Kompendium. Vägledning för organisering i Seniorförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompendium. Vägledning för organisering i Seniorförbundet"

Transkript

1 Kompendium Vägledning för organisering i Seniorförbundet Januari 2010

2 Innehållsförteckning 1. Att starta en lokalavdelning 1.1 Lite fakta om förbundet 1.2 Starta en lokalavdelning! 2. Att driva en lokalavdelning 2.1 Ordförandens roll 2.2 Kassörens roll 2.3 Sekreterarens roll 2.4 Övriga styrelseledamöters uppgifter 2.5 Styrelsens gemensamma uppgifter 3. Valberedningen 4. Revisorerna 5. Bra att göra 5.1 Verksamhetsplan 5.2 Verksamhetsberättelse 5.3 Bokslut 6. Tips & idéer 6.1 Arrangemang och kampanj 6.2 Liten ordlista 2

3 1. Att starta en lokalavdelning 1.1 Fakta om förbundet på riksnivå Seniorförbundet är ett associerat förbund till Kristdemokraterna. Förbundet har funnits sedan 1993 och arbetar främst med att ta till vara äldres erfarenheter, kunskaper och kraft för att göra vårt samhälle mer seniorvänligt. Förbundet verkar såväl i Sverige som i övriga Europa för ett gott liv hos äldre, som fortsätter att vara gott även när yrkeslivet upphör. Förbundet vill stärka äldres rätt i samhället och arbetar aktivt i kommuner, i landsting, på riksdags- och regeringsnivå samt genom EU-parlamentet. Förbundet kommer de närmaste fyra åren att agera på dessa olika nivåer för att lyfta fram och bevaka äldres rätt och möjlighet till ett gott liv, inte minst för att det lönar sig att bevara och utveckla möjlighet för äldre att fortsatt verka i samhället. Seniorförbundet söker nå ut till grupper av människor som kanske annars inte skulle välja att vara Kristdemokrater. Medlem i Seniorförbundet kan man likväl vara utan att vara medlem i Kristdemokraterna. 1.2 Starta en lokalavdelning! För att starta en lokalavdelning behöver man vara 5 personer. Man startar genom att fatta beslut om att bilda en förening och utse några som får utgöra en interimstyrelse, som bör bestå av en tf ordförande, kassör och sekreterare. Denna styrelse har till uppgift att förbereda ett första årsmöte. Den är befogad att söka ekonomiskt bidrag från Kristdemokraternas lokala organisation, anskaffa plusgiro samt förbereda ett årsmöte med kallelse, dagordning, budgetförslag samt verksamhetsplan. Man tar kontakt med Seniorförbundets rikskansli och meddelar att man vill starta en ny lokalavdelning. Kansliet kan då vara behjälpligt med praktiska frågor och med att föreslå stadgar. Man bör också meddela Kristdemokraternas lokala avdelning att man avser att starta en ny lokalavdelning i Seniorförbundet. Lokalavdelningen bör formulera tydliga (mätbara) mål för verksamheten. 3

4 2. Att driva en lokalavdelning 2.1 Ordförandens roll Ordföranden är lokalavdelningens ansikte utåt, med ansvar för att hålla ihop arbetet och fördela uppdrag. Ordföranden ser till att kallelser och protokoll hålls i ordning och når mottagarna inom den av stadgarna angivna tiden före varje sammanträde. Ordföranden behöver inte vara bäst på allt, men arbetet sköts erfarenhetsmässigt bäst av den som är visionär och inte rädd för att delegera, ta initiativ, prova nya idéer, samtidigt med att ha känsla för ordning och reda. 2.2 Kassörens roll Kassörens huvuduppgift är att föreslå budget, följa upp att budgeten hålls, sköta avdelningens bokföring (med något bokföringsprogram), betala räkningar, ta in medlemsavgifter och bidrag, samt löpande hålla styrelsen underrättad om avdelningens finanser (kassaflöde och eventuella väsentliga avvikelser från den fastställda budgeten). Inför varje medlemsmöte skall kassören upprätta en förvaltningsberättelse i en form sådan att alla medlemmar kan förstå vilka intäkter och vilka utgifter avdelningen haft, och hur pengarna använts. Det är därför viktigt att kunna tolka och förklara sifferuppgifter. Kassören ansvarar för att bokföringslagen efterlevs. 2.3 Sekreterarens roll Sekreteraren skriver protokoll och för minnesanteckningar från möten och andra typer av sammankomster samt hjälper ordföranden se till att avdelningens handlingar hålls tillgängliga i god ordning. Sekreteraren utfärdar och distribuerar också kallelser och dagordningar, i samråd med ordförande, och ansvarar för att medlemsutskick kommer mottagarna tillhanda. Sekreteraren måste i skrift kunna sammanfatta diskussioner och formulera tagna beslut på klar och tydlig svenska, samt kunna särskilja väsentligheter ur vad som förekommer på möten. Ärenden och beslut numreras i löpande följd under hela verksamhetsåret. Revisorerna begär vanligen att alla protokoll justeras (med signatur) på varje sida. 2.4 Övriga styrelseledamöters uppgifter. Övriga ansvaruppgifter tilldelas styrelsens ledamöter efter behov; dels sådana som bäst skåts löpande av en och samma person under hela verksamhetsåret, dels uppgifter som kan läggas på olika ledamöter från möte till möte. Till det förra slaget hör medlemsregistrering och ansvar för medlemskontakter och vård, ävensom ansvar för kampanjer och annonsering, där kontinuitet är önskvärd. Till det andra slaget hör uppgifter såsom justeringsperson, vice ordförande och trivselskapande (fika). 4

5 Befogenhet att teckna avdelningens firma och konton bör framgå av stadgarna och ges vanligen ordförande och kassör var för sig. Varje styrelseledamot med särskild uppgift är själv ansvarig för denna uppgift inför styrelsen, medan styrelsen i sin helhet är ansvarig inför årsmöte av avdelningens samtliga medlemmar. 2.5 Rekommendationer och krav. Antal möten/år och datum för dessa möten bör fastställas direkt efter det att ny styrelse tillsatts av årsmötet. Normalt brukar 4-6 möten per år räcka, men extra möten kan hållas vid förekommande behov. Möten kan arrangeras på valfritt sätt som tillåter protokollföring. Styrelsen skall förelägga årsmötet en verksamhetsplan med tillhörande budget för det kommande verksamhetsåret. Verksamhetsplanen skall vara så tydligt formulerad som möjligt, men åtminstone så att ett kommande årsmöte skall kunna avgöra huruvida planen följts, alternativt krönts med framgång. I planen kan ingå studiebesök, att skriva insändare och debattartiklar, lägga förslag (motioner) till Kristdemokraternas partiorganisation, bedriva utåtriktad aktivteter (bokbord, seminarier, öppna möten för samtal i aktuella ämnen (gärna med förbundsordförande som inbjuden gäst) med deltagande av lokala politiker och enhetschefer i kommun/landsting etc., dela ut flygblad, delta vid partiets årskonferens och förbundsmöten på riksnivå. Verksamhetsberättelse, bokslut samt protokoll skall tillställas avdelningens valda revisorer i den tid som framgår av stadgarna, så att de ska kunna upprätta en revisionsberättelse, som skall framläggas på årsmötet. Följ upp och verkställ årsmötets fattade beslut. Om stadgarna tillåter styrelsen att adjungera personer med speciell kompetens kan man göra så för en väldefinierad uppgift och angiven tidsperiod. En sålunda adjungerad person står inte till ansvar inför årsmötet och har inte rösträtt i styrelsen. 3. Valberedningen Valberedningen tillsätts av årsmötet och har en utomordentligt viktig uppgift, i synnerhet i fråga om vilka personer som föreslås till den styrelse som skall tillsättas av nästkommande årsmöte. Viktigt är också att kompetenta funktionärer till årsmötet vidtalas. a/ Man ska hitta människor med olika egenskaper som var och en har olika styrkor och svagheter. b/ Det är viktigt att valberedningen börjar sitt arbete i god tid innan årsmötet. 5

6 c/ Det är bra om man i valberedningen inom sig utser en sammankallande och en sekreterare som för minnesanteckningar och skriver slutprotokollet. d/ Valberedningen kan arbeta i 5 steg; 1/ Intervjua sittande styrelse (Alt interimstyrelsen) 2/ Analysera sittande styrelse. Vilka styrkor/svagheter finns, fattas det någon kompetens? Har vi för många med samma kompetens/personlighet, har alla de uppgifter som man blivit lovad när man tackade ja till uppdraget? 3/ Sök kompetenser bland föreningens medlemmar, men även bland människor i exempelvis olika nätverk som ännu ej blivit medlemmar. 4/ Summera läget. Gör gärna en matrismodell (se nedan ex. på en matris) Ledare Ekonomi organisation Medlemsvård/ värvning utbildning Pol sakkunning Maria Anders Eva Marianne Alf Erik F.d. Läkare Visionär Van att leda arbete F.d. Bankkassör Utbildad ekonom Noggrann F.d. Dagmamma och scoutledare Fixar allt F.d. Kurator Bra på att sälja jobbar extra med att sälja plastburkar Medkännande/glad F.d. Lärare Pedagogisk Van att leda Har en examen i statskunskap. Har jobbat som nämndssekr. åt skolnämnden i kommunen Bra på att reda ut konflikter Irene Kalle Birgitta Fatima Kock Van att fixa saker F.d. Snickare Fixar det mesta Bibliotekarie Skriver och läser snabbt F.d. Jurist från Iran. Klok noggrann 4. Revisorerna Revisorerna utses av årsmötet och behöver inte ha någon särskild auktorisation om stadgarna inte föreskriver annat. De bör vara kända för sin förmåga att följa bokföring och protokoll. Antal revisorer framgår av stadgarna, men bör vara minst en + en ersättare. Revisorerna har till uppgift att granska räkenskaper och verksamhet, samt rapportera sin granskning inför det kommande årsmötet i form av en revisionsberättelse. I samband 6

7 med denna skall revisorerna lägga förslag till årsmötet i fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens mandatperiod (vanligen från årsmöte till årsmöte). De ska under året förvissa sig om att de får löpande rapporter från styrelsen, via protokoll och verksamhetsplan. Inför årsmötet skall revisorerna från styrelsen begära räkenskaper med verifikat i original, vidimerade kopior av samtliga protokoll samt verksamhetsberättelse. 5. Bra att göra 5.1 Styrelsens interna arbetsplan. Styrelsen bör ha en egen intern arbetsplan. Den är skild från den verksamhetsplan styrelsen fått från årsmötet. Arbetsplanen bör innehålla följande: - Schema med tider för styrelsesammanträden. - Tidplan för utåtriktade aktivteter ca 1/termin. - Tidplan för insändare/debattartiklar till lokala media. - Tankar om medlemsaktivteter en på våren och en på hösten. - Politiska teman man vill arbeta med under året, gärna samma som riksförbundet. Då blir det enklare få material och redan skrivna rapporter och flygblad artiklar mm. - Inåtriktade aktiviteter såsom internutbildning och gemensamma aktiviteter av ren underhållningsnatur. Det är viktigt att alla trivs med sin medverkan i styrelsen! 5.2 Verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse, som skall presenteras vid årsmötet, bör lämpligen skrivas allteftersom deluppgifter i verksamhetsplanen genomförts, snarare än kvällen före årsmötet! Den ska innehålla följande uppgifter: - Vilka som sitter i styrelsen - Styrelsens möten: antal och datum - Vilka arrangemang styrelsens ledamöter eller föreningens medlemmar deltagit i t.ex årsmöte, förbundsmöten, Kristdemokraternas riksting, utbildningar - Vad, hur och när man genomfört årsmötets beslut inför aktuellt verksamhetsår - Vilka beslut man inte genomfört under verksamhetsåret och varför - Vilka andra aktiviteter man haft - Vilka artiklar man fått publicerade 7

8 Verksamhetsberättelsen bör undertecknas av samtliga ordinarie styrelseledamöter. Verksamhetsberättelsen bör formuleras kortfattat och lättläst, gärna med inslag av redogörelser för roande eller oplanerade händelser! 5.3 Bokslut Styrelsen skall upprätta ett bokslut per den 31 december varje år. - I bokslutet redovisas resultat- och balansräkning, förslagsvis utskrivet enligt bokföringsprogrammets rapportsystem. Dessutom bör en ekonomisk berättelse tillfogas, i vilken årets viktigare ekonomiska händelser beskrivs och i förekommande fall förklaras. Speciellt redovisas ev. extraordinära inkomster (stora gåvor, eller bidrag) och utgifter. - Kassören bör se som sitt uppdrag att upprätta ett förslag till bokslut, men det bokslut som presenteras är hela styrelsens. - Bokslutet ska överlämnas till revisorerna i den tid före årsmötet som anges i stadgarna, eller minst 1 månad. 6. Tips & idéer 6.1 Arrangemang för att värva medlemmar och sympatisörer enkla tips - Var där människor är! Välj platser där många människor ofta samlas. För att synas och bygga Seniorförbundets varumärke är det bra att skylta med loggan, dela ut lättläst material, bjuda på något enkelt att förtära medan man talar med människor. - Bjud in till en kväll med någon intressant talare, eller lyft en för din ort aktuell fråga, som diskuteras. - Var den organisation som blir känd för att lyssna på människor1 - Ha en hög mysighetsfaktor på arrangemangen. Varför inte ordna en eftermiddag/kväll med t ex musik, intressant diskussion och bjud på gott fika/lättare mat till självkostnadspris. - Ordna seniorluncher för aktiva seniorer och ha en talare som under 20 min talar om Seniorförbundet och dess verksamhet. - Besök institutioner, tex äldreboenden, medborgarcentrum, etc. - Ordna en seniorfrukost med enbart seniorer som fortfarande arbetar och lyssna på deras erfarenhet. - Gör ett pressmeddelande efter varje möte syns man så finns man! 8

9 - Ha en uppdaterad hemsida. Adjungera en hemsidesansvarig i avdelningen om den nödvändiga kompetensen saknas inom styrelsen. 6.2 Kampanj En kampanj utförs under en begränsad tid. Riksorganisationen har ofta material man kan beställa. Bestäm när och vilket tema ni skall ha. Det finns många bra rapporter man kan använda för detta ändamål. - Annonsera i lokalpressen - Dela ut flygblad i brevlådor - Ha en utåtriktad större aktivitet på torget - Skriv debattartiklar och insändare i ämnet - Lägg motion i fullmäktige - Partiets koncept är enkel att genomföra dvs. 1/ lägg en motion 2/ skriv en insändare 3/ dela ut flygblad. 9

10 6.2 Liten ordlista A Adjungera: En person som inte hör till styrelsen men ändå kan få närvara vid sammanträde om styrelsen så beslutar. Beslutet skall noteras i protokollet. Ajournering: Ett kort uppehåll i sammanträdet som genomförs efter att styrelseledamot begärt det. Alliansen: Allians för Sverige är ett gemensamt regeringsalternativ som vann valet Partier som ingår är Kristdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Centerpartiet. AU: Arbetsutskott, dvs vissa styrelsemedlemmar som ges särskilt uppdrag med skyldighet att redovisa till övriga styrelsen. B Beslutsmässighet: För att styrelsen skall vara beslutsmässig måste en minsta andel av antalet ordinarie ledamöter närvara. I antalet närvarande inräknas tjänstgörande ersättare. Andel som krävs framgår av stadgarna, eljest minst hälften. Bordläggning: Ärendet lämnas utan beslut till nästa sammanträde. C D Dagordning: Förteckning över ärenden som skall behandlas under sammanträde. E EPP: European People's Party. Samarbetsorganisation för kristdemokratiska och konservativa partier i Europa. ESCU : (European Senior Citizens' Union) EPP-gruppens seniororganisation Ersättare: En ersättare har alltid närvarorätt men deltar i beslut endast när man tjänstgör. Detta fastställs som en del i mötets inledande formalia. F Framtidsbildarna: Kristdemokraternas studieorganisation Fråga: Enkel fråga från ledamot till minister, kommunal- eller landstingsråd alt. nämndordförande. Bör kunna besvaras med ja eller nej. Skall vara skriftlig och inlämnad senast fyra dagar före möte. Besvaras muntligt vid sammanträdet. FS: Förbundsstyrelsen FS/VU: Förbundsstyrelsens verkställande utskott består av ordförande, vice ordförandena samt kassören. G 10

11 H I Interpellation: Omfattande fråga från ledamot till minister, landstingsråd eller kommunalråd. Lämnas skriftligen fyra dagar före sammanträde. Besvaras skriftligt vid nästa sammanträde. IU: Internationella utskottet J K Kallelse: Uppmaning att komma till ett möte Kd-S: Förkortning för Kristdemokraterna Seniorförbundet KDU: Förkortning av Kristdemokratiska Ungdomsförbundet KD-K: Förkortning av Kristdemokratiska Kvinnoförbundet KF: Kommunfullmäktige KIC: Kristdemokratiska Internationella Centret. Kommun- och landstingspolitiska dagar: I början av februari arrangerar partiet årligen kommun- och landstingspolitiska dagar. Cirka 1000 kristdemokratiska kommun- och landstingspolitiker samlas under ett par dagar för intressanta seminarier, debatter osv. KPR: Kommunpolitiska rådet KS: Kommunstyrelsen KSF: Förkortning av Kristdemokratiska Studentförbundet Kvotering: En viss andel av platserna eller resurserna tilldelas en särskild grupp, enligt vissa regler och kriterier. Syftet är att åtgärda en ojämn fördelning, vanligen när det gäller beslutsfattande ställningar eller tillgången till utbildning eller arbete. L LPR: Landstingspolitiska rådet i Kristdemokraterna LF: Landstingsfullmäktige M Motion: Skriftligt förslag till tex. riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, riksting och årskonferens. Skall besvaras skriftligt. N NGO: Non-governmental-organization, tex. Röda korset. O 11

12 Offentlighetsprincipen: Den normala rätten för allmänheten att ta del av handlingar avseende fattade beslut (i vissa fall gäller sekretess). OU: Organisationsutskottet P Partifullmäktige (PF): Hålls på hösten och består av från partidistrikten valda ombud. Beslutar vanligtvis om partiets budget och verksamhetsplan. Seniorförbundet har två ombud samt två ersättare i PF Personalism: Filosofisk riktning som hävdar att människan är en person med ett absolut och okränkbart värde. Att vara en person innebär vidare att vara en individ av förnuftig natur. Med personalismen följer också att människan är moraliskt medveten samt har ett naturligt behov av gemenskap med andra människor. Pi: Pressinbjudan Pm: Pressmeddelande Presidium: Består av ordförande plus vice ordförande om inget annat beslutas. Propositionsordning: En sammanställning av olika yrkanden och i vilken ordning de skall behandlas. PS: Partistyrelse, partiets högsta beslutande organ mellan rikstingen. Q R Remiss: Ärende som sänds till ett eller flera externa organ för yttrande, synpunkter eller utredning. Reservation: Anteckning till protokollet att man inte deltar i det tagna beslutet. Riksting: Partiets högsta beslutande organ. Hålls årligen i början av juli. Vartannat år är det motionsrätt till rikstinget. S SENSUS: Studieorganisation som Kristdemokraterna samarbetar med. SKL: Sveriges Kommuner och Landsting, en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 18 landsting samt regionerna Skåne och Västra Götaland. SKL är en sammanslutning för kommuner, landsting och regioner i Sverige, vars verksamhet bygger på den lokala och regionala demokratin. Förbundet ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. Subsidiaritetsprincipen: Principen att en uppgift skall fullgöras på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå, och att överordnade gemenskaper har en skyldighet att stödja den mindre att fullgöra sin 12

13 uppgift, exempelvis att stat/kommun inte ska överta en familjs uppgift som ansvarig för barnomsorgen, men stödja föräldrarna i deras uppgift som ansvariga för sina barn. T U Utskott: Beredande organ för särskilt fackområde V Verksamhetsberättelse: Redovisning av de aktiviteter som genomförts under året som gått. Verksamhetsår: Löper från årskonferens till årskonferens Verksamhetsplan: Årlig planering för arbetet i förbundet. Votering: Rösträkning. Genomförs efter begäran från styrelseledamot. VU: Verkställande utskott, består av ordförande, vice ordförande och kassör samt ev. en ledamot av styrelsen X Y Yrkande: Förslag till beslut. Z Å Årsmötet: Årsmötet är Seniorförbundets högsta beslutande organ och hålls årligen, oftast i slutet av januari i samband med Kommundagarna. Årsmöte: Detta är även lokalavdelningens och distriktens högsta beslutande organ. Skall hållas förslagsvis under verksamhetsårets första kvartal. Återremiss: Ärende som åter skickas till det beredande organet för förnyad behandling. Ä Ärende: Någonting som skall behandlas. Ö 13

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. Reactas stadgar 1. ORGANISATIONENS NAMN Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. 2. MÅLGRUPP Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. 3. ÄNDAMÅL Organisationen

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab. STADGAR För Blue Ribbon Squares Stiftad 2011-04-10 1. Ändamål 1.1 Blue Ribbon Squares är en ideell förening med syfte att: - Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte

Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte Stadgar för STADGAR FÖR IKTYOSFÖRENINGENS RIKSORGANISATION STADGAR FÖR IKTYOSFÖRENINGENS REGIONER STADGAR FÖR STIPENDIEFONDEN Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte 2014-10-10. 2 STADGAR

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Denna upplaga ersätter SAS Group Club Swedens tidigare utgåvor. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄNDAMÅL... 2 2 MEDLEMSKAP... 2 3 ÅRSAVGIFT... 2 4 VERKSAMHETSÅR... 2 5 STYRELSE...

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

Stadgar för BMW Sport Club

Stadgar för BMW Sport Club Stadgar för BMW Sport Club 1 Namn Klubbens namn är BMW Sport Club, vilket förkortas BMWSC. 2 Natur och ändamål BMWSC är en ideell förening utan ekonomiska, politiska, eller religiösa intressen. Klubben

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg Antagna 20xx-yy-zz 1 Föreningens namn Föreningens namn är Miljöpartiet de Gröna i Varberg. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att bedriva politisk utveckling i

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer