Riksdagens protokoll 2012/13:50. Måndagen den 14 januari. Protokoll. Kl /13:50. 1 Justering av protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksdagens protokoll 2012/13:50. Måndagen den 14 januari. Protokoll. Kl. 15.00 15.02 2012/13:50. 1 Justering av protokoll"

Transkript

1 Riksdagens protokoll 2012/13:50 Måndagen den Kl Protokoll 2012/13:50 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 17, 18, 19 och 20 december. 2 Meddelande om partiledardebatt Talmannen meddelade att partiledardebatt skulle äga rum onsdagen den 16 januari kl Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 17 januari kl skulle följande statsråd närvara: Utbildningsminister Jan Björklund (FP), utrikesminister Carl Bildt (M), landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C), statsrådet Ulf Kristersson (M) och statsrådet Anna-Karin Hatt (C). 4 Meddelande om aktuell debatt Talmannen meddelade att på begäran av Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om klimatförändringens omfattning och effekter anordnas tisdagen den 29 januari kl Från regeringen skulle miljöminister Lena Ek (C) delta. Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: Till talmannen Begäran om aktuell debatt: nya oroande fakta om klimatförändringens omfattning och effekter Den senaste tiden har det kommit inte mindre än fyra nya rapporter som visar att de ekologiska, mänskliga och ekonomiska effekterna av den pågående klimatförändringen blir mycket allvarligare än man hittills räknat med. 1

2 Prot. 2012/13:50 EU:s miljöbyrå EEA redovisar i studien Climate Change, Impacts and Vulnerability in Europe 2012 omfattande konsekvenser för svenskt vidkommande på grund av högre temperatur i kombination med mer nederbörd, till exempel ökad översvämningsrisk, skador på byggnader och infrastruktur och ökad utbredning av skadeinsekter och sjukdomar. Världsbankens rapport Turn Down the Heat visar att jordens medeltemperatur kan öka med fyra grader till år 2060 även om världens länder gör vad de åtagit sig för att minska klimatpåverkan. Detta kan leda till att en del platser på jorden blir obeboeliga. En global temperaturökning med fyra grader betyder minst sex grader i Skåne och kanske grader i Norrland. FN:s miljöorgan UNEP:s rapport Bridging the Gap visar att de politiska beslut som har tagits för att möta klimathoten är helt otillräckliga. Skillnaden ökar mellan vad som behöver göras och vad regeringarna verkligen gör. OECD:s energibyrå IEA säger i sin årsrapport World Energy Outlook 2012 att om man ska klara utsläppsmålen kan man inte bygga någon ny infrastruktur för fossila bränslen. Allt utsläppsutrymme detta århundrade är redan intecknat av befintliga anläggningar och sådana som håller på att byggas. Den svenska klimatpolitiken är baserad på propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik från år De fyra tunga rapporterna ovan ger oss ny kunskap som inte fanns då riksdagen behandlade propositionen. Än mindre än förut är det acceptabelt att minska finansieringen av det internationella klimatarbetet och anslagen för klimatanpassning, energieffektivisering och stöd till förnybar energi i Sverige. Det behövs en särskild debatt för att belysa hur dessa nya fakta ska påverka den svenska politiken. Stockholm den 29 november 2012 Gunvor G Ericson (MP) Mehmet Kaplan (MP) Gruppledare Gruppledare 5 Meddelande om frågestunder våren 2013 Talmannen meddelade att ett meddelande om frågestunder torsdagar kl våren 2013 delats ut till riksdagens ledamöter. 6 Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott Talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2012/13:6 för tisdagen den 6 november i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från finansutskottet. 2

3 7 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Prot. 2012/13:50 Interpellation 2012/13:177 Till riksdagen Interpellation 2012/13:177 Målet om fördubblad export av Jennie Nilsson (S) Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 24 januari Skälet till dröjsmålet är resor. Stockholm den 20 december 2012 Utrikesdepartementet Ewa Björling (M) Enligt uppdrag Fredrik Jörgensen Expeditionschef Interpellation 2012/13:194 Till riksdagen Interpellation 2012/13:194 Motorsportens relation till statliga myndigheter av Per Svedberg (S) Interpellationen kommer att besvaras den 14 februari Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang. Stockholm den 9 februari 2013 Socialdepartementet Stefan Attefall (KD) Enligt uppdrag Marianne Jenryd Expeditionschef Interpellation 2012/13:195 Till riksdagen Interpellation 2012/13:195 Försvarsmaktens rekryteringsmöjligheter vid SM-veckan av Per Svedberg (S) Interpellationen kommer att besvaras den 14 februari Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang. Stockholm den 8 februari 2013 Socialdepartementet Stefan Attefall (KD) Enligt uppdrag Marianne Jenryd Expeditionschef 3

4 Prot. 2012/13:50 Interpellation 2012/13:196 Till riksdagen Interpellation 2012/13:196 Fortifikationsverkets inställning till bilsporten av Per Svedberg (S) Interpellationen kommer att besvaras den 14 februari Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang. Stockholm den 8 januari 2013 Socialdepartementet Stefan Attefall (KD) Enligt uppdrag Marianne Jenryd Expeditionschef 8 Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 2012/13:FPM34 Utveckling av relationer mellan EU och rymdorganisationen ESA KOM(2012) 671 till utbildningsutskottet 2012/13:FPM35 Kommissionens integrationsrapport om den inre marknaden KOM(2012) 752 till finansutskottet 2012/13:FPM36 Meddelande om en ny syn på utbildning KOM(2012) 669 till utbildningsutskottet 2012/13:FPM37 Meddelande för en väl fungerande marknad för energi KOM(2012) 663 till näringsutskottet 2012/13:FPM38 Förordning om fluorerade växthusgaser KOM(2012) 643 till miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:FPM39 Skydd för företagen mot vilseledande marknadsföring KOM(2012) 702 till civilutskottet 2012/13:FPM40 Biodrivmedel och indirekt förändrad markanvändning (ILUC) KOM(2012) 595 till miljö- och jordbruksutskottet 2012/13:FPM41 Genomförandebeslut om nyinrättandet av Euresnätverket K(2012) 8548 till arbetsmarknadsutskottet 2012/13:FPM42 Rekommendation om inrättande av en ungdomsgaranti KOM(2012) 729 till arbetsmarknadsutskottet 2012/13:FPM43 Moderniseringen av statsstödsregelverket (Almuniapaketet) förslag till ändring av rådets statsstödsförordningar KOM(2012) 725, KOM(2012) 730 till näringsutskottet 4

5 9 Anmälan om inkomna granskningsrapporter från Riksrevisionen Prot. 2012/13:50 Talmannen anmälde att följande granskningsrapporter inkommit från Riksrevisionen: RiR 2012:25 Den kommunala ekonomin och hållbara offentliga finanser RiR 2012:26 Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? RiR 2012:27 Utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen fungerar det? 10 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Proposition 2012/13:58 till utbildningsutskottet Skrivelser 2012/13:47 till justitieutskottet 2012/13:62 till utbildningsutskottet 11 Bordläggning och beslut om förlängd motionstid Anmäldes och bordlades Propositioner 2012/13:55 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion 2012/13:56 Informationsutbytesavtal med Antigua och Barbuda 2012/13:57 Informationsutbytesavtal med Saint Lucia 2012/13:61 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling Skrivelser 2012/13:51 Mål för friluftslivspolitiken 2012/13:52 Riksrevisionens rapport om statens roll på spelmarknaden 2012/13:59 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 2012/13:60 Kommunikationsutrustning i fordon Kammaren biföll talmannens förslag att motionstiden för prop. 2012/13:55 samt skr. 2012/13:51 och 52 skulle förlängas till onsdagen den 30 januari. 5

6 Prot. 2012/13:50 EU-dokument KOM(2012) 744 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden KOM(2012) 772 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marin utrustning och om upphävande av direktiv 96/98/EG KOM(2012) 776 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering av händelser inom civil luftfart och om ändring av förordning (EU) nr 996/2010 och upphävande av direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordning (EG) nr 1321/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 1330/2007 KOM(2012) 788 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter Konstitutionsutskottets betänkanden 2012/13:KU8 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen 2012/13:KU13 Snabbare omval Civilutskottets betänkande 2012/13:CU4 Insolvens- och utsökningsrätt 12 Anmälan om interpellationer Anmäldes att följande interpellationer framställts den 20 december 2012/13:188 Teckenspråkstolksutbildningens framtid av Thomas Strand (S) till utbildningsminister Jan Björklund (FP) 2012/13:189 Finansdepartementet och utanförskapet av Peter Persson (S) 2012/13:190 Riksrevisionens granskning av budgetpropositionen av Bo Bernhardsson (S) 2012/13:191 Hushållens skuldsättning av Fredrik Olovsson (S) 2012/13:192 Statens stöd till Rett Center av Eva Olofsson (V) till socialminister Göran Hägglund (KD) 6

7 den 21 december 2012/13:193 Statens stöd till Rett Center av Agneta Luttropp (MP) till socialminister Göran Hägglund (KD) Prot. 2012/13:50 den 7 januari 2012/13:194 Motorsportens relation till statliga myndigheter av Per Svedberg (S) till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) 2012/13:195 Försvarsmaktens rekryteringsmöjligheter vid SMveckan av Per Svedberg (S) till försvarsminister Karin Enström (M) 2012/13:196 Fortifikationsverkets inställning till bilsporten av Per Svedberg (S) till statsrådet Stefan Attefall (KD) den 9 januari 2012/13:197 Makulering av svenska utsläppsrätter av Per Bolund (MP) den 11 januari 2012/13:198 Rekrytering av unga kriminella av Lena Olsson (V) till justitieminister Beatrice Ask (M) 2012/13:199 Hästnäringen i Boden av Maria Stenberg (S) till näringsminister Annie Lööf (C) 2012/13:200 Utdelning av post och postservicen av Tina Ehn (MP) till statsrådet Anna-Karin Hatt (C) Interpellationerna 2012/13: redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 15 januari. Interpellationerna 2012/13:199 och 200 redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 22 januari. 7

8 Prot. 2012/13:50 13 Anmälan om frågor för skriftliga svar Anmäldes att följande frågor för skriftliga svar framställts den 20 december 2012/13:224 Export av svenska fiskefartyg till Västsahara och andra känsliga regioner av Jens Holm (V) till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) 2012/13:225 Kapstadskonventionen av Suzanne Svensson (S) till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) 2012/13:226 3:12-reglerna av Anders Karlsson (S) 2012/13:227 Förslag till nya antigaylagar i Ryssland av andre vice talman Ulf Holm (MP) till utrikesminister Carl Bildt (M) 2012/13:228 Konkurrenssituationen för ideellt verkande läxhjälpsorganisationer av Lotta Hedström (MP) 2012/13:229 Lönesummeregeln i 3:12 av Anders Karlsson (S) den 4 januari 2012/13:230 Samernas situation av Carina Hägg (S) till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) 2012/13:231 Lokalval i Somaliland av Carina Hägg (S) till utrikesminister Carl Bildt (M) 2012/13:232 Sänkt ersättning till mjölkbönderna av Hans Hoff (S) till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) den 8 januari 2012/13:233 Fallande sysselsättning och ökande arbetslöshet av Anders Karlsson (S) till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) 2012/13:234 Tillsyn av snabblåne- och inlåningsföretag av Anders Karlsson (S) till statsrådet Peter Norman (M) 8

9 den 9 januari 2012/13:235 Patenträttigheter och språkval av Anders Karlsson (S) till näringsminister Annie Lööf (C) Prot. 2012/13:50 den 10 januari 2012/13:236 Utsatta barn av Carina Hägg (S) till justitieminister Beatrice Ask (M) 2012/13:237 Europarådets konvention om våld mot kvinnor av Carina Hägg (S) till justitieminister Beatrice Ask (M) 2012/13:238 Karenstid för politiskt sakkunniga av Peter Persson (S) till statsminister Fredrik Reinfeldt (M) 2012/13:239 Ökad läkemedelssäkerhet för barn av Agneta Luttropp (MP) till socialminister Göran Hägglund (KD) 2012/13:240 Yrkeshögskolorna av Helene Petersson i Stockaryd (S) till statsrådet Nyamko Sabuni (FP) 2012/13:241 Skyddet av svenska produktionsenheter av Helene Petersson i Stockaryd (S) till näringsminister Annie Lööf (C) 2012/13:242 Skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella av Helena Leander (MP) till socialminister Göran Hägglund (KD) den 11 januari 2012/13:243 Poliser på landsbygden av Lena Olsson (V) till justitieminister Beatrice Ask (M) 2012/13:244 Arbetsförmedlingens regelverk av Pia Nilsson (S) till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) den 2012/13:245 Postservicen på landsbygden av Lena Olsson (V) till statsrådet Anna-Karin Hatt (C) Frågorna 2012/13: redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 15 januari. Fråga 2012/13:245 redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 22 januari. 9

10 Prot. 2012/13:50 14 Anmälan om skriftliga svar på frågor Anmäldes att skriftliga svar på följande frågor inkommit den 2 januari 2012/13:212 Telefonförsäljning av Christina Oskarsson (S) till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP) 2012/13:215 Lagstiftning och resurser mot rasistiska uttalanden av Peter Persson (S) till justitieminister Beatrice Ask (M) 2012/13:216 Ekobrottsmyndigheten av tredje vice talman Jan Ertsborn (FP) till justitieminister Beatrice Ask (M) 2012/13:218 Kustnära fiske av Suzanne Svensson (S) till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) 2012/13:225 Kapstadskonventionen av Suzanne Svensson (S) till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) den 3 januari 2012/13:224 Export av svenska fiskefartyg till Västsahara och andra känsliga regioner av Jens Holm (V) till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) den 8 januari 2012/13:213 Samhällskostnader för vårdskador av Hans Hoff (S) 2012/13:223 Vikten av att färdigställa viktiga spårprojekt av Elin Lundgren (S) till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) den 9 januari 2012/13:219 Den statliga förvaltningspolitiken av Meeri Wasberg (S) till statsrådet Stefan Attefall (KD) 10

11 den 2012/13:220 Inlandets näringsliv av Isak From (S) till näringsminister Annie Lööf (C) Prot. 2012/13:50 Svar inkommet den redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 22 januari. Övriga svar redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 15 januari. 15 Kammaren åtskildes kl Förhandlingarna leddes av talmannen. Vid protokollet ANDERS NORIN /Eva-Lena Ekman 11

12 Prot. 2012/13:50 Innehållsförteckning 1 Justering av protokoll Meddelande om partiledardebatt Meddelande om frågestund Meddelande om aktuell debatt Meddelande om frågestunder våren Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen Anmälan om inkomna granskningsrapporter från Riksrevisionen Hänvisning av ärenden till utskott Bordläggning och beslut om förlängd motionstid Anmälan om interpellationer Anmälan om frågor för skriftliga svar Anmälan om skriftliga svar på frågor Kammaren åtskildes kl Tryck: Elanders, Vällingby 2013

Riksdagens protokoll 2013/14:52. Måndagen den 13 januari. Protokoll. Kl. 15.00 15.01 2013/14:52. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2013/14:52. Måndagen den 13 januari. Protokoll. Kl. 15.00 15.01 2013/14:52. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2013/14:52 Måndagen den Kl. 15.00 15.01 Protokoll 2013/14:52 1 Justering av protokoll Protokollen för den 16, 17, 18 och 20 december justerades. 2 Meddelande om information från regeringen

Läs mer

Riksdagens protokoll 2012/13:10. Tisdagen den 16 oktober. Protokoll. Kl. 13.00 13.44 2012/13:10. 1 Avsägelse

Riksdagens protokoll 2012/13:10. Tisdagen den 16 oktober. Protokoll. Kl. 13.00 13.44 2012/13:10. 1 Avsägelse Riksdagens protokoll 2012/13:10 Tisdagen den Kl. 13.00 13.44 Protokoll 2012/13:10 1 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Magdalena Andersson (M) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot

Läs mer

Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor

Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU12 Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2010/11:14) till ändringar

Läs mer

Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna

Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU7 Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2010/11:9) om ett avtal mellan

Läs mer

Utlåtande om vitboken En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma

Utlåtande om vitboken En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma Socialutskottets utlåtande 2007/08:SoU3 Utlåtande om vitboken En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma Sammanfattning I utlåtandet behandlas vitboken En EU-strategi för hälsofrågor

Läs mer

År Antal evenemang Antal unika deltagare Antal unika arrangörer

År Antal evenemang Antal unika deltagare Antal unika arrangörer Almedalsveckan Statistik 2015 5 juli 2015 Statistik Almedalsveckan 2015 År Antal evenemang Antal unika deltagare Antal unika arrangörer 2015 3465 35000 1645 2014 3513 35 000 1459 2013 2285 20 000 1229

Läs mer

Riksdagens protokoll 1996/97:8. Onsdagen den 2 oktober. Protokoll 1996/97:8. Kl. 9.00 9.23. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 1996/97:8. Onsdagen den 2 oktober. Protokoll 1996/97:8. Kl. 9.00 9.23. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 1996/97:8 Onsdagen den Protokoll 1996/97:8 Kl. 9.00 9.23 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 24 och 26 september. 2 Ny riksdagsledamot, m.m. Upplästes och lades

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning

Riksdagen en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning September 2007 Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och bestämma om allting.

Läs mer

Skiljemannakonventionen och uppsägning av avtal med Norge (prop. 2005/06:94)

Skiljemannakonventionen och uppsägning av avtal med Norge (prop. 2005/06:94) Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU24 Skiljemannakonventionen och uppsägning av avtal med Norge (prop. 2005/06:94) Sammanfattning Utskottet tillstyrker att riksdagen godkänner en konvention varigenom

Läs mer

Tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande

Tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande Justitieutskottets utlåtande 2011/12:JuU2 Tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens

Läs mer

Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden

Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden Justitieutskottets utlåtande 2009/10:JuU16 Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om inhämtande

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Lättläst: innehållet och språket är anpassat för att ge lite lättare texter till dem som behöver det. Sveriges riksdag Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges

Läs mer

Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv och förordning vad gäller information till allmänheten om receptbelagda läkemedel och humanläkemedel

Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv och förordning vad gäller information till allmänheten om receptbelagda läkemedel och humanläkemedel Konstitutionsutskottets yttrande Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv och förordning vad gäller information till allmänheten om receptbelagda läkemedel och humanläkemedel Till socialutskottet

Läs mer

Användningen av kreditbetyg i riskhantering

Användningen av kreditbetyg i riskhantering Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU28 Användningen av kreditbetyg i riskhantering Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet proposition 2013/14:108 Användningen av kreditbetyg i riskhantering.

Läs mer

Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen

Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen Näringsutskottets utlåtande 2011/12:NU7 Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om audiovisuella

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:38

Regeringens proposition 2010/11:38 Regeringens proposition 2010/11:38 Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation hållbar energi Prop. 2010/11:38 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25

Läs mer

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Sammanfattning I betänkandet behandlar finansutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop.

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Riksdagens protokoll 2012/13:81. Onsdagen den 20 mars. Protokoll. Kl. 09.00 22.57 2012/13:81. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2012/13:81. Onsdagen den 20 mars. Protokoll. Kl. 09.00 22.57 2012/13:81. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2012/13:81 Onsdagen den Kl. 09.00 22.57 Protokoll 2012/13:81 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 mars. 2 Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från

Läs mer

Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2009-05-07 Patientnämnden 21-30 Tid: Torsdagen den 7 maj 2009, kl. 13:00-16:40 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth

Läs mer

Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU24 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU21 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse 2015/16:60

Läs mer

Riksdagens protokoll 1995/96:61. Fredagen den 23 februari. Protokoll 1995/96:61. Kl. 9.00 9.29

Riksdagens protokoll 1995/96:61. Fredagen den 23 februari. Protokoll 1995/96:61. Kl. 9.00 9.29 Riksdagens protokoll 1995/96:61 Fredagen den Protokoll 1995/96:61 Kl. 9.00 9.29 1 Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden och arbetsmarknadsutskottet Andre vice talmannen meddelade att på grund av

Läs mer

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU16

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU16 Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU16 Säkerhetsskydd m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlas riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS1 Säkerhetsskydd m.m., en motion med anledning av framställningen

Läs mer

Kunskap i havsfrågor 2020

Kunskap i havsfrågor 2020 Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande 2012/13:MJU7 Kunskap i havsfrågor 2020 Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om kunskap i havsfrågor 2020 från kartläggning

Läs mer

Beskattning av etanolbränsle

Beskattning av etanolbränsle Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU4 Beskattning av etanolbränsle Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2012/13: 183 Beskattning av etanolbränsle. Förslaget

Läs mer

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(10) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S), 46-62 Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser Allmänhetens entré, Riksgatan 3 Riksdagsbiblioteket,

Läs mer

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen

Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 6 maj 2013 kl 18.30-20.30 Ajournering 20.06-20.15 ande Ej tjänstgörande ersättare Ann Pettersson (M), ordförande Stefan Andersson (S) Gösta Nilsson (FP)

Läs mer

Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott

Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU10 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott Sammanfattning I betänkandet behandlar justitieutskottet proposition 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande

Läs mer

Preliminära hålltider för kammarens sammanträden 2014 2018

Preliminära hålltider för kammarens sammanträden 2014 2018 Preliminära hålltider för kammarens sammanträden 2014 2018 2014/1 /15 Vecka 49 Onsdag 3 december kl. 09.00 Arbetsplenum (budgetramarna) 2015 Vecka 3 Tisdag 13 januari kl. 13.00 Interpellationssvar Onsdag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2009:1332 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

Läs mer

En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation

En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU19 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2007/08:117 En långsiktigt hållbar

Läs mer

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU6 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens förslag (prop. 2008/09:222) om att riksdagen dels

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Regeringens skrivelse 2012/13:43

Regeringens skrivelse 2012/13:43 Regeringens skrivelse 2012/13:43 2012 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2012/13:43 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 november

Läs mer

Program Almedalen 2010

Program Almedalen 2010 Program Almedalen 2010 SVN i Almedalen 2010, Folkets Bio, Adelsgatan 39, Visby Möt politiker Partiernas syn på hur personer med funktionsnedsättning kan få riktiga arbeten (Samtalet filmas och läggs ut

Läs mer

Granskning av grönbok om mobil hälsa

Granskning av grönbok om mobil hälsa Socialutskottets utlåtande 2013/14:SoU29 Granskning av grönbok om mobil hälsa Sammanfattning I utlåtandet behandlar utskottet Europeiska kommissionens grönbok om mobil hälsa ( m-hälsa ), KOM(2014) 219.

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Justitieutskottets betänkande 2008/09:JuU27 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2008/09:149 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften,

Läs mer

Skadestånd och bodelning

Skadestånd och bodelning Civilutskottets betänkande 2006/07:CU14 Skadestånd och bodelning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2006/07:32, vari föreslås vissa ändringar i äktenskapsbalkens bodelningsregler.

Läs mer

Grönbok om framtidens belysning

Grönbok om framtidens belysning Näringsutskottets utlåtande 2011/12:NU16 Grönbok om framtidens belysning Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om framtidens belysning (KOM(2011) 889). Syftet

Läs mer

en ny lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.

en ny lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter. Näringsutskottets betänkande 2012/13:NU18 Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2012/13:122 där det föreslås

Läs mer

Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen

Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen Socialutskottets yttrande 2015/16:SoU3y Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 22 oktober 2015 att ge socialutskottet möjlighet att yttra sig över

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 1406-0826 Landstingsstyrelsen Förslag till lokalt regelverk för omställningsstöd för förtroendevalda Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Vitbok om hypotekslån

Vitbok om hypotekslån Finansutskottets utlåtande 2007/08:FiU27 Vitbok om hypotekslån Sammanfattning I utlåtandet redovisar utskottet sin granskning av Europeiska kommissionens vitbok (KOM [2007] 807 slutlig) om integreringen

Läs mer

Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU11y Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer Till civilutskottet Civilutskottet beslutade den 26 april 2016

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:180

Regeringens proposition 2013/14:180 Regeringens proposition 2013/14:180 Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen Prop. 2013/14:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-15.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

Arvsrättsliga frågor. Civilutskottets betänkande 2007/08:CU12. Sammanfattning

Arvsrättsliga frågor. Civilutskottets betänkande 2007/08:CU12. Sammanfattning Civilutskottets betänkande 2007/08:CU12 Arvsrättsliga frågor Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet sju motionsyrkanden från den allmänna motionstiden år 2007 om olika arvsrättsliga frågor. Motionsyrkandena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-12 1-16 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-18.20 ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Stefan Widerberg (C) ordförande Carina

Läs mer

Regeringens skrivelse 2012/13:60

Regeringens skrivelse 2012/13:60 Regeringens skrivelse 2012/13:60 Kommunikationsutrustning i fordon Skr. 2012/13:60 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 december 2012 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Öppet hus i riksdagen Program. Välkommen! Lördag 14 mars kl. 12 16

Öppet hus i riksdagen Program. Välkommen! Lördag 14 mars kl. 12 16 Öppet hus i riksdagen Program Välkommen! Lördag 14 mars kl. 12 16 2 Öppet Hus i riksdagen Aktiviteter på bestämda klockslag Kl. 12.20 Miniriksdag för barn (se sid. 7) Kl. 13.00 Föreläsning: Riksdagen och

Läs mer

Biståndsavräkningar och partiernas löften före valet 2014

Biståndsavräkningar och partiernas löften före valet 2014 Analys Diakonias analys och kommentarer Biståndsavräkningar och partiernas löften före valet 2014 I den budget som nyligen presenterades aviserade regeringen att hela 8,4 miljarder kronor från det svenska

Läs mer

Riksdagens protokoll 2013/14:44. Onsdagen den 11 december. Protokoll. Kl. 09.00 21.07 2013/14:44. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2013/14:44. Onsdagen den 11 december. Protokoll. Kl. 09.00 21.07 2013/14:44. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2013/14:44 Onsdagen den Kl. 09.00 21.07 Protokoll 2013/14:44 1 Justering av protokoll Protokollet för den 5 december justerades. 2 Meddelande om aktuell debatt om svenska resultat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-12-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-12-18 Datum Plats och tid Ystads Saltsjöbad, lokal Silver 09:00 12:10 (Ajournering 10:50 11:00) Beslutande Jan Erlandsson (C) Ordförande Carl-Axel Johansson (KD) 1:e vice ordförande Ingrid Ek (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1(23) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 08.30-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 16 april 2009, kl 09.00-16.30. Plats: Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten, vån 3.

Protokoll. Tid Torsdagen den 16 april 2009, kl 09.00-16.30. Plats: Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten, vån 3. Tid Torsdagen den 16 april 2009, kl 09.00-16.30 Plats: Ribbingsgatan 1, sammanträdesrum Jätten, vån 3. Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Torgny Larsson (S) 2:e vice ordförande Nedim

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

Minister Leena Luhtanen

Minister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar) I enlighet med 96 2 mom. i

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg Näringsdepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 235 Förslag till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan

Läs mer

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU18 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lagändringar till följd av

Läs mer

Riksdagens protokoll 2013/14:26. Onsdagen den 13 november. Protokoll. Kl. 09.00 12.12 16.00 16.08 2013/14:26. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2013/14:26. Onsdagen den 13 november. Protokoll. Kl. 09.00 12.12 16.00 16.08 2013/14:26. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2013/14:26 Onsdagen den Kl. 09.00 12.12 16.00 16.08 Protokoll 2013/14:26 1 Justering av protokoll Protokollet för den 7 november justerades. 2 Meddelande om frågestund Tredje vice

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:113

Regeringens proposition 2014/15:113 Regeringens proposition 2014/15:113 Begränsning av mangan i dieselbränslen Prop. 2014/15:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Åsa Romson (Miljö-

Läs mer

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Kommunstyrelsen Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Justerat den 13 september 2006 Anslaget den 14 september 2006 Annika Billström Kristina

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Beslutande ledamöter Britt Åhsling (M), ordförande Amanda Höjer (C), vice ordförande Jette Bergström (S), 2:e vice

Läs mer

Ramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv

Ramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv Näringsutskottets yttrande 2007/08:NU2y Ramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra

Läs mer

Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan

Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU3 Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan Sammanfattning I betänkandet behandlas budgetpropositionen utgiftsområde 16 (prop. 2006/07:1) såvitt avser

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

Riksdagens protokoll 2013/14:112. Tisdagen den 13 maj. Protokoll. Kl. 09.00 13.47 2013/14:112. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2013/14:112. Tisdagen den 13 maj. Protokoll. Kl. 09.00 13.47 2013/14:112. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2013/14:112 Tisdagen den Kl. 09.00 13.47 Protokoll 2013/14:112 1 Justering av protokoll Protokollet för den 7 maj justerades. 2 Ansökan om fortsatt ledighet Tredje vice talmannen meddelade

Läs mer

Teater, dans och musik i särskild ordning

Teater, dans och musik i särskild ordning Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU21 Teater, dans och musik i särskild ordning Sammanfattning Utskottet behandlar i betänkandet 14 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2004 och 2005 med förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Riksdagens protokoll 2015/16:105 Fredagen den 13 maj

Riksdagens protokoll 2015/16:105 Fredagen den 13 maj Riksdagens protokoll 2015/16:105 Fredagen den Kl. 09.00 10.32 1 Justering av protokoll Protokollet för den 22 april justerades. 2 Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Jenny Bengtsson

Läs mer

Riksdagens protokoll 2011/12:99. Onsdagen den 18 april. Protokoll. Kl. 09.00 20.51 2011/12:99. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2011/12:99. Onsdagen den 18 april. Protokoll. Kl. 09.00 20.51 2011/12:99. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2011/12:99 Onsdagen den Kl. 09.00 20.51 Protokoll 2011/12:99 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 12 april. 2 Ledighet Förste vice talmannen meddelade att Lena Olsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Bror Sterner

Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Bror Sterner Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg Kenneth Rosén Ingrid Karlsson Solveig Mäkinen Patrik

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-08-22

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-08-22 1(6) Plats och tid MunktellArenan, rum Rossvik, klockan 15:00-16:50 Beslutande Ersättare Mona Kanaan (S), ordförande Anette Stavehaug (V) Alexandra Karjel (MP) Göran Tillenius (M) Henry Aldrin (KD) Kerstin

Läs mer

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet PROTOKOLL Justeringsdatum 2005-09-07 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ 2005-09-06 BU 4/05 Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet Tid Tisdagen den 6 september kl. 14.00-16.10 Plats

Läs mer

Granskning av grönbok om försäkring mot katastrofer

Granskning av grönbok om försäkring mot katastrofer Försvarsutskottets utlåtande 2012/13:FöU12 Granskning av grönbok om försäkring mot katastrofer Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om försäkring mot naturkatastrofer

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Bidrag för glasögon till barn och unga

Bidrag för glasögon till barn och unga Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU4 Bidrag för glasögon till barn och unga Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden KALLELSE 2006-08-15 Tid: Torsdag 2006-08-24 kl 14.30 Plats: Konferensrum, plan 5, Skånehuset, Kristianstad Kallade: Ewa Pihl Krabbe ledamot (s) ordförande Anna-Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Bohusrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 19-26 Ordförande Lennart Jonsson (M)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 20007-12-13 114 Plats och tid Bibliotekshuset kl. 17.45-19.00 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Vägen från Paris Miljö- och energidepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 110 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Vägen efter

Läs mer

Riksdagens protokoll 2005/06:19. Fredagen den 21 oktober. Protokoll. Kl. 09.00 09.47 11.00 12.21 2005/06:19. 1 Avsägelse

Riksdagens protokoll 2005/06:19. Fredagen den 21 oktober. Protokoll. Kl. 09.00 09.47 11.00 12.21 2005/06:19. 1 Avsägelse Riksdagens protokoll 2005/06:19 Fredagen den Kl. 09.00 09.47 11.00 12.21 Protokoll 2005/06:19 1 Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Margareta Israelsson (s) avsagt sig uppdraget som ledamot i

Läs mer

Riksdagens protokoll 2008/09:122. Onsdagen den 20 maj. Protokoll. Kl. 09.00 22.41 2008/09:122. 1 Justering av protokoll

Riksdagens protokoll 2008/09:122. Onsdagen den 20 maj. Protokoll. Kl. 09.00 22.41 2008/09:122. 1 Justering av protokoll Riksdagens protokoll 2008/09:122 Onsdagen den Kl. 09.00 22.41 Protokoll 2008/09:122 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 maj. 2 Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Läs mer

Riksrevisonens rapport om att gå i pension

Riksrevisonens rapport om att gå i pension Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU8 Riksrevisonens rapport om att gå i pension Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:33 Riksrevisionens rapport

Läs mer

En effektivare kriminalisering av penningtvätt

En effektivare kriminalisering av penningtvätt Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU25 En effektivare kriminalisering av penningtvätt Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:121 En effektivare kriminalisering

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Granskning av grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld

Granskning av grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld Konstitutionsutskottets utlåtande 2012/13:KU26 Granskning av grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld Sammanfattning Konstitutionsutskottet behandlar i detta utlåtande kommissionens

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer