Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal"

Transkript

1 Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till föreningens ansökan och går vidare med ansökan enligt föreslagen modell genom en beställning till Trafik- och fastighetskontoret. Sammanfattning Föreningen Möjligheternas plats har inkommit med en ansökan om lokaler för verksamheten i västra Tureberg. Förvaltningen har genomfört en seriositetsbedömning utifrån inkomna handlingar och bedömer att verksamheten är angelägen och ligger inom nämndens ansvarsområde utan att konkurrera med av nämnden upphandlad verksamhet. Bakgrund Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vill svara upp mot de initiativ som tas av ungdomar och föreningar som syftar till att motverka utanförskap och stärka inkludering. I de lokala dialoger kommunen haft, har invånare gett uttryck för ett stort behov av samlingslokal för att t.ex. kunna ge stöd vid studier och arbetssökande och som en träffpunkt för unga. Förvaltningen har haft följande modell som utgångspunkt för att säkra likabehandling. Utgångspunkten har varit att ge föreningslivet tillgång till lokaler i Sollentunahems bestånd i större utsträckning 1. Aktuell förening inkommer med: a) preciserat lokalönskemål b) redogörelse för vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalen c) bakgrundsinformation, t ex stadgar, namn på styrelseledamöter och annan relevant information 2. Nämnden gör en bedömning av ansökans angelägenhetsgrad och gör även en seriositetsbedömning av föreningen. Om nämnden är positiv sker en beställning till Trafik- och fastighetskontoret (TFK). 3. TFN undersöker möjligheterna vad gäller att få fram en lämplig lokal inom Sollentunahems bestånd. Denna lokal ska föreningen i fråga få yttra sig över. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Tjänsteutlåtande Dnr 2015/0021 UAN-1 Sidan 2 av 3 4. Om föreningen accepterar erbjudandet sluts avtal mellan Sollentunahem och TFK om förhyrning. 5. Kommunen ställer lokalen till föreningens förfogande under förutsättning att, i ett särskilt avtal mellan föreningen och aktuell nämnd, ett antal villkor uppfylls. Dels att verksamhet i enighet med ansökan ska bedrivas, dels gällande ordning, dels att något besittningsskydd inte kommer i fråga för föreningen. Det ska också framgå att det är föreningen, och inte respektive nämnd, som är ansvarig för verksamheten. En provperiod på t ex sex månader kan vara motiverat. Föreningen måste också ta en ansvarsförsäkring. Beloppet för denna kan ingå i den av kommunen subventionerade hyran. Dock ska ev. självrisk betalas av föreningen. 6. TFK fakturerar Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden hyra. 7. Föreningen i fråga ska regelbundet rapportera till nämnden om verksamheten. Alla ansökningar om lokaler behandlas lika. Om en förening bedöms seriös och anses komma att bedriva en för nämnden angelägen verksamhet är nämnden positiv till ansökan och vänder sig till TFK med önskan om att nämnden av Sollentunahem hyr lämplig lokal i lämpligt område. Finns inte detta kan önskemålet inte tillgodoses. Det är en objektiv begränsning - lokalbrist. Beredning Föreningen Möjligheternas plats har inkommit med en lokalansökan till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, se bilaga 1. I västra Tureberg driver föreningen Möjligheternas plats olika verksamheter, som föreläsningar, läxhjälp, nattvandring, stöd vid jobbsökande och andra liknande aktiviteter. Det finns även planer på att skapa en samlingsplats där invånare kan komma med olika typer av frågor och få visst stöd utifrån föreningsmedlemmars kunskaper. Det viktigaste för stabilitet och identitet i verksamheten är att kunna disponera en egen lokal enligt deras egen bedömning. Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret har begärt in och erhållit relevant information av Möjligheternas Plats vilken visar på ett stort engagemang och seriositet vad gäller föreningens verksamhet. Syftet med verksamheten bedöms ligga inom nämndens ansvarområde men inte konkurrera med av nämnden upphandlad verksamhet.

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2015/0021 UAN-1 Sidan 3 av 3 Helene Bengtson Förvaltningschef

4 UAN att: Helene Bengtson & Anders Morin SOLLENTUNA KOMMUN Lokalönskemål från föreningen Möjligheternas Plats Möjligheternas Plats lokalönskemål: Denna ansökan avser att hamna hos följande sak nämnd: Utbildning och arbetsmarknadsnämnden (UAN). Anledningen till att Möjligheternas Plats kommer in med ett lokalönskemål är för att vi är en aktiv förening med stort engagemang och som har ett stort intresse av att stödja ungdomar till att etablera sig i det svenska samhället samt minimera riskerna att hamna i ett utanförskap. Vi har genom olika projekt, workshops, vägledning och motivationsskapande aktiviteter lyckats slussa vidare ungdomar till både praktik, jobb och studier. Detta gör vi på vår fritid och helt ideellt. Under de drygt två åren som vi har existerat så har vi både vuxit och expanderat som förening. Från noll medlemmar till idag ca 200 medlemmar (där majoriteten av medlemmarna är kommuninvånare i Sollentuna), därmed är vi idag i ett stort behov av en lokal för att kunna fortsätta med våra projekt och även erbjuda ytterligare aktiviteter för att kunna stimulera våra medlemmar/målgruppen nå sina mål samt fortsätta växa som organisation. De verksamheter som huvudsakligen är bestämd att bedrivas i lokalen kommer främst ha en direkt inriktning till utbildning, praktik och jobb. Nedanstående aktiviteter är pågående projekt som vi bedriver i dagsläget: Nattvandring där arbetslösa ungdomar i vuxet sällskap hjälper till att få närmiljön mer trivsam och öka trygghetskänslan. Det är också ett viktigt tillfälle att få den arbetslösa ungdomen att ta ett eget ansvar och få dessa ungdomar att känna att deras arbetsinsats är mycket värdefull. Nattvandring blir en form av sysselsättning för ungdomarna och är ett naturligt sätt för oss att fånga upp ungdomar i utanförskap genom uppsökande verksamhet. Självklart är även andra ungdomar välkomna att delta i vår nattvandringsverksamhet, det är alltså inget krav att man måste vara arbetslös. I första hand slussar vi in ungdomar som är helt arbetslösa till Möjligheternas kontor så att de kan få hjälp att komma ut i arbetsmarknaden av en professionell jobbcoach. Men eftersom Möjligheternas kontor inte arbetar med ungdomar som söker deltidsarbete vid sidan av studierna, så är det främst dessa ungdomar som erbjuds workshops av oss i Möjligheternas Plats i form av lättare CV skrivning samt tips inför en eventuell arbetsintervju. Tjejgrupp, unga tjejer tenderar att försvinna från fritidsgårdar och andra liknande verksamheter vid tonårsåldern och vi arbetar ständigt med att fånga upp de och efter önskemål har vi under hösten 2014 startat en tjejgrupp. Vi har även uppmärksammat att unga tjejer saknar en plats där de får uttrycka sig, jobba på sig själva och bara vara. Därför vill vi genom olika möten, aktiviteter och övningar stärka dem att ta sin plats och våga jobba mot sina mål och drömmar. Projektet fokus ungdom är ett projekt där vi i dagsläget stödjer 7-8 ungdomar i åldrarna år som har haft en tuff bakgrund och anses vara i behov av detta extra stöd. Tanken är att man ska få en trygg, stabil och strukturerad tillvaro. Kontaktpersonen som är utbildad inom

5 UAN att: Helene Bengtson & Anders Morin SOLLENTUNA KOMMUN området har en kontinuerlig kontakt med brukaren och fysiska träffar äger rum veckovis. Syftet är återigen motivera till en stabil tillvaro. Brukaren kommer även bli erbjuden att ta del av Möjligheternas Plats insatser så som diverse aktiviteter, studiebesök, föreläsningar, workshop, nattvandring, delta i olika projekt med mera. Kontaktpersonen kommer även hjälpa brukaren att skriva in sig i Arbetsförmedlingen så att de kan få hjälp med rätt insatser, vidare får arbetsförmedlingen göra en utredning för att kunna framställa eventuell diagnos. Möjligheternas plats kommer även arbeta långiktigt för att försöka vägleda brukaren in i praktik, jobb eller utbildning. Projektet Sollentunas eldsjälar (tidigare kallad pilotprojektet) är ett inriktat projekt som riktar sig till 12 ungdomar mellan åldrarna15-20år och jämt fördelat mellan könen. Syftet med denna grupp är att stimulera dessa ungdomar att upptäcka nya områden/intressen. Detta i sig ska leda till personlig utveckling, ökad självkännedom och självkänsla, vilket i längden kommer att minska på utanförskap. Det som skiljer denna grupp från fokus ungdom är att de här ungdomarna studerar och har aktiviteter och detta är för att stärka de ytterligare. Upptäcktsresan är också ett pågående projekt som riktar sig till den yngsta målgruppen i Möjligheternas Plats. Detta för att i tidig ålder så frön hos ungdomarna och därmed motivera de till att våga följa sina mål och drömmar samt arbeta förebyggande för ungdomar som visar tendenser att hamna i ett tidigt utanförskap. Gruppen träffas en gång i veckan och består av ca 10 deltagare jämnt fördelat mellan könen. Gruppen kommer diskutera ämnen som rör livet, skolan och samhället. Träffarna kommer även innehålla diverse värderingsövningar som ska stimulera till debatt och väcka en tankeställare. I detta projekt samarbetar vi med Satelliten och fritidsgården Blåa & Röda rummet. Vi tycker att samarbetet med fritidsgården Blåa & Röda rummet har varit riktigt givande. Framtida projekt som vi vill bedriva så fort vi har en lokal: En verksamhet som kommer att erbjudas så fort vi har en lokal är läxhjälp som det är stor efterfrågan på. Läxhjälpen kommer att erbjudas för både barn, ungdomar och vuxna. Vi kommer även fortsätta att erbjuda olika former av vägledning som förhoppningsvis ska leda till praktik, jobb eller utbildning. Sedan är det tänkt att våra styrelsemöten och planeringsmöten ska äga rum i lokalen så fort vi får tillgång till en lokal. Lokalen kommer fungera som en mötesplats, det vill säga Möjligheternas Plats mötesplats. Hit kan alla sollentunabor vända sig till i behov av exempelvis stöd i kontakt med myndigheter, hjälp med ifyllning av blanketter samt agera tolk.

6 UAN att: Helene Bengtson & Anders Morin SOLLENTUNA KOMMUN Specifikt önskemål om lokalen: Storlek på lokalen är uppskattat till ca kvadratmeter. Läget på lokalen är självklart önskvärt att den befinner sig någonstans i centrala Sollentuna. Då vi inte äger något kontorsmaterial i dagsläget tar vi tacksam emot begagnade kontorsmaterial så som stolar, bord, hyllor, datorer, skrivare, om det skulle visa sig att ni i kommunhuset har till övers och inte använder. Med vänliga hälsningar, Styrelsen Möjligheternas Plats

7 Stadgar för Möjligheternas Plats Ideell förening Organisationsnummer Föreningens namn Möjligheternas Plats 2 Föreningens säte. Föreningen har sitt säte i Sollentuna kommun 3 Föreningens ändamål. Ändamålet är att på olika sätt ge stöd och trygghet till människor som befinner sig i någon form av utanförskap, bl a: stöd och inspiration till ungdomar som varken arbetar eller studerar hjälp i språkutveckling, läxläsning och arbetssökande hjälp med att ta sig in i samhällets olika institutioner ge trygghet under sena timmar på dygnet stödja individer i behov av sysselsättning och arbetsträning 4 Föreningens verksamhet och inriktning. Årsmötet tar årligen ställning till en verksamhetsplan. 5 Medlemskap. Medlemskapet kan erhållas av alla individer och organisationer (juridiska personer) som vill stödja föreningens verksamhet. Alla medlemmar deltar i årsmötet med en röst var. Beslut vid föreningens årsmöte och extra årsmöte fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet. 6 Medlemsavgift. Årsmötet tar ställning till medlemsavgiftens storlek samt eventuell avgiftsdifferentiering. 1

8 7 Årsmöte. Årsmötet ska hållas före april månads utgång. Styrelsen skall kalla till årsmöte på föreningens hemsida alternativt sociala medier fyra veckor innan årsmötet äger rum. Följande dagordning ska behandlas vid årsmötet: 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare/rösträknare 4. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning 5. Fastställande av årsmötets dagordning 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 7. Fastställande av föregående års bokslut och årsredovisning 8. Revisorernas berättelse 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 10. Godkännande av budget samt verksamhetsplan för innevarande år och eventuellt även för längre perioder 11. Beslut om medlemsavgifter 12. Val av styrelse 13. Val av revisorer 14. Val av valberedning 15. Styrelsens förslag och frågor som medlemmarna väckt 16. Övriga frågor 17. Avslutning 8 Extra årsmöte. När styrelsen finner det angeläget att kalla in samtliga medlemmar ska kallelse ske till extra årsmöte via hemsida eller sociala medier. Extra årsmöte ska även utlysas om mer än hälften av medlemmarna anser det. Kallelse till extra årsmöte ska meddelas alla medlemmar en till två veckor före utsatt datum. 9 Styrelsen. Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen skall bestå av minst 7 samt högst 9 ledamöter samt minst 2 samt högst 4 suppleanter. Styrelsen väljer inom sig en ordförande samt vice ordförande. Mandatperioden för ordinarie ledamöter är 2 år och för suppleanter 1 år. Efter det första verksamhetsåret sker nyval av minst hälften av ordinarie ledamöter för att undvika utbyte av hela styrelsen vid ett och samma tillfälle. 2

9 10 Revisorer. Årsmötet utser 1 (en) revisor och 1 (en) revisorssuppleant med kända och dokumenterade kunskaper om ekonomi, förvaltning och räkenskaper för en mandatperiod på 1 år. 11 Valberedning. Årsmötet utser 2 ordinarie ledamöter till valberedningen. Valberedningen samlar in medlemmarnas nomineringsförslag och lämnar förslag till val av styrelse och revisorer på årsmötet. 12 Firmateckning. Ordförande och kassör tecknar föreningens firma i förening. Styrelsen kan även utse andra firmatecknare. 13 Räkenskapsår/Årsredovisning. Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Styrelsen har ansvar för att upprätta verksamhetsberättelse med bokslut och årsredovisning som överlämnas till revisorerna minst fyra veckor före utsatt datum för årsmöte. Styrelsen ansvarar även för att det finns ändamålsenliga och säkra rutiner för föreningens ekonomiska förvaltning. 14 Uteslutning. Medlem som motarbetar föreningens syften och/eller skadar föreningens verksamhet kan uteslutas av årsmötet eller extra årsmöte. 15 Ändring av stadgar. Föreningens stadgar kan ändras genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav ett måste vara ordinarie årsmöte. 16 Verksamhetens upplösning. Beslut om verksamhetens upplösning kan ske genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav ett måste vara ordinarie årsmöte. Om det vid verksamhetens upplösning finns tillgångar ska dessa tillfalla annan verksamhet som främjar arbetsträning, rehabilitering och/eller socialt företagande. (Stadgarna antagna vid årsmöte ) 3

10

11

12

13

14

15 Budget för Möjligheternas Plats 2014 Nattvandring 5.000:- Sollentuna Eldsjälar :- Fokus Ungdom :- Tjejgrupp :- Upptäcktsresan 5.000:- Samtal för förändring :- Föreningsmöte samt internutbildning :- Totalsumma :- Sollentuna

16 Preliminär Budget för Möjligheternas Plats 2015 Löner :- arb.avg. samt sem :- timlöner :- arb.avg. samt sem :- Hyra lokal :- Projekt samt administration :- Total summa :- Sollentuna

17 Möjligheternas Plats verksamhetsplan 2015 Möjligheternas Plats (MP) strävar ständigt efter att arbeta förebyggande och stärkande i Sollentuna kommun, detta genom olika pågående verksamheter och projekt som har både kortsiktiga och långsiktiga mål. MP har snabbt insett att det inte går att arbeta med endast kortsiktiga eller långsiktiga visioner när det rör sig om socialt arbete, därmed har vi försökt att skapa en balans med både kortsiktiga och långsiktiga verksamheter i syfte att uppnå förändringsarbete som är bra för Sollentuna kommun och dess invånare. För att bli en framgångsrik aktör i Sollentuna kommun som är i framkanten i arbete inom socialt arbete så har MP insett att det är mer effektivt och gynnsamt (ur ett ekonomiskt perspektiv) att agera meddetsamma, istället för att invänta morgondagen. (Man tar tag i arbetet idag och inte imorgon!) Detta är ett koncept som bland annat Idéer för livet en avdelning inom Skandia bankens verksamhet tror på. Där finns det forskning som visar att det kostar samhället mer i det långa loppet att inte agera nu meddetsamma. Dessa tankar är en röd tråd när vi planerar vår verksamhetsplan. Möjligheternas Plats verksamhetsplan kommer se ut på följande viss inför verksamhetsår 2015 Verksamheter: Projekt Sollentuna eldsjälar: Genom att erbjuda ungdomar en plattform att växa och utvecklas i gör vi det möjligt för att de tankar och värdering vi lägger grunden för idag kommer ständigt finnas i kommen. Projekt Upptäcktsfärden: Detta är en verksamhet att få ungdomar att i en tidig ålder inse vad som det kan uppnå och sträva efter. Resultatet kan ses längre fram i livet om det som vi gjort med dessa ungdomar påverkat de på något viss. Projekt Tjejgruppen: För att främja jämställdhetstankar i samhället så måste dessa frågor ständigt vara aktuella och levande vilket vi gör genom tack vare tjejgruppen. Vi uppmuntrar och stärker unga tjejer att tro på sig själva och våga arbeta mot sina mål. Detta är en verksamhet som innehåller både kortsiktiga och långsiktiga mål. Projekt Fokus Ungdomar: Detta är en av verksamheten där vi stävar efter långsiktiga mål eftersom dessa ungdomar är i något form av utanförskap och behöver mer stöttning och stöd än andra för att ta åter ett kliv in i samhället. (Pågående verksamhet året runt med ett kort uppehåll under sommaren) Nattvandring: Genom att ständigt vara ute och bygga broar med ungdomar kan vi kartlägga behoven som

18 dagens ungdomar har. Samt se vilka trender som förekommer i deras miljö. Vidare främjar vi trygghetsarbete i kommunen så att folk känner sig trygga och säkra när människor är ute och går i kommunen. Läxhjälp: Genom att erbjuda ungdomar och vuxna hjälpen att klara deras stadier så förebygger vi framtida utanförskap. Upplägget av våra projekt och verksamheter: Ovan nämnda projekt driver Möjligheternas Plats två gånger per år och i samband med terminsstart. Vilket är att januari och augusti varje år, då bildas nya grupper. Nattvandrings verksamhet är i gång året runt med ett kort uppehåll under sommaren. Läxhjälps verksamheten kommer att dra igång så fort vi har tillgång till en lokal, och kommer att erbjudas veckovis. Möjligheternas Plats övriga aktiviteter som också är återkommande är exempelvis: Föreläsningar om olika tema/historier. Samtal för förändring, där medlemmar och medborgare är välkomna att diskutera frågor de anser är aktuella för dem. Inspirationsdagar då vi håller i workshops med olika prova på aktiviteter. Kulturdag under sommaren där vi tillsammans med Satelliten och Sollentunahems hyresförening bjuder in artister, konstnärer, föreningsliv, företag och politiker till en dag av kultur och gemenskap. Dagkollo verksamhet för ungdomar under sommarloven.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer