PROTOKOLL 1(50) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Alerummet, kl 09:00-14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1(50) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-12. Plats och tid Alerummet, kl 09:00-14:00"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(50) Plats och tid Alerummet, kl 09:00-14:00 Ledamöter Jan A Pressfeldt (AD), ordförande Christian Forsäng (M ) Fredrik Johansson (M) Catharina Eliasson (S) Ingvar Arvidsson (KD) Lars-Erik Carlbom (FP) Lennarth Nilsson (M) Sven Rydén (AD) Kerstin Grund (S) Sven Engdahl (V) Carlos Trischler (MP) 59-74, 77 Gunilla Hagman (S) 75-76, Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Maj Holmström (M) Lars-Erik Bengtsson (C) Gunilla Hagman (S) 59-74, 77 Seppo Tallheden (S) Carita Sandros, sektorchef Lisbeth Sjöström, sekreterare Sven Engdahl Kommunhuset, Alafors Underskrifter Paragrafer: Sekreterare: Lisbeth Sjöström Ordförande: Jan A. Pressfeldt Justerande: Sven Engdahl

2 PROTOKOLL 2(50) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, Alafors Lisbeth Sjöström

3 PROTOKOLL 3(50) Innehåll SBN 59 Extra ärende... 5 SBN 60 Indexjustering av sotningstaxa för år SBN 61 Avfallsplanen- bildande av avstämningsgrupp... 7 SBN 62 Motion om dagvattenavgiften I VA-taxan... 8 SBN 63 Information: Angående villkor i tillstånd enligt miljöbalken för avloppsreningsverket i Älvängen, Ale kommun... 9 SBN 64 Svar på anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 Miljöbalken - Fortsatt verksamhet för enduroslinga SBN 65 Nödinge 1:31 detaljplan för bostäder- Beslut om antagande SBN 66 Utby 1:103 - Beslut om granskning av detaljplan för bostäder SBN 67 Surte 4:96 Förfrågan om planläggning för bostäder- Beslut om planbesked SBN 68 Svenstorp 1:15, Älvängen, Ansökan om planbesked SBN 69 Förstudie Båstorp/Kattleberg - Beslut om godkännande SBN 70 Detaljplan för väg 1969, Ledetvägen - Beslut om samråd SBN 71 Ansökan om planbesked för bostäder inom fastigheterna Surte 62:1 och 1: SBN 72 Upphävande av Dpl 411 verksamhetsområde i Älvängen SBN 73 Information: Nödinge-Stommen 1:261 Planbesked för bostäder SBN 74 Bostadsanpassningsbidrag 2014/ SBN 75 Informationsärende: Förslag om trafiksäkerhetsarbete i Skepplanda... 41

4 PROTOKOLL 4(50) SBN 76 Avrapportering av pågående projekt SBN 77 Besprutad kommunal jordbruksmark SBN 78 Inriktningsdokument för SBN 79 Ordförande och Sektor informerar SBN 80 Delegationsbeslut SBN 81 Delgivningar SBN 82 Informationsärende- Attefallslagarna SBN 83 Informationsärende - Södra delen av Svenstorp Handel- och industriområde... 50

5 PROTOKOLL 5(50) SBN 59 SBN000001/12 Extra ärende Ordföranden Jan A. Pressfeldt föreslår samhällsbyggnadsnämnden att bifalla två extra ärenden. - Information om Attefallslagarna. - Information om södra delen av Svenstorp handels- och industriområde. BESLUT 1. beslutar bifalla ordförandens förslag.

6 PROTOKOLL 6(50) SBN 60 SBN000206/14 Indexjustering av sotningstaxa för år 2014 Sektor samhällsbyggnad har fått underlag från Alesotarna AB angående indexjustering av sotningstaxa. Uppgifterna är hämtade från Sveriges Skorstensmästares Riksförbund. Nuvarande timpris är 402,00 kronor. Sotningsindex är 1,08 %. Nytt timpris blir 406,34 kronor. Den nya taxan gäller t o m Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Bengt Wassenius daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. antar indexuppräkning av sotningstaxa med 1,08 % från nuvarande 402,00 kronor/timma till 406,34 kronor/timma. BESLUT 1. antar indexuppräkning av sotningstaxa med 1,08 % från nuvarande 402,00 kronor/timma till 406,34 kronor/timma.

7 PROTOKOLL 7(50) SBN 61 SBN000208/14 Avfallsplanen- bildande av avstämningsgrupp BESLUT 1. beslutar bilda en parlamentarisk grupp bestående av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott förstärkt med en representant för varje parti som ej är representerat i arbetsutskottet. Anmälan av representant ska ske senast

8 PROTOKOLL 8(50) SBN 62 SBN000072/14 Motion om dagvattenavgiften I VA-taxan Yttrande avseende motion om dagvattenavgiften i VA-taxan Motion har inkommit från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet avseende dagvattenavgift i VA-taxan. Motionsställarna föreslår att VA-taxan justeras så att den stimulerar till minskat dagvattenflöde. Inför taxerevisionen senare i höst görs en omarbetning av va-taxan. Ett viktigt incitament där är att man som fastighetsägare själv kan påverka sin egen anläggnings- och brukningsavgift. Den nya VA-taxan kommer att utformas så att den bygger på de anslutande dagvattenrörens storlek. Det finns då möjlighet att gå ner en dimension och välja att fördröja vattnet på den egna fastigheten genom ex magasin eller gröna tak och på så vis få en lägre avgift. Sektorn bedömer därmed att intentionerna i motionen kommer att omhändertas i kommande taxejusteringar. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Ann-Charlotte Svensson daterad Sektor Samhällsbyggnads beslutsförslag till 1. tillstyrker motionen Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden 1. avslår motionen då intentionerna är inarbetade i dagvattenstrategin. Tyrone Hansson ( ) avvaktar med sitt ställningstagande till samhällsbyggnadsnämnden. BESLUT 1. avslår motionen då intentionerna är inarbetade i dagvattenstrategin. Ärendet expedieras efter beslut till Kommunstyrelsen

9 PROTOKOLL 9(50) SBN 63 SBN000090/14 Information: Angående villkor i tillstånd enligt miljöbalken för avloppsreningsverket i Älvängen, Ale kommun VA- ingenjör Ann-Charlotte Svensson informerar om det pågående arbetet med korrespondens denna fråga. BESLUT 1. noterar informationen.

10 PROTOKOLL 10(50) SBN500229/14 SBN 64 Svar på anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 Miljöbalken - Fortsatt verksamhet för enduroslinga Sammanfattning Älvbygdens motorklubb (ÄMK) har skickat in anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken gällande fortsatt och utökad verksamhet på enduroslingan intill Svenska Kraftnäts ställverk på fastigheten Kilanda-Kullen 1:5 och på Sand & Grus AB Jehanders naturgrustäkt på fastigheten Ranneberg 2:8 i Kollanda. Bullermätning som visar att Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor klaras har bifogats anmälan. Anmälan skickades för yttrande till fastighetsägarna där enduroslingan är anlagd samt till lagfarna ägare för 16 fastigheter söder om Alingsåsvägen inom ca 1 km. Personer kopplade till fyra fastigheter har lämnat erinringar mot enduroslingan. Inga klagomål på klubbens verksamhet har inkommit och föreläggandena i tidigare beslut uppfylls. Verksamhet Miljö bedömer att verksamheten kan medges i nuvarande omfattning utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer under förutsättning att föreläggandet om försiktighetsmått i beslutet följs. Däremot bedömer Verksamhet Miljö att utökningen av träningstiden inte kan medges med hänsyn till närboende. Bakgrund har mottagit anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken (SFS 1998:808) från Älvbygdens motorklubb (ÄMK), org nr Anmälan avser fortsatt användning av enduroslingan intill ställverket på fastigheten Kilanda-Kullen 1:5 och på Sand & Grus AB Jehanders naturgrustäkt på fastigheten Ranneberg 2:8 i Kollanda, enligt verksamhetskod C, 30 kap 3 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. Nuvarande verksamheten får bedrivas som längst till och med Till anmälan har följande bilagor lämnats: - Översiktkarta med markering av området där slingan lagts - Brev med motivering till önskemål om utökad träningstid - Bullermätning från år 2009 utförd av SVEMO, Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet. Mätningen har gjorts på sju platser runt om tänkt placering av slingan på olika avstånd som varierar mellan ca 300 till ca m. Högsta uppmätt ljudnivå intill bostad är 51 dba.

11 PROTOKOLL 11(50) SBN 64 SBN500229/14 Kompletterande information gällande SVEMO:s nya regler för bullermätning lämnades av ÄMK De nya reglerna 2 meter/max gäller internationellt från år 2010 och innebär följande för enduro: Motorcykeln ställs på en markerad plats. Föraren ställer sig på motsatt sida från ljuddämparens placering. Ljudmätaren står vid 45 grader och 2 meter ifrån centrum på bakaxeln. Besiktningsmannen varvar upp cykeln på fullt varvtal under 1 till 2 sekunder. Motorcykeln får inte låta mera än 112 dba. Vid för hög ljudnivå mäter man enligt de gamla reglerna. Gränsen vid mätning enligt de gamla reglerna är 94 dba. Enduroslingans utbredning är mindre än den som anmäldes år 2009, eftersom ÄMK sedan inte längre kör på fastigheten Kilanda-Kullen 1:1 (motsvarar ca 2 km på en yta om ca 5 ha). Ytterligare en skillnad är att klubben fått tillstånd från Svenska Kraftnät att köra väster om ställverket på fastigheten Kilanda-Kullen 1:5 (motsvarar ca 600 m på en yta om ca 2 ha). Tidigare beslut Miljö- och byggnämnden beslutade , MBN 82/09, dnr 5036/09 att medge Älvbygdens motorklubb att bedriva verksamhet enligt prövningskod C under förutsättning att ett antal förelägganden om försiktighetsmått följs. Bygglov för enduroslingan beviljades av Miljö- och byggnämnden (MBN 139/09, dnr MBN1132/09). avslog i beslut , D 925/11, dnr /11, Älvbygdens motorklubbs anmälan om att få utöka träningstiderna på enduroslingan. Verksamhetsbeskrivning De nuvarande träningstiderna är helgfria tisdagar och torsdagar klockan 14:00 18:00 samt helgfria lördagar klockan 11:00 14:00 ojämna veckor, dock inte på påskafton, pingstafton eller midsommarafton. Träning pågår inte heller under veckorna med hänsyn till sommarsemester och inte under perioden 1 oktober till och med 1 november med hänsyn till älgjakt. Vid varje träningspass finns en träningsansvarig ÄMK-medlem som ansvarar för att träningstider hålls, att samtliga använder miljömatta i depån, att saneringsutrustning finns tillgängligt på plats, att kontinuerlig ljudmätning sker och att träningsjournal förs. Bensin får endast tankas på anvisad plats och miljömatta är obligatoriskt. En motorcykel drar ca 3 liter/timme. I genomsnitt kommer 15 motorcyklar att köra per träningstillfälle.

12 PROTOKOLL 12(50) SBN500229/14 SBN 64 Utökning av träningstider Enligt den nya anmälan vill klubben utöka träningstiderna på tisdagar och torsdagar till kl 14:00 19:00 med motiveringen att medlemmarna inte hinner träna när de arbetar till kl 16:30. ÄMK vill även få tillåtelse att köra alla lördagar som inte är röda dagar för att kunna starta en ungdomsverksamhet för endurosektionen. Miljöpolicy Endurosektionen inom ÄMK har en miljöpolicy som ska följas. Enligt miljöpolicyn tillåts endast medlemmar i ÄMK tillträde till slingan, endast besiktade, registrerade motorcyklar som bullertestas innan körning får användas, all service och bränslepåfyllning ska ske på miljömatta, allt avfall tas med efter träning, eventuella spill saneras och utrustning för detta ska alltid finnas i depåområdet vid träning, träningsansvarig ska se till att träningstider hålls och ÄKM kommer kontinuerligt jobba för att minimera påverkan på grannar och miljön. Tillsyn Verksamhet Miljö utövar tillsyn på verksamheten. Senaste tillsynsbesöket ägde rum (dnr /13). Då konstaterades att föreläggandena i tidigare beslut följs och att egenkontrollen uppfyller kraven i förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Verksamhet Miljö genomförde en inspektion av verksamheten med uppföljande bullermätning Resultatet från bullermätningen visade att punkt 8 i föreläggandet uppfylls d v s att den maximala ljudnivån inte översteg 55 dba Fast intill bostäder för permanent boende och fritidshus (vid fasad). Lagar/rekommendationer Anmälan av enduroslingan är gjord i enlighet med 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, kod 92.30: Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. Enligt 26a samma förordning ska för bland annat koden tillsynsmyndigheten särskilt beakta de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och i varje enskilt fall pröva om verksamheten behöver tillståndsprövas. Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd (NFS 2004:16) om buller från motorsportbanor. Av dem framgår att verksamhetsutövaren bör utföra bullerberäkningar eller bullermätningar och att dessa bör utföras av en person som har tillräcklig kunskap. Som riktvärde anges att maximala ljudnivån under helgfri måndag till lördag kl inte bör överskrida 60 dba vid fasad på bostäder för permanent boende och fritidshus. För kväll kl är riktvärdet 55 dba. För friluftsområden är riktvärdena 55 db respektive 50 db vid nämnda tider. Vid nyanläggning bör riktvärdena innehållas med god marginal.

13 PROTOKOLL 13(50) SBN 64 SBN500229/14 Enligt Förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll som gäller för anmälningspliktiga verksamheter ska fördelningen av det organisatoriska ansvaret, rutiner för fortlöpande kontroll av utrustning, riskbedömningar och kemiska produkter finnas dokumenterat. Samråd/samverkan Anmälan skickades för yttrande till fastighetsägarna Svenska Kraftnät och Sand och Grus AB Jehander samt till lagfarna ägare för följande fastigheter söder om Alingsåsvägen inom ca 1 km: Järbo 1:4, Järbo 1:5, Järbo 1:7 och Järbo 1:8, Kilanda-Kullen 1:1 och Kilanda-Kullen 1:2, Ranneberg 1:9, Ranneberg 1:14, Ranneberg 1:15, Ranneberg 1:19 och Ranneberg 1:20, Sverket 1:2 (+1:4), Sverket 1:5 och Sverket 1:6 samt Vasebacken 1:2. Fyra fastighetsägare: Ranneberg 1:9, Ranneberg 1:15, Sverket 1:2 och 1:4, Sverket 1:6 har skriftligen meddelat att de inte har något att erinra mot verksamheten. Åtta fastighetsägare har inte svarat. Negativa yttranden har inkommit från Järbo 1:4, Järbo 1:7, Järbo 1:8, och Vasebacken 1:2.. Svenska Kraftnäts är positiva förutsatt att banan förläggs minst 20 meter från stolpe eller stag, att slitage på marken åtgärdas så att inte deras marklinor kommer i dagern, att marken under ledningen inte höjs eller fylls ut, att de kontaktas om läktare planeras eller om skador på stag, stolpar, marklinor eller liknande uppkommer. Jehander har meddelat att slingan i framtiden kan behöva flyttas i och med kommande täktverksamhet. Bolaget har lämnat in ny ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet och prövning pågår för närvarande. Järbo 1:4,, Järbo 1:7 och Vasebacken 1:2, har skickat in ett gemensamt yttrande: de motsätter sig all tränings- och tävlingsverksamhet med samtliga typer av motorfordon på enduroslingan och i grustäkten helt och hållet på lördagar och söndagar samt på vardagar efter kl 17:00. Området behöver fredas från bullerstörningar då industrin har stängt för dagen. Friluftsvärde, naturvärde och friskvård och den tysta miljön bör ha högre prioritet än miljöfarlig verksamhet, vilket motorbanor anges tillhöra. Järbo 1:4, har lämnat kompletterande synpunkter angående enduroslingans utbredning: de anser att ytan i den nya anmälan är avsevärt mycket större än tidigare och att den önskade utökningen av tiden ska medföra att fastighetsägare inom en radie på 2-3 km ska få lämna synpunkter. De anser även att ÄMK bör upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för verksamheten samt att nya ljudmätningar bör utföras vid samtliga bostadshus på en radie av 1,5 km från enduroslingan.

14 PROTOKOLL 14(50) SBN 64 SBN500229/14 Järbo 1:8, motsätter sig all utökning av förlängda, ändrade och/eller utökade träningstider på enduroslingan. De känner sig mycket störda när träning bedrivs på slingan. De vill ha en tyst orörd omgivning och vill inte ha sin livsstil förstörd tre gånger i veckan året runt. De anser att slingan är störande för djurlivet och folk som vistas i området för ridning, rekreation, promenader mm. Verksamhet Miljös bedömning/motivering I samband med handläggningen av anmälan år 2009 gjordes en omfattande utredning av verksamhetens miljöpåverkan i förhållande till miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Verksamhet Miljö bedömer att någon ny utredning inte behövs, eftersom den nya anmälan omfattar fortsatt verksamhet som redan bedrivits utan klagomål under fem år. Uppföljande bullermätning år 2011 visade också att ljudnivåerna inte överskrids. När det gäller enduroslingans påverkan på växt- och djurlivet i området, visar den senaste forskningen att motorbanor på sandmark kan fungera som refuger för biologisk mångfald och därmed gynna konkurrenssvaga arter. Verksamhet Miljö bedömer att utökningen av träningstider till alla lördagar som inte är röda dagar inte kan medges med hänsyn till boende i området och att enduroslingan ligger inom ett förhållandevis tyst område. Verksamhet Miljö bedömer att utökningen av träningstiderna på tisdagar och torsdagar med en timme till kl 14:00 19:00 inte heller kan medges med hänsyn till boende i området. På grund av pågående tillståndsprövning av Sand och Grus AB Jehanders täkttillstånd bedömer Verksamhet Miljö att verksamheten på enduroslingan ska tidsbegränsas till maximalt fem år och som längst till och med Om verksamhet önskas bedrivas efter detta datum ska ny anmälan lämnas in minst sex veckor innan. Den pågående verksamheten får bedrivas som längst till och med För att verksamheten ska kunna bedrivas utan avbrott efter detta datum, bedömer Verksamhet Miljö att beslutet ska fattas med stöd av 26 kap 26 miljöbalken, som innebär att beslutet ska gälla omedelbart, även om det överklagas. Verksamhet Miljö bedömer sammanfattningsvis att verksamheten kan tillåtas enligt vad som gäller för närvarande utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer under förutsättning att föreläggandet om försiktighetsmått i beslutet följs. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Marie Lindström daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till

15 PROTOKOLL 15(50) SBN 64 SBN500229/14 meddelar med stöd av 26 kap 9 miljöbalken följande föreläggande avseende Älvbygdens motorklubbs (ÄMK), org nr , permanenta träningsbana för motorfordon på fastigheterna Kilanda-Kullen 1:5 och Ranneberg 2:8 i Ale kommun enligt verksamhetskod C: 1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som framgår i anmälan eller vad sökanden åtagit sig, dock med undantag av nedanstående förelägganden. Om ändring sker ska ÄMK kontakta Sektor Samhällsbyggnad, Verksamhet Miljö. 2. Verksamheten får bedrivas som längst till och med under förutsättning att markägarna ger sitt tillstånd. Om verksamhet önskas bedrivas efter detta datum ska ny anmälan lämnas in minst sex veckor innan. 3. Slingan får inte läggas närmre Burhultsvägen än 20 meter. 4. Svenska Kraftnäts yttrande som bifogades anmälan 2009 ska följas. 5. Körning på slingan får bedrivas på helgfria tisdagar och torsdagar klockan 14:00 18:00 samt helgfria lördagar klockan 11:00 14:00 ojämna veckor, dock inte på påskafton, pingstafton eller midsommarafton. 6. Körning får inte ske under veckorna (sommarsemester) och inte mellan 1 oktober och 1 november (älgjakt). 7. Motorcyklar som förs fram på slingan får inte ge upphov till en maximal ljudnivå överstigande 112 dba mätt enligt 2 meter/max -reglerna från år 2010 eller 94 dba mätt enligt Svenska Motorcykel - & Snöskoterförbundets (SVEMO) gamla regler. De ska också finnas med på SVEMOs förteckning över godkända enduro/trial motorcyklar. 8. Körning på slingan får inte ge upphov till en maximal ljudnivå överstigande 55 dba Fast intill bostäder för permanent boende och fritidshus (vid fasad). 9. Information om verksamheten, körtider, förbud mot körning övrig tid och telefonnummer till Älvbygdens motorklubb som kan ringas om olovlig körning skulle uppmärksammas eller vid upplevd störning ska finnas uppsatt vid infart till slingan. 10. Spill av petroleumprodukter ska omedelbart tas omhand som farligt avfall. Nödvändig utrustning för detta ska finnas på plats vid varje träningstillfälle. 11. Inget avfall får lämnas kvar efter träningstillfällena 12. Beslutet ska gälla omedelbart, även om det överklagas.

16 PROTOKOLL 16(50) SBN 64 SBN500229/14 BESLUT meddelar med stöd av 26 kap 9 miljöbalken följande föreläggande avseende Älvbygdens motorklubbs (ÄMK), org nr , permanenta träningsbana för motorfordon på fastigheterna Kilanda-Kullen 1:5 och Ranneberg 2:8 i Ale kommun enligt verksamhetskod C: 1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som framgår i anmälan eller vad sökanden åtagit sig, dock med undantag av nedanstående förelägganden. Om ändring sker ska ÄMK kontakta Sektor Samhällsbyggnad, Verksamhet Miljö. 2. Verksamheten får bedrivas som längst till och med under förutsättning att markägarna ger sitt tillstånd. Om verksamhet önskas bedrivas efter detta datum ska ny anmälan lämnas in minst sex veckor innan. 3. Slingan får inte läggas närmre Burhultsvägen än 20 meter. 4. Svenska Kraftnäts yttrande som bifogades anmälan 2009 ska följas. 5. En enhetlig samhällsbyggnadsnämnd beslutar ändra denna punkt till: Körning på slingan får bedrivas på helgfria tisdagar och torsdagar klockan 14:00 19:00 samt helgfria lördagar klockan 11:00 14:00 ojämna veckor, dock inte på påskafton, pingstafton eller midsommarafton. 6. Körning får inte ske under veckorna (sommarsemester) och inte mellan 1 oktober och 1 november (älgjakt). 7. Motorcyklar som förs fram på slingan får inte ge upphov till en maximal ljudnivå överstigande 112 dba mätt enligt 2 meter/max -reglerna från år 2010 eller 94 dba mätt enligt Svenska Motorcykel - & Snöskoterförbundets (SVEMO) gamla regler. De ska också finnas med på SVEMOs förteckning över godkända enduro/trial motorcyklar. 8. Körning på slingan får inte ge upphov till en maximal ljudnivå överstigande 55 dba Fast intill bostäder för permanent boende och fritidshus (vid fasad). 9. Information om verksamheten, körtider, förbud mot körning övrig tid och telefonnummer till Älvbygdens motorklubb som kan ringas om olovlig körning skulle uppmärksammas eller vid upplevd störning ska finnas uppsatt vid infart till slingan. 10. Spill av petroleumprodukter ska omedelbart tas omhand som farligt avfall. Nödvändig utrustning för detta ska finnas på plats vid varje träningstillfälle. 11. Inget avfall får lämnas kvar efter träningstillfällena

17 PROTOKOLL 17(50) 12. Beslutet ska gälla omedelbart, även om det överklagas. SBN500229/14 SBN 64 Lagstöd: 26 kap 9 och 26 miljöbalken (SFS 1998:808) och med hänvisning till: - 1 kap 1 (aktsamhetsreglerna) samma lag, - 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 samma lag, - 27 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och - 30 kap 3 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) förordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Avgift En tillsynsavgift om 762 kr per timme tas ut för handläggning av ärendet enligt Kommunfullmäktiges fastställda taxa för tillsyn enligt miljöbalken. Faktura sänds separat. Ärendet expedieras efter beslut till: Jan Ekberg, Älvbygdens MK, Box 80, ÄLVÄNGEN Michael Möll, Sand & Grus AB Jehander, Sagsjövägen, KÅLLERED Svenska Kraftnät, Box 526, VÄLLINGBY samt till lagfarna ägare för följande fastigheter: Järbo 1:4 Järbo 1:5 Järbo 1:5 Järbo 1:7 Järbo 1:8 Kilanda-Kullen 1:1 Kilanda-Kullen 1:2 Ranneberg 1:9 Ranneberg 1:14 Ranneberg 1:15 Ranneberg 1:19 Ranneberg 1:20Sverket 1:2 (+1:4) Sverket 1:5, Sverket 1:6 Vasebacken 1:2

18 PROTOKOLL 18(50) SBN000073/11 SBN 65 Nödinge 1:31 Detaljplan för bostäder - Beslut om antagande Planen syftar till att förtäta med fler bostäder inom ett befintligt bostadsområde. Detaljplanen ger byggrätter för tre nya flerbostadshus i två våningar. Den mark som bebyggs tillhör idag bostädernas gårdar och utgörs av en öppen gräsyta och en asfalterad plan. Planområdet berörs av en detaljplan från Den aktuella marken är idag så kallad prickmark i den planen, alltså mark som inte får bebyggas. Planområdet ligger i Nödinge cirka 500 meter nordväst om Ale torg och den nya pendeltågstationen. Området gränsar i öster och norr till radhus på Fyrklöversgatan och i väster och söder till flerfamiljshus på Norra Klöverstigen. Planområdets areal är nästan 4680 kvm. All mark inom planområdet ägs av Alebyggen. Planen har varit ute på samråd under juni-augusti 2012 med enkelt förfarande. Efter det beslutade att övergå till normalt förfarande på grund av de många synpunkter från närboende som inkommit under samrådet. Utställning ägde rum till Det har inkommit 197 yttranden. Den största invändningen har varit att bostadsgårdarna tas i anspråk och deras betydelse som lek och rekreationsyta framhävs. Till antagandet har därför en byggrätt på den södra gården tagits bort. Förslaget överensstämmer väl med tidigare gjord strukturstudie och dess intensioner att förtäta Nödinge i nära anslutning till pendeltågstationen och få fler invånare i centrum. Sektor samhällsbyggnad ser därför positivt på förtätning med nya bostäder på den aktuella platsen. Bakgrund Miljö-och byggnämnden, numera, beslutade att uppdra åt planenheten att upprätta planavtal och pröva möjligheten till ny detaljplan för Nödinge 1:31. Alebyggen hade tidigare inkommit med en ansökan om planändring av gällande detaljplan med avsikten att bygga ca nya bostäder på Nödinge 1:31. Planområdet berörs av en detaljplan från Marken för det nya planområdet är planlagd för bostadsändamål med så kallad prickmark, alltså mark som inte får bebyggas. Detaljplanenen gjordes för ett större område med flerfamiljshus om 3-4 våningar. Det finns ingen genomförandetid kvar i den gällande planen. Lagar/rekommendationer Ärendet berör i första hand plan- och bygglagen och miljöbalken. Ekonomisk bedömning/konsekvens Planen innehåller endast kvartersmark. Kommunen beräknas inte få några ökade kostnader för exploateringen.

19 PROTOKOLL 19(50) SBN000073/11 SBN 65 Förvaltningens bedömning/motivering Planområdet är beläget cirka 500 m från Ale torg och ingår i det område som har studerats i strukturstudien för centrala Nödinge (beslut om arbete med strukturstudien togs 2008). Förslaget överensstämmer väl med studiens intensioner att förtäta Nödinge i nära anslutning till pendeltågstationen och få fler invånare i centrum. Sektor samhällsbyggnad ser därför positivt på förtätning med nya bostäder på den aktuella platsen. Många synpunkter har inkommit från närboende och förslaget har därför arbetats om inför utställning med bland annat lägre totalhöjd och till antagandet har förslaget begränsats till tre byggrätter. Förslaget är anpassat så att påverkan avseende solljus, insyn och höjd skall bli så liten som möjligt. Barnperspektivet Stora delar av befintliga gårdar tas i anspråk av den nya bebyggelsen. En större gårdsyta samt lekplats för de minsta barnen bibehålls på den södra gården. Lek och rekreation för de något äldre barnen kan utöver den södra gården tillgodoses på närliggande gårdar som fortsatt är lätta att nå utan att behöva korsa några bilvägar. Direkt söder om planområdet finns Nödinges stora yta för sportaktiviteter. Tillgänglighet Planförslaget bedöms kunna erbjuda god tillgänglighet för både gående, cyklande och bilister. Området är en, i princip, bilfri zon med endast servicetrafik och privatbilar vid flyttningar. En parkeringsplats finns vid Norra Kilandavägen/Norra Klöverstigen där de boende har tillgång till parkeringsplatser. Området ligger med god tillgänglighet till Ale torg med sin handel och pendeltågstation. Större delen av vägen mellan torget och området ingår i ett stråk som utpekas som centralt viktigt i Strukturstudien för centrala Nödinge. För att ta sig mellan Ale torg och planområdet behöver inga större bilvägar eller ödsliga ytor korsas. Miljökonsekvenser Ale kommun bedömer att ett genomförande av planen för bostadsområdet på del av Fastigheten Nödinge 1:31 inte leder till en betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser enligt 5 kap. 18 i PBL (1987:10). En miljöbedömning för planen skall därför inte upprättas En behovsbedömning har upprättats och bilagts planhandlingarna. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Alvaro Florez daterad Sektor Samhällsbyggnads beslutsförslag till 1. beslutar att godkänna upprättat utställningsutlåtande. 2. beslutar att anta detaljplan för bostäder på Nödinge 1:31.

20 PROTOKOLL 20(50) SBN 65 SBN000073/11 Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. beslutar återremittera ärendet för att tydliggöra, utreda och redovisa de många inkomna synpunkterna och kommentarerna i utställningsutlåtandet. BESLUT 1. beslutar återremittera ärendet för att tydliggöra, utreda och redovisa de många inkomna synpunkterna och kommentarerna i utställningsutlåtandet. Ärendet expedieras efter beslut till Sektor Samhällsbyggnad MEX Protokoll till Kommunstyrelsen för information Alebyggen

21 PROTOKOLL 21(50) SBN 66 SBN000163/12 Utby 1:103 - Beslut om granskning av detaljplan för bostäder Sektor Samhällsbyggnad fick i uppdrag av att upprätta planavtal med sökanden, pröva detaljplaneläggning av fastigheten samt genomföra samråd. Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av 3 nya fastigheter av fastigheten Utby 1:103 för bostadsändamål. Vidare har planen för uppdrag att förtäta redan befintligt bostadsområde med friliggande småhus och skapa nya byggrätter. Detaljplanen har inledningsvis handlagts med enkelt planförfarande, enligt 5 kap 7 1 Planoch bygglagen (2010:900). Planförslaget har varit ute på samråd mellan till Efter samrådet har följande förändringar gjorts i förslaget: Planbestämmelse angående dagsvattenhantering inom detaljplansområde har upprättats och behandlas i planbeskrivingen. Planbestämmelse om minsta tomtstorlek har upprättats (e2). Byggrätten för lott a har utökats. Planbestämmelsen om största byggnadsarea (e1) har ändrats till 20 % av fastighetsarea och förtydligas med högst 120 kvm för enplansbostadhus. Planbestämmelse om att marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för avfallshantering har införts på plankartan. Planbestämmelse angående geoteknik har införts på plankartan. Planbeskrivningen har förtydligats med att det i planen inte ges möjlighet till större uppfyllnader eller förändring av markytan som kan innebära att lokalstabiliteten blir otillfredsställande. Grundkartan är kompletterad med gemensahetsanläggning för väg, Utby ga:13 och vägnamn. Genomförandebeskrivningen finns tillsammans med planbeskrivningen som ett dokument. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i planbeskrivningen. Med anledning av de synpunkter som inkommit i samrådsskedet samt på Länsstyrelsens rekommendation föreslås att fatta beslut om att övergå från enkelt planförfarande till normalt planförfarande med efterföljande granskning, enligt 5 kap. 25 PBL. Granskningshandlingar har tagits fram till att skickas ut på granskning innan planen antas.

22 PROTOKOLL 22(50) SBN 66 SBN000163/12 Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Ivana Markovic daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till BESLUT 1. beslutar godkänna samrådsredogörelse. 2. beslutar att planarbetet övergår från enkelt planförfarande till normalt planförfarande och uppdrar år Sektor samhällsbyggnad att skicka det ändrade planförslaget på granskning, enligt 5 kap. 25 Plan- och bygglagen (2010:900). 1. beslutar godkänna samrådsredogörelse. 2. beslutar att planarbetet övergår från enkelt planförfarande till normalt planförfarande och uppdrar år Sektor samhällsbyggnad att skicka det ändrade planförslaget på granskning, enligt 5 kap. 25 Plan- och bygglagen (2010:900).

23 PROTOKOLL 23(50) SBN 67 SBN000044/14 Surte 4:96 Förfrågan om planläggning för bostäder- Beslut om planbesked En ansökan om planläggning av fastigheten Surte 4:96 inkom till Planläggningen syftar till att skapa möjlighet att komplettera inom fastigheten befintlig villa med 4-5 stadsradhus. Förslaget anses vara i enlighet med intentionerna i ÖP 07. För fastigheten gäller plan 126, Förslag till ändring av byggnadsplanen för Surte omfattande del av fastigheten 4:8, 4:12 mfl, från 1966 som anger friliggande bostäder som markanvändning. Fastighten utgörs till övervägande del av en mycket brant slänt mot väster. Den branta topografin och smala vägbredden på tillfarten inom fastigheten innebär svårigheter med att lösa tillgängligheten inom fastigheten på ett tillfredställande sätt. Yta för parkeringsplatser enligt parkeringsnormen förefaller svårt att lösa liksom uppställningsplats för räddningsfordon inom 50m från byggnaders tillträdesvägar. Sektor Samhällsbyggnad anser att det vore olämpligt att planera för ytterligare bostäder inom fastigheten då förutsättningarna för tillgänglighet, parkering och en god trafiksituation förefaller mycket svåra. Bakgrund En ansökan om planläggning av fastigheten Surte 4:96 inkom till Planläggningen syftar till att skapa möjlighet att komplettera inom fastigheten befintlig villa med 4-5 stadsradhus. Avsikten är att dessa uppförs som äganderätter. Fastigheten ligger inom område för befintlig bebyggelse i Ale ÖP 07. ÖP 07 anger att förtätningar for bostadsändamål generellt ska eftersträvas i Surte. Möjligheterna till utbyggnad är i Surte mycket begränsade på grund av topografin i öster och kommunikationsstråken och Älven i väster. Föreslagen planering får därför anses vara i enlighet med intentionerna ÖP 07. För fastigheten gäller plan 126, Förslag till ändring av byggnadsplanen för Surte omfattande del av fastigheten 4:8, 4:12 mfl, från Planen medger för aktuell fastighet friliggande bostäder i ett våningsplan med en maximal byggnadshöjd på 4,5 m, minst 800 kvm tomtstorlek, maximalt 1 huvudbyggnad och 2 bostadslägenheter per fastighetet.

24 PROTOKOLL 24(50) SBN 67 SBN000044/14 Lagar/rekommendationer Ärendet handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Samråd/samverkan Ärendet har skickats på intern remiss till följande verksamheter: Miljö, Teknik, Bygg, Räddningstjänst, Kollektivtrafik, Arbete, trygghet och omsorg (ATO). 5 remissvar har inkommit: Ekonomisk bedömning/konsekvens Upprättande av planhandlingar bekostas av exploatören. VA finns utbyggt i området. En exploatering enligt ansökan bedöms inte medföra några betydande ekonomiska konsekvenser för kommunen. Förvaltningens bedömning/motivering Sektor Samhällsbyggnad har utifrån inkomna ansökningshandlingar, yttranden vid intern remiss, aktuella styrdokument och platsens förutsättningar gjort bedömningen att föreslagen exploatering inte är lämplig. Detta grundar sig främst i platsens svåra topografiska-, trafik- och vägtekniska förutsättningar. Enligt PBL (2010:900), 2 kap 5-6 framgår att vid planläggning ska bebyggelse lokaliseras till en plats och utformas på ett sätt som är lämplig för ändmålet utifrån bland annat möjligheten att anordna trafikförsörjning och god trafikmiljö, avfallshantering och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Sektor Samhällsbyggnad har gjort bedömningen att platsens förutsättningar gör det svårt att skapa en lämplig trafik- och väglösning för tillkommande bebyggelse. Den aktuella fastigheten utgörs till övervägande del av en mycket brant slänt i vilken tillkommande bebyggelse är tänkt att placeras. Infarten på fastigheten är smal och brant, ca 3 meter bred och har en ungefärlig längslutning på 20-25%. God standard för längdslutning för kommunala vägar är 8%. Situationen med fastigheter, bebyggelse och topografi innebär att en breddning eller förändring av lutningen på vägen bedöms som svårlöst. För en breddning krävs vid infarten till fastigheten Surte 4:96 att mark från angränsande fastigheter nyttjas. Sökanden förslår att en 1 meter bred remsa mark köps av fastigheten Surte 4:13 för breddning av vägen. Detta bedöms inte som rimligt med tanke på att befintligt hus på fastigheten ligger som närmast knappt 2 meter från fastighetsgräns mot vägen. Även på andra sidan vägen, mot fastigheten Surte 44:5, ligger befintlig byggnad förhållandevis nära (knappt 4 meter) från fastighetsgräns mot vägen. I båda fallen är det en betydande nivåskillnad mellan vägen och dessa fastigheter. Inom fastigheten Surte 4:96 är topografin sådan att en breddning av vägen troligen innebär betydande schaktarbeten i slänten. Tillgänglig yta saknas för att åtgärda längslutningen.

25 PROTOKOLL 25(50) SBN 67 SBN000044/14 Planyta lämplig för parkering är mycket begränsad. Enligt kommunens riktlinjer för parkering ska det för småhus finnas 2 p-platser/bostad eller 1,7 p-platser/bostad om gemensam parkering anordnas. För de 5-6 bostäder som föreslås (inkl. befintlig bostad) innebär det ca alternativt 8-10 p-platser. Yta lämplig för så många bilplatser bedöms svårt att lösa inom fastigheten Surte 4:96. Även uppställningsplats för räddningsfordon förefaller svårt att lösa inom de 50 meter från tillträdesväg för byggnader som räddningstjänsten har som krav. Sträckan från uppställningsplatsen till byggnaderna är dessutom mycket brant. Barnperspektivet Kommunal lekplats finns vid korsningen Egnahemsvägen/Trädgårdsvägen ca 250m från Surte 4:96. Skola och förskola finns i norra Surte drygt 1 km norr om fastigheten. Tillgänglighet Fastigheten är mycket brant sluttande mot väster. Tillgängligheten för äldre och funktionshindrade inom fastigheten förefaller svår att lösa på ett tillfredställande sätt. Miljökonsekvenser Fastigheten ligger ca 750m från Surte pendeltågstation. Det finns därmed goda förutsättningar för kollektivt resande vilket kan bidra till att minska bilberoende. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Magnus Lövdahl daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. avslår ansökan om planläggning av Surte 4:96 i enlighet med PBL 2 kap 2 (SFS2010:900). BESLUT 1. avslår ansökan om planläggning av Surte 4:96 i enlighet med PBL 2 kap 2 (SFS2010:900). Ärendet expedieras efter beslut till Planassistent

26 PROTOKOLL 26(50) SBN 68 SBN000165/14 Svenstorp 1:15, Älvängen, Ansökan om planbesked En ansökan om planläggning av del av fastighet Svenstorp 1:15 för verksamhetsändamål har kommit in till kommunen Den del av fastigheten som ansökan avser ligger på mark som sedan tidigare är planlagd som allmänplatsmark med användning park, plan 474. Enligt planansökan föreslås området ändras till kvartersmark med användning industri, handel och kontor. Området skulle då få samma användning som intilliggande område. Fastigheten ligger i utkanten av tätorten Älvängen, som enligt kommunens antagna översiktsplan (ÖP07) är ett område för verksamheter. Det aktuella området ligger inom Svenstorpsområdet som finns redovisat i kommunens styrdokument Mark för verksamheter I planarbetet behöver frågor om geoteknik, VA, risker och buller belysas. En naturinventering med tillhörande konsekvensbeskrivning behöver tas fram då grön yta i tätortsnära läge tas i anspråk för kvartersmark. Vidare behöver områdets betydelse för dagvattenhanteringen studeras då mer yta hårdgörs vid en planläggning. Sektor samhällsbyggnad samlade bedömning är att det är lämpligt att pröva planläggning av området för verksamhetsändamål med beaktande av ovanstående förutsättningar. Sektorn gör bedömningen att detaljplanen ska handläggas enligt enkelt planförfarande. En färdig detaljplan kan finnas framme inom ett år från detta beslut. Bakgrund Området ligger i anslutning till Göteborgsvägen i norra Älvängen och är cirka 2000 kvm stort. Området är idag bevuxet med lövträd som alm, asp, hagtorn och aplar. På området bodde konstnären och bilderboksförfattaren Ivar Arosenius under perioden Det har funnits planer att anlägga en park till minne av Ivar Rosenius på tomten, vilket dock inte har realiserats. Samråd/Samverkan Förfrågan har skickats på remiss internt till Miljö och Räddningstjänst, Sektor Kommunstyrelsen Näringsliv, Sektor Utbildning, Kultur och Fritid Kultur och fritid och Sektor arbete, trygghet och omsorg. Verksamhet Miljö bedömer det inte lämpligt att exploatera området eftersom det finns naturvärden. Bland annat har området betydelse för fågellivet. Även för rekreation och upplevelsevärden bedömer de det olämpligt att ta bort parkmarken. Verksamhet Miljö menar också att genomföra planläggningen strider mot kommunens miljömål God bebyggd miljö då grön yta i tätorten tas i anspråk. Räddningstjänsten förutsätter att frågor som berör tillgänglighet för räddningsfordon, brandvattenförsörjning och riskreducerande åtgärder beaktas i planärendet.

27 PROTOKOLL 27(50) SBN 68 SBN000165/14 Kultur och fritid påpekar att området har ett kulturhistoriskt värde som behöver beaktas vid fortsatt planarbete. Det finns tecken på platsen sedan tiden då Arosenius levde här i form av spår från jordkällaren och de förvuxna fruktträden på tomten. Sektor arbete, trygghet och omsorg avstår från att yttra sig. Sektor arbete, trygghet och omsorg förutsätter att beaktande tas till tillgänglighet för äldre- och funktionshindrade och att den funktionshinderpolitiska planen som upprättats följs vid planering. Ekonomisk bedömning/konsekvens Detaljplanarbete finansieras av kommunen. Barnperspektivet Området är idag en grön yta i ett tätortsnära läge vilket kan utgöra ett värde för barn och unga. Miljöperspektivet En naturinventering med tillhörande konsekvensbeskrivning behöver tas fram. Då grön yta i tätortsnära läge tas i anspråk för kvartersmark ska möjligheter för kompensationsåtgärder utredas. Vidare behöver områdets betydelse för dagvattenhanteringen studeras då mer yta hårdgörs vid en planläggning. Sektorns samlade bedömning Sektor samhällsbyggnad bedömer det lämpligt att pröva planläggning av området för verksamhetsändamål. Sektorn gör bedömningen att detaljplanen ska handläggas enligt enkelt planförfarande. En färdig detaljplan kan finnas framme inom ett år från detta beslut. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Eva Frennered daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. uppdrar åt Sektor Samhällsbyggnad att upprätta planavtal med sökande samt pröva detaljplaneplanläggning för del av fastigheten Svenstorp 1:15 enligt PBL 5 kap. 2-5 (2010:900). BESLUT 1. uppdrar åt Sektor Samhällsbyggnad att upprätta planavtal med sökande samt pröva detaljplaneplanläggning för del av fastigheten Svenstorp 1:15 enligt PBL 5 kap. 2-5 (2010:900). Expedieras till Planadministratör

28 PROTOKOLL 28(50) SBN 69 SBN000058/14 Förstudie Båstorp/Kattleberg - Beslut om godkännande Samhällbyggnadsnämnden har gett planenheten i uppdrag att göra en förstudie som utreder förutsättningar och inriktning för etablering av bostadsbebyggelse i Båstorp och Kattleberg samt undersöka möjligheten att upprätta områdesbestämmelser för området. Under de senaste åren har flera förfrågningar om byggnation inkommit inom förstudiens utredningsområde kring Båstorp och Kattleberg. Ett stort antal förhandsbesked och bygglov har beviljats. Det har även beviljats en ansökan om planbesked för bostäder i området. Förstudien syftar till att kartlägga förutsättningarna för kompletterande bostadsbebyggelse i området Båstorp - Kattleberg och ge rekommendationer för utveckling. Förstudien ska fungera som ett verktyg vid den fortsatta planeringen och vara ett stöd i handläggning av förhandsbesked, bygglov och detaljplaner. Förstudien visar att delar av det studerade området har potential att bli attraktiva boendemiljöer. En utveckling av området längs älven kan tillskapa bostadsmiljöer med älvkontakt och bidra till att tillgängliggöra de natur- och friluftsvärden som finns i området samt medverka till en attraktivare älvmiljö. Även i nordöst, intill Grönnäs motet, kan en sammanhängande bebyggelse prövas med närhet till det planerade verksamhetsområdet och E45. Inom de i förstudien utpekade utredningsområdena för bostäder kan ny sammanhängande bebyggelse prövas i detaljplan för att möjliggöra för gemensamma lösningar och utredningar. Vid prövning av förhandsbesked i övriga områden ska generella rekommendationer och områdesbundna rekommendationer följas och en allmän lämplighetsprövning göras. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Eva Frennered upprättad Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. beslutar med tillägget, område R1 i norr utvidgas med område R5 inklusive Åkerholmen, att godkänna förstudien för Båstorp - Kattleberg som riktlinjer vid handläggning av förhandsbesked, bygglov och detaljplaner. BESLUT 1. beslutar med tillägget, område R1 i norr utvidgas med område R5 inklusive Åkerholmen, att godkänna förstudien för Båstorp - Kattleberg som riktlinjer vid handläggning av förhandsbesked, bygglov och detaljplaner.

29 PROTOKOLL 29(50) SBN000385/13 SBN 70 Detaljplan för väg 1969, Ledetvägen - Beslut om samråd 18, , beslutade att pröva upprättande av detaljplan för väg 1969, Ledetvägen. Planeringens syfte är att upprätta en detaljplan för hela vägsträckan för att möjliggöra ändring av huvudmannaskapet från statligt till kommunalt. Ett förändrat huvudmannaskap innebär att kommunen ordnar, upplåter och underhåller den allmänna platsmarken vilket i detta fall är en väg. Kommunen övertar äganderätten för de berörda fastigheterna inom vägområdet genom fastighetsreglering eftersom vägen är allmän platsmark. Ersättning till berörda fastighetsägare utgår ej. Bakgrund En ansökan om planläggning av Väg 1969, Ledetvägen för ändring av huvudmannaskapet inkom till kommunen , , beslutade att pröva upprättande av detaljplan för väg 1969, Ledetvägen. Planeringens syfte är att upprätta en detaljplan för hela vägsträckan för att möjliggöra ändring av huvudmannaskapet från statligt till kommunalt. Ett förändrat huvudmannaskap innebär att kommunen får rådighet över vägen och ansvar för skötsel och drift. Detaljplanen innefattar endast vägområdet och har en administrativ karaktär. Vägen ligger på mark som sedan tidigare är planlagd. Den omfattas av planerna 302b, 305, 314, 317, 318, 325, 331, 333 och 348. I samtliga planer finns utrymme avsatt för vägområdet men vilka varierar något i bredd. Vägområdet består av kommunägda fastigheter, outredda samfälligheter och delar av privata fastigheter belägna längs med vägen. Kommunen övertar äganderätten för de berörda fastigheterna inom vägområdet eftersom vägen är allmän platsmark enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap. 13 och 14 kap. 14. Ersättning utgår ej då vägrätten sedan tidigare reglerats av Trafikverket, , samt enligt Expropriationslag (1972:719) 4 kap. 1, då marken ingår i allmän väg för vilken kommunen är huvudman. Lagar/rekommendationer Detaljplanen upprättas med enkelt planförfarande i enighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 7. Samråd/samverkan Ärendet har behandlats internt inom arbetsgruppen för planfrågor enligt Sektor samhällsbyggnads rutiner.

30 PROTOKOLL 30(50) SBN000385/13 SBN 70 Ekonomisk bedömning/konsekvens Upprättande av detaljplan medför ekonomiska konsekvenser för kommunen, såväl under arbetets gång som efter lagakraftvunnen plan. Detaljplanearbetet finansieras av kommunen med medel från Trafikverket i samband med att väghållaransvaret överförs. Ale kommun ansvarar för vägens totala framtida drift och underhåll samt Lantmäteriets förrättningskostnader vid fastighetsreglering. Sektorns bedömning/motivering Ett förändrat huvudmannaskap av vägen bedöms som lämpligt. Då kommunen får rådighet över vägen finns större förutsättningar till förbättring med hänsyn till trafiksäkerhet. Barnperspektivet Utmed vägen finns förskola och grundskola. Gång och cykelvägen upplevs som smal och bristfällig. Ett förändrat huvudmannaskap kan möjliggöra för förbättringar av skolvägarna. Tillgänglighet Ett förändrat huvudmannaskap kan möjliggöra för förbättringar som ökar tillgängligheten. Miljökonsekvenser Ale kommun bedömer att ett genomförande av planen för väg 1969, Ledetvägen inte leder till en betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser enligt 4 kap. 34 i PBL. En miljökonsekvensbeskrivning för planen har därför inte upprättats. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning enligt yttrande daterat Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Elin Celik daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. godkänner samrådsförslaget och behovsbedömningen samt uppdrar åt Sektor samhällbyggnad att skicka ut handlingarna på samråd. BESLUT 1. godkänner samrådsförslaget och behovsbedömningen samt uppdrar åt Sektor samhällbyggnad att skicka ut handlingarna på samråd. Ärendet expedieras Planadministratör

31 PROTOKOLL 31(50) SBN 71 SBN000186/14 Ansökan om planbesked för bostäder inom fastigheterna Surte 62:1 och 1:237 Ansökan om planbesked avseende ett 5-6 vån terrasshus i östra Surte inkom till kommunen Förslaget innefattar ca 20 lägenheter med tillhörande parkering. Förslaget är samstämmigt med inriktningar i ÖP07 om att utveckla kommunens samhällen och dess centrala delar. I befintliga detaljplaner är området reglerat som parkmark. Området finns inte med i bostadsförsörjningsprogrammet I dagsläget finns en stig genom området som går till Fågeldammarna med sina naturvärden. Området är kuperat och avgränsat av slänten bakåt, byggnader samt vägen vilket gör att utrymme för markparkering är begränsat. Sektorn bedömer det vara lämpligt att pröva förutsättningar för bebyggelse med detaljplan. Bedömningen grundar sig i en positiv syn på att utveckla tätorterna och att tillskapa bostäder i relativ närhet till pendeltågstationerna. I framtida detaljplanearbetet ska tillgängligheten till bakomliggande naturområde säkras för allmänheten. Sektorn gör en bedömning att planprocessen kan ha lett fram till ett slutligt beslut ca Bakgrund En kompletterad ansökan om planbesked inkom till kommun Ansökan avser ett 5-6-vånings terrasshus med 20 lägenheter och tillhörande parkeringsplatser inom fastigheterna Surte 62:1 (kommunägd) och 1:237. Fastighetsägare är ej den samma som plansökanden. Området är beläget i tätorten Surtes östra del 750 m från pendeltågstationen och omfattar ungefär 1200 m 2. Planförfrågan är förenlig med Ale kommuns översiktsplan ÖP07 i den mening att det fastslås att Möjligheterna att förtäta bebyggelsen i samhällenas centrala delar och i anslutning till kollektivtrafik bör tas till vara. I övrigt är området opreciserat i ÖP07. I direkt anslutning till området för planförfrågan finns grönstruktur och Fågeldammarna som är utpekade som värdefulla ur natur- och kulturvårdssynpunkt. Området finns inte med i bostadsförsörjningsprogrammet Området är tidigare detaljplanelagt (plan 110 och plan 124)och reglerat som parkmark. Lagar/rekommendationer Planbeskedet hanteras enligt Plan- och bygglagen 5 kap 2-5 (2010:900).

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

PROTOKOLL 1(20) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-09-18. Plats och tid Alerummet, kl 09:00-12:00

PROTOKOLL 1(20) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-09-18. Plats och tid Alerummet, kl 09:00-12:00 PROTOKOLL 1(20) Plats och tid Alerummet, kl 09:00-12:00 Ledamöter Tyrone Hansson ( ), ordförande Fredrik Johansson (M) 101-106, 108-112 Maj Holmström (M) 107 Catharina Eliasson (S) 101-106, 108-112 Gunilla

Läs mer

Tillägg till detaljplan (335) för kontor inom Ledet 1:5 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (335) för kontor inom Ledet 1:5 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (335) för kontor inom Ledet 1:5 m fl Ale kommun, Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande 2013-05-29 Antagen 2013-06-19 Laga kraft 2013-xx-xx HANDLINGAR Följande

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN DIARIENR SBN 2013-173 0126K-15694 Planbeskrivning Antagandehandling Ändring av detaljplan för Del av kv. Agenten (Agenten 25) Kommundel Snättringe Miljö- och

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län Dnr 2013-05- 30, ANTAGANDEHANDLING 2013-06-19 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2(6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-02-19 1 (6) Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser 1 Tillägg till

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2013-973 0126K-15789 Antagandehandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare Övriga närvarande Marie-Christine

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. Underliggande

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 272 Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS 2016-188 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer