SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007"

Transkript

1 SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007

2 Innehåll 1 VD har ordet 2 Strategi och vision 2 Definition av hållbarhet 2 Risker och möjligheter 2 Hållbarhetsansats 3 Indikatorer 4 Intressentdialog 6 Ekonomisk hållbarhet 6 SJ är med och formar samhällsutvecklingen 8 Regionförstoring 8 Infrastruktur och underhåll 9 Miljö ett ständigt fokusområde 9 Miljöutbildade och informerade medarbetare 10 SJ uppfattas som det mest miljöanpassade resealternativet 10 Hög energieffektivitet i tågtrafiken 11 Minimala utsläpp av luftföroreningar 12 Låg miljöpåverkan från inköp av varor och tjänster 12 Resurshushållning och källsortering 14 Social hållbarhet 14 Baskvalitet kunden i fokus 16 Kundmötet 16 Företagskunder 16 Kundtjänst och Kundombudsman 16 Nöjd-Kund-Index 17 Medarbetarundersökning och Småskalighet 17 Ledarskap och kompetensutveckling 18 SJ Service Academy 18 Mångfald och jämställdhet 20 Hälsa och arbete 21 Bestyrkanderapport 22 Korsreferenstabell 26 Redovisningsprinciper 28 Definitioner SJ fick andra pris i reklamtävling för sin miljökampanj under 2007 Den 14 november delades årets 100-wattare ut. 100-wattaren är en reklamtävling som anordnas av Sveriges Annonsörer som både mäter kreativitet och effekt av reklamen. SJ vann en 75-wattare i kategorin "Konsumentreklam" med den miljökampanj som vi har haft rullande under Kampanjen innehåller helsidesannonser, pluggar, radioreklam, TV-reklam och utskick till företag. Hållbarhetsinformation kan beställas från: SJ AB, Kommunikation, Stockholm Kompletterande information om håll barhet är tillgänglig via Vid frågor hänvisas till Martin Andersson vid Stab Ekonomi,

3 VD har ordet Genom att knyta ihop städer och regioner är det svenska järnvägsnätet och SJ viktiga beståndsdelar i det transportsystem som är grundläggande för samhällets funktion. SJ skapar möjligheter för människor att arbetspendla och resa på ett miljövänligt och hållbart sätt. SJs verksamhet är i grunden hållbar Tåget är det mest energieffektiva färdmedlet. Resor med SJs eltåg är certifierade för Bra Miljöval. Den el som köps in till SJs eltåg kommer från förnybara energikällor. Genom att de senaste åren ha tagit marknadsandelar från flyg och buss har SJ bidragit till en miljövinst för samhället som helhet. SJs verksamhet berör många. Detta ställer höga krav på att SJ uppträder med god etik och ansvarsfullt på alla nivåer i organisationen och gentemot våra intressenter. SJ är sedan 2006 medlem i Globalt Ansvar, vilket innebär att vi åtar oss att verka i enlighet med de tio principerna i FNs The Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag. Dessa tar fasta på engagemang och kunskap om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruptionsbekämpning och miljöhänsyn. För att lyckas i arbetet med hållbar utveckling är det viktigt att ha engagerade och miljömedvetna medarbetare som trivs på SJ och bemöter kunder på ett professionellt sätt. SJ har under de senaste åren i flera projekt arbetat aktivt för att förbättra arbetsmiljön och har även lyckats sänka sjukfrånvaron. SJ genomför under 2008 en förändring för vår servicepersonal. Genom att organisera verksamheten i mindre grupper vill vi synliggöra våra medarbetare och ge dem bättre möjligheter att påverka. Ett sammantaget syfte är att förbättra kundmötet genom mer utbildning, uppföljning och coachning. Trender Under de senaste åren har allmänhetens intresse för hur människans aktiviteter påverkar klimatet och miljön ökat. Det har fått till följd att resenärer i ökad utsträckning efterfrågar miljövänliga resealternativ. Att erbjuda ett sätt att resa med liten miljöpåverkan har därmed blivit en konkurrensfördel för SJ. En ytterligare trend är att företag förväntas att redovisa sitt sociala ansvarstagande. Vi välkomnar denna utveckling genom den positiva effekt detta får både för samhälle och miljö. Det stimulerar oss till att kontinuerligt mäta och förbättra vårt arbetssätt då vi får goda möjligheter att jämföra oss med andra företag. SJ har under de senaste åren haft en stark finansiell utveckling, vilket gör att vi kan investera i nya snabba tåg med ökad komfort för våra resenärer och ännu bättre miljöprestanda. Genom snabbare transporter möjliggörs dessutom en funktionell regionförstoring som gynnar hela samhället. Vår ambition är att fortsätta vara framgångsrika och se till att så många som möjligt reser med oss. På detta sätt bidrar vi till en hållbar utveckling. Jan Forsberg Verkställande Direktör SJ Hållbarhetsredovisning

4 Strategi och vision För SJ innebär hållbarhetsarbete att vi i vår dagliga verksamhet integrerar ekonomisk lönsamhet med socialt och miljömässigt ansvarstagande. Ett starkt SJ bidrar till en hållbar utveckling och nöjda kunder är en förutsättning för att vi ska vara framgångsrika. Detta kräver att vi ger bra service och levererar en hög kvalitet i vår verksamhet. Hur nöjda kunderna är med våra tjänster och vår service mäts kontinuerligt genom Nöjd-Kund-Index-undersökningar (NKI). Resultat från dessa undersökningar hjälper oss att utveckla vårt erbjudande. Definition av hållbarhet SJ definierar hållbar utveckling i enlighet med Brundtland-kommissionen (1987), det vill säga att: samhällsutvecklingen ska kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Ett centralt begrepp i hållbarhetssammanhang är resurshushållning, vilket för SJ innebär en effektivisering av energianvändning, arbete med klimatpåverkan och återvinning av förbrukat material. Risker och möjligheter SJs starka position innebär en bra utgångspunkt för att arbeta vidare med hållbarhetsfrågor och ytterligare stärka vårt miljömässiga och sociala ansvarstagande. Ett aktivt hållbarhetsarbete för SJ innebär även att verka för att våra leverantörer tar ansvar för miljö- och sociala frågor. Detta åstadkommer vi främst genom att ställa hårda krav vid upphandlingar. Under senare år har resandet med SJ ökat väsentligt och vårt mål är att ännu fler ska resa med oss i framtiden. Vi ser redan idag att järnvägsstrukturen är mycket hårt belastad i högtrafik. En ökad efterfrågan i högtrafik från olika aktörer att använda Banverkets spår medför sannolikt att trängseln på spåren kommer att kvarstå. Regeringen har beslutat att Citybanan ska byggas, vilket kommer att innebära två nya spår genom Stockholm. Detta är mycket viktigt inte bara för Mälardalen utan för hela Sverige, då det möjliggör mer tågtrafik, förbättrad kvalitet och ökad punktlighet. I väntan på att Citybanan står färdig måste emellertid SJ arbeta utifrån de förutsättningar som finns. Genom att investera i nya fordon och skapa bättre kvalitet i underhållsverksamheten kan driftsäkerheten ökas. Genom systematisk uppföljning av kvalitetsbrister finner vi underlag för ytterligare åtgärder. Vi har under senare år, tack vare en mer efterfrågestyrd och dynamisk prissättning, blivit bättre på att fylla våra tåg, framförallt i lågtrafik. Den högre beläggningsgraden innebär ett bättre resursutnyttjande och därigenom även en bättre miljöprestanda. Genom att koppla ihop tågen till längre enheter finns samtidigt utrymme för att ytterligare öka kapaciteten. Hållbarhetsansats SJ har sedan länge arbetat aktivt i många hållbarhetsfrågor. Till grund för SJs arbete med hållbarhetsfrågor ligger ett antal policys och riktlinjer, vilka återfinns på En aktiv intressentdialog är ett verktyg för att identifiera SJs mest prioriterade hållbarhetsfrågor. Som ramverk för hållbarhetsredovisningen tillämpas tredje generationen av Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G3 (www. globalreporting.org). Dessa riktlinjer är allmänt vedertagna bland större företag och tillämpning av G3 förbättrar jämförbarheten med andra företag. Enligt GRIs riktlinjer för hållbarhetsrapportering ska bolag ange till vilken nivå organisationen följer riktlinjerna. SJ har valt att för 2007 applicera nivå B+. SJ utför en självutvärdering gentemot GRIs riktlinjer G3. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har bestyrkt utvalda indikatorer och nivågranskat SJs hållbarhetsredovisning, vilket bekräftar den självutvärdering som placerar SJ på nivå B+. Symbolerna anger att SJ hävdar att Hållbarhetsredovisningen är utformad enligt GRI nivå B+ och att detta bestyrkts genom en oberoende granskning. 2 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

5 Strategi och vision Indikatorer SJs ansats är att genom ett aktivt hållbarhetsarbete bidra till att förverkliga vår vision Alla vill ta tåget! och därigenom bidra till en mer hållbar miljö- och samhällsutveckling. Vår uppgift är att fortsätta vara framgångsrika och att se till att så många som möjligt reser med oss. SJs koncernledning har valt ut ett antal indikatorer kopplade till hållbarhet, vilka anses centrala för att under de närmaste åren föra hållbarhetsarbetet framåt. En fortsatt uppgift för SJ är att definiera långsiktiga mål inom hållbarhetsområdet. Strategiska indikatorer Mål 2008 Ekonomisk presentation Personkilometer (milj) Avkastning på eget kapital efter skatt (%) 49,8 11,5 14,1 10 Soliditet (%) 31,7 33,2 36,7 30 Miljöindikatorer Energieffektivitet eltåg (kwh/personkm) 0,10 0,10 0,09 Totala utsläpp av koldioxid (ton CO 2 ) 1) Totala utsläpp av koldioxid (g/personkm) 1,50 1,26 1,36 Sociala indikatorer Anställda Nöjd-Medarbetar-Index (%) Anställda Sjukfrånvaro (%) 8,8 7,7 6,8 6,0 Produktansvar Nöjd-Kund-Index (%) 1) Produktansvar Punktlighet (%) ) Indikator bestyrkt av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Hållbarhetsansats Extern påverkan Interna riktlinjer och Policys Intressenter Kommunikation Utvärdering SJ Hållbarhetsredovisning

6 Strategi och vision SJ strävar efter att ha en dialog med intressenterna. En professionell och transparent intressentdialog är också ett viktigt verktyg för att identifiera möjligheter till att förbättra verksamheten. Urvalet av intressenter är gjort utifrån de värden som skapas i relationen mellan SJ och respektive intressentgrupp. Vid urval av intressenter har även indirekta effekter beaktats. Intressentdialog Ägare Möten, Årsstämma, Styrelsearbete Kunder/ Möten i den dagliga verksamheten, Resenärer Försäljning, Marknadsföring, Kundundersökning Möten med länsoch kommunpolitiker Regionalpolitiker/ Trafikhuvudmän Samhälle Samhällsdebatt Medarbetarundersökning, Utvecklingssamtal, Utbildning, Direktkontakt Chef/Medarbetare Medarbetare Upphandling, Förhandling, Leverantörer/ Uppföljning/Kvalitetsmätning Samarbetspartners Kommunikation, Intervjuer Medier 4 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

7 Strategi och vision Intressentdialog Samhälle SJs verksamhet angår många, då Sveriges järnvägsinfrastruktur är en nationell tillgång som de flesta samhällsmedborgare är delaktiga i. SJ har ett ansvar att förvalta sin roll på ett bra sätt och därigenom skapa värde för ägare, individer och miljö. Detta innefattar att leverera bästa möjliga upplevelse till våra resenärer så att så många som möjligt väljer att ta tåget. Kunder/resenärer Att förbättra upplevelsen för våra resenärer är ett viktigt uppdrag. Det är grundläggande att våra tjänster håller god kvalitet samt att vi möter våra kunder på ett professionellt sätt. Vid nyanskaffning av fordon görs kundundersökningar i syfte att anpassa våra tåg efter resenärernas behov. Kundundersökningar genomförs löpande, bland annat ombord på våra tåg och hos våra reseagenter. Dessa kundundersökningar hjälper oss att identifiera prioriterade områden där vi kan förbättra oss. Till SJs kundtjänst kan resenärerna vända sig för synpunkter eller reklamationer. Det finns även en Kundombudsman som hjälper resenärer. En viktig del av Kundombudsmannens arbete är att lyssna på resenärernas synpunkter och önskemål så att SJ kan bli ännu bättre. Medarbetare För att våra medarbetare ska känna tillfredställelse och engagemang i sitt arbete krävs ett bra ledarskap och att mål och vision med verksamheten är tydligt kommunicerade. SJ genomför medarbetarundersökningar som utvärderar med arbetarnas situation, vilka är viktiga som underlag i arbetet med att förbättra arbetsmiljön. Regionalpolitiker/trafikhuvudmän Alla landsting har genom sina trafikhuvudmän (THM) rätt och skyldighet att organisera och bedriva kollektivtrafik inom sina geografiska ansvarsområden. SJ utför sådan trafik i ett antal avtal med THM. Utöver detta förs en kontinuerlig diskussion om tidtabeller och tågutbud med THM för att den samlade trafiken på bästa sätt ska möta resenärernas efterfrågan. Ägare Dialogen sker bland annat genom att ägaren formulerar finansiella mål för SJs verksamhet och är representerad i SJs styrelse. Målet att skapa värde medför krav på långsiktighet, effektivitet, lönsamhet, utvecklingsförmåga samt ett miljömässigt och socialt ansvarstagande, precis som för andra företag som driver kommersiell verksamhet. Leverantörer/samarbetspartners Vi arbetar dagligen i nära samarbete med våra leverantörer inom underhåll, service och städning för att säkerställa att våra tåg är hela och rena. Kontakten med leverantörerna innefattar en fortlöpande dialog och förhandling, men även kontroll av utförda tjänster. Banverket äger och förvaltar spåren samt fördelar tåglägen mellan olika operatörer. Ett väl fungerande samarbete med Banverket är av stor betydelse då vi med gemensamma åtgärder kan förbättra punktligheten och verka för att Sveriges järnvägsinfrastruktur används på ett optimalt sätt. Medier Medierna har i dagens samhälle en viktig roll inte minst genom förmedling av nyheter och information. SJ är ett öppet och transparent företag som agerar proaktivt och vill skapa förtroende för verksamheten och delta i samhällsdebatten. SJ strävar därigenom efter att vårda och förbättra en god relation till samtliga intressenter. SJ Hållbarhetsredovisning

8 Ekonomisk hållbarhet SJ bidrar till Sveriges konkurrenskraft på alla nivåer. Ekonomisk styrka är en förutsättning för vi ska kunna satsa på att utveckla vår verksamhet och vårt miljömässiga och sociala ansvarstagande. Ägarens uppdrag är att SJ ska vara ett modernt reseföretag som i alla avseenden och uthålligt agerar affärsmässigt. SJs verksamhet är konkurrensutsatt och har samma förutsättningar och krav på verksamheten som andra kommersiella aktörer. Ägarens långsiktiga finansiella målsättning för SJ är en soliditet på 30 procent och en avkastning på eget kapital efter skatt på 10 procent. De ekonomiska målen ska vara av långsiktig karaktär och därmed gälla över en konjunkturcykel. SJs utdelningspolicy innebär att ordinarie utdelning ska uppgå till en tredjedel av årets vinst efter det att soliditetsmålet har uppnåtts. Syftet med de ekonomiska målen är att: Säkerställa värdeskapande genom att styrelse och företagsledning arbetar mot ambitiösa och långsiktiga mål. Uppnå kapitaleffektivitet genom att tydliggöra kostnaden för eget kapital. Hålla bolagets finansiella risk på en rimlig nivå. Tillförsäkra ägaren en direktavkastning genom hållbara, förutsägbara och rimliga utdelningar med hänsyn tagen till bolagets framtida kapitalbehov och finansiella ställning. SJs affärsidé har ett tydligt hållbarhetsfokus, nämligen att SJ erbjuder Effektivt och miljövänligt resande. Även målbilden inkluderar dessa aspekter Ett modernt, lönsamt och kundnära reseföretag. Genom att en stor del av företagets vinst återinvesteras i verksamheten, i form av nya snabba tåg eller i vidare- och nyutveckling av tjänster och produkter, innebär ekonomisk framgång att vi kan erbjuda ökad komfort för våra resenärer och en förbättrad miljöprestanda. SJ är med och formar samhällsutvecklingen SJ har en viktig roll i samhället genom att skapa möten och föra människor samman i olika miljöer. Med ett attraktivt utbud och dynamiska priser samt genom att erbjuda ett miljövänligt och avkopplande resande för så många som möjligt vill vi vara med och bidra till en positiv utveckling för hela Sverige. Snabba och bekväma tågförbindelser har stor betydelse för många orter i Sverige. SJ för regelbundna samtal med olika intressenter om tågutbud och tidtabeller. En öppen dialog och goda relationer med omvärlden är avgörande för vårt anseende och vår förmåga att påverka. SJ strävar efter att verka för att investeringar Förädlingsvärde SJ-koncernen (MSEK) Intäkter Intressent Nettoomsättning Kunder Kostnader Underhållskostnader Leverantörer El och Infrastruktur Banverket Personalkostnader Medarbetare Övriga kostnader Leverantörer Finansnetto Banker Utdelning Ägare 150 Skatt 1) Samhället/staten Investeringar Fordonsinvesteringar Leverantörer ) Skatt har inte erlagts, då SJ har förlustavdrag. 6 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

9 Jag tar tåget så ofta som möjligt Joakim har varit på möte med jobbet i Nässjö och är på väg tillbaka till Stockholm. Vi har köpt årskort på tåget via jobbet, och ett bakomliggande argument för det är naturligtvis att det är miljövänligt. SJ Hållbarhetsredovisning

10 Ekonomisk hållbarhet görs där de skapar störst nytta för alla. Det är angeläget att samhället fortsätter att satsa på järnvägen och därmed det hållbara samhället. Regionförstoring Persontrafik på järnväg har utvecklats mycket under de senaste decennierna. Nya fordonsgenerationer har introducerats och dessa kör med högre hastighet än de fordon som har ersatts. Tidsåtgången är en viktig faktor för våra kunder, avseende både längre resor och pendlingsresor. I kombination med tågets goda tillgänglighet och bekvämlighet är utvecklingen med kortare restider en av huvudförklaringarna till att fler reser med SJ idag än någonsin tidigare. Medelhastigheten för det snabbaste tåget på sträckan Stockholm Göteborg har mellan åren 1980 till 2007 ökat med cirka 45 procent. Under samma tid har antalet resande på denna sträcka ökat med cirka 60 procent. För ökad tillväxt inom tågnäringen är därför ökade hastigheter och därigenom kortare restider av central betydelse. Snabbare restid vid längre resor innebär i första hand att tågets konkurrenskraft förstärks gentemot flyg och buss. Numera går det att resa mellan Göteborg Stockholm på 2 timmar och 45 minuter, vilket medför att våra resenärer sparar mycket tid genom att resa med tåg istället för med bil. För pendlingsresor kan kortare restid ha stor effekt på samhällsutvecklingen. De områden i Mälardalen man nu kan resa till eller från inom en timme, är större än de var Det är idag i större utsträckning möjligt för människor att bo och arbeta på olika orter. Genom att förkorta avståndet mellan människor och orter bidrar SJ till en miljömässigt hållbar regionförstoring och underlättar fortsatt utveckling av den svenska ekonomin. Infrastruktur och underhåll Verksamheten i ett järnvägsföretag är starkt beroende av infrastrukturen. Kring storstäderna är järnvägen genom sin stora kapacitet, sin låga miljöpåverkan och sitt begränsade markbehov viktig för att klara behovet av transporter. Sveriges storstäder kommer att få svårt att växa utan ett väl fungerande järnvägsnät. Det är därför avgörande för framtiden att infrastrukturen planeras och byggs ut så att framkomligheten i de trafikstarka stråken ges den prioritet som motiveras av effekten på hela samhället. Regionförstoring Genom att förkorta avståndet mellan människor och orter bidrar SJ till en miljömässigt hållbar regionförstoring och underlättar för fortsatt utveckling av den svenska ekonomin. Sala Enköping Västerås Eskilstuna Bålsta Strängnäs Södertälje Uppsala Arlanda Norrtälje Stockholm Katrineholm Flen Gnesta Vagnhärad Västerhaninge Nynäshamn Nyköping Norrköping Oxelösund km Figuren illustrerar hur långt en resenär hinner förflytta sig på en timme med utgångspunkt från Stockholm. 8 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

11 Miljö ett ständigt fokusområde Forskare världen över är eniga om att den klimatförändring vi ser effekterna av idag, är ett resultat av mänsklig aktivitet under en längre tid. För att kunna bromsa och även vända den negativa utvecklingen krävs det att vi gör förändringar i vår livsstil och våra medvetna val i vardagen. SJ har länge arbetat med fokus på miljöfrågorna. När samhället ökar efterfrågan på ett miljöanpassat sätt att resa, står SJ därför redo att leverera ett transportsätt med minimal miljöpåverkan. Att ta tåget istället för bilen eller flyget är ett medvetet val som är betydelsefullt och positivt för miljön. Varje enkelresa Stockholm Göteborg som görs med tåg istället för bil minskar utsläppen av koldioxid med cirka 45 kg, om två personer åker i bilen. Resan med tåg ger koldioxidutsläpp som motsvarar en förbrukning av endast 3 ml bensin. Att välja tåget är ett enkelt sätt att minska sin egen miljöpåverkan. SJ arbetar målmedvetet för att minska bolagets inverkan på miljön. Detta innebär ett långsiktigt miljöarbete och att miljöfrågor ges hög prioritet inom företaget. Miljöarbetets tyngdpunkter kan hänföras till sex områden: Miljöutbildade och informerade medarbetare. SJ uppfattas som det mest miljöanpassade resealternativet. Hög energieffektivitet i tågtrafiken. Minimala utsläpp av luftföroreningar. Låg miljöpåverkan från inköp av varor och tjänster. Resurshushållning och källsortering. Miljöutbildade och informerade medarbetare SJ arbetar inom miljöområdet utifrån ett ledningssystem baserat på ISO 14001, som bygger på att ständiga förbättringar ska uppnås genom att skärpa målen och förbättra rutinerna för att minska vår miljöbelastning. SJs miljöenhet utför årligen en miljöutredning för att uppdatera och följa upp betydande miljöaspekter och miljömål. Miljöledningsprocess Grundläggande miljöutredning Betydande miljöaspekter Miljöpolicy Årlig miljöutredning Miljömål Revision Miljöprogram Rutiner Praktiskt arbete Miljöutbildning och information Efterlevnad av lagar och förordningar Interna föreskrifter SJ arbetar inom miljöområdet utifrån ett ledningssystem baserat på ISO 14001, som bygger på att ständiga förbättringar ska uppnås genom att skärpa målen och förbättra rutinerna för att minska vår miljöbelastning. SJ Hållbarhetsredovisning

12 Miljö ett ständigt fokusområde Styrelsen och den verkställande direktören har det yttersta ansvaret för miljöarbetet på SJ. SJs miljöenhet driver aktivt det praktiska miljöarbetet och tar fram förslag på strategiska åtgärder. I organisationen finns ett miljönätverk som tar till vara åsikter och förslag och som träffas regelbundet för att utbildas och utbyta erfarenheter. Då stora delar av SJs miljöpåverkan är kopplade till fordonen så finns inom SJs Fordonsdivision ett särskilt miljöråd. SJs medarbetare är nyckelpersoner när det gäller att sprida miljöbudskapet vidare till kunderna. Därför är information och utbildning viktiga hörnpelare i SJs miljöarbete. Under 2007 har en interaktiv miljöutbildning för anställda tagits fram, vilken kommer att genomföras under SJs mål är att miljömedvetande ska genomsyra hela organisationen. SJ uppfattas som det mest miljöanpassade resealternativet Den globala uppvärmningen har fått stor uppmärksamhet i media, inom företag, i politiken och bland allmänheten. Med tanke på de miljökonsekvenser som visar sig mer och mer i människors närhet är det troligt att fler människor kommer att bli medvetna om vikten av att leva miljövänligt. I SJs ombordundersökning under 2007 var miljöskälet en av de främsta anledningarna till varför resenärerna valde tåget. Många företag har tagit initiativ till ett mer miljövänligt resande genom till exempel resepolicys, cykelpooler eller förmånskort för kollektivtrafik. SJ kan tillhandahålla uppgifter, som företagen kan använda i sin miljörapportering, om utsläpp för företagets samlade tågresor. SJs Miljökalkyl visar på individnivå hur mycket resan med SJ belastar miljön i jämförelse med andra transportslag och vad det beräknas kosta i pengar att åtgärda de miljöeffekter som uppstår. Kalkylen finns på SJs hemsida (www.sj.se/miljokalkyl). SJs vision är att Alla vill ta tåget! och under 2007 genomfördes en omfattande reklamkampanj med miljötema. Miljökampanjen tilldelades andra pris i Sveriges Annonsörers reklamtävling, där såväl kreativitet som effekt av reklamen vägdes in i bedömningen. SJ blev rankad som bäst i klassen, tillsammans med AstraZeneca, på att redovisa miljöpåverkan enligt Folksams ranking av företag i Klimatindex SJs resultat ansågs imponerande då det visade att företag från väg- och järnvägstransportbranschen, som inte brukar svara på frågorna, kan ha effektiva klimatredovisningssystem. Hög energieffektivitet i tågtrafiken SJ har under de senaste 15 åren bytt ut en stor del av sin fordonspark. SJs nya fordon är sammantaget så energieffektiva att de trots ökade hastigheter förbrukar mindre energi än de gamla fordon de ersätter. Från år 1993 till år 2006 har den genomsnittliga energianvändningen per personkilometer i SJs samlade trafik med eltåg minskat med 20 procent. Järnvägstransporter är energieffektiva, bland annat beroende på låg friktion då tågens stålhjul rullar mot rälsen. Luftmotståndet räknat Enkelresa Stockholm Göteborg, 1 person Utsläpp CO 2 växthuseffekt kg Utsläpp NO X försurande kg 0,20 0,15 Miljökostnad 1) kr ,0026 Tåg Buss Bil Flyg 0,10 0,05 0,00 0,01 Tåg Buss Bil Flyg ,0048 Tåg Buss Bil Flyg 1) Miljökostnad är kalkylvärden som tagits fram som värdering av luftföroreningar i samhället. Källa:SIKA Källa: SJs Miljökalkyl baserat på NTMs metoder och data, 10 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

13 Miljö ett ständigt fokusområde per passagerare blir lägre än för andra transportslag, då många reser tillsammans jämfört med till exempel i en bil. SJ arbetar för att minska energiförbrukningen ytterligare genom investering i nya tåg och förbättring av de tåg vi redan har i drift. Energiförbrukningen för tåg styrs till stor del av hur järnvägsfordonen är konstruerade. Vid introduktionen av X 2000 under 1990-talet ökades topphastigheten från 160 km/tim till 200 km/tim, vilket innebar högre energianvändning. Detta kompenserades av en mer strömlinjeformad utformning som medför ett lägre luftmotstånd. De nya fordonen har till skillnad från sina föregångare kapacitet att vid inbromsning återmata el till elnätet, ett effektivare komfortsystem och lägre luftmotstånd. Totalt använder ett X 2000 cirka 14 procent mindre energi jämfört med ett loktåg på samma sträcka, trots att X 2000 kör i högre hastighet. Trafiken med nya motorvagnar har stegvis ökat under det senaste decenniet. När Öresundsbron öppnades år 2000 började trafik med en ny generation energieffektiva motorvagnar, Öresundstågen. År 2002 började SJ, framför allt i Mälardalen, att använda moderna Reginatåg. Dessa håller nu på att ersättas av dubbeldäckare. Gemensamt för dessa motorvagnar är att de har lågt luftmotstånd och effektiva motorer. Den elektriska utrustningen sitter i huvudsak under golvet och det finns därmed plats för fler passagerare än i loktågen. Fordonen har också kapacitet att vid inbromsning fungera som generatorer och återmata el, som sedan kan utnyttjas av andra fordon. Beroende på trafikupplägg och fordonskonstruktion varierar återmatningen från cirka 8 procent för X 2000 på långlinjer med få stopp, upp till cirka 18 procent för Öresundstågen. Minimala utsläpp av luftföroreningar I nuläget körs 99 procent av SJs trafik med eltåg, vilket 2007 resulterade i en total energianvändning på 597 GWh (591). Detta motsvarar den årliga energiförbrukningen för Alvesta kommun. Denna energianvändning resulterar i utsläpp av koldioxid om endast 18 ton (44), vilket motsvarar koldioxidutsläppen från cirka sex personbilar under ett år. All el som köps in består av förnybar energi från vatten- och vindkraft och resor med SJs eltåg är märkta med Bra Miljöval. Mindre än 1 procent av SJs tågtrafik år 2007 drevs med dieseltåg, men de står för hela 30 procent (35) av koldioxidutsläppen. Endast diesel av miljöklass 1 används, vilket jämfört med andra dieselkvaliteter medför minskade utsläpp av framförallt svavel. Sedan 1995 har SJs koldioxidutsläpp från el- och dieseltåg minskat med cirka 70 procent, från cirka ton år 1995 till cirka ton år Under samma tidsperiod har resandet med SJ mätt i personkilometer ökat med över 30 procent. Minskningen av koldioxidutsläpp beror främst på att trafiken med dieseldrivna tåg har minskat, men även på att våra tåg är mer energieffektiva och att beläggningen på tågen har ökat. Största delen av SJs utsläpp av koldioxid, närmare 45 procent (41) år 2007, kommer från CO 2 -utsläpp koncernen, egentrafik och länstrafikavtal 2007, ton Eltåg 18 Dieseltåg Tågbuss 1) Ersättningstrafik 1) Hyrbil 1) 31 Taxi 1) 227 Tjänsteresor 60 Totalt ) Inköpta tjänster från buss-, taxi- och hyrbilsleverantörer. Förändring av energianvändning Effektivare komfortsystem Återmatning av bromsenergi Lägre rullmotstånd Lägre luftmotstånd Ökad hastighet Total energieffektivisering 14% Avser X 2000 i förhållande till Lok och Vagn vid 50% beläggning. Källa: KTH 4% 8% 3% 22% +22% SJ Hållbarhetsredovisning

14 Miljö ett ständigt fokusområde bussar och taxi som sätts in vid trafikstörningar. De släpper ut mer koldioxid än den sammanlagda el- och dieseltrafiken. Vi arbetar aktivt för att våra leverantörer ska använda förnybart bränsle. Övriga utsläpp kommer från personalens tjänsteresor samt inköpta tjänster från buss, taxi och hyrbilsleverantörer och står för cirka 24 procent av utsläppen. SJs totala koldioxidutsläpp på ton är mycket lågt i förhållande till det transportarbete som vi utför. Utsläppen uppgick under 2007 till 1,36 gram (1,26) per personkilometer. Tågdrift ger även upphov till andra luftföroreningar. De köldmedier som används i klimatanläggningar ombord på SJs tåg påverkar inte ozonlagret och vi har valt de alternativ som ger minst klimatpåverkan. Slitage av bromsblock och bromsbelägg vid mekanisk inbromsning med tåg skapar partiklar som kan ha en påverkan på hälsan, speciellt i tunnelmiljö. Bromsblock och bromsbelägg består av olika metaller som zink och koppar, men även av kompositmaterial. Förslitningen av bromsblock var 160 ton (204) och av bromsbelägg 114 ton (104) under Att minska förslitningen är ett av SJs utvecklingsområden och detta görs bland annat genom att öka användningen av elbromsar. Ökad användning av elbromsar ger dubbel vinst för miljön eftersom den, förutom att spara bromsarna, återmatar elenergi ut på nätet som kan användas av andra tåg på sträckan. Under 2007 initierade IVL Svenska Miljöinstitutet ett projekt kring partikelemissioner från järnvägen i samarbete med Charmec på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och med hjälp av SJ, Bombardier och Banverket. Partikelmätare har installerats på ett Reginatåg och syftet är att undersöka hälsoeffekter av korttidsexponering av partiklar i tunnelmiljö samt mekanismerna bakom partikelemissioner. De preliminära resultaten från den första delstudien tyder hittills inte på några påvisade hälsoeffekter. Låg miljöpåverkan från inköp av varor och tjänster SJ vill påverka sina leverantörer att minska sina transporter och att hushålla med resurser. Där det är möjligt ställer SJ vid upphandling krav på att leverantören ska vara miljöledningscertifierad. Vid underhåll och städning ställs krav på kemikalieanvändning och att leverantören redovisar hur arbetet med produktvalsprincipen utförs. Vid inköp bedöms leverantören utifrån miljökriterier som baseras på Miljöstyrningsrådets riktlinjer för hållbar upphandling. Kriterierna innefattar också att IT-utrustning ska vara energisnål, att förmånsbilar ska vara miljöbilar och att kaffe till kontor och bistro på våra tåg ska vara ekologiskt. Resurshushållning och källsortering Sedan 2004 har totalt 153 lok och vagnar från 1960-talet skrotats, varav åtta personvagnar under procent av allt material har källsorterats och återförts till kretsloppet, motsvarande drygt ton material. Endast porslin från handfat och WC-stolar gick till Energiförbrukningen vid underhåll av tåg har minskats vid införandet av ett nytt avisningssystem. Med tidigare avisningsystem tog det upp emot 10 timmar att avisa ett tåg och energiförbrukningen var mycket hög. Det nya systemet bygger på att varm miljöanpassad glykol används för att ta bort isen. Tåget kör över anläggningen långsamt och avisas i normala fall på cirka 30 minuter. Energianvändning för olika transportslag kwh/personkm 0,6 0,4 0,2 0,0 Tåg Buss Bil Flyg Förutsättningar: Tåg: X 2000 (50% beläggning) Buss: Euro3 (50% beläggning) Bil: Miljöklass 2000 (2 personer) Flyg: Boeing 737 (65% beläggning) Källa: KTH 12 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

15 Miljö ett ständigt fokusområde deponi. Det ekonomiska resultatet av återvinningen är försumbart, men för miljön är vinsten stor. Det krävs 3,5 gånger så mycket energi för att framställa järn ur malm jämfört med att återanvända järnskrot. När de nya regionaltågen, dubbeldäckarna, köptes in fanns miljöfrågan med i ett tidigt skede. Krav ställdes bland annat på hög energieffektivitet samt att det ska finnas en plan för hur tågen en dag ska återvinnas. Material och utformning valdes med hänsyn till ett livscykelperspektiv, där både miljö och funktion vägdes in. Vid upphandlingen valdes miljöskadliga ämnen bort. Hela kedjan är miljösäkrad, från upphandling och användning till skrotning. Ett omfattande arbete har pågått sedan 2006 med att införa källsortering i bistron ombord på alla tåg med servering. Hushållsavfall, pappersförpackningar, tidningar, PET/burkar och glas kan numera källsorteras ombord. Vi har även sett till att det vi säljer ombord är miljömässigt bra att återvinna. Under 2007 har det även pågått ett arbete med att förbättra och utveckla källsorteringen på SJs kontor. Vid SJs huvudkontor i Stockholm källsorteras exempelvis 91 (93) procent av allt avfall. Skrotning av tåg EXTERIÖR INTERIÖR Transformatorer Nytt råmaterial Fönsterglas Glas, glasull, isolering Smidesskrot (Boggi, hjul) Nytt råmaterial (Järnvägsvagnar, armering) Fragmenteringsskrot (Stolar, innertak, väggar) Järn Trä Stålverk Förbränning Lysrör och lampor Metall Glas Pulver Nytt råmaterial Ny produkt Destruktion Rostfritt stål (Hatthyllor, elementskydd) Metall till nya produkter Nytt råmaterial Energi Isolering Förbränning Energi Handfat och WC-stolar Deponi Gummi (Lister) Förbränning Energi Kabel Nytt råmaterial (vattenledningsrör, vattenkranar) Förbränning Energi Textilier (Gardiner) Återanvändning Trasmattor Metaller (Klädhängare, fönsterkarmar, skyltar) Koppar Mässing Aluminium Nytt råmaterial Nytt råmaterial Nytt råmaterial Golv (PVC-mattor) Förbränning Energi Bra Miljöval Den el som SJ köper kommer till 100 procent från förnybara energikällor, från vatten- och vindkraft. Genom att välja förnybar el bidrar SJ till en ökad efterfrågan på miljöanpassad energiproduktion. Sedan 1994 är resor med SJs eltåg märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval, som enligt Naturskyddsföreningen ställer de tuffaste miljökraven i världen. Kraven innefattar utsläpp, energianvändning och underhållsplaner, till exempel när det gäller kemikalieanvändning hos våra leverantörer. Kraven skärps efter hand vilket innebär att vi successivt måste utvecklas och bli ännu bättre för miljön för att klara kraven. En auktoriserad revisor kontrollerar årligen att kraven uppfylls. SJ Hållbarhetsredovisning

16 Social hållbarhet För att vi ska vara framgångsrika på kort och lång sikt krävs ett ansvarsfullt agerande gentemot kunder och medarbetare. Det handlar om att förbättra kvalitet och arbetsmiljö samt att ständigt söka nya vägar för att skapa ökat värde för kunder och utvecklingsmöjligheter för medarbetare. Inom SJ pågår en mängd aktiviteter som syftar till att förbättra kvaliteten för våra kunder. Under 2008 genomförs två stora förändringar som båda syftar till att förbättra kundmötet och medarbetartillfredställelsen, nämligen lanseringen av SJ Service Academy och Småskalighet. Eftersom vi är ett serviceföretag, har vi en mycket bred och tydlig kontaktyta gentemot våra kunder. Detta ställer höga krav på våra medarbetare. För att lyckas med att tillhandahålla bra service krävs att våra medarbetare är motiverade och har verktyg och kunskap. Baskvalitet kunden i fokus För att uppnå långsiktig lönsamhet och stärka tågets konkurrenskraft ytterligare, krävs att SJ kontinuerligt förbättrar kvaliteten på företagets tjänster. Begreppet baskvalitet utgår från kundens perspektiv och innefattar fyra områden: Hela och rena tåg Trafikinformation Trafiksäkerhet Punktlighet. Att tågen är hela och rena är grundläggande för kundens komfort och för den positiva bilden av SJ. Väl fungerande underhåll leder till färre inställda tåg och förbättrar punktligheten. Tydlig, relevant och lättillgänglig trafikinformation skapar enkelhet och trygghet för våra resenärer. Trafiksäkerheten är alltid den viktigaste parametern vid investeringsbeslut. Genom ett aktivt säkerhetsarbete kan antalet incidenter minimeras. Under 2007 var punktligheten, mätt som andelen tåg som ankommer till slutstation inom fem minuters avvikelse från tidtabell, 90 procent (90) i genomsnitt. SJ har en hög ambitionsnivå när det gäller punktlighet och är inte nöjd med punktligheten på vissa linjer. Cirka 40 procent av vår bristande punktlighet orsakas av faktorer som vi har direkt kontroll över. De viktigaste åtgärderna som SJ vidtar för att minska andelen försenade tåg innefattar ett nära samarbete med underhållsleverantörer, vilket innebär noggrann styrning i syfte att förbättra driftssäkerheten för SJs fordon. SJ inför under 2008 nya rutiner som medför förbättrade processer för uppföljning och styrning av fordon på individnivå. Cirka 60 procent av SJs förseningar orsakas av bland annat viltolyckor, nedfallna träd, strömavbrott och andra yttre omständigheter. Eftersom järnvägsnätet är mycket hårt belastat, framförallt i storstadsregioner vid högtrafik, kan förseningar som uppstår på en sträcka ofta påverka andra tåg i systemet och orsaka ytterligare förseningar. Punktlighet Punktlighet, % Alla SJs Tåg 1) X Fjärrtåg Regionaltåg Pendeltåg 1) ) Exklusive Stockholmståg. Sekundära störningseffekter, % Exogena faktorer 16 Infrastruktur 27 Fordon 26 Operatör Avgång/uppehåll, leverans, växling/sammansättning, personal. Infrastruktur Signal, spår/bana, el. Exogena faktorer Tillbud/olyckor, naturhinder. Planerade arbeten 13 Trafikledning 3 Operatör SJ Hållbarhetsredovisning 2007

17 Jag är beredd att betala något mer för tåget Anders är på väg från Karlskrona till Stockholm, och passar på att plugga på tåget. Jag kunde ha flugit, men jag tar mycket hellre tåget. Förutom att det är bättre för miljön kan jag också bättre utnyttja tiden till att plugga. SJ Hållbarhetsredovisning

18 Social hållbarhet För att uppnå större förbättringar i framtiden fordras ett nära samarbete med Banverket och andra trafikoperatörer. Under 2007 lanserade SJ tillsammans med AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) och Banverket ett program med 44 olika aktiviteter som tillsammans syftar till att halvera antalet försenade tåg fram till år Kundmötet Under 2008 läggs stort fokus på att förbättra kundmötet. Genom att ge medarbetarna bättre verktyg och utbildning vill vi förbättra den upplevda servicen. Tillförlitlig och snabb information är förtroendeskapande och en viktig del av kundmötet. All ombordpersonal kommer under 2008 att utrustas med handdatorer, vilket möjliggör bättre service, till exempel information om trafikstörningar och tågförbindelser i realtid. SJ vill erbjuda en kanalmix för försäljning och distribution som på bästa sätt ska möta kundens behov. Under senare år har nyttjandet av självbetjäningskanalerna, internet och biljettautomater, ökat kraftigt. Utöver detta värdesätter kunderna att kunna hitta information om tågförbindelser via internet. Cirka 25 procent av SJs resor säljs i samarbete med alla de stora resebyråkedjorna, bland annat genomförs gemensam bearbetning av kunder, säljaktiviteter och utbildning. Företagskunder Kunderna har olika behov vilket ställer krav på att organisationen är flexibel och anpassar erbjudanden och kommunikationen utifrån våra kunders skilda behov. Detta innefattar exempelvis att anpassa faktureringsrutiner och betalningslösningar efter kundernas önskemål. Företag ges ofta klara riktlinjer beträffande resealternativ genom organisationens resepolicy. SJ kan hjälpa sina kundföretag med att ta fram detaljerad statistik om miljökostnaden för företagets samlade resor. Att resenären har möjlighet att arbeta under resan ses som en stor fördel. Tågets starka miljöprestanda ses som allt viktigare i takt med att företag vill visa att de tar socialt och miljömässigt ansvar. Kundtjänst och Kundombudsman Kunden är vår bästa kvalitets- och produktutvecklare. Därför är det viktigt att snabbt och professionellt hantera frågor och ärenden då kunden reser. För ändamålet finns SJs kundtjänst som hanterar brev och samtal från våra kunder. För att skapa förtroende hos kunden krävs att kundtjänstmedarbetarna är väl utbildade och har en förmåga att se på frågeställningarna ur kundens synvinkel. Sedan 2006 har SJ tillsatt en Kundombudsman som hjälper kunderna med ärenden som kräver mer utredning. Kundombudsmannen står i nära kontakt med SJs ledningsgrupp. Nöjd-Kund-Index Vi på SJ är väldigt måna om att lyssna på våra kunder. Vi vill veta hur nöjda de är när de åker med oss. Det är också av stor vikt att få veta vad vi kan göra för att förbättra oss och hur vi ska prioritera i vår ambition att bli bättre. Därför satsar vi årligen stora resurser på att mäta Det är viktigt att vi hanterar våra resenärer på ett professionellt och serviceinriktat sätt genom hela värdekedjan. Försäljningskanaler 2007, % Övrigt 3 (4) Internet 40 (36) Biljettautomater 10 (10) Resebutiker och Callcenter 24 (27) Resebyråer 23 (23) 16 SJ Hållbarhetsredovisning 2007

19 Social hållbarhet våra kunders nöjdhet i ett Nöjd-Kund-Index (NKI). Denna undersökning görs ombord på tåget, det vill säga kunderna tillfrågas i sanningens ögonblick, när de genomför sin resa. På så vis kan vi fånga upp alla nyanser i hur de upplever sin tågresa. Varje år mäts hur nöjda kunderna är med oss och våra erbjudanden, och hur väl vi har uppfyllt deras förväntningar. Resultatet sammanställs och redovisas som NKI. År 2006 introducerades en utökad version av NKI som ger mer utförlig information om kundernas inställning till oss. Under 2007 blev NKI 73 (71). Detta motsvarar svarsalternativ Bra, och visar att våra kunder i allmänhet är nöjda. Vi har under 2007 haft en stark resandeutveckling och våra kunder har blivit nöjdare, vilket är glädjande. Upplevelsen av komfort har visat sig ha stor inverkan på hur nöjd resenären är, det vill säga att tåget är bekvämt och att det finns bagageutrymme. Indexnivåerna ökar, vilket visar att kunderna är nöjda både med våra nyligen upprustade X 2000 samt våra dubbeldäckare. För informationsgivningen ombord på tågen ser vi en förbättring för 2007 jämfört med Dock kan vi förbättra oss med information vid trafikstörningar, där vi generellt får lägre betyg av våra kunder. Bemötandet ombord är också en viktig faktor för våra kunders tillfredsställelse med oss och även här noterar vi en ökning. Betyget är en framgång med tanke på att vi under året varit hårt ansträngda bemanningsmässigt, då kundantalet ökat väsentligt. Medarbetarundersökning och Småskalighet För att SJ ska nå affärsmålen krävs att medarbetarna har rätt förutsättningar och känner sig engagerade och delaktiga i verksamheten. För att beakta medarbetarnas synpunkter genomförs enkätundersökningar. Enkäterna fokuserar på att ta reda på medarbetarnas upplevelse av sin delaktighet och sina utvecklingsmöjligheter. Undersökningen är ett verktyg för identifiering av utvecklingspotential inom företaget och ligger till grund för ett flertal utvecklingsaktiviteter. Medarbetarindex har förbättrats något under de senaste åren. Alltjämt är resultatet inte tillfredställande. För att öka kund- och medarbetartillfredsställelsen genomför vi nu Småskalighet som innebär en förändring för vår frontpersonal. Vi skapar en trafikdivision med fokus på tågföring och en servicedivision där ombordarbetet utvecklas. Genom att organisera personalen i mindre grupper vill vi synliggöra våra medarbetare och ge dem bättre möjligheter att påverka sin arbetssituation. Ingen medarbetarundersökning har genomförts under 2007 på grund av denna omorganisation. Ledarskap och kompetensutveckling Alla medarbetare har ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och för att vår verksamhet fungerar. Detta förutsätter tydliga roller vad gäller ansvar och befogenheter. En av ledningens roller är att stödja, träna och utveckla chefer, arbetsledare och medarbetare på alla nivåer i företaget. Nöjd-Kund-Index (NKI) Utomordentligt bra Mycket bra Bra Medel Dålig Komforten Informationen Punktlighet Bemötandet Butiken Säljaren Stationen Prisvärd NKI för SJ totalt sett NKI-undersökningarna är genomförda av extern part. Varje post är separat, även NKI för SJ totalt sett. NKI för SJ totalt sett är bestyrkt av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. SJ Hållbarhetsredovisning

20 Social hållbarhet Under 2007 har arbetsplatsträffar med tema Medarbetarskap Det personliga engagemanget genomförts tillsammans med medarbetarna. Med hjälp av årliga medarbetarsamtal tillvaratar den närmaste chefen varje medarbetares kvaliteter så att han eller hon känner sig delaktig i verksamheten. SJ Service Academy SJ befinner sig i en expansiv fas och för att säkerställa framtida behov av medarbetare startas en egen utbildningsorganisation, SJ Service Academy, med inriktning på service, säljutbildningar och lokförarutbildningar. Med den nya akademin införs nya grundutbildningar för tågvärdar respektive säljare. Nyanställda tågvärdar och säljare genomgår en femveckors grundutbildning, som innefattar både teori och praktik. SJ Service Academy ska bidra till uppfyllelse av SJs mål, att förbättra kundmötet. För att säkerställa framtida behov av lokförare utformas och genomförs även lokförarutbildningar i egen regi. På detta sätt kan SJs efterfrågan på förare tillgodoses. Att starta SJ Service Academy är ett led i att förbättra medarbetartillfredsställelsen genom strukturerad kompetensutveckling. Mångfald och jämställdhet För SJ innebär mångfald att alla medarbetare ska ha samma förutsättningar oavsett kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller kulturell bakgrund. Vi ser medarbetarnas olikheter och etniska diversifiering som en tillgång som ska tas tillvara. Av jämställdhetspolicyn framgår att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Arbetsmiljö och organisation ska passa alla, oavsett kön. Det är inte acceptabelt med attityder, språkbruk eller beteenden som på något sätt kan uppfattas som diskriminerande eller kränkande. SJ har handlingsplaner där det framgår hur organisationen ska motverka och förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Under 2007 fanns inga rapporterade diskrimineringsincidenter. SJs mål är att med hjälp av ett långsiktigt och målmedvetet arbete få fler kvinnor att intressera sig för lokföraryrket. Som ett resultat av att SJ planerar att rekrytera många nya medarbetare under kommande år ser vi en god möjlighet att uppnå en större mångfald och en jämnare könsfördelning. Könsfördelning chefer, % Könsfördelning totalt, % Kvinnor, 33 (26) Män, 67 (74) Könsfördelning arbetsledare, % Kvinnor, 40 (37) Män, 60 (63) Kvinnor, 37 (36) Män, 63 (64) Medelålder Män Kvinnor Totalt Genomsnittlig anställningstid Män Kvinnor 10 9 Totalt Anställda uppdelat på ålder < > Totalt SJ Hållbarhetsredovisning 2007

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 T251197_Sj_miljo_217x280.indd 1 08-01-03 14.31.48 SJS ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING. BILJETTER/TRAFIKINFORMATION: 0771-757575 WWW.SJ.SE T251076-SJ-kupe-nr12-217x280milj.indd

Läs mer

Vilka resor tror du är bäst för miljön?

Vilka resor tror du är bäst för miljön? Vilka resor tror du är bäst för miljön? En resa mot en bättre miljö Att kunna resa är en självklarhet idag. Det väldiga transportsystem vi skapat omkring oss är faktiskt förutsättningen för ett välfungerande

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Strategi och vision 3 SJ i samhället 10 SJ och Miljö 14 SJs medarbetare 22 Att skapa kundnytta 28 Redovisningsprinciper 32 Bestyrkanderapport

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten 2011-2015 Om vi tilltror den konstnärliga verksamheten möjligheten att öka kunskapen om och förtydliga tillvaron så förstår vi

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2009-2010 IT-fakulteten har i sin handlingsplan utgått ifrån universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling och Chalmers

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Innehåll Allmän information om vår järnvägstrafik 2014 3 Information och biljetter 3 Punktlighet, hantering av trafikstörningar samt krissituationer

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning kan beställas från: SJ AB Kommunikation 105 50 Stockholm info@sj.se

Innehåll. Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning kan beställas från: SJ AB Kommunikation 105 50 Stockholm info@sj.se SJ AB Hållbarhetsredovisning 2009 Innehåll Vd har ordet 3 Strategi och vision 4 SJ i samhället 13 SJ och miljön 19 SJs medarbetare 25 Att skapa kundnytta 29 Redovisningsprinciper 32 Bestyrkanderapport

Läs mer