Bilaga 4. Insamlingssystem för avfall Sammanställning av olika insamlingssystem för utsortering av matavfall i Lekebergs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 4. Insamlingssystem för avfall Sammanställning av olika insamlingssystem för utsortering av matavfall i Lekebergs kommun"

Transkript

1 Bilaga 4 Insamlingssystem för avfall Sammanställning av olika insamlingssystem för utsortering av matavfall i Lekebergs kommun 1

2 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Syfte och avgränsningar Dagens insamlingssystem i Lekeberg Grannkommunerna Alternativa insamlingssystem i Lekebergs kommun Optisk sortering Tvåkärlsystem Flerfackssystem Kostnader och miljöpåverkan Kostnader Miljö Utvärdering Kommentarer

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund Lekebergs kommun uppdaterar för närvarande sin avfallsplan och har höga målsättningar om att börja utsortera matavfall från hushållen: År 2016 ska minst 60 % av matavfallet hos hushållen År 2020 ska minst 80 % av matavfallet hos hushållen Målsättningen är att matavfallet ska gå till biogasproduktion så att både näring och energi ur avfallet kan nyttjas. Nuvarande avtal med Karlskoga Energi för förbränning av blandfraktionen går ut under år 2013, och nu ser sig kommunen om efter alternativa insamlingssystem för att sortera ut matavfallet separat. 1.2 Syfte och avgränsningar Följande utredning syftar till att övergripande analysera tre olika alternativa insamlingssystem för utsortering av matavfall: optisk sortering, tvåkärlssystem och flerfackssystem. Systemen beskrivs översiktligt med avseende på fördelar och nackdelar, behov som finns för införande samt vad detta kan komma att innebära tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt. Utredningen för kortare resonemang om storleksordningar för kostnader och transporter, men innehåller inga omfattande beräkningar vad gäller detaljerade investeringskostnader, ökade eller minskade transporter eller miljöpåverkan kopplat till detta. 1.3 Dagens insamlingssystem i Lekeberg Lekeberg har totalt invånare 1 och är i huvudsak en villakommun med småhus och 553 flerbostadshus. Idag samlas allt hushållsavfall in i en blandfraktion i säck/ kärl med hämtning varannan vecka. Anlitad entreprenör är BASAB som har ett förnyat kontrakt sedan år 2012 med år. Kontraktet belyser dock möjligheten för kommunen att begära förändring av insamlingssystemet. Enligt kontraktet kommer en förändring då att förhandlas om mellan parterna för att ändra gällande avtal. I dagsläget skickar Lekebergs kommun sitt brännbara restavfall till Karlskoga kraftvärmeverk AB, där de betalar en behandlingsavgift på 390 kr/ton. 1.4 Grannkommunerna Lekebergs kommun har tillsammans med grannkommunerna Askersund, Hallsberg, Laxå och Kumla skrivit en avsiktsförklaring om att gå ihop i ett kommunalförbund, bland annat för att effektivisera avfallsupphandlingar. Ett kommunalförbund bildas tidigast om ca 5 år. Det är dock viktigt att ha i åtanke vilka nya insamlingssystem som grannkommunerna har valt eller kommer att införa om det är tänkt att alla fyra kommuner på lång sikt ska ha samma system. Askersund Nuvarande insamlingssystem i Askersund kommun är blandat avfall i säck och kärl där entreprenören är Ragn-Sells. Nuvarande avfallstaxa varierar beroende på kärlens storlek, samt hur ofta de ska hämtas. Taxan för ett standard 190 l kärl med varannan veckohämtning är idag SEK/år 2. Nuvarande avtal går ut hösten 2013 och då vill Askersund införa optisk sortering med matavfallet i grön påse, i likhet med systemet i Linköping, Vadstena och Motala. Kommunen har dock inga planer 1 SCB, utgång Titti Jansson, avfallshandläggare, tfn

4 på att ta över förpackningsinsamlingen, utan detta kommer även i fortsättningen skötas av FTI. I dagsläget vet kommunen inte prisbilden för optisk sortering. Hallsberg I Hallsbergs kommun har man också i dagsläget insamling av en blandfraktion där insamlingen sker i egen regi med förbränning i ettåriga avtal hos SAKAB. Även i Hallsberg funderar kommunen på att införa sortering av organiskt avfall och det finns ett intresse för optisk sortering. Kommunen avvaktar lite för att se var som kommer ske i kringliggande kommuner 3. Laxå I Laxå kommun samlas hushållsavfallet in som en bandfraktion av upphandlad entreprenör Ragn-Sells och körs till Linköping för förbränning. Nuvarande insamlingsavtal går ut i oktober år Även Laxå planerar att börja samla in utsorterat matavfall. Avfallssamordnare Emma Hamilton gjorde en avfallsutredning där olika alternativ för insamling av matavfallet har jämförts (främst två-kärls med grön påse), där slutsatsen var att optisk sortering med gröna påsen är lämpligast för Laxå. Detta system uppskattas kunna införas januari år I samband med införandet av det nya avfallssystemet räknar kommunen med att avfallstaxan kommer att höjas (servicenivån vad gäller avfall höjs och därmed även priset). En uppskattning som gjorts visar på en höjning med ca 285 kr per hushåll och år. I dagsläget finns inga planer på att börja samla in förpackningar, men kommer enligt avfallsplanen att utredas under år Kumla Under år 2012 införde Kumla kommun sortering av organiskt avfall i ett tvåkärlssystem (ett grön och ett brunt kärl) med insamling i egen regi. Den brännbara fraktionen går idag till SAKAB och matavfallet till Atleverket i Örebro. Det är valfritt för de boende att ansluta sig, och har tagits emot väl med ca 70 % anslutningsgrad idag. Avfallstaxan för tvåkärlssystemet är lägre än om abonnenten väljer att inte sortera, vilket främjar anslutningsgraden. Kumla uppger att en investeringskostnad har krävts av kommunen för att införa tvåkärlssystemet men driftskostnader, intäkter och utgifter har totalt sett varit konstant, och förvaltningskostnaderna för avfallshanteringen inte påverkats nämnvärt 5. 2 Alternativa insamlingssystem i Lekebergs kommun Nedan beskrivs översiktigt tre olika insamlingssystem med utsortering av matavfall i hushållen. 2.1 Optisk sortering Sortering och fastighetsnära insamling, FNI: Privatpersoner sorterar ut matavfall i för ändamålet särskilt avsedda plastpåsar av en specifik färg. Dessa påsar slängs i samma kärl tillsammans med övrigt restavfall och hämtas av enfackade sopbilar. Det är först vid sorteringsanläggningen som själva sorteringen sker och då skiljs de färgade matavfallspåsarna från övrigt avfall genom så kallad optisk sortering. Hur många olika typer av plastpåsar som behövs beror på det antal fraktioner som kommunen väljer att sortera ut. Det vanligaste i Sverige idag är huvudsakligen två fraktioner, matavfall och restavfall. Det finns dock möjlighet att även sortera fraktionerna som faller under producentansvaret (FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen). Vilken sorteringsanläggning som kan komma att bli aktuell beror på inkomna anbud vid kommunens upphandling. Sannolika anbudsgivare är Tekniska Verken i Linköping (ca 15 mil från Lekeberg, småvägar) eller Eskilstuna Energi och Miljö (ca 12 mil från Lekeberg, E20 väg). Sorteringsanläggningar på längre avstånd kan också bli aktuella och ska inte uteslutas. 3 Peder Karlsson, enhetschef Avfallshantering, tfn Emma Hamilton, tfn Anders Larsson, tfn

5 Passar för följande hushållstyp: Eftersom avfallet liksom idag fortsättningsvis läggs i ett kärl kan optisk sortering enkelt införas i alla typer av hushåll utan större förändringar på hushållsnivå. Hämtningsintervall: Generellt gäller att hämtningsintervallet för sortering med plastpåsar beror på förvaringskapaciteten hos hushållen. I Lekeberg kan entreprenören även fortsättningsvis ha hämtning var 14:e vecka. Insamlingsfordon: Befintlig fordonsflotta med enfackade sopbilar kan användas. Omlastningsstation: Avfallet som samlas in genom optisk sortering måste sannolikt omlastas innan det kan köras vidare till sorteringsanläggningen för sortering och behandling, då transportavståndet för insamlingsentreprenören ökar. BASAB/IL Recycling kan eventuellt själva identifiera en omlastning hos IL Recyclings anläggningar i närregionen. Det är dock inte troligt att de vill ta in matavfall eller restavfall på deras återvinningsanläggningar 6. Mest troligt är att Lekeberg allokerar dem till omlastning vid den egna ÅVC:n i mån av plats. Här måste dock hänsyn tas till gällande tillstånd och om det på något sätt behöver ändras, samt att omlastning utomhus på platta ofta utgör en olägenhet och tillståndsmyndigheterna kan komma att ställa krav på tillbyggnationer i form av t.ex. skärmtak/byggnad, uppsamling av lakvatten, etc. Omlastning för optisk sortering kan också vara dyrare än traditionell omlastning med hjullastare och kan behöva ramp för lossning av sopbilen direkt ner i container. Kostnader: Vid införande av detta system tillkommer kostnader jämfört med nuvarande system. Detta är kostnader för: informationsutskick och reklamkampanjer, påsar till hushållen, förändrade avgifter till insamlingsentreprenören för längre avstånd till mottagande anläggning, omlastningsstation, antingen BASAB identifierar en plats på IL Recyclings anläggningar eller en plats som kommunen allokerar till entreprenören, ökade mottagningsavgifter för avfallet 2.2 Tvåkärlsystem Sortering och FNI: Tvåkärlsystemet innebär att matavfall och restavfall samlas in i två separata kärl. Vanligtvis har dessa kärl olika färger för tydlighetens skull. Sorteringen sker vanligtvis i papperspåsar men kan också ske i bioplast- eller plastpåsar, beroende på vad den mottagande behandlingsanläggningen klarar av att förbehandla. Detta är den vanligaste insamlingsmetoden i Sverige idag. Då matavfall generellt sett är tyngre än andra fraktioner rekommenderas en kärlstorlek på max 140 liter. Systemet innebär att invånarna liksom idag även fortsättningsvis kommer att sortera producentansvarsfraktionerna vid av FTIs återvinningsstationer. Vilken biogasanläggning som kan komma att bli aktuell beror på inkomna anbud vid kommunens upphandling. Sannolika anbudsgivare är t.ex. Karlskoga Energi och Miljö (beräknad start år 2013), VAFAB/Växtkraft i Västerås, Tekniska Verken i Linköping, Skövde Biogas (?). Biogasanläggningar på längre avstånd kan inte uteslutas. Passar för följande hushållstyp: Då det är kärlhämtning vid fastigheten passar detta system för villahushåll och flerbostadshus samt verksamheter. Den avgörande faktorn är att insamlingsfordonet har framkomlighet och kan tömma kärlet 7. 6 Peter Östlund, IL Recycling, tfn Anderzén & Hellström,

6 Hämtningsintervall: För villahushåll är det vanligaste hämtningsintervallet 14 dagar. För flerbostadshus beror intervallet på vilka förvaringsmöjligheter som finns då avfall ofta sorteras i soprum eller kärlskåp. Hämtningsintervallet kan därför komma att bli tätare för flerbostadshus med mestadels veckovis hämtning. Det beror dock på hur förvaringskapaciteten ser ut från fall till fall. Insamlingsfordon: Insamlingsfordon med både ett och två fack kan användas för tvåkärlsystemet. Befintlig fordonsflotta kan därför möjligen användas för att hämta matavfall och brännbart avfall separat. Detta kan dock öka de totala sopbilstransporterna, då två bilar per hämtning ska till varje hushåll. Möjligen kan Lekebergs kommun välja att använda befintliga enfackade fordon i inledningen av detta system för att sedan successivt gå över till tvåfackade sopbilar. Detta beror framförallt på vad entreprenören har för synpunkter och prisbild. Omlastningsstation: Så vida inte förbränning och biologisk behandling av matavfallet kan ske på samma ställe och i närregionen från Lekeberg, kommer även tvåkärlsystemet innebära att entreprenören behöver omlasta avfallet innan vidare transport. Här måste då även hänsyn tas till att matavfallet och hushållsavfallet inte blandas, dvs. hushållsavfallet lossas först på ett ställe och sedan matavfallet på ett avskiljt ställe. Vanliga lösningar är lossning i tippfickor med skruv till container eller lossning direkt på platta och omlastning med hjullastare till container. Kostnader: Vid införande av detta system tillkommer kostnader jämfört med nuvarande system. Detta är kostnader för: informationsutskick och reklamkampanjer, ytterligare ett eller två kärl per villahushåll och flerfamiljshus, (i alla hushåll behöver troligen inte befintligt kärl bytas ut, men i en del fall pappers- eller plastpåsar till hushållen, förändrade avgifter till insamlingsentreprenören för längre avstånd till mottagande anläggning, samt ev. investering i tvåfacksbilar, omlastningsstation, antingen BASAB identifierar en plats på IL Recyclings anläggningar eller en plats som kommunen allokerar till entreprenören, förändrade mottagningsavgifter för avfallet 2.3 Flerfackssystem Sortering och FNI: Fyr- eller flerfackskärl påminner om tvåkärlsystemet men är större i volym (vanligen 240 eller 370 L 8 ) och har fler innerväggar, vilket gör att flera fraktioner kan sorteras samtidigt. Fackens storlek kan varieras och matavfallsfraktionen kan därför vara den största eller minsta, beroende på utformning. Den vanligaste påsen som används för sortering i detta system är papperspåse, men möjlighet att använda bioplast- och plastpåse finns. Den stora fördelen för abonnenterna är att producentansvarsfraktioner kan sorteras ut i facken direkt vid fastigheten. Detta innebär dock att kommunen åtar sig att samla in ett antal fraktioner av förpackningar och tidningar som ligger under idag gällande FTI ansvar (huvudansvaret är under utredning under år 2012). FTI kan ge viss ersättning för detta besvär, och det finns generella priser, även om det kan variera beroende på hur avtalet ser ut mellan FTI och den enskilda kommunen. 8 Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, Göteborgs Stad,

7 Passar för följande hushållstyp: Denna typ av insamling sker endast i villahushåll och passar därför kommuner där villor är den dominerande bostadsformen 9. För fastighetsnära insamling i flerfamiljshusfår abonnenterna liksom idag även fortsättningsvis sortera producentansvarsfraktionerna vid av FTIs återvinningsstationer. Alternativt kan kommunen hämta fraktionerna i större kärl. Detta måste dock analyseras i mer detalj och ingår inte som en uppskattad kostnadspost i denna utredning. Hämtningsintervall: Hämtningsintervallet för flerfackskärl varierar, beroende på hur kärlen dimensionerats. Matavfall måste åtminstone hämtas vad 14:e dag. Insamlingsfordon: Flerfacksfordon krävs för att insamlingen ska bli så effektiv som möjligt. Detta innebär att om BASAB måste köpa in nya sopbilar/chassin under pågående entreprenad. Omlastningsstation: Eftersom kommunen både åtar sig att sortera ut matavfallet separat från restavfallet och dessutom ett antal producentansvarsmaterial, måste avfallet omlastas innan vidare transport till respektive behandlingsanläggning. En behandlingsanläggning för producentansvarsmaterial finns idag i Örebro (drivs av IL-Recycling), så möjligen kan all omlastning ske där innan vidare transport av matavfallet och restavfallet till slutbehandling. Kostnader: Vid införande av detta system tillkommer kostnader jämfört med nuvarande system. Detta är kostnader för: informationsutskick och reklamkampanjer, ytterligare två kärl per villahushåll (samt ev. andra typer av kärl för FNI för flerfamiljshus och verksamheter), pappers- eller plastpåsar till hushållen för matavfallet, förändrade avgifter till insamlingsentreprenören för längre avstånd till mottagande anläggning, investeringar i flerfacksbilar/chassis, omlastningsstation, antingen BASAB identifierar en plats på IL Recyclings anläggningar eller en plats som kommunen allokerar till entreprenören, förändrade mottagningsavgifter för avfallet 3 Kostnader och miljöpåverkan 3.1 Kostnader De största övergripande kostnaderna har dels baserats på dagens kostnader för Lekebergs kommun, dels på kontakter med andra behandlingsanläggningar och leverantörer. Samtliga kostnader i denna utredning ska ses som vägledande för storleksordningar, ej som definitiva. Vad införandet av ett nytt insamlingssystem slutligen kommer att innebära för Lekebergs kommun beror till stora delar på utfallet av en ny upphandling av behandlingsanläggningar samt förhandlingar med nuvarande insamlingsentreprenör. Vid optisk sortering har följande kostnader identifierats: ca 0,30 kr/plastpåse, inkl. moms 10, behandlingskostnad på ca kr/ton inklusive optisk sortering 11. Vid tvåkärlsystem har följande kostnader identifierats: 9 Anderzén & Hellström, Optibag Systems, Optisk sortering och distribution av avfallspåsar, Sweco, Uppskattat pris från Tony Borg, Avdelningschef på Tekniska Verken Linköping. Priset är starkt beroende på upphandlingen och ger därför endast en indikation på potentiella kostnader. Telefonintervju

8 ca 0,30 kr/papperspåse, tillkommande kärl på ca 500 kr/st för 190 liter eller 140 liters kärl 12, behandlingskostnad på ca 550 kr/ton för matavfallsfraktionen 13, behandlingskostnad på ca 390 kr/ton för restavfallsfraktionen, Vid flerfacksystem har följande kostnader och intäkter identifierats: ca 0,30 kr/papperspåse, två tillkommande kärl på ca kr/st beroende på modell, behandlingskostnad på ca 550 kr/ton för matavfallsfraktionen, behandlingskostnad på ca 390 kr/ton för restavfallsfraktionen, intäkter för insamling och försäljning av FTI fraktioner: Fraktion Ersättning Metall, Plast, Kartong 23,50 kr/hushåll och år 14 Glas kr/ton 15 Tidningar 650 kr/ton 16 Kostnaden för inköp av kärl varierar beroende på antal och leverantör. Kostnad för utkörning, packning och montering av kärl bedöms kunna inkluderas i uppskattningarna ovan 17. Utöver dessa kostnader tillkommer som nämnts tidigare kostnader för omlastning, ökade körsträckor och fordonsinvesteringar. Kostnadsuppskattningar från IL Recycling om förändringar vid införande av nytt insamlingssystem har ej kunnat anges. Peter Östlund som är marknadsområdeschef i Örebroregionen minns dock att införandet av tvåfacksystemet i Lindesberg år 2004 innebar fördyrningar jämfört med tidigare system 18. Som jämförelse kan istället nämnas grundinvesteringen för olika sopbilar: Enfack ca kr Tvåfack ca kr Trefack ca kr Därtill tillkommer själva chassit på ca kr, beroende på bilmärket. 12 Jan Törnquist, SanSac, Tony Borg, Avdelningschef på Tekniska Verken Linköping, Prisuppgift från Rizwan Baig, Avdelningschef FTI, telefonintervju Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, Göteborgs Stad, Göran Nilsson, Pressretur, Avfall Sverige Rapport U2011:19 18 Peter Östlund, IL Recycling,

9 3.2 Miljö Generellt kan sägas att entreprenören kan skriva av hela investeringen under ett normalt 5 års kontrakt. Detta innebär ca 15 % fördyrning av investering av en tvåfacksbil jfr med en enfacksbil, och ca 25 % dyrare med en flerfacksbil jfr med en enfacksbil. Detta gäller dock endast själva investeringen. Kommunen kommer även att behöva ersätta entreprenören för kostnadsposter som rör omlastning och längre köravstånd. En viktig aspekt är även att om kommunen har frivillig utsortering av matavfall i kommunen, kan ruttplaneringen för insamling med de olika systemen bli väsentligt förändrad och mer komplicerad för entreprenören. Utöver detta tillkommer även mjukare kostnader för kommunen i form av ökade informationskampanjer, reklamutskick, kundtjänst, etc. för att stimulera användandet av det nya insamlingssystemet. Innan systemet införs tillkommer även ev. utökade arbetsinsatser hos tjänstemännen för att justera avfallstaxan, avfallsföreskrifter etc. Kostnadsposterna kan användas för att ge kommunen en vägledning om förändringar i avfallstaxan. Taxan i sig innehåller dock även andra kostnadsposter för kommunen i form av tillhandahållande av ÅVC, tillgång till miljöstation för farligt avfall, planering, utveckling, information, etc. Det är det starkt rekommenderat att taxan utformas för att stimulera det nya systemet med utsortering av matavfallet. Kostnader och möjliga intäkter i all ära, men hur ser det ut på miljösidan? Generellt bedöms utsorteringen av matavfall för biogasproduktion och näringsåterföring vara en god miljösatsning hos kommunen, och är i linje med svenska nationella miljömål. Ju fler kommuner som satsar på detta system, desto fler befintliga biogasanläggningar kommer att finna en bättre ekonomi och långsiktighet i sina investeringar. Det samma gäller t.ex. lokala bussbolag, taxibolag och ekobönder som längst bort i kedjan valt att satsa på förnybara drivmedel eller ekologisk odling. Huruvida miljöpåverkan kan komma att bli större eller mindre beroende på insamlingssystem är dock mycket svårt att säga med säkerhet eller överhuvudtaget kvantifiera. Anledningen är att det är så många faktorer som spelar roll i varje enskilt fall. Hämtningsintervallet beror till viss del på insamlingssystem. Med rätt optimerade kärl och insamlingsrutter kan dock i praktiken samliga system visa sig vara likartade som dagens insamling. Flerfackssystemet innebär att det blir lättare för huvuddelen av invånarna i Lekebergs kommun att sortera andra fraktioner med producentansvar, vilket gör att FTIs återvinningsstationer kanske inte behöver tömmas lika ofta och därmed minskar deras transporter. Oavsett insamlingssystem kommer transportavståndet till den optiska sorteringsanläggningen eller biogasanläggningen vara minst fyra till fem gånger längre än till nuvarande förbränning i Karlskoga. Studier visar dock att med införande av matavfallssortering i hushållen medföljer även ökad utsortering av förpackningar och tidningar. Anledningen är att ökad information och miljömedvetenhet hos abonnenterna främjar ett visst beteende. Detta i sin tur innebär att de totala avfallsvolymerna som går till förbränning minskar, vilket minskar dessa transporter på sikt. 4 Utvärdering De tre olika insamlingssystemen är övergripande presenterade med avseende på ett antal parametrar i tabellen nedan. Miljöparametrar belyses ej i denna tabell, med anledning av resonemanget ovan. Vid en eventuell fördjupning kan dock uppskattningar eller beräkningar göras för insamlingsfordonen beträffande t.ex. fyllnadsgrader, hämtningsfrekvens, ruttplanering, etc. De kostnadsposter som identifierats i avsnitt 4 är redovisade som uppskattade årliga driftkostnader respektive investeringskostnader för kommunen. Fler kostnader tillkommer! 9

10 Konstnadsberäkning Kostnadsslag Optisk Tvåkärl Flerfack ton/år ton/år Årlig kostnad Påsar 0,3 0,3 0,3 Behandling kr/ton Behandling matavfall kr/ton Behandling rest Kärl kr/kärl Grundinvestering sopbilar Investering kärl Avskrivs på 5 år TOTAL KOSTNAD / ÅR Kommentarer Det går inte med säkerhet att dra slutsatsen vilket system som skulle vara bäst för Lekebergs kommun då det till stor del fortfarande återstår många frågetecken kring hur omlastningen ska ske, hur samarbetet med grannkommunerna kan se ut på sikt, samt hur hanteringen och ansvaret av FTI fraktionerna kommer att se ut framöver. Ibland måste kommuner själva pröva sig fram. Baserat på följande underlag kan dock en del slutsatser dras: Samtliga tre insamlingssystem som belyses i denna utredning medför kostnadsökningar för kommunen jämfört med nuvarande system. Anledningen är framförallt att hushållen behöver hjälpmedel för att kunna sortera på rätt sätt, samt att det är dyrare att behandla matavfallet separat än i blandfraktionen som går till förbränning. Detta illustreras även i Avfall Sveriges sammanställning om svenska kommuners avfallstaxor. I kommuner där mer än 50 % av hushållen samlar in avfallet som en blandad brännbar fraktion är den årliga avfallsavgiften för villahushåll i genomsnitt kr. I kommuner där mer är 50 % av hushållen har matavfallsinsamling är den genomsnittliga avgiften kr Avfall Sverige, Rapport U2012:01 10

11 .En möjlig fördel för just Lekebergs kommun är att det i dagsläget finns två optiska sorteringsanläggningar på relativt samma avstånd. Förpacknings- och tidningsansvaret utreds för tillfället på nationell nivå, vilket kan komma att påverka hanteringen av dessa fraktioner framöver. Om kommunerna får det nationella ansvaret för att samla in förpackningar och tidningar är det troligt att både flerfacksystemet blir vanligare och att optiska sorteringsanläggningar med många fraktioner blir aktuella i Sverige. 11

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Mattias Andersson, Avfallsutredare Telefon: 0176-71355 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till Teknik och klimat nämnden Insamlingssystem för fastighetsnära

Läs mer

2016-03-01. Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar. KS/2015:97

2016-03-01. Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning av förpackningar och tidningar. KS/2015:97 Ärende 16 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-01 Kommunstyrelsen Johan Dahlberg Avfallsansvarig Samhällsbyggnadsavdelningen 08-555 020 95 johan.dahlberg@nykvarn.se Upphandling av tjänsten fastighetsnära hämtning

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

PM Systemval för matavfallsinsamling i Ekerö kommun Dnr TN11/66-452

PM Systemval för matavfallsinsamling i Ekerö kommun Dnr TN11/66-452 2014-04-23 Frida Palander Projektledare matavfall 08-560 39 196 Frida.Palander@ekero.se Systemval för matavfallsinsamling i Ekerö kommun Dnr TN11/66-452 1. Bakgrund Sveriges riksdag satte miljömålet att

Läs mer

Lokala förhållanden i Vimmerby, Hultsfred och Högsby av betydelse vid etablering av insamlingssystem med utökad källsortering

Lokala förhållanden i Vimmerby, Hultsfred och Högsby av betydelse vid etablering av insamlingssystem med utökad källsortering PM Lokala förhållanden i Vimmerby, Hultsfred och Högsby av betydelse vid etablering av insamlingssystem med utökad källsortering Nedan beskrivs översiktligt fysiska förutsättningar i Vimmerby, Hultsfreds

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall En ingående beskrivning av projektet Kompletterande informationsbroschyr till tjänstemannautlåtandet kring nytt insamlingssystem

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS

SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS SORTERA MATAVFALL I FLERFAMILJSHUS GÖR MILJÖ- NYTTA LÅT ERT MATAVFALL BLI BIOGAS/ BIOGÖDSEL FLERFAMILJSHUS Ett viktigt val Dags för er att välja nytt abonnemang Från den 1 november 2015 inför Danderyds

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2014-10-07 Sida 9 (32)

Sammanträdesdatum. 2014-10-07 Sida 9 (32) SA~NTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-07 Sida 9 (32) 160 Dnr 210/12 Matavfall 2015 I-J"a-~-5ign -I I kommunens avfallsplan från 2012 står det alt senast 2015 ska kommunen samla in källsorterat

Läs mer

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang.

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. Snart inför Sigtuna kommun utsortering av matavfall. Det medför att du måste välja

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun 1(10) TJÄNSTEMANNAUTLÅTANDE 2016-04-15 Handläggare: Mattias Andersson Telefon: 0176-713 55 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott Insamlingssystem

Läs mer

Förslag om insamling av matavfall och minskning av matsvinn Motion den 16 november 2015 av Rolf Wasteson med flera (V)

Förslag om insamling av matavfall och minskning av matsvinn Motion den 16 november 2015 av Rolf Wasteson med flera (V) 2016-01-08 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/751-456 Kommunstyrelsen Förslag om insamling av matavfall och minskning av matsvinn Motion den 16 november 2015 av Rolf Wasteson med flera (V) Förslag till beslut

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Förstudie för insamling och behandling av matavfall, förpackningar och tidningar

Förstudie för insamling och behandling av matavfall, förpackningar och tidningar TRANÅS KOMMUN, MJÖLBY KOMMUN OCH AB BOXHOLMSTEKNIK Förstudie för insamling och behandling av matavfall, förpackningar och tidningar UPPDRAGSNUMMER 1311751000 GÖTEBORG SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG MILJÖTEKNIK

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 RAPPORT U2010:09 Avfallsavgifter 2009 Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige har sammanställt kommunernas avfallsavgifter 2009. Undersökningen

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU har vi BÖRJAt SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in

Läs mer

." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'...

. ~ i.'\ ~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'... ." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNK Förslag till Avfallstaxa Nora kommun 2016..!:'... nnehål lsförtecknin g Allmänt,,'..,... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift......

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur!

LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! LÄMNA MATEN I RETUR bra för vår natur! NU BÖRJAR VI SAMLA IN MATAVFALL Du kan göra en insats för miljön genom att sortera ut ditt matavfall och lämna det för hämtning. Varför ska vi börja samla in matavfall?

Läs mer

RAPPORT B2009:01. Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder

RAPPORT B2009:01. Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder RAPPORT B2009:01 Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar för insamlade mängder ISSN 1103-4092 Förord Denna rapport har utförts inom utvecklingssatsningen

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN ST1 SOLLENTUNA KOMMUN N»\ Kommunledningskontoret Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0510 KS-1 Diariekod: 473 Kommunstyrelsen Utredning om möjligheterna till fastighetsnära sortering

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-2 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Granskning De vanligaste renhållningsavgifterna 2008 och 2009

Granskning De vanligaste renhållningsavgifterna 2008 och 2009 Granskning De vanligaste renhållningsavgifterna 2008 och Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Korta fakta om sophämtning... 4 4. Syfte... 5 5. Metod

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-4 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun Gäller från och med 1 januari 2015 www.miva.se 1 Kärl för hushållsavfall... 3 2 Avgifter... 4 3 Avgifter vid eget kärl... 5 4 Avgifter vid gemensamt kärl...

Läs mer

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010 Kartläggning Soptaxor 2009 2010 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 3 1. Inledning 4 1.1. Fakta om kommunal avfallshantering 5 2. Hushållens möjlighet att påverka renhållningsavgiften 6 2.1. Kommuner som

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

GUIDE # 6 Januari 2014

GUIDE # 6 Januari 2014 GUIDE # 6 Januari 2014 Införande av system för fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper I korthet Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper (FNI) ökar de insamlade mängderna

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-10-27 294 Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Bilaga 1 Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Inledning I detta dokument beskrivs marknaden för fastighetsnära insamling av producentansvarsfraktionerna tidningar och förpackningar,

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 att gälla från 2015-04-01.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 att gälla från 2015-04-01. Avfallstaxa 2015 Avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 att gälla från 2015-04-01. med kompletterad avgift enligt SBN 2015-03-24 Innehåll

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Bränsle och avfall Avdelningschef, Tony Borg

Bränsle och avfall Avdelningschef, Tony Borg Tekniska verken i LinköpingAB (publ) Bränsle och avfall Avdelningschef, Tony Borg Fjärrvärme Problemfri och ekonomisk uppvärmning av fastigheten! Eldistribution Elleveranser med hög leveranssäkerhet! Bredband

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxa 2017 Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 16/RN 0067 Datum: 2013-11-25 Paragraf: Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Sveriges Renhållningsavgifter 2007 och 2008

Sveriges Renhållningsavgifter 2007 och 2008 Sveriges Renhållningsavgifter 2007 och 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. Korta fakta om sophämtning 4 4. Varför ökar renhållningsavgifterna? 5

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 2014-04-03 Sammanfattning Den 3-4 september 2013 har brännbart avfall från hushåll samlats in för att genomföra en plockanalys av innehållet. Uttagna

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv.

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Dags att sortera ut matavfallet Varje bananskal spelar roll! För varje kilo matavfall som rötas

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Avfallstaxa för Österåkers kommun

Avfallstaxa för Österåkers kommun Avfallstaxa för Österåkers kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 9:32 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

MABOs förslag till Arbetsgruppen för kretsloppsfrågor

MABOs förslag till Arbetsgruppen för kretsloppsfrågor Till Miljödepartementet. 2014-04-14 MABOs förslag till Arbetsgruppen för kretsloppsfrågor Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO ingår i samverkansgruppen MABO, Miljöanpassad Avfallshantering

Läs mer

Avfallstaxa Ljusnarsbergs kommun 2016

Avfallstaxa Ljusnarsbergs kommun 2016 Avfallstaxa Ljusnarsbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

AVFALLSPLAN

AVFALLSPLAN Laxå januari 2013 LAXÅ KOMMUN AVFALLSPLAN 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13, 7 Dnr KS 2012294-450 FÖRORD Denna plan utgör Laxå kommuns avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (14) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-09-12 65 Insamling av matavfall i Vallentuna (KS 2012.385) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

Tack för maten! Om sortering i verksamheter och den nya avfallstaxan

Tack för maten! Om sortering i verksamheter och den nya avfallstaxan Tack för maten! Om sortering i verksamheter och den nya avfallstaxan DANDERYDS KOMMUN Tack för maten Den 1 november 2015 inför Danderyds kommun en ny avfallstaxa för verksamhetsutövare och fastighetsägare

Läs mer

Förbereda övergång till kommunalt insamlingsansvar. Mål att skapa en smidig övergång. Redovisa insamlingssystem, ny teknik m m

Förbereda övergång till kommunalt insamlingsansvar. Mål att skapa en smidig övergång. Redovisa insamlingssystem, ny teknik m m Anders Asp Fokusgrupp Uppdrag Förbereda övergång till kommunalt insamlingsansvar Mål att skapa en smidig övergång Redovisa insamlingssystem, ny teknik m m Kostnadseffektiva system Hög kvalitet på insamlat

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Svar på remiss om ökad insamling av matavfall i Stockholms stad

Svar på remiss om ökad insamling av matavfall i Stockholms stad SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-02-07 Handläggare: Susanne Kurtson Telefon: 08-508 03 379 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Svar på remiss om ökad

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Bättre återvinning med kommunalt ansvar

Bättre återvinning med kommunalt ansvar Bättre återvinning med kommunalt ansvar Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. DET FINNS BÄTTRE ALTERNATIV ÄN ÅTERVINNINGSSTATIONER 3 3. KOMMUNERNA TAR SJÄLVA ÖVER INSAMLINGEN

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014 MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter 2014 VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? Vi har ett nationellt mål i Sverige som innebär att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas biologiskt

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2015

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2015 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer