Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen"

Transkript

1 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat avseende Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och SRHR, samt arbete för hbt-personers mänskliga rättigheter i Afrika söder om Sahara, september september 2013 Utbetalt belopp MSEK Årligt allokerat belopp Antal avtalade insatser 350 MSEK (Sida) 38 MSEK (Norad) Tot 388 MSEK 22 Strategiperiod Bedömning av strategigenomförande och resultat Uppnå strategimålen Genomföra insatsportföljen GUL GRÖN Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Den regionala strategin har tre långsiktiga delmål 1) Minskat antal nya hiv-infektioner; 2) Förbättrade levnadsvillkor för kvinnor och flickor som drabbas av hiv och aids; och 3) Ökad respekt för och åtnjutande av hbt-personers mänskliga rättigheter. GUL har valts eftersom sannolikheten att strategins tre delmål uppfylls vid strategiperiodens slut varierar. Delmålen förväntas därmed delvis uppnås, med en högre sannolikhet att delmål 1 och 2 uppnås, medan måluppfyllelse inom delmålområde 3 (hbt-frågor) är mera osäker. Hbt-frågorna har uppmärksammats mera i regionen, men detta har snarare lett till negativa reaktioner. Det är tydligt att den regionala ansatsen har ett mervärde då frågan är politiskt känslig i många länder och eftersom aktörer på nationell nivå vare sig har kapacitet eller plattformar att driva frågorna. Förlängning av strategiperioden till och med 2014 ökar sannolikheten för att nå resultat inom delmålområde 3. Vad gäller delmålområdena 1 och 2, bidrar den regionala ansatsen, genom att stödja olika aktörer inom civila samhället, FNsystemet och de regionala ekonomiska gemenskaperna (REC:s), till att synergier skapas genom samverkan mellan olika strategiska regionala aktörer, som verkar för att angripa hiv utmaningarna utifrån sina olika mandat. Därigenom skapas också samverkan mellan global, regional och nationell nivå som bidrar till att viktiga resultat uppnås. Ansatsen har lett till ett antal viktiga resultat (se vidare i denna rapport) som bidrar till att uppfylla strategimålen. Bedömning av insatsportföljens genomförande 1 Strategi förlängd med ett år till 31 december 2014, i reviderat Regleringsbrev för budgetåret 2013, daterat Sida 1 (17)

2 Avtal har ingåtts för majoriteten av de insatser som bidrar till strategiresultaten inom de tre delmålområdena och därför har GRÖN valts. Viktiga resultat har börjat uppnås, men en hel del av insatserna är ännu nya (avtal ingicks 2012 och 2013), vilket medför att resultat ännu inte kunnat rapporteras från alla samarbetspartners. Ett antal beredningar (7) och förlängningar av avtal (3) kommer att genomföras under hösten för att fortsatt svara upp mot den regionala strategin. UM planerar att ingå dessa avtal innan årsskiftet. Förseningar i genomförandet av insatsportföljen (gällande planerade beredningar och avtal) kan uppstå om väntat resultatförslagsarbete måste påbörjas innan årsskiftet. Dessutom kan förseningar uppkomma på grund av den stora arbetsbelastningen. Övergripande slutsatser Utvecklingssamarbetet styrs av strategin för Regionalt arbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt arbete för homo-, bi- och transsexuella personers (hbt-personers) mänskliga rättigheter i Afrika söder om Sahara för åren Strategin har inneburit ett breddat mandat och en utökad volym, jämfört med tidigare strategi. Under 2012 påbörjades ett omställningsarbete av insatsportföljen som fortsatt under Vad gäller övergripande resultat i regionen så rapporterar UNAIDS att det de senaste 10 åren har gjorts anmärkningsvärda framsteg i ansträngningarna att bemöta hiv epidemin i östra och södra Afrika. Hiv program ses växa vad gäller storlek, kvalitet, effektivitet och genomslag. Resultaten inkluderar en halvering av nya hiv infektioner bland barn under 15 år sedan 2001, att nya hiv infektioner bland vuxna har minskat med mer än 50 % i sex länder 2, minskad hiv/aids relaterad dödlighet med i genomsnitt 38 % sedan 2005, och att totalt 6.3 miljoner människor i regionen har tillgång till anti-retroviral behandling i slutet av Dessa förändringar kan bl. a. tillskrivas framsteg i det hiv-förbyggande arbetet för barn och förändrade sexuella beteenden samt ökad tillgång till behandling bland ungdomar och vuxna. Ett antal Afrikanska regeringar har visat stärkt ledarskap i hiv arbetet, bl.a. i Sydafrika och i flera länder har alternativa finansieringsmetoder sjösatts för att finansiera det nationella hiv arbetet. Dessutom har hiv arbetet i regionen sporrat ett bredare arbete kring människors rätt till hälsa. Sverige har genom sitt bilaterala, regionala och globala utvecklingsarbete bidragit till dessa framsteg, men trots detta fortsätter antalet nya hiv infektioner bland unga att vara hög i regionen och utsattheten bland kvinnor och flickor är särskilt oroande. Brist på adekvat behandling av barn som lever med hiv är ett annat problem och biståndsberoende för hiv och aids insatser är fortsatt ett faktum. Framgångarna är mycket ojämna mellan länder i regionen, vilket kommer att kräva stärkta insatser för att nå och upprätthålla de internationella mål som satts till För delmålområde 1 bedömer UM att det kommer att vara möjligt att uppnå uppsatta resultat inom de fyra underliggande arbetsområdena: 1. Hiv-förebyggande integrerat med jämställdhet och SRHR; 2. Information och kunskap om hiv och SRHR; 3. Kondomer och sexuell och reproduktiv hälso-service; samt, 4. Minskning av antalet nyinfekterade barn och hiv-relaterad 2 UNAIDS Regional report länder i östra och södra Afrika, från Eritrea i norr till Sydafrika i söder. Botswana, Etiopien, Malawi, Namibia, Rwanda, Zambia och Zimbabwe. 3 United Nations 2011 Political Declaration on HIV and AIDS: Intensifying our efforts to elliminate HIV and AIDS som antogs juni 2011 av FN:s General Församling. Sida 2 (17)

3 mödradödlighet. Avtal för att uppnå definierade resultat inom delmålområde 1 har nu ingåtts, för alla planerade insatser utom en. Under hösten planeras en större beredning av fortsatt stöd till International Organisation for Migration (IOM), där beslut om insats behöver fattas av Sida/Progsam innan årets slut. Ett stärkt fokus på kunskap om de olika hiv epidemierna på landnivå, hiv-förebyggande och hiv/srhr-integration i regionen kommer att bidra specifikt till det första arbetsområdet. Stöd till FN-organisationer fokuserar på policy utveckling och stöd till regeringsledda program på nationell nivå, medan stöd till civilsamhällesorganisationer hanterar samma frågor utifrån gräsrotsnivån. Stöd för sexualundervisning genom UNESCO och Rädda Barnen bidrar till arbetsområde 2 med fokus på information och kunskap kring hiv och SRHR i och utanför skolan. Ovan nämnda angreppsätt, top down och bottom up är effektivt för att införa sexualundervisning och tillämpas i flera länder i regionen. För att bidra till förebyggande av hiv-överföring från mor-till-barn ges stöd för genomförande av den s.k. Globala planen för eliminering av hiv-infektioner bland barn 4. Dessutom riktas insatser till särskilt riskutsatta grupper 5 såsom migranter, fängelseinterner, sexarbetare och ungdomar, vilka löper högre risk för infektion och därför bedöms vara viktiga målgrupper i det hiv-förebyggande arbetet för att uppnå det övergripande målet för delmålområde 1. För delmålområde 2 bedömer UM att det kommer att vara möjligt att uppnå uppsatta resultat inom främst fyra av de fem underliggande arbetsområdena: 1. Nya ekonomiska möjligheter för kvinnor och flickor; 2. Sociala stödprogram; 3. Hiv-infektion, alkoholmissbruk och könsrelaterat våld; och 5. Lokala finansieringslösningar för arbetet mot hiv och aids. För att nå resultat inom arbetsområde 4. Kvinnors och flickors deltagande i beslutsprocesser bereds stöd för närvarande för att utveckla kapacitet hos kvinnliga parlamentariker för att bidra effektivare till policyutveckling som beaktar jämställdhet, SRHR och hiv/aids på längre sikt. Insatser som verkar för sociala skyddsmekanismer för äldre vårdgivare och utsatta barn och ungdomar fortgår, vilka bidragit till att lyfta detta område inom utvecklingsagendan i regionen. Vidare har stöd utökats så att fler kvinnor får tillgång till krediter och kunskap om företagande. Inom delmålområde 2 är stödet till REC:s en viktig del, där stöd ges för genomförande av strategiska hiv/aids planer i östra och södra Afrika 6. Arbetet kring lokala finansieringslösningar är ett exempel där stöd till olika partners (inom civil samhälle, REC:s, forskningsinstitutioner och FN-organisationer) som genom samarbete genererar ett tydligt mervärde, dvs. SADC samarbetar med Clinton Health Access Initiative (CHAI), UNAIDS och Health Economics and HIV/AIDS Research Division (HEARD) för att genomföra ett ministermöte kring hållbar hälsofinansiering där finans- och hälsoministrar från SADC regionen kommer att delta. Delmålområde 3, med fyra underliggande arbetsområden: 1. Synliggöra diskriminering, stigmatisering, övergrepp; 2. Avkriminalisering av samkönat sexuellt umgänge; 3. SRHR för att förbättra för hbt-personer; samt 4. Underlätta för hbt-organisationer att organisera sig, är 4 Global plan towards the elimination of new HIV infections among children by 2015 and keeping their mothers alive, , UNAIDS. 5 Riskutsatta grupper, inkl. män som har sex med män (MSM), injicerande missbrukare, och sexarbetare. 6 East African Community (EAC) och Southern African Development Community (SADC). Sida 3 (17)

4 det område som förknippas med högst risk. UM:s stöd kring hbt-frågor sker både genom regionala MR-organisationer och genom en reguljär hbt-organisation. Beredning av fortsatt stöd planeras för fortsatt arbete med information, kommunikation och media kring hiv, SRHR och hbt-rättigheter. Dessutom planeras fortsatt stöd till två MR-organisationer med fokus på mänskliga rättigheter för hbt-personer och riskutsatta grupper. Genomförandet av det regionala hbt-programmet genom International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) är försenat ca 1 år och resultat från detta centrala program är därför mycket osäkra. Nästa år planeras att identifiera och proaktivt inleda samarbete med ytterligare en regional hbt-organisation för att öka chanserna att leverera resultat som bidrar till målområde 3. Detta utgör en risk då det finns få egentliga hbt-organisationer i regionen. Ett mycket hårt samhälleligt och politiskt klimat kring hbt-rättigheter i flertalet länder i regionen, medför att få informella nätverk kan ombildas till etablerade organisationer. Situationen för hbt-personer och aktivister i t.ex. Zambia har försämrats under det senaste året. Även om lokala hbtorganisationer uttrycker önskemål om internationella partners engagemang vill man att detta sker genom diskret diplomati för att inte förvärra situationen ytterligare. Dessa frågor kräver ett långsiktigt engagemang och konkreta resultat kan komma att vara svåra att påvisa under strategiperioden. Ett ökande hinder är att finansierings möjligheter för civilsamhällesorganisationer, som arbetar med hiv/aids både på regional och på bilateral nivå, fortsätter att minska. Detta kan komma att påverka uppfyllelse av alla strategimålen, då organisationer som ingått partnerskap med Sidas partnerorganisationer kan drabbas. Redovisning av resultat Delmålomr. 1: Minskat antal nya hiv-infektioner Delmål: Minskat antal nya hiv-infektioner Viktigaste resultaten som Sverige bidragit till För att uppnå resultat inom detta delmålområde stödjer UM olika insatser för att öka kunskap och strategisk information om hur hiv sprids i regionen, för att bygga kapacitet hos gräsrotsorganisationer så de ska nå ut med hiv-service, bl.a. till speciellt risk utsatta grupper och för att se till att kondomtillgången ökar i regionen. Nedan presenteras specifika resultat som samarbetspartners rapporterat under året. För att bidra till minskningen av antalet nya hiv-infektioner arbetar UM bl.a. med stöd till insatser som bidrar till ökad kunskap och strategisk information om hur hiv sprids i östra och södra Afrika. UNAIDS 7 regionala team har tillhandahållit tekniskt och finansiellt stöd till fem 8 länder för slutförande av s.k. KYE/KYR 9 -studier. Liknande studier har också inletts i Malawi och på Mauritius i. UNAIDS har även jämfört flera tidigare KYE/KYR-studier och 7 Insats: United Nations Programme on HIV/AIDS Regional Support Team for Eastern and Southern Africa (UNAIDS RST ESA) Regional Prevention Programme II, PLUS id: , DAA: 20.4 MSEK, Avtalsperiod: , Utbet. tot: 20.4 MSEK, Utbet. 2013: 0 MSEK 8 Namibia, Etiopien, Tanzania, Seychellerna och Angola. 9 Know Your Epidemic/Know Your Responses = Känn din epidemi/känn ditt svar Sida 4 (17)

5 resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Sexually Transmitted Infections 10. Jämförelserna visar bl.a. på olikheterna i epidemierna mellan olika länder, vilket understryker vikten av landspecifika analyser ii. För att följa upp FN:s politiska deklaration om hiv och aids från 2011 har UNAIDS tillhandahållit stöd till alla 21 länder i östra och södra Afrika genom insamling och analys av data samt genom rapportering. Detta har bidragit till att belysa framgångar i regionen vilket i sin tur bidragit till utvecklingen av det globala hiv-arbetet. Ett konkret exempel på detta är de uppskattningar av antalet nya hiv-infektioner hos barn, som publicerats i The Global Plan Progress Report i juni 2013 och som visar på en 38 procentig minskning i antalet nya infektioner Av dessa 20 länder ligger 14 i ESA-regionen iii. Tillgången till data och strategisk information om riskutsatta grupper i regionen är fortsatt begränsad. Studier för att uppskatta hiv-prevalensen hos riskutsatta grupper har dock ökat. Under en regional workshop genomförd av UNAIDS i december 2012, rapporterade flera länder, bl.a. Etiopien, Kenya, Malawi, Moçambique, Namibia och Sydafrika, om sådana pågående studier iv. Kapacitetsuppbyggnad och stöd till gräsrotsorganisationer som arbetar med att nå ut med hiv-service till riskutsatta grupper är en annan viktig del i UM:s arbete för att bidra med resultat till detta delmålområde. SAT 12 har under perioden ingått nya samarbetsavtal med totalt 64 organisationer, varav tre regionala v, för att genomföra verksamhet i lokalsamhällen inom fyra fokusområden hiv-förebyggande för ungdomar, kvinnors hälsa, SRHR/hivintegrering, samt dialog för hälsa vi. De nya samarbetsavtalen baseras på en ny striktare och mer resultatfokuserad uppföljningsstruktur samt större fokus på intern styrning och kontroll vii. SAT:s fokus på ungdomar har stärkts och unga kvinnor och män har involverats i utformandet av SRHR-service för ungdomar. Genom användning av sociala medier och mobiltelefonteknik har ca ungdomar nåtts av olika insatser med syfte att öka kunskap och ändra beteende viii. IHAA 13 har med stöd från UM påbörjat implementeringen av åtta pilotprojekt. Av dessa fokuserar fyra på ökad tillgång till förebyggande av hiv-överföring från förälder-till-barn på gräsrotsnivå och fyra arbetar för ökad tillgång till hivförebyggande för sexarbetare och MSM ix. Betydelsefulla resultat som har uppnåtts inkluderar tillhandahållande av kondomer, glidmedel och informations- och utbildningsmaterial till 320 sexarbetare under en traditionell ceremoni i Zambia x, liksom BONELA:s 14 påverkansarbete, vilket resulterade i 10 Gouws E, Cuchi P. Focusing the HIV response through estimating the major modes of HIV transmission: a multi-country analysis. Sex.Transm.Infect, 2012: 88: i76-i85 11 UNAIDS 2013 Progress Report on the Global Plan towards the elimination of new HIV infections among children by 2015 and keeping their mothers alive. 12 Insats: Southern African AIDS Trust, PLUS id: , DAA: 95 MSEK, Avtalsperiod: , Utbet. tot: 94.9 MSEK, Utbet. 2013: 0 MSEK 13 Insats: International HIV/AIDS Alliance, IHAA Africa Regional Program 3, PLUS id: , DAA: 20 MSEK, Avtalsperiod: , Utbet. tot: 20 MSEK, Utbet. 2013: 10 MSEK 14 Botswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS Sida 5 (17)

6 att glidmedel inkluderas i paketet för hiv-förebyggande riktat till MSM och sexarbetare i Botswana xi. Under perioden har även 22 aktiviteter genomförts som bidrar med tekniskt stöd till 152 anställda inom IHAA:s medlemsorganisationer samt gräsrotsorganisationer, av dessa personer kom ca 7 % från IHAA:s medlemsorganisationer och land kontor, medan 77 % kom från andra civilsamhällesorganisationer och gräsrotsorganisationer i regionen xii. Genom integration och samverkan på regional och nationell nivå bidrar SADC 15, IOM och UNODC till att särskilt riskutsatta grupper nås med hälsoinformation och service. IOM 16 och deras samarbetspartners har tillhandahållit tekniskt stöd till SADC, samt möjliggjort landkonsultationer för att inhämta synpunkter på utmaningar och rekommendationer angående Tuberkulos (TB) i gruvsektorn. Detta resulterade i en SADC-deklaration om TB i gruvsektorn som undertecknades av SADC:s statsöverhuvuden i augusti IOM har även påbörjat arbetet med att stödja utarbetandet av deklarationens nationella handlingsplaner xiii. Genom tekniskt stöd från UNODC 17 utvecklade SADC minimistandards för tillhandahållande av hivförebyggande service och behandling av hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar i fängelser som godkändes av SADC:s hälsoministrar i november 2012 xiv. Den privata sektorn är en viktig aktör att samarbeta med för ett effektivt hivförebyggande arbete. Population Services International (PSI) 18 har med stöd från UM omvandlats från en icke-vinstdrivande organisation till ett regionalt kommersiellt företag för social marknadsföring av SRHR-produkter. Tillsammans med andra givare har UM:s stöd bidragit till att PSI genom att arbeta kommersiellt i samarbete med den privata sektorn sålt mer än 73,4 miljoner och distribuerat mer än 59,4 miljoner manliga kondomer och över 1,2 miljoner kvinnliga kondomer i fyra programländer. Detta har resulterat i att social marknadsföring av kondomer har bidragit till att förhindra förlusten av mer än 1 miljon DALY:s 19 i Botswana, Lesotho, Sydafrika och Swaziland xv. Delmålomr. 2: Förbättrade levnadsvillkor för kvinnor och flickor som drabbas av hiv och aids Delmål: Förbättrade levnadsvillkor för kvinnor och flickor som drabbas av hiv och aids Viktigaste För att uppnå resultat inom detta delmålområde stödjer UM insatser för att bl.a. resultaten öka kvinnors egenmakt och på så sätt minska deras utsatthet och därmed antalet som Sverige nya hiv-infektioner, insatser för att mildra effekterna av hiv-epidemin bland 15 Insats: SADC HIV and AIDS Business Plan , PLUS id: , DAA: 34 MSEK, Avtalsperiod: , Utbet. tot: MSEK, Utbet. 2013: 4.25 MSEK 16 Insats: IOM, Partnership for health and mobility in east and southern Africa (PHAMESA), PLUS id: , DAA: MSEK, Avtalsperiod: , Utbet. tot: MSEK, Utbet. 2013: MSEK 17 Insats: UNODC, Hiv preventions in prisons, PLUS id: , DAA: 45.5 MSEK, Avtalsperiod: , Utbet. tot: 35 MSEK, Utbet. 2013: 0 MSEK 18 Insats: PSI: Expanding and improving social marketing in Southern Africa, Phase III , PLUS id: , DAA: 65 MSEK, Avtalsperiod: , Utbet. tot: 35 MSEK, Utbet. 2013: 0 MSEK 19 Disability Adjusted Life Years Sida 6 (17)

7 bidragit till kvinnor och barn, samt för att förbättra finansieringssituationen inom hälsosektorn och på så sätt öka tillhandahållandet av hälso- och hiv-service i regionen. Nedan presenteras specifika resultat som samarbetspartners rapporterat under året. Fler kvinnor än män hiv-infekteras årligen i Afrika söder om Sahara. Ett hivförebyggande arbete har därför relevans för kvinnor och flickors förbättrade levnadsvillkor. Det hiv-förebyggande arbetet kan ske både inom näringslivets formella- och informella sektor. Inom den formella sektorn har NIR/IF Metall 20 under 2012 introducerat hälsoförebyggande arbetsplatsprogram till 209 arbetsplatser inom 106 företag där sammanlagt personer nåtts. Totalt utbildades anställda inom hiv och 506 utbildades till Peer Educators under året xvi. För att nå den informella sektorn där många kvinnor arbetar bygger ILO 21 kapacitet inom t.ex. ekonomiska föreningar och kooperativ. Hivförebyggande genom ekonomisk egenmakt som metod har under året integrerats i 19 olika ramverk och policies i sex programländer xvii. Under 2012 har 65 arbetsplatsprogram initierats inom företagargrupper, kooperativ etc. för att nå deras medlemmar. Totalt har personer, främst kvinnor, fått utbildning i företagande och entreprenörskap vilket resulterat i att personer har startat företag. Utöver detta har personer fått hjälp att starta gruppbaserade företag/kooperativ xviii. För att mildra effekterna av hiv-epidemin, särskilt för kvinnor och barn, stöder UM flera insatser riktade till dessa grupper. Organisationen REPSSI 22 har genom sina samarbetspartners nått ut med psykosocialt stöd till barn ( flickor; pojkar) i 13 länder under 2012 xix. Organisationen HelpAge 23 fokuserar på att ge stöd till äldre vårdnadshavare. Programmet har bidragit till förbättrad tillgång till grundläggande service inriktad på hiv och social trygghet, såsom tjänster för pengaöverföring, bidrag för att bygga upp småskalig verksamhet, utbildningsstöd till föräldralösa och utsatta barn och ungdomar, samt tjänster för hiv-information och -behandling. Insatsen nådde under perioden ut till människor ( kvinnor; män) xx. En stor kvantitativ studie av epidemins påverkan på barns psykiska, emotionella, sociala, sexuella och utbildningsmässiga välbefinnande har genomförts av HEARD 24. Studien har också identifierat risker och förebyggande faktorer som kan tas om hand inom policies och program för att 20 Insats: NIR: Swedish Workplace HIV/AIDS Programme (SWHAP), PLUS id: , DAA: 40.6 MSEK, Avtalsperiod: , Utbet. tot: 40.6 MSEK, Utbet. 2013: 0 MSEK 21 Insats: ILO, Economic empowerment in transport corridors, PLUS id: , DAA: 48 MSEK, Avtalsperiod: , Utbet. tot: 35 MSEK, Utbet. 2013: 0 MSEK 22 Insats: REPSSI Psychosocial Support to children, PLUS id: , DAA: 49 MSEK, Avtalsperiod: , Utbet. tot: 49 MSEK, Utbet. 2013: 16 MSEK 23 Insats: HelpAge, PLUS id: , DAA: 49 MSEK, Avtalsperiod: , Utbet. tot: 44.6 MSEK, Utbet. 2013: 12 MSEK 24 Insats: Health Economics and HIV and AIDS Research Division, HEARD, PLUS id: , DAA: 38.5 MSEK, Avtalsperiod: , Utbet. tot: MSEK, Utbet. 2013: 0 MSEK Sida 7 (17)

8 förbättra barns situation xxi. Preliminära resultat visar ett samband mellan risk för hiv och sämre mental hälsa hos vårdnadshavare till föräldralösa barn, samt sämre föräldraöversyn och ökat riskbeteende hos åriga barn. Data visar också att socialt stöd bidrar till förbättrad mental hälsa xxii hos vårdnadshavare. Forskningsresultaten har redan påverkat olika policies och program i flera länder och organisationer, bl.a. Sydafrika, Lesotho, SADC och WHO xxiii. En dokumentärfilm Manguzi: Raising Children in Rural South Africa har producerats och den premiärvisades på den Internationella AIDS konferensen i Washington 2012 xxiv. Flertalet länder i regionen delar liknande utmaningar i arbetet med att finansiera sin hälso- och sjukvård vilket slår hårdast mot kvinnor och flickors tillgång till hälsovård. Mot bakgrund av detta stödjer UM CHAI 25 i deras arbete att hjälpa sex länder 26 i regionen med att utveckla hälsofinansieringsstrategier, samt med att stärka kapacitet inom hälsofinansieringsområdet. Arbetet har gjort goda framsteg i fyra länder, medan processen går trögare i två. Bortsett från strategierna är exempel på resultat bättre styrning av resursallokering, standardisering av upphandling i Gautengprovinsen i Sydafrika i Swaziland och i Malawi, bättre underlag för public-private partnerships i Swaziland, och stöd till införande av hälso- och sjukvårdsförsäkring i ett flertal länder. Dessutom har programmet bidragit till kapacitetsutveckling i samtliga länder, men även regionalt genom medverkan i regionala initiativ xxv. Bland annat stöds SADC:s hiv/aids enhet i planeringen av ett SADC ministermöte om framtidens finansieringsfrågor xxvi. Med UNAIDS stöd hölls en tankesmedja om hållbar finansiering för hälsa och hiv i april 2013, där frågor som resursbehov, resurskartläggning, förbättrad nationell finansiering, effektivisering och avkastning på investeringar behandlades. Arbetet med att sammanställa ett regionalt dokument byggt på slutsatserna från tankesmedjan pågår xxvii. Delmålomr. 3: Ökad respekt för och åtnjutande av hbt-personers mänskliga rättigheter Delmål: Ökad respekt för och åtnjutande av hbt-personers mänskliga rättigheter Viktigaste resultaten som Sverige bidragit till För att uppnå resultat inom detta delmålområde stödjer UM olika insatser för att öka kunskap kring SRHR och hbt-rättigheter, dokumentera brott mot mänskliga rättigheter och för att bygga kapacitet hos hbt-organisationer i regionen. Nedan presenteras specifika resultat som samarbetspartners rapporterat under året. SRHR för hbt-personer är en känslig fråga i regionen på grund av kriminalisering och utbredd homofobi. Medvetandegörande och kunskapsuppbyggande aktiviteter kopplade till hbt-rättigheter och SRHR är därför 25 Insats: Clinton Health Access Initiative, CHAI, PLUS id: , DAA: 23 MSEK, Avtalsperiod: , Utbet. tot: 23 MSEK, Utbet. 2013: 7 MSEK 26 Rwanda, Sydafrika, Swaziland, Zambia, Malawi och Etiopien Sida 8 (17)

9 viktiga beståndsdelar både ur ett folkhälso- och MR-perspektiv. Southern Africa HIV/AIDS Information Dissemination Service (SAfAIDS) 27 har under perioden genomfört utbildande och attitydförändrande övningar med 52 parlamentsledamöter, 102 religiösa ledare, 124 traditionella ledare och 8 medieexperter xxviii. Medieexperterna deltog även i utvecklandet av ett utbildningspaket för journalister för att dämpa hatpropagandan mot sexuella minoriteter. Interaktiva radioprogram som behandlar nyckelfrågor för marginaliserade grupper inom SRHR sänds på fyra radiostationer i Malawi och i Angola. Ytterligare två radioprogram kommer att börja sändas i Moçambique xxix. IGLHRC 28 har under perioden utbildat hbt-aktivister i påverkansarbete och dokumentering av brott mot mänskliga rättigheter. I samarbete med andra organisationer producerade IGLHRC en skuggrapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter xxx. IGLHRC tillhandahöll även utbildning i processen för att sammanställa Zimbabwes skuggrapport till CEDAW (konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor) xxxi. SAT har samarbetat med UNDP 29, Health Policy Project (Futures Group) och African Men for Sexual Health and Rights (AMSHER) för att stödja kapacitetsuppbyggnad av hbt- och MSM-organisationer i åtta afrikanska länder. Syftet är att organisationerna ska kunna arbeta med nationella nyckelaktörer för att genomföra rekommendationerna från Global Commission on HIV and the Law. De kommer också att sträva efter att samordna påverkansarbetet på regional nivå genom kunskapsuppbyggnad och informationsutbyte. För SAT är detta ett strategiskt forum för att ytterligare driva SRHR och hiv- integrationsagendan på gräsrotsnivå genom stärkande av relevanta strukturer på lokal nivå. Framgångarna och lärdomarna från detta partnerskap ska användas för att förbättra SAT:s policy och program på nationell och regional nivå xxxii. SAT har under perioden även genomfört en djupgående granskning av AMSHER:s kapacitet med avsikten att göra AMSHER till en av sina etablerade samarbetsorganisationer under 2013 xxxiii. 27 Insats: SAfAIDS Information/Dissemination, PLUS id: , DAA: 42 MSEK, Avtalsperiod: , Utbet. tot: 42 MSEK, Utbet. 2013: 10 MSEK 28 Insats: International Gay and Lesbian Human Rights Commission, IGLHRC Hbt-strategi för Afrika, PLUS id: , DAA: 18,5 MSEK, Avtalsperiod: , Utbet. tot: 9 MSEK, Utbet. 2013: 6 MSEK 29 Insats: UNDP, HIV and the Law, PLUS id: , DAA: 21 MSEK, Avtalsperiod: , Utbet. tot: 7 MSEK, Utbet. 2013: 0 MSEK Sida 9 (17)

10 Slutnoter i United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) Annual Implementation Progress Report June 2012 May Sid 7, paragraf 3. The UNAIDS RST has supported the completion of KYE/R studies by proving funding, training, data validation, analytical support and critical review of KYE/R documents in five countries Namibia (the city of Windhoek), Ethiopia (Gambella province), Angola, the Seychelles and Tanzania. Similar studies were started in Malawi and Mauritius. ii United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) Annual Implementation Progress Report June 2012 May Sid 7, paragraf 4. The results of a multinational analysis (including six countries from the ESA region) of KYE/R studies conducted between 2008 and 2012 were published in a scientific journal in December ii Comparison of several KYE studies in the region shows that there is heterogeneity in the epidemics among the countries, underlining the importance of country-specific analysis. iii United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) Annual Implementation Progress Report June 2012 May Sid 8, paragraf 5. All 21 countries in the region have also been supported by the UNAIDS RST and submitted strategic information on Global AIDS response progress reporting (GARPR). Data collected by this means will inform the current progress in the HIV response of countries in ESA. Estimates of new child infections and PMTCT coverage for the 20 Global Plan priority countries 14 are in ESA were published in the Global Plan report in June iv United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) Annual Implementation Progress Report June 2012 May Sid 8, paragraf 3. Data and strategic information on key populations in ESA remain limited but there has been an increase in studies to assess HIV prevalence among key populations. During a regional workshop conducted by UNAIDS in December 2012, several countries, including Ethiopia, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia and South Africa, reported on on-going studies. v Southern African AIDS Trust (SAT) Annual Report to JFA International Cooperation Partners /2013. Sid 5, paragraf 1. For the most part this was successfully achieved with 61 country based partners, and 3 regional partners recruited. vi Sida 10 (17)

11 Southern African AIDS Trust (SAT) Annual Report to JFA International Cooperation Partners /2013, Sid 47, paragraf 6. See graph 6: Strategic Focus Areas for individual offices in 2012/13. vii Southern African AIDS Trust (SAT) Annual Report to JFA International Cooperation Partners /2013. Sid 15, paragraf 1. Recent lessons learned within SAT regarding partner risk management, and SAT s commitment to results focusing in communities has led to substantial changes on partner contracting. SAT has also developed a new partnership agreement during the reporting period which is more results focused and draws from the outputs of the mapping and results determination processes and reports. Southern African AIDS Trust (SAT) Annual Report to JFA International Cooperation Partners /2013. Sid 15, paragraf 3. All partner contracts start dates have been aligned in a move to make contract management, monitoring, reporting, disbursements and auditing easier to plan and implement. It will also make budgeting and regional reporting more accurate. viii Southern African AIDS Trust (SAT) Annual Report to JFA International Cooperation Partners /2013. Sid 18, paragraf 3. a total of 6960 youths were reached with various SBCC interventions. For instance, in Zimbabwe 2000 youths were reached by SAYWHAT through Short Text Messages on behaviour al change using the mobile telephone technology. In Zambia, a total of 1,639 youths were reached by Katete NZP+, Pride, TALC, Africa Directions, Alms and CTYA through drama outreach activities in their respective communities; peer education outreaches in schools and one on one interaction with young people. Similarly, in Malawi 2,347 youths were reached through radio programmes, outreach campaigns and peer education while in Tanzania 974 youths were reached with SBCC information products. Southern African AIDS Trust (SAT) Annual Report to JFA International Cooperation Partners /2013. Sid 18, paragraf 4. A total of 213 young women and men aged were actively involved in the design or delivery of youth friendly services. ix International HIV/AIDS Alliance (IHAA) Annual Narrative Report (July June 2013). Sid 7, paragraf 4-5. Eight model projects on the two intervention areas are underway. The following LOs are currently implementing four model projects for community-based efforts on PPTCT: Alliance Nationale contre le Sida en Côte d Ivoire (ANS-CI), The AIDS Consortium (AC), South Africa, Alliance Burundaise contre le SIDA (ABS), Burundi, New Initiative for the Enhancement of Life and Health (NELAH), Nigeria. Another four LOs Sida 11 (17)

12 are implementing projects on community action for increasing prevention access for sex workers and MSM, namely: Alliance Nationale contre le SIDA (ANCS), Senega, Alliance Zambia, Botswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS (BONELA), Positive Vibes, Namibia. x International HIV/AIDS Alliance (IHAA) Annual Narrative Report (July June 2013). Sid 14, paragraf 2. The two implementing partners reached out to 320 sex workers in make shift night clubs (at night) and during the daytime. Male and female condoms, lubricants and IEC material were distributed and awareness and sensitisation talks held with not only sex workers but with other attendees of the ceremony. xi International HIV/AIDS Alliance (IHAA) Annual Narrative Report (July June 2013). Sid 13, paragraf 5. A major success of the project, and a significant contribution to the national HIV response, has been to introduce lubricants into the prevention packages for MSM and sex workers. xii correspondence (from the 18 th Sep 2013) with Marta Roxberg, Business Development Advisor at International HIV/AIDS Alliance (IHAA). According to estimates, 22 technical support activities were held during the first phase of the ARP3 in which 152 members of staff from Linking Organisation and CBO received technical support. Approximately 7% of the recipients of technical support were Alliance Linking Organisations and Country Offices and 77% civil society organisations and community based organisations in the region. xiii Southern African Development Community (SADC) HIV and AIDS Annual Report April March Sid 19, paragraf 2. The problem of TB and HIV/TB co-infections has been noted in the SADC Region. However, to date, there has been limited systematic effort to address this problem at the regional level. In order to effectively address this problem, The Declaration on TB in the Mining Sector was developed and signed by the SADC Heads of State and Government at their last Summit in Maputo, Mozambique in August, This work was done in collaboration with the Stop TB Partnership Forum, World Bank and International Organisation on Migration (IOM). The Code of Conduct for operationalising the Declaration is currently being developed. International Organization for Migration (IOM) Interim Report to Sida and NORAD Partnership on Health and Mobility in East and Southern Africa (PHAMESA), 2012 Annual Report. Sid 4, paragraf 7. IOM facilitated and supported country consultations in Lesotho, Mozambique and Swaziland to obtain views on challenges and recommendations on addressing TB in the mining sector. Challenges identified and recommended actions put forward at these consultations were later incorporated into the SADC Declaration that was signed by Heads of State in August Sida 12 (17)

13 xiv Southern African Development Community (SADC) HIV and AIDS Annual Report April March Sid 18, paragraf 6. In order to ensure access to Sexually Transmitted Infections (STIs) and HIV and AIDS services in SADC prisons, the Regional Minimum Standards for Communicable Diseases in prisons were finalised during the period under review. This work was done by the SADC Secretariat in collaboration with UNODC. The Minimum Standards were presented to the joint Ministerial Meeting of Ministers of Health and Ministers responsible for HIV and AIDS and approval in November, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Annual Report HIV/AIDS Prevention, Care, Treatment and Support in Prison Setting in Southern Africa. Sid 15, paragraf 4. The aim of this initiative was to establish minimum requirements for prisons to be able to effectively prevent, treat and control HIV and AIDS, TB, Hepatitis B and C and STIs in prisons. The Regional Minimum Standards also serve as a harmonisation framework for HIV and AIDS, TB, Hepatitis B and C and STIs responses across all SADC prisons. These Regional Minimum Standards were endorsed by the SADC Health and Justice Ministerial committees in November xv Population Services International (PSI) Expanding and Improving Social Marketing in Southern Africa, 2012 Annual Report. Sid 5, paragraf 8-9. With donor support, PSI sold more than 73.4 million and distributed more than 59.4 million male condoms throughout Botswana, Lesotho, South Africa and Swaziland. Lesotho, Swaziland and South Africa distributed over 1.2 million free female condoms in collaboration with the public sector in Female condoms were branded specifically to target key populations in each country. Private sales and distribution partnerships facilitated the efficiency and reach of all regional condom social marketing (CSM) activities, including new partnerships in Botswana and Swaziland. In 2012, donor-supported CSM and distribution activities have averted more than 1 million Disability Adjusted Life Years (DALYs) in Tier 1 countries (Botswana, Lesotho, South Africa and Swaziland). xvi Näringslivets Internationella Råd (NIR), Swedish Workplace HIV/AIDS Programme (SWHAP) 2012 Progress Report. Sid 4, paragraf 3. In 2012, SWHAP reached around 209 workplaces in 106 companies Näringslivets Internationella Råd (NIR), Swedish Workplace HIV/AIDS Programme (SWHAP) 2012 Progress Report. Sid 5, paragraf 2. Approximately 23,173 employees were reached and of those 8,600 employees were educated on HIV and AIDS, while 506 Peer Educators and 136 Spouse Peer Educators were trained. xvii Sida 13 (17)

14 International Labour Organization (ILO) Executive Summary:Progress Report for the Period March 2012-February Sid 1, paragraf 6. The success of these policy dialogues resulted in Economic Empowerment as an HIV risk reduction strategy being included in 19 national frameworks, across the six countries, xviii International Labour Organization (ILO) ExecutiveSummary:Progress Report for the Period March 2012-February Sid 2, paragraf 4. As a result of the project, 3896 beneficiaries (2491 female and 1465 male beneficiaries) have accessed business skills programmes and 2593 have started a business. In addition, 2603 female beneficiaries and 746 male beneficiaries have been supported to form group based enterprises and cooperatives. International Labour Organization (ILO) Executive Summary:Progress Report for the Period March 2012-February Sid 2, paragraf 7. In the period under review and through the support of the project, 65 HIV workplace programmes were initiated by informal economy associations, cooperatives and business group for their members and the community, this number exceeds the program target of 36. xix Regional Psychosocial Support Initiative (REPSSI) Internal Annual Report (Jan-Dec 2012). Sid 55, tabell 6. See Table 6 in attached report. xx HelpAge Year 2 Annual Progress Report (April 2012-March 2013). Sida 1, paragraf 5. In the reporting period, 156,406 (female 79, 937 male 76, 469) vulnerable populations accessed basic services in HIV and AIDS and social protection through direct project support and linkages to government services. xxi Health Economics and HIV and AIDS Research Division (HEARD) Annual Report Jan-Dec Sid 15, paragraf 3. The Young Carers (YC) SA study is the world s first large-scale quantitative study of the impacts of familial HIV and AIDS on children (partners, Oxford University, UK, Brown University, USA). The study has two important aims: 1) to examine the impact of living in an AIDS-affected family on children s physical, emotional, social, sexual and educational wellbeing, and 2) to identify risk and protective factors which can be directly targeted by government policy and programming in order to improve child outcomes. The project collected data on 2477 paired child-caregiver interviews in respective urban and rural sites. xxii Health Economics and HIV and AIDS Research Division (HEARD) Annual Report Jan-Dec Sid 15, paragraf 6. Sida 14 (17)

15 Initial findings include a relationship between HIV and worse mental health for caregivers of orphaned children, a relationship between worse parental supervision and greater risk behaviour among children (10 17), caregiver HIV-related activity limitation associated with worse child outcomes (e.g. hunger, school attendance, work in the home) and evidence of social support as a protective factor for caregiver mental health. xxiii Health Economics and HIV and AIDS Research Division (HEARD) Annual Report Jan-Dec Sid 16, paragraf 2. This research had already made significant policy impact. Several key national and international policies have directly utilised the Young Carers research findings, including the SADC Minimum Package of Services for Vulnerable Children, the South African National Action Plan for Children Infected and Affected by HIV/AIDS, the Lesotho government programme of care for OVC, and the World Health Organization Ethical Guidance notes for working with adolescents. One of the two participant-led movies will be used as part of a Save The Children guide for NGOs in programming for work with vulnerable children. The project website (www.youngcarers.org.za) has also had good press coverage with over 15 newspaper and internet media articles published to date. xxiv Health Economics and HIV and AIDS Research Division (HEARD) Annual Report Jan-Dec Sid 15, paragraf 5. The multimedia documentary film Manguzi: Raising Children in Rural South Africa, produced by HEARD, in collaboration with the Young Carers research team, a local NGO working in Manguzi and a Canadian filmmaker, was finalised and premiered at the XIX International AIDS Conference in Washington DC in July, and screened in November in Durban at a HEARD/CAPRISA/Africa Centre/UKZN Press event... The documentaries have generated interest from various development organisations and private companies (some of which will be using it for their own events). xxv Clinton Health Access Initiative (CHAI) Towards Sustainable HIV/AIDS and Health Sector Financing: Quarterly report April June Sid 4, paragraf 5. UNAIDS regional meeting on investment approach and investment cases for HIV in June Clinton Health Access Initiative (CHAI) Towards Sustainable HIV/AIDS and Health Sector Financing: Quarterly report April June Sid 8, paragraf 1. RM data helped the MOH secure much needed funds from Ministry of Finance (MOF) to fill the gap left by DFID s funding shift and informed allocations across the MOH budget for the next fiscal year starting in July Many District Health Officers (DHOs) also used the RM data in drafting their own local budgets and coordinating partners activities. Clinton Health Access Initiative (CHAI) Towards Sustainable HIV/AIDS and Health Sector Financing: Quarterly report April June Sid 13, paragraf 3. Sida 15 (17)

16 Interventions included CHAI-supported contract negotiation for off-tender purchases, which cut unit costs for the province that will likely result in a minimum savings of $720,000. Clinton Health Access Initiative (CHAI) Towards Sustainable HIV/AIDS and Health Sector Financing: Quarterly report April June Sid 16, paragraf 4. Engage in PPP discussions with private health facilities in country to identify which patients can be referred locally instead of internationally, thereby reducing the unit cost of referral patients while increasing the number referred. xxvi Clinton Health Access Initiative (CHAI) Towards Sustainable HIV/AIDS and Health Sector Financing: Quarterly report April June Sid 4, Paragraf 4. Southern African Development Community (SADC) Secretariat meeting in April in Johannesburg to discuss planning for a November 2013 SADC member state meeting on health financing. xxvii United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) Annual Implementation Progress Report June 2012 May Sid 18, paragraf 2. As a follow up to the decision by the SADC Ministers of Health in 2012 to convene an inter-ministerial meeting (involving Ministries of Finance, Planning and Development, the Revenue Authorities, and Health) on sustainable financing for health, UNAIDS supported SADC in convening a think tank on sustainable financing for health and HIV in April 2013 in order to prepare a regional synthesis paper in which resource needs, resource tracking, improving domestic financing, efficiency gains and return on investments were addressed for the inter-ministerial meeting to be held in November [ ] The preparation of the synthesis paper to address AIDS financing challenges in SADC is in hand. xxviii Southern Africa HIV/AIDS Information Dissemination Service (SAfAIDS) Media Advocacy Movement for the protection of LGBTI Rights in Africa -Progress Report February to July Sid 6, paragraf 4. Table below shows breakdown of number of leaders reached per country. Noteworthy, 90 leaders are expected to be trained in each country. Southern Africa HIV/AIDS Information Dissemination Service (SAfAIDS) Media Advocacy Movement for the protection of LGBTI Rights in Africa -Progress Report February to July Sid 12, paragraf 6. The workshop was able to sensitise eight media experts, 3 from Malawi, 2 from Zambia, 2 from Mozambique and 1 from Angola. xxix Sida 16 (17)

17 Southern Africa HIV/AIDS Information Dissemination Service (SAfAIDS) Media Advocacy Movement for the protection of LGBTI Rights in Africa -Progress Report February to July Sid 15, paragraf 4-5. Panos has signed contracts with six radio stations in the region; Joy FM and Zodiak Broadcasting station in Malawi, Xai Xai and Sofala in Mozambique and National Radio and Huambo in Angola to carry out the radio programmes on SRHR issues with panels of resource people that lead talks on key SRHR issues for marginalised groups. The project has successfully started running the interactive radio programmes in Malawi and Angola. xxx International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) Annual Results Progress Report for January December Sid 18, paragraf 3. In October of 2012, IGLHRC partnered with 7 other organizations to produce a shadow report submission for the UN Human Rights Council s Universal Periodic Review (UPR) of Cameroon xxxi International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) Annual Results Progress Report for January December Sida 14, paragraf 7. During the 2012 SIDA grant period, IGLHRC trained 8 LGBT African human rights defenders and allies in documentation techniques and strategies. As explained in Indicator 18 below (Shadow Reporting), IGLHRC partnered with two GALZ members (Fadzai Muparutsa and Patience Mandishona) to enhance their reportwriting skills for the production of a Zimbabwe CEDAW shadow report xxxii Southern African AIDS Trust (SAT) Annual Report to JFA International Cooperation Partners /2013. Sida 27-28, paragraf 7. SAT has partnered with UNDP, Health Policy Project (Futures Group) and AMSHER to support capacity building in 8 African countries for LGBTI/MSM organisations to work with key national stakeholders to support the implementation of the recommendations of the Global Commission on HIV and the Law (GCHL). It will also seek to coordinate regional level advocacy through knowledge creation and information exchange. For SAT this is a strategic forum to further drive the SRHR and HIV integration agenda at community level through community strengthening. It is expected that the successes and lessons learnt from this partnership will further inform SAT s policy and programming at national and regional levels. xxxiii Southern African AIDS Trust (SAT) Annual Report to JFA International Cooperation Partners /2013. Sida 27, paragraf 5. In preparation for further funding support to the regional partners, SAT conducted organizational capacity assessments for all three regional partners using the SAT Organisational Capacity Assessment Tool (SOCAT). [ ] DHAT and AMSHIER results revealed progress from emerging organisations in 2010 to being established organizations in Sida 17 (17)

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet Promemoria 2012-02-29 Utrikesdepartementet Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt arbete för homo-, bi- och transsexuella personers

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Barn och hiv i ett globalt perspektiv

Barn och hiv i ett globalt perspektiv Barn och hiv i ett globalt perspektiv 29 september 2016 Tobias Alfvén, MD, PhD Sachsska Barnsjukhuset & Global Health, Department of Public Health Sciences Karolinska Institutet Tobias Alfvén 1 Unites

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

SAMMANFATTNING 1. Minskat antal nya hiv-infektioner. 2. Förbättrade levnadsvillkor för kvinnor och flickor som drabbas av hiv och aids.

SAMMANFATTNING 1. Minskat antal nya hiv-infektioner. 2. Förbättrade levnadsvillkor för kvinnor och flickor som drabbas av hiv och aids. Strategirapport för Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och SRHR, samt arbete för hbt-personers mänskliga rättigheter i Afrika söder om Sahara september 2011 september 2012 SAMMANFATTNING Den

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Poverty in Uganda Approximately inhabitants involved agricultural fertile soils ample vital natural resources remain stable Despite lack access

Poverty in Uganda Approximately inhabitants involved agricultural fertile soils ample vital natural resources remain stable Despite lack access Poverty in Uganda Approximately 86 percent of Uganda's 34 million inhabitants are involved in agricultural activities. Uganda is blessed with fertile soils, ample rainfall and a number of vital natural

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003)

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003) Svenska ILO-kommittén Näringsdepartementet 103 30 STOCKHOLM Stockholm 2003-10-24 Er ref Dnr 16/2003-10-28 YTTRANDE Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Strategirapport för regionalt samarbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt för hbt-personers mänskliga rättigheter i Afrika söder om Sahara, 2012-2015 2014 Ärendenummer:

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA

Migration, sexuell hälsa och hivprevention. HIV och migration i EU/EEA Migration, sexuell hälsa och hivprevention HIV och migration i EU/EEA Teymur Noori Nationella Hiv/STI-konferensen Stockholm, 21-22 October 2013 Översikt Epidemiologisk översikt ECDC projekt kring migration

Läs mer

Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp. Frukostseminarium 5 april 2017

Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp. Frukostseminarium 5 april 2017 Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp Frukostseminarium 5 april 2017 Välkommen! Reino Fridh, Sensus Ordförande SIS/TK 478 Socialt Ansvarstagande Staffan Söderberg, AMAP Sustainability

Läs mer

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss?

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Post-2015 Sustainable Development Goals Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Processen Flera led, delvis parallellt men samordnat High level panel klar maj 2013 Rio+20 juni 2012 Open Working Group

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen

Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen Förebygg.nu Göteborg 11 November 2015 Maria Renström Department of Mental Health and Substance Abuse Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen 1 CND side event

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-06-19 (UF2014/40173/UD/MU) 2014-06-19 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi ska ligga

Läs mer

2011-10-20 STRATEGIRAPPORT FÖR REGIONALT HIV OCH AIDS UTVECKLINGSSAMARBETE I AFRIKA SÖDER OM SAHARA, SEPTEMBER 2010 AUGUSTI 2011

2011-10-20 STRATEGIRAPPORT FÖR REGIONALT HIV OCH AIDS UTVECKLINGSSAMARBETE I AFRIKA SÖDER OM SAHARA, SEPTEMBER 2010 AUGUSTI 2011 PROMEMORIA 1(22) 2011-10-20 STRATEGIRAPPORT FÖR REGIONALT HIV OCH AIDS UTVECKLINGSSAMARBETE I AFRIKA SÖDER OM SAHARA, SEPTEMBER 2010 AUGUSTI 2011 SAMMANFATTNING Trots avsaknad av en antagen strategi, har

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

BREV - LETTER 1(8) Datum - Date Revision Beteckning - Reference

BREV - LETTER 1(8) Datum - Date Revision Beteckning - Reference BREV - LETTER 1(8) List of Reference is a company with vast experience and substantial competence within the Broadband area. The Company is focused on three major areas of operation: INTEGRATION AND CONTRACTING

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Aids Impact. Öppningsceremonin. 13th international Aids Impact conferense, november What will it really take to end the epidemic?

Aids Impact. Öppningsceremonin. 13th international Aids Impact conferense, november What will it really take to end the epidemic? Aids Impact 13th international Aids Impact conferense, 13-15 november 2017 What will it really take to end the epidemic? Vilka ansträngningar kommer krävas för att avsluta epidemin? Studenter från Stellenbosch

Läs mer

Water management in Sweden

Water management in Sweden Water management in Sweden Niclas Bäckman, Principal Scientist and Coordinator Environmental monitoring and Analysis, County Administrative Board of Östergötland Different levels of water management in

Läs mer

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone Zambiaprojektet Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium Chinika High School, Lusaka Monze Boarding High School Hillcrest Technical High School, Livingstone Gästlärarprogram Möten och utbyte mellan

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679

Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Tips på kunskapsunderlag för stöd i planeringen av insatser Allmänt Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/55679 Förordning

Läs mer

Den 5 juni 2015 skrev de svenska och rumänska socialministrarna under en gemensam deklaration om samarbete.

Den 5 juni 2015 skrev de svenska och rumänska socialministrarna under en gemensam deklaration om samarbete. Förslag till deklaration om samarbete kring utsatta EU-medborgare mellan frivilligorganisationer i Sverige och Rumänien Den 5 juni 2015 skrev de svenska och rumänska socialministrarna under en gemensam

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard AIDS Accountability International 2008 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard 1 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

An overview of egovernment in Sweden As simple as possible for as many as possible

An overview of egovernment in Sweden As simple as possible for as many as possible An overview of egovernment in Sweden As simple as possible for as many as possible Mårten Janerud Committee Secretary The Swedish egovernment Delegation Government Agencies National Board of Housing, Building

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

69/. Slutdokument från toppmötet i Generalförsamlingen: Världskonferensen om urfolk

69/. Slutdokument från toppmötet i Generalförsamlingen: Världskonferensen om urfolk FN:s generalförsamling 15 september 2014 Original: Engelska Översättning till svenska: Sametinget Sverige Sextionionde sessionen Punkt 66 på dagordningen Urfolksrättigheter 69/. Slutdokument från toppmötet

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Asylum seekers -health evaluation and vaccination. Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden

Asylum seekers -health evaluation and vaccination. Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden Asylum seekers -health evaluation and vaccination Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden 2015 1,014,836 people made it into the EU zone by sea routes 3,771 either went missing or died (UNHCR)

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Utkast Uttalande från EU på Världsaidsdagen 2009 (Stockholm och Bryssel den 1 december 2009)

Utkast Uttalande från EU på Världsaidsdagen 2009 (Stockholm och Bryssel den 1 december 2009) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 1 december 2009 16891/09 (Presse 358) Utkast Uttalande från EU på Världsaidsdagen 2009 (Stockholm och Bryssel den 1 december 2009) Idag, på Världsaidsdagen 2009, erinrar

Läs mer

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass

EAM I FOKUS. Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass www.ifsworld.com EAM I FOKUS Vägen mot anläggningseffektivitet i värdsklass ULF STERN, CO-FOUNDER & SENIOR ADVISOR STEFAN PERVIK, INDUSTRY DIRECTOR ASSET INTENSIVE INDUSTRIES 2011 IFS AGENDA 09:00-09:45

Läs mer

Befolkning, utveckling och samarbete

Befolkning, utveckling och samarbete HEALTH DIVISION DOCUMENT 1997:4 Positionspapper Befolkning, utveckling och samarbete Maj 1997 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Avdelningen för demokrati och social utveckling Hälsoenheten

Läs mer

Barnsexturism - om svenskars sexuella exploatering av barn i andra länder. Helena Karlén, Generalsekreterare, ECPAT Sverige 22 februari 2011

Barnsexturism - om svenskars sexuella exploatering av barn i andra länder. Helena Karlén, Generalsekreterare, ECPAT Sverige 22 februari 2011 Barnsexturism - om svenskars sexuella exploatering av barn i andra länder Helena Karlén, Generalsekreterare, ECPAT Sverige 22 februari 2011 It s wrong in our culture, but not for Africans. African girls

Läs mer

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Gender and Diversity in STRIM STRIM Research and Innovation Agenda (new updated version presented 2016-05-24!) Agenda-

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer