Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2011"

Transkript

1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

2 Fastighets AB Briggen (Org nr ) Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari-31 december 2011.

3 Innehåll 4 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Förändringar i eget kapital 11 Kassaflödesanalys 12 Noter 20 Förslag till vinstdisposition 21 Revisionsberättelse 22 Fastighetsförteckning 26 Adresser och kontaktuppgifter

4 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Fastighets AB Briggen äger, utvecklar, hyr ut och förvaltar kommersiella fastigheter i Öresundsregionen, främst i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Briggen är ett helägt dotterbolag till Castellum AB som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap. Briggens övergripande mål är att skapa god lönsamhet och hög värdetillväxt genom en kundnära förvaltning och en marknadsinriktad förädling av fastighetsbeståndet. Fastighetsbestånd Vid räkenskapsårets utgång hade Briggen sammanlagt 109 (101) fastigheter med en total uthyrningsbar yta på 678 (646) tkvm. Fastigheterna var den 31 december 2011 bokförda till ett värde av Mkr (4 712). Fastighetsbeståndet värderas årligen internt och uppgick per den 31 december 2011 till 7,3 miljarder kronor (6,7). Ett urval av de största fastigheterna värderas även externt och överensstämmelsen mellan intern och extern värdering är god. Intäkter Briggens hyresintäkter uppgick till 567 Mkr (571). Den ekonomiska uthyrningsgraden var 85,2 %(86,6). Likviditet och kassaflöde Briggens likvida medel uppgick vid räkenskapsårets slut till 7 Mkr (2). Kassaflöde från förvaltningen uppgick till 236 Mkr (253). Finansiering Briggens räntebärande lån uppgick vid årets slut till Mkr (3 865) motsvarande en belåningsgrad om 44 % (43) av fastigheternas interna värdering. Finansieringen utgörs till övervägande delen av lån från moderbolaget Castellum AB. Räntevillkoren för de interna lånen bestäms inför varje kalenderkvartal och baseras på Castellum AB:s genomsnittliga upplåningskostnad. Per den 31 december 2011 var räntan 4,0 procent och medelräntebindningstiden i underliggande låneportfölj uppgick till 2,7 år. Lånen från Castellum AB löper formellt sett med tre månaders uppsägningstid och är baserade på Castellum AB:s långfristiga upplåning. Till säkerhet för lånen har Briggen ställt pant i fastigheter. Briggenkoncernen har ett eget kapital om Mkr (1 276). Investeringar och försäljningar Under 2011 har Briggen förvärvat totalt sju fastigheter, varav fyra i Storköpenhamn: Roskildevej 22, Abildager 26, Vibeholms allé 15 samt Hovedvejen 1-7, totalt omfattande kvm kontor och lager. Med tillträde 1 februari 2012 har fastigheterna Nejlikebuketten 6, Torshammaren 11 och Armringen 2 i Malmö förvärvats. Ny- till- och ombyggnation har skett med 248 (115) Mkr. Under 2010 påbörjades den sista etappen av Edison Park, omfattande kvm kontor och lager, och beräknas färdigställas under våren Fullriggaren 4 i Malmö påbörjades i början av 2011 och kommer att färdigställas i slutet av Briggen har inte avyttrat någon fastighet under Kontraktsstrukturen Briggen har en god riskspridning på hyreskontrakten, förfallotiderna är väl fördelade över tiden med kunder spridda över flera branscher. Det för tillfället största enskilda hyreskontraktet svarar för endast 3,7 % av det totala kontraktsvärdet och den största enskilda kunden svarar för 7,3 % av det totala kontraktsvärdet. Marknad och uthyrning 2011 har präglats av en god efterfrågan på lokaler i Öresundsregionen. Marknadsutvecklingen i Lund har trots Astra Zenecas nedläggning varit god och framtidsutsikterna är goda då synkrotonljusanläggningen MAXIV är påbörjad och utveck- 4

5 lingen av ESS pågår för fullt. Regionen påverkas också positivt av att projektering av Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland är igång samt att fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör utreds. Dessutom finns det tankar om en metroförbindelse mellan norra Malmö och de östra delarna av Köpenhamn. På det stora hela präglas regionen av stark framtidstro. Det finansiella läget i Europa har påverkat Danmark och kommer att påverka Sverige framöver. Fastighetsmarknaden på den svenska sidan av Öresund är präglad av ett lugn. Det har inte funnits så mycket kommersiella fastigheter till salu inom de områden där Briggen är verksamt. Bostadsfastigheter har varit mer frekventa på transaktionsmarknaden. På den danska sidan pågår upprensning efter den investerings- och prisboom som pågick på fastigheter fram till De danska bankerna genomlider en kris av sällan skådat slag och danska staten har upprättat en bankakut för de banker som inte mäktar med att hantera alla kunder med betalningssvårigheter inom bland annat fastighetsbranschen. I början av 2011 förvärvade Briggen en första fastighet i Danmark och under året förvärvades ytterligare tre fastigheter. Av dessa fyra fastigheter har tre, med danska mått mätt, lång kontraktstruktur. Den fjärde fastigheten som tidigare inrymde AstraZenecas huvudsäte i Albertslund är sedan årsskiftet helt tomställd vilket var en förutsättning vid förvärvet. Det kan idag konstateras att det finns ett förhållandevis stort intresse för dessa lokaler. Hyresmarknaden på den svenska sidan av Öresund känns fortsatt vital även om det fanns en tendens i slutet av året att beslutsprocessen drog ut på tiden och inflödet av nya affärer inte var lika stort som tidigare. Briggen har under året nytecknat hyreskontrakt på 63 Mkr (66), varav 11 MSEK (14) utgjorde uthyrning i samband med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningar uppgick till 40 Mkr (75) varav konkurser 2 Mkr (2). Nettouthyrningen under 2011, exklusive omförhandlingar, uppgick till 23 Mkr (-9) vilket är en väsentlig förbättring jämfört med både 2010 och Briggens större vakanser finns i Helsingborg i fastigheten Pilbågen 9 med drygt kvm kontor och i Lund i fastigheten Stockholmsledet 8 med knappt kvm kontor samt i Malmö där Briggen har ett flertal lagerytor i storleken kvm lediga för uthyrning. Dessutom finns lediga lokaler i pågående och planerade ombyggnadsprojekt i både Malmö och Lund. För fastigheten Sändaren 1 i Malmö, gamla TVhuset, pågår planering för att kunna starta ett ombyggnadsprojekt under andra hälften av Fastigheten Fullriggaren 4 i Västra Hamnen i Malmö kommer att vara inflyttningsklart under senare delen av 2012 med kvm kontor och butiksytor lediga. Uthyrning av tredje etappen i fastigheten Forskaren 2 i Lund löper planenligt. Återstående kontorsytor att hyra ut uppgår till kvm kontor. Slutligen pågår planering för ombyggnad av fastigheten Jöns Petter Borg 9 i Lund med drygt kvm kontor och kvm lager. Briggen har en uttalad kvalitets- och servicestrategi och utvärderar kontinuerligt hur väl kvalitetsmålen uppfylls. Bolaget strävar efter att göra kundernas vardag enklare genom att tillhandahålla lokaler med rätt förutsättningar för att stödja kunderna så att de kan fokusera på sina affärer och sina kunder. Varje år genomförs en kundmätning, NKI, som mäter vad kunderna anser att Briggen är bra på och vad som kan förbättras års resultat var tyvärr en liten tillbakagång jämfört med Briggen tar detta på stort allvar och på de punkter där målsättningarna inte uppnåtts genomförs nu ett noga planlagt och strukturerat förbättringsarbete med målsättning att redan under 2012 återvinna nedgången från är det år då Briggen och Briggens medarbetare, än tydligare än 2011, sätter kunderna och servicen i fokus. I kombination med förbättrad kommunikation och information till kunderna skall den viktiga relation med kunderna ytterligare förbättras. Miljö Briggen betraktar miljöarbetet som en viktig del för att uppnå företagets mål, både på kort och på lång sikt. Företaget bedriver verksamheten ur ett kundperspektiv med minsta möjliga miljöpåverkan för att bidra till en hållbar utveckling. Briggen arbetar kontinuerligt med optimering av energiförbrukning och har påbörjat arbetet med att ansöka om Green Building certifiering av fastigheterna. Under 2011 har två fastigheter blivit godkända som Green Building och ansökan för ytterligare två fastigheter har skickats in. För att stärka miljöarbetet inför kommande år har organisationen förstärkts med en teknisk förvaltare som stödjer samtliga förvaltningsområden samt en miljösamordnare som arbetar med fokus på att Green Building-certifiera fastigheterna. För att minska verksamhetens miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt, väljs material med omsorg vid omoch nybyggnation. Briggens samtliga fastigheter är miljöinventerade. Vid nyproduktion av fastigheter väljs utöver Green Building certifiering alltid ytterligare en miljöklassning för att säkerställa byggnadens miljöprofil. För Fullriggaren 4 i Malmö arbetar bolaget med Miljöbyggnad nivå guld. Klassningsmetod väljs från projekt till projekt beroende på erfarenheter och lärdomar från föregående projekt. Briggen arbetar även internt aktivt med miljöfrågorna. Bolaget strävar efter att använda svanenmärkt papper och svanenmärkta trycksaker, samt i övrigt miljövänliga kontorsprodukter. Samtliga bilar är miljöklassade. Personal och organisation Under 2011 har vissa förändringar av Briggens organisation gjorts. Förvaltningsområde Malmö har delats upp i två förvaltningsområden, för att få mindre och effektivare enheter som kan agera snabbare mot kunderna. Under året har ekonomiavdelningen förstärkts med ytterligare medarbetare för att öka kompetensen. Förstärkningen innebär ökad möjlighet att kunna utveckla och förbättra de administrativa rutinerna men också att kunna stödja förvaltningsområdena för fortsatt fokus på att möta och leverera hög service till kunderna. Briggens värdeord är starka hos medarbetarna och används 5

6 som stöd för agerandet i vardagen då Briggen möter kunder, leverantörer och andra intressenter, t ex kommuner. Briggens värdeord är: Nytänkande Kompetenta Närvarande Ärliga Öppna Möjligheter och risker Stigande marknadsräntor är normalt över tid en effekt av ekonomisk tillväxt och stigande inflation, vilket antas leda till högre hyresintäkter. Detta beror dels på att efterfrågan på lokaler antas öka vilket medför minskade vakanser och därmed potential för stigande marknadshyror, dels på att indexklausulen i de kommersiella kontrakten kompenserar den stigande inflationen. En högkonjunktur innebär därmed högre räntekostnader men även högre hyresintäkter, medan omvänt förhållande råder i en lågkonjunktur. Förändringen i hyresintäkter och räntekostnader sker inte exakt samtidigt, varför resultateffekten på kort sikt kan uppstå vid olika tidpunkter. För att begränsa denna påverkan, har strukturen av räntornas förfall fördelats över olika löptider. Moderbolaget Castellum AB hanterar detta på koncernnivå och säkerställer även Briggens kapitalbehov samt övriga finansiella risker. Fastigheternas värde bestäms av utbud och efterfrågan, där priset främst är beroende av fastigheternas förväntade driftsöverskott och köparens avkastningskrav. En ökande efterfrågan medför lägre avkastningskrav och därmed en prisjustering uppåt, medan en vikande efterfrågan får motsatt effekt. På samma sätt medför en positiv utveckling av driftsöverskottet en prisjustering uppåt, medan negativ tillväxt får motsatt effekt. När politiska beslut tas om exempelvis förändringar i nivån på företagsbeskattning, fastighetsskatt och skattelagstiftning i övrigt eller tolkningarna av dessa, påverkas Briggen direkt. Skulle reglerna för inkomstbeskattning eller tolkningarna av desamma genomgå en framtida omläggning kan det medföra att Briggens skatteposition förändras i såväl positiv som negativ riktning. Alla Briggens fastigheter är försäkrade till sina fulla värden. 6

7 BRIGGEN ÅRSREDOVISNING

8 esultaträkning KONCERN MODERBOLAG Belopp i tkr Not Hyresintäkter Driftskostnader Underhåll Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Uthyrning och fastighetsadministration Driftsöverskott före avskrivningar Avskrivningar Bruttoresultat fastighetsförvaltning Fastighetsförsäljningar Försäljningsintäkter Bokfört värde Resultat fastighetsförsäljning Centrala administrationskostnader 8, Återförda nedskrivningar av fastigheter Nedskrivningar av fastigheter Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från dotterbolag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansnetto Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat

9 Balansräkning KONCERN MODERBOLAG Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterbolag Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar, uppskjuten skatteskuld Skulder 16 Långfristiga räntebärande skulder, koncern Långfristiga räntebärande skulder, extern Leverantörsskulder Kortfristiga räntebärande skulder koncern Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 9

10 Förändringar i eget kapital Antal Aktie- Reserv- Fritt eget Totalt eget KONCERN, tkr aktier kapital fond kapital kapital Eget kapital Justering ingående balans Lämnat koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Utdelning Erhållet aktieägartillskott Lämnat koncernbidrag Omräkningsdifferens Årets resultat Eget kapital Antal Aktie- Reserv- Fritt eget Totalt eget MODERBOLAG, tkr aktier kapital fond kapital kapital Eget kapital Erhållet koncernbidrag (efter skatt) Årets resultat Eget kapital Erhållet koncernbidrag (efter skatt) Lämnat koncernbidrag Aktieägartillskott Utdelning Årets resultat Eget kapital

11 Kassaflödesanalys KONCERN MODERBOLAG Belopp i tkr Verksamheten Driftsöverskott före avskrivningar Centrala administrationskostnader Betalt finansnetto Betald skatt förvaltningsresultat Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Ny- till och ombyggnad av fastigheter Förvärv av fastigheter Försäljning fastigheter/dotterbolag Investeringar i dotterbolag Investeringar i övrigt netto Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring långfristiga skulder Förändring långfristiga fordringar Erhållet aktieägartillskott Erhållet koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Erhållna utdelningar Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Kassa och bank ingående balans Kursdifferens i likvida medel Kassa och bank utgående balans

12 Noter Gemensamma för moderbolag och koncern. NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningsprinciper Fastighets AB Briggens räkenskaper har upprättats i enlighet med den svenska årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre bolag (K2-reglerna). I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har, i förekommande fall, vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Redovisningsprinciperna har varit oförändrade mot föregående år. Fastighets AB Briggen är ett helägt dotterbolag till Castellum AB, org nr , med säte i Göteborg, som upprättar koncernredovisning för den största koncernen. Castellum AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap. Koncernredovisning Koncernens balans- och resultaträkning omfattar alla bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har bestämmande inflytande. Alla bolag i koncernen är helägda och vare sig intresseföretag eller joint ventures förekommer. Koncernen omfattar utöver de i not 12 angivna dotterbolagen med tillhörande underkoncerner. Bokslutet bygger på redovisningshandlingar upprättade för samtliga koncernbolag per 31 december. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, innebärande att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som tillgångars och skulders verkliga värde, eliminerats i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. I koncernens resultaträkning ingår under året förvärvade eller avyttrade koncernbolag endast med värden avseende innehavstiden. Interna försäljningar, vinster, förluster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Valutaomräkning sker enligt dagskursmetoden. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital. Intäkter Hyresintäkter, som ur ett redovisningsperspektiv även benämns intäkter från operationella leasingavtal, aviseras i förskott och periodiseras linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren i hyresavtalen. I hyresintäkterna ingår tillägg såsom utfakturerad fastighetsskatt och värmekostnad. Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. I de fall hyreskontrakt under viss tid medger en reducerad hyra som motsvaras av en vid annan tidpunkt högre hyra, periodiseras denna under- respektive överhyra över kontraktets löptid. Rena rabatter såsom reduktion för successiv inflyttning belastar den period de avser. Intäkter från fastighetsförsäljning redovisas på kontraktsdagen, såvida det inte föreligger särskilda villkor i köpekontraktet. Vid försäljning av fastighet via bolag bruttoredovisas transaktionen vad avser såväl underliggande fastighetspris, bokfört värde som kalkylmässigt avdrag för eventuell skatt. Ränteintäkter och räntebidrag resultatförs i den period de avser. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan avseende förvaltningsinventarier och inventarier baseras på historiska anskaffningsvärden efter avdrag för senare eventuellt gjorda nedskrivningar och beräknad livslängd. Tillgångarna anses ha ett försumbart restvärde. På under året anskaffade och färdigställda tillgångar beräknas avskrivningar med beaktande av anskaffningstidpunkt eller tidpunkt för färdigställanden. Avskrivningarna görs linjärt, vilket innebär lika stora avskrivningar under nyttjandeperioden. Mark skrivs inte av. De olika grupperna av anläggningstillgångar skrivs årligen av med följande procentsatser: Byggnader 1% Byggnadsinventarier 10% Markanläggningar 1% Markinventarier 10% Inventarier 20% Datorer 33% Skattemässigt görs maximalt tillåtna avskrivningar Nedskrivningar Det bokförda värdet på koncernens anläggningstillgångar prövas fortlöpande genom analyser av tillgångar. Om en sådan analys indikerar att det bokförda värdet överstiger tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av nettoförsäljningsvär- 12

13 det och nyttjandevärdet, sker nedskrivning till återvinningsvärdet. Nyttjandevärdet mäts som förväntat framtida diskonterat kassaflöde. Nedskrivningsbeloppet belastar periodens resultaträkning i den period värdenedgång under bokfört värde påvisas. I de fall en tidigare gjord nedskrivning ej längre är motiverad återförs denna till sitt nettovärde, d v s ursprunglig nedskrivning med avdrag för de avskrivningar som skulle gjorts om nedskrivning ej skett. I de fall en tidigare gjord nedskrivning har redovisats i resultaträkningen sker återföringen i resultaträkningen, medan i de fall nedskrivningen tidigare redovisats direkt i balansräkningen sker återföringen direkt mot eget kapital. För att pröva eventuellt nedskrivnings- eller återföringsbehov stäms vid varje årsskifte eller kvartalsvis, om indikation på större värdeförändringar finns, varje fastighets bokförda värde av mot en intern värderingsmodell. Värderingsmodellen bygger på en långsiktig avkastningsvärdering utifrån nuvärdet av framtida betalningsströmmar med differentierade avkastningskrav per fastighet, beroende på bland annat läge, ändamål, skick och standard. Vad avser aktier i dotterbolag prövas på samma sätt som ovan aktiernas bokförda värde mot dotterbolagens egna kapital med tillägg för övervärden avseende fastigheter netto efter avdrag för kalkylmässig skatt. Finansiella kostnader Med finansiella kostnader avses ränta och andra kostnader som uppkommer då pengar lånas. Kostnader för uttag av pantbrev beaktas ej som en finansiell kostnad utan aktiveras som fastighetsutgift. Finansiella kostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig. Den del av räntekostnaden som avser ränta under produktionstiden för större ny-, till- och ombyggnader aktiveras. Räntan beräknas utifrån under perioden genomsnittlig vägd upplåningskostnad för koncernen. Ersättning till anställda Ersättningen till anställda redovisas i takt med att de anställda har utfört tjänster i utbyte mot ersättningen. Pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda planer eller förmånsbestämda planer. Fastighets AB Briggens åtaganden för pensioner utgörs av avgiftsbestämda planer, vilka fullgörs genom fortlöpande utbetalningar till fristående myndigheter eller organ vilka administrerar planerna. För dessa så kallade avgiftsbaserade pensionsplanerna redovisas fortlöpande en pensionskostnad, vilken motsvaras av de erlagda avgifterna. Inkomstskatter Inkomstskatter i resultaträkningen fördelas på aktuell och uppskjuten skatt. Inkomstskatten belastar resultaträkningen förutom i de fall den är hänförlig till transaktioner, såsom koncernbidrag, vilka redovisats direkt mot eget kapital då även eventuell skatteeffekt redovisas direkt mot eget kapital. Aktuell och uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesatser, som för närvarande är 26,3%. Öppna yrkanden i inkomst- deklarationen, som innehåller en viss grad av osäkerhet, beaktas i skatteberäkningen tidigast under året efter räkenskapsåret, efter att slutskattsedel erhållits från Skatteverket. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas i bolaget, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan en tillgångs eller skulds redovisade värde och dess skattemässiga värde. Detta innebär att det finns en skatteskuld eller skattefordran som realiseras den dagen tillgången eller skulden säljs. I Fastighets AB Briggen finns två poster där det föreligger temporära skillnader - fastigheter eller underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran hänförligt till underskottsavdraget redovisas, eftersom det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga vilka kan nyttjas mot underskottsavdragen. Uppskjuten skatteskuld avser skillnaden mellan fastigheternas redovisade värde och deras skattemässiga värde. Vid förändring av de två ovan nämnda posterna förändras sådeles även den uppskjutna skatteskulden /-fordran, vilket redovisas i resultaträkningen som en uppskjuten skatt. Aktuell skatt Utöver uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen även aktuell skatt, vilken motsvarar den skatt bolaget är skyldig att betala utifrån årets skattepliktiga resultat, justerat för eventuell aktuell skatt på tidigare perioder. Leasingavtal Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och förmåner förknippade med ägandet faller på leasegivaren klassificeras som operationellt leasingavtal. Samtliga nuvarande hyreskontrakt hänförliga till Fastighet AB Briggens förvaltningsfastigheter är, sett ur ett redovisningsperspektiv, att betrakta som operationella leasingavtal. Redovisning av dessa avtal framgår av principen för intäkterna samt not 2. Det finns även ett mindre antal leasingavtal av ringa omfattning, där Fastighets AB Briggen är leasetagare. Även dessa leasingavtal är operationella leasingavtal och avser främst personbilar. Betalningar som görs under leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förvaltningsfastigheter Med förvaltningsfastighet avses fastighet som innehavs i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa snarare än för användning i eget företags verksamhet för produktion och tillhandahållande av varor, tjänster eller för administrativa ändamål samt för försäljning i den löpande verksamheten. Samtliga av Fastighets AB Briggens ägda eller via tomträttsavtal nyttjade fastigheter bedöms utgöra förvaltningsfastigheter. Om koncernen påbörjar en investering i en befintlig förvaltningsfastighet för fortsatt användning som förvaltningsfastighet redovisas fastigheten även fortsättningsvis som för- 13

14 valtningsfastighet. Förvaltningsfastigheter har upptagits till anskaffningsvärde, med tillägg för tillkommande utgifter och med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar. Värdering av pågående nyanläggningar görs till nedlagda utgifter. Till anskaffningsvärdet läggs även, vid större ny-, till- och ombyggnader, räntekostnad under produktionstiden. Räntan beräknas utifrån perioden genomsnittlig upplånings kostnad för Castellumkoncernen. Därutöver aktiveras endast tillkommande utgifter som sannolikt förbättrar den ekonomiska nyttan som är förknippad med fastigheten i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Vid förvärv och försäljning av fastigheter eller bolag, bokförs transaktionen per kontraktsdag såvida detta inte strider mot särskilda villkor i köpekontraktet. Inventarier Inventarier, vilka har klassificerats som anläggningstillgångar, har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuellt gjorda nedskrivningar. Finansiella tillgångar och skulder Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde om inte marknadsvärdet påvisar behov av nedskrivning. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga fordringar utgörs av fodringar som förfaller till betalning inom 12 månader efter balansdagen. Finansiella transaktioner såsom in- och utbetalning av räntor och lån bokföres på kontoförandes banks likviddag, medan övriga in- och utbetalningar bokföres på kontoförande banks bokföringsdag. Fastighets AB Briggens räntebärande lån upptas till anskaffningsvärde och utgörs i allt väsentligt av lån från moderbolaget Castellum AB. Lånen från Castellum AB löper formellt sett med tre månaders uppsägningstid men är dock baserade på Castellums ABs långfristiga upplåning, varför lånen klassificeras som lång-fristiga. Lånen redovisas i balansräkningen på likviddagen och upptas till anskaffningsvärde. Upplupna ej betalda räntor redovisas under posten upplupna kostnader. Kortfristiga skulder utgörs av skulder vilka förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen. Dessa upptas till anskaffningsvärde. Utdelning, koncernbidrag och aktieägartillskott Erhållen eller anteciperad utdelning redovisas som en finansiell intäkt medan lämnad utdelning redovisas som en minskning av fritt eget kapital efter det att årsstämman fattat beslut. Lämnade och erhållna koncernbidrag samt eventuell skatteeffekt därpå, redovisas direkt i balansräkningen som en minskning respektive ökning av fritt eget kapital. Erhållna koncernbidrag som är att likställa med en utdelning redovisas dock som en finansiell intäkt i resultaträkningen. Aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning av aktier i dotterbolag och hos mottagaren som ökning av fritt eget kapital. Avsättningar Avsättningar är skulder som är ovissa vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. Avsättning bokförs i balansräkningen när det finns ett åtagande till följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden, vilket innebär att nettoresultatet justeras för transaktioner som inte innebär in- eller utbetalningar under perioden, samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden. 14

15 KONCERN MODERBOLAG NOT 2 HYRESINTÄKTER Kontrakterade hyresintäkter under år 1 Kommersiellt Bostäder Kontrakterade hyresintäkter år Kontrakterade hyresintäkter senare än 5 år Summa Av noten framgår avtalade framtida hyresintäkter avseende befintliga hyreskontrakt. KONCERN MODERBOLAG Not 3 Avskrivningar Byggnader Byggnadsinventarier Markanläggningar Markinventarier Inventarier Summa avskrivningar Koncern Moderbolag Not 4 Resultat från dotterbolag Försäljning aktier Nedskrivning aktier dotterbolag Anteciperad utdelning Summa resultat från dotterbolag Försäljning av aktier i fastighetsförvaltande dotterbolag har på koncernnivå redovisats som fastighetsförsäljning. Koncern Moderbolag Not 5 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt Ränteintäkter, externt Summa finansiella intäkter KONCERN Moderbolag Not 6 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt Räntekostnader, externt Övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Räntan som har använts vid aktivering av räntekostnader uppgick till 4,14%. Not 7 Inkomstskatt Inkomstskatten för aktiebolag i Sverige är 26,3%. I resultaträkningen fördelas skatten på två poster, aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt utgår från årets skattepliktiga resultat som är lägre än det redovisade resultatet. Detta beror främst på möjligheten att nyttja: - skattemässiga avskrivningar på fastigheter vilka överstiger de redovisningsmässiga - skattemässiga avdrag för vissa ombyggnationer på fastigheter, vilka aktiveras redovisningsmässigt - befintliga underskottsavdrag Den uppskjutna skatten är en avsättning för den skatt som framgent ska betalas när fastigheten säljs, då återläggning av de skattemässiga avskrivningarna och avdragna investeringarna görs. 15

16 Koncern Moderbolag Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats, 26,3% Skatteeffekt på grund av: övriga skattemässiga justeringar erhållen utdelning Redovisad skattekostnad KONCERN Moderbolag Not 8 Personal och styrelse Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar Styrelse och VD varav rörlig ersättning Övriga anställda Summa löner och ersättningar Sociala kostnader Styrelse och VD varav pensionskostnader Övriga anställda varav pensionskostnader Summa sociala kostnader Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 97 tkr (153). Styrelse Någon ersättning till styrelsen har inte utgått. Antal styrelseledamöter under 2011 för koncernen och moderbolaget uppgick till 3 (3), samtliga män. Företagsledning Till verkställande direktören har under 2011 utgått fast och rörlig ersättning med tkr samt förmåner med 76 tkr. Verkställande direktören har en avgiftsbestämd pension, utan några andra förpliktelser för bolaget än att erlägga en årlig premie, som under räkenskapsåret uppgick till 44% av den fasta lönen. Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till lön under ett år. Avräkningen från lön görs om lön eller annan ersättning erhålls från annan fast anställning. Antalet ledande befattningshavare i bolaget uppgår till 9(8) varav 3(3) kvinnor och 6(5) män. Redovisning sjukfrånvaro i procent Uppgifter angående sjukfrånvaro i moderbolaget lämnas ej då antalet anställda understiger 10 personer. Koncern Sjukfrånvaro män 0% 1% Sjukfrånvaro kvinnor 1% 3% Sjukfrånvaro totalt 1% 1% Sjukfrånvaro 29 år och yngre 1% 0% Sjukfrånvaro år 1% 2% Sjukfrånvaro 50 år och uppåt 0% 1% Andel långtidssjukfrånvaro 0% 0% 16

17 KONCERN Moderbolag Not 9 Ersättning till revisionsbyrå Ersättning till revisionsbyrå, KPMG Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Summa Koncern Moderbolag Not 10 FörvaltningsfastighetER Ingående anskaffningsvärden Investeringar Förvärv Försäljning Omräkningsdifferenser Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar på återförda nedskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Ingående nedskrivningar Återförd nedskrivning Årets nedskrivningar Utgående nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan Specifikation bokfört värde Byggnader Byggnadsinventarier Markinventarier Markanläggningar Mark Pågående nyanläggningar Summa bokfört värde Specifikation taxeringsvärde Byggnader Mark Summa taxeringsvärde KONCERN Moderbolag Not 11 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

18 KONCERN Moderbolag Not 12 Andelar I koncernföretag Ingående anskaffningsvärden Ovillkorat aktieägartillskott Förvärv av bolag Försäljning av bolag Utgående anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående nedskrivningar Bokfört värde Specifikation aktier och andelar i koncernen ingående dotterföretag. Kapital- Bokfört Bolag Org.nr Säte andel värde Fastighets AB Briggen i Öresund Malmö 100% Fastighets AB Skånebo Malmö 100% Fastighets AB Briggen Kalkgrundet Malmö 100% 100 Fastighets AB Briggen i Helsingborg Malmö 100% 100 Skånebo Förvaltning AB Malmö 100% Edison Park HB Malmö 100% Fastighets AB Råseglet Malmö 100% 900 Fastighets AB Briggen Murman Malmö 100% Fastighets AB Briggen Hallen Malmö 100% Fastighets AB Briggen Bjälken Malmö 100% Fastighets AB Briggen Bjurö Malmö 100% Fastighets AB Briggen Makadam Malmö 100% Fastighets AB Briggen Storseglet Malmö 100% Afitic Fastighets AB Malmö 100% Fastighets AB Briggen 27:an Malmö 100% 100 Fastighets AB Briggen Hälsingland Malmö 100% 100 Fastighets AB Briggen Gruskornet Malmö 100% Fastighets AB Briggen Höjdrodret Malmö 100% Fastighets AB Spjutet Malmö 100% Fastighets AB Briggen i Västra Hamnen Malmö 100% Fastighets AB Briggen Kulan Malmö 100% 113 Fastighets AB Briggen Lybeck Malmö 100% Fastighets AB Briggen Sölvegatan Malmö 100% 750 Fastighets AB Briggen Östra Hamnen Malmö 100% 150 Fastighets AB Briggen Intäkten Malmö 100% Fastighets AB Briggen Svedjenävan Malmö 100% 109 Fastighets AB Briggen Höjdpunkten Malmö 100% 50 Fastighets AB Briggen Fosie Malmö 100% 50 Fastighets AB Briggen Sändaren Malmö 100% Fastighets AB Briggen Kampen Malmö 100% 142 Fastighets AB Briggen Erik Dahlberg Malmö 100% 150 Fastighets AB Briggen City Malmö 100% 850 Fastighets AB Briggen Björnen Malmö 100% 150 Fastighets AB Briggen St Clemens Malmö 100% 150 Fastighets AB Briggen Malmö 100% 50 Fastighets AB Briggen Gustav Adolf Malmö 100% 50 Fastighets AB Briggen Malmö 100% 50 Fastighets AB Briggen Malmö 100% 50 Fastighets AB Briggen Malmö 100% 50 Fastighets AB Bukettnejlikan Malmö 100% Fastighets AB Hammartor Malmö 100% Fastighets AB Armringen Malmö 100% Briggen Danmark A/S Gentofte 100% Summa bokfört värde

19 Koncern Moderbolag Not 13 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Ingående långfristiga fordringar Årets förändringar Utgående långfristiga fordringar Not 14 Eget kapital Aktiekapitalet var per 31 december 2011 fördelat på st A-aktier med en röst per aktie och ett kvotvärde om 100 kronor per aktie. Samtliga aktier är fullt betalda. Enligt svensk aktiebolagslag utgörs eget kapital av bundet (icke utdelningsbart) och fritt (utdelningsbart) eget kapital. Till aktieägarna får endast utdelas så mycket att det efter utdelning finns full täckning för bundet kapital i moderbolaget. Vidare får endast vinstutdelning göras om det är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Utdelning förslås av styrelsen i enlighet med bestämmelserna i Aktiebolagslagen och beslutas av årsstämman. Föreslagen utdelning för räkenskapsåret 2011 uppgår till 107 Mkr. Koncern Moderbolag Not 15 UPPSKJUTEN SKATT Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag Uppskjuten skatteskuld avseende skillnad mellan fastigheternas bokförda och skattemässiga restvärde Summa uppskjuten skatt Koncern Moderbolag Not 16 Skulder Räntebärande låneskulder med förfall inom ett år efter balansdagen Räntebärande låneskulder med förfall mellan ett till fem år efter balansdagen Räntebärande låneskulder med förfall senare än fem år efter förfallodagen Övriga ej räntebärande skulder Summa skulder varav räntebärande Not 17 Upplupna kostnader KONCERN Moderbolag och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda hyror Upplupna driftskostnader Övrigt Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter KONCERN Moderbolag Not 18 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter Not 19 Händelser efter balansdagen Styrelsen i Fastighets AB Briggen avser att föreslå årsstämman en utdelning om kr per aktie motsvarande 107 Mkr. 19

20 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att Utdelning till aktieägarna I ny räkning överförs Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Bolaget föreslås lämna utdelning om kr. Den förslagna värdeöverföringen i form av utdelning reducerar bolagets soliditet till 14,4 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelse på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3. Resultaträkning och balansräkning skall fastställas på Fastighets AB Briggens årsstämma, vilken beräknas äga rum den 8 mars Malmö den 24 februari 2012 Vår revisonsberättelse beträffande denna årsredovsining har avgivits den 24 februari 2012 KPMG AB 20

Bygg/ Kvadratmeter per lokalslag Förv. Fastighet Gatuadress Kommun Omb.år Kontor Butiker Lager Industri Bostäder Övrigt Totalt Tax.

Bygg/ Kvadratmeter per lokalslag Förv. Fastighet Gatuadress Kommun Omb.år Kontor Butiker Lager Industri Bostäder Övrigt Totalt Tax. KONTOR/BUTIK Betongen 11 Krangatan 4 Malmö 1991 4 879 17 4 896 24 271 BRI T Björnen 6 Davidhallsgatan 20 Malmö 1920/1988 1 688 429 71 2 188 22 000 BRI Brandnävan 1&2 Stenbärsgatan 1 Malmö 1989 2 822 2

Läs mer

Öresundsområdet KONTOR/BUTIK

Öresundsområdet KONTOR/BUTIK 6 KONTOR/BUTIK Betongen 11 Krangatan 4 4 879 17 4 896 4 71 BRI T Björnen 6 Davidhallsgatan 19/1988 1 67 49 71 17 BRI Brandnävan 1& Stenbärsgatan 1 1989 8 8 13 1 BRI T/B Bältespännet 13 Hornyxegatan 1 197/

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

I N N E H Å L L 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 11 REDOVISNINGSPRINCIPER & NOTER 19 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

I N N E H Å L L 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 11 REDOVISNINGSPRINCIPER & NOTER 19 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION ÅRSREDOVISNING 2007 I N N E H Å L L 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 7 RESULTATRÄKNING 8 BALANSRÄKNING 9 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 10 KASSAFLÖDESANALYS 11 REDOVISNINGSPRINCIPER & NOTER 19 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) BrainCool AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer