Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-08-22. Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996)"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Evelina Sandström Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996) Sammanfattning Information lämnas vad gäller avsiktsförklaring och avtal som behöver tecknas för att genomföra erforderlig ombyggnation av Kungälvsmotet samt arbetsprocessen fram tills att slutgiltigt avtal och finansiering kan godkännas. Under utvecklingsarbetet med Trafikverket vad gäller avtalsprocessen har det framkommit att vi bör utföra förstudien av Kungälvsmotet innan det slutgiltiga avtalet för genomförande tecknas. En avsiktsförklaring som möjliggör att Trafikverket påbörjar förstudien har därför tecknats då förvaltningen bedömt att processen behöver löpa även om vi inte är klara för att teckna det slutgiltiga avtalet. Förstudien har av förvaltningen bedömts vara av den storlek att kostanden uppgår till ca kronor. Kostnaden ryms inom Kongahällaprojektets budget. Inför slutgiltigt avtalstecknande gällande genomförandet av ombyggnationen krävs kommunfullmäktigebeslut gällande den slutgiltiga finansieringen av ombyggnationen. Förslag till kommunstyrelsen Informationen antecknas till protokollet. Henrik Haglund Mark- och Exploateringschef Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: SHB: Henrik Haglund, Leif Johansson, Evelina Sandström, Jenny Bjönness Bergdahl SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

2 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Noel Cornér Svar på Motion om jaktarrende på kommunägd mark inom Kungälvs Kommun (Dnr KS2010/2178) Sammanfattning I en motion från Tony Andersson (S), Bengt Andersson (S) och S kommunalgrupp föreslås att Kungälvs kommun ser över sina rutiner och inför ett mer demokratiskt sätt att fördela jaktarrendena på kommunens markområden. Bakgrund Två motioner om jaktfrågor på kommunägd mark har inkommit och behandlas parallellt. Denna motion innehåller synpunkter på hur fördelningen av jakträtt sker, samt hävdar att nuvarande avgifter inte i står i relation till efterfrågan. Motionärerna vill värna nyutexaminerade och marklösa jägare och man föreslår att jaktintresserade ska få möjlighet att lämna anbud på jakträtt till exempel var tredje år. Kungälvs kommun upplåter jakträtt inom sammanlagt drygt 1700 ha mark, fördelat på fjorton jaktlag. Områdenas karaktär varierar stort, från tätortsnära marker som används som strövområden eller är avsedda för framtida bostadsutbyggnad, till naturreservat och områden viktiga för det rörliga friluftslivet, till exempel motionsspår, badplatser och marinor. De två största jaktområdena finns på Koön respektive inom Fontin-Trankärr-Mariebergsområdet, vilka båda berör naturreservat. Några av jaktavtalen omfattar endast små, isolerade områden på några få hektar, som upplåts till jaktlag som har intilliggande jaktmark. Ett par av avtalen gäller skärgårdsöar. Jakten måste ofta ske med stor hänsyn till andra intressen. Den kanske viktigaste anledningen att tillåta jakt inom kommunens marker har varit att hålla nere antalet viltolyckor i trafiken och att begränsa skördeskador i skog och jordbruk. Dessa anledningar tillsammans med krav på en effektiv administration av markförvaltningen har vägt tyngre än jägarkårens önskemål om rättvis tilldelning av jakträtt. Bedömning Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det är motiverat att göra en ny översyn av rutinerna för kommunens jakträttsupplåtelser. En jämförelse bör göras med närliggande kommuner. Förslaget om regelbunden utannonsering av jaktmarkerna för anbudsgivning, anses mindre lämpligt då det bedöms kunna motverka en långsiktig viltvård och locka till ett för högt jakttryck. Ekonomisk bedömning Upplåtelse av jakträtt inom kommunägd mark ska vara självfinansierad. KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

3 2(2) Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen bifalls 2. Uppdrag ges till förvaltningen att se över rutinerna för fördelning av jakträtterna Vid översynen ska behovet av viltvård, att hålla antalet viltolyckor och viltskador på en låg nivå, samt att uppnå en kostnadseffektiv kommunal hantering, beaktas. Patrik Skog Enhetschef Ing-Britt Runger Sektorchef Expedieras till: Samhällsbyggnad/Charlotta Lindström, Henrik Haglund För kännedom till:

4 Harestad Motion gällande jaktarrende på kommunägd mark inom Kungälvs kommun. Vid fråga till Kungälvs kommuns handläggare av ärenden rörande jaktarrenden på kommunens markområden har det framkommit att de arrenden som kommunen tillhandahåller ej sker på ett demokratiskt och professionellt sätt. Kommunen såg över arrenden och avgifter 1997 och några jaktlag/personer erbjöds att arrendera, men sedan dess har arrendena varit löpande utan möjlighet för andra jägare att få lov att delta i arrendeprocessen. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att priserna pr hektar i Kungälvs kommun inte står i relation till nuvarande efterfrågan. Många ungdomar i kommunen som genomgått jägarexamen och jägare som inte äger mark själva i kommunen får därmed oftast åka långa vägar för att få en möjlighet att jaga. Därför vill motionställarna begära att Kungälvs kommun offentligt genom t ex annonsering erbjuda jaktintresserade bosatta i kommunen få en möjlighet att med en viss periodicitet, t ex var 3:e år vara med om att upphandla jaktarrenden. Det finns många goda exempel på kommuner som sköter upphandling offentligt med olika periodiciteter, exempelvis Värmdö, Torsby och Melleruds kommuner. Förutom att möjliggöra för fler medborgare att på hemmaplan få möjlighet att bedriva jakt, innebär detta förslag att Kungälvs kommun också stimulerar återväxten av jägarkåren i kommunen. Vi föreslår att Kungälvs kommun ser över sina rutiner och kommer med förslag på ett förbättrat och mer demokratiskt sätt att fördela jaktarrendena på kommunens markområden. Harestad den 15 februari 2009 Tony Andersson och Bengt Andersson Hermansby Socialdemokratiska förening Motionen är antagen av Socialdemokraternas kommunalgrupp, gruppmöte den 23 mars 2009

5 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Noel Cornér Svar på Motion om jakt och utbildning på kommunägd mark i Kungälvs kommun (Dnr KS2011/85) Sammanfattning I en motion från Tony Andersson (S) och Hermansby Socialdemokratiska Förening föreslås att Kungälvs kommun upplåter kommunägd mark till en jaktvårdskrets alternativt studieförbund för att tillgodose att jakt och viltvård sker organiserat och samordnas med utbildningsinsatser och därmed främja en tillväxt inom jägarkåren. Bakgrund Två motioner om jaktfrågor på kommunägd mark har inkommit och behandlas samtidigt. Denna motion värnar om nyexaminerade och marklösa jägares möjlighet att får jaga. Man vill även ge så många som möjligt en chans att utbilda sig teoretiskt och praktiskt inom viltvård och jakt. Kungälvs kommun upplåter jakträtt inom sammanlagt drygt 1700 ha mark. Områdenas karaktär varierar stort, från tätortsnära marker som används som strövområden eller är avsedda för framtida bostadsutbyggnad, till naturreservat och områden viktiga för det rörliga friluftslivet. De två största jaktområdena finns på Koön respektive inom Fontin-Trankärr- Mariebergsområdet, vilka båda berör naturreservat. Några av jaktavtalen omfattar endast små, isolerade områden på några få hektar, som upplåts till jaktlag som har intilliggande jaktmark. Ett par av avtalen gäller skärgårdsöar. Jakten måste ofta ske med stor hänsyn till andra intressen. Den kanske viktigaste anledningen att tillåta jakt inom kommunens marker har varit att hålla nere antalet viltolyckor i trafiken och att begränsa skördeskador i skog och jordbruk. Bedömning De fjorton jaktlag som kommunen har avtal med för närvarande har fungerat bra under lång tid, vilket leder till trygghet och låga förvaltningskostnader för kommunen. Omsättningen på folk i jaktlagen är dock liten varför det är svårt för nyexaminerade jägare att komma in i befintliga jaktlag. Kommunens nuvarande rutiner för jaktupplåtelser har varit i huvudsak oförändrade sedan 1997, varför förvaltningen bedömer att en ny översyn är befogad. En jämförelse bör göras med närliggande kommuner. Förvaltningen föreslår att motionen besvaras med att frågan om att överlåta jaktmark till en jaktvårdskrets/studieförbund skall utredas. KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

6 2(2) Ekonomisk bedömning Upplåtelse av jakträtt inom kommunägd mark ska vara självfinansierad. Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen besvaras med att frågan utreds. 2. Uppdrag till kommunstyrelsen/förvaltningen att utreda om det skulle vara lämpligt att arbeta enligt motionens förslag vid upplåtelse av jakträtt inom hela eller delar av den kommunägda marken. Vid bedömningen ska behovet av viltvård, att hålla antalet viltolyckor och viltskador på en låg nivå, samt att uppnå en kostnadseffektiv kommunal hantering, beaktas. Patrik Skog Enhetschef Ing-Britt Runger Sektorschef Expedieras till: Samhällsbyggnad/Charlotta Lindström, Henrik Haglund För kännedom till:

7

8 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Inger Axbrink Programskiss för aktivitetspark och marina vid Älvpromenaden (Dnr KS2010/1366) Sammanfattning Samhällsbyggnadssektorn har 30 juni , fått i uppdrag av kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott att göra en förstudie beträffande möjligheten att placera nya bryggor vid Älvparken. Den 6 januari 2012 har en förfrågan kommit in från en intressent (NILU AB, Johan Engdahl och Michael Luft) om att få ordna en för allmänheten öppen bryggpromenad längs aktuell sträcka med möjlighet att ordna båtplatser i vissa lägen. NILU har därefter lämnat in ett förslag om upplåtelseavtal anhållan om förhandsbesked till Kungälvs kommun (bilaga) och en ansökan om vattenverksamhet för projektet till länsstyrelsen. Älvparken har till viss del ställts i ordning för allmän tillgänglighet från parkområdet och Västra Strandgatan till det som kan komma att inrymmas i fastigheten Koggen 1, så som servering mot Nordre Älv men även annan verksamhet med marin anknytning. Detaljplanen tillåter småbåtshamn och tanken från fastighetsägaren är att anordna nya bryggor och tilläggsplatser för båtar. Förslaget för utformning av Älvparken (bilaga) går ut på att öka möjligheterna till fria utomhusaktiviteter med bollplaner i sand och gräs, lekredskap och installationer så att alla ska få tillgänglighet till någon aktivitet i parken samt en rofylld sinnenas trädgård i delen närmast Koggen och boendet på Båtsmansgärdet. Delen närmast isbanan Skarpe Nord anges som kajområde med småbåtshamn i Bäckparken, vilket kräver en ingående analys av förutsättningarna, bland annat geotekniken. Länsstyrelsen har rekommenderat utgrävning av bäckmynningen som en av kompensationsåtgärderna för inbyggnad av bäcken där den går genom Kongahällatomten. Bakgrund Strategi för de offentliga utemiljöerna i Kungälv, KF 158/2009. Ekonomisk bedömning Medel för åtgärder och utredningar finns reserverade i investeringsplanen för Medel för drift och underhåll ska reserveras i budget efter utgången garantitid. Förslag till beslut Förvaltningen får i uppdrag att redovisa detaljerat förslag med kostnadsberäkning enligt programskissen. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

9 2(2) Leif Johansson samhällsbyggnadschef Inger Axbrink arkitekt Expedieras till: BLC Koggen c/o Martin Magnusson, Föreningsgatan Göteborg NILU AB, Halleravägen 8b, Kärna För kännedom till: Samhällsbyggnad, Dragan Medan, Henrik Haglund, Håkan Lundgren, Kenth Olsson, Per Kaarle Kultur och samhällsservice, Inger Aronsson, Robert Hallman

10

11 BOULDERING LEK FÖR ALLA SINNENAS TRÄDGÅRD LJUDSTIGEN BEACH SOCCER SERVERING BOULE MOTION GRILL

12 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Lars Remler Revidering av Reglemente och taxa för gods- och fordonsfärjetrafik mellan Koön och Marstrandsön inom Kungälvs kommun (KSSD /2007) Sammanfattning Redaktionella ändringar i reglementet så att dokumentet är aktuellt. Bakgrund Tidtabell för busstrafik till och från Marstrand har ändrats vilket medförde att färjetrafikens turlista anpassades för att stämma med ankommande/avgående busstrafik. Då färjans tidtabell numera finns anslagen i väntkurerna på Koön och Marstrandsön, på Västtrafiks hemsida samt på Kungälvs Kommuns hemsida finns inte längre något behov av att den ska finnas i reglementet. För många år sedan tillkom under punkt 8, Färjetrafikens upprätthållande följande skrivelse. Färjeturerna kl från Koön är fordonsfri under skoldag. Undantagna är utryckningsfordon vid utryckning. Då skolan har ändrat schemat och inga föräldrar har uttryckt någon önskan om bilfri tur föreslås att skrivningen tas bort. Värt att notera är att det aldrig har framförts motsvarande önskemål på eftermiddagarna då skolbarnen skall åka tillbaka till Koön och det ofta är mer fordonstrafik än på morgonen. Bedömning Med dessa föreslagna revideringar blir reglementet en aktuell handling. HAMNVERKSAMHETEN MARSTRAND SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Varvsgatan 11, Marstrand TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

13 2(2) Förslag till beslut Nedanstående text med kursiv stil tas bort och ersätts med hänvisning till Västtrafik respektive Kungälvs kommuns hemsida. Fordonstrafiken skall upprätthållas under följande tider. 16 augusti 14 juni Måndagar-fredagar (helgfria) Lördagar 15 juni 15 augusti Måndagar-lördagar (helgfria) ( gamla tiden) ( gamla tiden) ( gamla tiden) Nedanstående text ändras: Dispens kan i undantagsfall ges för resor under tiden 15 juni-15 augusti gällande måndag-fredag kl gamla tiden), lördagar kl gamla tiden). Ersätts med: Dispens kan i undantagsfall ges för resor efter ordinarie tid för fordonstrafik. Denna skrivning stryks Färjeturerna kl från Koön är bilfri under skoldag Phia Bjuhr Sektorschef Lars Remler Enhetschef Expedieras till: Phia Bjuhr Lars Remler

14 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Kristina Johansson Köp av fastigheten Stan 1:6 genom fastighetsreglering för VA-verksamhet (Dnr KS2012/1666) Sammanfattning Dricksvattenföreskrifterna lägger mycket stort ansvar på att verksamhetsutövaren ska undvika eller minska riskerna för sabotage och skadegörelse för att skydda människors hälsa på ett effektivt sätt. Fastigheten Stan 1:6 är belägen mitt i vattentäkten i Dössebacka vilket är direkt olämpligt med tanke på de föroreningsrisker som råder och vilka konsekvenser en förorening skulle kunna ge. Fastighetsägaren till Stan 1:6 har uttryckt sitt intresse för att sälja fastigheten. Köpeskillingen uppgår till kr (tvåmiljoner sexhundratusenkronor) Bakgrund Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus som är beläget mitt i vattentäkten i Dössebacka vilken är kommunens viktigaste vattentäkt och har hög prioritet avseende skyddsåtgärder. Fastigheten ligger inom det som kallas vattenskyddsområde och direkt ovanpå täktens bästa grusförekomster. Idag inskränker fastigheten på infiltrationsdammarna, framförallt damm G och H, se kartbilaga A. Avståndet till dammarna är endast meter. Detta medför inte bara en säkerhetsrisk utan förhindrar också att vattentäkten används på ett optimalt sätt. Huvudskälet till förvärvet av fastigheten är dock säkerheten. Fastighetens läge medför stor risk för kontaminering utan att ägaren till fastigheten själv är medveten om orsak. Biltvätt, spill av olja, användande av ogräsmedel, tvätt (algborttagning) och målning av fasad och tak kan medföra markföroreningar vilket skulle kunna ge oerhörda konsekvenser på kommunens vattentäkt. Fastigheten försvårar också möjligheten för verksamhetsutövaren att på ett säkert sätt kunna anlägga ett effektivt skalskydd som förhindrar sabotage och skadegörelse. Bedömning Utdrag ur propositionen 2005/06:128 (lagen om allmänna vattentjänster) skriver regeringen bl a om behovet att stärka beredskapen i alla delar av dricksvattenkedjan: Dricksvatten har en unik förmåga att sprida smitta och förgiftning och kan därigenom antas kunna bli särskilt utsatt för sabotage och skadegörelse i dagsläget gör regeringen den bedömningen att det finns behov av bestämmelser om försiktighetsmått för att för att hindra uppsåtlig förorening av dricksvatten SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

15 2(2) Dricksvattenföreskrifterna lägger mycket stort ansvar på att verksamhetsutövaren ska undvika eller minska riskerna för sabotage och skadegörelse för att skydda människors hälsa på ett effektivt sätt. Verksamhetsutövaren ska se till att ingen obehörig kan komma åt att påverka dricksvattnets kvalitet. Ingen ska heller komma åt verksamhetens styr- och reglersystem. En fullständig rådighet över fastigheten Stan 1:6 innebär att kommunen stärker möjligheten till bra planerade skyddsåtgärder så att vattentäkten i Dössebacka inte utsätts för sabotage, skadegörelse eller annan påverkan. Ekonomisk bedömning En värdering har utförts ( kr) av en oberoende värderingsman. Förvaltningen gör bedömningen att värderingen har kommit fram till ett värde som motsvarar vad marknaden är beredd att betala. Efter förhandling med säljaren föreslår förvaltningen att köpa fastigheten Stan 1:6 i enlighet med upprättad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering, som godkänts av båda parter, för en köpeskilling om kronor (tvåmiljoner sexhundratusenkronor). Förvärvet kommer utföras genom att fastighetsreglera fastigheten Stan 1:6 till kommunens fastighet Stan 1:1. Förslag till beslut 1. Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering för att genomföra köp av fastigheten Stan 1:6 godkänns. 2. Samhällsbyggnadsutskottets ordförande och Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna upprättad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering. Henrik Haglund Mark och exploateringschef Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Marie och Lars-Gunnar Martinsson, Dösebacka 210, Romelanda För kännedom till: Kaj Levin, VA-verket Dragan Medar, VA-verket Henrik Haglund, Samhällsbyggnad Kristina Johansson, Samhällsbyggnad

16

17 Datum Sid 1 (4) Fastighet VÄRDERING Fastighetsbeteckning Stan 1:6 Kommun Kungälv Adress Dössebacka 210, Romelanda Fastigheten innehas med Äganderätt Fastigheten Kungälv Stan 1:6 Församling Romelanda Uppdragsgivare Syfte Kungälvs kommun Värdering inför ett eventuell frivillighetsförvärv. BESKRIVNING AV MARKEN Areal, plan- Tomtyta (m²) förhållanden mm Vatten, avlopp, el Typ av tomt (läge, trädgård) Övrigt Anm Pågående lantmäteriförrättning: Ledningsrätt Planförhållanden mm Ej inom detaljplanelagt område. Speciella bestämmelser Fastigheten ligger inom grundvattenskyddat område och del av fastigheten är inom naturreservat. Enligt FDS. Andel i samfällighet, gemensamhetsanläggning (motsvarande) Enligt fastighetsregistret ingår inte fastigheten i några gemensamhetsanläggningar. Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighetens andel kan vara ofullständig. Vatten Kommunalt Avlopp Kommunalt Elektricitet Finns Beskrivning Fastigheten är belägen i Dössebacka ca 5 km nordost om Kungälv. Tomten sluttar ner mot Götaälv och består av gräsmatta med enstaka träd och grusgångar. I mellan tomten och Götaälv finns mark som är trädbevuxen i gles begränsad omfattning. Enligt uppgift vid besiktningstillfället har fastigheten tillgång till brygga några hundra meter från bostaden.

18 Sid 2 (4) Fastigheten Kungälv Stan 1:6 BESKRIVNING AV BYGGNAD Byggnadens Byggnaden är avsedd för Typ av byggnad ändamål, typ Helårsboende Friliggande Husform 1,5-planshus med källare, sluttningsvåning Storlek, ålder Boarea (m²) Biarea (m²) Byggnadsår Om-/tillbyggnadsår Enligt taxeringsuppgifter Stomme Utrymmen Antal rum och kök Utrustning i kök, tvättstuga Sanitet mm Värme Underhåll Garage Invändiga ytskikt: Allmänt: Golv Väggar Tak Grund Stomme Fasad Yttertak Fönster Bottenplan Övre plan Källare Kök Tvättstuga Behov av utbyte/reparation Källare Betongplatta Trä Träpanel Betongpannor Kopplade 2-glasfönser Hall, badrum, kök och matsal som går ihop med vardagsrum. Hall, två sovrum och längsgående förråd(snedtak). Hall, två rum, tvättstuga, pannrum, matkällare, förrådsutrymmen och liten toalett. 6 rum och kök Elspis med häll, köksfläkt, kyl, diskmaskin. Frys finns i källare. Tvättmaskin, torkskåp och duschkabin. Vist behov Badrum med wc, tvättställ och badkar. Toalett med wc och handfat. Två luftvärmepumpar samt kombipanna (vedpanna, el och olja. Yttre underhåll Inre underhåll normalt normalt Fristående garage med plats för en bil samt två intilliggande förrådsrum Plastmatta, parkett, trä Tapet Skivor, panel, spänntak, I hygienutrymmen: Golv Klinkers Väggar Kakel, Våttapet Övrigt Vid besiktningen noteras relativt nytt yttertak och grunddränering ca 5 år.

19 Sid 3 (4) Fastigheten Kungälv Stan 1:6 BESKRIVNING AV ÖVRIGA BYGGNADER Byggnadens ändamål, bruttoyta, byggnadsår, stomme mm Det finns en lekstuga och jordkällare ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Rättigheter som berör fastigheten mm. Det finns tre servitut registrerade i fastighetsregistret till förmån för fastigheten och de avser ledning, avlopp och väg. TAXERINGSVÄRDE Taxeringsvärde hämtat från fastighetsdatasys (FDS) Markvärde (kr) Taxeringsår (FFT) 2009 Byggnadsvärde (kr) Typkod 220 Taxeringsvärde (kr) Anm Bedöms missvisande VÄRDERING Allmänt omdöme Bostadsläge Mycket bra Tomtens underhåll Normalt Kommunikationer, skolor, butiker Bra Planlösning Normalt Objektet som helhet Normalt Värdebedömning Objektets taxeringsvärde vid förenklad fastighetstaxering 2009 (FFT09) har kontrollerats och bedömdes vara missvisande. En ny beräkning gjordes med uppgifter från besiktningstillfället. Det nya beräknade taxeringsvärdet blev kr En analys av ortsprismaterialet visar att köpeskillingskoefficienten för närvarande är ca 1,6 med variation mellan 1,4-2,2. Dvs att man i genomsnitt betalat 1,6 x taxeringsvärdet (FFT-09). Köpeskillingskoefficienten applicerad på det beräknade taxeringsvärdet indikerar ett marknadsvärde vid värdetidpunkten på ca kr. Jämförelsematerialets medelköpeskillingen per kvadratmeter boarea är ca kr. Denna applicerad på värderingsobjektets beräknade boarea 140 kvm motsvarar ca kr. I normala fall sker en vägning mellan de båda metodernas resultat. I aktuellt fall läggs större vikt till det högre värdet då jämförelseköpen ej är strandnära och värdeobjektets strandnära läge erfarenhetsmässigt inte bedöms få fult genomslag i taxeringsmodellen. Värderingsobjektet bedöms som något bättre än jämförelseobjekten. Med beaktande av fastighetens läge i området bedöms marknadsvärdet vara kr.

20

21 Bilaga: 1 Jämförelseköp Kommun Fastighetsbeteckning F-tid Boyta sa Biyta sa Stand Areal K-sum K/T-tal 82 TYFTER 1: ,43 82 VALLER 1: ,58 82 HÅFFREKULLEN 3: ,6 82 SLÄTTEN 1: ,6 82 GRANDALEN 1: ,15 82 DISERÖD 1: ,62 ROMELANDA-KROKEN 82 1: ,51 82 TYFTER 1: ,75 82 TYFTER 1: ,47 82 LIVELYCKE 1: ,4 82 DÖSSEBACKA 1: ,27 ROMELANDA-TORP 82 4: ,54 82 SLÄTTEN 1: ,65 Medel ,58 Kr/kvm Boyta ,5 2 1,5 1 0,5 0

22 Bilaga: 2

23

24 Metria FastighetSök - Kungälv Stan 1:6 Fastighet Beteckning Kungälv Stan 1:6 Nyckel: Församling Romelanda Observera Pågående ärenden Status Senaste ändringen i allmänna delen Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation Senaste ändringen i inskrivningsdelen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Ärende Lantmäteriförrättning pågår Adress Adress Dösebacka Romelanda Läge, karta Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) N (SWEREF ) E (SWEREF ) Registerkarta KUNGÄLV Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt / Martinsson, Marie Carina Dösebacka Romelanda Köp (även transportköp): Köpeskilling: SEK, avser hela fastigheten / Martinsson, Lars-Gunnar Dösebacka Romelanda Köp (även transportköp): Köpeskilling: SEK, avser hela fastigheten. Anteckningar och Inskrivningar Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller inskrivning. Sida 1 av

25 Metria FastighetSök - Kungälv Stan 1:6 Inteckningar Totalt antal inteckningar: 8 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK Rättigheter Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning Ledning Förmån Avtalsservitut 14-IM3-92/ Avlopp Förmån Officialservitut /27.1 Väg Förmån Officialservitut /51.1 Planer, bestämmelser och fornlämningar Naturvårdsbestämmelser Datum Grundvattenskydd: Grundvattenskydd enligt 19:2 Akt P92/ Anmärkning: Naturreservat inom del av området se akt 1482-P84/2 Sida 2 av

26 Metria FastighetSök - Kungälv Stan 1:6 Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Småhusenhet, helårsbostad (220) Uppgiftsår Taxeringsår Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet Taxeringsvärde därav därav markvärde byggnadsvärde SEK SEK SEK Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /2 Fysisk person Lagfart, taxerad Martinsson, Lars-Gunnar Dösebacka Romelanda Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp Martinsson, Marie Carina Dösebacka Romelanda 1/2 Fysisk person Lagfart, taxerad Värderingsenhet småhusmark Taxeringsvärde SEK Tomtareal kvm Fastighetsrättsliga förhållanden Självständig Värderingsenhet småhusbyggnad Bebyggelsetyp Friliggande Bostadsyta 110 kvm Nybyggnadsår 1945 Under Byggnad Nej Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Taxeringsvärde SEK Biutrymmesyta 68 kvm Tillbyggnadsår Avstyckning /27 Fastighetsreglering /51 Fastighetsreglering /152 Ursprung Kungälv Stan 1:1 Tidigare Beteckning Riktvärdeområde Strand (Strandnära) mer än 75 m men högst 150 m Antal lika 1 Vatten o avlopp Kommunalt vatten året om Enskilt avlopp Total standardpoäng 29 Värdeyta 124 kvm Värdeår 1945 Antal lika 1 Beteckning Omregistreringsdatum Akt O-Romelanda Stan 1: /44 Ajourforande inskrivningsmyndighet Adress Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Uddevalla Box Uddevalla Kontorbeteckning: OI34 Telefon: Copyright 2012 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 3 av

27 Metria FastighetSök - Kungälv Stan 1:6 Sida 4 av

28 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CB Richard Ellis AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom ASPECT och är avsedda för auktoriserade värderare inom ASPECT. Villkoren gäller från vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 1 Värdeutlåtandets omfattning 1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad som framgår av utlåtandet. 1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför ytterligare utredning av legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet inte är föremål för tvist i något avseende. 2 Förutsättningar för värdeutlåtande 2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande Svensk Standard. 2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet. 3 Miljöfrågor 3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning. 3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning. 4 Besiktning, tekniskt skick 4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället. 4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella kunskaper för att upptäcka. funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska komponenter. 5 Ansvar 5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen). 5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten. 6 Värdeutlåtandets aktualitet 6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet. 6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida kassaflödes- och värdeutveckling. 7 Värdeutlåtandets användande 7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte som anges i utlåtandet. 7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i detta. 7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall återges

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

F VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Stadsön 2:32 Luleå kommun

F VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Stadsön 2:32 Luleå kommun F-2341-16-25 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Stadsön 2:32 Luleå kommun 2017-01-11 Sid 1 (5) Luleå Stadsön 2:32 F-2341-16-25 BESKRIVNING OCH VÄRDERING Fastighet Uppdragsgivare Syfte Vägbeskrivning Fastighetsbeteckning

Läs mer

F VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Vuono 22:37 Haparanda kommun

F VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Vuono 22:37 Haparanda kommun F-2331-16-25 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Vuono 22:37 Haparanda kommun 2017-01-30 Sid 1 (4) Haparanda Vuono 22:37 F-2331-16-25 BESKRIVNING OCH VÄRDERING Fastighet Fastighetsbeteckning Haparanda Vuono 22:37

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda Fastighet Beteckning Göteborg Tumlehed 2:208 Nyckel: 140078838 Senaste ändringen i allmänna delen 1997-10-15 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-08-24 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Objektbeskrivning Trädgårdssida med uterum Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6 Säljare: Varbergs kommun, genom samhällsutvecklingskontoret Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Markförvaltare Markförvaltare

Läs mer

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48 038 Allmän+Taxering 2015-09-17 Fastighet Beteckning Dals-Ed Rörviken 2:48 Nyckel: 140720444 Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-19 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-04-23 Anmärkning: Kan

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Prospekt Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2017-05-11 1(4) KFM:s dnr: F-772-17-08 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Polstjärnan 3 Kommun Kalmar Adress Skogsliden 22, 393 51 Kalmar Fastigheten innehas med Äganderätt 1 248

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2016-11-23 1(4) KFM:s dnr: F-596-16-07 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Hohult 50:8 Kommun Uppvidinge Socken Älghult Adress Parkvägen 4, 360 75 Alstermo Fastigheten innehas med

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala Fast i g h et Beteckning Uppsala Årsta 11:127 Nyckel: 030077395 Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2007-04-16 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140222479 2001-04-27 2015-12-02 11:47 2016-05-30

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3 038 Allmän+Taxering 2016-06-09 Fastighet Beteckning Orust Kårehogen 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2016-02-29 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-03-01 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2017-04-08 1(4) KFM:s dnr: F-498-17-08 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Mantebo 1:30 Kommun Vimmerby Socken Locknevi Adress Dalsjö 119, 593 71 Ankarsrum Fastigheten innehas med

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem Fastighet Beteckning Mullsjö Tinghalla 1:4 Nyckel: 060304527 Senaste ändringen i allmänna delen 2012-06-13 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2012-05-08 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-05-03

Läs mer

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad!

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Prospekt Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Fillingen 1:5 i allmänna delen Nyckel: 140707700 2013-08-20 Särskilt namn: Övre fillingen (Akt 1585-300) Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen

Läs mer

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13 038 Allmän+Taxering XML 2016-11-29 Fastighet Beteckning Södertälje Brynjan 13 Nyckel: 010402022 Distrikt Östertälje Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-12 Distriktskod 212071 Fastigheten är upplåten

Läs mer

Beskrivning och värdering

Beskrivning och värdering 2017-03-08 1(4) KFM:s dnr: F-304-17-07 Beskrivning och värdering Fastighet Uppdragsgivare Syfte TAXERINGSVÄRDE Fastighetsbeteckning Stenbrohults-Värpeshult 16:1 Kommun Socken Älmhult Stenbrohult Adress

Läs mer

BR-LGH NR 19015.000.0163/1302 I RIKSBYGGENS VÄS-

BR-LGH NR 19015.000.0163/1302 I RIKSBYGGENS VÄS- BR-LGH NR 19015.000.0163/1302 I RIKSBYGGENS VÄS- TERÅSHUS 15 Blomstergatan 8, plan 3, 722 25 Västerås Marknadsvärdebedömning November 2015 Adress Telefon Fax Org nr E-post Värdia Fastigheter AB 08-58430599

Läs mer

Metria FastighetSök - Pajala Keräntöjärvi 7:1

Metria FastighetSök - Pajala Keräntöjärvi 7:1 Fastighet Beteckning Pajala Keräntöjärvi 7:1 Nyckel: 250059641 Församling Pajala Socken: Junosuando Jordnatur Krono Observera Pågående ärenden Status Senaste ändringen i allmänna delen 2012-01-18 Senaste

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom%

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom% Sida 1 av 5 Fastighetsinformation - utökad taxeringsinformation Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄRNÖSAND DALOM 2:16 Kommun (kommunkod): HÄRNÖSAND (80) Senast ajourfört, fastighetsregistret: 2016-01-12

Läs mer

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19 Fastighet Beteckning Osby Västra Genastorp :9 Nyckel: 20697950 Församling Osby-visseltofta Socken: Osby 283 9 Osby Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen 995-0-05 Allmän fastighetsinformation,

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2016-03-10 1(4) KFM:s dnr: F-323-16-07 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Hallarp 1:20 Kommun Ljungby Adress Församling Annerstad Höje Skogslyckan 1, 340 12 Annerstad Fastigheten

Läs mer

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3 038 Allmän+Taxering 2015-08-25 Fastighet Beteckning Trollhättan Anstorp 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-02-04 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2006-05-12 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö Samfällighet Beteckning Växjö Målajord s:3 Nyckel: 070118223 Församling Söraby Socken: Söraby Senaste ändringen i allmänna delen 2009-12-11 Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde (Akt 01-DJÖ-2758)

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde (Akt 01-DJÖ-2758) Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Värmdö Harö 2:44 i allmänna delen Nyckel: 010248312 2010-03-09 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Djurö, Möja och

Läs mer

mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a Fastighetsbildningslagen (FBL) ?(I1 i

mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a Fastighetsbildningslagen (FBL) ?(I1 i mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv LAN TMÄT ERIET?(I1 i4113-26 Aktbilaga Sida 1 Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a sbildningslagen (FBL) 2014-03-21 Ärendenummer M131798 Förrättningslantmätare

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige Fast i g h et Beteckning Falkenberg Knobesholm 1:3 Nyckel: 130073847 Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-03-26 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Metria FastighetSök - Falun Falun 8:3

Metria FastighetSök - Falun Falun 8:3 032 Allmän mini 2015-12-03 Fastighet Beteckning Falun Falun 8:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-06-10 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-06-17 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-12-02

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna Fast i g h et Beteckning Eskilstuna Nollplanet 7 Nyckel: 040048631 Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-01-16 09:24 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Metria FastighetSök - Kalix Sangis 9:11

Metria FastighetSök - Kalix Sangis 9:11 038 Allmän+Taxering 2017-10-26 Fastighet Beteckning Kalix Sangis 9:11 Nyckel: 250017622 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-06-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2000-11-27 UUID: 909a6a88-3482-90ec-e040-ed8f66444c3f

Läs mer

Metria FastighetSök - Storuman Storumanskogen 1:1

Metria FastighetSök - Storuman Storumanskogen 1:1 036 Allmän 2016-05-16 Fastighet Beteckning Storuman Storumanskogen 1:1 Nyckel: 240165940 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-10 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-09-11 Anmärkning: Kan ingå

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2016-01-19 1(5) KFM:s dnr: F-2619-15-10 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Dala 1:6 och 1:10 Kommun Karlshamn Adress Församling Asarum Ronnebyvägen 168-6, 374 30 Karlshamn Fastigheten

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Styrsö

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Styrsö Fastighet Beteckning Göteborg Brännö 4:43 Nyckel: 140016753 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-03-26 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-03-21 10:54 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-04-18

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 21-2152-1-134 Hsb Brf Västkusten i Malmö Kronetorpsgatan 50A 212 26 Malmö 2016-09-30 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu!

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Prospekt Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren, utan

Läs mer

Försäljning av Slagsta 1:25

Försäljning av Slagsta 1:25 Kommunstyrelsen 2016-05-18 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2016:355 Magnus Nyström /HandläggareTelefon/ 1 (1) Kommunstyrelsen Försäljning av Slagsta 1:25 Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Egen ö Stockholms skärgård

Egen ö Stockholms skärgård Projektnr 12053138 Diarienr 145/2014 Egen ö Stockholms skärgård E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar 2014-08-25 och är öppen minst till och

Läs mer

Vackert vid Vrigstadsån

Vackert vid Vrigstadsån Sävsjö Biskopsbo 1:15 För ett härligt liv på landet, en km från Vrigstad. Fastigheten kallas Lunden och är belägen i vacker omgivning med Vrigstadsån ringlande invid tomten. Fastigheten bebyggt med ett

Läs mer

FR Webb Mora Bengtsarvet s:1

FR Webb Mora Bengtsarvet s:1 Sida 1 av 8 FR Trans 08 Januari 2015 Samfällighet Beteckning Mora Bengtsarvet s:1 Nyckel: 200229036 Förvaltning Sollerö gemensamhetsskogs samfällighetsförening (884400 3023) Församling Mora Socken: Sollerön

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG

HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG VÄRDEUTLÅTANDE avseende HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (4)

Läs mer

Mats Andersson och GMM Fastighet & Service AB. O Erinran/kommentar, se skrivelse. till nämnden för prövning enligt 4:25a FBL.

Mats Andersson och GMM Fastighet & Service AB. O Erinran/kommentar, se skrivelse. till nämnden för prövning enligt 4:25a FBL. LAN TMÄT ERET Samråd 4--3 Ärendenummer M3798 Förrättningslantmätare Joel Hall Eslövs kommun Viveka Akerman Dnr Miljö- och samhällsbyggnadsnämden 4 8 Eslöv Aktbilaga SD Miljöoch Samhällsbyggnad Eslöv 4

Läs mer

GÅRD VÄRENDS NÖBBELE

GÅRD VÄRENDS NÖBBELE GÅRD VÄRENDS NÖBBELE Del av Växjö Värends-Nöbbele 1:1 Läge Gården är belägen centralt i Värends Nöbbele, ca 9 km sydost om Ingelstad och ca 28 km syd om Växjö. Se markering på kartbilaga 1a. Omfattning

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation 13.11 All information Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄSSLEHOLM TYRINGEMÖLLAGÅRDEN *5 Senast ajourfört FR: 1999-03-24 Senast ajourfört IR: 2008-03-03 Aktualitetsdatum

Läs mer

ÖSTHAMMAR GRÄSÖ 1:284

ÖSTHAMMAR GRÄSÖ 1:284 ÖSTHAMMAR GRÄSÖ 1:284 Lingontega 70, 742 96 Gräsö Marknadsvärdebedömning December 2016 Adress Telefon Org nr E-post Hemsida Värdia Fastigheter AB 08-58430599 556569-4121 info@eminenta.se www.eminenta.se

Läs mer

Bertwig MARKNADSVÄRDERING. do advokat Bengt Loquist. Fastigheten Gotland Klinte Valle 1:116 Barlastvägen 5, Klintehamn

Bertwig MARKNADSVÄRDERING. do advokat Bengt Loquist. Fastigheten Gotland Klinte Valle 1:116 Barlastvägen 5, Klintehamn Bertwig FASTIGHETSFÖRMEDLING MARKNADSVÄRDERING Uppdragsgivare advokat Bengt Loquist Strelowgatan 11 621 45 Visby Agare: dödsboet efter Morgan Modigh do advokat Bengt Loquist Objekt Bostadstyp Byggnadstyp

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - STÖLLET - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - STÖLLET - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - STÖLLET - PRIS: 400 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Hus i Stöllet, Torsby kommun Centralt beläget hus i Stöllet, Torsby kommun. 1½-plansvilla i lugnt och barnvänligt villaområde.

Läs mer

K p- och exploateringsavtal

K p- och exploateringsavtal K p- och exploateringsavtal Detta avtal ("Avtalet") har denna dag ingåtts mellan: (i) Haparanda kommun (212000-2775), Torget 9, 953 85 Haparanda ("Kommunen"); och (ii) Avalanche Capita) AB (556665-9024),

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Klaråsen Trevlig 1-plansvilla med källare i Klaråsen. 3 rum och kök. Stor inglasad veranda under tak. Bergvärme. Fristående

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Husviksvägen 30

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Husviksvägen 30 Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 83 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 9 www.hemverket.se - Sida 2 av 9 Tomt Trädgård samt

Läs mer

FRITIDSHUS/PERMANENTBOENDE - ASPBERGET - PRIS: 675 000:- ELLER HÖGSTBJUDAND

FRITIDSHUS/PERMANENTBOENDE - ASPBERGET - PRIS: 675 000:- ELLER HÖGSTBJUDAND FRITIDSHUS/PERMANENTBOENDE - ASPBERGET - PRIS: 675 000:- ELLER HÖGSTBJUDAND Beskrivning Gård i Aspberget, Torsby kommun En liten oas i de Nordvärmlänska skogarna. Gården belägen på en sydöst sluttning.

Läs mer

GÅRD MED HÄST & GOLFVERKSAMHET - FOTSTAD-ÅLED - PRIS: ENLIGT ÖK

GÅRD MED HÄST & GOLFVERKSAMHET - FOTSTAD-ÅLED - PRIS: ENLIGT ÖK GÅRD MED HÄST & GOLFVERKSAMHET - FOTSTAD-ÅLED - PRIS: ENLIGT ÖK Beskrivning Ca:28 ha mark på högt och vackert med mycket attraktivt läge. Här bedriver man i dag uthyrning av stall och ridhus med kollektiv

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Beskrivning och värdering. Södra Klässbol 1:11

Beskrivning och värdering. Södra Klässbol 1:11 Beskrivning och värdering avseende fastigheten Södra Klässbol 1:11 Arvika kommun Åkermark och lövskog vid Sörtjärnet Bilagor; 1. Fastighetsdata-utdrag inkl samfälld mark 2. sbeskrivning och -kalkyl. 3.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

30 ha - boende, jord och skog VARBERG LINNARP 1:7

30 ha - boende, jord och skog VARBERG LINNARP 1:7 30 ha - boende, jord och skog VARBERG LINNARP 1:7 Trevlig fastighet med bostad, ekonomibyggnader, ca 11 ha jordbruksmark och ca 17 ha skog. Lugnt belägen "längst in på vägen". Bostadshuset kan användas

Läs mer

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun Värdeutlåtande avseende markvärdet för Skarpnäs 6:2 2013-06-28 Skarpnäs 6:2 2(5) UPPDRAG Uppdragsgivare Syfte Värdetidpunkt Underlag genom Ulrika Almqvist. Syftet med uppdraget är att bedöma det marknadsvärde

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

Fastigheter på Sturkö Karlskrona skärgård

Fastigheter på Sturkö Karlskrona skärgård Projektnummer 12053068 Diarienummer 65/2014 Fastigheter på Sturkö Karlskrona skärgård E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar 2014-08-11 och är

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Höljes 1:234, Torsby kommun Höljes 1:234 beläget i Klaråsen, Torsby kommun. Stort hus med två toaletter, kök i originalinredning

Läs mer

Grönstensvägen 4. Län Norrbotten Gatuadress Grönstensvägen 4 Kommun Kiruna Storlek 5 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast 2013-05-01

Grönstensvägen 4. Län Norrbotten Gatuadress Grönstensvägen 4 Kommun Kiruna Storlek 5 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast 2013-05-01 Län Norrbotten Gatuadress Kommun Kiruna Storlek 5 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast 2013-05-01 " Huset ligger vackert beläget nära Kiruna centrum med utsikt mot Kebnekaise. Området är lugnt och

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud Fritidshus Öje MALUNG-SÄLEN ÖJE 25:5 Vackert beläget fritidshus eller enklare permanentboende i Öje. Rymlig tomt med traditionell ladulänga samt närhet till affär, natur och bad. Pris: 330 000 kr eller

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Välkommen. Utgångspris: kr, Boarea: ca 300 m²

Välkommen. Utgångspris: kr, Boarea: ca 300 m² Objektbeskrivning Välkommen Långaryd Utgångspris: 1 400 000 kr, Boarea: ca 300 m² Mäklare: Kenneth Jonsrud Telefon: 0345-103 82, Mobiltelefon: 0707-44 06 10 e-post: kenneth.jonsrud@maklarhuset.se Mäklarens

Läs mer

Björkliden 1B Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 67 m² Område Kärrdalen Tillträde tidigast

Björkliden 1B Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 67 m² Område Kärrdalen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 67 m² Område Kärrdalen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Huset ligger på en bra och upphöjd tomt med fin utsikt i ett

Läs mer

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud Fritidshus Öje MALUNG-SÄLEN ÖJE 25:5 Vackert beläget fritidshus eller enklare permanentboende i Öje. Rymlig tomt med traditionell ladulänga samt närhet till affär, natur och bad. Pris: 330 000 kr eller

Läs mer

Högsby Skärvetvägen 5. Grunddata

Högsby Skärvetvägen 5. Grunddata Högsby Skärvetvägen 5 Välskött villa med bra läge, nära till sjö. Nyare fönster, öppen spis, stort härligt vardagsrum. Fräscht badrum samt wc, renoverat 2012 samt 2013. RUM: 3 BOAREA (BOA): 93,0 m² TOMTAREAL/MARK:

Läs mer

Lillåker - Hyllinge. Utgångspris: 6 600 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Lillåker - Hyllinge. Utgångspris: 6 600 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Lillåker - Hyllinge ÅSTORP HYLLINGE 37:1 Välhållen och trivsam gård med byggnader i gott skick. Fritt och lantligt läge med närhet till Helsingborg och Hyllinge med handelsområde. Ca 13 ha god åkermark.

Läs mer

Äganderätt Torsby Månäs 1:61 och 1:62, del av - avser gården. Pris: kr eller högstbjudande. Planlösning: Hall. Golv: trägolv. Väggar: panel.

Äganderätt Torsby Månäs 1:61 och 1:62, del av - avser gården. Pris: kr eller högstbjudande. Planlösning: Hall. Golv: trägolv. Väggar: panel. BEBYGGD LANTBRUKSENHET - TORSBY - MÅNÄS - PRIS: 425 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Adress Gård i Månäs, Torsby kommun. Arealer Äganderätt Torsby Månäs 1:61 och 1:62, del av - avser gården Västra

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Magasinsgatan 24 Kommun Vetlanda Storlek 7 rum (4 sovrum) / 144 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Magasinsgatan 24 Kommun Vetlanda Storlek 7 rum (4 sovrum) / 144 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Vetlanda Storlek 7 rum (4 sovrum) / 144 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett charmigt äldre hus med generös takhöjd och härligt ljusinsläpp tack vare höga

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 205-04-2 KS 203/058 5026 Rev 205-04-30 Kommunfullmäktige Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren, 6 och del av Kvarnholmen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Söderköping s:t Anna

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Söderköping s:t Anna Fast i g h et Beteckning Söderköping Guldsmeden 4 Nyckel: 050069203 Senaste ändringen i allmänna delen 1996-04-03 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2010-10-27 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal Kongegårdsgatan 3 - Mölndal MÖLNDAL - RISKULLA KONTOR / LAGER / INDUSTRI Fastighet Fastigheten Adress Tomt Kongegårdsgatan 3, 431 90 Mölndal. Belägen i Mölndal kommun och Fässberg församling. Tomtarea

Läs mer

B R - L G H N R 44-2 5 2 3-1 - 1 4-5 I H S B : S B R F D A G G K Å P A N Ö S T E R S U N D S K O M M U N

B R - L G H N R 44-2 5 2 3-1 - 1 4-5 I H S B : S B R F D A G G K Å P A N Ö S T E R S U N D S K O M M U N B R - L G H N R 44-2 5 2 3-1 - 1 4-5 I H S B : S B R F D A G G K Å P A N Ö S T E R S U N D S K O M M U N Krondikesvägen 22, 831 47 ÖSTERSUND Marknadsvärdebedömning Januari 2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Ekshärad! Villa i 1½-plan med källare. Rymligt kök och inglasad veranda i söderläge. Två sovrum på ovanvåning. Bastu

Läs mer

Fastighetsutdrag Sigtuna Ockelsta 3:6

Fastighetsutdrag Sigtuna Ockelsta 3:6 Utdragsdatum 2016-11-11 Fastighet Sigtuna Ockelsta 3:6 Godkänd FR: 2013-04-05 Godkänd IR: 2016-10-06 Aktualitetsdatum IR: 2016-11-10 Lantmäteriförättning (160800) Lantmäteriförrättning pågår 2016-04-21

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation PITEÅ HEMLUNDA 1:93 Status: Levande Församling: HORTLAX Ajourdatum IM: 2006-11-22 Riksnyckel: 250144222 Internnyckel: 25144222 Ajourdatum FR: Officiella noteringar Redovisning

Läs mer

Villa med sjöutsikt. Utgångspris: 1 800 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Lör 6/6.

Villa med sjöutsikt. Utgångspris: 1 800 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Lör 6/6. Villa med sjöutsikt LJUNGBY ERIKSTAD 5:8 DEL AV högt och vackert belägen vid sjön Vidöstern, 1 1/2 plansvilla om 184 kvm uppförd 1979 med 7 rum och kök. ca 6 ha mark och tillgång till båtplats. Dubbelgarage

Läs mer

Norra Skoga Rotviken 2, Ekshärad. Belägen i Hagfors kommun och Ekshärad församling. Skattesats 35,43.

Norra Skoga Rotviken 2, Ekshärad. Belägen i Hagfors kommun och Ekshärad församling. Skattesats 35,43. BEBYGGD LANTBRUKSENHET - HAGFORS - NORRA SKOGA - PRIS: 300 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Äganderätt Hagfors Gunnerud 1:68 o. 1:69 Adress Liten gård i Norra Skoga, Hagfors kommun. Arealer Norra Skoga

Läs mer

Ljungby Ivla 9:16, del av

Ljungby Ivla 9:16, del av Lantgård 9 ha söder om Ljungby Trevlig Lantgård belägen i Ivla ca 17 km söder om Ljungby. Areal om ca 9 ha, huvudsakligen åker och bete. Vackra omgivningar med lång strand i Prästebodaån som rinner genom

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSFASTIGHET - ÖREBRO

JORD- OCH SKOGSBRUKSFASTIGHET - ÖREBRO JORD- OCH SKOGSBRUKSFASTIGHET - ÖREBRO Fastighet Fastigheten Örebro Sundby 1:3 och 1:58 Adress Sundby 812, 718 92 Frövi. Belägen i Örebro kommun och Glanshammar församling. Skattesats 33,99. Endast 27

Läs mer

Fastighetsutdrag. Samfällighet Södertälje Fredriksberg S:9 Procent 1,133. Samfällighet Södertälje Billsta S:8 Procent 1,133

Fastighetsutdrag. Samfällighet Södertälje Fredriksberg S:9 Procent 1,133. Samfällighet Södertälje Billsta S:8 Procent 1,133 Utdragsdatum 2016-01-25 Fastighet Södertälje Billsta 1:8 Godkänd FR: 2012-11-12 Godkänd IR: 2010-11-05 Aktualitetsdatum IR: 2016-01-21 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar

Läs mer

GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE GÅRD - LIKENÄS - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Gård i Likenäs, Torsby kommun Bostadshus i 2½-plan med källare centralt i Likenäs. 6 r.o.k. i gott skick 3:e våningen delvis inredd. Jordvärme

Läs mer