörer tar ansvar för miljö- och sociala frågor. Detta åstadkommer vi främst genom att ställa hårda krav vid upphandlingar. Under senare år har resandet med SJ ökat väsentligt och vårt mål är att ännu fler ska resa med oss i framtiden. Vi ser redan idag att järnvägsstrukturen är mycket hårt belastad i högtrafik. En ökad efterfrågan i högtrafik från olika aktörer att använda Banverkets spår medför sannolikt att trängseln på spåren kommer att kvarstå. Regeringen har beslutat att Citybanan ska byggas, vilket kommer att innebära två nya spår genom Stockholm. Detta är mycket viktigt inte bara för Mälardalen utan för hela Sverige, då det möjliggör mer tågtrafik, förbättrad kvalitet och ökad punktlighet. I väntan på att Citybanan står färdig måste emellertid SJ arbeta utifrån de förutsättningar som finns. Genom att investera i nya fordon och skapa bättre kvalitet i underhållsverksamheten kan driftsäkerheten ökas. Genom systematisk uppföljning av kvalitetsbrister finner vi underlag för ytterligare åtgärder. Vi har under senare år, tack vare en mer efterfrågestyrd och dynamisk prissättning, blivit bättre på att fylla våra tåg, framförallt i lågtrafik. Den högre beläggningsgraden innebär ett bättre resursutnyttjande och därigenom även en bättre miljöprestanda. Genom att koppla ihop tågen till längre enheter finns samtidigt utrymme för att ytterligare öka kapaciteten. Hållbarhetsansats SJ har sedan länge arbetat aktivt i många hållbarhetsfrågor. Till grund för SJs arbete med hållbarhetsfrågor ligger ett antal policys och riktlinjer, vilka återfinns på En aktiv intressentdialog är ett verktyg för att identifiera SJs mest prioriterade hållbarhetsfrågor. Som ramverk för hållbarhetsredovisningen tillämpas tredje generationen av Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G3 (www. globalreporting.org). Dessa riktlinjer är allmänt vedertagna bland större företag och tillämpning av G3 förbättrar jämförbarheten med andra företag. Enligt GRIs riktlinjer för hållbarhetsrapportering ska bolag ange till vilken nivå organisationen följer riktlinjerna. SJ har valt att för 2007 applicera nivå B+. SJ utför en självutvärdering gentemot GRIs riktlinjer G3. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har bestyrkt utvalda indikatorer och nivågranskat SJs hållbarhetsredovisning, vilket bekräftar den självutvärdering som placerar SJ på nivå B+. Symbolerna anger att SJ hävdar att Hållbarhetsredovisningen är utformad enligt GRI nivå B+ och att detta bestyrkts genom en oberoende granskning. 2 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

5 Strategi och vision Indikatorer SJs ansats är att genom ett aktivt hållbarhetsarbete bidra till att förverkliga vår vision Alla vill ta tåget! och därigenom bidra till en mer hållbar miljö- och samhällsutveckling. Vår uppgift är att fortsätta vara framgångsrika och att se till att så många som möjligt reser med oss. SJs koncernledning har valt ut ett antal indikatorer kopplade till hållbarhet, vilka anses centrala för att under de närmaste åren föra hållbarhetsarbetet framåt. En fortsatt uppgift för SJ är att definiera långsiktiga mål inom hållbarhetsområdet. Strategiska indikatorer Mål 2008 Ekonomisk presentation Personkilometer (milj) Avkastning på eget kapital efter skatt (%) 49,8 11,5 14,1 10 Soliditet (%) 31,7 33,2 36,7 30 Miljöindikatorer Energieffektivitet eltåg (kwh/personkm) 0,10 0,10 0,09 Totala utsläpp av koldioxid (ton CO 2 ) 1) Totala utsläpp av koldioxid (g/personkm) 1,50 1,26 1,36 Sociala indikatorer Anställda Nöjd-Medarbetar-Index (%) Anställda Sjukfrånvaro (%) 8,8 7,7 6,8 6,0 Produktansvar Nöjd-Kund-Index (%) 1) Produktansvar Punktlighet (%) ) Indikator bestyrkt av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Hållbarhetsansats Extern påverkan Interna riktlinjer och Policys Intressenter Kommunikation Utvärdering SJ Hållbarhetsredovisning

6 Strategi och vision SJ strävar efter att ha en dialog med intressenterna. En professionell och transparent intressentdialog är också ett viktigt verktyg för att identifiera möjligheter till att förbättra verksamheten. Urvalet av intressenter är gjort utifrån de värden som skapas i relationen mellan SJ och respektive intressentgrupp. Vid urval av intressenter har även indirekta effekter beaktats. Intressentdialog Ägare Möten, Årsstämma, Styrelsearbete Kunder/ Möten i den dagliga verksamheten, Resenärer Försäljning, Marknadsföring, Kundundersökning Möten med länsoch kommunpolitiker Regionalpolitiker/ Trafikhuvudmän Samhälle Samhällsdebatt Medarbetarundersökning, Utvecklingssamtal, Utbildning, Direktkontakt Chef/Medarbetare Medarbetare Upphandling, Förhandling, Leverantörer/ Uppföljning/Kvalitetsmätning Samarbetspartners Kommunikation, Intervjuer Medier 4 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

7 Strategi och vision Intressentdialog Samhälle SJs verksamhet angår många, då Sveriges järnvägsinfrastruktur är en nationell tillgång som de flesta samhällsmedborgare är delaktiga i. SJ har ett ansvar att förvalta sin roll på ett bra sätt och därigenom skapa värde för ägare, individer och miljö. Detta innefattar att leverera bästa möjliga upplevelse till våra resenärer så att så många som möjligt väljer att ta tåget. Kunder/resenärer Att förbättra upplevelsen för våra resenärer är ett viktigt uppdrag. Det är grundläggande att våra tjänster håller god kvalitet samt att vi möter våra kunder på ett professionellt sätt. Vid nyanskaffning av fordon görs kundundersökningar i syfte att anpassa våra tåg efter resenärernas behov. Kundundersökningar genomförs löpande, bland annat ombord på våra tåg och hos våra reseagenter. Dessa kundundersökningar hjälper oss att identifiera prioriterade områden där vi kan förbättra oss. Till SJs kundtjänst kan resenärerna vända sig för synpunkter eller reklamationer. Det finns även en Kundombudsman som hjälper resenärer. En viktig del av Kundombudsmannens arbete är att lyssna på resenärernas synpunkter och önskemål så att SJ kan bli ännu bättre. Medarbetare För att våra medarbetare ska känna tillfredställelse och engagemang i sitt arbete krävs ett bra ledarskap och att mål och vision med verksamheten är tydligt kommunicerade. SJ genomför medarbetarundersökningar som utvärderar med arbetarnas situation, vilka är viktiga som underlag i arbetet med att förbättra arbetsmiljön. Regionalpolitiker/trafikhuvudmän Alla landsting har genom sina trafikhuvudmän (THM) rätt och skyldighet att organisera och bedriva kollektivtrafik inom sina geografiska ansvarsområden. SJ utför sådan trafik i ett antal avtal med THM. Utöver detta förs en kontinuerlig diskussion om tidtabeller och tågutbud med THM för att den samlade trafiken på bästa sätt ska möta resenärernas efterfrågan. Ägare Dialogen sker bland annat genom att ägaren formulerar finansiella mål för SJs verksamhet och är representerad i SJs styrelse. Målet att skapa värde medför krav på långsiktighet, effektivitet, lönsamhet, utvecklingsförmåga samt ett miljömässigt och socialt ansvarstagande, precis som för andra företag som driver kommersiell verksamhet. Leverantörer/samarbetspartners Vi arbetar dagligen i nära samarbete med våra leverantörer inom underhåll, service och städning för att säkerställa att våra tåg är hela och rena. Kontakten med leverantörerna innefattar en fortlöpande dialog och förhandling, men även kontroll av utförda tjänster. Banverket äger och förvaltar spåren samt fördelar tåglägen mellan olika operatörer. Ett väl fungerande samarbete med Banverket är av stor betydelse då vi med gemensamma åtgärder kan förbättra punktligheten och verka för att Sveriges järnvägsinfrastruktur används på ett optimalt sätt. Medier Medierna har i dagens samhälle en viktig roll inte minst genom förmedling av nyheter och information. SJ är ett öppet och transparent företag som agerar proaktivt och vill skapa förtroende för verksamheten och delta i samhällsdebatten. SJ strävar därigenom efter att vårda och förbättra en god relation till samtliga intressenter. SJ Hållbarhetsredovisning

8 Ekonomisk hållbarhet SJ bidrar till Sveriges konkurrenskraft på alla nivåer. Ekonomisk styrka är en förutsättning för vi ska kunna satsa på att utveckla vår verksamhet och vårt miljömässiga och sociala ansvarstagande. Ägarens uppdrag är att SJ ska vara ett modernt reseföretag som i alla avseenden och uthålligt agerar affärsmässigt. SJs verksamhet är konkurrensutsatt och har samma förutsättningar och krav på verksamheten som andra kommersiella aktörer. Ägarens långsiktiga finansiella målsättning för SJ är en soliditet på 30 procent och en avkastning på eget kapital efter skatt på 10 procent. De ekonomiska målen ska vara av långsiktig karaktär och därmed gälla över en konjunkturcykel. SJs utdelningspolicy innebär att ordinarie utdelning ska uppgå till en tredjedel av årets vinst efter det att soliditetsmålet har uppnåtts. Syftet med de ekonomiska målen är att: Säkerställa värdeskapande genom att styrelse och företagsledning arbetar mot ambitiösa och långsiktiga mål. Uppnå kapitaleffektivitet genom att tydliggöra kostnaden för eget kapital. Hålla bolagets finansiella risk på en rimlig nivå. Tillförsäkra ägaren en direktavkastning genom hållbara, förutsägbara och rimliga utdelningar med hänsyn tagen till bolagets framtida kapitalbehov och finansiella ställning. SJs affärsidé har ett tydligt hållbarhetsfokus, nämligen att SJ erbjuder Effektivt och miljövänligt resande. Även målbilden inkluderar dessa aspekter Ett modernt, lönsamt och kundnära reseföretag. Genom att en stor del av företagets vinst återinvesteras i verksamheten, i form av nya snabba tåg eller i vidare- och nyutveckling av tjänster och produkter, innebär ekonomisk framgång att vi kan erbjuda ökad komfort för våra resenärer och en förbättrad miljöprestanda. SJ är med och formar samhällsutvecklingen SJ har en viktig roll i samhället genom att skapa möten och föra människor samman i olika miljöer. Med ett attraktivt utbud och dynamiska priser samt genom att erbjuda ett miljövänligt och avkopplande resande för så många som möjligt vill vi vara med och bidra till en positiv utveckling för hela Sverige. Snabba och bekväma tågförbindelser har stor betydelse för många orter i Sverige. SJ för regelbundna samtal med olika intressenter om tågutbud och tidtabeller. En öppen dialog och goda relationer med omvärlden är avgörande för vårt anseende och vår förmåga att påverka. SJ strävar efter att verka för att investeringar Förädlingsvärde SJ-koncernen (MSEK) Intäkter Intressent Nettoomsättning Kunder Kostnader Underhållskostnader Leverantörer El och Infrastruktur Banverket Personalkostnader Medarbetare Övriga kostnader Leverantörer Finansnetto Banker Utdelning Ägare 150 Skatt 1) Samhället/staten Investeringar Fordonsinvesteringar Leverantörer ) Skatt har inte erlagts, då SJ har förlustavdrag. 6 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

9 Jag tar tåget så ofta som möjligt Joakim har varit på möte med jobbet i Nässjö och är på väg tillbaka till Stockholm. Vi har köpt årskort på tåget via jobbet, och ett bakomliggande argument för det är naturligtvis att det är miljövänligt. SJ Hållbarhetsredovisning

10 Ekonomisk hållbarhet görs där de skapar störst nytta för alla. Det är angeläget att samhället fortsätter att satsa på järnvägen och därmed det hållbara samhället. Regionförstoring Persontrafik på järnväg har utvecklats mycket under de senaste decennierna. Nya fordonsgenerationer har introducerats och dessa kör med högre hastighet än de fordon som har ersatts. Tidsåtgången är en viktig faktor för våra kunder, avseende både längre resor och pendlingsresor. I kombination med tågets goda tillgänglighet och bekvämlighet är utvecklingen med kortare restider en av huvudförklaringarna till att fler reser med SJ idag än någonsin tidigare. Medelhastigheten för det snabbaste tåget på sträckan Stockholm Göteborg har mellan åren 1980 till 2007 ökat med cirka 45 procent. Under samma tid har antalet resande på denna sträcka ökat med cirka 60 procent. För ökad tillväxt inom tågnäringen är därför ökade hastigheter och därigenom kortare restider av central betydelse. Snabbare restid vid längre resor innebär i första hand att tågets konkurrenskraft förstärks gentemot flyg och buss. Numera går det att resa mellan Göteborg Stockholm på 2 timmar och 45 minuter, vilket medför att våra resenärer sparar mycket tid genom att resa med tåg istället för med bil. För pendlingsresor kan kortare restid ha stor effekt på samhällsutvecklingen. De områden i Mälardalen man nu kan resa till eller från inom en timme, är större än de var Det är idag i större utsträckning möjligt för människor att bo och arbeta på olika orter. Genom att förkorta avståndet mellan människor och orter bidrar SJ till en miljömässigt hållbar regionförstoring och underlättar fortsatt utveckling av den svenska ekonomin. Infrastruktur och underhåll Verksamheten i ett järnvägsföretag är starkt beroende av infrastrukturen. Kring storstäderna är järnvägen genom sin stora kapacitet, sin låga miljöpåverkan och sitt begränsade markbehov viktig för att klara behovet av transporter. Sveriges storstäder kommer att få svårt att växa utan ett väl fungerande järnvägsnät. Det är därför avgörande för framtiden att infrastrukturen planeras och byggs ut så att framkomligheten i de trafikstarka stråken ges den prioritet som motiveras av effekten på hela samhället. Regionförstoring Genom att förkorta avståndet mellan människor och orter bidrar SJ till en miljömässigt hållbar regionförstoring och underlättar för fortsatt utveckling av den svenska ekonomin. Sala Enköping Västerås Eskilstuna Bålsta Strängnäs Södertälje Uppsala Arlanda Norrtälje Stockholm Katrineholm Flen Gnesta Vagnhärad Västerhaninge Nynäshamn Nyköping Norrköping Oxelösund km Figuren illustrerar hur långt en resenär hinner förflytta sig på en timme med utgångspunkt från Stockholm. 8 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

11 Miljö ett ständigt fokusområde Forskare världen över är eniga om att den klimatförändring vi ser effekterna av idag, är ett resultat av mänsklig aktivitet under en längre tid. För att kunna bromsa och även vända den negativa utvecklingen krävs det att vi gör förändringar i vår livsstil och våra medvetna val i vardagen. SJ har länge arbetat med fokus på miljöfrågorna. När samhället ökar efterfrågan på ett miljöanpassat sätt att resa, står SJ därför redo att leverera ett transportsätt med minimal miljöpåverkan. Att ta tåget istället för bilen eller flyget är ett medvetet val som är betydelsefullt och positivt för miljön. Varje enkelresa Stockholm Göteborg som görs med tåg istället för bil minskar utsläppen av koldioxid med cirka 45 kg, om två personer åker i bilen. Resan med tåg ger koldioxidutsläpp som motsvarar en förbrukning av endast 3 ml bensin. Att välja tåget är ett enkelt sätt att minska sin egen miljöpåverkan. SJ arbetar målmedvetet för att minska bolagets inverkan på miljön. Detta innebär ett långsiktigt miljöarbete och att miljöfrågor ges hög prioritet inom företaget. Miljöarbetets tyngdpunkter kan hänföras till sex områden: Miljöutbildade och informerade medarbetare. SJ uppfattas som det mest miljöanpassade resealternativet. Hög energieffektivitet i tågtrafiken. Minimala utsläpp av luftföroreningar. Låg miljöpåverkan från inköp av varor och tjänster. Resurshushållning och källsortering. Miljöutbildade och informerade medarbetare SJ arbetar inom miljöområdet utifrån ett ledningssystem baserat på ISO 14001, som bygger på att ständiga förbättringar ska uppnås genom att skärpa målen och förbättra rutinerna för att minska vår miljöbelastning. SJs miljöenhet utför årligen en miljöutredning för att uppdatera och följa upp betydande miljöaspekter och miljömål. Miljöledningsprocess Grundläggande miljöutredning Betydande miljöaspekter Miljöpolicy Årlig miljöutredning Miljömål Revision Miljöprogram Rutiner Praktiskt arbete Miljöutbildning och information Efterlevnad av lagar och förordningar Interna föreskrifter SJ arbetar inom miljöområdet utifrån ett ledningssystem baserat på ISO 14001, som bygger på att ständiga förbättringar ska uppnås genom att skärpa målen och förbättra rutinerna för att minska vår miljöbelastning. SJ Hållbarhetsredovisning

12 Miljö ett ständigt fokusområde Styrelsen och den verkställande direktören har det yttersta ansvaret för miljöarbetet på SJ. SJs miljöenhet driver aktivt det praktiska miljöarbetet och tar fram förslag på strategiska åtgärder. I organisationen finns ett miljönätverk som tar till vara åsikter och förslag och som träffas regelbundet för att utbildas och utbyta erfarenheter. Då stora delar av SJs miljöpåverkan är kopplade till fordonen så finns inom SJs Fordonsdivision ett särskilt miljöråd. SJs medarbetare är nyckelpersoner när det gäller att sprida miljöbudskapet vidare till kunderna. Därför är information och utbildning viktiga hörnpelare i SJs miljöarbete. Under 2007 har en interaktiv miljöutbildning för anställda tagits fram, vilken kommer att genomföras under SJs mål är att miljömedvetande ska genomsyra hela organisationen. SJ uppfattas som det mest miljöanpassade resealternativet Den globala uppvärmningen har fått stor uppmärksamhet i media, inom företag, i politiken och bland allmänheten. Med tanke på de miljökonsekvenser som visar sig mer och mer i människors närhet är det troligt att fler människor kommer att bli medvetna om vikten av att leva miljövänligt. I SJs ombordundersökning under 2007 var miljöskälet en av de främsta anledningarna till varför resenärerna valde tåget. Många företag har tagit initiativ till ett mer miljövänligt resande genom till exempel resepolicys, cykelpooler eller förmånskort för kollektivtrafik. SJ kan tillhandahålla uppgifter, som företagen kan använda i sin miljörapportering, om utsläpp för företagets samlade tågresor. SJs Miljökalkyl visar på individnivå hur mycket resan med SJ belastar miljön i jämförelse med andra transportslag och vad det beräknas kosta i pengar att åtgärda de miljöeffekter som uppstår. Kalkylen finns på SJs hemsida (www.sj.se/miljokalkyl). SJs vision är att Alla vill ta tåget! och under 2007 genomfördes en omfattande reklamkampanj med miljötema. Miljökampanjen tilldelades andra pris i Sveriges Annonsörers reklamtävling, där såväl kreativitet som effekt av reklamen vägdes in i bedömningen. SJ blev rankad som bäst i klassen, tillsammans med AstraZeneca, på att redovisa miljöpåverkan enligt Folksams ranking av företag i Klimatindex SJs resultat ansågs imponerande då det visade att företag från väg- och järnvägstransportbranschen, som inte brukar svara på frågorna, kan ha effektiva klimatredovisningssystem. Hög energieffektivitet i tågtrafiken SJ har under de senaste 15 åren bytt ut en stor del av sin fordonspark. SJs nya fordon är sammantaget så energieffektiva att de trots ökade hastigheter förbrukar mindre energi än de gamla fordon de ersätter. Från år 1993 till år 2006 har den genomsnittliga energianvändningen per personkilometer i SJs samlade trafik med eltåg minskat med 20 procent. Järnvägstransporter är energieffektiva, bland annat beroende på låg friktion då tågens stålhjul rullar mot rälsen. Luftmotståndet räknat Enkelresa Stockholm Göteborg, 1 person Utsläpp CO 2 växthuseffekt kg Utsläpp NO X försurande kg 0,20 0,15 Miljökostnad 1) kr ,0026 Tåg Buss Bil Flyg 0,10 0,05 0,00 0,01 Tåg Buss Bil Flyg ,0048 Tåg Buss Bil Flyg 1) Miljökostnad är kalkylvärden som tagits fram som värdering av luftföroreningar i samhället. Källa:SIKA Källa: SJs Miljökalkyl baserat på NTMs metoder och data, 10 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

13 Miljö ett ständigt fokusområde per passagerare blir lägre än för andra transportslag, då många reser tillsammans jämfört med till exempel i en bil. SJ arbetar för att minska energiförbrukningen ytterligare genom investering i nya tåg och förbättring av de tåg vi redan har i drift. Energiförbrukningen för tåg styrs till stor del av hur järnvägsfordonen är konstruerade. Vid introduktionen av X 2000 under 1990-talet ökades topphastigheten från 160 km/tim till 200 km/tim, vilket innebar högre energianvändning. Detta kompenserades av en mer strömlinjeformad utformning som medför ett lägre luftmotstånd. De nya fordonen har till skillnad från sina föregångare kapacitet att vid inbromsning återmata el till elnätet, ett effektivare komfortsystem och lägre luftmotstånd. Totalt använder ett X 2000 cirka 14 procent mindre energi jämfört med ett loktåg på samma sträcka, trots att X 2000 kör i högre hastighet. Trafiken med nya motorvagnar har stegvis ökat under det senaste decenniet. När Öresundsbron öppnades år 2000 började trafik med en ny generation energieffektiva motorvagnar, Öresundstågen. År 2002 började SJ, framför allt i Mälardalen, att använda moderna Reginatåg. Dessa håller nu på att ersättas av dubbeldäckare. Gemensamt för dessa motorvagnar är att de har lågt luftmotstånd och effektiva motorer. Den elektriska utrustningen sitter i huvudsak under golvet och det finns därmed plats för fler passagerare än i loktågen. Fordonen har också kapacitet att vid inbromsning fungera som generatorer och återmata el, som sedan kan utnyttjas av andra fordon. Beroende på trafikupplägg och fordonskonstruktion varierar återmatningen från cirka 8 procent för X 2000 på långlinjer med få stopp, upp till cirka 18 procent för Öresundstågen. Minimala utsläpp av luftföroreningar I nuläget körs 99 procent av SJs trafik med eltåg, vilket 2007 resulterade i en total energianvändning på 597 GWh (591). Detta motsvarar den årliga energiförbrukningen för Alvesta kommun. Denna energianvändning resulterar i utsläpp av koldioxid om endast 18 ton (44), vilket motsvarar koldioxidutsläppen från cirka sex personbilar under ett år. All el som köps in består av förnybar energi från vatten- och vindkraft och resor med SJs eltåg är märkta med Bra Miljöval. Mindre än 1 procent av SJs tågtrafik år 2007 drevs med dieseltåg, men de står för hela 30 procent (35) av koldioxidutsläppen. Endast diesel av miljöklass 1 används, vilket jämfört med andra dieselkvaliteter medför minskade utsläpp av framförallt svavel. Sedan 1995 har SJs koldioxidutsläpp från el- och dieseltåg minskat med cirka 70 procent, från cirka ton år 1995 till cirka ton år Under samma tidsperiod har resandet med SJ mätt i personkilometer ökat med över 30 procent. Minskningen av koldioxidutsläpp beror främst på att trafiken med dieseldrivna tåg har minskat, men även på att våra tåg är mer energieffektiva och att beläggningen på tågen har ökat. Största delen av SJs utsläpp av koldioxid, närmare 45 procent (41) år 2007, kommer från CO 2 -utsläpp koncernen, egentrafik och länstrafikavtal 2007, ton Eltåg 18 Dieseltåg Tågbuss 1) Ersättningstrafik 1) Hyrbil 1) 31 Taxi 1) 227 Tjänsteresor 60 Totalt ) Inköpta tjänster från buss-, taxi- och hyrbilsleverantörer. Förändring av energianvändning Effektivare komfortsystem Återmatning av bromsenergi Lägre rullmotstånd Lägre luftmotstånd Ökad hastighet Total energieffektivisering 14% Avser X 2000 i förhållande till Lok och Vagn vid 50% beläggning. Källa: KTH 4% 8% 3% 22% +22% SJ Hållbarhetsredovisning

14 Miljö ett ständigt fokusområde bussar och taxi som sätts in vid trafikstörningar. De släpper ut mer koldioxid än den sammanlagda el- och dieseltrafiken. Vi arbetar aktivt för att våra leverantörer ska använda förnybart bränsle. Övriga utsläpp kommer från personalens tjänsteresor samt inköpta tjänster från buss, taxi och hyrbilsleverantörer och står för cirka 24 procent av utsläppen. SJs totala koldioxidutsläpp på ton är mycket lågt i förhållande till det transportarbete som vi utför. Utsläppen uppgick under 2007 till 1,36 gram (1,26) per personkilometer. Tågdrift ger även upphov till andra luftföroreningar. De köldmedier som används i klimatanläggningar ombord på SJs tåg påverkar inte ozonlagret och vi har valt de alternativ som ger minst klimatpåverkan. Slitage av bromsblock och bromsbelägg vid mekanisk inbromsning med tåg skapar partiklar som kan ha en påverkan på hälsan, speciellt i tunnelmiljö. Bromsblock och bromsbelägg består av olika metaller som zink och koppar, men även av kompositmaterial. Förslitningen av bromsblock var 160 ton (204) och av bromsbelägg 114 ton (104) under Att minska förslitningen är ett av SJs utvecklingsområden och detta görs bland annat genom att öka användningen av elbromsar. Ökad användning av elbromsar ger dubbel vinst för miljön eftersom den, förutom att spara bromsarna, återmatar elenergi ut på nätet som kan användas av andra tåg på sträckan. Under 2007 initierade IVL Svenska Miljöinstitutet ett projekt kring partikelemissioner från järnvägen i samarbete med Charmec på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och med hjälp av SJ, Bombardier och Banverket. Partikelmätare har installerats på ett Reginatåg och syftet är att undersöka hälsoeffekter av korttidsexponering av partiklar i tunnelmiljö samt mekanismerna bakom partikelemissioner. De preliminära resultaten från den första delstudien tyder hittills inte på några påvisade hälsoeffekter. Låg miljöpåverkan från inköp av varor och tjänster SJ vill påverka sina leverantörer att minska sina transporter och att hushålla med resurser. Där det är möjligt ställer SJ vid upphandling krav på att leverantören ska vara miljöledningscertifierad. Vid underhåll och städning ställs krav på kemikalieanvändning och att leverantören redovisar hur arbetet med produktvalsprincipen utförs. Vid inköp bedöms leverantören utifrån miljökriterier som baseras på Miljöstyrningsrådets riktlinjer för hållbar upphandling. Kriterierna innefattar också att IT-utrustning ska vara energisnål, att förmånsbilar ska vara miljöbilar och att kaffe till kontor och bistro på våra tåg ska vara ekologiskt. Resurshushållning och källsortering Sedan 2004 har totalt 153 lok och vagnar från 1960-talet skrotats, varav åtta personvagnar under procent av allt material har källsorterats och återförts till kretsloppet, motsvarande drygt ton material. Endast porslin från handfat och WC-stolar gick till Energiförbrukningen vid underhåll av tåg har minskats vid införandet av ett nytt avisningssystem. Med tidigare avisningsystem tog det upp emot 10 timmar att avisa ett tåg och energiförbrukningen var mycket hög. Det nya systemet bygger på att varm miljöanpassad glykol används för att ta bort isen. Tåget kör över anläggningen långsamt och avisas i normala fall på cirka 30 minuter. Energianvändning för olika transportslag kwh/personkm 0,6 0,4 0,2 0,0 Tåg Buss Bil Flyg Förutsättningar: Tåg: X 2000 (50% beläggning) Buss: Euro3 (50% beläggning) Bil: Miljöklass 2000 (2 personer) Flyg: Boeing 737 (65% beläggning) Källa: KTH 12 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

15 Miljö ett ständigt fokusområde deponi. Det ekonomiska resultatet av återvinningen är försumbart, men för miljön är vinsten stor. Det krävs 3,5 gånger så mycket energi för att framställa järn ur malm jämfört med att återanvända järnskrot. När de nya regionaltågen, dubbeldäckarna, köptes in fanns miljöfrågan med i ett tidigt skede. Krav ställdes bland annat på hög energieffektivitet samt att det ska finnas en plan för hur tågen en dag ska återvinnas. Material och utformning valdes med hänsyn till ett livscykelperspektiv, där både miljö och funktion vägdes in. Vid upphandlingen valdes miljöskadliga ämnen bort. Hela kedjan är miljösäkrad, från upphandling och användning till skrotning. Ett omfattande arbete har pågått sedan 2006 med att införa källsortering i bistron ombord på alla tåg med servering. Hushållsavfall, pappersförpackningar, tidningar, PET/burkar och glas kan numera källsorteras ombord. Vi har även sett till att det vi säljer ombord är miljömässigt bra att återvinna. Under 2007 har det även pågått ett arbete med att förbättra och utveckla källsorteringen på SJs kontor. Vid SJs huvudkontor i Stockholm källsorteras exempelvis 91 (93) procent av allt avfall. Skrotning av tåg EXTERIÖR INTERIÖR Transformatorer Nytt råmaterial Fönsterglas Glas, glasull, isolering Smidesskrot (Boggi, hjul) Nytt råmaterial (Järnvägsvagnar, armering) Fragmenteringsskrot (Stolar, innertak, väggar) Järn Trä Stålverk Förbränning Lysrör och lampor Metall Glas Pulver Nytt råmaterial Ny produkt Destruktion Rostfritt stål (Hatthyllor, elementskydd) Metall till nya produkter Nytt råmaterial Energi Isolering Förbränning Energi Handfat och WC-stolar Deponi Gummi (Lister) Förbränning Energi Kabel Nytt råmaterial (vattenledningsrör, vattenkranar) Förbränning Energi Textilier (Gardiner) Återanvändning Trasmattor Metaller (Klädhängare, fönsterkarmar, skyltar) Koppar Mässing Aluminium Nytt råmaterial Nytt råmaterial Nytt råmaterial Golv (PVC-mattor) Förbränning Energi Bra Miljöval Den el som SJ köper kommer till 100 procent från förnybara energikällor, från vatten- och vindkraft. Genom att välja förnybar el bidrar SJ till en ökad efterfrågan på miljöanpassad energiproduktion. Sedan 1994 är resor med SJs eltåg märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval, som enligt Naturskyddsföreningen ställer de tuffaste miljökraven i världen. Kraven innefattar utsläpp, energianvändning och underhållsplaner, till exempel när det gäller kemikalieanvändning hos våra leverantörer. Kraven skärps efter hand vilket innebär att vi successivt måste utvecklas och bli ännu bättre för miljön för att klara kraven. En auktoriserad revisor kontrollerar årligen att kraven uppfylls. SJ Hållbarhetsredovisning

16 Social hållbarhet För att vi ska vara framgångsrika på kort och lång sikt krävs ett ansvarsfullt agerande gentemot kunder och medarbetare. Det handlar om att förbättra kvalitet och arbetsmiljö samt att ständigt söka nya vägar för att skapa ökat värde för kunder och utvecklingsmöjligheter för medarbetare. Inom SJ pågår en mängd aktiviteter som syftar till att förbättra kvaliteten för våra kunder. Under 2008 genomförs två stora förändringar som båda syftar till att förbättra kundmötet och medarbetartillfredställelsen, nämligen lanseringen av SJ Service Academy och Småskalighet. Eftersom vi är ett serviceföretag, har vi en mycket bred och tydlig kontaktyta gentemot våra kunder. Detta ställer höga krav på våra medarbetare. För att lyckas med att tillhandahålla bra service krävs att våra medarbetare är motiverade och har verktyg och kunskap. Baskvalitet kunden i fokus För att uppnå långsiktig lönsamhet och stärka tågets konkurrenskraft ytterligare, krävs att SJ kontinuerligt förbättrar kvaliteten på företagets tjänster. Begreppet baskvalitet utgår från kundens perspektiv och innefattar fyra områden: Hela och rena tåg Trafikinformation Trafiksäkerhet Punktlighet. Att tågen är hela och rena är grundläggande för kundens komfort och för den positiva bilden av SJ. Väl fungerande underhåll leder till färre inställda tåg och förbättrar punktligheten. Tydlig, relevant och lättillgänglig trafikinformation skapar enkelhet och trygghet för våra resenärer. Trafiksäkerheten är alltid den viktigaste parametern vid investeringsbeslut. Genom ett aktivt säkerhetsarbete kan antalet incidenter minimeras. Under 2007 var punktligheten, mätt som andelen tåg som ankommer till slutstation inom fem minuters avvikelse från tidtabell, 90 procent (90) i genomsnitt. SJ har en hög ambitionsnivå när det gäller punktlighet och är inte nöjd med punktligheten på vissa linjer. Cirka 40 procent av vår bristande punktlighet orsakas av faktorer som vi har direkt kontroll över. De viktigaste åtgärderna som SJ vidtar för att minska andelen försenade tåg innefattar ett nära samarbete med underhållsleverantörer, vilket innebär noggrann styrning i syfte att förbättra driftssäkerheten för SJs fordon. SJ inför under 2008 nya rutiner som medför förbättrade processer för uppföljning och styrning av fordon på individnivå. Cirka 60 procent av SJs förseningar orsakas av bland annat viltolyckor, nedfallna träd, strömavbrott och andra yttre omständigheter. Eftersom järnvägsnätet är mycket hårt belastat, framförallt i storstadsregioner vid högtrafik, kan förseningar som uppstår på en sträcka ofta påverka andra tåg i systemet och orsaka ytterligare förseningar. Punktlighet Punktlighet, % Alla SJs Tåg 1) X Fjärrtåg Regionaltåg Pendeltåg 1) ) Exklusive Stockholmståg. Sekundära störningseffekter, % Exogena faktorer 16 Infrastruktur 27 Fordon 26 Operatör Avgång/uppehåll, leverans, växling/sammansättning, personal. Infrastruktur Signal, spår/bana, el. Exogena faktorer Tillbud/olyckor, naturhinder. Planerade arbeten 13 Trafikledning 3 Operatör SJ Hållbarhetsredovisning 2007

17 Jag är beredd att betala något mer för tåget Anders är på väg från Karlskrona till Stockholm, och passar på att plugga på tåget. Jag kunde ha flugit, men jag tar mycket hellre tåget. Förutom att det är bättre för miljön kan jag också bättre utnyttja tiden till att plugga. SJ Hållbarhetsredovisning

18 Social hållbarhet För att uppnå större förbättringar i framtiden fordras ett nära samarbete med Banverket och andra trafikoperatörer. Under 2007 lanserade SJ tillsammans med AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) och Banverket ett program med 44 olika aktiviteter som tillsammans syftar till att halvera antalet försenade tåg fram till år Kundmötet Under 2008 läggs stort fokus på att förbättra kundmötet. Genom att ge medarbetarna bättre verktyg och utbildning vill vi förbättra den upplevda servicen. Tillförlitlig och snabb information är förtroendeskapande och en viktig del av kundmötet. All ombordpersonal kommer under 2008 att utrustas med handdatorer, vilket möjliggör bättre service, till exempel information om trafikstörningar och tågförbindelser i realtid. SJ vill erbjuda en kanalmix för försäljning och distribution som på bästa sätt ska möta kundens behov. Under senare år har nyttjandet av självbetjäningskanalerna, internet och biljettautomater, ökat kraftigt. Utöver detta värdesätter kunderna att kunna hitta information om tågförbindelser via internet. Cirka 25 procent av SJs resor säljs i samarbete med alla de stora resebyråkedjorna, bland annat genomförs gemensam bearbetning av kunder, säljaktiviteter och utbildning. Företagskunder Kunderna har olika behov vilket ställer krav på att organisationen är flexibel och anpassar erbjudanden och kommunikationen utifrån våra kunders skilda behov. Detta innefattar exempelvis att anpassa faktureringsrutiner och betalningslösningar efter kundernas önskemål. Företag ges ofta klara riktlinjer beträffande resealternativ genom organisationens resepolicy. SJ kan hjälpa sina kundföretag med att ta fram detaljerad statistik om miljökostnaden för företagets samlade resor. Att resenären har möjlighet att arbeta under resan ses som en stor fördel. Tågets starka miljöprestanda ses som allt viktigare i takt med att företag vill visa att de tar socialt och miljömässigt ansvar. Kundtjänst och Kundombudsman Kunden är vår bästa kvalitets- och produktutvecklare. Därför är det viktigt att snabbt och professionellt hantera frågor och ärenden då kunden reser. För ändamålet finns SJs kundtjänst som hanterar brev och samtal från våra kunder. För att skapa förtroende hos kunden krävs att kundtjänstmedarbetarna är väl utbildade och har en förmåga att se på frågeställningarna ur kundens synvinkel. Sedan 2006 har SJ tillsatt en Kundombudsman som hjälper kunderna med ärenden som kräver mer utredning. Kundombudsmannen står i nära kontakt med SJs ledningsgrupp. Nöjd-Kund-Index Vi på SJ är väldigt måna om att lyssna på våra kunder. Vi vill veta hur nöjda de är när de åker med oss. Det är också av stor vikt att få veta vad vi kan göra för att förbättra oss och hur vi ska prioritera i vår ambition att bli bättre. Därför satsar vi årligen stora resurser på att mäta Det är viktigt att vi hanterar våra resenärer på ett professionellt och serviceinriktat sätt genom hela värdekedjan. Försäljningskanaler 2007, % Övrigt 3 (4) Internet 40 (36) Biljettautomater 10 (10) Resebutiker och Callcenter 24 (27) Resebyråer 23 (23) 16 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

19 Social hållbarhet våra kunders nöjdhet i ett Nöjd-Kund-Index (NKI). Denna undersökning görs ombord på tåget, det vill säga kunderna tillfrågas i sanningens ögonblick, när de genomför sin resa. På så vis kan vi fånga upp alla nyanser i hur de upplever sin tågresa. Varje år mäts hur nöjda kunderna är med oss och våra erbjudanden, och hur väl vi har uppfyllt deras förväntningar. Resultatet sammanställs och redovisas som NKI. År 2006 introducerades en utökad version av NKI som ger mer utförlig information om kundernas inställning till oss. Under 2007 blev NKI 73 (71). Detta motsvarar svarsalternativ Bra, och visar att våra kunder i allmänhet är nöjda. Vi har under 2007 haft en stark resandeutveckling och våra kunder har blivit nöjdare, vilket är glädjande. Upplevelsen av komfort har visat sig ha stor inverkan på hur nöjd resenären är, det vill säga att tåget är bekvämt och att det finns bagageutrymme. Indexnivåerna ökar, vilket visar att kunderna är nöjda både med våra nyligen upprustade X 2000 samt våra dubbeldäckare. För informationsgivningen ombord på tågen ser vi en förbättring för 2007 jämfört med Dock kan vi förbättra oss med information vid trafikstörningar, där vi generellt får lägre betyg av våra kunder. Bemötandet ombord är också en viktig faktor för våra kunders tillfredsställelse med oss och även här noterar vi en ökning. Betyget är en framgång med tanke på att vi under året varit hårt ansträngda bemanningsmässigt, då kundantalet ökat väsentligt. Medarbetarundersökning och Småskalighet För att SJ ska nå affärsmålen krävs att medarbetarna har rätt förutsättningar och känner sig engagerade och delaktiga i verksamheten. För att beakta medarbetarnas synpunkter genomförs enkätundersökningar. Enkäterna fokuserar på att ta reda på medarbetarnas upplevelse av sin delaktighet och sina utvecklingsmöjligheter. Undersökningen är ett verktyg för identifiering av utvecklingspotential inom företaget och ligger till grund för ett flertal utvecklingsaktiviteter. Medarbetarindex har förbättrats något under de senaste åren. Alltjämt är resultatet inte tillfredställande. För att öka kund- och medarbetartillfredsställelsen genomför vi nu Småskalighet som innebär en förändring för vår frontpersonal. Vi skapar en trafikdivision med fokus på tågföring och en servicedivision där ombordarbetet utvecklas. Genom att organisera personalen i mindre grupper vill vi synliggöra våra medarbetare och ge dem bättre möjligheter att påverka sin arbetssituation. Ingen medarbetarundersökning har genomförts under 2007 på grund av denna omorganisation. Ledarskap och kompetensutveckling Alla medarbetare har ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och för att vår verksamhet fungerar. Detta förutsätter tydliga roller vad gäller ansvar och befogenheter. En av ledningens roller är att stödja, träna och utveckla chefer, arbetsledare och medarbetare på alla nivåer i företaget. Nöjd-Kund-Index (NKI) Utomordentligt bra Mycket bra Bra Medel Dålig Komforten Informationen Punktlighet Bemötandet Butiken Säljaren Stationen Prisvärd NKI för SJ totalt sett NKI-undersökningarna är genomförda av extern part. Varje post är separat, även NKI för SJ totalt sett. NKI för SJ totalt sett är bestyrkt av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. SJ Hållbarhetsredovisning

20 Social hållbarhet Under 2007 har arbetsplatsträffar med tema Medarbetarskap Det personliga engagemanget genomförts tillsammans med medarbetarna. Med hjälp av årliga medarbetarsamtal tillvaratar den närmaste chefen varje medarbetares kvaliteter så att han eller hon känner sig delaktig i verksamheten. SJ Service Academy SJ befinner sig i en expansiv fas och för att säkerställa framtida behov av medarbetare startas en egen utbildningsorganisation, SJ Service Academy, med inriktning på service, säljutbildningar och lokförarutbildningar. Med den nya akademin införs nya grundutbildningar för tågvärdar respektive säljare. Nyanställda tågvärdar och säljare genomgår en femveckors grundutbildning, som innefattar både teori och praktik. SJ Service Academy ska bidra till uppfyllelse av SJs mål, att förbättra kundmötet. För att säkerställa framtida behov av lokförare utformas och genomförs även lokförarutbildningar i egen regi. På detta sätt kan SJs efterfrågan på förare tillgodoses. Att starta SJ Service Academy är ett led i att förbättra medarbetartillfredsställelsen genom strukturerad kompetensutveckling. Mångfald och jämställdhet För SJ innebär mångfald att alla medarbetare ska ha samma förutsättningar oavsett kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller kulturell bakgrund. Vi ser medarbetarnas olikheter och etniska diversifiering som en tillgång som ska tas tillvara. Av jämställdhetspolicyn framgår att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Arbetsmiljö och organisation ska passa alla, oavsett kön. Det är inte acceptabelt med attityder, språkbruk eller beteenden som på något sätt kan uppfattas som diskriminerande eller kränkande. SJ har handlingsplaner där det framgår hur organisationen ska motverka och förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Under 2007 fanns inga rapporterade diskrimineringsincidenter. SJs mål är att med hjälp av ett långsiktigt och målmedvetet arbete få fler kvinnor att intressera sig för lokföraryrket. Som ett resultat av att SJ planerar att rekrytera många nya medarbetare under kommande år ser vi en god möjlighet att uppnå en större mångfald och en jämnare könsfördelning. Könsfördelning chefer, % Könsfördelning totalt, % Kvinnor, 33 (26) Män, 67 (74) Könsfördelning arbetsledare, % Kvinnor, 40 (37) Män, 60 (63) Kvinnor, 37 (36) Män, 63 (64) Medelålder Män Kvinnor Totalt Genomsnittlig anställningstid Män Kvinnor 10 9 Totalt Anställda uppdelat på ålder < > Totalt SJ Hållbarhetsredovisning 2007

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Strategi och vision 3 SJ i samhället 10 SJ och Miljö 14 SJs medarbetare 22 Att skapa kundnytta 28 Redovisningsprinciper 32 Bestyrkanderapport

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning kan beställas från: SJ AB Kommunikation 105 50 Stockholm info@sj.se

Innehåll. Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning kan beställas från: SJ AB Kommunikation 105 50 Stockholm info@sj.se SJ AB Hållbarhetsredovisning 2009 Innehåll Vd har ordet 3 Strategi och vision 4 SJ i samhället 13 SJ och miljön 19 SJs medarbetare 25 Att skapa kundnytta 29 Redovisningsprinciper 32 Bestyrkanderapport

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

A-Train AB/ Arlanda Express. Tjänstekvalitetsrapport. Innehåll

A-Train AB/ Arlanda Express. Tjänstekvalitetsrapport. Innehåll A-Train AB/ Arlanda Express Tjänstekvalitetsrapport Innehåll 1. Information och biljetter... 3 2. Punktlighet... 4 3. Renhållning av vagnar... 4 4. Kundmätningar... 5 5. Hantering av klagomål... 5 6. Assistans

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Strukturerad projektutveckling och hållbarhetsarbete. Lennart Henriz, chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet och miljö, Teknik, IT)

Strukturerad projektutveckling och hållbarhetsarbete. Lennart Henriz, chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet och miljö, Teknik, IT) Strukturerad projektutveckling och hållbarhetsarbete Lennart Henriz, chef Verksamhetsutveckling (Kvalitet och miljö, Teknik, IT) Strukturerad projektutveckling en långsiktig investering 2003 2004 2005

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Norrbottens läns landstings miljöpolicy

Norrbottens läns landstings miljöpolicy Norrbottens läns landstings miljöpolicy Miljöpolicyn anger färdriktningen för landstingets miljöarbete 2 Varje generation är skyldig att vårda jordens naturresurser och livsmiljöer så att kommande släkten

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer