Mn ++ Fe ++ Filtrering med tryckfilter CO2 NH4 + Mn ++ Fe ++ CO2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mn ++ Fe ++ Filtrering med tryckfilter CO2 NH4 + Mn ++ Fe ++ CO2"

Transkript

1 Mn ++ CO2 As As As CO2 NH4 + CO2 NH4 + CO2 Mn ++ As Filtrering med tryckfilter

2 Filtreringsanläggningar för grund- och ytvatten EUROWATER har över 75 års erfarenhet av utveckling, produktion och marknadsföring av kompletta anläggningar för behandling av vatten genom syresättning och filtrering i tryckfilter. Från grundvatten till dricksvatten Råvatten, dvs. grundvatten eller ytvatten, innehåller ämnen som kan göra vattnet olämpligt som dricksvatten eller till tekniskt vatten för kommer siellt och industriellt bruk. En god vattenkvalitet säkerställs genom en tryckfilteranläggning utrustad med en individuell kombination av filter material, t.ex. för neutralisering av aggressiv kolsyra och uppsamling av järn, mangan, ammonium samt meka niska orenheter. Filteranläggningen dimen sioneras med utgångspunkt från en noggrann analys av grundvattnet. EUROWATER har lång erfarenhet och bred kompetens som leve rantör av anläggningar för behandling av dricksvatten samt kompletta anläggningslösningar för industriell produktion. Vi erbjuder en mängd olika anläggningar för försörjning av tekniskt vatten till indu strin, t.ex. avhärdat eller totalavsaltat vatten. För mer information om vårt omfattande produktprogram se hemsidan Vattnets beståndsdelar Naturligt förekommande salter Kalcium, magnesium, natrium, ammonium, järn, mangan, bikarbonat, klorid, sulfat, fluorid, nitrat Organiska ämnen Naturlig humus Föroreningar: bekämpningsmedel (pesticider, fenoler, lösningsmedel, olja och bensin Partiklar Sand, rost och kolloider Mikroorganismer Bakterier, virus, alger och svampar Gaser Kolsyra, syre, metan och svavelväte Från grundvatten till rent vatten GRUNDVATTEN Ledningsförmåga ca DRICKSVATTEN Ledningsförmåga ca AVHÄRDAT VATTEN Ledningsförmåga ca AVSALTAT VATTEN Ledningsförmåga ca TOTALAVSALTAT VATTEN Ledningsförmåga ca. 0,06-0,2 Syresättning och filtrering Avhärdning genom jonbyte Membranfiltrering Totalavsaltning Filtrerade ämnen Järn (Fe 2+ Mangan (Mn 2+ syra (CO 2 Fosfor (P Arsenik (As 3+, (As 5+ Svavelväte (H 2 S Metan (CH 4 Filtrerade ämnen Kalcium (Ca 2+ Magnesium (Mg 2+ Filtrerade ämnen 98% salter Kalium (K + Natrium (Na + Klorid (CI- Nitrat (NO 3 - Sulfat (SO 4 2- Kiselsyra (SiO 2 Bikarbonat (HCO 3- Filtrerade ämnen Natrium (Na + Klorid (CI - Nitrat (NO 3- Sulfat (SO 4 2- Kiselsyra (SiO 2 Bikarbonat (HCO 3-

3 Vad kan filtreras och på vilket sätt? Tabellen visar några exempel på oönskade ämnen i vattnet, hur de kan elimineras och vilka filtermaterial som är lämpliga att använda. I verkligheten kan mer komplexa vattenproblem uppkomma än exemplen nedan och kräva ytterligare åtgärder. Kontakta oss för rådgivning och vägledning om avancerad vattenbehandling. EUROWATER erbjuder expertkunskap och garanti i fråga om kvalitet och resultat. Orenheter Problem Lösning Filtermedium Aggressiv kolsyra Aggressiv kolsyra ger korrosion på betong, rörsystem och varmvattenberedare av svart stål. Korrosions-produkterna gör vattnet grumligt och rött av rost (järnoxid samt ockra (järnoxidhydrat. Kolsyra förekommer ofta i råvatten i områden med kalkfattig jord. Aggressiv kolsyra kan neutraliseras i en tryckfilteranläggning med hjälp av ett kalkbaserat filtermaterial. I särskilda fall kan aggressiv kolsyra avlägsnas genom avgasning. Magno-Dol Järn och mangan I kommunala anläggningar orsakar ofta järn och mangan de största problemen, t.ex. missfärgning av tvätt och sanitetsporslin hos förbrukarna. Typiska tecken på ett förhöjt innehåll av järn och mangan är att vattnet blir ockrafärgat eller svart samt får en metallisk smak. Efter syresättning kan järn och mangan filtreras bort genom ett tryckfilter. Filtermaterialet kan vara kvartssand, Nevtraco eller Demantex. Kis Ammonium och nitrit Ammonium kan vara ett tecken på mikrobiologisk aktivitet, t.ex. på grund av gödningsämnen, förorening eller geologiska orsaker. Nitrit i råvatten förekommer oftast som en restprodukt p.g.a. ofullständig omvandling av ammonium. Nitrit kan även indikera förorening och mikrobiologisk aktivitet i vattnet. Ammonium omvandlas genom en biologisk nitrifikationsprocess till nitrit och sedan till nitrat. Processen kräver stor syresättning och tillräcklig mängd filtermaterial (kvartssand eller poröst kalkbaserat filtermaterial. Nevtraco Pesticider, PFAA samt klor Förorening av pesticider orsakas främst genom användning av ogräsbekämpningsmedel. Nedbrytningsprodukten BAM (2,6-diklorbenzamid består av de verksamma substanserna diklorbenil och klortiamid. PFAA/PFOS/PFAS. Perfluorerade ämnen ingick tidigare i brandsläckskum och är en av de större källorna till PFAA-förorening av mark och vatten. PFOS har förorenat dricksvatten i flera kommuner och dessa har stängt dricksvattentäkter efter att högfluorerade ämnen läckt till grundvattnet från brandövningsplatser. BAM samt PFAA/PFOS/PFAS kan reduceras i ett tryck filter med ett filtermaterial baserat på aktivt kol. Aktivt kol är en naturprodukt som framställs av stenkol, trä eller kokosnötskal. Ett aktivt kolfilter kan även avlägsna fritt klor, pesticider och organiska lösningsmedel. Aktivt kol Arsenik Arsenik är ett naturligt förekommande grundämne och relaterat till vissa geokemiska miljöer. Arsenik förekommer i vatten som As(III och As(V joner. As(III är giftigare och svårare att avlägsna ur vatten. Enligt WHO, utgör arsenik en allvarlig hälsorisk om det intas. Arsenik kopplas bl.a. till hudcancer och olika sjukdomstillstånd i kroppens inre organ. Gränsvärdet för arsenik sätts därför på hälsomässiga grunder. Arsenik binder järn och fälls ut tillsammans med järn vid filtrering. I områden där råvattnet inte innehåller tillräckligt med järn för processen kan vattnets innehåll av järn ökas genom tillsats av järnklorid. Alternativt kan arsenik reduceras genom absorption i ett tryckfilter med ett specifikt filtermaterial baserat på järnoxidhydroxid typ Euroxide E33. Järngranulat Hårdhetsreglering Kalcium och magnesium bestämmer vattnets totala hårdhet. Ett stort innehåll av dessa joner ger ett hårt vatten och ett litet innehåll ger omvänt ett mjukt vatten. Vattnets hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader ( dh. Ett karboniseringsfilter med olika kalkbaserade filtermaterial används för upphärdning av vattnet. Detta görs av hälsoskäl innan förtäring samt för att förhindra möjliga korrosionsproblem i vattenledningsnätet. Hydrolit CA Stora partiklar och orenheter Om råvattnet innehåller stora mängder uppslammade ämnen (hög turbiditet, t.ex. ytvatten, ökar behovet av täta filterspolningar vid användning av traditionella sandfilter. Ett djupfilter, även kallat flermediafilter är en kombination av yt- och djupfilter i ett tryckfilter. Fördelen är att ett och samma filter avskiljer stora mängder uppslammade ämnen och partiklar. För detta ändamål används kvartssand och hydroantracit som filtermaterial. Hydroantracit

4 En anläggning många användningsmöjligheter EUROWATER har lång erfarenhet av utveckling av driftssäkra tryckfilter. Våra anläggningar har lång livslängd och kan användas inom en mängd olika områden. Dricksvatten Tryckfiltrering görs som innan nämnts för att reducera vattnets innehåll av aggressiv kolsyra, järn, mangan, ammonium, nitrit, pesticider, klor, arsenik och avlägsna stora partiklar samt orenheter. Ett annat användnings område är för att höja den totala hårdheten i form av ökad koncentra tion av magnesium och kalcium till vattnet. Vattenverk och företag/fastighetsägare rekommenderas att använda tryckfilter för att korrigera ovanstående problem. Vattenkvaliteten kontrolleras genom stickprov i brunnen på vattenverket och hos förbrukarna. Vattnet ska vara klart och utan färg, lukt och smak. Om kvaliteten inte klarar de gränsvärden för naturliga ämnen i vattnet som anges i Dricksvattenföreskrifterna (LIVSFS 2003:44 och EU:s Dricksvattendirektiv är ofta filtrering den bästa lösningen. Tekniskt vatten Industrin förbrukar stora mängder vatten och behöver ofta vattenrening av processoch avloppsvatten. Tryckfilter kan användas som förfilter innan t ex. jonbytare och membranfiltrering, för produktion av cirkula tions- och sköljvatten, pannoch kylvatten, återanvändning av processvatten och slutfiltrering av spillvatten. Vattenbehandlingssystem används i indu strin för att motverka utfällning av kalk och salter, filtrering av olösta ämnen, korro sion och biologisk tillväxt. I många fall fungerar filtreringen som en förbehandling inför vidare vattenbehandling, t.ex. avhärdning och avsaltning. Andra användningsområden avklorering av vatten partikelfiltrering upphärdning av avsaltat vatten slutfiltrering Filtrering av arsenik genom absorption med ett automatiskt tryckfilter typ NSB 170 som installerats efter öppna filter. Kapacitet: 12 m³/h. Filtrering av järn, mangan och ammonium i vattenverk. Kapacitet: 2 x 35 m³/h. Anläggningslösning Harmonisk råvattenutvinning Tryckfilter: 4 x TFB 35 (för- och filtreringennfilter Syresättning genom en kompressor samt syre- och styrluftssystem Fläkt och sköljpump för returspolning Frekvensstyrd utpumpning SRO-system med extern uppkoppling för drifts- och övervakningspersonal via Internet Larm via SMS med rapportunderlag per dygn/vecka/månad/kvartal/år.

5 Den optimala lösningen Vilken typ av tryckfilter som är lämpligast att installera beror på filtrets användningsområde, önskad vattenkvalitet och den mängd vatten som förbrukas. EUROWATER kan erbjuda optimala lösningar för varje enskilt behov. Inledningsvis görs en bedömning av kvalit én på vattnet genom en vattenanalys. Den ligger sedan till grund för dimen sioneringen av anläggningen tillsammans med övriga kravspeci fikationer från kund. Eurowater erbjuder kravspecifika lösningar som svarar på kundernas behov av t ex. vattenkvalité, driftmiljö, kapacitet, tryck, filtreringshastighet och sköljfrekvens. I varje lösning ingår även ett individuellt anpassat materialval, val av ytbehandling och filtermaterial. Flödeshastigheter upp till 100 m 3 /h Vårt standardprogram omfattar tryckfilter med ett flöde upp till 100 m 3 /h per filter. Det innebär att vi kan erbjuda kundanpassade lösningar och investeringsnivåer i linje med varje individuellt behov av filtre rat vatten. Egen produktion Våra filteranläggningar tillverkas i vår fabrik i Danmark. Det är en unik fördel som innebär att vi har egen kontroll över hela utvecklings- och produktionsprocessen. Det innefattar allt från valet av leverantör och svetsning av behållare samt rörsystem, till montering, provtryckning och en slutlig leverans till kund. Vi garan terar att våra anläggningar alltid mot svarar högt ställda krav på tillförlitlighet och prestanda. Konfiguration av tryckfilter Varje filter konfigureras individuellt bero ende på filtreringskraven. De tre vanlig aste konfigurationerna är enkelt filter, parallellfilter samt för- och finfilter. I enkla och parallella filter syresätts och filtreras råvattnet en gång. Fördelen att använda parallella filter jämfört med enkla filter är en ökad filter kapacitet samt en möjlighet att returspola det ena filtret samtidigt som det andra filtret är i drift. I för- och finfilter syresätts respektive filtre ras vattnet två gånger. Denna metod används i anläggningar där det finns absoluta krav på dricksvattenkvalitet. Eurowater erbjuder filteranläggningar för att uppnå en likvärdig vattenkvalitet till fastigheter som inte är anslutna till det kommunala ledningsnätet. Ett tryckfilter är den ideala lösningen för små och medelstora förbrukare av dricksvatten. Manuelt Manuellt trykfilter tryckfilter NStyp NS Ydelse Kapacitet fra 1 till 12 m3/time m 3 /h Automatiskt trykfilter tryckfilter NSBtyp NSB Ydelse Kapacitet fra 1 1 til till m3/time m 3 /h Manuel/automatisk Manuellt/automatiskt trykfilter tryckfilter TF/TFB typ TF/TFB Ydelse Kapacitet op til 100 till m3/time 100 m 3 /h

6 Effektiva och driftssäkra anläggningar En tryckfilteranläggning är en viktig och långsiktig investering som ska uppfylla våra kunders behov samt önskemål på ren vattenbehandling. EUROWATER arbetar alltid med högsta möjliga kvalitetskrav i fråga om materialval och utförande ofta med en tidshorisont på 25 år. Syresättning och luftning I våra standardanläggningar syresätts/ luftas råvattnet med atmosfärisk luft för utfällning och syresättning. Detta sker inne i tryckfiltret och medför att utfällningar undviks i inloppsröret. Om råvattnet innehåller oönskade gaser kan avgasning krävas. Ett integrerat syresättnings- och spraysystem säkerställer att syresättning sker i exakt rätt skede av filtreringsprocessen. Dysbotten för optimal drift Våra tryckfilter är utvecklade och konstru erade med en dysbotten för separat luftsköljning, vattensköljning och kombinations sköljning. Därmed fördelas belastningen och medför ett optimalt utnyttjande av filtermaterialet samt jämn returspolning. Dessutom undviks stillastående vatten under drift och returspolning, vilket är viktigt för att begränsa bakterietillväxt. Effektiv returspolning med luft och vatten Filtermaterialet renspolas med jämna mellanrum och beror på råvattnets kvalitet samt vattenförbrukningen. Vid returs polning skickas en kraftig luftström uppåt genom filtret och medför att inbäd dade partiklar lossnar. Partiklarna kan sedan sköljas bort med vatten. I vissa fall kan det vara nödvändigt att använda en kombinations sköljning med luft och vatten. Efter returspolning är filtret åter klart att tas i bruk. Kompakt rörsystem Råvattnets kemiska sammansättning styr materialvalet för rörsystemet och avgörs genom en inledande vattenanalys. Rörsystemet levereras antingen som varmgalvaniserat och ytbehandlat svart stål eller alternativt som PE (polyetylen plast. Automatisk avluftare Våra automatiska rörsystem är kon struerade med ett ställdon som är kopplat till fyra ventiler, vilket medför en betydligt minskad risk för felinställning. På tryckfilter med drifts- och returspolningsövervakning kan rörsystemet monteras med ventil övervakning för en säkrare och stabilare drift. Syresättning och luftning av vattnet Spraysystem Typskylt med serienummer Manometer Provkran Manometer Provkran Cirkulationsfiltrering av sköljvatten Sköljvattnet kan ofta återanvändas som råvatten efter filtrering och UV desinfektion. Det är ofta kostnadskrävande att leda sköljvattnet till en reningsanläggning för spillvatten och minskar därför kostnader samt resursutnyttjande. En väl fungerande cirkulationsanläggning kan råvattnet utnyttjas till 100 % Dysbotten Pneumatiskt ställdon

7 En komplett vattenbehandlingsanläggning med tryckfilter och teknisk utrustning för syresättning och returspolning. Avgasning av lösta gaser (t.ex. aggressiv kolsyra, metan och svavelväte är en förutsättning för optimal filtrering. Bilden visar en anläggning som är anpassat för bryggerier. Ytbehandling Filterbehållarna är tillverkade av motstånds kraftigt stål och är därför mindre känsliga för tryckförändringar. Valet av ytbehandlingsmetod beror på vattnets sammansättning och temperatur. EUROWATER erbjuder en mängd olika valmöjligheter av ytbehandling på filter behållarna (invändig och utvändig för att på bästa sätt anpassa till rådande processförutsättningar. Normalt sker utvändig behandling med sandblästring, följt av en effektiv primer och en korrosionsbeständig målning. Invändigt kan filterbehållarna antingen levereras obehandlade eller med olika specialbehandlingar och som senare anpassas efter varje enskild anläggnings behov och kvalitetskrav. Specifika krav på hygienstandard och dricksvattengodkännande kan i de flesta fall tillgodoses. I många länder finns regelverk med krav på att tryckfilter ska kunna användas i dricksvattenförsörjning och livsmedelsproduktion. Flera av våra filterbehållare ytbehandlas med polyetylen (PPA både invändigt som utvändigt, vilket ger en bra kombina tion av starkt stål och ett mycket korrosionsbeständigt syntetmaterial. Även alternativa utföranden finns som t.ex. varmgalvanisering och rostfritt stål. Typgodkännande - Tryckkärlsdirektivet PED 97/23/EG Alla våra tryckfilteranläggningar är tillver kade, utprovade och godkända enligt Tryckkärlsdirektivet. Användarvänlig teknik för styrning och övervakning All styrutrustning anpassas till kraven i varje enskild anläggning, t.ex. för filtrering i vattenverk eller inom industrin. EUROWATER erbjuder en mängd olika program och styrutrustningar såsom exempelvis; enkla programautomater, PLC system och SRO-lösningar för styrning och övervakning samt internet- och mobilbaserade system. SE10 och SE20 styrenheter. Styrskåp.

8 Filtrering av järn, mangan, aggressiv kolsyra och ammonium i ett vattenverk. Anläggningen består av 5 x TFB 75 parallellkopplade filter, fläkt och sköljpump. Kapacitet: 265 m³/h. Behållarna kan erhållas målade i valfri färg. After sales B40B-SE2.2 EUROWATER har en omfattande nationell och internationell organisation kring försäljning och service. Våra servicebilar är välutrustade med delar och verktyg, vilket medför att service och underhåll ofta kan åtgärdas på plats. Onödiga driftstopp kan därför undvikas och minimera möjliga risker för anläggningen. En mängd olika former av serviceavtal erbjuds ochanpassas till kundens förutsättningar samt krav. Vattenbehandling sedan 1936 EUROWATER är idag en internationell koncern med dotterbolag i 14 länder och 21 lokala sälj- och servicekontor. Vi är represen terade i de flesta europeiska länder genom återförsäljare, som har lång erfarenhet och specialkunskap om teknik och utrustning för effektiv vattenbehandling. Huvudkontoret: EUROWATER AB Wadmans Linje Huskvarna Tel: +46 ( Fax: +46 ( Skånekontoret: EUROWATER AB Värmevägen Osby Tel: +46 ( Norrlandskontoret: EUROWATER AB H-Huset, Håstaholmen Hudiksvall Tel: +46 (

Mn ++ Fe ++ Filtrering av grundvatten CO2 NH4 + Mn ++ Fe ++ CO2 UZDATNIANIE WODY TRAITEMENT DES EAUX REN VANDBEHANDLING PURE WATER TREATMENT

Mn ++ Fe ++ Filtrering av grundvatten CO2 NH4 + Mn ++ Fe ++ CO2 UZDATNIANIE WODY TRAITEMENT DES EAUX REN VANDBEHANDLING PURE WATER TREATMENT Mn ++ CO2 As As As CO2 NH4 + CO2 DK NH4 + CO2 Mn ++ As REN VANDBEHANDLING INT., BE, NL, SK, CZ PURE WATER TREATMENT Filtrering av grundvatten AT, CH, DE REINE WASSERAUFBEREITUNG F TRAITEMENT DES EAUX PL

Läs mer

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Vattenlaboratoriet vid LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Sid 1 av 6 Innehållsförteckning: Varför vattenanalys... 2 Definitionen på s.k. enskild brunn

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

FERMAWAY vattenreningssystem - i korthet -

FERMAWAY vattenreningssystem - i korthet - FERMAWAY 1 2 FERMAWAY vattenreningssystem - i korthet - Renar vatten miljövänligt, utan tillsatta kemikalier, genom en kombination av: Intensivluftning Kemisk oxidation med naturligt syre Biologisk oxidation

Läs mer

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover Livsmedelsverkets gränsvärden Enligt Livsmedelsverkets bedömningsgrunder kan ett dricksvatten bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. - Bedömningen tjänligt innebär att vattnet kan

Läs mer

Vattenverk i Askersund kommun

Vattenverk i Askersund kommun Vattenverk i Askersund kommun I Askersund finns 5 vattenverk där vattnet produceras. Det finns 11 tryckstegringsstationer på ledningsnätet där vattentrycket höjs med pumpar för att kompensera för höjd-

Läs mer

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron Norsbron. Vattenanalyserna är utförda både vid vattenverk och hos. I tabellen anges Livsmedelsverkets gränsvärden, dricksvattnets normala variation ** "tjänligt med anmärkning", vilket betyder att dricksvattnet

Läs mer

I dessa allmänna råd används följande begrepp:

I dessa allmänna råd används följande begrepp: 1 (17) Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar. Som i genomsnitt tillhandahåller

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 13226656 Sida 1 (2) : Fyrbrunn Provtagningstidpunkt : 1030 : Bo Lundgren SS-EN IS 7027-3 Turbiditet FNU 0.34 ±0.05 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art

Läs mer

BIOREAKTORER NÄR NATUREN FLYTTAR IN I DRICKSVATTENBEREDNINGEN

BIOREAKTORER NÄR NATUREN FLYTTAR IN I DRICKSVATTENBEREDNINGEN BIOREAKTORER NÄR NATUREN FLYTTAR IN I DRICKSVATTENBEREDNINGEN Ann Elfström Broo Miljökemigruppen i Sverige AB CHRISTIAN HÄLSAR! VATTNET I NATUREN Alla sötvatten har någon gång varit ytvatten. Grundvattenbildningen

Läs mer

Förbrukade kemikalier och material bör samlas in, transporteras och bortskaffas i enlighet med kommunens anvisningar.

Förbrukade kemikalier och material bör samlas in, transporteras och bortskaffas i enlighet med kommunens anvisningar. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Egenkontrollprogram. för mindre dricksvattentäkter. Fastställt:

Egenkontrollprogram. för mindre dricksvattentäkter. Fastställt: Egenkontrollprogram för mindre dricksvattentäkter Fastställt: Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av

Läs mer

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104 Kemisk analys- Vattenanalys Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Titrering Ammonium SS-EN ISO 14911:1998 Jonkromatografi Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005, mod Flödesanalys/Spektrometri Biokemisk

Läs mer

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN FÖRKLARING TILL ANALYSRESULTATEN Karlskrona kommuns laboratorium Riksvägen 48 371 62 LYCKEBY tel. 0455-30 33 18 e-post: va-lab@karlskrona.se - 1 - INLEDNING Detta dokument

Läs mer

Dricksvattenkvalitet och distribution

Dricksvattenkvalitet och distribution Dricksvattenkvalitet och distribution Kemiska och mikrobiologiska aspekter Ann Elfström Broo, Bo Berghult Vad vill konsumenten ha för dricksvatten? Det ska... vara gott och luktfritt vara kallt vara färglöst

Läs mer

Disposition. Grontmij simhallsgruppen. Vattenrening. Miljöförvaltningen 4 oktober Bottensugning Rent bassängvatten

Disposition. Grontmij simhallsgruppen. Vattenrening. Miljöförvaltningen 4 oktober Bottensugning Rent bassängvatten Disposition Miljöförvaltningen 4 oktober Bottensugning Rent bassängvatten Kort presentation av Grontmij, vår simhallsgrupp Tankar om effektiv bottensugning Exempel på väldigt rent bassängvatten Tid för

Läs mer

Grundvattenkvaliteten i Örebro län

Grundvattenkvaliteten i Örebro län Grundvattenkvaliteten i Örebro län I samband med en kartering som utförts (1991) av SGU har 102 brunnar och källor provtagits och analyserats fysikaliskt-kemiskt. Bl.a. har följande undersökts: Innehåll...

Läs mer

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter.

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Diarie INK-13-0004 Namn Laboratorietjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

Inledning. Humusavskiljning med sandfilter. Humusavskiljning med sandfilter. -Focus på kontinuerliga kontaktfilter för bättre COD-reduktion

Inledning. Humusavskiljning med sandfilter. Humusavskiljning med sandfilter. -Focus på kontinuerliga kontaktfilter för bättre COD-reduktion Humusavskiljning med sandfilter Mattias Feldthusen Tel: +46 (0) 31 748 54 14 Mobile: +46 (0)70 420 21 56 mfeldthusen@nordicwater.com Nordic Water Products AB Sisjö Kullegata 6 421 32 Västra Frölunda Sverige

Läs mer

Renvattensystemet Concept 2000

Renvattensystemet Concept 2000 Renvattensystemet Concept 2000 Varför vattenberedning? Ledningsvatten innehåller en rad olika ämnen som t.ex. kalk och salter. Mängden av de olika ämnena varierar regionalt. I regel kan man erhålla uppgifter

Läs mer

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100%

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% E. coli bakterier Resultat från Tillsynsprojektet mm (ca 13000 vattenanalyser) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Otjänligt Tj m anm Tjänligt 30% 20% 10% 0% Brunn

Läs mer

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2 VATTENRENING INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2 KRAV PÅ INSTALLATIONSFÖRHÅLLANDEN... 3 KRAV PÅ FÖRBEHANDLING... 3 ANLÄGGNINGENS

Läs mer

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING Utg 2009-09, ALcontrol AB INLEDNING Denna folder är en vägledning vid tolkning av analysprotokollet. För att man säkrare skall kunna bedöma ett vattens kvalitet krävs

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS EN ISO 9963, del 2, utg. 1, 4 6 500 mg/l Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4 0,04 0,2 mg/l Ammonium som kväve SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4

Läs mer

Provtagning enligt SLVFS 2001:30

Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt föreskrifterna för dricksvatten (SLVFS 2001:30) Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska regelbundet och i enlighet med Livsmedelsverkets

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

HUBER Vakuum Roterande Membran VRM Bioreaktor

HUBER Vakuum Roterande Membran VRM Bioreaktor HUBER Vakuum Roterande Membran VRM Bioreaktor Vakuum Roterande Membran (VRM ) Roterande membranskivor för utgående rent vatten Den framtidssäkra lösningen utformad för de ständigt ökande kraven på avloppsvattenbehandling

Läs mer

Förslag till provtagningsplan för små vattenverk

Förslag till provtagningsplan för små vattenverk Förslag till provtagningsplan för små vattenverk Verksamhetens namn:.. Datum: Underskrift av ansvarig:.. Innehållsförteckning 1 Allmänna uppgifter om vattenverket och vattentäkten 2 Vattenprovtagning 2.1

Läs mer

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01 GÖRVÄLNVERKETS LABORATORIUM ACKREDITERAT LABORATORIUM FÖR MILJÖ- OCH DRICKSVATTENANALYSER PROVTAGNING PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01 Om inte annat överenskommits tas proven av kunden. Provtagningskärl

Läs mer

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS ÖVRIGA TAXOR 2016 gäller fr o m 2016-01-01 om inget annat anges under taxepunkten

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS ÖVRIGA TAXOR 2016 gäller fr o m 2016-01-01 om inget annat anges under taxepunkten 1 DRIFT- OCH SERVICENÄMNDENS ÖVRIGA TAXOR 2016 gäller fr o m 2016-01-01 om inget annat anges under taxepunkten Innehållsförteckning sida Övriga taxor 13.Taxa dispenser tunga och/eller breda och/eller långa

Läs mer

Komprimerad luft inom livsmedelsindustrin. Riktlinjer och lösningar för produktion, torkning och filtrering av tryckluft.

Komprimerad luft inom livsmedelsindustrin. Riktlinjer och lösningar för produktion, torkning och filtrering av tryckluft. Komprimerad luft inom livsmedelsindustrin Riktlinjer och lösningar för produktion, torkning och filtrering av tryckluft. Tryckluft i livsmedelsprocessen en källa till kontaminering? I de allra flesta företag

Läs mer

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn 2009-07-06 1 (6) senast uppdaterad 2009.07.06 Till brunnsägare i Sigtuna kommun Till dig som har dricksvatten från enskild brunn Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört en undersökning av dricksvattenkvaliteten

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan avser Anmälan om regirering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Ny dricksvattenanläggning. Anläggningen beräknas vara färdigälld (år,

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) paket : SS-EN ISO 7027, utg 3 Turbiditet FNU 0.13 ±0.01 FNU SLV 1990-01-01 Metod I Lukt ingen SLV Lukt, art - SS-EN ISO 7887 metod D Färg

Läs mer

Om dricksvattenkvalitet

Om dricksvattenkvalitet Om dricksvattenkvalitet Vad är dricksvattenkvalitet? Eller, enklare uttryckt, när är ett dricksvatten bra? Dricksvatten skall vara hälsosamt och rent, skriver Livsmedelsverket i sina dricksvattenföreskrifter

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1975L0440 SV 23.12.1991 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DREKTV av den 16 juni 1975 om den kvalitet som krävs

Läs mer

Vi har inte mindre än 25 vattenverk inom vårt verksamhetsområde. Här nedan presenteras översiktliga dricksvattenanalyser från respektive vattenverk.

Vi har inte mindre än 25 vattenverk inom vårt verksamhetsområde. Här nedan presenteras översiktliga dricksvattenanalyser från respektive vattenverk. April 2010 Vatten är en avgörande förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Vatten är följaktligen klassat som ett livsmedel och höga krav ställs på dess kvalitet. Det får inte finnas några

Läs mer

Alkalitet: beskriver vattnets buffertkapacitet och förmåga att hålla ph-värdet stabilt.

Alkalitet: beskriver vattnets buffertkapacitet och förmåga att hålla ph-värdet stabilt. Begrepp om brunnar Aktivkolfilter: ett filter som används vid behandling av vatten. Det avlägsnar närmast organogena ämnen, exempelvis humus. Används också för att avlägsna radon från vattnet i bergbrunnar.

Läs mer

Förklaring av kemiska/fysikaliska parametrar inom vattenkontrollen i Saxån-Braån

Förklaring av kemiska/fysikaliska parametrar inom vattenkontrollen i Saxån-Braån Förklaring av kemiska/fysikaliska parametrar inom vattenkontrollen i Saxån-Braån Vattenföring Vattenföringen vid provtagningstillfällena har beräknats genom att tvärsnittsarean och flödeshastigheten bestämts

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

Så tolkar du provsvaret på ditt vattenprov

Så tolkar du provsvaret på ditt vattenprov Så tolkar du provsvaret på ditt vattenprov Inledning Denna folder är en vägledning vid tolkning av analysprotokollet. För att man säkrare skall kunna bedöma ett vattens kvalitet krävs både mikrobiologisk

Läs mer

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten Uppdragsnr: 10137017-Sörfjärden VA utredning 1 (5) PM- Vattenanalyser Följande PM är en bedömning av analysresultaten från vattenprovtagning vid Sörfjärden 2010-07-12 och 2010-08-11. De numeriska analysresultaten

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Enkel skötsel av din bubbelpool. SpaTime din produktserie för bubbelpoolsskötsel

Enkel skötsel av din bubbelpool. SpaTime din produktserie för bubbelpoolsskötsel Enkel skötsel av din bubbelpool SpaTime din produktserie för bubbelpoolsskötsel Vattenbalans Din bubbelpool är en plats för avslappning och välbefinnande. Därför är det extra viktigt att vattnet är klart,

Läs mer

Riskhantering ga llande avsaltat vatten

Riskhantering ga llande avsaltat vatten Riskhantering ga llande avsaltat vatten Vilka hälsoeffekter finns det med att konsumera dricksvatten framställt genom omvänd osmos (avsaltat vatten) av havsvatten alternativt använda det vid matlagning?

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

Sköt om din brunn för bra dricksvatten

Sköt om din brunn för bra dricksvatten Sköt om din brunn för bra dricksvatten Innehåll Dags att se över din brunn? 4 Viktigt om ditt vatten 4 Lär känna din brunn! 5 Tre typer av brunnar 5 Tre typer av pumpar 9 Installationer med olika funktion

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

1 Högåsen vattenverk.

1 Högåsen vattenverk. Högåsen vattenverk. 1 Högåsen vattenverk. 2 Vattenverket vid Högåsen ägs av Nyköpings- och Oxelösunds kommuner gemensamt genom NOVF (Nyköping Oxelösund Vattenverks Förbund). Vattenverket producerar cirka

Läs mer

KALK FÖR VATTENRENING

KALK FÖR VATTENRENING KALK FÖR VATTENRENING Vatten vårt viktigaste livsmedel SMA Mineral är en av Nordens största tillverkare av kalkprodukter. Vi har lång erfarenhet av kalk och kalkhantering. Kalk är en naturprodukt och den

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Satellitbild Lite korta fakta Ett unikt reningsverk 1 2 Processavloppsvattnet från läkemedelstillverkningen i Snäckviken pumpas i en 6,5 km lång ledning. Den är upphängd i en avloppstunnel som leder till

Läs mer

Balanserad vattenskötsel

Balanserad vattenskötsel Balanserad vattenskötsel för spabad utomhus Activ SPA serien ger dig balanserad vattenskötsel särskilt utvecklad för spabad Det ställs höga krav på rengöring och underhåll av spavatten, och därmed också

Läs mer

INFORMATION PROCESS-INSTRUMENT NITRAT NISE SC / NITRATAX SC NYHET! Exakt rätt. Nitratgivare med UV- och ISE-teknik

INFORMATION PROCESS-INSTRUMENT NITRAT NISE SC / NITRATAX SC NYHET! Exakt rätt. Nitratgivare med UV- och ISE-teknik INFORMATION PROCESS-INSTRUMENT NITRAT NISE SC / NITRATAX SC NYHET! NL INE M ÄT Exakt rätt Nitratgivare med UV- och ISE-teknik NING A V N I T R AT 2 ÖVERSIKT ÖVER ONLINEGIVARE FÖR NITRATMÄTNING Nitratmätning

Läs mer

Fuktare LQQA, cirkulerande vatten

Fuktare LQQA, cirkulerande vatten Size -84 5 Fig. 4 5 4 6 7 9 7 8. Styrskåpet utv.. Styrskåp inv.. Avstängningsventil (ingår ej) 4. Vattenfilter, porositet max. 5 μm (ingår ej) 5. Vattenlås LQAZ-8 (tillbehör) 6. Utloppsledning 7. Fuktarinsats

Läs mer

Per Ericsson Norrvatten

Per Ericsson Norrvatten Per Ericsson Norrvatten Distributionsområde Norrvatten Görväln Vattenverk Lovö Norsborg Stockholm Vatten UTMANINGAR FÖR BRANSCHEN HUMUS OCH FÖRORENINGAR Fokus ytvattenverk Naturliga organiska ämnen, (NOM),

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER S-41. Our World is Water

INSTRUKTION ARSENIKFILTER S-41. Our World is Water Instructions D1E-30Aver3 INSTRUKTION ARSENIKFILTER S-41 Our World is Water INSTALLATION OCH SKÖTSELANVISNING ARSENIKFILTER S-41 FIGURLISTA... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 Tabell 1... 2 ALLMÄN INFORMATION...

Läs mer

Rent vatten. är ingen självklarhet. Vi på Dahl har ett brett lagerlagt sortiment av vattenreningsprodukter

Rent vatten. är ingen självklarhet. Vi på Dahl har ett brett lagerlagt sortiment av vattenreningsprodukter Rent vatten är ingen självklarhet Vi på Dahl har ett brett lagerlagt sortiment av vattenreningsprodukter Dahl erbjuder en bekymmerlös process för vattenanalyser... I Sverige får cirka 1,2 miljoner människor

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Lyft produktionen med rätt vattenrening

Lyft produktionen med rätt vattenrening Lyft produktionen med rätt vattenrening ~ 1 ~ Kraven på rening av industriellt avloppsvatten Reningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av

Läs mer

Anläggning. VA Inledning Vatten. Alla bilder i denna presentation är från boken Vårt vatten, Svenskt vatten

Anläggning. VA Inledning Vatten. Alla bilder i denna presentation är från boken Vårt vatten, Svenskt vatten Anläggning VA Inledning Vatten Alla bilder i denna presentation är från boken Vårt vatten, Svenskt vatten Jordens vatten 27 maj 2013 Sara Bäckström 3 Vattentillgång 27 maj 2013 Sara Bäckström 4 Gott om

Läs mer

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover LULEÅ KOMMUN 2014-06-30 1 (6) Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover Provtagningen i din fastighet orsakas av att du klagat på dricksvattenkvaliteten. Proverna undersöks och bedöms efter

Läs mer

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Henriksdals avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Ett av Europas största avloppsreningsverk Insprängt i Henriksdalsberget, på gränsen mellan Stockholm och Nacka, ligger ett av Stockholm

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Ange namnet på verksamheten (Ange dagens datum) Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

HUBER Flotationsanläggning HDF

HUBER Flotationsanläggning HDF Effektiv och pålitlig lösning för: Behandling av industriellt avloppsvatten och processvatten Återvinning av värdefulla restprodukter Återanvändning av vatten för avancerad (avlopps-)vattenbehandling med

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045 Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrimetri 1:1, 2, 4 0,01 4 mmol/l Aluminium SS 028210, utg 1 Fotometri 1:1, 2, 4 0,02 0,40 mg/l Ammonium som kväve Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Extinktion SS-EN

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

Rening vid Bergs Oljehamn

Rening vid Bergs Oljehamn Rening vid Bergs Oljehamn statoilsreningsfolder2.indd 1 08-10-09 13.24.00 statoilsreningsfolder2.indd 2 08-10-09 13.24.01 Innehåll Vattenrening vid Bergs Oljehamn 4 Gasrening vid Bergs Oljehamn 10 statoilsreningsfolder2.indd

Läs mer

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM)

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Bakgrund: Under år 2000 ska alla ackrediterade laboratorier uppge

Läs mer

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm.

Kemi. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström mm. Kemi Inom no ämnena ingår tre ämnen, kemi, fysik och biologi. Kemin, läran om ämnena, vad de innehåller, hur de tillverkas mm. Fysik, läran om krafterna, energi, väderfenomen, hur alstras elektrisk ström

Läs mer

Klor och Bromin manuellt tillsatt

Klor och Bromin manuellt tillsatt Klor och Bromin manuellt tillsatt Det absolut viktigaste i all rening av vatten är att vi har ett korrekt ph värde. Om ph är för lågt eller för högt, så kan inte klor eller Bromin arbeta på ett bra sätt.

Läs mer

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris.

Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Vi renar ditt dricksvatten med en unik teknologi till ett lågt pris. Höjd: 50,8 cm Höjd: 24,77 cm 4evergreen vattenfilter Vårt revolutionerande vattenfilter för dricksvattenrening använder nanofilterteknik

Läs mer

Test av ditt Brunnsvatten

Test av ditt Brunnsvatten Test av ditt Brunnsvatten Innehåller: - Provtagningsinstruktioner - Guide till testresultaten - Adresser och öppettider INLEDNING Tack för att du väljer ALcontrol AB och www.brunnsvatten.se för kontroll

Läs mer

Delrapport 2009 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd

Delrapport 2009 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar. Miljö- och hälsoskydd Delrapport 2009 Dricksvatten från privata vattenverk till livsmedelsanläggningar Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Annika Gustafsson, 21 januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress

Läs mer

D-FILTER FÖR REN TRYCKLUFT

D-FILTER FÖR REN TRYCKLUFT FILTER D DFILTER FÖR REN TRYCKLUFT Tryckluftskvalitet är direkt relaterat till din kompressors driftsförhållanden. De flesta kompressorintagsfilter avlägsnar partiklar större än 2 µm. Mindre partiklar

Läs mer

BioZone MobiZone III. GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden:

BioZone MobiZone III. GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden: BioZone MobiZone III GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden: BioZone MobiZone III installeras i bilen eller båtar för ren luft i allmänhet eller för att ta bort föroreningar och

Läs mer

Presentation av EnvoSep kombinationen EnvoCarb/Envo Turf

Presentation av EnvoSep kombinationen EnvoCarb/Envo Turf Presentation av EnvoSep kombinationen EnvoCarb/Envo Turf Allmänt EnvoSep Adsorption har under de senaste åren fått en allt större betydelse som industriell separationsprocess. Till exempel aktivt kol används

Läs mer

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde Vattenkvalitet vid Nånö vattenverk, Norrtälje (Försörjer även Bergshamra, Finsta, Furusund, Gräddö, Köpmanholm/Yxlan, Nysättra, Rimbo, Rånäs, Spillersboda och Svanberga) Koliforma bakt 35 C cfu/100ml 39

Läs mer

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Utloppsbäcken från Hulta Golfklubb. Medins Biologi AB Mölnlycke 2009-03-25 Mats Medin Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24

Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24 Presentation av vattenmyndighetens samrådsmaterial Grundvattenrådet för Kristianstadslätten 2009-04-24 Sjöar Vattendrag Grundvatten Kustvatten Hillevi Hägnesten Vattenstrategiska enheten 040-25 26 20,

Läs mer

BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN INDUSTRIER SLAKTERIER LUFTRENING FISKEINDUSTRIER MEJERIER BOSTÄDER RENINGSVERK DANMARK A/S Biologisk behandling av avloppsvatten med BIO-BLOK Tack vare flera års forskning och

Läs mer

Schysst vatten i kranen?

Schysst vatten i kranen? Schysst vatten i kranen? Kontroll av icke kommunala dricksvattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter Miljöskyddskontoret 2013 Sammanfattning Under sommarhalvåret 2013 har

Läs mer

Produkthandbok. Betning Betpasta, Spraybetmedel, Badbetvätska, Polermedel, Rengöringsmedel, Teknisk information.

Produkthandbok. Betning Betpasta, Spraybetmedel, Badbetvätska, Polermedel, Rengöringsmedel, Teknisk information. Produkthandbok. Betning Betpasta, Spraybetmedel, Badbetvätska, Polermedel, Rengöringsmedel, Teknisk information. TeroSystem TeroSystem AB Flöjelbergsgatan 16A, 43137 Mölndal www.terosystem.se Tel: 031-3381700

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Brandholmens avloppsreningsverk.

Brandholmens avloppsreningsverk. Brandholmens avloppsreningsverk. 1 2 Brandholmens avloppreningsverk. Vattnet i Nyköping. I Nyköpings kommun är ca 55 % av vårt dricksvatten producerat av ytvatten från bland andra sjön Yngaren. Vattnet

Läs mer

Analys av bekämpningsmedel i enskilda dricksvattentäkter 2014

Analys av bekämpningsmedel i enskilda dricksvattentäkter 2014 M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Analys av bekämpningsmedel i enskilda dricksvattentäkter 2014 Rapport 2015-01

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Frågor och svar (FOB 01 osv) baserar sig på miljöguide Frågor om brunnar (Lapinlampi T., Sipilä A., Hatva T. osv. 2001).

Frågor och svar (FOB 01 osv) baserar sig på miljöguide Frågor om brunnar (Lapinlampi T., Sipilä A., Hatva T. osv. 2001). Frågor om kvaliteten på brunnsvattnet - Grundvattnets kvalitet - Brunnsvattnets kvalitet - Vad beror det på att brunnsvattnet är gott men inte tappvattnet? Frågor och svar (FOB 01 osv) baserar sig på miljöguide

Läs mer

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR Water Treatment Chemicals Rent vatten kräver mycket rena lösningar Även avloppsvatten måste uppfylla stränga normer. På Grönland känner man till minst tio olika

Läs mer

Enkät hos kommunala membrananläggningsägare

Enkät hos kommunala membrananläggningsägare Enkät hos kommunala membrananläggningsägare Membranteknik för många olika tillämpningar Dricksvatten: Hårdhet (nanofilter) Sulfat (nanofilter) Fluorid (omvänd osmos) Uran (omvänd osmos) Organiska föroreningar,

Läs mer

Provtagning av dricksvatten 2011

Provtagning av dricksvatten 2011 Provtagning av dricksvatten 2011 Vattenprover på vårt sommarvatten ska tas med jämna mellanrum. Nedan framgår när och var vi tagit proverna samt vilka resultat som uppnåtts. Förkortningar: VV = vattenverk

Läs mer

Ett intelligent val av vattenbehandlingssystem

Ett intelligent val av vattenbehandlingssystem Ett intelligent val av vattenbehandlingssystem RENT VATTEN ÄR SUNT VATTEN FÖR GOD HÄLSA Hur mycket behöver du? 41 54 kg 55 68 kg 68,5 86 kg (250 ml) glas Vatten är en värdefull källa till spårmineraler

Läs mer

Vad är vatten egentligen?

Vad är vatten egentligen? Vad är vatten egentligen? Torbjörn Lindberg Tillsynsavdelningen Livsmedelsverket Försörjning med dricksvatten i Sverige Kommunala förvaltningar och bolag Cirka 85 % av den storskaliga dricksvattenförsörjningen

Läs mer

Innehållsförteckning Biolan Suotis del- och reservdelsförteckning... 2

Innehållsförteckning Biolan Suotis del- och reservdelsförteckning... 2 SUOTIS INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR Tillverkningsnummer Monterad av Tillverkningsdag Försäljarens stämpel, underskrift och köpdag Innehållsförteckning Biolan Suotis del- och reservdelsförteckning...

Läs mer

Modell Ab 105. Modell Ab 115. www.norclean.nu

Modell Ab 105. Modell Ab 115. www.norclean.nu norclean-sugarna är utveckalde för industri, shipping, offshore, offentliga företag och institutioner med behov av speciellt kraftiga, robusta och driftsäkra enheter. norclean tryckluftsdrivna sugare täcker

Läs mer

Grundvattenkontrollprogram

Grundvattenkontrollprogram Miljöförvaltningen Grundvattenkontrollprogram LANDSKRONA KOMMUN 2004 Rapport Mathias Fuchs Miljöinspektör Rapport 2005:4 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2 Sammanfattning Ett program för kontroll av

Läs mer

Förändringar av vårt råvatten - orsaker, konsekvenser och behov av nya beredningsmetoder

Förändringar av vårt råvatten - orsaker, konsekvenser och behov av nya beredningsmetoder Förändringar av vårt råvatten - orsaker, konsekvenser och behov av nya beredningsmetoder Kenneth M Persson Forskningschef Tack till Stephan Köhler, Lars-Anders Hansson, Bjørnar Eikebrokk, Per Ericsson,

Läs mer