PROTOKOLL 1(50) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Alerummet, kl 09:00-14:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1(50) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-12. Plats och tid Alerummet, kl 09:00-14:00"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(50) Plats och tid Alerummet, kl 09:00-14:00 Ledamöter Jan A Pressfeldt (AD), ordförande Christian Forsäng (M ) Fredrik Johansson (M) Catharina Eliasson (S) Ingvar Arvidsson (KD) Lars-Erik Carlbom (FP) Lennarth Nilsson (M) Sven Rydén (AD) Kerstin Grund (S) Sven Engdahl (V) Carlos Trischler (MP) 59-74, 77 Gunilla Hagman (S) 75-76, Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Maj Holmström (M) Lars-Erik Bengtsson (C) Gunilla Hagman (S) 59-74, 77 Seppo Tallheden (S) Carita Sandros, sektorchef Lisbeth Sjöström, sekreterare Sven Engdahl Kommunhuset, Alafors Underskrifter Paragrafer: Sekreterare: Lisbeth Sjöström Ordförande: Jan A. Pressfeldt Justerande: Sven Engdahl

2 PROTOKOLL 2(50) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, Alafors Lisbeth Sjöström

3 PROTOKOLL 3(50) Innehåll SBN 59 Extra ärende... 5 SBN 60 Indexjustering av sotningstaxa för år SBN 61 Avfallsplanen- bildande av avstämningsgrupp... 7 SBN 62 Motion om dagvattenavgiften I VA-taxan... 8 SBN 63 Information: Angående villkor i tillstånd enligt miljöbalken för avloppsreningsverket i Älvängen, Ale kommun... 9 SBN 64 Svar på anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 Miljöbalken - Fortsatt verksamhet för enduroslinga SBN 65 Nödinge 1:31 detaljplan för bostäder- Beslut om antagande SBN 66 Utby 1:103 - Beslut om granskning av detaljplan för bostäder SBN 67 Surte 4:96 Förfrågan om planläggning för bostäder- Beslut om planbesked SBN 68 Svenstorp 1:15, Älvängen, Ansökan om planbesked SBN 69 Förstudie Båstorp/Kattleberg - Beslut om godkännande SBN 70 Detaljplan för väg 1969, Ledetvägen - Beslut om samråd SBN 71 Ansökan om planbesked för bostäder inom fastigheterna Surte 62:1 och 1: SBN 72 Upphävande av Dpl 411 verksamhetsområde i Älvängen SBN 73 Information: Nödinge-Stommen 1:261 Planbesked för bostäder SBN 74 Bostadsanpassningsbidrag 2014/ SBN 75 Informationsärende: Förslag om trafiksäkerhetsarbete i Skepplanda... 41

4 PROTOKOLL 4(50) SBN 76 Avrapportering av pågående projekt SBN 77 Besprutad kommunal jordbruksmark SBN 78 Inriktningsdokument för SBN 79 Ordförande och Sektor informerar SBN 80 Delegationsbeslut SBN 81 Delgivningar SBN 82 Informationsärende- Attefallslagarna SBN 83 Informationsärende - Södra delen av Svenstorp Handel- och industriområde... 50

5 PROTOKOLL 5(50) SBN 59 SBN000001/12 Extra ärende Ordföranden Jan A. Pressfeldt föreslår samhällsbyggnadsnämnden att bifalla två extra ärenden. - Information om Attefallslagarna. - Information om södra delen av Svenstorp handels- och industriområde. BESLUT 1. beslutar bifalla ordförandens förslag.

6 PROTOKOLL 6(50) SBN 60 SBN000206/14 Indexjustering av sotningstaxa för år 2014 Sektor samhällsbyggnad har fått underlag från Alesotarna AB angående indexjustering av sotningstaxa. Uppgifterna är hämtade från Sveriges Skorstensmästares Riksförbund. Nuvarande timpris är 402,00 kronor. Sotningsindex är 1,08 %. Nytt timpris blir 406,34 kronor. Den nya taxan gäller t o m Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Bengt Wassenius daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. antar indexuppräkning av sotningstaxa med 1,08 % från nuvarande 402,00 kronor/timma till 406,34 kronor/timma. BESLUT 1. antar indexuppräkning av sotningstaxa med 1,08 % från nuvarande 402,00 kronor/timma till 406,34 kronor/timma.

7 PROTOKOLL 7(50) SBN 61 SBN000208/14 Avfallsplanen- bildande av avstämningsgrupp BESLUT 1. beslutar bilda en parlamentarisk grupp bestående av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott förstärkt med en representant för varje parti som ej är representerat i arbetsutskottet. Anmälan av representant ska ske senast

8 PROTOKOLL 8(50) SBN 62 SBN000072/14 Motion om dagvattenavgiften I VA-taxan Yttrande avseende motion om dagvattenavgiften i VA-taxan Motion har inkommit från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet avseende dagvattenavgift i VA-taxan. Motionsställarna föreslår att VA-taxan justeras så att den stimulerar till minskat dagvattenflöde. Inför taxerevisionen senare i höst görs en omarbetning av va-taxan. Ett viktigt incitament där är att man som fastighetsägare själv kan påverka sin egen anläggnings- och brukningsavgift. Den nya VA-taxan kommer att utformas så att den bygger på de anslutande dagvattenrörens storlek. Det finns då möjlighet att gå ner en dimension och välja att fördröja vattnet på den egna fastigheten genom ex magasin eller gröna tak och på så vis få en lägre avgift. Sektorn bedömer därmed att intentionerna i motionen kommer att omhändertas i kommande taxejusteringar. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Ann-Charlotte Svensson daterad Sektor Samhällsbyggnads beslutsförslag till 1. tillstyrker motionen Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden 1. avslår motionen då intentionerna är inarbetade i dagvattenstrategin. Tyrone Hansson ( ) avvaktar med sitt ställningstagande till samhällsbyggnadsnämnden. BESLUT 1. avslår motionen då intentionerna är inarbetade i dagvattenstrategin. Ärendet expedieras efter beslut till Kommunstyrelsen

9 PROTOKOLL 9(50) SBN 63 SBN000090/14 Information: Angående villkor i tillstånd enligt miljöbalken för avloppsreningsverket i Älvängen, Ale kommun VA- ingenjör Ann-Charlotte Svensson informerar om det pågående arbetet med korrespondens denna fråga. BESLUT 1. noterar informationen.

10 PROTOKOLL 10(50) SBN500229/14 SBN 64 Svar på anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 Miljöbalken - Fortsatt verksamhet för enduroslinga Sammanfattning Älvbygdens motorklubb (ÄMK) har skickat in anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken gällande fortsatt och utökad verksamhet på enduroslingan intill Svenska Kraftnäts ställverk på fastigheten Kilanda-Kullen 1:5 och på Sand & Grus AB Jehanders naturgrustäkt på fastigheten Ranneberg 2:8 i Kollanda. Bullermätning som visar att Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor klaras har bifogats anmälan. Anmälan skickades för yttrande till fastighetsägarna där enduroslingan är anlagd samt till lagfarna ägare för 16 fastigheter söder om Alingsåsvägen inom ca 1 km. Personer kopplade till fyra fastigheter har lämnat erinringar mot enduroslingan. Inga klagomål på klubbens verksamhet har inkommit och föreläggandena i tidigare beslut uppfylls. Verksamhet Miljö bedömer att verksamheten kan medges i nuvarande omfattning utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer under förutsättning att föreläggandet om försiktighetsmått i beslutet följs. Däremot bedömer Verksamhet Miljö att utökningen av träningstiden inte kan medges med hänsyn till närboende. Bakgrund har mottagit anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken (SFS 1998:808) från Älvbygdens motorklubb (ÄMK), org nr Anmälan avser fortsatt användning av enduroslingan intill ställverket på fastigheten Kilanda-Kullen 1:5 och på Sand & Grus AB Jehanders naturgrustäkt på fastigheten Ranneberg 2:8 i Kollanda, enligt verksamhetskod C, 30 kap 3 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. Nuvarande verksamheten får bedrivas som längst till och med Till anmälan har följande bilagor lämnats: - Översiktkarta med markering av området där slingan lagts - Brev med motivering till önskemål om utökad träningstid - Bullermätning från år 2009 utförd av SVEMO, Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet. Mätningen har gjorts på sju platser runt om tänkt placering av slingan på olika avstånd som varierar mellan ca 300 till ca m. Högsta uppmätt ljudnivå intill bostad är 51 dba.

11 PROTOKOLL 11(50) SBN 64 SBN500229/14 Kompletterande information gällande SVEMO:s nya regler för bullermätning lämnades av ÄMK De nya reglerna 2 meter/max gäller internationellt från år 2010 och innebär följande för enduro: Motorcykeln ställs på en markerad plats. Föraren ställer sig på motsatt sida från ljuddämparens placering. Ljudmätaren står vid 45 grader och 2 meter ifrån centrum på bakaxeln. Besiktningsmannen varvar upp cykeln på fullt varvtal under 1 till 2 sekunder. Motorcykeln får inte låta mera än 112 dba. Vid för hög ljudnivå mäter man enligt de gamla reglerna. Gränsen vid mätning enligt de gamla reglerna är 94 dba. Enduroslingans utbredning är mindre än den som anmäldes år 2009, eftersom ÄMK sedan inte längre kör på fastigheten Kilanda-Kullen 1:1 (motsvarar ca 2 km på en yta om ca 5 ha). Ytterligare en skillnad är att klubben fått tillstånd från Svenska Kraftnät att köra väster om ställverket på fastigheten Kilanda-Kullen 1:5 (motsvarar ca 600 m på en yta om ca 2 ha). Tidigare beslut Miljö- och byggnämnden beslutade , MBN 82/09, dnr 5036/09 att medge Älvbygdens motorklubb att bedriva verksamhet enligt prövningskod C under förutsättning att ett antal förelägganden om försiktighetsmått följs. Bygglov för enduroslingan beviljades av Miljö- och byggnämnden (MBN 139/09, dnr MBN1132/09). avslog i beslut , D 925/11, dnr /11, Älvbygdens motorklubbs anmälan om att få utöka träningstiderna på enduroslingan. Verksamhetsbeskrivning De nuvarande träningstiderna är helgfria tisdagar och torsdagar klockan 14:00 18:00 samt helgfria lördagar klockan 11:00 14:00 ojämna veckor, dock inte på påskafton, pingstafton eller midsommarafton. Träning pågår inte heller under veckorna med hänsyn till sommarsemester och inte under perioden 1 oktober till och med 1 november med hänsyn till älgjakt. Vid varje träningspass finns en träningsansvarig ÄMK-medlem som ansvarar för att träningstider hålls, att samtliga använder miljömatta i depån, att saneringsutrustning finns tillgängligt på plats, att kontinuerlig ljudmätning sker och att träningsjournal förs. Bensin får endast tankas på anvisad plats och miljömatta är obligatoriskt. En motorcykel drar ca 3 liter/timme. I genomsnitt kommer 15 motorcyklar att köra per träningstillfälle.

12 PROTOKOLL 12(50) SBN500229/14 SBN 64 Utökning av träningstider Enligt den nya anmälan vill klubben utöka träningstiderna på tisdagar och torsdagar till kl 14:00 19:00 med motiveringen att medlemmarna inte hinner träna när de arbetar till kl 16:30. ÄMK vill även få tillåtelse att köra alla lördagar som inte är röda dagar för att kunna starta en ungdomsverksamhet för endurosektionen. Miljöpolicy Endurosektionen inom ÄMK har en miljöpolicy som ska följas. Enligt miljöpolicyn tillåts endast medlemmar i ÄMK tillträde till slingan, endast besiktade, registrerade motorcyklar som bullertestas innan körning får användas, all service och bränslepåfyllning ska ske på miljömatta, allt avfall tas med efter träning, eventuella spill saneras och utrustning för detta ska alltid finnas i depåområdet vid träning, träningsansvarig ska se till att träningstider hålls och ÄKM kommer kontinuerligt jobba för att minimera påverkan på grannar och miljön. Tillsyn Verksamhet Miljö utövar tillsyn på verksamheten. Senaste tillsynsbesöket ägde rum (dnr /13). Då konstaterades att föreläggandena i tidigare beslut följs och att egenkontrollen uppfyller kraven i förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Verksamhet Miljö genomförde en inspektion av verksamheten med uppföljande bullermätning Resultatet från bullermätningen visade att punkt 8 i föreläggandet uppfylls d v s att den maximala ljudnivån inte översteg 55 dba Fast intill bostäder för permanent boende och fritidshus (vid fasad). Lagar/rekommendationer Anmälan av enduroslingan är gjord i enlighet med 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, kod 92.30: Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. Enligt 26a samma förordning ska för bland annat koden tillsynsmyndigheten särskilt beakta de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och i varje enskilt fall pröva om verksamheten behöver tillståndsprövas. Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd (NFS 2004:16) om buller från motorsportbanor. Av dem framgår att verksamhetsutövaren bör utföra bullerberäkningar eller bullermätningar och att dessa bör utföras av en person som har tillräcklig kunskap. Som riktvärde anges att maximala ljudnivån under helgfri måndag till lördag kl inte bör överskrida 60 dba vid fasad på bostäder för permanent boende och fritidshus. För kväll kl är riktvärdet 55 dba. För friluftsområden är riktvärdena 55 db respektive 50 db vid nämnda tider. Vid nyanläggning bör riktvärdena innehållas med god marginal.

13 PROTOKOLL 13(50) SBN 64 SBN500229/14 Enligt Förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll som gäller för anmälningspliktiga verksamheter ska fördelningen av det organisatoriska ansvaret, rutiner för fortlöpande kontroll av utrustning, riskbedömningar och kemiska produkter finnas dokumenterat. Samråd/samverkan Anmälan skickades för yttrande till fastighetsägarna Svenska Kraftnät och Sand och Grus AB Jehander samt till lagfarna ägare för följande fastigheter söder om Alingsåsvägen inom ca 1 km: Järbo 1:4, Järbo 1:5, Järbo 1:7 och Järbo 1:8, Kilanda-Kullen 1:1 och Kilanda-Kullen 1:2, Ranneberg 1:9, Ranneberg 1:14, Ranneberg 1:15, Ranneberg 1:19 och Ranneberg 1:20, Sverket 1:2 (+1:4), Sverket 1:5 och Sverket 1:6 samt Vasebacken 1:2. Fyra fastighetsägare: Ranneberg 1:9, Ranneberg 1:15, Sverket 1:2 och 1:4, Sverket 1:6 har skriftligen meddelat att de inte har något att erinra mot verksamheten. Åtta fastighetsägare har inte svarat. Negativa yttranden har inkommit från Järbo 1:4, Järbo 1:7, Järbo 1:8, och Vasebacken 1:2.. Svenska Kraftnäts är positiva förutsatt att banan förläggs minst 20 meter från stolpe eller stag, att slitage på marken åtgärdas så att inte deras marklinor kommer i dagern, att marken under ledningen inte höjs eller fylls ut, att de kontaktas om läktare planeras eller om skador på stag, stolpar, marklinor eller liknande uppkommer. Jehander har meddelat att slingan i framtiden kan behöva flyttas i och med kommande täktverksamhet. Bolaget har lämnat in ny ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet och prövning pågår för närvarande. Järbo 1:4,, Järbo 1:7 och Vasebacken 1:2, har skickat in ett gemensamt yttrande: de motsätter sig all tränings- och tävlingsverksamhet med samtliga typer av motorfordon på enduroslingan och i grustäkten helt och hållet på lördagar och söndagar samt på vardagar efter kl 17:00. Området behöver fredas från bullerstörningar då industrin har stängt för dagen. Friluftsvärde, naturvärde och friskvård och den tysta miljön bör ha högre prioritet än miljöfarlig verksamhet, vilket motorbanor anges tillhöra. Järbo 1:4, har lämnat kompletterande synpunkter angående enduroslingans utbredning: de anser att ytan i den nya anmälan är avsevärt mycket större än tidigare och att den önskade utökningen av tiden ska medföra att fastighetsägare inom en radie på 2-3 km ska få lämna synpunkter. De anser även att ÄMK bör upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för verksamheten samt att nya ljudmätningar bör utföras vid samtliga bostadshus på en radie av 1,5 km från enduroslingan.

14 PROTOKOLL 14(50) SBN 64 SBN500229/14 Järbo 1:8, motsätter sig all utökning av förlängda, ändrade och/eller utökade träningstider på enduroslingan. De känner sig mycket störda när träning bedrivs på slingan. De vill ha en tyst orörd omgivning och vill inte ha sin livsstil förstörd tre gånger i veckan året runt. De anser att slingan är störande för djurlivet och folk som vistas i området för ridning, rekreation, promenader mm. Verksamhet Miljös bedömning/motivering I samband med handläggningen av anmälan år 2009 gjordes en omfattande utredning av verksamhetens miljöpåverkan i förhållande till miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Verksamhet Miljö bedömer att någon ny utredning inte behövs, eftersom den nya anmälan omfattar fortsatt verksamhet som redan bedrivits utan klagomål under fem år. Uppföljande bullermätning år 2011 visade också att ljudnivåerna inte överskrids. När det gäller enduroslingans påverkan på växt- och djurlivet i området, visar den senaste forskningen att motorbanor på sandmark kan fungera som refuger för biologisk mångfald och därmed gynna konkurrenssvaga arter. Verksamhet Miljö bedömer att utökningen av träningstider till alla lördagar som inte är röda dagar inte kan medges med hänsyn till boende i området och att enduroslingan ligger inom ett förhållandevis tyst område. Verksamhet Miljö bedömer att utökningen av träningstiderna på tisdagar och torsdagar med en timme till kl 14:00 19:00 inte heller kan medges med hänsyn till boende i området. På grund av pågående tillståndsprövning av Sand och Grus AB Jehanders täkttillstånd bedömer Verksamhet Miljö att verksamheten på enduroslingan ska tidsbegränsas till maximalt fem år och som längst till och med Om verksamhet önskas bedrivas efter detta datum ska ny anmälan lämnas in minst sex veckor innan. Den pågående verksamheten får bedrivas som längst till och med För att verksamheten ska kunna bedrivas utan avbrott efter detta datum, bedömer Verksamhet Miljö att beslutet ska fattas med stöd av 26 kap 26 miljöbalken, som innebär att beslutet ska gälla omedelbart, även om det överklagas. Verksamhet Miljö bedömer sammanfattningsvis att verksamheten kan tillåtas enligt vad som gäller för närvarande utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer under förutsättning att föreläggandet om försiktighetsmått i beslutet följs. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Marie Lindström daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till

15 PROTOKOLL 15(50) SBN 64 SBN500229/14 meddelar med stöd av 26 kap 9 miljöbalken följande föreläggande avseende Älvbygdens motorklubbs (ÄMK), org nr , permanenta träningsbana för motorfordon på fastigheterna Kilanda-Kullen 1:5 och Ranneberg 2:8 i Ale kommun enligt verksamhetskod C: 1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som framgår i anmälan eller vad sökanden åtagit sig, dock med undantag av nedanstående förelägganden. Om ändring sker ska ÄMK kontakta Sektor Samhällsbyggnad, Verksamhet Miljö. 2. Verksamheten får bedrivas som längst till och med under förutsättning att markägarna ger sitt tillstånd. Om verksamhet önskas bedrivas efter detta datum ska ny anmälan lämnas in minst sex veckor innan. 3. Slingan får inte läggas närmre Burhultsvägen än 20 meter. 4. Svenska Kraftnäts yttrande som bifogades anmälan 2009 ska följas. 5. Körning på slingan får bedrivas på helgfria tisdagar och torsdagar klockan 14:00 18:00 samt helgfria lördagar klockan 11:00 14:00 ojämna veckor, dock inte på påskafton, pingstafton eller midsommarafton. 6. Körning får inte ske under veckorna (sommarsemester) och inte mellan 1 oktober och 1 november (älgjakt). 7. Motorcyklar som förs fram på slingan får inte ge upphov till en maximal ljudnivå överstigande 112 dba mätt enligt 2 meter/max -reglerna från år 2010 eller 94 dba mätt enligt Svenska Motorcykel - & Snöskoterförbundets (SVEMO) gamla regler. De ska också finnas med på SVEMOs förteckning över godkända enduro/trial motorcyklar. 8. Körning på slingan får inte ge upphov till en maximal ljudnivå överstigande 55 dba Fast intill bostäder för permanent boende och fritidshus (vid fasad). 9. Information om verksamheten, körtider, förbud mot körning övrig tid och telefonnummer till Älvbygdens motorklubb som kan ringas om olovlig körning skulle uppmärksammas eller vid upplevd störning ska finnas uppsatt vid infart till slingan. 10. Spill av petroleumprodukter ska omedelbart tas omhand som farligt avfall. Nödvändig utrustning för detta ska finnas på plats vid varje träningstillfälle. 11. Inget avfall får lämnas kvar efter träningstillfällena 12. Beslutet ska gälla omedelbart, även om det överklagas.

16 PROTOKOLL 16(50) SBN 64 SBN500229/14 BESLUT meddelar med stöd av 26 kap 9 miljöbalken följande föreläggande avseende Älvbygdens motorklubbs (ÄMK), org nr , permanenta träningsbana för motorfordon på fastigheterna Kilanda-Kullen 1:5 och Ranneberg 2:8 i Ale kommun enligt verksamhetskod C: 1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som framgår i anmälan eller vad sökanden åtagit sig, dock med undantag av nedanstående förelägganden. Om ändring sker ska ÄMK kontakta Sektor Samhällsbyggnad, Verksamhet Miljö. 2. Verksamheten får bedrivas som längst till och med under förutsättning att markägarna ger sitt tillstånd. Om verksamhet önskas bedrivas efter detta datum ska ny anmälan lämnas in minst sex veckor innan. 3. Slingan får inte läggas närmre Burhultsvägen än 20 meter. 4. Svenska Kraftnäts yttrande som bifogades anmälan 2009 ska följas. 5. En enhetlig samhällsbyggnadsnämnd beslutar ändra denna punkt till: Körning på slingan får bedrivas på helgfria tisdagar och torsdagar klockan 14:00 19:00 samt helgfria lördagar klockan 11:00 14:00 ojämna veckor, dock inte på påskafton, pingstafton eller midsommarafton. 6. Körning får inte ske under veckorna (sommarsemester) och inte mellan 1 oktober och 1 november (älgjakt). 7. Motorcyklar som förs fram på slingan får inte ge upphov till en maximal ljudnivå överstigande 112 dba mätt enligt 2 meter/max -reglerna från år 2010 eller 94 dba mätt enligt Svenska Motorcykel - & Snöskoterförbundets (SVEMO) gamla regler. De ska också finnas med på SVEMOs förteckning över godkända enduro/trial motorcyklar. 8. Körning på slingan får inte ge upphov till en maximal ljudnivå överstigande 55 dba Fast intill bostäder för permanent boende och fritidshus (vid fasad). 9. Information om verksamheten, körtider, förbud mot körning övrig tid och telefonnummer till Älvbygdens motorklubb som kan ringas om olovlig körning skulle uppmärksammas eller vid upplevd störning ska finnas uppsatt vid infart till slingan. 10. Spill av petroleumprodukter ska omedelbart tas omhand som farligt avfall. Nödvändig utrustning för detta ska finnas på plats vid varje träningstillfälle. 11. Inget avfall får lämnas kvar efter träningstillfällena

17 PROTOKOLL 17(50) 12. Beslutet ska gälla omedelbart, även om det överklagas. SBN500229/14 SBN 64 Lagstöd: 26 kap 9 och 26 miljöbalken (SFS 1998:808) och med hänvisning till: - 1 kap 1 (aktsamhetsreglerna) samma lag, - 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 samma lag, - 27 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och - 30 kap 3 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) förordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Avgift En tillsynsavgift om 762 kr per timme tas ut för handläggning av ärendet enligt Kommunfullmäktiges fastställda taxa för tillsyn enligt miljöbalken. Faktura sänds separat. Ärendet expedieras efter beslut till: Jan Ekberg, Älvbygdens MK, Box 80, ÄLVÄNGEN Michael Möll, Sand & Grus AB Jehander, Sagsjövägen, KÅLLERED Svenska Kraftnät, Box 526, VÄLLINGBY samt till lagfarna ägare för följande fastigheter: Järbo 1:4 Järbo 1:5 Järbo 1:5 Järbo 1:7 Järbo 1:8 Kilanda-Kullen 1:1 Kilanda-Kullen 1:2 Ranneberg 1:9 Ranneberg 1:14 Ranneberg 1:15 Ranneberg 1:19 Ranneberg 1:20Sverket 1:2 (+1:4) Sverket 1:5, Sverket 1:6 Vasebacken 1:2

18 PROTOKOLL 18(50) SBN000073/11 SBN 65 Nödinge 1:31 Detaljplan för bostäder - Beslut om antagande Planen syftar till att förtäta med fler bostäder inom ett befintligt bostadsområde. Detaljplanen ger byggrätter för tre nya flerbostadshus i två våningar. Den mark som bebyggs tillhör idag bostädernas gårdar och utgörs av en öppen gräsyta och en asfalterad plan. Planområdet berörs av en detaljplan från Den aktuella marken är idag så kallad prickmark i den planen, alltså mark som inte får bebyggas. Planområdet ligger i Nödinge cirka 500 meter nordväst om Ale torg och den nya pendeltågstationen. Området gränsar i öster och norr till radhus på Fyrklöversgatan och i väster och söder till flerfamiljshus på Norra Klöverstigen. Planområdets areal är nästan 4680 kvm. All mark inom planområdet ägs av Alebyggen. Planen har varit ute på samråd under juni-augusti 2012 med enkelt förfarande. Efter det beslutade att övergå till normalt förfarande på grund av de många synpunkter från närboende som inkommit under samrådet. Utställning ägde rum till Det har inkommit 197 yttranden. Den största invändningen har varit att bostadsgårdarna tas i anspråk och deras betydelse som lek och rekreationsyta framhävs. Till antagandet har därför en byggrätt på den södra gården tagits bort. Förslaget överensstämmer väl med tidigare gjord strukturstudie och dess intensioner att förtäta Nödinge i nära anslutning till pendeltågstationen och få fler invånare i centrum. Sektor samhällsbyggnad ser därför positivt på förtätning med nya bostäder på den aktuella platsen. Bakgrund Miljö-och byggnämnden, numera, beslutade att uppdra åt planenheten att upprätta planavtal och pröva möjligheten till ny detaljplan för Nödinge 1:31. Alebyggen hade tidigare inkommit med en ansökan om planändring av gällande detaljplan med avsikten att bygga ca nya bostäder på Nödinge 1:31. Planområdet berörs av en detaljplan från Marken för det nya planområdet är planlagd för bostadsändamål med så kallad prickmark, alltså mark som inte får bebyggas. Detaljplanenen gjordes för ett större område med flerfamiljshus om 3-4 våningar. Det finns ingen genomförandetid kvar i den gällande planen. Lagar/rekommendationer Ärendet berör i första hand plan- och bygglagen och miljöbalken. Ekonomisk bedömning/konsekvens Planen innehåller endast kvartersmark. Kommunen beräknas inte få några ökade kostnader för exploateringen.

19 PROTOKOLL 19(50) SBN000073/11 SBN 65 Förvaltningens bedömning/motivering Planområdet är beläget cirka 500 m från Ale torg och ingår i det område som har studerats i strukturstudien för centrala Nödinge (beslut om arbete med strukturstudien togs 2008). Förslaget överensstämmer väl med studiens intensioner att förtäta Nödinge i nära anslutning till pendeltågstationen och få fler invånare i centrum. Sektor samhällsbyggnad ser därför positivt på förtätning med nya bostäder på den aktuella platsen. Många synpunkter har inkommit från närboende och förslaget har därför arbetats om inför utställning med bland annat lägre totalhöjd och till antagandet har förslaget begränsats till tre byggrätter. Förslaget är anpassat så att påverkan avseende solljus, insyn och höjd skall bli så liten som möjligt. Barnperspektivet Stora delar av befintliga gårdar tas i anspråk av den nya bebyggelsen. En större gårdsyta samt lekplats för de minsta barnen bibehålls på den södra gården. Lek och rekreation för de något äldre barnen kan utöver den södra gården tillgodoses på närliggande gårdar som fortsatt är lätta att nå utan att behöva korsa några bilvägar. Direkt söder om planområdet finns Nödinges stora yta för sportaktiviteter. Tillgänglighet Planförslaget bedöms kunna erbjuda god tillgänglighet för både gående, cyklande och bilister. Området är en, i princip, bilfri zon med endast servicetrafik och privatbilar vid flyttningar. En parkeringsplats finns vid Norra Kilandavägen/Norra Klöverstigen där de boende har tillgång till parkeringsplatser. Området ligger med god tillgänglighet till Ale torg med sin handel och pendeltågstation. Större delen av vägen mellan torget och området ingår i ett stråk som utpekas som centralt viktigt i Strukturstudien för centrala Nödinge. För att ta sig mellan Ale torg och planområdet behöver inga större bilvägar eller ödsliga ytor korsas. Miljökonsekvenser Ale kommun bedömer att ett genomförande av planen för bostadsområdet på del av Fastigheten Nödinge 1:31 inte leder till en betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser enligt 5 kap. 18 i PBL (1987:10). En miljöbedömning för planen skall därför inte upprättas En behovsbedömning har upprättats och bilagts planhandlingarna. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Alvaro Florez daterad Sektor Samhällsbyggnads beslutsförslag till 1. beslutar att godkänna upprättat utställningsutlåtande. 2. beslutar att anta detaljplan för bostäder på Nödinge 1:31.

20 PROTOKOLL 20(50) SBN 65 SBN000073/11 Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. beslutar återremittera ärendet för att tydliggöra, utreda och redovisa de många inkomna synpunkterna och kommentarerna i utställningsutlåtandet. BESLUT 1. beslutar återremittera ärendet för att tydliggöra, utreda och redovisa de många inkomna synpunkterna och kommentarerna i utställningsutlåtandet. Ärendet expedieras efter beslut till Sektor Samhällsbyggnad MEX Protokoll till Kommunstyrelsen för information Alebyggen

21 PROTOKOLL 21(50) SBN 66 SBN000163/12 Utby 1:103 - Beslut om granskning av detaljplan för bostäder Sektor Samhällsbyggnad fick i uppdrag av att upprätta planavtal med sökanden, pröva detaljplaneläggning av fastigheten samt genomföra samråd. Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av 3 nya fastigheter av fastigheten Utby 1:103 för bostadsändamål. Vidare har planen för uppdrag att förtäta redan befintligt bostadsområde med friliggande småhus och skapa nya byggrätter. Detaljplanen har inledningsvis handlagts med enkelt planförfarande, enligt 5 kap 7 1 Planoch bygglagen (2010:900). Planförslaget har varit ute på samråd mellan till Efter samrådet har följande förändringar gjorts i förslaget: Planbestämmelse angående dagsvattenhantering inom detaljplansområde har upprättats och behandlas i planbeskrivingen. Planbestämmelse om minsta tomtstorlek har upprättats (e2). Byggrätten för lott a har utökats. Planbestämmelsen om största byggnadsarea (e1) har ändrats till 20 % av fastighetsarea och förtydligas med högst 120 kvm för enplansbostadhus. Planbestämmelse om att marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för avfallshantering har införts på plankartan. Planbestämmelse angående geoteknik har införts på plankartan. Planbeskrivningen har förtydligats med att det i planen inte ges möjlighet till större uppfyllnader eller förändring av markytan som kan innebära att lokalstabiliteten blir otillfredsställande. Grundkartan är kompletterad med gemensahetsanläggning för väg, Utby ga:13 och vägnamn. Genomförandebeskrivningen finns tillsammans med planbeskrivningen som ett dokument. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i planbeskrivningen. Med anledning av de synpunkter som inkommit i samrådsskedet samt på Länsstyrelsens rekommendation föreslås att fatta beslut om att övergå från enkelt planförfarande till normalt planförfarande med efterföljande granskning, enligt 5 kap. 25 PBL. Granskningshandlingar har tagits fram till att skickas ut på granskning innan planen antas.

22 PROTOKOLL 22(50) SBN 66 SBN000163/12 Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Ivana Markovic daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till BESLUT 1. beslutar godkänna samrådsredogörelse. 2. beslutar att planarbetet övergår från enkelt planförfarande till normalt planförfarande och uppdrar år Sektor samhällsbyggnad att skicka det ändrade planförslaget på granskning, enligt 5 kap. 25 Plan- och bygglagen (2010:900). 1. beslutar godkänna samrådsredogörelse. 2. beslutar att planarbetet övergår från enkelt planförfarande till normalt planförfarande och uppdrar år Sektor samhällsbyggnad att skicka det ändrade planförslaget på granskning, enligt 5 kap. 25 Plan- och bygglagen (2010:900).

23 PROTOKOLL 23(50) SBN 67 SBN000044/14 Surte 4:96 Förfrågan om planläggning för bostäder- Beslut om planbesked En ansökan om planläggning av fastigheten Surte 4:96 inkom till Planläggningen syftar till att skapa möjlighet att komplettera inom fastigheten befintlig villa med 4-5 stadsradhus. Förslaget anses vara i enlighet med intentionerna i ÖP 07. För fastigheten gäller plan 126, Förslag till ändring av byggnadsplanen för Surte omfattande del av fastigheten 4:8, 4:12 mfl, från 1966 som anger friliggande bostäder som markanvändning. Fastighten utgörs till övervägande del av en mycket brant slänt mot väster. Den branta topografin och smala vägbredden på tillfarten inom fastigheten innebär svårigheter med att lösa tillgängligheten inom fastigheten på ett tillfredställande sätt. Yta för parkeringsplatser enligt parkeringsnormen förefaller svårt att lösa liksom uppställningsplats för räddningsfordon inom 50m från byggnaders tillträdesvägar. Sektor Samhällsbyggnad anser att det vore olämpligt att planera för ytterligare bostäder inom fastigheten då förutsättningarna för tillgänglighet, parkering och en god trafiksituation förefaller mycket svåra. Bakgrund En ansökan om planläggning av fastigheten Surte 4:96 inkom till Planläggningen syftar till att skapa möjlighet att komplettera inom fastigheten befintlig villa med 4-5 stadsradhus. Avsikten är att dessa uppförs som äganderätter. Fastigheten ligger inom område för befintlig bebyggelse i Ale ÖP 07. ÖP 07 anger att förtätningar for bostadsändamål generellt ska eftersträvas i Surte. Möjligheterna till utbyggnad är i Surte mycket begränsade på grund av topografin i öster och kommunikationsstråken och Älven i väster. Föreslagen planering får därför anses vara i enlighet med intentionerna ÖP 07. För fastigheten gäller plan 126, Förslag till ändring av byggnadsplanen för Surte omfattande del av fastigheten 4:8, 4:12 mfl, från Planen medger för aktuell fastighet friliggande bostäder i ett våningsplan med en maximal byggnadshöjd på 4,5 m, minst 800 kvm tomtstorlek, maximalt 1 huvudbyggnad och 2 bostadslägenheter per fastighetet.

24 PROTOKOLL 24(50) SBN 67 SBN000044/14 Lagar/rekommendationer Ärendet handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Samråd/samverkan Ärendet har skickats på intern remiss till följande verksamheter: Miljö, Teknik, Bygg, Räddningstjänst, Kollektivtrafik, Arbete, trygghet och omsorg (ATO). 5 remissvar har inkommit: Ekonomisk bedömning/konsekvens Upprättande av planhandlingar bekostas av exploatören. VA finns utbyggt i området. En exploatering enligt ansökan bedöms inte medföra några betydande ekonomiska konsekvenser för kommunen. Förvaltningens bedömning/motivering Sektor Samhällsbyggnad har utifrån inkomna ansökningshandlingar, yttranden vid intern remiss, aktuella styrdokument och platsens förutsättningar gjort bedömningen att föreslagen exploatering inte är lämplig. Detta grundar sig främst i platsens svåra topografiska-, trafik- och vägtekniska förutsättningar. Enligt PBL (2010:900), 2 kap 5-6 framgår att vid planläggning ska bebyggelse lokaliseras till en plats och utformas på ett sätt som är lämplig för ändmålet utifrån bland annat möjligheten att anordna trafikförsörjning och god trafikmiljö, avfallshantering och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Sektor Samhällsbyggnad har gjort bedömningen att platsens förutsättningar gör det svårt att skapa en lämplig trafik- och väglösning för tillkommande bebyggelse. Den aktuella fastigheten utgörs till övervägande del av en mycket brant slänt i vilken tillkommande bebyggelse är tänkt att placeras. Infarten på fastigheten är smal och brant, ca 3 meter bred och har en ungefärlig längslutning på 20-25%. God standard för längdslutning för kommunala vägar är 8%. Situationen med fastigheter, bebyggelse och topografi innebär att en breddning eller förändring av lutningen på vägen bedöms som svårlöst. För en breddning krävs vid infarten till fastigheten Surte 4:96 att mark från angränsande fastigheter nyttjas. Sökanden förslår att en 1 meter bred remsa mark köps av fastigheten Surte 4:13 för breddning av vägen. Detta bedöms inte som rimligt med tanke på att befintligt hus på fastigheten ligger som närmast knappt 2 meter från fastighetsgräns mot vägen. Även på andra sidan vägen, mot fastigheten Surte 44:5, ligger befintlig byggnad förhållandevis nära (knappt 4 meter) från fastighetsgräns mot vägen. I båda fallen är det en betydande nivåskillnad mellan vägen och dessa fastigheter. Inom fastigheten Surte 4:96 är topografin sådan att en breddning av vägen troligen innebär betydande schaktarbeten i slänten. Tillgänglig yta saknas för att åtgärda längslutningen.

25 PROTOKOLL 25(50) SBN 67 SBN000044/14 Planyta lämplig för parkering är mycket begränsad. Enligt kommunens riktlinjer för parkering ska det för småhus finnas 2 p-platser/bostad eller 1,7 p-platser/bostad om gemensam parkering anordnas. För de 5-6 bostäder som föreslås (inkl. befintlig bostad) innebär det ca alternativt 8-10 p-platser. Yta lämplig för så många bilplatser bedöms svårt att lösa inom fastigheten Surte 4:96. Även uppställningsplats för räddningsfordon förefaller svårt att lösa inom de 50 meter från tillträdesväg för byggnader som räddningstjänsten har som krav. Sträckan från uppställningsplatsen till byggnaderna är dessutom mycket brant. Barnperspektivet Kommunal lekplats finns vid korsningen Egnahemsvägen/Trädgårdsvägen ca 250m från Surte 4:96. Skola och förskola finns i norra Surte drygt 1 km norr om fastigheten. Tillgänglighet Fastigheten är mycket brant sluttande mot väster. Tillgängligheten för äldre och funktionshindrade inom fastigheten förefaller svår att lösa på ett tillfredställande sätt. Miljökonsekvenser Fastigheten ligger ca 750m från Surte pendeltågstation. Det finns därmed goda förutsättningar för kollektivt resande vilket kan bidra till att minska bilberoende. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Magnus Lövdahl daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. avslår ansökan om planläggning av Surte 4:96 i enlighet med PBL 2 kap 2 (SFS2010:900). BESLUT 1. avslår ansökan om planläggning av Surte 4:96 i enlighet med PBL 2 kap 2 (SFS2010:900). Ärendet expedieras efter beslut till Planassistent

26 PROTOKOLL 26(50) SBN 68 SBN000165/14 Svenstorp 1:15, Älvängen, Ansökan om planbesked En ansökan om planläggning av del av fastighet Svenstorp 1:15 för verksamhetsändamål har kommit in till kommunen Den del av fastigheten som ansökan avser ligger på mark som sedan tidigare är planlagd som allmänplatsmark med användning park, plan 474. Enligt planansökan föreslås området ändras till kvartersmark med användning industri, handel och kontor. Området skulle då få samma användning som intilliggande område. Fastigheten ligger i utkanten av tätorten Älvängen, som enligt kommunens antagna översiktsplan (ÖP07) är ett område för verksamheter. Det aktuella området ligger inom Svenstorpsområdet som finns redovisat i kommunens styrdokument Mark för verksamheter I planarbetet behöver frågor om geoteknik, VA, risker och buller belysas. En naturinventering med tillhörande konsekvensbeskrivning behöver tas fram då grön yta i tätortsnära läge tas i anspråk för kvartersmark. Vidare behöver områdets betydelse för dagvattenhanteringen studeras då mer yta hårdgörs vid en planläggning. Sektor samhällsbyggnad samlade bedömning är att det är lämpligt att pröva planläggning av området för verksamhetsändamål med beaktande av ovanstående förutsättningar. Sektorn gör bedömningen att detaljplanen ska handläggas enligt enkelt planförfarande. En färdig detaljplan kan finnas framme inom ett år från detta beslut. Bakgrund Området ligger i anslutning till Göteborgsvägen i norra Älvängen och är cirka 2000 kvm stort. Området är idag bevuxet med lövträd som alm, asp, hagtorn och aplar. På området bodde konstnären och bilderboksförfattaren Ivar Arosenius under perioden Det har funnits planer att anlägga en park till minne av Ivar Rosenius på tomten, vilket dock inte har realiserats. Samråd/Samverkan Förfrågan har skickats på remiss internt till Miljö och Räddningstjänst, Sektor Kommunstyrelsen Näringsliv, Sektor Utbildning, Kultur och Fritid Kultur och fritid och Sektor arbete, trygghet och omsorg. Verksamhet Miljö bedömer det inte lämpligt att exploatera området eftersom det finns naturvärden. Bland annat har området betydelse för fågellivet. Även för rekreation och upplevelsevärden bedömer de det olämpligt att ta bort parkmarken. Verksamhet Miljö menar också att genomföra planläggningen strider mot kommunens miljömål God bebyggd miljö då grön yta i tätorten tas i anspråk. Räddningstjänsten förutsätter att frågor som berör tillgänglighet för räddningsfordon, brandvattenförsörjning och riskreducerande åtgärder beaktas i planärendet.

27 PROTOKOLL 27(50) SBN 68 SBN000165/14 Kultur och fritid påpekar att området har ett kulturhistoriskt värde som behöver beaktas vid fortsatt planarbete. Det finns tecken på platsen sedan tiden då Arosenius levde här i form av spår från jordkällaren och de förvuxna fruktträden på tomten. Sektor arbete, trygghet och omsorg avstår från att yttra sig. Sektor arbete, trygghet och omsorg förutsätter att beaktande tas till tillgänglighet för äldre- och funktionshindrade och att den funktionshinderpolitiska planen som upprättats följs vid planering. Ekonomisk bedömning/konsekvens Detaljplanarbete finansieras av kommunen. Barnperspektivet Området är idag en grön yta i ett tätortsnära läge vilket kan utgöra ett värde för barn och unga. Miljöperspektivet En naturinventering med tillhörande konsekvensbeskrivning behöver tas fram. Då grön yta i tätortsnära läge tas i anspråk för kvartersmark ska möjligheter för kompensationsåtgärder utredas. Vidare behöver områdets betydelse för dagvattenhanteringen studeras då mer yta hårdgörs vid en planläggning. Sektorns samlade bedömning Sektor samhällsbyggnad bedömer det lämpligt att pröva planläggning av området för verksamhetsändamål. Sektorn gör bedömningen att detaljplanen ska handläggas enligt enkelt planförfarande. En färdig detaljplan kan finnas framme inom ett år från detta beslut. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Eva Frennered daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. uppdrar åt Sektor Samhällsbyggnad att upprätta planavtal med sökande samt pröva detaljplaneplanläggning för del av fastigheten Svenstorp 1:15 enligt PBL 5 kap. 2-5 (2010:900). BESLUT 1. uppdrar åt Sektor Samhällsbyggnad att upprätta planavtal med sökande samt pröva detaljplaneplanläggning för del av fastigheten Svenstorp 1:15 enligt PBL 5 kap. 2-5 (2010:900). Expedieras till Planadministratör

28 PROTOKOLL 28(50) SBN 69 SBN000058/14 Förstudie Båstorp/Kattleberg - Beslut om godkännande Samhällbyggnadsnämnden har gett planenheten i uppdrag att göra en förstudie som utreder förutsättningar och inriktning för etablering av bostadsbebyggelse i Båstorp och Kattleberg samt undersöka möjligheten att upprätta områdesbestämmelser för området. Under de senaste åren har flera förfrågningar om byggnation inkommit inom förstudiens utredningsområde kring Båstorp och Kattleberg. Ett stort antal förhandsbesked och bygglov har beviljats. Det har även beviljats en ansökan om planbesked för bostäder i området. Förstudien syftar till att kartlägga förutsättningarna för kompletterande bostadsbebyggelse i området Båstorp - Kattleberg och ge rekommendationer för utveckling. Förstudien ska fungera som ett verktyg vid den fortsatta planeringen och vara ett stöd i handläggning av förhandsbesked, bygglov och detaljplaner. Förstudien visar att delar av det studerade området har potential att bli attraktiva boendemiljöer. En utveckling av området längs älven kan tillskapa bostadsmiljöer med älvkontakt och bidra till att tillgängliggöra de natur- och friluftsvärden som finns i området samt medverka till en attraktivare älvmiljö. Även i nordöst, intill Grönnäs motet, kan en sammanhängande bebyggelse prövas med närhet till det planerade verksamhetsområdet och E45. Inom de i förstudien utpekade utredningsområdena för bostäder kan ny sammanhängande bebyggelse prövas i detaljplan för att möjliggöra för gemensamma lösningar och utredningar. Vid prövning av förhandsbesked i övriga områden ska generella rekommendationer och områdesbundna rekommendationer följas och en allmän lämplighetsprövning göras. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Eva Frennered upprättad Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. beslutar med tillägget, område R1 i norr utvidgas med område R5 inklusive Åkerholmen, att godkänna förstudien för Båstorp - Kattleberg som riktlinjer vid handläggning av förhandsbesked, bygglov och detaljplaner. BESLUT 1. beslutar med tillägget, område R1 i norr utvidgas med område R5 inklusive Åkerholmen, att godkänna förstudien för Båstorp - Kattleberg som riktlinjer vid handläggning av förhandsbesked, bygglov och detaljplaner.

29 PROTOKOLL 29(50) SBN000385/13 SBN 70 Detaljplan för väg 1969, Ledetvägen - Beslut om samråd 18, , beslutade att pröva upprättande av detaljplan för väg 1969, Ledetvägen. Planeringens syfte är att upprätta en detaljplan för hela vägsträckan för att möjliggöra ändring av huvudmannaskapet från statligt till kommunalt. Ett förändrat huvudmannaskap innebär att kommunen ordnar, upplåter och underhåller den allmänna platsmarken vilket i detta fall är en väg. Kommunen övertar äganderätten för de berörda fastigheterna inom vägområdet genom fastighetsreglering eftersom vägen är allmän platsmark. Ersättning till berörda fastighetsägare utgår ej. Bakgrund En ansökan om planläggning av Väg 1969, Ledetvägen för ändring av huvudmannaskapet inkom till kommunen , , beslutade att pröva upprättande av detaljplan för väg 1969, Ledetvägen. Planeringens syfte är att upprätta en detaljplan för hela vägsträckan för att möjliggöra ändring av huvudmannaskapet från statligt till kommunalt. Ett förändrat huvudmannaskap innebär att kommunen får rådighet över vägen och ansvar för skötsel och drift. Detaljplanen innefattar endast vägområdet och har en administrativ karaktär. Vägen ligger på mark som sedan tidigare är planlagd. Den omfattas av planerna 302b, 305, 314, 317, 318, 325, 331, 333 och 348. I samtliga planer finns utrymme avsatt för vägområdet men vilka varierar något i bredd. Vägområdet består av kommunägda fastigheter, outredda samfälligheter och delar av privata fastigheter belägna längs med vägen. Kommunen övertar äganderätten för de berörda fastigheterna inom vägområdet eftersom vägen är allmän platsmark enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap. 13 och 14 kap. 14. Ersättning utgår ej då vägrätten sedan tidigare reglerats av Trafikverket, , samt enligt Expropriationslag (1972:719) 4 kap. 1, då marken ingår i allmän väg för vilken kommunen är huvudman. Lagar/rekommendationer Detaljplanen upprättas med enkelt planförfarande i enighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 7. Samråd/samverkan Ärendet har behandlats internt inom arbetsgruppen för planfrågor enligt Sektor samhällsbyggnads rutiner.

30 PROTOKOLL 30(50) SBN000385/13 SBN 70 Ekonomisk bedömning/konsekvens Upprättande av detaljplan medför ekonomiska konsekvenser för kommunen, såväl under arbetets gång som efter lagakraftvunnen plan. Detaljplanearbetet finansieras av kommunen med medel från Trafikverket i samband med att väghållaransvaret överförs. Ale kommun ansvarar för vägens totala framtida drift och underhåll samt Lantmäteriets förrättningskostnader vid fastighetsreglering. Sektorns bedömning/motivering Ett förändrat huvudmannaskap av vägen bedöms som lämpligt. Då kommunen får rådighet över vägen finns större förutsättningar till förbättring med hänsyn till trafiksäkerhet. Barnperspektivet Utmed vägen finns förskola och grundskola. Gång och cykelvägen upplevs som smal och bristfällig. Ett förändrat huvudmannaskap kan möjliggöra för förbättringar av skolvägarna. Tillgänglighet Ett förändrat huvudmannaskap kan möjliggöra för förbättringar som ökar tillgängligheten. Miljökonsekvenser Ale kommun bedömer att ett genomförande av planen för väg 1969, Ledetvägen inte leder till en betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser enligt 4 kap. 34 i PBL. En miljökonsekvensbeskrivning för planen har därför inte upprättats. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning enligt yttrande daterat Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Elin Celik daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. godkänner samrådsförslaget och behovsbedömningen samt uppdrar åt Sektor samhällbyggnad att skicka ut handlingarna på samråd. BESLUT 1. godkänner samrådsförslaget och behovsbedömningen samt uppdrar åt Sektor samhällbyggnad att skicka ut handlingarna på samråd. Ärendet expedieras Planadministratör

31 PROTOKOLL 31(50) SBN 71 SBN000186/14 Ansökan om planbesked för bostäder inom fastigheterna Surte 62:1 och 1:237 Ansökan om planbesked avseende ett 5-6 vån terrasshus i östra Surte inkom till kommunen Förslaget innefattar ca 20 lägenheter med tillhörande parkering. Förslaget är samstämmigt med inriktningar i ÖP07 om att utveckla kommunens samhällen och dess centrala delar. I befintliga detaljplaner är området reglerat som parkmark. Området finns inte med i bostadsförsörjningsprogrammet I dagsläget finns en stig genom området som går till Fågeldammarna med sina naturvärden. Området är kuperat och avgränsat av slänten bakåt, byggnader samt vägen vilket gör att utrymme för markparkering är begränsat. Sektorn bedömer det vara lämpligt att pröva förutsättningar för bebyggelse med detaljplan. Bedömningen grundar sig i en positiv syn på att utveckla tätorterna och att tillskapa bostäder i relativ närhet till pendeltågstationerna. I framtida detaljplanearbetet ska tillgängligheten till bakomliggande naturområde säkras för allmänheten. Sektorn gör en bedömning att planprocessen kan ha lett fram till ett slutligt beslut ca Bakgrund En kompletterad ansökan om planbesked inkom till kommun Ansökan avser ett 5-6-vånings terrasshus med 20 lägenheter och tillhörande parkeringsplatser inom fastigheterna Surte 62:1 (kommunägd) och 1:237. Fastighetsägare är ej den samma som plansökanden. Området är beläget i tätorten Surtes östra del 750 m från pendeltågstationen och omfattar ungefär 1200 m 2. Planförfrågan är förenlig med Ale kommuns översiktsplan ÖP07 i den mening att det fastslås att Möjligheterna att förtäta bebyggelsen i samhällenas centrala delar och i anslutning till kollektivtrafik bör tas till vara. I övrigt är området opreciserat i ÖP07. I direkt anslutning till området för planförfrågan finns grönstruktur och Fågeldammarna som är utpekade som värdefulla ur natur- och kulturvårdssynpunkt. Området finns inte med i bostadsförsörjningsprogrammet Området är tidigare detaljplanelagt (plan 110 och plan 124)och reglerat som parkmark. Lagar/rekommendationer Planbeskedet hanteras enligt Plan- och bygglagen 5 kap 2-5 (2010:900).

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2013-10-17. Plats och tid Alerummet, kl 09:00-11:10

PROTOKOLL 1(18) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2013-10-17. Plats och tid Alerummet, kl 09:00-11:10 PROTOKOLL 1(18) Plats och tid Alerummet, kl 09:00-11:10 Ledamöter Jan A Pressfeldt (AD), ordförande Tyrone Hansson (S) Fredrik Johansson (M) Catharina Eliasson (S) Ingvar Arvidsson (KD) Lars-Erik Carlbom

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-03-01 SBN2011/0113 Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i januari 2012 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-99-214 Datum: 2012-11-22 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Holländaröd Del av Holländaröd 1:63 m.fl. BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-22 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer