Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012"

Transkript

1 Pressmeddelande Stockholm, 9 maj 2012 (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -1,9 (-1,9) Resultat per aktie: SEK -1,44 (-0,03) Aktiverade prospekteringskostnader: MSEK 1,7 (5,6) Likvida medel: MSEK 7,2 (34,3) Väsentliga händelser under januari-mars 2012 Bolaget inväntar besked på ansökan om bearbetningskoncession för guldfyndigheten i Gladhammar. Vid Långdal utanför Boliden har en kraftig geofysisk ledare med malmpotential identifierats. Ett borrprogram har avslutats i Bunsås. Analysresultat inväntas. Ett borrprogram har avslutats i Bastutjärnen utanför Boliden. Väsentliga händelser efter periodens utgång I Vindfall har bolaget påvisat en indikerad mineraltillgång om ton med 54 g/t silver, 0,3 % koppar, 8,5 % zink och 2,9 % bly enligt JORC standard. En preliminär lönsamhetsstudie utförd av ÅF Mining visar att Vindfallfyndigheten kan brytas med god lönsamhet redan på basis av nu indikerad mineraltillgång. Förutsättningarna att hitta mer zink- och blymineralisering i området är mycket goda. Wiking Mineral planerar att utveckla Vindfallfyndigheten mot gruvdrift 2015 samtidigt som bolaget fortsätter att prospektera efter mer mineralisering i området. Bolagets styrelse föreslår årsstämman att fatta beslut om att dela ut Wiking Minerals innehav i Havilah Mining AB. Bolaget föreslår årsstämman att fatta beslut om att prolongera bolagets konvertibla lån till den 31 mars Framtidsutsikter I början av 2012 presenterade bolaget en mineraltillgångsberäkning och en preliminär lönsamhetsstudie för projektet Vindfall utanför Gävle. Resultatet indikerar ett positivt kassaflöde vid framtida gruvdrift baserat på hittills påvisad mineraltillgång. Vindfallområdet är underprospekterat och bolaget ser stora möjligheter att väsentligen öka mineraltillgången i området genom fortsatt prospektering. Bolagets målsättning är att utveckla projektet mot gruvdrift En ansökan om bearbetningskoncession planeras att lämnas in till Bergsstaten under För guldprojektet Gladhammar inväntar bolaget besked om ett godkännande av den ansökan om bearbetningskoncession som lämnades in till Bergsstaten i juni Fortsatta undersökningar pågår i syfte att utöka mineraltillgången i Gladhammarområdet. Bolagets djupprospektering i Skelleftefältet går framåt enligt plan. Genom förra årets borrningar vid Långträsk och Långdal har flera malmindikationer framkommit. Bolaget går från att vara ett renodlat prospekteringsbolag till att även inrikta verksamheten mot undersökningar i syfte att utveckla projektportföljen mot gruvdrift. I slutet av 2009 fastställde bolaget en handlingsplan för perioden med målsättningen att påvisa en eller flera ekonomiskt intressanta fyndigheter och säkerställa dessa genom att ansöka om bearbetningskoncessioner. Det kan konstateras att bolagets prospekteringsteam redan nu har infriat dessa målsättningar. Bolaget arbetar för närvarande med framtagande av en handlingsplan för kommande treårsperiod. I planen kommer projekten vid Vindfall och Gladhammar samt bolagets djupprospekteringsprojekt utanför Boliden i östra Skelleftefältet att prioriteras.

2 Prospekteringsverksamheten Mer utförlig information om projekten nedan går att finna på bolagets hemsida: Vindfall - Bergslagen I april 2012 presenterade bolaget resultatet av borrprogram utförda under 2011 och 2012 vid zink-, bly-, och silverprojektet Vindfall utanför Gävle. En uppskattning av fyndighetens storlek och haltinnehåll visar att fyndigheten innehåller en indikerad mineraltillgång om ton med 54 g/t Ag, 0,3 % Cu, 8,5 % Zn och 2,9 % Pb enligt JORC standard. En preliminär lönsamhetsstudie utförd av ÅF för att undersöka de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att bryta fyndigheten indikerar god lönsamhet. Enligt ett basscenario uppgår det totala kassaflödet från malmbrytningen till 150 MSEK. Vid en ökning av metallpriserna med 10 procent ökar värdet till 192 MSEK. I detta ingår inte kostnader för malmtransport, anrikning vid ett externt anrikningsverk samt miljöåtaganden. Dessa kostnader uppskattas till ca 70 MSEK. Möjligheten att hitta mer rik zink- och blymineralisering och därmed ytterligare förbättra lönsamheten för Vindfallprojektet på både kort och lång sikt är god. Nära Vindfallfyndigheten har tidigare borrningar redan visat på förekomsten av ytterligare en ytlig fyndighet som enligt en historisk beräkning innehåller ton med 61 g/t Ag, 0,3 % Cu, 8,0 % Zn och 3,4 % Pb (ej i enlighet med NI ). Bolaget förbereder en ansökan om bearbetningskoncession som bolaget planerar att lämna in till Bergsstaten i juni Wiking Minerals målsättning är att starta gruvverksamhet i Vindfall Gladhammar Västerviksområdet I oktober 2011 presenterade bolaget upplyftande resultat från de senaste borrningarna i Gladhammar, bl.a. påträffades av en bred guldzon med okänd utbredning på 250 m djup. Under sommaren planeras geologiska och geofysiska undersökningar i Gladhammarområdet med syftet att lokalisera borrobjekt i tidigare ej undersöka delar av området. Bolaget inväntar besked om beviljande av den ansökan om bearbetningskoncession som lämnades in till Bergsstaten i juni Bastutjärnen Skelleftefältet Genom tidigare borrningar i Bastutjärnen har en utbredd omvandling med spridd guld- och basmetallmineralisering påvisats från markytan till 150 m djup. Under vintern 2011/2012 har borrning av två hål utförts mot cirka 250 m djup. Ingen mineralisering med signifikanta halter påträffades vid borrningen. Resultatet visar att omvandlingen med spridd sulfidmineralisering fortsätter mot djupet Kompletteringsanalysering pågår av äldre borrhål på undersökningstillståndet Kankberg nr 1 i Bastutjärnområdets norra del. Petikträsk - Skelleftefältet Vid slingramsmätningar under vintern 2012 på undersökningstillståndet Petikträsk nr 3 i Petikträskområdets nordvästra del har en svag till måttlig elektrisk anomali påträffats i övergångszonen mellan vulkaniter och jörngranit. Undersökning av orsaken till anomalin kommer att utföras. Bunsås Bergslagen Ett under hösten 2011 avslutat borrprogram visar att sulfidmineraliseringen vid Bunsåsfyndigheten fortsätter mot djupet i fältstupningsriktningen mot väster. Den påträffade mineraliseringen består av järnsulfider med vanligtvis små till måttliga mängder zink och koppar. Bolaget inväntar svar på analyserade prover från borrkärnor. Den djupaste borrhålsträffen skär en cirka 7 m bred zon med mineralisering på 325 m djup 200 m väster om Bunsåsfyndigheten. Intressebolag Havilah Mining AB Styrelsen i Wiking Mineral har i kallelse till årsstämman föreslagit att större delen av bolagets aktieinnehav i Havilah Mining AB skall delas ut till bolagets aktieägare. Bolaget äger 21,7 % av aktierna i Havilah Mining. Avstämningsdagen är föreslagen att vara den 3 december 2012 och bokning av aktierna kommer att ske senast den 31 december Havilah Mining är ett nybildat svenskt prospekteringsbolag med fokus på nickel- och koppar. Bolagets huvudsakliga tillgång är nickel- och kopparfyndigheten Kukasjärvi i Övertorneå kommun. Fyndigheten uppskattas enligt en historisk beräkning till 1,9 Mt med 0,4 % Ni och 0,4 % Cu (ej i enlighet med NI43-101).

3 Undersökningstillstånd Wiking Minerals projektportfölj består av 41 undersökningstillstånd om drygt hektar (160 km 2 ). Beviljad förlängning av undersökningstillstånd Undersökningstillstånd Andel Hektar Giltig t.o.m Mineraler Kommun, Län Nordmark nr 2 100% Cu, Zn, Pb Filipstad, Värmland Bjurvattnet nr 4 100% Au, Cu, Zn Skellefteå, Västerbotten Bjurvattnet nr 5 100% Au, Cu, Zn Skellefteå, Västerbotten Bjurvattnet nr 6 100% Au, Cu, Zn Skellefteå, Västerbotten Bjurvattnet nr 7 100% Au, Cu, Zn Skellefteå, Västerbotten Bjurvattnet nr 8 100% Au, Cu, Zn Skellefteå, Västerbotten Bjurvattnet nr 9 100% Au, Cu, Zn Skellefteå, Västerbotten Gillervattnet nr 1 100% Au, Cu, Zn Skellefteå, Västerbotten Gillervattnet nr 2 100% Au, Cu, Zn Skellefteå, Västerbotten Petikträsk nr 1 100% Au, Cu, Zn Skellefteå, Västerbotten Ansökt om förlängning av undersökningstillstånd Undersökningstillstånd Andel Hektar Ansökt Mineraler Kommun, Län Petikträsk nr 3 100% Cu Norsjö, Västerbotten Försäljning och resultat Bolagets rörelseresultat för perioden uppgick till en förlust på MSEK -1,3 (-1,5). Bolagets resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till MSEK -1,9 (-1,9). Bolagets försäljning för perioden uppgick till MSEK 0 (0). Någon vinstutdelning kommer inte att föreslås. Likviditet och finansiering Bolagets likvida medel på balansdagen uppgick till MSEK 7,2 (34,3). Bolagets soliditet per balansdagen uppgick till 51 procent (57). Investeringar Totalt investerades MSEK 1,7 (5,6) under perioden. Per balansdagen uppgick de för perioden aktiverade prospekteringskostnaderna till MSEK 1,7 MSEK (5,6). Eget kapital och antal aktier Bolagets egna kapital per balansdagen uppgick till MSEK 71,2 (94,0). Bolagets aktiekapital uppgick till MSEK 1,3 fördelat på aktier. Aktiens kvotvärde är SEK 1,00. Sammanläggning av aktier Bolaget genomförde i december 2011 en sammanläggning av aktier (omvänd split) med förhållandet 1:50. Detta innebär att 50 aktier i Wiking Mineral sammanlagts till en aktie. Med anledning av sammanläggningen har konverteringskursen för Wiking Minerals konvertibler WIKM KONV 1 omräknats (multiplicerats med 50) och är numera 50 SEK istället för som tidigare 1 SEK. Sammanläggningen innebär att antalet aktier minskat från till Konvertibellån (WIKM KONV 1) I februari 2010 upptog Wiking Mineral ett konvertibelt lån om 66,7 MSEK genom emission. Konvertibeln löper med en årlig ränta om 4 % som betalas ut två gånger per år, den 30 mars och den 30 september. Innehavare av konvertibeln äger rätt att vid tolv konverteringsperioder under perioden juni 2010-mars 2013 påkalla konvertering av det konvertibla lånet till nya aktier i Wiking Mineral. Vid den senaste konverteringsperioden den mars 2012 anmäldes ingen konvertering. Nästa konverteringsperiod är fastställd till den juni Efter gjorda konverteringar t.o.m. den 31 mars 2012 har det konvertibla lånet minskat till 66,1 MSEK. Konvertibeln handlas på AktieTorget under kortnamnet WIKM KONV 1. Information om fullständiga villkor för konvertibeln finns på bolagets hemsida. Styrelsen föreslår i kallelse till årsstämma att stämman beslutar om prolongering av bolagets konvertibla lån med följande villkorsförändringar; konverteringskurs 11 kr. Det prolongerade konvertibla lånet ska löpa från den 1 april 2013 till den 31 mars Lånet löper som tidigare med en årlig ränta om 4,0 procent, som betalas ut två gånger per år. Konvertering kan ske i slutet av varje kvartal.

4 Organisation Wiking Minerals organisation består av 7 personer, varav fyra heltidsanställda. Ägarstruktur Förteckningen nedan visar de 10 största aktieägarna i per den 31 mars Bolaget har vid samma tidpunkt drygt aktieägare. Aktieägare Antal aktier Andel röster och kapital i % Robur Försäkring ,6 Patrik Brinkmann von Druffel-Egloffstein med närstående ,4 Sawann Invest AB ,8 Claes Levin med närstående ,1 Arina Serova ,9 Jonas Frodhe Aktiebolag ,7 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,9 Avanza Pension ,6 Commodity Quest AB ,5 Torgrim Svensson ,4 Övriga aktieägare ,0 Totalt Årsstämma Årsstämma äger rum i Stockholm den 23 maj 2012, kl i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16 maj 2012, dels senast den 20 maj 2012 anmäla sig skriftligen till Wiking Mineral. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport, januari-juni augusti 2012 Delårsrapport, januari-september november 2012 Bokslutskommuniké, januari-december februari 2013 Redovisningsprinciper Wiking Mineral följer och rapporterar mineraltillgångar och malmreserver enligt de rekommendationer som SweMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) har antagit baserad på det kanadensiska policydokumentet National Instrument, NI Rapporten är upprättad enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som bolagets senaste årsredovisning om ej annat anges nedan. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering. Någon konsolidering av dotterbolaget Strategic Minerals AB har ej gjorts med stöd av undantagsregler i 7 kap 5 2 stycket årsredovisningslagen. Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Stockholm, den 9 maj 2012 Dick Levin Verkställande direktör För ytterligare information För ytterligare information vänligen kontakta Dick Levin, VD,. Tel: , E-post: Hemsida:

5 Om Wiking Mineral Wiking Mineral är ett svenskt prospekterings- och gruvutvecklingsföretag med affärsidén att skapa värden åt aktieägarna genom prospektering efter guld- och basmetallfyndigheter i Sverige och utveckla dessa för gruvdrift. Genom aktiv prospektering har bolaget skapat en attraktiv projektportfölj med flera lovande projekt. I Vindfall utanför Gävle utvecklar bolaget en ytnära zink-, bly- och silverfyndighet för gruvstart Vid Gladhammar i Västervik fortsätter bolaget att undersöka förutsättningarna för gruvdrift vid en påträffad guldfyndighet. I det gruvtäta Bolidenområdet i östra Skelleftefältet bedrivs avancerad djupprospektering. Ytterligare ett antal guld- och basmetallprojekt pågår i främst Skelleftefältet och Bergslagen. Wiking Mineral har drygt aktieägare och bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet WIKM.

6 Resultaträkning KSEK Jan-mars 2012 Jan-mars 2011 Rörelsens intäkter Nettoomsättning - - Övriga intäkter Summa Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar - - Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster och före skatt Periodens resultat

7 Balansräkning KSEK Mars 2012 Mars 2011 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Prospekteringsutgifter mm Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstilgångar Långfristiga fordringar Aktier i koncernföretag Aktier i andra bolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar - - Skattefordran - 71 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar - - Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Konvertibler Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa eget kapital och skulder

8 Förändringar i eget kapital KSEK Jan-mars 2012 Jan-mars 2011 Ingående eget kapital Nyemission Periodens/årets resultat Utgående eget kapital Förändringar aktiekapital KSEK Jan-mars 2012 Jan-mars 2011 Ingående aktiekapital Nyemission registrerad - 4 Utgående aktiekapital Kassaflödesanalys KSEK Jan-mars 2012 Jan-mars 2011 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justerat för ej kassaflödes-påverkande poster - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i röreselkapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar - - Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nettoförändring ägare Förändring av eget kapital - konvertibelt skuldebrev Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

9 Nyckeltal Jan-mars 2012 Jan-mars 2012 Nettoomsättning (KSEK) 0 0 Rörelseresultat (KSEK) Resultat före skatt (KSEK) Resultat per aktie (SEK) -1,44-0,03 Avkastning på eget kapital % (1) neg neg Avkastning på totalt kapital % (2) neg neg Anläggningstillgångar (KSEK) Omsättningstillgångar (KSEK) Likvida medel (KSEK) Eget kapital (KSEK) Långfristiga skulder (KSEK) Kortfristiga skulder (KSEK) Soliditet % (3) 51% 57% Balansomslutning (KSEK) Investeringar (KSEK) Aktiverade prospekteringskostnader (KSEK) Medelantal anställda 4 4 Antal aktier (1) Resultat efter skatt / Genomsnittligt justerat eget kapital (2) (Rörelseresultat + ränteintäkter) / Genomsnittlig balansomslutning (3) Justerat eget kapital / Balansomslutning

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 1 Viktiga händelser under fjärde kvartalet Prospektera och förädla mineraltillgångar RC-borrprogrammet har ytterligare försenats på grund av logistiska och tekniska problem. Bolaget

Läs mer

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015

NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 NORDIC MINES AB (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Andra kvartalet 2015 Intäkter uppgick som en följd av produktionsstoppet vid Laivagruvan till 0,0 Mkr (10,0 Mkr). Rörelseresultatet uppgick som en

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009

TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Q4 TEXAS ONSHORES BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR PERIODEN 2009 Sammanfattning fjärde kvartalet 2009 Koncernens intäkter från försäljning av olja och gas uppgick till 409 TSEK (2 147 TSEK) för fjärde kvartalet.

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) September/oktober 2012 Råvarumarknaderna drivs på sikt av tillväxtländernas fortsatta expansion med Kina som främsta drivkraft, där infrastrukturinvesteringar

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

BOKSLUTKOMMUNIKÉ. för perioden 1 september 2010-31 augusti 2011

BOKSLUTKOMMUNIKÉ. för perioden 1 september 2010-31 augusti 2011 BOKSLUTKOMMUNIKÉ för perioden 1 september 2010 2011 Perioden i sammandrag Nettoomsättning 254 (40) KSEK Periodens resultat efter skatt 6 119 ( 5 434) KSEK Resultat per aktie 0,18 ( 0,18) SEK per aktie

Läs mer

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013 AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till MSEK 2,2 (2,0).

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5 EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7 EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5% Rörelseresultat

Läs mer

Kilsta Metallvärden AB (publ.)

Kilsta Metallvärden AB (publ.) Kilsta Metallvärden AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2010 Ny bolagsstruktur Tidigare Kilsta Metall AB (publ.) förvärvade per den 1 oktober 2010 genom en riktad nyemission Metallvärdengruppen.

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer