Bilaga 4. Insamlingssystem för avfall Sammanställning av olika insamlingssystem för utsortering av matavfall i Lekebergs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 4. Insamlingssystem för avfall Sammanställning av olika insamlingssystem för utsortering av matavfall i Lekebergs kommun"

Transkript

1 Bilaga 4 Insamlingssystem för avfall Sammanställning av olika insamlingssystem för utsortering av matavfall i Lekebergs kommun 1

2 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Syfte och avgränsningar Dagens insamlingssystem i Lekeberg Grannkommunerna Alternativa insamlingssystem i Lekebergs kommun Optisk sortering Tvåkärlsystem Flerfackssystem Kostnader och miljöpåverkan Kostnader Miljö Utvärdering Kommentarer

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund Lekebergs kommun uppdaterar för närvarande sin avfallsplan och har höga målsättningar om att börja utsortera matavfall från hushållen: År 2016 ska minst 60 % av matavfallet hos hushållen År 2020 ska minst 80 % av matavfallet hos hushållen Målsättningen är att matavfallet ska gå till biogasproduktion så att både näring och energi ur avfallet kan nyttjas. Nuvarande avtal med Karlskoga Energi för förbränning av blandfraktionen går ut under år 2013, och nu ser sig kommunen om efter alternativa insamlingssystem för att sortera ut matavfallet separat. 1.2 Syfte och avgränsningar Följande utredning syftar till att övergripande analysera tre olika alternativa insamlingssystem för utsortering av matavfall: optisk sortering, tvåkärlssystem och flerfackssystem. Systemen beskrivs översiktligt med avseende på fördelar och nackdelar, behov som finns för införande samt vad detta kan komma att innebära tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt. Utredningen för kortare resonemang om storleksordningar för kostnader och transporter, men innehåller inga omfattande beräkningar vad gäller detaljerade investeringskostnader, ökade eller minskade transporter eller miljöpåverkan kopplat till detta. 1.3 Dagens insamlingssystem i Lekeberg Lekeberg har totalt invånare 1 och är i huvudsak en villakommun med småhus och 553 flerbostadshus. Idag samlas allt hushållsavfall in i en blandfraktion i säck/ kärl med hämtning varannan vecka. Anlitad entreprenör är BASAB som har ett förnyat kontrakt sedan år 2012 med år. Kontraktet belyser dock möjligheten för kommunen att begära förändring av insamlingssystemet. Enligt kontraktet kommer en förändring då att förhandlas om mellan parterna för att ändra gällande avtal. I dagsläget skickar Lekebergs kommun sitt brännbara restavfall till Karlskoga kraftvärmeverk AB, där de betalar en behandlingsavgift på 390 kr/ton. 1.4 Grannkommunerna Lekebergs kommun har tillsammans med grannkommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Kumla skrivit en avsiktsförklaring om att gå ihop i ett kommunalförbund, bland annat för att effektivisera avfallsupphandlingar. Ett kommunalförbund bildas tidigast om ca 5 år. Det är dock viktigt att ha i åtanke vilka nya insamlingssystem som grannkommunerna har valt eller kommer att införa om det är tänkt att alla fyra kommuner på lång sikt ska ha samma system. Askersund Nuvarande insamlingssystem i Askersund kommun är blandat avfall i säck och kärl där entreprenören är Ragn-Sells. Nuvarande avfallstaxa varierar beroende på kärlens storlek, samt hur ofta de ska hämtas. Taxan för ett standard 190 l kärl med varannan veckohämtning är idag SEK/år 2. Nuvarande avtal går ut hösten 2013 och då vill Askersund införa optisk sortering med matavfallet i grön påse, i likhet med systemet i Linköping, Vadstena och Motala. Kommunen har dock inga planer 1 SCB, utgång Titti Jansson, avfallshandläggare, tfn

4 på att ta över förpackningsinsamlingen, utan detta kommer även i fortsättningen skötas av FTI. I dagsläget vet kommunen inte prisbilden för optisk sortering. Hallsberg I Hallsbergs kommun har man också i dagsläget insamling av en blandfraktion där insamlingen sker i egen regi med förbränning i ettåriga avtal hos SAKAB. Även i Hallsberg funderar kommunen på att införa sortering av organiskt avfall och det finns ett intresse för optisk sortering. Kommunen avvaktar lite för att se var som kommer ske i kringliggande kommuner 3. Laxå I Laxå kommun samlas hushållsavfallet in som en bandfraktion av upphandlad entreprenör Ragn-Sells och körs till Linköping för förbränning. Nuvarande insamlingsavtal går ut i oktober år Även Laxå planerar att börja samla in utsorterat matavfall. Avfallssamordnare Emma Hamilton gjorde en avfallsutredning där olika alternativ för insamling av matavfallet har jämförts (främst två-kärls med grön påse), där slutsatsen var att optisk sortering med gröna påsen är lämpligast för Laxå. Detta system uppskattas kunna införas januari år I samband med införandet av det nya avfallssystemet räknar kommunen med att avfallstaxan kommer att höjas (servicenivån vad gäller avfall höjs och därmed även priset). En uppskattning som gjorts visar på en höjning med ca 285 kr per hushåll och år. I dagsläget finns inga planer på att börja samla in förpackningar, men kommer enligt avfallsplanen att utredas under år Kumla Under år 2012 införde Kumla kommun sortering av organiskt avfall i ett tvåkärlssystem (ett grön och ett brunt kärl) med insamling i egen regi. Den brännbara fraktionen går idag till SAKAB och matavfallet till Atleverket i Örebro. Det är valfritt för de boende att ansluta sig, och har tagits emot väl med ca 70 % anslutningsgrad idag. Avfallstaxan för tvåkärlssystemet är lägre än om abonnenten väljer att inte sortera, vilket främjar anslutningsgraden. Kumla uppger att en investeringskostnad har krävts av kommunen för att införa tvåkärlssystemet men driftskostnader, intäkter och utgifter har totalt sett varit konstant, och förvaltningskostnaderna för avfallshanteringen inte påverkats nämnvärt 5. 2 Alternativa insamlingssystem i Lekebergs kommun Nedan beskrivs översiktigt tre olika insamlingssystem med utsortering av matavfall i hushållen. 2.1 Optisk sortering Sortering och fastighetsnära insamling, FNI: Privatpersoner sorterar ut matavfall i för ändamålet särskilt avsedda plastpåsar av en specifik färg. Dessa påsar slängs i samma kärl tillsammans med övrigt restavfall och hämtas av enfackade sopbilar. Det är först vid sorteringsanläggningen som själva sorteringen sker och då skiljs de färgade matavfallspåsarna från övrigt avfall genom så kallad optisk sortering. Hur många olika typer av plastpåsar som behövs beror på det antal fraktioner som kommunen väljer att sortera ut. Det vanligaste i Sverige idag är huvudsakligen två fraktioner, matavfall och restavfall. Det finns dock möjlighet att även sortera fraktionerna som faller under producentansvaret (FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen). Vilken sorteringsanläggning som kan komma att bli aktuell beror på inkomna anbud vid kommunens upphandling. Sannolika anbudsgivare är Tekniska Verken i Linköping (ca 15 mil från Lekeberg, småvägar) eller Eskilstuna Energi och Miljö (ca 12 mil från Lekeberg, E20 väg). Sorteringsanläggningar på längre avstånd kan också bli aktuella och ska inte uteslutas. 3 Peder Karlsson, enhetschef Avfallshantering, tfn Emma Hamilton, tfn Anders Larsson, tfn

5 Passar för följande hushållstyp: Eftersom avfallet liksom idag fortsättningsvis läggs i ett kärl kan optisk sortering enkelt införas i alla typer av hushåll utan större förändringar på hushållsnivå. Hämtningsintervall: Generellt gäller att hämtningsintervallet för sortering med plastpåsar beror på förvaringskapaciteten hos hushållen. I Lekeberg kan entreprenören även fortsättningsvis ha hämtning var 14:e vecka. Insamlingsfordon: Befintlig fordonsflotta med enfackade sopbilar kan användas. Omlastningsstation: Avfallet som samlas in genom optisk sortering måste sannolikt omlastas innan det kan köras vidare till sorteringsanläggningen för sortering och behandling, då transportavståndet för insamlingsentreprenören ökar. BASAB/IL Recycling kan eventuellt själva identifiera en omlastning hos IL Recyclings anläggningar i närregionen. Det är dock inte troligt att de vill ta in matavfall eller restavfall på deras återvinningsanläggningar 6. Mest troligt är att Lekeberg allokerar dem till omlastning vid den egna ÅVC:n i mån av plats. Här måste dock hänsyn tas till gällande tillstånd och om det på något sätt behöver ändras, samt att omlastning utomhus på platta ofta utgör en olägenhet och tillståndsmyndigheterna kan komma att ställa krav på tillbyggnationer i form av t.ex. skärmtak/byggnad, uppsamling av lakvatten, etc. Omlastning för optisk sortering kan också vara dyrare än traditionell omlastning med hjullastare och kan behöva ramp för lossning av sopbilen direkt ner i container. Kostnader: Vid införande av detta system tillkommer kostnader jämfört med nuvarande system. Detta är kostnader för: informationsutskick och reklamkampanjer, påsar till hushållen, förändrade avgifter till insamlingsentreprenören för längre avstånd till mottagande anläggning, omlastningsstation, antingen BASAB identifierar en plats på IL Recyclings anläggningar eller en plats som kommunen allokerar till entreprenören, ökade mottagningsavgifter för avfallet 2.2 Tvåkärlsystem Sortering och FNI: Tvåkärlsystemet innebär att matavfall och restavfall samlas in i två separata kärl. Vanligtvis har dessa kärl olika färger för tydlighetens skull. Sorteringen sker vanligtvis i papperspåsar men kan också ske i bioplast- eller plastpåsar, beroende på vad den mottagande behandlingsanläggningen klarar av att förbehandla. Detta är den vanligaste insamlingsmetoden i Sverige idag. Då matavfall generellt sett är tyngre än andra fraktioner rekommenderas en kärlstorlek på max 140 liter. Systemet innebär att invånarna liksom idag även fortsättningsvis kommer att sortera producentansvarsfraktionerna vid av FTIs återvinningsstationer. Vilken biogasanläggning som kan komma att bli aktuell beror på inkomna anbud vid kommunens upphandling. Sannolika anbudsgivare är t.ex. Karlskoga Energi och Miljö (beräknad start år 2013), VAFAB/Växtkraft i Västerås, Tekniska Verken i Linköping, Skövde Biogas (?). Biogasanläggningar på längre avstånd kan inte uteslutas. Passar för följande hushållstyp: Då det är kärlhämtning vid fastigheten passar detta system för villahushåll och flerbostadshus samt verksamheter. Den avgörande faktorn är att insamlingsfordonet har framkomlighet och kan tömma kärlet 7. 6 Peter Östlund, IL Recycling, tfn Anderzén & Hellström,

6 Hämtningsintervall: För villahushåll är det vanligaste hämtningsintervallet 14 dagar. För flerbostadshus beror intervallet på vilka förvaringsmöjligheter som finns då avfall ofta sorteras i soprum eller kärlskåp. Hämtningsintervallet kan därför komma att bli tätare för flerbostadshus med mestadels veckovis hämtning. Det beror dock på hur förvaringskapaciteten ser ut från fall till fall. Insamlingsfordon: Insamlingsfordon med både ett och två fack kan användas för tvåkärlsystemet. Befintlig fordonsflotta kan därför möjligen användas för att hämta matavfall och brännbart avfall separat. Detta kan dock öka de totala sopbilstransporterna, då två bilar per hämtning ska till varje hushåll. Möjligen kan Lekebergs kommun välja att använda befintliga enfackade fordon i inledningen av detta system för att sedan successivt gå över till tvåfackade sopbilar. Detta beror framförallt på vad entreprenören har för synpunkter och prisbild. Omlastningsstation: Så vida inte förbränning och biologisk behandling av matavfallet kan ske på samma ställe och i närregionen från Lekeberg, kommer även tvåkärlsystemet innebära att entreprenören behöver omlasta avfallet innan vidare transport. Här måste då även hänsyn tas till att matavfallet och hushållsavfallet inte blandas, dvs. hushållsavfallet lossas först på ett ställe och sedan matavfallet på ett avskiljt ställe. Vanliga lösningar är lossning i tippfickor med skruv till container eller lossning direkt på platta och omlastning med hjullastare till container. Kostnader: Vid införande av detta system tillkommer kostnader jämfört med nuvarande system. Detta är kostnader för: informationsutskick och reklamkampanjer, ytterligare ett eller två kärl per villahushåll och flerfamiljshus, (i alla hushåll behöver troligen inte befintligt kärl bytas ut, men i en del fall pappers- eller plastpåsar till hushållen, förändrade avgifter till insamlingsentreprenören för längre avstånd till mottagande anläggning, samt ev. investering i tvåfacksbilar, omlastningsstation, antingen BASAB identifierar en plats på IL Recyclings anläggningar eller en plats som kommunen allokerar till entreprenören, förändrade mottagningsavgifter för avfallet 2.3 Flerfackssystem Sortering och FNI: Fyr- eller flerfackskärl påminner om tvåkärlsystemet men är större i volym (vanligen 240 eller 370 L 8 ) och har fler innerväggar, vilket gör att flera fraktioner kan sorteras samtidigt. Fackens storlek kan varieras och matavfallsfraktionen kan därför vara den största eller minsta, beroende på utformning. Den vanligaste påsen som används för sortering i detta system är papperspåse, men möjlighet att använda bioplast- och plastpåse finns. Den stora fördelen för abonnenterna är att producentansvarsfraktioner kan sorteras ut i facken direkt vid fastigheten. Detta innebär dock att kommunen åtar sig att samla in ett antal fraktioner av förpackningar och tidningar som ligger under idag gällande FTI ansvar (huvudansvaret är under utredning under år 2012). FTI kan ge viss ersättning för detta besvär, och det finns generella priser, även om det kan variera beroende på hur avtalet ser ut mellan FTI och den enskilda kommunen. 8 Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, Göteborgs Stad,

7 Passar för följande hushållstyp: Denna typ av insamling sker endast i villahushåll och passar därför kommuner där villor är den dominerande bostadsformen 9. För fastighetsnära insamling i flerfamiljshusfår abonnenterna liksom idag även fortsättningsvis sortera producentansvarsfraktionerna vid av FTIs återvinningsstationer. Alternativt kan kommunen hämta fraktionerna i större kärl. Detta måste dock analyseras i mer detalj och ingår inte som en uppskattad kostnadspost i denna utredning. Hämtningsintervall: Hämtningsintervallet för flerfackskärl varierar, beroende på hur kärlen dimensionerats. Matavfall måste åtminstone hämtas vad 14:e dag. Insamlingsfordon: Flerfacksfordon krävs för att insamlingen ska bli så effektiv som möjligt. Detta innebär att om BASAB måste köpa in nya sopbilar/chassin under pågående entreprenad. Omlastningsstation: Eftersom kommunen både åtar sig att sortera ut matavfallet separat från restavfallet och dessutom ett antal producentansvarsmaterial, måste avfallet omlastas innan vidare transport till respektive behandlingsanläggning. En behandlingsanläggning för producentansvarsmaterial finns idag i Örebro (drivs av IL-Recycling), så möjligen kan all omlastning ske där innan vidare transport av matavfallet och restavfallet till slutbehandling. Kostnader: Vid införande av detta system tillkommer kostnader jämfört med nuvarande system. Detta är kostnader för: informationsutskick och reklamkampanjer, ytterligare två kärl per villahushåll (samt ev. andra typer av kärl för FNI för flerfamiljshus och verksamheter), pappers- eller plastpåsar till hushållen för matavfallet, förändrade avgifter till insamlingsentreprenören för längre avstånd till mottagande anläggning, investeringar i flerfacksbilar/chassis, omlastningsstation, antingen BASAB identifierar en plats på IL Recyclings anläggningar eller en plats som kommunen allokerar till entreprenören, förändrade mottagningsavgifter för avfallet 3 Kostnader och miljöpåverkan 3.1 Kostnader De största övergripande kostnaderna har dels baserats på dagens kostnader för Lekebergs kommun, dels på kontakter med andra behandlingsanläggningar och leverantörer. Samtliga kostnader i denna utredning ska ses som vägledande för storleksordningar, ej som definitiva. Vad införandet av ett nytt insamlingssystem slutligen kommer att innebära för Lekebergs kommun beror till stora delar på utfallet av en ny upphandling av behandlingsanläggningar samt förhandlingar med nuvarande insamlingsentreprenör. Vid optisk sortering har följande kostnader identifierats: ca 0,30 kr/plastpåse, inkl. moms 10, behandlingskostnad på ca kr/ton inklusive optisk sortering 11. Vid tvåkärlsystem har följande kostnader identifierats: 9 Anderzén & Hellström, Optibag Systems, Optisk sortering och distribution av avfallspåsar, Sweco, Uppskattat pris från Tony Borg, Avdelningschef på Tekniska Verken Linköping. Priset är starkt beroende på upphandlingen och ger därför endast en indikation på potentiella kostnader. Telefonintervju

8 ca 0,30 kr/papperspåse, tillkommande kärl på ca 500 kr/st för 190 liter eller 140 liters kärl 12, behandlingskostnad på ca 550 kr/ton för matavfallsfraktionen 13, behandlingskostnad på ca 390 kr/ton för restavfallsfraktionen, Vid flerfacksystem har följande kostnader och intäkter identifierats: ca 0,30 kr/papperspåse, två tillkommande kärl på ca kr/st beroende på modell, behandlingskostnad på ca 550 kr/ton för matavfallsfraktionen, behandlingskostnad på ca 390 kr/ton för restavfallsfraktionen, intäkter för insamling och försäljning av FTI fraktioner: Fraktion Ersättning Metall, Plast, Kartong 23,50 kr/hushåll och år 14 Glas kr/ton 15 Tidningar 650 kr/ton 16 Kostnaden för inköp av kärl varierar beroende på antal och leverantör. Kostnad för utkörning, packning och montering av kärl bedöms kunna inkluderas i uppskattningarna ovan 17. Utöver dessa kostnader tillkommer som nämnts tidigare kostnader för omlastning, ökade körsträckor och fordonsinvesteringar. Kostnadsuppskattningar från IL Recycling om förändringar vid införande av nytt insamlingssystem har ej kunnat anges. Peter Östlund som är marknadsområdeschef i Örebroregionen minns dock att införandet av tvåfacksystemet i Lindesberg år 2004 innebar fördyrningar jämfört med tidigare system 18. Som jämförelse kan istället nämnas grundinvesteringen för olika sopbilar: Enfack ca kr Tvåfack ca kr Trefack ca kr Därtill tillkommer själva chassit på ca kr, beroende på bilmärket. 12 Jan Törnquist, SanSac, Tony Borg, Avdelningschef på Tekniska Verken Linköping, Prisuppgift från Rizwan Baig, Avdelningschef FTI, telefonintervju Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, Göteborgs Stad, Göran Nilsson, Pressretur, Avfall Sverige Rapport U2011:19 18 Peter Östlund, IL Recycling,

9 3.2 Miljö Generellt kan sägas att entreprenören kan skriva av hela investeringen under ett normalt 5 års kontrakt. Detta innebär ca 15 % fördyrning av investering av en tvåfacksbil jfr med en enfacksbil, och ca 25 % dyrare med en flerfacksbil jfr med en enfacksbil. Detta gäller dock endast själva investeringen. Kommunen kommer även att behöva ersätta entreprenören för kostnadsposter som rör omlastning och längre köravstånd. En viktig aspekt är även att om kommunen har frivillig utsortering av matavfall i kommunen, kan ruttplaneringen för insamling med de olika systemen bli väsentligt förändrad och mer komplicerad för entreprenören. Utöver detta tillkommer även mjukare kostnader för kommunen i form av ökade informationskampanjer, reklamutskick, kundtjänst, etc. för att stimulera användandet av det nya insamlingssystemet. Innan systemet införs tillkommer även ev. utökade arbetsinsatser hos tjänstemännen för att justera avfallstaxan, avfallsföreskrifter etc. Kostnadsposterna kan användas för att ge kommunen en vägledning om förändringar i avfallstaxan. Taxan i sig innehåller dock även andra kostnadsposter för kommunen i form av tillhandahållande av ÅVC, tillgång till miljöstation för farligt avfall, planering, utveckling, information, etc. Det är det starkt rekommenderat att taxan utformas för att stimulera det nya systemet med utsortering av matavfallet. Kostnader och möjliga intäkter i all ära, men hur ser det ut på miljösidan? Generellt bedöms utsorteringen av matavfall för biogasproduktion och näringsåterföring vara en god miljösatsning hos kommunen, och är i linje med svenska nationella miljömål. Ju fler kommuner som satsar på detta system, desto fler befintliga biogasanläggningar kommer att finna en bättre ekonomi och långsiktighet i sina investeringar. Det samma gäller t.ex. lokala bussbolag, taxibolag och ekobönder som längst bort i kedjan valt att satsa på förnybara drivmedel eller ekologisk odling. Huruvida miljöpåverkan kan komma att bli större eller mindre beroende på insamlingssystem är dock mycket svårt att säga med säkerhet eller överhuvudtaget kvantifiera. Anledningen är att det är så många faktorer som spelar roll i varje enskilt fall. Hämtningsintervallet beror till viss del på insamlingssystem. Med rätt optimerade kärl och insamlingsrutter kan dock i praktiken samliga system visa sig vara likartade som dagens insamling. Flerfackssystemet innebär att det blir lättare för huvuddelen av invånarna i Lekebergs kommun att sortera andra fraktioner med producentansvar, vilket gör att FTIs återvinningsstationer kanske inte behöver tömmas lika ofta och därmed minskar deras transporter. Oavsett insamlingssystem kommer transportavståndet till den optiska sorteringsanläggningen eller biogasanläggningen vara minst fyra till fem gånger längre än till nuvarande förbränning i Karlskoga. Studier visar dock att med införande av matavfallssortering i hushållen medföljer även ökad utsortering av förpackningar och tidningar. Anledningen är att ökad information och miljömedvetenhet hos abonnenterna främjar ett visst beteende. Detta i sin tur innebär att de totala avfallsvolymerna som går till förbränning minskar, vilket minskar dessa transporter på sikt. 4 Utvärdering De tre olika insamlingssystemen är övergripande presenterade med avseende på ett antal parametrar i tabellen nedan. Miljöparametrar belyses ej i denna tabell, med anledning av resonemanget ovan. Vid en eventuell fördjupning kan dock uppskattningar eller beräkningar göras för insamlingsfordonen beträffande t.ex. fyllnadsgrader, hämtningsfrekvens, ruttplanering, etc. De kostnadsposter som identifierats i avsnitt 4 är redovisade som uppskattade årliga driftkostnader respektive investeringskostnader för kommunen. Fler kostnader tillkommer! 9

10 Konstnadsberäkning Kostnadsslag Optisk Tvåkärl Flerfack ton/år ton/år Årlig kostnad Påsar 0,3 0,3 0,3 Behandling kr/ton Behandling matavfall kr/ton Behandling rest Kärl kr/kärl Grundinvestering sopbilar Investering kärl Avskrivs på 5 år TOTAL KOSTNAD / ÅR Kommentarer Det går inte med säkerhet att dra slutsatsen vilket system som skulle vara bäst för Lekebergs kommun då det till stor del fortfarande återstår många frågetecken kring hur omlastningen ska ske, hur samarbetet med grannkommunerna kan se ut på sikt, samt hur hanteringen och ansvaret av FTI fraktionerna kommer att se ut framöver. Ibland måste kommuner själva pröva sig fram. Baserat på följande underlag kan dock en del slutsatser dras: Samtliga tre insamlingssystem som belyses i denna utredning medför kostnadsökningar för kommunen jämfört med nuvarande system. Anledningen är framförallt att hushållen behöver hjälpmedel för att kunna sortera på rätt sätt, samt att det är dyrare att behandla matavfallet separat än i blandfraktionen som går till förbränning. Detta illustreras även i Avfall Sveriges sammanställning om svenska kommuners avfallstaxor. I kommuner där mer än 50 % av hushållen samlar in avfallet som en blandad brännbar fraktion är den årliga avfallsavgiften för villahushåll i genomsnitt kr. I kommuner där mer är 50 % av hushållen har matavfallsinsamling är den genomsnittliga avgiften kr Avfall Sverige, Rapport U2012:01 10

11 .En möjlig fördel för just Lekebergs kommun är att det i dagsläget finns två optiska sorteringsanläggningar på relativt samma avstånd. Förpacknings- och tidningsansvaret utreds för tillfället på nationell nivå, vilket kan komma att påverka hanteringen av dessa fraktioner framöver. Om kommunerna får det nationella ansvaret för att samla in förpackningar och tidningar är det troligt att både flerfacksystemet blir vanligare och att optiska sorteringsanläggningar med många fraktioner blir aktuella i Sverige. 11

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Mattias Andersson, Avfallsutredare Telefon: 0176-71355 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till Teknik och klimat nämnden Insamlingssystem för fastighetsnära

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang.

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. Snart inför Sigtuna kommun utsortering av matavfall. Det medför att du måste välja

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 RAPPORT U2010:09 Avfallsavgifter 2009 Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige har sammanställt kommunernas avfallsavgifter 2009. Undersökningen

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

GUIDE # 6 Januari 2014

GUIDE # 6 Januari 2014 GUIDE # 6 Januari 2014 Införande av system för fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper I korthet Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper (FNI) ökar de insamlade mängderna

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010 Kartläggning Soptaxor 2009 2010 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 3 1. Inledning 4 1.1. Fakta om kommunal avfallshantering 5 2. Hushållens möjlighet att påverka renhållningsavgiften 6 2.1. Kommuner som

Läs mer

Erfarenheter och utformning av felmeddelanden vid insamling av matavfall

Erfarenheter och utformning av felmeddelanden vid insamling av matavfall Erfarenheter och utformning av felmeddelanden vid insamling av matavfall Förord Samtliga kommuner med insamling av matavfall har tillfrågats om utformning av felsorteringslappar samt korta erfarenheter

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad 1(7) Tekniska nämnden Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad Ärendet ska på tekniska nämndens uppdrag genomföra upphandling av insamlingstjänster för hushållsavfall och därmed

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus

MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus MATAVFALLSINSAMLING i enbostadshus Varför samlar vi in matavfall? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Hej! Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ny renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl.

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Matavfallsutredningen Bilaga 1. vad som krävs för att införa matavfallsinsamling i stor skala

Matavfallsutredningen Bilaga 1. vad som krävs för att införa matavfallsinsamling i stor skala Matavfallsutredningen Bilaga 1 Inledning Vid nämndsammanträdet 2010-10-20 gav tekniska nämnden uppdrag åt förvaltningen att utreda möjligheterna för insamling av hushållens matavfall för biogasproduktion.

Läs mer

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling 1 (17) FÖRORD Denna plan utgör Lekebergs kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal

Läs mer

Vimmerby 2012-06-14 Av Arbetsgruppen: Daniel Johansson Stefan Larsson Emma Birgersson

Vimmerby 2012-06-14 Av Arbetsgruppen: Daniel Johansson Stefan Larsson Emma Birgersson Vimmerby 2012-06-14 Av Arbetsgruppen: Daniel Johansson Stefan Larsson Emma Birgersson Innehåll... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 9... 10... 10... 10... 12... 13... 13... 13... 15... 16... 17... 17... 18...

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! TILL KOMMUNER Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION FÖR DEN KOMMUN SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN En hemmavinst för framtiden Nio av tio svenskar sorterar

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 13 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 25 juni 2014 kl. 13.00 Plats: Lilla salen, rådhuset i Simrishamn OBS Samåkning från kommunhuset

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Försöket Bruna påsen. Test av optisk sortering av matavfall med papperspåse. Sammanfattning av Maria Arveström, projektledare 2015-09-01

Försöket Bruna påsen. Test av optisk sortering av matavfall med papperspåse. Sammanfattning av Maria Arveström, projektledare 2015-09-01 Försöket Bruna påsen Test av optisk sortering av matavfall med papperspåse Sammanfattning av Maria Arveström, projektledare 2015-09-01 Summering av försöket med Bruna påsen våren 2015 Under våren 2015

Läs mer

Grundavgifter och rörliga avgifter

Grundavgifter och rörliga avgifter Förslag till avfallstaxa för Danderyds kommun Följande dokument presenterar förslag till ny avfallstaxa för Danderyds kommun. Tekniska kontorets förslag är att den nya taxan skall träda i kraft 1 april

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21:

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 28 oktober 2013 Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Synpunkter från Avfall Sverige 1. Generella kommentarer

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! TILL ENTREPRENÖRER Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN En hemmavinst för framtiden Nio av tio svenskar sorterar

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016.

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016. SIGNERAD 2015-11-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-11-11 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa för Malmö 2016 STK-2015-1289

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Taxa för fastighetsrenhållning 2015

Taxa för fastighetsrenhållning 2015 Taxa för fastighetsrenhållning 2015 för fastigheter och verksamheter i Härnösands kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Taxa för fastighetsrenhållning för Härnösand Avfallshanteringen regleras i miljöbalken

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun PM Mölndal 2014-12-04 PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun Inledning RAMBO har under de senaste åren undersökt förutsättningarna att införa fastighetsnärainsamling av hushållens förpackningar,

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

Anvisningar för utsortering av matavfall

Anvisningar för utsortering av matavfall Anvisningar för utsortering av matavfall Bakgrund Enligt gällande avfallsplan ska de resurser som finns i avfallet tas tillvara och utnyttjas bättre. Mot bakgrund av denna plan har beslutats att införa

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR

Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR 1 (9) Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR Torrötning. Datum som ovan Peter Svensson 2 (9) Innehållsförteckning

Läs mer

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005 För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 00 Sammanställning av resultat 00-- Jörgen Leander Bilaga 00--9 Redovisning av avgivna svar på respektive fråga

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr. 25 (35) 3.5 Verksamheter Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande.

Remissbehandling Motionen remitterades till Tekniska nämnden och Telge Återvinning for yttrande. ~Q s SVAR PÅ MOTION FRÅN TAGE GRIPENSTAM (C), KERSTIN LUNDGREN (Cr O 8 o L] OCH LEIF HOLMBERG (C) MED RUBRIKEN "MOBIL MILJÖSTATION OCH FLER ÅTERVINNINGSSTATIONER" Till Kommunfullmäktige Tage Gripenstam

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter Insamling av matavfall Så ansluts företag/verksamheter Välj att källsortera matavfall I alla verksamheter uppkommer matavfall - exempelvis skal, kaffesump och matrester. Mängden matavfall som genereras

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! TILL FASTIGHETSÄGARE Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN En hemmavinst för framtiden i din fastighet Nio av

Läs mer

Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm

Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm RAPPORT Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm För Stockholms Stad, Trafikkontoret (Avfall) Jan-Olov Sundqvist 2008-03-25 Arkivnummer: Rapporten godkänd: 2008-04-01 Box 21060,

Läs mer

Sopbladet. Är du rädd om maten? Flerfackssystemet en succé! Så blir besöket på returpunkten smidigt SAMHÄLLSINFORMATION

Sopbladet. Är du rädd om maten? Flerfackssystemet en succé! Så blir besöket på returpunkten smidigt SAMHÄLLSINFORMATION SAMHÄLLSINFORMATION Sopbladet INFORMATION OM AVFALLSHANTERINGEN I NORRKÖPINGS KOMMUN NUMMER 1, 2015 UTGIVNING MAJ JUNI Är du rädd om maten? Flerfackssystemet en succé! Så blir besöket på returpunkten smidigt

Läs mer

Fastighetsnära. insamling av förpackningar och tidningar

Fastighetsnära. insamling av förpackningar och tidningar Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar Litteraturstudie 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 11 1.1 Bakgrund och syfte... 11 1.2 Metod... 11 1.3

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer