Fastighetens skick. Klövervägen 9. Protokoll. fastighetsmäkleri. Besiktning Radon Energideklaration. Frågelista Försäkring Ansvar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetens skick. Klövervägen 9. Protokoll. fastighetsmäkleri. Besiktning Radon Energideklaration. Frågelista Försäkring Ansvar"

Transkript

1 Fastighetens skick Klövervägen 9 Protokoll Besiktning Radon Energideklaration Frågelista Försäkring Ansvar fjelkners fastighetsmäkleri

2 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET PETER JORDAN AB B R Ä N N M Ä S TAR E N 3, KLÖVERV Ä G E N 9, Ä P P E LV I K E N, STO C K H O L M S S TAD Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G F Ö R S Ä L J AR E AP R I L SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Videvägen Tyresö

3 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN OKULÄR BESIKTNING RISKANALYS FORTSATT TEKNISK UTREDNING...9 BILAGOR BILAGA I Allmänna villkor för överlåtelsebesiktningsuppdraget BILAGA II Fuktindikationsmätning

4 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE ENLIGT SBR-MODELLEN OBJEKT Fastighetsbeteckning Brännmästaren 3 Adress Klövervägen 9 Postnummer/Ort Kommun Fastighetsägare Beställare Bromma Stockholm Beställningsnummer Besiktningsman Öberg / Hammar Öberg / Hammar Telefon: E:mail: Peter Jordan av SBR godkänd besiktningsman nr Telefon: E-post: Besiktningsmannen är medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och är registrerad i SBR:s förteckning över besiktningsmän med därtill hörande förpliktelser. Besiktningsdag Med början kl: Närvarande Besiktningens genomförande och omfattning Rolf Öberg, Susanne Hammar, Karin Kellander överlämnades en uppdragsbekräftelse till beställaren. Innan besiktningen påbörjades gjordes en genomgång av uppdragsbekräftelsen. Besiktningsmannen ansvarar inte för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklamerats respektive framställts senare än två år efter att uppdraget avslutats. Besiktningen omfattar huvudbyggnaden samt vidbyggd ekonomidel. 1

5 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB BESIKTNING 1 G R A N S K N I N G AV T I L L H A N D A H Å L L N A H A N D L I N G A R S A M T I N F O R M AT I O N F R Å N U P P D R A G S G I VA R E N Tillhandahållna handlingar Information från uppdragsgivaren Utdrag ur fastighetsregister Radonprotokoll Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av fastighetsägare eller dess ombud. Uppgifterna är inte kontrollerade av besiktningsmannen. Fastigheten förvärvades Tomten är friköpt Inga vattenskador har förekommit i byggnaden. Samtliga va-ledningar i våningsplan ned till källargolv är utbytta. Varmvattencirkulation finns installerad. Inget avvikande med vatten eller avlopp har noterats. Elsystemet har setts över samt att elledningar byttes ut vid behov. Elcentral är utbytt. Jordfelsbrytare finns installerad. Vid fullt maskinuttag i kök kan säkringen lösa ut. Regelbunden eldning samt sotning i kakelugnar samt öppen spis sker. Sotning är utförd senast Bergvärmepumpen installerades Kompressorn är utbytt Borrhålet är på ca 200 meter. Elgolvvärme finns installerad i wc entréplan, badrum övre plan samt duschrum på vinden. Vattenburen golvvärme finns i kök samt i hall. Kylaggregat finns installerat på vindsplanet som drivs via bergvärmepump. Inget avvikande med värmen har noterats. I källare kan det vid kall väderlek stöttas med elradiator. Maskinell utrustning fungerar normalt byggdes yttertak om. Nya takstolar byggdes samt att nytt yttertak lades på byttes hela fasaden ut samt målades. I samband med detta byttes skadade delar i vägg i glasverandan. 2

6 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB Fönster är renoverade 2001 och därefter löpande målade. Fönster i glasveranda är utbytta. Burspråk i kök uppfördes I garage i källaren noteras det vatten på golv vid kraftigt regn och fuktmättad mark eller vid snösmältning. Detta tränger upp via golv i sprickor. Lokala missfärgning på grundmurar finns. Vindsvåningen är inredd I samband med detta kompletterades värmerör till vinden. Badrum på övre plan är renoverat 2007 med kakel, klinker samt elgolvvärme. I samband med detta inreddes städskrubb (f.d. Wc). Kök är renoverat 2002 med nytt golv samt vattenburen golvvärme. Nytt klinkergolv i hall lades in med vattenburen golvvärme. Wc entréplan är renoverad Verandan är uppförd Friggeboden är uppförd Denna är isolerad samt har grundvärme. Uppfarten är iordningställd 2013 med stödmurar och kantstenar. 3

7 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB O K U L Ä R B E S I K T N I N G Särskilda förutsättningar vid besiktningen Byggnaden var vid besiktningstillfället möblerad. Besiktning har skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan omflyttning av belamrade ytor eller möbler. Bakomliggande ytor ingår i köparens undersökningsplikt. För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt eller delvis ej besiktningsbara eller belamrade har besiktningsmannen inget ansvar. Notering innebär att utrymmet eller ytan bedöms vara i normalt skick med hänsyn taget till byggnadens ålder och byggnadssätt. Muntliga uppgifter Avsikten har varit att i detta utlåtande redovisa förhållanden, som framkommit vid besiktningen och då även muntliga uppgifter av någon betydelse som lämnats av besiktningsmannen vid besiktningen. Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt beställarens uppfattning, har beställaren att inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt beställarens uppfattning skall ändras i utlåtandet. Om sådant meddelande inte lämnats inom ovan angiven tid kan inte besiktningsmannen göras ansvarig för eventuella brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas. Väderlek Ca 12 ºC sol Byggnads 2-plans villa med källare samt inredd vindsvåning beskrivning Yttertak Tegelpannor Grundläggning Grundsulor med mellangjutna betonggolv Grundmurar Natursten Stomme / bjälklag Trä Ventilation Självdrag Fönster 2-glas kopplade Fasad Träpanel Byggnadsår

8 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB Noteringar Huvudbyggnad Utvändigt Mark m.m Grundmur/ hussockel Fasad Fönster/dörrar Yttertak Grundmurarna utgörs av natursten. Inget avvikande noterades vid besiktningen. Utgörs av träpanel. Inga avvikande noteringar gjordes vid besiktningen. Utgörs av 2-glas kopplade. Vid kontroll gjordes inga noteringar. Yttertaket utgörs av tegelpannor ovan underlagspapp och läkt. Normal teknisk livslängd beräknas till ca 30 år under förutsättning att normalt underhåll utförs. Vid kontroll av yttertaket noterades att tegelpannor ej är spikade enligt leverantörens anvisningar. Balkong Balkongen är en så kallad underbyggd och låglutande balkong. Underbyggda och låglutande balkonger är riskkonstruktioner för mikrobiella skador och läckage då yt- /tätskiktet bland annat nyttjas för gångbelastning samt pga liten/dålig avrinning. För denna typ av konstruktion är det viktigt med noggrant underhåll i form av rengöring/rensning av plattor m.m. samt byte av yt-/tätskikt i förebyggande syfte då läckage är svåra att upptäcka i tid. Tätskiktet utgörs av plåt. Vid kontroll noterades färgflagning. Räcke har färgsläpp. Farstukvist Altan

9 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB Grundläggningar Grundläggningen av byggnaden utgörs av grundsulor med mellangjutna betonggolv. Den här typen av grundläggning har normalt högre fuktvärden i nedre del av grundmurar / anslutningar mot mark samt i mellangjutna betonggolv p.g.a. markfukt. Detta eftersom de i normalfallet grundlagts direkt på mark eller ovan endast ett tunt avjämningslager, utan underliggande kapillärbrytande eller dränerande material. Grundsulorna samt grundmurarna har en bärande funktion. Betonggolven är vanligtvis tunna och oarmerade eftersom de endast tjänar som golvbeläggning. Sprickor förekommer normalt i dessa betonggolv, vilka vanligtvis endast är av kosmetisk betydelse. Grundprincipen för att undvika fukt- och mikrobiella skador är att inget organiskt material (träreglar, isolering mm) skall vara i kontakt med fuktig miljö. Vid inredning av konstruktioner som kan påverkas av markfukt bör de utföras med fuktskydd eller fuktsäkra material som t.ex. mekaniskt ventilerade Platonmattor, Nivellgolv, klinker m.m. Golvkonstruktionerna utgörs av betong. Inga noteringar gjordes vid besiktningen. Grundmurarna utgörs av natursten. Vid kontroll noterades lokala missfärgningar. Lokalt är grundmurarna inklädda (i entré källare). Se Riskanalys. Typ av fuktisolering / dränering är okänt. Vid den här typen av grundmurar saknas detta vanligtvis. Typ av grundläggning på glasveranda är okänt. Vid kontroll utvändigt noterades en lös sten i grundmuren. Denna gick dock ej att plocka bort. Isolering / sågspån samt musspillning noterades. Se Fortsatt Utredning. Invändigt Ventilation Stomme Ventilationen utgörs av självdrag. Inga noteringar gjordes vid besiktningen. Stommen samt bjälklagen i byggnaden utgörs av trä. I trästommar förekommer det normalt rörelser med medföljande sprickbildningar i väggar och tak samt knarr i golv. En del sprickor, lutningar samt golvknarr noterades. Ytor är ej besiktigade med avseende på slitage. 6

10 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB Källarvåning Trapphus Källarentré Garage Tvättstuga Förråd Entrévåning Entré / hall Wc Kök Matsal Vardagsrum Våning 1tr Trapphus / Hall Städskrubb Sovrum Sovrum Allrum Bad / duschrum Vindsvåning Trapphus Utrymmet har kakel på väggar samt klinker på golv. Vid kontroll gjordes inga noteringar. Se Bilaga 2. Tät botten samt skvallerrör från inspektionslucka saknas. Se Bilaga 2. Sovrum Sovrum

11 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB Duschrum Vind Utrymmet har kakel på väggar samt klinker på golv. Vid kontroll noterades att skvallerrör från inbyggd wc-cistern saknas. Se Bilaga 2. Saknas 8

12 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB R I S K A N A LY S Underbyggda samt låglutande balkonger är riskkonstruktioner för mikrobiella skador och läckage då yt-/tätskiktet bland annat nyttjas för gångbelastning samt pga dålig / liten avrinning. För denna typ av konstruktion är det viktigt med noggrant underhåll i form av rengöring/rensning under trallar m.m. samt byte av yt-/tätskikt i förebyggande syfte då läckage är svåra att upptäcka i tid. Inbyggda grundmurar i källarplanet bedöms vara utförda som riskkonstruktioner för fuktrelaterade skador. Träsyllar, golv/väggreglar, organiskt material etc. kan vara i kontakt med fuktigt betonggolv / grundmur. Organiskt material i fuktig miljö kan ge upphov till bl.a. mögelskador. Enda sättet att bedöma rådande förhållanden är att göra konstruktionerna inspekterbara. 4 F O R T S AT T T E K N I S K U T R E D N I N G För att reda ut grundläggningssätt på glasverandan erfordras vidare kontroller. Tyresö HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET PETER JORDAN AB Peter Jordan av SBR godkänd besiktningsman 9

13 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB SBR Byggingenjörerna Version 2010:1

14 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB SBR Byggingenjörerna Version 2010:1

15 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB SBR Byggingenjörerna Version 2010:1

16 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB SBR Byggingenjörerna Version 2010:1

17 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB B I L AG A I I F U K T I N D I K AT I O N S M Ä T N I N G Fuktindikationsmätning är beställd som en tilläggstjänst vid utförd besiktning. Resultat av denna redovisas nedan. Fuktindikation är utförd på nedan upptagna platser i byggnaden. Indikationsmätningen är ingen fullständig fuktmätning, utan endast en indikativ mätning på den plats mätaren placerats. Kök Bad / duschrum Duschrum Vid kontroll med fuktindikationsmätare framför diskbänkskåp samt diskmaskin noterades inga förhöjda värden. Vid kontroll med fuktindikationsmätare runt fönster samt runt rörgenomföringar / infästningar väggar noterades inga förhöjda värden. Vid kontroll med fuktindikationsmätare runt rörgenomföringar / infästningar väggar noterades inga förhöjda värden. Trapphus vindsplan Vid kontroll med fuktindikationsmätare under inspektionslucka noterades inga förhöjda värden SBR Byggingenjörerna Version 2010:1

18

19

20

21

22

23

24

25 lill{ [,itni]^{tler FfiruoR DIC f Box UPPSALA RAPPORT r mätning av radon *";j;.i i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium Xrf*-n UPPDRAGSNUMMER -l ' I RAPPoRTEN upprätrno 20 I RAPPORTBLAD I (l) UTSKRIFTSDATUM SUZANNE HAMMAR KLÖVERVÄGEN BROMMA ffin #l"ilö'?iffi** MPPoRTMoTTAGARE ru-övenvägen 9 SUZANNE HAMMAR BROMMA Beskrivning av mätningen Mätningen är utförd med sparfihn med filter enlig1 metodbeskrivning utfärdad av Stralsäkerhetsmvndigheten. - Detektorema exponerade under tiden 201-l-10-2-l De ankorn till Landauer Nordic och fööehandlades De mättes 2OI5-OL-22. Fasti ghetsdata för provni ngsplatsen Mätplatsadress: KLÖVERVÄGEN 9 = BROMMA = = Fastighetsbeteckning: cnännmästaren 3 =$!-' :: Lägcnhctsnummer: Husgrundstyp: Källare Bvggnldstlp: Villa Blabetong: Nej =e Byggnadsar: l9l9 Radonatgiirdsförhållande: Vet ej Ventilationstyp: S-lälvdrag Plan m. boutrymmen: 3 Fasiighetsdata har lämnats av SUZANNE HAMMAR _ sonl ocksa in8'gat att mätanvisningarna följts. Uppmätta radongashalter Detektor Rumsbeteckning Rumstyp Plan Mäwärde Bq/m Sovrum 2 trappor upp 30 +/- l Vardagsrum Bottenplan 40 +/- l Annat boutrymme I trappa upp 30 +/- l0 Provningsresultat Arsmedelvärde: 30 Kommentar till mätningen Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m3 (avser årsmedelvärdet). Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter) Radonhalten i bostaden varierar pa grund av väderlek och boendevanor, arsmedelvärdet har där{ör antagits ha en osäkerhet av 40%. l*9s 9l*gr lel:5ggr:i risslll Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Landauer Nordic AB Denna rapport {år endast äterges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i Box 6522 förväg skriftligen godkänt annac För mer in{ormation se baksidan Uppsala

26

27

28

29 Försäkra dig för framtiden, en ekonomisk och personlig trygghet! SÄLJARFÖRSÄKRING Denna information lämnas enligt lag och informationen nedan är en översikt av försäkringen, så kallad förköpsinformation. Det enda valbara i omfattningen i denna försäkring är försäkringsbeloppet. Genom att välja försäkringsbelopp kan du påverka premiens storlek. VAD GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? Försäkringen gäller för det ansvar som du som säljare av fastighet har för dolda fel i bostadsbyggnad och försäkringen gäller för besiktigat en- eller tvåfamiljsbostadshus, d v s villor, fritidshus samt bostadsbyggnad på jordbruksfastighet (taxeringskoder mellan ). Försäkringen gäller även besiktigade bibyggnader till bostadsfastigheten, t ex fristående garage och gästhus. Maskinell utrustning Maskinell utrustning omfattas då skadan/felet på utrustningen lett till följdskada i byggnadsdel och då felet är att bedöma som ett s k dolt fel. Enbart skadan/felet på maskinell utrustning där följdskador ej uppkommit omfattas ej av försäkringen. Om t ex en diskmaskin stått och läckt och orsakat en följdskada i byggnadsdel och följdskadan bedöms som ett s k dolt fel så finns det i försäkringen möjlighet att i vissa fall få ersättning för skäliga och rimliga kostnader för reparation av den skadade maskinella utrustning- en. En förutsättning för att ersättning skall utgå är att det totala kravet från köparen överstiger skaderegleringsgränsen på kr. Maximalt försäkringsbelopp för den maskinella utrustningen enligt detta moment är kr per skada och försäkringsperiod. Vid värdering av den maskinella utrustningen tas hänsyn till standardhöjningar samt åldersavdrag. För följdskada i byggnadsdelen gäller fullt försäkringsbelopp med beräkning i enlighet med Jordabalkens regler. Skäliga och nödvändiga merkostnader Merkostnader ersätts under förutsättning att det dolda felet som har lett till merkostnader omfattas av försäkringen samt att kostnaden för felet överstiger skaderegleringsgränsen på kr. Om det föreligger ett s.k. dolt fel så har köparen vanligtvis inte rätt till ersättning för sina merkostnader såsom t.ex. kostnader för annat boende. Det är endast om säljaren varit t.ex. försumlig (d.v.s. har ett skadeståndsansvar) eller lämnat en utfästelse som man som köpare kan få rätt till ersättning i form av skadestånd. Denna försäkring har dock en utökning som ersätter köparens merkostnader oavsett om säljaren är skadeståndsskyldig eller ej, till ett maximalt belopp om kr per skada och försäkringsperiod. Ersättningen enligt detta moment är endast betingat av försäkringsvillkoret och innebär inte att den försäkrade ådragit sig skadeståndsskyldighet. Eldstäder och rökgångar Eldstäder och rökgångar omfattas under förutsättning att besiktning och provtryckning har utförts av behörig fackman senast 1 år innan det datum då köpekontraktet undertecknades. VEM FÅR TECKNA FÖRSÄKRINGEN? Försäkringen får ingås av fysiska personer och dödsbon. Även av försäkringsbolaget godkända juridiska personer kan ingå försäkringsavtal under förutsättning att deras verksamhet inte omfattar endera köp och försäljning av fast egendom, byggnation eller entreprenadverksamhet. Juridiska personer där verksamheten består av förvaltning av fast egendom kan teckna försäkring, dock inte när det gäller juridisk person som har fastighetsförvaltning som huvudverksamhet. Registreringsbevis skall skickas till försäkringsförmedlaren Nordic Försäkring & Riskhantering AB för godkännande. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÅ TECKNA FÖRSÄKRINGEN Att en okulär överlåtelsebesiktning utförts av en av Chubb godkänd besiktningsman. Att överlåtelsebesiktningen vid tidpunkten då intresseanmälan inkommer till Nordic ej är äldre än 1 år. Att försäkringen tecknas senast på dagen för tillträde till fastigheten. Att fastigheten har förmedlats av fastighetsmäklare eller att fastighetsmäklare minst har fått i skrivuppdrag att upprätta köpehandlingar avseende försäljningen av fastigheten. HUR TECKNAS FÖRSÄKRINGEN? Försäkringen tecknas via din fastighetsmäklare eller i vissa fall via den besiktningsman som har utfört överlåtelsebesiktningen för Säljarförsäkring A. HUR LÄNGE GÄLLER FÖRSÄKRINGEN? Försäkringsperioden är från dag då köpekontrakt undertecknats till 10år efter dag för tillträde till fastigheten. FÖRSÄKRINGSBELOPP OCH PREMIER Premien är en engångspremie för hela försäkringsperioden. Valbara försäkringsbelopp: Försäkringspremier: kr kr kr kr kr kr Valt försäkringsbelopp är det maximala belopp som kan utbetalas per försäkringsperiod och skada. Maximalt försäkringsbelopp på momenten maskinell utrustning samt merkostnader är kr under hela försäkringsperioden. Fortsättning på nästa sida... Nordic Försäkring & Riskhantering AB Anders Personsgatan 12, Göteborg - Box 134, Växjö Telefon Fax Medlem i SFM - Svenska Försäkringsförmedlares Förening

30 Försäkra dig för framtiden, en ekonomisk och personlig trygghet! Fortsättning från föregående sida. DET HÄR GÄLLER VID BETALNING Försäkringsbolagets ansvar inträder vid försäkringsperiodens början, under förutsättning att aviserad försäkringspremie inbetalats till Nordic Försäkring & Riskhantering AB enligt gällande betalningsregler. SJÄLVRISK Försäkringen gäller utan självrisk. SKADEREGLERINGSGRÄNS Vid skada tillämpas en skaderegleringsgräns på kr, vilket innebär att inga krav eller skador under kr utreds och regleras. EXEMPEL PÅ VIKTIGA UNDANTAG/ BEGRÄNSNINGAR Byggnadens egenskaper mm Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel i bostadsbyggnad i fråga om installationer av el eller VVS (värme, ventilation, sanitet). Försäkringen gäller inte för fel beträffande vattnets kvalitet eller kvantitet, radon, gammastrålning eller asbest. Maskinell utrustning Det finns ett undantag för skada och/eller fel på maskinell utrustning om skadan/felet inte har lett till följdskada i någon byggnadsdel. Fel som den försäkrade känt till Försäkringen gäller inte för fel som du känt till eller borde ha känt till vid överlåtelsen men underlåtit att upplysa om besiktningsman eller köpare om, eller som du lämnat missvisande uppgifter om. Övriga undantag Andra undantag som kan bli tillämpliga är krav som grundas på fel, skada eller anmärkning som har noterats i besiktningsprotokollet. För fullständiga försäkringsvillkor, se nästa sida. VAD HÄNDER NÄR KÖPAREN STÄLLER ETT KRAV MOT DIG? Det är du som försäkringstagare som anmäler skadan. Detta skall ske skriftligen till försäkringsbolaget Chubb Insurance Company of Europe SE. Endast i följande fall har även din köpare rätt att ställa kravet direkt till försäkringsbolaget: Säljaren avflyttat till okänd adress Säljaren vägrar svara på köparens anspråk Köparen, senast på tillträdesdagen, mottagit fullmakt av säljaren att anmäla skada till försäkringsbolaget Det behöver dock inte innebära att köparen har reklamerat till rätt part i enlighet med Jordabalken 4 kap. 19a. VAD AVSES MED s k dolda FEL Med abstrakta fel s k dolda fel avses avvikelser i bostadsbyggnad från vad en köpare har haft att räkna med/haft fog att förutsätta utan att något särskilt avtalats om byggnadens standard, utifrån ålder, bruk och konstruktion (ex riskkonstruktion). Felet får heller inte ha varit upptäcktbart vid köpet eller vid utförd besiktning. förmedlare och administratör Den här försäkringen förmedlas och administreras av Nordic Försäkring & Riskhantering AB. Vid frågor vänligen kontakta Nordic på alt RÅD OCH HJÄLP Du kan få råd och hjälp hos den kommunala konsumentvägledningen och hos Konsumenternas försäkringsbyrå. För fullständigt försäkringsvillkor, se nästa sida. Säljarförsäkring A, version Jordabalken 4 kap Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Lag (1990:936). Nordic Försäkring & Riskhantering AB Anders Personsgatan 12, Göteborg - Box 134, Växjö Telefon Fax Medlem i SFM - Svenska Försäkringsförmedlares Förening Försäkringsförmedlare Försäkringsbolag

31 Säljarförsäkring försäkringsvillkor 1. Vem och vilken fastighet försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den eller de säljare som anges i försäkringsbrevet (i försäkringen benämnd den försäkrade). Försäkringsavtal kan endast ingås av fysiska personer och dödsbon (även skiftade dödsbon) som säljer en en- eller tvåfamiljsfastighet belägen i Sverige som förmedlats av fastighetsmäklare eller annan av försäkringsbolaget godkänd person. Försäkringen gäller för besiktigad bostadsbyggnad samt för besiktigad bibyggnad till bostadsbyggnad. Även av försäkringsbolaget godkända juridiska personer kan ingå försäkringsavtal under förutsättning att deras verksamhet inte omfattar endera köp och försäljning av fast egendom, byggnation eller entreprenadverksamhet. Juridiska personer där verksamheten består av förvaltning av fast egendom kan teckna försäkring, dock inte när det gäller juridisk person som har fastighetsförvaltning som huvudverksamhet. 2. Försäkringens omfattning Försäkringen gäller för det ansvar som den försäkrade har för dolda fel (även kallade abstrakta fel) i bostadsbyggnad på den fastighet som anges i försäkringsbrevet enligt Jordabalken 4 kap. 19 samt rättspraxis. Med dolda fel avses avvikelser i bostadsbyggnad från vad en köpare har haft att räkna med/haft fog att förutsätta utan att något särskilt avtalats om bostadsbyggnadens standard. Felet skall inte heller ha varit upptäckbart vid köpet. Om ett s k dolt fel (abstrakt fel) föreligger kommer en skälig nedsättning av köpeskillingen att utbetalas ur försäkringen. Försäkringen kan endast tecknas först sedan bostadsbyggnad besiktigats av en av försäkringsbolaget godkänd besiktningsman och fram t o m tillträde. Den försäkrade skall lämna besiktningsmannen upplysningar om bostadsbyggnads skick vilka kan ha betydelse för besiktningen. 3. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för krav som köparen framställer mot den försäkrade inom tidsperioden från undertecknande av köpekontrakt (begynnelsedatum i försäkringsbrevet) till och med 10 år efter tillträdesdagen. I försäkringen är denna period benämnd försäkringstiden. 4. Vem som är försäkringsgivare Försäkringsgivare/Försäkringsbolag är Chubb Insurance Company of Europe SE, Barnhusgatan 3, 5 tr, Stockholm. 5. Vad försäkringen gäller för 5.1 Försäkringsåtagande Om köparen framställer krav mot den försäkrade och hävdar att det föreligger fel i bostadsbyggnad, som den försäkrade skall ansvara för, åtar sig försäkringsbolaget inom ramen för försäkringsvillkoren att: Utreda om felansvar föreligger. Förhandla med den som framställt kravet. Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkats eller ålagts betala och som inte kan utfås av motpart eller annan. Försäkringsbolaget förbehåller sig rätten att utse ombud för den försäkrade. Om köpet inte hävs, betala till köparen den nedsättning av köpeskillingen vilken den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att utge. Om köpet hävs, betala det belopp motsvarande det nedsättningsbelopp som annars skulle ha utgått. 5.2 Vad försäkringen inte gäller för a. Ansvar på grund av den försäkrades egna åtaganden Försäkringen gäller inte för krav som grundas på att den försäkrade lämnat utfästelser, garantier eller på annat sätt avtalat med köparen att bostadsbyggnaden har högre standard än vad köparen annars skulle ha haft att räkna med/skulle ha haft fog att förutsätta. Försäkringen gäller inte heller för upplysningar om bostadsbyggnadens standard som den försäkrade har lämnat till köparen som är felaktiga eller missvisande till den del upplysningarna har påverkat köparens undersökningsplikt och där den försäkrade ej kan visa att denna hade skälig anledning till att lämna sådan upplysning. b. Fel som den försäkrade känt till Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel som den försäkrade känt till eller borde ha känt till vid överlåtelsen eller vid tecknandet av försäkringen men underlåtit att upplysa om eller svikligen förtigit. c. Skadeståndskrav Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav med anledning av försäljning av fastighet. d. Vissa av byggnadens egenskaper m m Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel i bostadsbyggnad i fråga om: installationer av el och VVS (värme, ventilation, sanitet) radon, gammastrålning och asbest vattnets kvalitet eller kvantitet 6. Övrigt 6.1 Eldstäder och rökgångar Eldstäder och rökgångar omfattas under förutsättning att besiktning och provtryckning har utförts av behörig fackman senast 1 år innan det datum då köpekontrakt undertecknades. Skador som då upptäcks eller borde ha upptäckts omfattas inte. 6.2 Ersättning för maskinell utrustning där felet lett till följdskada i byggnadsdel. Vid dolt fel i maskinell utrustning och där felet har lett till en följdskada i byggnadsdel omfattas även säljarens ansvar enligt jordabalken 4:19 för felet på den maskinella utrustningen. Enbart fel på maskinell utrustning (där felet inte har lett till följdskada i byggnadsdel) omfattas ej av försäkringen. Försäkringsbolaget åtar sig att betala till köparen (ägaren av den maskinella utrustningen) den nedsättning av köpeskillingen vilken den försäkrade (säljaren) enligt gällande rätt är skyldig att utge för den maskinella utrustningen till ett maximalt belopp om SEK För följdskadan i byggnadsdel gäller försäkringsbeloppet som är angivet i försäkringsbrevet. Försäkringen ersätter skäliga och rimliga kostnader för reparation av den maskinella utrustningen. Om den skadade utrustningen inte kan repareras eller om reparationskostnaden är högre än värdet på den försäkrade utrustningen, lämnar försäkringen istället ersättning för värdet av likvärdig utrustning inom angivet försäkringsbelopp. Vid bedömning av värdet görs ett åldersavdrag där livslängdsuppgifter enligt praxis samt teknisk expertis ligger till grund för avdraget. En förutsättning för att ersättning skall utgå är att det totala kravet från köparen överstiger skaderegleringsgränsen på kr. Försäkringen gäller dock inte för: Den del av fel, samt skador till följd av fel, som täcks av köparens (ägaren till den maskinella utrustningen) hemförsäkring och/eller annan försäkring. Kostnader för fel eller skada som omfattas av ett i avtal lämnat garantiåtagande (leverantörsgaranti). 6.3 Merkostnader Om den försäkrade ansvarar för dolt fel som omfattas av denna försäkring, och kostnaden för det dolda felet överstiger SEK, ersätter försäkringsgivaren även följande merkostnader under förutsättning att de är eller har varit skäliga och nödvändiga: Hushållets kostnader för ersättningsboende under reparationstiden och i samband med detta fördyrade matkostnader. Kostnader för att flytta och/eller förvara möbler på annan plats under reparation. Maximal ersättning för merkostnader uppgår till SEK under hela den tid försäkringen är i kraft. Ersättning enligt detta moment är endast betingat av försäkringsvillkoren och innebär inte att den försäkrade ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot köparen. 7. Försäkringsbelopp Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet är den maximala sammanlagda ersättning som försäkringsgivaren är skyldig att utge för samtliga krav som framställs mot den försäkrade inom försäkringstiden, inklusive rättegångskostnader. 8. Rättigheter och skyldigheter då krav framställs mot den försäkrade 8.1 Anmälan om att krav framställts Krav som framställs mot den försäkrade skall skriftligen anmälas till försäkringsbolaget så snart det är praktiskt möjligt. Har kravet framställts skriftligen mot den försäkrade skall kopia på det skriftliga kravet bifogas anmälan till försäkringsbolaget. Kopia på det besiktningsprotokoll som anges i försäkringsbrevet skall alltid bifogas anmälan. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att ersätta eventuella merkostnader som uppkommer till följd av onödigt dröjsmål med anmälan. Anspråk mot säljaren kan även anmälas till försäkringsbolaget direkt av köparen, dock endast i nedanstående fall: Säljaren avflyttat till okänd adress Säljaren vägrar svara på köparens anspråk Köparen, senast på tillträdesdagen, mottagit fullmakt av säljaren att anmäla skada till försäkringen. Ovanstående innebär inte att det föreligger ett försäkringsavtalsförhållande mellan försäkringsbolaget och köparen. Ovanstående innebär dock att försäkringsgivaren utreder om felansvar föreligger samt att, i förekommande fall, även utbetala ersättning. För den händelse köparen väcker talan mot säljaren i allmän domstol företräder försäkringsbolaget endast säljaren. 8.2 Biträde och information Den försäkrade är skyldig att lämna allt det biträde och alla de upplysningar som behövs för att försäkringsbolaget skall kunna bedöma det framställda kravet och den försäkrades ansvar samt reglera och avsluta ärendet. Försäkringsbolaget äger självständig rätt att avgöra om det föreligger ett sk dolt fel, bedöma storleken av ett nedsättningsgrundande belopp till den del av kravet som kan omfattas av försäkringen samt betala ut den nedsättning av köpeskillingen som köparen har rätt till. Den försäkrade äger rätt att när som helst återkalla försäkringsbolagets handlingsfrihet. Den försäkrade har i sådant fall att föra sin egen talan. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att betala de kostnader som uppkommer till följd av att den försäkrade har återkallat försäkringsbolagets handlingsfrihet. 9. Skaderegleringsgräns Försäkringen gäller med en skaderegleringsgräns på SEK vilket innebär att inga krav eller skador understigande SEK utreds och regleras. 10. Regress Försäkringsbolaget förbehåller sig rätten att inträda i den försäkrades ställe gentemot den som kan vara ansvarig för det av köparen reklamerade felet. 11. Premiebetalning Premien för försäkringen framgår av försäkringsbrevet och utgör full premie för hela försäkringstiden. Premie inbetalas till Nordic Försäkring & Riskhantering AB i enlighet med gällande betalningsregler. Försäkringsbolagets ansvarighet inträder vid försäkringstidens början och gäller till dess försäkringen upphört att gälla. 12. Försäkringen upphör att gälla Försäkringen upphör att gälla vid försäkringstidens utgång. Om premiebetalning uteblir har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen att upphöra från begynnelsedagen. Uppsägningen skall ske skriftligen och stipulera att försäkringen upphör att gälla från och med begynnelsedagen om inte premien inkommit till försäkringsgivaren inom 14 dagar från uppsägningens avsändande. 13. Tillämplig lag På detta avtal är svensk rätt tillämplig. 14. Förfarande vid tvist Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol i Sverige. 15. Försäkringsförmedlare Nordic Försäkring & Riskhantering AB är försäkringsförmedlare avseende denna försäkring, och sköter all administration inklusive fakturautskick. Kontakta Nordic på telefon eller via mail: Säljarförsäkring A, version Personuppgifter Nordic förbinder sig att hantera personuppgifter enligt Personuppgiftslagen 1998: 204 (PUL). Nordic handhar de personuppgifter som är nödvändiga för våra tjänsters utförande. Uppgifterna kan även användas för utvärdering och planering av försäkringars innehåll och utformning samt för vår marknadsanalys. Om annat ej följer av förbud i Personuppgiftslagen, skall Nordic behandla all information om er, som Nordic innehar, som privata och konfidentiella uppgifter, även om ni ej längre är kund. Vi kommer inte att röja några av oss innehavda uppgifter, om vi inte är tvungna därtill i kraft av föreskrifter i lagar och andra författningar, om det inte är nödvändigt att göra det för att vi skall kunna utföra våra tjänster för er (vilket kan innebära att vi röjer sådana uppgifter som ni skulle kunna anse konfidentiella eller känsliga för försäkringsgivarna), eller om det inte sker på er begäran eller med ert samtycke. Ni samtycker till att Nordic får inneha och behandla digitalt eller annorledes eventuella uppgifter om er, som vi innehar för att vi ska kunna utföra våra tjänster för er. Vidare får Nordic gentemot tredje man redovisa viss, inom branschen känd statistik eller annan anonymiserad information avseende er, även om uppgifter kopplade just till er inte kommer att röjas utan ert samtycke. Ni samtycker till att Nordic, i syfte att utföra våra tjänster till er eller för systemadministration, får vidarebefordra de av oss innehavda uppgifterna om er till vilket land som helst, inkluderande länder utanför EEA vilka skulle kunna ha avvikande eller icke liknande lag avseende personuppgifter. Nedanstående information lämnas i enlighet med kraven i lagen om försäkringsförmedling, SFS 2005:405. Denna försäkring är förmedlad av Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Anders Personsgatan 12, Göteborg, +46 (0) , Försäkringsgivare är Chubb Insurance Company of Europe SE. Nordic är ett företag med verksamhet som lyder under lagen om försäkringsförmedling, SFS 2005:405. Tillsynsmyndighet för försäkringsförmedlingsverksamheten är Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm, +46 (0) , Nordics organisationsnummer är och bolaget är registrerat hos Bolagsverket. Registreringen avser all slags skadeförsäkring och kan kontrolleras genom kontakt med Bolagsverket, Sundsvall, +46 (0) , Försäkringen är placerad på grundval av opartisk analys och i Nordics förmedlingsuppdrag ingår bl.a. all försäkringsadministration, för detta erhåller Nordic en ersättning med 1125 kr per förmedlad produkt. Försäkringsförmedlingen omfattas av Nordics Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. Vid detta avtals ingående gäller regler enligt Förordning om Försäkringsförmedling (SFS 2005:411) samt av Finansinspektionen utfärdade föreskrifter (FFFS 2005:11). Försäkringsgivare vid detta avtals ingående är: Länsförsäkringar Sak AB, Stockholm, Enligt ovanstående lagstiftning gäller följande i fråga om försäkringsskador: Krav skall framställas till Nordic så snart skadelidande fått kännedom om skadan, dock senast sex (6) månader från denna tidpunkt. Enligt försäkringsvillkoren får skadelidande rikta krav på ersättning direkt till försäkringsgivaren i den mån ersättning inte utgått från Nordic. Högsta ersättning som kan betalas ut för varje skada är Euro, dock max Euro sammanlagt för skador anmälda under ett försäkringsår. Eventuella anmärkningar och klagomål på försäkringsförmedlaren Nordic avseende förmedlingen av denna försäkring skall framföras till: Klagomålsansvarig, Niclas Galle, Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Anders Personsgatan 12, Göteborg, Telefon: Nordic kommer att hantera eventuella klagomål enligt en fastställd policy/rutin, innebärande att framfört klagomål besvaras sakligt och korrekt, registreras, dokumenteras och hanteras med högsta prioritet. Vägledning kan också fås genom Konsumenternas försäkringsbyrå och den kommunala konsumentvägledningen. Uppstår tvist kan denna provas av Allmänna Reklamationsnämnden eller i allmän domstol.

Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll Besiktningsprotokoll Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar AB. Varudeklarerat - Försäkring som skyddar både säljare och köpare. FASTIGHETSUPPGIFTER

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsrättslägenhet Boarea: 70 m2 Antal rum: 3 rum och kök. Byggår: 1957-1960 Avgift: 3 388 kr/mån. Utgångspris: 250 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING

Läs mer

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN!

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! VILLA VÄSTERHANINGE BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! 2 PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! Lantligt

Läs mer

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr VILLA RÖNNINGE TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr KULTUR- HISTORISKT HUS MED ANOR FRÅN DALARNA ÅR 1860! 2 FANTASTISK FAMILJEVILLA MED

Läs mer

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Förhandsbesiktning Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte

Läs mer

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12 Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Smeden 5 Ripvägen 5, 394 70 Kalmar Kalmar 2015-07-27 Roger Klaesén Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 072-32 22 846 Säte Kalmar E-post

Läs mer

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Husfakta PRIS 2 875 000 kr ADRESS Kungsvägen 30, 302 70 Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Frösakull 1:46 BOSTADSTYP Friliggande villa BYGGNADSTYP 1 ½-plans villa BYGGÅR

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: UGGLUM 155:1 Fastighetens adress: HAGEVÄGEN 2 433 64 SÄVEDALEN Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

En havsnära enplansvilla! Violvägen 5

En havsnära enplansvilla! Violvägen 5 En havsnära enplansvilla! Violvägen 5 Husfakta PRIS 3 300 000 kr som accepterat utgångspris ADRESS Violvägen 5, Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Eketånga 6:35 BOSTAD Villa TYP 1-plansvilla BYGGÅR 1964 ANTAL

Läs mer

BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122. Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna

BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122. Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna BOSTADSINFO TILL MOBIL SMS:A 83792 TILL 71122 Välkommen till Älghornsvägen 20 Färentuna Bostadsfakta besiktningsprotokoll finns därför tillgängligt hos mäklaren. ADRESS KOMMUN MM Fastigheten Ekerö Väntholmen

Läs mer

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m Eskilstuna KORTFAKTA Objektstyp: Gård Boarea: 530m 2 Boarea, Bostad 2: 500m 2 Areal Totalt: 203.80 ha. Areal Skogsmark: 47 ha. Areal Åkermark: 120 ha. Areal Betesmark: 9.10 ha. Utgångspris: 32 500 000

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MADRIGALEN 10 Fastighetens adress: ALTGRÄND 8 187 33 TÄBY Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Boende med möjligheter... Slingervägen 22, Haverdal

Boende med möjligheter... Slingervägen 22, Haverdal Boende med möjligheter... Slingervägen 22, Haverdal Husfakta PRIS 1 600 000 kr. Accepterat utgångspris ADRESS Slingervägen 22, 30570 Haverdal FASTIGHETSBETECKNING Halmstad Gullbrandstorp 2:4 BOSTADSTYP

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

Välkommen till Gövägen och Blomstervägen, Korsanäs

Välkommen till Gövägen och Blomstervägen, Korsanäs Välkommen till Gövägen och Blomstervägen, Korsanäs Nyproduktion Radhus, i Korsanäs Ronneby. Nu har du möjligheten att skapa ett drömboende med närhet till havet i vackra Korsanäs. Totalt 8 radhus planeras

Läs mer

N o r d v å g B L E K E T N o r d v å g T y p : T o m t U p p l å t e l s e f o r m : Ä g a n d e r ä t t T o m t : 3 6 0 K V M P r i s : F r å n 5 8 5 0 0 0 0 k r S m s : a 6 3 2 8 8 t i l l 7 1 1 2 2

Läs mer

EXAMENSARBETE. Dolda fel-försäkringar

EXAMENSARBETE. Dolda fel-försäkringar EXAMENSARBETE 2005:108 SHU Dolda fel-försäkringar Försäkringsskydd och villkor Malin Eriksson Malin Löndahl Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Rättsvetenskapliga programmet D-nivå

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG!

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! STUREGATAN 14, 4 tr STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! 2 POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! Det här är en lägenhet med stor

Läs mer

TOPPSKICK LÄGENHET MED ÖPPEN PLANLÖSNING. SOLGATAN 22, 4 tr. STORLEK: 3 rok, 70 kvm AVGIFT: 3 725 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr

TOPPSKICK LÄGENHET MED ÖPPEN PLANLÖSNING. SOLGATAN 22, 4 tr. STORLEK: 3 rok, 70 kvm AVGIFT: 3 725 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr SOLGATAN 22, 4 tr STORLEK: 3 rok, 70 kvm AVGIFT: 3 725 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr TOPPSKICK LÄGENHET MED ÖPPEN PLANLÖSNING 2 LJUS OCH TOPPMODERN LÄGENHET I POPULÄRT OMRÅDE Redan i hallen välkomnas

Läs mer

Härliga ytor! Smeavägen 52

Härliga ytor! Smeavägen 52 Härliga ytor! Smeavägen 52 Husfakta PRIS 4 195 000 kr ADRESS Smeavägen 52, 30570 Haverdal FASTIGHETSBETECKNING HAVERDAL 18:146 BOSTADSTYP Småhus TYP AV SMÅHUS Villa TAXERINGSKOD 220 - Småhusenhet, helårsbostad

Läs mer

Ansvarig mäklare: Mikael Holm Telefon: 010-762 62 10 E-post: mikael.holm@privatmaklaren.se

Ansvarig mäklare: Mikael Holm Telefon: 010-762 62 10 E-post: mikael.holm@privatmaklaren.se Visningsmaterial Villa med havsutsikt närhet till hästar, dagis, skolor och buss Öringe 142, LAHOLM, Öringe Boarea: 150 m 2 (biarea: 25 m 2 ) Tomtarea: 2 010 m 2 Pris: 1 495 000 kr eller högstbjudande

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-054 ANGE DATUM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING TRUMPETEN 11 Almvägen 54, 187 34 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-14197 27 AUGUSTI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING BLOMKÅLSSVAMPEN 2 Sockenvägen 436, 122 63 Enskede Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

Avtal om förmedlingsuppdrag - med ensamrätt

Avtal om förmedlingsuppdrag - med ensamrätt Avtal om förmedlingsuppdrag - med ensamrätt Fastighetsmäklare Förmedlingsobjekt Utgångspris Provision/arvode Giltighetstid Innebörden av ensamrätt Överlåtelse av uppdrag Redovisning av ränta Fullmakt mm

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

WARFVINGES VÄG 7, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 53 kvm AVGIFT: 2 937 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr

WARFVINGES VÄG 7, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 53 kvm AVGIFT: 2 937 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr WARFVINGES VÄG 7, 4 tr STORLEK: 2 rok, 53 kvm AVGIFT: 2 937 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr NR Ö H D T S LJU GE ME LÄ KONG BAL 2 HÖRNLÄGE MED BALKONG MOT INNERGÅRDEN Warfvinges Väg 7 ligger inbäddad

Läs mer

L ä n s m a n s v ä g e n 3 A, B, C

L ä n s m a n s v ä g e n 3 A, B, C L ä n s m a n s v ä g e n 3 A, B, C Å K E R S B E R G A Länsmansvägen 3 A, B och C Antal rum och storlek: 5 ROK, ca 133 KVM LghNr: 3A, 3B, 3C Typ: Bostadsrätt Upplåtelseform: Bostadsrätt Våning: 1 eller

Läs mer