Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Q2/2020. Liv ihop AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Q2/2020. Liv ihop AB (publ)"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Q2/2020

2 Andra kvartalet 2020 April - juni 2020 Januari - juni 2020 Omsättningen för perioden uppgick till 130,4 MSEK, en ökning med 10,0 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 3,1 MSEK, en minskning med 18,9 procent jämfört med samma period föregående år. Resultat före skatt för perioden uppgick till -3,9 MSEK (0,1). Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,43 SEK (-0,02). Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelse uppgick till -0,9 MSEK (0,8) och 24,8 MSEK (1,4) efter förändringar av rörelse. Omsättningen för perioden uppgick till 263,1 MSEK, en ökning med 12,2 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 6,0 MSEK, en minskning med 32,1 procent jämfört med samma period föregående år. Resultat före skatt för perioden uppgick till -7,4 MSEK (2,2). Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,80 SEK (3,78). Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelse uppgick till 0,5 MSEK (2,9) och 13,8 MSEK (3,0) efter förändringar av rörelse. Utvald finansiell data i sammandrag ksek april - juni april - juni jan - juni jan - juni jan - dec Omsättning EBITDA Rörelseresultat (EBIT) Rörelsemarginal -1,4% 1,2% -1,5% 1,7% 0,0% Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Resultat per aktie (SEK) -0,43-0,02-0,80 3,78-0,78 Balansomslutning Soliditet 12,7% 20,6% 12,7% 20,6% 15,1% Omsättning och EBITDA Nettoomsättning ksek Rörelseresultat (EBITDA) ksek Q2 -Q3 -Q Q Q Q2 -Q3 -Q Q Q2 0 Nettoomsättning per kvartal Nettoomsättning rullande 12 EBITDA per kvartal EBITDA rullande 12 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 2

3 Kommentar från VD Geografisk expansion, hittills under året etablerat och förstärkt sex lokalkontro. Kontrakterade timmar upp med 10 procent och beläggning inom boende ökat med 5 procent. Strategin som vi fastställde i slutet av förra året har vi följt och under årets andra kvartal har vi fortsatt att fokusera på att växa organiskt och genom rekryteringar. Därtill har vårt arbete med att stärka vårt erbjudande fallit väl ut. Satsningarna med LivihopAkademien är ett steg för att öka kompetensnivån för våra medarbetare och höja attraktionskraften hos Livihop som arbetsgivare. En del av vår strategi är att öka den lokala närvaron med fler lokalkontor. Med dessa kommer vi närmare våra kunder och assistenter och skapar en naturlig samlingsplats för både kunder och anställda. Genom starkare lokal närvaro så tror vi också på att det blir lättare att attrahera nya kunder i området omkring respektive lokalkontor. Årets andra kvartal inleddes också med närvaron av Covid-19 som påverkat oss mycket, men lite olika inom våra respektive affärsområden. Inom hemtjänsten sjönk beläggningen med nästan 40 procent under april och maj, för att sen börja återgå till ett normalt läge i juli med en positiv trend för augusti. Intäktsbortfallet till följd av lägre beläggningen motsvarar cirka 1 mkr under kvartalet. Inom personlig assistans har vi sett en trögrörlighet på marknaden. Nykundsbearbetningen låg på en låg nivå under mars till maj, men under juni såg vi ett trendbrott när fler söker sig till annan utförare. För Livihop innebar trendbrottet en ökning med drygt kontrakterade timmar under perioden. En stor förklaring till att antalet kontrakterade timmar ökat är satsningen på lokalkontoret i Norrköping som öppnade i juni. Under hela kvartalet har beläggningen varit lägre än normalt som en följd av att kunder är oroliga för att ta hjälp av vikarier och tillfällig personal. I normalfallet ligger beläggningsgraden, det vill säga utförda timmar mot kontrakterade timmar, på cirka 96 procent. Under kvartalet har vi ett genomsnitt på drygt 85 procent vilket förklarar ett intäktsbortfall på cirka 15 mkr. Finansiella mål Nå en omsättning om 1 miljard SEK 2020 genom såväl organisk tillväxt som förvärv Tillväxten ska ske under lönsamhet. EBITDA-marginalen ska över tid uppgå till 8 procent Att vara en av branschens tre största aktörer innan 2021 Affärsområdet boende har under året genomgått vissa besparingsåtgärder som nu gett positiv effekt. Våra satsningar inom kvalitet har också gett effekt och vi noterar nu att förfrågningsunderlaget ökat väsentligt och beläggningen har ökat fem procent. En stor del av ökningen kan tillskrivas återkommande kommunkunder vilket vi ser som ett bevis på att vi gjort rätt satsningar. Vi har även sett att trenden fortsätter i rätt riktning efter kvartalets utgång. Resultatutvecklingen har under perioden påverkats negativt av den lägre beläggningsgraden, men vi har kunnat anpassa vår verksamhet och våra fasta kostnader på ett tillfredställande sätt. Vi ser också att utbudet på arbetskraft ökar till följd av den högre arbetslösheten i landet. Våra möjligheter att rekrytera bra och kompetent personal är numera inte samma utmaning som för tolv månader sen. Våra satsningar inom organisk tillväxt har under kvartalet påverkar resultatet med cirka 2 mkr och beläggningsminskningen med cirka 2 mkr. Våra organisatoriska förändringar och besparingsprogram har fortlöpt enligt plan under perioden i syfte att höja effektiviteten. Dessa, i kombination med våra satsningar inom digitalisering och automatisering, innebär att vi är väl positionerade för att accelerera i början av hösten och med ett stabilt team. Nils Stiernstedt verkställande direktör Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 3

4 Koncernens utveckling Omsättning och resultat April - juni 2020 Koncernens omsättning uppgick till 130,4 MSEK (118,5) vilket innebär en omsättningsökning om 10,0 procent. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,1 MSEK (3,8) och efter avskrivningar till -1,9 MSEK (1,4). Rörelsemarginalen uppgick till -1,4 procent (1,2). Koncernens resultat före skatt uppgick till -3,7 MSEK (0,1). Avskrivningar för perioden uppgår till 5,0 MSEK varav 4,0 MSEK utgörs av avskrivningar hänförliga till förvärv. Januari - juni 2020 Koncernens omsättning uppgick till 263,1 MSEK (234,4) vilket innebär en omsättningsökning om 12,2 procent. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,0 MSEK (8,8). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -3,9 MSEK (4,1). Rörelsemarginalen uppgick till -1,5 procent (1,7). Koncernens resultat före skatt uppgick till -6,9 MSEK (2,2). Avskrivningar för perioden uppgår till 9,9 MSEK varav 7,9 MSEK utgörs av avskrivningar hänförliga till förvärv. Affärsområden Koncernens verksamhet är indelad i tre affärsområden; Assistans, Boenden samt Hemtjänst. Assistans Affärsområdet Assistans är koncernens största med cirka 300 kunder över hela Sverige. Ersättning för utförd assistans erhålls från kommunerna eller från Försäkringskassan. Genomsnittlig intäkt per utförd timme är cirka 300 SEK, och koncernen utför cirka timmar på månadsbasis. Den huvudsakliga kostnaden inom affärsområdet är personalkostnader för de personliga assistenterna. Totala intäkter under tredje kvartalet för Assistansen uppgick till 107,0 MSEK. Boenden Verksamheten inom affärsområdet Boenden är indelad i olika undersegement. HVB-boenden utgörs av fyra platser fördelad på ett hem. LSS-boenden på entreprenad utgörs av 20 platser fördelade på fyra boenden. Antalet familjeplaceringar uppgick till i genomsnitt 30 platser under perioden. Antalet stödboendenplatser uppgick i genomsnitt under perioden till 30. I genomsnitt uppgick antal klienter till 84 under perioden. Totala intäkter under tredje kvartalet för Boenden uppgick till 20,1 MSEK. Hemtjänst Hemtjänst bedrivs i Södertälje och Salems kommun genom ramavtal. Totalt finns knappt 100 kunder som tillsammans är berättigade till cirka timmar. Ersättning per utförd timme fastsälls av respektive kommun och ligger i spannet kronor. Intäkterna från affärsområdet hemtjänst uppgick under perioden till 3,4 MSEK. Nettoomsättning Q2 ( kSEK) 3% 15% 82% Assistans Boende Hemtjänst Kassaflödet och likviditet April - juni 2020 Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelse uppgår till 24,8 MSEK (1,4). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelse uppgår till -0,9 MSEK (0,8). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4,6 MSEK (-1,0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -15,9 MSEK (-1,4). Koncernens likvida medel uppgick till 5,3 MSEK (4,6) per den 30 juni Januari - juni 2020 Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelse uppgår till 13,8 MSEK (3,0). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelse uppgår till -3,0 MSEK (2,9). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -6,1 MSEK (-1,0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -5,8 MSEK (-1,6). Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 4

5 Finansiell ställning, kassaflöde och likviditet Eget Koncernens egna uppgår till 24,7 MSEK (31,1) per den 30 juni Soliditeten i koncernen uppgick till 12,7 procent (20,6). Krediter och kreditutrymme Koncernen har lån från kreditinstitut uppgående till 42,7 MSEK (7,5). Koncernen har även en beviljad checkräkningskredit om sammantaget 29,5 MSEK varav 23,4 MSEK var utnyttjat på balansdagen. Kort om moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för perioden april - juni uppgick till 40,2 MSEK (39,6). Resultat före skatt uppgick till 1,3 MSEK (-1,3). Moderbolagets omsättning för perioden januari - juni uppgick till 80,5 MSEK (72,1). Resultat före skatt uppgick till -0,7 MSEK (-5,4). Moderbolagets kassa uppgick till 0,0 MSEK (0,3) vid periodens utgång. Utnyttjad checkkredit uppgick till 13,4 MSEK (10,4). Det egna et uppgick till 42,3 MSEK (27,2) och soliditeten vid periodens utgång uppgick till 28,3 procent (28,5). Antal aktier Antal aktier i bolaget var ( ) vid periodens slut. Genomsnittligt antal aktier under perioden juli september var aktier och för perioden januari september aktier. Investeringar Under rapportperioden har investeringar i huvudsak utgjorts av fordon. Väsentliga händelser April - juni 2020 Vid årsstämman den 14 maj valdes Claes Lindholm till ny ledamot och Jesper von Post valdes till styrelsens ordförande. Januari - juni 2020 Vid årsstämman den 14 maj valdes Claes Lindholm till ny ledamot och Jesper von Post valdes till styrelsens ordförande. Väsentliga händelser efter rapportperioden Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens avslut. Transaktioner med närstående Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett under perioden. Tvister Under räkenskapsåret har bolagets dotterbolag Trea Assistans i Stockholm AB mottagit ett återbetalningskrav från Försäkringskassan uppgående till 9,6 MSEK. Trea har bestridit kravet och ärendet drivs för närvarande vid Stockholms Tingsrätt. Återbetalningskravet avser en tidigare kund i Trea som lämnade bolaget före tidpunkten för Liv ihops förvärv av Trea. Mot bakgrund av det pågående ärendet med Försäkringskassan så har bolaget beslutat att avvakta med betalning av tilläggsköpeskilling avseende räkenskapsåret 2018 för Trea. Säljarna av Trea har sedermera stämt Liv ihop för utebliven betalning av tilläggsköpeskilling för 2018 samt normerade tilläggsköpeskilling för räkenskapsåren respektive 2020 (totalt cirka 11 MSEK). Kennedi Samuels, bolagets tidigare verkställande direktör och även säljare av Trea Assistans i Stockholm AB, har även stämt bolaget för utebliven uppsägningslön. Kravet uppgår till cirka 2 MSEK. Framtida utveckling Våra mål Bevara mångfalden genom unika företagskulturer i våra dotterbolag Vara en aktör med inflytande över branchens utveckling Värna om intentionerna i LSS Liv ihops ambition är att fortsätta uppnå en stark tillväxt genom att fokusera på att leverera kvalitet samt att förvärva kvalitativa omsorgsbolag. Liv ihop har en ambition att organiskt växa med 10 procent per år samt att genomföra 2 5 förvärv per år framöver. Livihop bedömer att framtida lönsamhetsnivå kommer överstiga den nuvarande nivån tack vare av synergieffekter från genomförda förvärv under innevarande år. Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 5

6 Koncernens resultat i sammandrag ksek 2020 apr - juni Rörelsens intäkter m m apr - juni 2020 jan - juni jan - juni jan - dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa omsättning Rörelsens kostnader Direkta uppdragskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar anläggsningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa Rörelseresultat (EBIT) Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Summa Resultat efter finansiella poster Periodens skattekostnad Periodens resultat Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 6

7 Koncernens finansiella ställning i sammandrag ksek juni TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 30 juni 31 dec Balanserade utvecklingskostnader Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Kundkontrakt och tillstånd Summa Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Övriga långfristiga fordringar Summa Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 7

8 Koncernens finansiella ställning i sammandrag ksek juni EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget 30 juni 31 dec Aktie Bundna reserver Övrigt tillskjutet Annat eget inkl periodens resultat Summa eget hänförligt till moderbolagets ägare Minoritetsintresse Summa eget Avsättningar Övriga avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga finansiella kortfristiga skulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och avsättningar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 8

9 Koncernens kassaflöde sammandrag ksek 2020 apr - juni Den löpande verksamheten apr - juni 2020 jan - juni jan - juni jan - dec Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Betald ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelse Förändringar av rörelse Förändringar av kundfordringar Förändringar av övriga kortfristiga fordringar Förändringar av leverantörsskulder Förändringar av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Avyttring övriga finansiella anläggningstillgångar Förvärv av koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission av aktier Emissionskostnader Upptagna lån Amortering av lån Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens utgång Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 9

10 Förändringar i eget, koncern ksek Annat eget Aktie Bundet Övrigt tillskjutet balanserad vinst Totalt eget Ingående balans Periodens resulat Avsättning fond egenutv imm tillgångar Summa eget ksek Annat eget Aktie Bundet Övrigt tillskjutet balanserad vinst Totalt eget Ingående balans Årets resulat Summa eget ksek Annat eget Aktie Bundet Övrigt tillskjutet balanserad vinst Totalt eget Ingående balans Periodens resultat Avsättning fond egenutv imm tillgångar Summa eget ksek Annat eget Aktie Bundet Övrigt tillskjutet balanserad vinst Totalt eget Ingående balans Periodens resultat Summa eget Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 10

11 Moderbolagets resultat i sammandrag ksek 2020 apr - juni Rörelsens intäkter m m apr - juni 2020 jan - juni jan - juni jan - dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa omsättning Rörelsens kostnader Direkta uppdragskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar anläggsningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa Rörelseresultat (EBIT) Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Summa Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Periodens skattekostnad Periodens resultat Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 11

12 Moderbolagets finansiella ställning i sammandrag ksek juni TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 30 juni 31 dec Balanserade utvecklingskostnader Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Övriga långfristiga fordringar Summa Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 12

13 Moderbolagets finansiella ställning i sammandrag ksek juni EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget 30 juni 31 dec Aktie Bundna reserver Bundet eget Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa fritt eget Summa eget Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Avsättningar Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga finansiella kortfristiga skulder Skatteskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder och avsättningar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 13

14 Förändringar i eget, moderbolag ksek Annat eget Aktie Bundet Övrigt tillskjutet balanserad vinst Årets resultat Totalt eget Ingående balans Periodens resulat Avsättning fond för egenutv imm. tillg Summa eget ksek Annat eget Aktie Bundet Övrigt tillskjutet balanserad vinst Årets resultat Totalt eget Ingående balans Periodens resulat Summa eget ksek Annat eget Aktie Bundet Övrigt tillskjutet balanserad vinst Årets resultat Totalt eget Ingående balans Periodens resulat Avsättning fond för egenutv imm. tillg Summa eget ksek Annat eget Aktie Bundet Övrigt tillskjutet balanserad vinst Årets resultat Totalt eget Ingående balans Periodens resulat Summa eget Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 14

15 Om Liv ihop Livihopgruppen i korthet Grunden i vår verksamhet är en tydlig ambition att bidra till ett enklare liv och en högre livskvalitet för våra uppdragsgivare. Vi har på mindre än sex år gått från att vara ett mindre assistansbolag till en av Sveriges största och ledande privata utförare av personlig assistans. Livihopgruppen erbjuder personlig assistans till individer med funktionsnedsättning. Vi har uppdragsgivare i alla åldrar och med olika funktionsvariationer. Sammantaget ansvarar vi idag för att bistå över flera hundra uppdragsgivare, i en stor del av Sveriges kommuner, med att skapa en så väl fungerande vardag som möjligt. Livihopgruppen har tillstånd att erbjuda assistans i hela Sverige och vår verksamhet är idag fördelad på flera dotterbolag som tillsammans har lokalkontor som täcker geografiskt större delen av Sverige. Men vår ambition stannar inte där. Storlek ger tyngd Vi arbetar utifrån en tydlig tillväxtstrategi, där målet är att på ett par års sikt kunna etablera oss som ett av Sveriges största bolag inom personlig assistans. För oss är den primära drivkraften bakom vår tillväxtambition att nå en position där vi kan bli en påverkansfaktor och garant för fortsatt hög kvalitet inom personlig assistans. Ju större vi är, ju högre kvalitet vi erbjuder till så många uppdragsgivare som möjligt, desto mer blir vår röst värd. Vi tror att det är viktigt att vi och branschens övriga aktörer genom transparens och kvalitet aktivt värnar om rätten till personlig assistans. Lokalt engagemang Vi tror att de bästa besluten fattas lokalt av de personer som är närmast uppdragsgivarna och bäst känner till deras behov. Därför är Livihopgruppen en decentraliserad organisation med stort lokalt ansvar. Att dotterbolagen drivs självständigt bidrar till hög flexibilitet, kvalitet och en bibehållen entreprenörsanda. Att våra bolag har stor frihet gör det möjligt att bibehålla varje bolags särprägel och den profil som grundlagt goda relationer med uppdragsgivare, samtidigt som det skapar goda förutsättningar för att bibehålla ett positivt entreprenörskap i gruppen. Dessutom är våra verksamhetsansvarigas självbestämmande en viktig faktor för att behålla våra nyckelpersoner. Förvärvade bolag behåller namn, kultur och ledning efter att ha blivit en del av vår grupp. Däremot lägger vi som ägare stor vikt vid styrning och uppföljning av kvalitetsarbete och ekonomiadministration, samt att säkerställa likviditet och finansiell stabilitet. Affärsidé och mål Livihops affärsidé är att hjälpa våra uppdragsgivare att skapa maximal nytta av de assistansbidrag de är berättigade till. Genom transparens och individanpassade lösningar kan vi erbjuda personlig assistans av högsta kvalitet, samtidigt som vi genom ökande volymer och effektiv administration skapar finansiell stabilitet och kan bedriva verksamheten med marginaler som är acceptabla för såväl samhälle som ägare. Vårt övergripande mål är att alla individer ska ha rätten att leva som de vill. Genom att erbjuda högkvalitativ assistans till personer med funktionsnedsättning ges dessa förutsättningen att kunna koncentrera sig på det väsentliga i livet. Bolaget avser att bistå fler uppdragsgivare att uppnå detta genom att fortsätta förstärka organisationen genom förvärv. En större organisation med fokus på individens bästa, grundlägger att individer med funktionsnedsättning har bättre tillgång till hjälp och får samma utgångsläge som andra i samhället. Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 15

16 Övrig information Redovisningsprinciper Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen 9 kap. Nyckeltalsdefinitioner EBITDA Rörelseresultat före finansnetto, avskrivningar och nedskrivningar Soliditet Eget inklusive minoritetsposter i procent av balansomslutningen vid periodens slut. Resultat per aktie Dividera resultat hänförligt till bolagets aktieägare med det vägda genomsnittliga antal aktier utestående i perioden Eget per aktie Eget på balansdagen dividerat med antal aktier på balansdagen Granskning Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. Denna information är sådan information Liv Ihop AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 klockan 08:30. Kommande finansiell information Delårsrapport 1 jan - 30 sept nov 2020 För ytterligare information kontakta: Nils Stiernstedt, koncernchef och VD Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida, Mangold Fondkommission AB är bolagets certified adviser. Telefon: , Stockholm den 19 augusti 2020 Styrelsen för Liv Ihop AB (publ) Jesper von Post ordförande Claes Lindholm ledamot Nils Stiernstedt ledamot och verkställande direktör Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 Sid 16

Delårsrapport Q3 2018

Delårsrapport Q3 2018 Delårsrapport Q3 2018 Juli september 2018 Juli september 2018 Omsättningen för koncernen uppgick till 113,0 (66,7) mkr motsvarande en tillväxt om 69,4 procent. Tillväxten är helt förvärvsdriven, den organiska

Läs mer

Bokslutskommuniké 2018

Bokslutskommuniké 2018 Bokslutskommuniké 2018 Oktober - december 2018 Oktober december 2018 Omsättningen för koncernen uppgick till 112,2 (79,0) mkr motsvarande en tillväxt om 42,0 procent. Tillväxten är helt förvärvsdriven,

Läs mer

NYCKELTAL KONCERNEN

NYCKELTAL KONCERNEN Delårsrapport Januari Mars 2018 Perioden 1 januari - 31 mars 2018 Omsättningen för koncernen uppgick till 78,3 (53,1) mkr motsvarande en tillväxt om 47,5 procent Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2018

Delårsrapport. Januari juni 2018 Delårsrapport Januari juni 2018 April Juni 2018 Omsättningen för koncernen uppgick till 111,4 (61,3) mkr motsvarande en tillväxt om 81,8 procent, tillväxten är primärt förvärvsdriven, den organiska tillväxten

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q

Pressmeddelande Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q Pressmeddelande 2019-05-02 Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2019 Siffror i sammandrag Koncernen Första kvartalet (2019-01-01 2019-03-31) Intäkterna för första tre månaderna uppgick till 9 930 666 SEK

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Väsentliga händelser oktober december 2017 Extra bolagsstämma för att besluta om split av aktien :1 samt val av ny styrelse

Väsentliga händelser oktober december 2017 Extra bolagsstämma för att besluta om split av aktien :1 samt val av ny styrelse Delårsrapport Januari December 2017 Perioden 1 oktober 31 december 2017 Omsättningen uppgick till 81,0 (75,2) mkr motsvarande en tillväxt om 7,7 procent Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick

Läs mer

Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2017

Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2017 Pressmeddelande 2017-05-23 Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2017 Siffror i sammandrag Koncernen Första kvartalet (2017-01-01 2017-03-31) Intäkterna för första kvartalet uppgick till 4 685 290 SEK Resultatet

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017 DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2017 SAMMANFATTNING JANUARI JUNI 2017 Nettoomsättning: 47,1 mkr (24,5 mkr), tillväxt: 92% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Resultaträkningar. Göteborg Energi Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete

Läs mer

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018 Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Starkt kvartal Kraftig tillväxt och god lönsamhet

Starkt kvartal Kraftig tillväxt och god lönsamhet Starkt kvartal Kraftig tillväxt och god lönsamhet Perioden aug-okt Omsättningen ökade till 43,0 MSEK (35,4), vilket motsvarar en ökning om 22 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,8 MSEK

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Koncernrapport 18 augusti 2017 Andra kvartalet svagare än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 12% till 9,9 (11,2)

Läs mer

Halvårsrapport MobiPlus AB (publ) 2017

Halvårsrapport MobiPlus AB (publ) 2017 Pressmeddelande 2017-08-25 Halvårsrapport (publ) 2017 Siffror i sammandrag Koncernen Första halvåret (2017-01-01 2017-06-30) Intäkterna för första halvåret uppgick till 10 215 873 SEK Resultatet före skatt

Läs mer

IDL Biotech AB (publ), Delårsrapport kvartal

IDL Biotech AB (publ), Delårsrapport kvartal 1 2 3 4 5 6 7 Januari - September Kvartal 3 Koncernen 2018-01-01 2017-01-01 2018-07-01 2017-07-01 (kronor) 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 400 089 25 011

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2014 30 juni 2014 April - juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (84,1*) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,8 (3,3*) MSEK. EBITDA-marginalet

Läs mer

Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2018

Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2018 Pressmeddelande 2018-05-11 Delårsrapport (publ) Q1 2018 Siffror i sammandrag Koncernen Första kvartalet (2018-01-01 2018-03-31) Intäkterna för första tre månaderna uppgick till 9 167 485 SEK (4 685 290

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017 Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018 DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018 KVARTAL 3 (JULI SEPTEMBER) 2018 Omsättningen uppgick till 10,6 (12,5) Mkr, en minskning med 1,9 Mkr eller 15,0 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017 Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år) DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2017 Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år) -- Nettoomsättningen för första kvartalet uppgår till 747 TSEK, vilket är en ökning med

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till (91 192) kkr motsvarande en tillväxt om 11,4 %.

Nettoomsättningen uppgick till (91 192) kkr motsvarande en tillväxt om 11,4 %. Halvårsrapport Januari - juni 2019 Period 1 april 30 juni 2019 Nettoomsättningen uppgick till 101 620 (91 192) kkr motsvarande en tillväxt om 11,4 %. Rörelseresultatet uppgick till 10 774 (12 047) kkr.

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1 Göteborg 2015-10-16 Delårsrapport perioden januari-september 2015 Kvartal 3 (juli september) ) 2015 Omsättningen uppgick till 8,5 (11,3) Mkr, en minskning med 2,8 Mkr eller 25 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2015

Delårsrapport Januari - september 2015 Delårsrapport Januari - september 2015 Period 1 juli 30 september 2015 Nettoomsättningen uppgår till 83 192 (69 703) kkr motsvarande en tillväxt om 19,4%. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1 Göteborg 2013-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2013 Kvartal 3 (juli september) ) 2013 Omsättningen uppgick till 11,5 (12,4) Mkr, en minskning med 0,9 Mkr eller 7 procent Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2015 30 juni 2015 April Juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,8 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Pressmeddelande Halvårsrapport MobiPlus AB (publ)

Pressmeddelande Halvårsrapport MobiPlus AB (publ) Pressmeddelande 2019-08-07 Halvårsrapport (publ) 2019 Siffror i sammandrag Första halvåret (2019-01-01 2019-06-30) Intäkterna för första halvåret uppgick till 18 344 768 SEK (18 981 773 SEK**) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari mars 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari mars 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2014 31 mars 2014 Januari Mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (80,3*) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,6 (5,1*) MSEK. EBITDA-marginalet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018

Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018 Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2017

Delårsrapport perioden januari-september 2017 Göteborg 2017-10-20 Delårsrapport perioden januari-september 2017 Kvartal 3 (juli september) 2017 Omsättningen uppgick till 12,5 (10,1) Mkr, en ökning med 2,4 Mkr eller 24 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1 Göteborg 2014-10-17 Delårsrapport perioden januari-september 2014 Kvartal 3 (juli september) ) 2014 Omsättningen uppgick till 11,3 (11,5) Mkr, en minskning med 0,2 Mkr eller 1,5 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Bolagets verksamhet och resultat under den följande halvårsperioden bedöms vara i nivå med denna period

Bolagets verksamhet och resultat under den följande halvårsperioden bedöms vara i nivå med denna period Delårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Finansiell översikt Resultat efter finansiella poster uppgick till 289 766 778 kr. Per 30 juni uppgick eget kapital till 439 110 115 kr. Skulderna uppgick till 613

Läs mer

+5% Resultat efter skatt ökade till -0,9 (-1,1) MSEK.

+5% Resultat efter skatt ökade till -0,9 (-1,1) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2017 Koncernrapport 10 november 2017 Viss omsättningstillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2017 Nettoomsättningen ökade med 5% till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) januari - september 2018

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) januari - september 2018 DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) januari - september 2018 Sammanfattning för kvartal tre 2018 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen i koncernen ökade med 2 585 % till 5 746 TSEK

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Finansiell Översikt Koncernen TKR Jan-jun Jan-jun Helår Helår Nettoomsättning 182 244 94 285 197 358 217 150 Rörelseresultat 5 256-4 826 7 800-15 672 EBITDA 11 012-127

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till (54 165) kkr motsvarande en tillväxt om 19,2 %.

Nettoomsättningen uppgick till (54 165) kkr motsvarande en tillväxt om 19,2 %. Kvartalsrapport Januari - mars 2019 Period 1 januari 31 mars 2019 Nettoomsättningen uppgick till 64 558 (54 165) kkr motsvarande en tillväxt om 19,2 %. Rörelseresultatet uppgick till 2 520 (3 217) kkr.

Läs mer

Intervacc Bokslutskommuniké januari 31 december

Intervacc Bokslutskommuniké januari 31 december Intervacc Bokslutskommuniké 2016 1 januari 31 december Intervacc AB Org nr. 556238-1748 2016 i jämförelse med 2015 Försäljning Rörelsens intäkter minskade under 2016 till 58,0 MSEK (64,8 MSEK) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-mars 2018

Delårsrapport perioden januari-mars 2018 Göteborg 2018-04-20 Delårsrapport perioden januari-mars 2018 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,8 (15,3) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1 Mkr till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr )

HALVÅRSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr ) Q2 HALVÅRSRAPPORT 219 Xavitech AB (publ) (org. nr. 556675-2837) www.xavitech.com 3 4 6 12 SAMMANFATTNING & VD HAR ORDET FINANSIELL INFORMATION XAVITECH KONCERN XAVITECH MODERBOLAG 2 SAMMANFATTNING - Resultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars 2018

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars 2018 DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars 2018 - Sammanfattning januari mars 2018 (jämfört med samma period föregående år) - Omstruktureringen av verksamheten börjar synas i omsättningen - Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport Q1 juli-september 2017

Delårsrapport Q1 juli-september 2017 Delårsrapport Q1 juli-september 2017 KONCERNEN KVARTAL 1, JULI SEPTEMBER 2017 Nettoomsättning - mkr (- mkr) Rörelseresultat 1,0 mkr ( 4,0 mkr) Resultat efter finansiella poster 5,1 mkr ( 4,1 mkr) Eget

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2014

Delårsrapport Januari mars 2014 Delårsrapport Januari mars 2014 Period 1 januari - 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgår till 62 493 (58 992) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 1 916

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni. juni 2015) Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) (januari juni) 2015.

Delårsrapport perioden januari-juni. juni 2015) Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) (januari juni) 2015. Göteborg 2015-08-21 Delårsrapport perioden januari-juni juni 2015 Kvartal 2 (april juni) 2015 Omsättningen uppgick till 10,3 (13,4) Mkr, en minskning med 3,1 Mkr eller 23,1 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Mkr mars Koncernen. Nettoomsättning Operativt rörelseresultat 1)

Mkr mars Koncernen. Nettoomsättning Operativt rörelseresultat 1) Mkr 2019 2018 mars 19 2018 Koncernen Nettoomsättning 6 874 6 978 28 278 28 382 Operativt rörelseresultat 1) 238 218 1 054 1 034 Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS 16 2) 227 218 1 043 1 034 Operativ

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport Q3 jan-mar 2018

Delårsrapport Q3 jan-mar 2018 Delårsrapport Q3 jan-mar 2018 KONCERNEN KVARTAL 3, JAN MAR 2018 KONCERNEN NIO MÅNADER, JUL 2017 MAR 2018 Nettoomsättning - mkr (- mkr) Rörelseresultat 10,0 mkr ( 1,9 mkr) Resultat efter finansiella poster

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 1 (20) ACANDO AB (publ.) 2 (20) januari - mars 2014 2013 2014 2013 2014 2013 MSEK Nettoomsättning Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat Rörelsemarginal

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr )

KVARTALSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr ) Q1 KVARTALSRAPPORT 219 Xavitech AB (publ) (org. nr. 556675-2837) www.xavitech.com 3 4 6 11 SAMMANFATTNING & VD HAR ORDET FINANSIELL INFORMATION XAVITECH KONCERN XAVITECH MODERBOLAG 2 SAMMANFATTNING - Resultat

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2018 STABIL INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2018 Orderingången minskade med 2 % till 56,3 mkr (57,2 mkr) Orderstocken ökade med 3 % under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2014 30 september 2014 Juli - september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (52,7*) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,7 (1,7*) MSEK.

Läs mer

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden juli september Perioden januari september Vd:s kommentar. juli september 2018

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden juli september Perioden januari september Vd:s kommentar. juli september 2018 Fortsatt tillväxt med god lönsamhet Perioden juli september 2018 Nettoomsättningen uppgick till 90,6 MSEK (89,8), vilket motsvarar en tillväxt om 1,0 % (12,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (9,9)

Läs mer

-22% Omsättningstillväxt. -26% Rörelsemarginal. n/a Resultattillväxt per aktie Q Svagare kvartal än förväntat, följt av VD-byte

-22% Omsättningstillväxt. -26% Rörelsemarginal. n/a Resultattillväxt per aktie Q Svagare kvartal än förväntat, följt av VD-byte Delårsrapport 1 januari 31 mars 2018 Koncernrapport 16 maj 2018 Svagare kvartal än förväntat, följt av VD-byte JANUARI MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 22% till

Läs mer

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2019

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2019 DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2019 KVARTAL 1 (JANUARI MARS) 2019 Omsättningen uppgick till 15,4 (14,8) Mkr en ökning med 0,6 Mkr eller 4 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer