SPECIELLA TEKNISKA REGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPECIELLA TEKNISKA REGLER"

Transkript

1 SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET SPECIELLA TEKNISKA REGLER FÖR PISTOL Utgåva 2005 (Första utgåvan 29 Mars 2005) Postadress Telefon Postgiro Box S STOCKHOLM Telefax Hemsida Bankgiro SWEDEN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT SÄKERHET BAN- OCH MÅLMATERIELSTANDARD UTRUSTNING OCH AMMUNITION TÄVLINGSFUNKTIONÄRER TÄVLINGSFÖRFARANDE OCH TÄVLINGSREGLER SKJUTPLATSFÖRDELNING FUNKTIONSFEL ORDNINGSREGLER FÖR TÄVLANDE OCH LAGFUNKTIONÄRER UTRUSTNINGSKONTROLL MARKERING SÄRSKILJNING PROTEST OCH APPELL FINALER FÖR OLYMPISKA GRENAR M 5-SKOTT LUFTPISTOL TABELL ÖVER PISTOLGRENAR TABELL ÖVER PISTOL SPECIFIKATIONER RITNINGAR OCH FORMULÄR APPENDIX - BLANKETTER INNEHÅLLSINDEX SSF: med ordet pistol avses även revolver, med ordet han avses även hon OBS! När illustrationer och tabeller innehåller speciell information, har dessa samma giltighet som motsvarande numrerade regler. 2

3 8.1.0 ALLMÄNT Detta reglemente ingår i ISSF Allmänna Tekniska Reglemente och omfattar samtliga pistolgrenar Varje tävlande, lagledare och samtliga funktionärer måste vara förtrogna med ISSF reglementen och måste tillse att dessa reglementen efterföljs. Det är varje skytts ansvar att efterleva dessa regler När en regel avser/hänvisar till högerhänt skytt, gäller motsvarande för vänsterhänt skytt Om inte en regel hänvisar specifikt till en herr- eller damgren, skall den tillämpas lika för både herr- och damgren SÄKERHET SÄKERHETEN ÄR AV STÖRSTA BETYDELSE ISSF reglementen redovisar enbart de speciella säkerhetskrav som krävs av ISSF för ISSF mästerskapstävlingar. En skjutbanas säkerhet beror till stor del på lokala förhållanden, och ytterligare säkerhetsregler kan komma att fastställas av organisationskommittén. Organisationskommittén måste vara förtrogen med principerna för bansäkerhet och vidta nödvändiga åtgärder för att tillämpa dessa. Organisationskommittén är ansvarig för säkerheten. Lagledare och tävlande måste informeras om eventuella speciella föreskrifter De tävlandes, funktionärernas och åskådarnas säkerhet kräver ständig och noggrann uppmärksamhet beträffande pistolers handhavande och varsamhet vid förflyttning inom banområdet. Självdisciplin är nödvändig för alla. När sådan självdisciplin brister, är det tävlingsfunktionärernas plikt att genomdriva denna och de tävlandes och lagfunktionärernas skyldighet att medverka vid detta I säkerhetssyfte har jurymedlem eller skjutledare rätt att när som helst stoppa skjutningen. Tävlande och lagfunktionärer skall omedelbart göra tävlingsfunktionärer eller juryledamöter uppmärksamma på varje situation som kan innebära fara eller olycksrisk Utrustningskontrollant, skjutledare eller juryledamot får hantera en tävlandes utrustning (inklusive pistol) för kontroll utan tillstånd av, men i den tävlandes närvaro och med hans vetskap. Omedelbart ingripande får emellertid ske vid säkerhetsbrist För att uppnå högsta säkerhet måste alla pistoler alltid hanteras med största försiktighet. Pistolen får icke avlägsnas från skjutplatsen under skjutningen utan tävlingsledningens tillstånd. 3

4 När pistolen inte förvarvas i skjutväska, skall den alltid riktas i säker riktning. När pistolen hanteras utanför skjutplatsen skall den alltid förvaras i väska om inte skjutledaren tillåtit annat. SSF: Pistolen skall förvaras i väska eller motsvarande (Tex kartong, fodral, ryggsäck, dock ej hölster) Före dess att den tävlande lämnar skjutplatsen skall han/hon försäkra sig om och skjutledare skall bekräfta att slutstycket är öppet och att det inte finns några patroner eller kulor i patronläge eller magasin. Om en tävlande packar ned pistolen eller avlägsnar den från skjutplatsen utan att den är kontrollerad av skjutledare kan han/hon diskvalificeras. SSF: Vid 10m luftpistolstävling visitation av samtliga pistoler sker efter skjuttidens slut Blindavfyringar och riktövningar är tillåtna, men endast efter skjutledarens medgivande och endast på skjutplatsen eller på särskild anvisad plats. Pistol får icke beröras när funktionärer befinner sig framför skjutplatsen. SSF: Blindavfyringar får endast göras under förberedelsetiden Med blindavfyring menas utlösning av den spända avfyringsmekanismen på en oladdad krutpistol eller utlösning av avfyringsmekanismen på en lufteller gaspistol som är försedd med sådan anordning att avtryckaren kan aktiveras utan att drivladdningen (luft eller gas) frigöres Pistoler får laddas enbart vid skjutplatsen och bara efter att kommandot eller signalen LADDA eller START har givits. Varken magasin eller patronläge får laddas med patron eller kula före det att någon av dessa order har givits. Pistolerna skall annars alltid förvaras oladdade. Skjutledare skall tillse att de tävlande ges erforderlig tid för laddning En tävlande som avlossar ett skott före det att kommandot LADDA eller efter kommandot STOPP eller PATRON UR har avgivits, kan diskvalificeras om säkerheten missbrukas Under tävlingen får pistolen läggas ner endast efter det att magasin tagits ur och slutstycke öppnats. Luft- och gaspistoler skall säkras genom att ha öppet slutstycke och/eller laddkammare När kommandot STOPP har givits, skall skjutningen omedelbart avbrytas. När kommandot PATRON UR har givits skall samtliga tävlande göra patron ur, säkra pistolerna, tömma eventuella magasin och placera dessa på skjutbänken. Skjutningen får endast påbörjas efter det att kommando eller signal START har givits Skjutledare eller annan banfunktionär är ansvarig för avgivande av kommandona LADDA, START, STOPP, PATRON UR eller andra nödvändiga order. Banfunktionärerna skall också tillse att kommandona åtlyds och att pistolerna hanteras på ett säkert sätt. 4

5 Varje tävlande som berör (touches) pistol eller magasin efter det att kommandona STOPP eller PATRON UR har givits, förutom för att göra patron ur, kan diskvalificeras Hörselskydd Alla tävlande och andra personer i omedelbar närhet av skjutplatserna uppmanas att bära öronproppar, hörselskyddskåpor eller liknande hörselskydd. Hörselskydd med inbyggd mottagningsanordning är icke tillåtna för tävlande Ögonskydd Alla tävlande uppmanas att använda splittersäkra skjutglasögon eller liknande ögonskydd under skjutning BAN- OCH MÅLMATERIELSTANDARD Detaljerad beskrivning av tavel- och banstandarder återfinnes i de Tekniska Reglerna (TR, sektion 6 0) UTRUSTNING OCH AMMUNITION Allmänt De tävlande får endast använda utrustning eller klädsel som uppfyller ISSF regler. Allt (pistoler, anordningar, utrustning, tillbehör etc.) som kan ge den tävlande en orättvis (unfair) fördel mot övriga tävlande och som inte omnämnes i dessa regler, eller som strider mot andan i ISSF Regler och Reglementen, är förbjudna. Den tävlande är ansvarig för att alla pistoler, all utrustning och ev. tveksam klädsel uppvisas för utrustningskontrollen för kontroll och godkännande före det att tävlingen startar. Lagledare är tillika ansvarig för att tillse att den tävlandes utrustning och klädsel uppfyller kraven i ISSF Regler och Reglementen. Juryn har rätt att när som helst kontrollera en tävlandes utrustning och klädsel Den tävlande måste använda samma pistol i samtliga serier och omgångar i en gren, såvida inte pistolen upphör att fungera. (Se funktionsfel, regel 8.8.0) Vindflaggor Privata vindflaggor är förbjudna Ljudalstrande system Endast ljudreducerande anordningar får användas. Radio, bandspelare eller annan typ av ljudalstrande eller andra kommunikationssystem är förbjudna under tävling och officiell träning Användandet av mobiltelefoner, walkie-talkies eller liknande anordningar är förbjudna för tävlande, tränare och lagfunktionärer när de befinner sig på eller nära skjutplatserna. Samtliga mobiltelefoner skall vara AVSTÄNGDA. 5

6 Rökning på banan och på åskådarplatserna är förbjudet Fotografering med BLIXT är förbjudet, tills dess att tävlingen är avslutad Standard för samtliga pistoler Kolvar: Se tabell över pistol specifikationer Ingen del av kolven eller pistolen får formas eller utföras så att stöd kan erhållas utanför handen. Handleden skall vara synligt fri när pistolen hålls i normalt skjutläge. Armband, armbandsur eller liknande föremål är förbjudna på den arm eller hand som håller pistolen Justerbara kolvar är tillåtna om de överensstämmer med reglerna för grenen när de är justerade för den tävlandes hand. Denna justering får icke ändras på något sätt efter att den har godkänts av utrustningskontrollen så att den på något sätt strider mot ISSF regler Piplängd: se pistol specifikationer Riktmedel: se pistol specifikationer Endast öppna riktmedel är tillåtna. Riktmedel av typ optiska, spegel, teleskopisk, laserstråle, elektroniskt projicerad prick etc. är förbjudna. Alla riktningsanordningar som programmerats att påverka avfyringsmekanismen är förbjudna. Skyddstäckning över främre eller bakre riktmedlen är icke tillåtna Korrektionsglas och/eller filter får icke monteras på pistolen Korrektionsglas och/eller filter får bäras av den tävlande Elektroniska avtryckare är tillåtna under förutsättning att: samtliga komponenter är fast monterade och inneslutna i pistolens stomme eller kolv avtryckaren manövreras med skjuthanden samtliga komponenter är monterade när pistolen lämnas till utrustningskontrollen för kontroll pistolen med alla komponenter monterade motsvarar reglerna för grenen beträffande mått och vikt Hylsfångare är tillåtna under förutsättning att pistolen fortfarande motsvarar samtliga regler (mått och vikt) med hylsfångaren monterad. Detta skall antecknas på kontrollkortet av utrustningskontrollen. SSF: Vid nationella tävlingar tillåtes hylsfångare även om dessa inte skulle motsvara lådans mått. I övrigt gäller regeln. 6

7 Mätning av avfyringstryck Avfyringstrycket skall mätas med provvikten hängande nära mitten av avtryckaren och pipan i vertikalt läge (Se illustration). Provvikten skall vara placerad på en horisontell yta och lyftas. Banfunktionärer skall genomföra viktprovet. Minsta tillåtna avfyringstryck skall bibehållas under hela tävlingstiden. Maximalt tre (3) försök att lyfta provvikten är tillåtna. Om pistolen inte passerar provet skall den åter vägas efter justering. När kontroll av luft- eller gasdrivna pistoler utföres skall drivgasen vara inkopplad Den för grenen tillämpliga provvikten som kan komma att användas för stickprovning av avfyringstryck, skall finnas tillgänglig för de tävlande på banan före och under tävlingen och före finalerna för att tillåta egen kontroll att avfyringstrycket inte har förändrats i strid med reglerna Stickprovning av avfyringstrycket skall utföras omedelbart efter sista serien i eliminerings- och kvalificeringsomgångarna i luftpistol, 25m Grovpistol, 25m (sport)pistol och 25m Standardpistol. En tävlande från varje bansektion (SSF 10 tavlor) eller för var 8:e skjutplats för luftpistol uttas genom lottning av juryn. Banfunktionärer skall genomföra stickprovtagningen före det att pistolen packas ner. Maximalt tre (3) provtagningsförsök är tillåtet. En tävlande, vars pistol inte passerar provet skall diskvalificeras Mätning av avfyringstryck OBS:Provvikt med metall- eller gummiknivegg skall användas, rulle eller annat runt utförande är icke tillåten 7

8 8.4.3 Luftpistol Varje kaliber 4.5mm (.177 ) komprimerad luft- eller gaspistol får användas som är inom ramen för specifikations tabell Pistol som användes i luftpistolgren får laddas med endast en (1) kula Om pistolen av misstag laddas med mer än en (1) kula: Om skytten är medveten om situationen, skall denna räcka upp sin fria hand, för att ge skjutledaren uppmärksamhet om problemet. Skjutledare skall därefter bistå med patron ur, utan att straff eller poängavdrag som följd. Ingen extra skjuttid fås, men skytten får fortsätta tävlingen efter åtgärd Om skytten inte är medveten om situationen, eller om skytten fortsätter tävlingen utan att rapportera, då skall följande procedurer följas: Om det finns två (2) träffar på tavlan, skall träff med högst valör räknas, och den andra träffen annulleras Om det finns endast en (1) träff på tavlan skall denna räknas Speciella regler för samtliga 25m grenar Piploppets centrumlinje (kärnlinjen) måste passera ovanför hudvecket (mellan tumme och pekfingret) på skjuthanden när pistolen hålls i normalt avfyringsläge Piplängden mäts på följande sätt (Se pistol specifikation ) Halvautomatisk pistol Revolver Från mynning till slutstycket främre yta ( pipan plus patronläge) Enbart pipan (trumma ej inkluderad) m Standardpistol Varje typ av kaliber 5.6mm (.22 LR) pistol för kantantänd ammunition får användas förutom en skottspistoler enligt specifikation Grovpistol Varje typ av kaliber 7.62mm till 9.65mm ( ).Pistol för centralantänd ammunition är tillåten, förutom enskottspistoler. Se specifikation m (fri)pistol Varje typ av kaliber 5.6mm (.22 ) pistol för kantantänd ammunition får användas Pistol som användes för 50m (fri)pistolgren får laddas med endast en (1) patron Handskydd för 50m (fri)pistol tillåts förutsatt att det inte täcker handleden. 8

9 8.4.6 Ammunition Samtliga projektiler skall vara av bly eller liknande mjukt material. Mantlade projektiler är icke tillåtna. Jury får ta provexemplar från de tävlandes ammunition för kontroll av specifikation. Gren Kaliber Övriga specificationer 10 m 4,5 mm (.177 ) luftpistol 25 m Grovpistol 7.62 mm 9.65 mm ( ) Av säkerhetsskäl är magnumammunition icke tillåten 50 m 5.6 mm (.22 (fri)pistol 25 m Standard Pistol LR) Kantantänd 5.6 mm (.22 LR) Kantantänd För snabbpistol minimum kulvikt 2.53g =39gr; minimum utgångshastighet 250 m/sek. PROCEDUR FÖR TEST AV MINSTA HASTIGHET OCH KULVIKT Notis från ISSF Tekniska komittée Enligt de nya reglementet 2005 för 25m Snappistol (8.4.6), kan jury ta prov från den tävlandes ammunition för kontroll. Minsta kulvikt är 2.53g = 39 gr., minsta kulhastighet är 250 m/s. För Världscuper, Juryn tar prover av de tävlande, och organisationskommittén måste ge testfunktionärer möjlighet att genomföra tester enligt följande rutin. En till två skyttar per skjutlag i varje 30-skotts moment blir utagen till test via lottdragning av jury. Direkt efter kommandot PATRON UR, efter sista serien av ett 30-skott moment, skall juryn ta 5 patroner från vardera utvald(a) tävlande(n). Dessa 5 patroner skall läggas i ett kuvert och förseglas i närvaro av de/den tävlande. Därefter skall de/den utvlada ta sina pistol och gå till en angvien testplats. En patron delas och kulan vägs. Om kulan väger för lite, gör man ett andra vägprov. Om även denna kula väger för lite skall den tävlanden diskvalificeras. Vi test av minsta kulhastighet används den tävlandes egen pistol som den tävlande använde i tävlingen.testet genomförs med ett kallibrerat mätinstrument för hastigeter, som skall ombesörjas av organisationskommittén. Testfunktionären skjuter ett skott. Om hastigheten är godkänd så är den tävlande godkänd. Om inte skall ett andra samt ett tredje försök genomföras. Om det tredje försöket inte är godkänt skall den tävlande diskvalifieras. Ej skjutna patroner skall återlämnas till den tävlande. Omhändertagande av överbliven hylsa vid vägning av kulvikt måste ske. 9

10 8.4.7 Klädreglemente Det är skyttens ansvar att på tävlingsbanan klä sig på ett korrekt sätt med avseende på offentligt evenemang Under träning och tävling: Klädsel för kvinnor är klänning, kjol, slitsad kjol, kortbyxa, långbyxa, blus och top (som täcker fram-och baksida på kroppen samt axelparti) Klädsel för män är lång- eller kortbyxa samt lång- eller kortärmad t-shirt/tröja Kortbyxor får ej vara kortare än till en tävlandets fingertoppar när armar och händer sträcks längs kroppen Polotröja eller kofta får bäras Träningsoverall till tävlande och lag som officiell dräkt är tillåtet Alla medlemmar i ett lag, man eller kvinna, bör bära liknande jacka eller tröja Under Prisutdelning eller andra Ceremonier skall skyttar bära officiell klädsel såsom nationell jacka eller träningsoverall. Alla lagmedlemmar skall bära klädseln på samma sätt (Alla har jacka eller alla har overall). 10

11 Användandet av speciell utrustning, såsom kläder med förstärkning eller produkter som på annat sätt påverkar skyttens stabilitet och rörelse av ben, kropp och armar är icke tillåtet. Detta för att säkerställa att skyttens resultat inte förbättras av kläder Lågskor skall användas. Alla skor med höga skaft (såsom Gevär, Basket eller skidpjäxor etc.) som täcker vrist/ankel, eller på annat sätt ger stöd är ej tillåtet. Skor skall kontrolleras i utrustningskontrollen. Kläder kontrolleras vid skjutplatsen. SSF: Vid nationella tävlingar utomhus, vid okänligt väder, tillåts varmfodrade skor eller stövlar även om de går ovanför vrist/ankel Start (Bib) nummer skall alltid bäras av samtliga tävlande, på ryggen ovanför midjan, när man deltar i officiell träning eller i tävling. Om inte start (Bib) numret bärs skall den tävlande inte tillåtas starta/fortsätta SAMTLIGA TÄVLANDE SKALL UPPFYLLA ISSF Amatör- och Sponsorregler (sektion 4 i det officiella reglementet). Denna sektion täcker reglerna för deltagande i ISSF tävlingar och dessutom emblem, Sponsorskap, Annonsering och kommersiell märkning av kläder med tillhörande kontroll och sanktioner Skygglappar fäst på mössa, keps, skytteglasögon eller pannband, som inte överstiger 40 mm höjd är tillåtna. Dessa skygglappar får inte sträcka sig längre fram än pannan. Om skygglappen fästs på en mössa eller keps får den lägsta punkten ej vara lägre än om skygglappen är fäst på skytteglasögon eller pannband En lapp, som inte är mer än 30 mm bred, för att täcka det icke siktande ögat är tillåten A B 11

12 8.4.8 Ledig Ledig Tillbehör Kikare Användande av kikare, som inte är monterad på pistolen, för att fastställa träffar är tillåtet endast för 25m- och 50m- grenar. SSF: Vid 10m nationella luftpistolstävlingar är det tillåtet att använda kikare TÄVLINGSFUNKTIONÄRER En banjury skall utses för att övervaka genomförandet av tävlingarna. En tavelkontrolljury skall utses och ansvara för resultat och lista Överledarens plikter och åligganden En överledare skall utses för varje gren och bana. Överledare är: ansvarig för samtliga skjutledare och banfunktionärer och ansvarig för skjutgrenens korrekta genomförande och där central ordergivning sker är han ansvarig för alla bankommandon ansvarig för att samtliga banfunktionärer samarbetar med juryn ansvarig för att alla materielfel blir snabbt avhjälpta och för att nödvändig expertis och materiel för att hålla banan i funktion finns tillgänglig. Överledaren skall klara ut alla sådana onormala händelser som övriga banfunktionärer inte kan lösa ansvarig för att i samarbete med chefen för tavelkontrollen, samtliga tavlor blir snabbt och effektivt bedömda Om nödvändigt, delta i lottdragning för fördelning av skjutplatser. 12

13 8.5.2 Skjutledares plikter och åligganden En skjutledare skall utses för varje sektion av tavlor/tavelgrupper, eller för varje fem eller tio skjutplatser. Skjutledaren skall: vara ansvarig inför överledaren för genomförandet av tävlingen inom den sektion av banan som anförtrotts honom och skall alltid samarbeta med juryn kalla de tävlande till deras skjutplatser kontrollera de tävlandes namn och startnummer och tillse att dessa överensstämmer med startlistan, banprotokoll och de mindre resultattavlorna. Om möjligt skall detta vara avslutad före förberedelsetiden början försäkra sig om att de tävlandes pistoler, utrustning och tillbehör har kontrollerats och godkänts kontrollera de tävlandes skjutställningar och meddela juryn om eventuella avvikelser avge tillämpliga eller nödvändiga kommandon utföra nödvändiga ingripanden vid funktionsfel, protester, störningar eller varje annan avvikande händelse som kan inträffa under tävlingen när papperstavlor används, ansvara för att korrekta resultat noteras av protokollförarna Övervaka korrekt manövrering av tavlorna ta emot protester och vidarebefordra dessa till en juryledamot Vara ansvarig för att noteringar beträffande alla avvikelser angående onormala händelser, störningar, funktionsfel, skott på fel tavla, tilldelad extra tid, omskjutna skott eller serier etc. vid behov göres på rapportblankett, banprotokoll eller på tavla eller registreringsremsa och på den mindre resultattavlan. 13

14 8.5.3 Protokollförarens plikter och åliggande - papperstavlor En protokollförare skall utses för varje skjutplats. Protokollföraren skall: fylla i och bekräfta vederbörlig information på resultatkort och resultattavla (den tävlandes namn, startnummer, skjutplatsnummer etc.) meddela den tävlande när hans provskotts- och tävlingstavlor är klara för beskjutning. Den tävlande skall klart och entydigt meddela protokollföraren om han önskar avlossa prov- eller tävlingsskott, vilket skall bekräftas av protokollföraren. För att undvika språksvårigheter kan den tävlande tilldelas två kort med orden PROV respektive TÄVLING. I tillägg skall varje kort förses med en bild av en provtavla respektive tävlingstavla. Den tävlande kan då bara visa protokollföraren lämpligt kort ha tillgång till kikare om fjärrväxling av tavlor används. Om protokollföraren kontrollerar tavelbytena, skall han vänta några sekunder innan signal om tavelbyte sker, för att ge den tävlande möjlighet att observera sin träff notera det preliminära värdet av varje skott på resultatkortet och på den mindre resultattavlan över eller vid sidan av sitt bord avsedd för åskådarna på banor försedda med taveltransportörer, samla in tavla(orna) efter varje tioskottsserier och placera den(de) i en låsbar behållare som skall avhämtas av behörig personal för leverans till tavelkontrollen avstå från all konversation med den tävlande och från alla kommentarer beträffande resultat eller kvarvarande tävlingstid Förpiktelser och funktioner för markörgravsfunktionärer - papperstavlor Antalet markörgravsfunktionärer skall samstämma med antalet Skjutledare. I Markörgraven är dessa ansvariga för sin tilldelade bansektion (se ) för att säkerställa att tavlor byts snabbt innan den tävlandes nästa skott och poäng räknas Om ett kulhål inte kan lokaliseras på tavlan, så är markörgravsfunktionären ansvarig för kontroll på tavlor i anslutning till dennes tavla, och skall tillsammans med jury och skjutledare åtgärda situationen När automatiska tavelboxar används, så är markörgravsfunktionären ansvarig att korrekt tavla laddas i boxar, samt för att avmontera och frakta dess tavlor till sekretariat. Markörgravsfunktionären är också ansvarig för markering/dokumentering av eventuella felaktigheter som har hänt Skall se till att inga kulhål finns på den vita ytan på tavlan, samt att alla skott på ramen är tydligt markerade. 14

15 8.5.5 Markörchef - papperstavlor En markörchef skall utses för varje sektion av tavlor/tavelgrupper eller för varje fem eller tio tavlor. Antalet markörchefer skall motsvara antalet skjutledare. SSF: Detta är ej applicerbart I Sverige, En skjutledare skall utses, och tillräcklligt många markörchefer för att säkerställa en snabb och kvalitativ markering Markörchefen skall: vara ansvarig för den grupp tavlor som anförtrotts honom i 25m- grenarna skall han påkalla juryledamotens uppmärksamhet beträffande samtliga träffar med tveksamma valörer och efter att avgörande har träffats, skall han meddela värdet och läget av träffarna tillse att tavlorna markeras snabbt och effektivt, klistras och/eller byts om nödvändigt enligt reglerna medverka till att lösa tveksamheter i enlighet med ISSF regler i samarbete med skjutledare och jury 15

16 Markörchef elektroniskt markerade tavlor Markörchef skall tillse att det inte finns några kulhål i tavlans vita delar och att samtliga träffar i tavelramen är klart markerade, klistra baktavlor och klistra eller byta kontrolltavlor (på tavelboxens baksida) Baktavlor och kontrolltavlor får inte klistras eller bytas innan all markering och poäng är registrerad och klar Teknisk funktionär elektroniskt markerade tavlor En tekniker skall utses att operera och underhålla den elektroniska tavelutrustningen och får ge råd och anvisningar till banfunktionärer och juryledamöter men får icke fatta egna beslut Före start av varje omgång i en gren, skall en juryledamot kontrollera de elektroniska tavlorna och tillse följande: att inga kulhål finns i tavlans vita front att samtliga träffar i tavelramen är tydligt markerade att baktavlorna för 25m inte har några (omarkerade) träffar att kontrolltavlorna på baksidan av 25m- och 50m- tavelboxar inte har några träffar att kontrolltavlorna bytes; En jurymedlem måste övervaka all manuell hantering av resultat I insamlingsdatorn (t ex straffpoäng, rättade poäng efter funktionsfel m.m) Ledamot av tavelkontrolljuryn När papperstavlor används i 25m grenarna skall en ledamot av tavelkontrolljuryn och/eller pistoljuryn utses för varje tavelsektion eller för varje fem till tio tavlor (dvs. en för varje markörchef). Han skall medfölja markörchefen fram till tavlorna Tavelkontrolljuryledamoten skall tillse att tavlorna blir kontrollerade innan det att markeringen påbörjas, fastställa korrekt antal skott och eventuella kantskott etc. Tveksamheter skall vara avklarade före det att markeringen påbörjas Beslut beträffande tveksamma avgöranden skall fattas samtidigt av två (2) juryledamöter och markörchefen. Tavelkontrolljuryledamoten skall vara ordförande och skall om nödvändigt sätta i tolken Tavelkontrolljuryledamoten skall tillse att resultat som noteras av biträdande protokollföraren vid tavlorna är korrekt, samt att juryns avgöranden noteras och bekräftas på kontroll(skjut)korten. 16

17 Tavelkontrolljuryledamoten skall tillse att tavlorna inte klistras och att träffar inte markeras med färgade brickor förrän det att alla tveksamheter är avklarade och att korrekt resultat har noterats av biträdande protokollföraren När markering sker med hjälp av elektronisk markeringsutrustning skall ledamot (ledamöter) från tavelkontrolljuryn vara närvarande för att assistera vid samtliga fall som rör resultatangivning. Ledamöter av pistoljuryn måste hjälpa till vid avgöranden då det finnes bara två eller färre juryledamöter närvarande från tavelkontrolljuryn Förfarande för undersökning av elektroniska tavlor (EST) som följd av poängprotest, klagomål, ingen markering m.m En jurymedlem hämtar följande saker och noterar bannummer, skjutlag, serie samt tidpunkt på samtliga insamlade föremål): kontrolltavlan (25m / 50m). Om skotthål är utanför kontrolltavlan, skall den geometriska positionen noteras (x-och y-led) mellan skotthål i kontrolltavlan samt baktavlan. Detta utförs innan kontrolltavlan tas bort kontrolltavlan (25m / 50m); baktavlan (25m); den svarta pappersremsan (10m); det svarta gummi bandet (50m) Incidentrapport för skjutbana (IR) Log-utskrift registrerade skott från insamlingsdator (om nödvändigt) En jurymedlem skall undersöka ytan på den elektroniska tavlan, samt ram och notera position av samtliga skott utanför den svarta riktpricken INGEN RENSNING av logg för skjutna skott får genomföras innan tavelkontrolljuryn har givit tillåtelse Antal skotthål skall räknas samt position noteras. Jurymedlemmarna skall kontrollera detta individuellt och göra en oberoende bedömning före det att det formella jurybeslutet ges av hela jurygruppen Biträdande protokollförare papperstavlor Samtliga omgångar i samtliga 25m-grenar markeras officiellt på banan. Biträdande protokollföraren skall befinna sig vid tavlorna. Han skall notera på kontrollkorten de valörer som markörchefen anger. Om det föreligger skillnad mellan de resultat som noterats av protokollförare och biträdande protokollförare som inte kan förklaras, gäller det resultat som noterats av biträdande protokollförare. 17

18 8.5.9 Tavelskötare I snabbskjutningsgrenar och omgångar manövreras tavlorna av tavelskötaren under överinseende av skjutledaren Markör papperstavlor I 25m-grenarna som officiellt markeras på banan skall markören klistra tavlorna och baktavlorna eller byta tavlorna endast efter att markeringen är slutförd TÄVLINGSFÖRFARANDE OCH TÄVLINGSREGLER Skjutställning Den tävlande skall stå fritt utan stöd helt inom skjutplatsen. Pistolen skall hållas och avfyras med endast en hand. Handleden skall vara synligt fri från stöd Före och under serierna, vid laddning eller kontroll av eller spänning av hane på pistolen, skall pistolen alltid riktas i skjutriktningen inom skjutvallsområdet före det att FÄRDIGSTÄLLNING intas före nästa skott eller i avvaktan på kommandot PATRON UR I samtliga 25m- snabbskjutningsgrenar/moment (snabbpistolgren, 25m (sport)pistol och grovpistol snabbskjutningsmoment samt standardpistol 20 och 10 sekunders serier) skall skjutningen påbörjas från FÄRDIGSTÄLLNING. I FÄRDIGSTÄLLNING skall den tävlandes arm peka neråt i en vinkel max 45 från vertikallinjen.,pistolen får inte riktas mot golvet (marken) innanför skjutplatsens främre begränsningslinje. Armen skall hållas stilla i denna ställning medan den tävlande väntar på tavlans (tavlornas) framsvängning, eller om elektroniska tavlor används, det gröna ljuset tänds. 18

19 Färdigställning Om en tävlande i snabbskjutningsgrenar/moment (snabbpistolgren, 25m (sport)- pistol och grovpistol snabbskjutningsmoment samt 20 och 10 sekunders serier i standardpistol lyfter sin arm för tidigt eller inte sänker den tillräckligt (se and ) skall han varnas av en juryledamot (se ).serien skall noteras och skjutas om. I snabbpistolgrenen skall den tävlande tillgodoräknas de lägsta träffarna i i varje tavla. I alla andra 25m-grenar skall den tävlande tillgodoräknas de fem (5) lägst värderade träffarna i de två serierna (eller i tre serier om även funktionsfel skulle inträffa) (se 8.8.0). Om förseelsen upprepas i samma 30-skottsomgång skall samma förfaringssätt tillämpas och den tävlande bestraffas med två (2) poängs avdrag. Om en tredje förseelse mot denna regel inträffar skall den tävlande diskvalificeras. 19

20 8.6.2 Pistolgrenar SE TABELL ÖVER PISTOLGRENAR Hantering av tavlor Papperstavlor m luftpistol Byte av tavlor sker normalt av de tävlande själva under överinseende av banfunktionärer. Den tävlande är ansvarig för att skjutning sker på rätta tavlor Omedelbart efter varje serie om tio skott skall den tävlande placera de tio tavlorna på ett lämpligt ställe så att protokollföraren kan ta dessa och lägga de i en låsbar behållare som skall avhämtas av behörig personal för leverans till tavelkontrollen m (fri)pistol I det fall automatiska taveltransportörer används, kan tavelbyte ombesörjas av den tävlande själv eller kan tavelbytet utföras av protokollförare. I båda fallen ansvarar den tävlande för att rätt tavla beskjutes Om den tävlande anser att markeringen eller tavelbytet går för sakta kan han anmäla detta till skjutledaren. Om skjutledaren eller juryn anser att anmärkningen är riktig, skall de tillse att rättelse sker. Om en tävlande eller lagfunktionär anser att ingen bättring sker kan de protestera till juryn. Juryn kan då medge extra skjuttid med max tio (10) minuter. Under tävlingens sista trettio (30) minuter kan en sådan anmärkning icke framföras utom i exceptionella fall Elektroniska tavlor Instruktionen för användandet av den tävlandes kontrollmöjligheter för att ändra tavelbilden på monitorn (Zoom) och för att ändra från provskottstavla till tävlingstavla (Match) ges av skjutledaren vid presentation av tävlingen. Vid 10m och 50m grenar är skiftet mellan provserie och match den tävlandes ansvar. Om den tävlande är tveksam om förfarandet så skall skjutledare påkallas. Vid 25m grenar är detta moment skjutbanepersonalens ansvar Det är inte tillåtet att helt eller delvis avskärma den tävlandes monitor. Hela monitorskärmen måste vara synlig för juryn och banfunktionärerna. 20

21 Tävlande eller banfunktionärerna får inte vidröra skrivarnas kontrollpaneler och/eller resultatremsorna förrän efter avslutad omgång eller gren, utom när detta tillåtits av juryn. Tävlande skall signera resultatremsan (vid totalresultat) för att godkänna resultatet innan de lämnar banan Om en tävlande ej signerar sin resultatremsa, skall en jury medlem skriva ut en resultatremsa för att ge denna till tävlingsekretariatet Baktavlor Vid ISSF mästerskapstävlingar skall baktavlor användas vid samtliga 25mpistolgrenar för att underlätta identifiering av skott som kan ha missat tavlan. SSF: Gäller inte vid 25m snabbpistolstävling Baktavlorna skall åtminstone täcka hela bredden och höjden på en 25msektion (5 tavlor). De skall vara placerade på ett jämnt avstånd av en (1) meter bakom tävlingstavlorna. De skall vara monterade sammanhängande eller på tätslutande ramar utan något mellanrum mellan dem för att kunna avslöja skott mellan tavlorna Baktavlorna skall vara av icke-reflekterande papper i neutral färg lika tavlornas vita färg I snabbskjutningsomgång 25m (sportpistol, grovpistol och standardpistol) skall nya baktavlor uppsättas för varje tävlande. De skall klistras eller bytas efter varje fem (5) skotts serie Kontrolltavla elektroniska tavlor 25m

22 Området bakom riktpricken skall vara täckt av en kontrollspegel som skall bytas efter varje 5-skotts serie i snabbskjutningsomgångarna och efter provskott och varje omgång i precisionsomgångarna. I snabbpistolsgren skall kontrollspeglar klistras eller bytas efter provserie och efter varje omgång. Gren Klistrad eller bytt efter provskott serie Klistrad eller bytt efter varje fem (5) skottserie Snabbpistol X 25m (sport)pistol X X X Grovpistol X X X Standardpistol X X X för varje tävlande efter varje omgång Om ett skotthål finns utanför kontrollspegeln, skall den lägesförhållandet mellan kontrollspegel och kontrolltavla registreras innan kontrollspegel tas bort Kontrolltavlor elektroniska tavlor för 10m /25m / 50m En kontrolltavla skall vara monterad på baksidan av tavelboxen (utom för 0m när svart pappersremsa används) som skall bytas för varje omgång Tävlingsregler Förberedelsetid De tävlande skall anmäla sig vid sin bansektion men invänta att bli kallad till skjutplatsen. Om tiden så medger före det att förberedelsetiden börjar, skall de tävlande kallas till sina respektive skjutplatser där de får iordningställa sin utrustning och pistoler under förutsättning att tidigare omgångar avslutats. Utrustnings- och annan kontroll utförd av jury och banfunktionärer bör vara avslutad före det att förberedelsetiden börjar Kommandot FÖRBEREDELSETIDEN BÖRJAR NU avges därefter. Under förberedelsetiden skall tavlorna vara framvända mot de tävlande. Under förberedelsetiden får de tävlande blindavfyra samt utföra greppoch riktningsövningar vid skjutplatsen. 22

23 Förberedelsetid före det att tävling startar Start 10 m luftpistol 10 minuter 50 m (fri)pistol 10 minuter 25 m Standardpistol 5 minuter 25m (sport)- och Grovpistol, precision 5 minuter 25m (sport)- och Grovpistol, snabb omgångar, 25m Snabbpistol 3 minuter Inga skott får avlossas förrän det att tävlingen har startat Byte av en tävlande En tävlande som avbryter tävlingen efter att ha avlossat första provskottet, får icke ersättas med annan tävlande. Denna regel gäller även för tävlingar som uppdelats i moment, eller pågår under flera dagar m Luftpistol/50m (fri)pistol Tävlingen skall anses ha påbörjats i det ögonblick kommandot START har givits av skjutledaren. Varje skott som avlossas efter att den tävlande har avslutat sina provskott skall medräknas i tävlingen. Blindavfyring är emellertid tillåten. (Se ) Provskott (obegränsat antal) får endast avlossas efter tävlingsstart. Efter det att första tävlingsskottet har avlossats får inga ytterligare provskott avlossas om inte tillåtelse till detta givits av juryn i enlighet med dessa regler. Ytterligare provskott som avlossas i strid med dessa regler skall protokollföras som bom Skott (ett eller flera) som avlossats före den officiella skjuttidens början skall vardera medföra två (2) poängs avdrag på första tävlingstavlan/orna. Skott (ett eller flera) som inte avlossats alls, skall protokollföras som bom på den/de sista tävlingstavlan/orna. Det samma gäller skott som avlossats efter avslutad officiell tävlingstid, om inte skjutledare eller juryledamot har medgivit extra skjuttid. Om sena skott inte kan identifieras, skall sådana skott ogiltigförklaras genom avdrag av den/de högst värderade träffen/arna på tavlan. 23

24 Kvarvarande tid Skjutledaren skall medelst högtalare meddela de tävlande om kvarvarande tävlingstid tio (10) och fem (5) minuter före tävlingens slut Tävlingen skall avslutas genom kommandot STOPP eller annan lämplig signal Speciella regler för 10m Luftpistolgren Om en tävlande avlossar drivgasen under förberedelsetiden skall han tilldelas en varning för första förseelsen och ett avdrag om två (2) poäng från första tävlingsserien för andra och efterföljande liknande förseelser Avlossande av drivgasen efter att första tävlingstavlan är på plats, utan att kulan träffar tavlan, oavsett om en kula har laddats eller ej, skall markeras som bom. Blindavfyring utan avlossande av drivgas är tillåten utom vid finaler Om en tävlande önskar byta sin gas eller luftcylinder måste han lämna skjutplatsen för att göra detta (tillåtelse skall inhämtas) Speciella regler för 50m Pistolgren Om grenen delas i två delar skall varje del bestå av 30 tävlingsskott. Ett obegränsat antal provskott får avlossas för påbörjandet av varje deltävling. Totala tiden för varje deltävling skall vara 1 timme m grenar I samtliga 25m grenar skall tidtagning starta i det ögonblick det gröna ljuset tänds (eller tavlorna börjar svängas fram) och avslutas när det röda ljuset tänds (eller tavlorna börjar svängas bort) Tavlornas manövrering eller koppling av ljussignaler kan utföras av en tavelskötare som skall befinna sig bakom skjutplatserna. Hans placering får icke störa de tävlande, men skall vara inom syn- och hörhåll av skjutledaren. Tavlorna kan även manövreras av skjutledaren LADDA I samtliga 25m grenar får pistolerna inte laddas med mer än fem (5) patroner. Inga andra föremål får införas i magasin eller cylinder Om en tävlande laddar sin pistol med mer än fem (5) patroner efter kommandot ladda skall han bestraffas med två (2) poängs avdrag från aktuell tävlingsserie. 24

25 PATRON UR I samtliga grenar skall, efter det att serien eller omgången har avslutats kommandot PATRON UR ges. Oavsett vilket, skall den tävlande omedelbart efter serien avslutats ( förutom vid funktionsfel på pistolen) eller efter order göra PATRON UR Speciella regler för Snabbpistolgren Grenen består av 60 tävlingsskott fördelade på två omgångar om vardera 30 skott. Varje omgång är delad i sex (6) serier om fem (5) skott vardera, två på 8 sekunder, två på 6 sekunder och två på 4 sekunder. I varje serie skall ett skott avlossas mot var och en av de fem tavlorna inom den för serien angivna tiden Före varje omgångs början får den tävlande skjuta en (1) provskottsserie om fem (5) skott inom 8 sekunder All skjutning ( prov- och tävlingsskott) sker efter kommando. Båda tävlande inom samma bansektion skall skjuta samtidigt, men tävlingsledningen får emellertid samordna skjutningen på fler än en sektion samtidigt under gemensamt kommando Om pistolen till någon av de tävlande som skjuter tillsammans med får funktionsfel, skall den serien skjutas om av den/de drabbade tävlande/na i nästföljande ordinarie serie i samma tidsavsnitt (8, 6 eller 4 sek). Sista serien i detta tidsavsnitt skall skjutas omedelbart efter det att de övriga tävlande som skjutit tillsammans avslutat sina ordinarie serier i samma tidsavsnitt. Varje bansektion får manövreras separat Innan skjutledaren kommenderar LADDA skall han meddela tiden för serien. (ex. 8 sek, 6 sek serie etc.) eller också skall seriens tid meddelas på annat sätt såsom med en skylt i lämplig storlek och försedd med siffra som är synlig för den tävlande. När skjutledaren kommenderar LADDA skall de tävlande omgående inom en (1) minut göra sig klara för serien När en (1) minut är tillända skall skjutledaren avge följande kommandon: ATTENTION FÄRDIGA Tavlorna skall vändas bort eller om elektroniskt system används skall det röda ljuset tändas START Vid kommandot START skall tavelmanövreringen starta. De tävlande skall ha intagit FÄRDIG-STÄLLNING vid nedräkningens Före varje serie skall den tävlande sänka sin arm och inta FÄRDIGSTÄLLNING. Skjutarmen skall vara helt orörlig innan det gröna ljuset tänds eller tavlorna svänger fram.( se och ) Tavlorna skall börja vridas fram eller det gröna ljuset tändas inom 3 sekunder (± 1,0 sekund). Tidsfördröjningen skall vara densamma under hela tävlingen. Under varje serie skall den tävlande skjuta fem (5) skott. Pistolerna får lyftas i det ögonblick tavlorna börjar vridas fram eller det gröna ljuset tänds. 25

26 En serie skall anses ha startat efter kommandot FÄRDIGA. Samtliga skott efter detta skall medräknas i tävlingen När elektronisk tavelutrustning används skall det efter varje serie vara en paus på minst en (1) minut före nästa kommando LADDA. Angiven tid för efterkommande omgångar skall medge att dessa startar på utsatt tid. Minsta tid mellan omgångstarterna skall vara trettio (30) minuter Speciella regler för 25m (sport)pistol och Grovpistol Grenarna består vardera av 60 tävlingsskott fördelade på omgångar om 30 skott vardera. Omgång Antal serier/skott Tid för varje serie, tävling och prov 1. Precisionsomgång sex (6) serier om 5 skott Fem (5) minuter 2. Snabbomgång sex (6) serier om 5 skott Se nedan Före varje omgångs början får den tävlande avlossa en (1) provserie om fem (5) skott Precisionsomgång Skjutledaren skall meddela seriens ordningsnummer. Efter kommandot LADDA skall de(n) tävlande göra sig klara och ladda inom en tid av en (1) minut med angivet antal patroner. Skjutningen startar med lämpligt kommando eller signal Samtliga tävlande skall ha avslutat precisionsomgången innan dess att snabbomgången får påbörjas. SSF: Vid SM etc = nationella tävlingar i sport- och grovpistol får snabbskjutningsomgången för de tidigare skjutlagen genomföras under den tid precisionsomgången pågår för senare skjutlag Snabbomgång Under varje serie visas tavlan fem (5) gånger, eller om elektroniska tavlor används, tänds det gröna ljuset varje gång för tre (3) sekunder (+0,2 sekunder 0,0 sekunder).tiden mellan varje visning av tavlorna (tavlorna bortvända), eller vid elektroniska tavlor det röda ljuset är tänt, skall vara sju (7) sekunder (± 1,0 sekund).ett skott får avlossas vid varje visning av tavlan Skjutledaren skall meddela seriens ordningsnummer. Efter kommandot LADDA skall de(n) tävlande göra sig klar inom en (1) minut När en (1) minut är till ända skall skjutledaren ge följande kommando: FÄRDIGA Det röda ljuset skall tändas, eller tavlorna skall vändas bort. Efter en tidsfördröjning om sju (7) sekunder (± 1,0 sekund) skall det gröna ljuset tändas eller tavlan skall vändas fram mot den tävlande Före varje skott skall den tävlande sänka sin arm och inta FÄRDIG- STÄLLNING. Armen skall vara helt orörlig innan det gröna ljuset tänds eller tavlan vändes fram. (se och ) 26

27 Pistolen får icke stödjas mot bord eller skjutbänk under serien En serie skall anses ha startat i det ögonblick det röda ljuset tänds eller tavlorna svänger bort från den tävlande efter kommandot FÄRDIGA. Samtliga skott efter detta skall medräknas i tävlingen Speciella regler för Standardpistolgren Grenen består av 60 tävlingsskott fördelade på 3 omgångar om 20 skott vardera. Varje omgång består av 4 serier om 5 skott. Omgång Antal serier/skott Tid för varje serie 1. omgången 4 serier om 5 skott 150 sekunder 2. omgången 4 serier om 5 skott 20 sekunder 3. omgången 4 serier om 5 skott 10 sekunder Före tävlingens början får den tävlande skjuta en (1) provserie om fem (5) skott inom en tid av 150 sekunder Skjutledaren skall meddela seriens ordningsnummer. Efter kommandot LADDA skall de(n) tävlande göra sig klar inom en (1) minut När en (1) minut är tillända skall skjutledaren ge följande kommando: FÄRDIGA Det röda ljuset skall tändas, eller tavlorna skall vändas bort. Efter en tidsfördröjning om sju (7) sekunder (± 1,0 sekund) skall det gröna ljuset tändas eller tavlan skall vändas fram mot den tävlande Före varje serie utom i 150 sekunders serien skall den tävlande sänka armen och inta FÄRDIGSTÄLLNING. Armen skall vara helt orörlig före det att det gröna ljuset tänds eller tavlorna vrides fram. (se och ) En serie skall anses ha startat i det ögonblick det röda ljuset tänds eller tavlorna svänger bort från den tävlande efter kommandot FÄRDIGA. Samtliga skott efter detta skall medräknas i tävlingen När det är nödvändigt att genomföra tävlingen i två delar, skall varje del bestå av: Omgång Antal serier/skott Tid för varje serie 1. omgången två (2) serier om 5 skott 150 sekunder 2. omgången två (2) serier om 5 skott 20 sekunder 3. omgången två (2) serier om 5 skott 10 sekunder Före varje delomgång i tävlingen får den tävlande skjuta en (1) provskottsserie om fem (5) skott inom en tid av 150 sekunder. 27

28 8.6.5 Avbrott m Luftpistol/ 50m grenar Om en tävlande måste avbryta skjutningen mer än tre (3) minuter utan egen förskyllan kan han begära extra tid motsvarande den tid som förlorats eller kvarvarande tävlingstid plus en (1) minut, om avbrottet sker under slutminuterna av tävlingen Ingen extra skjuttid ges till tävlande som lämnar skjutplats för att byta eller fylla på luft eller kolsyra i luftpistolens tuber (tillåtelse om påfyllnad måste ske till skjutledare) Om en tävlande störs/avbryts i mer än fem (5) minuter eller flyttas till en annan skjutplats kan han tilldelas extra obegränsat antal provskott på en provskottstavla i början av hans kvarvarande skjuttid inkluderat eventuell medgiven tilläggstid. Om automatiskt papperstavelsystem används som inte medger extra provskottstavla skall provskotten skjutas på nästkommande oanvända tävlingstavla, 10m: två (2) tävlingsskott; 50m: det aktuella antalet tävlingsskott skall avlossas mot nästa tävlingstavla enligt skjutledarens eller juryns instruktioner. Skjutledaren eller en juryledamot skall tillse att full förklaring till det inträffade redovisas på skjutkortet m grenar och omgångar Om det av säkerhetsskäl eller tekniska orsaker sker avbrott (utan den tävlandes skuld) Om den förflutna tiden är mer än 15 minuter, skall juryn medge en extra provserie om fem (5) skott I Snabbpistol- och Standardpistolgren skall om serien avbryts, serien annulleras och skjutas om. Den omskjutna serien skall markeras och tillgodoräknas den tävlande I 25m (sport)pistol- och Grovpistolgrenar skall serien kompletteras (skjutas färdigt). Den färdigskjutna serien skall markeras och tillgodoräknas den tävlande I precisionsomgångarna är tiden för komplettering begränsat till en (1) minut för varje skott som skall avlossas för att komplettera serien All extra tid som medgivits av juryn eller skjutledaren skall tydligt markeras på protokollförarens resultatkort och på resultattavlan som skall vara väl synlig för den tävlande. 28

29 8.6.6 Regelbrott och disciplinregler: Juryn har rätt att när som helst, även under tävling, kontrollera pistoler, utrustning och skjutställning etc. Under tävling bör detta inte ske när den tävlande avlossar ett skott Om en tävlande börjar tävlingen med en icke godkänd pistol, skall han bestraffas med två (2) poängs avdrag från resultatet av första tävlingsserien. Han skall icke tillåtas fortsätta förrän pistolen eller utrustningen har godkänts av utrustningskontrollen. Han får endast återuppta skjutningen vid en tidpunkt som bestämmes av juryn. Inga ytterligare provskott eller extra tid skall tillåtas Om en tävlande utan tillstånd av juryn byter ut sin pistol under tävlingen eller justerar sin officiellt godkända pistol så att det strider mot reglerna skall han diskvalificeras Om det finns någon tvekan beträffande en justering, skall pistolen åter till utrustningskontrollen för förnyad kontroll och godkännande Om en tävlande kommer för sent till en tävling får han delta men han får icke medges extra tid, såvida inte förseningen är orsakad av förhållanden utom hans kontroll. Om det kan bevisas att förseningen orsakats av förhållanden utom den tävlandes kontroll, kan juryn tilldela honom extra tid om detta är möjligt utan att kullkasta det totala skjutprogrammet. I så fall skall juryn bestämma när och på vilken skjutplats han får ta igen förlorad tid eller serier Om en tävlandes utrustning har godkänts av utrustningskontrollen men den tävlande inte kan visa upp sitt kontrollkort vid en tävlings eller omgångs början, skall han tillåtas börja, men bestraffas med två (2) poängs avdrag från första serien, om han (eller hans tränare eller lagledare) inte kan få bekräftat att utrustningen tidigare har blivit godkänd av utrustningskontrollen, före den officiella skjuttidens slut för den aktuella grenen. Det är den tävlandes (eller hans tränare eller lagledares) ansvar att utrustningskontrollen kontaktas i detta ärende. Ingen extra skjuttid skall medges. 29

FÖR ALLA SKYTTEDISCIPLINER

FÖR ALLA SKYTTEDISCIPLINER .mm.mm Svenska Skyttesportförbundet SvSF TEKNISKA REGLER FÖR ALLA SKYTTEDISCIPLINER Svensk översättning Patrik Johansson Utgåva 009: (Publicerad 009-09-0) Gäller från och med Januari 009 .mm.mm KAPITEL.

Läs mer

KAPITEL 25 FÄLTBÅGSKYTTE

KAPITEL 25 FÄLTBÅGSKYTTE 25.1 Fältbågskytte -allmänt... 1 25.2 Ronder fältbågskytte (SBF)... 2 25. Skjutbana - fältbågskytte... 2 25.4 Tävlingsplatsens utrustning - fältbågskytte... 25.5 Skyttarnas utrustning... 25.6 Skjutningen

Läs mer

V A P E N P O L I C Y för Svenska Skyttesportförbundet

V A P E N P O L I C Y för Svenska Skyttesportförbundet V A P E N P O L I C Y för Svenska Skyttesportförbundet Vapen som används i Svenska Skyttesportförbundets (SvSF:s) tränings- och tävlingsverksamhet ska vara godkända enligt respektive sektions reglemente,

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Praktiskt genomförande av finalproceduren i snabbpistol (Papperstavlor) Kommentarer och SvSF undantag Utgåva 4 (2014-01-12) Bör appliceras på samtliga skyttesporttävlingar

Läs mer

REGLEMENTE. för. 10 m Snabbluftpistol

REGLEMENTE. för. 10 m Snabbluftpistol ISSF SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET REGLEMENTE för 10 m Snabbluftpistol Utgåva 2017, reviderad av Jan-Olof Olsson Postadress Telefon E-post Postgiro Box 5435 08-449 95 90 office@sportskytte.se 15 17 79-6

Läs mer

Regler för Nordiskt Mästerskap i Jaktskytte

Regler för Nordiskt Mästerskap i Jaktskytte Regler för Nordiskt Mästerskap i Jaktskytte 2013-2016 1 A. Övergripande allmänna bestämmelser A1 Mål För att stärka och öka vänskapen mellan jägarna i de nordiska länderna, arrangeras årligen i Nordisk

Läs mer

Motioner till Fo rbundsmo tet och Fo rbundsstyrelsens fo rslag till beslut.

Motioner till Fo rbundsmo tet och Fo rbundsstyrelsens fo rslag till beslut. Motioner till Fo rbundsmo tet och Fo rbundsstyrelsens fo rslag till beslut. På Förbundsmötet 2014 bordlagda motioner Motion 1/2014 Ändrad åldersgräns för att skjuta kaliber.32 Malmöhus Pistolskyttekrets

Läs mer

Regelbok för bänkskytte Svenska Bänkskytteförbundet Utgåva 2.4 (rev. Aug 2008)

Regelbok för bänkskytte Svenska Bänkskytteförbundet Utgåva 2.4 (rev. Aug 2008) Regelbok för bänkskytte Svenska Bänkskytteförbundet Utgåva 2.4 (rev. Aug 2008) 1 Allmänt... 2 2 Säkerhet... 2 3 Banstandard... 3 4 Vapenklasser... 5 5 Funktionärer... 8 6 Bänkar och skjutstöd... 8 7 Skjutprogram

Läs mer

VÄRMLANDSSERIEN AK4 BANSKYTTE.

VÄRMLANDSSERIEN AK4 BANSKYTTE. Frivilliga skytterörelsen/automatvapen Tel och fax: 0411-522647 2008-02-29 Lars Lennartsson Mobil: 0705 522647 Hedvigsdalsvägen 138 E-mail: lars_o_elisabeth_lennartsson@ebox.tninet.se 276 46 Löderup Frivilliga

Läs mer

Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre.

Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre. MINIBASKETREGLER REGEL 1 - MATCHEN 1. Minibasketboll Minibasketboll är ett spel baserat på basketboll för pojkar och flickor som är 12 år eller yngre. Vid tävlingsdeltagande avses ålder då tävlingen påbörjas

Läs mer

Inbjuder till Landskamp Falling Target Luftgevär/pistol

Inbjuder till Landskamp Falling Target Luftgevär/pistol Inbjuder till Landskamp Falling Target Luftgevär/pistol Ungdomslandskamp gevär Sverige-Finland-Danmark Seniorlandskamp gevär Sverige-Finland-Danmark Ungdomslandskamp pistol Sverige-Finland-Danmark Marks

Läs mer

fyra 5-skottsserier mot pistoltavla, avstånd 25 meter. Provserie tillåten.

fyra 5-skottsserier mot pistoltavla, avstånd 25 meter. Provserie tillåten. Del H. Nationell helmatch Skjuthandbok H.6 Genomförande Skytt får inte utföra övningsskjutning på tävlingsbanan den närmaste timmen före tävling. Detaljerna för genomförandet av en tävling i nationell

Läs mer

Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning

Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning Version 0.3-140130 Innehåll Jouransvaret... 2 Säkerhet... 2 Tredje man... 2 Inre säkerhet... 2 Precisionskytte (tidigare banskytte)... 3 Månadstävling...

Läs mer

Följande nyheter och regeländringar kommer i 2006 års regelbok för IPSC handeldvapentävlingar.

Följande nyheter och regeländringar kommer i 2006 års regelbok för IPSC handeldvapentävlingar. Följande nyheter och regeländringar kommer i 2006 års regelbok för IPSC handeldvapentävlingar. Ny text är i fet stil och borttagen text är överstruken. 1.2.1 Huvudsakliga stationstyper 1.2.1.2 Medelstora

Läs mer

Säkerhetsregler. Innehållsförteckning

Säkerhetsregler. Innehållsförteckning Säkerhetsregler Innehållsförteckning Info... 2 Paragraf 1:1 Arrangör och säkerhetsansvarig... 2 Paragraf 1:2 Ansvar... 2 Paragraf 1:4 Skyddsutrustning... 2 Paragraf 1:5 Avbryt spel... 2 Paragraf 1:6 Kontroll

Läs mer

SKJUT- HANDBOK. Svenska Pistolskytteförbundet. Upplaga 15 2014-01-01

SKJUT- HANDBOK. Svenska Pistolskytteförbundet. Upplaga 15 2014-01-01 SKJUT- HANDBOK Svenska Pistolskytteförbundet Upplaga 15 2014-01-01 Torsten Ullmans pistoler Fripistolen från VM i Granada 1933. Silhuettpistolen från OS i Berlin 1936. Fripistolen från OS i Berlin 1936.

Läs mer

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011

LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 LOKALA REGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR KÖPINGS GOLFKLUBB 2011 1. RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF) OCH SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS (SGF) POLICY BETRÄFFANDE 1.1 Alkohol, Doping, Tobak och Hasardspel Utförlig information

Läs mer

RIKTLINJER FÖR. ENHETLIG UTRUSTNINGSKONTROLL (Pistol)

RIKTLINJER FÖR. ENHETLIG UTRUSTNINGSKONTROLL (Pistol) ISSF SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET RIKTLINJER FÖR ENHETLIG UTRUSTNINGSKONTROLL (Pistol) Obligatorisk för alla nationella mästerskap, men bör appliceras på samtliga skyttesporttävlingar med (R) rankingstatus

Läs mer

Information om uttagning till landslag Gevär 6,5 och Korthåll

Information om uttagning till landslag Gevär 6,5 och Korthåll Datum Diarienr 2007-04-02 406 Handläggare Information om uttagning till landslag Gevär 6,5 och Korthåll Bifogas: Uttagningsbestämmelser för landslag och Förbundslagstävling Korthåll Uttagningsbestämmelser

Läs mer

SKYTTE EN SPORT FÖR ALLA

SKYTTE EN SPORT FÖR ALLA SKYTTE EN SPORT FÖR ALLA Skytte inom Svenska Skyttesportförbundet En sport för alla Skytte är en idrott som passar alla. Framför allt på grund av all den variation av grenar och discipliner som erbjuds

Läs mer

Att bygga en skjutbana för luftgevärsskidskytte;

Att bygga en skjutbana för luftgevärsskidskytte; Att bygga en skjutbana för luftgevärsskidskytte; Val av plats för skjutbana 1. Börja alltid med att komma överens med markägaren angående platsen för skjutbanan och meddela polisen om er verksamhet. 2.

Läs mer

Skidskytteträning för ungdomar

Skidskytteträning för ungdomar Skidskytteträning för ungdomar - ett förslag på hur ungdomsträningen kan bedrivas. 1 Innehållsförteckning: Årsplanering 3 Grundträningsperiod 4 Grundträningsperiod -plan 5 Kombinationsträning, Tävlingsförberedelser

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Leksands Golfklubb Sida 1 (5) REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2016 FÖR LEKSANDS GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande "Regler för Golfspel", "Decisions on the Rules of Golf", "Spel och Tävlingshandboken", Riksidrottsförbundets

Läs mer

WBHC IFAA World Bowhunter Championships (W.B.H.C.)

WBHC IFAA World Bowhunter Championships (W.B.H.C.) WBHC IFAA World Bowhunter Championships (W.B.H.C.) 1. Varaktighet WBHC skall hållas om fyra (4 ) separata dagar. 2. Ansökan Ansökan från en IFAA medlemsnation att hålla ett WBHC skall ske i enlighet med

Läs mer

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller!

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! 1. Regler Europeiska Youth Academy Football League spelas i enlighet med tillämpliga delar av FIFA: s regler.

Läs mer

Notering ( ): Numreringen av nedanstående paragrafer är inte uppdaterad men kommer att rättas till så snart som möjligt.

Notering ( ): Numreringen av nedanstående paragrafer är inte uppdaterad men kommer att rättas till så snart som möjligt. Bilaga 1. SvSF REGLEMENTE FÖR VILTMÅL 80 m. Utgåva januari 2007 Detta reglemente ska tillämpas tillsammans och läsas tillsammans med reglemente för viltmål 50 m. Reglerna för 80 m skiljer sig endast på

Läs mer

Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från 2005-01-01

Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från 2005-01-01 Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från 2005-01-01 Innehållsförteckning Vandringspris...3 VPR Precisionsskjutning & Snabbskjutning...3 VPR Fältskjutning...3 Klubbmästerskap...4

Läs mer

Västsvenska Airsoftföreningens Airsoftregler. 9:e upplagan Antagna 2008.05.20

Västsvenska Airsoftföreningens Airsoftregler. 9:e upplagan Antagna 2008.05.20 Västsvenska Airsoftföreningens Airsoftregler 9:e upplagan Antagna 2008.05.20 Säkerhetsregler Dessa säkerhetsregler gäller på samtliga VSAF-spel och kan endast modifieras med godkännande av en majoritet

Läs mer

General Rules Of Pocket Billiards

General Rules Of Pocket Billiards General Rules Of Pocket Billiards Nedanstående regler är antagna av SBF den 20:e juni 1999 3. ALLMÄNNA POOL BILJARD REGLER Dessa Allmänna Pool Biljardregler gäller alla pooldiscipliner, om inte annat anges

Läs mer

INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL

INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL VÄLKOMNA TILL BRÄNNKYRKAHALLEN I STOCKHOLM LÖRDAGEN DEN 5 DECEMBER 2009 Tävlingsprogram RM Falling target 2009 Lördagen 5 december: Grundomgångar och finaler.

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET GEVÄRSREGLER för Gevär 300 m Standardgevär 300 m Gevär 50 m Luftgevär 10 m Giltig från januari 2013 (Tredje utgåvan januari 2015) Översatt av Christina Åhlstedt Postadress

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET GEVÄRSSEKTIONENS REGELBOK NATIONELLT SKYTTE Gäller från 2016-03-31 version 2016-03-15 1 Innehåll 1 Allmänt... 9 1.1 Gevärsskyttekort... 9 1.2 Tävlingslicens... 9 2 Säkerhet...

Läs mer

Bouleträning. (Ovanstående text är inspirerad av Anders Gerestrands hemsida: www.) geocities.com/boulesidan.)

Bouleträning. (Ovanstående text är inspirerad av Anders Gerestrands hemsida: www.) geocities.com/boulesidan.) Bouleträning Bouleteknik Målet i boule är kasta sina klot på ett sådant sätt att de gör störst nytta. Detta är svårt att göra om man inte har full kontroll över kloten. Visst kan dåliga klot studsa rätt

Läs mer

Svenska Bågskytteförbundet. Tävlingslicens. Manual för praktik och teori

Svenska Bågskytteförbundet. Tävlingslicens. Manual för praktik och teori 031117 Svenska Bågskytteförbundet Tävlingslicens Manual för praktik och teori Tävlingslicens Manual Innehåll Välkommen till en sport med anor 3 Tävlingslicens D Praktiska prov 3 Teoretiska prov 3 Giltighetstid

Läs mer

Futsal (generella regler i korthet) 2014/2015

Futsal (generella regler i korthet) 2014/2015 Spelplanen Som spelplan gäller handbollens begränsningslinjer och mål. Straffpunkten är 6 m från mållinjen. (På handbollens heldragna linje). Yttre straffpunkten är 10 m från mållinjen. (1m utanför handbollens

Läs mer

Test av snabbskjutningsegenskaper för.22

Test av snabbskjutningsegenskaper för.22 Test av snabbskjutningsegenskaper för.22 En något kylig hösthelg testade Patrik Carlsson, Niklas Krabb, Jonas Andersson och undertecknar en mängd olika.22-pistoler och ammunition. Syftet var att försöka

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK. Medaljer, märken och plaketter

Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK. Medaljer, märken och plaketter Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK Medaljer, märken och plaketter Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK Medaljer, märken och plaketter 11:e omarbetade upplagan Uppdaterad 2004-03-02 Beställes

Läs mer

Svenska Skyttesportförbundet PISTOLREGLER FÖR. 50 m Fripistol 25 m Snabbpistol 25 m Grovpistol 25 m Standardpistol 25 m Sportpistol 10 m Luftpistol

Svenska Skyttesportförbundet PISTOLREGLER FÖR. 50 m Fripistol 25 m Snabbpistol 25 m Grovpistol 25 m Standardpistol 25 m Sportpistol 10 m Luftpistol Svenska Skyttesportförbundet PISTOLREGLER FÖR 50 m Fripistol 25 m Snabbpistol 25 m Grovpistol 25 m Standardpistol 25 m Sportpistol 10 m Luftpistol Svensk översättning: Jan-Olof Olsson 1 KAPITEL 8.1 Allmänt

Läs mer

Regler för viltspårprov

Regler för viltspårprov Regler för viltspårprov Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Viltspårprovets målsättning är att pröva deltagande hunds spårningsförmåga och lämplighet vid eftersök av skadat klövvilt. 2 Organisation Officiella

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens skjutvapen m.m.; beslutade den 30 mars 2012.

Läs mer

Ord och begrepp inom Bågskytte

Ord och begrepp inom Bågskytte Ord och begrepp inom Bågskytte Säkerhet inom bågskytte Säkerheten är mycket viktig eftersom det är ett slags vapen man hanterar i bågskytte. Det är du som skytt som är ansvarig för den pil du skjuter iväg

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR NORDISK LAGKAPP I LIVRÄDDNING

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR NORDISK LAGKAPP I LIVRÄDDNING Svenska Livräddningssällskapet, SLS TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR NORDISK LAGKAPP I LIVRÄDDNING 2010-02-19 Svenska Livräddningssällskapet, SLS 1(11) Innehållsförteckning Kap Sid ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VARPAN! ALLMÄNT OM VARPA NÅGRA ORD OM STENVARPA KASTBANAN OCH DESS MARKERINGAR

VÄLKOMMEN TILL VARPAN! ALLMÄNT OM VARPA NÅGRA ORD OM STENVARPA KASTBANAN OCH DESS MARKERINGAR VÄLKOMMEN TILL VARPAN! ALLMÄNT OM VARPA Varpa är en precisionsidrott som kan utövas av vem som helst, oavsett ålder eller kön. I varje fall när det gäller varpa som motions- och familjeidrott. Som tävlingsidrott

Läs mer

Internationella regler och anvisningar för Guldvaskartävlingar. Dessa regler är utarbetade och godkända av WGA ( World Goldpanning Association )

Internationella regler och anvisningar för Guldvaskartävlingar. Dessa regler är utarbetade och godkända av WGA ( World Goldpanning Association ) OBS Regeländringar 5 minutesregel för missat korn har ändrats till 3 minuter för varje korn. Totaltiden har ändrats från 20 min till 15 min för varje Heat Internationella regler och anvisningar för Guldvaskartävlingar.

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Sprint SM i Backe 2015

MÄSTERSKAPSREGLER Sprint SM i Backe 2015 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET MÄSTERSKAPSREGLER Sprint SM i Backe 2015 [Utgåva: Februari 2015] Svenska Bilsportförbundet Box 705, 191 27 Sollentuna Besöksadress: Bilsportens Hus Bergkällavägen 31A Telefon

Läs mer

Underhåll av mättavlan

Underhåll av mättavlan 1. Tillsyn efter varje skjutning 2. Tillsyn varje vecka 3. Underhållsarbete efter ca 1 500-2 000 skott 1. Tillsyn efter varje skjutning Efter varje skjutning skall tavlans fram och baksida kontrolleras.

Läs mer

LATHUND FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Sidan 1 av 10

LATHUND FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Sidan 1 av 10 Sidan 1 av 10 Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 1 INBJUDAN/PROPOSITIONER... 3 TIDSPROGRAM... 4 Tidtabell för uttagningar med flera ekipage och för finaler... 5 STARTLISTOR... 5 SEKRETARIATS- OCH DOMARBLANKETTER...

Läs mer

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Innehållsförteckning. Handboll i skolan Innehållsförteckning ÖVNINGSFÖRRÅD (LÄTT NIVÅ)...2 1. Kasta-fånga/Jag och bollen...2 2. Kasta - fånga/vi två och bollen...3 3. Kasta-fånga/Vi och bollen i rummet...3 4. Studsa/Jag och bollen...3 5. Studsa/Vi

Läs mer

Regler för sumo under Stockholm Robot Championship 2013

Regler för sumo under Stockholm Robot Championship 2013 Regler för sumo under Stockholm Robot Championship 2013 Uppdateringar 2014-09-02 Reglerna för LEGO Sumo beträffande storlek och vikt har anpassats till internationell standard. Sammanfattning av reglerna

Läs mer

Viltmålsskytte 1. Vapen och ammunition

Viltmålsskytte 1. Vapen och ammunition 1. Vapen och ammunition Innehåll 1. Vapen och ammunition... 1 1.1 Inledning... 1 1.2 80 meter... 2 1.2.1 Ammunition... 2 1.2.2 Vård... 2 1.3 50 m... 3 1.3.1 Ammunition... 3 1.3.2 Vård... 3 1.4 10 m...

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

skyttekort PISTOL grundutbildning

skyttekort PISTOL grundutbildning skyttekort PISTOL grundutbildning 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upplägg del 2...4 4. Säkerhet, vapen och ammunition...5 Luftpistol...5 Säkerhet...5 Vapen, ammunition och utrustning...5 Krutpistol...6 Säkerhet...6

Läs mer

Pistolskytte - sport och fritidsnöje!

Pistolskytte - sport och fritidsnöje! PISTOLSKYTTE - en sport för alla! Information om pistolskytte från Svenska Pistolskytteförbundet. Pistolskytte - sport och fritidsnöje! Pistolskytte är en spännande sport och fritidssysselsättning som

Läs mer

1 Tävlingsfunktionärer

1 Tävlingsfunktionärer TÄVLINGAR BILAGA 1 1 (5) 1 Tävlingsfunktionärer 1.1 Funktionärer a) Tävlingsledare b) Två bandomare c) Sekretariatsansvarig d) Två funktionärer vid startbur e) Harmaskinist f) Tre måldomare, varav en måldomaransvarig

Läs mer

Tävlingsregler för. Klasser: 125 cc, 250 cc och 500 cc

Tävlingsregler för. Klasser: 125 cc, 250 cc och 500 cc Reglemente Sprintcupen 2007 Sidan 1 MB07-04 Tävlingsregler för Klasser: 125 cc, 250 cc och 500 cc 1 INLEDNING 1.1 Generellt Tävlingar ingående i mästerskapet skall arrangeras i full överrensstämmelse SBF:s

Läs mer

Laget, spelarbyten, utrustning och spelarskador

Laget, spelarbyten, utrustning och spelarskador Regel 4 Laget, spelarbyten, utrustning och spelarskador 4:1 Laget Ett lag består av upp till 14 spelare. SHF:s kommentar I nationella ungdomsmatcher får laget bestå av 17 spelare. Högst sju (7) spelare

Läs mer

Svenska Skyttesportförbundet TEKNISKA REGLER FÖR ALLA SKYTTEGRENAR

Svenska Skyttesportförbundet TEKNISKA REGLER FÖR ALLA SKYTTEGRENAR .mm.mm Svenska Skyttesportförbundet TEKNISKA REGLER FÖR ALLA SKYTTEGRENAR Svensk översättning: Patrik Johansson Korrektur: Lars-Eric Söderberg, Kerstin Bodin, Christina Åhlstedt, Claes Johansson och Jimmy

Läs mer

Gevärsskytte 1. Vapen och ammunition

Gevärsskytte 1. Vapen och ammunition 1. Vapen och ammunition Innehåll 1. Vapen och ammunition... 1 1.1 Inledning... 1 1.2 300 m... 2 1.2.1 Ammunition... 2 1.2.2 Vård... 2 1.3 50 m... 3 1.3.1 Ammunition... 3 1.3.2 Vård... 4 1.4 10 m... 5 1.4.1

Läs mer

Förbundets officiella regler för grenen feeder

Förbundets officiella regler för grenen feeder Sportfiskarnas officiella regler för grenen feeder. Sida 1 av 6 Organisation Förbundets officiella regler för grenen feeder -1- Förbundet är ansvarig för att ett landslagskval genomförs, arrangemanget

Läs mer

skyttekort PISTOL grundutbildning

skyttekort PISTOL grundutbildning skyttekort PISTOL grundutbildning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upplägg del 2...4 4. Säkerhet, vapen och ammunition...5 Luftpistol...5 Säkerhet...5 Vapen, ammunition och utrustning...5 Krutpistol...6 Säkerhet...6

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE SDR TIODANS

TÄVLINGSREGLEMENTE SDR TIODANS TÄVLINGSREGLEMENTE SDR TIODANS 1. Tävlingsarrangemang 1.1 Tävlingslokalen ( 2.9.1 ) Tävlingslokalen skall vara anpassad till den/de grenar som skall genomföras. I Nationellt Mästerskap och GP-tävling skall

Läs mer

V A P E N P O L I C Y

V A P E N P O L I C Y V A P E N P O L I C Y för Svenska Skyttesportförbundet Vapen som används i Svenska Skyttesportförbundets (SvSF:s) tränings- och tävlingsverksamhet ska vara godkända enligt respektive sektions reglemente

Läs mer

AVDELNING 2 LAG, SPELARE OCH UTRUSTNING

AVDELNING 2 LAG, SPELARE OCH UTRUSTNING AVDELNING 2 LAG, SPELARE OCH UTRUSTNING 200 SPELARNA Players in uniform Före matchen skall lagledaren eller tränaren för varje lag överlämna en lista med spelarna och målvakterna han önskar använda till

Läs mer

Har matchen spelats utan domare, vänligen inrapportera resultatet till: resultat@korpenstockholm.se alt. 08-725 28 84

Har matchen spelats utan domare, vänligen inrapportera resultatet till: resultat@korpenstockholm.se alt. 08-725 28 84 Regler 2011 Rödmarkerad text = regeländring för i år! Speltid 7-manna: 2x20 minuter utan paus. 11-manna: 2x30 minuter utan paus 2x45 minuter med 5 minuters paus. Är något av lagen försenade ska domaren

Läs mer

1 Spelplanen Korphockey spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets "Stora måttboken").

1 Spelplanen Korphockey spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets Stora måttboken). Rinkbandy Regler Inledning För att minska risken för skador inom RINKBANDYN vill vi uppmana alla lagledare och spelare att avsätta tillräcklig tid för uppvärmning och stretchövningar etc. före match. Ordentligt

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER SÖDERMANLANDS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND TILL

PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER SÖDERMANLANDS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND TILL PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER SÖDERMANLANDS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND TILL Södermanlands U-skfb SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM 26-27 SEPTEMBER 2009 Tävlingen omfattar Lördag

Läs mer

GEVÄRSREGLER. För. Gevär 300 m. Gevär 50 m. Luftgevär 10 m

GEVÄRSREGLER. För. Gevär 300 m. Gevär 50 m. Luftgevär 10 m SVENSKA SPORTSKYTTEFÖRBUNDET GEVÄRSREGLER För Gevär 300 m Standardgevär 300 m Gevär 50 m Luftgevär 10 m Utgåva 2005 (Andra utgåvan 01/2006) Postadress Telefon Postgiro Box 5435 08-449 95 90 office@sportskytte.se

Läs mer

Lär dig göra marklyft

Lär dig göra marklyft Lär dig göra marklyft Marklyft är en bra övning för din kropp. I ett enda lyft använder du alla muskler. Så greppa en skivstång! Vi visar hur du får till dina marklyft. Marklyft 1 Före lyftet Stå med fötterna

Läs mer

BULLETinen. Årsmöte 2006. Hej alla skyttar!

BULLETinen. Årsmöte 2006. Hej alla skyttar! BULLETinen Mars 2006 Nummer 9 I detta nummer Faq 2 Styrelsen 3 Tvålflingan 4 Arkiven 5 Kolibri 6 Hackis 7 Atombomben 8 Årsmöte 2006 Årsmötet hålls onsdag 5 april hos Ericsson i Älvsjö. Filmsalen i Klockhuset

Läs mer

Välkomna till Trelleborgtriathlon 6/6 2016

Välkomna till Trelleborgtriathlon 6/6 2016 Välkomna till Trelleborgtriathlon 6/6 2016 Distansen 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Söndagen den 5 juni 15.00-16.00 Uthämtning av startkuvert på Dalabadet, Trelleborg ( vid den

Läs mer

Svenska Hästskokastarförbundets. Regelbok. Gäller från 2016-05-10

Svenska Hästskokastarförbundets. Regelbok. Gäller från 2016-05-10 Svenska Hästskokastarförbundets Regelbok Gäller från 2016-05-10 Nedan ges en komplett genomgång av de regler, som gäller för Svenska Hästskokastarförbundets Banhästskokastning. Reviderades 10/5 2016 1

Läs mer

Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby.

Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby. Stadgar. 1 Uppgift. 1.1 Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby. 1.2 Föreningen som är opolitisk och står utanför alla religioner,

Läs mer

Mikroträning kondition och snabbhet

Mikroträning kondition och snabbhet Mikroträning kondition och snabbhet Omfattning: Mikroträning kondition och snabbhet Mål: Tidsuttag: Övningsledare: Deltagare: Hänvisning: Utrustning: Övrigt: Öka kroppens syreupptagningsförmåga och snabbhet.

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

För spelplanen gäller handbollsplanernas mått och begränsningslinjer med tejpade kompletteringar för Futsal.

För spelplanen gäller handbollsplanernas mått och begränsningslinjer med tejpade kompletteringar för Futsal. Tävlingsföreskrifter för Crawford Cup Cupen är sanktionerad av Göteborgs Fotbollförbund Vi tillämpar SvFFs Spelregler för Futsal utgivna 2013 med följande undantag, tillägg och förtydliganden: Regel 1,

Läs mer

REGLER. för lerduvegrenarna TRAP DUBBELTRAP SKEET NATIONELL SKEET AUTOMATTRAP

REGLER. för lerduvegrenarna TRAP DUBBELTRAP SKEET NATIONELL SKEET AUTOMATTRAP REGLER för lerduvegrenarna TRAP DUBBELTRAP SKEET NATIONELL SKEET AUTOMATTRAP Utgåva 2009 (Första utgåvan Januari 2009) Postadress Telefon Postgiro Svenska Skyttesportförbundet 08-450 38 50 office@skyttesport.se

Läs mer

S V E N S K A D A G B L A D E T S

S V E N S K A D A G B L A D E T S S V E N S K A D A G B L A D E T S 94:e riksskyttetävling på hemmabanor Tävlingsperiod 4-12 juni 2016 Inbjudan Svenska Skyttesportförbundet, Norrköpings Skyttegille och Krokeks Skytteförening hälsar alla

Läs mer

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB

REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2015 FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB Golf spelas enligt "Regler för Golfspel" och "Decisions on the Rules of Golf" samt följande regler och föreskrifter: 1. Riksidrottsförbundets (RF)

Läs mer

BASKET FÖR UNGA SPELARE

BASKET FÖR UNGA SPELARE 106 BASKET FÖR UNGA SPELARE 4 COACHEN PÅ TRÄNING 107 Coachen på träning Jose María Buceta Konstruktiv attityd Att leda övningar Använda förebilder Instruktioner och kommentarer Frågor och påminnelser Att

Läs mer

Spelplanen. Spelregler

Spelplanen. Spelregler Ungdomsdomare sjumannafotboll 2016 Innehåll: Spelplanen Spelregler Rekommendationer 5-manna fotboll Speltider Påminnelser inför 2016 Matchvärdar Spelarförteckning Praktiska moment Frågor att diskutera

Läs mer

TRÄNA OCH ERÖVRA TEKNIKMÄRKET

TRÄNA OCH ERÖVRA TEKNIKMÄRKET TRÄNA OCH ERÖVRA TEKNIKMÄRKET HANDLEDARHÄFTE KNATTE BRONS SILVER GULD TEKNIKMÄRKET Satsa på Teknikmärket. Det utvecklar din spelare och lägger grunden till en bättre ishockey. Teknikmärket är ett roligt

Läs mer

En INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE, Volvo Pistolklubb

En INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE, Volvo Pistolklubb En INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE, Volvo Pistolklubb 2013-08-21 tanken med denna skrift är att ge dig en liten inblick i de krav/förväntningar som ställs på dig/du kan ställa som blivande pistolskytt.

Läs mer

TEKNISKA REGLER FÖR ALLA SKYTTEGRENAR

TEKNISKA REGLER FÖR ALLA SKYTTEGRENAR Svenska Skyttesportförbundet TEKNISKA REGLER FÖR ALLA SKYTTEGRENAR Svensk översättning: Patrik Johansson Korrektur: Lars- Eric Söderberg, Kerstin Bodin, Christina Åhlstedt, Claes Johansson och Jimmy Persson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 2-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-6 SPRÄNGSKISS S. 7 DELLISTA S. 8 UPPVÄRMNING S.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 2-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-6 SPRÄNGSKISS S. 7 DELLISTA S. 8 UPPVÄRMNING S. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION/SÄKERHETSRIKTLINJER S. 2-3 MONTERINGSINSTRUKTIONER S. 4-6 SPRÄNGSKISS S. 7 DELLISTA S. 8 UPPVÄRMNING S. 09-10 2 INTRODUKTION / SÄKERHETSRIKTLINJER A. Introduktion Stort

Läs mer

SPECIALREGLEMENTE SCF Svenska mästerskap Trial inomhus

SPECIALREGLEMENTE SCF Svenska mästerskap Trial inomhus 1. SCF Svenska mästerskap Trial inomhus 2 1.1 Allmänt 1.2 Tävlingens organisation, förberedelser och genomförande 2 1.2.1 Tävlingsledarens ansvar 2 1.2.2 Kommissarier / sektionsdomare 3 1.2.3 SCF:s säkerhetsgrupp

Läs mer

PISTOLSKYTTE - en sport för alla!

PISTOLSKYTTE - en sport för alla! PISTOLSKYTTE - en sport för alla! En liten introduktion till pistolskytte från Svenska Pistolskytteförbundet. Pistolskytte - sport och fritidsnöje! Pistolskytte är en spännande sport och fritidssysselsättning

Läs mer

5-mannafotboll utomhus

5-mannafotboll utomhus REGLER 5-mannafotboll utomhus Anpassade regler för 5-mannafotboll utomhus i Värmland. 5-mannafotboll 8-9 år 2013-02-22 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

Riktlinjer. för Working Test Spaniel. Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare

Riktlinjer. för Working Test Spaniel. Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Spaniel Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Spaniel 2014 Målsättning Ett working test är en inofficiell tävling

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning Version

Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning Version Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning Version 1.3 150401 Innehåll Inneha ll... 1 Tja nstgo ringsansvaret... 2 Sa kerhet... 2 Tredje man... 2 Inre sa kerhet... 2 Precisionskytte (tidigare banskytte)...

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Snabbinstruktion Mas-Hamilton högsäkerhetslås Modell 100, 200, 400 1. Öppning/stängning av låset 2. Vrid ratten så att

Läs mer

Volkswagen Junior Masters

Volkswagen Junior Masters Världsomspännande fotbollsturnering för pojkar mellan 10-12 år. Nationell final med kvalificering till världsturneringen som avgörs i samband med Europamästerskapen i fotboll 2012 som hålls i Polen. Senast

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER. FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR. Uppdaterad 2015-06-08

TÄVLINGSBESTÄMMELSER. FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR. Uppdaterad 2015-06-08 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR Uppdaterad 2015-06-08 Innehållsförteckning Allmänna regler för arrangemang 3-5 Audiogrambestämmelser 6 Hörapparat/CI-bestämmelser

Läs mer

Lärarmanual för Simkampen

Lärarmanual för Simkampen Lärarmanual för Simkampen Lärarmanualen är tänkt att använda som ett hjälpmedel vid simundervisningen inför Sim- kampen. Materialet innehåller ett antal övningar med skiftande svårighetsgrad och förslag

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01

Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01 1 Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01 Generella bestämmelser: Tävlingen skall årligen genomföras i enlighet med hundförarförbundets allmänna anvisningar och riktlinjer för SM-arrangemang.

Läs mer

SHIF/SPK:s Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler.

SHIF/SPK:s Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler. SPORTSKYTTE Tävlingssäsong 1/7-30/6 SHIF/SPK:s Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler. Översikt Klassificering

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

Tävlingsreglemente för SAM

Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente av år 1989 för Svenska Akademiska Mästerskapen i dressyr och hoppning (SAR SAM-TR). Reviderade 21 april 2002 Tävlingsreglementets tillämpning: Mom 1 Styrelsen

Läs mer