Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-08-22. Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996)"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Evelina Sandström Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996) Sammanfattning Information lämnas vad gäller avsiktsförklaring och avtal som behöver tecknas för att genomföra erforderlig ombyggnation av Kungälvsmotet samt arbetsprocessen fram tills att slutgiltigt avtal och finansiering kan godkännas. Under utvecklingsarbetet med Trafikverket vad gäller avtalsprocessen har det framkommit att vi bör utföra förstudien av Kungälvsmotet innan det slutgiltiga avtalet för genomförande tecknas. En avsiktsförklaring som möjliggör att Trafikverket påbörjar förstudien har därför tecknats då förvaltningen bedömt att processen behöver löpa även om vi inte är klara för att teckna det slutgiltiga avtalet. Förstudien har av förvaltningen bedömts vara av den storlek att kostanden uppgår till ca kronor. Kostnaden ryms inom Kongahällaprojektets budget. Inför slutgiltigt avtalstecknande gällande genomförandet av ombyggnationen krävs kommunfullmäktigebeslut gällande den slutgiltiga finansieringen av ombyggnationen. Förslag till kommunstyrelsen Informationen antecknas till protokollet. Henrik Haglund Mark- och Exploateringschef Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: SHB: Henrik Haglund, Leif Johansson, Evelina Sandström, Jenny Bjönness Bergdahl SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

2 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Noel Cornér Svar på Motion om jaktarrende på kommunägd mark inom Kungälvs Kommun (Dnr KS2010/2178) Sammanfattning I en motion från Tony Andersson (S), Bengt Andersson (S) och S kommunalgrupp föreslås att Kungälvs kommun ser över sina rutiner och inför ett mer demokratiskt sätt att fördela jaktarrendena på kommunens markområden. Bakgrund Två motioner om jaktfrågor på kommunägd mark har inkommit och behandlas parallellt. Denna motion innehåller synpunkter på hur fördelningen av jakträtt sker, samt hävdar att nuvarande avgifter inte i står i relation till efterfrågan. Motionärerna vill värna nyutexaminerade och marklösa jägare och man föreslår att jaktintresserade ska få möjlighet att lämna anbud på jakträtt till exempel var tredje år. Kungälvs kommun upplåter jakträtt inom sammanlagt drygt 1700 ha mark, fördelat på fjorton jaktlag. Områdenas karaktär varierar stort, från tätortsnära marker som används som strövområden eller är avsedda för framtida bostadsutbyggnad, till naturreservat och områden viktiga för det rörliga friluftslivet, till exempel motionsspår, badplatser och marinor. De två största jaktområdena finns på Koön respektive inom Fontin-Trankärr-Mariebergsområdet, vilka båda berör naturreservat. Några av jaktavtalen omfattar endast små, isolerade områden på några få hektar, som upplåts till jaktlag som har intilliggande jaktmark. Ett par av avtalen gäller skärgårdsöar. Jakten måste ofta ske med stor hänsyn till andra intressen. Den kanske viktigaste anledningen att tillåta jakt inom kommunens marker har varit att hålla nere antalet viltolyckor i trafiken och att begränsa skördeskador i skog och jordbruk. Dessa anledningar tillsammans med krav på en effektiv administration av markförvaltningen har vägt tyngre än jägarkårens önskemål om rättvis tilldelning av jakträtt. Bedömning Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det är motiverat att göra en ny översyn av rutinerna för kommunens jakträttsupplåtelser. En jämförelse bör göras med närliggande kommuner. Förslaget om regelbunden utannonsering av jaktmarkerna för anbudsgivning, anses mindre lämpligt då det bedöms kunna motverka en långsiktig viltvård och locka till ett för högt jakttryck. Ekonomisk bedömning Upplåtelse av jakträtt inom kommunägd mark ska vara självfinansierad. KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

3 2(2) Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen bifalls 2. Uppdrag ges till förvaltningen att se över rutinerna för fördelning av jakträtterna Vid översynen ska behovet av viltvård, att hålla antalet viltolyckor och viltskador på en låg nivå, samt att uppnå en kostnadseffektiv kommunal hantering, beaktas. Patrik Skog Enhetschef Ing-Britt Runger Sektorchef Expedieras till: Samhällsbyggnad/Charlotta Lindström, Henrik Haglund För kännedom till:

4 Harestad Motion gällande jaktarrende på kommunägd mark inom Kungälvs kommun. Vid fråga till Kungälvs kommuns handläggare av ärenden rörande jaktarrenden på kommunens markområden har det framkommit att de arrenden som kommunen tillhandahåller ej sker på ett demokratiskt och professionellt sätt. Kommunen såg över arrenden och avgifter 1997 och några jaktlag/personer erbjöds att arrendera, men sedan dess har arrendena varit löpande utan möjlighet för andra jägare att få lov att delta i arrendeprocessen. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att priserna pr hektar i Kungälvs kommun inte står i relation till nuvarande efterfrågan. Många ungdomar i kommunen som genomgått jägarexamen och jägare som inte äger mark själva i kommunen får därmed oftast åka långa vägar för att få en möjlighet att jaga. Därför vill motionställarna begära att Kungälvs kommun offentligt genom t ex annonsering erbjuda jaktintresserade bosatta i kommunen få en möjlighet att med en viss periodicitet, t ex var 3:e år vara med om att upphandla jaktarrenden. Det finns många goda exempel på kommuner som sköter upphandling offentligt med olika periodiciteter, exempelvis Värmdö, Torsby och Melleruds kommuner. Förutom att möjliggöra för fler medborgare att på hemmaplan få möjlighet att bedriva jakt, innebär detta förslag att Kungälvs kommun också stimulerar återväxten av jägarkåren i kommunen. Vi föreslår att Kungälvs kommun ser över sina rutiner och kommer med förslag på ett förbättrat och mer demokratiskt sätt att fördela jaktarrendena på kommunens markområden. Harestad den 15 februari 2009 Tony Andersson och Bengt Andersson Hermansby Socialdemokratiska förening Motionen är antagen av Socialdemokraternas kommunalgrupp, gruppmöte den 23 mars 2009

5 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Noel Cornér Svar på Motion om jakt och utbildning på kommunägd mark i Kungälvs kommun (Dnr KS2011/85) Sammanfattning I en motion från Tony Andersson (S) och Hermansby Socialdemokratiska Förening föreslås att Kungälvs kommun upplåter kommunägd mark till en jaktvårdskrets alternativt studieförbund för att tillgodose att jakt och viltvård sker organiserat och samordnas med utbildningsinsatser och därmed främja en tillväxt inom jägarkåren. Bakgrund Två motioner om jaktfrågor på kommunägd mark har inkommit och behandlas samtidigt. Denna motion värnar om nyexaminerade och marklösa jägares möjlighet att får jaga. Man vill även ge så många som möjligt en chans att utbilda sig teoretiskt och praktiskt inom viltvård och jakt. Kungälvs kommun upplåter jakträtt inom sammanlagt drygt 1700 ha mark. Områdenas karaktär varierar stort, från tätortsnära marker som används som strövområden eller är avsedda för framtida bostadsutbyggnad, till naturreservat och områden viktiga för det rörliga friluftslivet. De två största jaktområdena finns på Koön respektive inom Fontin-Trankärr- Mariebergsområdet, vilka båda berör naturreservat. Några av jaktavtalen omfattar endast små, isolerade områden på några få hektar, som upplåts till jaktlag som har intilliggande jaktmark. Ett par av avtalen gäller skärgårdsöar. Jakten måste ofta ske med stor hänsyn till andra intressen. Den kanske viktigaste anledningen att tillåta jakt inom kommunens marker har varit att hålla nere antalet viltolyckor i trafiken och att begränsa skördeskador i skog och jordbruk. Bedömning De fjorton jaktlag som kommunen har avtal med för närvarande har fungerat bra under lång tid, vilket leder till trygghet och låga förvaltningskostnader för kommunen. Omsättningen på folk i jaktlagen är dock liten varför det är svårt för nyexaminerade jägare att komma in i befintliga jaktlag. Kommunens nuvarande rutiner för jaktupplåtelser har varit i huvudsak oförändrade sedan 1997, varför förvaltningen bedömer att en ny översyn är befogad. En jämförelse bör göras med närliggande kommuner. Förvaltningen föreslår att motionen besvaras med att frågan om att överlåta jaktmark till en jaktvårdskrets/studieförbund skall utredas. KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

6 2(2) Ekonomisk bedömning Upplåtelse av jakträtt inom kommunägd mark ska vara självfinansierad. Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen besvaras med att frågan utreds. 2. Uppdrag till kommunstyrelsen/förvaltningen att utreda om det skulle vara lämpligt att arbeta enligt motionens förslag vid upplåtelse av jakträtt inom hela eller delar av den kommunägda marken. Vid bedömningen ska behovet av viltvård, att hålla antalet viltolyckor och viltskador på en låg nivå, samt att uppnå en kostnadseffektiv kommunal hantering, beaktas. Patrik Skog Enhetschef Ing-Britt Runger Sektorschef Expedieras till: Samhällsbyggnad/Charlotta Lindström, Henrik Haglund För kännedom till:

7

8 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Inger Axbrink Programskiss för aktivitetspark och marina vid Älvpromenaden (Dnr KS2010/1366) Sammanfattning Samhällsbyggnadssektorn har 30 juni , fått i uppdrag av kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott att göra en förstudie beträffande möjligheten att placera nya bryggor vid Älvparken. Den 6 januari 2012 har en förfrågan kommit in från en intressent (NILU AB, Johan Engdahl och Michael Luft) om att få ordna en för allmänheten öppen bryggpromenad längs aktuell sträcka med möjlighet att ordna båtplatser i vissa lägen. NILU har därefter lämnat in ett förslag om upplåtelseavtal anhållan om förhandsbesked till Kungälvs kommun (bilaga) och en ansökan om vattenverksamhet för projektet till länsstyrelsen. Älvparken har till viss del ställts i ordning för allmän tillgänglighet från parkområdet och Västra Strandgatan till det som kan komma att inrymmas i fastigheten Koggen 1, så som servering mot Nordre Älv men även annan verksamhet med marin anknytning. Detaljplanen tillåter småbåtshamn och tanken från fastighetsägaren är att anordna nya bryggor och tilläggsplatser för båtar. Förslaget för utformning av Älvparken (bilaga) går ut på att öka möjligheterna till fria utomhusaktiviteter med bollplaner i sand och gräs, lekredskap och installationer så att alla ska få tillgänglighet till någon aktivitet i parken samt en rofylld sinnenas trädgård i delen närmast Koggen och boendet på Båtsmansgärdet. Delen närmast isbanan Skarpe Nord anges som kajområde med småbåtshamn i Bäckparken, vilket kräver en ingående analys av förutsättningarna, bland annat geotekniken. Länsstyrelsen har rekommenderat utgrävning av bäckmynningen som en av kompensationsåtgärderna för inbyggnad av bäcken där den går genom Kongahällatomten. Bakgrund Strategi för de offentliga utemiljöerna i Kungälv, KF 158/2009. Ekonomisk bedömning Medel för åtgärder och utredningar finns reserverade i investeringsplanen för Medel för drift och underhåll ska reserveras i budget efter utgången garantitid. Förslag till beslut Förvaltningen får i uppdrag att redovisa detaljerat förslag med kostnadsberäkning enligt programskissen. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

9 2(2) Leif Johansson samhällsbyggnadschef Inger Axbrink arkitekt Expedieras till: BLC Koggen c/o Martin Magnusson, Föreningsgatan Göteborg NILU AB, Halleravägen 8b, Kärna För kännedom till: Samhällsbyggnad, Dragan Medan, Henrik Haglund, Håkan Lundgren, Kenth Olsson, Per Kaarle Kultur och samhällsservice, Inger Aronsson, Robert Hallman

10

11 BOULDERING LEK FÖR ALLA SINNENAS TRÄDGÅRD LJUDSTIGEN BEACH SOCCER SERVERING BOULE MOTION GRILL

12 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Lars Remler Revidering av Reglemente och taxa för gods- och fordonsfärjetrafik mellan Koön och Marstrandsön inom Kungälvs kommun (KSSD /2007) Sammanfattning Redaktionella ändringar i reglementet så att dokumentet är aktuellt. Bakgrund Tidtabell för busstrafik till och från Marstrand har ändrats vilket medförde att färjetrafikens turlista anpassades för att stämma med ankommande/avgående busstrafik. Då färjans tidtabell numera finns anslagen i väntkurerna på Koön och Marstrandsön, på Västtrafiks hemsida samt på Kungälvs Kommuns hemsida finns inte längre något behov av att den ska finnas i reglementet. För många år sedan tillkom under punkt 8, Färjetrafikens upprätthållande följande skrivelse. Färjeturerna kl från Koön är fordonsfri under skoldag. Undantagna är utryckningsfordon vid utryckning. Då skolan har ändrat schemat och inga föräldrar har uttryckt någon önskan om bilfri tur föreslås att skrivningen tas bort. Värt att notera är att det aldrig har framförts motsvarande önskemål på eftermiddagarna då skolbarnen skall åka tillbaka till Koön och det ofta är mer fordonstrafik än på morgonen. Bedömning Med dessa föreslagna revideringar blir reglementet en aktuell handling. HAMNVERKSAMHETEN MARSTRAND SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Varvsgatan 11, Marstrand TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

13 2(2) Förslag till beslut Nedanstående text med kursiv stil tas bort och ersätts med hänvisning till Västtrafik respektive Kungälvs kommuns hemsida. Fordonstrafiken skall upprätthållas under följande tider. 16 augusti 14 juni Måndagar-fredagar (helgfria) Lördagar 15 juni 15 augusti Måndagar-lördagar (helgfria) ( gamla tiden) ( gamla tiden) ( gamla tiden) Nedanstående text ändras: Dispens kan i undantagsfall ges för resor under tiden 15 juni-15 augusti gällande måndag-fredag kl gamla tiden), lördagar kl gamla tiden). Ersätts med: Dispens kan i undantagsfall ges för resor efter ordinarie tid för fordonstrafik. Denna skrivning stryks Färjeturerna kl från Koön är bilfri under skoldag Phia Bjuhr Sektorschef Lars Remler Enhetschef Expedieras till: Phia Bjuhr Lars Remler

14 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Kristina Johansson Köp av fastigheten Stan 1:6 genom fastighetsreglering för VA-verksamhet (Dnr KS2012/1666) Sammanfattning Dricksvattenföreskrifterna lägger mycket stort ansvar på att verksamhetsutövaren ska undvika eller minska riskerna för sabotage och skadegörelse för att skydda människors hälsa på ett effektivt sätt. Fastigheten Stan 1:6 är belägen mitt i vattentäkten i Dössebacka vilket är direkt olämpligt med tanke på de föroreningsrisker som råder och vilka konsekvenser en förorening skulle kunna ge. Fastighetsägaren till Stan 1:6 har uttryckt sitt intresse för att sälja fastigheten. Köpeskillingen uppgår till kr (tvåmiljoner sexhundratusenkronor) Bakgrund Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus som är beläget mitt i vattentäkten i Dössebacka vilken är kommunens viktigaste vattentäkt och har hög prioritet avseende skyddsåtgärder. Fastigheten ligger inom det som kallas vattenskyddsområde och direkt ovanpå täktens bästa grusförekomster. Idag inskränker fastigheten på infiltrationsdammarna, framförallt damm G och H, se kartbilaga A. Avståndet till dammarna är endast meter. Detta medför inte bara en säkerhetsrisk utan förhindrar också att vattentäkten används på ett optimalt sätt. Huvudskälet till förvärvet av fastigheten är dock säkerheten. Fastighetens läge medför stor risk för kontaminering utan att ägaren till fastigheten själv är medveten om orsak. Biltvätt, spill av olja, användande av ogräsmedel, tvätt (algborttagning) och målning av fasad och tak kan medföra markföroreningar vilket skulle kunna ge oerhörda konsekvenser på kommunens vattentäkt. Fastigheten försvårar också möjligheten för verksamhetsutövaren att på ett säkert sätt kunna anlägga ett effektivt skalskydd som förhindrar sabotage och skadegörelse. Bedömning Utdrag ur propositionen 2005/06:128 (lagen om allmänna vattentjänster) skriver regeringen bl a om behovet att stärka beredskapen i alla delar av dricksvattenkedjan: Dricksvatten har en unik förmåga att sprida smitta och förgiftning och kan därigenom antas kunna bli särskilt utsatt för sabotage och skadegörelse i dagsläget gör regeringen den bedömningen att det finns behov av bestämmelser om försiktighetsmått för att för att hindra uppsåtlig förorening av dricksvatten SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

15 2(2) Dricksvattenföreskrifterna lägger mycket stort ansvar på att verksamhetsutövaren ska undvika eller minska riskerna för sabotage och skadegörelse för att skydda människors hälsa på ett effektivt sätt. Verksamhetsutövaren ska se till att ingen obehörig kan komma åt att påverka dricksvattnets kvalitet. Ingen ska heller komma åt verksamhetens styr- och reglersystem. En fullständig rådighet över fastigheten Stan 1:6 innebär att kommunen stärker möjligheten till bra planerade skyddsåtgärder så att vattentäkten i Dössebacka inte utsätts för sabotage, skadegörelse eller annan påverkan. Ekonomisk bedömning En värdering har utförts ( kr) av en oberoende värderingsman. Förvaltningen gör bedömningen att värderingen har kommit fram till ett värde som motsvarar vad marknaden är beredd att betala. Efter förhandling med säljaren föreslår förvaltningen att köpa fastigheten Stan 1:6 i enlighet med upprättad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering, som godkänts av båda parter, för en köpeskilling om kronor (tvåmiljoner sexhundratusenkronor). Förvärvet kommer utföras genom att fastighetsreglera fastigheten Stan 1:6 till kommunens fastighet Stan 1:1. Förslag till beslut 1. Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering för att genomföra köp av fastigheten Stan 1:6 godkänns. 2. Samhällsbyggnadsutskottets ordförande och Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna upprättad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering. Henrik Haglund Mark och exploateringschef Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Marie och Lars-Gunnar Martinsson, Dösebacka 210, Romelanda För kännedom till: Kaj Levin, VA-verket Dragan Medar, VA-verket Henrik Haglund, Samhällsbyggnad Kristina Johansson, Samhällsbyggnad

16

17 Datum Sid 1 (4) Fastighet VÄRDERING Fastighetsbeteckning Stan 1:6 Kommun Kungälv Adress Dössebacka 210, Romelanda Fastigheten innehas med Äganderätt Fastigheten Kungälv Stan 1:6 Församling Romelanda Uppdragsgivare Syfte Kungälvs kommun Värdering inför ett eventuell frivillighetsförvärv. BESKRIVNING AV MARKEN Areal, plan- Tomtyta (m²) förhållanden mm Vatten, avlopp, el Typ av tomt (läge, trädgård) Övrigt Anm Pågående lantmäteriförrättning: Ledningsrätt Planförhållanden mm Ej inom detaljplanelagt område. Speciella bestämmelser Fastigheten ligger inom grundvattenskyddat område och del av fastigheten är inom naturreservat. Enligt FDS. Andel i samfällighet, gemensamhetsanläggning (motsvarande) Enligt fastighetsregistret ingår inte fastigheten i några gemensamhetsanläggningar. Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighetens andel kan vara ofullständig. Vatten Kommunalt Avlopp Kommunalt Elektricitet Finns Beskrivning Fastigheten är belägen i Dössebacka ca 5 km nordost om Kungälv. Tomten sluttar ner mot Götaälv och består av gräsmatta med enstaka träd och grusgångar. I mellan tomten och Götaälv finns mark som är trädbevuxen i gles begränsad omfattning. Enligt uppgift vid besiktningstillfället har fastigheten tillgång till brygga några hundra meter från bostaden.

18 Sid 2 (4) Fastigheten Kungälv Stan 1:6 BESKRIVNING AV BYGGNAD Byggnadens Byggnaden är avsedd för Typ av byggnad ändamål, typ Helårsboende Friliggande Husform 1,5-planshus med källare, sluttningsvåning Storlek, ålder Boarea (m²) Biarea (m²) Byggnadsår Om-/tillbyggnadsår Enligt taxeringsuppgifter Stomme Utrymmen Antal rum och kök Utrustning i kök, tvättstuga Sanitet mm Värme Underhåll Garage Invändiga ytskikt: Allmänt: Golv Väggar Tak Grund Stomme Fasad Yttertak Fönster Bottenplan Övre plan Källare Kök Tvättstuga Behov av utbyte/reparation Källare Betongplatta Trä Träpanel Betongpannor Kopplade 2-glasfönser Hall, badrum, kök och matsal som går ihop med vardagsrum. Hall, två sovrum och längsgående förråd(snedtak). Hall, två rum, tvättstuga, pannrum, matkällare, förrådsutrymmen och liten toalett. 6 rum och kök Elspis med häll, köksfläkt, kyl, diskmaskin. Frys finns i källare. Tvättmaskin, torkskåp och duschkabin. Vist behov Badrum med wc, tvättställ och badkar. Toalett med wc och handfat. Två luftvärmepumpar samt kombipanna (vedpanna, el och olja. Yttre underhåll Inre underhåll normalt normalt Fristående garage med plats för en bil samt två intilliggande förrådsrum Plastmatta, parkett, trä Tapet Skivor, panel, spänntak, I hygienutrymmen: Golv Klinkers Väggar Kakel, Våttapet Övrigt Vid besiktningen noteras relativt nytt yttertak och grunddränering ca 5 år.

19 Sid 3 (4) Fastigheten Kungälv Stan 1:6 BESKRIVNING AV ÖVRIGA BYGGNADER Byggnadens ändamål, bruttoyta, byggnadsår, stomme mm Det finns en lekstuga och jordkällare ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Rättigheter som berör fastigheten mm. Det finns tre servitut registrerade i fastighetsregistret till förmån för fastigheten och de avser ledning, avlopp och väg. TAXERINGSVÄRDE Taxeringsvärde hämtat från fastighetsdatasys (FDS) Markvärde (kr) Taxeringsår (FFT) 2009 Byggnadsvärde (kr) Typkod 220 Taxeringsvärde (kr) Anm Bedöms missvisande VÄRDERING Allmänt omdöme Bostadsläge Mycket bra Tomtens underhåll Normalt Kommunikationer, skolor, butiker Bra Planlösning Normalt Objektet som helhet Normalt Värdebedömning Objektets taxeringsvärde vid förenklad fastighetstaxering 2009 (FFT09) har kontrollerats och bedömdes vara missvisande. En ny beräkning gjordes med uppgifter från besiktningstillfället. Det nya beräknade taxeringsvärdet blev kr En analys av ortsprismaterialet visar att köpeskillingskoefficienten för närvarande är ca 1,6 med variation mellan 1,4-2,2. Dvs att man i genomsnitt betalat 1,6 x taxeringsvärdet (FFT-09). Köpeskillingskoefficienten applicerad på det beräknade taxeringsvärdet indikerar ett marknadsvärde vid värdetidpunkten på ca kr. Jämförelsematerialets medelköpeskillingen per kvadratmeter boarea är ca kr. Denna applicerad på värderingsobjektets beräknade boarea 140 kvm motsvarar ca kr. I normala fall sker en vägning mellan de båda metodernas resultat. I aktuellt fall läggs större vikt till det högre värdet då jämförelseköpen ej är strandnära och värdeobjektets strandnära läge erfarenhetsmässigt inte bedöms få fult genomslag i taxeringsmodellen. Värderingsobjektet bedöms som något bättre än jämförelseobjekten. Med beaktande av fastighetens läge i området bedöms marknadsvärdet vara kr.

20

21 Bilaga: 1 Jämförelseköp Kommun Fastighetsbeteckning F-tid Boyta sa Biyta sa Stand Areal K-sum K/T-tal 82 TYFTER 1: ,43 82 VALLER 1: ,58 82 HÅFFREKULLEN 3: ,6 82 SLÄTTEN 1: ,6 82 GRANDALEN 1: ,15 82 DISERÖD 1: ,62 ROMELANDA-KROKEN 82 1: ,51 82 TYFTER 1: ,75 82 TYFTER 1: ,47 82 LIVELYCKE 1: ,4 82 DÖSSEBACKA 1: ,27 ROMELANDA-TORP 82 4: ,54 82 SLÄTTEN 1: ,65 Medel ,58 Kr/kvm Boyta ,5 2 1,5 1 0,5 0

22 Bilaga: 2

23

24 Metria FastighetSök - Kungälv Stan 1:6 Fastighet Beteckning Kungälv Stan 1:6 Nyckel: Församling Romelanda Observera Pågående ärenden Status Senaste ändringen i allmänna delen Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation Senaste ändringen i inskrivningsdelen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Ärende Lantmäteriförrättning pågår Adress Adress Dösebacka Romelanda Läge, karta Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) N (SWEREF ) E (SWEREF ) Registerkarta KUNGÄLV Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt / Martinsson, Marie Carina Dösebacka Romelanda Köp (även transportköp): Köpeskilling: SEK, avser hela fastigheten / Martinsson, Lars-Gunnar Dösebacka Romelanda Köp (även transportköp): Köpeskilling: SEK, avser hela fastigheten. Anteckningar och Inskrivningar Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller inskrivning. Sida 1 av

25 Metria FastighetSök - Kungälv Stan 1:6 Inteckningar Totalt antal inteckningar: 8 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK Rättigheter Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning Ledning Förmån Avtalsservitut 14-IM3-92/ Avlopp Förmån Officialservitut /27.1 Väg Förmån Officialservitut /51.1 Planer, bestämmelser och fornlämningar Naturvårdsbestämmelser Datum Grundvattenskydd: Grundvattenskydd enligt 19:2 Akt P92/ Anmärkning: Naturreservat inom del av området se akt 1482-P84/2 Sida 2 av

26 Metria FastighetSök - Kungälv Stan 1:6 Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Småhusenhet, helårsbostad (220) Uppgiftsår Taxeringsår Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet Taxeringsvärde därav därav markvärde byggnadsvärde SEK SEK SEK Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /2 Fysisk person Lagfart, taxerad Martinsson, Lars-Gunnar Dösebacka Romelanda Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp Martinsson, Marie Carina Dösebacka Romelanda 1/2 Fysisk person Lagfart, taxerad Värderingsenhet småhusmark Taxeringsvärde SEK Tomtareal kvm Fastighetsrättsliga förhållanden Självständig Värderingsenhet småhusbyggnad Bebyggelsetyp Friliggande Bostadsyta 110 kvm Nybyggnadsår 1945 Under Byggnad Nej Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Taxeringsvärde SEK Biutrymmesyta 68 kvm Tillbyggnadsår Avstyckning /27 Fastighetsreglering /51 Fastighetsreglering /152 Ursprung Kungälv Stan 1:1 Tidigare Beteckning Riktvärdeområde Strand (Strandnära) mer än 75 m men högst 150 m Antal lika 1 Vatten o avlopp Kommunalt vatten året om Enskilt avlopp Total standardpoäng 29 Värdeyta 124 kvm Värdeår 1945 Antal lika 1 Beteckning Omregistreringsdatum Akt O-Romelanda Stan 1: /44 Ajourforande inskrivningsmyndighet Adress Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Uddevalla Box Uddevalla Kontorbeteckning: OI34 Telefon: Copyright 2012 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 3 av

27 Metria FastighetSök - Kungälv Stan 1:6 Sida 4 av

28 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CB Richard Ellis AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom ASPECT och är avsedda för auktoriserade värderare inom ASPECT. Villkoren gäller från vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 1 Värdeutlåtandets omfattning 1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad som framgår av utlåtandet. 1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför ytterligare utredning av legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet inte är föremål för tvist i något avseende. 2 Förutsättningar för värdeutlåtande 2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande Svensk Standard. 2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet. 3 Miljöfrågor 3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning. 3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning. 4 Besiktning, tekniskt skick 4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 Jordabalken. Värderingsobjektet förutsätts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället. 4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella kunskaper för att upptäcka. funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska komponenter. 5 Ansvar 5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen). 5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten. 6 Värdeutlåtandets aktualitet 6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet. 6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida kassaflödes- och värdeutveckling. 7 Värdeutlåtandets användande 7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte som anges i utlåtandet. 7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i detta. 7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall återges

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Målaren 3, Stockholm Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning... 2 Uppdragsgivare... 2 Ändamål... 2 Ytfördelning... 3 Värdebedömning... 3 2.0 Uppdraget... 4 3.0 Beskrivning

Läs mer

Danderyd Sökvabäck 8

Danderyd Sökvabäck 8 2011-05-24 2 (14) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av fastigheten. Fastigheten är bebyggd med en villaliknande byggnad innehållande 2 bostadslägenheter och ett uthyrningsrum/lägenhet

Läs mer

Eslöv Sibbarp 4:6. Eslöv Sibbarp 4:36. Eslöv Sibbarp 4:111. Eslöv Reslöv 3:4

Eslöv Sibbarp 4:6. Eslöv Sibbarp 4:36. Eslöv Sibbarp 4:111. Eslöv Reslöv 3:4 Eslöv Sibbarp 4:6 Eslöv Sibbarp 4:36 Eslöv Sibbarp 4:111 Eslöv Reslöv 3:4 2015-01-16 2 (12) Ordernummer: 153790 Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 1 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

BR-LGH NR 20 I HSB:S BRF VITSIPPAN I NYNÄSHAMN

BR-LGH NR 20 I HSB:S BRF VITSIPPAN I NYNÄSHAMN BR-LGH NR 20 I HSB:S BRF VITSIPPAN I NYNÄSHAMN Mariebergsvägen 39, 148 60 Stora Vika Marknadsvärdebedömning Januari 2014 D.nr: 836512/F-2863-13-01 Best.nr: 110963 Adress Telefon Fax Org nr E-post Värdia

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769607-3670 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning.

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5 (769623-7622) Kalmar Upprättad i april 2012 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630).

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184. EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIGGBYHOLM KOTTEN Täby kommun, Stockholms län Org.nr: 769615-7184 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A. Allmänna

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning VIDERUPSGATAN 21 LIMHAMN ODONET 11 Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter VIDERUPSGATAN 21 LIMHAMN ODONET 11 Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Odonet 11 Namn: Margareta Boman & Lars Persson Gatuadress:

Läs mer

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 3 Pantbrev... 3 Värdering av nuvarande boende... 3 Planritning... 3 Visning... 4 Kontroll av

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Suttene gård vid Södra Bullaresjön

Suttene gård vid Södra Bullaresjön Suttene gård vid Södra Bullaresjön MUNKEDAL SUTTENE 1:3 Exklusivt boende med förstklassig utsikt över Södra Bullaresjön. Manngårdsbyggnad med anor från 1500-talet samt två villor varav den ena rymmer två

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Boverket Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Allmänna råd om Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 Boverket

Läs mer

Tillhandahållande av Fastighetsinformation

Tillhandahållande av Fastighetsinformation Sida 1 av 66 Innehållsförteckning Syfte... 11 Produkter avseende fastighetsinformation... 11 Fastighetsuttag... 11 Fastighetsavisering Fullständig... 11 Fastighetsavisering Förenklad... 11 Så får du tillgång

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 november 2012 KALLELSE Föredragningslista l (3) 2012-11-20 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, 2012-11-28 kl. Il :00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Henrik

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 maj 2013 kl. 18:00 Plats Samverkanskontoret Sysslebäck Gruppmöten Rum är bokade från 16:00 Val av justerare Behörighet, upprop, tid för justering

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inbjudan markanvisningstävling för bostäder på Tega ängar i Ytterby, Kungälv(Dnr KS2013/1669-1) 1(2)

Tjänsteskrivelse. Inbjudan markanvisningstävling för bostäder på Tega ängar i Ytterby, Kungälv(Dnr KS2013/1669-1) 1(2) Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Gunbritt Ornée 2013-10-08 Inbjudan markanvisningstävling för bostäder på Tega ängar i Ytterby, Kungälv(Dnr KS2013/1669-1) Sammanfattning På kommunens fastigheter

Läs mer

Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr 2015-000025

Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr 2015-000025 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-02-23 Kommunfullmäktige Ärende Försäljning av Granudden 1:2 Dnr 2013-000168 Redovisning av medborgarförslag 2014 Dnr 2015-000026 Redovisning av motioner 2014 Dnr 2015-000027

Läs mer

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN!

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! VILLA VÄSTERHANINGE BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! 2 PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! Lantligt

Läs mer

Fastighetens skick. Klövervägen 9. Protokoll. fastighetsmäkleri. Besiktning Radon Energideklaration. Frågelista Försäkring Ansvar

Fastighetens skick. Klövervägen 9. Protokoll. fastighetsmäkleri. Besiktning Radon Energideklaration. Frågelista Försäkring Ansvar Fastighetens skick Klövervägen 9 Protokoll Besiktning Radon Energideklaration Frågelista Försäkring Ansvar fjelkners fastighetsmäkleri HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET PETER JORDAN AB B R Ä N N M Ä S TAR E N 3,

Läs mer

BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122. Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna

BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122. Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122 Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna Bostadsfakta besiktningsprotokoll finns därför tillgängligt hos mäklaren. ADRESS KOMMUN MM Fastigheten Ekerö Väntholmen

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer