Inbjudan till teckning av aktier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier"

Transkript

1 Sjösäkerhet och stöldskydd

2

3 Innehållsförteckning 2 Sammanfattning 8 Riskfaktorer 10 Om prospektet Bakgrund och motiv 13 VD har ordet 14 Villkor och anvisningar Styrelse och ledande befattningshavare 32 Revisor och anställda 33 Övriga upplysningar 35 Aktiekapital 37 Ägarförhållanden 39 Finansiell översikt 50 Införlivade dokument 51 Bolagsordning 53 Skattefrågor Tidpunkter för ekonomisk information Räkenskapsperiod: januari-mars april-juni juli-september Bokslutskommuniké 2008: August Barks Gata 15 SE Västra Frölunda Göteborg Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) E-post: Hemsida:

4 2 Sammanfattning Sammanfattning skall ses som en introduktion till detta prospekt. Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds i detta Bolag skall grunda sig på en bedömning av prospektet i sin helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna i prospektet. Namnbyte beslutade på extra bolagsstämma den 28 januari 2008 att byta namn till Aqualiv. Detta för att tydliggöra att Bolaget har ett bredare produktutbud än tidigare och dessutom minska risken att Bolaget förväxlas med sina produkter under varumärket Mobwatcher. Namnbytet underlättar även för Bolaget att i framtiden införliva ytterligare varumärken i sin produktportfölj. Verksamhet Mobwatcher AB utvecklar och tillverkar sjösäkerhetsprodukter under varumärkena Mobwatcher och NavEye. Försäljningen sker via etablerade distributörer runt om i Europa. Mobwatcher är, som enda produkt på marknaden, en godkänd startspärr i kombination med ett unikt man överbordsystem. NavEye är ett larmsystem baserat på GPS-teknik. Med NavEye kan båtägaren ha kontroll på sin båt oavsett var båtägaren befinner sig. Både Mobwatcher och NavEye är godkända av de stora svenska försäkringsbolagen som ger rabatt på båtförsäkringen vid installation. Mobwatcher och NavEye är säkerhetsprodukter för båtar och vattenskotrar men produkterna har potential att även användas på marknaden för exempelvis, snöskotrar, EU-mopeder och fordon inom skogsindustrin. Organisationsstruktur har inga dotterbolag. Affärsidé Mobwatcher AB skall genom nytänkande utveckla och erbjuda marina säkerhetsprodukter skapade för människor som hanterar båtar och fartyg i yrket eller på fritiden. Bemyndigande och motiv för emission I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra Bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, beslutade den extra bolagsstämman den 28 januari 2008 att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av maximalt aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Erbjudandet i sammandrag Teckningstid: 11 februari mars Teckningskurs: 0,45 SEK per aktie. Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar aktier. Teckningspost: Minsta teckningspost är aktier. Betalning: Kontant likvid skall erläggas senast den 13 mars Antal aktier innan emission: aktier* Handelspost: aktier ISIN-kod: SE * Varav aktier under registrering hos Bolagsverket

5 3 Styrelse Patrik Byhmer - Styrelseordförande Dennis Jonsson - Ledamot Bengt Sjöholm - Ledamot Clas Olofsson - Ledamot Henrik Pålsson - Ledamot Ulf Persson - Ledamot Johan Sedelius Hörberg - Suppleant Mats Enegren - Suppleant Ledande befattningshavare VD, Mattias Malmgren Revisor Jan Carlsson, BDO Nordic Halmstad KB Riskfaktorer Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och aktie. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Styrelsen i Bolaget bedömer att den enskilt största risken, både på lång och kort sikt, är risken konkurrenter. En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden. Övriga risker som är förknippade med Bolagets verksamhet och aktie anges i kapitlet Riskfaktorer. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.finansiell information i sammanfattniing Finansiell översikt i sammandrag Soliditet Vid utgången av 2004 uppgick Mobwatcher AB:s soliditet till 60 %. Under 2005 sjönk soliditeten till 52 %, genom att Bolaget redovisat en förlust om KSEK. Bolaget lyckades dock upprätthålla en bra soliditet genom tillskott av kapital i form av en nyemission. Soliditeten sjönk under 2006 och uppgick vid årets utgång till 36 %. Under 2007 genomfördes en nyemission som tillförde bolaget KSEK. Årets negativa resultat medförde dock att soliditeten under året sjönk och uppgick vid utgången till 34 %. Kassalikviditet Vid utgången av 2004 uppgick Mobwatcher AB:s kassalikviditet till 38 %. Under 2005 sjönk kassalikviditeten till 22 %. Vid utgången av 2006 hade kassalikviditeten ökat till 35 %. Framförallt förändringen av Bolagets kassa hade en positiv inverkan på kassalikviditeten. Under 2007 minskade Bolagets kortfristiga skulder till KSEK samtidigt som de kortfristiga fordringarna ökat med 226 KSEK vilket resulterade i att kassalikviditeten ökade till 38 %. Rörelseresultat Under 2004 arbetade Bolaget med utvecklingen av sin produkt. Viss försäljning skedde under året men fokus låg i huvudsak på produktutveckling. Som ett resultat av detta blev rörelseresultatet under 2004 negativt och uppgick till KSEK. Under 2005 då produkten blivit mer färdigutvecklad började Bolaget att flytta sitt fokus från produktutveckling till att bli mer marknadsorienterade och inriktade mot försäljning. Rörelseresultatet försämrades under 2005 jämfört med 2004 och blev för året KSEK. Under 2006 fortsatte Mobwatcher AB att arbeta mer fokuserat mot marknaden. Som en följd av den ökade försäljningen steg också Bolagets kostnader och rörelseresultatet för 2006 uppgick till KSEK. Under 2007 har Mobwatcher AB misslyckats med att nå tidigare uppsatta försäljningsmål. En starkt bidragande orsak till detta är att samarbetet med en viktig distributör ej fungerat som planerat. På grund av den pågående marknadssatsningen och kostnader hänförliga till förvärvet av NavEye ökade Mobwatcher AB:s kostnader. Rörelseresultatet för 2007 uppgick till KSEK.

6 4 Finansiella resurser och finansiell struktur Bolaget har vid utgången av 2007 en soliditet om 34 % och en kassalikviditet om 38 %. Bolaget planerar att tillföra Bolaget kapital genom nyemissionen som beskrivs i detta prospekt. Denna nyemission kommer att tillföra Bolaget 4,6 MSEK före emissionskostnader, under förutsättning att nyemissionen blir fulltecknad. Det tillförda kapitalet kommer att användas till en ökad satsning på marknadsbearbetning på både befintliga och nya geografiska marknader. Vidare kommer Bolaget att marknadsföra sina nya produkter både på och utanför den marina marknaden. Om emissionen ej blir fulltecknad eller helt uteblir leder detta till att den planerade marknadssatsningen kommer att ta längre tid samt att den av Bolaget planerade geografiska marknadsutökningen skjuts på framtiden. Bolaget har under 2007 ökat sin långfristiga upplåning som vid utgången av räkenskapsåret uppgick till KSEK. Bolaget bedömer att de ej har behov av ytterligare långfristig finansiering med reservation för användandet av erhållen checkräkningskredit för att klara likviditeten. I dagsläget saknar Mobwatcher AB tillräckligt rörelsekapital för att driva den löpande verksamheten i önskvärd expansiv takt. För att tillgodose rörelsekapitalbehovet på kort sikt har Mobwatcher AB under 2008 ansökt och erhålligt en utökad checkräkningskredit. Kapitalbehovet kommer att uppstå inom två till tre månaders sikt och kapitalbehovet över en 12 månaders period beräknas av styrelsen uppgå till cirka 3 MSEK för att kunna följa uppsatt strategi. För att finansiera detta underskott har Mobwatcher AB upprättat en handlingsplan för finansiering av verksamheten. Huvudspåret i denna handlingsplan är att genomföra den emission som beskrivs i detta prospekt. Bolagets uppfattning är att nuvarande finansiella ställning i kombination med ovanstående planerade kapitaltillskott, är tillräckligt för att garantera ett rörelsekapital som räcker minst tolv månader framåt i tiden. Skulle teckningen i emissionen inte komma upp i 3 MSEK kommer styrelsen att revidera strategin när det gäller investeringar i produktutveckling, rekrytering och de marknadsoch försäljningsinsatser som emissionslikviden skall användas till, för att på så vis ändå säkra rörelsekapitalet för en tidsperiod överstigande 12 månader. Om ovanstående åtgärder mot förmodan inte hjälper kan en försäljning av delar eller hela verksamheten bli nödvändig. Bolaget hyser dock mycket stark tilltro till att emissionen, som beskrivs i detta prospekt, kommer att fulltecknas och därmed inte bara säkra Bolagets rörelsekapital utan också ge Bolaget en god likviditet

7 5 Resultaträkning i sammandrag (KSEK) 1 jan dec mån BFN* 1 jan dec mån RR 32 1 jan dec mån RR 32 1 jan dec mån BFN 1 jan dec mån BFN Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Periodens resultat * Räkenskaperna i sammandrag är ej granskade av Bolagets revisor

8 6 BAlansräkning i sammandrag* (KSEK) TILLGÅNGAR 31 dec 2007 BFN 31 dec 2006 RR dec 2005 RR dec 2005 BFN 31 dec 2004 BFN Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och Bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 dec 2007 BFN 31 dec 2006 RR dec 2005 RR dec 2005 BFN 31 dec 2004 BFN Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER * Räkenskaperna i sammandrag är ej granskade av Bolagets revisor

9 7 NYCKELTAL mån BFN mån RR mån RR mån BFN mån BFN Rörelsemarginal % -532% -139% -276% -276% % Räntabilitet på eget kapital % -246% -95% -58% -58% -65% Kassalikviditet 38% 35% 22% 22% 38% Justerat eget kapital Genomsnittligt eget kapital Soliditet % 34% 36% 52% 52% 60% Utdelning

10 8 riskfaktorer Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Bolaget. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Mobwatcher AB:s tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med den aktie som genom detta prospekt erbjuds till försäljning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan att en samlad utvärdering av övrig information i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. Risker relaterade till Bolaget Kort historik Bolaget bildades Bolagets kontakter med såväl kunder som leverantörer är därför relativt nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna vara svårare att utvärdera och kan påverka de framtidsutsikter som Bolaget har. Marknadstillväxt Bolaget planerar att expandera kraftigt under de kommande åren dels genom att öka marknadsandelarna i de länder och regioner man redan har etablerat sig i och dels genom att etablera sig i nya länder och regioner. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan även innebära att Bolaget gör förvärv av andra företag. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt sätt. En snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Dels genom svårigheter gällande rekrytering av rätt personal och dels genom svårigheter, att vid en snabb expansion, framgångsrikt kunna integrera personalen i organisationen. Finansieringsbehov och kapital Bolagets snabba expansion och offensiva marknadssatsningar innebär ökade kostnader för Bolaget. En försening av marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Det kan inte uteslutas att Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. Bolaget kan heller inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas. Leverantörer/tillverkare Bolaget har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten. Det kan inte heller garanteras att Bolagets leverantörer och tillverkare till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. Mobwatcher AB arbetar idag med ett antal tillverkare. Om något av dessa samarbeten mot förmodan skulle upphöra finns det enligt Bolagets bedömning stora möjligheter att hitta alternativa leverantörer. Produkttillverkningen är beroende av att vissa komponenter finns tillgängliga såsom radiochipet. Merparten komponenter i systemet är dock standardkomponenter i serieproduktion. Samarbete med försäkringsbolag Försäkringsbolagen är viktiga för Mobwatcher AB:s försäljning på de nordiska marknaderna. Om försäkringsbolagen går ifrån systemet med reducerade premier och självrisker, försvåras försäljningen av stöldförebyggande produkter. Det finns även risk att en nyutvecklad produkt inte får försäkringsbolagens godkännande eller att godkännandet dröjer. Detta skulle medföra en mer komplicerad marknadsacceptans och sämre försäljningsargument. Då stöld av båtar och motorer innebär stora kostnader för försäkringsbolagen är Mobwatcher AB:s bedömning att samarbetet med försäkringsbolagen kommer att finnas kvar även i framtiden. Nyckelpersoner och medarbetare Mobwatcher AB:s nyckelpersoner har en stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Konkurrenter En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljningsoch resultateffekter för Bolaget i framtiden.

11 9 Kunder Då Mobwatcher AB har fått sitt marknadsgenombrott först under 2006 har rörelseintäkterna hittills genererats från ett begränsat antal kunder. Vissa kunder kan under begränsade tidsperioder stå för en stor andel av Bolagets totala rörelseintäkter. En förlust av en större kund skulle på kort sikt kunna påverka Bolagets omsättning negativt. Konjunkturutveckling Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan och låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Mobwatcher AB:s framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. Bolaget bedömer att konjunkturutvecklingen i hög grad påverkar båtförsäljningen och därmed även försäljningen av Mobwatcher AB:s produkter. Således kan en konjunkturnedgång medföra negativa effekter för Bolaget. Valutarisker Externa faktorer, som förändringar i inflation, valuta och räntor, kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. Bolagets framtida intäkter och aktievärdering kan bli påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. En del av försäljningsintäkterna kommer att inflyta i internationella valutor. Valutakurser kan väsentligen förändras. Politisk risk Bolaget är verksamt i och genom ett stort antal olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Patent Bolaget har ett patent som skyddar tekniken att växla mellan trådlös kommunikation på lång (radio) och kort distans (RFID). Patentet har beviljats i Sverige, Norge och Kanada. Även PCT- och europeisk patentansökan har beviljats och patentet har validerats i Storbritannien. Ytterligare en PCT ansökan för att skydda en teknisk radiolösning som kan komma att användas i Mobwatcher har lämnats in. PCT ansökan och Norskt patent har beviljats. Dessutom har patentansökningar lämnats in i USA, Kanada, Australien och EPO (Europa). Enligt Bolagets bedömning ger ovanstående patent ett visst produktskydd. Dock bedöms inte en patenterad produkt vara av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet. Bolaget kan inte garantera att ett godkänt patent kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd i framtiden. Utvecklingskostnader Bolaget kommer fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för utveckling av produkter inom nya och oprövade områden kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför en risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Risker relaterade till aktien Kursvariationer Det finns en risk att aktiekursen genomgår stora variationer i samband med en introduktion på en noterad marknad. Kursvariationer kan uppkomma genom stora förändringar av köp- och säljvolymer och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband med Bolagets värde. Kursvariationerna kan påverka Bolagets aktiekurs negativt. Marknadsplats Bolagets aktie handlas på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Aktier som är listade på AktieTorget omfattas inte av lika omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. AktieTorget har ett eget regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag, för att främja ett gott investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i aktier som handlas på AktieTorget vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.

12 10 Om prospektet Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget eller Mobwatcher AB avses med organisationsnummer Lagen om handel med finansiella instrument Detta prospekt har upprättats av Mobwatcher AB i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Finansinspektionen Prospektet har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen om att sakuppgifterna i prospektet är korrekta eller fullständiga. Prospektets distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i Kanada, USA eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Prospektet tillgängligt Prospektet finns tillgängligt på Mobwatcher AB:s huvudkontor samt på Bolagets hemsida Prospektet kan också nås på Finansinspektionens hemsida Uttalanden om framtiden Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta prospekt återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för prospektet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. AktieTorget Bolaget aktie handlas på AktieTorget. Mobwatcher AB har i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om Bolagets utveckling träffat ett avtal med AktieTorget om informationsgivning. Mobwatcher AB avser att följa tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag listade på AktieTorget. Allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla intresse för detta på AktieTorgets hemsida www. aktietorget. se. AktieTorget tillhandahåller ett effektivt, rikstäckande system för handel med aktier i de bolag som är listade på AktieTorget. Genom avtal med Stockholmsbörsen använder AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningarna. AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility).

13 11 inbjudan till teckning av aktier Vid extra bolagsstämma i den 28 januari 2008 beslutades att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en riktad nyemission av högst aktier och högst teckningsoptioner. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget SEK före emissionskostnader, som vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptioner beräknas uppgå till cirka SEK. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare SEK. Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, till att teckna aktier i till en kurs av 0,45 SEK per aktie. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att öka med kronor, från kronor till kronor och antalet aktier kommer att öka med aktier från aktier till aktier. Göteborg den 30 januari 2008 Styrelsen i Dennis Jonsson Patrik Byhmer Bengt Sjöholm Clas Olofsson Henrik Pålsson Ulf Persson

14 12 Bakgrund och motiv Aqualiv samma fokus på sjösäkerhet under nytt namn Namnbytet från Mobwatcher till Aqualiv är ännu ett steg mot att bli ett heltäckande bolag inom sjösäkerhetsprodukter. Mobwatcher AB har idag två varumärken i sin produktportfölj, Mobwatcher och NavEye. Med Mobwatcher AB:s produkter kan båtägaren få ett brett skydd mot stölder och olyckor. Namnbytet kommer att ske när emissionen beskriven i detta prospekt är registrerad. Båtstölder Båtstölder är ett stort problem runt om i Europa. Bara i Sverige anmäldes, enligt Brottsförebyggande rådet, 2642 båtstölder under Därutöver stals enligt Polisen 1 cirka utombordsmotorer. Enligt samma källa klarades väldigt få av dessa stölder upp, men Polisen har bevis för att många av motorerna hamnar på den svarta marknaden utomlands. Även i andra länder är stölder av båtmotorer ett stort problem. Till exempel stals det i Frankrike cirka 900 båtmotorer under 2006 och i Holland stals under samma år båtmotorer. Mobwatcher AB kan idag erbjuda båtägaren ett heltäckande skydd mot båt- och motorstölder. Med Mobwatcher får båtägaren en godkänd startspärr som försvårar stöld av sin båt. Om båten ändå skulle bli stulen kan båtägaren med hjälp av NavEye spåra sin båt och meddela polis. NavEye ett prisvärt alternativ Mobwatcher AB erbjuder återförsäljare, försäkringsbolag samt båt- och motorimportörer en mycket prisvärd produkt. Priset för en NavEye TrackIT kommer att ligga under SEK. Med subventioner från försäkringsbolagen kommer systemet att kosta SEK. Mobwatcher AB har även tagit bort dolda kostnader i form av dyra abonnemangskostnader. Det enda kunden behöver efter inköp av en NavEye är ett kontantkort från valfri mobiltelefonoperatör. Ett larm debiteras med operatörens taxa för ett vanligt SMS. Mobwatcher och NavEye ett starkt team NavEye och Mobwatcher arbetar föredömligt på var sitt håll, men de kan även med fördel användas tillsammans. NavEye KnowsIT och Mobwatcher Crew kan kopplas samman så att ett larm skickas till valfritt förprogrammerat nummer om en man-överbordolycka sker. Motiv till emission För att lösa kortfristiga skulder har Mobwatcher AB erhållit kortfristiga lån. En del av emissionslikviden är avsedd att lösa dessa lån och tillföra Mobwatcher AB rörelsekapital. Resterande del av emissionslikviden är avsedd för marknadsföring av produkterna Mobwatcher och NavEye. Mobwatcher AB arbetar dessutom med att få sina produkter godkända för den amerikanska marknaden och detta är en kostnadskrävande process. Styrelsens försäkran Styrelsen för är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Göteborg den 30 januari 2008 Styrelsen i Dennis Jonsson Patrik Byhmer Bengt Sjöholm Clas Olofsson Henrik Pålsson Ulf Persson 1 Tidningen Polis

15 13 Vd har ordet En helhetsleverantör av trygghet på sjön blir verklighet under Aqualivs flagg Vi kommer under våren att ta tillbaks bolagets tidigare namn och behålla namnet Mobwatcher på våra man överbord-system. I och med förvärvet av NavEye känns det naturligt att samla de båda varumärkena under en gemensam flagg, AQUALIV. Att vara först på marknaden som vi var med Mobwatcher-produkterna skapar stora möjligheter men är också resurskrävande. Vi har investerat tid och pengar under 2007, vilket har ökat medvetenheten och utbildat marknaden. Nu är det dags att skörda det vi sådde under förra året. Med NavEye valde vi en annan strategi för att snabbt nå goda säljresultat. Vi har identifierat en mogen marknad med ett tydligt behov. Ett behov som vi genom NavEye-produkterna tillfredställer med rätt teknik till rätt pris. Attraktiv portfölj Genom våra produkter under varumärkena Mobwatcher och NavEye har vi komponerat en mycket attraktiv produktportfölj. Våra produkter kompletterar varandra fördelaktigt med tanke på marknadens mognadsgrad och i vilken fas i produktlivscykeln produkterna befinner sig. Även gällande funktion och prisintervall har vi lyckats få en mycket dynamisk och bred produktportfölj. Vi kan nu erbjuda helhetslösningar för både personsäkerhet och stöldskydd till såväl yrkessjöfarten som fritidsbåtsmarknaden. Med den nya generationen Mobwatcher tillsammans med NavEye-produkterna har vi också öppnat nya segment inom marknaden, såsom segelbåtar, större fritidsbåtar och nya grupper inom yrkessjöfarten. Nya marknader Jag vill också göra er uppmärksamma på den stora potential som våra produkter har på närliggande marknader där man vill öka säkerheten för användaren eller skydda det stöldbegärliga mobila objektet. efterfrågan finns för mc, EU-mopeder, snöskotrar, ATV, entreprenadmaskiner, husvagnar och skogsmaskiner. Det är fantasin och resurserna som begränsar användningsområdet, inte produkten eller tekniken. Säkerhet en säker trend Trenden är tydlig gällande den ökade säkerhetsmedvetenheten inom båtindustrin, Konsumenten vet sitt värde och kräver samma höga säkerhet för sig själv och sin familj, oavsett om det är i hemmet, bilen eller båten. Mobwatcher AB:s produkter svarar upp mot denna efterfrågan och skapar trygghet för kunden och försäljningsargument för båthandlaren. Nu har vi tagit ut kursen Vi går nu in i en ny tid i Mobwatcher AB och jag känner en stor entusiasm för vår framtid. Både nationellt och internationellt finns en stor efterfrågan på person- och stöldsäkerhet i allmänhet och inom båtbranschen i synnerhet. Vi vill kunna erbjuda våra kunder ett heltäckande koncept och vara det självklara valet för den säkerhetstänkande båtägaren och vi är redan en bra bit på väg mot detta mål. Välkommen ombord! Mattias Malmgren VD,

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB. 556962-5345 www.saniona.com Q1 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB. 556962-5345 www.saniona.com Q1 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com Q1 2015 OM PROSPEKTET Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Saniona AB

Läs mer

Emission i BIMobject AB inför planerad listning på NASDAQ OMX First North Sweden

Emission i BIMobject AB inför planerad listning på NASDAQ OMX First North Sweden Emission i BIMobject AB inför planerad listning på NASDAQ OMX First North Sweden BIMobject AB 556856-7696 First North disclaimer First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Brand Factory Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Brand Factory Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Brand Factory Group AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 RISKFAKTORER... 5 OM PROSPEKTET... 7 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER... 8 BAKGRUND OCH MOTIV...

Läs mer

Emission inför planerad listning NASDAQ OMX First North Sweden

Emission inför planerad listning NASDAQ OMX First North Sweden Emission inför planerad listning NASDAQ OMX First North Sweden GWS Production AB 556776-4674 Person- och resesäkerhet Global Warning System möter ett växande behov av att skydda anställda och familjemedlemmar

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 Om prospektet Definitioner I detta prospekt gäller

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus

Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) Organisationsnummer: 556046-9669

Läs mer

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i EGT Konsult AB (publ) EGT Holding AB säljer genom detta memorandum aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Företrädesemission 2014 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Definitioner I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: NeuroVive eller Bolaget NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit Inbjudan till förvärv av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Generell Information Generell Information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

Investeringsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i FDT System Holding AB (publ) inför listning på AktieTorget

Investeringsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i FDT System Holding AB (publ) inför listning på AktieTorget Investeringsmemorandum Inbjudan till teckning av aktier i FDT System Holding AB (publ) inför listning på AktieTorget FDT tillhandahåller affärs- och butiksdatasystem som förenklar och effektiviserar för

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer