Inbjudan till teckning av aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier"

Transkript

1 Sjösäkerhet och stöldskydd

2

3 Innehållsförteckning 2 Sammanfattning 8 Riskfaktorer 10 Om prospektet Bakgrund och motiv 13 VD har ordet 14 Villkor och anvisningar Styrelse och ledande befattningshavare 32 Revisor och anställda 33 Övriga upplysningar 35 Aktiekapital 37 Ägarförhållanden 39 Finansiell översikt 50 Införlivade dokument 51 Bolagsordning 53 Skattefrågor Tidpunkter för ekonomisk information Räkenskapsperiod: januari-mars april-juni juli-september Bokslutskommuniké 2008: August Barks Gata 15 SE Västra Frölunda Göteborg Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) E-post: Hemsida:

4 2 Sammanfattning Sammanfattning skall ses som en introduktion till detta prospekt. Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds i detta Bolag skall grunda sig på en bedömning av prospektet i sin helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna i prospektet. Namnbyte beslutade på extra bolagsstämma den 28 januari 2008 att byta namn till Aqualiv. Detta för att tydliggöra att Bolaget har ett bredare produktutbud än tidigare och dessutom minska risken att Bolaget förväxlas med sina produkter under varumärket Mobwatcher. Namnbytet underlättar även för Bolaget att i framtiden införliva ytterligare varumärken i sin produktportfölj. Verksamhet Mobwatcher AB utvecklar och tillverkar sjösäkerhetsprodukter under varumärkena Mobwatcher och NavEye. Försäljningen sker via etablerade distributörer runt om i Europa. Mobwatcher är, som enda produkt på marknaden, en godkänd startspärr i kombination med ett unikt man överbordsystem. NavEye är ett larmsystem baserat på GPS-teknik. Med NavEye kan båtägaren ha kontroll på sin båt oavsett var båtägaren befinner sig. Både Mobwatcher och NavEye är godkända av de stora svenska försäkringsbolagen som ger rabatt på båtförsäkringen vid installation. Mobwatcher och NavEye är säkerhetsprodukter för båtar och vattenskotrar men produkterna har potential att även användas på marknaden för exempelvis, snöskotrar, EU-mopeder och fordon inom skogsindustrin. Organisationsstruktur har inga dotterbolag. Affärsidé Mobwatcher AB skall genom nytänkande utveckla och erbjuda marina säkerhetsprodukter skapade för människor som hanterar båtar och fartyg i yrket eller på fritiden. Bemyndigande och motiv för emission I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra Bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, beslutade den extra bolagsstämman den 28 januari 2008 att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av maximalt aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 11 februari mars Teckningskurs: 0,45 SEK per aktie. Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar aktier. Teckningspost: Minsta teckningspost är aktier. Betalning: Kontant likvid skall erläggas senast den 13 mars Antal aktier innan emission: aktier* Handelspost: aktier ISIN-kod: SE * Varav aktier under registrering hos Bolagsverket

5 3 Styrelse Patrik Byhmer - Styrelseordförande Dennis Jonsson - Ledamot Bengt Sjöholm - Ledamot Clas Olofsson - Ledamot Henrik Pålsson - Ledamot Ulf Persson - Ledamot Johan Sedelius Hörberg - Suppleant Mats Enegren - Suppleant Ledande befattningshavare VD, Mattias Malmgren Revisor Jan Carlsson, BDO Nordic Halmstad KB Riskfaktorer Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och aktie. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Styrelsen i Bolaget bedömer att den enskilt största risken, både på lång och kort sikt, är risken konkurrenter. En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden. Övriga risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och aktie anges i kapitlet Riskfaktorer. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.finansiell information i sammanfattniing Finansiell översikt i sammandrag Soliditet Vid utgången av 2004 uppgick Mobwatcher AB:s soliditet till 60 %. Under 2005 sjönk soliditeten till 52 %, genom att Bolaget redovisat en förlust om KSEK. Bolaget lyckades dock upprätthålla en bra soliditet genom tillskott av kapital i form av en nyemission. Soliditeten sjönk under 2006 och uppgick vid årets utgång till 36 %. Under 2007 genomfördes en nyemission som tillförde bolaget KSEK. Årets negativa resultat medförde dock att soliditeten under året sjönk och uppgick vid utgången till 34 %. Kassalikviditet Vid utgången av 2004 uppgick Mobwatcher AB:s kassalikviditet till 38 %. Under 2005 sjönk kassalikviditeten till 22 %. Vid utgången av 2006 hade kassalikviditeten ökat till 35 %. Framförallt förändringen av Bolagets kassa hade en positiv inverkan på kassalikviditeten. Under 2007 minskade Bolagets kortfristiga skulder till KSEK samtidigt som de kortfristiga fordringarna ökat med 226 KSEK vilket resulterade i att kassalikviditeten ökade till 38 %. Rörelseresultat Under 2004 arbetade Bolaget med utvecklingen av sin produkt. Viss försäljning skedde under året men fokus låg i huvudsak på produktutveckling. Som ett resultat av detta blev rörelseresultatet under 2004 negativt och uppgick till KSEK. Under 2005 då produkten blivit mer färdigutvecklad började Bolaget att flytta sitt fokus från produktutveckling till att bli mer marknadsorienterade och inriktade mot försäljning. Rörelseresultatet försämrades under 2005 jämfört med 2004 och blev för året KSEK. Under 2006 fortsatte Mobwatcher AB att arbeta mer fokuserat mot marknaden. Som en följd av den ökade försäljningen steg också Bolagets kostnader och rörelseresultatet för 2006 uppgick till KSEK. Under 2007 har Mobwatcher AB misslyckats med att nå tidigare uppsatta försäljningsmål. En starkt bidragande orsak till detta är att samarbetet med en viktig distributör ej fungerat som planerat. På grund av den pågående marknadssatsningen och kostnader hänförliga till förvärvet av NavEye ökade Mobwatcher AB:s kostnader. Rörelseresultatet för 2007 uppgick till KSEK.

6 4 Finansiella resurser och finansiell struktur Bolaget har vid utgången av 2007 en soliditet om 34 % och en kassalikviditet om 38 %. Bolaget planerar att tillföra Bolaget kapital genom nyemissionen som beskrivs i detta prospekt. Denna nyemission kommer att tillföra Bolaget 4,6 MSEK före emissionskostnader, under förutsättning att nyemissionen blir fulltecknad. Det tillförda kapitalet kommer att användas till en ökad satsning på marknadsbearbetning på både befintliga och nya geografiska marknader. Vidare kommer Bolaget att marknadsföra sina nya produkter både på och utanför den marina marknaden. Om emissionen ej blir fulltecknad eller helt uteblir leder detta till att den planerade marknadssatsningen kommer att ta längre tid samt att den av Bolaget planerade geografiska marknadsutökningen skjuts på framtiden. Bolaget har under 2007 ökat sin långfristiga upplåning som vid utgången av räkenskapsåret uppgick till KSEK. Bolaget bedömer att de ej har behov av ytterligare långfristig finansiering med reservation för användandet av erhållen checkräkningskredit för att klara likviditeten. I dagsläget saknar Mobwatcher AB tillräckligt rörelsekapital för att driva den löpande verksamheten i önskvärd expansiv takt. För att tillgodose rörelsekapitalbehovet på kort sikt har Mobwatcher AB under 2008 ansökt och erhålligt en utökad checkräkningskredit. Kapitalbehovet kommer att uppstå inom två till tre månaders sikt och kapitalbehovet över en 12 månaders period beräknas av styrelsen uppgå till cirka 3 MSEK för att kunna följa uppsatt strategi. För att finansiera detta underskott har Mobwatcher AB upprättat en handlingsplan för finansiering av verksamheten. Huvudspåret i denna handlingsplan är att genomföra den emission som beskrivs i detta prospekt. Bolagets uppfattning är att nuvarande finansiella ställning i kombination med ovanstående planerade kapitaltillskott, är tillräckligt för att garantera ett rörelsekapital som räcker minst tolv månader framåt i tiden. Skulle teckningen i emissionen inte komma upp i 3 MSEK kommer styrelsen att revidera strategin när det gäller investeringar i produktutveckling, rekrytering och de marknadsoch försäljningsinsatser som emissionslikviden skall användas till, för att på så vis ändå säkra rörelsekapitalet för en tidsperiod överstigande 12 månader. Om ovanstående åtgärder mot förmodan inte hjälper kan en försäljning av delar eller hela verksamheten bli nödvändig. Bolaget hyser dock mycket stark tilltro till att emissionen, som beskrivs i detta prospekt, kommer att fulltecknas och därmed inte bara säkra Bolagets rörelsekapital utan också ge Bolaget en god likviditet

7 5 Resultaträkning i sammandrag (KSEK) 1 jan dec mån BFN* 1 jan dec mån RR 32 1 jan dec mån RR 32 1 jan dec mån BFN 1 jan dec mån BFN Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Periodens resultat * Räkenskaperna i sammandrag är ej granskade av Bolagets revisor

8 6 BAlansräkning i sammandrag* (KSEK) TILLGÅNGAR 31 dec 2007 BFN 31 dec 2006 RR dec 2005 RR dec 2005 BFN 31 dec 2004 BFN Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och Bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 dec 2007 BFN 31 dec 2006 RR dec 2005 RR dec 2005 BFN 31 dec 2004 BFN Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER * Räkenskaperna i sammandrag är ej granskade av Bolagets revisor

9 7 NYCKELTAL mån BFN mån RR mån RR mån BFN mån BFN Rörelsemarginal % -532% -139% -276% -276% % Räntabilitet på eget kapital % -246% -95% -58% -58% -65% Kassalikviditet 38% 35% 22% 22% 38% Justerat eget kapital Genomsnittligt eget kapital Soliditet % 34% 36% 52% 52% 60% Utdelning

10 8 riskfaktorer Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Bolaget. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Mobwatcher AB:s tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med den aktie som genom detta prospekt erbjuds till försäljning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. Risker relaterade till Bolaget Kort historik Bolaget bildades Bolagets kontakter med såväl kunder som leverantörer är därför relativt nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna vara svårare att utvärdera och kan påverka de framtidsutsikter som Bolaget har. Marknadstillväxt Bolaget planerar att expandera kraftigt under de kommande åren dels genom att öka marknadsandelarna i de länder och regioner man redan har etablerat sig i och dels genom att etablera sig i nya länder och regioner. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt sätt. En snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Dels genom svårigheter gällande rekrytering av rätt personal och dels genom svårigheter, att vid en snabb expansion, framgångsrikt kunna integrera personalen i organisationen. Finansieringsbehov och kapital Bolagets snabba expansion och offensiva marknadssatsningar innebär ökade kostnader för Bolaget. En försening av marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Det kan inte uteslutas att Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan heller inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas. Leverantörer/tillverkare Bolaget har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten. Det kan inte heller garanteras att Bolagets leverantörer och tillverkare till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. Mobwatcher AB arbetar idag med ett antal tillverkare. Om något av dessa samarbeten mot förmodan skulle upphöra finns det enligt Bolagets bedömning stora möjligheter att hitta alternativa leverantörer. Produkttillverkningen är beroende av att vissa komponenter finns tillgängliga såsom radiochipet. Merparten komponenter i systemet är dock standardkomponenter i serieproduktion. Samarbete med försäkringsbolag Försäkringsbolagen är viktiga för Mobwatcher AB:s försäljning på de nordiska marknaderna. Om försäkringsbolagen går ifrån systemet med reducerade premier och självrisker, försvåras försäljningen av stöldförebyggande produkter. Det finns även risk att en nyutvecklad produkt inte får försäkringsbolagens godkännande eller att godkännandet dröjer. Detta skulle medföra en mer komplicerad marknadsacceptans och sämre försäljningsargument. Då stöld av båtar och motorer innebär stora kostnader för försäkringsbolagen är Mobwatcher AB:s bedömning att samarbetet med försäkringsbolagen kommer att finnas kvar även i framtiden. Nyckelpersoner och medarbetare Mobwatcher AB:s nyckelpersoner har en stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Konkurrenter En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljningsoch resultateffekter för Bolaget i framtiden.

11 9 Kunder Då Mobwatcher AB har fått sitt marknadsgenombrott först under 2006 har rörelseintäkterna hittills genererats från ett begränsat antal kunder. Vissa kunder kan under begränsade tidsperioder stå för en stor andel av Bolagets totala rörelseintäkter. En förlust av en större kund skulle på kort sikt kunna påverka Bolagets omsättning negativt. Konjunkturutveckling Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan och låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Mobwatcher AB:s framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. Bolaget bedömer att konjunkturutvecklingen i hög grad påverkar båtförsäljningen och därmed även försäljningen av Mobwatcher AB:s produkter. Således kan en konjunkturnedgång medföra negativa effekter för Bolaget. Valutarisker Externa faktorer, som förändringar i inflation, valuta och räntor, kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. En del av försäljningsintäkterna kommer att inflyta i internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen förändras. Politisk risk Bolaget är verksamt i och genom ett stort antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Patent Bolaget har ett patent som skyddar tekniken att växla mellan trådlös kommunikation på lång (radio) och kort distans (RFID). Patentet har beviljats i Sverige, Norge och Kanada. Även PCT- och europeisk patentansökan har beviljats och patentet har validerats i Storbritannien. Ytterligare en PCT ansökan för att skydda en teknisk radiolösning som kan komma att användas i Mobwatcher har lämnats in. PCT ansökan och Norskt patent har beviljats. Dessutom har patentansökningar lämnats in i USA, Kanada, Australien och EPO (Europa). Enligt Bolagets bedömning ger ovanstående patent ett visst produktskydd. Dock bedöms inte en patenterad produkt vara av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet. Bolaget kan inte garantera att ett godkänt patent kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd i framtiden. Utvecklingskostnader Bolaget kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för utveckling av produkter inom nya och oprövade områden kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför en risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Risker relaterade till aktien Kursvariationer Det finns en risk att aktiekursen genomgår stora variationer i samband med en introduktion på en noterad marknad. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Bolagets värde. Kursvariationerna kan påverka Bolagets aktiekurs negativt. Marknadsplats Bolagets aktie handlas på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Aktier som är listade på AktieTorget omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. AktieTorget har ett eget regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag, för att främja ett gott investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på AktieTorget vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.

12 10 Om prospektet Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget eller Mobwatcher AB avses med organisationsnummer Lagen om handel med finansiella instrument Detta prospekt har upprättats av Mobwatcher AB i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Finansinspektionen Prospektet har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen om att sakuppgifterna i prospektet är korrekta eller fullständiga. Prospektets distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i Kanada, USA eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Prospektet tillgängligt Prospektet finns tillgängligt på Mobwatcher AB:s huvudkontor samt på Bolagets hemsida Prospektet kan också nås på Finansinspektionens hemsida Uttalanden om framtiden Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta prospekt återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för prospektet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. AktieTorget Bolaget aktie handlas på AktieTorget. Mobwatcher AB har i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om Bolagets utveckling träffat ett avtal med AktieTorget om informationsgivning. Mobwatcher AB avser att följa tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag listade på AktieTorget. Allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla intresse för detta på AktieTorgets hemsida www. aktietorget. se. AktieTorget tillhandahåller ett effektivt, rikstäckande system för handel med aktier i de bolag som är listade på AktieTorget. Genom avtal med Stockholmsbörsen använder AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningarna. AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility).

13 11 inbjudan till teckning av aktier Vid extra bolagsstämma i den 28 januari 2008 beslutades att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en riktad nyemission av högst aktier och högst teckningsoptioner. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget SEK före emissionskostnader, som vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner beräknas uppgå till cirka SEK. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare SEK. Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, till att teckna aktier i till en kurs av 0,45 SEK per aktie. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att öka med kronor, från kronor till kronor och antalet aktier kommer att öka med aktier från aktier till aktier. Göteborg den 30 januari 2008 Styrelsen i Dennis Jonsson Patrik Byhmer Bengt Sjöholm Clas Olofsson Henrik Pålsson Ulf Persson

14 12 Bakgrund och motiv Aqualiv samma fokus på sjösäkerhet under nytt namn Namnbytet från Mobwatcher till Aqualiv är ännu ett steg mot att bli ett heltäckande bolag inom sjösäkerhetsprodukter. Mobwatcher AB har idag två varumärken i sin produktportfölj, Mobwatcher och NavEye. Med Mobwatcher AB:s produkter kan båtägaren få ett brett skydd mot stölder och olyckor. Namnbytet kommer att ske när emissionen beskriven i detta prospekt är registrerad. Båtstölder Båtstölder är ett stort problem runt om i Europa. Bara i Sverige anmäldes, enligt Brottsförebyggande rådet, 2642 båtstölder under Därutöver stals enligt Polisen 1 cirka utombordsmotorer. Enligt samma källa klarades väldigt få av dessa stölder upp, men Polisen har bevis för att många av motorerna hamnar på den svarta marknaden utomlands. Även i andra länder är stölder av båtmotorer ett stort problem. Till exempel stals det i Frankrike cirka 900 båtmotorer under 2006 och i Holland stals under samma år båtmotorer. Mobwatcher AB kan idag erbjuda båtägaren ett heltäckande skydd mot båt- och motorstölder. Med Mobwatcher får båtägaren en godkänd startspärr som försvårar stöld av sin båt. Om båten ändå skulle bli stulen kan båtägaren med hjälp av NavEye spåra sin båt och meddela polis. NavEye ett prisvärt alternativ Mobwatcher AB erbjuder återförsäljare, försäkringsbolag samt båt- och motorimportörer en mycket prisvärd produkt. Priset för en NavEye TrackIT kommer att ligga under SEK. Med subventioner från försäkringsbolagen kommer systemet att kosta SEK. Mobwatcher AB har även tagit bort dolda kostnader i form av dyra abonnemangskostnader. Det enda kunden behöver efter inköp av en NavEye är ett kontantkort från valfri mobiltelefonoperatör. Ett larm debiteras med operatörens taxa för ett vanligt SMS. Mobwatcher och NavEye ett starkt team NavEye och Mobwatcher arbetar föredömligt på var sitt håll, men de kan även med fördel användas tillsammans. NavEye KnowsIT och Mobwatcher Crew kan kopplas samman så att ett larm skickas till valfritt förprogrammerat nummer om en man-överbordolycka sker. Motiv till emission För att lösa kortfristiga skulder har Mobwatcher AB erhållit kortfristiga lån. En del av emissionslikviden är avsedd att lösa dessa lån och tillföra Mobwatcher AB rörelsekapital. Resterande del av emissionslikviden är avsedd för marknadsföring av produkterna Mobwatcher och NavEye. Mobwatcher AB arbetar dessutom med att få sina produkter godkända för den amerikanska marknaden och detta är en kostnadskrävande process. Styrelsens försäkran Styrelsen för är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 30 januari 2008 Styrelsen i Dennis Jonsson Patrik Byhmer Bengt Sjöholm Clas Olofsson Henrik Pålsson Ulf Persson 1 Tidningen Polis

15 13 Vd har ordet En helhetsleverantör av trygghet på sjön blir verklighet under Aqualivs flagg Vi kommer under våren att ta tillbaks bolagets tidigare namn och behålla namnet Mobwatcher på våra man överbord-system. I och med förvärvet av NavEye känns det naturligt att samla de båda varumärkena under en gemensam flagg, AQUALIV. Att vara först på marknaden som vi var med Mobwatcher-produkterna skapar stora möjligheter men är också resurskrävande. Vi har investerat tid och pengar under 2007, vilket har ökat medvetenheten och utbildat marknaden. Nu är det dags att skörda det vi sådde under förra året. Med NavEye valde vi en annan strategi för att snabbt nå goda säljresultat. Vi har identifierat en mogen marknad med ett tydligt behov. Ett behov som vi genom NavEye-produkterna tillfredställer med rätt teknik till rätt pris. Attraktiv portfölj Genom våra produkter under varumärkena Mobwatcher och NavEye har vi komponerat en mycket attraktiv produktportfölj. Våra produkter kompletterar varandra fördelaktigt med tanke på marknadens mognadsgrad och i vilken fas i produktlivscykeln produkterna befinner sig. Även gällande funktion och prisintervall har vi lyckats få en mycket dynamisk och bred produktportfölj. Vi kan nu erbjuda helhetslösningar för både personsäkerhet och stöldskydd till såväl yrkessjöfarten som fritidsbåtsmarknaden. Med den nya generationen Mobwatcher tillsammans med NavEye-produkterna har vi också öppnat nya segment inom marknaden, såsom segelbåtar, större fritidsbåtar och nya grupper inom yrkessjöfarten. Nya marknader Jag vill också göra er uppmärksamma på den stora potential som våra produkter har på närliggande marknader där man vill öka säkerheten för användaren eller skydda det stöldbegärliga mobila objektet. efterfrågan finns för mc, EU-mopeder, snöskotrar, ATV, entreprenadmaskiner, husvagnar och skogsmaskiner. Det är fantasin och resurserna som begränsar användningsområdet, inte produkten eller tekniken. Säkerhet en säker trend Trenden är tydlig gällande den ökade säkerhetsmedvetenheten inom båtindustrin, Konsumenten vet sitt värde och kräver samma höga säkerhet för sig själv och sin familj, oavsett om det är i hemmet, bilen eller båten. Mobwatcher AB:s produkter svarar upp mot denna efterfrågan och skapar trygghet för kunden och försäljningsargument för båthandlaren. Nu har vi tagit ut kursen Vi går nu in i en ny tid i Mobwatcher AB och jag känner en stor entusiasm för vår framtid. Både nationellt och internationellt finns en stor efterfrågan på person- och stöldsäkerhet i allmänhet och inom båtbranschen i synnerhet. Vi vill kunna erbjuda våra kunder ett heltäckande koncept och vara det självklara valet för den säkerhetstänkande båtägaren och vi är redan en bra bit på väg mot detta mål. Välkommen ombord! Mattias Malmgren VD,

16 14 villkor och anvisningar Rätt att Teckna Rätt att teckna nya aktier och teckningsoptioner skall tillkomma allmänheten, institutionella investerare, Bolagets aktieägare, Bolagets styrelse och Bolagets anställda. Teckningsoptioner För varje tilldelad aktie erhålles vederlagsfritt en teckningsoption med rätten att teckna en aktie till en kurs om 0,72 SEK från och med den 14 april 2008 till och med den 15 december Teckningstid 11 februari mars 2008 Teckningssedel skall skickas till: Mobwatcher AB August Barks Gata Göteborg Alternativt via fax: Teckningssedeln skall vara Mobwatcher AB tillhanda senast klockan 17:00 den 3 mars Anmälan är bindande. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Teckningssedel Teckningssedel och prospekt kan erhållas från Mobwatcher AB, August Barks Gata 15, Göteborg, tel , fax alternativt via Bolagets hemsida Ofullständiga eller felaktiga teckningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att lämna en teckningssedel per person. Vid flera inlämnade teckningssedlar gäller den till Bolaget senast inkomna. Teckningskurs 0,45 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Aktiens prissättning Aktiens prissättning baseras på Mobwatcher-aktiens marknadsvärde (pre-money) per den 20 december 2007, med viss procentuell rabatt. Antal aktier och teckningsoptioner Erbjudandet omfattar totalt aktier och teckningsoptioner. Teckningspost Minsta teckningspost är aktier. Tilldelning Vid tilldelning av aktier och teckningsoptioner ska följande principer gälla. Aktieägare ska i första hand tilldelas aktier i förhållande till antal aktier i Bolaget, i andra hand i förhållande till tecknat antal aktier och teckningsoptioner i förhållande till antal tilldelade aktier. Övriga tecknare skall tilldelas aktier i förhållande till tecknat antal aktier och teckningsoptioner i förhållande till antal tilldelade aktier. Avstämningsdag för aktiebok som ska utgöra grund för tilldelningsprincipen är den 8 februari Besked om tilldelning kommer att skickas ut den 6 mars I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser eller helt utebli. Någon garanti för tilldelning till enskild investerare lämnas inte. Bolaget avser att omkring den 4 mars 2008, via pressmeddelande på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsida, offentliggöra emissionsresultatet. Betalning Kontant likvid skall vara Mobwatcher AB tillhanda senast den 13 mars 2008, till Bolagets bankgiro enligt instruktioner på avräkningsnotan. Utbokning av aktierna och teckningsoptionerna kommer att påbörjas omkring den 1 april Registrering av nyemission Nyemissionen förväntas att registreras hos Bolagsverket omkring den 31 mars Utdelning Aktierna som nyemitteras i denna emission berättigar till utdelning från och med verksamhetsåret Villkor för fullföljande Erbjudandet kan helt eller delvis återkallas av Bolagets styrelse i det fall omständigheter uppstår som gör att tidpunkten för nyemissionen bedöms som olämplig.

17 15 Omständigheterna kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art. Mobwatcher AB avser offentliggöra meddelande om återkallat erbjudande genom pressmeddelande. Bolaget har ej möjlighet att dra tillbaka erbjudandet efter det att utskick av avräkningsnotor gjorts. Styrelsen har beslutat att lägsta teckningsgrad för att fullfölja emissionen är SEK. Mobwatcher AB har förbundit sig att dra tillbaka erbjudandet om fastställd miniminivå för teckningen inte har uppnåtts. Aktieregistrering Samtliga aktier och teckningsoptioner som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder att sälja värdepapper i denna emission.

18 16 Verksamhet Mobwatcher AB utvecklar, marknadsför och säljer sjösäkerhetsprodukter under varumärkena Mobwatcher och NavEye. Försäljningen sker via etablerade distributörer runt om i Europa. Mobwatcher är, som enda produkt på marknaden, en godkänd startspärr i kombination med ett unikt man överbordsystem. Produkten erbjuder ökad säkerhet och är godkänd av de stora svenska försäkringsbolagen som ger rabatt på båtförsäkringen vid installation av Mobwatcher. NavEye är ett larmsystem baserat på GPS-teknik. Med NavEye kan båtägaren ha kontroll på sin båt oavsett var båtägaren befinner sig. Även en installation av NavEye ger rabatt hos försäkringsbolag. Mobwatcher och NavEye är säkerhetsprodukter för båtar och vattenskotrar men produkterna har potential att även användas på marknaden för exempelvis segelbåtar, snöskotrar, EU-mopeder och fordon inom skogsindustrin. Organisationsstruktur har inga dotterbolag. Affärsidé Mobwatcher AB skall genom nytänkande utveckla och erbjuda marina säkerhetsprodukter skapade för människor som hanterar båtar och fartyg i yrket eller på fritiden. Affärsidén innefattar även en utveckling mot andra marknader där säkerhet och stöldskydd efterfrågas. Bolagsinfo Firmanamn Handelsbeteckning Mobwatcher Säte Göteborg Organisationsnummer Datum för bolagsbildning Datum när bolag startade sin verksamhet Land för bolagsbildning Sverige Hemvist Göteborg Juridisk form Publikt aktiebolag Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Adress till huvudkontoret August Barks Gata 15, Västra Frölunda Telefon till huvudkontoret Hemsida Historisk utveckling (KSEK) Omsättning Resultat efter finansiella poster

19 17 Affärsmodell Mobwatcher AB kan, bland annat genom samarbeten med försäkringsbolag i Sverige, erbjuda kunden ett mervärde som är unikt på marknaden. Mobwatcher AB:s kund får förutom säkerhet till sjöss även ett stöldskydd som innebär en reducerad försäkringskostnad. Mobwatcher AB säljer produkter till slutkunden via distributörer och återförsäljare. Bolaget säljer även direkt till OEM-marknaden och betydande kunder. Målsättning Mobwatcher AB:s målsättning är att nå ett positivt kassaflöde under det andra kvartalet Detta skall ske genom en marknadsexpansion till nya marknader i Europa och genom en ökad marknadspenetrering på befintliga marknader. Mobwatcher AB skall vara pionjär och marknadsledande inom säkerhetssystem för fritidsbåtar och för yrkesmarknaden. För att uppnå detta har Mobwatcher AB följande delmål:»»»» Under 2008 bredda sin försäljning till att innefatta tillbehörsmarknaden i betydligt större omfattning. Senast 2009 inleda ett marknadssamarbete med en stark aktör i USA, världens största båtmarknad. Mobwatcher AB ska vara ett starkt marint varumärke som förknippas med sjösäkerhet. Kontinuerligt utveckla företagets produktportfölj efter kundernas behov och genom patent skydda tekniska lösningar i företagets produkter. Vision Mobwatcher AB ska vara en helhetsleverantör av trygghet på sjön och vara det självklara valet för den säkerhetsmedvetna kunden. Mobwatcher AB ska vara ett tillväxtföretag som ska expandera kraftigt och vara marknadsledande för produkter inom sina segment. Historik Mobwatcher AB startade sin verksamhet under namnet Aqualiv AB. Under januari 2007 ändrades Bolagets namn till Mobwatcher AB. Verksamheten byggde ursprungligen på Dennis Jonssons och Mattias Malmgrens idé som gick ut på att finna ett system för att förbättra den bristfälliga säkerheten ombord på dagens motorbåtar. Idén utvecklades under ett ettårigt examensarbete på utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Examensarbetet avslutades i maj 2001 med att en prototyp togs fram som testades i marin miljö med bra resultat. I januari 2003 bildades aktiebolaget Aqualiv AB. Grundarna var Venture Team, Venture Team Partner, Dennis Jonsson och Mattias Malmgren. För att täcka Bolagets inledande kapitalbehov genomfördes en nyemission där Teknikbrostiftelsen i Göteborg, Högskolan i Halmstads Utvecklingsaktiebolag och Ulf Persson Affärsutveckling AB gick in som delägare i Aqualiv AB. Även Venture Team AB tillsköt ytterligare kapital i nyemissionen. I juli 2003 skickades en PCT-ansökan in för att få ett godkännande av Bolagets patent. Samtidigt utvecklades en prototypserie som testades med goda resultat av bland annat Livräddarna i Tylösand. Sjösäkerhetssystemet Mobwatcher visades för första gången på Scandinavian Sail och Motorboat Show i Stockholm i december 2003 och fick mycket bra respons från branschen, media och slutkunder. Produktutvecklingen fortskred och från våren 2004 kunde långtidstester startas på båtar tillhörande Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet. Parallellt utvecklades systemet för att anpassas till produktion och för att tillgodose slutkundernas krav på design. Inför båtsäsongen 2005 slöts distributionsavtal med Duells för den svenska fritidsbåtsmarknaden och Crewsaver för den norska marknaden. Därefter har ytterligare distributionsavtal ingåtts och försäljning har påbörjats. Bolaget har sedan slutet på 2005 etablerat distributörer i England, Frankrike, Danmark och grekland. Sedan mars 2006, då Mobwatcher godkändes av de stora försäkringsbolagen i Sverige, har cirka 1000 Mobwatcher Safetysystem sålts, vilket har skapat en acceptans från marknaden som Bolaget nu kan bygga vidare på.

20 » Den norska båttillverkaren Alpha Boat valde i april att installera mobwatchersystem i alla sina RIB-båtar.» Sjöräddningssällskapet valde i maj att förse alla sina 21 båtar i Gunnel Larsson-klassen med mobwatchersystem.» I juni beslutade Jensen & Edlund Marine AB att montera sjösäkerhetssystemet Mobwatcher i samtliga Stingray-båtar som säljs i Sverige.» Mobwatcher AB meddelade i juni 2007 att man inte följer sin volymprognos. Bolaget valde då att ta parallellt säljansvar tillsammans med distributören Duells.» I juni godkändes Mobwatcher för installation i Volvo Pentas dieselmotorer D3, D4 och D6. godkännandet innebär nya möjligheter för efterinstallation av Mobwatcher i båtar som redan är i bruk. Dessutom innebär det en tydlig öppning hos de båtvarv som har Volvo Penta som leverantör.» Den 1 november engagerade Mobwatcher AB Kjell Hansson att såsom konsult agera som försäljningschef.» I december förvärvade Mobwatcher AB varumärket NavEye. Köpeskillingen uppgick till aktier i Mobwatcher AB. Premium NavEye KnowsIT och Mobwatcher Crew MID RANGE NavEye KnowsIT BUDGET/MASS MARKET NavEye TrackIT Premium Mobwatcher Crew MID RANGE Mobwatcher Saftey Man Över Bord / Startspärr BUDGET Mobwatcher Saftey Man Över Bord

Bokslutskommuniké Januari december 2006

Bokslutskommuniké Januari december 2006 Sammanfattning Bokslutskommuniké Januari december 2006 Mobwatcher AB: s tillväxt fortsätter och under 2006 uppgick nettoomsättningen till 1 148 KSEK. Det var en ökning med 160 % jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport 1 Aqualiv AB (publ)

Delårsrapport 1 Aqualiv AB (publ) Delårsrapport 1 Aqualiv AB (publ) Jan mars 2009 VD kommenterar Under första kvartalet 2009 ökade vår nettoomsättning med 116 procent jämfört med motsvarande period föregående år och i april 2009 har försäljningen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier Mobwatcher AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier Mobwatcher AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Upprättat i samband med Bolagets notering på AktieTorget Sjösäkerhet och stöldskydd foto: Kustbevakningen 1 2 1. Startspärren låses upp med användarens personliga enhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3, MOBWATCHER AB (PUBL) ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3, MOBWATCHER AB (PUBL) ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3, MOBWATCHER AB (PUBL) ORG.NR. 556638-2585 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 VD KOMMENTERAR Mattias Malmgren, VD År 2007 har hittills inte levt upp till våra förväntningar. Att utbilda en marknad

Läs mer

Delårsrapport III Aqualiv AB (publ)

Delårsrapport III Aqualiv AB (publ) Delårsrapport III Aqualiv AB (publ) Jan Sep 2009 VD kommenterar Året 2009 började med ökad omsättning och marknadssignalerna vi fick från kunder och distributörer var positiva. När Aqualiv sedan skulle

Läs mer

Delårsrapport I Aqualiv AB (publ) Jan mars 2010

Delårsrapport I Aqualiv AB (publ) Jan mars 2010 Delårsrapport I Aqualiv AB (publ) Jan mars 2010 VD kommenterar Under perioden genomfördes en lyckad företrädesemission som övertecknades och tillförde Aqualiv ca 6 Mkr. Delar av detta kapital har investerats

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Delårsrapport II Aqualiv AB (publ) Jan juni 2009

Delårsrapport II Aqualiv AB (publ) Jan juni 2009 Delårsrapport II Aqualiv AB (publ) Jan juni 2009 VD Kommenterar Under första kvartalet 2009 ökade vår nettoomsättning jämfört med motsvarande period föregående år och trenden verkade hålla i sig när vi

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Aqualiv AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Aqualiv AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Aqualiv AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM MEMORANDUMET 3 AQUALIV AB (PUBL) 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 7 RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG 9 RISKFAKTORER 11 2 OM MEMORANDUMET Definitioner

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Delårsrapport - Aqualiv AB (publ) Januari september 2008

Delårsrapport - Aqualiv AB (publ) Januari september 2008 Delårsrapport - Aqualiv AB (publ) Januari september 2008 VD kommenterar Tiden efter halvårsskiftet har varit händelserik och vi börjar se resultat av vår breddade produktportfölj, som innehåller både Mobwatcher-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ)

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2012 Sportjohan AB (publ) 556687-9564 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 044 SEK (1 267 045). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2016 1 PERIOD 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Nettoomsättningen uppgick till KSEK 221 (261) Rörelseresultatet uppgick till KSEK -758 (-787) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015 1 PERIOD 1 JANUARI - 31 MARS 2015 Nettoomsättningen uppgick till KSEK 261 (354) Rörelseresultatet uppgick till KSEK -787 (-282) Resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, AQUALIV AB (PUBL) ORG.NR. 556638-2585

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, AQUALIV AB (PUBL) ORG.NR. 556638-2585 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, AQUALIV AB (PUBL) ORG.NR. 556638-2585 1 JANUARI 31 DECEMBER 2008 VD KOMMENTERAR Vid 2008 års ingång var bolagsnamnet Mobwatcher AB men på årsstämman togs beslut om att ändra tillbaks

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - SEPTEMBER 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - SEPTEMBER 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - SEPTEMBER 2016 1 PERIOD 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2016 Nettoomsättningen uppgick till KSEK 227 (194) Rörelseresultatet uppgick till KSEK -569 (-607)

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014

ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 ERBJUDANDEHANDLING I SAMBAND MED NYEMISSION I KIWOK NORDIC AB (PUBL) APRIL MAJ 2014 1 Erbjudandet i sammandrag Teckningstiden löper från och med den 25 april till och med den 30 maj 2014. Teckningskursen

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Pressmeddelande 2015-07- 08 Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ) Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 juli 2015 klockan 15.00 i företagets

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fundior AB (publ) 556695-0100 Bokslutskommuniké 2009 1 januari - 31 december 2009 Fundior AB (publ) FO-nummer: 556695-0100 22 februari 2010 Helåret 2009 - Nettoomsättning var 1,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - JUNI 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - JUNI 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - JUNI 2016 1 PERIOD 1 APRIL - 30 JUNI 2016 Nettoomsättningen uppgick till KSEK 263 (291) Rörelseresultatet uppgick till KSEK -635 (-1261) Resultatet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer