Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013"

Transkript

1 Pressmeddelande Uppsala, 22 maj 2013 Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK 2,0 (-1,9) Resultat per aktie: SEK -1,49 (-1,44) Aktiverade prospekteringskostnader: MSEK 0,1 (1,7) Likvida medel: MSEK 0 (7,2) Väsentliga händelser under januari mars 2013 Bolaget inväntar besked från Bergsstaten avseende bolagets ansökningar om bearbetningskoncessioner för zink-, bly- och silverfyndigheterna i Vindfallområdet, sydväst om Gävle. Den riktade företrädesemissionen i februari-mars där konvertibelägarna erbjöds kvitta sina konvertibler om sammanlagt 66,1 MSEK mot aktier avbröts. Wiking Mineral har beviljats företagsrekonstruktion för att få tid att lösa sin finansiella situation. Väsentliga händelser efter periodens utgång Wiking Mineral har tillförts rörelsekapital på 1 MSEK genom lån. Finansieringen bedöms som tillräcklig för en rekonstruktionsprocess tom slutet av september. Styrelsen arbetar nu med flera alternativa lösningar för att säkerställa den långsiktiga finansieringen. Bolagets verksamhet och framtidsutsikter Wiking Minerals verksamhet har under de senaste månaderna fokuserats på att lösa bolagets finansiering samt att säkra nödvändiga tillstånd för bolagets fyndigheter. Bolaget bedriver förberedande arbete med ansökan om bearbetningskoncession för Bunsåsfyndigheten, väster om Sandviken. Ansökan planeras att inlämnas till Bergsstaten under året. Bolaget inväntar besked från Bergsstaten avseende ansökningar om bearbetningskoncessioner för zink-, bly- och silverfyndigheterna i Vindfallområdet sydväst om Gävle. Bearbetningskoncessionerna förväntas bli beviljade under Bolagets verksamhet fokuseras på de mest lovande projekten och bolaget beslutade att återlämna till Bergsstaten ett antal undersökningstillstånd som inte bedöms ha tillräckligt god potential. Under perioden februari-mars erbjöds bolagets konvertibelinnehavare att kvitta sina konvertibler mot aktier i en riktad företrädesemission om sammanlagt 66,1 MSEK. Emissionen avbröts pga att endast ägare till konvertibler motsvarande cirka 4 procent av totalt nominellt belopp accepterade erbjudandet. För att få tid att lösa bolagets finansiella situation ansökte bolagets styrelse den 20 mars om företagsrekonstruktion. Ansökan beviljades av Stockholms Tingsrätt som utsåg advokat Hans Liljeblad till rekonstruktör. Wiking Mineral AB (publ) 1(9)

2 Wiking Mineral AB:s aktie handelsstoppades i april i avvaktan på att förhandling ska slutföras mellan bolagets grundare och innehavare av 86% av de konvertibla skuldebreven Patrik Brinkmann von Druffel- Egloffstein och bolaget avseende finansiering av nödvändigt rörelsekapital för den pågående företagsrekonstruktionen. Förhandlingarna har nu avslutats och Wiking Mineral har tillförts rörelsekapital på 1 MSEK genom lån från Familjen Brinkmann von Druffel-Egloffstein. Finansieringen bedöms som tillräcklig för en rekonstruktionsprocess tom slutet av september. Handelsstoppet har nu upphävts. Styrelsen arbetar nu med flera alternativa lösningar för att säkerställa den långsiktiga finansieringen. Wiking Minerals strategi ligger fast. Avsikten är att så snart den långsiktiga finansieringen lösts kommer prospekteringsverksamheten och projektutvecklingen att återupptas inom bolagets mest lovande projekt. Vindfall kommer att ges störst utvecklingsutrymme. Bolaget avser att vidareutveckla Vindfallfyndigheten mot gruva och prognostiserar ett positivt kassaflöde från den kommande gruvproduktionen. Utförligare information om bolagets projekt finns på hemsidan: Undersökningstillstånd Bolaget innehar 37 undersökningstillstånd om drygt Ha (13,5 km 2 ). Ansökt om förlängning av undersökningstid för undersökningstillstånd Under perioden och efter dess utgång har bolaget ansökt om förlängning av undersökningstiden för två undersökningstillstånd i Bolidenområdet samt för fyra undersökningstillstånd i Bergsslagen. Undersökningstillstånd Andel Hektar Ansökt Mineraler Kommun, Län Bjurvattnet nr % Au, Cu, Zn Skellefteå, Västerbotten Bjurvattnet nr % Au, Cu, Zn Skellefteå, Västerbotten Lövåsen nr % 95, Zn Säter, Dalarna Bunsås nr % 16, Au, Ag, Cu, Zn Sandviken, Gävleborg Sörtärnan nr % Au Gävle, Gävleborg Vindfall nr % Zn Gävle, Gävleborg Undersökningstillstånd som återlämnats Under perioden och efter dess utgång har bolaget återlämnat ett antal undersökningstillstånd till Bergsstaten. Återlämnandet av undersökningstillstånd kommer i samband med årsbokslutet att innebära nedskrivning av balanserade immateriella anläggningstillgångar i enlighet med redovisningspraxis. Undersökningstillstånd Andel Hektar Giltigt t.o.m Mineraler Kommun, Län Hässjaberg nr % Au Ljusdal, Gävleborg Hässjaberg nr % Au Ljusdal, Gävleborg Storstreck 100 % Cu, Zn, Pb Hofors, Gävleborg Gösken nr % Ag, Zn, Pb Hofors, Gävleborg Försäljning och resultat Bolagets rörelseresultat för perioden uppgick till en förlust på MSEK -1,3 (-1,3). Bolagets resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till MSEK -2,0 (-1,9). Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till MSEK 0 (0). Någon vinstutdelning kommer inte att föreslås. Likviditet och finansiering Bolagets likvida medel på balansdagen uppgick till MSEK 0 (7,2). Bolagets soliditet per balansdagen uppgick till 47 procent (51). Wiking Mineral AB (publ) 2(9)

3 Investeringar Totalt investerades MSEK 0,1 (1,7) under perioden. Per balansdagen uppgick de för perioden aktiverade prospekteringskostnaderna till MSEK 0,1 MSEK (1,7). Eget kapital och antal aktier Bolagets egna kapital per balansdagen uppgick till MSEK 62,6 (71,2). Bolagets aktiekapital uppgick till MSEK 1,3 fördelat på aktier. Aktiens kvotvärde är SEK 1,00. Konvertibellån Under perioden februari-mars erbjöds bolagets konvertibelinnehavare att kvitta sina konvertibler mot aktier i en riktad företrädesemission om sammanlagt 66,1 MSEK. Emissionen avbröts pga att endast ägare till konvertibler motsvarande cirka 4 procent av totalt nominellt belopp accepterade erbjudandet. Rekonstruktörens avsikt är att förhandla fram ett ackord med konvertibelinnehavarna samt leverantörer och övriga fordringsägare. Ägarstruktur Förteckningen nedan visar de 10 största aktieägarna i Wiking Mineral AB per den 31 mars Bolaget har vid samma tidpunkt närmare aktieägare. Aktieägare Antal aktier Andel röster och kapital i % Robur Försäkring ,8 Görgen Edefors ,4 Patrik Brinkman von Druffel-Egloffstein med närstående ,0 Sawann Invest AB ,8 Anders Berggren med bolag ,9 Arina Serova ,9 Jonas Frodhe Aktiebolag ,7 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,7 Avanza Pension ,4 Torgrim Svensson ,4 Övriga aktieägare ,0 Totalt ,0 Organisation Wiking Minerals organisation består av 3 personer, varav 2 heltidsanställda. Aktieinnehav insynspersoner Görgen Edefors (ledamot) Simon Hörnqvist (ledamot) Karl-Åke Johansson (VD) 0 0 Sven Otto Littorin (ledamot) 0 0 Ulf Persson (ordförande) 0 0 Patrik Brinkmann (ägare) Wiking Mineral AB (publ) 3(9)

4 Årsstämma Årsstämma äger rum i Stockholm den 26 juni Kallelse kommer att ske separat. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport, januari-juni augusti 2013 Delårsrapport, januari-september november 2013 Bokslutskommuniké, januari-december februari 2014 Redovisningsprinciper Wiking Mineral följer och rapporterar mineraltillgångar och malmreserver enligt de rekommendationer som SweMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) har antagit baserad på det kanadensiska policydokumentet National Instrument, NI Rapporten är upprättad enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som bolagets senaste årsredovisning om ej annat anges nedan. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering. Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Uppsala, den 22 maj 2013 Karl-Åke Johansson Tf. Verkställande direktör För ytterligare information För ytterligare information vänligen kontakta Karl-Åke Johansson, VD, Wiking Mineral AB. Tel: , E-post: Hemsida: Om Wiking Mineral Wiking Mineral är ett svenskt prospekterings- och gruvutvecklingsföretag med affärsidén att skapa värden åt aktieägarna genom prospektering efter guld- och basmetallfyndigheter i Sverige och utveckla dessa för gruvdrift. Genom aktiv prospektering har bolaget skapat en attraktiv projektportfölj med flera lovande projekt. I Vindfall utanför Gävle utvecklar bolaget en ytnära zink-, bly- och silverfyndighet för gruvstart. Vid Gladhammar i Västervik fortsätter bolaget att undersöka förutsättningarna för gruvdrift vid en påträffad guldfyndighet. I det gruvtäta Bolidenområdet i östra Skelleftefältet bedrivs avancerad djupprospektering. Ytterligare ett antal guld- och basmetallprojekt pågår i främst Skelleftefältet och Bergslagen. Wiking Mineral har drygt aktieägare och bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet WIKM. Wiking Mineral AB (publ) 4(9)

5 Resultaträkning KSEK Jan-Mar 2013 Jan-Mar 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning - - Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -10 Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter 0 49 Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat Wiking Mineral AB (publ) 5(9)

6 Balansräkning KSEK Mar 2013 Mar 2012 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Prospekteringsutgifter mm Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Aktier i koncernföretag Aktier i andra bolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Aktuella skattefordringar 0 0 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Konvertibler Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Wiking Mineral AB (publ) 6(9)

7 Förändringar i eget kapital KSEK Jan-Mar 2013 Jan-Mar 2012 Ingående eget kapital Nyemission Tillskjutet kapital 0 0 Årets resultat Utgående eget kapital Förändringar aktiekapital KSEK Jan-Mar 2013 Jan-Mar 2012 Ingående aktiekapital Nyemission registrerad 0 11 Nyemission 0 0 Utgående aktiekapital Wiking Mineral AB (publ) 7(9)

8 Kassaflödesanalys KSEK Jan-Mar 2013 Jan-Mar 2012 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar och nedskrivningar 10 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0-1 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nettoförändring ägare 0 0 Förändring av eget kapital - konvertibelt skuldebrev 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde Likvida medel (IB) Likvida medel (UB) Wiking Mineral AB (publ) 8(9)

9 Nyckeltal Jan-Mar 2013 Jan-Mar 2012 Nettoomsättning (KSEK) - - Rörelseresultat (KSEK) Resultat före skatt (KSEK) Resultat per aktie (SEK) -1,49-1,44 Avkastning på eget kapital % (1) neg neg Avkastning på totalt kapital % (2) neg neg Anläggningstillgångar (KSEK) Omsättningstillgångar (KSEK) Likvida medel (KSEK) Eget kapital (KSEK) Långfristiga skulder (KSEK) Kortfristiga skulder (KSEK) Soliditet % (3) 47% 51% Balansomslutning (KSEK) Investeringar (KSEK) Aktiverade prospekteringskostnader (KSEK) Medelantal anställda 2 4 Antal aktier (1) Resultat efter skatt / Genomsnittligt justerat eget kapital (2) (Rörelseresultat + ränteintäkter) / Genomsnittlig balansomslutning (3) Justerat eget kapital / Balansomslutning Wiking Mineral AB (publ) 9(9)

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Pressmeddelande Stockholm, 9 maj 2012 (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -1,9 (-1,9) Resultat per aktie: SEK -1,44 (-0,03) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ)

Wiking Mineral AB (publ) Wiking Mineral AB (publ) Prospekt avseende nyemission av konvertibler Februari 2010 Generell information Aktierna i Wiking Mineral AB (publ) ( Wiking Mineral ) är upptagna till handel på marknadsplatsen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Årsredovisning 2014 Bot l tt p osp kter n sbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde Botnias verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.)

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport, januari till och med juni 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5611 (f å KSEK 1525) Periodens rörelseresultat uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning Räkenskapsåret 2006 Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättels... 5-7 Resultaträkningar... 8 Balansräkningar... 8 Kassaflödesanalyser... 9 Redovisningsprinciper...10-13 Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari - mars 2010 2 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O K VA RTA

Läs mer

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013 AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till MSEK 2,2 (2,0).

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kopparberg Mineral AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31. Innehåll Sida VD HAR ORDET

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 215 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 215 Omsättningen uppgick till 21,2 MSEK (25,8). EBITDA uppgick till -2,8 MSEK (-1,6). Tillskott av engångskaraktär förbättrade

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari - juni 2011

Delårsrapport för perioden januari - juni 2011 Delårsrapport för perioden januari - juni 2011 Informationen är sådan som Arctic Gold AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer