CONCORDIA BUS KONCERNEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CONCORDIA BUS KONCERNEN"

Transkript

1 CONCORDIA BUS KONCERNEN Concordia Bus AB, (Publ), Säte: Stockholm DELÅRSRAPPORT MARS 2009 MAJ av 13

2 Concordia Bus AB (publ) org.nr Concordia Bus AB delårsrapport 1 mars 31 maj 2009 Mars Maj 2009 Rörelseresultat var fortsatt positivt för kvartalet, Msek 53 jämfört med, Msek 57, motsvarande kvartal föregående år. Concordia-koncernens omsättning under första kvartalet var Msek 1 555, (Msek 1 502). Ökningen var jämfört med motsvarande kvartal föregående år, drygt 4 procent, vilket motsvarar Msek 53. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till Msek 139, (Msek 122). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till Msek 95, (Msek 82). Utöver planenliga avskrivningskostnader, har koncernen gjort extra avskrivningar på fordon som försålts eller är till försäljning, Msek 8 (Msek 0). Koncernens investeringar under perioden avser först och främst inköp av bussar, vilka finansieras genom leasing. Kontantfinansierade investeringar uppgick till Msek 15, (Msek 19). Under perioden har koncernen tecknat finansiella leasingavtal uppgående till Msek 21, (Msek 7). På årsstämman den 4 juni 2009 fastställdes utdelning till preferensaktierna till 18,9 (17,88) SEK per aktie. Beslutet innebar en sammanlagd utdelning om 94,5 (89,4) MSEK, se övrig information ang. bolagstämmofrågor. På en extra bolagsstämma den 4 juni togs beslut om en företrädesemission om maximalt 800 Msek. Emissionslikviden skall användas till att återlösa preferensaktierna och att öka tillgänglig likviditet. Kommentarer från VD Resultatförbättringarna i verksamheten har även fortsatt första kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, för verksamhetsåret 2009/2010. Fortsatta effektivitetsförbättringar i kombination med intäktsindexering i bättre balans med kostnadsökningar ligger bakom förbättringarna. Vi fortsätter med att arbeta med intern kostnadseffektivitet och processförbättringar, för att kunna leverera god kvalitet under lönsamhet till våra kunder. Nyckeltal för verksamheten: Omsättning Rörelseresultat Årets resultat Antal anställda Antal bussar Antal nyinköpta bussar Antal försålda bussar Nettoinvesteringar exkl finansiella Nettoinvesteringar inkl finansiella kontrakt Kassaflöde från den löpande verksamheten Soliditet -1,7 % 5,9 % -2,7 % Resultat per aktie före utspädning (SEK) -2-0,3-17 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -2-0,3-17 Samtliga poster är uttryckta i miljoner kronor (Msek) om inget annat anges. Koncernens verksamhet och inriktning Concordia Bus AB bedriver sin verksamhet genom dotterbolag. Verksamheten består av att tillhandahålla reguljär kontraktsreglerad busstrafik till trafikhuvudmän i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Utöver kontraktsreglerad busstrafik driver Concordia Bus ett trafiknät med Expressbusstjänster riktade till konsumenter i Sverige. Verksamheten i 2 av 13

3 Sverige bedrivs genom de helägda dotterbolagen Swebus AB och Swebus Express AB. I Finland bedrivs verksamheten genom Concordia Bus Finland Oy Ab, Danmark genom Concordia Bus Danmark A/S och i Norge genom Concordia Bus Norge AS. De helägda rörelsedrivande dotterbolagen ägs via ett underordnat holdingbolag, Concordia Bus Nordic Holding AB, som i sin tur äger dotterbolagens operativa moderbolag, Concordia Bus Nordic AB (publ). Concordia Bus AB har också ett helägt dotterbolag för förvaltning av bussflottan, Concordia Bus Fleet AB, som hyr ut bussar till de operativa bolagen. Koncernens utveckling Intäkter Mars - Maj Concordia Bus-koncernens omsättning under perioden mars - maj 2009 ökade med drygt 4 procent, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket motsvarar Msek 53 till Msek 1 555, (Msek 1 502). Koncernens kontraktstrafik har under första kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, ökat med Msek 46, av vilket Msek 142 avser nya tagna kontrakt och Msek 145 i tappade kontrakt, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Resterande del avser pris- och volymförändring på Msek 43 i existerande kontraktsavtal, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelsens kostnader Mars - Maj Koncernens rörelsekostnader avser huvudsakligen personalkostnader, vilket inkluderar löner, sociala kostnader, pensioner, kostnader för bussförare, samt drivmedel, däck, leasingkostnader. Koncernens kostnader för perioden mars - maj ökade med 3 procent, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket motsvarar Msek 41. Koncernens totala kostnader uppgick till Msek (Msek 1 380). Koncernens genomsnittliga dieselpris för perioden uppgick till 8,17 kronor, (9,25 kronor), vilket har inneburit Msek 29 i positiv prisavvikelse, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Koncernens volymminskning i kontraktsavtalen har medfört en minskad dieselkostnad med Msek 6, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Avskrivningar Koncernens avskrivningskostnader avser först och främst avskrivningar på bussar, men inkluderar även avskrivning på övriga anläggningstillgångar. Utöver planenliga avskrivningskostnader, har koncernen gjort extra avskrivningar på fordon som försålts eller är till försäljning, Msek 8 (Msek 0). Koncernens avskrivningskostnader för perioden mars - maj uppgick till Msek 81, (Msek 65). Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat för perioden mars - maj 2009, uppgick till Msek 53, (Msek 57). Finansiell ställning Koncernens finansiella resultat stärktes under förstakvartalet jämfört med motsvarande period föregående år med Msek 65. Den primära orsaken till förändringarna är valutakursförändringar på Concordia Bus Nordic AB s obligationslån på Meuro 130, vilken givit en orealiserad omräkningsvinst Msek 95 (Msek 6). Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till Msek 502, (Msek 536). Därutöver hade koncernen spärrade medel på Msek 129, (Msek 74), huvudsakligen som säkerhet för lämnade anbud och ingångna trafikavtal. Skatt Koncernens skatter utgörs av aktuell skatt samt uppskjuten skatt. Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för året. Uppskjuten skatt beräknas utifrån temporära skillnader mellan redovisade värden och skattemässiga värden på tillgångar och skulder samt skatt på koncernens skattemässiga underskott. Uppskjuten skatt beräknas enligt gällande skattesats för respektive land. Uppskjuten skattefordran redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt att denna kan utnyttjas mot framtida beskattningsbara vinster. Moderbolaget Moderbolaget har åtta (nio) anställda som bedriver övergripande koncernledning och finansförvaltning. Moderbolagets resultat före skatt uppgick till Msek -1 (Msek 3) och likvida medel vid periodens slut var Msek 71 (Msek 51). Investeringar Koncernens investeringar under första kvartalet avser först och främst inköp av övriga anläggningstillgångar, Msek 15, (Msek 19). 3 av 13

4 Koncernen har via sitt dotterbolag Concordia Bus Fleet AB tecknat finansiella leasingavtal under första kvartalet uppgående till Msek 21, (Msek 7) i anskaffningsvärde, vilka motsvarar 7 (11) bussar. Koncernens finansiella leasingavtal har klassificerats som anläggningstillgångar i balansräkningen och leasingåtagandena har redovisats som skuld i balansräkningen. I resultaträkningen redovisas avskrivnings- och räntekostnader. Under första kvartalet har koncernen avyttrat bussar till ett värde motsvarande Msek 7, (Msek 5), vilket motsvarar 179 (40) bussar. Försäljningen har inte genererat någon realisationsresultat för perioden samt föregående års kvartal. Personal Under perioden var medelantalet medarbetare (6 201). I samtliga länder där Concordia Bus AB har verksamhet tillämpas kollektivavtal enligt överenskommelse med det fackförbund som representerar anställda inom den bransch där respektive bolag är verksamt. Det finns en väl utarbetad praxis och tradition för hur arbetstider, kompensationsvillkor, information och samverkan förhandlas och tillämpas mellan arbetstagarrepresentanter och företaget. Marknadsutveckling Concordia Bus-koncernen är verksam inom området kollektivtrafik med buss. Största delen består av offentligt upphandlad kollektivtrafik som drivs av dotterbolag i de olika länderna. Dessutom bedriver ett särskilt dotterbolag långväga busstrafik i fri konkurrens inom huvudsakligen Sverige. All verksamhet förutsätter erhållande av trafiktillstånd för personbefordran. Samtliga dotterbolag innehar erforderliga tillstånd. Riskhantering Concordia Bus-koncernen är exponerad mot ränterisk i och med bolagets finansiella och operationella leasing. Leasingavgifterna baseras huvudsakligen på rörlig marknadsränta. Ränterisken hedgas från tid till annan med räntederivat. Per den 31 maj 2009 har koncernen inga räntesäkringar. Koncernens obligationslån på MEUR 130 förfaller den 1 augusti 2009, vilket medför en refinansieringsrisk. Risken begränsas dock av att koncernens aktieägare och obligationsinnehavare till stor del garanterar teckning av en företrädesemission och en ny obligation. Concordia Bus-koncernen är även exponerad mot valutakursförändringar på obligationslånet. En 10 procentig depreciering av den svenska kronan ger en ökad kostnad på MSEK 11 avseende räntebetalningarna på obligationslånet på årsbasis. Den kraftiga kronförstärkningen sedan februari 2009 har inneburit att koncernens resultat för det första kvartalet förbättrats med en orealiserad kursvinst avseende kursförstärkningen på obligationslånets nominella belopp. Koncernens finanspolicy anger att valutarisker kan hedgeas med valutaderivat. Per den 31 maj 2009 har koncernen inga valutasäkringar avseende valutaexponeringen på obligationslånet. Koncernen är exponerad för dieselprisförändringar genom sina inköp av diesel. Diesel handlas på den internationella råvarumarknaden i USD, vilket innebär en implicit valutarisk. Koncernen får genom intäktsindex i sina trafikhuvudmannaavtal delvis kompensation för förändringar i dieselpriset. Baserat på den beräknade dieselkonsumtionen skulle en ökning av dieselpriset per ton med 10 USD öka dieselkostnaden netto med 1,2 miljoner kronor per verksamhetsår. Per den 31 maj 2009 har koncernen ingått en dieselcap, avseende metric ton per månad under perioden maj oktober 2009, dvs totalt metric ton. Det innebär att dieselkonsumtionen i den svenska verksamheten är säkrad till ca 90 %, varav ca 77 % täcks genom intäktsindex i avtalen med trafikhuvudmännen. Refinansiering Concordia Bus-koncernens tidigare aviserade refinansiering pågår som planerat. Preferensaktierna avses att ersättas med stamaktier i en riktad nyemission på upp till MSEK 800, vilket avser tillföra likviditet som minskar skuldsättningen för bolaget. Parallellt med nyemissionen går Concordia Bus Nordic AB ut med ett erbjudande om tecknande av ett nytt obligationslån för att ersätta det befintliga obligationslånet på MEUR 130 som förfaller till betalning den 1 augusti Det nya obligationslånet kan maximalt bli på samma belopp som det tidigare. 4 av 13

5 Övrigt Beslut på ordinarie stämma den 4 juni 2009 Utöver årliga ordinarie bolagsstämmofrågor, beslöt stämman att årets vinst disponeras så att kronor utdelas på preferensaktier. Utdelningen är villkorad dels av att det beslut om inlösen av samtliga utestående preferensaktier som styrelsen fattat, inte genomförs, dels av att utdelningen med beaktande av försiktighetsprincipen är försvarlig vid tidpunkten för utdelningen. Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att bestämma avstämningsdag samt betalningsdag. På stämman beslöts även att bolagets reservfond, kronor, minskas med samma belopp, för avsättning till fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämma/or. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket lämnar tillstånd för minskningen av reservfonden. Extra bolagsstämma den 4 juni 2009 På extra bolagsstämman den 4 juni 2009, beslöt stämman att godkänna styrelsens beslut om nyemission samt att godkänna styrelsens beslut av att bolagets aktiekapital skall ökas med högst kronor genom emission av högst stamaktier. De nya stamaktierna skall emitteras till ett pris av 4 kronor per aktie. Teckning av de nyemitterade stamaktierna skall ske under perioden juni Redovisningsprinciper Concordia Bus tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och Bokföringsnämndens Allmänna Råd om frivillig delårsrapportering (BFNAR 2007:1) Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i årsredovisningen för 2008/09 under Företagsinformation och redovisningsprinciper. Moderbolaget följer årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Transaktioner mellan segmenten baseras på marknadsmässiga villkor. Nya redovisningsprinciper för 2009 Den omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från 1 mars Ändringen innebär att Concordia Bus redovisar två resultaträkningar, dels en oförändrad koncernresultaträkning, dels en ny resultatrapport benämnd Rapport över totalt resultat. I övrigt totalresultat ingår intäkter och kostnader, såsom säkrings-, verkligt värde och valutakursdifferenser på utländska innehav. Dessa poster redovisades tidigare inom eget kapital. Koncernen balansräkning benämns numera Rapport över finansiell ställning för koncernen. Från och med 1 mars 2009 tillämpas IFRS 8, rörelsesegment. Concordia Bus har valt att redovisa sina innehav per land och verksamhetstyp som segment, det sätt som Concordia Bus ledning följer upp verksamheten. Transaktioner med närstående Inga transaktioner med närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat har ägt rum under perioden. Händelser efter rapporteringsperiodens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter delårsrapportens utgång. Stockholm Ragnar Norbäck VD och Koncernchef Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. 5 av 13

6 Kommande rapporteringstillfällen Delårsrapport juni augusti Delårsrapport september november Bokslutskommunike Frågor om innehållet i rapporten besvaras av; Ragnar Norbäck, Verkställande direktör Tel Per Skärgård, Ekonomi- och finansdirektör Tel Concordia Bus AB Armégatan Solna Sverige 6 av 13

7 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Drivmedel, däck och andra förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar Avskrivningar / nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter Finansiella kostnader FINANSNETTO RESULTAT FÖRE SKATT Skatt PERIODENS RESULTAT Periodens resultat hänförliga till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie före utspädning (SEK) -2-0,3-17 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -2-0,3-17 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning CONCORDIA BUS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Periodens resultat Övrigt totalresultat Intäkter och kostnader redovisade direkt mot eget kapital Valutakursdifferenser på utländska verksamheter Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Summa totalresultat före perioden Periodens totalresultat hänförliga till moderbolagets ägare av 13

8 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar 3-4 Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Fordon Uppskutna skattefordringar 8-8 Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Spärrade medel Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Obligationslån Övriga skulder Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Obligationslån Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER av 13

9 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Intjänade förlustmedel Totalt eget kapital Ingående eget kapital per Årets resultat Utgående eget kapital per Inlösen av tidigare utställda optioner Nyteckning av utställda optionsrätter Nyteckning av aktier Utdelning preferensaktier Årets resultat Utgående eget kapital per Årets resultat Utgående eget kapital per av 13

10 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet; Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förändring av spärrade medel Investeringar i byggnader och mark, fordon, inventarier, verktyg och installationer exkl finansiella leasar Försäljning av byggnader och mark, fordon, inventarier, verktyg och installationer Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Betald utdelning Nyteckning av aktier Lösen av tidigare utgivna optioner Nyteckning av optioner Amortering på finansiell leasingskuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Omräkningsdifferens Likvida medel vid årets slut av 13

11 MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter Finansiella kostnader -2-4 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt PERIODENS RESULTAT MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Spärrade medel Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Avsättning till pension 1-1 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER av 13

12 Not 1.Fördelning per verksamhetsområde Intäkter per verksamhetsområde Kontraktstrafik Sverige Kontraktstrafik - Danmark Kontraktstrafik Norge Kontraktstrafik Finland Summa kontraktstrafik Express, långväga trafik Summa annan trafik Eliminering av försäljning mellan segment Summa intäkter Rörelseresultat per verksamhetsområde Kontraktstrafik Sverige Kontraktstrafik - Danmark Kontraktstrafik Norge Kontraktstrafik Finland Summa kontraktstrafik Express, långväga trafik 3-23 Summa annan trafik 3-23 Huvudkontorsposter samt övriga poster Summa rörelseresultat Not 2. Finansiering Operationell leasing, Bussar Nominellt värde av framtida betalningar - Bussar Nuvärdet av framtida betalningar - Bussar Antal operationellt leasade bussar Redovisad operativ leasingkostnad Räntebärande långfristiga skulder Obligationslån Senior Secured Notes 9,125% Finansiell leasingskuld Aktiverade finansieringsavgifter Summa Avgår kortfristig del Summa av 13

13 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader -skuld till kreditinstitut Räntekostnader - obligationslån Avskrivning aktiverade finansieringskostnader Övriga finansiella kostnader Realiserade och orealiserade valutakursvinster och förluster Total Not 3. Resultat per aktie Resultat per aktie Genomsnittligt antal stamaktier under perioden Redovisat resultat Utdelning på prefernsaktier Kumulativ rätt till utdelning på preferensaktier Justerat resultat Resultat per aktie -2-0, av 13

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014

West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014 West Atlantic AB (publ) Delårsrapport Januari September, 2014 Nettoomsättningen ökade 21 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år hänförligt till expansionen inom B737-trafiken Juli September

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 SWEDOL AB (publ) 556127-6188 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 HELÅRET 2007 Nettoomsättningen ökade med 36% till 719,7 Mkr (528,0 Mkr). Rörelseresultatet ökade med 46% till 100,2 Mkr (68,7 Mkr).

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bilprovningen Organisationsnummer: 556089-5814 Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Dotterbolaget Besiktningskluster 1 AB med 70 stationer avyttrades. Under året såldes även merparten av koncernens

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer