Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2011"

Transkript

1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

2 Fastighets AB Briggen (Org nr ) Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari-31 december 2011.

3 Innehåll 4 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Förändringar i eget kapital 11 Kassaflödesanalys 12 Noter 20 Förslag till vinstdisposition 21 Revisionsberättelse 22 Fastighetsförteckning 26 Adresser och kontaktuppgifter

4 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Fastighets AB Briggen äger, utvecklar, hyr ut och förvaltar kommersiella fastigheter i Öresundsregionen, främst i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Briggen är ett helägt dotterbolag till Castellum AB som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap. Briggens övergripande mål är att skapa god lönsamhet och hög värdetillväxt genom en kundnära förvaltning och en marknadsinriktad förädling av fastighetsbeståndet. Fastighetsbestånd Vid räkenskapsårets utgång hade Briggen sammanlagt 109 (101) fastigheter med en total uthyrningsbar yta på 678 (646) tkvm. Fastigheterna var den 31 december 2011 bokförda till ett värde av Mkr (4 712). Fastighetsbeståndet värderas årligen internt och uppgick per den 31 december 2011 till 7,3 miljarder kronor (6,7). Ett urval av de största fastigheterna värderas även externt och överensstämmelsen mellan intern och extern värdering är god. Intäkter Briggens hyresintäkter uppgick till 567 Mkr (571). Den ekonomiska uthyrningsgraden var 85,2 %(86,6). Likviditet och kassaflöde Briggens likvida medel uppgick vid räkenskapsårets slut till 7 Mkr (2). Kassaflöde från förvaltningen uppgick till 236 Mkr (253). Finansiering Briggens räntebärande lån uppgick vid årets slut till Mkr (3 865) motsvarande en belåningsgrad om 44 % (43) av fastigheternas interna värdering. Finansieringen utgörs till övervägande delen av lån från moderbolaget Castellum AB. Räntevillkoren för de interna lånen bestäms inför varje kalenderkvartal och baseras på Castellum AB:s genomsnittliga upplåningskostnad. Per den 31 december 2011 var räntan 4,0 procent och medelräntebindningstiden i underliggande låneportfölj uppgick till 2,7 år. Lånen från Castellum AB löper formellt sett med tre månaders uppsägningstid och är baserade på Castellum AB:s långfristiga upplåning. Till säkerhet för lånen har Briggen ställt pant i fastigheter. Briggenkoncernen har ett eget kapital om Mkr (1 276). Investeringar och försäljningar Under 2011 har Briggen förvärvat totalt sju fastigheter, varav fyra i Storköpenhamn: Roskildevej 22, Abildager 26, Vibeholms allé 15 samt Hovedvejen 1-7, totalt omfattande kvm kontor och lager. Med tillträde 1 februari 2012 har fastigheterna Nejlikebuketten 6, Torshammaren 11 och Armringen 2 i Malmö förvärvats. Ny- till- och ombyggnation har skett med 248 (115) Mkr. Under 2010 påbörjades den sista etappen av Edison Park, omfattande kvm kontor och lager, och beräknas färdigställas under våren Fullriggaren 4 i Malmö påbörjades i början av 2011 och kommer att färdigställas i slutet av Briggen har inte avyttrat någon fastighet under Kontraktsstrukturen Briggen har en god riskspridning på hyreskontrakten, förfallotiderna är väl fördelade över tiden med kunder spridda över flera branscher. Det för tillfället största enskilda hyreskontraktet svarar för endast 3,7 % av det totala kontraktsvärdet och den största enskilda kunden svarar för 7,3 % av det totala kontraktsvärdet. Marknad och uthyrning 2011 har präglats av en god efterfrågan på lokaler i Öresundsregionen. Marknadsutvecklingen i Lund har trots Astra Zenecas nedläggning varit god och framtidsutsikterna är goda då synkrotonljusanläggningen MAXIV är påbörjad och utveck- 4

5 lingen av ESS pågår för fullt. Regionen påverkas också positivt av att projektering av Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland är igång samt att fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör utreds. Dessutom finns det tankar om en metroförbindelse mellan norra Malmö och de östra delarna av Köpenhamn. På det stora hela präglas regionen av stark framtidstro. Det finansiella läget i Europa har påverkat Danmark och kommer att påverka Sverige framöver. Fastighetsmarknaden på den svenska sidan av Öresund är präglad av ett lugn. Det har inte funnits så mycket kommersiella fastigheter till salu inom de områden där Briggen är verksamt. Bostadsfastigheter har varit mer frekventa på transaktionsmarknaden. På den danska sidan pågår upprensning efter den investerings- och prisboom som pågick på fastigheter fram till De danska bankerna genomlider en kris av sällan skådat slag och danska staten har upprättat en bankakut för de banker som inte mäktar med att hantera alla kunder med betalningssvårigheter inom bland annat fastighetsbranschen. I början av 2011 förvärvade Briggen en första fastighet i Danmark och under året förvärvades ytterligare tre fastigheter. Av dessa fyra fastigheter har tre, med danska mått mätt, lång kontraktstruktur. Den fjärde fastigheten som tidigare inrymde AstraZenecas huvudsäte i Albertslund är sedan årsskiftet helt tomställd vilket var en förutsättning vid förvärvet. Det kan idag konstateras att det finns ett förhållandevis stort intresse för dessa lokaler. Hyresmarknaden på den svenska sidan av Öresund känns fortsatt vital även om det fanns en tendens i slutet av året att beslutsprocessen drog ut på tiden och inflödet av nya affärer inte var lika stort som tidigare. Briggen har under året nytecknat hyreskontrakt på 63 Mkr (66), varav 11 MSEK (14) utgjorde uthyrning i samband med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningar uppgick till 40 Mkr (75) varav konkurser 2 Mkr (2). Nettouthyrningen under 2011, exklusive omförhandlingar, uppgick till 23 Mkr (-9) vilket är en väsentlig förbättring jämfört med både 2010 och Briggens större vakanser finns i Helsingborg i fastigheten Pilbågen 9 med drygt kvm kontor och i Lund i fastigheten Stockholmsledet 8 med knappt kvm kontor samt i Malmö där Briggen har ett flertal lagerytor i storleken kvm lediga för uthyrning. Dessutom finns lediga lokaler i pågående och planerade ombyggnadsprojekt i både Malmö och Lund. För fastigheten Sändaren 1 i Malmö, gamla TVhuset, pågår planering för att kunna starta ett ombyggnadsprojekt under andra hälften av Fastigheten Fullriggaren 4 i Västra Hamnen i Malmö kommer att vara inflyttningsklart under senare delen av 2012 med kvm kontor och butiksytor lediga. Uthyrning av tredje etappen i fastigheten Forskaren 2 i Lund löper planenligt. Återstående kontorsytor att hyra ut uppgår till kvm kontor. Slutligen pågår planering för ombyggnad av fastigheten Jöns Petter Borg 9 i Lund med drygt kvm kontor och kvm lager. Briggen har en uttalad kvalitets- och servicestrategi och utvärderar kontinuerligt hur väl kvalitetsmålen uppfylls. Bolaget strävar efter att göra kundernas vardag enklare genom att tillhandahålla lokaler med rätt förutsättningar för att stödja kunderna så att de kan fokusera på sina affärer och sina kunder. Varje år genomförs en kundmätning, NKI, som mäter vad kunderna anser att Briggen är bra på och vad som kan förbättras års resultat var tyvärr en liten tillbakagång jämfört med Briggen tar detta på stort allvar och på de punkter där målsättningarna inte uppnåtts genomförs nu ett noga planlagt och strukturerat förbättringsarbete med målsättning att redan under 2012 återvinna nedgången från är det år då Briggen och Briggens medarbetare, än tydligare än 2011, sätter kunderna och servicen i fokus. I kombination med förbättrad kommunikation och information till kunderna skall den viktiga relation med kunderna ytterligare förbättras. Miljö Briggen betraktar miljöarbetet som en viktig del för att uppnå företagets mål, både på kort och på lång sikt. Företaget bedriver verksamheten ur ett kundperspektiv med minsta möjliga miljöpåverkan för att bidra till en hållbar utveckling. Briggen arbetar kontinuerligt med optimering av energiförbrukning och har påbörjat arbetet med att ansöka om Green Building certifiering av fastigheterna. Under 2011 har två fastigheter blivit godkända som Green Building och ansökan för ytterligare två fastigheter har skickats in. För att stärka miljöarbetet inför kommande år har organisationen förstärkts med en teknisk förvaltare som stödjer samtliga förvaltningsområden samt en miljösamordnare som arbetar med fokus på att Green Building-certifiera fastigheterna. För att minska verksamhetens miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt, väljs material med omsorg vid omoch nybyggnation. Briggens samtliga fastigheter är miljöinventerade. Vid nyproduktion av fastigheter väljs utöver Green Building certifiering alltid ytterligare en miljöklassning för att säkerställa byggnadens miljöprofil. För Fullriggaren 4 i Malmö arbetar bolaget med Miljöbyggnad nivå guld. Klassningsmetod väljs från projekt till projekt beroende på erfarenheter och lärdomar från föregående projekt. Briggen arbetar även internt aktivt med miljöfrågorna. Bolaget strävar efter att använda svanenmärkt papper och svanenmärkta trycksaker, samt i övrigt miljövänliga kontorsprodukter. Samtliga bilar är miljöklassade. Personal och organisation Under 2011 har vissa förändringar av Briggens organisation gjorts. Förvaltningsområde Malmö har delats upp i två förvaltningsområden, för att få mindre och effektivare enheter som kan agera snabbare mot kunderna. Under året har ekonomiavdelningen förstärkts med ytterligare medarbetare för att öka kompetensen. Förstärkningen innebär ökad möjlighet att kunna utveckla och förbättra de administrativa rutinerna men också att kunna stödja förvaltningsområdena för fortsatt fokus på att möta och leverera hög service till kunderna. Briggens värdeord är starka hos medarbetarna och används 5

6 som stöd för agerandet i vardagen då Briggen möter kunder, leverantörer och andra intressenter, t ex kommuner. Briggens värdeord är: Nytänkande Kompetenta Närvarande Ärliga Öppna Möjligheter och risker Stigande marknadsräntor är normalt över tid en effekt av ekonomisk tillväxt och stigande inflation, vilket antas leda till högre hyresintäkter. Detta beror dels på att efterfrågan på lokaler antas öka vilket medför minskade vakanser och därmed potential för stigande marknadshyror, dels på att indexklausulen i de kommersiella kontrakten kompenserar den stigande inflationen. En högkonjunktur innebär därmed högre räntekostnader men även högre hyresintäkter, medan omvänt förhållande råder i en lågkonjunktur. Förändringen i hyresintäkter och räntekostnader sker inte exakt samtidigt, varför resultateffekten på kort sikt kan uppstå vid olika tidpunkter. För att begränsa denna påverkan, har strukturen av räntornas förfall fördelats över olika löptider. Moderbolaget Castellum AB hanterar detta på koncernnivå och säkerställer även Briggens kapitalbehov samt övriga finansiella risker. Fastigheternas värde bestäms av utbud och efterfrågan, där priset främst är beroende av fastigheternas förväntade driftsöverskott och köparens avkastningskrav. En ökande efterfrågan medför lägre avkastningskrav och därmed en prisjustering uppåt, medan en vikande efterfrågan får motsatt effekt. På samma sätt medför en positiv utveckling av driftsöverskottet en prisjustering uppåt, medan negativ tillväxt får motsatt effekt. När politiska beslut tas om exempelvis förändringar i nivån på företagsbeskattning, fastighetsskatt och skattelagstiftning i övrigt eller tolkningarna av dessa, påverkas Briggen direkt. Skulle reglerna för inkomstbeskattning eller tolkningarna av desamma genomgå en framtida omläggning kan det medföra att Briggens skatteposition förändras i såväl positiv som negativ riktning. Alla Briggens fastigheter är försäkrade till sina fulla värden. 6

7 BRIGGEN ÅRSREDOVISNING

8 esultaträkning KONCERN MODERBOLAG Belopp i tkr Not Hyresintäkter Driftskostnader Underhåll Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Uthyrning och fastighetsadministration Driftsöverskott före avskrivningar Avskrivningar Bruttoresultat fastighetsförvaltning Fastighetsförsäljningar Försäljningsintäkter Bokfört värde Resultat fastighetsförsäljning Centrala administrationskostnader 8, Återförda nedskrivningar av fastigheter Nedskrivningar av fastigheter Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från dotterbolag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansnetto Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat

9 Balansräkning KONCERN MODERBOLAG Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterbolag Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar, uppskjuten skatteskuld Skulder 16 Långfristiga räntebärande skulder, koncern Långfristiga räntebärande skulder, extern Leverantörsskulder Kortfristiga räntebärande skulder koncern Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 9

10 Förändringar i eget kapital Antal Aktie- Reserv- Fritt eget Totalt eget KONCERN, tkr aktier kapital fond kapital kapital Eget kapital Justering ingående balans Lämnat koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Utdelning Erhållet aktieägartillskott Lämnat koncernbidrag Omräkningsdifferens Årets resultat Eget kapital Antal Aktie- Reserv- Fritt eget Totalt eget MODERBOLAG, tkr aktier kapital fond kapital kapital Eget kapital Erhållet koncernbidrag (efter skatt) Årets resultat Eget kapital Erhållet koncernbidrag (efter skatt) Lämnat koncernbidrag Aktieägartillskott Utdelning Årets resultat Eget kapital

11 Kassaflödesanalys KONCERN MODERBOLAG Belopp i tkr Verksamheten Driftsöverskott före avskrivningar Centrala administrationskostnader Betalt finansnetto Betald skatt förvaltningsresultat Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Ny- till och ombyggnad av fastigheter Förvärv av fastigheter Försäljning fastigheter/dotterbolag Investeringar i dotterbolag Investeringar i övrigt netto Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring långfristiga skulder Förändring långfristiga fordringar Erhållet aktieägartillskott Erhållet koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Erhållna utdelningar Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Kassa och bank ingående balans Kursdifferens i likvida medel Kassa och bank utgående balans

12 Noter Gemensamma för moderbolag och koncern. NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningsprinciper Fastighets AB Briggens räkenskaper har upprättats i enlighet med den svenska årsredovisningslagen och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre bolag (K2-reglerna). I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har, i förekommande fall, vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Redovisningsprinciperna har varit oförändrade mot föregående år. Fastighets AB Briggen är ett helägt dotterbolag till Castellum AB, org nr , med säte i Göteborg, som upprättar koncernredovisning för den största koncernen. Castellum AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap. Koncernredovisning Koncernens balans- och resultaträkning omfattar alla bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har bestämmande inflytande. Alla bolag i koncernen är helägda och vare sig intresseföretag eller joint ventures förekommer. Koncernen omfattar utöver de i not 12 angivna dotterbolagen med tillhörande underkoncerner. Bokslutet bygger på redovisningshandlingar upprättade för samtliga koncernbolag per 31 december. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, innebärande att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som tillgångars och skulders verkliga värde, eliminerats i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. I koncernens resultaträkning ingår under året förvärvade eller avyttrade koncernbolag endast med värden avseende innehavstiden. Interna försäljningar, vinster, förluster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Valutaomräkning sker enligt dagskursmetoden. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital. Intäkter Hyresintäkter, som ur ett redovisningsperspektiv även benämns intäkter från operationella leasingavtal, aviseras i förskott och periodiseras linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren i hyresavtalen. I hyresintäkterna ingår tillägg såsom utfakturerad fastighetsskatt och värmekostnad. Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. I de fall hyreskontrakt under viss tid medger en reducerad hyra som motsvaras av en vid annan tidpunkt högre hyra, periodiseras denna under- respektive överhyra över kontraktets löptid. Rena rabatter såsom reduktion för successiv inflyttning belastar den period de avser. Intäkter från fastighetsförsäljning redovisas på kontraktsdagen, såvida det inte föreligger särskilda villkor i köpekontraktet. Vid försäljning av fastighet via bolag bruttoredovisas transaktionen vad avser såväl underliggande fastighetspris, bokfört värde som kalkylmässigt avdrag för eventuell skatt. Ränteintäkter och räntebidrag resultatförs i den period de avser. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan avseende förvaltningsinventarier och inventarier baseras på historiska anskaffningsvärden efter avdrag för senare eventuellt gjorda nedskrivningar och beräknad livslängd. Tillgångarna anses ha ett försumbart restvärde. På under året anskaffade och färdigställda tillgångar beräknas avskrivningar med beaktande av anskaffningstidpunkt eller tidpunkt för färdigställanden. Avskrivningarna görs linjärt, vilket innebär lika stora avskrivningar under nyttjandeperioden. Mark skrivs inte av. De olika grupperna av anläggningstillgångar skrivs årligen av med följande procentsatser: Byggnader 1% Byggnadsinventarier 10% Markanläggningar 1% Markinventarier 10% Inventarier 20% Datorer 33% Skattemässigt görs maximalt tillåtna avskrivningar Nedskrivningar Det bokförda värdet på koncernens anläggningstillgångar prövas fortlöpande genom analyser av tillgångar. Om en sådan analys indikerar att det bokförda värdet överstiger tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av nettoförsäljningsvär- 12

13 det och nyttjandevärdet, sker nedskrivning till återvinningsvärdet. Nyttjandevärdet mäts som förväntat framtida diskonterat kassaflöde. Nedskrivningsbeloppet belastar periodens resultaträkning i den period värdenedgång under bokfört värde påvisas. I de fall en tidigare gjord nedskrivning ej längre är motiverad återförs denna till sitt nettovärde, d v s ursprunglig nedskrivning med avdrag för de avskrivningar som skulle gjorts om nedskrivning ej skett. I de fall en tidigare gjord nedskrivning har redovisats i resultaträkningen sker återföringen i resultaträkningen, medan i de fall nedskrivningen tidigare redovisats direkt i balansräkningen sker återföringen direkt mot eget kapital. För att pröva eventuellt nedskrivnings- eller återföringsbehov stäms vid varje årsskifte eller kvartalsvis, om indikation på större värdeförändringar finns, varje fastighets bokförda värde av mot en intern värderingsmodell. Värderingsmodellen bygger på en långsiktig avkastningsvärdering utifrån nuvärdet av framtida betalningsströmmar med differentierade avkastningskrav per fastighet, beroende på bland annat läge, ändamål, skick och standard. Vad avser aktier i dotterbolag prövas på samma sätt som ovan aktiernas bokförda värde mot dotterbolagens egna kapital med tillägg för övervärden avseende fastigheter netto efter avdrag för kalkylmässig skatt. Finansiella kostnader Med finansiella kostnader avses ränta och andra kostnader som uppkommer då pengar lånas. Kostnader för uttag av pantbrev beaktas ej som en finansiell kostnad utan aktiveras som fastighetsutgift. Finansiella kostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig. Den del av räntekostnaden som avser ränta under produktionstiden för större ny-, till- och ombyggnader aktiveras. Räntan beräknas utifrån under perioden genomsnittlig vägd upplåningskostnad för koncernen. Ersättning till anställda Ersättningen till anställda redovisas i takt med att de anställda har utfört tjänster i utbyte mot ersättningen. Pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda planer eller förmånsbestämda planer. Fastighets AB Briggens åtaganden för pensioner utgörs av avgiftsbestämda planer, vilka fullgörs genom fortlöpande utbetalningar till fristående myndigheter eller organ vilka administrerar planerna. För dessa så kallade avgiftsbaserade pensionsplanerna redovisas fortlöpande en pensionskostnad, vilken motsvaras av de erlagda avgifterna. Inkomstskatter Inkomstskatter i resultaträkningen fördelas på aktuell och uppskjuten skatt. Inkomstskatten belastar resultaträkningen förutom i de fall den är hänförlig till transaktioner, såsom koncernbidrag, vilka redovisats direkt mot eget kapital då även eventuell skatteeffekt redovisas direkt mot eget kapital. Aktuell och uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesatser, som för närvarande är 26,3%. Öppna yrkanden i inkomst- deklarationen, som innehåller en viss grad av osäkerhet, beaktas i skatteberäkningen tidigast under året efter räkenskapsåret, efter att slutskattsedel erhållits från Skatteverket. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas i bolaget, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan en tillgångs eller skulds redovisade värde och dess skattemässiga värde. Detta innebär att det finns en skatteskuld eller skattefordran som realiseras den dagen tillgången eller skulden säljs. I Fastighets AB Briggen finns två poster där det föreligger temporära skillnader - fastigheter eller underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran hänförligt till underskottsavdraget redovisas, eftersom det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga vilka kan nyttjas mot underskottsavdragen. Uppskjuten skatteskuld avser skillnaden mellan fastigheternas redovisade värde och deras skattemässiga värde. Vid förändring av de två ovan nämnda posterna förändras sådeles även den uppskjutna skatteskulden /-fordran, vilket redovisas i resultaträkningen som en uppskjuten skatt. Aktuell skatt Utöver uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen även aktuell skatt, vilken motsvarar den skatt bolaget är skyldig att betala utifrån årets skattepliktiga resultat, justerat för eventuell aktuell skatt på tidigare perioder. Leasingavtal Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och förmåner förknippade med ägandet faller på leasegivaren klassificeras som operationellt leasingavtal. Samtliga nuvarande hyreskontrakt hänförliga till Fastighet AB Briggens förvaltningsfastigheter är, sett ur ett redovisningsperspektiv, att betrakta som operationella leasingavtal. Redovisning av dessa avtal framgår av principen för intäkterna samt not 2. Det finns även ett mindre antal leasingavtal av ringa omfattning, där Fastighets AB Briggen är leasetagare. Även dessa leasingavtal är operationella leasingavtal och avser främst personbilar. Betalningar som görs under leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förvaltningsfastigheter Med förvaltningsfastighet avses fastighet som innehavs i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa snarare än för användning i eget företags verksamhet för produktion och tillhandahållande av varor, tjänster eller för administrativa ändamål samt för försäljning i den löpande verksamheten. Samtliga av Fastighets AB Briggens ägda eller via tomträttsavtal nyttjade fastigheter bedöms utgöra förvaltningsfastigheter. Om koncernen påbörjar en investering i en befintlig förvaltningsfastighet för fortsatt användning som förvaltningsfastighet redovisas fastigheten även fortsättningsvis som för- 13

14 valtningsfastighet. Förvaltningsfastigheter har upptagits till anskaffningsvärde, med tillägg för tillkommande utgifter och med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar. Värdering av pågående nyanläggningar görs till nedlagda utgifter. Till anskaffningsvärdet läggs även, vid större ny-, till- och ombyggnader, räntekostnad under produktionstiden. Räntan beräknas utifrån perioden genomsnittlig upplånings kostnad för Castellumkoncernen. Därutöver aktiveras endast tillkommande utgifter som sannolikt förbättrar den ekonomiska nyttan som är förknippad med fastigheten i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Vid förvärv och försäljning av fastigheter eller bolag, bokförs transaktionen per kontraktsdag såvida detta inte strider mot särskilda villkor i köpekontraktet. Inventarier Inventarier, vilka har klassificerats som anläggningstillgångar, har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuellt gjorda nedskrivningar. Finansiella tillgångar och skulder Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde om inte marknadsvärdet påvisar behov av nedskrivning. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga fordringar utgörs av fodringar som förfaller till betalning inom 12 månader efter balansdagen. Finansiella transaktioner såsom in- och utbetalning av räntor och lån bokföres på kontoförandes banks likviddag, medan övriga in- och utbetalningar bokföres på kontoförande banks bokföringsdag. Fastighets AB Briggens räntebärande lån upptas till anskaffningsvärde och utgörs i allt väsentligt av lån från moderbolaget Castellum AB. Lånen från Castellum AB löper formellt sett med tre månaders uppsägningstid men är dock baserade på Castellums ABs långfristiga upplåning, varför lånen klassificeras som lång-fristiga. Lånen redovisas i balansräkningen på likviddagen och upptas till anskaffningsvärde. Upplupna ej betalda räntor redovisas under posten upplupna kostnader. Kortfristiga skulder utgörs av skulder vilka förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen. Dessa upptas till anskaffningsvärde. Utdelning, koncernbidrag och aktieägartillskott Erhållen eller anteciperad utdelning redovisas som en finansiell intäkt medan lämnad utdelning redovisas som en minskning av fritt eget kapital efter det att årsstämman fattat beslut. Lämnade och erhållna koncernbidrag samt eventuell skatteeffekt därpå, redovisas direkt i balansräkningen som en minskning respektive ökning av fritt eget kapital. Erhållna koncernbidrag som är att likställa med en utdelning redovisas dock som en finansiell intäkt i resultaträkningen. Aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning av aktier i dotterbolag och hos mottagaren som ökning av fritt eget kapital. Avsättningar Avsättningar är skulder som är ovissa vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. Avsättning bokförs i balansräkningen när det finns ett åtagande till följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden, vilket innebär att nettoresultatet justeras för transaktioner som inte innebär in- eller utbetalningar under perioden, samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden. 14

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Allmänt om verksamheten Fastighets AB Brostaden är ett helägt dotterbolag till Castellum AB vars aktie är registrerad

Läs mer

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Årsredovisning 2011 Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Under 2011 har vår tillväxt fortsatt. Det gäller för samtliga marknadsområden och

Läs mer

153 Mkr 539 Mkr 2 270 kvm 27 Mkr. 79 Mkr. 256 Mkr

153 Mkr 539 Mkr 2 270 kvm 27 Mkr. 79 Mkr. 256 Mkr ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Året i korthet Resultat efter finansnetto uppgick till 153 Mkr (198). Bolagets hyresintäkter uppgick till 539 Mkr (543). En fastighet om totalt 2 270 kvm har förvärvats för 27

Läs mer

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Stefan Rosén, Redog Helen Nylander, Sonat Ulf Hansson, NCC Årsredovisning 2013 Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning

Läs mer

Innehåll 5. Förvaltningsberättelse. Att skapa utrymme. Ekonomi

Innehåll 5. Förvaltningsberättelse. Att skapa utrymme. Ekonomi Årsredovisning 2010 Innehåll 5 Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition Fastighetsbestånd Intäkter och resultat Investeringar och försäljningar Avslutade och pågående projekt Likviditet och

Läs mer

Redovisningsprinciper och noter

Redovisningsprinciper och noter F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R Not 1 Grunder för redovisningen Koncernredovisning Intäkter Avskrivningar Nedskrivningar Redovisningsprinciper och noter (Alla belopp i Mkr om inget annat anges.)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer