XPonCard Group AB Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854"

Transkript

1 1 Delårsrapport Januari - Juni 2001 * Försäljningen under perioden uppgick till 378 MSEK, en ökning med 40% * Resultat före skatt exklusive reavinster uppgick till 25,0 MSEK (13,2) * Fortsatt framgång på telekom-marknaden, trots lägre marknadstillväxt * Genombrott i Sverige för XPonCard för administration av kunddatabaser. Avtal tecknat med FöreningsSparbanken om administration av Allrounds bonuskoncept. * Förvärv av 15% i applikationsutvecklingsbolaget CISL System Ltd Resultaträkning i sammandrag Styrelsen aviserade vid bolagsstämman att ett alternativ till ny struktur var en uppdelning av koncernen i en grafisk del och en kortdel; ett annat alternativ var en försäljning av den grafiska verksamheten. En extra bolagsstämma beslutade i januari 2001 att avyttra den grafiska verksamhet inklusive namnet Graphium AB till det finska bolaget Oy Edita Ab. Proformaredovisningen visar därför koncernen med den grafiska verksamheten borttagen för år. Det börsnoterade bolaget Graphium AB ändrade i maj namn till XPonCard Group AB. I resultaträkningen nedan visas jämförelse med Proforma, vilket motsvarar koncernen exklusive den avyttrade grafiska verksamheten, samt utan engångsposter för SPP-medel (12,4 MSEK samt skatteeffekt). April-juni Januari-juni Helår MSEK 2001 proforma 2001 proforma rullande 12 mån (*) proforma Försäljning 183,7 131,0 377,6 268,9 689,1 580,4 Rörelsekostnader -170,3-125,4-348,7-253,9-643,6-548,8 Resultat före finansnetto 13,4 5,6 28,9 15,0 45,5 31,6 Rearesultat/engångsposter - - 6,7-6,7 - Finansnetto -3,2-0,9-3,9-1,8-5,4-3,3 Resultat före skatt 10,2 4,7 31,7 13,2 46,8 28,3 Skatt -4,3-1,6-9,7-4,6-15,0-9,9 Resultat efter skatt 5,9 3,1 22,0 8,6 31,8 18,4 Data per aktie Antal aktier, 000 st Antal aktier efter full utspädning, 000 st Vinst per aktie, SEK 1,90 1,00 7,10 2,78 10,26 5,94 Vinst per aktie efter full utspädning, SEK 1,76 0,93 6,58 2,57 9,51 5,50 * I rullande 12 månader ingår proforma för år, dock utan engångsposter för SPP-medel. För jämförelsetal inklusive den avyttrade grafiska verksamheten se sid 5 Avyttring av den grafiska verksamheten. XPonCard är marknadsledande i Norden vad gäller utveckling, tillverkning och administration av helhetslösningar för plastkort och har en global verksamhet inom SIM-kort för mobiltelefoni. Bland kunderna återfinns banker, telekomoperatörer och butikskedjor, som ser plastkort med magnetremsa och i växande grad SmartCards som ett medel för säkrare transaktioner och långsiktiga kundrelationer. XPonCard är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

2 2 Försäljning och resultat 2001 Alla jämförelsetal är proforma om inte annat anges. Försäljningen uppgick under andra kvartalet till 183,7 MSEK (131,0), en ökning med 40%. För hela perioden uppgick försäljningen till 377,6 MSEK (268,9), en ökning med 40%. Rörelseresultatet före finansnetto uppgick under andra kvartalet till 13,4 MSEK (5,6) och till 28,9 MSEK (15,0) för första halvåret. Avskrivningarna uppgick under andra kvartalet till -11,2 MSEK (-8,6) varav goodwill -2,9 MSEK (-2,6). För första halvåret uppgick avskrivningarna till -21,9 MSEK, varav goodwill -5,9 MSEK. Resultatet före skatt uppgick för andra kvartalet till 10,2 MSEK (4,7), medan resultat efter skatt uppgick till 5,9 MSEK (3,1). För första halvåret uppgick resultatet före skatt och reavinster till 25,0 MSEK (13,2), inkluderas reavinster uppgick resultatet till 31,7 MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 22,0 MSEK (8,6). XPonCard har efter en svag utveckling omstrukturerat organisationen i Norge, som knyts närmare den danska marknadsorganisationen. Kostnaderna för denna förändring har belastat andra kvartalet. Finansiella måltal Soliditeten uppgick vid utgången av perioden till 40%. Minskningen under andra kvartalet 2001 beror på större rörelsekapitalbehov. Rörelsekapitalet beräknas anpassas till normal nivå under tredje kvartalet Rörelsemarginalen uppgick under 2001 till 7,7%, vilket är en förbättring jämfört med år. Avkastningen på eget kapital uppgick till 18,6%, vilket är i en stigande tendens. 12 månaders rullande värden har använts för beräkning av avkastningen på eget kapital. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Rörelsemarginal, mål 10% juni 45,0 35,0 25,0 15,0 Soliditet, mål 35% juni 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Avkastning på eget kapital, mål 20% juni XPonCards marknad XPonCard Group har verksamhet inom fyra segment. Tre av dem - Bank&Finans, Handel&Lojalitet samt Offentligt&Transport - har sin huvudsakliga verksamhet i Norden. Ett av segmenten Telekom agerar på den globala marknaden. Bank&Finans Inom Bank&Finans sker det fortfarande stor utgivning av kort med magnetband; och i Sverige dessutom med cash-funktion (smarta kort). Den nordiska marknaden håller på att etablera strukturer och planer för implementering av Smart-Card som ersättning för magnetbandskort. De nordiska bankerna fortsätter arbetet med att se Norden som en gemensam marknad. XPonCard är välpositionerade på marknaden och står väl rustade inför den succesiva

3 3 övergången från magnetband till smarta kort. Drivkrafterna i denna övergång är Europay, Mastercard och VISA som definierar standarder som ger möjligheterna till att använda det smarta kortet till större säkerhet samt nya och flera lösningar på samma kort. Handel&Lojalitet Inom Handel&Lojalitet är intresset fortsatt stort för totalerbjudande till kunderna, till exempel CRM-lösningar, där kortet blir en naturlig del. Marknadsutvecklingen har dock varit något långsammare än förväntat för nya lösningar. XPonCard lanserade under föregående år en lösning för administration av kortdatabaser samt registrering och bokföring av transaktioner för kunderna i Sverige, Norge och Danmark. I Norge och Danmark har konceptet varit under uppstart de senaste 9 månaderna, där flera kunder har anslutit sig. Genombrottet har nu också kommit i Sverige i och med att XPonCard har tecknat avtal med FöreningsSparbanken om administration av Allrounds bonuskoncept. Allround är ett joint-venture mellan FöreningsSparbanken och Svensk Handel. Under andra kvartalet förvärvade XPonCard 50% i en mindre dansk kortverksamhet, vilket kompletterar inriktningen inom Handel&Lojalitet. Offentligt&Transport Inom Offentligt&Transport är marknaden fortsatt dominerad av kollektiv-trafiken samt identitetskort för såväl visuell som virtuell identifikation. Marknaden befinner sig i en uppbyggnadsfas och är beroende av beslut inom EU, men också av lokala förhållande gällande teknik, infrastruktur och användningsområden. XPonCard har lanserat sin lösning för virtuell identifikation baserat på chipkort med PKI (Personal Key Identification). XPonCard är även delaktiga i mindre leveranser av kontaktlösa chipkort för kollektivtrafiken. Telekom Marknaden för Telekom har förändrats markant sedan årsskiftet /2001 på grund av uppbromsningen av antalet nya abonnenter inom GSM samt den generella avmattningen inom Telekombranschen. Vidare har väntan på ny teknologi (3G) samt fokus på lönsamhet snarare än enbart tillväxt, påverkat marknaden. Trots detta har XPonCard upplevt en markant framgång vad gäller försäljningen av SIM-kort och därmed kunnat öka omsättningen inom Telekom. XPonCard har tidigare aviserat att man har för avsikt att bearbeta den asiatiska marknaden. Efter att säljkontor har öppnats i Bangkok har också de första ordrarna i Asien tagits. XPonCard har också sålt de första plattformarna som utvecklats genom CISL System Ltd. Plattformen gör det möjligt att sätta upp en personlig meny på sin mobiltelefon för varje mobilabonent. Plattformen är exempel på kundanpassade lösningar med individualiserade tjänster för abonenter. XPonCard har i perioden förvärvat 15% i CISL System Ltd, för att tydliggöra engagemanget inom applikationsutveckling för telekom-marknaden.

4 4 Sammandrag av koncernens balansräkning (samt proforma för år ) Proforma Proforma (*) (*) MSEK Juni Juni Dec Juni Dec 2001 Tillgångar - Goodwill och immateriella tillgångar Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa Summa Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder - Eget kapital Avsättningar Skulder - Rörelseskulder Finansiella skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Soliditet 40% 41% 43% 23% 23% (*) struktur Eget kapital MSEK Jan-juni 2001 Jan-juni Ingående eget kapital 160,7 135,0 Omräkningsdifferenser 2,7-0,6 Externt tecknade optionspremier 0,6 - Utdelning -3,1 - Periodens resultat 22,0 18,6 Utgående eget kapital 182,9 153,0 Data per aktie April-juni Januari-juni Helår SEK 2001 Proforma 2001 Proforma Proforma Resultat efter skatt 1,90 1,00* 7,19 2,78* 5,94* Resultat efter skatt exkl reavinster och engångsposter 1,90 1,00 4,94 2,78 5,94 Eget kapital ,03 51,09 54,20 Resultat efter skatt efter full utspädning 1,76 0,93 6,58 2,57 5,50 Eget kapital efter full utspädning ,08 56,24 58,60 * Engångsposter för SPP-medel (12,4 MSEK samt skatteeffekt) är exkluderade i Proforma. För jämförelsetal inklusive den avyttrade grafiska verksamheten se sid 6 Avyttring av den grafiska verksamheten.

5 5 XPonCards två optionsprogram till nyckelanställda innebär en maximal utspädning av antalet aktier och röster med 7,9%. Teckning av nya aktier kan i det ena programmet göras mellan december 2001 och mars 2002 och i det andra programmet mellan mars 2004 till juni Kassaflödesanalys i sammandrag Januari-juni MSEK 2001 (*) Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital Förändringar i rörelsekapita l Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar Avyttring av den grafiska verksamheten Kassaflöde efter investeringar Finansiell verksamhet Utdelning -3 - Omräkningsdifferens i likvida medel 1 - Förändring av likvida medel (*) struktur Avyttringen av den grafiska verksamheten har gett ett likviditetstillskott om 124 MSEK, vilket till övervägande delen använts till amortering av finansiella skulder. Överskottlikviditeten har nettoredovisats mot kvarstående lån i samma institut. Investeringar Periodens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under andra kvartalet till 9,9 MSEK. Under första halvåret uppgick investeringarna till 17,9 MSEK. Personal Antalet anställda i XPonCard Group uppgick vid utgången av kvartal 2 till 355 personer, vilket var en minskning sedan årsskiftet /2001 med 18 personer. Minskningen beror på koncernens tidigare aviserade samordningen av råkortsproduktionen i Sverige. Redovisningsprinciper Denna kvartalsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste årsredovisning. Moderbolaget Moderbolaget bedriver enbart koncernsamordnande aktiviteter. Avyttringen av den grafiska verksamheten Styrelsen aviserade vid bolagsstämman att ett alternativ till ny struktur var en uppdelning av koncernen i en grafisk del och en kortdel. En extra bolagsstämma beslutade i januari 2001 att avyttra den grafiska verksamhet inklusive namnet Graphium AB till det finska bolaget Oy Edita Ab. Försäljningen har givit koncernens kortverksamhet en stark finansiell ställning som ger möjlighet till framtida expansion. Avyttringen av den grafiska verksamheten gav en mindre reavinst under första kvartalet. De finansiella effekterna för koncernen av avyttringen av den grafiska verksamheten innebar att soliditeten stärktes från 23% till 43% per beräknat proforma per samma datum.

6 6 Nedan visas jämförelsetal från föregående år för delårs- och rapportperioden, som då även innehåller den grafiska verksamheten. Den tidigare verksamheten, innan de grafiska företagen avyttrades April-juni Januari-juni Helår MSEK Försäljning 268,3 544, ,0 Rörelsekostnader -261,5-522, ,4 Resultat före finans 6,8 22,5 38,6 Rearesultat/engångsposter 15,0 15,0 14,5 Finansnetto -3,1-6,8-13,9 Resultat före skatt 18,7 30,7 39,2 Skatt -7,0-12,0-16,3 Minoritetens andel -0,1-0,1 0,9 Resultat efter skatt 11,6 18,6 23,8 Nedan visas jämförelsetal för data per aktie för föregående år, såväl delårs- som rapportperioden. Den tidigare verksamheten, innan de grafiska företagen avyttrades April-juni Januari-juni Helår SEK Resultat efter skatt 3,74 6,00 7,68 Eget kapital - 49,45 51,87 Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Delårsrapport för tredje kvartalet 2001 lämnas den 23 oktober Stockholm den 14 augusti 2001 Flemming Breinholt Koncernchef XPonCard Group AB Besöksadress Moderbolag Tørringvej 15, DK-2610, Rødovre, Danmark Box 6600, Stockholm Tfn , Fax Tfn