Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal"

Transkript

1 Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till föreningens ansökan och går vidare med ansökan enligt föreslagen modell genom en beställning till Trafik- och fastighetskontoret. Sammanfattning Föreningen Möjligheternas plats har inkommit med en ansökan om lokaler för verksamheten i västra Tureberg. Förvaltningen har genomfört en seriositetsbedömning utifrån inkomna handlingar och bedömer att verksamheten är angelägen och ligger inom nämndens ansvarsområde utan att konkurrera med av nämnden upphandlad verksamhet. Bakgrund Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vill svara upp mot de initiativ som tas av ungdomar och föreningar som syftar till att motverka utanförskap och stärka inkludering. I de lokala dialoger kommunen haft, har invånare gett uttryck för ett stort behov av samlingslokal för att t.ex. kunna ge stöd vid studier och arbetssökande och som en träffpunkt för unga. Förvaltningen har haft följande modell som utgångspunkt för att säkra likabehandling. Utgångspunkten har varit att ge föreningslivet tillgång till lokaler i Sollentunahems bestånd i större utsträckning 1. Aktuell förening inkommer med: a) preciserat lokalönskemål b) redogörelse för vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalen c) bakgrundsinformation, t ex stadgar, namn på styrelseledamöter och annan relevant information 2. Nämnden gör en bedömning av ansökans angelägenhetsgrad och gör även en seriositetsbedömning av föreningen. Om nämnden är positiv sker en beställning till Trafik- och fastighetskontoret (TFK). 3. TFN undersöker möjligheterna vad gäller att få fram en lämplig lokal inom Sollentunahems bestånd. Denna lokal ska föreningen i fråga få yttra sig över. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Tjänsteutlåtande Dnr 2015/0021 UAN-1 Sidan 2 av 3 4. Om föreningen accepterar erbjudandet sluts avtal mellan Sollentunahem och TFK om förhyrning. 5. Kommunen ställer lokalen till föreningens förfogande under förutsättning att, i ett särskilt avtal mellan föreningen och aktuell nämnd, ett antal villkor uppfylls. Dels att verksamhet i enighet med ansökan ska bedrivas, dels gällande ordning, dels att något besittningsskydd inte kommer i fråga för föreningen. Det ska också framgå att det är föreningen, och inte respektive nämnd, som är ansvarig för verksamheten. En provperiod på t ex sex månader kan vara motiverat. Föreningen måste också ta en ansvarsförsäkring. Beloppet för denna kan ingå i den av kommunen subventionerade hyran. Dock ska ev. självrisk betalas av föreningen. 6. TFK fakturerar Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden hyra. 7. Föreningen i fråga ska regelbundet rapportera till nämnden om verksamheten. Alla ansökningar om lokaler behandlas lika. Om en förening bedöms seriös och anses komma att bedriva en för nämnden angelägen verksamhet är nämnden positiv till ansökan och vänder sig till TFK med önskan om att nämnden av Sollentunahem hyr lämplig lokal i lämpligt område. Finns inte detta kan önskemålet inte tillgodoses. Det är en objektiv begränsning - lokalbrist. Beredning Föreningen Möjligheternas plats har inkommit med en lokalansökan till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, se bilaga 1. I västra Tureberg driver föreningen Möjligheternas plats olika verksamheter, som föreläsningar, läxhjälp, nattvandring, stöd vid jobbsökande och andra liknande aktiviteter. Det finns även planer på att skapa en samlingsplats där invånare kan komma med olika typer av frågor och få visst stöd utifrån föreningsmedlemmars kunskaper. Det viktigaste för stabilitet och identitet i verksamheten är att kunna disponera en egen lokal enligt deras egen bedömning. Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret har begärt in och erhållit relevant information av Möjligheternas Plats vilken visar på ett stort engagemang och seriositet vad gäller föreningens verksamhet. Syftet med verksamheten bedöms ligga inom nämndens ansvarområde men inte konkurrera med av nämnden upphandlad verksamhet.

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2015/0021 UAN-1 Sidan 3 av 3 Helene Bengtson Förvaltningschef

4 UAN att: Helene Bengtson & Anders Morin SOLLENTUNA KOMMUN Lokalönskemål från föreningen Möjligheternas Plats Möjligheternas Plats lokalönskemål: Denna ansökan avser att hamna hos följande sak nämnd: Utbildning och arbetsmarknadsnämnden (UAN). Anledningen till att Möjligheternas Plats kommer in med ett lokalönskemål är för att vi är en aktiv förening med stort engagemang och som har ett stort intresse av att stödja ungdomar till att etablera sig i det svenska samhället samt minimera riskerna att hamna i ett utanförskap. Vi har genom olika projekt, workshops, vägledning och motivationsskapande aktiviteter lyckats slussa vidare ungdomar till både praktik, jobb och studier. Detta gör vi på vår fritid och helt ideellt. Under de drygt två åren som vi har existerat så har vi både vuxit och expanderat som förening. Från noll medlemmar till idag ca 200 medlemmar (där majoriteten av medlemmarna är kommuninvånare i Sollentuna), därmed är vi idag i ett stort behov av en lokal för att kunna fortsätta med våra projekt och även erbjuda ytterligare aktiviteter för att kunna stimulera våra medlemmar/målgruppen nå sina mål samt fortsätta växa som organisation. De verksamheter som huvudsakligen är bestämd att bedrivas i lokalen kommer främst ha en direkt inriktning till utbildning, praktik och jobb. Nedanstående aktiviteter är pågående projekt som vi bedriver i dagsläget: Nattvandring där arbetslösa ungdomar i vuxet sällskap hjälper till att få närmiljön mer trivsam och öka trygghetskänslan. Det är också ett viktigt tillfälle att få den arbetslösa ungdomen att ta ett eget ansvar och få dessa ungdomar att känna att deras arbetsinsats är mycket värdefull. Nattvandring blir en form av sysselsättning för ungdomarna och är ett naturligt sätt för oss att fånga upp ungdomar i utanförskap genom uppsökande verksamhet. Självklart är även andra ungdomar välkomna att delta i vår nattvandringsverksamhet, det är alltså inget krav att man måste vara arbetslös. I första hand slussar vi in ungdomar som är helt arbetslösa till Möjligheternas kontor så att de kan få hjälp att komma ut i arbetsmarknaden av en professionell jobbcoach. Men eftersom Möjligheternas kontor inte arbetar med ungdomar som söker deltidsarbete vid sidan av studierna, så är det främst dessa ungdomar som erbjuds workshops av oss i Möjligheternas Plats i form av lättare CV skrivning samt tips inför en eventuell arbetsintervju. Tjejgrupp, unga tjejer tenderar att försvinna från fritidsgårdar och andra liknande verksamheter vid tonårsåldern och vi arbetar ständigt med att fånga upp de och efter önskemål har vi under hösten 2014 startat en tjejgrupp. Vi har även uppmärksammat att unga tjejer saknar en plats där de får uttrycka sig, jobba på sig själva och bara vara. Därför vill vi genom olika möten, aktiviteter och övningar stärka dem att ta sin plats och våga jobba mot sina mål och drömmar. Projektet fokus ungdom är ett projekt där vi i dagsläget stödjer 7-8 ungdomar i åldrarna år som har haft en tuff bakgrund och anses vara i behov av detta extra stöd. Tanken är att man ska få en trygg, stabil och strukturerad tillvaro. Kontaktpersonen som är utbildad inom

5 UAN att: Helene Bengtson & Anders Morin SOLLENTUNA KOMMUN området har en kontinuerlig kontakt med brukaren och fysiska träffar äger rum veckovis. Syftet är återigen motivera till en stabil tillvaro. Brukaren kommer även bli erbjuden att ta del av Möjligheternas Plats insatser så som diverse aktiviteter, studiebesök, föreläsningar, workshop, nattvandring, delta i olika projekt med mera. Kontaktpersonen kommer även hjälpa brukaren att skriva in sig i Arbetsförmedlingen så att de kan få hjälp med rätt insatser, vidare får arbetsförmedlingen göra en utredning för att kunna framställa eventuell diagnos. Möjligheternas plats kommer även arbeta långiktigt för att försöka vägleda brukaren in i praktik, jobb eller utbildning. Projektet Sollentunas eldsjälar (tidigare kallad pilotprojektet) är ett inriktat projekt som riktar sig till 12 ungdomar mellan åldrarna15-20år och jämt fördelat mellan könen. Syftet med denna grupp är att stimulera dessa ungdomar att upptäcka nya områden/intressen. Detta i sig ska leda till personlig utveckling, ökad självkännedom och självkänsla, vilket i längden kommer att minska på utanförskap. Det som skiljer denna grupp från fokus ungdom är att de här ungdomarna studerar och har aktiviteter och detta är för att stärka de ytterligare. Upptäcktsresan är också ett pågående projekt som riktar sig till den yngsta målgruppen i Möjligheternas Plats. Detta för att i tidig ålder så frön hos ungdomarna och därmed motivera de till att våga följa sina mål och drömmar samt arbeta förebyggande för ungdomar som visar tendenser att hamna i ett tidigt utanförskap. Gruppen träffas en gång i veckan och består av ca 10 deltagare jämnt fördelat mellan könen. Gruppen kommer diskutera ämnen som rör livet, skolan och samhället. Träffarna kommer även innehålla diverse värderingsövningar som ska stimulera till debatt och väcka en tankeställare. I detta projekt samarbetar vi med Satelliten och fritidsgården Blåa & Röda rummet. Vi tycker att samarbetet med fritidsgården Blåa & Röda rummet har varit riktigt givande. Framtida projekt som vi vill bedriva så fort vi har en lokal: En verksamhet som kommer att erbjudas så fort vi har en lokal är läxhjälp som det är stor efterfrågan på. Läxhjälpen kommer att erbjudas för både barn, ungdomar och vuxna. Vi kommer även fortsätta att erbjuda olika former av vägledning som förhoppningsvis ska leda till praktik, jobb eller utbildning. Sedan är det tänkt att våra styrelsemöten och planeringsmöten ska äga rum i lokalen så fort vi får tillgång till en lokal. Lokalen kommer fungera som en mötesplats, det vill säga Möjligheternas Plats mötesplats. Hit kan alla sollentunabor vända sig till i behov av exempelvis stöd i kontakt med myndigheter, hjälp med ifyllning av blanketter samt agera tolk.

6 UAN att: Helene Bengtson & Anders Morin SOLLENTUNA KOMMUN Specifikt önskemål om lokalen: Storlek på lokalen är uppskattat till ca kvadratmeter. Läget på lokalen är självklart önskvärt att den befinner sig någonstans i centrala Sollentuna. Då vi inte äger något kontorsmaterial i dagsläget tar vi tacksam emot begagnade kontorsmaterial så som stolar, bord, hyllor, datorer, skrivare, om det skulle visa sig att ni i kommunhuset har till övers och inte använder. Med vänliga hälsningar, Styrelsen Möjligheternas Plats

7 Stadgar för Möjligheternas Plats Ideell förening Organisationsnummer Föreningens namn Möjligheternas Plats 2 Föreningens säte. Föreningen har sitt säte i Sollentuna kommun 3 Föreningens ändamål. Ändamålet är att på olika sätt ge stöd och trygghet till människor som befinner sig i någon form av utanförskap, bl a: stöd och inspiration till ungdomar som varken arbetar eller studerar hjälp i språkutveckling, läxläsning och arbetssökande hjälp med att ta sig in i samhällets olika institutioner ge trygghet under sena timmar på dygnet stödja individer i behov av sysselsättning och arbetsträning 4 Föreningens verksamhet och inriktning. Årsmötet tar årligen ställning till en verksamhetsplan. 5 Medlemskap. Medlemskapet kan erhållas av alla individer och organisationer (juridiska personer) som vill stödja föreningens verksamhet. Alla medlemmar deltar i årsmötet med en röst var. Beslut vid föreningens årsmöte och extra årsmöte fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet. 6 Medlemsavgift. Årsmötet tar ställning till medlemsavgiftens storlek samt eventuell avgiftsdifferentiering. 1

8 7 Årsmöte. Årsmötet ska hållas före april månads utgång. Styrelsen skall kalla till årsmöte på föreningens hemsida alternativt sociala medier fyra veckor innan årsmötet äger rum. Följande dagordning ska behandlas vid årsmötet: 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare/rösträknare 4. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning 5. Fastställande av årsmötets dagordning 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 7. Fastställande av föregående års bokslut och årsredovisning 8. Revisorernas berättelse 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 10. Godkännande av budget samt verksamhetsplan för innevarande år och eventuellt även för längre perioder 11. Beslut om medlemsavgifter 12. Val av styrelse 13. Val av revisorer 14. Val av valberedning 15. Styrelsens förslag och frågor som medlemmarna väckt 16. Övriga frågor 17. Avslutning 8 Extra årsmöte. När styrelsen finner det angeläget att kalla in samtliga medlemmar ska kallelse ske till extra årsmöte via hemsida eller sociala medier. Extra årsmöte ska även utlysas om mer än hälften av medlemmarna anser det. Kallelse till extra årsmöte ska meddelas alla medlemmar en till två veckor före utsatt datum. 9 Styrelsen. Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen skall bestå av minst 7 samt högst 9 ledamöter samt minst 2 samt högst 4 suppleanter. Styrelsen väljer inom sig en ordförande samt vice ordförande. Mandatperioden för ordinarie ledamöter är 2 år och för suppleanter 1 år. Efter det första verksamhetsåret sker nyval av minst hälften av ordinarie ledamöter för att undvika utbyte av hela styrelsen vid ett och samma tillfälle. 2

9 10 Revisorer. Årsmötet utser 1 (en) revisor och 1 (en) revisorssuppleant med kända och dokumenterade kunskaper om ekonomi, förvaltning och räkenskaper för en mandatperiod på 1 år. 11 Valberedning. Årsmötet utser 2 ordinarie ledamöter till valberedningen. Valberedningen samlar in medlemmarnas nomineringsförslag och lämnar förslag till val av styrelse och revisorer på årsmötet. 12 Firmateckning. Ordförande och kassör tecknar föreningens firma i förening. Styrelsen kan även utse andra firmatecknare. 13 Räkenskapsår/Årsredovisning. Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Styrelsen har ansvar för att upprätta verksamhetsberättelse med bokslut och årsredovisning som överlämnas till revisorerna minst fyra veckor före utsatt datum för årsmöte. Styrelsen ansvarar även för att det finns ändamålsenliga och säkra rutiner för föreningens ekonomiska förvaltning. 14 Uteslutning. Medlem som motarbetar föreningens syften och/eller skadar föreningens verksamhet kan uteslutas av årsmötet eller extra årsmöte. 15 Ändring av stadgar. Föreningens stadgar kan ändras genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav ett måste vara ordinarie årsmöte. 16 Verksamhetens upplösning. Beslut om verksamhetens upplösning kan ske genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav ett måste vara ordinarie årsmöte. Om det vid verksamhetens upplösning finns tillgångar ska dessa tillfalla annan verksamhet som främjar arbetsträning, rehabilitering och/eller socialt företagande. (Stadgarna antagna vid årsmöte ) 3

10

11

12

13

14

15 Budget för Möjligheternas Plats 2014 Nattvandring 5.000:- Sollentuna Eldsjälar :- Fokus Ungdom :- Tjejgrupp :- Upptäcktsresan 5.000:- Samtal för förändring :- Föreningsmöte samt internutbildning :- Totalsumma :- Sollentuna

16 Preliminär Budget för Möjligheternas Plats 2015 Löner :- arb.avg. samt sem :- timlöner :- arb.avg. samt sem :- Hyra lokal :- Projekt samt administration :- Total summa :- Sollentuna

17 Möjligheternas Plats verksamhetsplan 2015 Möjligheternas Plats (MP) strävar ständigt efter att arbeta förebyggande och stärkande i Sollentuna kommun, detta genom olika pågående verksamheter och projekt som har både kortsiktiga och långsiktiga mål. MP har snabbt insett att det inte går att arbeta med endast kortsiktiga eller långsiktiga visioner när det rör sig om socialt arbete, därmed har vi försökt att skapa en balans med både kortsiktiga och långsiktiga verksamheter i syfte att uppnå förändringsarbete som är bra för Sollentuna kommun och dess invånare. För att bli en framgångsrik aktör i Sollentuna kommun som är i framkanten i arbete inom socialt arbete så har MP insett att det är mer effektivt och gynnsamt (ur ett ekonomiskt perspektiv) att agera meddetsamma, istället för att invänta morgondagen. (Man tar tag i arbetet idag och inte imorgon!) Detta är ett koncept som bland annat Idéer för livet en avdelning inom Skandia bankens verksamhet tror på. Där finns det forskning som visar att det kostar samhället mer i det långa loppet att inte agera nu meddetsamma. Dessa tankar är en röd tråd när vi planerar vår verksamhetsplan. Möjligheternas Plats verksamhetsplan kommer se ut på följande viss inför verksamhetsår 2015 Verksamheter: Projekt Sollentuna eldsjälar: Genom att erbjuda ungdomar en plattform att växa och utvecklas i gör vi det möjligt för att de tankar och värdering vi lägger grunden för idag kommer ständigt finnas i kommen. Projekt Upptäcktsfärden: Detta är en verksamhet att få ungdomar att i en tidig ålder inse vad som det kan uppnå och sträva efter. Resultatet kan ses längre fram i livet om det som vi gjort med dessa ungdomar påverkat de på något viss. Projekt Tjejgruppen: För att främja jämställdhetstankar i samhället så måste dessa frågor ständigt vara aktuella och levande vilket vi gör genom tack vare tjejgruppen. Vi uppmuntrar och stärker unga tjejer att tro på sig själva och våga arbeta mot sina mål. Detta är en verksamhet som innehåller både kortsiktiga och långsiktiga mål. Projekt Fokus Ungdomar: Detta är en av verksamheten där vi stävar efter långsiktiga mål eftersom dessa ungdomar är i något form av utanförskap och behöver mer stöttning och stöd än andra för att ta åter ett kliv in i samhället. (Pågående verksamhet året runt med ett kort uppehåll under sommaren) Nattvandring: Genom att ständigt vara ute och bygga broar med ungdomar kan vi kartlägga behoven som

18 dagens ungdomar har. Samt se vilka trender som förekommer i deras miljö. Vidare främjar vi trygghetsarbete i kommunen så att folk känner sig trygga och säkra när människor är ute och går i kommunen. Läxhjälp: Genom att erbjuda ungdomar och vuxna hjälpen att klara deras stadier så förebygger vi framtida utanförskap. Upplägget av våra projekt och verksamheter: Ovan nämnda projekt driver Möjligheternas Plats två gånger per år och i samband med terminsstart. Vilket är att januari och augusti varje år, då bildas nya grupper. Nattvandrings verksamhet är i gång året runt med ett kort uppehåll under sommaren. Läxhjälps verksamheten kommer att dra igång så fort vi har tillgång till en lokal, och kommer att erbjudas veckovis. Möjligheternas Plats övriga aktiviteter som också är återkommande är exempelvis: Föreläsningar om olika tema/historier. Samtal för förändring, där medlemmar och medborgare är välkomna att diskutera frågor de anser är aktuella för dem. Inspirationsdagar då vi håller i workshops med olika prova på aktiviteter. Kulturdag under sommaren där vi tillsammans med Satelliten och Sollentunahems hyresförening bjuder in artister, konstnärer, föreningsliv, företag och politiker till en dag av kultur och gemenskap. Dagkollo verksamhet för ungdomar under sommarloven.

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS)

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) 1 NAMN Somaliska Paraplyorganisation i Skåne 2 ÄNDAMÅL SPS är en humanitär, kulturell, demokratisk, transparant och ideell Paraply organisation.

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar antagna Stadgar för Vision Bergkvara. 1 Firma Föreningens firma är Vision Bergkvara, ideell förening.

Stadgar antagna Stadgar för Vision Bergkvara. 1 Firma Föreningens firma är Vision Bergkvara, ideell förening. Stadgar antagna 2014-03-05 Stadgar för Vision Bergkvara 1 Firma Föreningens firma är Vision Bergkvara, ideell förening. 2 Ändamål Vision Bergkvara är en opolitisk ideell förening som skall vara en samordningsorganisation

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg Antagna 20xx-yy-zz 1 Föreningens namn Föreningens namn är Miljöpartiet de Gröna i Varberg. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att bedriva politisk utveckling i

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång)

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång) Byalaget extra möte den 26 november 2009 11 26 Förslag, mina funderingar Vi jobbar för att behåller ovanvåningen! Har haft samtal idag med Stefan, att få ner hyran till 5.000: /månad dom dom 6 förste månaderna

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Utvärdering av pilotprojekt med lokal till Möjligheternas Plats

Utvärdering av pilotprojekt med lokal till Möjligheternas Plats Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande Helene Bengtson Sidan 1 av 5 Diariekod: 600 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering av pilotprojekt med lokal till Möjligheternas Plats

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Till alla antroposofiskt orienterade verksamheter och intresserade personer i Sverige

Till alla antroposofiskt orienterade verksamheter och intresserade personer i Sverige TillallaantroposofisktorienteradeverksamheterochintresseradepersoneriSverige AntroposofiskaSällskapetiSverige Inbjudertillbildandetavdenideellaföreningen TrialogTankesmedja enfristående,antroposofisktorienterad,tankesmedja

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Automation Region ideell förening

Stadgar för Automation Region ideell förening Automation Region ideell förening organisationsnummer 802438-2916 Senast reviderade vid årsmötet 2015-03-06 Stadgar för Automation Region ideell förening Firma 1. Föreningens firma är Automation Region

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades.

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades. Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (5) Kultur & Fritid Manual för stadgar Föreningens stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Men då inte exempelvis öppettider eller städscheman utan mer generella regler

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer.

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. 2016-03-10 Förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö Vi har tagit fram ett förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö. Förslaget baseras på de normalstadgar för klubbar som utarbetats inom SeniorNet

Läs mer