Fastighetens skick. Klövervägen 9. Protokoll. fastighetsmäkleri. Besiktning Radon Energideklaration. Frågelista Försäkring Ansvar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetens skick. Klövervägen 9. Protokoll. fastighetsmäkleri. Besiktning Radon Energideklaration. Frågelista Försäkring Ansvar"

Transkript

1 Fastighetens skick Klövervägen 9 Protokoll Besiktning Radon Energideklaration Frågelista Försäkring Ansvar fjelkners fastighetsmäkleri

2 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET PETER JORDAN AB B R Ä N N M Ä S TAR E N 3, KLÖVERV Ä G E N 9, Ä P P E LV I K E N, STO C K H O L M S S TAD Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G F Ö R S Ä L J AR E AP R I L SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Videvägen Tyresö

3 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN OKULÄR BESIKTNING RISKANALYS FORTSATT TEKNISK UTREDNING...9 BILAGOR BILAGA I Allmänna villkor för överlåtelsebesiktningsuppdraget BILAGA II Fuktindikationsmätning

4 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE ENLIGT SBR-MODELLEN OBJEKT Fastighetsbeteckning Brännmästaren 3 Adress Klövervägen 9 Postnummer/Ort Kommun Fastighetsägare Beställare Bromma Stockholm Beställningsnummer Besiktningsman Öberg / Hammar Öberg / Hammar Telefon: E:mail: Peter Jordan av SBR godkänd besiktningsman nr Telefon: E-post: Besiktningsmannen är medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och är registrerad i SBR:s förteckning över besiktningsmän med därtill hörande förpliktelser. Besiktningsdag Med början kl: Närvarande Besiktningens genomförande och omfattning Rolf Öberg, Susanne Hammar, Karin Kellander överlämnades en uppdragsbekräftelse till beställaren. Innan besiktningen påbörjades gjordes en genomgång av uppdragsbekräftelsen. Besiktningsmannen ansvarar inte för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklamerats respektive framställts senare än två år efter att uppdraget avslutats. Besiktningen omfattar huvudbyggnaden samt vidbyggd ekonomidel. 1

5 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB BESIKTNING 1 G R A N S K N I N G AV T I L L H A N D A H Å L L N A H A N D L I N G A R S A M T I N F O R M AT I O N F R Å N U P P D R A G S G I VA R E N Tillhandahållna handlingar Information från uppdragsgivaren Utdrag ur fastighetsregister Radonprotokoll Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av fastighetsägare eller dess ombud. Uppgifterna är inte kontrollerade av besiktningsmannen. Fastigheten förvärvades Tomten är friköpt Inga vattenskador har förekommit i byggnaden. Samtliga va-ledningar i våningsplan ned till källargolv är utbytta. Varmvattencirkulation finns installerad. Inget avvikande med vatten eller avlopp har noterats. Elsystemet har setts över samt att elledningar byttes ut vid behov. Elcentral är utbytt. Jordfelsbrytare finns installerad. Vid fullt maskinuttag i kök kan säkringen lösa ut. Regelbunden eldning samt sotning i kakelugnar samt öppen spis sker. Sotning är utförd senast Bergvärmepumpen installerades Kompressorn är utbytt Borrhålet är på ca 200 meter. Elgolvvärme finns installerad i wc entréplan, badrum övre plan samt duschrum på vinden. Vattenburen golvvärme finns i kök samt i hall. Kylaggregat finns installerat på vindsplanet som drivs via bergvärmepump. Inget avvikande med värmen har noterats. I källare kan det vid kall väderlek stöttas med elradiator. Maskinell utrustning fungerar normalt byggdes yttertak om. Nya takstolar byggdes samt att nytt yttertak lades på byttes hela fasaden ut samt målades. I samband med detta byttes skadade delar i vägg i glasverandan. 2

6 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB Fönster är renoverade 2001 och därefter löpande målade. Fönster i glasveranda är utbytta. Burspråk i kök uppfördes I garage i källaren noteras det vatten på golv vid kraftigt regn och fuktmättad mark eller vid snösmältning. Detta tränger upp via golv i sprickor. Lokala missfärgning på grundmurar finns. Vindsvåningen är inredd I samband med detta kompletterades värmerör till vinden. Badrum på övre plan är renoverat 2007 med kakel, klinker samt elgolvvärme. I samband med detta inreddes städskrubb (f.d. Wc). Kök är renoverat 2002 med nytt golv samt vattenburen golvvärme. Nytt klinkergolv i hall lades in med vattenburen golvvärme. Wc entréplan är renoverad Verandan är uppförd Friggeboden är uppförd Denna är isolerad samt har grundvärme. Uppfarten är iordningställd 2013 med stödmurar och kantstenar. 3

7 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB O K U L Ä R B E S I K T N I N G Särskilda förutsättningar vid besiktningen Byggnaden var vid besiktningstillfället möblerad. Besiktning har skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan omflyttning av belamrade ytor eller möbler. Bakomliggande ytor ingår i köparens undersökningsplikt. För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt eller delvis ej besiktningsbara eller belamrade har besiktningsmannen inget ansvar. Notering innebär att utrymmet eller ytan bedöms vara i normalt skick med hänsyn taget till byggnadens ålder och byggnadssätt. Muntliga uppgifter Avsikten har varit att i detta utlåtande redovisa förhållanden, som framkommit vid besiktningen och då även muntliga uppgifter av någon betydelse som lämnats av besiktningsmannen vid besiktningen. Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt beställarens uppfattning, har beställaren att inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt beställarens uppfattning skall ändras i utlåtandet. Om sådant meddelande inte lämnats inom ovan angiven tid kan inte besiktningsmannen göras ansvarig för eventuella brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas. Väderlek Ca 12 ºC sol Byggnads 2-plans villa med källare samt inredd vindsvåning beskrivning Yttertak Tegelpannor Grundläggning Grundsulor med mellangjutna betonggolv Grundmurar Natursten Stomme / bjälklag Trä Ventilation Självdrag Fönster 2-glas kopplade Fasad Träpanel Byggnadsår

8 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB Noteringar Huvudbyggnad Utvändigt Mark m.m Grundmur/ hussockel Fasad Fönster/dörrar Yttertak Grundmurarna utgörs av natursten. Inget avvikande noterades vid besiktningen. Utgörs av träpanel. Inga avvikande noteringar gjordes vid besiktningen. Utgörs av 2-glas kopplade. Vid kontroll gjordes inga noteringar. Yttertaket utgörs av tegelpannor ovan underlagspapp och läkt. Normal teknisk livslängd beräknas till ca 30 år under förutsättning att normalt underhåll utförs. Vid kontroll av yttertaket noterades att tegelpannor ej är spikade enligt leverantörens anvisningar. Balkong Balkongen är en så kallad underbyggd och låglutande balkong. Underbyggda och låglutande balkonger är riskkonstruktioner för mikrobiella skador och läckage då yt- /tätskiktet bland annat nyttjas för gångbelastning samt pga liten/dålig avrinning. För denna typ av konstruktion är det viktigt med noggrant underhåll i form av rengöring/rensning av plattor m.m. samt byte av yt-/tätskikt i förebyggande syfte då läckage är svåra att upptäcka i tid. Tätskiktet utgörs av plåt. Vid kontroll noterades färgflagning. Räcke har färgsläpp. Farstukvist Altan

9 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB Grundläggningar Grundläggningen av byggnaden utgörs av grundsulor med mellangjutna betonggolv. Den här typen av grundläggning har normalt högre fuktvärden i nedre del av grundmurar / anslutningar mot mark samt i mellangjutna betonggolv p.g.a. markfukt. Detta eftersom de i normalfallet grundlagts direkt på mark eller ovan endast ett tunt avjämningslager, utan underliggande kapillärbrytande eller dränerande material. Grundsulorna samt grundmurarna har en bärande funktion. Betonggolven är vanligtvis tunna och oarmerade eftersom de endast tjänar som golvbeläggning. Sprickor förekommer normalt i dessa betonggolv, vilka vanligtvis endast är av kosmetisk betydelse. Grundprincipen för att undvika fukt- och mikrobiella skador är att inget organiskt material (träreglar, isolering mm) skall vara i kontakt med fuktig miljö. Vid inredning av konstruktioner som kan påverkas av markfukt bör de utföras med fuktskydd eller fuktsäkra material som t.ex. mekaniskt ventilerade Platonmattor, Nivellgolv, klinker m.m. Golvkonstruktionerna utgörs av betong. Inga noteringar gjordes vid besiktningen. Grundmurarna utgörs av natursten. Vid kontroll noterades lokala missfärgningar. Lokalt är grundmurarna inklädda (i entré källare). Se Riskanalys. Typ av fuktisolering / dränering är okänt. Vid den här typen av grundmurar saknas detta vanligtvis. Typ av grundläggning på glasveranda är okänt. Vid kontroll utvändigt noterades en lös sten i grundmuren. Denna gick dock ej att plocka bort. Isolering / sågspån samt musspillning noterades. Se Fortsatt Utredning. Invändigt Ventilation Stomme Ventilationen utgörs av självdrag. Inga noteringar gjordes vid besiktningen. Stommen samt bjälklagen i byggnaden utgörs av trä. I trästommar förekommer det normalt rörelser med medföljande sprickbildningar i väggar och tak samt knarr i golv. En del sprickor, lutningar samt golvknarr noterades. Ytor är ej besiktigade med avseende på slitage. 6

10 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB Källarvåning Trapphus Källarentré Garage Tvättstuga Förråd Entrévåning Entré / hall Wc Kök Matsal Vardagsrum Våning 1tr Trapphus / Hall Städskrubb Sovrum Sovrum Allrum Bad / duschrum Vindsvåning Trapphus Utrymmet har kakel på väggar samt klinker på golv. Vid kontroll gjordes inga noteringar. Se Bilaga 2. Tät botten samt skvallerrör från inspektionslucka saknas. Se Bilaga 2. Sovrum Sovrum

11 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB Duschrum Vind Utrymmet har kakel på väggar samt klinker på golv. Vid kontroll noterades att skvallerrör från inbyggd wc-cistern saknas. Se Bilaga 2. Saknas 8

12 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB R I S K A N A LY S Underbyggda samt låglutande balkonger är riskkonstruktioner för mikrobiella skador och läckage då yt-/tätskiktet bland annat nyttjas för gångbelastning samt pga dålig / liten avrinning. För denna typ av konstruktion är det viktigt med noggrant underhåll i form av rengöring/rensning under trallar m.m. samt byte av yt-/tätskikt i förebyggande syfte då läckage är svåra att upptäcka i tid. Inbyggda grundmurar i källarplanet bedöms vara utförda som riskkonstruktioner för fuktrelaterade skador. Träsyllar, golv/väggreglar, organiskt material etc. kan vara i kontakt med fuktigt betonggolv / grundmur. Organiskt material i fuktig miljö kan ge upphov till bl.a. mögelskador. Enda sättet att bedöma rådande förhållanden är att göra konstruktionerna inspekterbara. 4 F O R T S AT T T E K N I S K U T R E D N I N G För att reda ut grundläggningssätt på glasverandan erfordras vidare kontroller. Tyresö HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET PETER JORDAN AB Peter Jordan av SBR godkänd besiktningsman 9

13 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB SBR Byggingenjörerna Version 2010:1

14 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB SBR Byggingenjörerna Version 2010:1

15 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB SBR Byggingenjörerna Version 2010:1

16 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB SBR Byggingenjörerna Version 2010:1

17 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Brännmästaren 3 PETER JORDAN AB B I L AG A I I F U K T I N D I K AT I O N S M Ä T N I N G Fuktindikationsmätning är beställd som en tilläggstjänst vid utförd besiktning. Resultat av denna redovisas nedan. Fuktindikation är utförd på nedan upptagna platser i byggnaden. Indikationsmätningen är ingen fullständig fuktmätning, utan endast en indikativ mätning på den plats mätaren placerats. Kök Bad / duschrum Duschrum Vid kontroll med fuktindikationsmätare framför diskbänkskåp samt diskmaskin noterades inga förhöjda värden. Vid kontroll med fuktindikationsmätare runt fönster samt runt rörgenomföringar / infästningar väggar noterades inga förhöjda värden. Vid kontroll med fuktindikationsmätare runt rörgenomföringar / infästningar väggar noterades inga förhöjda värden. Trapphus vindsplan Vid kontroll med fuktindikationsmätare under inspektionslucka noterades inga förhöjda värden SBR Byggingenjörerna Version 2010:1

18

19

20

21

22

23

24

25 lill{ [,itni]^{tler FfiruoR DIC f Box UPPSALA RAPPORT r mätning av radon *";j;.i i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium Xrf*-n UPPDRAGSNUMMER -l ' I RAPPoRTEN upprätrno 20 I RAPPORTBLAD I (l) UTSKRIFTSDATUM SUZANNE HAMMAR KLÖVERVÄGEN BROMMA ffin #l"ilö'?iffi** MPPoRTMoTTAGARE ru-övenvägen 9 SUZANNE HAMMAR BROMMA Beskrivning av mätningen Mätningen är utförd med sparfihn med filter enlig1 metodbeskrivning utfärdad av Stralsäkerhetsmvndigheten. - Detektorema exponerade under tiden 201-l-10-2-l De ankorn till Landauer Nordic och fööehandlades De mättes 2OI5-OL-22. Fasti ghetsdata för provni ngsplatsen Mätplatsadress: KLÖVERVÄGEN 9 = BROMMA = = Fastighetsbeteckning: cnännmästaren 3 =$!-' :: Lägcnhctsnummer: Husgrundstyp: Källare Bvggnldstlp: Villa Blabetong: Nej =e Byggnadsar: l9l9 Radonatgiirdsförhållande: Vet ej Ventilationstyp: S-lälvdrag Plan m. boutrymmen: 3 Fasiighetsdata har lämnats av SUZANNE HAMMAR _ sonl ocksa in8'gat att mätanvisningarna följts. Uppmätta radongashalter Detektor Rumsbeteckning Rumstyp Plan Mäwärde Bq/m Sovrum 2 trappor upp 30 +/- l Vardagsrum Bottenplan 40 +/- l Annat boutrymme I trappa upp 30 +/- l0 Provningsresultat Arsmedelvärde: 30 Kommentar till mätningen Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m3 (avser årsmedelvärdet). Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter) Radonhalten i bostaden varierar pa grund av väderlek och boendevanor, arsmedelvärdet har där{ör antagits ha en osäkerhet av 40%. l*9s 9l*gr lel:5ggr:i risslll Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Landauer Nordic AB Denna rapport {år endast äterges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i Box 6522 förväg skriftligen godkänt annac För mer in{ormation se baksidan Uppsala

26

27

28

29 Försäkra dig för framtiden, en ekonomisk och personlig trygghet! SÄLJARFÖRSÄKRING Denna information lämnas enligt lag och informationen nedan är en översikt av försäkringen, så kallad förköpsinformation. Det enda valbara i omfattningen i denna försäkring är försäkringsbeloppet. Genom att välja försäkringsbelopp kan du påverka premiens storlek. VAD GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? Försäkringen gäller för det ansvar som du som säljare av fastighet har för dolda fel i bostadsbyggnad och försäkringen gäller för besiktigat en- eller tvåfamiljsbostadshus, d v s villor, fritidshus samt bostadsbyggnad på jordbruksfastighet (taxeringskoder mellan ). Försäkringen gäller även besiktigade bibyggnader till bostadsfastigheten, t ex fristående garage och gästhus. Maskinell utrustning Maskinell utrustning omfattas då skadan/felet på utrustningen lett till följdskada i byggnadsdel och då felet är att bedöma som ett s k dolt fel. Enbart skadan/felet på maskinell utrustning där följdskador ej uppkommit omfattas ej av försäkringen. Om t ex en diskmaskin stått och läckt och orsakat en följdskada i byggnadsdel och följdskadan bedöms som ett s k dolt fel så finns det i försäkringen möjlighet att i vissa fall få ersättning för skäliga och rimliga kostnader för reparation av den skadade maskinella utrustning- en. En förutsättning för att ersättning skall utgå är att det totala kravet från köparen överstiger skaderegleringsgränsen på kr. Maximalt försäkringsbelopp för den maskinella utrustningen enligt detta moment är kr per skada och försäkringsperiod. Vid värdering av den maskinella utrustningen tas hänsyn till standardhöjningar samt åldersavdrag. För följdskada i byggnadsdelen gäller fullt försäkringsbelopp med beräkning i enlighet med Jordabalkens regler. Skäliga och nödvändiga merkostnader Merkostnader ersätts under förutsättning att det dolda felet som har lett till merkostnader omfattas av försäkringen samt att kostnaden för felet överstiger skaderegleringsgränsen på kr. Om det föreligger ett s.k. dolt fel så har köparen vanligtvis inte rätt till ersättning för sina merkostnader såsom t.ex. kostnader för annat boende. Det är endast om säljaren varit t.ex. försumlig (d.v.s. har ett skadeståndsansvar) eller lämnat en utfästelse som man som köpare kan få rätt till ersättning i form av skadestånd. Denna försäkring har dock en utökning som ersätter köparens merkostnader oavsett om säljaren är skadeståndsskyldig eller ej, till ett maximalt belopp om kr per skada och försäkringsperiod. Ersättningen enligt detta moment är endast betingat av försäkringsvillkoret och innebär inte att den försäkrade ådragit sig skadeståndsskyldighet. Eldstäder och rökgångar Eldstäder och rökgångar omfattas under förutsättning att besiktning och provtryckning har utförts av behörig fackman senast 1 år innan det datum då köpekontraktet undertecknades. VEM FÅR TECKNA FÖRSÄKRINGEN? Försäkringen får ingås av fysiska personer och dödsbon. Även av försäkringsbolaget godkända juridiska personer kan ingå försäkringsavtal under förutsättning att deras verksamhet inte omfattar endera köp och försäljning av fast egendom, byggnation eller entreprenadverksamhet. Juridiska personer där verksamheten består av förvaltning av fast egendom kan teckna försäkring, dock inte när det gäller juridisk person som har fastighetsförvaltning som huvudverksamhet. Registreringsbevis skall skickas till försäkringsförmedlaren Nordic Försäkring & Riskhantering AB för godkännande. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÅ TECKNA FÖRSÄKRINGEN Att en okulär överlåtelsebesiktning utförts av en av Chubb godkänd besiktningsman. Att överlåtelsebesiktningen vid tidpunkten då intresseanmälan inkommer till Nordic ej är äldre än 1 år. Att försäkringen tecknas senast på dagen för tillträde till fastigheten. Att fastigheten har förmedlats av fastighetsmäklare eller att fastighetsmäklare minst har fått i skrivuppdrag att upprätta köpehandlingar avseende försäljningen av fastigheten. HUR TECKNAS FÖRSÄKRINGEN? Försäkringen tecknas via din fastighetsmäklare eller i vissa fall via den besiktningsman som har utfört överlåtelsebesiktningen för Säljarförsäkring A. HUR LÄNGE GÄLLER FÖRSÄKRINGEN? Försäkringsperioden är från dag då köpekontrakt undertecknats till 10år efter dag för tillträde till fastigheten. FÖRSÄKRINGSBELOPP OCH PREMIER Premien är en engångspremie för hela försäkringsperioden. Valbara försäkringsbelopp: Försäkringspremier: kr kr kr kr kr kr Valt försäkringsbelopp är det maximala belopp som kan utbetalas per försäkringsperiod och skada. Maximalt försäkringsbelopp på momenten maskinell utrustning samt merkostnader är kr under hela försäkringsperioden. Fortsättning på nästa sida... Nordic Försäkring & Riskhantering AB Anders Personsgatan 12, Göteborg - Box 134, Växjö Telefon Fax Medlem i SFM - Svenska Försäkringsförmedlares Förening

30 Försäkra dig för framtiden, en ekonomisk och personlig trygghet! Fortsättning från föregående sida. DET HÄR GÄLLER VID BETALNING Försäkringsbolagets ansvar inträder vid försäkringsperiodens början, under förutsättning att aviserad försäkringspremie inbetalats till Nordic Försäkring & Riskhantering AB enligt gällande betalningsregler. SJÄLVRISK Försäkringen gäller utan självrisk. SKADEREGLERINGSGRÄNS Vid skada tillämpas en skaderegleringsgräns på kr, vilket innebär att inga krav eller skador under kr utreds och regleras. EXEMPEL PÅ VIKTIGA UNDANTAG/ BEGRÄNSNINGAR Byggnadens egenskaper mm Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel i bostadsbyggnad i fråga om installationer av el eller VVS (värme, ventilation, sanitet). Försäkringen gäller inte för fel beträffande vattnets kvalitet eller kvantitet, radon, gammastrålning eller asbest. Maskinell utrustning Det finns ett undantag för skada och/eller fel på maskinell utrustning om skadan/felet inte har lett till följdskada i någon byggnadsdel. Fel som den försäkrade känt till Försäkringen gäller inte för fel som du känt till eller borde ha känt till vid överlåtelsen men underlåtit att upplysa om besiktningsman eller köpare om, eller som du lämnat missvisande uppgifter om. Övriga undantag Andra undantag som kan bli tillämpliga är krav som grundas på fel, skada eller anmärkning som har noterats i besiktningsprotokollet. För fullständiga försäkringsvillkor, se nästa sida. VAD HÄNDER NÄR KÖPAREN STÄLLER ETT KRAV MOT DIG? Det är du som försäkringstagare som anmäler skadan. Detta skall ske skriftligen till försäkringsbolaget Chubb Insurance Company of Europe SE. Endast i följande fall har även din köpare rätt att ställa kravet direkt till försäkringsbolaget: Säljaren avflyttat till okänd adress Säljaren vägrar svara på köparens anspråk Köparen, senast på tillträdesdagen, mottagit fullmakt av säljaren att anmäla skada till försäkringsbolaget Det behöver dock inte innebära att köparen har reklamerat till rätt part i enlighet med Jordabalken 4 kap. 19a. VAD AVSES MED s k dolda FEL Med abstrakta fel s k dolda fel avses avvikelser i bostadsbyggnad från vad en köpare har haft att räkna med/haft fog att förutsätta utan att något särskilt avtalats om byggnadens standard, utifrån ålder, bruk och konstruktion (ex riskkonstruktion). Felet får heller inte ha varit upptäcktbart vid köpet eller vid utförd besiktning. förmedlare och administratör Den här försäkringen förmedlas och administreras av Nordic Försäkring & Riskhantering AB. Vid frågor vänligen kontakta Nordic på alt RÅD OCH HJÄLP Du kan få råd och hjälp hos den kommunala konsumentvägledningen och hos Konsumenternas försäkringsbyrå. För fullständigt försäkringsvillkor, se nästa sida. Säljarförsäkring A, version Jordabalken 4 kap Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Lag (1990:936). Nordic Försäkring & Riskhantering AB Anders Personsgatan 12, Göteborg - Box 134, Växjö Telefon Fax Medlem i SFM - Svenska Försäkringsförmedlares Förening Försäkringsförmedlare Försäkringsbolag

31 Säljarförsäkring försäkringsvillkor 1. Vem och vilken fastighet försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den eller de säljare som anges i försäkringsbrevet (i försäkringen benämnd den försäkrade). Försäkringsavtal kan endast ingås av fysiska personer och dödsbon (även skiftade dödsbon) som säljer en en- eller tvåfamiljsfastighet belägen i Sverige som förmedlats av fastighetsmäklare eller annan av försäkringsbolaget godkänd person. Försäkringen gäller för besiktigad bostadsbyggnad samt för besiktigad bibyggnad till bostadsbyggnad. Även av försäkringsbolaget godkända juridiska personer kan ingå försäkringsavtal under förutsättning att deras verksamhet inte omfattar endera köp och försäljning av fast egendom, byggnation eller entreprenadverksamhet. Juridiska personer där verksamheten består av förvaltning av fast egendom kan teckna försäkring, dock inte när det gäller juridisk person som har fastighetsförvaltning som huvudverksamhet. 2. Försäkringens omfattning Försäkringen gäller för det ansvar som den försäkrade har för dolda fel (även kallade abstrakta fel) i bostadsbyggnad på den fastighet som anges i försäkringsbrevet enligt Jordabalken 4 kap. 19 samt rättspraxis. Med dolda fel avses avvikelser i bostadsbyggnad från vad en köpare har haft att räkna med/haft fog att förutsätta utan att något särskilt avtalats om bostadsbyggnadens standard. Felet skall inte heller ha varit upptäckbart vid köpet. Om ett s k dolt fel (abstrakt fel) föreligger kommer en skälig nedsättning av köpeskillingen att utbetalas ur försäkringen. Försäkringen kan endast tecknas först sedan bostadsbyggnad besiktigats av en av försäkringsbolaget godkänd besiktningsman och fram t o m tillträde. Den försäkrade skall lämna besiktningsmannen upplysningar om bostadsbyggnads skick vilka kan ha betydelse för besiktningen. 3. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för krav som köparen framställer mot den försäkrade inom tidsperioden från undertecknande av köpekontrakt (begynnelsedatum i försäkringsbrevet) till och med 10 år efter tillträdesdagen. I försäkringen är denna period benämnd försäkringstiden. 4. Vem som är försäkringsgivare Försäkringsgivare/Försäkringsbolag är Chubb Insurance Company of Europe SE, Barnhusgatan 3, 5 tr, Stockholm. 5. Vad försäkringen gäller för 5.1 Försäkringsåtagande Om köparen framställer krav mot den försäkrade och hävdar att det föreligger fel i bostadsbyggnad, som den försäkrade skall ansvara för, åtar sig försäkringsbolaget inom ramen för försäkringsvillkoren att: Utreda om felansvar föreligger. Förhandla med den som framställt kravet. Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkats eller ålagts betala och som inte kan utfås av motpart eller annan. Försäkringsbolaget förbehåller sig rätten att utse ombud för den försäkrade. Om köpet inte hävs, betala till köparen den nedsättning av köpeskillingen vilken den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att utge. Om köpet hävs, betala det belopp motsvarande det nedsättningsbelopp som annars skulle ha utgått. 5.2 Vad försäkringen inte gäller för a. Ansvar på grund av den försäkrades egna åtaganden Försäkringen gäller inte för krav som grundas på att den försäkrade lämnat utfästelser, garantier eller på annat sätt avtalat med köparen att bostadsbyggnaden har högre standard än vad köparen annars skulle ha haft att räkna med/skulle ha haft fog att förutsätta. Försäkringen gäller inte heller för upplysningar om bostadsbyggnadens standard som den försäkrade har lämnat till köparen som är felaktiga eller missvisande till den del upplysningarna har påverkat köparens undersökningsplikt och där den försäkrade ej kan visa att denna hade skälig anledning till att lämna sådan upplysning. b. Fel som den försäkrade känt till Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel som den försäkrade känt till eller borde ha känt till vid överlåtelsen eller vid tecknandet av försäkringen men underlåtit att upplysa om eller svikligen förtigit. c. Skadeståndskrav Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav med anledning av försäljning av fastighet. d. Vissa av byggnadens egenskaper m m Försäkringen gäller inte för krav som grundas på fel i bostadsbyggnad i fråga om: installationer av el och VVS (värme, ventilation, sanitet) radon, gammastrålning och asbest vattnets kvalitet eller kvantitet 6. Övrigt 6.1 Eldstäder och rökgångar Eldstäder och rökgångar omfattas under förutsättning att besiktning och provtryckning har utförts av behörig fackman senast 1 år innan det datum då köpekontrakt undertecknades. Skador som då upptäcks eller borde ha upptäckts omfattas inte. 6.2 Ersättning för maskinell utrustning där felet lett till följdskada i byggnadsdel. Vid dolt fel i maskinell utrustning och där felet har lett till en följdskada i byggnadsdel omfattas även säljarens ansvar enligt jordabalken 4:19 för felet på den maskinella utrustningen. Enbart fel på maskinell utrustning (där felet inte har lett till följdskada i byggnadsdel) omfattas ej av försäkringen. Försäkringsbolaget åtar sig att betala till köparen (ägaren av den maskinella utrustningen) den nedsättning av köpeskillingen vilken den försäkrade (säljaren) enligt gällande rätt är skyldig att utge för den maskinella utrustningen till ett maximalt belopp om SEK För följdskadan i byggnadsdel gäller försäkringsbeloppet som är angivet i försäkringsbrevet. Försäkringen ersätter skäliga och rimliga kostnader för reparation av den maskinella utrustningen. Om den skadade utrustningen inte kan repareras eller om reparationskostnaden är högre än värdet på den försäkrade utrustningen, lämnar försäkringen istället ersättning för värdet av likvärdig utrustning inom angivet försäkringsbelopp. Vid bedömning av värdet görs ett åldersavdrag där livslängdsuppgifter enligt praxis samt teknisk expertis ligger till grund för avdraget. En förutsättning för att ersättning skall utgå är att det totala kravet från köparen överstiger skaderegleringsgränsen på kr. Försäkringen gäller dock inte för: Den del av fel, samt skador till följd av fel, som täcks av köparens (ägaren till den maskinella utrustningen) hemförsäkring och/eller annan försäkring. Kostnader för fel eller skada som omfattas av ett i avtal lämnat garantiåtagande (leverantörsgaranti). 6.3 Merkostnader Om den försäkrade ansvarar för dolt fel som omfattas av denna försäkring, och kostnaden för det dolda felet överstiger SEK, ersätter försäkringsgivaren även följande merkostnader under förutsättning att de är eller har varit skäliga och nödvändiga: Hushållets kostnader för ersättningsboende under reparationstiden och i samband med detta fördyrade matkostnader. Kostnader för att flytta och/eller förvara möbler på annan plats under reparation. Maximal ersättning för merkostnader uppgår till SEK under hela den tid försäkringen är i kraft. Ersättning enligt detta moment är endast betingat av försäkringsvillkoren och innebär inte att den försäkrade ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot köparen. 7. Försäkringsbelopp Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet är den maximala sammanlagda ersättning som försäkringsgivaren är skyldig att utge för samtliga krav som framställs mot den försäkrade inom försäkringstiden, inklusive rättegångskostnader. 8. Rättigheter och skyldigheter då krav framställs mot den försäkrade 8.1 Anmälan om att krav framställts Krav som framställs mot den försäkrade skall skriftligen anmälas till försäkringsbolaget så snart det är praktiskt möjligt. Har kravet framställts skriftligen mot den försäkrade skall kopia på det skriftliga kravet bifogas anmälan till försäkringsbolaget. Kopia på det besiktningsprotokoll som anges i försäkringsbrevet skall alltid bifogas anmälan. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att ersätta eventuella merkostnader som uppkommer till följd av onödigt dröjsmål med anmälan. Anspråk mot säljaren kan även anmälas till försäkringsbolaget direkt av köparen, dock endast i nedanstående fall: Säljaren avflyttat till okänd adress Säljaren vägrar svara på köparens anspråk Köparen, senast på tillträdesdagen, mottagit fullmakt av säljaren att anmäla skada till försäkringen. Ovanstående innebär inte att det föreligger ett försäkringsavtalsförhållande mellan försäkringsbolaget och köparen. Ovanstående innebär dock att försäkringsgivaren utreder om felansvar föreligger samt att, i förekommande fall, även utbetala ersättning. För den händelse köparen väcker talan mot säljaren i allmän domstol företräder försäkringsbolaget endast säljaren. 8.2 Biträde och information Den försäkrade är skyldig att lämna allt det biträde och alla de upplysningar som behövs för att försäkringsbolaget skall kunna bedöma det framställda kravet och den försäkrades ansvar samt reglera och avsluta ärendet. Försäkringsbolaget äger självständig rätt att avgöra om det föreligger ett sk dolt fel, bedöma storleken av ett nedsättningsgrundande belopp till den del av kravet som kan omfattas av försäkringen samt betala ut den nedsättning av köpeskillingen som köparen har rätt till. Den försäkrade äger rätt att när som helst återkalla försäkringsbolagets handlingsfrihet. Den försäkrade har i sådant fall att föra sin egen talan. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att betala de kostnader som uppkommer till följd av att den försäkrade har återkallat försäkringsbolagets handlingsfrihet. 9. Skaderegleringsgräns Försäkringen gäller med en skaderegleringsgräns på SEK vilket innebär att inga krav eller skador understigande SEK utreds och regleras. 10. Regress Försäkringsbolaget förbehåller sig rätten att inträda i den försäkrades ställe gentemot den som kan vara ansvarig för det av köparen reklamerade felet. 11. Premiebetalning Premien för försäkringen framgår av försäkringsbrevet och utgör full premie för hela försäkringstiden. Premie inbetalas till Nordic Försäkring & Riskhantering AB i enlighet med gällande betalningsregler. Försäkringsbolagets ansvarighet inträder vid försäkringstidens början och gäller till dess försäkringen upphört att gälla. 12. Försäkringen upphör att gälla Försäkringen upphör att gälla vid försäkringstidens utgång. Om premiebetalning uteblir har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen att upphöra från begynnelsedagen. Uppsägningen skall ske skriftligen och stipulera att försäkringen upphör att gälla från och med begynnelsedagen om inte premien inkommit till försäkringsgivaren inom 14 dagar från uppsägningens avsändande. 13. Tillämplig lag På detta avtal är svensk rätt tillämplig. 14. Förfarande vid tvist Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol i Sverige. 15. Försäkringsförmedlare Nordic Försäkring & Riskhantering AB är försäkringsförmedlare avseende denna försäkring, och sköter all administration inklusive fakturautskick. Kontakta Nordic på telefon eller via mail: Säljarförsäkring A, version Personuppgifter Nordic förbinder sig att hantera personuppgifter enligt Personuppgiftslagen 1998: 204 (PUL). Nordic handhar de personuppgifter som är nödvändiga för våra tjänsters utförande. Uppgifterna kan även användas för utvärdering och planering av försäkringars innehåll och utformning samt för vår marknadsanalys. Om annat ej följer av förbud i Personuppgiftslagen, skall Nordic behandla all information om er, som Nordic innehar, som privata och konfidentiella uppgifter, även om ni ej längre är kund. Vi kommer inte att röja några av oss innehavda uppgifter, om vi inte är tvungna därtill i kraft av föreskrifter i lagar och andra författningar, om det inte är nödvändigt att göra det för att vi skall kunna utföra våra tjänster för er (vilket kan innebära att vi röjer sådana uppgifter som ni skulle kunna anse konfidentiella eller känsliga för försäkringsgivarna), eller om det inte sker på er begäran eller med ert samtycke. Ni samtycker till att Nordic får inneha och behandla digitalt eller annorledes eventuella uppgifter om er, som vi innehar för att vi ska kunna utföra våra tjänster för er. Vidare får Nordic gentemot tredje man redovisa viss, inom branschen känd statistik eller annan anonymiserad information avseende er, även om uppgifter kopplade just till er inte kommer att röjas utan ert samtycke. Ni samtycker till att Nordic, i syfte att utföra våra tjänster till er eller för systemadministration, får vidarebefordra de av oss innehavda uppgifterna om er till vilket land som helst, inkluderande länder utanför EEA vilka skulle kunna ha avvikande eller icke liknande lag avseende personuppgifter. Nedanstående information lämnas i enlighet med kraven i lagen om försäkringsförmedling, SFS 2005:405. Denna försäkring är förmedlad av Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Anders Personsgatan 12, Göteborg, +46 (0) , Försäkringsgivare är Chubb Insurance Company of Europe SE. Nordic är ett företag med verksamhet som lyder under lagen om försäkringsförmedling, SFS 2005:405. Tillsynsmyndighet för försäkringsförmedlingsverksamheten är Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm, +46 (0) , Nordics organisationsnummer är och bolaget är registrerat hos Bolagsverket. Registreringen avser all slags skadeförsäkring och kan kontrolleras genom kontakt med Bolagsverket, Sundsvall, +46 (0) , Försäkringen är placerad på grundval av opartisk analys och i Nordics förmedlingsuppdrag ingår bl.a. all försäkringsadministration, för detta erhåller Nordic en ersättning med 1125 kr per förmedlad produkt. Försäkringsförmedlingen omfattas av Nordics Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. Vid detta avtals ingående gäller regler enligt Förordning om Försäkringsförmedling (SFS 2005:411) samt av Finansinspektionen utfärdade föreskrifter (FFFS 2005:11). Försäkringsgivare vid detta avtals ingående är: Länsförsäkringar Sak AB, Stockholm, Enligt ovanstående lagstiftning gäller följande i fråga om försäkringsskador: Krav skall framställas till Nordic så snart skadelidande fått kännedom om skadan, dock senast sex (6) månader från denna tidpunkt. Enligt försäkringsvillkoren får skadelidande rikta krav på ersättning direkt till försäkringsgivaren i den mån ersättning inte utgått från Nordic. Högsta ersättning som kan betalas ut för varje skada är Euro, dock max Euro sammanlagt för skador anmälda under ett försäkringsår. Eventuella anmärkningar och klagomål på försäkringsförmedlaren Nordic avseende förmedlingen av denna försäkring skall framföras till: Klagomålsansvarig, Niclas Galle, Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Anders Personsgatan 12, Göteborg, Telefon: Nordic kommer att hantera eventuella klagomål enligt en fastställd policy/rutin, innebärande att framfört klagomål besvaras sakligt och korrekt, registreras, dokumenteras och hanteras med högsta prioritet. Vägledning kan också fås genom Konsumenternas försäkringsbyrå och den kommunala konsumentvägledningen. Uppstår tvist kan denna provas av Allmänna Reklamationsnämnden eller i allmän domstol.

Fastighetens skick. Aroseniusvägen 22. Protokoll. fastighetsmäkleri. Besiktning Provtryckning Energideklaration. Frågelista Försäkring Ansvar

Fastighetens skick. Aroseniusvägen 22. Protokoll. fastighetsmäkleri. Besiktning Provtryckning Energideklaration. Frågelista Försäkring Ansvar Fastighetens skick Aroseniusvägen 22 Protokoll Besiktning Provtryckning Energideklaration Frågelista Försäkring Ansvar fjelkners fastighetsmäkleri Försättsblad.indd 1 2015-09-28 14:35:09 HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET

Läs mer

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga Landavägen 13 691 42 Karlskoga Överlåtelsebesiktning för köpare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-569450 556565-7482 ingemar@byggnadskontroll.se

Läs mer

Frågelista - fastighet

Frågelista - fastighet Säljare Jan-Ivar Bakken 660203-1111 Objekt Frågor att besvara om fastigheten Fastigheten Sigtuna Odensala-Ista 2:7 med adress Odensala Ista 162, 19592 Märsta Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren.

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12 VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Capellavägen 26 Järfälla

Capellavägen 26 Järfälla SKÄLBY 3:1238 Capellavägen 26 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Säljare Roger Lind 1/2del 1/2del Bygårdsvägen 5, 185 94 Vaxholm Objekt Fastigheten Vaxholm Ytterby 4:684 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna frågelista

Läs mer

TOREKOV, KAP E L L U D D E N 6 Vallmovägen 1, Torekov

TOREKOV, KAP E L L U D D E N 6 Vallmovägen 1, Torekov TOREKOV, KAP E L L U D D E N 6 Vallmovägen 1, Torekov Överlåtelsebesiktning för säljare Maj 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR

Läs mer

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när?

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när? Frågelista - bilaga till köpekontraktet Säljare: Anders Molander Säljare: Eva Molander Karl Dahlgrensgatan 21, 582 28 Linköping Bostadstel: 013-16 37 49 Ägarandel: Ägarandel: 1/2-del 1/2-del Objekt: Byggnad

Läs mer

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Objekt Fastigheten Sigtuna Södertil 1:181 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren. 1 a. När förvärvades fastigheten? 2005

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 Sobelstigen 27, 590 72 LJUNGSBRO Uppdragsnummer: 6683 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-03-23 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Härnösand Kattastrand 2:7 Nickebostrand 16, 871 65 Härnösand Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

Schildts i Åstorp AB

Schildts i Åstorp AB Schildts i Åstorp AB Å S TORP, EXEMPLET 1 Exempelgatan 2 Överlåtelsebesiktning för köpare Augusti 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 schildts i åstorp ab box 77 265 21 åstorp 070 594 96 96 info@schildts.se

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

K R OKOM YTTERÅN 9:29

K R OKOM YTTERÅN 9:29 K R OKOM YTTERÅN 9:29 Ytterån 955, 835 95 Nälden Överlåtelsebesiktning 2015 06 10 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 0631235 30 55 66 69 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 SKOGSUVEN 7 Ugglevägen 183 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad Sid 1 av 6 UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Beställare: Kalle Karlsson Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

KROKOM VALNE 1:37. Valne 625, 835 95 Nälden. Överlåtelsebesiktning 2015 08 13. Adress Telefon Fax Org nr E-post Samuel Permans gata 2 83130 Östersund

KROKOM VALNE 1:37. Valne 625, 835 95 Nälden. Överlåtelsebesiktning 2015 08 13. Adress Telefon Fax Org nr E-post Samuel Permans gata 2 83130 Östersund KROKOM VALNE 1:37 Valne 625, 835 95 Nälden Överlåtelsebesiktning 2015 08 13 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Kneippbadens Konsultbyrå F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Överlåtelsebesiktning a foto för säljare Maj 2015 Infog V. Husby Fridtuna 614 94 Söderköping Tel. 011-128687 Mob. 0705-128687

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Välskött parhus. Peppargatan 5, KARLSKRONA, Hässlegården. 1 795 000 kr eller högstbjudande. Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel 3235

Välskött parhus. Peppargatan 5, KARLSKRONA, Hässlegården. 1 795 000 kr eller högstbjudande. Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel 3235 Visningsmaterial Välskött parhus Peppargatan 5, KARLSKRONA, Hässlegården Boarea: 136 m2 (biarea: 27 m2) Tomtarea: 525 m2 Pris: 1 795 000 kr eller högstbjudande Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-09-21 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Brattland 1:50 Brattland 624, 830 10 Undersåker Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

Arkitektritad friliggande villa. Grönsiskevägen 1, ASARUM, Asarum. 2 495 000 kr eller högstbjudande

Arkitektritad friliggande villa. Grönsiskevägen 1, ASARUM, Asarum. 2 495 000 kr eller högstbjudande Visningsmaterial Arkitektritad friliggande villa Grönsiskevägen 1, ASARUM, Asarum Boarea: 140 m2 (biarea: 140 m2) Tomtarea: 1 131 m2 Pris: 2 495 000 kr eller högstbjudande Länk för budgivning finns i annonsen

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-07-28 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Krokom Aspås-Lien 3:36 Nedre Gräftevägen 10, 835 94 Aspås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-09-21 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Brattland 1:45 Brattland 626, 830 10 Undersåker Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Januari 2015

Överlåtelsebesiktning Januari 2015 M E J R AM S G R Ä N D 2 Mantorp Överlåtelsebesiktning Januari 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126

HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126 HYRESFASTIGHET - MÖSSEBERG - DANSKA VÄGEN 126 KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsfastighet Antal lägenheter: 4 st Boarea: 295 m² Garageplatser: 4 st Parkeringsplatser: 1 st Hyresintäkter: 247 456 kr MÄKLARENS

Läs mer

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114 Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand Uleberg 2:114 Överlåtelsebesiktning för säljare Adress Telefon Org. nr. E-post Hästedalsvägen 20 456 55 Bohus Malmön 072-540 59 39 969762-0954 bengt@stugservice.com 2011

Läs mer

Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund

Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund ÖSTERSUND KOLVEN 12 Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund Överlåtelsebesiktning 2015 07 07 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1

U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1 U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KYRKOBOL2:3 Gällersta 303 Kyrkobol Örebro. Överlåtelsebesiktning normal för säljare 2015-05-29

KYRKOBOL2:3 Gällersta 303 Kyrkobol Örebro. Överlåtelsebesiktning normal för säljare 2015-05-29 KYRKOBOL2:3 Gällersta 303 Kyrkobol Örebro Överlåtelsebesiktning normal för säljare 2015-05-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN... 2

Läs mer

VAT T H AGEN 1:14 Sandavägen 15 Upplands Väsby

VAT T H AGEN 1:14 Sandavägen 15 Upplands Väsby VAT T H AGEN 1:14 Sandavägen 15 Upplands Väsby Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4 Mörtvägen 6, 612 37 FINSPÅNG Uppdragsnummer: 7353 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

Ormaryd Solberga Näs 1:69

Ormaryd Solberga Näs 1:69 Ormaryd Solberga Näs 1:69 Nyponstigen 4 Överlåtelsebesiktning för säljare 2015 06 22 13:00 Innehållsförteckning 1 Granskning av tillhandahållna handlingar samt information från uppdragsgivaren 2 Okulär

Läs mer

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när?

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när? Frågelista - bilaga till köpekontraktet Säljare: Eva Bornström Säljare: Finn-Olov Englund Norrhamragatan 5, 590 36 Kisa Ägarandel: Ägarandel: 1/2-del 1/2-del Objekt: Fastigheten Kinda Blåklinten 6 Frågor

Läs mer

Trevligt parhus med närhet till havet. Henriksdalsvägen 25b, Höllviken, Höllviken. 2 695 000 kr eller högstbjudande

Trevligt parhus med närhet till havet. Henriksdalsvägen 25b, Höllviken, Höllviken. 2 695 000 kr eller högstbjudande Visningsmaterial Trevligt parhus med närhet till havet Henriksdalsvägen 25b, Höllviken, Höllviken Boarea: 86 m2 (biarea: 8 m2) Tomtarea: 336 m2 Pris: 2 695 000 kr eller högstbjudande Länk för budgivning

Läs mer

U PPSALA L UTHAGEN 60:17 Blomgatan 11 A

U PPSALA L UTHAGEN 60:17 Blomgatan 11 A U PPSALA L UTHAGEN 60:17 Blomgatan 11 A Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

R ASBOKILS-TIBBLE 5:37 Rasbokils-Tibble 404

R ASBOKILS-TIBBLE 5:37 Rasbokils-Tibble 404 R ASBOKILS-TIBBLE 5:37 Rasbokils-Tibble 404 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB HANINGE RIBBY 2:221 GRÄNSVÄGEN 27 C, 137 41 VÄSTERHANINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Telefon Mobil Org nr E-post/webb Kvistvägen 8 136 68 VENDELSÖ 08-776 20 91 070-468 23

Läs mer

Augustinervägen 2, 247 51 Dalby

Augustinervägen 2, 247 51 Dalby A U GUSTINERN 7 Augustinervägen, 47 51 Dalby Överlåtelsebesiktning för köpare Mars 014 011 SBR Byggingenjörerna Version 011-01 Adress Telefon Fax Org nr E-post Rönnviksgatan 13 17 34 Malmö 040 685 85 10

Läs mer

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 1 Nordic Försäkring och kunden Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Org Nr 556418-5014 Anders Personsgatan

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Säljare Sohana Josefsson 1/1-del Drakskeppsvägen 8A, 183 63 Täby Objekt Fastigheten Vaxholm Trädgårdsmästaren 11 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna

Läs mer

U PPSALA F ULLERÖ 44:19 Åskmolnsvägen 21

U PPSALA F ULLERÖ 44:19 Åskmolnsvägen 21 U PPSALA F ULLERÖ 44:19 Åskmolnsvägen 21 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

U P P S AL A R AS B O - H O V G Å R D E N 1 : 3 Rasbo-Hovgården 111 Ektomt, Almunge

U P P S AL A R AS B O - H O V G Å R D E N 1 : 3 Rasbo-Hovgården 111 Ektomt, Almunge U P P S AL A R AS B O - H O V G Å R D E N 1 : 3 Rasbo-Hovgården 111 Ektomt, Almunge Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare

Läs mer

U PPSALA Å RSTA 11:127 Vinbärsgatan 6

U PPSALA Å RSTA 11:127 Vinbärsgatan 6 U PPSALA Å RSTA 11:127 Vinbärsgatan 6 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge

M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge M Ä S TAR E N 14 Prostvägen 18 Huddinge Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-05-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14 Pirvägen 28, 612 37 FINSPÅNG Uppdragsnummer: 7852 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

U PPSALA D ALBY 5:1 Dalby Ekbacken 11

U PPSALA D ALBY 5:1 Dalby Ekbacken 11 U PPSALA D ALBY 5:1 Dalby Ekbacken 11 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

U PPSALA L UTHAGEN 52:8 Geijersgatan 35 A

U PPSALA L UTHAGEN 52:8 Geijersgatan 35 A U PPSALA L UTHAGEN 52:8 Geijersgatan 35 A Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

U P P S AL A VAS K E S TA 5 : 1 8 Vaksala Kyrkväg 27, Uppsala

U P P S AL A VAS K E S TA 5 : 1 8 Vaksala Kyrkväg 27, Uppsala U P P S AL A VAS K E S TA 5 : 1 8 Vaksala Kyrkväg 27, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare SFF Samfundet för Fastighetsekonomi

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

G R I M S TA 44:240 Vitmåravägen 48 Upplands Väsby

G R I M S TA 44:240 Vitmåravägen 48 Upplands Väsby G R I M S TA 44:240 Vitmåravägen 48 Upplands Väsby Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2

Läs mer

B ÖRJE-SKÄGGESTA 14:6 Skäggesta Gröndal 207

B ÖRJE-SKÄGGESTA 14:6 Skäggesta Gröndal 207 B ÖRJE-SKÄGGESTA 14:6 Skäggesta Gröndal 207 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Odalbonden 12

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Odalbonden 12 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Odalbonden 12 Orrgatan 7 C, 582 39 LINKÖPING Uppdragsnummer: 7185 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

LÅNGGATAN 5 FÖLLINGE. Objektnr 35099

LÅNGGATAN 5 FÖLLINGE. Objektnr 35099 LÅNGGATAN 5 FÖLLINGE Objektnr 35099 Villa i Föllinge Föllinge-Backen 2:60, Krokom kommun, Föllingebygden församling Objektnr 35099 Läge Tomt Bostadshus Trevlig villafastighet belägen i utkanten av Föllinge

Läs mer

Badholmsvägen -Bovallstrand -Rejäl sjöbod på egen fastighet- Lev livet vid havet

Badholmsvägen -Bovallstrand -Rejäl sjöbod på egen fastighet- Lev livet vid havet Badholmsvägen -Bovallstrand -Rejäl sjöbod på egen fastighet- Lev livet vid havet Sjöbod på egen fastighet På charmiga Badholmsvägen, med gott om parkeringsplatser ligger fastigheten med genuin sjöbod

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

TYRESTA 4:13 LITSLENA. Objektnr 35134

TYRESTA 4:13 LITSLENA. Objektnr 35134 TYRESTA 4:13 LITSLENA Objektnr 35134 Byggnadstomt i Litslena Registerbeteckning: Tyresta 4:13, Villberga församling, Enköpings kommun Objektnummer 35134 Läge: Vackert läge i skogsbrynet med utsikt över

Läs mer

U P P S A L A S T O R V R E TA 5 1 : 7 Orionvägen 16, Storvreta

U P P S A L A S T O R V R E TA 5 1 : 7 Orionvägen 16, Storvreta U P P S A L A S T O R V R E TA 5 1 : 7 Orionvägen 16, Storvreta Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare Medlemmar i SBR-K Svenska

Läs mer

Örebro Lund 9:10. Granliden 5 B. Överlåtelsebesiktning för säljare 2015 06 15 08:00

Örebro Lund 9:10. Granliden 5 B. Överlåtelsebesiktning för säljare 2015 06 15 08:00 Örebro Lund 9:10 Granliden 5 B Överlåtelsebesiktning för säljare 2015 06 15 08:00 Innehållsförteckning 1 Granskning av tillhandahållna handlingar samt information från uppdragsgivaren 2 Okulär besiktning

Läs mer

H OLLY W OODVÄGEN 41 Sollentuna

H OLLY W OODVÄGEN 41 Sollentuna H OLLY W OODVÄGEN 41 Sollentuna Överlåtelsebesiktning plus för säljare 2015-06-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Rådgivningsavdelningen informerar om Överlåtelsebesiktning September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

U P P S AL A B E R T H Å G A 3 5 : 1 9 Herrhagsvägen 259, Uppsala

U P P S AL A B E R T H Å G A 3 5 : 1 9 Herrhagsvägen 259, Uppsala U P P S AL A B E R T H Å G A 3 5 : 1 9 Herrhagsvägen 259, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Besiktning nr 14927 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sida 1 av 9 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN För detta utlåtande gäller uppdragsbekräftelse upprättad

Läs mer

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsbeskrivning Fastighetsbeskrivning Hallsberg Skävi 1:2 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda Hallsberg Skävi 1:2, en vackert belägen villafastighet i utkanten av Vretstorp. De fakta som ligger till grund för försäljningen

Läs mer

Eskilstuna, 11 ha FYRA SKIFTEN ÅKER

Eskilstuna, 11 ha FYRA SKIFTEN ÅKER Eskilstuna, 11 ha FYRA SKIFTEN ÅKER Dessa fyra åkerskiften som är del av gården Tummelsta ligger i Stenkvista-Ärla församling, 15 km söder om Eskilstuna. Områdena har en total areal om 11,29 ha fördelat

Läs mer

UP P SALA FULL ERÖ 31 :6 Vintergatsvägen 8, Storvreta

UP P SALA FULL ERÖ 31 :6 Vintergatsvägen 8, Storvreta UP P SALA FULL ERÖ 31 :6 Vintergatsvägen 8, Storvreta Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K Svenska

Läs mer

Finansiera eget boende = extra villa för uthyrning/företagande. Ullevivägen 64, Bålsta, Bålsta, Ullevi. 2 995 000 kr eller högstbjudande

Finansiera eget boende = extra villa för uthyrning/företagande. Ullevivägen 64, Bålsta, Bålsta, Ullevi. 2 995 000 kr eller högstbjudande Visningsmaterial Finansiera eget boende = extra villa för uthyrning/företagande Ullevivägen 64, Bålsta, Bålsta, Ullevi Boarea: 241 m2 (biarea: 162 m2) Tomtarea: 1 395 m2 Pris: 2 995 000 kr eller högstbjudande

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt, ett stenkast från centrum och bara någon minuts promenad

Läs mer

Besiktningsprotokoll. Överlåtelsebesiktning normal. Kärrbössevägen 17A Älvsjö, 2014-11-13

Besiktningsprotokoll. Överlåtelsebesiktning normal. Kärrbössevägen 17A Älvsjö, 2014-11-13 Huvudkontor Gustavsviksvägen 7 702 30, Örebro E-post: info@svenskkvalitetssakring.se Webbsida: www.svenskkvalitetssäkring.se Besiktningsprotokoll Överlåtelsebesiktning normal Kärrbössevägen 17A Älvsjö,

Läs mer

BESIKTNINGSRESULTAT. - Huspärm fanns att tillgå. - Inga problem föreligger med värmesystemet. - Det finns elgolvvärme i badrum på våning 1 tr.

BESIKTNINGSRESULTAT. - Huspärm fanns att tillgå. - Inga problem föreligger med värmesystemet. - Det finns elgolvvärme i badrum på våning 1 tr. 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Sjödjuret 3, Lomvägen 15, Sjöberg, Sollentuna kommun Lagfaren ägare Jari Arilampi Julia S:t Clair Renard Uppdragsgivare Julia S.t Clair Renard Närvarande vid besiktningen

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

Fastighetens skick. Stora Ängby Allé 9. Protokoll. fastighetsmäkleri. Besiktning Energideklaration Frågelista Ansvar

Fastighetens skick. Stora Ängby Allé 9. Protokoll. fastighetsmäkleri. Besiktning Energideklaration Frågelista Ansvar Fastighetens skick Stora Ängby Allé 9 Protokoll Besiktning Energideklaration Frågelista Ansvar fjelkners fastighetsmäkleri HUS&BESIKTNINGSKOMPANIET Stockholm Doppskon 2 PETER JORDAN AB 2011-03-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Torsdag 2014-06-26 / 2014-0146. Ca 12 17 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Torsdag 2014-06-26 / 2014-0146. Ca 12 17 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Ängen 8, Stockholmsvägen 68, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Carin Jonson Uppdragsgivare Carin Jonson Närvarande vid besiktningen Staffan Jonson Anna Alteg Besiktningsman

Läs mer

Besiktningsprotokoll

Besiktningsprotokoll Huvudkontor Gustavsviksvägen 7 702 30, Örebro E-post: info@svenskkvalitetssakring.se Webbsida: www.svenskkvalitetssäkring.se Besiktningsprotokoll Överlåtelsebesiktning Normal Slåttergränd 33, 183 57 Täby

Läs mer

Östhammar Björnäs 12:11 Björnäs 415, 742 91 Östhammar

Östhammar Björnäs 12:11 Björnäs 415, 742 91 Östhammar 1 Björnäs 415, 742 91 Östhammar Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Fax Org.nr E-post Genvägen 14 018-37 03 19 018-37 06 83 450117-7838 j.k.ingbyra 743 61 Björklinge 070-657 21 45 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

K N I V S TA V R Å 1 : 6 7 1 Gränsgatan 44, Knivsta

K N I V S TA V R Å 1 : 6 7 1 Gränsgatan 44, Knivsta K N I V S TA V R Å 1 : 6 7 1 Gränsgatan 44, Knivsta Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K Svenska

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Berghällen 24 -Fritidshus med havsutsikt på Tanumstrand- Lev livet vid havet

Berghällen 24 -Fritidshus med havsutsikt på Tanumstrand- Lev livet vid havet Berghällen 24 -Fritidshus med havsutsikt på Tanumstrand- Lev livet vid havet Fritidshus med havsutsikt Vi är glada att kunna förmedla Berghällen 24, med det kanske bästa läget i Brf Berghällen med havsutsikt

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ Beskrivning På uppdrag av Falköpings kommun utbjudes fastigheten Falköping Sköttning 7:1 till försäljning. Markområdet utgörs till större delen av betesmark,

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun. Barbro Fornstedt. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0111

BESIKTNINGSOBJEKTET. Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun. Barbro Fornstedt. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0111 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Barbro Fornstedt Uppdragsgivare Barbro Fornstedt Närvarande vid besiktningen Barbro Fornstedt

Läs mer

Lindåsvägen 1 Klagshamn Malmö

Lindåsvägen 1 Klagshamn Malmö Lindåsvägen 1 Klagshamn Malmö Malmö Klagshamn - Strandängarna På ett alldeles unikt läge invid Klagshamns strandängar ligger detta charmiga hus, uppfört år 1928 och tillbyggt 1976. Huset har genomgått

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Solhöjdsvägen 3 Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Solhöjdsvägen 3 Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmigt hus med stor tomt med möjligheter. 25 minuter från stan och ca 4,5 mil från

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Smultronvägen 2 B Kommun Härjedalen Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Smultronvägen 2 B Kommun Härjedalen Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Härjedalen Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Härlig stuga i fantastisk miljö. Närhet till natur, skidåkning, fiske m.m. Stor möjlighet

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

BOSTADSRÄTT - VILHELMSRO Vilhelmsrogatan 38

BOSTADSRÄTT - VILHELMSRO Vilhelmsrogatan 38 BOSTADSRÄTT - VILHELMSRO Vilhelmsrogatan 38 KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsrättslägenhet Boarea: 123 m2 Antal rum: 5 rum och kök. Byggår: 1991-1993 Avgift: 7 470 kr/mån. Utgångspris: 625 000kr eller enl.

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Sågen 5, Virkesgränd 11, Viggbyholm, Täby kommun. Fredrik Persson. Torsdag 2014-08-28 / 2014-0155. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Sågen 5, Virkesgränd 11, Viggbyholm, Täby kommun. Fredrik Persson. Torsdag 2014-08-28 / 2014-0155. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Sågen 5, Virkesgränd 11, Viggbyholm, Täby kommun Lagfaren ägare Fredrik Persson Uppdragsgivare Fredrik Persson Närvarande vid besiktningen Fredrik Persson Besiktningsman

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer