Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006"

Transkript

1 Pressmeddelande Stockholm, 28 februari 2007 Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006 Resultatet efter finansiella poster -0,5 MSEK (-0,1) Likvida medel på balansdagen 26,4 MSEK (12,1) Soliditet 94 % (3 %) Väsentliga händelser efter periodens utgång Förvärvet av Noble Metals Exploration (nomex) AB är genomfört. WIKM har anställt Mats Willdén som chefsgeolog. Mats Willdén kommer från Boliden Mineral AB, där han har många års erfarenhet som gruv- och prospekteringsgeolog, senast som ansvarig för bolagets program för djupprospektering av guld och basmetaller i Bolidenområdet i Skelleftefältet. Mats Willdén tillträder sin nya tjänst i under våren WIKM har genomfört ett borrprogram om 5 borrhål vid projektet Långselegruvans närområde. Analys av borrkärnorna pågår. Ett borrprogram om 7 borrhål vid projektet Kvarnbäcken pågår. Vid en extra bolagsstämma den 9 januari valdes Ivan Isaksson, Thomas Jönsson och Ulf Persson till ordinarie styrelseledamöter. WIKM har beviljats följande undersökningstillstånd avseende guld och basmetaller: - Bjurvattnet nr 11, areal 94 ha, Skellefteå kommun - Bjurvattnet nr 12, areal 782 ha, Skellefteå kommun - Bjurvattnet nr 13, areal 241 ha, Skellefteå kommun WIKM har ansökt om följande tre undersökningstillstånd: - Kanan nr 1, areal 200 ha, Vilhelmina kommun, koppar - Svensboberget nr 1, areal 94 ha, Ovanåkers kommun, uran och molybden - Tjärdalsmyran nr 1, areal 99 ha, Ljusdal kommun, uran och molybden Förvärv av Nomex Den 23 oktober 2006 meddelade Wiking Mineral, att bolaget avsåg att förvärva aktierna i mineralprospekteringsbolaget Noble Metals Exploration (nomex) AB (publ) ( Nomex ) genom en nyemission av aktier och teckningsoptioner till Nomex aktieägare. En extra bolagsstämma i Wiking Mineral den 6 december 2006 bemyndigade styrelsen att genomföra förvärvet av Nomex, villkorat av att Nomex före förvärvet genomförde en kapitalisering om kronor i form av en nyemission. Nomex emission fulltecknades den 19 januari 2007.

2 Nyemission av aktier och teckningsoptioner i WIKM innebar i korthet följande: - Emissionsvolym - Maximalt aktier samt teckningsoptioner i Wiking Mineral erbjuds mot aktier i Nomex - Utbytesförhållande - För varje helt femtal aktier i Nomex erbjuds nyemitterade aktier i Wiking Mineral respektive teckningsoptioner utgivna av Wiking Mineral enligt följande: - För 4 aktier i Nomex erhålls 11 aktier i WIKM. - För 1 aktie i Nomex erhålls 5 teckningsoptioner utgivna av WIKM, vilka var och en ger innehavaren rätt att inom två år förvärva en (1) nyemitterad aktie i Wiking Mineral för fem (5) kronor. - Företrädesrätt - Emissionen genomförs utan företrädesrätt. Aktier och teckningsoptioner får endast tecknas av aktieägare i Nomex Under anmälningstiden som sträckte sig från 19 januari till 2 februari anmäldes Nomex-aktier för utbyte till aktier och teckningsoptioner i WIKM. Därmed har 98,51procent av aktieägare i Nomex accepterat erbjudandet. Den 21 februari genomfördes förvärvet av Nomex och de nya aktierna upptogs till handel på AktieTorget den 23 februari Handel med teckningsoptionerna upptas den 2 mars Antalet aktier efter genomförda emission är och aktiekapitalet uppgår till ,40 kronor. Väsentliga händelser under perioden WIKM har ansökt om undersökningstillstånden avseende uran: - Stugberget nr 1, areal 196 ha, Ovanåkers kommun - Losjön nr 1, areal 120 ha, Ovanåkers kommun Resultat för perioden Rörelseresultatet för perioden uppgick till en förlust på -1,0 MSEK (-0,1). Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -0,5 MSEK (-0,1) och efter skatt till -0,5 MSEK (-0,1). Bolagets egna kapital per balansdagen uppgick till 28,5 MSEK (0,4). Årets kassaflöde uppgick till 14,3 MSEK (12,1). Bolagets soliditet per balansdagen uppgick till 94 procent (3 %) och dess likviditet till 26,4 MSEK (12,1). Anställda Medelantalet anställda under perioden uppgick till 2 personer (0) Kommande rapporttillfällen - Årsstämma 19 april Delårsrapport, januari-mars april Delårsrapport, januari-juni augusti Delårsrapport, januari-september oktober 2007

3 Redovisningsprinciper Redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Finansinspektionens föreskrifter. Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Allmänt om verksamheten/vd s kommentarer Vi har ett händelserikt och spännande första år bakom oss där vi lyckats med att bli ett dubbelt så stort företag, bygga upp en professionell organisation, stärkt upp vår framtida finansiering, påbörjat våra första borrprogram samt kommit en bit närmare vårt långsiktiga mål att bli en större och mer betydelsefull aktör inom den svenska prospekterings- och gruvnäringen. Bolaget noterades på Aktietorget den 15 maj I augusti fick vi tillgång till all kompletterande information och data från tidigare prospektering och brytning gällande våra undersökningstillstånd i Skelleftefältet. Vi engagerade vårt nya erfarna prospekteringsteam av geologer och geofysiker för att penetrera det omfattande materialet. Som ett resultat av detta intensiva arbete påbörjades vårt första borrprogram vid Långselegruvan i början av december. I januari påbörjades ytterligare ett borrprogram vid Kvarnbäcken. Intresset för WIKM är stort. Antalet aktieägare i bolaget har ökat från 600 vid noteringen i maj 2006 till nästan 1500 aktieägare i slutet av februari Under året har WIKM genomfört två nyemissioner som tillfört bolaget sammanlagt 30 Mkr. WIKM har vid årets slut en god likviditet med en kassa på drygt 26 Mkr före förvärvet av Nomex. Förvärvet av Nomex har ytterligare tillfört 20 Mkr. Efter förvärvet och tagna emissionskostnader har bolaget en kassa på ca 45 Mkr. Kapitaltillskottet möjliggör för bolaget att genomföra en målinriktad och kraftfull prospektering under en period av två till tre år. Om ytterligare 2 år, förutsatt att WIKM:s aktiekurs nått 5 kronor, skulle bolaget få ytterligare ett likviditetstillskott på 72 Mkr. Genom förvärvet av Nomex, som slutfördes den 21 februari 2007, har WIKM blivit ett dubbelt så stort företag med en projektportfölj bestående av 41 undersökningstillstånd. Med en vidgad geografisk spridning och inriktning på projekten har vi uppnått en betydligt bättre riskspridning. Vi tror mycket på de båda bolagens undersökningstillstånd och det är min övertygelse att Wiking Mineral med förvärvet av Nomex ytterligare förstärker sin position på marknaden och våra chanser att bli ett framgångsrikt prospekteringsbolag. Vårt mål för 2007 är primärt att öka takten ytterligare i vår prospektering så att vi med kontinuitet kan presentera ytterligare undersökningsarbeten i våra inmutningar och därmed skapa värdehöjningar för aktieägarna. Det är viktigt att komma ihåg att all prospektering är förenad med hög risk och långsiktighet. För att lyckas krävs kunskap, skicklighet och uthållighet. Stockholm, den 27 februari 2007 Dick Levin VD, Wiking Mineral AB

4 För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Dick Levin Wiking Mineral AB (publ) Styrmansgatan Stockholm Tel: Fax: E-post: Internet: Org nr: Wiking Mineral AB (publ) med kontor i Stockholm och Boliden är ett svenskt mineralprospekteringsföretag noterat på AktieTorget. Wiking Mineral har en lovande projektportfölj bestående av 41 undersökningstillstånd om ha med inriktning på guld, zink och koppar. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad till Skelleftefältet och Bergslagen. Målsättningen är att finna nya lönsamma gruvfyndigheter samt bli en betydelsefull aktör inom den svenska mineral- och gruvnäringen.

5 Wiking Mineral AB Balansräkning (KSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Prospekteringsutgifter mm Materiella anläggningstillgångar Inventarier 11 - Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förutbet.kostnader Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL Aktiekapital Övr.bundna reserver Ansamlad förlust inkl årets resultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder - - Kortfristiga skulder Leverantörsskulder och andra skulder Uppl.kostnader Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder

6 Wiking Mineral AB Resultaträkning (KSEK) Jan-dec 2006 Maj-dec 2005 (8 mån) Nettoomsättning - 31 Aktiverat arbete för egen räkning Summa Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa omkostnader Rörelseresultat Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster och före skatt Årets resultat

7 Kassaflödesanalys (KSEK) Jan-dec 2006 maj-dec 2005 (8 mån) Årets resultat Justerat för ej kassaflödes-påverkande poster 3 - Förändring av lager - - Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - - Kassaflöde från investeringsverksamheten Förändring av eget kapital - nyemission Upptagna lån - - Amortering lån - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel (UB) Likvida medel (IB) Summa

8 Utvald finansiell information Jan-dec 2006 Maj-dec 2005 Nettoomsättning (KSEK) 0 31 Rörelseresultat (KSEK) Resultat före skatt (KSEK) Avkastning på eget kapital % (1) neg neg Avkastning på totalt kapital % (2) neg neg Anläggningstillgångar (KSEK) Omsättningstillgångar (KSEK) Eget kapital (KSEK) Långfristiga skulder (KSEK) 0 0 Kortfristiga skulder (KSEK) Soliditet % (3) 94% 3% Balansomslutning (KSEK) Investeringar (KSEK) Medelantal anställda 2 0 Antal aktier: Antal teckningsoptioner: Genomsnittligt antal avslut per dag ( ): 48 Genomsnittligt antal omsatta aktier per dag ( ): Omsättningshastigheten i bolagets aktie är så pass god att bolaget tillsvidare beslutat att upphöra likviditetsgarantin. (1) Resultat efter skatt / Genomsnittligt justerat eget kapital (2) (Rörelseresultat + ränteintäkter) / Genomsnittlig balansomslutning (3) Justerat eget kapital / Balansomslutning

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013 Pressmeddelande Uppsala, 22 maj 2013 Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK 2,0 (-1,9) Resultat per aktie: SEK -1,49 (-1,44) Aktiverade

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Pressmeddelande Stockholm, 9 maj 2012 (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -1,9 (-1,9) Resultat per aktie: SEK -1,44 (-0,03) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 21 november 2013

Pressmeddelande Stockholm, 21 november 2013 Pressmeddelande Stockholm, 21 november 2013 Delårsrapport januari-september 2013 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -3,6 (-6,4) Resultat per aktie: SEK -2,67 (-4,72) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 27 FEBRUARI 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL ANDRA KVARTALET Nettoomsättning 18,8 (23,9) MSEK. EBIT -9,0 (0,1) MSEK. EBIT före engångskostnader -4,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

KVARTALSRAPPORT, 1 JANUARI 31 MARS 2013 FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (PUBL), ORG.NR. 556668-3933

KVARTALSRAPPORT, 1 JANUARI 31 MARS 2013 FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (PUBL), ORG.NR. 556668-3933 KVARTALSRAPPORT, 1 JANUARI 31 MARS 2013 FORESTLIGHT ENTERTAINMENT AB (PUBL), ORG.NR. 556668-3933 JANUARI - MARS 2013 Bolagets huvudägare Cantus Invest har för att tillvarata sina ekonomiska intressen sagt

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ)

Wiking Mineral AB (publ) Wiking Mineral AB (publ) Prospekt avseende nyemission av konvertibler Februari 2010 Generell information Aktierna i Wiking Mineral AB (publ) ( Wiking Mineral ) är upptagna till handel på marknadsplatsen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

Delårsrapport september 2008 februari 2009

Delårsrapport september 2008 februari 2009 Delårsrapport september 2008 februari 2009 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till -1 503 tkr (-1 503 tkr) Kassaflödet under perioden var

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2011 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL)

KVARTALSRAPPORT Q1 2011 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT Q1 2011 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) Januari - mars 2011 Omsättningen ökade med 235 % till 16,4 MSEK (7,0). ValueTree omsatte proforma 26,5 MSEK (inkl Sun Toy och Tullsa som förvärvat i

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Pharmacolog i Uppsala AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2015 Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr Rörelseresultatet för perioden uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015-03-31 Periodens nettoomsättning uppgick till ksek 11.989 (8.634). Periodens resultat uppgick till ksek 1.252 (334). Periodresultat per aktie: SEK 0,13 (0,035).

Läs mer

modern ekonomi sverige holding ab (publ.) Koncernens omsättning uppgick till 13,7 (4,0) MSEK Moderbolagets omsättning uppgick till 31,2 (23,0) MSEK

modern ekonomi sverige holding ab (publ.) Koncernens omsättning uppgick till 13,7 (4,0) MSEK Moderbolagets omsättning uppgick till 31,2 (23,0) MSEK 1 2013-2014 delårsrapport modern ekonomi sverige holding ab (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI 2013 -MARS 2014 JANUARI 2014- MARS 2014 Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,8 (-0,7)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2012

Delårsrapport januari - juni 2012 Publicerad -08-16 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 547 (840) KSEK, varav senaste kvartalet 472 (252) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 Samtliga jämförelsesiffror inom parentes avser helåret 2009. Första kvartalet i sammandrag Jämföresetal, helår 2009 Försäljningsintäkter 0 (1 947) KSEK Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 58,6 50,5 27,2. Fakturaköpvolym i mkr. 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) (2011-09-30) (2011-06-30) (2011-03-31)

Delårsrapport 58,6 50,5 27,2. Fakturaköpvolym i mkr. 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) (2011-09-30) (2011-06-30) (2011-03-31) Delårsrapport 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) 50,5 (2011-06-30) 58,6 (2011-09-30) 27,2 (2011-03-31) Fakturaköpvolym i mkr Värmlands Finans Sverige AB (publ) Org. nr 556719-5531 SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål

Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål Pressmeddelande 2015-08- 24 Kvartalsrapport 2, 1 april 2015 till 30 juni 2015 Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål Omsättning 15,114 kkr (1 april- 30 juni, 3 månader) Omsättningstillväxt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013/2014

Bokslutskommuniké 2013/2014 Bokslutskommuniké 2013/2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014-12-31, 16 MÅNADER Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 57.385 (35.150). Periodens resultat uppgick till KSEK 7.686 (8.224). Periodresultat per

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Bokslutskommuniké januari - december 2014 Turn-around och omstrukturering genomförd, omsättning och resultat bottnade i kvartal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer