Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6-2 0 0 7"

Transkript

1 EFFEKTIVITET KVALITET Å R S R E D O V I S N I N G

2 KVALITET Varaslättens Lagerhus Ett samverkansprojekt Ordförande Stefan Eksvärd Varaslättens Lagerhus är ett samverkansprojekt där handel till och från jordbruket styrs av lantbrukarens behov. Vi sätter medlemmen i centrum och har inga andra avsikter än att hålla prisnivån på lantbrukets insatsvaror så låga som möjligt och avräkningspriserna på det som jordbruket producerar så höga som möjligt. Vi har denna företagsform för att vi som medlemmar själva samfällt ska kunna påverka vår situation. Lagerhuset samarbetar vid inköp av produktionsmedel till jordbruket med andra företag i olika nätverk och vi lyckas bygga långsiktiga relationer med våra kunder eftersom vi envist eftersträvar kvalitet och effektivitet i allt vi gör. Samarbete är ett ledord. Äntligen är priset på spannmål på väg upp och med detta följer förmodligen en större prisfluktuation dels mellan olika spannmålsslag och dels över tid. Allt fler har råd att konsumera från världens spannmålslager som inte ökar också beroende på att energiproduktionen på åkermark ökar. Bara riktigt goda skördar i stora områden kan motverka ett högre spannmålspris. Varaslättens Lagerhus har valt att ha ett avräkningssystem för spannmål och andra grödor som är tydligt och rättvist. Föreningen behandlar alla sina medlemmar på ett seriöst sätt, vilket innebär att vi inte låter prisförändringar vid varje tidpunkt direkt slå igenom i ett avräkningspris eftersom lantbrukaren inte kan påverka affärerna i nästa led. Vi tillämpar samma princip både när priset går upp och när det går ner. Priset till lantbrukaren sätts utifrån ett genomsnittligt pris till slutkund och eventuella förändringar efter avräkningstidpunkt regleras med en mellan grödslagen differentierad efterlikvid. I år fanns inget behov av att ha olika efterlikvid eftersom de olika grödslagen bidrog lika till resultatet. Varaslättens Lagerhus är en stötdämpare för den enskilde medlemmens risker i odlingen. Förespråkarna för terminshandel, där man ska fördela prisrisker före skörd genom att teckna kontrakt på en speciell vara påstår att detta är ett nytt och bra sätt för jordbrukaren att säkra sitt pris. Att minska den enskildes risker det har vi gjort i över 75 år. Vår existens bygger på att minska och fördela medlemmarnas risker. Dessutom har vi lösningen på problemet som uppstår om man i odlingen inte lyckas ta fram den vara som man kontrakterat. Det kommer inte att bli lättare att förutse vilket pris på spannmål eller insatsvaror som marknaden sätter men det ska kännas tryggare att göra affärer med Varaslättens Lagerhus än med någon annan. Medlemstillströmningen fortsätter och föreningen har då vårt verksamhetsår slutar den 30/ medlemmar. Ett bevis för att vi har ett förtroende bland lantbrukarna för vårt företag och arbetssätt. Styrelsen för Varaslättens Lagerhus sätter oerhört stort värde på den arbetslust, ambition och kunskap som våra medarbetare troget år efter år tillför företaget och medlemmarna. Tack för ännu ett rekordår! Stefan Eksvärd Ordförande OMSÄTTNING Förnödenheter Spannmål Gödning Utsäde Växtskydd Olja Ö Ö v v r r i i R g g å t t g K r a v K o r n Oljeväxter Havre Vete BRUTTOVINST Förnödenheter Spannmål

3 EFFEKTIVITET Åter ett resultat i toppklass 2006/2007 Ännu en gång når vi ett resultat i toppklass. Omsättningen ökar med 26,0 mkr till 292,0 mkr och rörelseresultatet med 0,2 mkr till 12,4 mk. Resultatet efter finansnetto är dock 0,2 mkr lägre än förra året, till följd av ökade räntekostnader. Efter finansiella poster når vi ett resultat på 11,0 mkr. Efterlikviden för verksamhetsåret 2006/2007 uppgår till 9,5 mkr och är den största hittills i kronor, men omräknat i reella tal är den efterlikvid som utgick för verksamhetsåret 1993/1994 på 9,2 mkr större. Hur har vi nått detta resultat? Svaren är flera. Naturligtvis de faktiska, som att vi ökat vår omsättning i första hand på produktionsmedel som utsäde, gödsel och olja men även spannmål har ökat även om levererad volym är lägre. Orsaken är stigande priser som vi hoppas kommer att hålla i sig. Avskrivningarna uppgår sammanlagt till 5,1 mkr mot 6,9 mkr förra året. Åter ett starkt bokslut som alla medlemmar/delägare får ta del av och Varaslättens Lagerhus som företag fortsätter att stärka sin position som marknadsledare inom närområdet. Men det finns flera avgörande faktorer som mera tillhör den så kallade mjukvaran. Ett är förtroende som lätt kan styrkas genom att alla grödor som levererats till Varaslättens Lagerhus av skörd 2006 har varit på arealbaserade odlingskontrakt. Detta gör att vi i processen kan räkna fram och säkerställa volymer och kvaliteter som anpassas till våra kunder och som i slutändan leder till merbetalning. Genom detta arbetssätt och att vi behandlar alla våra leverantörer lika enligt förutbestämda kriterier i vår Skördeinformation skapar vi förtroende. Ett förtroende som utvecklas åt båda håll. Att alla behandlas lika är en del av ägarformens plusvärden. Marknad och arbetssätt förändras med tiden och inför skörd 2007 har vi på grynhavre för första gången lanserat ett arealbaserat odlingskontrakt till ett fast grundpris. I det dagliga arbetet är det viktigt att följa marknaden och utifrån olika källor försöka bedöma det bästa tillfället för avslut. För det mesta lyckas vi bra ibland bättre. För oss är det självklart att veta vilka som är våra uppdragsgivare och utifrån detta vara det Nära företaget med hög nåbarhet, som med kunskap och entusiasm på olika sätt håller kontakten både med våra ägare/medlemmar och med våra kunder där vi försöker vara det naturliga alternativet för alla som efterfrågar kvalitet, effektivitet och säkerhet. Att vi lever upp till det VD Leif-Ove Gustafsson garanteras av de certifikat vi innehar som ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 och European Code of Good Trading Practice - GTP Att vara det Nära Företaget innebär att relationer skapas (social kompetens) och det är som vi tror och har erfarenhet av en av de viktigaste hörnstenarna i affärsdrivande företag som vill tjäna pengar. Vår siloanläggning i Vara är navet där vi årligen hanterar över ton spannmål, oljeväxter mm och kanske är det den mest välskötta spannmålsanläggningen, något som vi är stolta över. Den är också den viktigaste faktorn i vår ekonomi, det är kring siloverksamheten det kretsar. Invsteringar har höjt kvalitet och effektivitet i anläggningen, vilket gör att vi har en låg hanterings- och lagringskostnad och kan leverera säkra råvaror till våra kunder i förädlingsleden. Även om vi är små tror vi oss genom att skapa olika samarbetsformer med både mindre och större aktörer kunna dra nytta av vår spetskompetens. Vårt samarbete inom DLA Agro har gjort att vi haft konkurrenskraftiga priser och leveranssäkerhet på exempelvis gödsel till växtodlingen. De 36 delägarna i DLA Agro lokaliserade runt östersjön, stor som liten, har alla lika villkor. Sammantaget omsätter delägarna i DLA Agro ca 14 miljarder kronor och har medarbetare, vilket ger den stores styrka samtidigt som kreativiteten ute bland ägarna flödar och kommer alla tillgodo. Än en gång kommer ägarformens plusvärden och arbetssätt till sin rätt genom fler hjärnor och förtroende för varandra. Leif-Ove Gustafsson Verkställande direktör

4 NÄRA FÖRETAGET 43 år som lantbrukare styrelseledamot i 15 år Efter många år som lantbrukare och egenföretagare har jag nu överlåtit driften till vår dotter Malin. Min hustru och jag är glada och stolta över att Malin vill driva företaget vidare och med brinnande intresse och framtidstro bygga ut och förbättra det vi har skapat under mer än 43 år. Jag startade som lantbrukare 1964 på en arrendegård i Jung. Det var ett av de bästa skördeåren på mycket länge. Det är mycket fördelaktigt att få en bra start i sitt företag och jag hoppas Malin skall få uppleva det samma. Förutsättningarna ser i maj 2007 väldigt bra ut. En av de första åtgärderna jag gjorde som nystartad bonde var att söka medlemskap i Varaslättens Lagerhus. Det var ett lätt beslut då traditionen fanns på plats med min fader Holger som ordförande i föreningen. Vid starten köpte jag ca 100 grisar för uppfödning till slakt. Idag ett ganska litet antal, men svinhuset var inte så modernt det var att mocka och utfodra för hand och bära vassle i hink så det tog sin tid. Emellertid var lönekostnaderna inte så höga så jag kunde ha en anställd som jag övertog från den tidigare brukaren. För att öka omsättningen övergick jag sedan till smågrisproduktion. Vi hade under många år ett 60- tal suggor byggde jag sedan ett suggstall på Lagmanstorp och produktionen flyttades hem. Under 60, 70, 80-talen ökade skördarna med nya sorter och bättre odlingsbetingelser vilket resulterade i att Lagerhuset fick bygga ut. En större utbyggnad skedde var 10:e år. Under tiden ökades torkarnas kapacitet och mottagningarna byggdes ut. För egen del insåg jag tidigt nyttan av maskinsamarbete. Att öka arealunderlaget var nödvändigt om man ville använda stora och mera avancerade maskiner. I dagens läge har denna syn på modern lantbruksproduktion blivit allmänt vedertagen. Eivor och Sture Brättemark på trappan till mangårdsbyggnaden. Sture Brättemark med lång erfarenhet av grisproduktion. För Lagerhusets framtid tror jag det blir en utmaning att klara mottagning från dessa stora tröskor som tröskar 50 ton/timma och säkert ännu mera i framtiden. Jag tror att dagens duktiga välutbildade unga lantbrukare löser den logistiken. Då jag har haft det stora förtroendet att sitta i styrelsen sedan början av 90-talet är det en stor glädje att år efter år se Varaslättens Lagerhus utvecklas till det i branschen utan motstycke bästa medlemsföretaget i Sverige. Jag vill påstå att vi är prisledande på spannmål och förnödenheter och som bevis på detta har vi den stora tillströmningen av nya medlemmar som varje år söker medlemskap. Vi tar dessutom nya marknadsandelar inte bara i vårt kärnområde, Varaslätten, utan i hela Västra Götaland. Vid senaste styrelsemötet presenterades bokslut per den 30 april Ånyo ett rekordår som strör härliga tusenlappar över leverantörerna. Vi godkände också inträden av ett stort antal nya medlemmar inklusive Malin så traditionen lever vidare. Som ni alla vet har vi en tipp topp modern datoriserad anläggning som varje år står redo att ta emot vår spannmål. Men det finns ingen anläggning i världen som fungerar utan en bra personal. Utan motstycke har vi den bästa personal som gör en heroisk insats varje år! Tack för det! Då jag lämnar styrelsen vid stämman i augusti vill jag tacka för den tid som varit, kamratskapet i styrelsen har varit den absolut bästa man kan tänka sig. Vi har haft skojigt och trevligt varje möte och då är det lätt att diskutera och ta svåra beslut. Vi ses vid groparna i höst! Sture Brättemark

5 KONTROLL Samarbets- och företagspartners DLA Agro A.m.b.A. är det centrala bolaget i DLA Agro gruppen. Företaget är ett handelsföretag, som sysselsätter 45 medarbetare och under 2006 omsatte ca 4 miljarder svenska kronor. Sedan augusti 2005 är Varaslättens Lagerhus en av 18 svenska handelsföretag som tillsammans med danska, norska, finska och isländska företag samverkar i DLA Agro. Den sammanlagda omsättningen för ägargruppen 2006 var ca 14 miljarder svenska kronor och de huvudsakliga produktområdena är spannmål, foder och växtodlingsprodukter. DLA Agro gruppen sysselsätter ca medarbetare. I Baltic Agro Holding, som till lika delar ägs av Kemira GrowHow och DLA Agro, drivs handelsföretag i Estland, Lettland och Litauen. Inom gruppen finns också Vilomix A/S ett företag som främst sysslar med produktion och försäljning av vitamin- och mineralblandningar, där också svenska Kvarnbyfoder Holding AB ingår. Inom DLA Agro gruppen är Östersjöregionen hemmamarknad och målsättningen är att utvidga aktiviteterna i detta strategiskt viktiga område. Föreningen Foder och Spannmål har till uppgift att som riksorganisation för företag i Sverige med kvarnrörelse eller tillverkning av foderblandningar samt handel med fodermedel, växtodlingsprodukter och andra branschprodukter, bedriva organiserad samverkan där så är lämpligt. Varaslättens Lagerhus är sedan lång tid medlem i föreningen som också som intressegrupp även har till uppgift att för enskild handel hävda medlemsföretagens gemensamma intressen gentemot myndigheter, organisationer och enskilda såväl inom som utom Sverige samt verka för en positiv utveckling av branschen som helhet. Verksamheten kan sammanfattas under rubrikerna: *Näringspolitisk bevakning *Information *Samverkan. Huvudkontoret i Fredricia Spannex AB är ett handelsföretag som verkar som grossist på uppdrag av aktieägarna, varav Varaslättens Lagerhus är en, oftast är ägarna också återförsäljare i dagligt tal Spannexgruppen. Spannex AB med säte i Vänersborg omsatte 2006 ca 64 miljoner kronor och har fyra medarbetare. De huvudsakliga produktområdena är handelsvaror som foder, mjölknäringar, mineraler, slicksten, vitaminpreparat, salter mm dessutom produkter för vallproduktion, bränslepellets och fisk. I Surte har företaget en spannmålssilo som hyrs ut, senast för lagring av bl.a. interventionsspannmål. Tidigare hade man en omfattande gödselhandel, vilken numera är införlivad i DLA Agro.

6 KVALITET Spannmål Vår handel med vegetabilier Den totalt sålda och levererade mängden under verksamhetsåret 2006/2007 uppgick till ton, en minskning med ton. Omsättningen steg däremot med några procent till 173 miljoner kronor, en följd av under året stigande priser. Invägningen av oljeväxter minskade med ton medan spannmål och övriga grödor ökade med ton. Sammanlagt vägdes in ton. Skördearbetet startade bra med fina väderförhållanden för att sedan slå om till regn och åter regn med påföljd att det började gro och därmed blev skördarna lägre och kvaliteten sämre. Genom att en bristsituation uppstod, inte bara i Sverige utan i hela Europa fanns det avsättning för alla kvaliteter och vi är, när vi nu går in i en ny säsong slutsålda. Ett av våra ledord är kvalitet och en av våra viktigare kunder är Frebaco Kvarn AB i Lidköping som vi jobbar tätt samman med, nedan följer vi råvaran i detta fall höstvete av sorten Olivin från lagringssilo i Vara till produktionssilo i Lidköping. Höstvete Olivin från Varaslättens Lagerhus till Frebaco Kvarn AB Visst kan man tycka att det inte är någon större skillnad på spannmålen, som tas emot jämfört med den spannmål, som efter hantering levereras till kvarn. Men skenet bedrar. Mycket har hänt under vägen fram till kunden. Redan vid inlagringen tas prover ut som analyseras på bakterier, mögelsporer, toxiner, eventuella bekämpningsmedel, tungmetaller mm. Naturligtvis gör vi också de normala kvalitetsanalyserna för sortering, därefter rensas och torkas spannmålen för att klara lagring och i de flesta fall anpassas varan efter ändamål och kund. Totalt kan Varaslättens Lagerhus i praktiken hantera och lagra ca ton även om den totala lagringskapaciteten är större. Under lagringen mäter vi kontinuerligt temperaturen, just temperaturen är en viktig kritisk kontrollpunkt. Innan leverans rensas sedan spannmålen om och i vissa Kvarnmästare Linus Berggren och mottagningsansvarige Fredrik Magnusson i samspråk med Per Wernebratt.

7 EFFEKTIVITET Spannmål Per Wernebratt vid ratten fall sker storlekssortering av exempelvis grynhavre och maltkorn. När vi levererar till Frebaco Kvarn AB görs en utlastningsorder, som utgör underlag för vilken vara och kvalitet som skall läggas ut i utlastningsfickorna. Ann-Sofie Svensson, som ansvarar för utlastningen har kunskap om var rätt vara är lagrad och verkställer utlastningen. Under tiden spannmålen körs ut får hon genom den automatiska provtagaren ett representativt prov för leveransen som analyseras så att kvaliteten stämmer med ordern. Därefter häftar hon samman analysen med viktnotan som skall följa med leveransen till Lidköping och Frebaco Kvarn AB. Nu tar transporten vid. Denna leverans sker med en av våra egna bilar med Per Wernebratt vid ratten. Väl framme vid utlastningen hämtar han dokumenten och nyckeln till aktuell ficka. När den välputsade bilen är på plats tar han snabbt av kapellet, öppnar sin ficka och lastar 38 ton på tio minuter. Lasten täcks och efter femton minuter, med dokumenten i tryggt förvar, drar det iväg mot Lidköping. Den moderna utlastningen gör att hämtning kan ske dygnet runt så Ann-Sofie behöver inte sitta och vänta på att en sen bil skall komma, ofta är det långväga transporter som lastar kvällstid. Efter en halvtimma är Per hos Frebaco Kvarn AB, väl känd som han är med personal och anläggning, så vet han direkt var han skall lossa. Innan han lossar lämnar han viktnota och analys till Fredrik Magnusson som ansvarar för mottagningen. Dessa dokument utgör sedan underlag för val av lagringsficka och leveransen behöver inte vägas, vilket innebär tidsbesparing. Frebaco Kvarn AB kan när som helst kontrollera så att vi följer instruktionerna i vårt ledningssystem och att våra utrustningar är kalibrerade så att man verkligen får rätt vara och rätt kvalitet enligt avtal och avrop. Sedan Fredrik gett klartecken tar det en halvtimma för Per att lossa lasten. Denna dag kommer också kvarnmästaren Linus Berggren ut för att växla några ord och diskutera lite om framtiden. Under tiden passar Per gropen i vilken han tippar så att den inte går tom och för också sin körjournal enligt instruktionerna i vår GTP certifiering och kontrollerar så att bilen är klar för nästa leverans. När lasten är lossad återvänder han för ett andra lass till Frebaco Kvarn AB som genom Ann-Sofies försorg ligger klart i utlastningsfickan i Vara. Ann-Sofie Svensson med leveransdokument.

8 NÄRA FÖRETAGET Växtodling Växtodling Verksamhetsåret 2006/2007 (1/5-30/4) inleddes med att vårbruket 2006 avslutades under maj medan vårbruket 2007 var klart redan i mitten av april. Detta har naturligtvis en positiv effekt på vår försäljning men inte för ty har vi också tagit marknadsandelar inom nästan alla områden. Att antalet medlemmar/delägare fortsätter öka har naturligtvis stor betydelse för vår utveckling. Vårt samarbete med våra partners i DLA Agro A.m.b.A.har burit frukt och vi har fått ökade konkurrensmöjligheter i bättre inköpspriser men mera viktigt är att vi kunnat tillgodose marknaden med rätt produkter på ett effektivt sätt. Hittills har detta i första hand gällt gödsel men från och med nästa växtodlingssäsong omfattar samarbetet även produkter för växtskydd. Vi kommer under hösten att utöka med en växtodlingssäljare/rådgivare för att bli ännu starkare och ännu bättre kunna svara upp mot kraven från Dig som lantbrukare och samarbetspartner. Chaufför Daniel Karlsson tillsammans med Lars Larsson, Höglunda Spannmål AB. Utsäde Under året sålde vi mer än ton spannmålsutsäde, oljeväxter och vallfröer. Ett rekord i vår försäljning av utsäde. Av detta producerade vi ca ton vårutsäde i vår egen anläggning i Tråvad och ca ton höstutsäde producerades för vår räkning av Höglunda Spannmål AB. Höglunda Spannmål AB drivs av Lena och Lars Larsson som på gården Höglunda utanför Lidköping investerat i en mycket fin och ändamålsenlig utsädesanläggning. Förutom höstutsäde och då vete tar man också fram ca 400 ton vårutsäde. Gemensamt packar vi 85 % i storsäck och så mycket som möjligt samlastas för att levereras direkt ut till våra kunder. Vissa sorter av spann- Stefan Kullander, Hellebergs Egendom, en av våra duktiga utsädesodlare. Lars Larsson och Leif-Ove Gustafsson provar vår nya storsäck för utsäde.

9 KONTROLL Växtodling målsutsäde och fröer köper vi in för att komplettera sortimentet. På gården Höglunda som man köpte 1982 bedriver man växtodling och mellan % av de 185 hektaren åkermark höstsås varje år, så mycket som möjligt är naturligtvis utsädesodling. Vi har också ett väl utvecklat samarbete inom hela växtodlingen med gödsel, växtskyddsmedel och fungerar lite som bollplank genom våra växtodlingssäljare. Höglunda Spannmål AB är därmed också en producent som i processen är med från början. En riktigt varm sommardag den 11 juni besöker vi Höglunda Spannmål AB och träffar Lars Larsson som just förbereder sig för att ta emot dagens andra leverans av Olivin höstvete från en av våra duktiga utsädesodlare. Att vara utsädesodlare är ett grannlaga arbete som kräver kunskap och noggrannhet och inte minst intresse för att producera den bästa råvaran. Vi jobbar nära våra odlare för att så långt vi kan, medverka till att den skördade varan från fältet klarar de krav som ställs. I första skedet nu när lasset tippas tas prov på grobarhet och tusenkornvikt, därefter rensas spannmålen och lagras för att i början av augusti säckas upp för slutlig provtagning och leverans. För oss är det viktigt att vara med redan från början i den vidare processen fram till att som i detta fall grödan blir till slutprodukten spannmål som levereras till kvarn eller foderindustri, bioenergiföretag eller till något företag utanför Sverige i energi eller livsmedelskedjan. En av vår gödselspridare i aktion på Ingagården, Skarstad. Vår sprutförare Jörgen Andersson i arbete med sin spruta med luftassistans. Gödsel Ett rekordår för vår gödselförsäljning då vi sålde över ton. Planerade inköp och inlagring på Lagerhotell har gjort att vi klarat att leverera en större mängd än tidigare direkt ut på gård. Vi fick också tillgång till större kvantiteter tidigt på säsongen, vilket gjorde att vi fick en bra start som sedan höll i sig över säsongen. Våra inköp görs genom AgrowLine A/S som till lika delar ägs av DLA Agro A.m.b.A. och Kemira GrowHow OY som totalt handlar med ca ton gödsel, varav hälften säljs i Danmark och Sverige. Genom samarbetet inom DLA Agro A.m.b.A. (AgrowLine) har vi fått ett större produktutbud, högre leveranssäkerhet och bättre logistik. En effekt av löpande optimering från produktion till bonde. I Tråvad kan vi lagra in ca ton gödsel som bulkvara. En tredjedel av denna volym sprids med våra egna gödselspridare som lantbrukarna i närområdet lånar. Vi har tre bredalspridare med 24 m arbetsbredd och en hydraulburen för bl.a. övergödsling. Lundqvist & Son Ingagården Skarstad är en närboende som använder sig av denna möjlighet. För övrigt kan vi också lagra ton i storsäck men målsättningen är naturligtvis att leverera så mycket som möjligt direkt från terminal till gård. Växtskydd Omsättningen för ogräs, svamp och insektsmedel minskade med 700 tkr till tkr. En bidragande orsak var att behovet av svampbehand-

10 KVALITET Växtodling lingar i våra grödor var lägre än året innan, dessutom valde några av våra större kunder annan leverantör. Vi har sedan hösten 1999 haft ett väl utvecklat samarbetsavtal med tidigare Bayer AB numera Gullviks AB. Ett marknads och distributionskoncept som varit till gagn för båda parter. Växtskyddsförsäljningen är i hög grad kopplad till rådgivning och vi har ett femtiotal lantbrukare som mer intensivt träffas både på sal och i fält för gemensamt diskutera växtodlingsfrågor. Mestadels handlar det ändå om individuell rådgivning. Olja Vår försäljning av diesel och eldningsolja satte nytt rekord med en volym över m 3. Till det kan vi addera några hundra ton bränslepellets. I första hand är det leveranser av diesel till lantbruket som ökar. Vi har ett bra samarbete med Norsk Hydro och en välrenommerad distributör i Tommy Lennartsson Tanktransporter AB. Skador av minerare. Från vänster: Hemmasäljare Jan-Ove Ahlgren, VD Leif-Ove Gustafsson, Växtodlingssäljare Peter Larsson, hemmasäljare Anette Granat och växtodlingssäljare Mattias Dahlstrand. 10

11 EFFEKTIVITET Inlevererad spannmål Till Varaslättens Lagerhus har från år 1984 Inlevererats följande spannmål och oljeväxter per skördeår: År Spannmål Oljeväxter Totalt invägt ton ton ton Från år 2000 inkl. f.d. Biger Anderssons Spannmålshandel Fördelning i % av olika spannmålsslag Oljeväxter Korn Rågvete Ärtor Råg Krav Vete Havre Oljeväxter Korn Råg Havre Vete Rågvete Krav Ärtor 11

12 NÄRA FÖRETAGET Styrelse och revisorer Styrelsen Från vänster: Nils Engström, Ordf. Stefan Eksvärd, Bertil Jonsson, VD Leif-Ove Gustafsson, Sture Brättemark och Carl-Herman Hallqvist. Revisorer Från vänster: aukt. revisor Ove Larsson, revisor Ingrid Lewenstedt, ek.chef Gerth Malmevik, och revisor Magnus Andersson. 12

13 KONTROLL Styrelse och revisorer ORDINARIE LEDAMÖTER Mandattiden Utgår år ORDINARIE REVISORER Mandattiden Utgår år Ordförande Stefan Eksvärd Ekedals Egendom Grästorp Tel: Fax: Mobil: Magnus Andersson Vara Glädjen Vara Tel: Fax: Mobil: Sture Brättemark Long Lagmanstorp Vara Tel: Fax: Mobil: Ingrid Lewenstedt Baljereds Boställe Pl St.Levene Tel: Fax: Mobil: Bertil Jonsson Saleby Kållegården Lidköping Tel: Tel arbete: Fax: Fax arbete: Mobil: Auktoriserad Revisor Ove Larsson ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB Box Lidköping Tel: Fax: Nils Engström Älvgatan Lidköping Tel: Fax: Mobil: Carl-Herman Hallqvist Bossgården Häggesled Järpås Tel: Fax: Mobil: SUPPLEANTER Auktoriserad Revisor Anna Ehn ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB Box Lidköping Tel: Fax: Per-Anders Andersson Kantorp Helås Vara Tel: Arbete: Mobil: VD Leif-Ove Gustafsson Wennerbergsv. 14 A Lidköping Tel: Tel bostad: Fax: Mobil: Kjell Boström Sparlösa Kaptensgården Vara Tel.: Mobil:

14 KVALITET Förvaltningsrådet ORDINARIE LEDAMÖTER Mandattiden utgår Mandattiden utgår Ordförande Kjell Andersson Aplabo Malma Grästorp Tel: Mobil: Stefan Kullander Hellebergs Egendom Vara Tel: Fax: Mobil: Vice Ordförande Johan Eneström Rydaholms Egendom Vara Tel: Fax: Mobil: Per Larsson St.Attorp Vara Tel: Arbete: Fax: Mobil: Lennart Haglund St.Fårhaga Vedum Tel: Fax: Mobil: Magnus Karlsson Håberg Egendom Grästorp Tel: Fax: Mobil: Dan Larsson Skarstad Dönstorp Vara Tel: Mobil: Stefan Aldén Elisgården Vara Tel: Mobil: Ove Karlsson Hällum Brokvarn Järpås Tel: Fax: Mobil: Tore Torstensson Ledet Järpås Tel: Fax: Mats Bergman Korsgården Jung Kvänum Tel: Mobil: Göran Sahlberg Bystorp Jung KVÄNUM Tel.: Mobil: Christer Molin Emtunga Gård Vara Tel: Fax: Mobil:

15 EFFEKTIVITET Förvaltningsrådet SUPPLEANTER Mandattiden utgår Mandattiden utgår Lars Hammarén Saleby Kållegården Lidköping Tel: Mobil: Magnus Hyrenius Hyringa Gård Grästorp Tel: Mobil: Jan Hellemar Stommen Hällum Vara Tel: Mobil: Karl-Göran Karlsson Grossgården Vara Tel: Mobil: Michael Liedberg Ulfstorps Egendom Vara Tel: Fax: Ingemar Blomqvist Önum Marbäck Vara Tel.: Mobil: Per-Olof Andersson Naum Karstorp Vara Tel: Mobil: Anders Johansson Bya Gård Skarstad Vara Tel: Mobil: Förvaltningsrådet Från vänster: Ordf. Kjell Andersson, Anders Johansson, vice ordf. Johan Eneström, Per-Olof Andersson, Stefan Aldén, Christer Molin, Lennart Haglund, Tore Torstensson, Dan Larsson, Ove Karlsson, Magnus Karlsson och Stefan Kullander. 15

16 NÄRA FÖRETAGET Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning för föreningens 77:e verksamhetsår, Org nr Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor Koncernförhållande Föreningen innehade tidigare samtliga aktier i dotterbolaget Varaslättens Lagerhus AB, organisationsnummer , som tidigare bedrivit inlagring av spannmål i lokaler ägda av moderföreningen. Bolaget bedrev ingen verksamhet fram till att det likviderades i december Information om verksamheten Föreningen bedriver lagring, förädling och handel med spannmål, saluför produktionsmedel för lantbrukets växtodling som utsäde, gödsel, olja och växtskyddsmedel samt för animaliesektorn foder. Inom nämnda produktionsgrenar bedrivs en aktiv rådgivningsverksamhet. Till verksamheten hör en åkerirörelse omfattande tre större lastfordon. Varaslättens Lagerhus ek. för. är certifierad enligt ISO-standard för miljöledningssystem 14001:2004 och kvalitetsledningssystem 9001:2000. Med de HACCP principer som anbefalles i ett EG-direktiv som grund genomfördes en omcertifiering enligt GTP, utgåva 2005 (Good Trading Practice) eller fritt översatt God europeisk handelssed. Vårt ledningssystem, uppbyggt på de certifikat vi har, är till stor hjälp i processen att, hantera, förädla och transportera våra produkter men också för vår kundbearbetning och marknadsföring mot våra medlemmar/ ägare (producentled) som mot i förädlingskedjan framförvarande led som industrikunder, export m.fl. Varaslättens Lagerhus ägs av lantbrukare. Under de senaste 5 åren har i genomsnitt per år ca 80 nya medlemmar/delägare ansökt om medlemskap. Vi äger 10 % av aktierna i Spannex AB som är ett fristående företag som sysslar med bl.a. handel med kompletterande handelsvaror till lantbruksmarknaden via återförsäljare och foder till fiskuppfödare. I Spannex AB har vi en styrelsepost. Varaslättens Lagerhus är också delägare i DLA Agro A.M.B.A. med en mindre aktiepost. Vi har där också styrelserepresentation. Vidare är vi delägare i Baltic Agro Holding A/S som tillsammans med Kemira GrowHow till lika delar äger A/S Kemira GrowHow i Estland, SIA Kemira GrowHow i Lettland och UAB Kemira GrowHow i Litauen. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Vårt program för Kvalitet och effektivitet med målet att i första hand öka våra marknadsandelar på såväl lantbruksmarknaden som på avsalumarknaden för spannmål, baljväxter och oljeväxter fortsätter med lyckat resultat. Detta gäller också de KRAV märkta produkterna. Totalt uppgår spannmålsinköpen till ca ton och försäljningen till ca ton. All spannmål som inte överlagras för kunds räkning är såld. En vädermässigt besvärlig skörd gjorde att skördarna blev lägre än förväntat och vi klarade hantering och lagring inom egna resurser. Till kommande skörd demonteras två gamla torkar och två nya installeras, investeringskostnad 3 miljoner kronor. Investeringarna under året har varit mindre och uppgått till kronor. På lantbruksmarknaden har insatsvarorna ökat kraftigt och försäljningsrekord har satts för såväl utsäde 16

17 KONTROLL Förvaltningsberättelse Flerårsjämförelse Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag. 2006/ / / / /03 Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % 20,4 21,4 18,7 18,1 16,7 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 gödsel som olja. Samarbetet inom DLA Agro A. M.B.A. som är ett inköpsbolag, där vi blev delägare 1/9 2005, med en omsättning på ca 3,0 miljarder SEK är till stor nytta. Bolaget ägs av 32 företag inom östersjöområdet och är för oss en viktig partner i inköpsarbetet av växtodlingsprodukter. Den samlade omsättningen för ägargruppen beräknas för 2007 uppgå till ca 16,0 miljarder SEK. Alla DLA Agro:s ägare, stor som liten, har samma villkor, rättigheter och skyldigheter. Anledningen till att vi blev delägare/medlemmar var att skaffa oss större inköpsstyrka och därmed bättre förhandlingsposition mot de allt större och färre producenterna av produktionsmedel till jordbruket och för att säkerställa leveranser till våra delägare/medlemmar. Miljöpåverkan Föreningen bedriver anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet är enligt förordningen om kemiska produkter. Dessutom finns dispens om tillstånd för föreningens pannanläggning. Kontroller utförs enligt miljöledningssystem ISO 14001:2004 och efter särskilt uppgjort schema. Arbetet pågår med ansökan om att begära tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Framtida utveckling - kvalitet och effektivitet Varaslättens Lagerhus är inom spannmål och handel med produktionsmedel för växtodling en betydande aktör inom vårt geografiska verksamhetsområde. Vi räknar med att fortsätta öka omsättning och marknadsandelar i produktionsledet, därmed når vi större volymer av spannmål, oljeväxter, ärter mm med rätt kvalitet som vi processar och säljer vidare till våra kunder i förädlingsledet. Tillväxt, kvalitet och effektivitet stärker betalningsförmågan till våra leverantörer/ delägare. Ett arbete pågår där vi ser över möjligheterna att bli leverantör av energi för leverans ut på fjärrvärmenätet. Vi samverkar också med flera aktörer med att aktivt söka nya marknader utanför landets gränser. En del i detta är samverkan i DLA Agro A.M.B.A. och engagemang i Baltic Agro Holding för att stärka våra inköpsaktiviteter och förbättra våra försäljnings- och speditionsmöjligheter. Åtgärderna är nödvändiga med den koncentration som pågår genom samgående och företagsförvärv bland de stora dominerande företagen inom lantbruksnäringen. Vårt sätt att överleva är att vara det nära företaget, ha den sociala kompetensen och alltid vara närvarande och nåbara. Detta kopplat till tillväxt, kvalitet, effektivitet, noggrannhet och hög ambitionsförmåga skall även fortsättningsvis göra oss till den naturliga partnern för våra ägare/medlemmar och våra kunder. 17

18 KVALITET Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst 581 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så: att till reservfonden avsätts 504 att i ny räkning överförs Resultat och ställning Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter Vinst efter finansiella intäkter och kostnader OMSÄTTNING 2000 Förnödenheter Spannmål 0 Gödning 1993/ /95 Utsäde Växtskydd 1995/96 Olja 1996/97 Ö Ö v v r r i i R g g å t t g 1997/98 K r a v K o r n 1998/99 Oljeväxter 1999/2000 Havre 2000/ / /03 Vete 2003/ / / /07 BRUTTOVINST Förnödenheter Spannmål Gödning Ö v r i g t Ö v r i R K r a Utsäde Växt- g å skydd Olja t g v Korn Oljeväxter Havre Vete 18

19 EFFEKTIVITET Resultaträkning Rörelsens intäkter m m Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Efterlikvid Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst Omsättning tkr /01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 19

20 NÄRA FÖRETAGET Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner, inventarier och siloanläggning Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar 95 - Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Investeringar / / / / / / /06 20

21 KONTROLL Balansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital 13 Bundet eget kapital Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder - 80 Övriga kortfristiga skulder Skulder till medlemmar Efterlikvid Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Efterlikvid Soliditet 35,0% 30,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 0 0,0% 1996/ / / / / / / / / / /07 21

22 KVALITET Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning (-) minskning (+) varulager Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i pågående nyanläggning Likviderat dotterbolag Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i intressebolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning (+) minskning (-) av insatskapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

23 EFFEKTIVITET Tilläggsupplysningar Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella och anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande procentsatser: % Markanläggning 3,75-5 Byggnader 2-5 Siloanläggning 4 Maskiner & inventarier 12,5-20 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på - den löpande verksamheten, - investeringsverksamheten och - finansieringsverksamheten. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 23

24 NÄRA FÖRETAGET Tilläggsupplysningar Not 2 Arvoden och kostnadsersättningar till revisor Revisionsuppdrag Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 5 5 Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktören 515 tkr (530 tkr)) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Med verkställande direktören har avtal träffats om uppsägningstid uppgående till 12 månader vid uppsägning från företagets sida. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 2006/ /06 Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män Styrelseledamöter % % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % % Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 6 % 6 % - varav långtidssjukfrånvaro 75 % 87 % Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Utdelning på andelar i intresseföretag Vinst vid likvidation av dotterbolag 6 - Nedskrivning på aktier i intresseföretag

25 KONTROLL Tilläggsupplysningar Not 5 Efterlikvid Styrelsen har beslutat att följande efterlikvid skall utgå för 2006/07 års leveranser till föreningen kr/dt Överföres till Kontant insatskapital utbetalas Spannmål med undantag av blandsäd 8,00 *1,00 7,00 Ärtor 8,00 *1,00 7,00 Oljeväxter med undantag av oljelin och teknisk raps 8,00 *1,00 7,00 * Dock högst 10 % av det fastställda insatsbeloppet. Not 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa Not 7 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärden Omsättning per anställd tkr /01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 25

26 KVALITET Tilläggsupplysningar Not 8 Maskiner, inventarier och siloanläggning Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 Andelar i koncernföretag Varaslättens Lagerhus AB % (Likviderat december 2006) Not 10 Andelar i intresseföretag Spannex AB Kvänumsbygdens Elkraft ek. för. 5 5 DLA Agro A.m.b.A Baltic Agro Holding Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Förutbetalda försäkringar Övriga poster Not 12 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till tkr (55.000tkr). 26

27 EFFEKTIVITET Tilläggsupplysningar Not 13 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital Belopp vid årets ingång Insatsamorteringar Utbetalda insatser Belopp vid årets utgång Bundna reserver Belopp vid årets ingång Avsättning till reservfond Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Avsättning till reservfond Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång Not 14 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa I obeskattade reserver ingår latent skatteskuld med tkr (5.562 tkr) Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Certifieringskostnader utsäde Uttagna avgifter Övriga poster Summa

28 NÄRA FÖRETAGET Tilläggsupplysningar Not 16 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Spärrade bankmedel Summa ställda säkerheter

29 KONTROLL Revisionsberättelse 29

30 KVALITET Verksamhetspolicy Verksamhetspolicy Försäljning av produktionsmedel och rådgivning till lantbrukets växtodling. Inköp, förädling och försäljning av spannmål för human, animalisk och industriell användning. Med fokus på medlemmar och kunder verkar vi för ekonomiska och hållbara lösningar. Vi ska ständigt förbättra, värna om och utveckla den agrara sektorn. Lagar och förordningar följs. I vår strävan arbetar vi ständigt mot att minska vår miljöpåverkan genom att optimera våra transporter och minska våra utsläpp till luft och mark. Öppenhet och närhet kännetecknar vår verksamhet. Affärsidé Varaslättens Lagerhus arbetar för att skapa bästa utbyte av medlemmarnas/ägarnas ekonomiska intresse och engagemang som leverantörer, kunder och ägare till företaget. Vi ska marknadsföra förnödenheter av hög kvalitet för lantbrukarnas växtodling och gemensamt producera för marknaden attraktiva produkter. Dessutom skall vi bearbeta alternativa marknader där våra produkter och kunnande har en naturlig plats. Vi skall bibehålla och utveckla professionell marknadsföring tillsammans med bästa inköp/ säljteknik och förmåga att bearbeta nya marknader. Vi skall ha bred och djup kompetens på alla nivåer i företaget. Vi skall genom allas personliga engagemang aktivt verka för att våra mål nås. Visa respekt och ansvarskänsla för varandra och för dem vi verkar för, vår omgivning, miljö och framtid. Lagerhusets miljöåtagande Varaslättens Lagerhus är ISO-certifierat enligt 9001:2000 för kvalitet och 14001:2004 för miljö. Sedan våren 2005 är Lagerhuset även certifierat enligt GTP (Good trading practice). Grunden till att bli certifierad är en väluttalat och beskriven policy. Lagerhusets miljöåtagande i verksamhetspolicyn är i sammanfattning följande: - Lagar och förordningar följs - I vår strävan arbetar vi ständigt mot att minska vår miljöpåverkan genom att optimera våra transporter och minska våra utsläpp till luft och mark. Varje år sätts miljömål och Lagerhuset har fastlagt nya miljömål utifrån företagets betydande miljöaspekter för det kommande året. - Optimera våra transporter för att minimera tomkörning - Effektivisera vår elanvändning. - Minimera risken för dammspridning till omgivningen. Arbetsmiljöpolicy Vi strävar efter att utföra ett kvalificerat och effektivt arbete till en låg kostnad. En förutsättning för detta är att personalen trivs. Trivsel innebär för oss en god, trivsam och hälsosam arbetsmiljö, där vi ständigt arbetar för att undvika ohälsa, arbetsskador och olycksfall. I det dagliga arbetet skall varje medarbetare visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Vi skall skapa och upprätthålla goda relationer och verka för att alla utvecklas i arbetet och att var och en själv ska kunna påverka sin arbetssituation. Förändringar av arbetsrutiner, teknik, lokaler mm skall fortlöpande vara ett steg mot bättre arbetsmiljö. Det ankommer på var och en, att inte bara följa instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på och rapportera risker och hot som kan uppkomma som påverkar god arbetsmiljö. Den lagstiftning som utgör regelverket för arbetsmiljöarbetet är arbetsmiljölagen, arbets- miljöförordningen samt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. 30

ÅRSREDOVISNING 2012-2013

ÅRSREDOVISNING 2012-2013 ÅRSREDOVISNING 2012-2013 Varaslättens Lagerhus Enkelt & Seriöst Även verksamhetsåret 2012/13 blev ett rekordår för Varaslättens Lagerhus. Vi handlade med knappt 200 tusen ton spannmål och tog emot hela

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-2015

ÅRSREDOVISNING 2014-2015 ÅRSREDOVISNING 2014 - Varaslättens Lagerhus Enkelt & Seriöst Årets skörd var en av de största på många år vilket också lade grunden till årets spannmålsförsäljning som slutade på nästan 250 000 ton spannmål.

Läs mer

Medeltalet anställda 28 25 25 30 32 Omsättning per anställd (Mkr) 16,7 18,7 15,1 8,5 7,4 Antal medlemmar 576 634 711 718 725

Medeltalet anställda 28 25 25 30 32 Omsättning per anställd (Mkr) 16,7 18,7 15,1 8,5 7,4 Antal medlemmar 576 634 711 718 725 å r s r e d o v i s n i n g 2009 K a l l e l s e Medlemmarna i Kristianstadsortens Lagerhusförening ek. för. hälsas välkomna till ordinarie föreningsstämma med efterföljande middag (OBS! Anmälan), som

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 012

å r s r e d o v i s n i n g 2 012 årsredovisning 2012 Kallelse Medlemmarna i Kristianstadsortens Lagerhusförening ek. för. hälsas välkomna till ordinarie föreningsstämma med efterföljande middag (OBS: föranmälan), som hålls på Hotel Åhus

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

2005; EN REDOVISNING 2 7 ÅRET I ORD OCH BILD 8 15 ÅRET I TAL OCH SIFFROR

2005; EN REDOVISNING 2 7 ÅRET I ORD OCH BILD 8 15 ÅRET I TAL OCH SIFFROR 2005; EN REDOVISNING 2 7 ÅRET I ORD OCH BILD 8 15 ÅRET I TAL OCH SIFFROR Ett bra år. Vi har lyckats driva våra tunga projekt framåt. Vd:n har ordet 2005 Energi på alla plan. Det ryms många verksamheter

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 1

2013 ÅRSREDOVISNING 1 2013 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2013 2012 2011 2010 2009 Nettoomsättning, tkr 166 228 155 231 139 580 125 966 126 581 Resultat efter finansiella poster, tkr 17 774 19

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2012 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2012 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING NATURKRAFT PÅ ÖSTERLEN Bilderna i årets årsredovisning är tagna en av de första dagarna i mars på Vårhallen utanför Simrishamn. De är ett exempel

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

Årsredovisning 2007. Foto: Nils Pihl

Årsredovisning 2007. Foto: Nils Pihl Årsredovisning 2007 Foto: Nils Pihl BJÄRE KRAFT-ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 Org nr 739400-0132 Styrelsen och verkställande direktören avger följande

Läs mer

Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning 2010 Dala Kraft AB Org nr 556132-9466 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

100 år sedan elen kom till Ulricehamn

100 år sedan elen kom till Ulricehamn ÅRSREDOVISNING 2006 100 år sedan elen kom till Ulricehamn Att lampor, diskmaskinen, kaffebryggaren, TV:n och datorn fungerar tar vi för givet idag. Men det är bara 100 år sedan den första elen kom till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

Årsredovisning 2013-2014

Årsredovisning 2013-2014 Årsredovisning 2013-2014 Falköpings Mejeri ekonomisk förening Org.nr. 767800-0238 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls i Folkets Park, Falköping, torsdagen den 4 december 2014 kl. 10.00 Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning

Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Affärsidé, mål och strategier Innehållsförteckning Affärsidé Gefleortens Mejeriförening skall med högsta eko nomiska utbyte, ta tillvara den av ägarna producerade råvaran och utifrån

Läs mer

Valea AB Göteborg Linköping Malmö Stockholm

Valea AB Göteborg Linköping Malmö Stockholm Årsrapport 2009 II A V S N I T T X X X X X X X X V A L E A 2 0 0 9 2 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 Marknad 4 Kunder 8 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse 15 Resultaträkning 17 Balansräkning

Läs mer

Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB. Årsredovisning 2011

Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB. Årsredovisning 2011 Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning VD har ordet... 4 Ordföranden har ordet... 6 Förvaltningsberättelse koncern och moderbolag... 7 Resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 1 VD kommentar 9 Balansräkningar, tillgångar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2008 28 april 2009 Värdet av dynamik Triona lägger nu ännu ett år bakom sig. Ett år där vi och ITbranschen i många stycken återigen har utvecklats vidare. Människans betydelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 KONCERNEN

ÅRSREDOVISNING 2008 KONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2008 KONCERNEN Dala Kraft AB Org nr 556132-9466 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer