Visionsdokumentet "vi vill mer " Centerpartiet Ljungby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visionsdokumentet "vi vill mer 2014-2025" Centerpartiet Ljungby kommun"

Transkript

1 Visionsdokumentet "vi vill mer " Centerpartiet Ljungby kommun Vi vill mer en Levande landsbygd 100 nya invånare/år sveriges bästa skola den klimatsmartaste kommunen livskvalitet och valfrihet i vård & omsorg 100 nya arbetstillfällen per år energineutral kommun

2 Innehåll Den Gröna Resan Sid nya innevånare per år... Sid 4 Energineutral kommun... sid 6 Den klimatsmartaste kommunen... sid nya arbetstillfällen per år... sid 8 Sveriges bästa skola... sid 10 Livskvalitet och valfrihet i vård och omsorg... sid 12 vi ser hela landet Den Gröna resan i Ljungby kommun Ljungby kommun hade en verkstadsindustri där 80% av produktionen exporterades. Situationen är nu en helt annan och för framtiden behöver vi inventera våra förutsättningar och unika tillgångar. Närliggande kommuner har t ex handelsprofil eller studentstad och vi behöver hitta vår egen profil; Möjligheternas landsbygd och den mysiga småstaden. Kommunens största tillgångar är skogarna, marken och sjöarna. Inte bara för att de är tillgängliga för rekreation utan för att det är själva grunden för vårt liv och nygammalt grönt företagande. Därtill är människorna, invånarna, den största kraften. Ljungby kommun har en strategisk placering med E4:an som en snart ännu snabbare väg, rakt igenom kommunen som korsas av 25:an åt andra hållet. Ju snabbare genomfart desto intressantare behöver vi bli för att fler ska kunna slå ner sina bopålar eller starta företag i Ljungby kommun. Ur centerpartiets synvinkel ska vi inte konkurrera med andra utan utgå från våra egna förutsättningar och hitta de bästa lokala lösningarna. Den inneboende kraften finns där människor finns och vi vet bäst vad som behövs. Ju mer som kan styras på ort och ställe desto bättre. Kommunpolitikerna ska göra sig mer och mer överflödiga till förmån för fler lokala krafter. Nya företag och jobb kommer ur nya idéer och de måste komma fram oavsett om de finns i Hörda, Vrå eller på Rosendal. Detta är vad vi kallar decentralisering! Kostnadstäckning är en ohållbar modell i samhällsbygget. Vi måste se satsningar på mycket längre sikt. Om målet är en attraktiv och hållbar kommun med möjligheter i hela kommunen måste vi se satsningar på ett ideologiskt sätt och det kortsiktigt ekonomiska får komma i andra hand. Hela kommunen ska brukas och blomstra. Därtill behöver nya invånare bli introducerade och få lokala faddrar som kan guida vidare. Unga människor måste veta att de är med i den demokratiska processen på riktigt annars kommer de inte att återvända hem när de provat vingarna på annat håll. Antaget av Höstmötet 31 oktober 2013 Centerpartiet Ljungby kommun 2 3

3 100 nya invånare per år Grunden för att Ljungby kommun ska bli mer attraktiv är att vi som redan bor och verkar här trivs och kan påverka. Det är invånare och brukare som ska ha förutsättningar att själva välja, styra och påverka hur och var verksamheterna ska drivas. Regelbundna introduktionsträffar där nya invånare tillsammans med lokala faddrar ser till att man snabbt kommer in i samhällslivet i Ljungby kommun. Delaktighet och demokrati för alla som lever och verkar inom kommunensgränser är självklart och en grundläggande rättighet. Säker och likvärdig datakommunikation är en förutsättning och det ska vara till samma pris överallt! Snabba elektroniska motorvägar behövs till alla invånare om kommunen ska bli en intressant marknad för tjänsteleverantörer och nätaktörer. Likväl som ett VA-kollektiv som gemensamt finansierar kommunalt vatten och avlopp är fibernätet också en gemensam nödvändighet för alla i kommunen. Vård över nätet kommer att ta stor bandbredd, vilket också är en anledning att betrakta fiber som infrastruktur. Många tjänster kommer snart bara att levereras via nätet som telefon, tv, larm, kontakt med myndigheter osv. Fiber är lika självklart som leverans av el. Invånare vill och kan ta ansvar men då krävs att kommunen blir möjliggöraren. Vi kallar det närprenad där brukarna bestämmer med målstyrning och lokalt ansvar i skolor, äldreboenden osv. Mindre central kommunal makt till förmån för lokala lösningar. Det behövs ett överskott av bostäder även på landet och där har kommunen och dess bolag det största ansvaret, d.v.s. bli möjliggörare och erbjuda sockenråd, utvecklingsgrupper o dyl. hjälp att etablera nya klimatsmarta bostäder. Alla som vill, ska kunna bo på landet utan att äga sin bostad. Det en utmaning att vara utan bil både om man ska inom eller utanför kommunens gränser. Många är i stort behov av kollektivtrafik och den ska samordnas med tåg och flyg. Snabba förbindelser är nödvändigt, attraktivt och skapar puls. Centerpartiet jobbar för att Europakorridoren ska bli verklighet. Ett attraktivt och hållbart sjörike är en av våra största tillgångar. Vi vill ha minst 25 kommunala badplatser med definierad grundservice som kan skötas av lokala entreprenörer eller föreningar. Med respekt för industrihistorien föreslår vi att den vackra och skyddade delen av stålgjuteriet som dessutom ligger på en attraktiv plats vid ån, ska bli ett levande Kulturgjuteri. Väl utbyggd kollektivtrafik (spårbunden, elbussar) Säker & likvärdig datakommunikation, 100% fiberanslutna fastigheter (90% 2018), till samma pris överallt Göra om gamla Stålgjuteriet till Kulturgjuteri 1/3 av kommunala investeringar på landsbygden Närprenad lokalt ansvar i alla skolor, boenden etc. - brukarbestämmande med målstyrning Spårbunden trafik till och från Ljungby kommun (europakorridoren) Det ska finnas bostäder till alla, även utanför tätorterna Skolan ska vara mer integrerad i samhället för att förbereda barn/elever för lokala behov (samarbete med föreningar, fadderföretag, energiutbildning ) Klimatsmarta bostadsområden i hela kommunen för alla 25 kommunala badplatser med definierad grundservice Utveckla bygdens unika museer Välkomnande samhällsstruktur för invandrare En grupp unga sommarjobbare följer upp medborgardialog i samarbete med ungdomsrådet Alla invandrare ska kunna få en vardagsfadder Alla kommuninvånare ska ha möjlighet att vara vardagsfadder Central lekplats/lekpark i Ljungby (t ex Järnvägsparken) Föreningsdrivna fritidsgårdar 4 5

4 Energineutral kommun Centerpartiet vill satsa på förnyelsebar energi och förenkla och stödja lokal, småskalig produktion. Vi vill ge möjlighet att sälja överskottsel. Energieffektiviseringar och mångfald av förnyelsebara energikällor ska leda till en energineutral kommun. Kommunen måste gå före genom att omedelbart enbart använda grön el och satsa på elproduktion genom solceller på de kommunala takytorna. Energieffektivisering Stimulera och förenkla för lokala elproducenter 100% grön el och förnybar energi i kommunala verksamheter Utvinna solenergi på minst 90% av kommunala byggnader Minska kommunal energiförbrukning Mångfald av förnyelsebara energikällorna förnyelsebar energi för ett hållbart samhälle Den klimatsmartaste kommunen Centerpartiet prioriterar miljö och grön tillväxt. Vi är det hållbara alternativet och vår vision är att Ljungby Kommun ska bli den klimatsmartaste kommunen. Det ska vara enkelt att vara miljövän. Vi ska ha tydliga och enkla regler och verktyg som gör att var och en kan bidra till en hållbar utveckling. Oavsett om det handlar om att sopsortera, handla klimatsmart, bygga energisnålt eller köra miljöbil så gör det skillnad för miljön. Centerpartiet vill ge kommun, företag och privatpersoner möjlighet att ta miljöansvar genom att spara energi och använda hållbara och förnybara energikällor. Livsmedelsproduktion och lokala jordbrukare måste ges bättre förutsättningar, vilket ger utrymme för gröna investeringar och hållbar tillväxt. Alla samhällsfrågor ska genomsyras av ett miljöperspektiv. att 100% komposterbart avfall används till förnybar energi minska våra sopor med 50% minska deponi med 90% ha >90% svensk mat i kommunala verksamheter ha lokala upphandlingar av mat och produkter på varje enhet att Ljungbybostäder ska bygga och renovera till minst passivhusnivå att det byggs klimatsmarta bostadsområden ha enbart miljöbilar inom kommunala förvaltningar ha klorfria bad att alla bassänger värms med förnybar energi bygga ut kollektivtrafiken (spårbunden, elbussar) ha spårbunden trafik i Ljungby kommun 6 7

5 100 nya arbetstillfällen per år Näringsliv och företagande är grunden för ett blomstrande samhälle. Det är bara genom fler och växande företag som fler jobb skapas. Ljungby kommun ska därför bli en av Sveriges bästa kommuner att starta och driva företag i. Centerpartiet vill stimulera till en välutvecklad företagaranda och ett aktivt föreningsliv med utökat samarbete mellan företag, föreningar, politiker, tjänstemän, skolan och alla andra människor. Kommunen ska underlätta företagandet genom att stötta med lärlingsplatser, förenklat regelverk och smidig tillståndsgivning. Minst 1/3 av de kommunala satsningarna ska göras på landsbygden. Säker och likvärdig datakommunikation, företagslokaler, bostäder, vägar och kollektivtrafik är exempel på satsningar som skapar attraktivitet. Kommunala satsningar sporrar privata. Det kommer att skapas fler företag och arbetstillfällen på landsbygden än i tätorterna exempelvis inom de gröna näringarna och genom lokal energiproduktion. Även lokal upphandling av mat, material och förnödenheter till offentliga verksamheter ger möjligheter för lokala företagare. Väl utbyggd kollektivtrafik (spårbunden, elbussar) Säker & likvärdig datakommunikation, 100% fiberanslutna fastigheter (90% 2018), till samma pris överallt 1/3 av kommunala satsningar på landsbygden Närprenad lokalt ansvar i alla skolor, boenden etc. - brukarbestämmande med målstyrning Spårbunden trafik till och från Ljungby kommun (europakorridoren) Det ska finnas bostäder till alla, även utanför tätorterna Skolan ska vara mer integrerad i samhället för att förbereda barn/elever för lokala behov (samarbete med föreningar, fadderföretag ) Klimatsmarta bostäder i hela kommunen för alla Lokal upphandling av mat och produkter på varje enhet Lokala upphandlingar för skolskjutsar Värna om de gröna näringarnas betydelse för kommunen 100 kommunala lärlings- eller trainee-platser Stimulera lokal och grön energiproduktion Förenkla för företagande t ex tillståndsgivning och snabba beslut 8 9

6 Sveriges bästa skola Utbildning är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Från förskola till forskning utgör utbildningen grunden för att senare få ett jobb. Förskolan ska bygga på en bra pedagogik som tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära. Centerpartiet vill ha en hållbar skola med eleven i centrum. Skolan ska se och ta till vara varje elevs möjligheter att nå sina mål. Professionella lärares kompetens och pedagogik är avgörande. Det offentliga ska garantera att utbildningen lever upp till höga krav på kvalitet och ge alla elever rätt till det stöd och den tid som krävs för att kunna lämna skolan med fullgoda kunskaper och uppnådda mål. Gymnasieskolan ska utgå från det livslånga lärandet och anpassas utifrån de enskilda studenternas behov och förutsättningar. Centerpartiet vill att kommunens skolor ska ha en egen IT-strategi för att kunna ta till vara och utveckla kraften i de digitala verktygen. Skolan ska utveckla självständighet hos eleverna med hjälp av ett stort elev- och föräldrainflytande. Demokrati- och värdegrundsarbetet ska genomsyra hela kommunala skolans verksamhet. Med närprenad menar Centerpartiet i Ljungby kommun att varje skola ska ha sin budget. Bra förskolor, skolor och fritidshem ska finnas i hela kommunen. våra barn ska också ha en grön framtid tänk längre Max 20 elever i varje klass/grupp i grundskolan 100% behöriga till gymnasiet med läroplikt i grundskolan Kommunalt vårdnadsbidrag Nolltolerans mot kränkningar och ohälsa samt förebygga utanförskap tidigt Elever & föräldrar ska bedöma skolan (nöjdbrukarindex) Skolväg max 30 min - till och med mellanstadiet Alla elever och lärare ska ha moderna pedagogiska verktyg Resurser att ta hand om barnens och elevernas behov genom tidiga insatser dvs flytta resurser från socialen till skolområdet Skolan ska vara mer integrerad i samhället för att förbereda barn/elever för lokala behov (samarbete med föreningar, fadderföretag ) Gemensam lokal läroplan Bilda en särskild gymnasienämnd Renodla rektorernas roll till att leda och utveckla pedagogiken Närprenad - lokalt ansvar i alla skolor - brukarbestämmande med målstyrning Motivation ska vara den drivande kraften i skolan för både elever & lärare 100% behörig personal 10 11

7 Livskvalitet och valfrihet i vård och omsorg Den offentligt finansierade välfärden ska vara av hög kvalitet, jämlik och jämställd samt vara tillgänglig för alla i hela landet. Oavsett om den utförs av kommuner, landsting, företag, kooperativ eller föreningar måste berörda människors behov och valfrihet stå i centrum. Vårdpeng, skolpeng och omsorgspeng är nycklar för att förena rättvisa med självbestämmande, med fokus på kvalitet. Offentligt finansierad vård och omsorg ska vara likvärdig för alla och med samma goda kvalitet. Möjligheten att snabbt få vård i den offentligt finansierade sjukvården ska ges efter behov och inte efter betalningsförmåga. Alla ska kunna få en trygg ålderdom med hög livskvalitet och värdighet. Personer med funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa eller missbruksproblem måste ha inflytande över sitt liv och få det stöd som behövs. Olika typer av boendeformer behövs för att kunna erbjuda alla människor trygghet, gemenskap och god omvårdnad. Lokal hälsovård, t ex ambulerande läkare, hälsomottagning Narkotikafri kommun Öka personaltätheten Fler små gruppboenden Lokal upphandling av mat och produkter varje enhet Valfrihet att bo där man vill på äldre da r även på ett äldreboende

Centerpartiet är ett grönt socialliberalt parti, som är för en närodlad politik!

Centerpartiet är ett grönt socialliberalt parti, som är för en närodlad politik! Centerpartiet är ett grönt socialliberalt parti, som är för en närodlad politik! Centerpartiet strävar efter ett hållbart Borås där människor får bestämma mer själva. Vi tycker alla ska få möjlighet att

Läs mer

Centerpartiets budgetförslag för Borås Stad 2014. tänk längre. små skolor nära barnen. levande landsbygd. trygg ålderdom

Centerpartiets budgetförslag för Borås Stad 2014. tänk längre. små skolor nära barnen. levande landsbygd. trygg ålderdom Centerpartiets budgetförslag för Borås Stad 2014 tänk längre små skolor nära barnen levande landsbygd trygg ålderdom Centerpartiet Ett hållbart val Centerpartiets budgetförslag för Borås Stad 2014 Centerpartiet

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Det långsiktigt starka och gröna Dalarna

Det långsiktigt starka och gröna Dalarna Det långsiktigt starka och gröna Dalarna VÅR VISION Alla i Dalarna ska trivas och känna trygghet i utkomst, miljö och välfärd. Människor ska känna delaktighet i samhällsutvecklingen. Alla ska känna valfrihet

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ett bra Norrtälje som ska bli bättre

Ett bra Norrtälje som ska bli bättre Ett bra Norrtälje som ska bli bättre Handlingsprogram för nya Moderaterna Norrtälje kommun Mandatperioden 2014-2018 1 N O R R TÄ L J E KOMMUN Innehåll Kunskap för Norrtäljes framtid 3 Trygg och tillgänglig

Läs mer

Möjligheternas Varberg

Möjligheternas Varberg Möjligheternas Varberg utveckla Varberg genom att stimulera kreativa idéer och samtidigt ta ansvar och visa stor omsorg för framtiden Framtidskontrakt 2015 2018 Socialdemokraterna i Varbergs kommun Inledning

Läs mer

Det här vill Centerpartiet göra I Västerås kommun 2014-2018

Det här vill Centerpartiet göra I Västerås kommun 2014-2018 Det här vill Centerpartiet göra I Västerås kommun 2014-2018 1 Centerpartiets tre hjärtefrågor: Jobb och företag, resultat för miljön och vi ser hela kommunen Centerpartiet tycker att alla ska kunna bestämma

Läs mer

Budget 2013 för Borås Stad

Budget 2013 för Borås Stad Budget 2013 för Borås Stad Små skolor nära barnen Närproducerade livsmedel Levande landsbygd Mer sol och vind Samlat resecentrum Centerpartiet Ett hållbart val Centerpartiets budgetförslag för Borås Stad

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

100 000 MÖJLIGHETER FÖR SUNDSVALL VALPROGRAM 2010 SOCIALDEMOKRATERNA I SUNDSVALL

100 000 MÖJLIGHETER FÖR SUNDSVALL VALPROGRAM 2010 SOCIALDEMOKRATERNA I SUNDSVALL 100 000 MÖJLIGHETER FÖR SUNDSVALL VALPROGRAM 2010 SOCIALDEMOKRATERNA I SUNDSVALL 100 000 MÖJLIGHETER FÖR SUNDSVALL VÅR VISION FÖR SUNDSVALL Sundsvall ska bli den trygga och klimatsmarta storstaden. Det

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2014-2018

Kommunalt handlingsprogram 2014-2018 Kommunalt handlingsprogram 2014-2018 Centerpartiet i Norrköpings kommun Innehåll En hållbar framtid... 3 Centerpartiets politiska prioriteringar... 4 Jobb och företagande... 4 Miljö/klimat... 4 Hela kommunen

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 förslag till Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 Vi lyfter Motala! 1 Inledning Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

För ett bättre Svedala. Trygghet Kvalitet och Respekt

För ett bättre Svedala. Trygghet Kvalitet och Respekt För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

För ett hållbart Sollentuna

För ett hållbart Sollentuna För ett hållbart Sollentuna Kommunalt handlingsprogram för valet 2014 1. Inledning vår vision Sollentuna ska vara en kommun där principen om alla människors lika rätt och värde genomsyrar den politik som

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Ett växande Mora - för alla

Ett växande Mora - för alla Ett växande Mora - för alla Politisk plattform 2015-2018 Innehållsförteckning MoraAlliansen...4 Politisk plattform 2014-2018...4 Den gemensamma visionen för Mora...4 Näringsliv och jobb...5 Förskola till

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Kommunprogram för mandatperioden 2015-2018

Kommunprogram för mandatperioden 2015-2018 Kommunprogram för mandatperioden 2015-2018 Ks/2015:184 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kommunprogram för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2015-05-28

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Ett mänskligare Eskilstuna med framtidstro!

Ett mänskligare Eskilstuna med framtidstro! Slutversion 20100729 1 Kommunalt handlingsprogram Moderaterna i Eskilstuna 2010-2014 Ett mänskligare Eskilstuna med framtidstro! Moderaterna bärs av värden som frihet och ansvar. Vi tror på människans

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer