ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997"

Transkript

1 ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september STORE expanderar kraftigt (f.n. på en årsvolym av 6 M) InfiniCom Electronic Commerce tecknar avtal med PostNET Resultat: -4,5 M, vari ingår engångskostnader om 5 M 24STORE Försäljningsutveckling (ackumulerat) Vecka arknad Elektronisk Handel anses allmänt vara en av de största affärsmöjligheterna under de kommande åren. InfiniCom koncernen har f.n. exceptionellt goda förutsättningar för att långsiktigt kvarstå som en av de vinnande aktörerna inom Elektronisk Handel. Detta baseras på: InfiniCom Electronic Commerce är agent inom Norden för den uttalat bästa lösningen för Elektronisk Handel (icat Commerce Suite) InfiniCom Consulting, med konsulter vilka specialiserats inom Elektronisk Handel 24STORE som utomordentlig referens (framgångsrikt etablerat via nyttjande av nya verktyg samt ett djupt affärskunnande). Sammantaget ger detta stora möjligheter för att framgångsrikt kunna exploatera den mycket snabbt växande marknaden kring Elektronisk Handel. oncernens utveckling Förutsättningarna för distribution samt försäljning av IT-produkter har varit och är under snabb förändring (sjunkande marginaler, nya former för försäljning etc). Baserat på denna utveckling fastställdes, under 1:a kvartalet, en plan där den befintliga distributions- och försäljningsverksamheten inom ZeA skulle kompletteras med nya verksamheter inom området Elektronisk Handel. I enlighet med denna plan etablerades, under kvartal 2: InfiniCom Electronic Commerce AB (försäljning av produkter och lösningar inom området Elektronisk Handel) InfiniCom Consulting AB (Konsultverksamhet inom området Elektronisk Handel) 24STORE Sweden AB (Internetbutik med försäljning av IT-produkter) Dessutom namnändrades ZeA (Z et AI AB) till InfiniCom AB (publ.) och ZeA InfiniCom AB bildades. För att finansiera den nya verksamheten genomfördes två nyemissioner vilka tillförde verksamheten c:a 6. M.

2 Försäljningen för ZeA InfiniCom minskade under kvartal 2, baserat framförallt på; Drastiskt sjunkande konsumentpriser på ZeA:s huvudprodukter (ex. Scanners), och en samtidigt försämrad dollarkurs (+2%). Under kvartal 3 har den negativa utvecklingen bromsats och korrigerande åtgärder såsom, centralisering av ZeA s verksamhet till Sverige, samt minskning av de operativa kostnaderna, fått önskad effekt. För att kompensera den minskade försäljningen har uppbyggnaden av 24STORE accelererats. Nödvändiga investeringar i marknadsföring, systemkonstruktion och anpassning av organisation har genomförts. F.n. är 24STORE en av världens mest avancerade tillämpningar av Elektronisk Handel. Under kvartal 3 har utvecklingen för 24STORE varit mycket positiv: Försäljningsvolymen fördubblas varje månad och är f.n. på en årsvolym av 6 M. 24STORE är idag väl etablerat på den svenska marknaden för IT-produkter. 24STORE har blivit vald till bästa hem-sida i Torgets web-1 omröstning. InfiniCom Electronic Commerce har också utvecklats mycket positivt genom att ett antal viktiga kontrakt tecknats; icat blivit vald, av PC Magazine, till bästa lösning för Elektronisk Handel mm. Väsentliga händelser under perioden April: InfiniCom Electronic Commerce AB, ZeA InfiniCom AB, InfiniCom Consulting AB, och 24STORE Sweden AB etableras. Juni: 24STORE Finland OY startas. September: Avtal tecknas med PostNET ZeA s försäljning i Danmark omlokaliseras till Sverige. Väsentliga händelser efter periodens utgå ng Oktober: Ulf Thörnqvist (f.d. VD Posten Torget) anställs som VD för InfiniCom Electronic Commerce (Aktieinnehav: Optioner omfattande 3. B-aktier). 24STORE/InfiniCom valda i egenskap av butik resp. samarbetspartner till SET-testerna (SET = ny standard för säkra betalningar via Internet). 24STORE registrerat som trademark i Europa. November: Rosemarie Söderström (f.d. Tekniskt ansvarig för Posten Torget) anställs som VD för InfiniCom Consulting. (Aktieinnehav: Optioner omfattande 3. B-aktier). 24WebAuction startas f.n. mer än 2 besökare per dag. Försäljning InfiniCom s försäljning under perioden uppgick till 29.4 M. Den lägre försäljningen relaterat tidigare prognoser, beror på den planerade omläggningen från traditionell distribution till direktförsäljning via Internet.

3 Sammantaget kompenseras den minskade försäljningen inom ZeA, delvis av den snabbt ökande försäljningen inom 24STORE. InfiniCom Försäljning Omsättning (ackumulerat) ZeA 24STORE 4 ZeA 24STORE Månad Vecka Resultat Periodens resultat uppgår till -4,5 M. Resultatet belastas med.5 M pga kraftiga valutakursförändringar. Resultatet har dessutom belastats med kostnader av engångskaraktär till sammanlagt 5 M. Häri ingår; Omlokalisering av ZeA s verksamhet i Finland och Danmark till Sverige om totalt 1,5 M;Kostnader i samband med nyemissionen om 1, M; Utvecklingskostnader för konceptet runt elektronisk handel om totalt 2,5 M. Koncerninterna mellanhavanden Moderbolagets försäljning till andra koncernföretag uppgår till 34 % (helår 96: 22 %). Personal Antalet medarbetare har ökat till 37 (helår 96: 24). Personalomställning har skett enligt: Försäljning: +3 Marknadskommunikation: +3 Orderadministration: - 2 Konsulting: +9 allt enligt lagda planer. Anställda i bolaget har erbjudits att teckna optioner, utställda av huvudägarna, om 125. B- aktier. Bolaget tillförs samtidigt 1.8 M utöver vad som framgår i bilagda bokslutskommunike. Investeringar Totalt har datorutrustning för 1.2 M installerats, varav datorutrustning för 1. M leasats samt.2 M tagits som investering (helår 96:.3 M). Totala utvecklingskostnaderna har uppgått till 5.4 M för att ta fram produkter och koncept för elektronisk handel, varav 2.9 M har aktiverats som tillgång (avskrivning på 2, respektive 3 år). (helår 96:.6 M). Likviditet Koncernens likvida medel uppgår vid periodens utgång till 2,7 M. Likvida medel vid föregående års slut uppgick till 1, M.

4 Utsikter för helå ret Den tidigare rapporterade trenden med mycket snabb tillväxt beräknas fortsätta. För att möjliggöra denna tillväxt och därmed samtidigt förbättra resultatet, kommer koncernen under kvartal 4 att: Färdigställa den nödvändiga infrastruktur som krävs för långt gången automation av Order/Lager/Fakturering. Infrastrukturen baseras på kontinuerlig förnyelse samt utnyttjande av den modernaste fungerande tekniken. Fortsatt satsa på att bibehålla en framträdande marknadsimage. Fortsätta rekryteringen av marknadens bästa individer samt partners. Ytterligare konsolidering av verksamheten i syfte att etablera en stabil bas för den fortsatta utvecklingen. Ytterligare expandera 24STORE inom Norden. Enligt gällande plan, kommer bolagets notering av InfiniCom-aktien att göras på en mer tillgänglig aktiemarknadsplats under början Dessutom planeras en nyemission till början av Mot bakgrund av den snabba tillväxten lämnas ej någon prognos. Utsikterna för 1998 både vad gäller volymtillväxt och resultat ser väldigt lovande ut. Information Årets rapporter finns tillgängliga på websidan Nästa rapport Preliminär bokslutskommunike lämnas under Mars-98. Årsredovisning per April 98. Vetlanda den 28:e november 1997 Styrelsen Rebecca Mills-Fallenius, Styrelseordförande Peter Fallenius, Verkställande direktör / Koncernchef Göran Sääf Larsåke Sandin För ytterligare information, kontakta: Peter Fallenius, Verkställande direktör / Koncernchef, tel Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

5 INFINICOM BOKSLUTSKOMMUNIKE PER Resultaträkning i sammandrag för koncernen (*) (Belopp i M) Jan-sep Helår Rörelsens intäkter 29,4 49,6 Rörelsens kostnader -33,2-49,1 Resultat före avskrivningar -3,8,4 Avskrivningar -,5 -,3 Resultat efter avskrivningar -4,3,2 Finansnetto -,3 -,5 Resultat efter finansnetto -4,6 -,3 Minoritetsandel,1,3 Resultat före skatt -4,5, Balansräkning i sammandrag för koncernen Tillgångar Anläggningstillgångar 3,3,7 Övriga omsättningstillgångar 1,2 11,7 Likvida medel 2,7 1, Summa tillgångar 16,2 13,4 Eget kapital och skulder Eget kapital 7,2,8 Periodens resultat -4,5, Minoritetsandel -,2 -,3 Långfristiga skulder 4,6 3, Kortfristiga skulder 9,1 9,9 Summa eget kapital och skulder 16,2 13,4 Investeringar (*) Uppgifter saknas för motsvarande period föregående år, då inget kvartalsbokslut upprättades.

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ)

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ) Delårsrapport januari till juni JLT Mobile Computers AB (publ) 1 Stärkt position på USA marknaden JLT har under första halvåret ytterligare stärkt sin position på USA marknaden genom en affär med FedEx

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp Page 1 of 6 NetOnNet AB Delårsrapport januari - juni 2000 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med första halvåret 1999. Fortsatt positiv utveckling för NetOnNet-modellen Försäljningen

Läs mer

Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2006

Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2006 Smarteq utvecklar och levererar produkter och lösningar för trådlös kommunikation till och från fordon, inom industrin och för trådlös datorkommunikation (WLAN). Verksamheten är fokuserad på utveckling

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - september 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Januari - september 2009

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - september 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Januari - september 2009 Januari - september 2009 Delårsrapport Januari - september 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Fortsatt stark omsättningstillväxt Juli - september

Läs mer

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000)

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) DORO 1/6 Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) Nettoomsättningen uppgick till 1454 MKr (1183 MKr) Tvist med leverantör belastar årsresultatet med 21 MKr (10 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -44 MKr

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer