PROTOKOLL 1(50) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid Alerummet, kl 09:00-14:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1(50) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-12. Plats och tid Alerummet, kl 09:00-14:00"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(50) Plats och tid Alerummet, kl 09:00-14:00 Ledamöter Jan A Pressfeldt (AD), ordförande Christian Forsäng (M ) Fredrik Johansson (M) Catharina Eliasson (S) Ingvar Arvidsson (KD) Lars-Erik Carlbom (FP) Lennarth Nilsson (M) Sven Rydén (AD) Kerstin Grund (S) Sven Engdahl (V) Carlos Trischler (MP) 59-74, 77 Gunilla Hagman (S) 75-76, Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Maj Holmström (M) Lars-Erik Bengtsson (C) Gunilla Hagman (S) 59-74, 77 Seppo Tallheden (S) Carita Sandros, sektorchef Lisbeth Sjöström, sekreterare Sven Engdahl Kommunhuset, Alafors Underskrifter Paragrafer: Sekreterare: Lisbeth Sjöström Ordförande: Jan A. Pressfeldt Justerande: Sven Engdahl

2 PROTOKOLL 2(50) Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, Alafors Lisbeth Sjöström

3 PROTOKOLL 3(50) Innehåll SBN 59 Extra ärende... 5 SBN 60 Indexjustering av sotningstaxa för år SBN 61 Avfallsplanen- bildande av avstämningsgrupp... 7 SBN 62 Motion om dagvattenavgiften I VA-taxan... 8 SBN 63 Information: Angående villkor i tillstånd enligt miljöbalken för avloppsreningsverket i Älvängen, Ale kommun... 9 SBN 64 Svar på anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 Miljöbalken - Fortsatt verksamhet för enduroslinga SBN 65 Nödinge 1:31 detaljplan för bostäder- Beslut om antagande SBN 66 Utby 1:103 - Beslut om granskning av detaljplan för bostäder SBN 67 Surte 4:96 Förfrågan om planläggning för bostäder- Beslut om planbesked SBN 68 Svenstorp 1:15, Älvängen, Ansökan om planbesked SBN 69 Förstudie Båstorp/Kattleberg - Beslut om godkännande SBN 70 Detaljplan för väg 1969, Ledetvägen - Beslut om samråd SBN 71 Ansökan om planbesked för bostäder inom fastigheterna Surte 62:1 och 1: SBN 72 Upphävande av Dpl 411 verksamhetsområde i Älvängen SBN 73 Information: Nödinge-Stommen 1:261 Planbesked för bostäder SBN 74 Bostadsanpassningsbidrag 2014/ SBN 75 Informationsärende: Förslag om trafiksäkerhetsarbete i Skepplanda... 41

4 PROTOKOLL 4(50) SBN 76 Avrapportering av pågående projekt SBN 77 Besprutad kommunal jordbruksmark SBN 78 Inriktningsdokument för SBN 79 Ordförande och Sektor informerar SBN 80 Delegationsbeslut SBN 81 Delgivningar SBN 82 Informationsärende- Attefallslagarna SBN 83 Informationsärende - Södra delen av Svenstorp Handel- och industriområde... 50

5 PROTOKOLL 5(50) SBN 59 SBN000001/12 Extra ärende Ordföranden Jan A. Pressfeldt föreslår samhällsbyggnadsnämnden att bifalla två extra ärenden. - Information om Attefallslagarna. - Information om södra delen av Svenstorp handels- och industriområde. BESLUT 1. beslutar bifalla ordförandens förslag.

6 PROTOKOLL 6(50) SBN 60 SBN000206/14 Indexjustering av sotningstaxa för år 2014 Sektor samhällsbyggnad har fått underlag från Alesotarna AB angående indexjustering av sotningstaxa. Uppgifterna är hämtade från Sveriges Skorstensmästares Riksförbund. Nuvarande timpris är 402,00 kronor. Sotningsindex är 1,08 %. Nytt timpris blir 406,34 kronor. Den nya taxan gäller t o m Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Bengt Wassenius daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. antar indexuppräkning av sotningstaxa med 1,08 % från nuvarande 402,00 kronor/timma till 406,34 kronor/timma. BESLUT 1. antar indexuppräkning av sotningstaxa med 1,08 % från nuvarande 402,00 kronor/timma till 406,34 kronor/timma.

7 PROTOKOLL 7(50) SBN 61 SBN000208/14 Avfallsplanen- bildande av avstämningsgrupp BESLUT 1. beslutar bilda en parlamentarisk grupp bestående av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott förstärkt med en representant för varje parti som ej är representerat i arbetsutskottet. Anmälan av representant ska ske senast

8 PROTOKOLL 8(50) SBN 62 SBN000072/14 Motion om dagvattenavgiften I VA-taxan Yttrande avseende motion om dagvattenavgiften i VA-taxan Motion har inkommit från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet avseende dagvattenavgift i VA-taxan. Motionsställarna föreslår att VA-taxan justeras så att den stimulerar till minskat dagvattenflöde. Inför taxerevisionen senare i höst görs en omarbetning av va-taxan. Ett viktigt incitament där är att man som fastighetsägare själv kan påverka sin egen anläggnings- och brukningsavgift. Den nya VA-taxan kommer att utformas så att den bygger på de anslutande dagvattenrörens storlek. Det finns då möjlighet att gå ner en dimension och välja att fördröja vattnet på den egna fastigheten genom ex magasin eller gröna tak och på så vis få en lägre avgift. Sektorn bedömer därmed att intentionerna i motionen kommer att omhändertas i kommande taxejusteringar. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Ann-Charlotte Svensson daterad Sektor Samhällsbyggnads beslutsförslag till 1. tillstyrker motionen Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden 1. avslår motionen då intentionerna är inarbetade i dagvattenstrategin. Tyrone Hansson ( ) avvaktar med sitt ställningstagande till samhällsbyggnadsnämnden. BESLUT 1. avslår motionen då intentionerna är inarbetade i dagvattenstrategin. Ärendet expedieras efter beslut till Kommunstyrelsen

9 PROTOKOLL 9(50) SBN 63 SBN000090/14 Information: Angående villkor i tillstånd enligt miljöbalken för avloppsreningsverket i Älvängen, Ale kommun VA- ingenjör Ann-Charlotte Svensson informerar om det pågående arbetet med korrespondens denna fråga. BESLUT 1. noterar informationen.

10 PROTOKOLL 10(50) SBN500229/14 SBN 64 Svar på anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 Miljöbalken - Fortsatt verksamhet för enduroslinga Sammanfattning Älvbygdens motorklubb (ÄMK) har skickat in anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken gällande fortsatt och utökad verksamhet på enduroslingan intill Svenska Kraftnäts ställverk på fastigheten Kilanda-Kullen 1:5 och på Sand & Grus AB Jehanders naturgrustäkt på fastigheten Ranneberg 2:8 i Kollanda. Bullermätning som visar att Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor klaras har bifogats anmälan. Anmälan skickades för yttrande till fastighetsägarna där enduroslingan är anlagd samt till lagfarna ägare för 16 fastigheter söder om Alingsåsvägen inom ca 1 km. Personer kopplade till fyra fastigheter har lämnat erinringar mot enduroslingan. Inga klagomål på klubbens verksamhet har inkommit och föreläggandena i tidigare beslut uppfylls. Verksamhet Miljö bedömer att verksamheten kan medges i nuvarande omfattning utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer under förutsättning att föreläggandet om försiktighetsmått i beslutet följs. Däremot bedömer Verksamhet Miljö att utökningen av träningstiden inte kan medges med hänsyn till närboende. Bakgrund har mottagit anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken (SFS 1998:808) från Älvbygdens motorklubb (ÄMK), org nr Anmälan avser fortsatt användning av enduroslingan intill ställverket på fastigheten Kilanda-Kullen 1:5 och på Sand & Grus AB Jehanders naturgrustäkt på fastigheten Ranneberg 2:8 i Kollanda, enligt verksamhetskod C, 30 kap 3 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. Nuvarande verksamheten får bedrivas som längst till och med Till anmälan har följande bilagor lämnats: - Översiktkarta med markering av området där slingan lagts - Brev med motivering till önskemål om utökad träningstid - Bullermätning från år 2009 utförd av SVEMO, Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet. Mätningen har gjorts på sju platser runt om tänkt placering av slingan på olika avstånd som varierar mellan ca 300 till ca m. Högsta uppmätt ljudnivå intill bostad är 51 dba.

11 PROTOKOLL 11(50) SBN 64 SBN500229/14 Kompletterande information gällande SVEMO:s nya regler för bullermätning lämnades av ÄMK De nya reglerna 2 meter/max gäller internationellt från år 2010 och innebär följande för enduro: Motorcykeln ställs på en markerad plats. Föraren ställer sig på motsatt sida från ljuddämparens placering. Ljudmätaren står vid 45 grader och 2 meter ifrån centrum på bakaxeln. Besiktningsmannen varvar upp cykeln på fullt varvtal under 1 till 2 sekunder. Motorcykeln får inte låta mera än 112 dba. Vid för hög ljudnivå mäter man enligt de gamla reglerna. Gränsen vid mätning enligt de gamla reglerna är 94 dba. Enduroslingans utbredning är mindre än den som anmäldes år 2009, eftersom ÄMK sedan inte längre kör på fastigheten Kilanda-Kullen 1:1 (motsvarar ca 2 km på en yta om ca 5 ha). Ytterligare en skillnad är att klubben fått tillstånd från Svenska Kraftnät att köra väster om ställverket på fastigheten Kilanda-Kullen 1:5 (motsvarar ca 600 m på en yta om ca 2 ha). Tidigare beslut Miljö- och byggnämnden beslutade , MBN 82/09, dnr 5036/09 att medge Älvbygdens motorklubb att bedriva verksamhet enligt prövningskod C under förutsättning att ett antal förelägganden om försiktighetsmått följs. Bygglov för enduroslingan beviljades av Miljö- och byggnämnden (MBN 139/09, dnr MBN1132/09). avslog i beslut , D 925/11, dnr /11, Älvbygdens motorklubbs anmälan om att få utöka träningstiderna på enduroslingan. Verksamhetsbeskrivning De nuvarande träningstiderna är helgfria tisdagar och torsdagar klockan 14:00 18:00 samt helgfria lördagar klockan 11:00 14:00 ojämna veckor, dock inte på påskafton, pingstafton eller midsommarafton. Träning pågår inte heller under veckorna med hänsyn till sommarsemester och inte under perioden 1 oktober till och med 1 november med hänsyn till älgjakt. Vid varje träningspass finns en träningsansvarig ÄMK-medlem som ansvarar för att träningstider hålls, att samtliga använder miljömatta i depån, att saneringsutrustning finns tillgängligt på plats, att kontinuerlig ljudmätning sker och att träningsjournal förs. Bensin får endast tankas på anvisad plats och miljömatta är obligatoriskt. En motorcykel drar ca 3 liter/timme. I genomsnitt kommer 15 motorcyklar att köra per träningstillfälle.

12 PROTOKOLL 12(50) SBN500229/14 SBN 64 Utökning av träningstider Enligt den nya anmälan vill klubben utöka träningstiderna på tisdagar och torsdagar till kl 14:00 19:00 med motiveringen att medlemmarna inte hinner träna när de arbetar till kl 16:30. ÄMK vill även få tillåtelse att köra alla lördagar som inte är röda dagar för att kunna starta en ungdomsverksamhet för endurosektionen. Miljöpolicy Endurosektionen inom ÄMK har en miljöpolicy som ska följas. Enligt miljöpolicyn tillåts endast medlemmar i ÄMK tillträde till slingan, endast besiktade, registrerade motorcyklar som bullertestas innan körning får användas, all service och bränslepåfyllning ska ske på miljömatta, allt avfall tas med efter träning, eventuella spill saneras och utrustning för detta ska alltid finnas i depåområdet vid träning, träningsansvarig ska se till att träningstider hålls och ÄKM kommer kontinuerligt jobba för att minimera påverkan på grannar och miljön. Tillsyn Verksamhet Miljö utövar tillsyn på verksamheten. Senaste tillsynsbesöket ägde rum (dnr /13). Då konstaterades att föreläggandena i tidigare beslut följs och att egenkontrollen uppfyller kraven i förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Verksamhet Miljö genomförde en inspektion av verksamheten med uppföljande bullermätning Resultatet från bullermätningen visade att punkt 8 i föreläggandet uppfylls d v s att den maximala ljudnivån inte översteg 55 dba Fast intill bostäder för permanent boende och fritidshus (vid fasad). Lagar/rekommendationer Anmälan av enduroslingan är gjord i enlighet med 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, kod 92.30: Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon. Enligt 26a samma förordning ska för bland annat koden tillsynsmyndigheten särskilt beakta de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och i varje enskilt fall pröva om verksamheten behöver tillståndsprövas. Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd (NFS 2004:16) om buller från motorsportbanor. Av dem framgår att verksamhetsutövaren bör utföra bullerberäkningar eller bullermätningar och att dessa bör utföras av en person som har tillräcklig kunskap. Som riktvärde anges att maximala ljudnivån under helgfri måndag till lördag kl inte bör överskrida 60 dba vid fasad på bostäder för permanent boende och fritidshus. För kväll kl är riktvärdet 55 dba. För friluftsområden är riktvärdena 55 db respektive 50 db vid nämnda tider. Vid nyanläggning bör riktvärdena innehållas med god marginal.

13 PROTOKOLL 13(50) SBN 64 SBN500229/14 Enligt Förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll som gäller för anmälningspliktiga verksamheter ska fördelningen av det organisatoriska ansvaret, rutiner för fortlöpande kontroll av utrustning, riskbedömningar och kemiska produkter finnas dokumenterat. Samråd/samverkan Anmälan skickades för yttrande till fastighetsägarna Svenska Kraftnät och Sand och Grus AB Jehander samt till lagfarna ägare för följande fastigheter söder om Alingsåsvägen inom ca 1 km: Järbo 1:4, Järbo 1:5, Järbo 1:7 och Järbo 1:8, Kilanda-Kullen 1:1 och Kilanda-Kullen 1:2, Ranneberg 1:9, Ranneberg 1:14, Ranneberg 1:15, Ranneberg 1:19 och Ranneberg 1:20, Sverket 1:2 (+1:4), Sverket 1:5 och Sverket 1:6 samt Vasebacken 1:2. Fyra fastighetsägare: Ranneberg 1:9, Ranneberg 1:15, Sverket 1:2 och 1:4, Sverket 1:6 har skriftligen meddelat att de inte har något att erinra mot verksamheten. Åtta fastighetsägare har inte svarat. Negativa yttranden har inkommit från Järbo 1:4, Järbo 1:7, Järbo 1:8, och Vasebacken 1:2.. Svenska Kraftnäts är positiva förutsatt att banan förläggs minst 20 meter från stolpe eller stag, att slitage på marken åtgärdas så att inte deras marklinor kommer i dagern, att marken under ledningen inte höjs eller fylls ut, att de kontaktas om läktare planeras eller om skador på stag, stolpar, marklinor eller liknande uppkommer. Jehander har meddelat att slingan i framtiden kan behöva flyttas i och med kommande täktverksamhet. Bolaget har lämnat in ny ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet och prövning pågår för närvarande. Järbo 1:4,, Järbo 1:7 och Vasebacken 1:2, har skickat in ett gemensamt yttrande: de motsätter sig all tränings- och tävlingsverksamhet med samtliga typer av motorfordon på enduroslingan och i grustäkten helt och hållet på lördagar och söndagar samt på vardagar efter kl 17:00. Området behöver fredas från bullerstörningar då industrin har stängt för dagen. Friluftsvärde, naturvärde och friskvård och den tysta miljön bör ha högre prioritet än miljöfarlig verksamhet, vilket motorbanor anges tillhöra. Järbo 1:4, har lämnat kompletterande synpunkter angående enduroslingans utbredning: de anser att ytan i den nya anmälan är avsevärt mycket större än tidigare och att den önskade utökningen av tiden ska medföra att fastighetsägare inom en radie på 2-3 km ska få lämna synpunkter. De anser även att ÄMK bör upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för verksamheten samt att nya ljudmätningar bör utföras vid samtliga bostadshus på en radie av 1,5 km från enduroslingan.

14 PROTOKOLL 14(50) SBN 64 SBN500229/14 Järbo 1:8, motsätter sig all utökning av förlängda, ändrade och/eller utökade träningstider på enduroslingan. De känner sig mycket störda när träning bedrivs på slingan. De vill ha en tyst orörd omgivning och vill inte ha sin livsstil förstörd tre gånger i veckan året runt. De anser att slingan är störande för djurlivet och folk som vistas i området för ridning, rekreation, promenader mm. Verksamhet Miljös bedömning/motivering I samband med handläggningen av anmälan år 2009 gjordes en omfattande utredning av verksamhetens miljöpåverkan i förhållande till miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Verksamhet Miljö bedömer att någon ny utredning inte behövs, eftersom den nya anmälan omfattar fortsatt verksamhet som redan bedrivits utan klagomål under fem år. Uppföljande bullermätning år 2011 visade också att ljudnivåerna inte överskrids. När det gäller enduroslingans påverkan på växt- och djurlivet i området, visar den senaste forskningen att motorbanor på sandmark kan fungera som refuger för biologisk mångfald och därmed gynna konkurrenssvaga arter. Verksamhet Miljö bedömer att utökningen av träningstider till alla lördagar som inte är röda dagar inte kan medges med hänsyn till boende i området och att enduroslingan ligger inom ett förhållandevis tyst område. Verksamhet Miljö bedömer att utökningen av träningstiderna på tisdagar och torsdagar med en timme till kl 14:00 19:00 inte heller kan medges med hänsyn till boende i området. På grund av pågående tillståndsprövning av Sand och Grus AB Jehanders täkttillstånd bedömer Verksamhet Miljö att verksamheten på enduroslingan ska tidsbegränsas till maximalt fem år och som längst till och med Om verksamhet önskas bedrivas efter detta datum ska ny anmälan lämnas in minst sex veckor innan. Den pågående verksamheten får bedrivas som längst till och med För att verksamheten ska kunna bedrivas utan avbrott efter detta datum, bedömer Verksamhet Miljö att beslutet ska fattas med stöd av 26 kap 26 miljöbalken, som innebär att beslutet ska gälla omedelbart, även om det överklagas. Verksamhet Miljö bedömer sammanfattningsvis att verksamheten kan tillåtas enligt vad som gäller för närvarande utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer under förutsättning att föreläggandet om försiktighetsmått i beslutet följs. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Marie Lindström daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till

15 PROTOKOLL 15(50) SBN 64 SBN500229/14 meddelar med stöd av 26 kap 9 miljöbalken följande föreläggande avseende Älvbygdens motorklubbs (ÄMK), org nr , permanenta träningsbana för motorfordon på fastigheterna Kilanda-Kullen 1:5 och Ranneberg 2:8 i Ale kommun enligt verksamhetskod C: 1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som framgår i anmälan eller vad sökanden åtagit sig, dock med undantag av nedanstående förelägganden. Om ändring sker ska ÄMK kontakta Sektor Samhällsbyggnad, Verksamhet Miljö. 2. Verksamheten får bedrivas som längst till och med under förutsättning att markägarna ger sitt tillstånd. Om verksamhet önskas bedrivas efter detta datum ska ny anmälan lämnas in minst sex veckor innan. 3. Slingan får inte läggas närmre Burhultsvägen än 20 meter. 4. Svenska Kraftnäts yttrande som bifogades anmälan 2009 ska följas. 5. Körning på slingan får bedrivas på helgfria tisdagar och torsdagar klockan 14:00 18:00 samt helgfria lördagar klockan 11:00 14:00 ojämna veckor, dock inte på påskafton, pingstafton eller midsommarafton. 6. Körning får inte ske under veckorna (sommarsemester) och inte mellan 1 oktober och 1 november (älgjakt). 7. Motorcyklar som förs fram på slingan får inte ge upphov till en maximal ljudnivå överstigande 112 dba mätt enligt 2 meter/max -reglerna från år 2010 eller 94 dba mätt enligt Svenska Motorcykel - & Snöskoterförbundets (SVEMO) gamla regler. De ska också finnas med på SVEMOs förteckning över godkända enduro/trial motorcyklar. 8. Körning på slingan får inte ge upphov till en maximal ljudnivå överstigande 55 dba Fast intill bostäder för permanent boende och fritidshus (vid fasad). 9. Information om verksamheten, körtider, förbud mot körning övrig tid och telefonnummer till Älvbygdens motorklubb som kan ringas om olovlig körning skulle uppmärksammas eller vid upplevd störning ska finnas uppsatt vid infart till slingan. 10. Spill av petroleumprodukter ska omedelbart tas omhand som farligt avfall. Nödvändig utrustning för detta ska finnas på plats vid varje träningstillfälle. 11. Inget avfall får lämnas kvar efter träningstillfällena 12. Beslutet ska gälla omedelbart, även om det överklagas.

16 PROTOKOLL 16(50) SBN 64 SBN500229/14 BESLUT meddelar med stöd av 26 kap 9 miljöbalken följande föreläggande avseende Älvbygdens motorklubbs (ÄMK), org nr , permanenta träningsbana för motorfordon på fastigheterna Kilanda-Kullen 1:5 och Ranneberg 2:8 i Ale kommun enligt verksamhetskod C: 1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som framgår i anmälan eller vad sökanden åtagit sig, dock med undantag av nedanstående förelägganden. Om ändring sker ska ÄMK kontakta Sektor Samhällsbyggnad, Verksamhet Miljö. 2. Verksamheten får bedrivas som längst till och med under förutsättning att markägarna ger sitt tillstånd. Om verksamhet önskas bedrivas efter detta datum ska ny anmälan lämnas in minst sex veckor innan. 3. Slingan får inte läggas närmre Burhultsvägen än 20 meter. 4. Svenska Kraftnäts yttrande som bifogades anmälan 2009 ska följas. 5. En enhetlig samhällsbyggnadsnämnd beslutar ändra denna punkt till: Körning på slingan får bedrivas på helgfria tisdagar och torsdagar klockan 14:00 19:00 samt helgfria lördagar klockan 11:00 14:00 ojämna veckor, dock inte på påskafton, pingstafton eller midsommarafton. 6. Körning får inte ske under veckorna (sommarsemester) och inte mellan 1 oktober och 1 november (älgjakt). 7. Motorcyklar som förs fram på slingan får inte ge upphov till en maximal ljudnivå överstigande 112 dba mätt enligt 2 meter/max -reglerna från år 2010 eller 94 dba mätt enligt Svenska Motorcykel - & Snöskoterförbundets (SVEMO) gamla regler. De ska också finnas med på SVEMOs förteckning över godkända enduro/trial motorcyklar. 8. Körning på slingan får inte ge upphov till en maximal ljudnivå överstigande 55 dba Fast intill bostäder för permanent boende och fritidshus (vid fasad). 9. Information om verksamheten, körtider, förbud mot körning övrig tid och telefonnummer till Älvbygdens motorklubb som kan ringas om olovlig körning skulle uppmärksammas eller vid upplevd störning ska finnas uppsatt vid infart till slingan. 10. Spill av petroleumprodukter ska omedelbart tas omhand som farligt avfall. Nödvändig utrustning för detta ska finnas på plats vid varje träningstillfälle. 11. Inget avfall får lämnas kvar efter träningstillfällena

17 PROTOKOLL 17(50) 12. Beslutet ska gälla omedelbart, även om det överklagas. SBN500229/14 SBN 64 Lagstöd: 26 kap 9 och 26 miljöbalken (SFS 1998:808) och med hänvisning till: - 1 kap 1 (aktsamhetsreglerna) samma lag, - 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 samma lag, - 27 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och - 30 kap 3 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) förordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Avgift En tillsynsavgift om 762 kr per timme tas ut för handläggning av ärendet enligt Kommunfullmäktiges fastställda taxa för tillsyn enligt miljöbalken. Faktura sänds separat. Ärendet expedieras efter beslut till: Jan Ekberg, Älvbygdens MK, Box 80, ÄLVÄNGEN Michael Möll, Sand & Grus AB Jehander, Sagsjövägen, KÅLLERED Svenska Kraftnät, Box 526, VÄLLINGBY samt till lagfarna ägare för följande fastigheter: Järbo 1:4 Järbo 1:5 Järbo 1:5 Järbo 1:7 Järbo 1:8 Kilanda-Kullen 1:1 Kilanda-Kullen 1:2 Ranneberg 1:9 Ranneberg 1:14 Ranneberg 1:15 Ranneberg 1:19 Ranneberg 1:20Sverket 1:2 (+1:4) Sverket 1:5, Sverket 1:6 Vasebacken 1:2

18 PROTOKOLL 18(50) SBN000073/11 SBN 65 Nödinge 1:31 Detaljplan för bostäder - Beslut om antagande Planen syftar till att förtäta med fler bostäder inom ett befintligt bostadsområde. Detaljplanen ger byggrätter för tre nya flerbostadshus i två våningar. Den mark som bebyggs tillhör idag bostädernas gårdar och utgörs av en öppen gräsyta och en asfalterad plan. Planområdet berörs av en detaljplan från Den aktuella marken är idag så kallad prickmark i den planen, alltså mark som inte får bebyggas. Planområdet ligger i Nödinge cirka 500 meter nordväst om Ale torg och den nya pendeltågstationen. Området gränsar i öster och norr till radhus på Fyrklöversgatan och i väster och söder till flerfamiljshus på Norra Klöverstigen. Planområdets areal är nästan 4680 kvm. All mark inom planområdet ägs av Alebyggen. Planen har varit ute på samråd under juni-augusti 2012 med enkelt förfarande. Efter det beslutade att övergå till normalt förfarande på grund av de många synpunkter från närboende som inkommit under samrådet. Utställning ägde rum till Det har inkommit 197 yttranden. Den största invändningen har varit att bostadsgårdarna tas i anspråk och deras betydelse som lek och rekreationsyta framhävs. Till antagandet har därför en byggrätt på den södra gården tagits bort. Förslaget överensstämmer väl med tidigare gjord strukturstudie och dess intensioner att förtäta Nödinge i nära anslutning till pendeltågstationen och få fler invånare i centrum. Sektor samhällsbyggnad ser därför positivt på förtätning med nya bostäder på den aktuella platsen. Bakgrund Miljö-och byggnämnden, numera, beslutade att uppdra åt planenheten att upprätta planavtal och pröva möjligheten till ny detaljplan för Nödinge 1:31. Alebyggen hade tidigare inkommit med en ansökan om planändring av gällande detaljplan med avsikten att bygga ca nya bostäder på Nödinge 1:31. Planområdet berörs av en detaljplan från Marken för det nya planområdet är planlagd för bostadsändamål med så kallad prickmark, alltså mark som inte får bebyggas. Detaljplanenen gjordes för ett större område med flerfamiljshus om 3-4 våningar. Det finns ingen genomförandetid kvar i den gällande planen. Lagar/rekommendationer Ärendet berör i första hand plan- och bygglagen och miljöbalken. Ekonomisk bedömning/konsekvens Planen innehåller endast kvartersmark. Kommunen beräknas inte få några ökade kostnader för exploateringen.

19 PROTOKOLL 19(50) SBN000073/11 SBN 65 Förvaltningens bedömning/motivering Planområdet är beläget cirka 500 m från Ale torg och ingår i det område som har studerats i strukturstudien för centrala Nödinge (beslut om arbete med strukturstudien togs 2008). Förslaget överensstämmer väl med studiens intensioner att förtäta Nödinge i nära anslutning till pendeltågstationen och få fler invånare i centrum. Sektor samhällsbyggnad ser därför positivt på förtätning med nya bostäder på den aktuella platsen. Många synpunkter har inkommit från närboende och förslaget har därför arbetats om inför utställning med bland annat lägre totalhöjd och till antagandet har förslaget begränsats till tre byggrätter. Förslaget är anpassat så att påverkan avseende solljus, insyn och höjd skall bli så liten som möjligt. Barnperspektivet Stora delar av befintliga gårdar tas i anspråk av den nya bebyggelsen. En större gårdsyta samt lekplats för de minsta barnen bibehålls på den södra gården. Lek och rekreation för de något äldre barnen kan utöver den södra gården tillgodoses på närliggande gårdar som fortsatt är lätta att nå utan att behöva korsa några bilvägar. Direkt söder om planområdet finns Nödinges stora yta för sportaktiviteter. Tillgänglighet Planförslaget bedöms kunna erbjuda god tillgänglighet för både gående, cyklande och bilister. Området är en, i princip, bilfri zon med endast servicetrafik och privatbilar vid flyttningar. En parkeringsplats finns vid Norra Kilandavägen/Norra Klöverstigen där de boende har tillgång till parkeringsplatser. Området ligger med god tillgänglighet till Ale torg med sin handel och pendeltågstation. Större delen av vägen mellan torget och området ingår i ett stråk som utpekas som centralt viktigt i Strukturstudien för centrala Nödinge. För att ta sig mellan Ale torg och planområdet behöver inga större bilvägar eller ödsliga ytor korsas. Miljökonsekvenser Ale kommun bedömer att ett genomförande av planen för bostadsområdet på del av Fastigheten Nödinge 1:31 inte leder till en betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser enligt 5 kap. 18 i PBL (1987:10). En miljöbedömning för planen skall därför inte upprättas En behovsbedömning har upprättats och bilagts planhandlingarna. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Alvaro Florez daterad Sektor Samhällsbyggnads beslutsförslag till 1. beslutar att godkänna upprättat utställningsutlåtande. 2. beslutar att anta detaljplan för bostäder på Nödinge 1:31.

20 PROTOKOLL 20(50) SBN 65 SBN000073/11 Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. beslutar återremittera ärendet för att tydliggöra, utreda och redovisa de många inkomna synpunkterna och kommentarerna i utställningsutlåtandet. BESLUT 1. beslutar återremittera ärendet för att tydliggöra, utreda och redovisa de många inkomna synpunkterna och kommentarerna i utställningsutlåtandet. Ärendet expedieras efter beslut till Sektor Samhällsbyggnad MEX Protokoll till Kommunstyrelsen för information Alebyggen

21 PROTOKOLL 21(50) SBN 66 SBN000163/12 Utby 1:103 - Beslut om granskning av detaljplan för bostäder Sektor Samhällsbyggnad fick i uppdrag av att upprätta planavtal med sökanden, pröva detaljplaneläggning av fastigheten samt genomföra samråd. Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av 3 nya fastigheter av fastigheten Utby 1:103 för bostadsändamål. Vidare har planen för uppdrag att förtäta redan befintligt bostadsområde med friliggande småhus och skapa nya byggrätter. Detaljplanen har inledningsvis handlagts med enkelt planförfarande, enligt 5 kap 7 1 Planoch bygglagen (2010:900). Planförslaget har varit ute på samråd mellan till Efter samrådet har följande förändringar gjorts i förslaget: Planbestämmelse angående dagsvattenhantering inom detaljplansområde har upprättats och behandlas i planbeskrivingen. Planbestämmelse om minsta tomtstorlek har upprättats (e2). Byggrätten för lott a har utökats. Planbestämmelsen om största byggnadsarea (e1) har ändrats till 20 % av fastighetsarea och förtydligas med högst 120 kvm för enplansbostadhus. Planbestämmelse om att marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för avfallshantering har införts på plankartan. Planbestämmelse angående geoteknik har införts på plankartan. Planbeskrivningen har förtydligats med att det i planen inte ges möjlighet till större uppfyllnader eller förändring av markytan som kan innebära att lokalstabiliteten blir otillfredsställande. Grundkartan är kompletterad med gemensahetsanläggning för väg, Utby ga:13 och vägnamn. Genomförandebeskrivningen finns tillsammans med planbeskrivningen som ett dokument. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts i planbeskrivningen. Med anledning av de synpunkter som inkommit i samrådsskedet samt på Länsstyrelsens rekommendation föreslås att fatta beslut om att övergå från enkelt planförfarande till normalt planförfarande med efterföljande granskning, enligt 5 kap. 25 PBL. Granskningshandlingar har tagits fram till att skickas ut på granskning innan planen antas.

22 PROTOKOLL 22(50) SBN 66 SBN000163/12 Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Ivana Markovic daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till BESLUT 1. beslutar godkänna samrådsredogörelse. 2. beslutar att planarbetet övergår från enkelt planförfarande till normalt planförfarande och uppdrar år Sektor samhällsbyggnad att skicka det ändrade planförslaget på granskning, enligt 5 kap. 25 Plan- och bygglagen (2010:900). 1. beslutar godkänna samrådsredogörelse. 2. beslutar att planarbetet övergår från enkelt planförfarande till normalt planförfarande och uppdrar år Sektor samhällsbyggnad att skicka det ändrade planförslaget på granskning, enligt 5 kap. 25 Plan- och bygglagen (2010:900).

23 PROTOKOLL 23(50) SBN 67 SBN000044/14 Surte 4:96 Förfrågan om planläggning för bostäder- Beslut om planbesked En ansökan om planläggning av fastigheten Surte 4:96 inkom till Planläggningen syftar till att skapa möjlighet att komplettera inom fastigheten befintlig villa med 4-5 stadsradhus. Förslaget anses vara i enlighet med intentionerna i ÖP 07. För fastigheten gäller plan 126, Förslag till ändring av byggnadsplanen för Surte omfattande del av fastigheten 4:8, 4:12 mfl, från 1966 som anger friliggande bostäder som markanvändning. Fastighten utgörs till övervägande del av en mycket brant slänt mot väster. Den branta topografin och smala vägbredden på tillfarten inom fastigheten innebär svårigheter med att lösa tillgängligheten inom fastigheten på ett tillfredställande sätt. Yta för parkeringsplatser enligt parkeringsnormen förefaller svårt att lösa liksom uppställningsplats för räddningsfordon inom 50m från byggnaders tillträdesvägar. Sektor Samhällsbyggnad anser att det vore olämpligt att planera för ytterligare bostäder inom fastigheten då förutsättningarna för tillgänglighet, parkering och en god trafiksituation förefaller mycket svåra. Bakgrund En ansökan om planläggning av fastigheten Surte 4:96 inkom till Planläggningen syftar till att skapa möjlighet att komplettera inom fastigheten befintlig villa med 4-5 stadsradhus. Avsikten är att dessa uppförs som äganderätter. Fastigheten ligger inom område för befintlig bebyggelse i Ale ÖP 07. ÖP 07 anger att förtätningar for bostadsändamål generellt ska eftersträvas i Surte. Möjligheterna till utbyggnad är i Surte mycket begränsade på grund av topografin i öster och kommunikationsstråken och Älven i väster. Föreslagen planering får därför anses vara i enlighet med intentionerna ÖP 07. För fastigheten gäller plan 126, Förslag till ändring av byggnadsplanen för Surte omfattande del av fastigheten 4:8, 4:12 mfl, från Planen medger för aktuell fastighet friliggande bostäder i ett våningsplan med en maximal byggnadshöjd på 4,5 m, minst 800 kvm tomtstorlek, maximalt 1 huvudbyggnad och 2 bostadslägenheter per fastighetet.

24 PROTOKOLL 24(50) SBN 67 SBN000044/14 Lagar/rekommendationer Ärendet handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Samråd/samverkan Ärendet har skickats på intern remiss till följande verksamheter: Miljö, Teknik, Bygg, Räddningstjänst, Kollektivtrafik, Arbete, trygghet och omsorg (ATO). 5 remissvar har inkommit: Ekonomisk bedömning/konsekvens Upprättande av planhandlingar bekostas av exploatören. VA finns utbyggt i området. En exploatering enligt ansökan bedöms inte medföra några betydande ekonomiska konsekvenser för kommunen. Förvaltningens bedömning/motivering Sektor Samhällsbyggnad har utifrån inkomna ansökningshandlingar, yttranden vid intern remiss, aktuella styrdokument och platsens förutsättningar gjort bedömningen att föreslagen exploatering inte är lämplig. Detta grundar sig främst i platsens svåra topografiska-, trafik- och vägtekniska förutsättningar. Enligt PBL (2010:900), 2 kap 5-6 framgår att vid planläggning ska bebyggelse lokaliseras till en plats och utformas på ett sätt som är lämplig för ändmålet utifrån bland annat möjligheten att anordna trafikförsörjning och god trafikmiljö, avfallshantering och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Sektor Samhällsbyggnad har gjort bedömningen att platsens förutsättningar gör det svårt att skapa en lämplig trafik- och väglösning för tillkommande bebyggelse. Den aktuella fastigheten utgörs till övervägande del av en mycket brant slänt i vilken tillkommande bebyggelse är tänkt att placeras. Infarten på fastigheten är smal och brant, ca 3 meter bred och har en ungefärlig längslutning på 20-25%. God standard för längdslutning för kommunala vägar är 8%. Situationen med fastigheter, bebyggelse och topografi innebär att en breddning eller förändring av lutningen på vägen bedöms som svårlöst. För en breddning krävs vid infarten till fastigheten Surte 4:96 att mark från angränsande fastigheter nyttjas. Sökanden förslår att en 1 meter bred remsa mark köps av fastigheten Surte 4:13 för breddning av vägen. Detta bedöms inte som rimligt med tanke på att befintligt hus på fastigheten ligger som närmast knappt 2 meter från fastighetsgräns mot vägen. Även på andra sidan vägen, mot fastigheten Surte 44:5, ligger befintlig byggnad förhållandevis nära (knappt 4 meter) från fastighetsgräns mot vägen. I båda fallen är det en betydande nivåskillnad mellan vägen och dessa fastigheter. Inom fastigheten Surte 4:96 är topografin sådan att en breddning av vägen troligen innebär betydande schaktarbeten i slänten. Tillgänglig yta saknas för att åtgärda längslutningen.

25 PROTOKOLL 25(50) SBN 67 SBN000044/14 Planyta lämplig för parkering är mycket begränsad. Enligt kommunens riktlinjer för parkering ska det för småhus finnas 2 p-platser/bostad eller 1,7 p-platser/bostad om gemensam parkering anordnas. För de 5-6 bostäder som föreslås (inkl. befintlig bostad) innebär det ca alternativt 8-10 p-platser. Yta lämplig för så många bilplatser bedöms svårt att lösa inom fastigheten Surte 4:96. Även uppställningsplats för räddningsfordon förefaller svårt att lösa inom de 50 meter från tillträdesväg för byggnader som räddningstjänsten har som krav. Sträckan från uppställningsplatsen till byggnaderna är dessutom mycket brant. Barnperspektivet Kommunal lekplats finns vid korsningen Egnahemsvägen/Trädgårdsvägen ca 250m från Surte 4:96. Skola och förskola finns i norra Surte drygt 1 km norr om fastigheten. Tillgänglighet Fastigheten är mycket brant sluttande mot väster. Tillgängligheten för äldre och funktionshindrade inom fastigheten förefaller svår att lösa på ett tillfredställande sätt. Miljökonsekvenser Fastigheten ligger ca 750m från Surte pendeltågstation. Det finns därmed goda förutsättningar för kollektivt resande vilket kan bidra till att minska bilberoende. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Magnus Lövdahl daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. avslår ansökan om planläggning av Surte 4:96 i enlighet med PBL 2 kap 2 (SFS2010:900). BESLUT 1. avslår ansökan om planläggning av Surte 4:96 i enlighet med PBL 2 kap 2 (SFS2010:900). Ärendet expedieras efter beslut till Planassistent

26 PROTOKOLL 26(50) SBN 68 SBN000165/14 Svenstorp 1:15, Älvängen, Ansökan om planbesked En ansökan om planläggning av del av fastighet Svenstorp 1:15 för verksamhetsändamål har kommit in till kommunen Den del av fastigheten som ansökan avser ligger på mark som sedan tidigare är planlagd som allmänplatsmark med användning park, plan 474. Enligt planansökan föreslås området ändras till kvartersmark med användning industri, handel och kontor. Området skulle då få samma användning som intilliggande område. Fastigheten ligger i utkanten av tätorten Älvängen, som enligt kommunens antagna översiktsplan (ÖP07) är ett område för verksamheter. Det aktuella området ligger inom Svenstorpsområdet som finns redovisat i kommunens styrdokument Mark för verksamheter I planarbetet behöver frågor om geoteknik, VA, risker och buller belysas. En naturinventering med tillhörande konsekvensbeskrivning behöver tas fram då grön yta i tätortsnära läge tas i anspråk för kvartersmark. Vidare behöver områdets betydelse för dagvattenhanteringen studeras då mer yta hårdgörs vid en planläggning. Sektor samhällsbyggnad samlade bedömning är att det är lämpligt att pröva planläggning av området för verksamhetsändamål med beaktande av ovanstående förutsättningar. Sektorn gör bedömningen att detaljplanen ska handläggas enligt enkelt planförfarande. En färdig detaljplan kan finnas framme inom ett år från detta beslut. Bakgrund Området ligger i anslutning till Göteborgsvägen i norra Älvängen och är cirka 2000 kvm stort. Området är idag bevuxet med lövträd som alm, asp, hagtorn och aplar. På området bodde konstnären och bilderboksförfattaren Ivar Arosenius under perioden Det har funnits planer att anlägga en park till minne av Ivar Rosenius på tomten, vilket dock inte har realiserats. Samråd/Samverkan Förfrågan har skickats på remiss internt till Miljö och Räddningstjänst, Sektor Kommunstyrelsen Näringsliv, Sektor Utbildning, Kultur och Fritid Kultur och fritid och Sektor arbete, trygghet och omsorg. Verksamhet Miljö bedömer det inte lämpligt att exploatera området eftersom det finns naturvärden. Bland annat har området betydelse för fågellivet. Även för rekreation och upplevelsevärden bedömer de det olämpligt att ta bort parkmarken. Verksamhet Miljö menar också att genomföra planläggningen strider mot kommunens miljömål God bebyggd miljö då grön yta i tätorten tas i anspråk. Räddningstjänsten förutsätter att frågor som berör tillgänglighet för räddningsfordon, brandvattenförsörjning och riskreducerande åtgärder beaktas i planärendet.

27 PROTOKOLL 27(50) SBN 68 SBN000165/14 Kultur och fritid påpekar att området har ett kulturhistoriskt värde som behöver beaktas vid fortsatt planarbete. Det finns tecken på platsen sedan tiden då Arosenius levde här i form av spår från jordkällaren och de förvuxna fruktträden på tomten. Sektor arbete, trygghet och omsorg avstår från att yttra sig. Sektor arbete, trygghet och omsorg förutsätter att beaktande tas till tillgänglighet för äldre- och funktionshindrade och att den funktionshinderpolitiska planen som upprättats följs vid planering. Ekonomisk bedömning/konsekvens Detaljplanarbete finansieras av kommunen. Barnperspektivet Området är idag en grön yta i ett tätortsnära läge vilket kan utgöra ett värde för barn och unga. Miljöperspektivet En naturinventering med tillhörande konsekvensbeskrivning behöver tas fram. Då grön yta i tätortsnära läge tas i anspråk för kvartersmark ska möjligheter för kompensationsåtgärder utredas. Vidare behöver områdets betydelse för dagvattenhanteringen studeras då mer yta hårdgörs vid en planläggning. Sektorns samlade bedömning Sektor samhällsbyggnad bedömer det lämpligt att pröva planläggning av området för verksamhetsändamål. Sektorn gör bedömningen att detaljplanen ska handläggas enligt enkelt planförfarande. En färdig detaljplan kan finnas framme inom ett år från detta beslut. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Eva Frennered daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. uppdrar åt Sektor Samhällsbyggnad att upprätta planavtal med sökande samt pröva detaljplaneplanläggning för del av fastigheten Svenstorp 1:15 enligt PBL 5 kap. 2-5 (2010:900). BESLUT 1. uppdrar åt Sektor Samhällsbyggnad att upprätta planavtal med sökande samt pröva detaljplaneplanläggning för del av fastigheten Svenstorp 1:15 enligt PBL 5 kap. 2-5 (2010:900). Expedieras till Planadministratör

28 PROTOKOLL 28(50) SBN 69 SBN000058/14 Förstudie Båstorp/Kattleberg - Beslut om godkännande Samhällbyggnadsnämnden har gett planenheten i uppdrag att göra en förstudie som utreder förutsättningar och inriktning för etablering av bostadsbebyggelse i Båstorp och Kattleberg samt undersöka möjligheten att upprätta områdesbestämmelser för området. Under de senaste åren har flera förfrågningar om byggnation inkommit inom förstudiens utredningsområde kring Båstorp och Kattleberg. Ett stort antal förhandsbesked och bygglov har beviljats. Det har även beviljats en ansökan om planbesked för bostäder i området. Förstudien syftar till att kartlägga förutsättningarna för kompletterande bostadsbebyggelse i området Båstorp - Kattleberg och ge rekommendationer för utveckling. Förstudien ska fungera som ett verktyg vid den fortsatta planeringen och vara ett stöd i handläggning av förhandsbesked, bygglov och detaljplaner. Förstudien visar att delar av det studerade området har potential att bli attraktiva boendemiljöer. En utveckling av området längs älven kan tillskapa bostadsmiljöer med älvkontakt och bidra till att tillgängliggöra de natur- och friluftsvärden som finns i området samt medverka till en attraktivare älvmiljö. Även i nordöst, intill Grönnäs motet, kan en sammanhängande bebyggelse prövas med närhet till det planerade verksamhetsområdet och E45. Inom de i förstudien utpekade utredningsområdena för bostäder kan ny sammanhängande bebyggelse prövas i detaljplan för att möjliggöra för gemensamma lösningar och utredningar. Vid prövning av förhandsbesked i övriga områden ska generella rekommendationer och områdesbundna rekommendationer följas och en allmän lämplighetsprövning göras. Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Eva Frennered upprättad Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. beslutar med tillägget, område R1 i norr utvidgas med område R5 inklusive Åkerholmen, att godkänna förstudien för Båstorp - Kattleberg som riktlinjer vid handläggning av förhandsbesked, bygglov och detaljplaner. BESLUT 1. beslutar med tillägget, område R1 i norr utvidgas med område R5 inklusive Åkerholmen, att godkänna förstudien för Båstorp - Kattleberg som riktlinjer vid handläggning av förhandsbesked, bygglov och detaljplaner.

29 PROTOKOLL 29(50) SBN000385/13 SBN 70 Detaljplan för väg 1969, Ledetvägen - Beslut om samråd 18, , beslutade att pröva upprättande av detaljplan för väg 1969, Ledetvägen. Planeringens syfte är att upprätta en detaljplan för hela vägsträckan för att möjliggöra ändring av huvudmannaskapet från statligt till kommunalt. Ett förändrat huvudmannaskap innebär att kommunen ordnar, upplåter och underhåller den allmänna platsmarken vilket i detta fall är en väg. Kommunen övertar äganderätten för de berörda fastigheterna inom vägområdet genom fastighetsreglering eftersom vägen är allmän platsmark. Ersättning till berörda fastighetsägare utgår ej. Bakgrund En ansökan om planläggning av Väg 1969, Ledetvägen för ändring av huvudmannaskapet inkom till kommunen , , beslutade att pröva upprättande av detaljplan för väg 1969, Ledetvägen. Planeringens syfte är att upprätta en detaljplan för hela vägsträckan för att möjliggöra ändring av huvudmannaskapet från statligt till kommunalt. Ett förändrat huvudmannaskap innebär att kommunen får rådighet över vägen och ansvar för skötsel och drift. Detaljplanen innefattar endast vägområdet och har en administrativ karaktär. Vägen ligger på mark som sedan tidigare är planlagd. Den omfattas av planerna 302b, 305, 314, 317, 318, 325, 331, 333 och 348. I samtliga planer finns utrymme avsatt för vägområdet men vilka varierar något i bredd. Vägområdet består av kommunägda fastigheter, outredda samfälligheter och delar av privata fastigheter belägna längs med vägen. Kommunen övertar äganderätten för de berörda fastigheterna inom vägområdet eftersom vägen är allmän platsmark enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap. 13 och 14 kap. 14. Ersättning utgår ej då vägrätten sedan tidigare reglerats av Trafikverket, , samt enligt Expropriationslag (1972:719) 4 kap. 1, då marken ingår i allmän väg för vilken kommunen är huvudman. Lagar/rekommendationer Detaljplanen upprättas med enkelt planförfarande i enighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 7. Samråd/samverkan Ärendet har behandlats internt inom arbetsgruppen för planfrågor enligt Sektor samhällsbyggnads rutiner.

30 PROTOKOLL 30(50) SBN000385/13 SBN 70 Ekonomisk bedömning/konsekvens Upprättande av detaljplan medför ekonomiska konsekvenser för kommunen, såväl under arbetets gång som efter lagakraftvunnen plan. Detaljplanearbetet finansieras av kommunen med medel från Trafikverket i samband med att väghållaransvaret överförs. Ale kommun ansvarar för vägens totala framtida drift och underhåll samt Lantmäteriets förrättningskostnader vid fastighetsreglering. Sektorns bedömning/motivering Ett förändrat huvudmannaskap av vägen bedöms som lämpligt. Då kommunen får rådighet över vägen finns större förutsättningar till förbättring med hänsyn till trafiksäkerhet. Barnperspektivet Utmed vägen finns förskola och grundskola. Gång och cykelvägen upplevs som smal och bristfällig. Ett förändrat huvudmannaskap kan möjliggöra för förbättringar av skolvägarna. Tillgänglighet Ett förändrat huvudmannaskap kan möjliggöra för förbättringar som ökar tillgängligheten. Miljökonsekvenser Ale kommun bedömer att ett genomförande av planen för väg 1969, Ledetvägen inte leder till en betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser enligt 4 kap. 34 i PBL. En miljökonsekvensbeskrivning för planen har därför inte upprättats. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning enligt yttrande daterat Beslutsunderlag: Tjänsteutlåtande av Elin Celik daterad Arbetsutskottets beslutsförslag till 1. godkänner samrådsförslaget och behovsbedömningen samt uppdrar åt Sektor samhällbyggnad att skicka ut handlingarna på samråd. BESLUT 1. godkänner samrådsförslaget och behovsbedömningen samt uppdrar åt Sektor samhällbyggnad att skicka ut handlingarna på samråd. Ärendet expedieras Planadministratör

31 PROTOKOLL 31(50) SBN 71 SBN000186/14 Ansökan om planbesked för bostäder inom fastigheterna Surte 62:1 och 1:237 Ansökan om planbesked avseende ett 5-6 vån terrasshus i östra Surte inkom till kommunen Förslaget innefattar ca 20 lägenheter med tillhörande parkering. Förslaget är samstämmigt med inriktningar i ÖP07 om att utveckla kommunens samhällen och dess centrala delar. I befintliga detaljplaner är området reglerat som parkmark. Området finns inte med i bostadsförsörjningsprogrammet I dagsläget finns en stig genom området som går till Fågeldammarna med sina naturvärden. Området är kuperat och avgränsat av slänten bakåt, byggnader samt vägen vilket gör att utrymme för markparkering är begränsat. Sektorn bedömer det vara lämpligt att pröva förutsättningar för bebyggelse med detaljplan. Bedömningen grundar sig i en positiv syn på att utveckla tätorterna och att tillskapa bostäder i relativ närhet till pendeltågstationerna. I framtida detaljplanearbetet ska tillgängligheten till bakomliggande naturområde säkras för allmänheten. Sektorn gör en bedömning att planprocessen kan ha lett fram till ett slutligt beslut ca Bakgrund En kompletterad ansökan om planbesked inkom till kommun Ansökan avser ett 5-6-vånings terrasshus med 20 lägenheter och tillhörande parkeringsplatser inom fastigheterna Surte 62:1 (kommunägd) och 1:237. Fastighetsägare är ej den samma som plansökanden. Området är beläget i tätorten Surtes östra del 750 m från pendeltågstationen och omfattar ungefär 1200 m 2. Planförfrågan är förenlig med Ale kommuns översiktsplan ÖP07 i den mening att det fastslås att Möjligheterna att förtäta bebyggelsen i samhällenas centrala delar och i anslutning till kollektivtrafik bör tas till vara. I övrigt är området opreciserat i ÖP07. I direkt anslutning till området för planförfrågan finns grönstruktur och Fågeldammarna som är utpekade som värdefulla ur natur- och kulturvårdssynpunkt. Området finns inte med i bostadsförsörjningsprogrammet Området är tidigare detaljplanelagt (plan 110 och plan 124)och reglerat som parkmark. Lagar/rekommendationer Planbeskedet hanteras enligt Plan- och bygglagen 5 kap 2-5 (2010:900).

PROTOKOLL 1(20) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2013-05-16. Plats och tid Alerummet, kl 09:00-12:00. Ledamöter

PROTOKOLL 1(20) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2013-05-16. Plats och tid Alerummet, kl 09:00-12:00. Ledamöter PROTOKOLL 1(20) Plats och tid Alerummet, kl 09:00-12:00 Ledamöter Ersättare Jan A Pressfeldt (AD), ordförande Rolf Engström (S) Fredrik Johansson (M) Catharina Eliasson (S) Ingvar Arvidsson (KD) Lars-Erik

Läs mer

1(31) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

1(31) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL 1(31) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 12:00 Ledamöter: Ersättare: övriga deltagande Utses att justera Tyrone Hansson, s, ordförande Fredrik Johansson, m Christian

Läs mer

Detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl, Strömstads kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl, Strömstads kommun, Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Kungbäck 1:59 m fl, Strömstads kommun, Västra Götalands län Dnr MBN/2010-1492 Datum 2014-04-24 Reviderad 2014-08-28 inför antagande PBL 2010:900 Sammanfattning Planens

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-11-03 Sida 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordinarie ledamöter Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL 1(38) Sammanträdesdatum 2009-08-27

PROTOKOLL 1(38) Sammanträdesdatum 2009-08-27 1(38) Plats och tid: C-salen Medborgarhuset, Alafors kl 08.00-15:30 Beslutande Rolf Gustavsson, s, ordförande och tjänstgörande ersättare Markus Larsson, m 130-135, 141-143, 145 Catharina Eliasson, s Sven

Läs mer

PROTOKOLL 1(49) Sammanträdesdatum 2010-11-11

PROTOKOLL 1(49) Sammanträdesdatum 2010-11-11 1(49) Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15: 30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Rolf Gustavsson, s, ordförande Fredrik Johansson, m Catharina Eliasson, s Jan A Pressfeldt,

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m

Läs mer

Tid: Tisdagen den 8 september 2015, kl 14:00. Trosa Stadshotell Dnr. Information: 1. Trosa riksintressen för kulturmiljö sbn15/20

Tid: Tisdagen den 8 september 2015, kl 14:00. Trosa Stadshotell Dnr. Information: 1. Trosa riksintressen för kulturmiljö sbn15/20 SBN 2015 09 08 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 8 september 2015, kl 14:00 (Mellan klockan 14:00-14:30 kommer Länsstyrelsen att informera om riksintressena i Trosa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER PLANKARTA ILLUSTRATION GRUNDKARTANS BETECKNINGAR ORIENTERINGSKARTA PLANHANDLINGAR ANTAGANDEHANDLING DP 196

PLANBESTÄMMELSER PLANKARTA ILLUSTRATION GRUNDKARTANS BETECKNINGAR ORIENTERINGSKARTA PLANHANDLINGAR ANTAGANDEHANDLING DP 196 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. GRÄNSBETECKNINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Asarum 40:194 m.fl., Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län. Samrådshandling Normalt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Asarum 40:194 m.fl., Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län. Samrådshandling Normalt planförfarande 2015-03-20 Dnr: 2013/2900 Samrådshandling Detaljplan för fastigheten Asarum 40:194 m.fl., Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Samrådshandling Normalt planförfarande Samrådbeslut Granskningsbeslut

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset, 7 juni 2011, kl. 14.15 16.45 Beslutande Bengt-Olof Fredén, ordförande Bengt Onsjö, (M) Roland Edvardsson, (M) Michael Hernborg, (S) Petra

Läs mer

Rollsbo Östergård, del av Rollsbo 1:32 m.fl,

Rollsbo Östergård, del av Rollsbo 1:32 m.fl, SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-03-06 Detaljplan för Rollsbo Östergård, del av Rollsbo 1:32 m.fl, Kungälvs kommun Detaljplan för Rollsbo Östergård, del av Rollsbo 1:32 m.fl. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Det rubricerade

Läs mer

Bengt Sörensson (s) Gerry Ekgrund (m) 81-91, 93-98, 100-115 Hans P Eckert (kd) Anders Johansson (s) Per-Sten Kristiansson (s)

Bengt Sörensson (s) Gerry Ekgrund (m) 81-91, 93-98, 100-115 Hans P Eckert (kd) Anders Johansson (s) Per-Sten Kristiansson (s) SOTENÄS KOMMUN Miljö- och byggnämnden Sammanträdesprotokoll 2007-05-03 81-115 Plats och tid Leröy Smögen Seafood, Strannes rökeri, Väjern kl 08.00-17.00 Beslutande Ronald Hagberth (m), ordförande 81-91,

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G m e d g e n o m f ö r a n d e f r å g o r Samrådshandling

P L A N B E S K R I V N I N G m e d g e n o m f ö r a n d e f r å g o r Samrådshandling P L A N B E S K R I V N I N G m e d g e n o m f ö r a n d e f r å g o r Samrådshandling Detaljplan för DISERÖDS CENTRUM inom del av Diseröd 1:1 mfl Kungälvs kommun, Västra Götalands län PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 27 oktober 2015 efter beslutande kommunstyrelsen, i Näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Stadsarkitektkontoret Isabella Lohse Tfn. 0581-81066 info@bmb.se BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora FÖRSLAG TILL BESLUT Sidan 1 av 2 2015-08-26 Dnr 2014-S339-35

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-10-22 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-15.20 Beslutande Lars Larsson (c) ordf, ej 169 Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(66) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(66) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(66) Omfattning 59, 61-87 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C)

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Samariten 2 och 3 m.fl. (Blekingesjukhuset), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

Detaljplan för fastigheterna Samariten 2 och 3 m.fl. (Blekingesjukhuset), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 2013-10-02 Dnr: 2012/881.214 Samrådshandling Detaljplan för fastigheterna Samariten 2 och 3 m.fl. (Blekingesjukhuset), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Samrådshandling Normalt

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Detaljplan för Lysen 1 mm inom Rud, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Lysen 1 mm inom Rud, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Lysen 1 mm inom Rud, Karlstads kommun, Värmlands län Antagandehandling 2013-08-20 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2010-0056 2 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Lysen 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-23 1/37 Plats och tid Stadshuset i Ängelholm, Sammanträdesrum 429, tisdagen den 23 oktober 2007 kl 13.15-16:35 Beslutande Carl-Gustaf Gudmundsson (c) ordf Anna Mörée (m) 1:e vice ordf Åsa Larsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(49) Sammanträdesdatum 2012-03-22

PROTOKOLL 1(49) Sammanträdesdatum 2012-03-22 PROTOKOLL 1(49) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 13:00 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande Tyrone Hansson, s, Fredrik Johansson, m 35-52 Daniel Mörner, m 53-62 Catharina

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

2015-02-26 1(43) Samhällsbyggnadsnämnden. Lars-Erik Olsson (S)

2015-02-26 1(43) Samhällsbyggnadsnämnden. Lars-Erik Olsson (S) 1(43) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 26 februari 2015, klockan 14.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars-Erik Olsson (S) Lars-Erik Olsson (S) Jakob Engelbrektsson

Läs mer

Datum 2014-05-21 Dnr 2010BN0436 Dpl 214

Datum 2014-05-21 Dnr 2010BN0436 Dpl 214 Handläggare Anna Thyrvin Planarkitekt 0470-436 06 Laga kraftbevis Datum 2014-05-21 Dnr 2010BN0436 Dpl 214 Byggnadsnämnden antog 2014-04-23 70 LAEN 5, Hov, Växjö kommun Såvitt här fört diarium, har detta

Läs mer