VERKSAMHETSBERA TTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERA TTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERA TTELSE FOR SVENSKT TRATEKNSKT FORUM 2019 Styrelsearbetet har under aret varit mycket aktivt. Styrelsemotena har i turordning genomforts den 18 januari (telefonmote), den 22 februari (telefonmote), den 22 mars (telefonmote, den 3 april (arsmote), den 4 april (konstituerande styrelsemote), den maj i Rosersberg, den 25 juni (telefonmote), den 29 augusti (telefonmote) samt den 20 november i Karlstad. Dessutom har AU genomfort telefonmoten den 21 januari, den 18 juni, den 3 september, den 14 oktober samt den 16 december. STYRELSEN Val av ordfdrande Arsmotet valde Peter Funk till ordforande for tiden fram till nasta arsrnote. Styrelsen har under aret bestatt av: Ordinarie ledamoter Peter Funk, ordforande lohan Frobel, vice ordforande Kari Andersson Patrik Wass lon Lindberg Lisa Nylinder Mats Sigvant Asa Rydell Blom Maria Rylander Kjell Markusson Mikael Svensson Claes Andersson Revisorer Ordinarie Auktoriserad revisor Hakan Jonsson, PwC Lennart Wilhelmsson, Umea Suppelanter Auktoriserad revisor Markus Sundberg, PwC Borje Fjallstrom, Umea Valberedning Urban Bodare, ordforande Lennart Englund Johanna Brehmer

2 Sekretariatlkansli Sekreterare har varit Tomas varsson och som kansliansvarig har Niklas Eklund fungerat. Kanslifunktionen har varit placerad hos Trautbildningscentrum Nord AB, Umea. Ekonomiansvarig Robert Andersson, foreningen. RA redovisning har varit verksam som ekonomiansvarig mom ARSMOTE 2019 Medlemsantal Antalet invalda medlemmar i foreningen har uppgatt till 46 personer. Under aret har 43 medlemmar lamnat foreningen varav 3 personer har avlidit. slutet av arsskiftet 2019 uppgick medlemsantalet till 555 personer. Under verksamhetsaret har det inkommit uppgifter till kansliet att foljande medlemmar avlidit: Nils Martinsson Stig Grundberg Goran Linngard Gosta Andersson Ulf Hakansson Borje Olsson Simu Jutila Bygdsiljum Umea Nordana Ornskoldsvik Trassberg Grycksbo Tarnmerfors Samarbete med de nordiska ioreningarna enlighet med tidigare ar har samarbetet och utbytet med de norska och finska foreningama varit aktivt. huvudsak har detta samarbete bestatt av utvaxling av motesprogram och samverkan kring den nya handelssorteringen. Dessutom har STTF vid tva tillfallen medverkat som foredragshallare i samband med den norska foreningens medlemsmoten. STTF:s kapitalfdrvaltning - ekonomisk policy Varje ar faststaller styrelsen sin policy rorande handhavandet av foreningens kapital. For ar 2019 bestamdes att kapitalets placering och fordelning mellan tillgangsslag skall tills vi dare vara oforandrad. Det skall betraktas som en reserv och vara tillgangliga for projekt etc. som pa kort- och lang sikt gagnar brans chen och inte anvandas for ekonomisk spekulation. Kapitalet utgor ocksa en reserv for sadana oforutsedda handelser, som skulle kunna forsamra foreningens betalningsformaga om en reserv inte fanns. Det ar styrelsens malsattning ar att den nedre gransen for foreningens kapital ej bor understiga kronor. Vid arsskiftet uppgick vardet av foreningens kapital till kr.

3 Handelsbanken forvaltar STTF:s kapital sedan flera ar tillbaka. Foreningens kapital ar placerat i fonden Multi Asset 40 som betraktas som en mellanriskfond 4 / 7, Risk (1-7) ar ett matt pa fondens historiska kurssvangningar, riskniva 1 star for lag risk och 7 star for hog risk. Aktieandelen i fonden ar normalt 40%, men kan variera mellan 25 och 55% beroende pa marknadslaget, Ranteandelen ar normalt 40%, men kan variera mellan 25 och 65% beroende pa marknadslaget. Andelen altemativa tillgangar ar normalt 20%, men kan variera mellan 0 och 30% beroende pa marknadslaget, Forvaltningen anpassas inom respektive intervall uti fran radande marknadsforutsattningar. Ekonomiskt resultat verksamhetsaret Handelsbankens kommentarer Att 2019 skulle bli ett sa pass starkt ar for finansmarknaden var lang ifran sjalvklart vid forra arsskiftet. Debatten handlade om atstramning och negativa effekter pa tillvaxt och vinster samt att det forekom orosmoln i form av handelsspanningar och oro runt brexit. Trots att flera konjunkturindikatorer pekade pa en svagare utveckling fortsatte borsen arr ga starkt. Till viss del forklaras detta av att bolagens kvartalsrapporter generellt overraskade positivt, saval i Europa som USA. Borserna gick battre an vad som forutspaddes sarskilt i USA foljt av Japan, Europa och tillvaxtmarknaderna. En gladjande utveckling som noterats ar ett okat fokus pa hallbarhetsfragor. ntresset for att investera hallbart har vaxt tydligt vilket visar att ar 2109 blev ett rekordar for infloden i hallbara fonder. Ar Varldsekonomin i ett ytterst kansligt lage Arets tva forsta manader borjade fullt "normalt", men fr.o.m. mars manad ar allt i handerna pa det virus som harjar runt jorden och det gar fornarvarande inte att bedoma de fulla ekonomiska konsekvensema. Varldens politiker har valt att stanga ner ekonomin for att radda manniskoliv och det ar en unik situation. Under den senaste tiden har vi konstaterat de kraftigaste nedgangarna pa 30 ar. AHa borser runt om i varlden har fallit med mer an 20% dar oljeberoende lander drabbats annu hardare av oljeprisfallet. Aven i Sverige har det varit turbulent pa rantemarknaden och krispaketen har avlost varandra. nulaget finns ingen annan mojlighet an att folja utvecklingen mycket noga med en forhoppning om att vi kommer att ga starkta ut ur krisen. Arsmote/ exkursioner Foreningens arsmote arrangerades i samverkan med Svenskt Tra den 3-4 april i Stockholm under rubriken; En bransch i stark utveckling - marknadens krav. Medverkande foredragshallare under dag ett var Magnus Niklasson Skogsindustriema, Johan Padel Holmen Timber, Anders Lindh Moelven Timber, Jonas Fintling Setra Group, Mathias Fridholm Svenskt Tra. Medverkande foredragshallare dag tva var i turordning Johan Konigsson Martinsons, Anders Carlsson Derome, Jessika Szyber Stora Enso, Christer Hagberg Moelven Arjang, Tomas varsson STTF och Johan Frobel Svenskt Tra. Antalet deltagare uppgick till 65 personer.

4 Samverkan med Svenskt Tra Aktiviteterna inom foreningen har varit omfattande, myeket mer an pa manga ar oeh detta kan bl.a. tillskrivas det goda samarbetet med Svenskt Tra, Under det gangna verksamhetsaret har det bedrivits ett antal framatstravande utveeklingsprojekt. STTF oeh Svenskt Tra anser det ar logiskt att det foreligger en samverkan oeh kommunikation sarskilt mot bakgrund av organisationernas malgrupp. Svenskt Tra har aven representantskap i STTF:s styrelse. Sagverkskartan och Nordiskt Tra Efterfragan pa sagverkskartan samt sorteringshandboken Nordiskt Tra har varit god under verksamhetsaret Antalet distribuerade sagverkskartor har uppgatt till 36 st. Antalet forsalda sorteringshandbocker uppgiek till 44 st. Ny handelssortering - Handelssortering av travaror Svenskt Tra oeh STTF har under aret bedrivit ett omfattande arbete med produktionen av den nya handelssorteringen, som heter Handelssortering av travaror. Projektet har aven skett i samverkan med foreningarna i Finland oeh Norge. Arbetsgruppen fran STTF oeh Svenskt Tra har bestatt av foljande personer: Claes Andersson, JGA, Jan Brundin, Svenskt Tra, STTF:s kansliansvarige Niklas Eklund, Mikael Eliasson, Svenskt Tra, Gert Eriksson, Eriksons Kvalitet & Ledarskap, Bjorn Kallander, Svenskt Tra, Peter Funk, Moelven Dalatra AB, STTF:s sekreterare Tomas varsson samt Johan Frobel, Svenskt Tra. De tva sistnamna ledamoterna har fungerat som redaktorer oeh projektledare. ntresse fran den islandska skogsindustrin Under deeember manad hade Svenskt Tra oeh STTF besok av representanter for den islandska skogsindustrin samt universitetet i Reykjavik. Namnda organisationer bedriver ett flertal EU-finansierade traprojekt oeh har ett intresse for den nya handelssorteringen som man pa egen bekostnad vill oversatta till islandska, STTF oeh Svenskt Tra anser det ar positivt att sland har for avsikt art utveekla sin traindustri oeh av flera olika skal ar det ar en styrka ifall man vill nyttja de nya sorteringsreglerna. Den webbaserade utbildningen - en succi! STTF oeh Svenskt Tra beslutade under hosten 2018 art gemensamt produeera ett webbaserat utbildningsmaterial som i forsta hand vander sig till nyanstallda oeh vikarier alternativt befintlig personal. ntresset fran industrins sida har varit overvaldigande oeh totalt har 96 produktionsenheter anslutit sig till projektet. Under hosten visade den norska brodraforeningen (TTF) sitt intresse for det webbaserade utbildningsmaterialet. TTF beslutade art kopa de inspelade filmerna for art darefter komplettera materialet med norsk speaker.

5 Programinnehaflet utvidgas Det befintliga utbildningsprogrammet beskriver sagverks- oeh foradlingsprocessen samt tra som material. Under forsta halvaret 2020 kommer portalen att kompletteras med ett nytt filmavsnitt i syfte att forbattra sakerhetstankandet oeh skapa sakrare arbetsmiljoer, Projektet genomfors i samverkan mellan STTF, ndustriarbetsgivarna oeh Prevent. Fokus pa branschens kompetens - ett nytt utvecklingsprojekt Under hosten 2019 blev det klart att Tillvaxtverket finansierar STTF:s projekt for att gora en gedigen kartlaggning av bransehens nuvarande oeh framtida kompetensbehov. Derma kartlaggning skall senare ligga grund bade for olika former av utbildningssatsningar. Sammantaget har 39 foretag medverkat i projektet oeh omfattar eirka 3500 medarbetare. Avrapportering kommer att ske varen/sommaren Tra & Teknikmassan 2020 Styrelsen har beslutat att STTF ska medverka som utstallare i samband med Tra & Teknikmassan Dessutom har ett langsiktigt partnersavtal teeknats mellan Svenska Massan, STTF, Svenskt Tra, TMF, Sawtee samt RSE. Avtalet omfattar de tre kommande mas soma. STTF anser att viktigt att vi kan vara med oeh skapa ett attraktivt programinnehall, da medlemmarna ar bade utstallare oeh besokare pa massan. Representantskap i det Lilla traradet och SSG. Foreningen ar representerad i det Lilla traradet samt SSG, Standard Solutions Group. Lilla traradet bestar av forskningsinstitut, larosaten oeh de bransehorganisationer som firms inom skogsindustrin. SSG Standard Solutions Group jobbar med uppstart av ett nytt natverk for sagverksindustrin i Sverige med fokus pa arbetsmiljo oeh sakerhet. Tramarknaden i Karlstad Foreningen medverkade som utstallare i samband med Tramarknaden i Karlstad med fokus pa att marknadsfora nya handelssorteringsreglema, beskriva foreningens syfte oeh mal samt att varva nya medlemmar.

6 Ftireningens ekonomi RESUL TATRAKNNG ntakter Arsavgifter medlemrnar Serviceavgifter ntradesavgifter Arsmote, exkursion, temadagar Nordiskt Tra Medfmansiering 0 0 Annonser hemsidalweb STTF-register Projekt. automat.system Webbaserat utbildningsprogram STTFs Sagverkskarta Ovriga intakter Summa intakter Verksamhetskostnader S''Tf'-marken/dalahastar etc Arsmote/ exkursionltemadagar Kostnader Nordiskt Tra Projekt. automat. system Kostnad for Mentorprogram Webbaserat utbildningsprogram Kostnader STTFs Sagverkskarta Tra& Teknik Summa verksamhetskostnader Ovriga kostnader Kanslilrevisionlkonsultarvode Hotell- och resekostnader Styrelsemoten Representation & Gaver KopieringlkontorsmateriaVtrycksaker Postltelefonlintemet Hemsida/fotomatrikel/annonsering Medlemsforlust Bank/Bg/Depaavgift/Ovrigt Arvoden Arbetsgivaravgifter Avskrivning imrnateriella tillgangar Summa ovriga kostnader Summa kostnader Rorelseresultat

7 Finansiella intakter & kostnader Ranter och aktieutdelningar Ranter och fmansiella kostnader Kapitalvinst vardepapper Kapitalforlust vardepapper Resultat fdre skatt Arets skatt 0 0 Arets resultat BALANSRAKNNG Anliiggnings-/omsiittningstillgangar lmmateriella anlaggningstillgangar Vardepapper Lager Med1emsfordringar Skattekonto Momsfordran Forutbetalda kostnader/upplupna intakter Kassa och Bank Not Eget kapital & skulder Balanserade vinstmedel Balanserade vinstmedel stipendiefonden Summa eget kapital Checkkredit Leverantorsskulder Skatteskuld Momsskuld Upplupna kostnader/forutbetalda intakter Redovisningsprinciper Arsredovisningen ar upprattad i enlighet med arsredovisningslagen och bokforingsnamndens allmanna ri'id (BFNAR 2016: 10) om arsredovisning i mindre foretag. Not 1 Redovisning och disposition av Eget kapital Belopp vid arets ingang Arets resultat Stadgeenlig avsattning till stipendiefond 10 % av ala medlemsavgifter Belopp vid arets utgang 926 H

8 Not 2 mmateriella anlaggnlngsnllgangar Belopp vid arets ingang Arets anskaffning Arets avskrivning Belopp vid arets utgang Planmassig avskrivning 5 ar Not 3 Vardepapper 2019 Tillgangar Antal Anskaffnings- Marknads- yarde yarde Svenska Aktier Utlandska Aktier HBF Multi Asset , Svenska Rantebarande Alternativa nvesteringar Summa vardepapper: Andel (%) Anskaffnings- Marknads- i depa yarde yarde Summa svenska aktier: 0,00% 0 0 Summa utlandska aktier: 100,00% Summa svenska rantebarande: 0,00% 0 0 Summa altemativa placeringar: 0,00% 0 0 Summa vardepapper: Bankmedel, depakonto: 0,00% 0 0 Summa depa: 100,00% mms2 Ro bert Andersson!

9 Foreliggande verksamhetsberattelse for ar 2019 och foreningens ekonomiska verksamhet och stallning godkannes harmed: Peter Funk Ordforande /Johan Frobel! n Lindbergl Patrik Wassl ~;#t Maria Rylanderl Kari Andersson! f~k Mikael Svensson! ~~ Claes Andersson! Var revisionsberattelse har avgivits den 1. Lf Ohrlings PricewaterhooseCoopers AB ne--~..d--- Hakan Jonsson! Auktoriserad revisor Lennart Wilhelms son! Revisor

10 Revisionsberattelse Till foreningsstamman i Svenskt Tratekniskt forum (STTF), org.nr Rapport om arsbokslutet Uttalande Vi har utfort en revision av arsbokslutet for for Enligt var uppfattning har arsbokslutet i alt vasentligt upprattats i enlighet med bokforingslagen. Vi tillstyrker darfor att foreningsstamman faststaller resultatrakningen oeh balansrakningen. Grund for uttalande Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs narmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den fortroendevalde revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inharntat ar tillrackliga och andarnalsenliga som grund for vara uttalanden. Styrelsens ansvar Det ar styrelsen som har ansvaret far att arsbokslutet upprattas oeh far att bokforingslageu tillampas vid upprattande av arsbokslutet. Styrelsen ansvarar aven far den intern a kontroll som den bedomer ar nodvandig for att uppratta ett arsbokslut som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, yare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel. Vid upprattandet av arsbokslutet ansvarar styrelsen far bedornningen av foreningens formaga att fortsatta verksamheten. Den upplyser, nar sa ar tillampligt, om forhallanden som kan paverka formagan att fortsatta verksamheten oeh att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas doek inte om styrelsen avser att likvidera foreningen, upphora med verksamheten eller inte har nagot realistiskt alternativ till att gora nagot av detta. Den auktoriserade revisorns ansvar Mina mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsbokslutet som helhet inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, yare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel, oeh att lamna en revisionsberattelse som innehaller mina uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hag grad av sakerhet, men ar ingen garanti far att en revision som utfors enligt SA oeh god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller fel oeh anses vara vasentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med grund i arsbokslutet. Som del av en revision enligt SA anvander jag professionellt omdome oeh har en professionellt skeptisk installning under hela revision en. Dessutom: identifierar oeh bedomer jag riskerna far vasentliga felaktigheter i arsbokslutet, yare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel, utformar oeh utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker oeh inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga oeh andamalsenliga for att utgora en grund for min a uttalanden. Risken far att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an far en vasentlig felaktighet som beror pa fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. skaffar jag mig en forstaelse av den del av foreningens interna kontroll som har betydelse far min revision far att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte far att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. utvarderar jag lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands oeh rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen oeh tillhorande upplysningar. drar jag en slutsats om lampligheten i att styrelsen anvander antagandet om fortsatt drift vid upprattandet av arsbokslutet. Jag drar ocksa en slutsats, med grund ide inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nagon vasentlig osakerhetsfaktor som avser sadana handelser eller forhallanden som kan leda till betydande tvivel om foreningens formaga att fortsatta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en vasentlig osakerhetsfaktor, maste jag i revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten pa upplysningarna i arsbokslutet om den vasentliga osakerhetsfaktorn eller, om sadana upplysningar ar 1 av 2

11 otillrackliga, modifiera uttalandet om arsbokslutet. Mina slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhamtas fram till datumet for revisionsberattelsen, Dock kan framtida handelser eller forhallanden gora att en forening inte langre kan fortsatta verksamheten. utvarderar jag den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsbokslutet, daribland upplysningarna, och om arsbokslutet aterger de underliggande transaktionerna och handelserna i enlighet med bokforingslagen. Jag maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten for den. Jag maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland eventuella betydande brister i den intern a kontrollen som jag identifierat. Den fortroendevaide revisorns ansvar Jag har att utfora en revision enligt revisionslagen oeh darmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mill ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsbokslutet har upprattats i enlighet med bokforingslagen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningat Uttalande Utover var revision av arsbokslutet har vi aven utfort en revision av styrelsens forvaltning for Svenskt Tratekniskt Forum for ar Vi tillstyrker att foreningsstamman beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for. rakenskapsaret. Grund for uttalande Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Jag som auktoriserad revisor har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga oeh andamalsenliga som grund for vart uttalande. Styrelsens ansvar Det ar styrelsen som har ansvaret for forvaltningen, Revisorernas ansvar Vart mal betraffande revisionen av forvaltningen, oeh darrned vart uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbevis for att med en rimlig grad av sakerhet kunna bedorna om nagon styrelseledamot i nagot vasentligt avseende foretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon forsurnmelse som kan foranleda ersattningsskyldighet mot foreningen. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen garanti for att en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka atgarder eller forsummelser som kan foranleda ersattningsskyldighet mot fiireningen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander den auktoriserade revisorn professionellt om dome oeh har en professionellt skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen grundar sig frarnst pa revisionen av rakenskaperna, Vilka tillkommande granskningsatgarder som utfors baseras pa den auktoriserade revisorns professionella bedornning oeh ovriga valda revisorers bedornning med utgangspunkt i risk oeh vasentlighet. Det innebar att vi fokuserar granskningen pa sadana atgarder, ornraden oeh forhallanden som ar vasentliga for verksamheten oeh dar avsteg oeh overtradelser skulle ha sarskild betydelse for foreningens situation. Vi gar igenom oeh provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna atgarder oeh andra forhallanden som ar relevanta for vart uttalande om ansvarsfrihet. Umea den 2 april 2020 Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB JL--'q-- Hakan Jonsson Auktoriserad revisor Lennart Wilhelms son Fortroendevald revisor 2 av 2

1 (3) Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Brf Hjorthagshus, org.nr 702000-8954 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för år 2016. Enligt vår uppfattning

Läs mer

1

1 1 2 3 4 5 6 Årsbokslut för Älgskadefondsföreningen 833200-4624 Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Redovisningsprinciper

Läs mer

Till bolagsstämman i Ortoma AB (publ), org. nr 556611-7585 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ortoma AB (publ) för år 2016. Bolagets årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Tillväxt Gotland

Årsredovisning. Föreningen Tillväxt Gotland Årsredovisning för Föreningen Tillväxt Gotland 802439-4416 Räkenskapsåret 2017 Föreningen Tillväxt Gotland 1 (6) Org.nr 802439-4416 Styrelsen för Föreningen Tillväxt Gotland får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Stiftelsen W och Anna Mathilda Wernströms fond Org nr Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

ÅRSREDOVISNING. Stiftelsen W och Anna Mathilda Wernströms fond Org nr Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Stiftelsen W och Anna Mathilda Wernströms fond Org nr 824000-1043 ÅRSREDOVISNING 2 0 18 Innehåll: Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5-6 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Swedbank Stiftelsetjänster

Läs mer

1 1 1 ¹ ¹ Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Klarna Holding AB, org.nr 556676-2356 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen

Läs mer

Resultaträkning Not Föreningens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga intäkter 42 34

Resultaträkning Not Föreningens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga intäkter 42 34 Resultaträkning Not 2016-01-01-2016-12-31 2015-01-01-2015-12-31 Föreningens intäkter Årsavgifter och hyror 2 3 896 633 3 849 782 Övriga intäkter 42 346 17 772 Erhållna ersättningar 65 634 17 342 4 004

Läs mer

STIFTELSEN SVENSKA KENNELKLUBBENS FORSKNINGSFOND

STIFTELSEN SVENSKA KENNELKLUBBENS FORSKNINGSFOND org.nr 80 20 0! -7599 ÅRSREDOVISNING 2016 KF 2017 Bilaga 9:2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsen har bildats av Svenska Kennelklubben för att främja forsloiing inom de områden som rör hund, i första hand

Läs mer

Årsredovisning 1/ /

Årsredovisning 1/ / Årsredovisning 1/1 2018 31/12 2018 BRF HJÄLMAREN Malmö Kallelse Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmaren i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma söndagen den 16 juni 2019 kl. 16.00. Lokal:

Läs mer

^ SUNNE fvoiviivium KOMMUNST/RELSEN % Dnr...M^L/^å..03., Till bolagsstämman i Rottneros Park Trädgård AB, arg. nr Rapport om

^ SUNNE fvoiviivium KOMMUNST/RELSEN % Dnr...M^L/^å..03., Till bolagsstämman i Rottneros Park Trädgård AB, arg. nr Rapport om ^ SUNNE fvoiviivium KOMMUNST/RELSEN % 2019-03- 2 7 Dnr...M^L/^å..03., Till bolagsstämman i Rottneros Park Trädgård AB, arg. nr 556707-4827 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision

Läs mer

org.nr ÅRSREDOVISNING 2016, Bilaga 9:3 STIFTELSEN ULLA SEGERSTRÖMS OCH BERTIL STED-GRENS FOND

org.nr ÅRSREDOVISNING 2016, Bilaga 9:3 STIFTELSEN ULLA SEGERSTRÖMS OCH BERTIL STED-GRENS FOND org.nr 80 24 00-8230 ÅRSREDOVISNING 2016, Bilaga 9:3 STIFTELSEN ULLA SEGERSTRÖMS OCH BERTIL STED-GRENS FOND FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsen har upprättats efter de bestämmelser som framgick av ett i

Läs mer

Årsredovisning 2018 för syskonen Perssons donationsfond för Gräsmarks vårdhem KS2019/483/03

Årsredovisning 2018 för syskonen Perssons donationsfond för Gräsmarks vårdhem KS2019/483/03 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 2019-08-19 1 (1) Kommunstyrelsen Årsredovisning 2018 för syskonen Perssons donationsfond för Gräsmarks vårdhem KS2019/483/03 Förslag till beslut 1. Årsredovisningen 2018 för

Läs mer

STIFTELSEN SVENSKA KENNELKLUBBENS DONATORERS FOND

STIFTELSEN SVENSKA KENNELKLUBBENS DONATORERS FOND KF 2017 Bilaga 9:1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsen bildades genom en sammanslagning av Gustaf Carlbergs fond, Göteborgs Taxklubbs Minnesfond, Olof Hjorths donationsfond, Carl Kjellbergs m. fl. donation,

Läs mer

VERKSAMHETSBERA TTELSE

VERKSAMHETSBERA TTELSE VERKSAMHETSBERA TTELSE FOR SVENSKT TRATEKNSKT FORUM 2018 Styrelsearbetet har under aret hallit 8 ordinarie styrelsemoten, Styrelsemotena har i turordning genomforts den 26 januari (telefonmote), den 23

Läs mer

Års e o isnin. Livsme elss iftels n

Års e o isnin. Livsme elss iftels n Års e o isnin för Livsme elss iftels n 802002-1039 Räkenskapsåret 2016 Iiinehallsförteckning F örvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter Livsmedelsstiftelsen 1 (6) Styrelsen för Livsmedelsstiftelsen

Läs mer

Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris

Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris ,.^jy..!;^^'nei..scn SA^ 2013-06- 0 ;..inr. Årsredovisning för Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris 874000-6807 Räkenskapsåret 2017 Styrelsen för Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris får härmed

Läs mer

Årsbokslut. Wings Hockey Club Arlanda

Årsbokslut. Wings Hockey Club Arlanda 1(7) Årsbokslut Wings Hockey Club Arlanda Styrelsen för Wings Hockey Club Arlanda får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2017-05-01-2018-04-30 Om inte annat särskilt

Läs mer

- 1 1 1 1 1 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Klarna Bank AB (publ), org.nr 556737-0431 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden

Läs mer

Årsbokslut. Företagarna i Leksands kommun

Årsbokslut. Företagarna i Leksands kommun 1(5) Årsbokslut Företagarna i Leksands kommun Styrelsen för Företagarna i Leksands kommun får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte

Läs mer

Arsredovisning. Org.nr Räkenskapsåret Innehåll. Sida

Arsredovisning. Org.nr Räkenskapsåret Innehåll. Sida Bostadsrättsföreningen Vänner i Båstad 1/9 o Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Vänner i Båstad Org.nr. 769631-1435 Räkenskapsåret 2015-11-05-2016-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Lysviks Vårdhem och Kyrka

Lysviks Vårdhem och Kyrka SUNNE KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN % 2018-11- 2 8 Dnr. Årsredovisning för Stiftelsen Syskonen Perssons Donation till Lysviks Vårdhem och Kyrka 874000-5205 Räkenskapsåret 2017 Stiftelsen Syskonen Perssons Donation

Läs mer

Resultat från Finansiella investeringar. Resultat efter Finansiella investeringar -20,390 kr -102,656 kr 56,614 kr

Resultat från Finansiella investeringar. Resultat efter Finansiella investeringar -20,390 kr -102,656 kr 56,614 kr SVENSKA BÅGSKYTTE FÖRBUNDET Organisationsnr: 802000-5065 Årsbokslut för 2018 Not Period Period Period Resultaträkning 1 2018-01-01.12-31 2017-01-01..12-31 2016-01-01..12-31 Förbundets Intäkter Nettoomsättning

Läs mer

Revisionsberättelse för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 2017

Revisionsberättelse för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 2017 RIKSDAGEN Revisionsberättelse för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 2017 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen

Läs mer

Tulum Invest AB (pub!) Org nr

Tulum Invest AB (pub!) Org nr Tulum Invest AB (pubi) Org nr 556570-9481 Tulum Invest AB (pub!) Org nr 556570-9481 ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017-01-01 2017-12-31 1 Tulum Invest AB (pubi) Org nr 556570-9481 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Direktör Gustaf Råhléns Donationsfond

Årsredovisning Stiftelsen Direktör Gustaf Råhléns Donationsfond KPMG Besöksadress Ågatan 7 Box 235 Telefon 013-28 98 00 581 02 LINKÖPING Fax 013-14 34 30 Internet www.kpmg.se MOTALA KOMMUN Kommunstyrelsen och.,., - Personalnämnden Motala kommun 2018-07- 1 6 591 86

Läs mer

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2017

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2017 R I K S D A G E N Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2017 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2016/2017

Årsredovisning 2016/2017 Årsredovisning 2016/2017 GARAGE MIDSOMMARBLOMMAN AB 556758-4734 Styrelsen får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-07-01-2017-06-30. Innehåll: Sida Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. BRF Växthuset

Årsredovisning. BRF Växthuset 1(9) Årsredovisning Styrelsen för får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING LINDÖ GOLFINTRESSENTER EK. FÖRENING ORG NR 769623-8844 Styrelsen för Lindö Golfintressenter ek. förening avger härmed Årsredovisning för verksamheten under 2015-04-01 2016-03-31 föreningens

Läs mer

Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling i Sverige Ek. För.

Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling i Sverige Ek. För. Årsredovisning för 769621-0041 Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 769621-0041 1(7) Innehållsförteckning: Innehållsförteckn ing Förva Itn ingsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsu pplysn

Läs mer

Årsredovisning. BRF Inedal 8. för Räkenskapsåret

Årsredovisning. BRF Inedal 8. för Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Inedal 8 769629-1306 Räkenskapsåret 2017 BRF Inedal 8 1 (8) Styrelsen för BRF Inedal 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

REVISIONSBERÄTTELSE. Till årsstämman i Trelleborg AB, org.nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

REVISIONSBERÄTTELSE. Till årsstämman i Trelleborg AB, org.nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen REVISIONSBERÄTTELSE Till årsstämman i Trelleborg AB, org.nr. 556006 3421 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2017

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2017 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2016 31 augusti 2017 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Norra Orust Fiber ekonomisk förening

Norra Orust Fiber ekonomisk förening Årsredovisning för Norra Orust Fiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida 0-1 Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 016

Å R S R E D O V I S N I N G 2 016 ÅRSREDOVISNING 2016 Innehåll VDs kommentar Affärsläget Unlimited Travel Show Lönsamhet Utsikter Utveckling Bolagen i koncernen Verksamhet Vision Affärsidé Affärsmodell Strategi Struktur Marknaden Styrelse

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2018

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2018 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2017 31 augusti 2018 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsredovisning för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter

Läs mer

12% 1% Fastighetsbeståndet 87% Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB, org.nr 556911-0744 Rapport om årsredovisningen Uttalanden

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

11 april 2018

11 april 2018 11 april 2018 REVISIONSBERÄTTELSE Till förbundsstämman i Svenska Squashförbundet Organisationsnummer 802005-0772 Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för Svenska Squashförbundet

Läs mer

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 MISSIV REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM DATUM: 2017-03- 20 Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsperiod

Årsredovisning för räkenskapsperiod 1 (9) Exempel 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsperiod 2016-01-01-2016-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 RIKSDAGEN Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för

Läs mer

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Sundsbergs Gård KS2019/477/03

Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Sundsbergs Gård KS2019/477/03 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 2019-08-19 1 (1) Kommunstyrelsen Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Sundsbergs Gård KS2019/477/03 Förslag till beslut 1. Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Sundsbergs Gård

Läs mer

Revisionsberättelse för Uppsala Universitetet 2017

Revisionsberättelse för Uppsala Universitetet 2017 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Uppsala Universitetet 2017 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Brf Pyrolan I Järvastaden Org.nr

ÅRSREDOVISNING. för. Brf Pyrolan I Järvastaden Org.nr ÅRSREDOVISNING för Brf Pyrolan I Järvastaden Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - balansräkning 5 - noter 7 -

Läs mer

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Revisionsberättelse för Statens historiska museer 2017

Revisionsberättelse för Statens historiska museer 2017 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Statens historiska museer 2017 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet

Läs mer

Revisionsberättelse för Länsstyrelsen i Kalmar län 2017

Revisionsberättelse för Länsstyrelsen i Kalmar län 2017 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Länsstyrelsen i Kalmar län 2017 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Stiftelsen Zonny 802477-7925 8(8) Underskrifter Stockholm den Z?>/1:,- -?on- Pekka Kekäläinen Ordförande -- Mats Johansson Styrelseledamot Klara Wester Styrelseledamot Christer Thöming Styrelseledamot

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Revisionsberättelse för Migrationsverket 2016

Revisionsberättelse för Migrationsverket 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM BESLUT: 2017-03- 2 2 Revisionsberättelse för Migrationsverket 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Boberg-Dotetorp VAF Ekonomisk förening

Boberg-Dotetorp VAF Ekonomisk förening Årsredovisning för Boberg-Dotetorp VAF Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2015-12-14-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Revisionsberättelse för Migrationsverket 2017

Revisionsberättelse för Migrationsverket 2017 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Migrationsverket 2017 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. utfört

Läs mer

Revisionsberättelse för Affärsverket svenska kraftnät 2017

Revisionsberättelse för Affärsverket svenska kraftnät 2017 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Affärsverket svenska kraftnät 2017 Rapport om årsredovisningen med koncernredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening Arsredovisniim 2011-01-01-2011-12-31 Box 16 179 03 Stenhamra Konlaktperson: Cornelia von Barnen Årsredovisning tor 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Ipprättacl av: Cornelia von Bargen 08-560

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Revisionsberättelse för Statens Skolverk 2016

Revisionsberättelse för Statens Skolverk 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Statens Skolverk 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. utfört

Läs mer

Revisionsberättelse för Luftfartsverket 2016

Revisionsberättelse för Luftfartsverket 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Luftfartsverket 2016 Rapport om årsredovisningen med koncernredovisning Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Revisionsberättelse för Statens jordbruksverk 2017

Revisionsberättelse för Statens jordbruksverk 2017 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Statens jordbruksverk 2017 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Militarsallskapet i Stockholm Sida 1 (3) Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Org nr 802002-3134 2014 Styrelsen f6r Militarsallskapet i Stockholm Mr Flamed avge berattelse for verksamheten

Läs mer

Revisionsberättelse för Statistiska centralbyrån 2016

Revisionsberättelse för Statistiska centralbyrån 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Statistiska centralbyrån 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Revisionsberättelse för Försäkringskassan 2016

Revisionsberättelse för Försäkringskassan 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Försäkringskassan 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. utfört

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Förvaltningsberättelse räkenskapsåret 2018

Förvaltningsberättelse räkenskapsåret 2018 Förvaltningsberättelse räkenskapsåret 2018 Verksamheten Allmänt om verksamheten Bygdegårdarnas Riksförbund är ett riksförbund som samlar Sveriges 1 433 bygdegårdsföreningar Verksamheten består primärt

Läs mer

N v-rk~ ak. rsre.o isni

N v-rk~ ak. rsre.o isni N v-rk~ ak 822003-9336 rsre.o isni Iv. Nätverket Renare Mark 822003-9336 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Nätverket Renare Mark lämnar härmed följande berättelse över sin förvaltning för räkenskapsaret

Läs mer

~RSREDOVISNING. for. Bostadsrattsforeningen Pollux. Org.nr

~RSREDOVISNING. for. Bostadsrattsforeningen Pollux. Org.nr ~RSREDOVISNING for Styrelsen far harmed avlamna arsredovisning for rakenskapsaret 218-1-1-218-12-31 Innehall Sida - forvaltningsberattelse 2 - resultatrakning 3 - balansrakning 4 - noter 6 - underskrifter

Läs mer

Brf Regementsvillorna i

Brf Regementsvillorna i y ;»., A 's Årsredovisning för Brf Regementsvillorna i Räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter 1-2 3 4-5

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden

Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden Arsredovisning för Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden Räkenskapsåret 2015-01-01-201 5-1 2-31 Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden 1(5) Förvaltn ingsberättelse Styrelsen för lnsamlingsstiftelsen Regnbågsfonden,

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. för. Livsmedelsstiftelsen. Org.nr

ÅRSREDO VISNING. för. Livsmedelsstiftelsen. Org.nr ÅRSREDO VISNING för Livsmedelsstiftelsen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-O1-O1--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Effnetplattformen Dividend AB

Årsredovisning. Effnetplattformen Dividend AB Årsredovisning för Effnetplattformen Dividend AB 559085-5721 Räkenskapsåret 2016 11 16 2016 12 31 2 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Effnetplattformen Dividend AB får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken

Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken Arsredovisning for Bostadsrattsforeningen Draken 15 2013 Styrelsen for bostadsrattsforeningen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger harmed arsredovisning for rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Jäv På grund av jäv deltar inte Erik Warg (C) i handläggning och beslut.

Jäv På grund av jäv deltar inte Erik Warg (C) i handläggning och beslut. Gagnefs kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2018-09-18 1 (1) 112 Stiftelsen för Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) årsredovisning 2017 (KS/2018:155) Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen The Village Sthlm i Stockholm. Org. Nr ÅR 2017

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen The Village Sthlm i Stockholm. Org. Nr ÅR 2017 ÅRSREDOVISNING för Org. Nr ÅR 2017 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017-01-01 2017-12-31 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Arsredovisning. Föreningen Tre Gårdar El 2

Arsredovisning. Föreningen Tre Gårdar El 2 - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Underskrifter 1(7) 0 Arsredovisning Föreningen Tre Gårdar 866600-46 El 2 Styrelsen för Föreningen Tre Gårdar får härmed lämna sin redogörelse för föreningens

Läs mer