delårsrapport Tjolöholms Slott April 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "delårsrapport Tjolöholms Slott April 2015"

Transkript

1 delårsrapport Tjolöholms Slott April 2015

2 Innehåll 4. Kommentarer till delårsrapport 6. Resultatanalys 8. Balansräkning 9. Finansiell rapport 2 3

3 verksamhetsberättelse stiftelsens ändamål Stiftelsen har som ändamål att äga och förvalta Tjolöholms egendom i Kungsbacka kommun och där utveckla för Västsverige värdefulla verksamheter inom kulturområdet och för turismen och friluftslivet. verksamheten under perioden Under det första teritialet 2015 har särskilt fokus legat vid att vidareutveckla organisationen, interna processer och affärsstyrning. Målen har tagit sin utgångspunkt i Stiftelsen Tjolöholms stadgar och affärsplan för Tjolöholms Slott. En av Tjolöholms satsningar under första delen av 2015 var utställningen Elizabeth I på Tjolöholms Slott. Under utställningsperioden har hela verksamheten Tudor som tema, med bland annat Tudor-brunch i Storstugan och Elizabethansk underhållning i samband med afternoon tea på slottet. Satsningen har fallit mycket väl ut och antalet lågsäsongsbesökare har ökat betydligt under det första teritalet Ett annat viktigt fokus under perioden har varit restaureringen av magasinet och den framtida utveckligen av Tjolöholms Slott som evenemangsarena. Under perioden har även restaureringen av rosengången påbörjats, liksom arbetet med att förstärka slottsträdgårdens attraktionskraft under lågsäsongen, bland annat genom ett samarbete med det danska lökföretaget Fluwel. perioden i siffror Periodens resultat är 568 tkr. Detta beror i stor utsträckning på att Elizabeth-utställningen liksom Tudorbrunchen i Storstugan har lockat fler besökare än föregående år. Tjolöholms Slott har gästats av både fler återkommande besökare från närområdet liksom fler turister. Ytterligare en framgångsfaktor under det första teritialet är den lyckade satsningen på Påsk på Tjolöholms Slott. Sammantaget ökade omsättningen med 574 tkr under perioden. En viktig slutsats är att det har stor betydelse att förstärka besöksmålets attraktionskraft under lågsäsong. sammanfattning Sammantaget visar utvecklingen att resultatet ligger i linje med budget och likviditeten är god. För att säkra stiftelsens framtida ekonomiska utveckling krävs dock fortsatta investeringar i byggnader och mark, en effektiv förvaltningsorganisation samt en utveckling av de administrativa systemen för att stärka affärsutvecklingen. Maria Sidén, vd Stiftelsen Tjolöholm 4 5

4 RESULTATANALYS 30 april 2015 Kultur & program Hotell Egendomen Drift & underhåll Slottsrestaurangen Storstugan Slottsträdgård Stab/adm Övrigt totalt budget INTÄKTER INTÄKTER Mat- och varuförsäljning Hyres- och arrendeintäkter Mat- och varuförsäljning Hyres- och arrendeintäkter Entreer Entreer Erhållna offentliga stöd Erhållna offentliga stöd Intäkter övrigt Intäkter övrigt SUMMA INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Dir kostn mat- och varuförs. KOSTNADER Dir kostn mat- och varuförs Fastighetskostnader Fastighetskostnader Övriga Övriga rörelsekostnader rörelsekostnader Personalkostnader Personalkostnader Avskrivningar Avskrivningar Finansiella poster Finansiella poster SUMMA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER Utfall Utfall Budget Budget Utfall Utfall

5 BALANSRÄKNING, 30 april 2015 IB Förändring ub Byggnader och mark Inventarier Varulager Kundfordringar Övr kortfristiga fordringar Interimsfordringar Likvida medel Totalt tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Stiftelsekapital Balanserat resultat Årets resultat Beräknat resultat Summa eget kapital Avsättningar Pensionsavsättningar Summa avsättningar Skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Summa skulder finansiell rapport Under första tertialet 2015 har inga nya lån, borgens- eller skuldförbindelser har tagits upp. Översikt Årets prognos 0 0 Omsättning Tillgångar Skulder Eget kapital och obeskattade reserver Lånesituation Total låneskuld 0 0 Varav: Kortfristiga lån 0 0 Lån från Kungsbacka kommun 0 0 Lån från kommunalt företag 0 0 Lån från övriga 0 0 Åtagande Fastighetsinteckningar 0 0 Företagsinteckningar 0 0 Pensionsförpliktelser Borgensåtaganden 0 0 Summa eget kapital och skulder

6 stiftelsen tjolöholm se fjärås, sweden. +46(0) org. nr: vat nr: se

7 EKSTA Bostads AB Tertialrapport Organisationsnummer Säte Kungsbacka Kommun

8 1 ( 5 ) TERTIALRAPPORT Verksamheten EKSTA Bostads AB ( ), är ett av Kungsbacka kommun helägt bolag som bedriver fastighetsförvaltning, byggproduktion och värmeförsäljning i Kungsbacka kommun. Intäkter Förvaltningsintäkterna under perioden uppgår till tkr (2014: tkr). Ökningen beror i huvudsak på en ökad verksamhetsvolym. Kostnader Driftkostnader Driftkostnaderna för perioden uppgår till tkr (2014: tkr). Tertialets siffra är i nivå med Skillnader mellan åren beror ofta på uppvärmnings och vinterkostnader vilka är svåra att förutse. Ett aktivt arbete med besparingar och effektiviseringar kompenserar volymökningen. Underhåll Underhållskostnader belastar resultatet med tkr (2014: tkr). Föregående år ingick en reservation om tkr avseende renoveringsarbetena på kvarteret Apelsinen. Av underhållet avser 8% (8%) Omflyttningsunderhåll och 24% (27%) Reparationer, medan resterande del, 68% (65%), avser det planerade underhållet. Avskrivningar De planmässiga avskrivningarna under rapportperioden är tkr ( 2014: tkr ). Ökningen kommer av volymökningar och ändrade avskrivningsregler. Finansiella kostnader och intäkter Finansiella kostnader och intäkter för perioden uppgår till tkr ( 2014: tkr ). Borgensavgifter ingår i kostnaderna. Aktuell låneskuld tkr tkr tkr tkr Finansiellt resultat Genomsnittlig låneränta 2,68% 3,36% Hänsyn har tagits till effekten av ränteintäkter och finansiella instrument.

9 2 ( 5 ) Ny-. till-. och ombyggnader På Asa Äldreboende pågår etapp 2 och 3 vilket innebär renovering/ombyggnad av den ursprungliga delen, där 40 lägenheter samt allmänna utrymmen kommer att färdigställas i september l Valida Heberg pågår projektering och planering av en gruppbostad i anslutning till verksamhetslokalerna. Byggnadsarbetena beräknas påbörjas hösten l Kolla Parkstad har projekteringen för vårt kommande trygghetsboende påbörjats under perioden. Byggnaden förväntas bli unik i Sverige då den uppfyller såväl Passivhuskraven (Feby 12) som Miljöbyggnad Guld. Byggstarten är något osäker då markarbetena i området blivit försenade. Energiproduktion Våra energipriser gentemot privatkunder har 2015 hållits oförändrade. Prognos för helåret För helåret skall bolaget enligt ägardirektiv visa ett positivt resultat, vilket också förväntas. Verksamhetsmått soliditet(%) 8,87% 8,50% Redovisar Eget kapital och obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen. Justering för latent skatteskuld har minskat siffrorna. Bolagets justerade soliditet är dock över 25 %. Fastigheterna tas då upp till ett beräknat marknadsvärde. Kassaflöde, exkl investeringar Redovisar resultat efter finansnetto plus avskrivningar tkr tkr l övrigt hänvisas till bifogad Resultat- och Balansräkning. Kungsbacka EKSTA Bostads AB

10 REsULTATRÄKNING 3 ( 5 ) belopp i tkr Tertial1 Tertial1 Prognos Nettoomsättning Hyresintäkter Räntskompensation övriga förvaltningsintäkter S:a nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar S:a fastighetskostnader Verksamhetsresultat Försäljning av fastigheter 701 o o Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter o Räntekostnader och liknande poster S:a finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avskrivningar utöver elan o o o PERIODENs RESUL TAT

11 BALANSRÄKNING 30 april 2015 belopp i tkr TILLGÅNGAR 4 ( 5 ) ANLÄGGNINGsTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Byggnader Mark Värmeanläggningar Byggnadsinventarier Markanläggningar Inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGsTILLGÅNGAR OMSÄ TTNINGSTILLGÅNGAR Varulager mm Fastigheter för försäljning o Bränslelager Summa varulager mm Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar Kundfordringar skattefordran o övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa Kassa och bank SUMMA OMSÄ TININGsTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

12 BALANSRÄKNING 30 april 2015 belopp i tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 ( 5 ) EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier a nom kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfond o Summa obeskattade reserver Avsättningar övriga avsättningar o o Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar SUMMA EGET KAPITAL OCH OBESKATTAD RESERV SKULDER Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut övriga långfristiga skulder o o Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder skatteskulder Byggnadskrediter övriga skulder (inklusive rörelsekrediter) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) Datum NTE 34 TE/2014:472 Finansiering inom ram för införande av P-skiva Beslut Nämnden för Teknik beslutar att höja parkeringsavgiften för parkeringar i centrala Kungsbacka där avgiften idag är en krona per till två kronor per timme. De parkeringar som avses är, Ejdern, Polisen, Gertrud, Samariten och Aranäs inklusive simhallen. Sammanfattning Nämnden för Teknik beslutade att förvaltningen för teknik får i uppdrag att införa P-skiva inom följande område begränsat av Vallgatan-Nygatan och mellan Västergatan-Östergatan inklusive Lindens Torg. Att man med P-skivan får gratis parkering under 2 timmar. Syfte: Att öka antal besökare i Innerstaden. Förslaget finansieras med skattemedel och inom befintlig budgetram. Intäkter från parkeringar i ovan angivet område, där p-skiva skall införas, var 2014 ca 850 tkr. Intäkter från övriga parkeringar i centrala Kungsbacka (Ejdern, Aranäs, Polisen, Gertrud och Samariten) var ca 1,1 mnkr. Gratisparkeringen Varla kommer inom kort stängas med anledning av exploatering och sedan några veckor har parkeringen Ejdern utökats från cirka 150 till 300 platser för att täcka det utökade behovet. Ejdern har idag likt flera andra parkeringar i centrala Kungsbacka en avgift på 1 kr per timme. En höjning av avgiften från 1 kr/h till 2 kr/h bedöms ge en intäkt för ovan nämnda parkeringsplatser under 2015 på cirka 2,2 mnkr. Under 2016, då avgiftshöjningen ger effekt hela året bedöms intäkten bli cirka 2,8 mnkr. Försäljning av boendekort kan komma att förändra intäkten. Yrkanden Ingela Hansson (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag att höja parkeringsavgiften för parkeringar i centrala Kungsbacka där avgiften idag är en krona per till två kronor per timme. De parkeringar som avses är, Ejdern, Polisen, Gertrud, Samariten och Aranäs inklusive simhallen. Proposition Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner det bifallet. Därefter ställer Ordförande proposition på Ingela Hansson (S) avslagsyrkande och finner det avslaget. Paragrafen fortsätter Justerare Expedierat/bestyrkt

14 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) Datum NTE 34 Reservationer Monica Neptun (FP), Maria Losman (MP), Ingela Hansson (S) och Pär Olsson (C) reserverar sig mot beslutet Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Arbetsutskottet nämnden för Teknik, protokoll, , AU 20 Nämnden för Teknik, protokoll, , NTE 28 Tjänsteskrivelse, Utredning om P-skiva i Kungsbacka innerstad, Parkeringspolicy i Kungsbacka stad Underlagsrapport, Parkeringspolicy i Kungsbacka stad - Underlagsrapport kortversion, Beslutet skickas till Förvaltningen för Teknik Beslutsexpediering Kommunstyrelsen, Stab Teknik Justerare Expedierat/bestyrkt

15 ,:dl) ~ LÄNSSTYRELSEN HALLANDs LÄN ~~ ~ MEDDELANDE 1 (5) KUNGSBACKA KOMMUN stadshuset 2"0'1 " Ank O ~~~oacka kommun stadshuset, Storgatan Kungsbacka Inspektionsmeddelande efter tillsynsbesök hos Kungsbacka kommun avseende lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster Länsstyrelsen var på tillsynsbesök hos Kungsbacka kommun den 14 oktober Närvarande vid tillsynsbesöket var från Kungsbacka kommun Anders J ans son, va-chef, Mikael Lindgren, projektledare va, Jan Lindevall, förvaltningen för Teknik, Mats Holstein, inspektör förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd, Kaj Jensen, inspektör förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd samt från Länsstyrelsen i Hallands län Martin Gometz och Anna Helsing Abrahamsson. Sammanfattning och kommentarer Observera att inspektionsmeddelandet redovisar vad som sades på mötet den 14 oktober Det innebär att informationen i vissa delar är inaktuell. Uppföljning av tillsynen kommer att ske. Länsstyrelsen har utfört tillsyn enligt 51 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Närvarande var representanter från förvaltningen för Teknik och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Vid mötet diskuterades övergripande frågeställningar om förutsättningar, ansvar och arbetssätt. Vid uppföljning av tillsynen kommer länsstyrelsen bland annat att ta upp följande: - fotisatt va-planeringsarbete inom kommunen - det förvaltningsövergripande arbetet Inledning Mötet inleddes med en presentation av samtliga närvarande. Därefter gick länsstyrelsen igenom syfte, mål och avgränsningar för tillsynsbesöket I lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras länsstyrelsens roll i 51 : "Länsstyrelsen utövar tillsyn över att kommunenfitllgör skyldigheten enligt 6 att tillgodose behovet av vattentjänst er." I 6 regleras kommunens skyldighet: "Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen Postadress HALMSTAD Besöksadress slottsgatan 2 E-post Telefon O l O Kontakt i ärendet: Anna Helsing Abrahamsson, ,

16 LÄNSSTYRELSEN MEDDELANDE 2(5) l. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. " Länsstyrelsen har för avsikt att bedriva egeninitierad tillsyn av lagen om allmänna vattentjänster. Hittills har tillsynen i stor uträckningen handlat om händelsestyrd tillsyn, via inkomna ärenden. Målsättningen är att det ska vara kontinuitet i tillsynen. Viktigt är att få till en dialog mellan berörda delar inom kommunen. Enskilda ärenden diskuterades inte. Bakgrundsbeskrivning När LOVA-stödet kom fick först tre länsstyrelser pengar för att ta fram underlag. Bland annat tog Länsstyrelsen i Stockholms län fram en manual för kommunal VA-planering (rapport 2009:07). Året efter fick alla länsstyrelser extrapengar. Tre projekt startades inom miljövårdsområdet i Hallands län: VA-planeringsseminarier hölls under våren 2010 och Rapport "Avloppshanteringpå landsbygden, Halland län" (2012:15) med tillhörande GIS-skikt, togs fram baserat på miljö- och hälsoskyddskontorets inventering av enskilda avlopp Specialstudie i Eftra by, Falkenbergs kommun, en utredning av olika alternativ för spillvattenhantering med hjälp av Ve Va-verktyget. Ve Vaverktyget är ett databaserat verktyg som använd för att analysera förutsättningarna i ett område för att kunna lösa de problem som finns. Planering i kommunen Inför seminariet 2012 gick i december 2011 enkäter ut till kommunerna. Kungsbacka kommun angav i sitt svar att det finns politiskt beslutade styrdokument för va-plan/va-strategi får hela kommunen för kommunalt och enskilt va, plan för drift, underhåll och förnyelse inom kommunalt verksamhetsområde och dagvatten. Förvaltningen för teknik informerade om att inom 15 år kommer troligen utpekade områden att vara va-sanerade, med den takten som de håller idag. Det finns även en regional vattenförsörjningsplan framtagen. Kungsbacka kommun är med i Göteborgs Regionen. Redogörelse från huvudmannen Kommunfullmäktige har fastställt verksamhetsområden och även tagit beslut om va-sanering på 15 år i kommunen. Tekniska förvaltningen har tagit initiativet till att göra en kartläggning för hur va-planeringen ska se ut i kommunen. Utifrån det har de tagit fram ett förslag på va-saneringsprogram. Tekniska nämnden fattar beslut om va-saneringsprogrammet. Programmet gäller i fyra år, men revideras vartannat. I va-saneringsprogrammet finns

17 LÄNSSTYRELSEN MEDDELANDE 3(5) redovisat vilka områden som omfattas av aktuell femårsperiod, både på karta och i tabellform. Det finns en politiskt beslutad va-plan/va-strategi för hela kommunen avseende såväl kommunalt som enskilt vatten och avlopp. Tekniska förvaltningen har identifierat omvandlingsområden genom att studera kartor, där de har ringat in samlad bebyggelse. Ungefår 200 fastigheter per år saneras i kommunen. Vaföreningar uppmuntras med anledning av att det är dålig ekonomi för kommunen att bygga ut vissa områden. I va-saneringsprogrammet redovisas områden med va-föreningar särskilt. Det är områden som omfattas av 6,men där kommunen uppmuntrar föreningar att bygga ut. För att kunna ta ut särtaxa krävs att förutsättningarna skiljer sig från andra områden. Problemställningen är att förutsättningarna, med hänsyn taget till människors hälsa och miljön, inte skiljer sig från andra områden, men ekonomin gör det. Att det är dålig ekonomi är inte ett skäl enligt lagen om allmänna vattentjänster. Tekniska förvaltningen är huvudman för anläggningen, vilket innebär att de hanterar alla arbetsuppgifter som hör till arbetet med va och hur verksamhetsområdet behöver utvecklas. Deltagande i arbetet är förvaltningen för Plan & Bygg samt förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Behov ses utifrån detaljplaner, miljön med mera och sedan prioriteras områdena utifrån det. Förvaltningen för Teknikjobbar fram förslag, som förankras hos Plan & Bygg, Miljö & Hälsoskydd samt KSförvaltning. När ett område va-saneras innebär det att obebyggda tomter bebyggs och att det blir omsättning på hus, vilket i sin tur leder till behov av dagis med mera. Det skapar förutsättningar för bebyggelse vid utbyggnad av va-nät. Därför är det viktigt med ett förvaltningsövergripande förhållningssätt vid arbetet med de här frågorna. Kungsbacka kornmun är den enda kommun som klarar saneringstakten på 4-5 % per år. Det är till och med så att förvaltningen för Teknik ofta är först i Kungsbacka kommun inom vissa områden. Det finns inte så många planer i ytterområdena. Det finns en va-planeringsgrupp. De brukar samlas och starta om vmiannat år, cirka sex månader innan det är dags för beslut om nytt va-saneringsprogram. Det är en avdelning under förvaltningen för Teknik somjobbar med vaplaneringsfrågor. Gruppen träffas två gånger per år, men eventuellt ändras detta till fyra gånger per år. Hasse Andersson på ICS-förvaltningjobbar strategiskt med utbyggnad. Gruppen tar fram ett förslag som sedan förankras. Kungsbacka kommun har Sveriges högsta anläggningstaxa. Det innebär att de får kostnadstäckning för arbetet. Tekniska anser att övriga anslutna redan har betalt sin anläggning/anslutning, därför är det inte rätt att va-kollektivet ska vara med och bekosta utbyggnad. I många kommuner är det vanligt att anläggningstaxan är lägre, vilket resulterar i att de måste ta pengar från vakollektivet. Det har Kungsbacka kommun medvetet arbetat för att undvika.

18 LÄNSSTYRELSEN MEDDELANDE 4(5) Under perioden hade de en kostnadstäckning på cirka50-55% vid utbyggn~d, vilket var för lågt. År 2009 höjde de taxan med 35 %. Ärenden med anledning av det har prövats i Statens va-nämnd och besluten står sig. Redogörelse från förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd När förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd började inventera enskilda avlopp började samfälligheter bildas. Miljö & Hälsoskydd avser börja med tillsyn över gemensamhetsanläggningar. Metoden de använder sig av är att skicka utskick till fastighetsägarna, där fastighetsägarna sj älva får bedöma om avloppet är rött, gult eller grönt. Är avloppet markerat som gult görs ett tillsynsbesök och tiden debiteras. Inför uppstart av inventeringen 1999 togs en inventeringsplan fram, med olika delområden utmarkerade. Målet var att ett område i taget skulle betas av. Inventeringsplanen beställdes, förankrades och togs av nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Lillån och Rolfsån prioriterades först. De har haft en del problem med dokumentation och kunskapsöverföring, vilket bland annat orsakats av resursbrist i bö1jan av inventeringen. Under 2011 till2013 har arbetet strukturerats upp och de har arbetat målmedvetet med att inget ska falla mellan stolarna. I dagsläget är Onsala-halvön kvar att inventera. I kommunen finns enskilda avlopp och den politiska viljan är att 800 enskilda avlopp ska inventeras årligen. Det innebär att alla ska få besök vart tionde år. Idag har enskilda avlopp inventerats, av de som finns. Förvaltningen kan se att antalet enskilda avlopp sjunker varje år. Det byggs mycket föreningsanläggningar och gemensamhetsanläggningar som ansluter till kommunalt avlopp. I sitt arbete tittar förvaltningen på de enskilda avlopp som är mest angelägna och de som behöver besökas igen. Förvaltningen drar igång ett nytt projekt halvårsvis. De inleder med att ha ett gemensamt möte för alla boende och representanter från teknile Ofta föds iden om gemensamhetsanläggning vid det här mötet. Sedan går Miljö & Hälsoskydd vidare med sin inventering. Det finns 1nånga smnfälligheter i kommunen. En samfällighet kräver eldsjälar som drar igång projektet. Det skulle behövas en va-rådgivare i kommunen, som kan ge råd angående va-lösningar. Utdömda enskilda avlopp beläggs med förbud nio månader efter beslutsdatum. Föreningar går in och söker dispens för sina medlemmar. Dispenserna omprövas var nionde månad för att arbetet inte ska stanna upp. I de här fallen bevakar förvaltningen för Milj ö & Hälsoskydd föreningen istället för de enskilda medlemmarna. I miljöreda kodas inventering och resultatet kan fås ut i ett GIS-skikt. Informationen uppdateras och när en fastighet fysiskt har anslutits kodas den om.

19 LÄNSSTYRELSEN MEDDELANDE 5(5) Information om nya rapporter och vägledningar Länsstyrelsen informerade kortfattat om att det kornmit ny vägledning från Havs- och vattenrnyndigheten, Vägledningför kommunal VA-planering/ör hållbar VA-försörjning och god vattenstatus (rapport 2014:1). Havs- och vattenmyndigheten har även kornmit med slutrapportering av regeringsuppdrag om enskilda avlopp, Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar (Havs- och vattenmyndighetens rapportering ). I den lämnar de bland annat förslag på utredning av införande av skatte- eller avgiftssystern för små avloppsanläggningar och hur tillsyn och prövning ska bli effektivare. Taxa och särtaxa Frågan om särtaxa behandlades inte. Förvaltningen för Teknik nämnde att de inte vill ha sätiaxa. Det är generellt för krångligt, förvaltningen har istället höjt va-taxan. Kopia för känned01n David Johnson, förvaltningen för Teknik Mikael Lindgren, förvaltningen för Teknik I\1ats Holstein, förvaltningen för ~v1iljö & I--Iälsoskydd Kaj Jensen, förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd

20 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Förskola & Grundskola PROTOKOLLSUTDRAG Datum Verksamhetsidé ny förskola i Tölö Ängar 2 FG/2015: Beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Udo Weis och Anja Degerman redogör för verksamhetsidén för ny förskola i Tölö Ängar 2. Förskolan beräknas rymma ca 80 barn på tomt intill Fjärilens förskola på Tölö ängar. Verksamhetsidén för den nya förskolan innebär att förskolan ska arbeta aktivt med hälsa, miljö och en hållbar framtid. Beslutsunderlag Arbetsutskottet Tjänsteskrivelse, Verksamhetsidé Tölö Ängar 2, Beslutet skickas till Service, Kommunstyrelsen, Vc planering FG, Vc PE Centrum, Förskolechef Anja Degerman Expedierat/bestyrkt

21 Falkenbergs kommun Halmstads kommun Hylte kommun Kungsbacka kommun Laholms kommun Varbergs kommun Region Halland Arbetsförmedlingen Försäkringskassan styrelseprotokoll Samordningsförbundet i Halland Ledamöter: Helene Centerhorn Stefan Bengtsson Göran Edberg Ersättare: Återbud: Övriga deltagare: Jenny Axelsson Mikael Kahlin Eva Borg Rie Boulund Erland Linjer Margit Bik David Karlsson Samuel Grahn, förbundschef Jaana Käppi, föredragande 9 Sara Mendelsson, föredragande 10 Pia Ryberg, föredragande 10 Karin Back, föredragande 11 Då Försäkringskassan inte representerades vid mötet diskuterades dagens punkter och de närvarande beslutade att föreslå hur styrelsen ska besluta. Beslut sker av ordinarie styrelseledamöter vid telefonmöte25mars Datum: Tid : Plats: Lokal: Folket s hus, M agasinsgatan 17, Varberg 1 Sammanträdet öppnas 2 3 Val av justerare Förslag till beslut till telefonmöte: Att utse Stefan Bengtsson till justerare. Fastställande av dagordning

22 Årsredovisningen får en egen punkt, 6. Förslag till beslut till telefonmöte: Att fastställa dagordningen. 4 Föregående protokoll Förslag till beslut till telefonmöte: Att fastställa föregående protokoll. 5 Presentation av styrelseledamöter och ersättare 6 Årsredovisningen 2014 styrelsen vill att det förtydligas i årsredovisningen att den kraftiga minskningen av överskottet var planerat. Förslag till beslut till telefonmöte: Att godkänna årsredovisningen för 2014 och lägger den till handlingarna. styrelsen påminner om att årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelse ska tas upp i fullmäktige för ansvarsfrihet för styrelsen. 7 Revisionsberättelse 2014 Förslag till beslut till telefonmöte: Att lägga årsrevisionen till handlingarna. 8 Framställan av Region Halland för Samordningsförbundets utökade roll som samordningsarena Framställan diskuterades och styrelsen föreslog att ta upp den på Ägarsamrådet 16 april Information av projektet Steget vidare 10 Information av projektet Nollplacerade 11 Nuläge i ansökningsarbetet i ESF-projektet REPRO Förslag till beslut till telefonmöte: Att medfinansiera REPRO om projektansökan beviljas av ESF-rådet enligt förslag: 2015: kr 2016: 2017: 2018: Totalt: kr kr kr kr 12 Modell för medfinansiering av Individsamverkansteamen från och med Förslag till beslut till telefonmöte: Att använda modell A som utgångspunkt i dialogerna med Individsamverkansteamens styrgrupper.

23 13 Högskolans medverkan i Indikatorsprojektet hösten 2014 Förslag till beslut till telefonmöte: Att Högskolan i Halmstad bör delta initialt i det nationella Indikatorprojektet för att koppla det till sin följeforskning i förbundets projekt. Kostnad: kr. 14 Föredragning av medlemskap i CSR Västsverige Förslag till beslut till telefonmöte: Att Samordningsförbundet i Halland ska ansöka om medlemskap i CSR Västsverige. Årsavgift: 3000 kr. 15 Rapport från förbundschef Arbetet med utveckling av stödstruktur för socialt företagande - nuläge. Anmälda till Ägarsamrådet 16 Uppdrag till förbundschefen Gör redaktionella ändringar i Årsredovisningen Lyft Regionens framställan på Ägarsamrådet. Skicka ut angivelse för lokal för kommande styrelsemöte. Skicka ut blanketter för Ersättning till förtroendevalda. Aktivt driva Granskning Uppdrag för lokala myndigheter 17 Övriga frågor

24 Falkenbergs kommun Halmstads kommun Hylte kommun Kungsbacka kommun Laholms kommun Varbergs kommun Region Halland Arbetsförmedlingen Försäkringskassan styrelseprotokoll Samordningsförbundet i Halland Ledamöter: Helene Centerhorn Stefan Bengtsson Göran Edberg David Karlsson Övriga deltagare: Samuel Grahn, förbundschef Då Försäkringskassan inte representerades vid mötet , diskuterades dagens punkter och de närvarande beslutade att föreslå att styrelsen ska besluta i 6, 7, 8, 11, 12, 13 och 14. Beslut sker av ordinarie styrelseledamöter vid telefonmöte 25mars Datum: Tid : Plats: Telefonmöte. 1 Sammanträdet öppnas 2 Val av justerare Styrelsen beslutade enligt förslag från styrelsemötet Fastställande av dagordning Årsredovisningen får en egen punkt, 6. styrelsen beslutade enligt förslag från styrelsemötet S Föregående protokoll styrelsen beslutade enlig förslag från styrelsemötet Presentation av styrelseledamöter och ersättare 6 Årsredovisningen 2014 styrelsen vill att det förtydligas i årsredovisningen att den kraftiga minskningen av överskottet var planerat. styrelsen beslutade enlig förslag från styrelsemötet

25 styrelsen påminner om att årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelse ska tas upp i fullmäktige för ansvarsfrihet för styrelsen. 7 Revisionsberättelse 2014 styrelsen beslutade enligt förslag från styrelsemötet Framställan av Region Halland för Samordningsförbundets utökade roll som samordningsarena Framställan diskuterades och styrelsen beslutade att ta upp den på Ägarsamrådet 16 april 2015 enligt förslag från styrelsemötet Information av projektet Steget vidare 10 Information av projektet Nollplacerade 11 Nuläge i ansökningsarbetet i ESF-projektet REPRO styrelsen beslutade att medfinasiera REPRO enligt förslag från styrelsemötet : kr 2016: kr 2017: kr 2018: kr Totalt: kr 12 Modell för medfinansiering av Individsamverkansteamen från och med styrelsen beslutade enligt förslag från styrelsemötet Högskolans medverkan i Indikatorsprojektet hösten 2014 styrelsen beslutade enlig förslag från styrelsemötet Föredragning av medlemskap i CSR Västsverige styrelsen beslutade enligt förslag från styrelsemötet att Samordningsförbundet i Halland ska ansöka om medlemskap i CSR Västsverige. Årsavgift: 3000 kr. 15 Rapport från förbundschef Arbetet med utveckling av stödstruktur för socialt företagande- nuläge. Anmälda till Ägarsamrådet 16 Uppdrag till förbundschefen Gör redaktionella ändringar i Årsredovisningen Lyft Regionens framställan på Ägarsamrådet.

26 17 Övriga frågor Skicka ut angivelse för lokal för kommande styrelsemöte. Skicka ut blanketter för Ersättning till förtroendevalda. Aktivt driva Granskning Uppdrag för lokala myndigheter

27 BÄSTA LIVSPLATSEN Region Halland ANSLAG Anslagsdatum Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Sammanträdesdatum ( 24-32) Justeringsdatum Protokollets förvaringsplats Region Halland, Södra vägen 9 Tidigaste datum för anslagets nedtagande Anslaget nedtaget Datum/Signatur

28 Protokoll Sammantradesdatum (6) Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Tid Fredagen den 24 april2015, kl. 09:00-12:00 Plats Borgsalen i Regionen Hus, Södra vägen 9 i Halmstad Ledamöter Ulrika Jörgensen (M) Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) Mikael Delin (S) Britt-Marie Jonsson (S) Marianne Kierkemann (M) Erland Linjer (M) Ann-Charlotte Mankell (M) Mikael Kalin (M) Ronny Löfquist (S) Tjänstgörande ersättare Rie Boulund (M) Christian Liden (C) Eva M Larsson (MP) Ersättare Elisabeth Svensson (KO) Kerstin Zander (S) Gun-Britt Lötdahl (S) Monica Hansson (C) Christian Haneson (FP) Turid Ravlo Svensson (S) Rose-Marie Henriksson (S) Roland Thörner (MP) Adjungerande Yvonne Bixberg Leif Eskelid Region Halland Region Halland Region Halland Falkenbergs kommun Kungsbacka kommun Varbergs kommun Halmstads kommun Laholms kommun Hylte kommun Region Halland Region Halland Laholms kommun Region Halland Region Halland Region Halland Falkenbergs kommun Kungsbacka kommun Varbergs kommun Halmstads kommun Hylte kommun Hand ikapprådet Handikapprådet ordförande vice ordf, kl Tjänstemän Magdalena Barkström Gun Harplinger Patrik Linne Helena Loftvall Careline Johansson avdelningschef, Reg ion Halland förvaltningschef, Region Halland controller, Region Halland controller, Region Halland nämndsekreterare, Region Halland

29 2(6) 24 Justering Beslut Nämnden beslutar att utse Ron ny Löfquist att jämte ordföranden justera protokollet Presidiets förslag Nämnden beslutar att utse Ron ny Löfquist att jämte ordföranden justera protokollet 25 Godkännande av föredragningslistan Beslut Nämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan, med ändringen att punkten 10 Anmälan av delegationsbeslut stryks och att punkten 8 Information om prissättningsmodell för hjälpmedel, tidigareläggs Presidiets förslag Nämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan 26 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser Beslut Nämnden beslutar att anteckna inkomna skrivelser till protokollet

30 3(6) Ärendet Följande skrivelser anmäls för anteckning till protokollet: 1. Arsredovisning för driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa 2. Driftnämndens svar på revisionsrapport om Hjälpmedelcentrum 3. Svar till HRF Halland avseende skrivelse om "Friare val av hjälpmedel" 4. Patientnämndens verksamhetsberättelse Presidiets förslag Nämnden beslutar att anteckna inkomna skrivelser till protokollet 27 Information från nämndtjänsteman och presidium Beslut Nämnden beslutar att notera redovisad information till protokollet Ärendet Följande informationer anmäls till protokollet: 1. Kort information om åtgärdsarbetet 2. Arshjul 2015 Presidiets förslag Nämnden beslutar att notera redovisad information till protokollet 28 Uppföljningsrapport 1 HNH Beslut Nämnden beslutar att Fastställa upprättad uppföljningsrapport Överlämna fastställd uppföljningsrapport till regionstyrelsen samt kommunstyrelserna i Hallands kommuner. överlämna fastställd uppföljningsrapport för kännedom till driftnämnd för ambulans, diagnostik och hälsa Ärendet Nämndens samlade resultat efter tre månader visar ett överskott om 964 tkr. Helårsprognosen visar på ett överskott om tkr och beror på högre intäkter än

31 4(6) beräknat från kunderna. En analys av vad intäktsökningen beror på kan ske först efter dialog med utförarnämnden. Det slutgiltiga resultatet påverkas om nämnden beslutar om någon form av resultatreglering. Den del av nämndens uppdrag som berör hemsjukvård kommer att behandlas först i uppföljningsrapport 2. Anledningen är att samverkansformen gemensam nämnd för hemsjukvårdsverksamheten ännu inte varit igång tillräckligt länge för att uppföljning ska vara möjlig. Presidiets förslag Nämnden beslutar att Fastställa upprättad uppföljningsrapport överlämna fastställd uppföljningsrapport till regionstyrelsen samt kommunstyrelserna i Hallands kommuner. överlämna fastställd uppföljningsrapport för kännedom till driftnämnd för ambulans, diagnostik och hälsa Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från Regionkontoret ( ) Faktaruta Resultat 29 Information om prissättningsmodell för hjälpmedel Beslut Nämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet Ärendet Frågan om prissättningsmodell för hjälpmedel kommer upp till beslut på GNHH sammanträde den 12 juni. Presidiets förslag Nämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet 30 Överförande enligt hemsjukvårdsavtalet Beslut Nämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet

32 5(6) Ärendet Aterrapportering från respektive politiker samt regionens tjänsteman med anledning av överförandet den 7 april Presidiets förslag Nämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet 31 Förslag till uppföljning av indikatorer Beslut Nämnden beslutar att anteckna anmälan till protokollet Ärendet Redovisning av förslag på indikatorer som ska följas avseende hemsjukvården. Presidiets förslag Nämnden beslutar att anteckna anmälan till protokollet 32 Patienter med psykiskt funktionshinder i behov av hemsjukvård HNH Beslut Nämnden beslutar att uppdra åt genomförandegruppen, med representanter från psykiatri, primärvård och kommun att skyndsamt utreda och ge förslag på hur patienter med psykiskt funktionshinder med behov av hemsjukvård får detta tillgodosett Ärendet Patienter med psykiskt funktionshinder är en utsatt grupp som i oftare än genomsnittet även uppvisar sämre fysisk hälsa. Det finns ett behov att stärka och utveckla samarbetet mellan olika aktörer inom kommun och region för att kunna tillgodose dessa patienters behov av vård och stöd. l den överenskommelse om hemsjukvård som beslutats och trätt i kraft med patientövergång finns en skrivning att psykiatri samt missbruk ska undantas. Skrivningen är otydlig. Frågan har diskuterats i den regionala genomförandegruppen och det finns behov av ett förtydligande.

33 6(6) Presidiets förslag Nämnden beslutar att uppdra åt en arbetsgrupp med representanter från psykiatri, primärvård och kommun att skyndsamt utreda och ge förslag på hur patienter med psykiskt funktionshinder med behov av hemsjukvård får detta tillgodosett Handlingar Skrivelse från Regionkontoret ( ) 33 Övriga frågor Remiss om att IVO ska fungera som granskningsmyndighet Remiss om läkarutbildning Vid protokollet ~~ Justerat Ulrika Jörgensen ~Y Löfquist _

34 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:164 Taxor och regler för kulturskolan Förslag till beslut kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Taxor och regler för kulturskolan godkänns att gälla från och med Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar i Regler Kulturskolan till nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning, som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Ändringarna ska redovisas till kommunfullmäktige. Sammanfattning Förslaget till taxor inom kulturskolan utgår från en avgift på 950 kronor per termin. Beroende på kursens längd, innehåll och personaltäthet beräknas övriga taxor, med beaktande av tillgänglighet. Ordinarie ämneskurser bedrivs under läsåret genom undervisning enskilt eller i grupp. Enskild undervisning förekommer endast inom musik och är något som beslutas av respektive lärare beroende på elevernas behov och möjligheterna att sätta samman pedagogiskt fungerande grupper. Varje elev garanteras minst 25 veckors lärarledda aktiviteter per läsår. Föreslagna taxenivåer: Terminsavgifter Terminsavgift, grundavgift ämne/instrument Fördjupningslinje musik Danslinjen Suzukiundervisning Endast kör eller orkester 950 kr 1900 kr 1900 kr 1900 kr 475 kr Syskonrabatt Om flera barn från samma hushåll deltar i Kulturskolans verksamhet begränsas avgiften för tredje Kommunstyrelsens förvaltning Gunilla Josefsson (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

35 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) barnet till 50 procent, och för ytterligare barn utgår ingen avgift. Barnen behöver inte vara biologiska syskon men ska vara folkbokförda på samma adress. Äldsta barnet räknas som barn 1. Övriga avgifter: Kortkurs, 10 veckor Kortkurs, 5 veckor Småbarnsrytmik, 10 veckor Småbarnsrytmik, klippkort 5 tillfällen Drop in-aktivitet, per tillfälle Lovverksamhet Instrumentlån 700 kr 400 kr 500 kr 300 kr 100 kr Utan avgift Utan avgift Till taxeförslaget finns ett regelverk. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Regler Kulturskolan Beslutet skickas till GV, SE-EK Gunilla Josefsson Ekonomichef

36 Regler Kulturskolan Reglerna gäller från Deltagande i Kulturskolan Elever som är upp till 20 år och folkbokförda i Kungsbacka kommun, eller som går i grundskola i Kungsbacka, är välkomna till Kulturskolan. Elev som flyttar från annan kommun och som deltar i kommunal kulturskola där har förtur. Ansökan Ansökan till Kulturskolan görs via webb tidigast det år då barnet uppnår rätt ålder för sökt aktivitet. När elev antas behålls platsen tills uppsägning meddelas skriftligt till expeditionen. Den förälder som gjort anmälan är betalningsansvarig. Om det finns kvarvarande skuld från tidigare deltagande i Kulturskolan erbjuds ingen plats förrän skulden reglerats helt. Placering i kö och antagning Anmälningsdatum avgör placering i kön. Fördelning av lediga platser sker i köordning med hänsyn till var platsen blir ledig. Vid samma sökdatum tillämpas lottning. Verksamhetsår och omfattning Kulturskolan följer samma verksamhetsår som grundskola och gymnasium och erbjuder minst 25 lektionstillfällen per läsår. Som lektionstillfälle räknas alla lärarledda aktiviteter, till exempel konserter, föreställningar och vernissager. Enskilda lektioner är minst 20 minuter och grupplektioner minst 30 minuter långa. Avgift Terminsavgift debiteras alla som tackat ja till erbjuden plats. Om elev slutar efter två erbjudna lektionstillfällen debiteras halv avgift, efter tre tillfällen debiteras full avgift. Om en elev deltar i flera kurser debiteras en avgift per kurs. Elever i Kulturskolan får utan extra avgift delta i orkestrar, ensembler och körer. Elever som enbart deltar i orkester eller kör betalar halv terminsavgift. Om elev antas under pågående termin, höstterminen efter 1/11 och vårterminen efter 1/4, betalas halv terminsavgift. Instrumentlån Elever på stråk- och blåsinstrument får i mån av tillgång, utan kostnad, låna instrument under två terminer. Syskonrabatt Om flera barn från samma hushåll deltar i Kulturskolans verksamhet begränsas avgiften för tredje barnet till 50%, och för ytterligare barn utgår ingen avgift. Barnen behöver inte vara biologiska syskon men ska vara folkbokförda på samma adress. Äldsta barnet räknas som barn 1. Uppehåll Om plats inte kan utnyttjas på grund av sjukdom eller olycksfall kan reducering av avgiften göras. Beslut fattas efter prövning i varje enskilt fall. Uppehåll beviljas vid särskilda skäl, som till exempel längre sjukdom eller utlandsvistelse för familjen. Förlorande av plats Elev som vid upprepade tillfällen uteblir från undervisningen utan att meddela frånvaro kan förlora sin plats. Uppsägning Uppsägning av plats ska göras skriftligt till Kulturskolans expedition. Uppsägning under pågående termin är inte skäl till återbetalning av debiterad avgift. Kommunens ekonomiska kravrutiner gäller.

37 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 6 (14) Datum GV/2015:26 Taxor och regler Kulturskolan Beslut- förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Taxor och regler för Kulturskolan från och med godkänns och översänds till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut. Sammanfattning Kulturskolans verksamhet utvecklas ständigt. Nya kurser och undervisningsformer införs och det finns ett behov av taxor och regler för den aktuella verksamheten. Förslag till taxor utgår från den avgift som är beslutad för en ordinarie ämneskurs i Kulturskolan, 950 kr/termin. Beroende på kursens längd, innehåll och personaltäthet beräknas övriga taxor, med beaktande på tillgängligheten. Ordinarie ämneskurser bedrivs under läsåret genom undervisning enskilt eller i grupp. Enskild undervisning förekommer endast inom musik och är något som beslutas av respektive lärare beroende på elevernas behov och möjligheterna att sätta samman pedagogiskt fungerande grupper. Varje elev garantaras minst 25 veckors lärarledda aktiviteter per läsår. Per Graneld, verksamhetschef, redogör för förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Taxor och regler Kulturskolan, Taxor Kulturskolan Regler Kulturskolan Förslag Taxor och regler för Kulturskolan från och med godkänns och översänds till Kommunfullmäktige för beslut. Förslag under sammanträdet Susann Petrusson (S) Yrkande avseende sänkta grundavgifter i Kulturskolan För grundavgiften 950 kr per termin garanteras man 25 tillfällen per läsår, med andra ord i genomsnitt tillfällen per termin. Avgiften för ett läsår blir således 2 x 950 kr = 1900 kr. Förslaget att priset för fördjupningskurser och specialkurser skall justeras så att det blir samma pris för dessa, 1900 kr, motsvarar då det dubbla priset per termin jämfört med grundavgiften. Vid dessa har man då två-tre kurstillfällen per vecka. Två kurstillfällen per vecka motsvarar en avgift på 950 kr per termin och tre tillfällen per vecka motsvarar avgiften 633 kr per termin Justerare

38 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) Datum För kortkurs, tio ggr, så betalar man 700 kr och för kortkurs 5 ggr betalar man 400 kr. Om man då skulle ta två st kortkurser a tio ggr, och en kort kurs a fem ggr, totalt 25 ggr, så kostar det 2 x 700 kr + 1 x 400 kr = 1800 kr. Jag anser att detta inte är proportionerligt och yrkar därför att grundavgiften i Kulturskolan sänks till 700 kr per termin. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsen. Reservation Susann Petrusson (S), Börje Börjesson (S) och Thomas Lundberg (MP) reserverar sig mot beslutet. Anteckning Ersättarna Lisbeth Larsson(S) och Honore Lulendo (S) stödjer ledamöternas reservation. Beslutsexpediering KS, Kulturskolan Justerare

39 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:169 Taxor renhållning 2016 Förslag till beslut kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Taxor för renhållningstjänster 2016 godkänns. Taxorna gäller från och med Sammanfattning För att kunna hålla en jämn taxekostnad över tid och för att klara de investeringar som verksamheten har stort behov av behöver taxorna justeras upp fyra procent från och med En osäkerhet som finns efter den senaste taxehöjningen är att om fler väljer utsortering av matavfall, än vad som görs idag, stiger kostnaderna och intäkterna minskar. Det omvända gäller om fler väljer osorterat. En utökad analys kommer att göras under 2015 där man kommer att tagga kärlen för att kunna följa hur avfallet lämnas. När detta är gjort kommer en utvärdering att göras med ett eventuellt förslag på ny taxa. Den kommande kretsloppsparken kommer att tas med i beräkningen. Utredningen för kommande taxa återkommer nämnden för Teknik med i samband med att taxenivån för 2017 ska fastställas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Förslag till renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Beslutet skickas till Nämnden för Teknik SE-EK Gunilla Josefsson Ekonomichef Kommunstyrelsens förvaltning Gunilla Josefsson (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

40 Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat brunt kärl).. Brunt kärl på 140 liter ingår i taxan. Grundavgift är 750kr och ingår i nedanstående belopp. Hämtningsintervall varje vecka varannan v Var 4:e vecka 130 liter grönt kärl 1411 kr 190 liter grönt kärl kr 370 liter grönt kärl kr 660 liter grönt kärl kr Varmkompost (Grönt kärl och egen varmkompost). Grundavgift är 750kr och ingår i nedanstående belopp. Hämtningsintervall varje vecka varannan v Var 4:e vecka 130 liter grönt kärl 1411 kr 1248 kr 190 liter grönt kärl kr 1S60 kr 370 liter grönt kärl kr 660 liter grönt kärl kr Osorterat (Både matavfall och övrigt brännbart läggs i grönt kärl). Grundavgift är 1200kr och ingår i nedanstående belopp. Hämtningsintervall varje vecka varannan v Var 4:e vecka 130 liter grönt kärl kr 190 liter grönt kärl 3 SOS kr 370 liter grönt kärl kr 660 liter grönt kärl kr Flerfamiljsfastigheter & verksamheter OBS! Alla avgifter angivna inklusive moms.

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

INNEHÅLL. 4. Verksamhetsberättelse. 6. Resultatanalys. 8. Balansräkning. 9. Finansiell rapport

INNEHÅLL. 4. Verksamhetsberättelse. 6. Resultatanalys. 8. Balansräkning. 9. Finansiell rapport B OKSLUT Tjolöholms Slott 2014 INNEHÅLL 4. Verksamhetsberättelse 6. Resultatanalys 8. Balansräkning 9. Finansiell rapport Bilaga: Årsredovisning 2014 2 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE STIFTELSENS ÄNDAMÅL Stiftelsen

Läs mer

Christer Jorland (KB) med Marie Losman (MP) som ersättare

Christer Jorland (KB) med Marie Losman (MP) som ersättare 0 Nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbacka rummet Klockan 17:00 19:50 ande Ledamöter Monica Neptun Ordf (FP) Lars Thelén, vice ordf (M) Åsa Hansson (M) Jan Österdahl (M) Ann-Helene

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Stavstensuddes Samfällighet

Stavstensuddes Samfällighet Stavstensuddes Samfällighet Räkenskapsåret 213.1.1-213.12.31 Sida 1 av 1 SuSf - 214.xls Förvaltningsberättelse Styrelsen för Stavstensuddes Samfällighet får härmed avge årsredovisning för verksamheten

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Åsa Hansson (M) med Marie Losman (MP) som ersättare

Åsa Hansson (M) med Marie Losman (MP) som ersättare 0 Nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Hammargård reningsverk Klockan 17:00-21.10 ande Ledamöter Monica Neptun Ordf (FP) Lars Thelén, vice ordf (M) Åsa Hansson (M) Jan Österdahl (M) 22-27

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (18)

Sammanträdesprotokoll 1 (18) Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år.

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. Operativt resultat för perioden är

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-22 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-05-22 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid Bostadsbolagets sammanträdesrum 22 maj 2014 kl. 09.00 12.00 Sammanträde nr 3 Beslutande Bo Andersson, ordf. Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Havstenssunds Bryggförening

Årsredovisning. Havstenssunds Bryggförening Årsredovisning för Havstenssunds Bryggförening 802464-0891 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Havstenssunds Bryggförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden

Delårsrapport för. Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 1(6) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB(publ) Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2(6) Delårsrapport jan jun 2016 för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB(Publ)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer