Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-08-22. Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996)"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Evelina Sandström Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996) Sammanfattning Information lämnas vad gäller avsiktsförklaring och avtal som behöver tecknas för att genomföra erforderlig ombyggnation av Kungälvsmotet samt arbetsprocessen fram tills att slutgiltigt avtal och finansiering kan godkännas. Under utvecklingsarbetet med Trafikverket vad gäller avtalsprocessen har det framkommit att vi bör utföra förstudien av Kungälvsmotet innan det slutgiltiga avtalet för genomförande tecknas. En avsiktsförklaring som möjliggör att Trafikverket påbörjar förstudien har därför tecknats då förvaltningen bedömt att processen behöver löpa även om vi inte är klara för att teckna det slutgiltiga avtalet. Förstudien har av förvaltningen bedömts vara av den storlek att kostanden uppgår till ca kronor. Kostnaden ryms inom Kongahällaprojektets budget. Inför slutgiltigt avtalstecknande gällande genomförandet av ombyggnationen krävs kommunfullmäktigebeslut gällande den slutgiltiga finansieringen av ombyggnationen. Förslag till kommunstyrelsen Informationen antecknas till protokollet. Henrik Haglund Mark- och Exploateringschef Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: SHB: Henrik Haglund, Leif Johansson, Evelina Sandström, Jenny Bjönness Bergdahl SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

2 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Noel Cornér Svar på Motion om jaktarrende på kommunägd mark inom Kungälvs Kommun (Dnr KS2010/2178) Sammanfattning I en motion från Tony Andersson (S), Bengt Andersson (S) och S kommunalgrupp föreslås att Kungälvs kommun ser över sina rutiner och inför ett mer demokratiskt sätt att fördela jaktarrendena på kommunens markområden. Bakgrund Två motioner om jaktfrågor på kommunägd mark har inkommit och behandlas parallellt. Denna motion innehåller synpunkter på hur fördelningen av jakträtt sker, samt hävdar att nuvarande avgifter inte i står i relation till efterfrågan. Motionärerna vill värna nyutexaminerade och marklösa jägare och man föreslår att jaktintresserade ska få möjlighet att lämna anbud på jakträtt till exempel var tredje år. Kungälvs kommun upplåter jakträtt inom sammanlagt drygt 1700 ha mark, fördelat på fjorton jaktlag. Områdenas karaktär varierar stort, från tätortsnära marker som används som strövområden eller är avsedda för framtida bostadsutbyggnad, till naturreservat och områden viktiga för det rörliga friluftslivet, till exempel motionsspår, badplatser och marinor. De två största jaktområdena finns på Koön respektive inom Fontin-Trankärr-Mariebergsområdet, vilka båda berör naturreservat. Några av jaktavtalen omfattar endast små, isolerade områden på några få hektar, som upplåts till jaktlag som har intilliggande jaktmark. Ett par av avtalen gäller skärgårdsöar. Jakten måste ofta ske med stor hänsyn till andra intressen. Den kanske viktigaste anledningen att tillåta jakt inom kommunens marker har varit att hålla nere antalet viltolyckor i trafiken och att begränsa skördeskador i skog och jordbruk. Dessa anledningar tillsammans med krav på en effektiv administration av markförvaltningen har vägt tyngre än jägarkårens önskemål om rättvis tilldelning av jakträtt. Bedömning Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det är motiverat att göra en ny översyn av rutinerna för kommunens jakträttsupplåtelser. En jämförelse bör göras med närliggande kommuner. Förslaget om regelbunden utannonsering av jaktmarkerna för anbudsgivning, anses mindre lämpligt då det bedöms kunna motverka en långsiktig viltvård och locka till ett för högt jakttryck. Ekonomisk bedömning Upplåtelse av jakträtt inom kommunägd mark ska vara självfinansierad. KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

3 2(2) Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen bifalls 2. Uppdrag ges till förvaltningen att se över rutinerna för fördelning av jakträtterna Vid översynen ska behovet av viltvård, att hålla antalet viltolyckor och viltskador på en låg nivå, samt att uppnå en kostnadseffektiv kommunal hantering, beaktas. Patrik Skog Enhetschef Ing-Britt Runger Sektorchef Expedieras till: Samhällsbyggnad/Charlotta Lindström, Henrik Haglund För kännedom till:

4 Harestad Motion gällande jaktarrende på kommunägd mark inom Kungälvs kommun. Vid fråga till Kungälvs kommuns handläggare av ärenden rörande jaktarrenden på kommunens markområden har det framkommit att de arrenden som kommunen tillhandahåller ej sker på ett demokratiskt och professionellt sätt. Kommunen såg över arrenden och avgifter 1997 och några jaktlag/personer erbjöds att arrendera, men sedan dess har arrendena varit löpande utan möjlighet för andra jägare att få lov att delta i arrendeprocessen. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att priserna pr hektar i Kungälvs kommun inte står i relation till nuvarande efterfrågan. Många ungdomar i kommunen som genomgått jägarexamen och jägare som inte äger mark själva i kommunen får därmed oftast åka långa vägar för att få en möjlighet att jaga. Därför vill motionställarna begära att Kungälvs kommun offentligt genom t ex annonsering erbjuda jaktintresserade bosatta i kommunen få en möjlighet att med en viss periodicitet, t ex var 3:e år vara med om att upphandla jaktarrenden. Det finns många goda exempel på kommuner som sköter upphandling offentligt med olika periodiciteter, exempelvis Värmdö, Torsby och Melleruds kommuner. Förutom att möjliggöra för fler medborgare att på hemmaplan få möjlighet att bedriva jakt, innebär detta förslag att Kungälvs kommun också stimulerar återväxten av jägarkåren i kommunen. Vi föreslår att Kungälvs kommun ser över sina rutiner och kommer med förslag på ett förbättrat och mer demokratiskt sätt att fördela jaktarrendena på kommunens markområden. Harestad den 15 februari 2009 Tony Andersson och Bengt Andersson Hermansby Socialdemokratiska förening Motionen är antagen av Socialdemokraternas kommunalgrupp, gruppmöte den 23 mars 2009

5 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Noel Cornér Svar på Motion om jakt och utbildning på kommunägd mark i Kungälvs kommun (Dnr KS2011/85) Sammanfattning I en motion från Tony Andersson (S) och Hermansby Socialdemokratiska Förening föreslås att Kungälvs kommun upplåter kommunägd mark till en jaktvårdskrets alternativt studieförbund för att tillgodose att jakt och viltvård sker organiserat och samordnas med utbildningsinsatser och därmed främja en tillväxt inom jägarkåren. Bakgrund Två motioner om jaktfrågor på kommunägd mark har inkommit och behandlas samtidigt. Denna motion värnar om nyexaminerade och marklösa jägares möjlighet att får jaga. Man vill även ge så många som möjligt en chans att utbilda sig teoretiskt och praktiskt inom viltvård och jakt. Kungälvs kommun upplåter jakträtt inom sammanlagt drygt 1700 ha mark. Områdenas karaktär varierar stort, från tätortsnära marker som används som strövområden eller är avsedda för framtida bostadsutbyggnad, till naturreservat och områden viktiga för det rörliga friluftslivet. De två största jaktområdena finns på Koön respektive inom Fontin-Trankärr- Mariebergsområdet, vilka båda berör naturreservat. Några av jaktavtalen omfattar endast små, isolerade områden på några få hektar, som upplåts till jaktlag som har intilliggande jaktmark. Ett par av avtalen gäller skärgårdsöar. Jakten måste ofta ske med stor hänsyn till andra intressen. Den kanske viktigaste anledningen att tillåta jakt inom kommunens marker har varit att hålla nere antalet viltolyckor i trafiken och att begränsa skördeskador i skog och jordbruk. Bedömning De fjorton jaktlag som kommunen har avtal med för närvarande har fungerat bra under lång tid, vilket leder till trygghet och låga förvaltningskostnader för kommunen. Omsättningen på folk i jaktlagen är dock liten varför det är svårt för nyexaminerade jägare att komma in i befintliga jaktlag. Kommunens nuvarande rutiner för jaktupplåtelser har varit i huvudsak oförändrade sedan 1997, varför förvaltningen bedömer att en ny översyn är befogad. En jämförelse bör göras med närliggande kommuner. Förvaltningen föreslår att motionen besvaras med att frågan om att överlåta jaktmark till en jaktvårdskrets/studieförbund skall utredas. KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

6 2(2) Ekonomisk bedömning Upplåtelse av jakträtt inom kommunägd mark ska vara självfinansierad. Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen besvaras med att frågan utreds. 2. Uppdrag till kommunstyrelsen/förvaltningen att utreda om det skulle vara lämpligt att arbeta enligt motionens förslag vid upplåtelse av jakträtt inom hela eller delar av den kommunägda marken. Vid bedömningen ska behovet av viltvård, att hålla antalet viltolyckor och viltskador på en låg nivå, samt att uppnå en kostnadseffektiv kommunal hantering, beaktas. Patrik Skog Enhetschef Ing-Britt Runger Sektorschef Expedieras till: Samhällsbyggnad/Charlotta Lindström, Henrik Haglund För kännedom till:

7

8 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Inger Axbrink Programskiss för aktivitetspark och marina vid Älvpromenaden (Dnr KS2010/1366) Sammanfattning Samhällsbyggnadssektorn har 30 juni , fått i uppdrag av kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott att göra en förstudie beträffande möjligheten att placera nya bryggor vid Älvparken. Den 6 januari 2012 har en förfrågan kommit in från en intressent (NILU AB, Johan Engdahl och Michael Luft) om att få ordna en för allmänheten öppen bryggpromenad längs aktuell sträcka med möjlighet att ordna båtplatser i vissa lägen. NILU har därefter lämnat in ett förslag om upplåtelseavtal anhållan om förhandsbesked till Kungälvs kommun (bilaga) och en ansökan om vattenverksamhet för projektet till länsstyrelsen. Älvparken har till viss del ställts i ordning för allmän tillgänglighet från parkområdet och Västra Strandgatan till det som kan komma att inrymmas i fastigheten Koggen 1, så som servering mot Nordre Älv men även annan verksamhet med marin anknytning. Detaljplanen tillåter småbåtshamn och tanken från fastighetsägaren är att anordna nya bryggor och tilläggsplatser för båtar. Förslaget för utformning av Älvparken (bilaga) går ut på att öka möjligheterna till fria utomhusaktiviteter med bollplaner i sand och gräs, lekredskap och installationer så att alla ska få tillgänglighet till någon aktivitet i parken samt en rofylld sinnenas trädgård i delen närmast Koggen och boendet på Båtsmansgärdet. Delen närmast isbanan Skarpe Nord anges som kajområde med småbåtshamn i Bäckparken, vilket kräver en ingående analys av förutsättningarna, bland annat geotekniken. Länsstyrelsen har rekommenderat utgrävning av bäckmynningen som en av kompensationsåtgärderna för inbyggnad av bäcken där den går genom Kongahällatomten. Bakgrund Strategi för de offentliga utemiljöerna i Kungälv, KF 158/2009. Ekonomisk bedömning Medel för åtgärder och utredningar finns reserverade i investeringsplanen för Medel för drift och underhåll ska reserveras i budget efter utgången garantitid. Förslag till beslut Förvaltningen får i uppdrag att redovisa detaljerat förslag med kostnadsberäkning enligt programskissen. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

9 2(2) Leif Johansson samhällsbyggnadschef Inger Axbrink arkitekt Expedieras till: BLC Koggen c/o Martin Magnusson, Föreningsgatan Göteborg NILU AB, Halleravägen 8b, Kärna För kännedom till: Samhällsbyggnad, Dragan Medan, Henrik Haglund, Håkan Lundgren, Kenth Olsson, Per Kaarle Kultur och samhällsservice, Inger Aronsson, Robert Hallman

10

11 BOULDERING LEK FÖR ALLA SINNENAS TRÄDGÅRD LJUDSTIGEN BEACH SOCCER SERVERING BOULE MOTION GRILL

12 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Lars Remler Revidering av Reglemente och taxa för gods- och fordonsfärjetrafik mellan Koön och Marstrandsön inom Kungälvs kommun (KSSD /2007) Sammanfattning Redaktionella ändringar i reglementet så att dokumentet är aktuellt. Bakgrund Tidtabell för busstrafik till och från Marstrand har ändrats vilket medförde att färjetrafikens turlista anpassades för att stämma med ankommande/avgående busstrafik. Då färjans tidtabell numera finns anslagen i väntkurerna på Koön och Marstrandsön, på Västtrafiks hemsida samt på Kungälvs Kommuns hemsida finns inte längre något behov av att den ska finnas i reglementet. För många år sedan tillkom under punkt 8, Färjetrafikens upprätthållande följande skrivelse. Färjeturerna kl från Koön är fordonsfri under skoldag. Undantagna är utryckningsfordon vid utryckning. Då skolan har ändrat schemat och inga föräldrar har uttryckt någon önskan om bilfri tur föreslås att skrivningen tas bort. Värt att notera är att det aldrig har framförts motsvarande önskemål på eftermiddagarna då skolbarnen skall åka tillbaka till Koön och det ofta är mer fordonstrafik än på morgonen. Bedömning Med dessa föreslagna revideringar blir reglementet en aktuell handling. HAMNVERKSAMHETEN MARSTRAND SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Varvsgatan 11, Marstrand TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

13 2(2) Förslag till beslut Nedanstående text med kursiv stil tas bort och ersätts med hänvisning till Västtrafik respektive Kungälvs kommuns hemsida. Fordonstrafiken skall upprätthållas under följande tider. 16 augusti 14 juni Måndagar-fredagar (helgfria) Lördagar 15 juni 15 augusti Måndagar-lördagar (helgfria) ( gamla tiden) ( gamla tiden) ( gamla tiden) Nedanstående text ändras: Dispens kan i undantagsfall ges för resor under tiden 15 juni-15 augusti gällande måndag-fredag kl gamla tiden), lördagar kl gamla tiden). Ersätts med: Dispens kan i undantagsfall ges för resor efter ordinarie tid för fordonstrafik. Denna skrivning stryks Färjeturerna kl från Koön är bilfri under skoldag Phia Bjuhr Sektorschef Lars Remler Enhetschef Expedieras till: Phia Bjuhr Lars Remler

14 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Kristina Johansson Köp av fastigheten Stan 1:6 genom fastighetsreglering för VA-verksamhet (Dnr KS2012/1666) Sammanfattning Dricksvattenföreskrifterna lägger mycket stort ansvar på att verksamhetsutövaren ska undvika eller minska riskerna för sabotage och skadegörelse för att skydda människors hälsa på ett effektivt sätt. Fastigheten Stan 1:6 är belägen mitt i vattentäkten i Dössebacka vilket är direkt olämpligt med tanke på de föroreningsrisker som råder och vilka konsekvenser en förorening skulle kunna ge. Fastighetsägaren till Stan 1:6 har uttryckt sitt intresse för att sälja fastigheten. Köpeskillingen uppgår till kr (tvåmiljoner sexhundratusenkronor) Bakgrund Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus som är beläget mitt i vattentäkten i Dössebacka vilken är kommunens viktigaste vattentäkt och har hög prioritet avseende skyddsåtgärder. Fastigheten ligger inom det som kallas vattenskyddsområde och direkt ovanpå täktens bästa grusförekomster. Idag inskränker fastigheten på infiltrationsdammarna, framförallt damm G och H, se kartbilaga A. Avståndet till dammarna är endast meter. Detta medför inte bara en säkerhetsrisk utan förhindrar också att vattentäkten används på ett optimalt sätt. Huvudskälet till förvärvet av fastigheten är dock säkerheten. Fastighetens läge medför stor risk för kontaminering utan att ägaren till fastigheten själv är medveten om orsak. Biltvätt, spill av olja, användande av ogräsmedel, tvätt (algborttagning) och målning av fasad och tak kan medföra markföroreningar vilket skulle kunna ge oerhörda konsekvenser på kommunens vattentäkt. Fastigheten försvårar också möjligheten för verksamhetsutövaren att på ett säkert sätt kunna anlägga ett effektivt skalskydd som förhindrar sabotage och skadegörelse. Bedömning Utdrag ur propositionen 2005/06:128 (lagen om allmänna vattentjänster) skriver regeringen bl a om behovet att stärka beredskapen i alla delar av dricksvattenkedjan: Dricksvatten har en unik förmåga att sprida smitta och förgiftning och kan därigenom antas kunna bli särskilt utsatt för sabotage och skadegörelse i dagsläget gör regeringen den bedömningen att det finns behov av bestämmelser om försiktighetsmått för att för att hindra uppsåtlig förorening av dricksvatten SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

15 2(2) Dricksvattenföreskrifterna lägger mycket stort ansvar på att verksamhetsutövaren ska undvika eller minska riskerna för sabotage och skadegörelse för att skydda människors hälsa på ett effektivt sätt. Verksamhetsutövaren ska se till att ingen obehörig kan komma åt att påverka dricksvattnets kvalitet. Ingen ska heller komma åt verksamhetens styr- och reglersystem. En fullständig rådighet över fastigheten Stan 1:6 innebär att kommunen stärker möjligheten till bra planerade skyddsåtgärder så att vattentäkten i Dössebacka inte utsätts för sabotage, skadegörelse eller annan påverkan. Ekonomisk bedömning En värdering har utförts ( kr) av en oberoende värderingsman. Förvaltningen gör bedömningen att värderingen har kommit fram till ett värde som motsvarar vad marknaden är beredd att betala. Efter förhandling med säljaren föreslår förvaltningen att köpa fastigheten Stan 1:6 i enlighet med upprättad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering, som godkänts av båda parter, för en köpeskilling om kronor (tvåmiljoner sexhundratusenkronor). Förvärvet kommer utföras genom att fastighetsreglera fastigheten Stan 1:6 till kommunens fastighet Stan 1:1. Förslag till beslut 1. Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering för att genomföra köp av fastigheten Stan 1:6 godkänns. 2. Samhällsbyggnadsutskottets ordförande och Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna upprättad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering. Henrik Haglund Mark och exploateringschef Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Marie och Lars-Gunnar Martinsson, Dösebacka 210, Romelanda För kännedom till: Kaj Levin, VA-verket Dragan Medar, VA-verket Henrik Haglund, Samhällsbyggnad Kristina Johansson, Samhällsbyggnad

16

17 Datum Sid 1 (4) Fastighet VÄRDERING Fastighetsbeteckning Stan 1:6 Kommun Kungälv Adress Dössebacka 210, Romelanda Fastigheten innehas med Äganderätt Fastigheten Kungälv Stan 1:6 Församling Romelanda Uppdragsgivare Syfte Kungälvs kommun Värdering inför ett eventuell frivillighetsförvärv. BESKRIVNING AV MARKEN Areal, plan- Tomtyta (m²) förhållanden mm Vatten, avlopp, el Typ av tomt (läge, trädgård) Övrigt Anm Pågående lantmäteriförrättning: Ledningsrätt Planförhållanden mm Ej inom detaljplanelagt område. Speciella bestämmelser Fastigheten ligger inom grundvattenskyddat område och del av fastigheten är inom naturreservat. Enligt FDS. Andel i samfällighet, gemensamhetsanläggning (motsvarande) Enligt fastighetsregistret ingår inte fastigheten i några gemensamhetsanläggningar. Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighetens andel kan vara ofullständig. Vatten Kommunalt Avlopp Kommunalt Elektricitet Finns Beskrivning Fastigheten är belägen i Dössebacka ca 5 km nordost om Kungälv. Tomten sluttar ner mot Götaälv och består av gräsmatta med enstaka träd och grusgångar. I mellan tomten och Götaälv finns mark som är trädbevuxen i gles begränsad omfattning. Enligt uppgift vid besiktningstillfället har fastigheten tillgång till brygga några hundra meter från bostaden.

18 Sid 2 (4) Fastigheten Kungälv Stan 1:6 BESKRIVNING AV BYGGNAD Byggnadens Byggnaden är avsedd för Typ av byggnad ändamål, typ Helårsboende Friliggande Husform 1,5-planshus med källare, sluttningsvåning Storlek, ålder Boarea (m²) Biarea (m²) Byggnadsår Om-/tillbyggnadsår Enligt taxeringsuppgifter Stomme Utrymmen Antal rum och kök Utrustning i kök, tvättstuga Sanitet mm Värme Underhåll Garage Invändiga ytskikt: Allmänt: Golv Väggar Tak Grund Stomme Fasad Yttertak Fönster Bottenplan Övre plan Källare Kök Tvättstuga Behov av utbyte/reparation Källare Betongplatta Trä Träpanel Betongpannor Kopplade 2-glasfönser Hall, badrum, kök och matsal som går ihop med vardagsrum. Hall, två sovrum och längsgående förråd(snedtak). Hall, två rum, tvättstuga, pannrum, matkällare, förrådsutrymmen och liten toalett. 6 rum och kök Elspis med häll, köksfläkt, kyl, diskmaskin. Frys finns i källare. Tvättmaskin, torkskåp och duschkabin. Vist behov Badrum med wc, tvättställ och badkar. Toalett med wc och handfat. Två luftvärmepumpar samt kombipanna (vedpanna, el och olja. Yttre underhåll Inre underhåll normalt normalt Fristående garage med plats för en bil samt två intilliggande förrådsrum Plastmatta, parkett, trä Tapet Skivor, panel, spänntak, I hygienutrymmen: Golv Klinkers Väggar Kakel, Våttapet Övrigt Vid besiktningen noteras relativt nytt yttertak och grunddränering ca 5 år.

19 Sid 3 (4) Fastigheten Kungälv Stan 1:6 BESKRIVNING AV ÖVRIGA BYGGNADER Byggnadens ändamål, bruttoyta, byggnadsår, stomme mm Det finns en lekstuga och jordkällare ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Rättigheter som berör fastigheten mm. Det finns tre servitut registrerade i fastighetsregistret till förmån för fastigheten och de avser ledning, avlopp och väg. TAXERINGSVÄRDE Taxeringsvärde hämtat från fastighetsdatasys (FDS) Markvärde (kr) Taxeringsår (FFT) 2009 Byggnadsvärde (kr) Typkod 220 Taxeringsvärde (kr) Anm Bedöms missvisande VÄRDERING Allmänt omdöme Bostadsläge Mycket bra Tomtens underhåll Normalt Kommunikationer, skolor, butiker Bra Planlösning Normalt Objektet som helhet Normalt Värdebedömning Objektets taxeringsvärde vid förenklad fastighetstaxering 2009 (FFT09) har kontrollerats och bedömdes vara missvisande. En ny beräkning gjordes med uppgifter från besiktningstillfället. Det nya beräknade taxeringsvärdet blev kr En analys av ortsprismaterialet visar att köpeskillingskoefficienten för närvarande är ca 1,6 med variation mellan 1,4-2,2. Dvs att man i genomsnitt betalat 1,6 x taxeringsvärdet (FFT-09). Köpeskillingskoefficienten applicerad på det beräknade taxeringsvärdet indikerar ett marknadsvärde vid värdetidpunkten på ca kr. Jämförelsematerialets medelköpeskillingen per kvadratmeter boarea är ca kr. Denna applicerad på värderingsobjektets beräknade boarea 140 kvm motsvarar ca kr. I normala fall sker en vägning mellan de båda metodernas resultat. I aktuellt fall läggs större vikt till det högre värdet då jämförelseköpen ej är strandnära och värdeobjektets strandnära läge erfarenhetsmässigt inte bedöms få fult genomslag i taxeringsmodellen. Värderingsobjektet bedöms som något bättre än jämförelseobjekten. Med beaktande av fastighetens läge i området bedöms marknadsvärdet vara kr.

20

21 Bilaga: 1 Jämförelseköp Kommun Fastighetsbeteckning F-tid Boyta sa Biyta sa Stand Areal K-sum K/T-tal 82 TYFTER 1: ,43 82 VALLER 1: ,58 82 HÅFFREKULLEN 3: ,6 82 SLÄTTEN 1: ,6 82 GRANDALEN 1: ,15 82 DISERÖD 1: ,62 ROMELANDA-KROKEN 82 1: ,51 82 TYFTER 1: ,75 82 TYFTER 1: ,47 82 LIVELYCKE 1: ,4 82 DÖSSEBACKA 1: ,27 ROMELANDA-TORP 82 4: ,54 82 SLÄTTEN 1: ,65 Medel ,58 Kr/kvm Boyta ,5 2 1,5 1 0,5 0

22 Bilaga: 2

23

24 Metria FastighetSök - Kungälv Stan 1:6 Fastighet Beteckning Kungälv Stan 1:6 Nyckel: Församling Romelanda Observera Pågående ärenden Status Senaste ändringen i allmänna delen Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation Senaste ändringen i inskrivningsdelen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Ärende Lantmäteriförrättning pågår Adress Adress Dösebacka Romelanda Läge, karta Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) N (SWEREF ) E (SWEREF ) Registerkarta KUNGÄLV Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt / Martinsson, Marie Carina Dösebacka Romelanda Köp (även transportköp): Köpeskilling: SEK, avser hela fastigheten / Martinsson, Lars-Gunnar Dösebacka Romelanda Köp (även transportköp): Köpeskilling: SEK, avser hela fastigheten. Anteckningar och Inskrivningar Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller inskrivning. Sida 1 av

25 Metria FastighetSök - Kungälv Stan 1:6 Inteckningar Totalt antal inteckningar: 8 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK Rättigheter Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning Ledning Förmån Avtalsservitut 14-IM3-92/ Avlopp Förmån Officialservitut /27.1 Väg Förmån Officialservitut /51.1 Planer, bestämmelser och fornlämningar Naturvårdsbestämmelser Datum Grundvattenskydd: Grundvattenskydd enligt 19:2 Akt P92/ Anmärkning: Naturreservat inom del av området se akt 1482-P84/2 Sida 2 av

26 Metria FastighetSök - Kungälv Stan 1:6 Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Småhusenhet, helårsbostad (220) Uppgiftsår Taxeringsår Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet Taxeringsvärde därav därav markvärde byggnadsvärde SEK SEK SEK Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /2 Fysisk person Lagfart, taxerad Martinsson, Lars-Gunnar Dösebacka Romelanda Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp Martinsson, Marie Carina Dösebacka Romelanda 1/2 Fysisk person Lagfart, taxerad Värderingsenhet småhusmark Taxeringsvärde SEK Tomtareal kvm Fastighetsrättsliga förhållanden Självständig Värderingsenhet småhusbyggnad Bebyggelsetyp Friliggande Bostadsyta 110 kvm Nybyggnadsår 1945 Under Byggnad Nej Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Taxeringsvärde SEK Biutrymmesyta 68 kvm Tillbyggnadsår Avstyckning /27 Fastighetsreglering /51 Fastighetsreglering /152 Ursprung Kungälv Stan 1:1 Tidigare Beteckning Riktvärdeområde Strand (Strandnära) mer än 75 m men högst 150 m Antal lika 1 Vatten o avlopp Kommunalt vatten året om Enskilt avlopp Total standardpoäng 29 Värdeyta 124 kvm Värdeår 1945 Antal lika 1 Beteckning Omregistreringsdatum Akt O-Romelanda Stan 1: /44 Ajourforande inskrivningsmyndighet Adress Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Uddevalla Box Uddevalla Kontorbeteckning: OI34 Telefon: Copyright 2012 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 3 av

27 Metria FastighetSök - Kungälv Stan 1:6 Sida 4 av

28 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CB Richard Ellis AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom ASPECT och är avsedda för auktoriserade värderare inom ASPECT. Villkoren gäller från vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 1 Värdeutlåtandets omfattning 1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad som framgår av utlåtandet. 1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför ytterligare utredning av legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet inte är föremål för tvist i något avseende. 2 Förutsättningar för värdeutlåtande 2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande Svensk Standard. 2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet. 3 Miljöfrågor 3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning. 3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning. 4 Besiktning, tekniskt skick 4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället. 4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella kunskaper för att upptäcka. funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska komponenter. 5 Ansvar 5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen). 5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten. 6 Värdeutlåtandets aktualitet 6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet. 6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida kassaflödes- och värdeutveckling. 7 Värdeutlåtandets användande 7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte som anges i utlåtandet. 7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i detta. 7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall återges

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige Fast i g h et Beteckning Falkenberg Knobesholm 1:3 Nyckel: 130073847 Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-03-26 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Klaråsen Trevlig 1-plansvilla med källare i Klaråsen. 3 rum och kök. Stor inglasad veranda under tak. Bergvärme. Fristående

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror

Läs mer

Villa med sjöutsikt. Utgångspris: 1 800 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Lör 6/6.

Villa med sjöutsikt. Utgångspris: 1 800 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Lör 6/6. Villa med sjöutsikt LJUNGBY ERIKSTAD 5:8 DEL AV högt och vackert belägen vid sjön Vidöstern, 1 1/2 plansvilla om 184 kvm uppförd 1979 med 7 rum och kök. ca 6 ha mark och tillgång till båtplats. Dubbelgarage

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Husviksvägen 30

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Husviksvägen 30 Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 83 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 9 www.hemverket.se - Sida 2 av 9 Tomt Trädgård samt

Läs mer

Dugga: Fastighetsbildning

Dugga: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Johan Benjaminsson, Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2013 Dugga: Fastighetsbildning Datum: onsdagen den 20 mars 2013 Tid: kl 08-10 Sal: Sparta A+B Duggan består av 2 frågor.

Läs mer

Högsby Skärvetvägen 5. Grunddata

Högsby Skärvetvägen 5. Grunddata Högsby Skärvetvägen 5 Välskött villa med bra läge, nära till sjö. Nyare fönster, öppen spis, stort härligt vardagsrum. Fräscht badrum samt wc, renoverat 2012 samt 2013. RUM: 3 BOAREA (BOA): 93,0 m² TOMTAREAL/MARK:

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf 2012-10-15 Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Gård i Likenäs, Torsby kommun Bostadshus i 2½-plan med källare centralt i Likenäs. 6 r.o.k. i gott skick 3:e våningen delvis inredd. Jordvärme

Läs mer

Före detta sågverksterminal

Före detta sågverksterminal Före detta sågverksterminal RONNEBY SVENSTORP 21:1 Fastighetens areal uppgår till ca 54 393 m² och är belägen i Bräkne-Hobys norra delar. Inom området är merparten av marken hårdgjord och asfalterad. Bebyggelsen

Läs mer

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nyrenoverat och välplanerat parhus med lättskött och solig trädgård.

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

26 ha gård för boende och verksamhet

26 ha gård för boende och verksamhet 26 ha gård för boende och verksamhet VARBERG TOARP 1:3 Trevlig gård för boende och mindre djurhållning eller annan verksamhet. Gräns i Toarpesjö. 26 ha varav ca 16 ha skog och impediment, ca 10 ha åker

Läs mer

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud Fritidshus Öje MALUNG-SÄLEN ÖJE 25:5 Vackert beläget fritidshus eller enklare permanentboende i Öje. Rymlig tomt med traditionell ladulänga samt närhet till affär, natur och bad. Pris: 330 000 kr eller

Läs mer

Tuna 9:56 Skala 1:500

Tuna 9:56 Skala 1:500 Tuna 9:56 Skala 1:500 Fastighet Beteckning: TUNA 9:56 Fastighetsnyckel: 10212517 Modifierad datum: 2011-05-15 15:53:41 Uppgift om tomträtt: N Adress Södra Åsvägen 3 18452 Österskär Österåker Taxerad ägare

Läs mer

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud Fritidshus Öje MALUNG-SÄLEN ÖJE 25:5 Vackert beläget fritidshus eller enklare permanentboende i Öje. Rymlig tomt med traditionell ladulänga samt närhet till affär, natur och bad. Pris: 330 000 kr eller

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje OFFENTLIG AUKTION Advokat Richard Ploman är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt samäganderättslagen, att på offentlig auktion sälja obebyggda jordbruksfastigheten Gotland Stenkumla Gardrungs

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Ekshärad! Villa i 1½-plan med källare. Rymligt kök och inglasad veranda i söderläge. Två sovrum på ovanvåning. Bastu

Läs mer

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och lantligt boende med bykänsla. Skönt med gatubelysning och kommunalt

Läs mer

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött suterränghus

Läs mer

Västra Gatuadress Duvesjön 371 Götaland Kommun Kungälv Storlek 4 rum (3 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Duvesjön 371 Götaland Kommun Kungälv Storlek 4 rum (3 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Kungälv Storlek 4 rum (3 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ny villa med avskilt läge mitt i naturen med ca 15 minuter till Kungälv. -- Torbjörn

Läs mer

Län Västerbotten Gatuadress Skog 21 Kommun Vilhelmina Storlek 5 rum (3 sovrum) / 100 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Västerbotten Gatuadress Skog 21 Kommun Vilhelmina Storlek 5 rum (3 sovrum) / 100 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västerbotten Gatuadress Kommun Vilhelmina Storlek 5 rum (3 sovrum) / 100 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge med stora möjligheter till naturupplevelser. -- Dan Anders Nilsson,

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSFASTIGHET - ÖREBRO

JORD- OCH SKOGSBRUKSFASTIGHET - ÖREBRO JORD- OCH SKOGSBRUKSFASTIGHET - ÖREBRO Fastighet Fastigheten Örebro Sundby 1:3 och 1:58 Adress Sundby 812, 718 92 Frövi. Belägen i Örebro kommun och Glanshammar församling. Skattesats 33,99. Endast 27

Läs mer

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 7 rum (6 sovrum) / 162 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

Tentamen: Fastighetsbildning

Tentamen: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2014 Tentamen: Fastighetsbildning Datum: tisdag den 27 maj 2014 Tid: kl 14-19 Sal: MA09 D-F Tentamen består av fyra frågor. Varje fråga

Läs mer

Dockeredsvägen 37. Västra Gatuadress Dockeredsvägen 37 Götaland Kommun Göteborg Storlek 5 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast

Dockeredsvägen 37. Västra Gatuadress Dockeredsvägen 37 Götaland Kommun Göteborg Storlek 5 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 5 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 17 www.hemverket.se - Sida 2 av 17 Hall Rymlig hall

Läs mer

Tallåsen. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Tallåsen. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Tallåsen Vackert belägen hästgård med lantligt boende nära stan, 6 km söder om Vetlanda. Bostadshus i bra skick uppfört 1920. 5 r o k med vackra kakelugnar och kaminer. Gäststuga. Stall med 3 hästboxar,

Läs mer

Skogsgård. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 16/9 kl 17.00.

Skogsgård. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 16/9 kl 17.00. Skogsgård SKELLEFTEÅ BODBYN 4:19, 4:27 Två fastigheter säljes som en enhet. Byggnaderna ligger på en stor trevlig tomt i Bodbyn med åkermark i anslutning till husen. Totala arealen är 29 ha, varav 17 ha

Läs mer

GÅRD - SÄFFLE - KILA - PRIS: 1 300 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

GÅRD - SÄFFLE - KILA - PRIS: 1 300 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE GÅRD - SÄFFLE - KILA - PRIS: 1 300 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Säffle Sätterskog 9:1 Adress Gård om ca 24 ha med enskilt läge Sätterskog Mossen, 661 94 Säffle. Belägen i Säffle kommun

Läs mer

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-06-15

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-06-15 Avstyckad mangårdsbyggnad i Grönskåra I Grönskåra samhälle ligger denna avstyckade tvåvånings mangårdsbyggnad. Tomten gränsar till Badebodaån. Mangårdsbyggnad med mindre ekonomibyggnader. Fastigheten är

Läs mer

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Föllinge Ottsjön 1:61, 1:63 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17 Län Kronoberg Gatuadress Kommun Älmhult Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 82 m² Område Delary Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevligt småhus med altan i

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sågbrogatan 13

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sågbrogatan 13 Län Örebro Gatuadress Kommun Laxå Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 138 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett stort funktionellt radhus

Läs mer

Gärdesvägen 14. Län. Västra Gatuadress Gärdesvägen 14. Kommun Göteborg Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 168 m² Område Hovås Tillträde tidigast

Gärdesvägen 14. Län. Västra Gatuadress Gärdesvägen 14. Kommun Göteborg Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 168 m² Område Hovås Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 168 m² Område Hovås Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevlig, friliggande

Läs mer

Län Gävleborg Gatuadress Borovägen 7 Kommun Sandviken Storlek 3 rum (2 sovrum) / 89 m² Område Östanbyn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Gävleborg Gatuadress Borovägen 7 Kommun Sandviken Storlek 3 rum (2 sovrum) / 89 m² Område Östanbyn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gävleborg Gatuadress Kommun Sandviken Storlek 3 rum (2 sovrum) / 89 m² Område Östanbyn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nära till naturen med bra bär och svampmarker. Affär på promenadavstånd

Läs mer

FASTIGHETEN FUNBO-SÖDERBY 1:35

FASTIGHETEN FUNBO-SÖDERBY 1:35 UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING Uppsala Akademiförvaltning förvaltar till Uppsala Universitet anknutna stiftelser och deras förmögenhet, som består av likvida medel, värdepapper, fastigheter m.m. Förvaltningsuppdraget

Läs mer

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande Gård 1,5 ha sydöst Hörby Lantgård om ca 1,5 ha på högt, fint läge i Henset 15 km sydöst Hörby. Kringbyggt gårdscentra med bostadshus om 5 rum o kök och ekonomibyggnader med kostall, maskinhus om 300 kvm

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Välskött villa med stor altan i Ransby På en lugn gata finner man denna fräscha 1-plans villa om 96 kvm med fullstor källare. 4 rok, varav

Läs mer

Ekbacken. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Ekbacken. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Ekbacken En knuttimrad gäststuga med grästak, belägen 5 km söder om Mariannelund i ett vackert smålandslandskap i Astrid Lindgrens hembygd. Uppförd 2002 på gjuten platta med vattenburen golvvärme från

Läs mer

Krokom Hissmon 1:269

Krokom Hissmon 1:269 Krokom Hissmon 1:269 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Augsuti 2009 Adress Telefon Fax Org nr E-post Offerslasvägen 8 0640-191 00 0640-164 55 556458-8639info@krokomsbosater.se 835 80 Krokom Krokom 2009-09-11 Öppen

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Yxskaftkälen 510

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Yxskaftkälen 510 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 5 rum (4 sovrum) / 175 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 18 Kök Helrenoverat kök från Ballingslöv (2006). Ny kyl/frys,

Läs mer

Lindvägen 4. Västra Gatuadress Lindvägen 4 Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast

Lindvägen 4. Västra Gatuadress Lindvägen 4 Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stort och rymligt hus

Läs mer

Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast

Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast 2013-08-01 " Vi tycker att det är ett ljust och bra planerat radhus i lugnt och barnvänligt område,

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

Charmig gård 1,7 Ha. Utgångspris: 650 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Charmig gård 1,7 Ha. Utgångspris: 650 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Charmig gård 1,7 Ha LAHOLM PERSILT 2:13 Charmig mindre gård för den som uppskattar fritt lantligt läge, med möjligheter till mindre verksamhet eller djurhållning på hobbynivå. Vedeldad panna med ack-tankar,

Läs mer

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Hemanet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Försäljningsunderlag Tallbacken

Försäljningsunderlag Tallbacken Försäljningsunderlag Tallbacken Kalix Moån 1:7 En mycket trevlig gårdsfastighet, avskilt och vackert läge tack vare en bra mix av skog, åker, tomtmark och strand mot Moån. Lagom stora ekonomibyggnader

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Solhöjdsvägen 3 Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Solhöjdsvägen 3 Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmigt hus med stor tomt med möjligheter. 25 minuter från stan och ca 4,5 mil från

Läs mer

Nobynäs Ängstugan 1. Nobynäs Ängstugan 1. www.hemverket.se - Sida 1 av 12

Nobynäs Ängstugan 1. Nobynäs Ängstugan 1. www.hemverket.se - Sida 1 av 12 Län Jönköping Gatuadress Kommun Aneby Storlek 4 rum (2 sovrum) / 50 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 12 www.hemverket.se - Sida 2 av 12 Entré Välkommen in i en

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1 stockholm provröret 8 Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 2 stockholm provröret 8 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 Teknisk

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Svenstorp 112. Län Halland Gatuadress Svenstorp 112 Kommun Falkenberg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 135 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Svenstorp 112. Län Halland Gatuadress Svenstorp 112 Kommun Falkenberg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 135 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Falkenberg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 135 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Fastigheten är en jordbruksfastighet och kommer delas

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Torpar Ömans väg 11 Kommun Norrtälje Storlek 4 rum (3 sovrum) / 53 m² Område. Tillträde tidigast

Län Stockholm Gatuadress Torpar Ömans väg 11 Kommun Norrtälje Storlek 4 rum (3 sovrum) / 53 m² Område. Tillträde tidigast Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 4 rum (3 sovrum) / 53 m² Område " Herräng Tomtområde Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Mysigt och välplanerat fritidshus i Herräng med vacker skärgård.

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Offerdal Landön 8:2 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 975 000:-, senast

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Västra Gatuadress Ormbunkegatan 16 Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Ormbunkegatan 16 Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast 2015-11-01 " Huset har bästa läget på gatan, lugn återvändsgata med sparsam trafik. Solhela dagen från

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Fagerstavägen 25

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Fagerstavägen 25 Län Västmanland Gatuadress Kommun Norberg Storlek 5.0 rum (2 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysigt hus med stor och lättskött tomt!

Läs mer

Pris: 1 900 000 kr eller högstbjudande

Pris: 1 900 000 kr eller högstbjudande F d vårdhem norr Sjöbo F d prästgård och vårdhem om 1 150 kvm boyta i Östra Kärrstorp 9 km norr om Sjöbo. 21 boenderum, flera med egen wc/dusch, samvaroutrymmen, personalutrymmen och boende samt restaurangkök.

Läs mer

Noltorp. Utgångspris: 675 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Noltorp. Utgångspris: 675 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Noltorp SKÖVDE GÄDDEBERG 1:3 Trevligt lantställe med bra bostadshus, gäststuga samt äldre ladugård. Till fastigheten hör ca 0,7 ha inägomark. Fastigheten är belägen ca 6 km öster om Väring. Utgångspris:

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19 Län Örebro Gatuadress Kommun Askersund Storlek 6 rum (3 sovrum) / 79 m² Område Zinkgruvan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Huset på ligger i ett alldeles sagolikt

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - PRIS: 1 050 000:-

FRILIGGANDE VILLA - PRIS: 1 050 000:- FRILIGGANDE VILLA - PRIS: 1 050 000:- Beskrivning 40-talsvilla med ostört läge vid skogsbacke Med bra läge i byn, längst in på liten återvändsgata, ligger denna 40-talsvilla i tegel med tidstypiska detaljer

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid allmän fastighetstaxering 2015; beslutade den 25 augusti 2014. Fastighetstaxering Utkom från

Läs mer

Nyrenoverad 1 1/2 plansvilla med hel källare inklusive garagedel.

Nyrenoverad 1 1/2 plansvilla med hel källare inklusive garagedel. Objektbeskrivning Nyrenoverad 1 1/2 plansvilla med hel källare inklusive garagedel. Stiftelsevägen 10, Hosjö, Falun Boarea: 80 m 2 (biarea 138m 2 ) Tomtarea: 1042 m 2 Utgångspris: 895 000 kr Budgivning

Läs mer

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00.

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00. Avstyckad gård SVALÖV GISSLEBERGA 11:1, DEL AV Tilltalande gård med rymliga och gedigna byggnader. Trivsam och klassisk mangårdsbyggnad om ca 230 kvm. Ekonomibyggnader såsom loge, stallbyggnad samt förrådsbyggnad

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 S A M M A N F A T T N I N G Värderingsobjekt: Offerdal Landön 8:2 Adress: Landön 417A, B 419A,B 421A,B 830 51 Offerdal Typ: Mindre flerbostadsfastighet

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Brantaforsvägen 43

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Brantaforsvägen 43 Län Blekinge Gatuadress Kommun Ronneby Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 57 m² Område Kallinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevligt och välhållet hus

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Poppelgatan 59 Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Poppelgatan 59 Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m² Område Västra Kattarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är nära till allt man behöver. Matbutiker, bussar, park och skola

Läs mer

Flakeberg Dalby 1. Län. Västra Gatuadress Flakeberg Dalby 1. Kommun Grästorp Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 167 m² Område Flakeberg Tillträde tidigast

Flakeberg Dalby 1. Län. Västra Gatuadress Flakeberg Dalby 1. Kommun Grästorp Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 167 m² Område Flakeberg Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Grästorp Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 167 m² Område Flakeberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Här kan du njuta

Läs mer

Rinkabyholm 98 kvm. Mycket fräscht, 1-plan med källare, inglasad altan, härlig trädgård!

Rinkabyholm 98 kvm. Mycket fräscht, 1-plan med källare, inglasad altan, härlig trädgård! Rinkabyholm 98 kvm Mycket fräscht, 1-plan med källare, inglasad altan, härlig trädgård! Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem.

Läs mer

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Örnsköldsvik Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 110 m² Område Husum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa i lugnt och

Läs mer

Gribbyvägen 109. Gribbyvägen 109. www.hemverket.se - Sida 1 av 18

Gribbyvägen 109. Gribbyvägen 109. www.hemverket.se - Sida 1 av 18 Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 3 rum (2 sovrum) / 61 m² Område Hallstavik Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och högt läge. Bra förrådsutrymmen. 3 km till affär och busshållplats.

Läs mer

A U K T I O N S P R O M E M O R I A

A U K T I O N S P R O M E M O R I A 1 (10) A U K T I O N S P R O M E M O R I A Offentlig auktion avseende fastigheterna Överkalix Jock 7:10 och 7:13 Advokat Jerker Gramner har genom Haparanda tingsrätts beslut den 17 september 2014 i Ä 493-14

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Väpnarvägen 44 Kommun Botkyrka Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Område Norsborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Väpnarvägen 44 Kommun Botkyrka Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Område Norsborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Botkyrka Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Område Norsborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och trevligt område - en oas långt bort från trafikleder. Nära

Läs mer

Maavägen 3. Län Halland Gatuadress Maavägen 3 Kommun Falkenberg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Maavägen 3. Län Halland Gatuadress Maavägen 3 Kommun Falkenberg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Falkenberg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det bästa är det natursköna läget med skog runt husknuten och nära till skola. -- Göran

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Västra Gatuadress Läperud 3, 4 Götaland Kommun Mellerud Storlek 2 rum / 50 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Läperud 3, 4 Götaland Kommun Mellerud Storlek 2 rum / 50 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mellerud Storlek 2 rum / 50 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Riktig Bullerby-känsla med gott om plats för allt och alla. Stor odlingspotential och skogar

Läs mer