ETT VÄXJÖ SOM HÅLLER IHOP - Särskilt stor satsning på skolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT VÄXJÖ SOM HÅLLER IHOP - Särskilt stor satsning på skolan"

Transkript

1 ETT VÄXJÖ SOM HÅLLER IHOP - Särskilt stor satsning på skolan Förslag till budget för Växjö kommun 2016 och verksamhetsplan för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

2 Innehållsförteckning Vår vision... 2 Arbete och företagande... 4 Barn och utbildning... 8 Bygga och bo Demokrati och mångfald Miljö, energi och trafik Stöd och omsorg Trygghet, säkerhet och folkhälsa Uppleva och göra Växjö kommun som arbetsgivare Växjö kommuns ekonomi Ekonomisk redogörelse Bilaga

3 Vår vision Ett Växjö som håller ihop Växjö kommun är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Växjö växer, utvecklas och har alla möjligheter att ligga i framkant på många områden. Det är en god grund att bygga vidare på. Men det finns också mycket i Växjö som kan bli bättre. Vi ser hur klyftorna mellan växjöborna ökar, hur våra barn och unga inte lär sig tillräckligt i skolan och hur alldeles för många medborgare står utan arbete. Det vill vi ändra på. Vi vill ändra på det därför att ett jämlikt Växjö når längre än ett Växjö som behöver tampas med de problem som ojämlikheten skapar. Vi vill ändra på det därför att fler i arbete skapar mer resurser för oss alla att dela på. Framförallt vill vi ändra på det därför att växjöbon själv kommer att kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro om vi förmår att bygga Växjö kommun helt och jämlikt. För att lyckas med det vill vi investera i en bättre skola för Växjös barn och unga. Det är där framtiden börjar. Växjö ska vara en skolkommun i världsklass, inte för rankingens egen skull utan för Växjös barn och ungdomars skull. De barn som växer upp i Växjö ska få alla möjligheter att lära sig, både idag och i framtiden. Det är den mest långsiktigt hållbara investeringen vi kan göra. För att kunna göra en långsiktigt hållbar satsning på skolan föreslår vi en skattehöjning på 38 öre för växjöbon. Det ger intäkter på 68 miljoner kronor, och vartenda öre därifrån vill vi lägga på skolan. Att alla bidrar med sitt arbete är avgörande för Växjös utveckling och för att klara skolan och välfärden även i framtiden. Därför behövs en politik för att skapa fler jobb. Vi ska knäcka arbetslösheten. Att ha ett jobb ger ekonomisk frihet och möjlighet till personlig utveckling för var och en av oss. Vår målsättning är att det ska råda full sysselsättning i Växjö kommun. Därför satsar vi på framtidsinvesteringar i bostäder och klimat, en aktiv näringspolitik för fler och växande företag och kompetens och matchning för att rusta växjöborna att ta de jobb som växer fram. Ingen ung ska gå arbetslös i mer än 30 dagar. Många vill bo i Växjö, men alla som vill bo här får inte plats. Det måste vi förändra, och det snabbt. Växjö bygger mycket, men för den som saknar bostad är det en klen tröst att det saknas bostäder även på andra ställen. Ska Växjö fortsätta att växa och utvecklas måste byggandet ta fart ytterligare. Vi vill att det byggs minst 800 nya hem om året. Det är en av de viktigaste nycklarna för fortsatta framgång för Växjö. Växjö ska fortsätta att utvecklas som Europas grönaste stad. I Växjö kommun ska alla kunna leva ett bra liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vi ska förena grön omställning med social och ekonomisk utveckling och alltid sträva efter att vara ett föredöme på miljöområdet. Miljöarbetet är en långsiktig överlevnadsfråga, men att utveckla morgondagens klimatsmarta lösningar kan samtidigt 2

4 bli en av konkurrensfördelarna för Växjös näringsliv i framtiden. Växjö kommuns miljöprogram är ledstjärnan för att leva upp till våra högt ställda ambitioner på miljöområdet. Med vårt budgetförslag är vi redo att ta över styret för Växjö kommun. Genom att skapa ett Växjö som håller ihop ges alla växjöbor, oavsett bakgrund, möjlighet att leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Budgeten utgör en god grund för att fortsätta att bygga ett Växjö som är rättvist, jämlikt och grönt. 3

5 Arbete och företagande Fler jobb minskar klyftorna Arbete är grunden för Växjös välstånd, men det har också ett inneboende värde. Ett gott arbete kan utmana och utveckla, ge dig möjlighet att pröva din kreativitet och kunskaps gränser, förbättra livet för andra och utveckla vårt samhälle. Arbete ger gemenskap, trygghet och ekonomisk frihet att forma ditt eget liv, samtidigt som arbetslöshet kan krossa drömmar och minska livsmöjligheter. I Växjö kommun ska alla ha möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar. Därför är kampen för full sysselsättning vår främsta uppgift. Resultatmål Ingen ungdom ska gå arbetslös i mer än 30 dagar. Sociala krav ska ställas vid de upphandlingar där det är tillämpbart. Prioriteringar För att minska arbetslösheten ska sysselsättningsfrågor vara prioriterade i alla Växjö kommuns förvaltningar och bolag. Att åtgärda den höga ungdomsarbetslösheten har speciellt hög prioritet och ingen ung under 25 år i Växjö kommun ska gå utan jobb, utbildning eller praktik längre än 30 dagar. Inom kommunens verksamheter ska det beredas plats för praktikanter och projektanställningar. Alla tänkbara redskap och lösningar för att få ner arbetslösheten ska användas. Unga som inte klarat skolan och utrikes födda är de som idag har det svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Därför krävs kraftfulla åtgärder för att underlätta för dessa grupper att komma i arbete och för att minska de klyftor mellan människor och grupper i samhället. Ett Växjö som håller ihop är starkare än ett Växjö med stora klyftor. Trots att Växjö har hög arbetslöshet har många arbetsgivare svårt att hitta personal med rätt kompetens. Därför är utbildning och kompetensutveckling avgörande om vi ska kunna komma tillrätta med arbetslösheten. Växjö kommun ska utbilda för framtiden och bejaka det livslånga lärandet genom att jobba aktivt med uppdragsutbildningar, yrkeshögskola och annan typ av vuxenutbildning. Så får fler medborgare möjlighet att bredda sin kompetens och rusta sig för det moderna arbetslivet. Inom vissa yrkesgrupper, till exempel undersköterskor, är behovet av personal med rätt kompetens så pass stort att kommunen måste starta utbildning på egen hand utan att vänta in staten. Insatser kopplade till kompetenshöjning och matchning är särskilt viktiga i samband med varsel och omstruktureringar. Regeringens satsning på traineejobb ska ge Växjös unga möjlighet att få en fot in på arbetsmarknaden samtidigt som de får en yrkesutbildning på gymnasial nivå inom ett yrke där det idag råder brist på arbetskraft. Genom traineejobben inom omsorgen, och 4

6 genom att erbjuda plats på de utbildningar som skapas genom dessa till de som idag är tidsbegränsat anställda inom omsorgen utan rätt utbildning, kan Växjö kommun kan säkra upp behovet av undersköterskor framöver. Växjö ska ta del av regeringens satsning på extratjänster i välfärden där långtidsarbetslösa erbjuds jobb med avtalsenlig lön. Dessa extratjänster ska erbjudas i samtlig kommunal verksamhet och samtal ska omgående påbörjas med de fackliga organisationerna för att säkerställa att de används där de kommer till bäst nytta. Arbetet med nystartsjobb ska fortsätta och det ska göras upp en tydlig plan för hur satsningen på nystartsjobb ska se ut även framåt i tiden. Det bör gå att kombinera nystartsjobb med utbildning. För att den ungdom som är under 25 år och saknar gymnasieutbildning ska kunna få ekonomiskt bistånd ska ett lokalt utbildningskontrakt tecknas. Utbildningskontraktet syftar till att arbetslösa ungdomar ska påbörja eller återgå till studier med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning. Inom ramen för ett utbildningskontrakt ska det vara möjligt att studera på heltid men det ska också vara möjligt att kombinera deltidsstudier med arbete eller praktik utifrån de individuella förutsättningarna. Intern service inom nämnden för arbete och välfärd är en alternativ väg till sysselsättning för de som av olika orsaker står allra längst ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har av regeringen fått ett tydligt uppdrag att samverka med kommunerna och Växjö kommun ska i alla delar underlätta en sådan samverkan. Vi ska även utveckla samarbetet med Försäkringskassan och intensifiera samarbetet med Region Kronoberg och Linnéuniversitetet. Växjö behöver en aktiv näringspolitik för fler och växande företag. Tillväxt och jobbskapande ska prioriteras i alla kommunens verksamheter och målet är att Växjö ska vara en kommun som ligger i topp när det gäller företagsklimat. Företag som är etablerade i Växjö eller som vill etablera sig ska få tydlig och relevant information och ett gott stöd av kommunen. Genom ökad samverkan mellan politik, näringsliv och akademi ska vi stärka Växjö som ett centrum för innovationer, så att fler företag och entreprenörer kan utveckla sina idéer till framgångsrika produkter och tjänster som också är hållbara för framtiden. Det ger utveckling, tillväxt och fler jobb till växjöborna. Ett framgångsrikt exempel på gott samarbete olika myndigheter och näringsliv är Framtid Kronoberg. Vi vill att deras samarbete med näringslivet ska utvecklas och att fler unga utan sysselsättning ska få tillträde till den verksamheten. Växjö ska attrahera nyetableringar samt stimulera och underlätta för nyföretagande, bland annat genom att långsiktigt säkra tillgången på industri- och verksamhetsmark och tillhandahålla lokaler att erbjuda nystartade företag till en rimlig hyra. Särskilda 5

7 insatser ska göras kopplade till kompetenshöjning, kompetensväxling och kvinnors företagande. Företagsfabriken i Videum Science Park har ett särskilt ansvar för att beakta jämställdhet och ska ägna mycket kraft åt att få fram livskraftiga företag inom forskning och utveckling (FoU). Startande av en basar i Araby skapar ytterligare en miljö för att utveckla företag med inriktning mot handel, service och hantverk, vilket kan ge många nya arbetstillfällen av olika slag. Växjö kommun ska främja det sociala entreprenörskapet för att alla kommuninvånare ska ges möjlighet att försörja sig själva och vara delaktiga i samhällsgemenskapen. Det sociala entreprenörskapet ska vara en naturlig del i att finna vägar till arbete och sysselsättning för personer som under lång tid befunnit sig utanför den reguljära arbetsmarknaden. Växjö ska ligga i framkant när det gäller samverkan och partnerskap mellan den ideella sektorn och kommunen. Arbetet med höghastighetsbanan ska prioriteras. En dragning i nära anslutning till Växjö stad kommer göra hela Växjö kommun ännu mer attraktiv och lägga grunden för att fler företag etablerar sig i kommunen. Höghastighetsbanans dragning kommer vara avgörande för hur Växjös stadsbild utvecklas framöver och bidra till att Växjö fortsätter att växa. Investeringar i såväl infrastruktur som i bostadsbyggnation stärker tillväxten och ökar efterfrågan på arbetskraft. Växjö ska vara en internationellt attraktiv mötesplats med ett världsledande miljöarbete och ett kreativt näringsliv. Växjö kommun ska speciellt arbeta för att bilda kluster och nätverk med företag inom miljöteknik, grön turism, gröna näringar, jord och skog. Växjö kommun ska aktivt medverka i och målmedvetet satsa på verksamhet som ökar Växjös attraktionskraft. Utnämningen till Matlandethuvudstad ska fortsätta att användas för att stärka besöks- och livsmedelsnäringen och utveckla en grön matprofil. Särskilda insatser ska göras för att stödja en fortsatt bredbandsutbyggnad och uppmuntra lokala initiativ på landsbygden. Alla kommundelar ska ha goda möjligheter till service och infrastruktur. För att främja en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling av kommunen ska arbetet med att ställa sociala krav vid upphandling utvecklas och fokus ska ligga på att skapa anställningsmöjligheter för personer som är långtidsarbetslösa eller uppbär ekonomiskt bistånd. Alla nämnder och styrelser ska fortsätta att tillhandahålla praktikplatser motsvarande minst fem procent av de anställda. Alla ungdomar ska från det år de slutar årskurs 9 i grundskolan till det år de påbörjar årskurs 3 i gymnasiet erbjudas feriejobb under sommaren. Ett genomtänkt och prioriterat mångfaldsarbete är en förutsättning för ökad kreativitet och tillväxt. I Växjö ska alla människors kompetens och förmåga tas tillvara. Genom att strukturerat och systematiskt kartlägga, bedöma och värdera nyanländas faktiska 6

8 kunskaper, färdigheter och förmågor kan fler snabbare komma i rätt jobb, antingen direkt efter validering eller genom att personen lotsas till en kompletterande utbildning. I de fall Socialstyrelsen eller andra statliga myndigheter inte hinner med ska kommunen ha ett eget system för lokal validering. På så sätt kommer fler i arbete snabbare. Större del av SFI-undervisningen ska drivas i kommunal regi så att fler grupper kan skapas och individuella behov tillgodoses i större utsträckning. Smaland Airport fyller en viktig funktion för näringslivet i regionen. Växjö kommun ska fortsätta att vara en ägare till flygplatsen, men gärna tillsammans med näringslivet. Målet är att Smaland Airport på sikt ska bära sina egna kostnader. 7

9 Barn och utbildning Färre barn i förskolegrupperna Framtiden börjar i skolan. Därför ska Växjö ha kommun en skola med fokus på kunskap och lärande som ger varje barn bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och nå sin fulla potential. Utbildning är ett av de viktigaste verktygen för människors personliga frihet och utveckling, men också för samhällets utveckling och vår gemensamma välfärd. När alla människor, oavsett bakgrund, får möjlighet till en god utbildning utjämnas livschanserna och vi lägger grunden för ett Växjö som håller ihop. Därför vill vi satsa på mindre klasser, tidiga insatser, skickliga lärare och en jämlik skola. Resultatmål Minska antalet barn i förskolegrupper och i klasserna i de lägre årskurserna. De ungdomar som är under 25 år och saknar gymnasiekompetens ska erbjudas ett lokalt utbildningskontrakt. Alla nyanlända ska erbjudas utbildning i svenska för invandrare (SFI) inom en månad Prioriteringar För att alla barn och elever ska bli sedda, hörda och förstådda och få den tid de behöver med lärare och pedagoger ska antalet barn i såväl förskolegrupperna som klasserna i de lägre årskurserna minska. Det finns en tydlig koppling mellan att eleverna klarar kunskapsmålen i grundskolan och att de har mycket kontakt med lärare i förskolan och på lågstadiet. Ju tidigare insatser desto större effekt. Därför är det centralt att förskolegrupperna och klasserna minskas. Mindre klasser och barngrupper ger också en bättre arbetssituation för de som jobbar i Växjös skolor och förskolor. Alla elever i Växjö ska ha rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet, oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden. Efter flera år av ökande klyftor mellan Växjös elever och en obalans mellan skolornas förmåga att utveckla elevernas kunskapsresultat behöver arbetet med att öka likvärdigheten på Växjös skolor intensifieras och resurser i form av stöd, skickliga lärare och rektorer sättas in där de bäst behövs. Resursfördelningen ska vara anpassad till elevers olika behov och förutsättningar, fler speciallärare och specialpedagoger ska anställas och vi måste även ta uppföljningsansvaret inom skolan på allvar. Därför vill vi att elever som av olika anledningar inte går eller fullföljer de nationella programmen på gymnasiet ska djupintervjuas så att kommunen kan få kunskap om anledningen till detta och kan sätta in de åtgärder som behövs. Den nya utbildningsnämnden med fokus på lärande i ett 1-20 årsperspektiv ger goda förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande och en sammanhållen verksamhet med helhetsgrepp för att alla Växjös elever ska klara skolan. Det ger möjlighet att se till 8

10 att insatser görs tidigt, samordnat och långsiktigt och att det blir bra övergångar mellan olika stadier och verksamhetsformer. Allt utvecklingsarbete ska grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet. För att Växjös barn och unga ska få en bra utbildning måste skolledare, lärare och pedagoger ges bättre förutsättningar och deras profession stärkas. Växjös lärare är proffs och måste få fokusera på lärande och utveckla undervisningen. Därför ska utbildningsförvaltningen i samråd med lärarna och skolledarna se över vilken typ av administration som kan underlättas eller göras av någon annan så att lärarna får mer tid över till sitt kärnuppdrag. I en växande kommun som Växjö behövs ständigt fler förskoleplatser. För att alla föräldrar som anmält önskemål om barnomsorg ska få sitt behov tillgodosett behöver vi snabbt ordna fler lokaler. Därför vi vill se en inventering av befintliga tomma lokaler i kommunen. Det är en snabb lösning som fungerar under tiden kommunen bygger ikapp. Förskolan är otroligt viktig för barns utveckling och lägger grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. Barn med särskilda behov ska tidigt uppmärksammas och få det stöd de behöver. Kompensatoriska satsningar i förskolan är avgörande för hur det senare kommer att gå för barnet i skolan. Vårdnadsbidraget utestänger barn från förskolan och motarbetar deras rätt till en pedagogisk utveckling likvärdig andra barns samt möjligheten till socialt samspel. Därför välkomnar vi regeringens besked om att vårdnadsbidraget ska avskaffas och resurserna istället gå till att förstärka förskoleverksamheten. Idag är det allt fler människor som har anställningar med oregelbunden arbetstid och många växjöbor jobbar helger, kvällar och nätter. När arbetsmarknaden och människors behov förändras måste välfärden vad gäller tillgång till barnomsorg också anpassas. Därför vill vi införa barnomsorg även på obekväma arbetstider och på så sätt öka tryggheten för både föräldrar och barn. Vi ser positivt på regeringens satsning på elevhälsan och vill fortsätta prioritera en stärkt och likvärdig elevhälsa i vår kommun. Arbetet med att motverka den psykiska ohälsan i skolan ska särskilt prioriteras. Måltidssituationen för Växjös barn och unga har också stor betydelse för elevernas hälsa, sociala gemenskap, trivsel och lärande, och kan sett ur ett längre perspektiv bidra till att lägga grund för hälsosamma och miljövänliga matvanor och ett positivt förhållningssätt till mat. Därför är det viktigt att måltiden och måltidsupplevelsen uppmärksammas och utvecklas. Överskott som uppstår på grund av effektiviseringar i den nya måltidsorganisationen ska användas till att höja kvaliteten på måltiden. Satsning på baskunskaperna är avgörande för kunskapsutvecklingen i alla ämnen, därför ska Växjös skolor införa en läsa-skriva-räkna-garanti. Garantin ska säkerställa att 9

11 det stöd eller särskilda stöd som eleven behöver sätts in i tid så att varje elev från lågstadiet kan få med sig läsförståelse, skrivförmåga och grundläggande matematikkunskaper. Genom att möjliggöra lovskola och sommarskola kan vi öka elevernas möjligheter att nå målen i både grund- och gymnasieskolan. Läxhjälpen som erbjuds på skolorna idag bör utvecklas och attrahera fler. Enskilda skolledares och lärares initiativ för att öka måluppfyllelsen ska uppmuntras. En stor del av Växjös barn deltar i fritidshemmens verksamhet. Den förlängningen av skoldagen ska användas på bästa sätt, varför möjlighet till extra satsningar på fritidshem och fritidsgårdar ska ses över. Fritidshemmens pedagogik ska ses som komplement till grundskolans och på så sätt verka hand i hand för att utveckla barnens lärande, därför måste gruppstorlekarna ses över även här. Skolorna i Växjö kommun ska vara avgiftsfria. Alla barn och unga ska gå i skolan på samma villkor. Eftersom kultur och idrott är viktigt för barn och ungas utveckling vill vi införa en fritidsbank, ett bibliotek för fritidsprylar, där barn och unga ska kunna låna olika typer av utrustning för att kunna ha ett rikt fritidsliv och se till att kulturskolan är till för alla oavsett inkomst. En utredning för att se över möjligheterna till en maxtaxa för kultur och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar ska göras. Skolan har ett stort ansvar för att stå upp för demokratins principer och alla människors lika värde och se till att eleverna utvecklar såväl medborgerliga kunskaper som färdigheter, till exempel att kunna lyssna på andra, känna solidaritet och tillit och tänka kritiskt och självständigt. Genom en god psykosocial miljö och ett demokratiskt förhållningssätt ökar vi tryggheten och motverkar odemokratiska uttryck, mobbing, rasism och andra former av kränkande behandling. Vi vill att alla Växjös skolor och skolgårdar ska vara tillgängliga och trygga för alla. Alla Växjös elever ska utmanas och stimuleras till utveckling, oavsett nivå på prestation. Genom Navigatorcentrum kan ungdomar som befinner sig helt utanför skolan och som saknar fullständiga betyg få stöd att se sina framtidsmöjligheter. Landsbygdsskolorna gör att Växjö är en attraktiv kommun för barnfamiljer även utanför staden Växjö. Dessa skolor behålls och utvecklas så länge det finns ett relevant elevunderlag och föräldrarna så önskar. Region Kronoberg ska uppmanas att göra en utredning om möjligheten till fria resor inom hela länet för barn och ungdomar. En sådan satsning skulle underlätta tillgängligheten i hela kommunen och ge kommunens barn och unga möjlighet att ta del av fritidsaktiviteter och skolor i hela länet. Vi skapar också en tidig koppling till bussen som ett vardagligt sätt att transportera sig. Det är en viktig del i byggandet av Europas grönaste stad. Samarbetet mellan skolan och näringslivet ska stärkas och särskilda insatser bör göras på de yrkesförberedande programmen. Konceptet med Ung Företagsamhet (UF) är 10

12 viktigt och ska stöttas och samarbetet med Linnéuniversitetet ska utvecklas. Det nya forskningssamordnaravtalet ger bättre möjligheter för ett utvecklingsarbete med större forskningsanknytning också i kommunens välfärdsverksamheter. Teknik och digitala verktyg är en naturlig del av vårt samhälle, därför är det är viktigt att alla barn och elever har likvärdig tillgång till dessa och att den pedagogiska, digitala kompetensen hos all skolpersonal höjs, både vad det gäller teoretiska och praktiska kunskaper. Genom att bidra till Teknikens hus kan vi både stärka den tekniska kompetensen och skapa ett centrum för samverkan mellan teknikföretag i regionen och tekniska utbildningar på gymnasie- och universitetsnivå. För att barn och föräldrar som behöver stöd ska få det så tidigt som möjligt behöver samarbetet mellan utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd utökas. Schablonersättningen från Migrationsverket ska i fortsättningen omfördelas och delas ut via kommunstyrelsen. Landningsbanan, som ger barn, ungdomar och föräldrar stöd för att snabbare komma in i skolan och i det svenska samhället, ska organisatoriskt flytta till utbildningsnämnden. Genom Landningsbanan ska nyanlända barn och elevers kompetenser och kunskaper kartläggas för att underlätta skolgång och etablering, men också för att ta reda på om det finns särskilda behov som kan mötas genom tidiga insatser. Samtliga barns och ungdomars försäkringsskydd ska på sikt utökas med en sjukförsäkring så att föräldrarnas inkomst inte blir avgörande för vilken typ av försäkringsskydd våra barn och ungdomar har. Utbildning och kompetensutveckling är en viktig faktor för att få bukt med den höga arbetslösheten och se till att fler känner sig delaktiga i samhället. Därför ska kommunen arbeta aktivt med uppdragsutbildningar, yrkeshögskoleplatser och andra typer av vuxenutbildning. Kvaliteten på utbildningen i svenska för invandrare (SFI) ska förbättras och utbildningen individualiseras. SFI-utbildning med möjlighet till barnomsorg ska anordnas för föräldralediga. Vi accepterar ingen kö till SFI-utbildningen, utan vill att alla ska erbjudas plats inom en månad. För att öka flexibiliteten i SFI-undervisningen ska Komvux ha en större del i egen regi än idag. 11

13 Bygga och bo Växjö bygger vi tillsammans Att Växjö växer innebär att fler behöver någonstans att bo i vår kommun. Därför måste vi snabbt komma igång att bygga ännu fler bostäder så att både nya och gamla invånare kan välja mellan attraktiva boenden med olika upplåtelseformer och hitta bostäder som passar olika skeden i livet. Växjö kommun ska kunna erbjuda tillräckligt många bostäder för att kunna fortsätta expandera och växa. Målet att Växjö ska vara Europas grönaste stad ska genomsyra kommunens fysiska utveckling och planering. En hållbar utveckling av människornas möjligheter att bo där de vill ställer stora krav på den strategiska planeringen. Växjö ska byggas så att segregationen motverkas och ha god beredskap för fler bostäder, näringsliv, offentlig service, infrastruktur och rekreation. Resultatmål Bostadsbyggandet ska öka och vi ska bygga minst 800 bostäder per år De kommunala bostadsbolagen ska ha befogenhet att bygga bostadsrätter och bostäder med äganderätt Växjö ska ha en stark allmännytta och de kommunala bostadsbolagen ska ha en beredskap för att bygga minst 400 bostäder per år Prioriteringar Växjö utvecklas bäst när det finns variationsrika bostadsområden och stor möjlighet till rörlighet på bostadsmarknaden. Alla ska ha möjlighet att bo i bra bostäder till rimliga kostnader i en trygg och stimulerande boendemiljö. Därför vill vi se en bostadspolitik som motverkar segregationen och skapar ett Växjö som håller ihop. Hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och egnahem ska byggas i en varierad blandning i varje bostadsområde, men mångfalden ska också gälla verksamheter. Boende, service, kontor och handel ska finnas i samma område liksom möjlighet till lek och spontanidrott. Så bygger vi en funktionsblandad stad med plats för alla. För att få igång en högre bostadsproduktion får stadsbyggnadskontoret och planeringskontoret i uppgift att se över eventuella regelförenklingar som kommunen kan göra för att underlätta för byggare. Vidare behöver se till att vi har en god planberedskap och att tillgången på mark säkras genom förvärv i hela kommunen. Köerna till både hyreslägenheter och till kommunala villatomter ska kortas och utbudet av lägenheter ska anpassas till såväl behovet som efterfrågan. Regeringens nya investeringsstimulanser för små och billiga hyresrätter ska utnyttjas för att växjöborna ska få ta del av fler sådana lägenheter. 12

14 Kommunen äger bra områden och det finns plats för Växjö att växa om bara viljan finns. Vi ska se till att snabbt komma igång och bygga på den mark som redan är detaljplanelagd. På Bäckaslövsområdet finns plats för cirka bostäder och på den närliggande Arenastaden finns färdiga detaljplaner för 700 bostäder. På båda områdena ska byggnation komma igång omgående. På Stenatomten där det ryms cirka 200 bostäder vill vi bygga framtidens äldreboende med olika upplåtelseformer och utgångspunkt i de äldres behov och önskemål. Vi vill pressa kostnaderna för nyproduktion för att kunna erbjuda bra hyresrätter med rimlig hyra. Det gör vi bland annat genom att se över de kommunala markpriserna, anslutnings- och exploateringsavgifterna och borgensavgifterna för de kommunala bolagen. Vi vill även se över kalkylmodellerna för hyressättning i de kommunala bolagen. Vi ska se till att vi har förutsägbara planavgifter, pröva att bygga i större serier, använda oss mer av livscykelanalyser och upphandla till kvadratmeterpriser. De kommunala bostadsbolagen ska få möjlighet att bygga både bostadsrätter och ägarlägenheter. De ska också ha rätt att bygga och sälja grupphus som en del i en ny egnahemsrörelse, men det bör också vara möjligt att först hyra sin bostad och senare ha möjlighet att köpa den. Vi vill stötta människor som själva vill göra en egen arbetsinsats för att hålla nere kostnaderna. Möjligheten till kommunal borgen när hyresrätter omvandlas till bostadsrätter ska utredas. De kommunala bostadsbolagen ska lägga kraft på att bygga istället för att sälja och kraven på avkastning och utdelning för de kommunala bolagen ska gås igenom och revideras så att de blir relevanta både för det enskilda bolaget och för kommunen som ägare. Alla bostadsområden ska omfattas av ett kvalitetsprogram som garanterar ett hållbart byggande. Vi ska vara bäst i Sverige på att bygga både energisnålt och snyggt. Växjö ska fortsätta att ställa särkrav vid nybyggnation, det är den enda vägen för att på sikt uppnå riktigt energieffektiva bostäder. I takt med att staden förtätas inventerar vi grönområden och gör dem attraktiva både för motion och för rekreation. Europas grönaste stad bör ligga i täten när det gäller att utveckla nya metoder för att ta tillvara dagvatten och partiklar och vi vill se fler gröna tak och väggar. Växjö ska fortsätta bygga i trä och träbyggnadsstrategin ska uppnås. Vi ser gärna fler passivhus med trästomme. Framtidens Växjö måste byggas hållbart, och en hållbar stad är en tät stad. En stad där vi kan ta tillvara de fördelar det innebär att bo nära service och kollektivtrafik skapar en stad där bilen tar mindre utrymme. Hela Växjö kommun ska vara attraktiv som bostadsort och bostadsbyggande ska ske i hela kommunen. För att utveckla de mindre tätorterna måste den kommunala servicen fungera i hela kommunen och varje orts unika kvaliteter tas tillvara. Efterfrågan på nya lägenheter i tätorter utanför staden ska tillgodoses och tillgången till byggbar mark i tätorterna ska öka. Översiktsplanerna för orterna utanför Växjö ska uppdateras 13

15 kontinuerligt och arbetet med att göra torg och samlingsplatser med attraktiva ska fortsätta. Alla bostäder och utemiljöer ska vara tillgängliga för alla från början. Ingen ska behöva flytta för det saknas en hiss eller för att en tröskel är för hög. De kommunala bostadsbolagen ska tillgänglighetsmärka det befintliga likväl som det nybyggda beståndet. På Boplats Växjö ska det vara enkelt att se om en lägenhet är tillgänglig eller inte. För att Växjö ska fortsätta vara en attraktiv kommun att bo och leva behövs en levande dialog bland medborgarna om kommunens utveckling. En ökad dialog med barn och unga är särskilt viktig när vi bygger framtidens Växjö. Även dialogen kring Campus utveckling ska fortsätta för att vi ska kunna ta tillvara den viktiga tillgång som Linnéuniversitetet är för kommunen. Studenter som söker sig till Växjö alltid ska kunna finna en bostad här. De mest utsatta, hemlösa och bostadslösa, bör få en bostad först. En bostad skapar förutsättningar för att sedan arbeta vidare med andra problem. Växjös expansion ställer höga krav på strategisk planering och samordning mellan förvaltningar och bolag för att möta växande behov av bostäder, lokaler för både kommunal verksamhet och företagande, infrastruktur och rekreation. Vi behöver ta ett helhetsansvar för stadens utveckling såväl när det kommer till helt nya bostadsområden som när det gäller förtätning av redan befintliga områden. 14

16 Demokrati och mångfald En kreativ och öppen kommun I Växjö kommun ska alla människors olikheter, kompetens och skaparkraft tas tillvara. Vi välkomnar personer med olika bakgrunder och tillhörigheter. Människor med skiftande erfarenheter bidrar till ett rikt och varierat Växjö. Makt och inflytande ska delas rättvist och det offentliga samtalet ska präglas av öppenhet och delaktighet. Mångfald är en förutsättning för att Växjö ska bli en bra plats att leva på och Växjö kommun ska aktivt verka för att mångfalden ses som en positiv tillgång för samhällsutveckling och att alla människor känner sig välkomna till kommunen. Ett systematiskt och strukturerat arbete för ökad demokrati och mångfald är avgörande för att Växjö ska utvecklas på ett sätt som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Det finns starka krafter som motverkar mångfald och därför måste vi tillsammans arbeta för ett sammanhållet Växjö ett Växjö som håller ihop. Resultatmål Vid all upphandling av varor och tjänster ska ställas krav på att dessa är tillgängliga för personer med funktionsvariationer och användbara för alla. Medborgarnas skrivelser ska besvaras inom fem arbetsdagar. Ytterligare ett medborgarkontor ska öppnas. Barnkonventionen ska vara styrande och en barnrättsstrateg ska finnas. Kommunens verksamhet ska fortlöpande granskas ur ett köns- och klassperspektiv. Föreningar som tar emot föreningsbidrag ska stimuleras att arbeta för jämställdhet, mångfald och integration i respektive förening. Prioriteringar Öppenhet och mångfald är avgörande för en plats ska vara attraktiv, kreativ och dynamisk. Därför ska Växjö kommun verka för att utjämna maktskillnader och motverka alla former av diskriminering. Ingen växjöbo ska utsättas för diskriminerande behandling på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Det nya mångfaldsprogrammet som ska antas 2015 ska bli hela organisationens ansvar att genomföra. Varje nämnd och styrelse har ansvar för att mångfaldsprogrammet blir utgångspunkten för en handlingsplan, som ska hållas aktuell. Uppföljning av kommunens verksamhet behöver ytterligare belysa och analysera om alla växjöbor, oavsett kön, social eller etnisk bakgrund har lika möjligheter. All statistik som handlar om individer ska presenteras och analyseras efter kön. Arbetet med mångfaldscertifiering av verksamheter ska fortsätta och Växjö kommun ska sträva efter 15

17 att bli HBTQ-certifierade. Utbildning av personal inom till exempel skola och omsorg ska ske fortlöpande. Rätten att få vara den jag vill, såväl i skrift som i uttryck, ska värnas. Dialog med föreningslivet ska vara en naturlig del av kommunens verksamhet. Det gäller elevråd och ungdomsorganisationer, pensionärsråd och pensionärsorganisationer. Det gäller samhällsföreningar, sockenråd och utvecklingsgrupper. Det gäller idrotts- och kulturorganisationer och företagarorganisationer. Föreningslivet i Växjö ska stimuleras att arbeta aktivt med mångfald, tillgänglighet och jämställdhet. I Växjö kommun ska medborgarna ha goda möjligheter till insyn och inflytande för att kunna delta i den demokratiska beslutsprocessen. Därför ska kommunens tjänster och service ska vara lika tillgängliga, av lika hög kvalitet och lika väl anpassade för alla medborgare. All information från Växjö kommun ska vara tydlig, enkel att ta del av och lätt att förstå. Exempel på åtgärder för att öka tillgängligheten till information är användning av talsyntes och lättläst språk. Kommunfullmäktiges sammanträden har teckentolkats på försök under 2015, och om utvärderingarna är positiva ska satsningen permanentas. Möjligheterna att träffa och samtala med ansvariga politiker och tjänstemän ska vara goda och e-postadresser och telefonnummer ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida. Växjö kommun ska utveckla kontakten och dialogen med sockenråd, byalag, samhällsföreningar och övrigt föreningsliv för att medborgare i hela kommunen ska ha goda möjligheter att göra sina röster hörda. Direktmötena ska utvärderas och utvecklas, och speciellt prioriterat är att utveckla rutiner för barn och ungdomars kontakter med kommun och beslutsfattare. All berörd personal ska uppmärksammas på resultaten av LUPP-enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och använda dessa i utvecklingen av sin verksamhet. Växjö kommun ska utveckla ytterligare metoder och former för ökad dialog med medborgarna. Utvärderingar och resultat från brukarundersökningar ska visas på webbplatsen för att medborgarna själva ska kunna skaffa sig en uppfattning om verksamheters kvalitet. Alla nämnder och styrelser ska ta fram e-tjänster för att öka servicen till medborgarna och förbättra tillgängligheten. Samverkansråden med handikapporganisationerna ska vara fortsatt drivande för tillgänglighet i hela kommunen. I Växjö kommun finns många invånare med rötter i andra länder och kulturer. Kommunen ska verka för att alla nyinflyttade medborgare ska tas emot väl. De som behöver stöd och hjälp för att komma in på arbetsmarknaden ska få det. För att även den som är nyanländ ska ha möjlighet att förstå och delta i samhällsutvecklingen ska undervisning i samhällskunskap erbjudas. Landningsbanan är ett bra projekt som ska stärkas och utvecklas. 16

18 Det civila samhällets engagemang ska tas tillvara genom möjligheten att ställa upp som vänperson, vänfamilj eller fadder till nyanlända. Initiativ som låna en svensk är mycket välkomna. Föreningslivet ska också engageras i mottagandet. Alla medborgare ska ha möjlighet att engagera sig i föreningslivet och politiken. Hela resan från hemmet till sammanträdesrum ska vara tillgänglig. Det betyder bland annat att Lagen om stöd och service (LSS) ska fortsätta vara en rättighet och att ledsagare ska finnas att tillgå. Växjö kommun ska arbeta aktivt med och ha en positiv inställning till internationellt samarbete och utbyten. 17

19 Miljö, energi och trafik Ökat tempo i miljöarbetet I Växjö kommun ska alla kunna leva ett bra liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Växjö kommun ska förena grön omställning med social och ekonomisk utveckling och alltid sträva efter att vara ett föredöme på miljöområdet. Alla delar av vår verksamhet ska drivas och utvecklas med hänsyn till klimat, miljö och användande av naturresurserna såväl lokalt som globalt. När vi bygger samhället ska mark, vatten och övrig fysisk miljö användas på ett sätt som är resurssnålt och ekologiskt uthålligt. Om det uppstår intressekonflikter väljer vi alltid att agera i enlighet med vad som är långsiktigt hållbart. Växjö kommun ska bli fri från fossila bränslen och farliga ämnen i mat och miljö. Resultatmål Se Mål 2016 i Miljöprogrammet för Växjö kommun (enligt bilaga) Prioriteringar Miljöarbetet är en viktig och bärande del av Växjö kommuns varumärke och något vi alla kan vara mycket stolta över. Det är bra att Växjö växer och vi ska se till att den expansionen sker på ett ekologiskt uthålligt sätt, därför ska det vara enkelt och smidigt att gå, cykla och åka kollektivt i Europas grönaste stad. För att klara det måste nya beteenden uppmuntras. Den unga generationen bör stimuleras att välja kollektivtrafik genom fria eller rabatterade resor. Vi ser fram emot den utredning om taxor och avgiftsfri kollektivtrafik som har initierats i Region Kronoberg. Kollektivtrafiken ska ges företräde i stadstrafiken och gator som trafikeras av bussar ska vara huvudleder. Det ska vara enkelt, snabbt och prisvärt att åka kollektivt. Växjö kommun ska också stötta bildelningsprojekt och samåkning för att minska den totala biltrafiken. Växjö kommun har fantastiska förutsättningar att bli en riktig cykelstad då avstånden är korta och det redan finns gott om cykelbanor. Det befintliga cykelvägnätet ska knytas ihop och hålla hög kvalitet och cykel- och gångtrafikanter ska prioriteras vid både investeringar och underhåll av vägnätet. Vi vill att cykelkulturen ska främjas och att Växjö kommun ska låna ut cykelkärror på förskolor och erbjuda Växjöborna att testa elcyklar. Även framkomligheten och trafiksäkerheten ska förbättras och Växjö kommun kan lära av andra för att förbättra säkerheten i rondeller. I och med utvecklingen av kulturstråket får Teatertorget en allt mer central roll. Därför ska användningen av Teatertorget utredas i syfte att skapa mesta möjliga mervärde för växjöborna. 18

20 Växjö kommun ska ha Europas bästa vatten både i kranarna och i sjöarna. En gammal miljöskuld betalas tillbaka genom att vi använder en del av kommunens egna kapital för att restaurera Bergundasjöarna. Växjö kommuns negativa påverkan på Östersjön ska upphöra. Alla enskilda avlopp som inte lever upp till kraven måste åtgärdas. Miljö och hälsoskyddsnämndens prioritering av de enskilda avloppen ska fortsätta och en VA-plan ska tas fram i samråd med berörda förvaltningar. Den övergripande VA-planen ska garantera att investeringarna i VA-nätet är tillräckliga för att både nybyggen och äldre områden ska leva upp till högt ställda miljökrav. För att stärka naturvården i kommunen ska vi skapa en naturvårdsgrupp där natur- och fritidsorganisationer får möjlighet att agera bollplank när det gäller kommunens planeringsarbete. Grönstrukturprogrammet gäller i planering av nya områden och förändringar av gamla. Fler av kommunens förvaltningar ska delta i planeringsarbetet och både kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd ska integreras på ett tidigt stadie. Vi vill utveckla stadsodlingen i Ekobacken och välkomnar stadsodling på fler ställen. Det är viktigt att Växjö kommun för en dialog med medborgarna om miljöfrågorna och hur Växjö ska kunna utvecklas som Europas grönaste stad. Växjöborna ska vara stolta över sin gröna stad. I Växjö kommuns kök ska det lagas god och näringsriktig mat från grunden och inköp av ekologisk och närproducerade råvaror är av god kvalitet och låg miljöpåverkan ska prioriteras. Alla kommunens kök ska KRAV-certifieras och vid representation ska kommunen alltid välja KRAV-certifierade restauranger. Information om hur restauranger har klarat kommunens inspektioner ska vara tillgängligt för medborgarna och de som har klarat sig bra ska framhållas som föredömen. Växjö kommun ska också arbeta för att minska konsumtionen av kött. Ytterligare en återvinningscentral i södra delen av staden ska bidra till en effektiv insamling av avfall för att hålla Växjö rent. Vi ska arbeta i enlighet med den antagna avfallsplanen och Växjö kommun ska ha beredskap för att införa ytterligare fraktioner vid hämtning av avfall hos växjöborna. En återbruksby ska byggas vid återvinningscentralen på Norremark. Den ska bli ett flaggskepp för cirkulär ekonomi och en mötesplats för ett regionalt nätverk av företag, organisationer, kommuner och andra som vill jobba med att styra avfallshanteringen mot ökad återanvändning, materialåtervinning och renare fraktioner. All nybyggnation ska vara energieffektiv och användandet av förnybara material, huvudsakligen trä, ska öka, liksom förekomsten av gröna tak och väggar. För att minska 19

21 klimatpåverkan bör uppvärmning av byggnader ske med lägsta möjliga primärenergianvändning. Tillgången till digital kommunikation är avgörande för Växjö kommuns utveckling, därför ökar vi anslagen till bredbandsutbyggnad i hela kommunen. Wexnet spelar en viktig roll för att garantera alla kommunens invånare bredband av hög kvalitet, både i staden och på landsbygden. Växjö kommun ska arbeta aktivt för att minska spridningen av farliga ämnen och kemikalier och en kemikalieplan ska tas fram. Vi ska arbeta strategiskt med att göra Växjö så fritt från skadliga kemiska ämnen att varken miljö eller människor påverkas negativt, men med särskilt fokus på barnens vardag. Alla platser där barn vistas dagligen, till exempel förskolor och skolor, ska vara helt giftfria. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska fortsätta arbetet med bostadstillsyn i lägenheter och småhus. Vid all upphandling ska vi ställa samma miljökrav som gäller för kommunens egen verksamhet. 20

22 Stöd och omsorg Frihet att välja för människor i omsorgen Alla växjöbor som är i behov av stöd och omsorg ska få ett gott bemötande och ha möjlighet till inflytande över de insatser som ges. Välfärden ska ge frihet och trygghet åt varje människa, så att vi alla kan färdas väl genom livet. När omsorgen fungerar väl håller den samman generationer, utjämnar livsvillkor och bidrar till tillväxt och utveckling. Växjö kommuns insatser för människor i behov av stöd och omsorg ska leda till att alla kan leva ett gott liv, oavsett ålder eller funktionsvariation. Resultatmål Normal handläggningstid för färdtjänsttillstånd ska vara max två dagar. Nattfastan på särskilda boenden får vara högst 11 timmar. Nolltolerans mot trycksår ska gälla. Nya hemmaplanslösningar för HVB-hem (hem för vård eller boende) ska tas i drift. Fallolyckorna ska minska och som ett första steg vara under rikssnittet Ett barnahus ska öppnas tillsammans med Region Kronoberg och intresserade kommuner i länet i syfte att ge utsatta barn ett bättre mottagande av olika myndigheter. Samverkan ska ske med Region Kronoberg kring vård i livets slutskede. Det gäller bland annat rätten att dö hemma. För personer med funktionsnedsättning ska det tas fram fler platser för praktik och daglig verksamhet. Prioriteringar I Växjö kommun ska omsorgstagarna själva ha möjlighet till inflytande över de insatser som ges. Genom att omsorgstagarna själva får vara med och bestämma vad som ska göras, hur det ska göras, när det ska göras och av vem ökar känslan av frihet och trygghet. Denna inställning ska gälla oavsett vad en person har för ålder, krämpor och funktionsnedsättningar. Detta ska bland annat förverkligas genom förenklad biståndsbedömning, vilket i korthet innebär att en person som uppnått en viss ålder själv avgör när hen är i behov av hemtjänst i form av enklare service eller trivselinsatser. Ett införande av förenklad biståndsbedömning ska ge alla över 80 år rätt till åtta timmars insats per månad, och vid 90 fyllda ska alla ha rätt till särskilt boende och till färdtjänst utan särskild prövning. Det skapar större valfrihet för den enskilde och ger mindre administration för förvaltningen, så att resurserna kan användas till det som de är avsatta för, nämligen till insatser och service för växjöborna. 21

23 Ett viktigt steg för att förbättra livskvaliteten för äldre är att tillåta husdjur på vårdboendena. En fortsatt satsning på vårdhundar är viktig. Samtidigt ställer det krav på att vi kan erbjuda boenden för allergiker. För att ytterligare öka omsorgstagarnas valfrihet bör Växjö kommun erbjuda profilboenden som särskilt boende. Utbudet av aktiviteter ska successivt bli större och i det bör föreningslivet engageras i betydligt högre utsträckning. Måltiden är en viktig kvalitetsfaktor och av stor betydelse för omsorgstagare i Växjö kommun. Maten som lagas och serveras ska vara välsmakande, näringsrik och hälsofrämjande och inköp av ekologisk och närproducerad mat ska prioriteras. I vår måltidsvision lagas maten från grunden och nära de som äter den. Kommunen ska inte bygga ytterligare ett storskaligt kök. Måltiden ska vara en positiv helhetsupplevelse, där rummet, mötet och maten samspelar. Utbudet av maträtter ska successivt bli större. Överskott som uppstår på grund av effektiviseringar i den nya måltidsorganisationen ska användas till att höja kvaliteten på måltiden. Det används fortfarande för mycket och för många mediciner bland äldre, därför ska arbetet med att gå igenom medicineringen fortsätta i syfte att minska mängden medicin som ges till de äldre, och därmed också biverkningarna. Det är en självklarhet att äldre par, om båda vill, ska ha rätt att bo tillsammans på äldreboendet. Omsorg och stöd ska utformas med respekt för och hänsyn till personers olika bakgrunder och behov. De anställdas språkkunskaper ska tas tillvara och äldre ska ha rätt att tala och bli förstådda på sitt modersmål. Personalen och deras kompetens är avgörande för att vi ska kunna hålla en hög kvalitet på omsorgen i Växjö kommun. Därför behöver statusen på omsorgsyrkena höjas och arbetsvillkoren förbättras. Växjö kommun ska vara en modern arbetsgivare som erbjuder rätt till heltid, möjlighet till deltid och som jobbar för att avskaffa användandet av delade turer. Bemanningen i äldreomsorgen ska öka och vi välkomnar regeringens satsning på det området. Växjö kommun ska ta del av regeringens satsning på traineejobb inom omsorgen och arbeta för att hitta bra lösningar för de anställda att kombinera arbete med utbildning. Omsorgsnämnden ska under året arbeta med att ta fram en egen uppdragsutbildning för undersköterskor. Den ska tillsammans med traineejobben användas också för att erbjuda de som idag arbetar på våra boenden eller i hemtjänsten utan undersköterskeutbildning möjlighet att få formell kompetens. Omsorgsnämnden ska se över hur stödet till anhörigvårdarna kan bli bättre. Ett önskemål som framkommit är hjälp att hitta rätt i kommunens organisation. Det arbetet ska ske tillsammans med kommunens kontaktcenter. 22

24 Vi vill avveckla entreprenaderna och stimulera entreprenörsandan inom omsorgsverksamheten genom en positiv syn på intraprenader och kooperativ, och vi vill fortsätta utveckla alternativ inom ramen för lagen om valfrihet. Efterfrågan på seniorbostäder är stor och en strategi för nya boendeformer för äldre ska tas fram. Utgångpunkten ska vara att människor är olika och har olika behov, men att det ska finnas boendeformer som möter allas behov. På Stenatomten ska framtidens äldreboende byggas. Här ska planeras för servicelägenheter där det alltid finns en personalstyrka till hands. Det ska finnas samlingslokaler och tillgång till service, exempelvis apotek, i direkt anslutning till husen. Här kan också finnas andra former av boende, som till exempel trygghetsboende. Konceptet för framtidens äldreboende som används på Stenatomten ska också användas i arbetet med att bygga ytterligare serviceboenden på Hovslund. Växjö kommun ska arbeta för att öka äldres möjlighet till delaktighet och inleda dialog med äldre medborgare och deras anhöriga för att bättre möta de önskemål som finns vad gäller boendeformer och närmiljö i form av exempelvis trädgårdar. Ledorden för all stöd och omsorg är trygghet och inflytande över vardagen, oberoende av en persons ålder och fysiska eller psykiska problem. E-hälsa och olika typer av stöd via nätet ska prioriteras. Arbetet med BO-IT ska fortsätta och de som önskar testa olika typer av IT-stöd ska ges den möjligheten. Arbetet med att utveckla IT-lösningar även på landsbygden ska utvecklas och på så sätt underlätta kvarboende för de som önskar det. Hemmaplanslösningar för stöd och boende för barn och unga samt missbruksvård ska utökas. Det betyder att kommunen istället för att köpa plats på en ofta mycket dyr institution ordnar platser på hemmaplan och i egen regi. Sådana lösningar är motiverade när behandlingen på hemmaplan ger bra resultat. Fler hemmaplanslösningar gör det också möjligt för kommunen att själv kvalitetssäkra insatsen. De kommunala bostadsbolagen ska tillgänglighetsmärka det befintliga likväl som det nybyggda beståndet. På Boplats Växjö ska det vara enkelt att se om en lägenhet är tillgänglig eller inte. Ett barnahus ska öppnas tillsammans med Region Kronoberg och länets kommuner. I ett barnahus ska barn som misstänks vara eller ha varit utsatta för brott få tillgång till ett samlat professionellt stöd som tar sin utgångspunkt i barnets perspektiv. Växjö kommun ska påbörja ett arbete med sociala investeringsfonder som ska bli klart under De sociala investeringsfonderna ska främst användas för tidiga insatser gällande barn och unga. 23

ETT VÄXJÖ SOM HÅLLER IHOP - särskilt stor satsning på skolan

ETT VÄXJÖ SOM HÅLLER IHOP - särskilt stor satsning på skolan ETT VÄXJÖ SOM HÅLLER IHOP - särskilt stor satsning på skolan Förslag till budget för Växjö kommun 2017 och verksamhetsplan för 2018-2019 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Innehållsförteckning Vår vision...

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Framtidskontraktet Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Sverige är ett bra land och Lysekil är en bra kommun. Det är aldrig fel att ha höga ambitioner. Felet ligger i förankringen i den verklighet

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-2015

Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-2015 Vision TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination med naturskön omgivning

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014 Sundsvall behöver ett grönt styre Sundsvall behöver ett grönt styre Miljöpartiets politik vilar på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, kommande

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner p.2014.808 Dnr.2011/354 Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-08 59 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer