Borgarskolan. Gävle. Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borgarskolan. Gävle. Läsåret"

Transkript

1 Borgarskolan Gävle Läsåret

2 Välkommen till Borgarskolan Idrott, Entreprenörskap, Kommunikation Här ser du ledorden för Borgarskolan troligen är något av dem skälen till att du valde att börja hos oss. Det var ett bra val även av andra skäl; här kommer du att möta kunniga och engagerade lärare som hjälper dig att nå de mål du siktar mot. Inte bara lärarna utan hela personalen arbetar för att du ska få en bra utbildning och trivas under din gymnasietid. Vi ser alla fram emot att lära känna just dig och få ta del av din kreativitet och nyfikenhet. Vi ser fram emot att se dig ta initiativ och utveckla ditt självförtroende. När du tar studenten kommer du att vara väl förberedd för yrkeslivet eller för vidare studier, beroende på vilket program du har valt. Vi hoppas att du tar för dig av vad vi kan erbjuda och att du upptäcker din inre drivkraft och motivation så att dina gymnasi eår blir de bästa tänkbara. Varmt välkommen till Borgarskolan! Eva Hildebrand Rektor 3

3 Vem gör vad? Rektor och bitr. rektor Skoladministratörer på rektors- och skolexpeditionen SYV Studie- och yrkesvägledare Skolkurator Skolsköterska och skolläkare Klassföreståndare Har det närmaste ansvaret för skolans administrativa och pedagogiska ledning. Under Utbildningsnämnden i kommunen skall de tillse att gällande organisation och läro planer förverkligas. Hit kan du vända dig med frågor som t.ex. utkvittering av nycklar, om ditt busskort inte fungerar, intyg, adress ändringar, APLersättning, om du behöver extra utskrift av termins betyg osv. Har du frågor kring inriktningar, individuellt val, utbildningar efter gymnasiet eller yrken, kontakta i så fall studie- och yrkesvägledningen. Där får du även hjälp om du har funderingar att byta program, om du vill veta mer om ett speciellt yrke eller utbildning. Studie- och yrkesvägledning sker enskilt eller till elevgrupper. Besök även SYV-inforummet på Fronter. På följande webbplatser kan du själv finna många svar på studieoch yrkesvägledningsfrågor: Har du bekymmer av något slag t.ex skoltrötthet, kamratrelationer, hemkonflikter, ekonomiska problem kan du vända dig till kurator för samtal. Kurator har tystnadsplikt och kan därför vara lämplig att kontakta i känsliga situationer. Hit kan du vända dig när det gäller sjukdomar, stora och små krämpor, personliga problem, hälsoundersökningar, medicinska intyg mm. Tid till skolläkaren beställer du genom skolsköterskan. Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt. Alla elever på Borgarskolan har en klassföreståndare som har känne dom om elevernas skolgång och är den som eleverna kan vända sig till med förfrågningar och problem. Klassföreståndaren har ansvar för frågor som rör klassen. Vaktmästare IT-tekniker Biblioteket Lokalvård Elevråd Klassråd Vaktmästeriet ansvarar för fastighetsskötsel, reparation av inventarier, elevskåp, nyckelkort samt taggar. Behöver du tillgång till gymmet ska du vända dig till vaktmästeriet i huvudbyggnaden. Om du har problem med din dator kan en datortekniker hjälpa dig. Teknikern sitter i huvudbyggnaden på plan fem. Har du problem med låst datorkonto kan du även ringa gratisnumret för att få snabb hjälp. Här kan du få hjälp med informationssökning till dina skolarbeten. Du kan också få boktips, använda våra uppslagsverk eller läsa dagstidningar och tidskrifter. Biblioteket är öppet alla skoldagar och är bemannat kl Har till uppgift att hålla skolan ren och fin. Självklart är det vars och ens ansvar att hjälpa till genom att sortera skräp i sorterings kärl, ha skorna på golvet och inte på möblerna, lämna toaletterna i snyggt skick osv. Borgarskolan har ett elevråd. Elevrådets uppgift är att fånga upp och behandla frågor som kommer från enskilda personer eller klasser. Kommer du med i skolans elevråd har du stora möjligheter att vara med och påverka skolans vardag. Elevrådet är ett elevdemokratiskt forum. Samtliga elever i klassen samlas ca en gång i månaden för att diskutera gemensamma angelägenheter. Protokoll förs. Elevrådsrepresentanterna skall avlägga rapporter till klassen vad som händer i elevrådet. I vår skola står alla befattningshavare redo att hjälpa dig. Du kan alltså vända dig till den du har förtroende för. 4 5

4 Allmänt på Borgis Borgarskolans hemsida Skolportal Fronter Betyg Nationella prov Diagnostiska prov i åk 1 Borgarskolan använder skolportalen Fronter. På Fronter hittar du all aktuell information och alla viktiga dokument som rör din skolgång. https://fronter.com/gavle/ I varje kurs ska du få information om mål och betygskriterier av läraren. Som ny på gymnasiet är du ett oskrivet blad för skolan tills du visat vad du kan. Detta innebär att du genom ditt arbete och dina kunskaper måste se till att läraren har ett tillräckligt underlag för att kunna sätta minst e-betyg i kursen. Det innebär också: - att du inte kan vara sjuk eller ledig i för stor utsträckning, eftersom arbetet på lektionerna är en viktig del av betygsunderlaget. - att du måste lämna in längre hemuppgifter för bedömning till lärare. - att det förutsätts att du tar reda på det du missat om du varit sjuk. Några regler vid skrivningar: radergummi, linjal och dylikt skall medföras till skrivningen av varje enskild elev. Inga samtal är tilllåtna under skrivningen. Elev lämnar omedelbart skrivsalen efter avslutat prov. Före inlämningen skriver eleven inlämningstiden på därför avsedd plats. Ytterkläder och väskor får inte placeras intill skrivplatsen. Kläder hängs på avsedd plats och väskor placeras utmed väggarna. Alla elever i årskurs 1 gör diagnostiska test i svenska, engelska och matematik. De elever som bedöms ha behov av särskilt stöd i svenska får erbjudande om detta under höstterminen. Läroböcker Försäljning av k-böcker (låneböcker ) till elever Är läraren sjuk? Uppflyttning till nästa årskurs Räknedosor Utvecklingssamtal Cafeteria Studierum I princip har skolans elever fria läroböcker. Detta innebär inte att de böcker som utlånas vid höstterminens början är en gåva, utan de skall betraktas som ett lån. I vissa ämnen kommer därför läroböcker att utlånas som redan varit i bruk ett eller två läsår. Om du har förlorat en lärobok eller vill köpa den så gör du det på skolexpeditionen. Gå till lektionssalen eller titta på Fronter för att få information om vad som gäller för aktuell lektion. Sker inte automatiskt, utan en bedömning görs efter varje läsår om du anses ha tillräckliga förkunskaperna för nästa årskurs. Detta blir aktuellt om du har ej godkända betyg i kurser som ligger till grund för studierna i högre årskurs. Samtliga elever som läser matematik får låna räknedosor av skolan. Eleverna får själva stå för batterier. Elev och vårdnadshavare kommer under höstterminen (senast vecka 43) att kallas till utvecklingssamtal vars huvudsakliga syfte är att blicka framåt. Borgarskolan har två cafeterior. Den ena i källaren i huvudbyggnaden och den andra bredvid biblioteket på Västertull. Lättare måltider, smörgåsar, godis och drycker finns till försäljning. Studierum finns i huvudbyggnadens källare och på plan tre och fyra i samma byggnad. På Västertull finns framförallt studierum i anslutning till biblioteket. Föräldramöte åk 1 Vårdnadshavare till elever i årskurs 1 kommer att under läsåret inbjudas till ett informationsmöte. 6 7

5 Frånvaro Likabehandling/ Mobbning Borgarskolan skall utmärkas av tolerans, öppenhet, trygghet och trivsel samt av goda och nära relationer mellan elever och personal. Skolan har en Likabehandlingsplan som beskriver hur vi jobbar med att förebygga kränkningar av olika slag. Mobbning är en otrevlig form av psykisk eller fysiskt våld och något som vi på Borgarskolan inte tolererar. På skolan finns en särskild handlingsplan att använda i mobbningssituationer och vår erfarenhet är att mobbning går att stoppa. Om du känner dig utsatt, eller känner till att någon annan behandlas illa är det viktigt att du tar kontakt med kurator, skolsköterska eller någon annan på skolan och berättar vad du vet. Vi skyddar din identitet och har tystnadsplikt. Precis som på andra arbetsplatser förväntas du vara närvarande i skolan såvida du inte är sjuk eller har annat giltigt skäl att utebli. All frånvaro ska anmälas till telefon Här knappar du in ditt personnummer. Anmälan måste ske före kl varje sjukdag. Blir du sjuk och måste lämna skolan under dagen, talar du först med skolsköterskan eller fyller i blanketten anmälan om frånvaro (finns bl a på skolexp och utanför lärarrummet på Västertull). Vill du ansöka om lov så talar du med din studiehandledare i förväg, särskild blankett ska fyllas i. All frånvaro innebär att du missar undervisning och tillfälle att visa de kunskaper du har. På det sättet kan hög frånvaro komma att påverka ditt betyg. Har du längre frånvaro t ex pga sjukdom, kan du efter kontakt med berörd lärare och bitr. rektor få stödlektioner. Du kommer att kunna kontrollera din egen registrerade frånvaro via internet. Dina föräldar kommer också att ha möjlighet att logga in via internet för att se din frånvaro och de kommer dagligen att få hem ett mail vid ogiltig frånvaro. Behöver du hjälp? Vi har på Borgarskolan en beredskap för att hjälpa elever som drabbas av sorg, eller på annat sätt upplever en svår situation (t ex efter trafikolycka, misshandel, svårt sjuk anhörig eller vän). Vi kan bl a erbjuda samtal, praktisk hjälp och information om krisreaktioner. Ta kontakt (själv eller via någon närstående) med kuratorn eller skolsköterskan, så kan vi talas vid om vad vi kan göra för att hjälpa just dig. Har du frågor så tar skolans personal gärna emot samtal när som helst under terminens gång! Avgång Tandläkarbesök Övningskörning Elev som önskar avbryta sina studier vid Borgarskolan ska anmäla detta på en särskild blankett som hämtas hos studievägledaren. Samtliga böcker ska lämnas till biblioteket. Dator lämnas till expeditionen och eventuell tagg lämnas till vaktmästeriet i huvudbyggnaden. Bokar du in före eller efter skoltid. Akuta tandläkarbesök och besök vid tandreglering tillåts under skoltid om du tar med ett intyg därifrån. Gör du på din fritid. Frånvaro pga halkkörning, uppkörning och Vägverkets teoriprov godtar vi om du i förväg lämnat in lovansökningslapp till studiehandledaren. Besök på Gävle Ungdomsmottagning Bör göras på din fritid. Ska du till någon av deras specialister och därför inte kan undvika att gå ifrån en lektion, ska du be om ett besöksintyg därifrån. Lämna sedan detta till studiehandledaren. Indraget studiestöd Vid upprepad ströfrånvaro eller längre sammanhängande frånvaro (även vid beviljat lov, sjukdom är dock undantaget) riskerar du att bli rapporterad som deltidsstuderande till Centrala Studiestödsnämnden, csn, och mister då rätten till studiestöd. Även eventuella bidrag från Försäkringskassan kan då komma att påverkas. Har du frågor ang frånvaron så kan du vända dig till din studiehandledare eller kuratorn. 8 9

6 Studieekonomi Elever har möjlighet att få studiebidrag fram till vårterminen det år de fyller 20 år. Studiebidrag Extra tillägg Utbetalning studiehjälp: Inackorderingsstöd Skol- och gymnasiekort (för elever under 20 år) kr/mån, utgår från kvartalet efter det att eleven fyllt 16 år. Ingen ansökan behövs. Pengarna utgår för 4 månader under hösten och för 6 månader under vårterminen. OBS! Det krävs att du studerar på heltid. För att få studiebidrag i juni krävs att du haft fullt bidrag under läsårets alla tidigare månader kr/mån, kan sökas för samma antal månader som studiebidraget. Extra tillägg söks på blankett 1601M (som finns att hämta i väntrummet utanför biträdande rektorns rum i huvudbyggnaden) och prövas mot familjens ekonomiska förhållanden. Ny ansökan krävs för varje läsår. Sker den sista vardagen i respektive månad. Söks från elevens hemkommun! För elever bosatta i Gävle gäller att inackorderingsstöd för studier på Borgarskolan inte kan utgå annat än i undantagsfall eftersom bussförbindelserna anses som goda. Kontakta kurator om du vill ha närmare information. Beviljas elever med minst 6 km resväg till skolan. Ansökan bör redan vara inlämnad men ytterligare blanketter finns att få på skolexpeditionen. Gymnasiekortet gäller för obegränsat antal resor fram till kl skolans läsdagar. Kortet gäller för resa med X-trafiks bussar och x-tåg och Tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län samt till och från Sundsvall. Kortet är personligt. För att vara giltigt ska det vara försett med namn, födelse datum. Fritidskortet kan köpas hos X-trafik för 460 kr och gäller i 90 dagar från köptillfället. Kortet gäller på skoldagar efter kl fram till 04.00, samt dygnet runt på helger och större lov. Icke fungerande kort bytes på skolexpeditionen kostnadsfritt. Borttappat/stulet kort, eller om det är yttre påverkan på kortet, får du betala 100 kr för ett nytt kort på skolexpeditionen. Studiemedel för elever som under hösten bedriver gymnasiestudier och som under året fyllt eller fyller 20 år sökes av eleven själv. Studiebidrag Lån Utbetalning studiemedel: Försäkringar Komplettering av försäkring kr/fyra-veckorsperiod. Max kr/fyra-veckorsperiod. Ansökan görs snarast på och kan beviljas för högst fyra veckor retroaktivt. Sök alltså i god tid! Prövning görs mot elevens ekonomi. OBS! Även bidragsdelen måste sökas! En uppläggningsavgift på 150 kr/termin tas ut för studielån. Avgiften dras från den första utbetalningen. Sker i förskott den 25:e varje månad. Sker till valfritt bankkonto via Förenings Sparbanken. Alla handläggning sköts av: Centrala studiestödsnämnden (csn), Box 1273, N Skeppargatan 1, Gävle, tel 0771/ Alla elever i Gävle kommuns gymnasieskolor är försäkrade genom skolan. Försäkringen gäller vid olyckor som sker: - under ordinarie skoltid inom skolområdet. - vid undervisning. - på rasterna. - vid direkt färd till och från skolan. - vid av skolan anordnade idrotts- eller värnövningar inom kursplanen. - på simkurser, utflykter och studiebesök. Elever som går yrkesförberedande program och där demonstrativa och praktiska övningar förekommer, är försäkrade enligt lagen om yrkesskadeförsäkring åt vissa elever m.fl. Vid anmälan av olycksfall finns blanketter hos skolsköterskan. För att vara försäkrad även under fritiden finns Studerandeförsäkringar hos de olika försäkringsbolagen. Kostnaden är ca 150 kr/år. Bryter du t.ex benet under sportlovet och behöver åka taxi till/från skolan kan Studerandeförsäkringen täcka kostnaden. Gävle skolförsäkring täcker däremot inte skador som uppstått under fritid

7 Ordningsregler Studiemiljön på Borgarskolan är ett gemensamt ansvar för elever, lärare och annan personal. För att skolmiljön ska präglas av trygghet och studiero har vi kommit överens om följande förhållningssätt och ordningsregler: n Vi behandlar personal och elever såsom vi själva vill bli behandlade n Vi är lojala mot överenskomna beslut och regler n Vi uppmuntrar och hjälper varandra Ordning Tobak och spel Fusk Påföljder...Vi har med oss arbetsmaterial och kommer i tid till lektionerna....vi låter mobiltelefonerna vara tysta under lektionstid....vi använder våra bärbara datorer, hörlurar, mediespelare eller liknande endast med lärarens tillåtelse....vi ansvarar för att vårt eget skräp tas med ut ur klassrummet och sorteras i någon av återvinningsstationerna....vi ansvarar för att bänkar, skåp och väggar hålls rena från klotter....vi uppför oss på ett bra sätt i matsalen och lämnar bricka, glas och liknande i diskinlämningen....det är inte tillåtet att röka på skolans område....vi spelar inte om pengar och pengars värde i skolan....vid fusk och/eller planerat fusk blir resultatet underkänt på momentet. Det kan även leda till underkänt på hela kursen....vid planerat fusk eller upprepat fusk tas kontakt med rektor och en varning utfärdas....den som inte respekterar överenskomna regler får i första hand en till sägelse. Om bättring inte sker blir steg 2 utvisning ur klass rummet, steg 3 rektorsvarning och steg 4 avstängning från under visning. (Skollagen 5 kap 17-24)...Rektor kan även besluta om kvarsittning och om omhändertagande av föremål som används för att störa undervisningen....vid slagsmål, förstörelse, langning och stöld görs polisanmälan. Höstterminen 2014 Onsdag 19/8 Fredag 16/1 Lovdagar/studiedagar: Höstlov (v.44) Måndag 27/10 Fredag 31/10 Jullov (v.52-02) Måndag 22/12 Fredag 9/1 Vårterminen 2015 Måndag 19/1 Fredag 12/6 Lovdagar/studiedagar: Sportlov (v.09) Måndag 23/2 Fredag 27/2 Påsklov (v.15) Tisdag 7/4 Fredag 10/4 Kristi himmelsfärdsdag Torsdag 14/5 Fredag 15/

8 Hitta rätt på Borgis Brändströmsgatan Samhällsvetenskapsprogrammet: Samhällsvetenskap Medier, information och kommunikation Idrott Hotell- och turismprogrammet: Hotell och konferens Turism och resor VÄSTERTULL Bibliotek Cafeteria Sämskmakargatan P Gångväg P MEDIA / FORDON Engelbrektsgatan IDROTT Expedition Cafeteria Elevvård HUVUD- BYGGNAD Aula P Gång/cykelväg Skolrestaurang Kaplansgatan Valbogatan Estetiska programmet: Estetik och media Fordons- och transportprogrammet: Transport Personbil Lastbil och mobila maskiner Karosseri och lackering Godshantering Ekonomiprogrammet: Ekonomi Juridik Handels- och administrationsprogrammet: Handel och service Administrativ service Idrott Byggmästargatan Skomakargatan

9 Sveriges äldsta handelsskola Känner du till Heartbreak hotel? Ja, du själv kanske inte brukar gå dit, men det kan hända att dina föräldrar gör det. Och visste du att som borgiselev har du faktiskt en del av dina rötter där. Den 16 janu ari 1797 startade nämligen den Brändströmska elementar skolan, som var Borgarskolans direkta före gångare, sin verksamhet i ett hus som var beläget på den plats där Heartbreak nu ligger. Skolan var resultatet av en storslagen donation till Gävle stad från den förmögne skeppsredaren och grosshandlaren Peter Brändström. Han var född 1735, av enkel härkomst och blev tidigt faderl ös. Som en liten parvel måste han bidra till sin och sin mammas försörjning genom att sälja torrvedsstickor på stadens gator. Sedan modern gift om sig fick Peter gå i skolan ett par år, och han började sedan arbeta hos en av Gävles köpmän. Genom flit, duglighet och tuffa affärsmetoder skapade han med tiden en stor förmögenhet och blev en av landets främsta skeppsredare. Som en son av upplysningstiden ansåg Brändström att skolorna var dåligt anpassade för dem som skulle ägna sig åt handel och köpenskap. Samtidens läroanstalter tjänade huvudsakligen kyrkans behov och därför dominerade ämnen som latin och grekiska. För att råda bot på detta grundade Brändström således en skola för ungdom som ärnar sig åt näringsstånden, där eleverna skulle studera de levande språken och andre nyttige och nödige Wetenskaper. Med det senare avsågs bland annat nationalekonomi, mate matik, bokföring, geografi och ekonomisk historia. Den enda före gångaren i sitt slag i landet var en skola i Holland, där man studerade tysk, holländsk, engelsk och fransk handels korrespondens men den upphörde snart och Borgarskolan är därför Sveriges äldsta handelsskola. Under det första årtiondet steg elevantalet stadigt men uppgick aldrig till mer än 57. På fallande många var utsocknes, även utlänningar förekom. Bland de tidigare eleverna märks den sedemera berömde brukspatronen och riksdagsmannen Thore Petré, en av landets ledande liberaler, samt A P Göransson, som skickats hit från Askersund. Efter avslutad skolgång fick han anställning i en Gävlefirma och lät också sin son gå i samma skola. Det var Göran Fredrik Göransson, grundare av Sandvikens Jernverk och lite tillspetsat kan vi alltså säga: utan Borgarskolan skulle vi inte ha haft något Sandvik. Omkring 1840 genomgick skolan en viktig förändring. På förslag från ärkebiskopen Johan Olof Wallin inrättades nämligen det så kallade Athenaeum, en utbildning jämbördig med student examen fast med moderna språk och natur vetenskap som karaktärs ämnen. Det var helt enkelt Sveriges första real gymnasium, skapat som ett alterntiv till de traditionella gymnasiernas klassiska inriktning. Utmärkande för skolan var fortfarande en avancerad språkundervisning all fransyska översattes nu och framgent muntligen på tyska står det exempelvis i kursplanen för tredje årskursen, samt en långt driven individualisering. För varje kursmoment fastställdes en normal studietid och kunde man läsa in avsnittet snabbare fick man pluspoäng så att den trögare och slöare indi viden inte skulle kunna hålla tillbaka den flitigare och bättre utrustade. År 1801 hade skolan fått ett eget hus vid nu varande Stortorget (Åhléns), och där förblev den till stadsbranden Efter branden blev det ett uppehåll i verksam heten till Den nya Borgarskolan hade linjer för ekonomi, byggnadskonst och industri och tog även emot kvinnliga elever (34 år före Vasa). Lokalen var till en början Berggrenska gården men 1915 flyttade man till Militärskolan, som är Borgis nuvarande huvud byggnad. Göran Severin 26

10 POSTADRESS: Borgarskolan Box Gävle BESÖKSADRESSER: Huvudbyggnaden Valbogatan 9, Gävle Fordon/Mediabyggnaden Valbogatan 7, Gävle Västertull Brändströmsgatan 12, Gävle Sjukanmälan

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

ELEVINFORMATIONSHÄFTE

ELEVINFORMATIONSHÄFTE ELEVINFORMATIONSHÄFTE 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Välkomstbrev 3 Terminstider 4 Telefonlista personal 5 Heurika 7 Rektor 7 Elevvårdade verksamhet 7 Studie- och yrkesvägledare 7 Kurator 7 Skolhälsovård

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

ELEVBOK. Välkommen! Information inför läsåret 2014-2015. Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium

ELEVBOK. Välkommen! Information inför läsåret 2014-2015. Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium ELEVBOK Information inför läsåret 2014-2015 Kulturama Gymnasium Odenplan Påhlmans Gymnasium Stockholms Tillskärarakademis Gymnasium Välkommen! Kulturama Gymnasium Odenplan Hagagatan 23 A, plan 4 E-post:

Läs mer

FÖR ELEVER och PERSONAL

FÖR ELEVER och PERSONAL Läsåret 2013/2014 PM FÖR ELEVER och PERSONAL ---------------------------------------------------- Järnvägsgatan 28, 285 37 Markaryd Telefon 0433-722 08/722 09 Telefax 0433-710 28 E-post: kcm@markaryd.se

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer