Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 14."

Transkript

1 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende Tid , kl Plats A-salen, Växjö kommun Fredrik Pettersson Sekreterare Ledamöter Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ersättare René Jaramillo (KD) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Ulf Hedin (M) Stefan Bergström (FP) Tony Lundstedt (S) Rose-Marie Holmqvist (S) Tjänstemän Kommunchefen Kanslichefen 1 (17)

2 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Förteckning över kommunstyrelsens arbetsutskotts ärenden den 28 januari Justering av protokoll 2 Information om aktuella näringslivsfrågor 3 Information om byggnation av nytt kraftvärmeblock, Sandvik 3 4 Information från ekonomikontoret om gemensam finansiering Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet samt från kommunledningsförvaltningen 6 Yttrande över granskningshandling för detaljplan Ingelstad 16:8 m.m., Ingelstad, Växjö kommun 7 Samrådsutskick av planprogram för Norra Öjaby 8 Ansökan om medfinansiering för renovering av samlingslokalen Viljan Brittatorp 9 Bidrag till samlingslokaler Skrivelse om att skapa mönsterbrytande projekt som ger fler passagerare på bussarna - Carin Högstedt (V) 11 Motion om en förbättrad och mer demokratisk budgetprocess - Carin Högstedt (V) 12 Revisorernas skrivelse om förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen gällande verksamheten i de kommunala bolagen 13 Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll 14 Övrigt 2 (17)

3 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Justering av protokoll 3 (17)

4 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Information om aktuella näringslivsfrågor 4 (17)

5 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Information om byggnation av nytt kraftvärmeblock, Sandvik 3 5 (17)

6 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Information från ekonomikontoret om gemensam finansiering (17)

7 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Information från ledamöter och ersättare i arbetsutskottet samt från kommunledningsförvaltningen 7 (17)

8 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Yttrande över granskningshandling för detaljplan Ingelstad 16:8 m.m., Ingelstad, Växjö kommun Dnr KS/2012:159 Förslag till beslut Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tillstyrker planförslaget. Bakgrund Byggnadsnämnden har skickat rubricerad plan på granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnation av bostäder, kontor och handel i befintlig byggnad men även nybyggnation av i första hand bostäder i området mot ån. Planeringskontoret har inga synpunkter på planförslaget. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 17 januari 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. 8 (17)

9 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Samrådsutskick av planprogram för Norra Öjaby Dnr KS/2010:340 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner förslaget till planprogram för Norra Öjaby som underlag för samråd under tiden 8 februari mars Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2010 kommunchefen i uppdrag att påbörja ett planprogram för Norra Öjaby och att inrymma utbyggnadsområdet i översiktsplanen för Växjö stad. Översiktsplanen vann laga kraft Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna att bygga bostäder på fastigheten Öjaby 9:4, att utöka verksamhetsmarken längs med Nylandavägen för logistikföretag och för företag som har intresse av att lokalisera sig i anknytning till flygplatsen, samt att hitta avgränsningen för den tätortsnära naturmarken norr om Öjaby. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 16 januari 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. 9 (17)

10 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökan om medfinansiering för renovering av samlingslokalen Viljan Brittatorp Dnr KS/2013:874 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beviljar Brittatorps Andelsförening UPA bidrag med maximalt 30 % av totalkostnaden om föreningen får bidrag från Boverket. Pengarna tas ur anslaget för bidrag till samlingslokaler. Bakgrund Brittatorps Andelsförening UPA ansökte i en skrivelse om kommunalt bidrag till renovering och upprustning av byggnadens värmeanläggning, kök samt toaletter. Totalkostnaden för projektet uppgår till och 30 % av totalkostnaden, vilket innebär kronor, söks från Växjö Kommun. Föreningen avser att söka bidrag från Boverket. Beslutsunderlag Kommunchefens har i en skrivelse den 15 januari 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. 10 (17)

11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Bidrag till samlingslokaler 2014 Dnr KS/2014:27 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av bidrag på totalt kronor för 2014 till föreningar som driver samlingslokaler enligt bilagt förslag daterat Bakgrund I kommunstyrelsens budget för 2014 finns kronor att fördela till föreningar som driver samlingslokaler i Växjö Kommun. Efter förslag till utfördelning återstår kronor av budgeten. Nöbbele bygdegårds-förening har under 2013 startat verksamhet i nybyggda lokaler och Lammhults byggnadsförening kommer att starta verksamhet 1 maj 2014 i nybyggda lokaler. De föreningar som får bidrag över kronor får dessa pengar utbetalade vid två tillfällen under året. Möjlighet finns även för föreningarna att söka bidrag hos Boverket eller kommunalt lån. Det kommunala lånet har en ram om kronor för att användas till utlåning till föreningsdrivna samlingslokaler för investeringar. Dessa ska då avse värmekonvertering, tillgänglighet/handikappanpassning, miljöaspekter samt renovering och underhåll av byggnader. Nästan hela ramen på är utlånad. Utlåning sker på marknadsmässiga villkor. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 15 januari 2014 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. 11 (17)

12 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse om att skapa mönsterbrytande projekt som ger fler passagerare på bussarna - Carin Högstedt (V) Dnr KS/2013:655 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen besvarar skrivelsen med att Länstrafiken redan arbetar med flera projekt i syfte att få medborgarna att välja bussen framför bilen. Bakgrund Carin Högstedt (V) har i en skrivelse föreslagit kommunstyrelsen att besluta att ta fram koncept på framgångsrika projekt som kan stimulera medborgarna till att bryta invanda mönster och ta bussen. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 14 januari 2014 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att länstrafiken redan arbetar med flera projekt i syfte att öka bussresandet. Dessutom kommer frågan att aktualiseras i den kommande transportplanen. 12 (17)

13 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Motion om en förbättrad och mer demokratisk budgetprocess - Carin Högstedt (V) Dnr KS/2014:3 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige avslår motionen. Bakgrund Carin Högstedt (V) har i en motion föreslagit en förändring i budgetprocessen. Förslaget innebär att viktiga och långsiktiga frågor lyfts ut ur budgetförslaget och behandlas som enskilda ärenden i syfte att öka insynen samt möjliggöra ett bredare beslutsunderlag. 13 (17)

14 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Revisorernas skrivelse om förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen gällande verksamheten i de kommunala bolagen Dnr KS/2013:837 Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen lämnar följande svar på skrivelsen: Växjö Kommunföretag AB kommer att ta in information från dotterbolagen och beskriva vilken verksamhet som har bedrivits under året och avge yttrande till kommunstyrelsen med rekommendation till beslut och i förekommande fall förslag. Yttrandet kommer också att tillställas lekmannarevisorer och revisorer före kommunstyrelsens prövning. kommunstyrelsens prövning kommer då att ske i maj, efter bolagsstämmor och då årsredovisning har lämnats. Växjö Kommunföretag AB kommer att behandla yttrandet på styrelsemötet i april. Vad gäller helägda kommunala bolag kommer en redovisning att begäras in från respektive bolag där i förekommande fall VD, ordf. och vice ordf. ska beskriva bolagets verksamhet under året. Därefter kommer kommunchef och ekonomichef/chefsjurist att avge yttrande till kommunstyrelsen. Sannolikt kommer detta att ske samtidigt som prövning av VKAB-koncernen. Vad gäller bolag som kommunen äger med annan/andra är kommunen ofta minoritetsägare och landstinget vanligen majoritetsägare. Avstämning kommer att ske med landstinget för att om möjligt ha samma rutiner. Bolaget ska avge yttrande på sätt som framgår i andra stycket ovan och kommunchef m.fl. ska därefter avge yttrande till kommunstyrelsen. Prövningen bör ske i samband med övriga prövningar. En särskild ordning kommer att gälla för Huseby AB (samägt med bl.a. Alvesta). Där kommer VD samt ordf. och vice ordf. att avge yttrande med innebörd att de, om så är fallet, försäkrar att bolaget har levt upp till ändamålet och hållit sig inom de kommunala befogenheterna. Bakgrund Kommunens revisorer har med anledning av förändringar i kommunallagen (kap 6 1) som trädde i kraft begärt att kommunstyrelsen redogör för de åtgärder man vidtagit för att efterleva de nya reglerna. Lagändringen innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om verksamheten i kommunägda bolag varit förenlig med av fullmäktige fastställda mål, samt om den utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska kommunstyrelsen lämna förslag på nödvändiga åtgärder till kommunfullmäktige. 14 (17)

15 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsunderlag Chefsjuristen har i en skrivelse den 10 januari 2014 föreslagit en modell för hur kommunstyrelsen ska kunna leva upp till de nya bestämmelserna i kommunallagen (6 kap 1) gällande uppsiktsplikten över de kommunägda bolagen. 15 (17)

16 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll Förslag till beslut Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner redovisningen. Bakgrund Kommunkansliet har i en skrivelse den 22 januari lämnat en redovisning av inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll. 16 (17)

17 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Övrigt 17 (17)

18 ÄRENDE Dnr KS/2012: Kristina Thorvaldsson planeringschef Tel Kommunstyrelsen Detaljplan Ingelstad 16:8 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att tillstyrka planförslaget. Bakgrund Byggnadsnämnden har skickat rubricerad plan på granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnation av bostäder, kontor och handel i befintlig byggnad men även nybyggnation av i första hand bostäder i området mot ån. Planeringskontoret har inga synpunkter på planförslaget. Beslutet skickas till Byggnadsnämnden Ove Dahl kommunchef Kristina Thorvaldsson planeringschef Kommunledningsförvaltningen PLANERINGSKONTORET 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Mobil /RedigerareMobilTelefon/ Fax Org.nr Bg E-post

19 Normalt planförfarande Dnr:2011BN0741 GRANSKNING t.o.m Detaljplan INGELSTAD 16:8 M.M, INGELSTAD VÄXJÖ KOMMUN Aktuellt område Aktuellt område GRANSKNINGSHANDLING Pehr Ånelius Stadsbyggnadskontoret

20 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Ingelstad 16:8 m.m. Växjö kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANBESKRIVNING Planförfarandet 3 Planens bakgrund, innebörd och syfte 3 Planhandlingar 3 Förenligt med miljöbalken 3 Plandata 3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Kommunala beslut 3 Översiktsplan 4 Detaljplaner 4 Kommunens miljömål 4 Behov av MKB 5 PLANFÖRUTSÄTTNINGAR/FÖRÄNDRINGAR Natur 5 Markförhållanden 5 Fornlämningar 5 Riksintresse 5 Bebyggelse 5 Befintliga förhållanden 5 Bebyggelse planförslaget 5 Översvämningsrisk 6 Lek 6 Service 6 Tillgänglighet 6 Barnperspektivet 7 Vattenområde 7 Gator och trafik 7 Gator 7 Kollektivtrafik 7 Parkering 7 Störningar Vägtrafik 7 Övrigt 7 Teknisk försörjning Vatten och avlopp 7 Dagvatten 7 Värme 8 Miljökvalitetsnormer 8 Upphävande av strandskydd 8 Nuläget 8 Särskilt skäl 8 Fri passage 8 Konsekvenser för omgivande fastigheter 8 PLANENS GENOMFÖRANDE 9 Administrativa/organisatoriska frågor 9 Genomförandetid 9 Handläggning 9 Huvudmannaskap 9 Ansvarsfördelning för planens genomförande 9 Planavgift 9 Fastighetsrättsliga frågor 9 Ekonomiska frågor 9 Bilagor: Behovsbedömning, Hållbarhetsanalys, Buller- och översvämningskarta, Samrådsredogörelse 2

21 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Ingelstad 16:8 m.m. Växjö kommun PLANBESKRIVNING PLANFÖRFARANDET Inom kommunen får mark- och vattenområdens användning, bebyggelse och byggnadsverk regleras med detaljplaner efter 4 kap. PBL. 1 Förslag till detaljplan skall på ett tydligt sätt innehålla bestämmelser för hur mark och vatten skall användas och hur bygglov kan lämnas. Förslaget skall samrådas med berörda sakägare, myndigheter, och allmänheten. Kommunen bedömer att den här upprättade planhandlingen uppfyller ställda krav. Då planområdet ligger inom strandskyddat område måste strandskyddet upphävas inom utpekade bebyggelseområden. Ett upphävande av strandskyddet regleras i miljöbalken, medan ett beslut härom kan tas av kommunen och meddelas i planbestämmelserna. PLANENS INNEBÖRD, BAKGRUND OCH SYFTE I gällande detaljplan och i kommunens översiktsplan avses Ingelstad 16:8 för industriändamål/verksamheter. Fastighetsägaren till Ingelstad 16:8 har i skrivelse till kommunstyrelsen begärt att få köpa till kommunal mark i anslutning till fastigheten för att få rådighet över befintlig parkering, samt att få byggrätt för centrumändamål - bostäder, kontor och handel i befintlig byggnad och med möjlighet att få uppföra ytterligare ny bebyggelse för i första hand boende i området mot ån. Nuvarande verksamheter inom fastigheten skall då kunna bli kvar. PLANHANDLINGAR Planhandlingarna utgörs av plankarta med bestämmelser, planbeskrivning inkl. genomförandefrågor, behovsbedömning för att klargöra huruvida ett plangenomförande kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. FÖRENLIGT MED MILJÖBALKEN Planområdet tillhör inte något av de områden som är särskilt utpekade i miljöbalkens 4 kap. Kommunen anser vidare att de mark och vattenområden som ingår i planområdet är lämpade för ett genomförande i enlighet med planens syfte. (MB 3 kap) Under rubriken miljökvalitetsnormer sid 6, redovisas hur dessa avses att bli uppfyllda. PLANDATA Planområdets avgränsning och areal Planområdet innefattar markområde som avgränsas i väster av Helenetorpsvägen, i norr av Gamla Växjövägen och i övrigt av kanalen som tillhör det vattenområde som utgör Torsjöns utlopp mot Åsnen. Markområdet är ca 4500 m 2, samt i planen ingående vattenområde, kanalen och en mindre damm söder därom, ca m 2. Markägoförhållanden Fastigheten Ingelstad 16:8 är i privat ägo, övrig mark inom planområdet ägs av kommunen. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Kommunala beslut Byggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Ingelstad 16:8 för handel, bostäder och kontor varvid särskilt skall beaktas att: 1 PBL Plan- och bygglagen (2010): 3

22 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Ingelstad 16:8 m.m. Växjö kommun Befintlig byggnad på fastigheten bör byggas om med varsamhet. Vårdcentralens behov av parkering ska tillgodoses. Allmän gångförbindelse ska vara tillgänglig från Helentorpsvägen till bron över ån. Innan planarbetet påbörjas ska planavtal tecknas med sökanden som reglerar kostnader och arbetsfördelning för planarbetets genomförande. Detta planavtal är nu tecknat. Översiktsplanen I kommunens översiktsplan från 2005 pekas det föreslagna området ut för industriändamål. Det är kommunens mening att nuvarande nyttjande av kvarngården, som bl.a. innehåller ett kafé och en cykelverkstad, skall bestå och att planbestämmelserna därför skall ändras. Vid avvikelse mot översiktsplanens riktlinjer skall en detaljplan antas av kommunfullmäktige. Detaljplaner Gällande detaljplaner Inom och invid planområdet gäller följande detaljplaner: 0780K-P77/33 Kvarteret Kvarngården K-79/13 Kvarteret Helenetorp Öst-352 Ingelstads stationssamhälle K-P01/18:3 Avveckling av vägföreningar Genomförandetiden har utgått för samtliga planer inom området. Kommunens miljömål Ett nytt miljömålssystem håller nu på att utvecklas, och bygger på regeringens generationsmål, det vill säga att vi till nästa generation skall lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Generationsmålet innebär att miljöproblemen skall lösas inom en generation där energifrågan, den biologiska mångfalden, människors hälsa, hushållning med resurser, anpassad konsumtion är några av de områden som är belysta. Av de sexton nationella miljökvalitetsmålen är Begränsad klimatpåverkan - Frisk luft - Giftfri miljö - Levande sjöar och vattendrag - God bebyggd miljö mål som på något sätt kan kopplas till den föreslagna exploateringen. Växjö kommun, har som ett komplement till dessa, antagit ett styrande "Miljöprogram" med de tre profilområdena "Leva Livet", "Vår Natur" och "Ett fossilbränslefritt Växjö" med utgångspunkt från de regionala miljömålen. De eftersträvansmål som kommunen har satt upp bygger även på ett engagemang från kommuninnevånare. Målen kan uppnås genom att höja medvetenheten om och öka agerandet för en hållbar produktion och konsumtion med att 1: minska uppkomsten av avfall 2: återanvända avfall 3: öka materialåtervinningen 4: energiutvinna eller att avfall läggs på deponi. att öka inköp av miljöanpassade varor och tjänster att förvalta naturen för att öka den biologiska mångfalden och skapa god tillgänglighet att minska övergödning och onaturlig försurning i sjöar och vattendrag att värna ett rikt skogs- och odlingslandskap att använda energi från förnybara energikällor att ställa om till ett fossilfritt transportsystem att använda energi på ett effektivt sätt 4

23 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Ingelstad 16:8 m.m. Växjö kommun Behov av MKB Stadsbyggnadskontoret redovisar i en särskild behovsbedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning inte kommer att upprättas. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR / FÖRÄNDRINGAR Natur Planområdet kan ses som en stor tomt med parkeringar närmast Helenetorpsvägen och med glest trädplanterade grönytor ner mot ån. Närmast Helenetorpsvägen växer alléträd, utmed kanalen i öster finns en karaktärsfull träd- och buskzon. Alla alléer har ett generellt biotopskydd, även i bebyggelseområden. En gångväg, tillgänglig för allmänheten, löper på andra sidan ån. Då det finns en bro ca 100 meter söderut föreslås att den norra bron tas bort. Träd och buskzonen utmed ån och södra delen av planområdet föreslås som naturmark, tillgängligt för allmänheten. Ut med ån ligger även nedlagt allmänna elledningar. Markförhållanden Geologi Västerut om den befintliga byggnaden är den gamla åfåran utfylld. Det för bostäder utpekade markområdet i öster bedöms vara byggbart för avsett ändamål. Radon I närområdet, norrut utmed ån, ligger i ett stråk som är jordartskarterat som naturgrus, vilket också kan förekomma inom planområdet. Naturgrus innebär en ökad risk för markradon. Grundvattenytan styrs av intilliggande vattendrag. Fornlämningar Inga kända fornlämningar enligt RAÄ:s fornsök. Riksintresse Inga områden av riksintresse berör planområdet. Bebyggelse Befintliga - förhållanden Fastigheten Ingelstad 16:8 som idag är avsett för småindustri samt det område som i detaljplan är utpekat som parkmark utgör en samlad enhet som tomtmark och innehåller både grönytor och parkeringsplatser. Tidigare intentioner, att området närmast Helenetorpsvägen skulle anläggas som parkmark, är ej genomförda. Det gamla turbinhuset, även kallat kvarnbyggnaden, som i dag inrymmer bl.a. en cykelverkstad är den enda byggnaden inom planområdet. Därutöver finns en transformatorstation mot Helenetorpsvägen i söder. Bild1. Kvarnhuset sett från Gamla Växjövägen Bebyggelse - planförslaget Kvarnbyggnaden ligger i ett suterrängläge mot söder och klassas som en byggnad i tre våningar. I förslaget till ny detaljplan utökas den nuvarande fastigheten Ingelstad 16:8 med ca 1000 m 2 med mark från kommunens fastighet i väster, fastigheten blir då ca m 2 stor. 5

24 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Ingelstad 16:8 m.m. Växjö kommun Med C centrumverksamhet är avsikten att det i den gamla kvarnbyggnaden kan tillåtas kafé, hotell/vandrarhem, kontor, handel. Till handel skall även mindre icke störande verksamheter tillåtas, som exempel den nu innevarande cykelverkstaden. I samrådet har länsstyrelsen påtalat byggnadens kulturhistoriska värde, byggnadens karaktär får därför inte förvanskas, planbeteckning q, och en ombyggnad ska därför göras på ett varsamt sätt. Vinden får endast inredas för förvaringsändamål. Även öster om Kvarnbyggnaden på den öppna ytan mot ån, föreslås att området får användas för centrumverksamhet men även med byggrätt för bostadsändamål, antingen mindre lägenheter som kan ingå i kaféets verksamhet eller bostäder för ungdomar. Denna byggrätt är begränsad till 600 m 2 byggnadsyta, högsta byggnadshöjd är 7,0 meter, vilket motsvarar två våningar. Vind får inte inredas till annat än förvaringsutrymme. Översvämningsrisk För bebyggelsen inom planområdet inte skall utsättas för översvämningsrisk från intilliggande vattendrag skall byggnadskonstruktion som kan ta skada av vatten inte uppföras under nivån + 154,5 m. Utöver ovan nämnda byggnader finns byggrätter även för tekniska anläggningar, E transformatorstation. Bild 2. Kvarnhuset i norr med tillkommande bebyggelse i sydost. Lek Ett mindre lekutrymme för de små barnen ska utformas inom fastigheten, med närhet till kanalen i öster kan det ur säkerhetsskäl finnas behov av att detta område avgränsas så att barnen inte kan ramla ner i vattnet. För de äldre barnen finns närheten till aktiviteter i anslutning till skolan. Till samhällets idrottsplats är avståndet mer än 1 kilometer. Service Handel, matställen, skola och vårdcentral ligger inom gångavstånd högst ca 500 meter till skolan. I anslutning till skolan finns även en gymnastiksal som kan användas för friskvård. Samhället har även gymnasieutbildning (naturbruksgymnasiet), på en dryg kilometers avstånd. Högstadieskola och övriga gymnasielinjer finns i Växjö. Tillgänglighet Nivåmässigt finns stora skillnader inom den blivande fastigheten, men eftersom det går att angöra de skilda nivåerna från olika håll bedöms att god tillgänglighet går att ordna. 6

25 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Ingelstad 16:8 m.m. Växjö kommun Barnperspektivet Ur ett barnperspektiv kan tyckas att närheten till vattnet kan vara farligt. Det går inte att skydda sig mot allt, men skulle behov uppstå anser planförfattaren att det är fastighetsägaren som skall stängsla in ett område för att säkra de mindre barnens rörelseområde. Vattenområde Planområdet innefattar vattenområdet i kanalen i öster och dammen i söder utgör del av Aggaå. Området tillhör Torsjöns avrinningsområde klassat med god ekologisk status. Gator och trafik Några nya gator byggs inte ut till följd av den föreslagna planen. Det parkområde som i gällande plan innehåller en trädallé och som följer Helenetorpsvägens östra sida föreslås i planen som trädplanterat sidoområde med gångbana, alléer är biotopskyddade även inom planlagt område. Bostadsfastigheten får utfart mot Helenetorpsvägen som idag. Mot Gamla Växjövägen är utlagt utfartsförbud. utom för den tekniska anläggningen E i nordost som får angöras mot Gamla Växjövägen. Detta område föreslås som en egen fastighet. Gångbana finns utmed de trafikerade vägarna, men behöver byggas ut söderut utmed Helenetorpsvägen och på så sätt anknyta till gångvägen från andra sidan ån. Kollektivtrafik Länstrafikens bussar trafikerar Gamla Växjövägen i norr med goda förbindelser mot Växjö stad. Parkering Erforderligt antal parkeringsplatser skall ordnas inom fastigheten. Störningar Vägtrafik De störningar inom planområdet kommer från trafiken på Gamla Växjövägen, 2000 ÅDT ger att nya bostäder inte får uppföras närmare vägen än 22 meter. De planerade bostäderna som ligger på mer än 22 meters avstånd från vägmitt kommer att ha ett bullerekvivalent värde i fasad < 55 db(a). Se bilagt bullerdiagram. Översvämningsrisk I av DHI utförd översvämningskartering konsteras att den föreslagna fastigheten klarar en översvämnings utbredning vid ett framtida 100-års flöde. Den föreslagna lägsta byggnadsnivån för ny bebyggelse skall även klara värdet för BHF. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Vatten och spillvattenavlopp finns framdraget till fastigheten redan idag. Dagvatten Dagvatten från planområdet får inte släppas direkt ut i recipienten, Skyeån /Aggåns vattensystem som rinner ut i Åsnen. Detta vattendrag har idag en ekologisk god status och utsläpp av dagvatten från planområdet för inte påverka vattnet på ett negativt sätt. Dagvatten från planområdet skall därför hanteras i ett trögt system och avrinning från parkeringsytor skall därför anordnas som illustrationen i plankartan visar. Alla hårdgjorda ytor skall avvattnas mot ett skåldike eller grop där dagvattnet kan samlas upp och infiltrera. 7

26 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Ingelstad 16:8 m.m. Växjö kommun Endast vid stora nederbördsmängder skall dagvattnet tillåtas att bredda över så det rinner direkt ned i de förhöjda brunnarna. Avledning av det uppsamlade dagvattnet skall gå till en stenkista och får inte gå direkt ut i ån. Värme Det är ur ett hållbarhetssystem viktigt att uppvärmning av fastigheten görs på ett sätt så att mängden fossilt koldioxid näst intill inte uppkommer. Ur hållbarhetssynpunkt föreslås att ett ställningstagande görs i samband med projektering av tillkommande bebyggelse där en jämförelse görs mellan ett traditionellt byggnadssätt med passivhus/lågenergihus. Miljökvalitetsnormer Luft Miljökvalitetsnormer finns för bensen, bly, kolmonoxid, kvävedioxid, ozon, svaveldioxid och partiklar, PM10. Dessa utsläpp till luften kommer främst från trafik på hårt trafikerade gator. Den ekvivalenta halten i luften blir högre om luftomsättningen är låg. För det aktuella planområdet bedöms att luftomsättningen är god beroende på dess öppna omgivning och att MKN för luft därmed inte överskrids. Vatten Miljökvalitetsnormerna för vatten innebär att ytvattnet skall ha en god ekologisk status senast 2015, dagvatten från planområdet inte får därför inte släppas vidare till recipienten på ett sådant sätt att vattenkvalitén i recipienten inte kan uppnå det utsatta målet. Med föreslagna åtgärder, att dagvatten skall ha en naturlig renhetsgrad innan det släpps vidare från fastighet, bedöms att miljökvalitetsnormen för vatten såväl kemisk som ekologisk status kan uppnås. UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD Nuläget Strandskyddets syfte är att ge allmänheten möjlighet att komma fram längs våra sjöar och vattendrag samt att värna det växt- och djurliv som har sin hemvist eller rör sig i området. Med nu gällande detaljplan som beslutsunderlag är strandskyddet idag upphävt inom planområdet. Gällande lagstiftning innebär dock att ett fortsatt upphävande i den föreslagna planen skall motiveras och vara förenligt med någon av de punkter som anges i 7 kap 18 MB. Särskilt skäl I detaljplanen föreslås att strandskyddet skall upphävas i de delar av planområdet som är föreslaget som centrumändamål/bostäder. Motivet är i första hand att detta område kan ses som ett område som redan idag har tagits i anspråk som tomtmark. Ytterligare motiv att upphäva strandskyddet är att föreslagen ny bebyggelse är av stort allmänt intresse då nya bostäder skapas i samhället. Fri passage Allmänheten kommer även i framtiden ha tillgång till vattnet utmed kanalen. I planen utlagt naturområde ger denna möjlighet. Konsekvenser för omgivande fastigheter Kommunen bedömer att pågående markanvändning inom omgivande fastigheter kan fortgå utan påfallande störningar från de åtgärder som föreslås i det här redovisade förslaget till ny detaljplan. 8

27 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Ingelstad 16:8 m.m. Växjö kommun PLANENS GENOMFÖRANDE Administrativa/organisatoriska frågor Genomförandetid Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Handläggning Planprövningen görs med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap PBL. Huvudmannaskap Kommunen ska vara huvudman endast för allmänna gator inom planområdet. Föreslagen naturmark skall ha enskilt huvudmannaskap, kopplat till fastighetsägare Ingelstad 16:8. Ansvarsfördelning för planens genomförande Ägaren till fastigheten Ingelstad 16:8 skall stå för planens genomförande. Ett genomförandeavtal skall tecknas mellan kommunen och ägaren till nämnda fastighet. Planavgift Planavtal har tecknats med ägaren till Ingelstad 16:8 i enlighet med byggnadsnämndens beslut Fastighetsrättsliga frågor Planen ger möjlighet till att i lantmäteriförrättning överföra mark mellan fastigheterna Ingelstad 16:1 (kommunalt ägo) och Ingelstad 16:8 (privat ägo), på så sätt att det i planen markerade området C och CB utgör en egen fastighet. Den föreslagna gång- och cykelvägen söder om detta område kommer att tas bort, men möjlighet för en bro ut i naturmarken kvartstår. Inom området befintliga ledningar tryggas med ledningsrätt av respektive ledningshavare. De i planförslaget utpekade E-områdena bör tryggas rättsligt, antingen med ledningsrätt eller genom avstyckning till egna fastigheter. Ekonomiska frågor Kommunens kostnader begränsas till iordningsställande av gång- och cykelväg längs Helenetorpsvägen ner till bro över Aggaå. Bilagor: Behovsbedömning Hållbarhetsanalys STADSBYGGNADSKONTORET Pehr Ånelius Planingenjör 9

28

29 GRANSKNINGSHANDLING Bedömning av miljöpåverkan Plan: Detaljplan Ingelstad 16:8 m m Växjö ko Dnr 2011BN0741 Påverkan. Ingen Berörs Stor Måttlig Liten påv. ej Kommentarer Miljö Miljökvalitetsnormer x Se planbeskrivningen Miljömål x Se planbeskrivningen Hållbar utveckling x Se planbeskrivningen Riksintressen Naturvård x Berörs ej Rörligt friluftsliv x Berörs ej Kulturmiljö x Berörs ej Kulturmiljö o landskapsbild Stads- landskapsbild x Ny bebyggelse ät möjlig Fornminnen x Berörs ej Kulturmiljöprogram x Berörs ej Kulturhistorisk miljö x Tillbyggnad ska ske med varsamhet Naturvårdsintressen Naturreservat x Berörs ej Natura 2000 x Berörs ej Växt och djurliv x Den naturmiljö som finns i området är undantagen från byggnation. Biotopskydd x Berörs ej Påverkan på vatten Strandskydd x Föreslås upphävas inom tomt, är upphävt i gällande detaljplan. Föreslås nu i naturmark. Dagvatten x Tas om hand i ett trögt system Grundvatten x Liten påverkan Markförhållanden/föroreningar Förorenad mark x Inga kända föroreningar Grundläggning x Goda förutsättningar Hushållning med resurser Befintlig infrastruktur x Kan nyttjas Vatten x Finns inom fastigheten Mark x Förtätningsobjekt i samhällsbyggandet Alstrande av avfall Under byggskedet x Materialsortering skall göras Avfallssortering x Materialsortering skall göras Hälsa Buller x Ligger inom riktvärdena Luftkvalitet x Miljökvalitetsnormerna klaras Radon Eventuellt höga halter i närområdet x Strålning x Risker och Säkerhet Översvämning x Vattenreglering görs, planbestämmelse för lägsta byggnadsnivå, klarar 100-års flöde. Ras o skred x Ej skredfarlig mark Social bedömning Tillgänglighet Bra tillgänglighet till området Trygghet Ett centralt och upplyst område Barnperspektiv Trygg väg till skolan, men för de små barnen en viss risk med närhet til vatten. Transportstrategimål Bilresor x Bil behövs ej för ett boende Cykeltransporter x Goda till målpunkter för service Gångtrafik x Till målpunkter för service Kollektivtrafik x I god närhet Planens influensområde ÖP x Följer ÖP - "Centrum präglas av stora ytor vilket öppnar möjligheter till förtätning." Gällande planer x Genomförandetiden gått ut Pågående planläggning x Berörs ej Mellankommunala intressen x Berörs ej Kommunens bedömning Handläggare: Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan x Pehr Ånelius Genomförandet ger viss men ej betydande miljöpåverkan Genomförandet ger betydande miljöpåverkan MKB behövs inte x MKB behövs Övrigt: Förslaget bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap 18 PBL och Miljöbalken 6 kap bedöms därför inte vara nödvändig.

30

31 HÅLLBARHETSANALYS GRANSKNINGSHANDLING Avser möjligheter genom föreslagen detaljplan INGELSTAD 16:8 SOCIAL BÄRKRAFT 2,3 Mötesplatser möjlighet att träffa andra 3 Föreningsliv möjlighet att träffa andra 2 Upplevelser evenemang t.ex sport föredrag mm 2 Möjlighet till fritidsaktiviteter 2 Trygghet 3 Få konflikter med andra 2 EKOLOGISK BÄRKRAFT 2,8 Närhet till parker naturområden 3 Närhet till vatten 3 Naturvärden tas till vara 3 Korta avstånd i samhället behövs ej bil 2 TEKNISK/ FYSISK BÄRKRAFT 2,5 Befintig infrastruktur nyttjas 3 God tillgänglighet bra parkeringsmöjligheter 3 Tillgängligt för rörelsehindrade 1 Svårt i befintlig byggnad. Nära till kollektivtrafiken 3 Inga stora bullerproblem 2 Frisk luft 3 EKENOMISK BÄRKRAFT 2,5 Företagsvänligt nära till kunder och andra butiker 2 Planerad verksamhet till god nytta för samhället 3 Nyttjande av investerad infrastruktur 3 Kan bidra till att stärka samhällets servicenivå 2 Ovan satta värderingar är bedömda i en skala 1 3 där det högsta värdet skall ses som bäst. Medelvärdet anges efter rubriken. Medianvärdet är 2,0 En samlad bedömning är att den föreslagna detaljplanen bidrar till en hållbar utveckling i samhället. Stadsbyggnadskontoret

32

33 m 50 km/h Bullerutredning Fordon/dygn: Andel tung trafik: 5 % Hastighet: 50 km/h > 40.0 db > 45.0 db > 47.5 db > 50.0 db > 52.5 db > 55.0 db > 57.5 db > 60.0 db > 62.5 db > 65.0 db > 67.5 db > 70.0 db Skala: 1 : Programvara: Cadna/A för Windows Datakustik GmbH, München Ansvarig: Anna Nicklason Miljö- och hälsoskyddskontoret Växjö,

34 Översvämningsutbredning (2D resultat, MIKE 21) kring Ingelstad dämme vid ett framtida 100- årsflöde (Figur 1) och för BHF (Figur 2). Översvämning mellan höger och vänster vattendragsbank är inte med i dessa figurer. Vattendjupet ges i teckenförklaring. I Figur 1 ses att endast östra dammbanken svämmar över vid ett framtida 100-årsflöde. I Figur 2 ses att både östra och västra dammbanken svämmar över vid ett BHF. Figur 1 Översvämningsutbredning vid ett framtida 100-årsflöde

35 Figur 2 Översvämningsutbredning vid BHF

36

37

38

39 Handläggare Pehr Ånelius SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Detaljplan INGELSTAD 16:8 MM, INGELSTAD, VÄXJÖ KOMMUN Syfte och huvuddrag Detaljplanen upprättas i första hand för att möjliggöra att bostäder och kontor får uppföras i befintlig och i ny bebyggelse inom fastigheten. Ingelstad 16:8 avses också ombildas så att fastigheten ligger i direkt anslutning till Helenetorpsvägen. Förslag till ny detaljplan, daterad , har i enlighet med 5 kap 13 PBL varit utskickade på samråd, t.o.m Synpunkter under samrådet har kommit in enligt följande: Utan synpunkter: 1. Polismyndigheten i Kronobergs län. 2. Regionförbundet Södra Småland. 3. Fritidsnämnden 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 5. Arbete och Välfärd. 6. Jannes cykel & Motorservice i Ingelstad. Med synpunkter: 1. Länsstyrelsen Tillkomst av nya bostäder och mindre verksamheter i ett mindre samhälle som Ingelstad med bra kommunikationer till Växjö bör ur ekonomiskt hållbarhetsaspekt vara långsiktigt gynnsamt. Då ett genomförande kräver att strandskyddet upphävs är det dock viktigt att detta kan ske på ett sätt som inte motverkar strandskyddets syften. Att riktvärdet för buller inte överskrids är också angeläget. Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambition att redovisa planens genomförande utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I en hållbarhetsanalys visas uppskattad andel social, ekonomisk, teknisk och ekologisk bärkraft i ett cirkeldiagram. En förklarande text till analysens resultat skulle emellertid underlätta förståelsen för allmänheten. Detaljplanens koppling till översiktsplan samt tidigare planläggning i kommunens gällande översiktsplan antagen 2005 är området markerat som ett område

40 för verksamheter. Då planen avviker från översiktsplanen ska det av planbeskrivningen framgå skälen för avvikelsen. I gällande detaljplan från 1977 är marken avsatt som småindustri och parkmark. Genomförandetid enligt 4 kap 39 Plan- och bygglagen Genomförandetiden för gällande detaljplan inom och invid området har gått ut. Allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap PBL Bebyggelse samt kulturvärde Den befintliga byggnaden inom planområdet (kvarnbyggnaden) består av tre våningar. Här finns idag en cykelverkstad som är tänkt att finnas kvar. En ny fasad mot väster föreslås enligt planbeskrivningen utformas i enlighet med äldre idéer och på ett varsamt sätt. Vinden tillåts inredas men bara som förvaringsutrymme. För de nya byggnaderna inom detaljplaneområdet anger kommunen i planbeskrivningen att dessa kan uppföras i två våningar med en inredd vind för förvaringsutrymme. Övriga byggnader inom området är teknisk anläggning för vattenkraft och teknisk anläggning för transformator vilka regleras på plankartan. Länsstyrelsen erinrar om att det på plankartan måste framgå tydligt med åtskilda egenskapsgränser hur många våningar som tillåts för befintlig respektive ny bebyggelse. Om lättare industri (som cykelverkstad) ska tillåtas ska detta också regleras på plankartan. Enligt inventeringen Kvarnar och sågar som genomfördes i Länsstyrelsens regi 1999, är det troligt att det i Ingelstad funnits kvarnar ända sedan medeltiden och att själva Södrekvarn är från 1800-talet. Den nuvarande byggnaden är från Kvarnbyggnaden är stor och innehöll en gång i tiden spannmålshandel och kraftverk. Det är troligt att anläggningen konkurrerade ut två mindre kvarnar uppströms kvarn- dammen i Ingelstad. Det kulturhistoriska värdet är stort och stor varsamhet skall råda vid exteriöra åtgärder avseende utformning och materialval, dvs, traditionella material och metoder skall användas för att inte förvanska byggnaden och minska dess kulturhistoriska värde. Länsstyrelsen anser att det för kvarnbyggnaden bör finnas en varsamhetsbestämmelse som närmare anger vad som krävs vid en om- eller tillbyggnad. Buller Enligt planbeskrivningen kommer de nya byggnaderna att ligga på 25 meters avstånd från vägmitt och ha ett bullerekvivalent värde under- stigande 50 dba. Länsstyrelsen anser att dessa uppgifter måste redovisas tydligare till planens utställning så att bullernivån för både befintlig och ny bebyggelses fasad framgår. 2

41 Natur Länsstyrelsen erinrar om att allén närmast Helenetorpsvägen omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. Dagvattenhantering En planbestämmelse anger att dagvatten ska omhändertas i ett trögt system (enligt beskrivning), och att markavvattningsbrunnar ska ligga minst 1,5 m från hårdgjord yta. Takavvattning ska ske i öppet system. Länsstyrelsen anser att dagvattenhanteringen även bör kopplas till ev. risk för översvämning. Kommunen bör närmare beskriva risken för översvämningar och dess frekvens eftersom dagvattenhanteringen försämras vid översvämning. Krav/anspråk enligt annan lagstiftning Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 Miljöbalken Kommunen har i sin behovsbedömning, enligt kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen, kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i behovsbedömningen. Förorenade områden enligt 10 kap Miljöbalken Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen förorenad mark inom planområdet. Fornminnen enligt 2 kap Lag om kulturminnen m.m. Påverkas inte av planförslaget. Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt fornminnesregistret (FMIS). Särskild arkeologisk utredning (KML 2 kap 11 ) erfordras inte men om fornlämningar påträffas i samband med schaktningar o d skall arbetet avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål. Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 PBL Riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken Påverkas inte av planförslaget. Mellankommunala intressen Påverkas inte av planförslaget. Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap Miljöbalken. Avseende miljökvalitetsnormer för vatten anges att enligt de åtgärder som föreslås för dagvattenhanteringen bedöms normen för vatten uppnås, dvs, god ekologisk status för ytvatten senast år Länsstyrelsen anser att även ev. risk för översvämning bör kopplas till hur MKN för vatten har iakttagits. Strandskyddsområde enligt 7 kap Miljöbalken För Torsjön gäller ett generellt strandskydd på 100 meter. Detta strand- skydd är upphävt i gällande detaljplan. 1 och med att en ny detaljplan nu tas fram blir emellertid det aktuella området till sin helhet åter strandskyddat. 3

42 Kommunen uppger i planbeskrivningen att strandskyddets syften inte motverkas. För växt- och djurlivet finns ingen närmare motivering. Fri passage anses, enligt kommunen, tillgodoses genom att allmänheten på flera ställen centralt i Ingelstad kan nå vattnet. De särskilda skäl som åberopas är att marken redan tagits i anspråk för tomtmark. Särskilt skäl för den tekniska anläggningen är att denna anläggning för utvinning av vattenkraft måste ligga vid kanalen. Ett ytterligare skäl är att den nya bebyggelsen är av ett stort allmänt intresse. Länsstyrelsen anser att kommunen tydligare måste redovisa hur strandskyddets syften inte motverkas i och med planens genomförande. Särskilt skäl enligt 7 kap 18 c p 1-6 ska preciseras. Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion. När det gäller risk för översvämning har plankartan försetts med en bestämmelse om att lägsta nivå för golv får vara 154,0 och att endast källarlösa hus får uppföras. Länsstyrelse vill här påpeka att den angivna siffran inte stämmer med texten i planbeskrivningen. Här anges nivån 154,5 m. Deltagande I samrådsyttrandet har länsarkitekt Lars Hederström beslutat efter föredragning av planarkitekt Eleonore Björnberg. I beredning av ärendet har även företrädare för sakområdena naturvård, kulturmiljövård, miljöskydd, social hållbarhet (integration, jämställdhet, folkhälsa), vattenvård samt skydd och beredskap deltagit. 2. Tekniska nämnden - Avfallshanteringen ska beskrivas i planen. - Texten om gatuparkering tas bort. Parkeringen regleras utifrån rådande trafiksituation vilket innebär att det är möjligt om det går ur trafiksynpunkt och det avgörs av hur trafikutvecklingen blir. - Angående översvämningsrisken så verkar det vara korrekta höjdbestämmelser (BHF 154,5) i planen. Detta måste bevakas i bygglovshanteringen eftersom skisser visar att hus planeras under angiven nivå. 3. Landstinget Kronoberg Landstinget anser att det är viktigt med god tillgänglighet för besökare till vårdcentral samt folktandvård inom fastigheten Ingelstad 4: 16. Vi anser att det är viktigt att hänsyn tas till patienter och besökande till våra verksamheter. Erforderliga åtgärder för den ökade trafikmängden i området bör redovisas. Det är en bra lösning att gatuparkering kan tillåtas i mindre omfattning för besökare. 4. Kulturnämnden "Kulturnämnden ställer sig positiv till detaljplanen och vill poängtera betydelsen av att de estetiska värdena tillgodoses. 4

43 5. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget emot exploateringen av området men vill framföra följande synpunkter: Planbeskrivningen bör kompletteras med att bebyggelse inom området bör utföras på ett radonsäkert sätt. De miljömål som utpekas som relevanta för den föreslagna exploateringen bör kommenteras. Det bör framgå hur planens genomförande påverkar möjligheten att uppnå miljömålen. Det är positivt att planbeskrivningen innefattar en bedömning av om planens genomförande innebär att miljökvalitetsnormerna för vatten och luft kan uppnås. Avsnittet om MKN för vatten bör dock omformuleras. Allt ytvatten ska inte ha god ekologisk status 2015, vissa har fått respit till Dessutom innefattar MKN även kemisk status. Den främst berörda vattenförekomsten, Aggaå, har idag god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormen är fastställd till god ekologisk status 2015 och god kemisk ytvattenstatus Bedömningen om normerna kan klaras bör innefatta både den ekologiska och den kemiska statusen. Hållbarhetsanalysen bör förklaras närmare. Det bör framgå hur den är tänkt att läsas och vad som ligger till grund för de olika bedömningarna. 6. Trafikverket Detaljplaneförslaget ligger i direkt anslutning till väg 702, Gamla Växjövägen, som utgör ett viktigt transportstråk för den lokala trafiken. Förutom att bullerstörningar påverkar bebyggelsens lokalisering intill väg 702, vill vi även upplysa om att det råder ett byggnadsfritt avstånd om 12 meter intill vägen. Trafikverket överensstämmer med kommunen och anser att det är lämpligt med utfartsförbud längs med Gamla Växjövägen, E-området kan undantas detta då endast mindre trafik sker till och från platsen. I planbeskrivningen anges att bostäder av bullerskäl inte bör placeras närmare väg 702 än 15 meter. På plankartan anges ändamålet bostäder trots detta också för det gamla magasinet. När det i handlingen dessutom sägs att magasinet inte skall användas för bostadsändamål anser Trafikverket att själva planutformningen borde anpassas så att magasinet inte ges ändamålet bostäder. 7. Posten Meddelande AB Det är postlådesamling i området och att man bör följa denna ordning vid nyproduktion, alternativt kan fastighetsboxar ordnas beroende på hur byggnationen utformas. 8. E.ON Elnät Inom planområdet har E.ON Elnät låg- och högspänningsjordkablar, transformatorstation, serviskabel in till byggnad samt ett kabelskåp, se bifogad karta. För att befintliga högspänningskablar ska vara förenliga med detaljplanen yrkar E.ON Elnät på att det i plankartan även sätts ut ett 4 meter brett u-område 5

44 med markkablarna i mitten, i den mån kablarna är lokaliserad i kvartersmark. Den restriktion i markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON Elnät föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid beteckningen u: Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar. Inom u-området får det inte förekomma plantering av träd, mindre buskar accepteras dock. E.ON Elnät noterat att E-området för den befintliga transformatorstation finns utlagt på plankartan. Enligt starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 kap 1 vilket hänvisar till Högspänningshandboken SS ska avståndet från transformatorbyggnad till brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag uppgå till minst 5 meter. Denna markanvändningsbegränsning bör framgå av planen. Vi föreslår att det i planbestämmelserna anges även här att inom med E betecknat område får inte brännbara byggnadsdelar eller brännbar upplag uppställas För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande anordna upplag, eller marknivån ändras ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras. E.ON Elnät förutsätter att: Hänsyn tas till jordkablarna vid planering av GC-väg Kostnader för flytt eller skada av anläggningar bekostas av exploatören Befintliga anläggningar kan vara kvar i nuvarande lägen Drift och underhåll kan utföras vid behov Tillträde med fordon och maskiner ej försvåras Ovan restriktioner och föreskrifter efterlevs Ändring av anläggningar till följd av planen bekostas av exploatören. 9. Kulturparken Småland AB Det skulle vara bra om varsamhetsbestämmelser preciserade vad som får göras med den befintliga byggnaden. 10. Lantmäterimyndigheten, En förutsättning för att El-området ska kunna avstyckas för elförsörjningsändamål är att erforderliga tillstånd enligt miljöbalken och som en följd därav behövliga rättigheter kan knytas till fastigheten. Först då dessa tillstånd/rättigheter har erhållits kan en fastighet för elförsörjningsändamål styckas av, och lämplighetsvillkoret är uppfyllt i enligt Fastighetsbildningslagen. Följande text bör läggas till/omformuleras i den fastighetsrättsliga beskrivningen: -Lantmäteriförrättningar krävs för att fastighetsindelningen ska överensstämma med den markanvändning som detaljplanen anger. Det ankommer på markägarna att ansöka om och bekosta de lantmäteriförrättningar som krävs -Rätten att nedlägga och bibehålla allmänna underjordiska ledningar bör i före- 6

45 kommande fall säkras med ledningsrätt. Stadsbyggnadskontorets kommentarer till de lämnade synpunkterna Planbestämmelserna kompletteras med varsamhetsbestämmelse för den befintliga byggnaden och förtydligande av egenskapsgränser, samt att byggnader skall uppföras radonsäkert. Helenetorpsvägen med tillhörande allé ingår ej i kvartersmarken. Bullernivåer redovisas invid tillkommande bebyggelse. Översvämningsrisken och nivåer förtydligas i plan och beskrivning.. Vad gäller gatuparkering styrs denna av allmän skyltning och kan ändras i tiden. Miljökvalitetsnormerna för vatten och hållbarhetsanalysen förtydligas. Anpassning av bostäder till väg 702 redovisas tydligare i planbeskrivningen. E.ON Elnäts synpunkter kommer att redovisas och lokalisering av bebyggelsen syns inte komma i konflikt med ledningarna. Genomförandet av planen kompletteras med lantmäteriets syn på förrättningar och behövliga rättigheter. Som upplysning i denna samrådsredogörelse skall framhållas att det efter samrådstidens utgång klarlagts att det inte kommer att bli någon kraftverksanläggning inom planområdet och att den nu befintliga gångvägen söder om Kvarngården kommer att slopas med hänvisning till att bron är i mycket dåligt skick och att det finns en ytterligare broförbindelse ca 100 meter söderut med en gångväg som leder mot skolan. Förslag till beslut Detaljplanen ställs ut för granskning enligt PBL 5 kap 18. Detaljplanens genomförande bedöms ej leda till betydande miljöpåverkan. STADSBYGGNADSKONTORET Pehr Ånelius Planingenjör 7

46 ÄRENDE Dnr KS/2010: Agnes Årevall planarkitekt Tel Kommunstyrelsen Samrådsförslag till Planprogram för Norra Öjaby, Växjö kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta om att godkänna förslaget till planprogram för Norra Öjaby som underlag för samråd under tiden 08 februari mars Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2010 kommunchefen i uppdrag att påbörja ett planprogram för Norra Öjaby och att inrymma utbyggnadsområdet i översiktsplanen för Växjö stad. Översiktsplanen vann laga kraft Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna att bygga bostäder på fastigheten Öjaby 9:4, att utöka verksamhetsmarken längs med Nylandavägen för logistikföretag och för företag som har intresse av att lokalisera sig i anknytning till flygplatsen, samt att hitta avgränsningen för den tätortsnära naturmarken norr om Öjaby. Beskrivning av förslaget Planprogrammet föreslår att cirka 160 bostäder planläggs i områdets östra del. Förslaget innehåller en blandning av boendeformer. En planillustration som visar en möjlig utformning av bostadsområden finns bifogat till planprogrammet. Området kopplas till Öjabyvägen med en infartsväg. Längs Nylandavägen föreslås ett verksamhetsområde med samma utsträckning som finns angett i översiktsplanen. Området planeras framförallt för logistikverksamhet eller annan verksamhet som har fördel i att lokalisera sig i närheten av flygplatsen. Enligt översiktsplanens strukturanalys har området norr om Öjaby potential att bli ett viktigt rekreationsområde i staden. Planprogrammet föreslår att Kommunledningsförvaltningen PLANERINGSKONTORET 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Mobil Fax Org.nr Bg E-post

47 ÄRENDE KS/2010: naturmarken i västra delen av Öjaby 9:4, mellan befintlig bebyggelse och travbannan bevaras för att kunna utvecklas för rekreation och friluftsliv. Konsekvensbeskrivning Sociala konsekvenser Det föreslagna bostadsområdet i Norra Öjaby med ca 160 bostäder gynnar befolkningstillväxten i Växjö. Helgövägen, som idag är ett gång- och cykelstråk, kommer att bli ett centralt rörelsestråk i området, fritt från biltrafik. Att gång- och cykeltrafik prioriteras är positivt för den sociala sammahållningen bland de boende. Mitt i området föreslås ett mindre torg som kan utföra en ny mötesplats för de boende i område och främja det sociala livet. Det nya rörelsestråket kommer att bidra till en ökad tillgänglighet till Helgasjön för allmänheten. Detta skapar möjligheter att ordna spontana aktiviteter och mötesplatser för de som bor och för de som vistas i området. Det nya området bedöms få fler stadsbussresor/invånare än genomsnittet för Växjö stad. Den långa gångvägen ( m) till hållplatsen kommer däremot att upplevas som otrygg för äldre samt föräldrar till tonårsbarn som inte vill att deras barn ska gå långa sträckor från nattbussarna. Ekonomiska konsekvenser Det nya bostadsområdet kommer att innebära att behovet av nya bostäder i Öjaby till viss del tillgodoses och att service och teknisk försörjning stärks i närområdet genom uppförandet av en ny förskola och utbyggnad av VAsystem. Det planerade verksamhetsområdet kommer att innebära måttliga förändringar för stadsdelen och kommer att medföra positiva konsekvenser för näringslivet. Kulturella konsekvenser Den stadsnära landsbygden i Öjaby har höga rekreationsvärden och ska enligt översiktsplanen bevaras. Fornlämningsområdet som finns inom gränserna för planområdet ska bevaras i sin nuvarande miljö. Fornlämningar inom fastigheten 9:4, där bostadsbebyggelse planeras, kommer att bevaras och tillvaratas i utformningen så att de blir en del av områdets karaktär. Ove Dahl Kommunchef Kristina Thorvaldsson Planeringschef 2 (2)

48 Norra Öjaby - Planförslag Ü gång gr ö n gång ö gr n n gr ö n grö grön e Koll k trafi ktiv n grö grön grön vä g väg gång n Meter grön Kollektivtrafik 0 bostadsbebyggelse ny väg grönstråk verksamheter gång / cykelväg planområdets avgränsning grön Teckenförklaring grö

49 Planprogram Norra Öjaby Öjaby 28:1, Öjaby 9:4, Lunnaby 3:8 m.fl. Växjö kommun Programhandling Dnr: KS/2010:340 Samråd tom

50 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Plandata 4 3. Förutsättningar Tidigare ställningstagande Historia och kulturmiljö Naturförhållanden Rekreation och friluftsliv Befintlig bebyggelse Trafik Teknisk försörjning Hälsa och säkerhet Programförslag Bebyggelseområden Grönstruktur Trafik och kommunikationer Teknisk försörjning Genomförandefrågor Konsekvenser och behovsbedömning Konsekvensbeskrivning 36 Sociala konsekvenser 36 Ekonomiska konsekvenser 37 Kulturella konsekvenser Behovsbedömning 37 Bilaga 1. Naturinventering Naturvärden i skogen norr om Öjaby Växjö 2010 Bilaga 2. Landskapsanalys Öjaby Norra 2012 Bilaga 3. Bullerutredning Nylanda verksamhetsområde (Ramboll, 2013) Bilaga 4. Planförslag (del bostadsområde, Sweco, 2013) Bilaga 5. Kollektivtrafik Regionförbundets synpunkter (Regionförbundet Södra Småland, 2013) Projektgrupp Växjö kommun: Annika Johnsson (Miljö- och hälsoskyddskontoret), Monika Maruszczyk (Tekniska förvaltningen, Projektering avd.), Ellen Rube (Tekniska förvaltningen, Trafik- och stadsmiljö avd.), Elisabeth Olsberg, Mats Fridlund (Tekniska förvaltningen, VAavd.), Lars Andersson (Tekniska förvaltningen, Park- och naturavd.) Per Gustafsson (Skol- och barnomsorgsförvaltningen), Pehr Ånelius, Patrik Karlsson (Stadsbyggnadskontoret), Margareta Gustafsson t.o.m. 11/2013, Maria Elmdahl Arvidsson fr.o.m. 12/2013, Agnieszka Årevall och Kristina Thorvaldsson, planeringschef (Planeringskontoret) 2

51 Program Öjaby 28:1 Öjaby 9:4 Lunnaby 3:8 m.fl. Växjö kommun 1. Inledning Bakgrund planprogram Området nordöst om Öjaby villabebyggelse har varit omnämnt som utbyggnadsområde sedan 1980-talet. Utbyggnadsområdet finns med i översiktsplanen för Växjö kommun 1991 och för Växjö stad Myresjöhus (Myresjö Mark AB) förvärvade marken år År 2003 gjordes en detaljplan för ny villabebyggelse vid Ringblomsvägen som uppfördes I översiktsplanen för 2005 ändrades det kvarvarande utbyggnadsområdets användning till naturmark. Myresjöhus ansökte om planläggning av programaktuell mark i mars Kommunstyrelsen gav 2010 kommunchefen i uppdrag att påbörja ett planprogram för Norra Öjaby och att återigen inrymma utbyggnadsområdet i översiktsplanen för Växjö stad. Översiktsplanen vann laga kraft år Sedan 1980-talet har marken öster om flygplatsen varit angivet som utbyggnadsområde för verksamheter i översiktsplanen för Växjö kommun. En utbyggnad av verksamhetsmark vid flygplatsen, Nylanda verksamhetsområde, påbörjades i större skala 1997 med postterminalen (Postiljonen 1) och senare Staples regionala huvudlager (Terminalen 1). En tidigare detaljplan för området från 2004 beskrev kontor och företagshotell. I översiktsplan del Växjö stad 2012 är ett större verksamhetsområde markerat för verksamheter som ser ett attraktionsvärde i den nära förbindelsen till flygplatsen och till riksvägarna. Syfte Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna att bygga bostäder på fastigheten Öjaby 9:4, att utöka verksamhetsmarken längs med Nylandavägen för logistikföretag och för företag som har intresse av att lokalisera sig i anknytning till flygplatsen, samt att hitta avgränsningen för den tätortsnära naturmarken norr om Öjaby. 3

52 2. Plandata Läge och avgränsning Området ligger norr om villabebyggelsen i Öjaby ungefär 8 km från Växjö centrum. Figur 1. Planområdet (gråmarkerad) - översiktlig karta Området avgränsas i söder av villabebyggelse (bostäderna vid Ringblomsvägen inkluderas i planområdet), i norr av Lunnaby Gård, i öster av Helgasjön och i väster av Nylandavägen. Planområdets utbredning är ca 260 ha. 4

53 3:6 3:7 28:1 Terminalen 1 3:8 15:6 28:1 28:1 1:1 9:4 3:4 9:132 9:131 20:1 9:18 9:128 9:46 9:4 Figur 2. Planområdet - fastighets beteckning Markägoförhållanden Fastigheterna inom planområdet är: Öjaby 28:1, Öjaby 9:4, Öjaby 9:46, Öjaby 9:128, Öjaby 9:18, Öjaby 9:131, Öjaby 9:132, Lunnaby 3:8, Öjaby 15:6, Öjaby 20:1, Lunnaby 3:7, Lunnaby 3:6, Lunnaby 3:4, Terminalen 1, Norrby 1:1 samt fastigheterna vid Ringblomsvägen. Växjö kommun äger Öjaby 28:1 och Öjaby 9:46, Myresjö mark AB äger Öjaby 9:4. Övriga fastigheter ägs av privata markägare. Planområdet sträcker sig över en stor areal och gränsar till många fastigheter. 5

54 3. Förutsättningar 3.1 Tidigare ställningstagande Översiktsplanen Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad, ska möjliggöra en expansion av Växjö till invånare till år Vid nybyggnationen som sker i sammanhängande stråk längs med sjöar eller längs med kulturlandskap bör allmänhetens tillgång till dessa säkerställas. Den stadsnära landsbygden bör användas på samma sätt som tidigare och jordbruk och odlingslandskap ska prioriteras bland annat för att hålla landskapet öppet. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras genom utbyggnad och förbättring av vägnätet. Det ska finnas gröna stråk och kilar som gör det möjligt att ta sig till fots eller med cykel från bostaden eller arbetet till grönområden och sjöar. Områden för rekreation och friluftsliv ska utvecklas. Verksamhetsområden ska placeras i stadens utkant längs med riksvägarna och järnvägarna. Det ska finnas lämpliga avstånd mellan bostäder och verksamheter för att trygga verksamheternas framtida behov och skydda människors hälsa. Flygplatsens verksamhet ska tryggas genom att ta hänsyn till flygplatsens omgivningspåverkan. Växjö är ett regionalt centrum och därmed en nod för arbetskraft, handel och service men även för nöjen, kultur, utbildning och arbetsplatser. Det är viktigt att skapa förutsättningar för näringslivets utveckling. I översiktplanen är ett område norr om Öjaby villabebyggelse markerad som ett utredningsområde där markanvändning inte är bestämd på grund osäkerheten kring riksintressepreciseringen av flygplatsen. Området längs med Nylandavägen är markerat som verksamhetsområde. Övrig mark i planområdet är markerad som naturmark (figur 3). Figur 3. Utsnitt från Översiktsplanen, del Växjö stad (bostäder - gult; utredningsområde - grått; verksamhetsområde - rosa; naturområde - grönt) Grönstrukturprogram Grönstrukturprogrammet för Växjö stad och omland, antaget av kommunstyrelsen , ska stärka och utveckla de gröna stråken i staden. Öjaby saknar gröna stråk genom villabebyggelsen och vid strandremsan. Ett 6

55 framtida grönt stråk bör utvecklas väster om Öjaby villabebyggelse, söder ut mot Räppe och norr ut mot Helgö. Det finns grönområden väster om den planerade bebyggelsen men tydliga sammanhängande stråk saknas eller behöver utvecklas. Det ska vara lätt att ta sig fram i det gröna stråket längs med en sammanhängande gångväg. Den befintliga landsbygdsnära bebyggelsen i Lunnaby, med närliggande betesmarker och odlingsmarker, är redan idag integrerad i Öjaby Norra friluftslivsområdet och det gröna stråket. Kulturhistoriska värden och fornlämningar som är av intresse kan genom skötsel framhävas och integreras i den gröna strukturen. Planprogramområdets avgränsning Figur 4. Utsnitt från Grönstrukturprogram - befintliga och planerade 'gröna stråk' (grön befintligt grönt stråk, gul stråk som föreslås utvecklas, röd förslag på nytt stråk) Strandområden är viktiga som rekreationsområden. De är också viktiga som rörelsestråk för allmänheten och som spridningskorridorer för biologisk mångfald. Det kan vara lämpligt att anordna dagvattenhantering i strandnära låglänta delar. Om avsteg från det överordnade intresset att bevara strandskyddet tas för att utveckla staden ska tillgängligheten bevaras och de biologiska värdena skyddas och stärkas inom strandskyddsområdet. Gällande detaljplaner och pågående planarbete Sedan tidigare finns det en detaljplan för Nylanda verksamhetsområde som omfattar flygplatsen och verksamhetsmark norr och öster om flygplatsen (område P90/22 i figur 5). År 2008 detaljplanelades ett ca 16 ha stort område på andra 7

56 sidan flygplatsen längs med Nylandavägen som verksamhetsmark (område P08/4 i figur 5) där en fastighet, Terminalen 1, är avstyckad. Bostadsbebyggelsen längs med Ringblomsvägen med omkringliggande naturmark detaljplanelades i maj 2001, antogs i byggnadsnämnden i juni 2002 och vann laga kraft i januari 2003 (område P03/6 i figur 5). P90/22 P08/4 P03/6 Figur 5. Gällande detaljplaner inom planområdet Riksintressen Väg 30 och Nylandavägen fram till Växjö flygplats är riksintressen. Riksväg 30 utgör en förbindelse mellan de regionala noderna Jönköping och Växjö. Växjö flygplats blev ett riksintresse år Trafikverket preciserade kriterierna för riksintresset kring flygplatser 2010 och en rapport gällande riksintresset Växjö flygplats sammanställdes år Rapporten klarlägger riksintressets två säkerhetszoner, en inre för den direkta landningssäkerheten och en yttre för att säkerställa nödvändiga luftfartsanläggningar på sikt. Beskrivning av influensområdet för buller från Växjö flygplats finns på sida 26 i planprogrammet. 8

57 Växjö Flygplats riksintressets två säkerhetszoner Nylandavägen Väg 30 Figur 6. Riksintresse - Växjö Flygplats samt väg 30 och Nylandavägen Strandskydd Strandskyddsbestämmelser finns i Miljöbalken kapitel 7 (SFS 1998:808). Runt Helgasjön finns ett utökat skydd med gränsen 200 m upp på land och 100 m ut i vattnet (Länsstyrelsens beslut 1979). Det pågår en utredning där Länsstyrelsen ser över bestämmelserna och om det finns skäl att föra tillbaka gränsen till 100 m in i land (figur 7). Bestämmelserna från 1979 ansåg att skydda de allmänna intressena om tillgängliga strandområden. Allmänheten ska obehindrat ha tillgång till fri passage. Gränsen mellan en tomt och fri passage kan behöva markeras tydligt för att allmänheten ska ha tillgänglighet. Friluftslivet, rekreationsmöjligheter för närliggande bostadsområde och möjligheten att ta sig ner till strandområdet får inte påverkas negativt. Hänsyn ska tas till växt och djurliv så att barriärer för djur inte skapas och så att känslig och orörd natur inte påverkas negativt. Särskilda skäl krävs för att upphäva strandskyddet. Det ska vara ett angeläget allmänt intresse som inte försvårar allmänhetens tillgång till strandområdet eller förändrar livsvillkoren för djur och växter och att intresset även fortsättningsvis är väl avskilt från strandlinjen. Figur 7. Strandskyddsområde 9

58 I detaljplanen för Öjaby 9:4 m.fl. från 2003 (P03/6; se figur 5) har strandskyddet upphävts för några fastigheter på Ringblomsvägen med bedömningen att upphävandet påverkar den biologiska mångfalden endast i liten grad. 3.2 Historia och kulturmiljö Områdets historik Öjaby betyder 'byn innanför öarna' enligt den moderna ortnamnsforskningen. Öar, holmar och vikar (t.ex. Dragåsen) som böljande reser sig längs med åsens sträckning är karakteristiskt för Öjabys strandlinje. Lunnaby betyder 'byn vid lunden' efter en helig offerlund som troligtvis är dagens Rävbacken. Planområdet ligger i skogsområdet mellan Öjaby villabebyggelse och Lunnaby jordbrukslandskap. Öjaby socken består av många äldre byar, förutom Öjaby och Lunnaby även Helgö, Helgevärma, Tunatorp, Nöbble, Lönås, Hågeryd, Trångshult, Prästtorp och Tixatorp. De första boplatserna i Öjaby syns i fornlämningar från stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Den första kyrkan uppfördes söder om ursprungsbyn i slutet av 1100-talet på samma plats som den nuvarande kyrkan från 1400-talet står på. Det finns också några gamla gårdar som man kan fortfarande urskilja i bymiljön, t.ex. torpen från talet i kluster längs med de större vägarna. Bergkvara gård lät efter laga skiftet (1864) bygga en utgård, Öjaby herrgård (1880), på sina ägor i Öjaby och nya dagsverkstorp etablerades. Inom planområdet finns backstugorna Fritslund, byggt 1822, Norrby, byggt 1864, Planen, senaste huset byggt 1890, samt Södra lunden, byggt Backstugor byggdes ofta på allmänningar på otjänlig mark, och de hade inget eget jordbruk eller fordran om dagsverken. Öjaby har varit en socken sedan 1500-talet och var en egen landskommun från kommunreformen 1886 fram till år 1952 då den inkorporerades med Bergunda landskommun. Öjaby blev en del av Växjö kommun Kulturlandskapet Odlingslandskapet runt Lunnaby har höga naturvärden. Den stadsnära landsbygden i Öjaby har höga rekreationsvärden och ska enligt översiktsplanen bevaras. Landskapet bör lämnas öppet med agrara näringar. Jordbruk och skogbruk har lämnat stensamlingar efter sig från olika tidsepoker, som stenmurar och stenrösen. Bostadsbebyggelse i Öjaby har tillkommit under flera sekel längs med de gamla landsvägarna och skapat ett tätt bebyggelselandskap. På de ställen som grus har brutits i åsen har det bildats ett kulligt landskap. Alldeles norr om Ringblomsvägen på planområdets södra del låg tidigare en asfaltsindustri och där finns nu en stor grusplan, vilken är nästan helt igenväxt. Fornlämningar Fornlämningar avser bl.a. varaktiga övergivna lämningar efter mänsklig verksamhet under forna tider. Det omfattar även bildningar från ålderdomligt bruk så kallad fossil åkermark. Länsstyrelsen beslutar enligt kulturminneslagen 2 kap. 1 om fornlämningar som kommer i konflikt med byggande. I Öjaby finns det 10

59 enligt RAÄ hällkistor från stenåldern, gravrösen från bronsåldern, gravfält från järnåldern. I planområdet finns det fornlämningsområde med fossil åkermark, Öjaby 116:1 på fastighet 28:1 (se fastighetskarta sida 5). Fornlämningarna utgörs av ett hundratal odlingsrösen med bredden 4-8 m i diameter och 0,2-0,5 m höga. Området är skadat efter stenbrytning, 1800-talets torpodling, skogsavverkning samt efter anläggning av travbanan. Öjaby 38:1 är ett röse från bronsåldern som låg där travbanan ligger idag och bortfördes efter inventering Öjaby 31:1 är en rektangulär stensättning nära Norrby gård, Kyrkstenarna. Enligt en sägen markerar stenarna platsen där Öjabyborna började bygga sin första kyrka. Öjaby 31:2 är en grav markerad med rest sten/block. Öjaby 30:1 är en naturbildning som ej kunnat lokaliseras sedan Öjaby 29:1 är en häll med ett 20-tal älvkvarnsliknande naturbildningar. Idag är hällen överväxt. Öjaby 27:1 är en gravstensättning från bronsåldern/järnåldern, 19 m i diameter, beväxt med ett antal träd. Öjaby 26:1 är ett gravröse från bronsåldern, 15 m i diameter, i skogsområdet norr om villabebyggelsen. Öjaby 114:1 är en hällristning/ skålgropsförekomst på gränsen mellan fastigheterna Öjaby 28:1 och Öjaby 9:4. I norra delen av planområdet, nära Lunnaby, finns Öjaby 124:1, en röseliknande stensättning från bronsåldern/järnåldern. Vid en utredning av marken nordöst och syd om fastighet Terminalen 1 som gjordes 2008, påträffades ett gravfält med brända ben i alla gravar. Fornlämningarna är bortplockade efter undersökning. Öjaby 169 är ett gravfält från stenåldern-järnåldern bestående av 2 stensättningar och 2 rösen söder om fastighet Terminalen 1. Öjaby 171 söder om fastighet Terminalen 1 är en lämning efter framställning av träkol och består av en kolningsgrop omgärdad av en vall. Öjaby 172 öster om fastighet Terminalen 1 finns det fyndplats, övrig kulturhistorisk lämning. Öjaby 170 är en stensättning från bronsåldern-järnåldern med en skålgrops sten i mitten. Öjaby 115:1 och Öjaby 115:2 är hällristningar. Öjaby 25:1 är en granitsten vid Helgövägen med plan ovansida med en gropliknande naturbildning. Stenen var förr känd som Vilestenen, vilket skall betyda att det var en sten att vila sig på. Öjaby 112:1 hällristning från stenåldernbronsåldern uppe på kullen i södra delen av planområdet nedanför Ringblomsvägen, en skålgropsförekomst på ett sprucket block. 11

60 172; 115:2; 115:1; :1 32:1 30:1 29:1 27:1 26:1 116:1 (fossil åkermark) 25:1 (vilesten) 114:1 112:1 Figur 8. Fornlämningar inom planområdet 3.3 Naturförhållanden Landskapsbild Planområdet består i söder och väster av barrskog dominerat av tall. I nordost finns Lunnabys odlingslandskap och ädellövskogar. En landskapsanalys har genomförts av planområdets södra del, fastighet Öjaby 9:4; och del av fastighet 28:1 (se bilaga 1 och bilaga 2). Öjabyåsen som sträcker sig i nord-sydlig riktning har distinkta och karaktäristiska landformer. Terrängen i södra delen av planområdet (i åsens förlängning) är kuperad, och det finns stora stenblock i gruppformationer. Genom planområdet går den gamla vägförbindelsen mellan Öjaby by och Lunnaby by i nordsydlig riktning (Helgövägen). Grusvägen är ett viktigt gång- och cykelstråk (se bilaga 2). 12

61 Figur 9. Landskapsanalys för del av planområdet 13

62 Geologi De översiktliga geotekniska undersökningar som är gjorda i området är följande: 1977 genom borrplan med sektioner och siktdiagram, 1974 genom borrning (BorrId E29), 1973 genom flygbildstolkning och uppföljning i fält, 1972 genom flygbildstolkning och sticksondering, 1961 genom borrplan och profiler. Geotekniska undersökningar har gjorts på en stor del av fastigheterna inom planområdet. Berggrunden består av Smålandsporfyr och Smålandsgranit. Jordarter inom planområdet är följande: isälvssediment, normalblockig grusig sandig morän och normalblockig sandig moig morän. På några ställen vid strandområdet finns kärrmark. På Karlsudd finns tallmossar. Det finns en tallmosse söder om Ringblomsvägen och norr om den finns en svårbebyggd kärrmark. Figur 10. Geotekniska undersökningar Figur 11. Planområde jordarter 14

63 Isälvssedimenten med grusåsens kröning i mitten medför hög sårbarhet i grundvattnet för stora delar av planområdet. Figur 12. Sårbarhet i grundvatten Mark och vegetation Planområdet Norra Öjaby är ett varierat naturområde med skog och öppet kulturlandskap intill Helgasjön där det finns grusvägar och gångstigar. I sydost i grusåsens förlängning med sina böljande landformer finns den småkuperade skogen med gles och relativt opåverkad tallskog. Det finns områden med stora stenblock och berg i dagen. En värdefull sumpskog finns på fastighet Öjaby 9:4/Lunnaby 3:8 i närheten av torpet Planen (se fastighetskarta s.5). Strandzonen Figur 13. Naturinventering 2010 (för kartbeskrivning se bilaga 1) 15

64 i söder är låglänt vid strandkanten med en tydlig höjning in mot land. Innan Karlsudd finns en värdefull sumpskog ut mot sjön. Det finns mer flacka områden mitt på fastighet Öjaby 9:4 med kalhyggen. Norr om Ringblomsvägen finns en våtmark i en hålighet som bildats efter grustaget. I sydväst finns en sänka med lövskog där en mindre bäck rinner. Området har höga naturvärden och har potential att utvecklas. Skogsområdet norr om sänkan på fastighet 28:1 är ett flackt och torrt område utan högra naturvärden. Större den av området är ett hygge med lövsly. Vid Öjabyvägen finns ett värdefullt område med ekar. På västra sidan av travbanan finns ett område med lägre naturvärden bestående av lövsly och ett område med mer blandskog. Ett stort område öster om travbanan har en flerskiktad värdefull tallskog. Längre öster ut mot grusvägen finns en värdefull flerskiktad och fuktig blandskog med mycket björk där även sumpskogspartier förekommer. Norr om torpet Fritslund finns en mycket värdefull ädellövskog, med lämningar från tidigare ängar och längre norr ut en mycket fin rekreationsskog med ekdominans. Väster om ädellövskogen, norr om fastigheten Terminalen 1 (Staples) finns ett stort produktionsskogsområde med hygge utan höga naturvärden. Det består av äldre kvarlämnade tallar och ung lövskog. På andra sidan Nylandavägen i norra delen av planområdet finns områden utan höga naturvärden och områden med varierad skog. Närmast flygplatsfältet norr om Nylandavägen finns ett område med varierad barrskog som har högre naturvärde. Kring Lunnaby gård finns mycket höga naturvärden, ädellövskog med bokdominans och blomrika öppna ängsmarker med stora ekar. Se vidare kartor och beskrivning av marken i bilaga Landskapsanalys Öjaby Norra 2012, Naturvärden i skogen norr om Öjaby Växjö Flora och fauna Norra Öjaby är ett kärnområde för biologisk mångfald. Biologisk mångfald som begrepp omfattar variationsrikedom inom arter, inom ekosystem och för olika organismer. För att bevara den biologiska mångfalden bör värdefulla naturmiljöer bevaras och skyddas. I södra delen av planområdet finns en värdefull och flerskiktad tallskog som används i stor omfattning för promenader. Fältvegetationen domineras av blåbär. På södra delen av Karlsudd finns ett värdefullt område för fågelliv. Det är viktigt att det inte går ett grönstråk ut på Karlsudd som kan störa häckande fåglar, framförallt rovfåglar. Det ovala området söder om travbanan har en hög artrikedom i fältvegetationen och bland insekter och marken skulle kunna utvecklas med speciell skötsel, t.ex. bränning. I Lunnaby finns högsta biologiska och landskapsmässiga värden. Det finns en stor artrikedom i de blomrika markerna och på odlingsmarkerna betar kor och hästar. En mer utförlig artbeskrivning finns i naturinventeringarna (bilaga 1 och 2), Naturvärden i skogen norr om Öjaby Växjö 2010 och Landskapsanalys Öjaby Norra

65 Figur 14. Strandområde Figur 15. Sumpskog Figur 16. Kalhygge Figur 17. Koja i kuperad miljö Figur 18. Äldre fritidsbebyggelse Figur 19. Ringblomsvägen bostadsbebyggelse mot Öjabyskogen Figur 20. Helgövägen Figur 21. Skog norr om flygplatsen 17

66 Vattendelare och avrinningsområden Hela planområdet ligger inom samma avrinningsområde och vatten rinner nerströms mot recipienten Helgasjön. Vattendelaren går längs med flygplatsens rullbana och vidare söder ut och norr ut. Miljökvalitetsnormer Helgasjöns ekologiska status är måttlig och dess kemiska status är god. Det har inte uppmäts några dåliga värden för luft. 3.4 Rekreation och friluftsliv Tillgänglighet Öjabyskogen är 100 ha stor, men är i dagsläget inte planerat som ett friluftsområde och tillgängligheten behöver öka för att fler ska få tillgång till området. Grönstrukturprogrammet föreslår åtgärder såsom gallring av skog, iordningställande av stigar och stopp längs med stigar, en tydlig entré till naturområdet, samt aktiviteter för barn, till exempel sagostigar. Kultur- och fritidsförvaltningen har anordnat en promenadväg bredvid travbanan under hösten Tekniska förvaltningen har gallrat skogen i sänkan intill villabebyggelsen. Grönstrukturprogrammet pekar på vikten av ökad tillgänglighet väster om Öjaby längs med det stadsnära odlingslandskapet. Under hösten 2012 och våren 2013 så anlagd jordbruksgymnasiet i samarbete med kommunen en gångväg längs med travbanan på den västra sidan. Det kan ses som en första del av det längre grönstråket som planeras väster om Öjaby och vidare upp mot Helgö. I grönstrukturprogrammet föreslås också att ett grönstråk ska skapas väster om den planerade bostadsbebyggelsen. Användbarhet Det finns höga upplevelsevärden inom planområdet och en stor del av området används till friluftsliv och rekreation. Det finns ett nät av upptrampade stigar i den värdefulla tallskogen som går från villabebyggelsen till området öster om travbanan. Skolor och föreningar använder området till lek och i undervisning. Särskilt värdefullt är det småkuperade området med stora stenblock väster om grusvägen i södra planområdet. Längre norr ut i ädellövskogen finns fina rekreationsmöjligheter med promenadstigar. Det finns en aktiv scoutkår som använder marken och sjön för aktiviteter. Scoutstugan ligger vid grusvägen halvvägs upp mot Lunnaby gård. Den aktiva hembygdsföreningen har sin hembygdsgård i ett torp i skogskanten mot villabebyggelsen invid Öjabyvägen. De anordnar bland annat slåtterdagar för att hålla torpets marker öppna. 3.5 Befintlig bebyggelse Bostadsbebyggelse Det bor invånare i Öjaby och i staden (statistik 2012). I området finns det: 156 hyresrätter, 52 bostadsrätter och 648 äganderätter. 18

67 Bebyggelsen i Öjaby har utvecklats längs med bygatorna i flera sekler. Den äldre bebyggelsesammansättningen med gården och ägor kan fortfarande märkas. Genom åren har samhällets förtätats och byggts ut till en tätt sammanhållen bebyggelsestruktur. Fritidshusbebyggelse i Öjaby tillkom längs med stränder under folkhemstidens era på tal. På och 60-tal byggdes de första större villabebyggelse områdena. Intill planområdet finns villaområden från och 1970-talet. På och 1990-talet uppfördes det några flerfamiljshus. På och 2000-talet tillkom mycket av den permanenta bebyggelsen på de tidigare fritidshustomterna längs med stranden, på t.ex. Hagudden och Dragåsen. Den nya villabebyggelsen längs med den böjda Ringblomsvägen byggdes mellan I dagsläget förekommer även ytterligare förtätningar i samhället med småhusbebyggelse och radhus. I planområdet finns några torp som fortfarande fungerar som fritidsbebyggelse/ föreningslokal och en fritidshusfastighet som blivit permanentboende. Öjaby Hembygdsgård är ett kulturhistoriskt värdefullt torp som ligger inom planområdet intill Öjabyvägen och villabebyggelsen. Hembygdsföreningen arrenderar fastigheten av Växjö kommun. Öjaby scoutkår har en stuga vid Fritslund. Det finns en mindre hästgård utan boningshus intill travbanan. Ett kompletterande markområde arrenderas intill hästgården. Väster av travbanan ligger torpet Norrby på en större fastighet. Offentlig och kommersiell service Det finns inte några matbutiker i Öjaby. Det finns många olika verksamheter i Öjaby, några exempel är Öjaby Herrgård med restaurang och logi, Munges Bageri och Café, Öjaby Elteknik, Öjaby VVS-service och Öjaby kontorsservice AB. Köpcentrumet Samarkand ligger 6 km från planområdet med ett rikt utbud av affärer och en stor livsmedelsaffär. Även I11 området med bland annat byggvaruhus, elektronikaffärer och en stor livsmedelsaffär finns 6 km bort. I den strategiska planen för stadens utveckling utgör Samarkand och Arenastadsområdet en av noderna i staden. Det finns aktiva föreningar i planområdet. Öjaby hembygdsförening med hembygdsgården beläget i ett torp norr om villabebyggelsen har en aktiv kalender och har gett ut många böcker om socken. Öjaby scoutkår använder mark och vatten runt omkring Fritslund. Naturskyddsföreningen organiserar undervisning (Öjaby skolskog) i den kuperade delen av tallskogen i södra delen av planområdet. Öjaby kyrka med församlingshem har flera olika aktiviteter. Det planerade bostadsområdet tillhör upptagningsområde för vårdcentral Strandbjörket. En ny vårdcentral planeras i den första etappen av Bäckaslövsområdet vid Södra järnvägsgatan/söderleden. Skola och förskola Förskolorna i Öjaby är Lindö förskola, Öjaby förskola och Vårbacka förskola. Öjaby skola har förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem och ligger på Öjabyvägen, dryg 1 km från det tilltänkta bostadsområdet. Högstadieskolan Bergundaskolan ligger ca 5 kilometer från planområdet. En ny skola och förskola för 900 elever planeras i Bredvik, intill Bergundaskolan och kommer att ersätta den senare. 19

68 Planerat bostadsområde Väjxö fria fordonsgymnasium Vårbacka förskola Lindö förskola Öjaby förskola Öjaby skola Figur 22. Skolor och förskolor i Öjaby 3.6 Trafik Gång- och cykelvägar Det finns bra gång- och cykelvägar i planområdet. Helgövägen, en grusväg som går norrut mot Lunnaby. Det kommunala huvudcykeltrafiknätet går på Öjabyvägen fram till Växjö flygplats. Markerad cykelväg finns på Öjaby vägen från Lunnaby vägen, till Bergkvara och vidare in till staden. På villagatorna i Öjaby råder blandad trafik. Kollektivtrafik Länstrafikens stadslinjebuss 4 går mellan Öjaby och Högstorp. Ändhållplatsen i Öjaby ligger strax söder om planområdet på Lunnabyvägen. Biltrafik Öjabyvägen är den stora genomfartsvägen i Öjaby. Öjabyvägen, Helgövägen och Nylandavägen är gemensamhetsanläggningar norr om bebyggelsen i Öjaby och norr ut mot Helgö. Hela Öjabyvägen sköts i kommunal regi. En del av Nylandavägen är vägservitut för Helgö-Lunnaby vägsamfällighet. Inom planområdet på fastighet Öjaby 9:4 finns ett vägservitut från Helgövägen och en båtplats vid Planaviken till förmån för Öjaby 9:128. Tunga transporter Riksvägarna, det regionala stråket längs med väg 30 och det interregionala stråket längs med väg 25 är transportleder för farligt gods. Nylandavägen är ett riksintresse fram till flygplatsen. Flyg Flygplatsen norr om Öjaby byggdes i början av 70-talet och invigdes år Tidigare fungerade Uråsa militärflygplats som regionens civila flygfält för linjeflyget. När inrikesflyget ökade under 1960-talet påbörjades planerna på att förlägga en ny flygplats norr om Öjaby. Det har ända sedan flygplatsens tillkomst 20

69 funnits planer på att förlägga lämplig verksamhetsmark i anslutning till flygplatsen. Flygplatsen är idag en internationell flygplats med avgångar till Stockholm-Arlanda och Stockholm-Bromma samt till ca 10 stycken utrikesdestinationer. Varje dag landar ungefär 10 flygplan, sammanlagt cirka flygplan per vecka. Växjö Småland Airport har planer på att utveckla sin verksamhet om det skulle uppstå möjligheter. Det finns inte några fastlagda planer i dagsläget och det är svårt att förutsäga när en utveckling är möjlig eller hur omfattande utvecklingen kommer att bli framöver. Riksintressepreciseringen från 2012 innehåller två olika scenarion för de närmaste åren. Första scenariot omfattar samma destinationer som nu men med en trafikökning på 51 %. Det andra scenariot utgår från ett ökat antal destinationer och en ökning av trafikmängden. 3.7 Teknisk försörjning Vatten och spillvatten Från fastigheterna runt Ringblomsvägen går ledningar genom Korkamossen och längs med Lunnabyvägen vidare genom Öjaby. En pump för spillvatten vid Hagudden anlades 2004 och därifrån går en tryckledning. Tryckledningen från Haguddevägen till Ringblomsvägen är nedgrävd med ledningsrätt. Inom fastigheten Öjaby 9:4 var den nya bebyggelsen planeras finns inga ledningar i dagsläget. Det finns ett servitut för vatten- och avloppsledningar till förmån för fastighet Öjaby 1:128. Ledningsrätt finns längs med Härlövsvägen och Nylandavägen mellan Öjaby och Helgö. VA-utredningen (2012) för den planerade bostadsbebyggelsen på fastighet Öjaby 9:4 visar att självfall är möjligt i stort sett i hela området förutom i den nordöstra delen av fastigheten. Pumpstationen bredvid Hagudden har kapacitet att ta emot spillvattnet från den planerade bebyggelsen efter mindre ombyggnation. Enligt de VA-utredningar som gjorts 2013 behöver huvudledningsnätet förstärkas och en ombyggnation av befintlig pumpstation i norra Öjaby är nödvändig eftersom det befintliga ledningsnätet inte klarar av ytterligare belastning. Vattenledningar finns till flygplatsen och till fastighet Terminalen 1. Spillvattenledningar går längs med Öjabyvägen, öster om Hembygdsgården, längs med Bergängsvägen, till pumpstation Bolet och sedan vidare längs med Öjabyvägen söder ut. Befintliga spill- och vattenledningar till verksamhetsområdet i norr behöver eventuellt förstärkas för att klara av den ökade belastningen. 21

70 Figur 23. Servitut 22

71 Dagvatten I dagsläget samlas dagvatten från Ringblomsvägen i Krokamossen Öjaby 9:46 och från villabebyggelsen i sänkan på fastighet Öjaby 28:1. Figur 24. Dagvatten Avfall och återvinning Återvinningsstation finns på Öjabyvägen vid badplatsen och vid Runvägen mot Räppe. Grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall m.m. lämnas närmast på Häringstorp återvinningscentral. Fjärrvärme/Fjärrkyla Fjärrvärme finns framdraget till Syrenvägen och Videvägen väster om Ringblomsvägens bebyggelseområde. Kapaciteten på de här ledningarna är lågt dimensionerade (dimensionen 28 mm, 35 mm). Det finns ingen fjärrvärme framdragen till Ringblomsvägen. Fjärrvärme är framdraget längs med Öjabyvägen fram till flygplatsen och till Terminalen 1. Ledningen har högre dimension (100 23

72 mm) och har kapacitet kvar till ca 100 villor. I ett senare skede måste en förstärkning av ledningarna längs med Storgatan göras för att trygga kapaciteten framöver för den delen av fjärrvärmenätet som går till Bergsnäs, Räppe, Bredvik och Öjaby. El/Tele Från kraftledningsstationen på Lunnabyvägen går högspänningsledningar i Ringblomsvägen till omfördelningsstationen på vändplatsen och där ifrån lågspänningsledningar. Lågspänningsledning går även längs med strandkanten till fritidsfastigheterna på Öjaby 9:4. Högspänningsledning går längs med Nylandavägen vidare till Helgö. Flygplatsen har två master, varav en används för radiokommunikation invid stationsbygganden. En mast med antenn för datatrafik finns vid flygplasten, öster om Nylandavägen vid fastighet Norrby 1:1. Figur 25. Högspänningsledning Figur 26. Master 24

73 3.8 Hälsa och säkerhet Förorenad mark Miljöfarlig verksamhet utgörs av verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall eller som kan störa omgivningen genom t.ex. buller eller fukt. Miljöfarlig verksamhet regleras i miljöbalken, 9 kapitlet. Strax norr om Ringblomsväg villabebyggelsen, vid grustäkten i Öjabyskogen har asfaltsverk funnits. Verksamheten var i drift under och 60-talet och lades ner Det bedöms vara stor till måttlig känslighet för mark och grundvatten och spridningsrisken bedöms vara stor då verksamheten legat på en grusås. Norr om fastighet Terminalen 1, vid flygplatsen, har en skjutbana bedrivits i ringa omfattning. Det bedöms finnas stora mängder bly i skjutvallen. Känslighet för mark och dess skyddsvärde samt spridningsförutsättningar bedöms vara måttliga. De båda förorenade Radon Längs med grusåsens utbredning går ett bälte utmarkerat som ett högriskområde för markradon. Grusåsar är mer genomsläppliga och därför bör halten kontrolleras så att bostadshusen får radonskydd. Riktlinjerna säger att bostäder bör placeras och utformas så att de inte påverkas av markradon. markerna är inventerade (nr och nr ) och har bedömts vara riskklass 3. Flygplatsen har hanterat stora mängder flygplans- och fordonsbränsle sedan verksamheten startade Spridningsrisken är stor på norra banområdet och måttlig vid terminalbyggnaden. Markkänsligheten bedöms vara måttlig. Områdets bedöms vara i riskklass 3. Figur 27. Förorenad mark Figur 28. Markradon 25

74 Buller Flygplatsens bullernivåer för flygplanens landning och uppstigning har beräknats i en bullerutredning utförd av WSP Akustik Influensområdet enligt riksintressepreciseringen går vid 70 dba markerat i blått på kartan nedan. Området för den planerade bostadsbebyggelsen ligger utanför influensområdet. Bullerberäkningarna för Växjö flygplats är utförda av WSP Akustik 2012 och visar ISO-linjer för riktvärdena 55 dba och 70 dba. Flygplatsens markverksamhet och Nylanda verksamhetsområde undersöktes i en bullerutredning inom planprogrammet som utfördes av Ramböll Sverige AB (bilaga 3). Figur 29. Flygbuller 55 dba och 70 dba (influensområde) 55 dba 70 dba Planområde 70 dba 55 dba Planområdets gräns (svart linje) Figur 30. Flygbuller 55 dba och 70 dba (influensområde och planområde) 26

75 Miljöfarlig verksamhet Växjö flygplats strax utanför planområdet är en miljöfarlig verksamhet pga. flygplanens utsläpp i luften och dess upphov till buller samt verksamhet på marken. Motorkörning av flygplan för varmkörning och motorkontroll orsakar också utsläpp och buller. Verksamheten innefattar bränslehantering och kemikaliehantering för t.ex. avisning av flygplan, tvätt av flygplan, halkbekämpning och rening av rullbanan. Brandövningsplats Småland Airport har en övningsplats för brandövningar ca 150 m från fastighetsgränsen/staketet. Det arrangeras två övningar per år. Bränslet i övningarna är flygbränsle jeta1 som är en typ av flygfotogen. Den rökutvecklingen som sker är begränsad då den inte får störa flygtrafiken. Småland Airport håller på att upprätta en åtgärdsplan för släckvattnet från brandövningarna. Figur 31. Flygplatsens brandövningsplats Farligt gods Riksvägarna är transportleder för farligt gods. Översvämningsrisk Översvämningar kan uppstå på grund av begränsad kapacitet på ledningsnätet och när det regnar häftigt under kort tid. Öjaby har ett underdimensionerat ledningsnät som har hög översvämningsrisk på vissa platser. I planområdet finns det översvämningsrisk längs med en stor del av Helgasjöns strand, det gäller Mellanmaden, Hagudden, Pellaviken, Kråkholmen, lågområdet på Karlsudd och Bolängsviken. 27

76 4. Programförslag Figur 32. Norra Öjaby - Planförslag 28

77 4.1 Bebyggelseområden Bostäder Enligt ÖP (Del Växjö stad) är den västra delen av utredningsområde (väster om fastigheten 9:4) inte lämpligt för bostadsbebyggelse på grund av flygbuller (en röd linje på illustration 33). Planförslaget ger stora möjligheter att anpassa kommande byggnationen efter terrängen. Särskild den planerade bostadsbebyggelsen i östra delen, vilkas tomtmarkgränser ska utgöra en ny strandskyddsgräns, bör anpassas till naturens befintliga förutsättningar. Den planerade bebyggelsen avses att bestå av ca 160 bostäder. Förslaget innehåller en blandning av boendeformer. Den föreslagna bebyggelsen håller sig huvudsakligen inom fastighetsgränsen 9:4 förutom västra delen som utökas något väster ut på kommunal mark. Figur 33. Planförslag - del bostäder På den mindre fastigheten (Öjaby 9:4, planområdets södra del) på höjden norr om Lunnabyvägen föreslås terränghus som sträcker sig tvärs höjdkurvorna. En naturvårdsplan med bland annat gallring bör göras. Området ansluts via både Lunnabyvägen och Rönnvägen. 29

78 En kompletterande geoteknisk undersökning bör göras av marken som ska bebyggas. En mätning av markradon bör utföras och om det framkommer att det finns höga värden ska de husen byggas med en radonsäker grundläggning. En illustrations planförslag som visar en möjlig utformning av bostadsområden på planområdet har utförts av SWECO (2013), och finns bifogat som bilaga 4 till detta planprogram. Skola och förskola Antal förskoleplatser och skolplatser i Öjaby kommer att behöva utökas. Planförslaget innebär att ca 40 förskoleplatser tillkommer i Öjaby, ca 56 skolplatser för F-6 för Öjaby skola samt ca 24 skolplatser för 7-9 i Bergundaskolan. Avståndet till Öjabyskolan är ca 1,7 km från den mest avlägsna delen av bostadsområdet och till Bergundaskolan ca 5 km. En ny förskola föreslås inom det kommande bebyggelseområdet i västra delen. Verksamhetsområde Den utmarkerade verksamhetsmarken i översiktsplanen (se figur 3) vid Nylandavägen, ca 54 ha, har samma utsträckning i detta planförslag. Närheten till flygplatsen gör området attraktivt för etablering. Enligt beskrivningen är området inte lämpligt för etablering av miljöfarlig verksamhet. Området planeras framförallt för logistikverksamhet eller annan verksamhet som har fördel i att lokaliseras sig i närheten av flygplatsen. Norr om flygplatsen är det föreslaget att placera en mindre del av verksamhetsmarken innanför riksintresset för Växjö flygplatsen för att få ett mer sammanhållet verksamhetsområde och utnyttja vägen mer effektivt. Bullerutredning Bullerutredningen avser bullernivåer vid det planerade bostadsområdet från en översiktlig simulering av det tilltänkta verksamhetsområdet och från flygplatsens befintliga markverksamhet. Utredningen visar att bullernivåerna inte överstiger 55 dba dagtid och att maxivärde inte överstiger 55 dba. Flygplatsens markverksamhet överstiger 40 dba på natten och det kommer att krävas vissa åtgärder. Det är viktigt att verksamheternas lastningsportar riktas bort från den planerade bostadsbebyggelsen i Öjaby. 4.2 Grönstruktur Biologiska och kulturella värden Ett grönområde från Helgövägen i nordvästlig riktning genom fastigheten 9:4 upp mot travbanan har hög bevarande värde och ska sparas. Även den värdefulla sumpskogen i sänkan på den norra delen av fastigheten 9:4 ska undantas från bebyggelse. I grönstrukturprogrammet är området utpekat som ett större naturoch kulturområde som ska utvecklas för rekreation och friluftsliv. Helgövägen är utsatt som ett grönt stråk i programmet. Det finns förslag att utveckla kopplingen Helgövägen mellan Öjaby, Helgö och över sundet till Kronobergs halvö med en gång- och cykelväg. 30

79 Befintliga fornlämningar (se figur 34) på platsen måste säkras och det nya området ska planläggas så att de kan inkluderas i de nya gröna stråken. Strandområdet ska vårdas för att bevara den fria passagen för djur och växter. Det är viktigt att den nya strandskyddslinjen i öster av planerade bebyggelsen anpassas till naturens befintliga förutsättningar. Figur 34. Fornlämningar inom planerade bostadsbebyggelse Det finns ett känsligt fågelliv på Karlsudd och därför bör grönstråket inte ledas ut dit. Fritid och rekreation Naturmarken i skogarna norr om Öjaby lämnas som naturmark för friluftsliv, rekreation, motion och naturvård. Enligt översiktsplanens strukturanalys har området norr om Öjaby potential att bli ett viktigt rekreationsområde i staden. Från Helgövägen upp mot travbanan finns ett småkuperat och blockigt område som är värdefullt för rekreation och friluftsliv och används flitigt av framförallt 31

80 barn för både lek och undervisning (A). Öjabyåsen och det karakteristiska landskapet kring den sparas och utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde i öst-västlig riktning genom den föreslagna bostadsbebyggelsen. Två gröna stråk med gångvägar föreslås finna i den planerade bostadsbebyggelsen som kopplingar mellan Helgövägen och mötesplatserna vid sjön (B1, B2). Den grusade Helgövägen föreslås bli gång- och cykelväg och utgör en del av grönstrukturstråket mot Helgö för att tillgängliggöra det rörliga friluftslivet (C). Stigen längs med stranden nedanför bostadsbebyggelsen föreslås utveckla till en mer tillgänglig och attraktivt område för boende och besökare i Öjaby (D). Landskapet på höjden i det minsta planerat bostadsområdet intill Lunnabyvägen föreslås lämna opåverkat så långt som det är möjligt (E). Kalhygget på fastighet Öjaby 28:1 norr om villabebyggelsen lämnas som naturmark, i första hand på grund av ljudnivåerna från flyget men även på grund av behovet av reservmark för framtida klimatpåverkan och dagvattenhantering (F). Grönstrukturprogram föreslår ett nytt grönt stråk i väster av planerade bostadsbebyggelsen. C B1 A B2 D F E Figur 35. Grönstruktur inom planområde 32

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Detaljplan för Del av Haganäs 3 (vid Älmhults vattentorn) Älmhult, Älmhults kommun S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Planprocessen Planförslaget har varit föremål för samråd från den 15 december 2016

Läs mer

Datum 2014-10-22 Dnr 2014BN0395 Dpl 214

Datum 2014-10-22 Dnr 2014BN0395 Dpl 214 Handläggare Anna Thyrvin Planarkitekt 0470-436 06 Laga Kraftbevis Datum 2014-10-22 Dnr 2014BN0395 Dpl 214 Byggnadsnämnden antog 2014-09-24 175 detaljplan för HANDELSMANNEN 1 m.fl., Västra mark, Växjö kommun

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum)

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Nya ägare till Sandsbro centrum vill utveckla området genom att bl.a. riva en del av befintlig byggnad och bygga ett nytt bostadshus. Mellan 20-25 nya lägenheter

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Utan synpunkter. Med synpunkter. Utlåtande. Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun. Dnr 2014BN0191 Dpl 214

Utan synpunkter. Med synpunkter. Utlåtande. Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun. Dnr 2014BN0191 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson 0470-436 21 Utlåtande Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun Dnr 2014BN0191 Dpl 214 Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från lägergård till bostadsändamål.

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Dnr: Samrådsredogörelse. Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Dnr: Samrådsredogörelse. Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. 2014-10-06 Dnr: 2013-0578-208 Samrådsredogörelse Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. 1(5) Planhandlingen består av -Fastighetsföteckning -Plankarta -Plan- och

Läs mer

Byggnadsnämnden antog 2011-09-21 165 Ändring av detaljplan för INGELSTAD 3:121, I INGELSTAD

Byggnadsnämnden antog 2011-09-21 165 Ändring av detaljplan för INGELSTAD 3:121, I INGELSTAD BYGGNADSNÄMNDEN LAGA KRAFTBEVIS Datum Dnr 2011-10-17 2011-BN0287 Byggnadsnämnden antog 2011-09-21 165 Ändring av detaljplan för INGELSTAD 3:121, I INGELSTAD Såvitt här fört diarium, har detta beslut inte

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

SAMRÅD T.O.M 2014-08-29

SAMRÅD T.O.M 2014-08-29 Detaljplan HANDELSMANNEN 1 M.FL., Västra Mark Växjö kommun Samrådshandling 2014-06-12 Dnr: 14BN0395 Stadsbyggnadskontoret SAMRÅD T.O.M 2014-08-29 Handläggare Anna Thyrvin 0470-436 06 Detaljplan/Beskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs Emma Nordstrand 0474 0474-470 68 emma.nordstrand@uppvidinge.se 2015-01-21 Dnr: 2014-0150 1(5) GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Moväntaområdet, Hult. Reviderad enligt Samhällsbyggnadsutskottet

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Moväntaområdet, Hult. Reviderad enligt Samhällsbyggnadsutskottet 2014-03-03 Rev.2014-03-12 Dnr 2013-0060-208 Samrådsredogörelse Reviderad enligt Samhällsbyggnadsutskottet 2014-03-12 Detaljplan för Moväntaområdet, Hult 1(9) Eksjö kommun, Jönköpings län Planhandlingen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling Detaljplan för del av Osby 194:1 Dnr 2014.ks2110 214 Osby tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött. Dnr 2014.ks2110 214

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DETALJPLAN PLANBESKRIVNING

DETALJPLAN PLANBESKRIVNING TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMRÅDSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i april 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Tillhörande detaljplan för del av

Tillhörande detaljplan för del av B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av H A L M S TA D 1 0 : 1, S p å r v ä e l b y t e FURET/SANNARP, HALMSTADS KOMMUN Plan E308 K Enkelt förfarande,

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD 1 (6) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD HASSELA KYRKBY 5:40 OCH 5:11 NORDANSTIGS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN UPPRÄTTAD MAJ 2013 AV PLAN- OCH BYGGENHETEN HANDLINGAR: - PLANBESKRIVNING - PLANKARTA

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Tillägg till detaljplan (335) för kontor inom Ledet 1:5 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (335) för kontor inom Ledet 1:5 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (335) för kontor inom Ledet 1:5 m fl Ale kommun, Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande 2013-05-29 Antagen 2013-06-19 Laga kraft 2013-xx-xx HANDLINGAR Följande

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning)

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-07 Samhällsbyggnadskontoret Stadsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) Dnr: 2015-02488-214 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck Alida Ottosson 0474-470 68 alida.ottosson@uppvidinge.se 9 2016-01-20 Dnr: Se nedan 1(1) Till Miljö- och byggnadsnämnden Återkallande av planuppdrag Ärenden: 3 planuppdrag Miljö- och byggnadsnämnden har

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer