Borgarskolan. Gävle. Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borgarskolan. Gävle. Läsåret"

Transkript

1 Borgarskolan Gävle Läsåret

2 Välkommen till Borgarskolan Idrott, Entreprenörskap, Kommunikation Här ser du ledorden för Borgarskolan troligen är något av dem skälen till att du valde att börja hos oss. Det var ett bra val även av andra skäl; här kommer du att möta kunniga och engagerade lärare som hjälper dig att nå de mål du siktar mot. Inte bara lärarna utan hela personalen arbetar för att du ska få en bra utbildning och trivas under din gymnasietid. Vi ser alla fram emot att lära känna just dig och få ta del av din kreativitet och nyfikenhet. Vi ser fram emot att se dig ta initiativ och utveckla ditt självförtroende. När du tar studenten kommer du att vara väl förberedd för yrkeslivet eller för vidare studier, beroende på vilket program du har valt. Vi hoppas att du tar för dig av vad vi kan erbjuda och att du upptäcker din inre drivkraft och motivation så att dina gymnasi eår blir de bästa tänkbara. Varmt välkommen till Borgarskolan! Eva Hildebrand Rektor 3

3 Vem gör vad? Rektor och bitr. rektor Skoladministratörer på rektors- och skolexpeditionen SYV Studie- och yrkesvägledare Skolkurator Skolsköterska och skolläkare Klassföreståndare Har det närmaste ansvaret för skolans administrativa och pedagogiska ledning. Under Utbildningsnämnden i kommunen skall de tillse att gällande organisation och läro planer förverkligas. Hit kan du vända dig med frågor som t.ex. utkvittering av nycklar, om ditt busskort inte fungerar, intyg, adress ändringar, APLersättning, om du behöver extra utskrift av termins betyg osv. Har du frågor kring inriktningar, individuellt val, utbildningar efter gymnasiet eller yrken, kontakta i så fall studie- och yrkesvägledningen. Där får du även hjälp om du har funderingar att byta program, om du vill veta mer om ett speciellt yrke eller utbildning. Studie- och yrkesvägledning sker enskilt eller till elevgrupper. Besök även SYV-inforummet på Fronter. På följande webbplatser kan du själv finna många svar på studieoch yrkesvägledningsfrågor: Har du bekymmer av något slag t.ex skoltrötthet, kamratrelationer, hemkonflikter, ekonomiska problem kan du vända dig till kurator för samtal. Kurator har tystnadsplikt och kan därför vara lämplig att kontakta i känsliga situationer. Hit kan du vända dig när det gäller sjukdomar, stora och små krämpor, personliga problem, hälsoundersökningar, medicinska intyg mm. Tid till skolläkaren beställer du genom skolsköterskan. Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt. Alla elever på Borgarskolan har en klassföreståndare som har känne dom om elevernas skolgång och är den som eleverna kan vända sig till med förfrågningar och problem. Klassföreståndaren har ansvar för frågor som rör klassen. Vaktmästare IT-tekniker Biblioteket Lokalvård Elevråd Klassråd Vaktmästeriet ansvarar för fastighetsskötsel, reparation av inventarier, elevskåp, nyckelkort samt taggar. Behöver du tillgång till gymmet ska du vända dig till vaktmästeriet i huvudbyggnaden. Om du har problem med din dator kan en datortekniker hjälpa dig. Teknikern sitter i huvudbyggnaden på plan fem. Har du problem med låst datorkonto kan du även ringa gratisnumret för att få snabb hjälp. Här kan du få hjälp med informationssökning till dina skolarbeten. Du kan också få boktips, använda våra uppslagsverk eller läsa dagstidningar och tidskrifter. Biblioteket är öppet alla skoldagar och är bemannat kl Har till uppgift att hålla skolan ren och fin. Självklart är det vars och ens ansvar att hjälpa till genom att sortera skräp i sorterings kärl, ha skorna på golvet och inte på möblerna, lämna toaletterna i snyggt skick osv. Borgarskolan har ett elevråd. Elevrådets uppgift är att fånga upp och behandla frågor som kommer från enskilda personer eller klasser. Kommer du med i skolans elevråd har du stora möjligheter att vara med och påverka skolans vardag. Elevrådet är ett elevdemokratiskt forum. Samtliga elever i klassen samlas ca en gång i månaden för att diskutera gemensamma angelägenheter. Protokoll förs. Elevrådsrepresentanterna skall avlägga rapporter till klassen vad som händer i elevrådet. I vår skola står alla befattningshavare redo att hjälpa dig. Du kan alltså vända dig till den du har förtroende för. 4 5

4 Allmänt på Borgis Borgarskolans hemsida Skolportal Fronter Betyg Nationella prov Diagnostiska prov i åk 1 Borgarskolan använder skolportalen Fronter. På Fronter hittar du all aktuell information och alla viktiga dokument som rör din skolgång. https://fronter.com/gavle/ I varje kurs ska du få information om mål och betygskriterier av läraren. Som ny på gymnasiet är du ett oskrivet blad för skolan tills du visat vad du kan. Detta innebär att du genom ditt arbete och dina kunskaper måste se till att läraren har ett tillräckligt underlag för att kunna sätta minst e-betyg i kursen. Det innebär också: - att du inte kan vara sjuk eller ledig i för stor utsträckning, eftersom arbetet på lektionerna är en viktig del av betygsunderlaget. - att du måste lämna in längre hemuppgifter för bedömning till lärare. - att det förutsätts att du tar reda på det du missat om du varit sjuk. Några regler vid skrivningar: radergummi, linjal och dylikt skall medföras till skrivningen av varje enskild elev. Inga samtal är tilllåtna under skrivningen. Elev lämnar omedelbart skrivsalen efter avslutat prov. Före inlämningen skriver eleven inlämningstiden på därför avsedd plats. Ytterkläder och väskor får inte placeras intill skrivplatsen. Kläder hängs på avsedd plats och väskor placeras utmed väggarna. Alla elever i årskurs 1 gör diagnostiska test i svenska, engelska och matematik. De elever som bedöms ha behov av särskilt stöd i svenska får erbjudande om detta under höstterminen. Läroböcker Försäljning av k-böcker (låneböcker ) till elever Är läraren sjuk? Uppflyttning till nästa årskurs Räknedosor Utvecklingssamtal Cafeteria Studierum I princip har skolans elever fria läroböcker. Detta innebär inte att de böcker som utlånas vid höstterminens början är en gåva, utan de skall betraktas som ett lån. I vissa ämnen kommer därför läroböcker att utlånas som redan varit i bruk ett eller två läsår. Om du har förlorat en lärobok eller vill köpa den så gör du det på skolexpeditionen. Gå till lektionssalen eller titta på Fronter för att få information om vad som gäller för aktuell lektion. Sker inte automatiskt, utan en bedömning görs efter varje läsår om du anses ha tillräckliga förkunskaperna för nästa årskurs. Detta blir aktuellt om du har ej godkända betyg i kurser som ligger till grund för studierna i högre årskurs. Samtliga elever som läser matematik får låna räknedosor av skolan. Eleverna får själva stå för batterier. Elev och vårdnadshavare kommer under höstterminen (senast vecka 43) att kallas till utvecklingssamtal vars huvudsakliga syfte är att blicka framåt. Borgarskolan har två cafeterior. Den ena i källaren i huvudbyggnaden och den andra bredvid biblioteket på Västertull. Lättare måltider, smörgåsar, godis och drycker finns till försäljning. Studierum finns i huvudbyggnadens källare och på plan tre och fyra i samma byggnad. På Västertull finns framförallt studierum i anslutning till biblioteket. Föräldramöte åk 1 Vårdnadshavare till elever i årskurs 1 kommer att under läsåret inbjudas till ett informationsmöte. 6 7

5 Frånvaro Likabehandling/ Mobbning Borgarskolan skall utmärkas av tolerans, öppenhet, trygghet och trivsel samt av goda och nära relationer mellan elever och personal. Skolan har en Likabehandlingsplan som beskriver hur vi jobbar med att förebygga kränkningar av olika slag. Mobbning är en otrevlig form av psykisk eller fysiskt våld och något som vi på Borgarskolan inte tolererar. På skolan finns en särskild handlingsplan att använda i mobbningssituationer och vår erfarenhet är att mobbning går att stoppa. Om du känner dig utsatt, eller känner till att någon annan behandlas illa är det viktigt att du tar kontakt med kurator, skolsköterska eller någon annan på skolan och berättar vad du vet. Vi skyddar din identitet och har tystnadsplikt. Precis som på andra arbetsplatser förväntas du vara närvarande i skolan såvida du inte är sjuk eller har annat giltigt skäl att utebli. All frånvaro ska anmälas till telefon Här knappar du in ditt personnummer. Anmälan måste ske före kl varje sjukdag. Blir du sjuk och måste lämna skolan under dagen, talar du först med skolsköterskan eller fyller i blanketten anmälan om frånvaro (finns bl a på skolexp och utanför lärarrummet på Västertull). Vill du ansöka om lov så talar du med din studiehandledare i förväg, särskild blankett ska fyllas i. All frånvaro innebär att du missar undervisning och tillfälle att visa de kunskaper du har. På det sättet kan hög frånvaro komma att påverka ditt betyg. Har du längre frånvaro t ex pga sjukdom, kan du efter kontakt med berörd lärare och bitr. rektor få stödlektioner. Du kommer att kunna kontrollera din egen registrerade frånvaro via internet. Dina föräldar kommer också att ha möjlighet att logga in via internet för att se din frånvaro och de kommer dagligen att få hem ett mail vid ogiltig frånvaro. Behöver du hjälp? Vi har på Borgarskolan en beredskap för att hjälpa elever som drabbas av sorg, eller på annat sätt upplever en svår situation (t ex efter trafikolycka, misshandel, svårt sjuk anhörig eller vän). Vi kan bl a erbjuda samtal, praktisk hjälp och information om krisreaktioner. Ta kontakt (själv eller via någon närstående) med kuratorn eller skolsköterskan, så kan vi talas vid om vad vi kan göra för att hjälpa just dig. Har du frågor så tar skolans personal gärna emot samtal när som helst under terminens gång! Avgång Tandläkarbesök Övningskörning Elev som önskar avbryta sina studier vid Borgarskolan ska anmäla detta på en särskild blankett som hämtas hos studievägledaren. Samtliga böcker ska lämnas till biblioteket. Dator lämnas till expeditionen och eventuell tagg lämnas till vaktmästeriet i huvudbyggnaden. Bokar du in före eller efter skoltid. Akuta tandläkarbesök och besök vid tandreglering tillåts under skoltid om du tar med ett intyg därifrån. Gör du på din fritid. Frånvaro pga halkkörning, uppkörning och Vägverkets teoriprov godtar vi om du i förväg lämnat in lovansökningslapp till studiehandledaren. Besök på Gävle Ungdomsmottagning Bör göras på din fritid. Ska du till någon av deras specialister och därför inte kan undvika att gå ifrån en lektion, ska du be om ett besöksintyg därifrån. Lämna sedan detta till studiehandledaren. Indraget studiestöd Vid upprepad ströfrånvaro eller längre sammanhängande frånvaro (även vid beviljat lov, sjukdom är dock undantaget) riskerar du att bli rapporterad som deltidsstuderande till Centrala Studiestödsnämnden, csn, och mister då rätten till studiestöd. Även eventuella bidrag från Försäkringskassan kan då komma att påverkas. Har du frågor ang frånvaron så kan du vända dig till din studiehandledare eller kuratorn. 8 9

6 Studieekonomi Elever har möjlighet att få studiebidrag fram till vårterminen det år de fyller 20 år. Studiebidrag Extra tillägg Utbetalning studiehjälp: Inackorderingsstöd Skol- och gymnasiekort (för elever under 20 år) kr/mån, utgår från kvartalet efter det att eleven fyllt 16 år. Ingen ansökan behövs. Pengarna utgår för 4 månader under hösten och för 6 månader under vårterminen. OBS! Det krävs att du studerar på heltid. För att få studiebidrag i juni krävs att du haft fullt bidrag under läsårets alla tidigare månader kr/mån, kan sökas för samma antal månader som studiebidraget. Extra tillägg söks på blankett 1601M (som finns att hämta i väntrummet utanför biträdande rektorns rum i huvudbyggnaden) och prövas mot familjens ekonomiska förhållanden. Ny ansökan krävs för varje läsår. Sker den sista vardagen i respektive månad. Söks från elevens hemkommun! För elever bosatta i Gävle gäller att inackorderingsstöd för studier på Borgarskolan inte kan utgå annat än i undantagsfall eftersom bussförbindelserna anses som goda. Kontakta kurator om du vill ha närmare information. Beviljas elever med minst 6 km resväg till skolan. Ansökan bör redan vara inlämnad men ytterligare blanketter finns att få på skolexpeditionen. Gymnasiekortet gäller för obegränsat antal resor fram till kl skolans läsdagar. Kortet gäller för resa med X-trafiks bussar och x-tåg och Tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län samt till och från Sundsvall. Kortet är personligt. För att vara giltigt ska det vara försett med namn, födelse datum. Fritidskortet kan köpas hos X-trafik för 460 kr och gäller i 90 dagar från köptillfället. Kortet gäller på skoldagar efter kl fram till 04.00, samt dygnet runt på helger och större lov. Icke fungerande kort bytes på skolexpeditionen kostnadsfritt. Borttappat/stulet kort, eller om det är yttre påverkan på kortet, får du betala 100 kr för ett nytt kort på skolexpeditionen. Studiemedel för elever som under hösten bedriver gymnasiestudier och som under året fyllt eller fyller 20 år sökes av eleven själv. Studiebidrag Lån Utbetalning studiemedel: Försäkringar Komplettering av försäkring kr/fyra-veckorsperiod. Max kr/fyra-veckorsperiod. Ansökan görs snarast på och kan beviljas för högst fyra veckor retroaktivt. Sök alltså i god tid! Prövning görs mot elevens ekonomi. OBS! Även bidragsdelen måste sökas! En uppläggningsavgift på 150 kr/termin tas ut för studielån. Avgiften dras från den första utbetalningen. Sker i förskott den 25:e varje månad. Sker till valfritt bankkonto via Förenings Sparbanken. Alla handläggning sköts av: Centrala studiestödsnämnden (csn), Box 1273, N Skeppargatan 1, Gävle, tel 0771/ Alla elever i Gävle kommuns gymnasieskolor är försäkrade genom skolan. Försäkringen gäller vid olyckor som sker: - under ordinarie skoltid inom skolområdet. - vid undervisning. - på rasterna. - vid direkt färd till och från skolan. - vid av skolan anordnade idrotts- eller värnövningar inom kursplanen. - på simkurser, utflykter och studiebesök. Elever som går yrkesförberedande program och där demonstrativa och praktiska övningar förekommer, är försäkrade enligt lagen om yrkesskadeförsäkring åt vissa elever m.fl. Vid anmälan av olycksfall finns blanketter hos skolsköterskan. För att vara försäkrad även under fritiden finns Studerandeförsäkringar hos de olika försäkringsbolagen. Kostnaden är ca 150 kr/år. Bryter du t.ex benet under sportlovet och behöver åka taxi till/från skolan kan Studerandeförsäkringen täcka kostnaden. Gävle skolförsäkring täcker däremot inte skador som uppstått under fritid

7 Ordningsregler Studiemiljön på Borgarskolan är ett gemensamt ansvar för elever, lärare och annan personal. För att skolmiljön ska präglas av trygghet och studiero har vi kommit överens om följande förhållningssätt och ordningsregler: n Vi behandlar personal och elever såsom vi själva vill bli behandlade n Vi är lojala mot överenskomna beslut och regler n Vi uppmuntrar och hjälper varandra Ordning Tobak och spel Fusk Påföljder...Vi har med oss arbetsmaterial och kommer i tid till lektionerna....vi låter mobiltelefonerna vara tysta under lektionstid....vi använder våra bärbara datorer, hörlurar, mediespelare eller liknande endast med lärarens tillåtelse....vi ansvarar för att vårt eget skräp tas med ut ur klassrummet och sorteras i någon av återvinningsstationerna....vi ansvarar för att bänkar, skåp och väggar hålls rena från klotter....vi uppför oss på ett bra sätt i matsalen och lämnar bricka, glas och liknande i diskinlämningen....det är inte tillåtet att röka på skolans område....vi spelar inte om pengar och pengars värde i skolan....vid fusk och/eller planerat fusk blir resultatet underkänt på momentet. Det kan även leda till underkänt på hela kursen....vid planerat fusk eller upprepat fusk tas kontakt med rektor och en varning utfärdas....den som inte respekterar överenskomna regler får i första hand en till sägelse. Om bättring inte sker blir steg 2 utvisning ur klass rummet, steg 3 rektorsvarning och steg 4 avstängning från under visning. (Skollagen 5 kap 17-24)...Rektor kan även besluta om kvarsittning och om omhändertagande av föremål som används för att störa undervisningen....vid slagsmål, förstörelse, langning och stöld görs polisanmälan. Höstterminen 2014 Onsdag 19/8 Fredag 16/1 Lovdagar/studiedagar: Höstlov (v.44) Måndag 27/10 Fredag 31/10 Jullov (v.52-02) Måndag 22/12 Fredag 9/1 Vårterminen 2015 Måndag 19/1 Fredag 12/6 Lovdagar/studiedagar: Sportlov (v.09) Måndag 23/2 Fredag 27/2 Påsklov (v.15) Tisdag 7/4 Fredag 10/4 Kristi himmelsfärdsdag Torsdag 14/5 Fredag 15/

8 Hitta rätt på Borgis Brändströmsgatan Samhällsvetenskapsprogrammet: Samhällsvetenskap Medier, information och kommunikation Idrott Hotell- och turismprogrammet: Hotell och konferens Turism och resor VÄSTERTULL Bibliotek Cafeteria Sämskmakargatan P Gångväg P MEDIA / FORDON Engelbrektsgatan IDROTT Expedition Cafeteria Elevvård HUVUD- BYGGNAD Aula P Gång/cykelväg Skolrestaurang Kaplansgatan Valbogatan Estetiska programmet: Estetik och media Fordons- och transportprogrammet: Transport Personbil Lastbil och mobila maskiner Karosseri och lackering Godshantering Ekonomiprogrammet: Ekonomi Juridik Handels- och administrationsprogrammet: Handel och service Administrativ service Idrott Byggmästargatan Skomakargatan

9 Sveriges äldsta handelsskola Känner du till Heartbreak hotel? Ja, du själv kanske inte brukar gå dit, men det kan hända att dina föräldrar gör det. Och visste du att som borgiselev har du faktiskt en del av dina rötter där. Den 16 janu ari 1797 startade nämligen den Brändströmska elementar skolan, som var Borgarskolans direkta före gångare, sin verksamhet i ett hus som var beläget på den plats där Heartbreak nu ligger. Skolan var resultatet av en storslagen donation till Gävle stad från den förmögne skeppsredaren och grosshandlaren Peter Brändström. Han var född 1735, av enkel härkomst och blev tidigt faderl ös. Som en liten parvel måste han bidra till sin och sin mammas försörjning genom att sälja torrvedsstickor på stadens gator. Sedan modern gift om sig fick Peter gå i skolan ett par år, och han började sedan arbeta hos en av Gävles köpmän. Genom flit, duglighet och tuffa affärsmetoder skapade han med tiden en stor förmögenhet och blev en av landets främsta skeppsredare. Som en son av upplysningstiden ansåg Brändström att skolorna var dåligt anpassade för dem som skulle ägna sig åt handel och köpenskap. Samtidens läroanstalter tjänade huvudsakligen kyrkans behov och därför dominerade ämnen som latin och grekiska. För att råda bot på detta grundade Brändström således en skola för ungdom som ärnar sig åt näringsstånden, där eleverna skulle studera de levande språken och andre nyttige och nödige Wetenskaper. Med det senare avsågs bland annat nationalekonomi, mate matik, bokföring, geografi och ekonomisk historia. Den enda före gångaren i sitt slag i landet var en skola i Holland, där man studerade tysk, holländsk, engelsk och fransk handels korrespondens men den upphörde snart och Borgarskolan är därför Sveriges äldsta handelsskola. Under det första årtiondet steg elevantalet stadigt men uppgick aldrig till mer än 57. På fallande många var utsocknes, även utlänningar förekom. Bland de tidigare eleverna märks den sedemera berömde brukspatronen och riksdagsmannen Thore Petré, en av landets ledande liberaler, samt A P Göransson, som skickats hit från Askersund. Efter avslutad skolgång fick han anställning i en Gävlefirma och lät också sin son gå i samma skola. Det var Göran Fredrik Göransson, grundare av Sandvikens Jernverk och lite tillspetsat kan vi alltså säga: utan Borgarskolan skulle vi inte ha haft något Sandvik. Omkring 1840 genomgick skolan en viktig förändring. På förslag från ärkebiskopen Johan Olof Wallin inrättades nämligen det så kallade Athenaeum, en utbildning jämbördig med student examen fast med moderna språk och natur vetenskap som karaktärs ämnen. Det var helt enkelt Sveriges första real gymnasium, skapat som ett alterntiv till de traditionella gymnasiernas klassiska inriktning. Utmärkande för skolan var fortfarande en avancerad språkundervisning all fransyska översattes nu och framgent muntligen på tyska står det exempelvis i kursplanen för tredje årskursen, samt en långt driven individualisering. För varje kursmoment fastställdes en normal studietid och kunde man läsa in avsnittet snabbare fick man pluspoäng så att den trögare och slöare indi viden inte skulle kunna hålla tillbaka den flitigare och bättre utrustade. År 1801 hade skolan fått ett eget hus vid nu varande Stortorget (Åhléns), och där förblev den till stadsbranden Efter branden blev det ett uppehåll i verksam heten till Den nya Borgarskolan hade linjer för ekonomi, byggnadskonst och industri och tog även emot kvinnliga elever (34 år före Vasa). Lokalen var till en början Berggrenska gården men 1915 flyttade man till Militärskolan, som är Borgis nuvarande huvud byggnad. Göran Severin 26

10 POSTADRESS: Borgarskolan Box Gävle BESÖKSADRESSER: Huvudbyggnaden Valbogatan 9, Gävle Fordon/Mediabyggnaden Valbogatan 7, Gävle Västertull Brändströmsgatan 12, Gävle Sjukanmälan

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Elevinformation A-Ö 1

Elevinformation A-Ö 1 Elevinformation A-Ö 1 Kontakt Adress: Postgatan 5, 411 13 Göteborg Telefon: 031-65 25 30 Hemsida: www.rytmus.se Skolans öppettider Ordinarie skoldagar: 08:00 17:00 Torsdagar även kvällsöppet: 17:00 20:00

Läs mer

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18 Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016 Uppdaterad 20015 08 18 Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium! I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan vara bra att

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Lättläst om studiehjälp

Lättläst om studiehjälp Lättläst om studiehjälp 2014 2015 1 2 Välkommen till CSN I den här broschyren kan du läsa om studiehjälp. Studiehjälp är pengar som du kan få när du studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Studiehjälp

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Skoljuridik för lärare exempelsamling

Skoljuridik för lärare exempelsamling Utvecklingspaket Skoljuridik för lärare exempelsamling 1. Prövning En f.d. elev kommer till en gymnasieskola i början på höstterminen. Eleven söker upp skolans expedition och ber att få träffa någon lärare

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Informationsbrev Hällby skola

Informationsbrev Hällby skola Barn och utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen Hällby skola Veronica Thulin Skoladministratör Tfn 016 710 20 08 Datum 15-08-24 1 (5) Informationsbrev Hällby skola augusti 2015 Vi hälsar

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Läsåret 2014-2015 Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan 2014 09 08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Ordningsregler... 3 Frånvaro/skolk... 3 Sen ankomst... 3 Avtalad tid...

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Elevbladet hösten 2015

Elevbladet hösten 2015 Elevbladet hösten 2015 Viktig information för dig som ska vuxenstudera i Trollhättan Vänersborg Innehåll Rubrik Sidan Öppettider, adress och telefonnummer 3 Elevinfo under studietiden 3 Reservantagning

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass 2013-10-04 Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass Allmänt Enligt 10 kap 32, 33, 40 i skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2011 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux

Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux Startnyckel - För dig som ska börja på vårt ungdomsgymnasium och komvux I detta häfte hittar du all information du behöver för att komma igång med din skolgång på NFU. Det viktigaste: Introduktionsdagen

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Elevinformation Läsåret 2014/15

Elevinformation Läsåret 2014/15 Elevinformation Läsåret 2014/15 1 (11) 2012-08-09 Välkommen till Lindengymnasiet! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Lindengymnasiet en gymnasieskola som kännetecknas av en ständigt pågående utveckling.

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF

Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF 2015-05-21 1 (5) KFKS 2015/277-610 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF Nacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

INFORMATION. Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9

INFORMATION. Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9 INFORMATION Läsåret 2012/13 Förskoleklass, årskurs 1 9 Grundsärskolan 1 9 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vart vänder Du Dig 3-5 - skolans hemsida - skolans adress - Frånvaroanmälan/sjukdom - Ledighet - Försäkring

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN Gäller från och med läsåret 2008/2009 Töreboda kommun är enligt skollagen 4 kap. 7 samt 6 kap. 6 skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling , Välkommen till! s åk 7 9 verksamhet startade upp läsåret 97/98. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Det här är vår vision: är det bästa valet för elevers lärande och utveckling Att

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Informationshäfte - elever

Informationshäfte - elever Informationshäfte - elever Läsåret 2015/2016 Välkommen till Kunskapskällan! Vi ser fram emot att dela kommande år med Dig, och hoppas vi får många goda stunder tillsammans. I detta häfte finns viktig information

Läs mer

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak

En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad. Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak En drogfri skola för elever i gymnasiet i Malmö stad Utbildningsförvaltningens policy mot alkohol, droger och tobak Människor med missbruksproblem möter vi överallt i vårt samhälle. Skolan är inget undantag.

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Skolskjutsreglemente Barn och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen 2015-02-03 Fastställd av barn och utbildningsnämnden 2015-02-23 Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer