delårsrapport Tjolöholms Slott April 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "delårsrapport Tjolöholms Slott April 2015"

Transkript

1 delårsrapport Tjolöholms Slott April 2015

2 Innehåll 4. Kommentarer till delårsrapport 6. Resultatanalys 8. Balansräkning 9. Finansiell rapport 2 3

3 verksamhetsberättelse stiftelsens ändamål Stiftelsen har som ändamål att äga och förvalta Tjolöholms egendom i Kungsbacka kommun och där utveckla för Västsverige värdefulla verksamheter inom kulturområdet och för turismen och friluftslivet. verksamheten under perioden Under det första teritialet 2015 har särskilt fokus legat vid att vidareutveckla organisationen, interna processer och affärsstyrning. Målen har tagit sin utgångspunkt i Stiftelsen Tjolöholms stadgar och affärsplan för Tjolöholms Slott. En av Tjolöholms satsningar under första delen av 2015 var utställningen Elizabeth I på Tjolöholms Slott. Under utställningsperioden har hela verksamheten Tudor som tema, med bland annat Tudor-brunch i Storstugan och Elizabethansk underhållning i samband med afternoon tea på slottet. Satsningen har fallit mycket väl ut och antalet lågsäsongsbesökare har ökat betydligt under det första teritalet Ett annat viktigt fokus under perioden har varit restaureringen av magasinet och den framtida utveckligen av Tjolöholms Slott som evenemangsarena. Under perioden har även restaureringen av rosengången påbörjats, liksom arbetet med att förstärka slottsträdgårdens attraktionskraft under lågsäsongen, bland annat genom ett samarbete med det danska lökföretaget Fluwel. perioden i siffror Periodens resultat är 568 tkr. Detta beror i stor utsträckning på att Elizabeth-utställningen liksom Tudorbrunchen i Storstugan har lockat fler besökare än föregående år. Tjolöholms Slott har gästats av både fler återkommande besökare från närområdet liksom fler turister. Ytterligare en framgångsfaktor under det första teritialet är den lyckade satsningen på Påsk på Tjolöholms Slott. Sammantaget ökade omsättningen med 574 tkr under perioden. En viktig slutsats är att det har stor betydelse att förstärka besöksmålets attraktionskraft under lågsäsong. sammanfattning Sammantaget visar utvecklingen att resultatet ligger i linje med budget och likviditeten är god. För att säkra stiftelsens framtida ekonomiska utveckling krävs dock fortsatta investeringar i byggnader och mark, en effektiv förvaltningsorganisation samt en utveckling av de administrativa systemen för att stärka affärsutvecklingen. Maria Sidén, vd Stiftelsen Tjolöholm 4 5

4 RESULTATANALYS 30 april 2015 Kultur & program Hotell Egendomen Drift & underhåll Slottsrestaurangen Storstugan Slottsträdgård Stab/adm Övrigt totalt budget INTÄKTER INTÄKTER Mat- och varuförsäljning Hyres- och arrendeintäkter Mat- och varuförsäljning Hyres- och arrendeintäkter Entreer Entreer Erhållna offentliga stöd Erhållna offentliga stöd Intäkter övrigt Intäkter övrigt SUMMA INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Dir kostn mat- och varuförs. KOSTNADER Dir kostn mat- och varuförs Fastighetskostnader Fastighetskostnader Övriga Övriga rörelsekostnader rörelsekostnader Personalkostnader Personalkostnader Avskrivningar Avskrivningar Finansiella poster Finansiella poster SUMMA KOSTNADER SUMMA KOSTNADER Utfall Utfall Budget Budget Utfall Utfall

5 BALANSRÄKNING, 30 april 2015 IB Förändring ub Byggnader och mark Inventarier Varulager Kundfordringar Övr kortfristiga fordringar Interimsfordringar Likvida medel Totalt tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Stiftelsekapital Balanserat resultat Årets resultat Beräknat resultat Summa eget kapital Avsättningar Pensionsavsättningar Summa avsättningar Skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Summa skulder finansiell rapport Under första tertialet 2015 har inga nya lån, borgens- eller skuldförbindelser har tagits upp. Översikt Årets prognos 0 0 Omsättning Tillgångar Skulder Eget kapital och obeskattade reserver Lånesituation Total låneskuld 0 0 Varav: Kortfristiga lån 0 0 Lån från Kungsbacka kommun 0 0 Lån från kommunalt företag 0 0 Lån från övriga 0 0 Åtagande Fastighetsinteckningar 0 0 Företagsinteckningar 0 0 Pensionsförpliktelser Borgensåtaganden 0 0 Summa eget kapital och skulder

6 stiftelsen tjolöholm se fjärås, sweden. +46(0) org. nr: vat nr: se

7 EKSTA Bostads AB Tertialrapport Organisationsnummer Säte Kungsbacka Kommun

8 1 ( 5 ) TERTIALRAPPORT Verksamheten EKSTA Bostads AB ( ), är ett av Kungsbacka kommun helägt bolag som bedriver fastighetsförvaltning, byggproduktion och värmeförsäljning i Kungsbacka kommun. Intäkter Förvaltningsintäkterna under perioden uppgår till tkr (2014: tkr). Ökningen beror i huvudsak på en ökad verksamhetsvolym. Kostnader Driftkostnader Driftkostnaderna för perioden uppgår till tkr (2014: tkr). Tertialets siffra är i nivå med Skillnader mellan åren beror ofta på uppvärmnings och vinterkostnader vilka är svåra att förutse. Ett aktivt arbete med besparingar och effektiviseringar kompenserar volymökningen. Underhåll Underhållskostnader belastar resultatet med tkr (2014: tkr). Föregående år ingick en reservation om tkr avseende renoveringsarbetena på kvarteret Apelsinen. Av underhållet avser 8% (8%) Omflyttningsunderhåll och 24% (27%) Reparationer, medan resterande del, 68% (65%), avser det planerade underhållet. Avskrivningar De planmässiga avskrivningarna under rapportperioden är tkr ( 2014: tkr ). Ökningen kommer av volymökningar och ändrade avskrivningsregler. Finansiella kostnader och intäkter Finansiella kostnader och intäkter för perioden uppgår till tkr ( 2014: tkr ). Borgensavgifter ingår i kostnaderna. Aktuell låneskuld tkr tkr tkr tkr Finansiellt resultat Genomsnittlig låneränta 2,68% 3,36% Hänsyn har tagits till effekten av ränteintäkter och finansiella instrument.

9 2 ( 5 ) Ny-. till-. och ombyggnader På Asa Äldreboende pågår etapp 2 och 3 vilket innebär renovering/ombyggnad av den ursprungliga delen, där 40 lägenheter samt allmänna utrymmen kommer att färdigställas i september l Valida Heberg pågår projektering och planering av en gruppbostad i anslutning till verksamhetslokalerna. Byggnadsarbetena beräknas påbörjas hösten l Kolla Parkstad har projekteringen för vårt kommande trygghetsboende påbörjats under perioden. Byggnaden förväntas bli unik i Sverige då den uppfyller såväl Passivhuskraven (Feby 12) som Miljöbyggnad Guld. Byggstarten är något osäker då markarbetena i området blivit försenade. Energiproduktion Våra energipriser gentemot privatkunder har 2015 hållits oförändrade. Prognos för helåret För helåret skall bolaget enligt ägardirektiv visa ett positivt resultat, vilket också förväntas. Verksamhetsmått soliditet(%) 8,87% 8,50% Redovisar Eget kapital och obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen. Justering för latent skatteskuld har minskat siffrorna. Bolagets justerade soliditet är dock över 25 %. Fastigheterna tas då upp till ett beräknat marknadsvärde. Kassaflöde, exkl investeringar Redovisar resultat efter finansnetto plus avskrivningar tkr tkr l övrigt hänvisas till bifogad Resultat- och Balansräkning. Kungsbacka EKSTA Bostads AB

10 REsULTATRÄKNING 3 ( 5 ) belopp i tkr Tertial1 Tertial1 Prognos Nettoomsättning Hyresintäkter Räntskompensation övriga förvaltningsintäkter S:a nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar S:a fastighetskostnader Verksamhetsresultat Försäljning av fastigheter 701 o o Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter o Räntekostnader och liknande poster S:a finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avskrivningar utöver elan o o o PERIODENs RESUL TAT

11 BALANSRÄKNING 30 april 2015 belopp i tkr TILLGÅNGAR 4 ( 5 ) ANLÄGGNINGsTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Byggnader Mark Värmeanläggningar Byggnadsinventarier Markanläggningar Inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGsTILLGÅNGAR OMSÄ TTNINGSTILLGÅNGAR Varulager mm Fastigheter för försäljning o Bränslelager Summa varulager mm Hyres- och kundfordringar Hyresfordringar Kundfordringar skattefordran o övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa Kassa och bank SUMMA OMSÄ TININGsTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

12 BALANSRÄKNING 30 april 2015 belopp i tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 ( 5 ) EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier a nom kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfond o Summa obeskattade reserver Avsättningar övriga avsättningar o o Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar SUMMA EGET KAPITAL OCH OBESKATTAD RESERV SKULDER Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut övriga långfristiga skulder o o Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder skatteskulder Byggnadskrediter övriga skulder (inklusive rörelsekrediter) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) Datum NTE 34 TE/2014:472 Finansiering inom ram för införande av P-skiva Beslut Nämnden för Teknik beslutar att höja parkeringsavgiften för parkeringar i centrala Kungsbacka där avgiften idag är en krona per till två kronor per timme. De parkeringar som avses är, Ejdern, Polisen, Gertrud, Samariten och Aranäs inklusive simhallen. Sammanfattning Nämnden för Teknik beslutade att förvaltningen för teknik får i uppdrag att införa P-skiva inom följande område begränsat av Vallgatan-Nygatan och mellan Västergatan-Östergatan inklusive Lindens Torg. Att man med P-skivan får gratis parkering under 2 timmar. Syfte: Att öka antal besökare i Innerstaden. Förslaget finansieras med skattemedel och inom befintlig budgetram. Intäkter från parkeringar i ovan angivet område, där p-skiva skall införas, var 2014 ca 850 tkr. Intäkter från övriga parkeringar i centrala Kungsbacka (Ejdern, Aranäs, Polisen, Gertrud och Samariten) var ca 1,1 mnkr. Gratisparkeringen Varla kommer inom kort stängas med anledning av exploatering och sedan några veckor har parkeringen Ejdern utökats från cirka 150 till 300 platser för att täcka det utökade behovet. Ejdern har idag likt flera andra parkeringar i centrala Kungsbacka en avgift på 1 kr per timme. En höjning av avgiften från 1 kr/h till 2 kr/h bedöms ge en intäkt för ovan nämnda parkeringsplatser under 2015 på cirka 2,2 mnkr. Under 2016, då avgiftshöjningen ger effekt hela året bedöms intäkten bli cirka 2,8 mnkr. Försäljning av boendekort kan komma att förändra intäkten. Yrkanden Ingela Hansson (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag att höja parkeringsavgiften för parkeringar i centrala Kungsbacka där avgiften idag är en krona per till två kronor per timme. De parkeringar som avses är, Ejdern, Polisen, Gertrud, Samariten och Aranäs inklusive simhallen. Proposition Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner det bifallet. Därefter ställer Ordförande proposition på Ingela Hansson (S) avslagsyrkande och finner det avslaget. Paragrafen fortsätter Justerare Expedierat/bestyrkt

14 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) Datum NTE 34 Reservationer Monica Neptun (FP), Maria Losman (MP), Ingela Hansson (S) och Pär Olsson (C) reserverar sig mot beslutet Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Arbetsutskottet nämnden för Teknik, protokoll, , AU 20 Nämnden för Teknik, protokoll, , NTE 28 Tjänsteskrivelse, Utredning om P-skiva i Kungsbacka innerstad, Parkeringspolicy i Kungsbacka stad Underlagsrapport, Parkeringspolicy i Kungsbacka stad - Underlagsrapport kortversion, Beslutet skickas till Förvaltningen för Teknik Beslutsexpediering Kommunstyrelsen, Stab Teknik Justerare Expedierat/bestyrkt

15 ,:dl) ~ LÄNSSTYRELSEN HALLANDs LÄN ~~ ~ MEDDELANDE 1 (5) KUNGSBACKA KOMMUN stadshuset 2"0'1 " Ank O ~~~oacka kommun stadshuset, Storgatan Kungsbacka Inspektionsmeddelande efter tillsynsbesök hos Kungsbacka kommun avseende lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster Länsstyrelsen var på tillsynsbesök hos Kungsbacka kommun den 14 oktober Närvarande vid tillsynsbesöket var från Kungsbacka kommun Anders J ans son, va-chef, Mikael Lindgren, projektledare va, Jan Lindevall, förvaltningen för Teknik, Mats Holstein, inspektör förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd, Kaj Jensen, inspektör förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd samt från Länsstyrelsen i Hallands län Martin Gometz och Anna Helsing Abrahamsson. Sammanfattning och kommentarer Observera att inspektionsmeddelandet redovisar vad som sades på mötet den 14 oktober Det innebär att informationen i vissa delar är inaktuell. Uppföljning av tillsynen kommer att ske. Länsstyrelsen har utfört tillsyn enligt 51 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Närvarande var representanter från förvaltningen för Teknik och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Vid mötet diskuterades övergripande frågeställningar om förutsättningar, ansvar och arbetssätt. Vid uppföljning av tillsynen kommer länsstyrelsen bland annat att ta upp följande: - fotisatt va-planeringsarbete inom kommunen - det förvaltningsövergripande arbetet Inledning Mötet inleddes med en presentation av samtliga närvarande. Därefter gick länsstyrelsen igenom syfte, mål och avgränsningar för tillsynsbesöket I lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras länsstyrelsens roll i 51 : "Länsstyrelsen utövar tillsyn över att kommunenfitllgör skyldigheten enligt 6 att tillgodose behovet av vattentjänst er." I 6 regleras kommunens skyldighet: "Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen Postadress HALMSTAD Besöksadress slottsgatan 2 E-post Telefon O l O Kontakt i ärendet: Anna Helsing Abrahamsson, ,

16 LÄNSSTYRELSEN MEDDELANDE 2(5) l. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. " Länsstyrelsen har för avsikt att bedriva egeninitierad tillsyn av lagen om allmänna vattentjänster. Hittills har tillsynen i stor uträckningen handlat om händelsestyrd tillsyn, via inkomna ärenden. Målsättningen är att det ska vara kontinuitet i tillsynen. Viktigt är att få till en dialog mellan berörda delar inom kommunen. Enskilda ärenden diskuterades inte. Bakgrundsbeskrivning När LOVA-stödet kom fick först tre länsstyrelser pengar för att ta fram underlag. Bland annat tog Länsstyrelsen i Stockholms län fram en manual för kommunal VA-planering (rapport 2009:07). Året efter fick alla länsstyrelser extrapengar. Tre projekt startades inom miljövårdsområdet i Hallands län: VA-planeringsseminarier hölls under våren 2010 och Rapport "Avloppshanteringpå landsbygden, Halland län" (2012:15) med tillhörande GIS-skikt, togs fram baserat på miljö- och hälsoskyddskontorets inventering av enskilda avlopp Specialstudie i Eftra by, Falkenbergs kommun, en utredning av olika alternativ för spillvattenhantering med hjälp av Ve Va-verktyget. Ve Vaverktyget är ett databaserat verktyg som använd för att analysera förutsättningarna i ett område för att kunna lösa de problem som finns. Planering i kommunen Inför seminariet 2012 gick i december 2011 enkäter ut till kommunerna. Kungsbacka kommun angav i sitt svar att det finns politiskt beslutade styrdokument för va-plan/va-strategi får hela kommunen för kommunalt och enskilt va, plan för drift, underhåll och förnyelse inom kommunalt verksamhetsområde och dagvatten. Förvaltningen för teknik informerade om att inom 15 år kommer troligen utpekade områden att vara va-sanerade, med den takten som de håller idag. Det finns även en regional vattenförsörjningsplan framtagen. Kungsbacka kommun är med i Göteborgs Regionen. Redogörelse från huvudmannen Kommunfullmäktige har fastställt verksamhetsområden och även tagit beslut om va-sanering på 15 år i kommunen. Tekniska förvaltningen har tagit initiativet till att göra en kartläggning för hur va-planeringen ska se ut i kommunen. Utifrån det har de tagit fram ett förslag på va-saneringsprogram. Tekniska nämnden fattar beslut om va-saneringsprogrammet. Programmet gäller i fyra år, men revideras vartannat. I va-saneringsprogrammet finns

17 LÄNSSTYRELSEN MEDDELANDE 3(5) redovisat vilka områden som omfattas av aktuell femårsperiod, både på karta och i tabellform. Det finns en politiskt beslutad va-plan/va-strategi för hela kommunen avseende såväl kommunalt som enskilt vatten och avlopp. Tekniska förvaltningen har identifierat omvandlingsområden genom att studera kartor, där de har ringat in samlad bebyggelse. Ungefår 200 fastigheter per år saneras i kommunen. Vaföreningar uppmuntras med anledning av att det är dålig ekonomi för kommunen att bygga ut vissa områden. I va-saneringsprogrammet redovisas områden med va-föreningar särskilt. Det är områden som omfattas av 6,men där kommunen uppmuntrar föreningar att bygga ut. För att kunna ta ut särtaxa krävs att förutsättningarna skiljer sig från andra områden. Problemställningen är att förutsättningarna, med hänsyn taget till människors hälsa och miljön, inte skiljer sig från andra områden, men ekonomin gör det. Att det är dålig ekonomi är inte ett skäl enligt lagen om allmänna vattentjänster. Tekniska förvaltningen är huvudman för anläggningen, vilket innebär att de hanterar alla arbetsuppgifter som hör till arbetet med va och hur verksamhetsområdet behöver utvecklas. Deltagande i arbetet är förvaltningen för Plan & Bygg samt förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Behov ses utifrån detaljplaner, miljön med mera och sedan prioriteras områdena utifrån det. Förvaltningen för Teknikjobbar fram förslag, som förankras hos Plan & Bygg, Miljö & Hälsoskydd samt KSförvaltning. När ett område va-saneras innebär det att obebyggda tomter bebyggs och att det blir omsättning på hus, vilket i sin tur leder till behov av dagis med mera. Det skapar förutsättningar för bebyggelse vid utbyggnad av va-nät. Därför är det viktigt med ett förvaltningsövergripande förhållningssätt vid arbetet med de här frågorna. Kungsbacka kornmun är den enda kommun som klarar saneringstakten på 4-5 % per år. Det är till och med så att förvaltningen för Teknik ofta är först i Kungsbacka kommun inom vissa områden. Det finns inte så många planer i ytterområdena. Det finns en va-planeringsgrupp. De brukar samlas och starta om vmiannat år, cirka sex månader innan det är dags för beslut om nytt va-saneringsprogram. Det är en avdelning under förvaltningen för Teknik somjobbar med vaplaneringsfrågor. Gruppen träffas två gånger per år, men eventuellt ändras detta till fyra gånger per år. Hasse Andersson på ICS-förvaltningjobbar strategiskt med utbyggnad. Gruppen tar fram ett förslag som sedan förankras. Kungsbacka kommun har Sveriges högsta anläggningstaxa. Det innebär att de får kostnadstäckning för arbetet. Tekniska anser att övriga anslutna redan har betalt sin anläggning/anslutning, därför är det inte rätt att va-kollektivet ska vara med och bekosta utbyggnad. I många kommuner är det vanligt att anläggningstaxan är lägre, vilket resulterar i att de måste ta pengar från vakollektivet. Det har Kungsbacka kommun medvetet arbetat för att undvika.

18 LÄNSSTYRELSEN MEDDELANDE 4(5) Under perioden hade de en kostnadstäckning på cirka50-55% vid utbyggn~d, vilket var för lågt. År 2009 höjde de taxan med 35 %. Ärenden med anledning av det har prövats i Statens va-nämnd och besluten står sig. Redogörelse från förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd När förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd började inventera enskilda avlopp började samfälligheter bildas. Miljö & Hälsoskydd avser börja med tillsyn över gemensamhetsanläggningar. Metoden de använder sig av är att skicka utskick till fastighetsägarna, där fastighetsägarna sj älva får bedöma om avloppet är rött, gult eller grönt. Är avloppet markerat som gult görs ett tillsynsbesök och tiden debiteras. Inför uppstart av inventeringen 1999 togs en inventeringsplan fram, med olika delområden utmarkerade. Målet var att ett område i taget skulle betas av. Inventeringsplanen beställdes, förankrades och togs av nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Lillån och Rolfsån prioriterades först. De har haft en del problem med dokumentation och kunskapsöverföring, vilket bland annat orsakats av resursbrist i bö1jan av inventeringen. Under 2011 till2013 har arbetet strukturerats upp och de har arbetat målmedvetet med att inget ska falla mellan stolarna. I dagsläget är Onsala-halvön kvar att inventera. I kommunen finns enskilda avlopp och den politiska viljan är att 800 enskilda avlopp ska inventeras årligen. Det innebär att alla ska få besök vart tionde år. Idag har enskilda avlopp inventerats, av de som finns. Förvaltningen kan se att antalet enskilda avlopp sjunker varje år. Det byggs mycket föreningsanläggningar och gemensamhetsanläggningar som ansluter till kommunalt avlopp. I sitt arbete tittar förvaltningen på de enskilda avlopp som är mest angelägna och de som behöver besökas igen. Förvaltningen drar igång ett nytt projekt halvårsvis. De inleder med att ha ett gemensamt möte för alla boende och representanter från teknile Ofta föds iden om gemensamhetsanläggning vid det här mötet. Sedan går Miljö & Hälsoskydd vidare med sin inventering. Det finns 1nånga smnfälligheter i kommunen. En samfällighet kräver eldsjälar som drar igång projektet. Det skulle behövas en va-rådgivare i kommunen, som kan ge råd angående va-lösningar. Utdömda enskilda avlopp beläggs med förbud nio månader efter beslutsdatum. Föreningar går in och söker dispens för sina medlemmar. Dispenserna omprövas var nionde månad för att arbetet inte ska stanna upp. I de här fallen bevakar förvaltningen för Milj ö & Hälsoskydd föreningen istället för de enskilda medlemmarna. I miljöreda kodas inventering och resultatet kan fås ut i ett GIS-skikt. Informationen uppdateras och när en fastighet fysiskt har anslutits kodas den om.

19 LÄNSSTYRELSEN MEDDELANDE 5(5) Information om nya rapporter och vägledningar Länsstyrelsen informerade kortfattat om att det kornmit ny vägledning från Havs- och vattenrnyndigheten, Vägledningför kommunal VA-planering/ör hållbar VA-försörjning och god vattenstatus (rapport 2014:1). Havs- och vattenmyndigheten har även kornmit med slutrapportering av regeringsuppdrag om enskilda avlopp, Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar (Havs- och vattenmyndighetens rapportering ). I den lämnar de bland annat förslag på utredning av införande av skatte- eller avgiftssystern för små avloppsanläggningar och hur tillsyn och prövning ska bli effektivare. Taxa och särtaxa Frågan om särtaxa behandlades inte. Förvaltningen för Teknik nämnde att de inte vill ha sätiaxa. Det är generellt för krångligt, förvaltningen har istället höjt va-taxan. Kopia för känned01n David Johnson, förvaltningen för Teknik Mikael Lindgren, förvaltningen för Teknik I\1ats Holstein, förvaltningen för ~v1iljö & I--Iälsoskydd Kaj Jensen, förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd

20 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Förskola & Grundskola PROTOKOLLSUTDRAG Datum Verksamhetsidé ny förskola i Tölö Ängar 2 FG/2015: Beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Udo Weis och Anja Degerman redogör för verksamhetsidén för ny förskola i Tölö Ängar 2. Förskolan beräknas rymma ca 80 barn på tomt intill Fjärilens förskola på Tölö ängar. Verksamhetsidén för den nya förskolan innebär att förskolan ska arbeta aktivt med hälsa, miljö och en hållbar framtid. Beslutsunderlag Arbetsutskottet Tjänsteskrivelse, Verksamhetsidé Tölö Ängar 2, Beslutet skickas till Service, Kommunstyrelsen, Vc planering FG, Vc PE Centrum, Förskolechef Anja Degerman Expedierat/bestyrkt

21 Falkenbergs kommun Halmstads kommun Hylte kommun Kungsbacka kommun Laholms kommun Varbergs kommun Region Halland Arbetsförmedlingen Försäkringskassan styrelseprotokoll Samordningsförbundet i Halland Ledamöter: Helene Centerhorn Stefan Bengtsson Göran Edberg Ersättare: Återbud: Övriga deltagare: Jenny Axelsson Mikael Kahlin Eva Borg Rie Boulund Erland Linjer Margit Bik David Karlsson Samuel Grahn, förbundschef Jaana Käppi, föredragande 9 Sara Mendelsson, föredragande 10 Pia Ryberg, föredragande 10 Karin Back, föredragande 11 Då Försäkringskassan inte representerades vid mötet diskuterades dagens punkter och de närvarande beslutade att föreslå hur styrelsen ska besluta. Beslut sker av ordinarie styrelseledamöter vid telefonmöte25mars Datum: Tid : Plats: Lokal: Folket s hus, M agasinsgatan 17, Varberg 1 Sammanträdet öppnas 2 3 Val av justerare Förslag till beslut till telefonmöte: Att utse Stefan Bengtsson till justerare. Fastställande av dagordning

22 Årsredovisningen får en egen punkt, 6. Förslag till beslut till telefonmöte: Att fastställa dagordningen. 4 Föregående protokoll Förslag till beslut till telefonmöte: Att fastställa föregående protokoll. 5 Presentation av styrelseledamöter och ersättare 6 Årsredovisningen 2014 styrelsen vill att det förtydligas i årsredovisningen att den kraftiga minskningen av överskottet var planerat. Förslag till beslut till telefonmöte: Att godkänna årsredovisningen för 2014 och lägger den till handlingarna. styrelsen påminner om att årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelse ska tas upp i fullmäktige för ansvarsfrihet för styrelsen. 7 Revisionsberättelse 2014 Förslag till beslut till telefonmöte: Att lägga årsrevisionen till handlingarna. 8 Framställan av Region Halland för Samordningsförbundets utökade roll som samordningsarena Framställan diskuterades och styrelsen föreslog att ta upp den på Ägarsamrådet 16 april Information av projektet Steget vidare 10 Information av projektet Nollplacerade 11 Nuläge i ansökningsarbetet i ESF-projektet REPRO Förslag till beslut till telefonmöte: Att medfinansiera REPRO om projektansökan beviljas av ESF-rådet enligt förslag: 2015: kr 2016: 2017: 2018: Totalt: kr kr kr kr 12 Modell för medfinansiering av Individsamverkansteamen från och med Förslag till beslut till telefonmöte: Att använda modell A som utgångspunkt i dialogerna med Individsamverkansteamens styrgrupper.

23 13 Högskolans medverkan i Indikatorsprojektet hösten 2014 Förslag till beslut till telefonmöte: Att Högskolan i Halmstad bör delta initialt i det nationella Indikatorprojektet för att koppla det till sin följeforskning i förbundets projekt. Kostnad: kr. 14 Föredragning av medlemskap i CSR Västsverige Förslag till beslut till telefonmöte: Att Samordningsförbundet i Halland ska ansöka om medlemskap i CSR Västsverige. Årsavgift: 3000 kr. 15 Rapport från förbundschef Arbetet med utveckling av stödstruktur för socialt företagande - nuläge. Anmälda till Ägarsamrådet 16 Uppdrag till förbundschefen Gör redaktionella ändringar i Årsredovisningen Lyft Regionens framställan på Ägarsamrådet. Skicka ut angivelse för lokal för kommande styrelsemöte. Skicka ut blanketter för Ersättning till förtroendevalda. Aktivt driva Granskning Uppdrag för lokala myndigheter 17 Övriga frågor

24 Falkenbergs kommun Halmstads kommun Hylte kommun Kungsbacka kommun Laholms kommun Varbergs kommun Region Halland Arbetsförmedlingen Försäkringskassan styrelseprotokoll Samordningsförbundet i Halland Ledamöter: Helene Centerhorn Stefan Bengtsson Göran Edberg David Karlsson Övriga deltagare: Samuel Grahn, förbundschef Då Försäkringskassan inte representerades vid mötet , diskuterades dagens punkter och de närvarande beslutade att föreslå att styrelsen ska besluta i 6, 7, 8, 11, 12, 13 och 14. Beslut sker av ordinarie styrelseledamöter vid telefonmöte 25mars Datum: Tid : Plats: Telefonmöte. 1 Sammanträdet öppnas 2 Val av justerare Styrelsen beslutade enligt förslag från styrelsemötet Fastställande av dagordning Årsredovisningen får en egen punkt, 6. styrelsen beslutade enligt förslag från styrelsemötet S Föregående protokoll styrelsen beslutade enlig förslag från styrelsemötet Presentation av styrelseledamöter och ersättare 6 Årsredovisningen 2014 styrelsen vill att det förtydligas i årsredovisningen att den kraftiga minskningen av överskottet var planerat. styrelsen beslutade enlig förslag från styrelsemötet

25 styrelsen påminner om att årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelse ska tas upp i fullmäktige för ansvarsfrihet för styrelsen. 7 Revisionsberättelse 2014 styrelsen beslutade enligt förslag från styrelsemötet Framställan av Region Halland för Samordningsförbundets utökade roll som samordningsarena Framställan diskuterades och styrelsen beslutade att ta upp den på Ägarsamrådet 16 april 2015 enligt förslag från styrelsemötet Information av projektet Steget vidare 10 Information av projektet Nollplacerade 11 Nuläge i ansökningsarbetet i ESF-projektet REPRO styrelsen beslutade att medfinasiera REPRO enligt förslag från styrelsemötet : kr 2016: kr 2017: kr 2018: kr Totalt: kr 12 Modell för medfinansiering av Individsamverkansteamen från och med styrelsen beslutade enligt förslag från styrelsemötet Högskolans medverkan i Indikatorsprojektet hösten 2014 styrelsen beslutade enlig förslag från styrelsemötet Föredragning av medlemskap i CSR Västsverige styrelsen beslutade enligt förslag från styrelsemötet att Samordningsförbundet i Halland ska ansöka om medlemskap i CSR Västsverige. Årsavgift: 3000 kr. 15 Rapport från förbundschef Arbetet med utveckling av stödstruktur för socialt företagande- nuläge. Anmälda till Ägarsamrådet 16 Uppdrag till förbundschefen Gör redaktionella ändringar i Årsredovisningen Lyft Regionens framställan på Ägarsamrådet.

26 17 Övriga frågor Skicka ut angivelse för lokal för kommande styrelsemöte. Skicka ut blanketter för Ersättning till förtroendevalda. Aktivt driva Granskning Uppdrag för lokala myndigheter

27 BÄSTA LIVSPLATSEN Region Halland ANSLAG Anslagsdatum Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Sammanträdesdatum ( 24-32) Justeringsdatum Protokollets förvaringsplats Region Halland, Södra vägen 9 Tidigaste datum för anslagets nedtagande Anslaget nedtaget Datum/Signatur

28 Protokoll Sammantradesdatum (6) Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel Tid Fredagen den 24 april2015, kl. 09:00-12:00 Plats Borgsalen i Regionen Hus, Södra vägen 9 i Halmstad Ledamöter Ulrika Jörgensen (M) Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) Mikael Delin (S) Britt-Marie Jonsson (S) Marianne Kierkemann (M) Erland Linjer (M) Ann-Charlotte Mankell (M) Mikael Kalin (M) Ronny Löfquist (S) Tjänstgörande ersättare Rie Boulund (M) Christian Liden (C) Eva M Larsson (MP) Ersättare Elisabeth Svensson (KO) Kerstin Zander (S) Gun-Britt Lötdahl (S) Monica Hansson (C) Christian Haneson (FP) Turid Ravlo Svensson (S) Rose-Marie Henriksson (S) Roland Thörner (MP) Adjungerande Yvonne Bixberg Leif Eskelid Region Halland Region Halland Region Halland Falkenbergs kommun Kungsbacka kommun Varbergs kommun Halmstads kommun Laholms kommun Hylte kommun Region Halland Region Halland Laholms kommun Region Halland Region Halland Region Halland Falkenbergs kommun Kungsbacka kommun Varbergs kommun Halmstads kommun Hylte kommun Hand ikapprådet Handikapprådet ordförande vice ordf, kl Tjänstemän Magdalena Barkström Gun Harplinger Patrik Linne Helena Loftvall Careline Johansson avdelningschef, Reg ion Halland förvaltningschef, Region Halland controller, Region Halland controller, Region Halland nämndsekreterare, Region Halland

29 2(6) 24 Justering Beslut Nämnden beslutar att utse Ron ny Löfquist att jämte ordföranden justera protokollet Presidiets förslag Nämnden beslutar att utse Ron ny Löfquist att jämte ordföranden justera protokollet 25 Godkännande av föredragningslistan Beslut Nämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan, med ändringen att punkten 10 Anmälan av delegationsbeslut stryks och att punkten 8 Information om prissättningsmodell för hjälpmedel, tidigareläggs Presidiets förslag Nämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan 26 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser Beslut Nämnden beslutar att anteckna inkomna skrivelser till protokollet

30 3(6) Ärendet Följande skrivelser anmäls för anteckning till protokollet: 1. Arsredovisning för driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa 2. Driftnämndens svar på revisionsrapport om Hjälpmedelcentrum 3. Svar till HRF Halland avseende skrivelse om "Friare val av hjälpmedel" 4. Patientnämndens verksamhetsberättelse Presidiets förslag Nämnden beslutar att anteckna inkomna skrivelser till protokollet 27 Information från nämndtjänsteman och presidium Beslut Nämnden beslutar att notera redovisad information till protokollet Ärendet Följande informationer anmäls till protokollet: 1. Kort information om åtgärdsarbetet 2. Arshjul 2015 Presidiets förslag Nämnden beslutar att notera redovisad information till protokollet 28 Uppföljningsrapport 1 HNH Beslut Nämnden beslutar att Fastställa upprättad uppföljningsrapport Överlämna fastställd uppföljningsrapport till regionstyrelsen samt kommunstyrelserna i Hallands kommuner. överlämna fastställd uppföljningsrapport för kännedom till driftnämnd för ambulans, diagnostik och hälsa Ärendet Nämndens samlade resultat efter tre månader visar ett överskott om 964 tkr. Helårsprognosen visar på ett överskott om tkr och beror på högre intäkter än

31 4(6) beräknat från kunderna. En analys av vad intäktsökningen beror på kan ske först efter dialog med utförarnämnden. Det slutgiltiga resultatet påverkas om nämnden beslutar om någon form av resultatreglering. Den del av nämndens uppdrag som berör hemsjukvård kommer att behandlas först i uppföljningsrapport 2. Anledningen är att samverkansformen gemensam nämnd för hemsjukvårdsverksamheten ännu inte varit igång tillräckligt länge för att uppföljning ska vara möjlig. Presidiets förslag Nämnden beslutar att Fastställa upprättad uppföljningsrapport överlämna fastställd uppföljningsrapport till regionstyrelsen samt kommunstyrelserna i Hallands kommuner. överlämna fastställd uppföljningsrapport för kännedom till driftnämnd för ambulans, diagnostik och hälsa Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från Regionkontoret ( ) Faktaruta Resultat 29 Information om prissättningsmodell för hjälpmedel Beslut Nämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet Ärendet Frågan om prissättningsmodell för hjälpmedel kommer upp till beslut på GNHH sammanträde den 12 juni. Presidiets förslag Nämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet 30 Överförande enligt hemsjukvårdsavtalet Beslut Nämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet

32 5(6) Ärendet Aterrapportering från respektive politiker samt regionens tjänsteman med anledning av överförandet den 7 april Presidiets förslag Nämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet 31 Förslag till uppföljning av indikatorer Beslut Nämnden beslutar att anteckna anmälan till protokollet Ärendet Redovisning av förslag på indikatorer som ska följas avseende hemsjukvården. Presidiets förslag Nämnden beslutar att anteckna anmälan till protokollet 32 Patienter med psykiskt funktionshinder i behov av hemsjukvård HNH Beslut Nämnden beslutar att uppdra åt genomförandegruppen, med representanter från psykiatri, primärvård och kommun att skyndsamt utreda och ge förslag på hur patienter med psykiskt funktionshinder med behov av hemsjukvård får detta tillgodosett Ärendet Patienter med psykiskt funktionshinder är en utsatt grupp som i oftare än genomsnittet även uppvisar sämre fysisk hälsa. Det finns ett behov att stärka och utveckla samarbetet mellan olika aktörer inom kommun och region för att kunna tillgodose dessa patienters behov av vård och stöd. l den överenskommelse om hemsjukvård som beslutats och trätt i kraft med patientövergång finns en skrivning att psykiatri samt missbruk ska undantas. Skrivningen är otydlig. Frågan har diskuterats i den regionala genomförandegruppen och det finns behov av ett förtydligande.

33 6(6) Presidiets förslag Nämnden beslutar att uppdra åt en arbetsgrupp med representanter från psykiatri, primärvård och kommun att skyndsamt utreda och ge förslag på hur patienter med psykiskt funktionshinder med behov av hemsjukvård får detta tillgodosett Handlingar Skrivelse från Regionkontoret ( ) 33 Övriga frågor Remiss om att IVO ska fungera som granskningsmyndighet Remiss om läkarutbildning Vid protokollet ~~ Justerat Ulrika Jörgensen ~Y Löfquist _

34 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:164 Taxor och regler för kulturskolan Förslag till beslut kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Taxor och regler för kulturskolan godkänns att gälla från och med Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar i Regler Kulturskolan till nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning, som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Ändringarna ska redovisas till kommunfullmäktige. Sammanfattning Förslaget till taxor inom kulturskolan utgår från en avgift på 950 kronor per termin. Beroende på kursens längd, innehåll och personaltäthet beräknas övriga taxor, med beaktande av tillgänglighet. Ordinarie ämneskurser bedrivs under läsåret genom undervisning enskilt eller i grupp. Enskild undervisning förekommer endast inom musik och är något som beslutas av respektive lärare beroende på elevernas behov och möjligheterna att sätta samman pedagogiskt fungerande grupper. Varje elev garanteras minst 25 veckors lärarledda aktiviteter per läsår. Föreslagna taxenivåer: Terminsavgifter Terminsavgift, grundavgift ämne/instrument Fördjupningslinje musik Danslinjen Suzukiundervisning Endast kör eller orkester 950 kr 1900 kr 1900 kr 1900 kr 475 kr Syskonrabatt Om flera barn från samma hushåll deltar i Kulturskolans verksamhet begränsas avgiften för tredje Kommunstyrelsens förvaltning Gunilla Josefsson (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

35 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) barnet till 50 procent, och för ytterligare barn utgår ingen avgift. Barnen behöver inte vara biologiska syskon men ska vara folkbokförda på samma adress. Äldsta barnet räknas som barn 1. Övriga avgifter: Kortkurs, 10 veckor Kortkurs, 5 veckor Småbarnsrytmik, 10 veckor Småbarnsrytmik, klippkort 5 tillfällen Drop in-aktivitet, per tillfälle Lovverksamhet Instrumentlån 700 kr 400 kr 500 kr 300 kr 100 kr Utan avgift Utan avgift Till taxeförslaget finns ett regelverk. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Regler Kulturskolan Beslutet skickas till GV, SE-EK Gunilla Josefsson Ekonomichef

36 Regler Kulturskolan Reglerna gäller från Deltagande i Kulturskolan Elever som är upp till 20 år och folkbokförda i Kungsbacka kommun, eller som går i grundskola i Kungsbacka, är välkomna till Kulturskolan. Elev som flyttar från annan kommun och som deltar i kommunal kulturskola där har förtur. Ansökan Ansökan till Kulturskolan görs via webb tidigast det år då barnet uppnår rätt ålder för sökt aktivitet. När elev antas behålls platsen tills uppsägning meddelas skriftligt till expeditionen. Den förälder som gjort anmälan är betalningsansvarig. Om det finns kvarvarande skuld från tidigare deltagande i Kulturskolan erbjuds ingen plats förrän skulden reglerats helt. Placering i kö och antagning Anmälningsdatum avgör placering i kön. Fördelning av lediga platser sker i köordning med hänsyn till var platsen blir ledig. Vid samma sökdatum tillämpas lottning. Verksamhetsår och omfattning Kulturskolan följer samma verksamhetsår som grundskola och gymnasium och erbjuder minst 25 lektionstillfällen per läsår. Som lektionstillfälle räknas alla lärarledda aktiviteter, till exempel konserter, föreställningar och vernissager. Enskilda lektioner är minst 20 minuter och grupplektioner minst 30 minuter långa. Avgift Terminsavgift debiteras alla som tackat ja till erbjuden plats. Om elev slutar efter två erbjudna lektionstillfällen debiteras halv avgift, efter tre tillfällen debiteras full avgift. Om en elev deltar i flera kurser debiteras en avgift per kurs. Elever i Kulturskolan får utan extra avgift delta i orkestrar, ensembler och körer. Elever som enbart deltar i orkester eller kör betalar halv terminsavgift. Om elev antas under pågående termin, höstterminen efter 1/11 och vårterminen efter 1/4, betalas halv terminsavgift. Instrumentlån Elever på stråk- och blåsinstrument får i mån av tillgång, utan kostnad, låna instrument under två terminer. Syskonrabatt Om flera barn från samma hushåll deltar i Kulturskolans verksamhet begränsas avgiften för tredje barnet till 50%, och för ytterligare barn utgår ingen avgift. Barnen behöver inte vara biologiska syskon men ska vara folkbokförda på samma adress. Äldsta barnet räknas som barn 1. Uppehåll Om plats inte kan utnyttjas på grund av sjukdom eller olycksfall kan reducering av avgiften göras. Beslut fattas efter prövning i varje enskilt fall. Uppehåll beviljas vid särskilda skäl, som till exempel längre sjukdom eller utlandsvistelse för familjen. Förlorande av plats Elev som vid upprepade tillfällen uteblir från undervisningen utan att meddela frånvaro kan förlora sin plats. Uppsägning Uppsägning av plats ska göras skriftligt till Kulturskolans expedition. Uppsägning under pågående termin är inte skäl till återbetalning av debiterad avgift. Kommunens ekonomiska kravrutiner gäller.

37 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 6 (14) Datum GV/2015:26 Taxor och regler Kulturskolan Beslut- förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Taxor och regler för Kulturskolan från och med godkänns och översänds till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut. Sammanfattning Kulturskolans verksamhet utvecklas ständigt. Nya kurser och undervisningsformer införs och det finns ett behov av taxor och regler för den aktuella verksamheten. Förslag till taxor utgår från den avgift som är beslutad för en ordinarie ämneskurs i Kulturskolan, 950 kr/termin. Beroende på kursens längd, innehåll och personaltäthet beräknas övriga taxor, med beaktande på tillgängligheten. Ordinarie ämneskurser bedrivs under läsåret genom undervisning enskilt eller i grupp. Enskild undervisning förekommer endast inom musik och är något som beslutas av respektive lärare beroende på elevernas behov och möjligheterna att sätta samman pedagogiskt fungerande grupper. Varje elev garantaras minst 25 veckors lärarledda aktiviteter per läsår. Per Graneld, verksamhetschef, redogör för förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Taxor och regler Kulturskolan, Taxor Kulturskolan Regler Kulturskolan Förslag Taxor och regler för Kulturskolan från och med godkänns och översänds till Kommunfullmäktige för beslut. Förslag under sammanträdet Susann Petrusson (S) Yrkande avseende sänkta grundavgifter i Kulturskolan För grundavgiften 950 kr per termin garanteras man 25 tillfällen per läsår, med andra ord i genomsnitt tillfällen per termin. Avgiften för ett läsår blir således 2 x 950 kr = 1900 kr. Förslaget att priset för fördjupningskurser och specialkurser skall justeras så att det blir samma pris för dessa, 1900 kr, motsvarar då det dubbla priset per termin jämfört med grundavgiften. Vid dessa har man då två-tre kurstillfällen per vecka. Två kurstillfällen per vecka motsvarar en avgift på 950 kr per termin och tre tillfällen per vecka motsvarar avgiften 633 kr per termin Justerare

38 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) Datum För kortkurs, tio ggr, så betalar man 700 kr och för kortkurs 5 ggr betalar man 400 kr. Om man då skulle ta två st kortkurser a tio ggr, och en kort kurs a fem ggr, totalt 25 ggr, så kostar det 2 x 700 kr + 1 x 400 kr = 1800 kr. Jag anser att detta inte är proportionerligt och yrkar därför att grundavgiften i Kulturskolan sänks till 700 kr per termin. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsen. Reservation Susann Petrusson (S), Börje Börjesson (S) och Thomas Lundberg (MP) reserverar sig mot beslutet. Anteckning Ersättarna Lisbeth Larsson(S) och Honore Lulendo (S) stödjer ledamöternas reservation. Beslutsexpediering KS, Kulturskolan Justerare

39 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2015:169 Taxor renhållning 2016 Förslag till beslut kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Taxor för renhållningstjänster 2016 godkänns. Taxorna gäller från och med Sammanfattning För att kunna hålla en jämn taxekostnad över tid och för att klara de investeringar som verksamheten har stort behov av behöver taxorna justeras upp fyra procent från och med En osäkerhet som finns efter den senaste taxehöjningen är att om fler väljer utsortering av matavfall, än vad som görs idag, stiger kostnaderna och intäkterna minskar. Det omvända gäller om fler väljer osorterat. En utökad analys kommer att göras under 2015 där man kommer att tagga kärlen för att kunna följa hur avfallet lämnas. När detta är gjort kommer en utvärdering att göras med ett eventuellt förslag på ny taxa. Den kommande kretsloppsparken kommer att tas med i beräkningen. Utredningen för kommande taxa återkommer nämnden för Teknik med i samband med att taxenivån för 2017 ska fastställas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Förslag till renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Beslutet skickas till Nämnden för Teknik SE-EK Gunilla Josefsson Ekonomichef Kommunstyrelsens förvaltning Gunilla Josefsson (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

40 Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat brunt kärl).. Brunt kärl på 140 liter ingår i taxan. Grundavgift är 750kr och ingår i nedanstående belopp. Hämtningsintervall varje vecka varannan v Var 4:e vecka 130 liter grönt kärl 1411 kr 190 liter grönt kärl kr 370 liter grönt kärl kr 660 liter grönt kärl kr Varmkompost (Grönt kärl och egen varmkompost). Grundavgift är 750kr och ingår i nedanstående belopp. Hämtningsintervall varje vecka varannan v Var 4:e vecka 130 liter grönt kärl 1411 kr 1248 kr 190 liter grönt kärl kr 1S60 kr 370 liter grönt kärl kr 660 liter grönt kärl kr Osorterat (Både matavfall och övrigt brännbart läggs i grönt kärl). Grundavgift är 1200kr och ingår i nedanstående belopp. Hämtningsintervall varje vecka varannan v Var 4:e vecka 130 liter grönt kärl kr 190 liter grönt kärl 3 SOS kr 370 liter grönt kärl kr 660 liter grönt kärl kr Flerfamiljsfastigheter & verksamheter OBS! Alla avgifter angivna inklusive moms.

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-06-01 Kommunfullmäktige Sammanträde 9 juni 2015 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-06. Kommunfullmäktige. Sammanträde 2014-10-14 klockan 18 i fullmäktigesalen, Stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-06. Kommunfullmäktige. Sammanträde 2014-10-14 klockan 18 i fullmäktigesalen, Stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-06 Kommunfullmäktige Sammanträde 2014-10-14 klockan 18 i fullmäktigesalen, Stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lisa Andersson (M)

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-02-29 17-52

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-02-29 17-52 Kommunfullmäktige 17-52 Kommunfullmäktige sammanträde 17. Avsägelse av kommunalt uppdrag Vivi-Anne Nilsson (KD) 18. Avsägelse av kommunalt uppdrag Kaj Näsman (S) 19. Avsägelse av kommunalt uppdrag Margaretha

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Innehåll. Protokoll 1 (51)

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Innehåll. Protokoll 1 (51) Protokoll 1 (51) Mötesdatum Innehåll 72 Val av justerare samt tid och plats för justering 73 Anställning av förvaltningschef för serviceförvaltningen 74 Trelleborg Green Room - rapport 75 Val av representanter

Läs mer

förvaltningschef, kulturförvaltningen verksamhetschef, regional samhällsplanering

förvaltningschef, kulturförvaltningen verksamhetschef, regional samhällsplanering Protokoll Sammanträdesdatum 2014-05-28 Regionstyrelsen 88 131 Tid Onsdag 28 maj 2014, kl 09:00 15:20 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen Ledamöter Gösta Bergenheim

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ihj BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se

ihj BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se ihj BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se Kungörelse l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden för teknik godkänner taxor för renhållningstjänster år 2016 och översänder dessa till Kommunfullmäktige för beslut.

Förslag till beslut Nämnden för teknik godkänner taxor för renhållningstjänster år 2016 och översänder dessa till Kommunfullmäktige för beslut. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-25 Diarienummer TE/2015:110 Taxor renhållning 2016 Förslag till beslut Nämnden för teknik godkänner taxor för renhållningstjänster år 2016 och översänder dessa till Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ajournering 14.40-15.00

Kommunstyrelsen. Ajournering 14.40-15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 13.00-16.10 Ajournering 14.40-15.00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), 1:e vice ordförande Eva

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

IQJHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas

IQJHöörs. Under sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas - = OJ) = t l ~ = = = IQJHöörs W kommun KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Höörs kommun sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen, Älvgatan, Höör, onsdagen den 31 oktober 2012, kl. 19.00. Under sammanträdet

Läs mer

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-10-02 Regionstyrelsen Tid Onsdag 2 oktober 2013, kl 09:00 16:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen

Läs mer

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 30 oktober 2012.

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 30 oktober 2012. 30 oktober 2012 1 Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelsen sammanträde den 30 oktober 2012. 246 Information och redovisningar. 247 Kommunala avsägelser. 248 Kommunala val. 249 Överflyttning av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 1 (43)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 1 (43) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:30-11:30 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-11-13 Sidan 1 av 45. Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsen 2012-11-13 Sidan 1 av 45. Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Kommunstyrelsen 2012-11-13 Sidan 1 av 45 Plats och tid Konserthuset, Grästorp 2012-11-13, kl 13.00 17.10 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Kent Larsson (M) N Jens Persson

Läs mer

ÄRENDEN. Ks 20 oktober 2015- KOMMUNFULLMÄKTIGE

ÄRENDEN. Ks 20 oktober 2015- KOMMUNFULLMÄKTIGE ÄRENDEN Ks 20 oktober 2015- TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 3 november 2015 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-10-20 17 (47) Dnr Ks 2015.859.2.2 Delårsrapport 2015 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Daniel Frisk och Göran Strömqvist

Daniel Frisk och Göran Strömqvist 1(116) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 17.45 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Daniel Frisk och Göran Strömqvist Justeringens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Familjenämnden kallas till punkt 2 och 3 Tid: Onsdagen den 29 oktober 2014 kl. 08.30 Plats: Äppelkriget i kommunhuset,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer