Cancerfonden gör skillnad för svensk cancersjukvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cancerfonden gör skillnad för svensk cancersjukvård"

Transkript

1 Cancerfonden gör skillnad för svensk cancersjukvård I hela världen diagnostiseras det ungefär tolv miljoner nya cancerfall årligen. Globalt räknar man med att 27 miljoner människor lever med en cancer idag. Var tredje svensk kommer drabbas av cancer. Hissnande tal som stämmer till eftertanke. Den svenska Cancerfonden har aktivt arbetat för en bättre prevention mot cancer och en mer framgångsrik cancerbehandling under sex decennier och under denna tid fördelat anslag på över åtta miljarder kronor. MARITA ÖNNEBY ELIASSON Stockholm Riksföreningen för Kräftsjukdomarnas bekämpande bildades Då överlevde 30 procent sin cancersjukdom. Sextio år senare var siffran 65 procent. Föreningen bytte namn 1982 till Cancerfonden som i dag har forskningsfinansiering och påverkansarbete som ändamål. Det här är Cancerfonden Cancerfondens vision är att besegra cancer. Det handlar om att både förebygga och bota så att färre drabbas och fler överlever. Målet är också att de som drabbas får den vård de behöver och den information de behöver för att må så bra som möjligt. Cancer fonden finansierar cirka 450 ansökningsprojekt varje år. Två patienter lade grunden Cancerfonden grundades på initiativ av två privatpersoner, Ebba Andersson och Morri Nidén. Båda hade haft cancer och de förstod att fler patienter skulle överleva om det forskades mer. De ansåg att de statliga forskningsmedlen var för små. Ebba Andersson var hemmafru och FAKTARUTA Cancer i Sverige Cancer är samlingsnamnet på cirka 200 olika sjukdomar som kännetecknas av onormal celldelning personer drabbas varje år. Var tionde minut får någon ett cancerbesked. Prostatacancer och bröstcancer är vanligast. I dag lever över personer som har eller har haft en cancersjukdom. Omkring dödsfall i cancer per år. Vanligaste dödsorsaken före 80 års ålder. medlem i Kvinnogillesförbundet. Hon föreslog att förbundet skulle starta en landsomfattande insamling under parollen I kamp mot kräfta. Medlemmarna gick runt med insamlingsbössor och i februari 1951 hade man samlat ihop kronor, vilket motsvarar drygt 14 miljoner kronor i dagens penningvärde. Parallellt fick herrekiperingsdirektören Morri Nidén idén att skapa en rikstäckande insamlingsorganisation efter amerikansk förebild och arrangerade ett första möte på Grand Hotell i Stockholm Ett år senare, 1951, bildades Riksföreningen för kräftsjukdomarnas bekämpande, som några år senare döptes om till Riksföreningen mot cancer, som 1982 bytte namn till Cancerfonden. Hur fördelas forskningsanslagen? Cancerfondens forskningsanslag beviljas i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla 314 SVENSK KIRURGI VOLYM 72 NR

2 forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat, säger professor Klas Kärre, ord förande i Cancerfondens forskningsnämnd. Anslagsutdelningen, som sker i november varje år, är Cancerfondens största. I den ingår forskningsprojekt och anslag till forskarmånader. I mars månad beviljar Cancerfonden anslag till forskartjänster. Fördelningen går till så att forskarna ansöker om anslag hos Cancerfonden i en ansökningsomgång per år. Nio prioriteringskommittéer, som var och en består av åtta tio forskare och sakkunniga inom särskilda områden av cancerforskningen, bedömer ansökningarna och poängsätter dem. De diskuterar bedömningarna vid ett sammanträde och lämnar därefter förslag om anslagsfördelning till forskningsnämnden. De 22 ledamöterna i Cancerfondens forskningsnämnd, som består av framstående forskare, men även representanter från Cancerfondens styrelse, fortsätter sin granskning och prioriterar projekten så att de slutgiltiga förslagen överensstämmer med styrelsens budget. Forskningsnämnden beslutar därefter om fördelning av medel från Cancerfonden. Canceröverlevnad idag Överlevnaden i cancersjukdomar har successivt förbättrats under åren, vilket har flera förklaringar. Nya och förbättrade diagnosmetoder och preventionsinsatser har lett till att fler cancerfall upptäcks tidigt då chansen är större att bli botad. Cancerfondens grundare Ebba Andersson och Morri Nidén hade båda drabbats av cancer. De insåg vikten av en framtida forskning då bara 30 procent överlevde sin cancersjukdom på 50-talet. Idag är den relativa femårsöverlevnaden för samtliga cancerdiagnoser tillsammans cirka 67 procent. Jämfört med i början av 1970-talet, då den relativa överlevnaden var omkring 36 procent, så har prognosen för cancerpatienter förbättrats kraftigt. På 35 år har den relativa femårsöverlevnaden för män mer än fördubblats, från knappt 30 procent till 66,9 procent och för kvinnor har den ökat från 42 procent till 67,3 procent. Den relativa tioårsöverlevnaden för män har förbättrats en och en halv gång sedan 1970-talet och är nu beräknad till 55 procent. För kvinnor har den nästan fördubblats och är nu 60 procent. Cancerforskningen fortsätter att göra framsteg och det är tack vare era gåvor och bidrag vi kan fortsätta att kämpa för vår vision att besegra cancer! Mer pengar ökar överlevnaden Tack vare generösa bidrag är Cancerfonden en betydande finansiär av svenska forskningsprojekt om cancer. Under dryga 60 år har gåvor, testamenten och lotterier inbringat närmare nio miljarder kronor. Drygt åtta miljarder har gått till cancerforskning. Tobaksprevention: Sedan slutet av 1970-talet har antalet rökare halverats. De förändrade rökvanorna kommer att speglas i en kraftig minskning av antalet lungcancerfall. Mammografi: Mammografin infördes i svensk sjukvård på 1970-talet i syfte att på ett så tidigt stadium som möjligt upptäcka maligna tumörer i brösten. Barnleukemi: På 1970-talet avled nära tre av fyra barn som drabbats av leukemi. I dag botas tre av fyra barn. Moderna läkemedel: Under och 2000-talen har flera genombrott med nya effektiva cancerläkemedel nått ut till patienterna. SVENSK KIRURGI VOLYM 72 NR

3 HPV-vaccin: Under 2000-talet upptäcktes ett vaccin som kraftigt reducerar risken för livmoderhalscancer orsakat av viruset HPV. Nationell cancerstrategi: För att kunna möta kraven på bättre och mer jämlik cancervård togs den nationella cancerstrategin fram i Sverige Milstolpar i Cancerfondens historia 1951: Cancerfonden grundas på initiativ av Morri Nidén och Ebba Andersson, två privatpersoner som drabbats av cancer och blivit botade. 1969: För första gången genomför Cancerfonden en insamlingsgala i TV. Finalen direktsändes i TV:s Hylands Hörna och fick ett enormt genomslag. Resultatet blev otroliga 33,5 miljoner kronor. Med dagens penningvärde (2013) skulle insamlingen behövt få in 271,5 miljoner kronor. 1986: Över 200 miljoner kronor samlas in. 2000: Största enskilda gåvan från en privatperson, 28 miljoner kronor. 2003: Rosa Bandet-kampanjen genomförs för första gången. 2007: Mustaschkampen med insamling till forskning om prostatacancer genomförs för första gången. 2013: Första TV-galan med temat Tillsammans mot cancer till förmån för svensk cancerforskning. 2013: Cancerfonden samlade in 505 miljoner kronor. Av gåvorna kommer den största delen från testamenten, vilka under 2013 utgjorde 192 miljoner. Minnesgåvor, privata insamlingar och gåvor samt företagssamarbeten uppgick tillsammans till 231 miljoner. Övriga intäkter till Cancerfonden består bland annat av intäkter från Cancerfondens Rikslotteri och medlemsavgifter. 2014: Cancerfonden delar ut 415 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Forskare och vårdpersonal över hela landet har möjlighet att ansöka om anslag. Cancerfondens forskningsnämnd beslutar vilka ansökningar som ska få anslag, och En av fondens grundare, Ebba Andersson, hemmafru och medlem i Kvinnogillesförbundet, initierade en riksomfattande insamling under parollen I kamp mot kräfta. forskningsmedlen betalas i huvudsak ut under Bättre prognos vid rektalcancer Kirurgen Anna Martlings arbetsområde är gastrointestinal cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Hennes forskning inom området kolorektal cancer har i ett flertal år haft anslag från Cancerfonden. Forskningen har lett fram till att behandlingen av ändtarmscancer under de senaste åren förbättrats avsevärt och lett till att fler patienter botas, säger professor Anna Martling vid gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. I mars i år tilldelades Anna Martling sin andra kliniska cancerforskartjänst av Cancerfonden. Hon har tidigare även innehaft projektanslag samt en tidigare klinisk cancerforskartjänst. I sin omfattande forskning vill Anna Martling bland annat kartlägga riskfaktorer och förbättra diagnosmetoder och behandling för patienter med rektalcancer. Och detta är studier som omedelbart kommer patienterna till godo. Min forskning syftar till att förbättra prognos och levnadsförhållanden vid ändtarmscancer. Behandlingen kan tyvärr leda till biverkningar såsom nedsatt sexuell funktion. Det är därför viktigt att även fokusera på dessa aspekter, vilka är mycket lite studerade. Anna Martling tilldelades 2013 Svensk Kirurgisk Förenings Stora forskarpris i samband med Kirurgveckan i Uppsala. Svensk cancerforskning bidrar Alla framsteg inom cancervården baseras visserligen inte på cancerforskningen, bland annat är den ökade överlevnaden efter cancerdiagnos delvis beroende på allmänt bättre sjukvård. Men för en del cancerformer är det nya eller förbättrade behandlings 316 SVENSK KIRURGI VOLYM 72 NR

4 Ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd professor Klas Kärre. metoder som har gett markanta resultat, bland annat genom helt nya läkemedel som slår specifikt mot defekter i cancerceller, säger professor Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. Dessa läkemedel har alltså kunnat utvecklas tack vare den nya grundläggande kunskapen om cancerceller. Hela denna utveckling bygger naturligtvis på den internationella cancerforskningen som helhet. Kan Cancerfondens utdelning av anslag i det lilla landet Sverige verkligen bidra med något? Uppföljning av detta med systematisk metodik visar att Sverige klarar sig utomordentligt bra i ett internationellt perspektiv (Cancerfondsrapporten 2014). Uppföljningen görs av Vetenskapsrådet genom bibliometri (mätning av hur många vetenskapliga artiklar som produceras eller citeras av ett lands eller ett universitets forskare). Det är anmärkningsvärt att ett så litet land nummer 84 i världen när man rankar efter folkmängd kan inta 14:e plats när man rankar efter den genomförda forskningen, och att vi kan ha tre universitet bland de 100 högst rankade i världen. Tätpositionerna på listan intas av länder som USA, Storbritannien och Tyskland. Dessutom är Karolinska Institutet, KI, det enda europeiska universitet som tar sig in på topp 20 listan alla de andra är nordamerikanska (18 i USA och ett i Kanada). Bred svensk cancerforskning Svensk forskning har lämnat och fortsätter att lämna viktiga bidrag inom flera av cancerforskningens specialområden. Professor Klas Kärre presenterar nedan ett antal. Projekt som Cancerfonden stödjer inom kirurgisk cancer Cytogenetik, det vill säga tekniker för att studera kromosomrubbningar i cancerceller och försöka förstå hur dessa bidrar till uppkomst av cancer där flera genombrott gjordes , bland annat forskarna Torbjörn Caspersson, Lore Zech, Georg Klein, KI, och Felix Mitelman, Lund. Tumörimmunologi som bygger på att mobilisera immunförsvaret mot cancerceller, bland annat upptäckt av tumörspecifika transplantationsantigener på 1960-talet Georg och Eva Klein, KI, och naturliga mördarceller eller NK-celler på talet Rolf Kiessling, Hans Wigzell och Eva Klein, KI. Onkogener, tillväxtfaktorer och cellsignalering, det vill säga de interna och externa budskap som driver cancercellerna att dela på sig, bland annat upptäckten av platelet derived growth factor, PDGF, som gjordes av Carl-Henrik Heldin och Bengt Westermark, Uppsala, på 1980-talet. 1. Medför bukkirurgi på grund av cancer ökad risk för tumörspridning till bukhinnan? Lärosäte: Göteborgs universitet. Forskare: Ivarsson, Marie-Lois. Belopp: kr. 2. Titthålsoperation, utan eller med robot assistens, jämfört med öppen kirurgi vid ändtarmscancer och prostatacancer. Studier avseende överlevnad, korttidseffekter, patientupplevd livskvalitet och kostnadseffektivitet. Lärosäte: Göteborgs universitet. Forskare: Haglind, Eva. Belopp: kr. 3. Sexuell funktion, välbefinnande och hormonnivåer hos kvinnor och män med ändtarmscancer. Lärosäte: Karolinska Institutet. Forskare: Martling, Anna. Belopp: kr. 4. Att förbättra behandlingen vid tjock- och ändtarmscancer studier som utvärderar och utvecklar kirurgisk behandling. Lärosäte: Göteborgs universitet. Forskare: Angenete, Eva. Belopp: kr. 5. Tidig upptäckt av cancer i bukspottskörteln. Lärosäte: Umeå universitet. Forskare: Sund, Malin (har förutom projektstöd även Klinisk cancerforskartjänst 50 procent). Belopp: kr. 6. Att spåra bröstcancerceller i blod och benmärg. Lärosäte: Lunds universitet. Forskare: Rydén, Lisa (har förutom projektstöd även Klinisk cancerforskartjänst 50 procent). Belopp: kr. 7. Utveckling av behandlingskoncept för avancerad prostatacancer som är resistent mot hormonbehandling. Lärosäte: Göteborgs universitet. Forskare: Damber, Jan-Erik. Belopp: kr. 8. Tumörvärdcellsinteraktioner vid avancerad cancersjukdom. Studier av betydelsefulla faktorer såsom cytokiner, tillväxtfaktorer, prostaglandiner och vanliga hormon i relation till förändringar i tumörens DNA. Lärosäte: Göteborgs universitet. Forskare: Lundholm, Kent. Belopp: Nya terapeutiska metoder vid bukspottkörtelcancer för att bryta igenom fästningen av bindvävnad som skyddar tumörcellerna. Lärosäte: Karolinska Institutet. Forskare: Löhr, J. Matthias. Belopp: kr. 10. Patientens upplevelser efter operation för matstrupscancer vägvisare mot förbättrad återhämtning och livssituation. Lärosäte: Karolinska Institutet. Forskare: Lagergren, Pernilla. Belopp: kr. 11. Kliniska och epidemiologiska studier av urologiska tumörformer. Lärosäte: Karolinska Institutet. Forskare: Akre, Olof (Klinisk cancerforskartjänst 50 %). SVENSK KIRURGI VOLYM 72 NR

5 Idag drivs också internationellt framstående projekt inom cellsigna lering av Carlos Ibanez och Rune Toftgård, KI. Epidemologi, där man söker efter riskfaktorer och tänkbara orsaker till cancer genom att studera sjukdomens förekomst i olika grupper i samhället. Tack vare tidig utveckling av högkvalitativa hälsodataregister har Sverige blivit ett av de ledande länderna. Området byggdes upp från och med 1980-talet av bland andra Hans-Olov Adami, Uppsala och KI, i studier av flera olika cancersjukdomar. Idag kombineras studierna av hälsodata ofta med noggranna biologiska studier av gener Henrik Grönberg, KI, inom prostatacancer och Åke Borg, Lund, inom bröstcancer eller virus Joachim Dillner, KI, inom livmoderhalscancer. Klinisk behandlingsforskning av internationell toppklass bedrivs idag bland andra av Bengt Glimelius, Uppsala, tjock- och ändtarmscancer, Jonas Bergh, KI, bröstcancer, Eva Hellström-Lindberg, KI, leukemier, och Jan-Erik Damber, Göteborg, prostatacancer. Avslutningsvis kan nämnas tre heta områden som kommit upp på senare år, nämligen: Stamceller, det vill säga de celler som ytterst driver celldelningar som ger upphov till nya cancerceller. Dessa studeras parallellt med normala stamceller av bland andra Jonas Frisén, KI, och Stefan Karlsson, Lund. Cancers närmiljö och försörjningsvägar, ett forskningsområde där man studerar normala celler inom och i anslutning till en tumör. Cancercellerna kan manipulera eller utnyttja normala celler till att gynna tumörväxten, bland annat genom att signalera så att blodkärl växer in i tumörer, så kallad angiogenes. Här finns intressanta projekt ledda av bland andra Lena Claesson-Welsh och Christer Betsholtz, Uppsala, samt Yihai Cao och Arne Östman, KI. Sökande efter nya angreppspunkter och läkemedel mot cancer är ett område där akademisk grundforskare nu genom modern metodutveckling kan vara minst lika effektiva som stora läkemedelsföretag, säger Klas Kärre. Ett ökande antal forskargrupper har fått anslag från Cancerfonden för sådana projekt. I år har lovande nya kandidater till cancerläkemedel publicerats av två forskare, Patrik Ernfors och Tomas Helleday, båda Karolinska Institutet, men båda också i samarbete med andra svenska universitet, bland annat i Uppsala och Göteborg. 318 SVENSK KIRURGI VOLYM 72 NR

Gör ditt testamente. till en gåva för livet. Om Cancerfonden

Gör ditt testamente. till en gåva för livet. Om Cancerfonden Gör ditt testamente Om Cancerfonden till en gåva för livet Cancerfonden bildades 1951. Under 60 år har Cancerfonden samlat in 7,2 miljarder kronor och avsatt 7 miljarder kronor till svensk cancerforskning.

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Kommittédirektiv En nationell cancerstrategi för framtiden Dir. 2007:110 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en nationell

Läs mer

Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015

Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015 Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015 1 2 Stipendierna från Cancerstiftelsen har stor betydelse för forskarna i nuläget Cancerstiftelsen har gjort ett långsiktigt arbete med goda resultat för att

Läs mer

2016 Cancerfondsrapporten 2040

2016 Cancerfondsrapporten 2040 2016 Cancerfondsrapporten 2040 Det här är Cancerfonden Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering,

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Statistik Trender och förändringar Forskning Satsning på klinisk forskning Opinion Socioekonomiska skillnader påverkar cancerrisken Diagnos Snabb

Statistik Trender och förändringar Forskning Satsning på klinisk forskning Opinion Socioekonomiska skillnader påverkar cancerrisken Diagnos Snabb Statistik Trender och förändringar Forskning Satsning på klinisk forskning Opinion Socioekonomiska skillnader påverkar cancerrisken Diagnos Snabb ökning av antalet hudcancerfall Prevention Få framsteg

Läs mer

Din lilla rosa bok om bröst

Din lilla rosa bok om bröst Din lilla rosa bok om bröst Årets Rosa Bandet-designer är Liselotte Watkins Jag ville göra ett mönster som hyllar brösten och som känns positivt och glatt. Även om ämnet är allvarligt och jag själv har

Läs mer

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Page 1 of 8 PUBLICERAD I NUMMER 3/2015 TEMAN Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Tiia Talvitie, Päivi Ruokoniemi Kimmo Porkka (foto: Kai Widell) Målsökande

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

Årsberättelse 2010. Bli regelbunden givare bli Livsviktig

Årsberättelse 2010. Bli regelbunden givare bli Livsviktig Våra regelbundna givare bidrar till att cancerforskningen ständigt gör nya framsteg. De hjälper till att rädda liv. Det är därför de kallas Livsviktiga. Som Livsviktig bestämmer du själv hur mycket du

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Höjdpunkter 2014 Uppdaterad grafisk profil Den nya moderna loggan visar även vår samhörighet med Svenska Diabetesförbundet. Armband för forskningen I vårt fortsatta samarbete

Läs mer

Prostatacancer. Lästips från sjukhusbiblioteket

Prostatacancer. Lästips från sjukhusbiblioteket Prostatacancer Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 Ditt PSA är för högt : mitt möte med prostatacancer (2003) Av Lars Göran Pärletun Författaren opereras för prostatacancer.

Läs mer

Prostatacancer. Lästips från sjukhusbiblioteket

Prostatacancer. Lästips från sjukhusbiblioteket Prostatacancer Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Ditt PSA är för högt : mitt möte med prostatacancer. 2003 Av Lars Göran Pärletun Författaren opereras för prostatacancer.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för ProLiv Kronoberg avger följande berättelse över föreningens verksamhet 2015. STYRELSE Sedan årsmötet den 24 mars och styrelsens konstituering den 9 april har styrelsen

Läs mer

Cancerrapporten. Översikt över cancerbehandling och cancervården i Sverige

Cancerrapporten. Översikt över cancerbehandling och cancervården i Sverige Cancerrapporten Översikt över cancerbehandling och cancervården i Sverige Förord Cancer är ett ord som väcker många känslor. Många har personliga erfarenheter, eller känner någon som drabbats av cancer.

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

Hälsopartiet 2014 översikt av svaren

Hälsopartiet 2014 översikt av svaren Hälsopartiet 2014 översikt av svaren bedömningen är helt och hållet min egen och utgör grunden till val av segrare, Hälsopartiet. Lite mer bakgrundsdata gavs via: http://hudcancer.nu/pdf/sh2014.pdf Fråga

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:67 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:34 av Andres Käärik m fl (fp) om en anläggning i Sverige för protonbehandling av cancer Föredragande landstingsråd: Inger Ros

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev 1 Maj 2013. Samverkan, livslängd och livskvalitet allt hänger ihop. Janssen-Cilag AB

Janssen Nyhetsbrev 1 Maj 2013. Samverkan, livslängd och livskvalitet allt hänger ihop. Janssen-Cilag AB Janssen Nyhetsbrev 1 Maj 2013 Samverkan, livslängd och livskvalitet allt hänger ihop Janssen-Cilag AB Förord Ett nytt år innebär nya möjligheter. I slutet av förra året träffade Janssen en överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 2 SYFTE 3 BAKGRUND 3 PROJEKT FÖR ÅR 2010 4 1. FÖRSÖKSVERKSAMHET FÖR EN PATIENTFOKUSERAD OCH SAMMANHÅLLEN CANCERVÅRD 4 2. INFORMATIONSTJÄNST

Läs mer

På ProLiv Västs kvartalsmöte i maj hade föreningen

På ProLiv Västs kvartalsmöte i maj hade föreningen Nyheter inom prostatacancerforskningen På ProLiv Västs kvartalsmöte i maj hade föreningen besök av professor Jan-Erik Damber från Sahlgrenska Universitetssjukhuset som föreläste om nyheter inom prostatacancerforskningen.

Läs mer

SEMINARIERAPPORT 2 016 : 2. Om alkohol och cancer

SEMINARIERAPPORT 2 016 : 2. Om alkohol och cancer SEMINARIERAPPORT 2 016 : 2 Om alkohol och cancer Alkohol och cancer hur ser sambanden ut? I Sverige orsakar alkohol flera tusen nya cancerfall varje år. Hur påverkas kroppen av alkohol? Och hur påverkar

Läs mer

Är ojämlikheten i vården ofrånkomlig? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Är ojämlikheten i vården ofrånkomlig? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Är ojämlikheten i vården ofrånkomlig? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Inledning...3 Sammanfattning...3 Bakgrund och syfte...3 Ojämlik vård i fakta och siffror...4 Ojämlikhet mellan könen...4

Läs mer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-17 LS-LED15-1307-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

Vi kan förebygga cancer

Vi kan förebygga cancer Vi kan förebygga cancer BÖCKER, FÖRELÄSNING, WORKSHOP med hälsovetare Henrik Beyer Välj hälsosamma vanor för att öka chansen till ett långt liv utan cancer! 2 Våg av ohälsa/ I Sverige har våra levnadsvanor

Läs mer

Behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer Behandling av prostatacancer Sammanfattning Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Norden. Hög ålder, ärftlighet, viss geografisk och etnisk tillhörighet är riskfaktorer för att drabbas

Läs mer

Vad är en klinisk prövning?

Vad är en klinisk prövning? Vad är en klinisk prövning? En introduktion för patienter och närstående Inledning Utvecklingen i Europa har fortsatt gå framåt under det nya millenniets första årtionde. Vi har flera faktorer att tacka

Läs mer

Cancerföreningen i Finland rf är en av de största folkhälso- och patientorganisationerna i Finland. I den riksomfattande organisationen ingår 17

Cancerföreningen i Finland rf är en av de största folkhälso- och patientorganisationerna i Finland. I den riksomfattande organisationen ingår 17 FAKTA STÖD HOPP Cancerföreningen i Finland rf är en av de största folkhälso- och patientorganisationerna i Finland. I den riksomfattande organisationen ingår 17 föreningar, både regionala föreningar och

Läs mer

Patientinformation Misstänkt ärftlig bröst- och äggstockscancer. Familjeutredning. Södra sjukvårdsregionen

Patientinformation Misstänkt ärftlig bröst- och äggstockscancer. Familjeutredning. Södra sjukvårdsregionen Patientinformation Misstänkt ärftlig bröst- och äggstockscancer Familjeutredning Södra sjukvårdsregionen Ord Anlag Ordlista Förklaring Se under gen BRCA1 Bröstcancergen 1 BRCA2 Bröstcancergen 2 DNA Gen

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Bilaga 1: Behovsunderlag 2013 Behovsgrupper

Bilaga 1: Behovsunderlag 2013 Behovsgrupper Bilaga 1: Behovsunderlag 2013 Behovsgrupper Innehållsförteckning Behovsgrupper... 3 Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)... 3 Cancer... 6 Diabetes... 11 Fetma... 12 Hjärtinfarkt... 15 Hypertoni... 16 Palliativ

Läs mer

Cancerfonds- rapporten 2011

Cancerfonds- rapporten 2011 Cancerfondsrapporten 2011 Cancerfonden 60 år i kampen mot cancer Cancerfonden 60 år av framgångsrik forskningsfinansiering På 60 år har Cancerfonden blivit landets största insamlingsorganisation. År 2010

Läs mer

Forskning för människors hälsa med hjälp av djurförsök

Forskning för människors hälsa med hjälp av djurförsök 1 Forskning för människors hälsa med hjälp av djurförsök Ett hett politiskt område där många skrönor florerar och okunskapen är stor. Så sammanfattade Karin Sandström, Handikappförbundens samarbetsorgan,

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Datum 2008-03-25. Namn Form Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Cervarix Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Datum 2008-03-25. Namn Form Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Cervarix Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2008-03-25 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

CELLFABRIKEN AB (PUBL)

CELLFABRIKEN AB (PUBL) CELLFABRIKEN AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2001 Inledande tumörstudier in vivo visar mycket intressanta resultat Bolagsköp förväntas ge positivt rörelseresultat Reaförluster på Columna-aktier och goodwill-avskrivningar

Läs mer

TORSDAGSBLADET. Glad Påsk! Önskar HSO i Uppsala län HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 16, V. 13, 2013

TORSDAGSBLADET. Glad Påsk! Önskar HSO i Uppsala län HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 16, V. 13, 2013 TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 16, V. 13, 2013 Glad Påsk! Önskar HSO i Uppsala län 21 maj är kansliet stängt för årlig inventering, städdag, ommöblering och omorganisering. Observera att inga

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas. 1 av 3 får cancer. Men alla drabbas. Årsberättelse 2013 Cancerfondens årsberättelse 2013 1av 3 får cancer. Men alla drabbas. Tillsammans kan vi besegra cancer 1 av 3 får cancer. Men alla drabbas. Varje

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Kort om oss. Startade år 2010. Finansieras av regeringens satsning på strategiska forskningsområden. Leds av Uppsala universitet.

Kort om oss. Startade år 2010. Finansieras av regeringens satsning på strategiska forskningsområden. Leds av Uppsala universitet. www.u-can.uu.se Kort om oss Startade år 2010. Finansieras av regeringens satsning på strategiska forskningsområden. Leds av Uppsala universitet. Kort om oss Omfattar patienter med cancer i Uppsala- Örebro

Läs mer

Forsknings- och Stiftelseförvaltningen RÖ

Forsknings- och Stiftelseförvaltningen RÖ Forsknings- och Stiftelseförvaltningen RÖ Förteckning över sökbara medel per fond och särskilda stiftelseföreskrifter 2015 Stiftelsenummer Stiftelse Område Extern Hälsofonden Medicinsk och vårdvetenskaplig

Läs mer

41 miljoner till ny forskning om arbetsmiljö och hälsa

41 miljoner till ny forskning om arbetsmiljö och hälsa Pressmeddelande 17 december 2013 41 miljoner till ny forskning om arbetsmiljö och hälsa AFA Försäkring anslår totalt 40 737 750 kronor till 18 nya forskningsprojekt. Anslag ges bland annat till forskning

Läs mer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Lungcancer. stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Lungcancer stöd för dig som har lungcancer och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Zoladex PATIENTINFORMATION

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Zoladex PATIENTINFORMATION INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Zoladex PATIENTINFORMATION Patientinformation till dig som behandlas med Zoladex vid prostatacancer Urinblåsa Prostata Yttre slutmuskel Urinrör Penis Sädesledare

Läs mer

Beijing Haidian Hospital. Genterapi lockar patienter till Kina. aktuellt

Beijing Haidian Hospital. Genterapi lockar patienter till Kina. aktuellt genterapi. Jarle Jacobsen sitter på sängkanten hos sin hustru Karin. De bor egentligen i ett litet samhälle i Norge, men jag träffar dem på Beijing Haidian Hospital i Kina. Hit har de sökt sig med hoppet

Läs mer

Ökad överlevnad i hjärtinfarkt. en sammanställning av förändringar i antalet dödsfall 2002 2011

Ökad överlevnad i hjärtinfarkt. en sammanställning av förändringar i antalet dödsfall 2002 2011 Ökad överlevnad i hjärtinfarkt en sammanställning av förändringar i antalet dödsfall 2002 2011 Hjärt-Lungfonden april 2013 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens

Läs mer

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvårdsnämnden Begäran om medverkande i screeningprogram för colorektal cancer I Sverige är cancer i grovtarm och ändtarm den tredje

Läs mer

Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling

Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling Om leukemier Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en form av leukemi ett samlande begrepp för flera cancersjukdomar som angriper de blodbildande

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Under 100 dagar vandrade Gert Fylking och Robert Aschberg 180 mil, från Ystad till Haparanda. Promenaden var en del av Mustaschkampen, Cancerfondens

Under 100 dagar vandrade Gert Fylking och Robert Aschberg 180 mil, från Ystad till Haparanda. Promenaden var en del av Mustaschkampen, Cancerfondens Årsberättelse 2009 Under 100 dagar vandrade Gert Fylking och Robert Aschberg 180 mil, från Ystad till Haparanda. Promenaden var en del av Mustaschkampen, Cancerfondens årliga kampanj mot prostatacancer

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FÖR EXTERN ANVÄNDNING (F&S om ZYTIGA är endast avsedd för media) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget och arbetets bedrivande. Bilaga

Sammanfattning. Uppdraget och arbetets bedrivande. Bilaga Bilaga Sammanfattning Uppdraget och arbetets bedrivande Den 5 juli 2007 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag till en nationell cancerstrategi för framtiden.

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11. POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016 Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.2015 FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING SAMT INLEDNING TILL VERKSAMHETSPLANEN Föreningens

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS))

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS)) P5_TA(2003)0502 Cancerscreening * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets rekommendation om cancerscreening (KOM(2003) 230 - C5-0322/2003-2003/0093(CNS)) (Samrådsförfarandet)

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Världscancerdagen 2016 Sammanfattning

Världscancerdagen 2016 Sammanfattning Temat för Världscancerdagen 2016 var Ett levande liv med cancer. För sjunde året arrangerade Nätverket mot cancer ett seminarium under den internationella Världscancerdagen 4 februari. I år hölls evenemanget

Läs mer

Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle

Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle Dr Åke Berglund, Onkologen Akademiska Sjukhuset i Uppsala, talar om Onkologisk behandling samt livsstilsfaktorer. Dr Torbjörn Sakari och Stomisköterska

Läs mer

Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN PROSTATACANCERSTUDIE

Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN PROSTATACANCERSTUDIE PROSTATACANCERSTUDIE Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN Avdelningen för urologi Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Hemsida: www.g2screening.se E-post:g2@gu.se

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund Arbetsmaterial 2014-06-13 Socialdepartementet PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården Bakgrund Cirka 60 000 cancerfall rapporteras årligen till Cancerregistret. Könsfördelningen

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

Frågestund och debatt

Frågestund och debatt Frågestund och debatt Fr.v. Anders Bergh, Henrik Grönberg, Pernilla Wikström, Oliver Hedestig, Anders Widmark och Pär Stattin. Sverker Olofsson: Jag tänkte börja med Anders Bergh. Du sade något som fastnade

Läs mer

Immunoterapi av cancer aktuell igen

Immunoterapi av cancer aktuell igen Page 1 of 6 PUBLICERAD I NUMMER 3/2015 TEMAN Immunoterapi av cancer aktuell igen Marko Salmi Man har redan i flera decennier försökt utnyttja egenskaperna hos kroppens eget försvarssystem för att förstöra

Läs mer

Epidemiologi och etiologi Epidemiologi

Epidemiologi och etiologi Epidemiologi Epidemiologi och etiologi Epidemiologi Grundläggande onkologisk vård HT 2007 Läran om sjukdomars utbredning i befolkningen Marie-Louise Fjällskog Inst för onkologi, radiologi och klinisk immunologi Onkologikliniken,

Läs mer

Gastrointestinal cancer

Gastrointestinal cancer Gastrointestinal cancer Esofagus, ventrikel, tunntarm, pancreas, lever, gallvägar, colon, rectum, anus 9.000 fall/år i Sverige 6.000 dödsfall/år april-07 Åke Berglund Övre Gastrointestinal cancer Esofagus,

Läs mer

en del av livet En rapport om cancer- och prostatacancervården i dag och i framtiden

en del av livet En rapport om cancer- och prostatacancervården i dag och i framtiden Cancer en del av livet En rapport om cancer- och prostatacancervården i dag och i framtiden Förord Få ord skapar lika mycket ångest som ordet cancer. Det är lätt att rädslan inför de känslor som detta

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling

Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling Nordens främsta kompetens inom bukhinnecancerbehandling Kliniken som kapar vårdköer. Och räddar liv. Bakom varje sjukdomsprognos finns en själ. En människa med drömmar och visioner. Vi som arbetar vid

Läs mer

KAPITEL 3 Immunterapi

KAPITEL 3 Immunterapi 50 CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 KAPITEL 3 Immunterapi Att utnyttja kroppens eget immunförsvar mot cancerceller är ett forskningsområde där utvecklingen går framåt med stormsteg. Det fick den vetenskapliga

Läs mer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Årsberättelse 2011 Omslaget När Tobias Welander, 26 år, fick diagnosen hjärntumör var det början på en intensiv behandling med operation, cytostatika och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

2008 i korthet. Innehåll

2008 i korthet. Innehåll Årsberättelse 2008 2008 i korthet Totalt 427 miljoner kronor samlades in under året. Intäkter från testamenten uppgick till 169 miljoner kronor. Cirka 4 000 personer besökte Rosa Bandet-galan i Globen.

Läs mer

Målområde: Forskning och högskoleutbildning Delårsrapport 2 per 31 augusti 2014 Aktuella händelser För en stark forskning I utredningen för en samlad forsknings- och utbildningsorganisation inom landstinget

Läs mer

Jerzy Leppert, 20-11-14

Jerzy Leppert, 20-11-14 Jerzy Leppert, 20-11-14 CKF Västmanland basen i ett kunskapsföretag Bakgrund Plats i universitets- och landstingsorganisation Öppet hus hur får vi forskning närmare klinik och vice versa Forskarutbildning

Läs mer

Bilagor hemtenta. Personbeskrivningar

Bilagor hemtenta. Personbeskrivningar Bilagor hemtenta Bilaga 1 Personbeskrivningar Leif Nyberg säljare Ad Farma Leif började arbeta på Ad Farma för fem år sedan. Han arbetade tidigare själv som läkare inom allmänmedicin under 7 år, men blev

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:18 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:43 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om screening för tjocktarmscancer Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna

Läs mer

The Big C Observera, detta är del 3 av 4 i artikelserien HÄR Standard kostrekommendationer

The Big C Observera, detta är del 3 av 4 i artikelserien HÄR Standard kostrekommendationer The Big C Det är något speciellt med cancer. Få, om ens några andra diagnoser orsakar så mycket känslomässigt lidande, både för personer med cancer och för deras nära och kära. {Observera, detta är del

Läs mer

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen: April 2010. Detta är en uppdaterad version av den broschyr som utkom 2007.

Läs mer

Vad får en läkemedelsbehandling kosta? Henrik Lindman Onkologkliniken UAS

Vad får en läkemedelsbehandling kosta? Henrik Lindman Onkologkliniken UAS Vad får en läkemedelsbehandling kosta? Henrik Lindman Onkologkliniken UAS Vad får det kosta? UPP TILL 3 X BNP PER CAPITA Källa: WHO, Lancet Oncology 2007 REKOMMENDATIONEN FÖR RIMLIGA KOSTNADER INOM SJUKVÅRDEN

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm, avd 3, beslut den 5 november 2008, dm-2008/1245-31/3

ÖVERKLAGAT BESLUT Regionala etikprövningsnämndens i Stockholm, avd 3, beslut den 5 november 2008, dm-2008/1245-31/3 «r. Centrala etikprövningsnämnden Sid 1 (3) C E N T R A L E T H I C A L R E V I E W B O A R D BESLUT Dm- Ö 33-2008 2009-01-13 KLAGANDE Stockholms läns landsting Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

Lions forskningsfond mot folksjukdomar

Lions forskningsfond mot folksjukdomar Lions forskningsfond mot folksjukdomar Ett 30-årigt samarbete mellan Lions och Linköpings universitet Johan Dabrosin Söderholm Professor i kirurgi, överläkare Dekanus, Hälsouniversitetet Linköpings universitet

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde i Vänersborg den 25 mars 2015

Handlingar till hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde i Vänersborg den 25 mars 2015 Handlingar till hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde i Vänersborg den 25 mars 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 25 mars 2015 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2002 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 513 TSEK (114 TSEK). - Bolaget har genomfört en nyemission. Emissionen, som

Läs mer

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan Brukarmedverkan i forskningen För dig som forskar Ett samarbete mellan Reumatikerförbundet Astma- och Allergiförbundet Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Psoriasisförbundet Vad är en forskningspartner?

Läs mer

Avgiftsfrihet för viss screen i ng inom hälso- och sjukvården

Avgiftsfrihet för viss screen i ng inom hälso- och sjukvården Avgiftsfrihet för viss screen i ng inom hälso- och sjukvården Innehåll l Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 2 Författningsförslag... 7 2.1 Förslag tilllag (xx) om avgiftsfrihet för viss screening

Läs mer

Centrala pensionärsrådet

Centrala pensionärsrådet PROTOKOLL 1-8 Datum 2014-05-28 1 (7) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-05-28 kl 09.00--12.00 Plats: Rum Cerebrum, Regionalt cancercentrum syd, Lund Deltagande ledamöter Carl Johan Sonesson, ordförande

Läs mer

Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1

Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1 Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1 Artiklarna skrivna av Dr Georgia Ede (översättning S E Nordin) Thomas Seyfried PhD, en hjärncancerforskare med över 25 års erfarenhet inom området, gav en banbrytande

Läs mer