EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2001) 404 slutlig 2001/0252 (COD) 2001/0253 (COD) 2001/0254 (COD). Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av, säkerhetsövervakning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (framlagda av Komissionen)

2 MOTIVERING I. ALLMÄNT -MÅL 1. Efter ett antal olika förfaranden baserade på frivilligt samarbete mellan de ansvariga nationella myndigheterna, började nya gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över läkemedel att gälla den 1 januari Den europeiska läkemedelsmyndigheten (nedan kallad "myndigheten"), som härvid intar en central plats, arbetar med sikte på ett antal mål, bl.a. ett gemensamt utnyttjande av den vetenskapliga expertis som kan finnas i medlemsstaterna för att säkerställa ett starkt skydd av folkhälsan, fri rörlighet för farmaceutiska produkter och tillgång till nya generationer av läkemedel för medborgarna i Europeiska unionen. Fem år senare är dessa mål fortfarande lika aktuella. Men utvecklingen av de internationella och europeiska satsningarna, de stora vetenskapliga framsteg som gjorts, och omständigheten att nya behandlingsmöjligheter snart kommer att bli tillgängliga, gör det nödvändigt att anpassa den gällande lagstiftningen och att planera huvuddragen i godkännandeförfarandena för morgondagens marknad. I förordning (EEG) nr 2309/93 förutses möjligheten till en utveckling av dessa förfaranden. Artikel 71 i förordningen lyder nämligen: "Inom sex år efter det att denna förordning trätt i kraft skall kommissionen offentliggöra en allmän rapport om de erfarenheter som vunnits genom tillämpningen av förfarandena vilka införts genom denna förordning, genom kapitel III i direktiv 75/319/EEG [humanläkemedel] och genom kapitel IV i direktiv 81/851/EEG [veterinärmedicinska läkemedel]". På grundval av vad som sägs i artikel 71 i förordning (EEG) nr 2309/93 fick Cameron McKenna och Andersen Consulting i uppdrag att företa en "revision" av myndighetens förfaranden och verksamhet. Resultaten av detta arbete analyseras och utvecklas i kommissionens rapport om tillämpningen av gemenskapsförfaranden för godkännande för försäljning för läkemedel (KOM.). 2. På grundval av de erfarenheter som gjorts mellan 1995 och 2000 och en analys av kommentarerna från olika berörda parter (medlemsstaternas ansvariga myndigheter, läkemedelsföretag, läkemedelsindustrins organisationer, läkar- och farmaceutförbund samt patient- och konsumentföreningar), har kommissionen funnit det nödvändigt att anpassa vissa bestämmelser i förordning (EEG) nr 2309/93. Ordet "anpassa" måste särskilt understrykas i detta sammanhang, ty även om vissa detaljer i förfarandena och de administrativa bestämmelserna måste ändras eller bytas ut mot nya, verkar det inte finnas skäl att ifrågasätta vare sig de allmänna principerna eller grundstrukturen för myndighetens s.k. centraliserade förfarande, såsom detta fastställts genom instiftelseakten av år Tillämpningen av den inre marknadens principer på läkemedelsområdet och bibehållandet av ett starkt skydd för folkhälsan utgör de båda oskiljaktiga huvudmålen för denna lagstiftning, och varje ändringsförslag måste bedömas med hänsyn till förverkligandet av dessa båda principer. Detta kommer i allt högre grad att gynna patienterna, som snabbare får tillgång till allt mer innovativa läkemedel 1 Direktiv 93/39/EEG, 93/40/EEG, 93/41/EEG och förordning (EEG) nr 2309/93. 2

3 samtidigt som de garanteras en hög säkerhetsnivå i användningen, men även läkemedelsindustrin som skapat dessa innovationer genom sina investeringar i forskning och utveckling kommer att gynnas, genom att den får möjlighet att öka sin konkurrenskraft så snart den på ett så effektivt sätt som möjligt försöker att utnyttja integrationen inom gemenskapen. 3. Hädanefter måste man också beakta en annan faktor som tillkommit sedan år 1993: utvidgningen av Europeiska unionen. Liksom på andra områden leder den framtida utvidgningen givetvis till att man i fråga om regleringen av läkemedel måste fråga sig om vissa förfaringssätt är relevanta, och framför allt om det är möjligt att med 20, 25 eller 28 medlemsstater föra vetenskapliga diskussioner och fatta beslut på ett effektivt sätt i ett sammanhang som skapats år 1993 för 12 stater. Så måste det t.ex. ovillkorligen göras en översyn av kommissionens beslutsförfarande inom ramen för det centraliserade förfarandet, sammansättningen av myndighetens vetenskapliga kommittéer och styrelse liksom de senares interna procedurregler för att effektiviteten och öppenheten skall kunna bevaras (eller till och med ökas). 4. De ändringar som görs för att beakta gemenskapens nya omfattning måste således relateras till det ständiga behovet av att bevara och stärka den inre marknaden och att undvika allt ifrågasättande av de hittills gjorda framstegen, i synnerhet sedan år Inom detta område, där de kommande ofantliga tekniska och vetenskapliga framstegen är otänkbara utan en globalisering av forskningen och utvecklingen och i viss mån av bedömningsreglerna, finns det för övrigt inget annat alternativ än att integrera resursförvaltningen och att fatta beslut på gemenskapsnivå. 5. Jämsides med övervägandena i samband med sex års erfarenheter av tillämpningen av det centraliserade förfarandet och verksamheten vid myndigheten bör man också beakta den rådande utvecklingen inom de tillämpade vetenskaperna på läkemedelsområdet (i synnerhet på det biotekniska området) och dessutom de troliga utvecklingarna i framtiden (som exempel kan nämnas den snabba utvecklingen av metoder som underlag för genterapi, den pågående utvecklingen på det farmakogenomiska området, och försöken med xenogen somatisk terapi). Dessa överväganden måste också ses mot bakgrund av en ständigt ökande globalisering, i synnerhet inom de tre stora "läkemedelsregionerna" i världen: Europa, Nordamerika och Japan. Denna globalisering på forsknings- och utvecklingsområdet, som fortfarande främst är begränsad till nya läkemedel med kraftig innovationspotential, är förvisso ett resultat av interna strategier hos de stora läkemedelsbolagen, men den är också ett uttryck för reella vetenskapliga och ekonomiska tvång. 6. Man får inte heller glömma att denna globalisering av vetenskapen måste åtföljas av en globalisering av vissa regeltillämpningar, och i synnerhet av de vetenskapliga och tekniska kriterierna för prövning av läkemedel. Det allt snabbare införandet av ny teknik inom området för läkemedelsforskning och -utveckling kräver framöver en anpassningsbar regelmiljö baserad på stabila, väldefinierade principer med verkligt internationell omfattning. Denna "globala" dimension i fråga om regelkraven är tveklöst en av de viktigaste nya faktorerna som måste beaktas jämfört med situationen i början av 1990-talet, då det nu rådande gemenskapssystemet för godkännande för försäljning tillkom. I fortsättningen kan inget regelsystem för godkännande av läkemedel betraktas som modernt, effektivt och hållbart om det utvecklas i isolering. Kommissionen och medlemsstaterna deltar redan mycket aktivt 3

4 inom ramarna för ICH 2 och VICH 3 i internationella diskussioner om tekniska och vetenskapliga krav när det gäller humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel. Det är emellertid också mycket viktigt att regelramen för gemenskapssystemet för godkännande för försäljning av läkemedel tar vederbörlig hänsyn till denna nya situation, så att Europeiska gemenskapen fullt ut kan spela sin roll på den internationella scenen jämsides med sina medspelare, främst USA och Japan. 7. Men parallellt med alla dessa regelmässiga och tekniska överväganden måste man naturligtvis hålla i minnet att, som tidigare påpekats, ett av de viktigaste syftena med utvecklingen och tillämpningen av den inre marknaden för läkemedel är att ge patienterna en konkret hälsomässig fördel. Det centraliserade systemet för godkännande för försäljning har de facto visat sig kunna ge en bild av läkemedlens kvalitet, säkerhet och effekt. Tidsramarna för tillhandahållandet av dessa läkemedel är tillfredsställande, något som också framhålls i den ovannämnda rapporten från kommissionen. Handläggningstiden på i genomsnitt 270 dagar är fullt jämförbar med väntetiden på tillstånd inom andra stora system utanför gemenskapen, t.ex. inom Food and Drug Administration i USA. Dessutom har väntetiderna minskat betydligt i fråga om de kategorier av läkemedel som godkänns genom det centraliserade förfarandet, i jämförelse med situationen före år 1995 då dessa samma läkemedel i huvudsak bedömdes enligt det s.k. samrådsförfarandet som infördes genom direktiv 87/22/EEG 4. Även om antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 141/2000 om särläkemedel 5 har bidragit till att förbättra patienternas möjlighet att få tillgång till vissa nya läkemedel, finns det inom ramen för det centraliserade förfarandet möjligheter för att ytterligare öka tillgängligheten i fråga om nya behandlingsmetoder. Inrättandet av ett snabbförfarande för godkännande begränsat till vissa läkemedel av särskild vikt för folkhälsan på grund av sin innovativa karaktär eller på grund av att de tillhör en kategori med begränsade behandlingsalternativ, liksom införandet av ett godkännande med förbehåll, varigenom läkemedel kan införas på marknaden så snart som tillgängliga forskningsresultat visat på betydande nytta för patienterna, kommer att göra det möjligt för medborgarna i Europeiska unionen att snabbare utnyttja innovationerna som forskningen gett upphov till. 8. Dessa nya bestämmelser får emellertid inte införas på bekostnad av en säker användning för patienten, nödvändig tillsyn över marknaden och en ökad säkerhetsövervakning. Nytto/riskanalysen måste för varje nytt läkemedel utgöra grunden för alla administrativa beslut i ärendet, oavsett vilka godkännandeförfaranden som tillämpas. Även om de gällande bestämmelserna medgett en hög säkerhetsnivå, är det nödvändigt att förbättra vissa enskildheter för att öka den globala effektiviteten i systemet för säkerhets- och marknadsövervakning för att bl.a. kunna ta hänsyn till tillkomsten av nya behandlingar och till den ökade International Conferense on Harmonisation of Technical Requirements for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use. International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for the Registration of Veterinary Pharmaceutical Products. EGT L 15, , s. 38. Direktivet upphävdes genom direktiv 1993/41/EEG (EGT L 214, , s. 40) i samband med att myndigheten inrättades och det centraliserade förfarandet infördes. EGT L 18, , s. 1. 4

5 storleken på den marknad som skall övervakas genom den förestående utvidgningen av Europeiska unionen. Myndigheten intar härvid en central plats och måste få en viktigare roll. Formerna för kommissionens beslutsfattande eller antagande av nödfallsåtgärder måste i detta sammanhang också bli föremål för ändringar för att öka snabbheten och effektiviteten. Mera konkret föreslås tätare intervall mellan de uppdaterade periodiska rapporterna om säkerheten, en utvidgning av kriterierna för anmälan av svåra biverkningar, generaliserad användning av gemensam internationell terminologi i fråga om läkemedelsövervakning, förstärkning av myndighetens samordnande och kontrollerande funktioner samt generaliserad användning av en databas för de insamlade uppgifterna. 9. På det veterinärmedicinska området är merparten av de ovanstående synpunkterna tillämpliga, med förbehåll för anpassningar som gäller vissa tekniska eller vetenskapliga kännetecken. Inom denna sektor utgör tillgången på veterinärmedicinska läkemedel för vissa djurarter eller indikationer ett växande problem. Även om denna fråga huvudsakligen faller under det reviderade direktivet (kodifiering) 6 och rådets förordning (EEG) nr 2377/90 7, föreskrivs det i föreliggande förslag undantag och ändringar i fråga om formerna för genomförandet av vissa bestämmelser och definitionen av tillämpningsområdet för det centraliserade förfarandet, för att ta hänsyn till särskilda fall, bl.a. vissa immunologiska läkemedel som används regionalt eller för behandling av sjukdomar som är föremål för profylaktiska gemenskapsåtgärder. 10. Revideringen av läkemedelslagstiftningen utmynnar generellt sett i fyra stora mål som bygger på slutsatserna i kommissionens rapport. Dessa mål visar sig ha särskild relevans för det centraliserade förfarandet och myndighetens åligganden. Att säkerställa ett starkt hälsoskydd för medborgarna i Europa, bl.a. genom att ge patienterna snabb tillgång till innovativa och säkra produkter och genom att öka tillsynen över marknaden med hjälp av en förstärkning av kontrollförfarandena och säkerhetsövervakningen. Att i fråga om veterinärmedicinska läkemedel förbättra djurens hälsonivå bl.a. genom att öka antalet tillgängliga läkemedel. Att förverkliga den inre marknaden för läkemedelsprodukter och härvid beakta utmaningarna som globaliseringen innebär samt att upprätta en regel- och lagstiftningsram som främjar den europeiska industrins konkurrenskraft. Att vidta åtgärder som den kommande utvidgningen av unionen ger upphov till. Att i största möjliga utsträckning rationalisera och förenkla systemet för att uppnå större konsekvens totalt sett, ökad tydlighet och öppnare förfaranden. 6 7 EGT L EGT L 224, , s. 1. 5

6 II. OMARBETNING Även om de föreslagna ändringarna inte berör huvudinriktningen och huvudlinjerna i förordning (EEG) nr 2309/93 och det i princip bara handlar om justeringar som bygger på erfarenheterna av hur systemet fungerar, är det ändå så att texten kommer att ändras på många punkter, vilket kommer att påverka dess nuvarande utformning. Genom att det antas två kodifierade direktiv på det humanmedicinska och det veterinärmedicinska området blir det nödvändigt att byta ut alla hänvisningar till alla gamla direktiv med hänvisningar till nya artiklar i de kodifierade direktiven. Om man ändrade de aktuella artiklarna skulle det finnas en risk att förslaget blev mycket komplicerat och praktiskt taget oläsligt. Dessutom föreslås det att förordning (EEG) nr 2309/93 (artikel 78) skall upphävas och av tydlighetsskäl ersättas med en ny rättsakt som bygger på nu gällande förordning, men kompletterad med alla nya element och ändringar i de kodifierade direktiven. Det rör sig om en omarbetning av förordning (EEG) nr 2309/93, eftersom många bestämmelser har ändrats och den nu gällande förordningen kommer att ersättas av den nya förordningen. Därför bygger motiveringen till detta förslag på samma motivering som den till förordning (EEG) nr 2309/93 och har ändrats bara med hänsyn till de nya element som införts. III. DETALJERAD REDOGÖRELSE FÖR FÖRSLAGETS INNEHÅLL A) Det centraliserade förfarandet för humanläkemedel 1. Detta förfarande tillämpas fortfarande både på läkemedelskategorier för vilka förfarandet är obligatoriskt och på läkemedelskategorier för vilka förfarandet är valfritt. Konkret sett föreslås att tillämpningsområdet i den ursprungliga förordningen skall behållas i sin helhet, med förbehåll för vissa ändringar till följd av de senaste sex årens erfarenheter och den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Enligt detta förslag skall det centraliserade förfarandet förbli obligatoriskt i fråga om läkemedel som tillkommit genom biotekniska processer, i synnerhet sådana som använder sig av rekombinant DNA-teknik. Det bör påpekas att denna definition täcker genterapiprodukter inklusive de använda vektorerna, liksom alla läkemedel som innehåller någon proteinkomponent vilken erhållits med hjälp av rekombinant DNA-teknik, vare sig komponenten utgör en aktiv beståndsdel av läkemedlet eller ej. Produkter avsedda för cellterapi bör betraktas som läkemedel för vilka det krävs godkännande för försäljning om de tillverkats industriellt. Produkter för cellterapi som framställts genom någon av de biotekniska processer som anges i bilagan till detta förslag skall då godkännas inom ramen för det centraliserade förfarandet. Kommissionen hänvisar härvid till den tolkning som ges i dess båda meddelanden 94/C 82/04 8 och C 98/98 9 om "läkemedel som tillkommit genom någon bioteknisk process", en tolkning som fortfarande är fullt giltig i det föreliggande förslaget (artikel i bilagan). 8 9 EGT C 82, , s. 4. EGT C 229, , s. 4. 6

7 Den viktigaste av de föreslagna ändringarna innebär att förfarandet skall bli obligatoriskt även för alla de nya aktiva ämnen som uppträder på den gemensamma marknaden (artikel i bilagan). Det finns olika argument som talar för ett sådant tillämpningsområde. Förhållandet att de biotekniska läkemedlen vunnit så stor acceptans och spridning beror till stor del på att det sedan år 1995 finns ett gemenskapsförfarande som säkerställer ett gemensamt tillvägagångssätt och hög sakkunskap. Utvecklingskostnaderna för flertalet molekyler med hög innovationspotential medger å andra sidan ur ekonomisk eller sociologisk synpunkt inte att kommersialiseringen begränsas till ett antal nationella marknader, utan motiverar i stället en global, gemenskaplig lösning som redan från början ger tillgång till en marknad med kontinentala dimensioner. I detta sammanhang och när det gäller utvecklingskostnaderna bör det påpekas att myndigheten med stöd av förordning (EG) nr 297/95 10 har möjlighet att minska avgifterna för att förvärva eller behålla godkännandet. Enligt det föreliggande förslaget skall det centraliserade förfarandet vara valfritt i fråga om andra läkemedel som utgör behandlingsmässiga innovationer; för fullständighets skull föreslås det att detta förfarande skall stå öppet för läkemedel vilka kan innebära fördelar för samhället eller patienterna om de omgående godkänns på gemenskapsnivå, även om de inte är "innovativa". Detta kan bl.a. gälla vissa receptfria läkemedel (artikel 3.2). Slutligen skall enligt förslaget medlemsstaterna få möjlighet att på nationell nivå godkänna synonympreparat till läkemedel som godkänts av gemenskapen, på villkor att harmoniseringen som uppnåtts på gemenskapsnivå bevaras. Tillverkarna av dessa synonympreparat skulle följaktligen i fortsättningen kunna välja mellan de båda befintliga förfarandena (det centraliserade och det decentraliserade) för att erhålla godkännande för försäljning (artikel 3.3). 2. Förutom att namnet ändrats så att det bättre avspeglar hela den samlade expertisen på läkemedelsområdet, har sammansättningen av den vetenskapliga sakkunnigkommittén i det centraliserade förfarandet (artikel 5) ändrats (en representant för varje behörig myndighet) för att ta hänsyn till den kommande utvidgningen. För att kunna bibehålla en tillräcklig vetenskaplig representation har emellertid möjligheten för kommittén att själv utse ytterligare medlemmar införts (artikel 54). Kommittén har i lagstiftningen getts möjligheter att tillsätta arbets- eller expertgrupper och att delegera vissa uppdrag till dessa grupper (artikel 50.2 och 50.3). Särskild tonvikt läggs vid inrättandet av en ständig arbetsgrupp inom kommittén som skall svara för utarbetande och antagande av vetenskapliga yttranden samt för rådgivning till företag. Kommissionen anser det av största vikt att myndigheten utvecklar denna tjänst, bl.a. därför att den kan komma att beröra små och medelstora företag som utvecklar biotekniska läkemedel eller företag som sysslar med forskning kring och utveckling av nya behandlingar. 10 EGT L 35, , s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2743/98, EGT L 345, , s. 3. 7

8 3. Det centraliserade förfarandet i sig har inte ändrats i någon betydande utsträckning. En ändring har gjorts i överklagandeförfarandet när sökanden invänder mot innehållet i kommitténs vetenskapliga yttrande, för att förfarandet skall bli effektivare samtidigt som sökandens position bättre bevaras (artikel 9.1 och artikel 55.1 andra stycket). Kontexten för kommissionens beslutsfattande regleras. Det nu tillämpade förfarandet har som tidigare nämnts fått mycken kritik, i synnerhet på grund av sin långsamhet. Beslutsprocessen är för närvarande underkastad ett kommittologiförfarande av typ III b enligt stadgan 11. Det bör först och främst konstateras att kommissionen från första början alltid följt myndighetens yttranden i ämnen av ytterst vetenskaplig natur. Alla ärenden som hänskjutits till regelkommittén har i förslaget till kommissionens beslut fått en positiv bedömning, antingen enhälligt eller genom kvalificerad majoritet i ett mycket begränsat antal fall 12. Det övervägande flertalet av dessa yttranden 13 inhämtades dessutom skriftligen utan något formellt sammanträde i regelkommittén, en möjlighet som anges i förordning (EEG) nr 2309/93. De sällsynta fall som föranlett en formell omröstning vid något sammanträde inträffade under de första förfarandena, dvs. vid "inkörningen" av det centraliserade gemenskapssystemet. Med hänsyn till den kritik som framförts av företagen (se kommissionens ovannämnda rapport), de senaste sex årens erfarenheter och slutligen till den omständigheten att rådet antog ett nytt "kommittologibeslut" den 28 juni 1999 (1999/468/EG) 14 har det visat sig nödvändigt att omvärdera beslutsförfarandet. Å ena sidan fastställer rådet i ingressen (skäl 7) till detta nya beslut att det är lämpligt att tillgripa regleringsförfarandet i fråga om åtgärder av generell natur, något som alldeles uppenbart inte är fallet vid utfärdandet av godkännande för försäljning för ett noga angivet läkemedel till en bestämd ekonomisk aktör. Å andra sidan har erfarenheten visat att beslutsfattandet i detta särskilda sammanhang så vitt man vet inte vållar något särskilt problem som skulle kunna avbryta eller fördröja beslutsfattandet. Kommissionen föreslår därför att beslutsfattandet underkastas ett rådgivande förfarande enligt beslut 1999/468/EEG när det av kommissionen framlagda förslaget följer myndighetens vetenskapliga yttrande eller ett förvaltningsförfarande enligt samma beslut i övriga fall. I båda dessa fall har tidsramarna anpassats så, att remisstiden för medlemsstaterna förkortas (artiklarna 10 och 77). 4. För att tillgodose patienternas legitima önskan att snarast möjligt få tillgång till vissa innovativa läkemedel med betydande inverkan på folkhälsan, införs genom detta förslag två nya sätt att erhålla godkännande för försäljning. Dels kan sökanden begära snabbare bedömning och beslut och således förtur i förhållande till andra förfaranden. Sökanden måste motivera sin begäran ur folkhälsosynpunkt, och den vetenskapliga kommittén kan godkänna eller avslå denna prioritering. Under alla förhållanden måste de normala bedömningskriterierna grundade på läkemedlets kvalitet, säkerhet och effektivitet vara uppfyllda. Detta gäller särskilt, men inte uteslutande, vissa läkemedel för cancerbekämpning, läkemedel mot HIV-infektion, m.m. (artikel 13.6). Det andra förfarandet som införts gäller det särskilda fall med Enligt rådets beslut 87/373/EEG, EGT L 197, , s yttranden med kvalificerad majoritet, 257 yttranden enhälligt per den 1 maj Av totalt 262 avgivna yttranden per den 1 maj 2001 avgavs 253 skriftligen inom sektorn för humanläkemedel. EGT L 184, , s

9 vissa läkemedel där de tillgängliga studierna visar att en betydande nytta kan förutses för patienterna, samtidigt som risk/nyttoförhållandet är gynnsamt med hänsyn till den (ofta svårartade) sjukdomsbild för vilken de är indicerade. Enligt föreliggande förslag skall ett provisoriskt ettårigt tillstånd kunna beviljas på strikta villkor, och det skall omprövas varje år. Ramen för genomförandet av denna bestämmelse måste noggrant fastställas i samråd med vetenskapsmän på grundval av de erfarenheter som gjorts i tredje land och i gemenskapens medlemsstater. Det föreslås att kommissionen skall fastställa denna ram i en tillämpningsförordning som antas enligt den föreskrivande kommitténs förfarande (artikel 13.4). 5. I likhet med det centraliserade förfarandet och med vad som föreslås inom den allmänna lagstiftningsramen för godkännande för försäljning vill föreliggande förslag avskaffa femårsintervallet för förnyelse av godkännandet för försäljning. Denna ändring åtföljs av en förstärkning av förfarandena för säkerhetsövervakning samt av ett ökat antal obligatoriska uppdaterade periodiska rapporter med uppgifter om säkerheten (artikel 13.1 och artiklarna 15-24). Här finns det två viktiga anmärkningar att beakta. För att minska myndighetens administrativa arbetsbörda, säkerställa en ökad öppenhet på marknaden och ta hänsyn till att femårsintervallet för förlängning avskaffas, skall enligt det föreliggande förslaget varje godkännande för försäljning som inte medfört något faktiskt saluförande av ifrågavarande läkemedel under två på varandra följande år (artikel 13.2 och 13.3) upphöra att gälla. Förstärkningen av säkerhetsövervakningen och tillsynen över marknaden åtföljs av ökad effektivitet och snabbhet i fråga om administrationens beslutsprocesser och påföljder (artikel ff). B) Det centraliserade förfarandet för veterinärmedicinska läkemedel 1. Flertalet av de ovanstående punkterna återfinns i identisk form i den del av förslaget som rör veterinärmedicinska läkemedel. Så är fallet med veterinärmedicinska generiska läkemedel (artikel 3.3), med sammansättningen av den vetenskapliga kommittén med sakkunskap inom det veterinärmedicinska området (Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel) och de förfaranden som är tillämpliga på denna, i synnerhet vad gäller inrättandet av expertgrupper (artikel 54 samt artikel 50.2 och 50.3), förfarandet för överklagande av kommitténs vetenskapliga yttranden (artikel 31.1 och artikel 55.1, andra stycket), liksom bestämmelserna rörande kommissionens beslutsfattande (artiklarna 32 och 77). Upphävandet av femårsintervallet för förnyande av godkännandet för försäljning, ogiltighetsklausulerna i fråga om detta godkännande (artikel ) och bestämmelserna syftande till att stärka säkerhetsövervakningen och tillsynen över marknaden (artiklarna 37-46) införs parallellt med motsvarande åtgärder inom sektorn för humanläkemedel. Det föreslås slutligen att sökanden skall kunna föreslå en snabbprövning av sitt ärende, dvs. att myndigheten skall behandla detta med förtur. Sökanden måste motivera sin ansökan ur terapeutisk synpunkt och med hänsyn till djurhälsan. Den vetenskapliga kommittén beviljar eller avslår ansökan på grundval av de upplysningar som sökanden lämnat. Under alla förhållanden måste standardkriterierna i fråga om läkemedlets kvalitet, säkerhet och effekt vara uppfyllda (artikel 35.5). 9

10 2. Ett visst antal bestämmelser är emellertid av specifik natur. Det föreslås att tillämpningen av det centraliserade förfarandet skall anpassas till den särskilda situationen vid användningen av vissa veterinärmedicinska läkemedel. Till följd av att vissa infektionssjukdomar har "regional" distribution förefaller det sålunda lämpligt att vidta särskilda administrativa åtgärder, t.ex. att myndigheten skall ombesörja översättningarna för att underlätta godkännandet av läkemedel mot dessa sjukdomar (artikel 69). Å andra sidan är det lämpligt att tillåta godkännande genom det centraliserade förfarandet i fråga om immunologiska läkemedel som används i samband med sjukdomar vilka är föremål för profylaktiska gemenskapsåtgärder (artikel 3.2), vare sig de använda ämnena är nya eller ej. C) Bestämmelser rörande myndigheten och bestämmelser av allmän natur 1. Ändringarna i fråga om myndigheten gäller dels de ansvarsområden som anförtros myndigheten, dels en anpassning av myndighetens administrativa och vetenskapliga strukturer till dess nya arbetsuppgifter och till den kommande utvidgningen av unionen. De principer som styr myndigheten, dess organisation och arbetssätt i stort ändras inte, eftersom erfarenheten har visat att de val som gjordes 1993 är tillfredsställande. 2. Föreliggande förslag avser att ge myndigheten ytterligare arbetsuppgifter, av vilka de flesta sträcker sig utöver prövningen av läkemedel. Det föreslås sålunda att myndigheten på ett systematiskt sätt skall stärka och utveckla den vetenskapliga rådgivningen till företagen under forsknings- och utvecklingsfaserna för nya läkemedel och att detta skall ske långt innan förfarandena för försäljningsgodkännande inleds (artikel 51 l). Kommissionen anser att denna redan tidigare nämnda synpunkt är av största betydelse, i synnerhet i samband med nya behandlingar och läkemedel som tillkommit genom biotekniska processer: här gäller det att hjälpa och stimulera den farmaceutiska forskningen i Europa och på så sätt göra det möjligt för patienterna att snabbare få tillgång till effektivare läkemedel. De nya områden som tillkommit inom forskningen (farmakogenomik, genterapi och cellterapi inklusive xenogen somatisk terapi, etc.) i förening med den snabba utvecklingen av små eller medelstora företag med verksamhet inom dessa områden gör det nödvändigt att införa ett verkligt partnerskap, med respekt för parternas respektive kompetensområden, mellan dessa industrier och myndigheten på vilken det ankommer att bedöma de framtida läkemedlen. Myndigheten har redan utvecklat en tjänst av detta slag och resultaten är uppmuntrande. Föreliggande förslag syftar till att stärka myndighetens expertkompetens inom detta område (artikel 50.3) genom att inrätta en ständig expertgrupp för att ge ökad tillgång till denna typ av tjänst. 3. Det föreslås vidare att myndigheten skall delta i genomförandet på gemenskapsnivå av de av vissa läkemedelsföretag (artikel 73) införda programmen för användning av humanitära skäl av humanläkemedel, vilka faller under tillämpningsområdet för föreliggande förordning. Användningen av humanitära skäl definieras i detta sammanhang som ett förfarande då ett läkemedelsföretag på sitt eget ansvar före godkännandet, men på noga bestämda villkor, låter vissa patientgrupper få tillgång till ett läkemedel. Givetvis måste detta tillhandahållande av läkemedel åtminstone potentiellt innebära betydande fördelar i fråga om överlevnad, livskvalitet eller förbättrad prognos för de berörda patienterna. Härav följer att denna användning av humanitära skäl är förbehållen läkemedel avsedda för grava och ofta dödliga 10

11 sjukdomar, vid vilka de befintliga behandlingsmöjligheterna är få eller obefintliga eller medför allvarliga biverkningar. Definitionsmässigt äger användningen av humanitära skäl rum före eller under prövningsförfarandet inför godkännandet för försäljning. När resultatet av prövningen föreligger, upphör denna användning. Det kan slutligen vara på sin plats att påpeka, att även om vissa patienter genom att delta i kliniska prövningar också får tillgång till läkemedel som håller på att utvecklas, avser den här ovan definierade användningen av humanitära skäl andra förfaranden än kliniska prövningar. Det föreliggande förslaget avser inte att ersätta eller harmonisera vare sig medlemsstaternas lagstiftning på detta område eller de eventuella kriterierna för vilka läkemedel som borde eller skulle kunna bli föremål för ett program som skulle ge vissa patienter tidigare tillgång till läkemedlen. Det syftar endast till ökad rättvisa för patienterna när det gäller tillgången till dessa program. Man föreslår därför att de vetenskapliga och ekonomiska betingelserna för att läkemedlet skulle kunna göras tillgängligt för patienterna bör fastställas på gemenskapsnivå. Därför bör myndigheten underrättas då användning av humanitära skäl övervägs för ett visst läkemedel (artikel 73.2), och kommittén för humanläkemedel kan anta rekommendationer rörande betingelserna för användningen, distributionen och valet av patienter för åtgärden (artikel 73.3). Rekommendationerna bör sedan genomföras inom ramen för den nationella lagstiftningen i de olika medlemsstaterna. 4. När det gäller internationellt vetenskapligt samarbete skall enligt det föreliggande förslaget myndigheten ha möjlighet att intensifiera och utveckla sitt tekniska och vetenskapliga stöd till medlemsstaterna och kommissionen, bl.a. inom ramen för de multilaterala diskussionerna rörande teknisk harmonisering (artikel 51 h). För att tillgodose ett behov som uttryckts av Världshälsoorganisationen och efter upprepade krav från läkemedelsföretag som till länder utanför unionen exporterar läkemedel som inte är avsedda för gemenskapsmarknaden, vill det föreliggande förslaget i ett liknande sammanhang att myndigheten skall ges i uppdrag att företa en vetenskaplig prövning av sådana läkemedel på basis av de kriterier för kvalitet, säkerhet och effekt som tillämpas inom gemenskapen. Denna bedömning skall emellertid ske endast efter en rekommendation från Världshälsoorganisationen som styrker de behov som framställts av vissa länder utanför gemenskapen eller av internationella organisationer (artikel 52). 5. Slutligen infogas genom det föreliggande förslaget en artikel i förordning (EEG) nr 2309/93 för att förebygga eller lösa eventuella motstridiga uppfattningar mellan myndighetens vetenskapliga yttranden och vetenskapliga yttranden som avgivits av andra vetenskapliga organ, vare sig de senare tillhör gemenskapen eller ej (artikel 53). Denna artikel liknar artikel 29 i kommissionens förslag om inrättandet av Europeiska livsmedelsmyndigheten 15. Påpekas bör att denna bestämmelse inte alls har till syfte att lösa meningsskiljaktigheter mellan myndigheten och de ansvariga nationella myndigheterna på läkemedelsområdet. Dessa eventuella skiljaktigheter måste lösas inom ramen för förfarandena som i detta syfte införts genom gemenskapens läkemedelslagstiftning. Artikel 53 bör däremot tillämpas så snart det verkar kunna föreligga en skiljaktighet mellan yttranden som avgivits av myndigheten inom ramen för dess ansvar i fråga om läkemedel och yttranden från andra behöriga organ utanför området för prövning av läkemedel. 15 KOM(2000) 716 slutlig; EGT C 96 E, , s

12 6. Den andra kategorin av ändringar som myndigheten berörs av gäller dess administrativa och vetenskapliga strukturer. De flesta av dessa ändringar införs med tanke på den kommande utvidgningen och syftar till att anpassa kommittéernas sammansättning till denna. Det föreslås sålunda att de vetenskapliga kommittéerna hädanefter skall bestå av en representant för varje ansvarig nationell myndighet (artikel 54.1). För att kunna behålla den nödvändiga expertisen för att dessa kommittéer skall fungera väl, liksom ett brett spektrum av kunskaper inom olika områden med kraftig specialisering, föreslås det dels att det skall bli möjligt att utse fler medlemmar i dessa kommittéer genom kooptation, dels att utnyttjandet av experter skall systematiseras, vare sig de utses direkt av kommittémedlemmarna (artikel 54.1) eller är upptagna på förteckningen över experter som ackrediterats av myndigheten (artikel 55.2). För att rationalisera och öka kommittéernas sakkunskapspotential föreslås i detta sammanhang att kommittéerna i större utsträckning skall utnyttja specialiserade arbetsgrupper (artikel 50.2) med möjlighet att delegera vissa arbetsuppgifter till dessa (artikel 54.5). Kommittén för särläkemedel, som inrättades genom förordning (EG) nr 141/2000, införlivas genom föreliggande förslag med myndighetens administrativa och rättsliga struktur, och i samma förslag aviseras inrättandet av en kommitté för växtbaserade läkemedel, vars verksamhet kommer att beskrivas i ett särskilt direktivförslag som Europaparlamentet och rådet kommer att få diskutera parallellt med föreliggande förslag (artikel 50 c och 50 d). Sammansättningen av myndighetens styrelse ändras med hänsyn till den struktur som föreslogs av kommissionen vid inrättandet av de senaste organen eller myndigheterna inom områdena livsmedelsprodukter, sjösäkerhet och flygsäkerhet. Styrelsen består av fyra företrädare som utses av ministerrådet, fyra som utses av kommissionen, fyra som utses av Europaparlamentet och fyra företrädare för patienterna och branschen, vilka utses av kommissionen (artikel 58). För att öka den globala tekniska sammanhållningen inom gemenskapens system för prövning av läkemedel och tillsyn över marknaden och för att optimera myndighetens utövande av sina åligganden inom ramen för detta system, föreslås att det hos verkställande direktören inrättas ett rådgivande råd där samtliga ansvariga nationella myndigheter eller organ inom områdena humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel skall ingå (artikel 59). 7. Slutligen föreslås ändringar av vissa allmänna bestämmelser i förordningen från 1993 och införande av nya bestämmelser för att lösa en del problem som uppstod då förordningen genomfördes och återställa den rättssäkerhet som krävs för att förfarandena skall fungera väl: det gäller bl.a. att klargöra styrelsens åligganden när man fastställer en öppenhetsregel (artikel 69), att fastställa vissa marknadsföringsvillkor för läkemedel som godkänts av gemenskapen (artikel 72), att fastställa myndighetens roll som kontrollmyndighet när det gäller parallell distribution av sådana läkemedel (artikel 51 m) och att fastställa villkoren för myndighetens utnyttjande av tjänsteleverantörer (artikel 55.4). 12

13 D) Rättslig grund Föreliggande förslag baseras på artikel 95 och artikel b i EG-fördraget. Denna artikel, där det föreskrivs att medbeslutandeförfarandet i artikel 251 skall tillämpas, är den rättsliga grunden för att uppnå målen i artikel 14 i fördraget, bl.a. fri rörlighet för varor (artikel 14.2), i det aktuella fallet humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel. Alla regler som rör tillverkning och distribution av läkemedel, däribland veterinärmedicinska, bör ha skyddet av folkhälsan som sitt grundläggande mål, men åtgärderna för att uppnå detta mål får inte bromsa vare sig den fria tillverkningen eller den fria rörligheten för läkemedel inom gemenskapen. Sedan Amsterdamfördraget trädde i kraft är artikel 95 rättslig grund för alla Europaparlamentets och rådets rättsakter som rör tillnärmning av regler om läkemedel med undantag av de direktiv som antas på grundval av de genomförandebefogenheter som överlåtits på kommissionen. Skillnader mellan bestämmelserna i nationella lagar och andra författningar om läkemedel skapar i själva verket hinder för handeln mellan medlemsstaterna och inverkar direkt på den inre marknadens funktion. Det är således berättigat att gemenskapslagstiftaren ingriper för att undanröja dessa hinder. Förslaget innehåller samtliga bestämmelser i förordning (EEG) nr 2309/93, genom vilken myndigheten inrättades och ett centraliserat förfarande för godkännande av läkemedel infördes. Förordningen har följaktligen redan sörjt för de nödvändiga överföringarna av befogenheter på gemenskapsnivå och inrättat myndigheten ur rättslig och teknisk synpunkt. Förordningen som ryms i detta förslag är en omarbetning av den föregående förordningen och syftar till att anpassa och ändra vissa procedurregler samt att omarbeta sammansättningen av myndighetens fundamentala beståndsdelar utan att ändra på de grundläggande principerna i den ursprungliga förordningen eller enhetligheten mellan de båda kodifierade direktiven. Det föreliggande förslaget medför vissa nya skyldigheter för myndigheten: dessa kan härledas ur eller är en konsekvens av de befogenheter som myndigheten erhöll redan år Ändringar eller anpassningar är sådana som stärker sammanhållningen inom gemenskapsmarknaden för läkemedel eller gör att denna fungerar bättre och bygger på erfarenheterna under de sex år som förflutit. I artikel b redovisas dessutom åtgärder, vilkas direkta syfte är att skydda folkhälsan på veterinär- och växtskyddsområdet. Detta förslag innehåller en rad åtgärder för veterinärområdet som syftar till att skydda folkhälsan. Före antagandet av Amsterdamfördraget, i vilket en ny folkhälsopolitik fastläggs genom att ge gemenskapens institutioner legislativ behörighet, antogs rättsakter på grundval av artiklarna 100 och 235 i EG-fördraget (eftersom särskild behörighet saknades då de tillkom), vilket inte längre behövs då det finns en särskild rättslig grund. E) Förenkling av administration och lagstiftning I detta förslag beaktas vederbörligen det omfattande arbete som det har inneburit att samla gemenskapsdirektiven om humanläkemedel (31 kodifierade texter) och veterinärmedicinska läkemedel (11 kodifierade texter) i en enda rättsakt. Dessutom införs genom detta förslag bestämmelser avsedda att rationalisera beslutsförfarandena för godkännande för försäljning av humanläkemedel och göra dem snabbare. 13

14 F) Konsultationer som föregått sammanställningen av förslaget Som nämns i inledningen till denna motivering har kommissionen låtit en extern konsult utföra en revision. Talrika konsultationer, möten och utfrågningar har ägt rum med alla berörda parter. Dessutom har kommissionen erhållit åtskilliga rapporter eller diskussionsunderlag från parterna, i synnerhet från patientföreningar, europeiska sammanslutningar för läkemedelstillverkare, farmaceuter och distributörer. Samtliga dessa dokument och en analys av dokumenten återfinns i kommissionens tidigare nämnda rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av gemenskapsförfaranden för godkännande för försäljning av läkemedel. 14

15 2001/0252 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av, säkerhetsövervakning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 och artikel b i detta, med beaktande av kommissionens förslag 1, med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 2, med beaktande av Regionkommitténs yttrande 3, i enlighet med förfarandet i fördragets artikel 251 4, och av följande skäl: (1) Enligt artikel 71 i rådets förordning (EEG) nr 2309/93 av den 22 juli 1993 om gemenskapsförfaranden för godkännande för försäljning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet 5 skall kommissionen inom sex år efter det att förordningen trätt i kraft publicera en allmän rapport om de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av de förfaranden som fastställs särskilt i den förordningen. (2) Mot bakgrund kommissionens rapport 6 om de erfarenheter som gjorts, har det visat sig nödvändigt att förbättra tillämpningen av förfarandena för godkännande för försäljning av läkemedel i gemenskapen samt ändra vissa administrativa förhållanden vid Europeiska läkemedelsmyndigheten EGT C EGT C EGT C EGT C EGT L 214, , s. 1, förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 649/98 (EGT L 88, , s. 7). KOM(2001)... slutlig 15

16 (3) Det framgår av slutsatserna i ovannämnda rapport att de ändringar som bör göras av det centraliserade förfarande som inrättades genom förordning (EEG) nr 2309/93 utgör korrigeringar av vissa tillämpningsvillkor och en anpassning för att ta hänsyn till den troliga utvecklingen inom vetenskap och teknik samt den framtida utvidgningen av Europeiska unionen. Av samma rapport framgår att de tidigare fastställda allmänna principerna som reglerar det centraliserade förfarandet skall behållas. (4) Eftersom Europaparlamentet och rådet antagit direktiv 2001/83/EG av den 23 oktober 2001 om införande av gemenskapsregler för humanläkemedel 7 och direktiv 2001/82/EG av den 23 oktober 2001 om införande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel 8, bör samtliga hänvisningar i förordning (EEG) nr 2309/93 aktualiseras så att de stämmer med de kodifierade direktiven. (5) För att skapa klarhet bör nämnda förordning därför ersättas av en ny förordning. (6) Den gemenskapsmekanism för samråd som föregår nationella beslut om högteknologiska läkemedel som inrättades genom den upphävda förordningen bör bevaras. (7) De erfarenheter som förvärvats sedan rådets direktiv 87/22/EEG 9 antogs visar att det behövs ett centraliserat gemenskapsförfarande för obligatoriskt godkännande av högteknologiska läkemedel, främst dem av bioteknisk art, för att kunna behålla den höga vetenskapliga nivån på bedömningen av dessa läkemedel i gemenskapen och följaktigen bevara patienternas och läkarnas förtroende för utvärderingen. Detta är särskilt viktigt i samband med tillkomsten av sådana nya terapimetoder som genterapi och därtill knuten cellterapi, xenogen somatisk terapi. Arbetet bör fortsätta i den riktningen främst för att garantera att den inre marknaden fungerar väl inom läkemedelssektorn. (8) Inför en harmonisering av den inre marknaden för de nya läkemedlen bör detta förfarande också bli obligatoriskt för alla läkemedel som är avsedda att ges till människor och livsmedelsproducerande djur och som innehåller en helt ny aktiv substans, dvs. en substans som ännu inte är godkänd i gemenskapen. (9) Beträffandehumanläkemedel bör möjligheten att utnyttja det centraliserade förfarandet anges i de fall då ett gemensamt förfarande tillför patienten ett mervärde. Detta förfarande bör förbli ett alternativ i fråga om läkemedel som, även om de inte tillhör de tidigare nämnda kategorierna, ändå innebär en terapeutisk innovation. Det är likaledes lämpligt att göra det möjligt att tillämpa detta förfarande på läkemedel som, även om de inte är innovativa, kan vara fördelaktiga för samhället eller för patienterna, om de omedelbart godkänns på gemenskapsnivå, t.ex. vissa receptfria läkemedel. Valfriheten kan utsträckas till att omfatta generiska läkemedel som godkänts av gemenskapen, om den harmonisering som uppnåtts vid bedömningen av referensläkemedlet och resultaten av denna prövning ovillkorligen behålls EGT L EGT L EGT L 15, , s. 38, direktivet upphävt genom direktiv 93/41/EEG (EGT L 214, , s. 40). 16

17 (10) Beträffande veterinärmedicinska läkemedel bör administrativa åtgärder vidtas för att beakta områdets säregenskaper, i synnerhet till följd av vissa sjukdomars regionala utbredning. Det finns likaså anledning att låta läkemedel som används i samband med profylaktiska gemenskapsåtgärder mot epizootier ingå i tillämpningsområdet för det centraliserade förfarandet. (11) Med hänsyn till folkhälsan måste beslut om godkännande inom ramen för det centraliserade förfarandet grundas på objektiva vetenskapliga kriterier som avser läkemedlets kvalitet, säkerhet och effekt, utan att ekonomiska eller andra faktorer beaktas. Medlemsstaterna skall dock i undantagsfall på det egna territoriet kunna förbjuda användningen av humanläkemedel som strider mot objektivt definierade principer om allmän ordning eller allmän moral. Dessutom får ett veterinärmedicinskt läkemedel inte godkännas i gemenskapen om dess användning strider mot bestämmelserna i den gemensamma jordbrukspolitiken. (12) Det bör fastslås att de kriterier om kvalitet, säkerhet och effekt som anges i direktiv 2001/83/EG och direktiv 2001/82/EG skall tillämpas på läkemedel som godkänns i gemenskapen. (13) Gemenskapen bör förfoga över medel för att kunna göra en vetenskaplig bedömning av läkemedel som presenteras enligt gemenskapens centraliserade förfaranden för godkännande. För att kunna garantera en verklig harmonisering av medlemsstaternas administrativa beslut om läkemedel som presenteras i enlighet med de decentraliserade förfarandena för godkännande, måste gemenskapen gesnödvändiga medel för att lösa tvister mellan medlemsstaterna beträffande läkemedlens kvalitet, säkerhet och effekt. (14) En europeisk läkemedelsmyndighet (nedan kallad myndigheten) bör därför inrättas. (15) Organisation och arbetssätt hos de olika organ som utgör myndigheten bör utformas så att de beaktar behovet av ständig aktualisering av den vetenskapliga sakkunskapen, behovet av samarbete mellan gemenskapens och medlemsstaternas organ, behovet av tillfredsställande medborgarrepresentaion samt Europeiska unionens kommande utvidgning. (16) Myndighetens viktigaste uppgift bör vara att förse gemenskapens institutioner och medlemsstaterna med vetenskapliga yttranden av högsta möjliga kvalitet för att de skall kunna utöva sina befogenheter på läkemedelsområdet enligt gemenskapslagstiftningen då det gäller godkännande och övervakning av läkemedel. Först efter det att myndigheten utfört en vetenskaplig bedömning på högsta möjliga nivå av de högteknologiska läkemedlens kvalitet, säkerhet och effekt bör gemenskapen utfärda ett godkännande för försäljning genom ett påskyndat förfarande i nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna. (17) För att garantera ett nära samarbete mellan myndigheten och medlemsstaternas forskare och vetenskapsmän bör det föreskrivas att styrelsens sammansättning skall vara sådan att den garanterar att medlemsstaternas behöriga myndigheter knyts till den övergripande förvaltningen av gemenskapssystemet för godkännande av läkemedel genom att det inrättas ett konsultativt råd som bistår myndighetens verkställande direktör. 17

18 (18) Hela ansvaret för att förbereda myndighetens yttranden i alla frågor om humanläkemedel bör vila på en kommitté för a humanläkemedel. Då det gäller de veterinärmedicinska läkemedlen bör ansvaret överlåtas på en kommitté för veterinärmedicinska läkemedel. Då det gäller särläkemedel tillkommer uppgiften kommittén för särläkemedel inrättad genom Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 141/2000 av den 16 december 2000 om särläkemedel 10. [Då det slutligen gäller växtbaserade läkemedel skall ansvaret vila på kommittén för växtbaserade läkemedel inrättad genom direktiv 2001/83/EG.] (19) Inrättandet av myndigheten gör det möjligt att stärka kommittéernas vetenskapliga roll och oberoende, framför allt genom inrättandet av ett ständigt tekniskt och administrativt sekretariat. (20) De vetenskapliga kommittéerna bör få ett större verksamhetsområde, och deras sammansättning och arbetssätt moderniseras. De som i framtiden söker godkännande för försäljning bör generellt få omfattande vetenskapliga råd. Dessutom bör det inrättas former för rådgivning till företagen. Kommittéerna bör kunna delegera vissa av sina bedömningsuppgifter till ständiga arbetsgrupper som står öppna för särskilt utsedda experter från den vetenskapliga världen, men ändå behålla det fulla ansvaret för de vetenskapliga yttranden som avges. Förfarandena för överklagande bör anpassas för att bättre garantera den sökandes rättigheter. (21) Antalet ledamöter i de vetenskapliga kommittéer som deltar i det centraliserade förfarandet bör fastställas så att kommittéernas storlek medger ett effektivt arbete efter Europeiska unionens utvidgning. (22) De vetenskapliga kommittéernas roll bör stärkas så att myndigheten kan delta aktivt i den internationella vetenskapliga dialogen och bedriva viss verksamhet som kommer att bli nödvändig främst då det gäller vetenskaplig harmonisering på internationell nivå och tekniskt samarbete med Världshälsoorganisationen. (23) För att skapa ökad rättssäkerhet är det lämpligt att noga ange ansvarsområdena i fråga om regler för insynen i myndighetens arbete, att ange vissa villkor för marknadsföring av läkemedel som godkänts av gemenskapen, att ge myndigheten behörighet att kontrollera distributionen av läkemedel som godkänts av gemenskapen och att fastställa påföljder och former för verkställigheten av dessa, i händelse av överträdelse av bestämmelserna i denna förordning eller av villkoren i de godkännanden som utfärdas inom ramen för de förfaranden som fastställs i förordningen. (24) Det är också nödvändigt att vidta åtgärder för att övervaka de läkemedel som godkänts av gemenskapen och främst för att intensivt övervaka dessa läkemedels biverkningar inom ramen för den säkerhetsövervakning som gemenskapen bedriver, så att alla läkemedel som uppvisar en oacceptabel risknivå vid normal användning snabbt kan dras in från marknaden. 10 EGT L 18, , s

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.2.2012 COM(2012) 51 final 2012/0023 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 19. 12. 98 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 345/3 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2743/98 av den 14 december 1998 om ändring av förordning (EG)

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 27.3.2015 2014/0256(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottet för

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 304/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska unionens officiella tidning L 304/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 23.11.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 304/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1905/2005 av den 14 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/0257(COD) 6.1.2010 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd till utskottet för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.10.2005 KOM(2005) 492 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet EG Turkiet beträffande genomförandet av artikel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

1. Problemet och vad som ska uppnås

1. Problemet och vad som ska uppnås Dnr 581:2010/510012 Konsekvensutredning gällande förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2006:3 och LVFS 2006:11. 1. Problemet och vad som ska uppnås I Europeiska gemenskapen

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET ENV 383 CODEC 955

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET ENV 383 CODEC 955 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 22 juli 2003 (OR. en) 2001/0277 (COD) LEX 460 ENV 383 CODEC 955 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/65/EG OM ÄNDRING AV RÅDETS DIREKTIV 86/609/EEG

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) L 209/4 Europeiska unionens officiella tidning 4.8.2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 712/2012 av den 3 augusti 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1234/2008 om granskning av ändringar av villkoren

Läs mer

(Text av betydelse för EES) (2014/287/EU)

(Text av betydelse för EES) (2014/287/EU) 17.5.2014 L 147/79 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 10 mars 2014 om fastställande av kriterier för etablering och utvärdering av europeiska referensnätverk och deras medlemmar samt för att underlätta

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV Rådets direktiv 89/105/EEG av den 21 december 1988 om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2008R1234 SV 04.08.2013 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1234/2008 av den 24 november

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.6.2013 SWD(2013) 235 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1991L0383 SV 28.06.2007 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV av den 25 juni 1991 om komplettering av

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur; LVFS

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel;

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; beslutade den xxxx. LVFS 2012:XX Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver 1 med stöd av 4 kap. 6-7 samt 10 kap. 5 läkemedelsförordningen

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2004R0726 SV 06.07.2009 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 726/2004

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2004R0726 SV 05.06.2013 007.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 726/2004

Läs mer

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 22 februari 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; LVFS 2012:14 Utkom från

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Förfarandet för utnämning av Regionkommitténs ledamöter. Utnämningsförfaranden i de olika medlemsstaterna

Förfarandet för utnämning av Regionkommitténs ledamöter. Utnämningsförfaranden i de olika medlemsstaterna Förfarandet för utnämning av Regionkommitténs ledamöter Utnämningsförfaranden i de olika medlemsstaterna SAMMANFATTNING I EU-fördragets förord anges bland målsättningarna för unionen att man ska fortsätta

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 16.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som ska intas av unionen när det gäller ändringarna av bilagorna

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av läkemedel; Utkom från trycket den 15 november

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.8.2016 COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i expertgruppen för Förenta nationernas

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/24/EG. av den 31 mars 2004

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/24/EG. av den 31 mars 2004 30.4.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 136/85 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/24/EG av den 31 mars 2004 om ändring, avseende traditionella växtbaserade läkemedel, av direktiv 2001/83/EG

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.3.2019 COM(2019) 98 final 2019/0048 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Indiska oceanens tonfiskkommission

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU).../ av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU).../ av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.3.2017 C(2017) 1527 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU).../ av den 15.3.2017 om ändring, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 3.10.2016 om den gemensamma övervaknings- och utvärderingsram som föreskrivs i Europaparlamentets

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 maj 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 maj 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 28 maj 2018 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2018/0163 (NLE) 9361/18 FÖRSLAG från: inkom den: 25 maj 2018 till: Komm. dok. nr: Ärende: EPPO 12 EUROJUST 58 CATS

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV

Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

BILAGA. till. Rådets beslut

BILAGA. till. Rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.7.2015 COM(2015) 381 final ANNEX 1 BILAGA till Rådets beslut om Europeiska unionens ståndpunkt gällande AEP-kommitténs arbetsordning, i enlighet med det inledande

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1768/92 av den 18 juni 1992 om införande av tilläggsskydd för läkemedel

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1768/92 av den 18 juni 1992 om införande av tilläggsskydd för läkemedel RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1768/92 av den 18 juni 1992 om införande av för läkemedel EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859); SFS 2011:234 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om läkemedelslagen

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 5 augusti 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd Bryssel den 5 augusti 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd Europeiska unionens råd Bryssel den 5 augusti 2019 (OR. en) 11607/19 TRANS 420 DELACT 153 FÖLJENOT från: inkom den: 2 augusti 2019 till: Komm. dok. nr: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIVĆA

Förslag till RÅDETS DIREKTIVĆA EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Förslag till RÅDETS DIREKTIVĆA om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad gäller inkluderingen av den italienska

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.3.2019 COM(2019) 103 final 2019/0052 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Nordatlantiska laxorganisationen

Läs mer

Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel

Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel 1 (5) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-02-19 2014-000497- Remiss Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 26 februari 2014 Livsmedelsverket Att: Niklas Montell Box 622 751

Läs mer

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD)

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 REVIDERAD NOT från: Generalsekretariatet till:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0008(COD) 7 november 2003 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 16 maj 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 16 maj 2017 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 16 maj 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0047 (NLE) 8421/17 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RECH 106 FIN 269 COMPET 263 ENER 143 RÅDETS BESLUT

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION 29.11.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 314/41 REKOMMENDATIONER KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 22 november 2011 om erkännande av utbildningsanstalter och examinatorer för lokförare i enlighet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516050 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Föreskrifter

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 17.11.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 320/3 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1077/2012 av den 16 november 2012 om en gemensam säkerhetsmetod för nationella säkerhetsmyndigheters tillsyn efter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tillfälligt upphävande av vissa koncessioner när det gäller import

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.3.2019 COM(2019) 101 final 2019/0050 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Kommissionen för bevarande och

Läs mer

Utskottet för rättsliga frågor Ordföranden

Utskottet för rättsliga frågor Ordföranden EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor Ordföranden 7.11.2012 Matthias Groote Ordförande Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet BRYSSEL Ärende: Yttrande över den rättsliga

Läs mer

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Riktlinjer och rekommendationer Samarbete, inbegripet delegering, mellan Esma, behöriga myndigheter och behöriga sektorsmyndigheter enligt förordning (EU) nr 513/2011 om kreditvärderingsinstitut 10/01/2012

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2002R1606 SV 10.04.2008 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1606/2002

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.8.2008 KOM(2008) 514 slutlig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2003 SEK(2003)1127 slutlig 2001/0255(COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:12) om säkerhetsövervakning av läkemedel;

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 24.9.2013 2013/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om tillämpningen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder (2013/2116(INI))

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2017 C(2017) 1951 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 24.3.2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 16.4.2018 L 96/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/573 av den 15 december 2017 om centrala delar i de avtal om datalagring som ska ingås som en del

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 15/01/2001 C5-0002/2001 ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 19 december 2000 inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.3.2019 COM(2019) 102 final 2019/0051 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Fiskeriorganisationen för Nordatlantens

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Frankrike om tillämpning vad

Läs mer

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95.1 i detta, med beaktande av kommissionens förslag ( 1 ),

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95.1 i detta, med beaktande av kommissionens förslag ( 1 ), L 268/24 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.10.2017 C(2017) 7136 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 27.10.2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 vad gäller tillägg av Etiopien

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.12.2018 COM(2018) 891 final 2018/0435 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 77/6 20.3.2018 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/456 av den 19 mars 2018 om stegen i samrådsförfarandet för fastställande av status som nytt livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet EUROPAPARLAMENTET 2004 Sammanträdesdokument 2009 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION enligt artikel 81.4 b i arbetsordningen av Guido Sacconi för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.1.2006 KOM(2006) 12 slutlig 2006/0007 (CNS) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om befrielse från införselskatter på varor i småförsändelser av icke-kommersiell

Läs mer

Fjärde rapporten. om införlivande av hälsoskyddskrav. i gemenskapens politik

Fjärde rapporten. om införlivande av hälsoskyddskrav. i gemenskapens politik Fjärde rapporten om införlivande av hälsoskyddskrav i gemenskapens politik (1999) Innehåll Inledning Vägen framåt Behovet av inriktning Utvärdering av gemenskapspolitikens inverkan på folkhälsan Slutsatser

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 8.4.2019 L 97/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/554 av den 5 april 2019 om ändring av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG om behörighetsprövning

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU).../ av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU).../ av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.11.2018 C(2018) 7509 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU).../ av den 16.11.2018 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.4.2004 KOM(2004) 351 slutlig 2002/0124 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.10.2018 COM(2018) 714 final 2018/0367 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Nederländerna att införa en särskild åtgärd som avviker från

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 8.11.2006 KOM(2006) 667 slutlig 2006/0219 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer