Skog i Mora-Noret som ägs av Aktiebolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skog i Mora-Noret som ägs av Aktiebolag"

Transkript

1 Skog i Mora-Noret som ägs av Aktiebolag Mora Noret 161:4 Unik möjlighet för AB eller annan juridisk person att förvärva skog och investera i en större skogsfastighet nära Mora då säljaren är ett aktiebolag. Fastigheten har bra arrondering med god tillgänglighet till vägar och är belägen på jämn och plan mark. Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen uppgår skogsmarken till ca 146 ha med ett virkesförråd om m3sk varav m3sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m3sk/ha/år vilket ger en hög årlig värdetillväxt på din investering. 6 jakträtter varav 5 kan upplåtas i Mora-Norets viltvårdsområde om ca ha. Utgångspris kr Försäljningsförfarande: Bud senast Ansvarig mäklare: Anders Henriksen Skogsbyrågruppen, Mora Skogsbyrå AB, Fridhemsgatan 1, Mora Tel: ,

2 Belägenhet Noret 161:4 omfattas av 4 skogsmarkskiften som ligger väl samlade ca 12 km öster om Mora. Fastigheten nås via bland annat S. Bomansbergsvägen samt Ickvägen. Se översiktskartor i skala 1: samt 1: Se även skogskartor i skala 1: Juridisk person Möjlighet för juridisk person att förvärva fastigheten då säljaren är ett aktiebolag. Skogsmark På fastigheten har det upprättats en skogsbruksplan i april 2020 av Jerker Axelsson. Enligt inventeringen omfattar skogsmarken ca 146 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca m3sk varav ca m3sk är skog i slutavverkningsbar ålder, huggningsklass G2, S1 och S2. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,5 m3sk/ha och år. Avdelning 1. På grund av tjällossning är ej allt virke bortforslat från virkesvältorna vid Ickvägen. Transport kommer utföra snarast möjligt. Skogsvård Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder: Avdelning 4. Enligt skogsinventeringen finns: Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering (ca 0,2 ha) av avdelning 26, skifte 2 Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten på tillträdesdagen. Skogsvårdslagen På brukningsenheter större än 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Detta innebär med hänsyn till ransoneringsregeln att ca 42 ha för närvarande kan föryngringsavverkas, dvs all skog som för närvarande har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning. (Om man äger skogsfastighet i Mora kommun sedan tidigare beräknas avverkningsmöjligheten på hela innehavet i kommunen). Avdelning 9. Jakt & Fiske Fastigheten har 6 jakträtter (en jakträtt för ägaren och 5 st jakträtter som kan upplåtas) i Mora-Noret viltvårdsområde, ca ha. Kontaktperson för VVO är Ingvar Norell, tfn Noret 197:1 ingår i Mora Östra älgskötselområde. Fastigheten ingår i Mora-Våmhus Fiskevårdsområde.

3 Fastighetsgränser Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar inte för ytterligare uppmarkering av dessa. Taxeringsvärde Taxeringsvärdet är fastställt för år 2018 och uppgår till totalt kr fördelat på: Skogsmark Skogsimpediment kr kr Natur och Kultur Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Avdelning 22 samt 57 inom skifte 1 berörs av registrerade kulturhistoriska lämningar avseende kolningsanläggning. Avdelning 20. Avdelning 15. Ickvägen Belåning Egendomen säljs fri från lån. Avdelning 13. uppgifter Fastighetens areal enligt fastighetsregistret uppgår till 159,9850 ha fördelat på landareal 159,1670 ha samt vattenareal 0,8180 ha. uppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 161,6 ha fördelat på skogsmark 146,3 ha, impediment 11,9 ha samt övrig mark 3,4 ha. Pantbrev och inteckningar Fastigheten är gravationsfri. Servitut Rättigheter-förmån: Vattentäkt/Gångväg (Officialservitut). Rättigheter-förmån: Vattentäkt/Gångväg (Officialservitut). Rättigheter-last: Starkström (Ledningsrätt). Förmån för Borlänge Tjärna 15:32.

4 Gemensamhetsanläggningar / samfälligheter m.m. Noret 161:4 äger andel i Mora Färnäs GA:1 som förvaltas av Östbygge samfällighetsförening. Andelstalet är av totalt andelar. Uttaxering sker årligen, den senast utdebiterade kostnaden var ca kr. För frågor kring vägarna kan ordförande Joakim Linder kontaktas på Mora S:1-2 Mora Jordägare Andel: 0, % Mora Noret s: Bysamfällda vägar, strandområde, damm samt områden i Södra Bomansberg. Andel: 1,745% Avdelning 47. Avdelning 69. Avdelning 36. Försäljningsförfarande Försäljning av fastigheten sker genom skriftligt bud. Säljaren förbehålls fri prövningsrätt. Efter anbudstidens utgång kan säljaren fritt anta inkommet skriftligt anbud eller erbjuda anbudsbudgivare att delta i en efterföljande förhandling/budgivningsauktion. Skriftligt bud skall vara Skogsbyrågruppen, Mora Skogsbyrå, Fridhemsgatan 1, Mora tillhanda senast Det går även bra att maila anbudet till: Använd gärna bifogad budblankett. Märk kuvertet med Noret 161:4. Södra Bomansbergväg. Fastighetsbildning Vid eventuell fastighetsreglering till eget innehav svarar köparen för förrättningskostnaden. Betalningsvillkor 10 % av köpeskillingen erläggs kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

5 Visning Ingen visning av fastigheten kommer att ske. Besiktning och undersökningsplikt Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med hjälp av sakkunnig, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i denna fastighetsbeskrivning har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. Uppskattningen av fastighetens skogliga innehåll bygger på stickprovsvisa mätningar i varje avdelning med hjälp av relaskop, höjdmätare och klave. Avvikelser från verkliga förhållanden kan således förekomma både i enskilda bestånd samt summan av dessa på grund av uppskattningsmetodens relativa osäkerhet. Uppgifterna ger därför ingen garanti för att fastighetens skogliga innehåll är exakt beräknade och fritar inte en köpare från sin undersökningsplikt vid förvärv. I köpekontraktet kommer det tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. Avdelning 81. Ansvarig fastighetsmäklare Anders Henriksen, Skogsbyrågruppen Mora Skogsbyrå AB, Fridhemsgatan 1, Mora. Telefon Förvärvstillstånd Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs inte för juridisk person. Avdelning 31. Mäklarassistent Fredrik Mikaelsson, Skogsbyrågruppen Mora Skogsbyrå AB, Fridhemsgatan 1, Mora. Telefon

6 Skala 1: (1 cm i kartan motsvarar 1000 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria Medgivande behövs för varje form av mångfaldigande, spridning, publicering eller återgivande av denna karta.

7 Skala 1:50000 (1 cm i kartan motsvarar 500 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria Medgivande behövs för varje form av mångfaldigande, spridning, publicering eller återgivande av denna karta.

8 Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 146,3 90 Myr/kärr/mosse 11,9 7 Berg/Hällmark 0,0 <1 Inäga/åker 0,0 <1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,9 1 Annat 2,5 2 Summa landareal 161,6 Vatten 0,0 Prod. Annat Myr Virkesförråd Totalt m³sk Medeltal m³sk per hektar 155 m³sk % ha Tall ,6 Gran ,6 Björk ,8 Asp 13 <1 0,1 GråAl 6 <1 0,0 Tall Björk Gran Bonitet Fastighetens medelbonitet är beräknad till Tillväxt m³sk per ha Tillväxt för perioden m³sk per år 5,5 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder 756 Avverkningsförslag m³sk Föryngringsavverkning 0 Gallring 2379 Totalt under perioden 2379 Förväntad tillväxt första växtsäsongen 772 m³sk m³sk per ha 5,3

9 Skogens fördelning på åldersklasser Virkesförråd Åldersklass Totalt m³sk Tall % Gran % Björk % Asp % GråAl ha % m³sk /ha % Kalmark 0,2-9 år 6, , , , , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt [0,4] Summa/Medel 146, fördelning, aktuell 15 Produktionsmål Naturvårdsmål % 10 5 Virkesförråd: m³sk 0 Kalmark E Skog Åldersklasser fördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 15 Produktionsmål Naturvårdsmål % 10 5 Virkesförråd: m³sk 0 Kalmark E Skog Åldersklasser Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 21 % (30,9 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 5 % (7,1 ha).

10 Skogens fördelning på huggningsklasser Huggningsklass ha % Virkesförråd Totalt m³sk Tall % Gran % m³sk /ha Björk % Asp % GråAl % Kalmark K1 0,2 K2 Röjningsskog R1 7, R2 42, Gallringsskog G1 43, G2 2, Föryngrings- S1 13, avverknings- S2 26, skog S3 11, Lågproducer- E1 ande skog E2 E3 Överstånd/Skikt [0,4] Summa/Medel 146, Kalmark K1 K2 Röjningsskog R1 Plantskog Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. R2 G2 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Behandlad kalmark Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts. Ungskog Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog. Gallringsskog G1 Normal gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringsavverkningsskog S1 S2 S3 E1 E2 E3 Skog som kan föryngringsavverkas Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. Skog som är mogen att föryngringsavverkas Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden. Skog i föryngringsbar ålder Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. Lågproducerande skog Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada. Gles skog Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag. Skog av hagmarkskaraktär Gles skog av hagmarkskaraktär % R1 R2 G1 G2 S1 S2 S3

11 Skogens fördelning på målklasser Virkesförråd Tillväxt Antal Målklass ha % m³sk % m³sk % avd PG 146,3 100, , ,0 139 PF - produktion 0 PF - naturvård 0 NS 0 NO 0 Summa 146,3 100, , ,0 139 Impediment ha % Myr 11,9 7 Berg 0,0 <1 PG Målklasser Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd: PG Produktionsmål med miljöhänsyn I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal. PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal. NS Naturvårdsmål med skötsel I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl. NO Naturvårdsmål, orört I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

12 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Avd Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 1 0,2 15 R2 T PG Tall 60 Älgskador Plantröjning 1 2,8 Gran 40 Lövuppslag Röjning 3 Gran äldre 2 0,2 120 S2 T PG Tall ,9 3 0,3 20 R2 G PG Gran 100 Luckigt Röjning 1 3,8 Olikåldrigt 4 0,5 75 S1 T PG Tall ,8 Gran ,3 15 R2 T PG Tall 100 Älgskador Plantröjning 1 2,8 Lövuppslag Röjning 3 6 1,2 75 S1 T PG Tall ,3 Gran ,3 45 G1 T PG Tall Underv röj f gallring 1 6,7 Gran Gallring ,4 15 R2 T PG Tall 100 Röjning 1 2,7 9 0,7 15 R2 T PG Tall 80 Svåra älgskador Plantröjning 1 2,7 Gran 20 Röjning ,5 25 R2 G PG Tall 30 Svåra älgskador Röjning 1 3,1 Gran 70 Tall yngre 11 0,7 60 G1 T PG Tall Gran äldre 8,3 Gran 45 25

13 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Avd Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 12 2,1 20 R2 G PG Tall 20 Röjt Röjning 1 3,6 Gran ,2 20 R2 T PG Tall 80 Röjt Röjning 1 4,4 Gran ,5 60 G1 T PG Tall ,5 Gran ,5 40 G1 T PG Tall Gallring ,8 Gran ,1 90 S1 T PG Tall ,1 0,4 55 G1 T PG Tall Granunderväxt 7,2 18 0,2 20 R2 G PG Gran 100 Röjning 1 3,8 19 0,6 45 G1 T PG Tall Gallring ,6 20 0,7 55 G1 T PG Tall Gallring ,2 21 0,7 45 G1 T PG Tall Gallring ,9 Gran ,4 25 G1 T PG Tall Röjt Röjning 1 6,0 Gran Älgskador Gallring ,5 7 R1 T PG Tall 70 Viltskador Plantröjning 2 2,5 Gran 30 Lövuppslag Röjning 3 Gran äldre

14 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Avd Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 24 1,1 40 G1 T PG Tall Överslutet Underv röj f gallring 1 7,7 Gran 5 15 Gallring ,6 17 R2 T PG Tall 100 Röjt Röjning 1 4,9 Älgskador 26 2,9 40 G1 T PG Tall Gallring ,1 Gran ,6 55 G1 T PG Tall Gallring ,6 Gran Björk ,2 60 G1 T PG Tall Gallring ,8 Gran 5 20 Björk ,2 100 S3 T PG Tall Granunderväxt 4,3 Gran Gamla lövträd Björk Asp ,8 20 R2 G PG Tall 20 Luckigt Hjälpplantering 1 3,0 Gran 80 Tall yngre Röjning 1 Beståndsrester 31 2,1 40 G1 T PG Tall Överslutet Underv röj f gallring 1 8,3 Gran 5 12 Gallring ,2 65 S1 G PG Tall Tall yngre 9,0 Gran Björk 5 24

15 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Avd Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 33 0,3 45 G1 T PG Tall Olikåldrigt Gallring ,9 Gran ,4 40 G1 T PG Tall Gallring ,7 35 0,4 50 G1 T PG Tall Gallring , ,6 100 S2 T PG Tall ,9 0,2 50 G1 T PG Tall Olikåldrigt 6,1 Gran ,7 45 G1 T PG Tall Södra delen Gallring ,9 Gran 5 17 Yngre 39 6,2 60 G1 T PG Tall Gallring ,8 (-0,2)L ,5 100 S2 T PG Tall ,8 Björk ,1 90 S2 T PG Tall ,9 42 6,9 15 R2 T PG Tall 90 Luckigt Hjälpplantering 1 2,7 Gran 10 Fröträdsbrunnar Röjning ,6 55 G1 T PG Tall Gallring ,7 44 1,6 100 S2 T PG Tall ,6 45 1,5 30 R2 T PG Tall 100 Svagt röjt Röjning 1 3,4 Varier bonitet Gallring

16 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Avd Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 46 1,1 55 G1 T PG Tall Överslutet Gallring ,8 Gran ,6 160 S2 T PG Tall Ev NO-område 3,9 48 0,9 30 G1 T PG Tall Svagt röjt Underv röj f gallring 1 5,0 Gallring ,1 70 S2 T PG Tall Glest 4,1 Gran Olikåldrigt 50 1,3 15 R2 T PG Tall 100 Lövuppslag Röjning 1 4,4 (-0,1)L Älgskador Fuktig mark 51 1,0 15 R2 T PG Tall 90 Älgskador Röjning 1 3,4 Gran ,5 8 R1 T PG Tall 100 Plantröjning 2 2,8 53 1,1 8 R1 T PG Tall 80 Lövuppslag Hyggesrensning 1 2,2 iii Gran 20 Beståndsrester Plantröjning ,5 120 S3 T PG Tall Sumpskog 4,5 Gran Orört Björk ,0 15 R2 T PG Tall 60 Svåra älgskador Lövröjning 1 2,5 Gran 10 Lövuppslag Röjning 3 Björk 30 Fuktig mark Enstaka grova tallar

17 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Avd Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 56 0,5 60 G1 G PG Tall Olikåldrigt Underv röj f gallring 1 6,5 Gran Gallring Löv Björk ,9 15 R2 T PG Tall 80 Älgskador Röjning 1 4,2 Gran 20 Fuktig mark Enstaka grova tallar Kolningsanläggning 58 0,2 15 R1 T PG Tall 80 Svåra älgskador Lövröjning 1 1,8 Gran 20 Lövuppslag Röjning 3 Fuktig mark 59 0,6 75 G2 G PG Tall Olikåldrigt Underv röj f gallring 1 5,8 Gran Fuktig mark Gallring Löv Björk (A) 60 0,5 35 G1 T PG Tall Försumpat Underv röj f gallring 1 5,0 Gran Olikåldrigt Gallring Björk Diken Varier bonitet 61 3,0 120 S2 T PG Tall Nygallrat 4,8 (-0,2)L Gran ,5 55 G1 T PG Tall Svagt nygallrat Gallring ,1 Olikåldrigt ,5 140 S3 T PG Tall Sumpskog 2,6 0,7 80 S1 T PG Tall Nygallrat 5,2

18 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd nr 65 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 0,5 140 S2 T PG Tall Nygallrat 3,1 Gran 5 19 Försumpat Björk ,4 100 S1 T PG Tall Nygallrat 5,6 67 0,3 35 G1 T PG Tall svagt nygallrat Gallring ,0 68 0,6 45 G1 T PG Tall Svagt nygallrat Gallring , ,5 75 S1 T PG Tall Nygallrat 6,9 1,6 75 S1 T PG Tall Nygallrat 6,9 Gran 5 19 Olikåldrigt 0,4 120 S2 T PG Tall Nygallrat 2,7 Gran Luckigt Björk 5 20 Olikåldrigt 0,4 160 S2 T PG Tall Nygallrat 3,1 73 0,9 60 G1 T PG Tall Nygallrat Gallring , ,6 100 S3 T PG Tall Sumpskog 5,1 Gran Orört Björk ,2 100 S3 T PG Tall Sumpskog 3,1 Gran Orört Björk 20 13

19 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Avd Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 76 0,7 25 R2 G PG Tall 10 Röjt Röjning 1 4,0 Gran ,4 20 R2 T PG Tall 70 Röjt Röjning 1 3,2 Gran ,6 15 R2 T PG Tall 70 Delv försumpat Röjning 1 2,5 Gran 30 Gran äldre Älgskador ,4 120 S3 T PG Tall Försumpat 3,4 Gran 5 19 Björk yngre Björk Orört 0,3 60 S3 B PG Tall Orört 6,9 Gran Tall äldre Björk ,6 90 S1 T PG Tall Nygallrat 5,7 82 0,4 50 G1 T PG Tall Svagt gallrat Gallring ,4 83 1,0 15 R2 T PG Tall 70 Lövuppslag Röjning 1 3,3 (-0,1)L Gran 20 Försumpat Björk 10 Södra delen 84 0,7 15 R2 T PG Tall 60 Försumpat Röjning 1 2,5 Gran 30 Lövuppslag Björk 10 Älgskador

20 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd nr 85 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 0,3 100 S3 B PG Tall Lågor 4,0 Gran Glest Björk Granföryngring 86 0,2 50 S3 B PG Tall Sumpskog 2,7 Björk ,4 20 R2 G PG Tall 10 Delv försumpat Röjning 1 3,6 Gran [0,4] 80 Skärm G PG Björk ,2 88 0,8 15 R2 G PG Tall 40 Försumpat Lövröjning 1 3,0 Gran 60 Lövuppslag Röjning ,8 5 R1 T PG Tall 60 Luckigt Hjälpplantering 1 2,3 iii (-0,1)L Gran 20 Viltskador Hyggesrensning 1 Björk 20 Lövuppslag Plantröjning 2 Beståndsrester Röjning ,9 120 S2 G PG Tall Fuktig mark 3,4 Gran Granunderväxt Björk ,2 20 R2 T PG Tall 90 Svagt röjt Röjning 1 4,3 Gran ,5 5 R1 T PG Tall 50 Luckigt Hjälpplantering 1 2,3 iii Gran 30 Svåra viltskador Plantröjning 2 Björk 20 Lövuppslag Gran äldre

21 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1 Avd nr 93 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 1,2 100 S2 T PG Tall Fuktig mark 5,0 Gran Försumpat Norra delen ,1 120 S2 T PG Tall Fuktig mark 2,9 Gran Delv försumpat Björk Glest Gran o björk under 2,8 100 S2 T PG Tall Försumpat 4,3 Gran ,9 100 S2 T PG Tall Fuktig mark 5,5 Gran ,5 140 S2 G PG Tall ,7 Gran Björk ,0 120 S3 T PG Tall Sumpskog 2,4 Gran Varier bonitet Björk ,1 Myr

22 Avdelningsbeskrivning Skifte: 2 Avd nr 1 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 0,7 90 S2 T PG Tall Nygallrat 5,1 (-0,1)L Gran Olikåldrigt 2 2,1 20 R2 T PG Tall 90 Röjt Röjning 1 4,4 Gran 5 Björk 5 3 0,9 55 G1 T PG Tall Nygallrat Gallring ,2 Gran ,2 45 G1 T PG Tall Nygallrat Gallring ,4 Gran ,4 35 G1 T PG Tall Nygallrat Gallring ,0 6 1,5 20 R2 T PG Tall 100 Röjt Röjning 1 4,5 7 0,4 40 G1 G PG Tall Nygallrat Gallring ,3 Gran Luckigt Björk GråAl ,7 40 G1 T PG Tall Nygallrat Gallring ,6 Gran ,6 65 S1 T PG Tall Nygallrat 7,8 (-0,1)L 0,6 80 S1 T PG Tall Nygallrat 6,8 11 0,7 45 G1 T PG Tall Nygallrat Gallring ,8 Gran 25 18

23 Avdelningsbeskrivning Skifte: 2 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Avd Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 12 0,7 25 R2 G PG Gran 100 Röjt Röjning 1 4,0 Olikåldrigt 13 0,3 20 R2 G PG Tall 30 Svagt röjt Röjning 1 3,5 Gran ,5 10 R2 T PG Tall 70 Beståndsrester Hyggesrensning 1 2,4 iii Gran 30 Gran äldre Plantröjning 1 Lövuppslag Röjning ,0 70 S1 T PG Tall Nygallrat 6,7 16 0,3 35 G1 T PG Tall Nygallrat Gallring ,9 Gran ,3 40 G1 G PG Tall Nygallrat Gallring ,7 Gran ,5 65 G2 T PG Tall Nygallrat Gallring ,1 19 0,5 40 G1 T PG Tall Nygallrat Gallring , ,5 110 S2 T PG Tall Nygallrat 4,3 Gran Färska vindfällen April 2020 Igenväxt dike 0,5 90 S1 T PG Tall Nygallrat 6,1 22 0,7 45 G1 T PG Tall Nygallrat Gallring ,3

24 Avdelningsbeskrivning Skifte: 2 Avd nr 23 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 0,8 80 S1 T PG Tall Nygallrat 6,0 Luckigt Östra delen 24 0,6 55 G1 T PG Tall Nygallrat Gallring ,6 25 0,6 30 R2 G PG Tall 10 Olikåldrigt Röjning 1 2,7 Gran ,2 0 K1 T PG Markberedning 1 Plantering ,3 100 S2 T PG Tall Nygallrat 4,2 Gran 5 22 Luckigt Björk 5 22 Nya vindfällen april Fuktig mark 0,6 130 S2 T PG Tall Varier bonitet 3,8 29 2,5 10 R2 T PG Tall 90 Självföryngrat Plantröjning 1 2,7 iii Gran 10 Beståndsrester Hyggesrensning 1 Lövuppslag västra Röjning ,2 100 S3 T PG Tall Orört 5,8 Gran Björk ,8 120 S3 T PG Tall Sumpskog 2,8 Varier bonitet

25 Avdelningsbeskrivning Skifte: 2 Avd nr 32 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 0,3 120 S3 T PG Tall Sumpskog 3,8 Gran Orört Björk Dike 33 0,8 10 R2 T PG Tall 90 Beståndsrester Hyggesrensning 1 2,7 iii Gran 10 Älgskador Plantröjning 1 Lövuppslag Röjning ,6 10 R2 T PG Tall 100 Försumpat Plantröjning 1 2,1 Lövuppslag Röjning ,6 8 R1 T PG Tall 80 Beståndsrester Hyggesrensning 1 2,5 iii Gran 20 Plantröjning 1 Röjning ,2 80 S3 T PG Tall Sumpskog 4,6 Björk Orört 0,3 120 S2 T PG Tall Försumpat 3,5 Dike 38 0,2 55 G1 T PG Tall Försumpat Underv röj f gallring 1 4,9 Gran Gallring ,3 140 S2 T PG Tall ,4 Gran ,8 Myr 2,5 Kraftledning

26 Avdelningsbeskrivning Skifte: 3 Avd nr 1 När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom år, FF = Förfallen i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 0,2 50 G1 G PG Tall 5 29 Fd inäga 5,7 Gran Luckigt Björk 15 20

27 SKOGSKARTA Plan Noret 161:4 Församling Mora Kommun Mora Län Dalarnas län Planen avser Planläggare Jerker Axelsson Utskriftsdatum :10000

28 SKOGSKARTA Plan Noret 161:4 Församling Mora Kommun Mora Län Dalarnas län Planen avser Planläggare Jerker Axelsson Utskriftsdatum :10000

29 SKOGSKARTA Plan Församling Kommun Län Planen avser Planläggare Utskriftsdatum Noret 161:4 Mora Mora Dalarnas län Jerker Axelsson :10000

30 Budblankett Fastighet: Mora Noret 161:4 Bud: Siffror Bokstäver Budgivare: Namn Adress Postnr & ort Personnummer Mobilnummer/telnr E-post Budgivare: Namn Adress Postnr & ort Personnummer Mobilnummer/telnr E-post Bankreferens Handpenningen lämnas vid kontraktets undertecknande med 10 % av köpeskillingen. Jag/vi är medvetna om att säljaren har fri prövningsrätt liksom att vi tagit del av fastighetsbeskrivningen samt informationen i denna budblankett. Budgivaren är medveten om att buden kommer att visas för den som blir köpare. Budgivaren är medveten om att id-kontroll kommer att ske för den som blir köpare med hänvisning till Lag om åtgärder vid penningtvätt före avtalets undertecknande. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifterna enligt GDPR här: Ort & datum Underskrift Budet skall vara oss tillhanda senast , under adress Skogsbyrågruppen, Mora Skogsbyrå AB, Fridhemsgatan 1, Mora eller e-post Märk kuvertet med Noret 161:4.

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 24,7 98 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

SKOGSKARTA Vaxborg Församling Arjeplog Kommun Arjeplog Norrbottens län Planen avser Planläggare Utskriftsdatum

SKOGSKARTA Vaxborg Församling Arjeplog Kommun Arjeplog Norrbottens län Planen avser Planläggare Utskriftsdatum Vaxborg 2506503 SKOGSKARTA Plan 2506504 Vaxborg Församling Arjeplog Kommun Arjeplog Län Norrbottens län Planen avser 2018-2027 Planläggare Utskriftsdatum 2018-04-30 Huggningsklass Röjningsskog Gallringsskog

Läs mer

Karta Njorukholmen

Karta Njorukholmen Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:100 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:50 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:13 066 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:23 816 SKOGSKARTA Plan 2506505

Läs mer

Fin skogsfastighet i Mora - Noret

Fin skogsfastighet i Mora - Noret Fin skogsfastighet i Mora - Noret Mora Noret 197:1 Obebyggd skogsfastighet endast 10 minuter från Mora centrum ca 1,7 km sydväst om Norra Bomansberg. Mycket lättillgänglig då fastigheten gränsar mot skogsbilväg.

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug Referenskoordinat (WGS84) Foran Sverige AB

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug Referenskoordinat (WGS84) Foran Sverige AB Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) M25847 216-225 Aug. 28 Foran Sverige AB Lat: 67 38' 26.28" N Long: 21 19' 36.79" E

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 77,7 86 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Objekt Svappavara

Objekt Svappavara Objekt 2584070 Svappavara Objekt 2584070 Svappavara SKOGSKARTA Plan M2584070 Församling Vittangi Kommun Kiruna Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare Foran Sverige AB Utskriftsdatum 2016-08-24

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 3,0 73 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 60,1 91 Myr/kärr/mosse 0,6

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Dala 5:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84)

Skogsbruksplan. Planens namn Dala 5:4. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) Planens namn Dala 5:4 Skogsbruksplan Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2018-2027 2018-7 Martin Timander Lat: 62 57' 1.45" N Long: 18 6' 29.59" E

Läs mer

3: Karta S:16 6:7 27:1 7:2 5:10 11:3 7:1 28:5 5:23 10:1 7:6 4:1 3:7

3: Karta S:16 6:7 27:1 7:2 5:10 11:3 7:1 28:5 5:23 10:1 7:6 4:1 3:7 2521509 Karta 3:21 2521509 Karta S:16 27:1 6:7 7:2 5:10 11:3 28:5 7:1 5:23 7:6 10:1 4:1 3:7 SKOGSKARTA Plan SVEASKOG 2521509 Församling Pajala Kommun Pajala Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare

Läs mer

April Ägarförhållanden

April Ägarförhållanden Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Långhed 26:1 Gunnarsmyrskiftet 2016-2025 April 2014 Christer Carlsson Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Ägarförhållanden

Ägarförhållanden Planens namn Föränge 4:13 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 2010 David Wahlund Ägarförhållanden Ägare Referenskoordinat (WGS84) Carl-Erik Carlsson SÄ Norvägen 50

Läs mer

Karta Ullak. Bilaga 1. Meter. Projicerat koordinatsystem: RT gon W. sign:

Karta Ullak. Bilaga 1. Meter. Projicerat koordinatsystem: RT gon W. sign: Karta Ullak. Bilaga 1 736 738 731 7312 7314 7316 7318 732 7322 7324 7326 7328 733 7332 7334 7336 7338 734 7342 7344 7346 7348 735 7352 7354 7356 64666861612614616618626226246266286363263463663864642644646

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Julåsen 3:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Julåsen 3:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Julåsen 3:5 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 217-226 - Uppdaterad Skogliga uppgifter uppdaterade enligt markägarens noteringar.

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 64,3 86 Myr/kärr/mosse 0,5 < Berg/Hällmark 0,8 < Inäga/åker 9,4 2 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0, < Annat 0, < Summa landareal 75,2

Läs mer

Juni Ägarförhållanden

Juni Ägarförhållanden Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Källbergsbo 5:9 mfl 2016-2025 Juni 2016 Love Persson AREAL Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Holm, Börje

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Bud senast Skog i Mora/Landbobyn Mora Landbobyn 21:13 Mindre skogsfastighet med god tillgång till väg fördelat på 2 skiften i närheten av Landbobyn. Fastigheten lämpar sig utmärkt för den självverksamme skogsägaren.

Läs mer

Fiskträsk. Bilaga ±Meter. Projicerat koordinatsystem: sweref99 TM. sign:

Fiskträsk. Bilaga ±Meter. Projicerat koordinatsystem: sweref99 TM. sign: 2505604 Fiskträsk Bilaga 1 648000 652000 656000 660000 664000 668000 672000 676000 680000 684000 688000 692000 7258000 7262000 7266000 7270000 7274000 7278000 7282000 7286000 7290000 7294000 7298000 7302000

Läs mer

Skogsbruksplan SkogsInvest Norr AB. Ägarförhållanden

Skogsbruksplan SkogsInvest Norr AB. Ägarförhållanden Skogsbruksplan Planens namn Holmnäs 1:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 219-228 - SkogsInvest Norr AB Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning,

Läs mer

Skogsbruksplan juli till augusti Per-Anders Gilius. Ägarförhållanden DENEV, MARIAM RUT SIGNE DALVIKSRINGEN 6 JÖNKÖPING

Skogsbruksplan juli till augusti Per-Anders Gilius. Ägarförhållanden DENEV, MARIAM RUT SIGNE DALVIKSRINGEN 6 JÖNKÖPING Skogsbruksplan Planens namn VALLERÅS 46:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2017-2026 juli till augusti 2011 Per-Anders Gilius Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Leksand - Lima Leksand Lima 13:8 Möjlighet att investera i skog och jakt! En lättillgänglig mindre skogsfastighet vid väg, bestående av ett skifte, strax norr om Leksand. Främst slutavverkningsbar

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog och jakt väster om Mora Mora Öna 360:1 Obebyggd skogsfastighet i ett lättillgängligt skifte ca 2,5 mil väster om Mora. Areal 91,2 ha varav skogsmark 70,7 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 4590

Läs mer

Utgångspris: kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog & Jakt i Malung Malung-Sälen Andersviksberg 3:2 Sjönära skog i de södra delarna av Malung-Sälens kommun. Ett mindre skogsskifte som ansluter mot sjön Kvien och har fin tillgänglighet via skogsbilväg.

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-08 Ingemar Olofsson Lat: 63 27' 8.77" N Long:

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 36,7 77 Myr/kärr/mosse 10,7 22 Berg/Hällmark

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Högvalta 1:80:81:82. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Högvalta 1:80:81:82. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Högvalta 1:80:81:82 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016 05 02 Skogsrolf AB Rolf Ljungberg Lat: 59 42' 36.52"

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn SVEASKOG 2523517 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 216-225 214-9 Risbergs Skogskonsult AB Ägarförhållanden Ägare, 1 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Utgångspris: kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Mora/Sollerön Mora Rothagen 08:3 Obebyggd skogsfastighet fördelad på två skiften, ett strax söder om Siljansfors samt ett på Sollerön. Skogsmarken omfattar 54,9 ha och håller ett virkesförråd om

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Mora/Gopshus Mora Gopshus 80:1 Investera i en skogfastighet nära Mora med endast ett skifte om ca 52 ha skogsmark och ett uppskatt virkesförråd på 9 400 m3sk. Av virkesförrådet utgörs ca 7 200 m3sk

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober Planläggningsmetod. Referenskoordinat (WGS84)

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober Planläggningsmetod. Referenskoordinat (WGS84) Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) ÄBBARP:1:3 2015-2024 oktober 2015 Torbjörn Knipbo skogskonsult Okuläruppskattning

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 166,3 91 Myr/kärr/mosse 7,4 4 Berg/Hällmark 2,0

Läs mer

Skogsinvestering i Mora/Hökberg

Skogsinvestering i Mora/Hökberg Skogsinvestering i Mora/Hökberg Mora Öna 255:5 Obebyggd mindre skogsfastighet som ligger väl samlat i ett skifte med närhet till skogsbilväg. Fastigheten lämpar sig utmärkt för den självverksamme skogsägaren

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juni Ägarförhållanden.

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Juni Ägarförhållanden. Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Hålt 2018-2027 Juni 2017 Foran Forest AB Ägarförhållanden Ägare, 0 % Referenskoordinat (WGS84) Sveaskog at: 58

Läs mer

Timmerskog vid sjö i Mora - Bonäs

Timmerskog vid sjö i Mora - Bonäs Timmerskog vid sjö i Mora - Bonäs Mora Bonäs 338:1 Nu är en av de virkesrikaste fastigheterna i Mora till salu! Fastigheten ligger mycket naturskönt mellan de populära bad- och fisketjärnarna Ätjärn och

Läs mer

Skog vackert beläget vid sjö - Mora

Skog vackert beläget vid sjö - Mora Skog vackert beläget vid sjö - Mora Bonäs 399:1 Obebyggd skogsfastighet, vackert belägen vid Bösjöns östra strand. Eventuell möjlighet att avstycka flertalet tomter i attraktivt läge. Åtkomst via skogsbilväg

Läs mer

Försäljningsförfarande: Intresseanmälan till den 19 november 2015

Försäljningsförfarande: Intresseanmälan till den 19 november 2015 Skog i Rättvik/Sunnanhed Del av Rättvik Sunnanhed 116:1 Ett mindre skogsskifte med hög tillväxt där den produktiva skogsmarken uppgår till ca 8,3 ha och virkesförrådet är uppskattat till 1 070 m3sk. Medelboniteten

Läs mer

Skogsfastighet i Orsa, ett skifte, m3sk

Skogsfastighet i Orsa, ett skifte, m3sk Skogsfastighet i Orsa, ett skifte, 3 200 m3sk Orsa Hansjö 203:5 En obebyggd skogsfastighet i ett skifte om ca 35 ha. Fastigheten är lättillgänglig och belägen vid Hällsjön ca 15 km norr om Orsa med ett

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Mora JÄ s:2. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Mora JÄ s:2. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Mora JÄ s:2 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2017-2026 2000-2014 Skogsfirma Per Rapp AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 63,9 89 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Mora - Våmhus Mora Limbäck 103:2 Unik möjlighet för AB eller annan juridisk person att förvärva fastigheten och investera i skog då säljaren är en samfällighetsförening! Investeringsfastighet i

Läs mer

Mindre Skogs- & Jaktfastighet i Orsa

Mindre Skogs- & Jaktfastighet i Orsa Mindre Skogs- & Jaktfastighet i Orsa Orsa Slättberg 18:14 Investera i en mindre skogsfastighet med växtliga ungskogar och mycket goda jaktmöjligheter. Egendomen omfattar ett skogsskifte med ca 14 ha skogsmark

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 15,5 92 Myr/kärr/mosse 0,9 5 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Mora JÄ s:2. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Mora JÄ s:2. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Mora JÄ s:2 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2000-2014 Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Mora JÄ c/o L-O Österström

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 23,1 75 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

37:1 39:2 36:6 37:136:3 36:8 36:936:2 35:12 35:7 35:15 1:17 1:17

37:1 39:2 36:6 37:136:3 36:8 36:936:2 35:12 35:7 35:15 1:17 1:17 27:6 S:1 33:2 33:2 33:2 38:1 38:3 1:4 33:9 33:1056:1 17:3 34:1 33:655:1 35:5 33:533:633:7 35:6 56:1 35:16 32:2 39:2 37:1 S:1 36:6 37:136:3 36:936:2 39:437:2 36:8 S:31 36:536:7 36:10 41:1 35:3 58:1 35:16

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 164,0 77 Myr/kärr/mosse 38,0 18 Berg/Hällmark 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Årtakan 1:23. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Årtakan 1:23. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Årtakan 1:23 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 2012-06 Göran Klarström Framräknad med tillväxt 2016-02 Okuläruppskattning

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn SVEASKOG Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn SVEASKOG 252159 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) 216-225 216-7 Risbergs Skogskonsult AB Taxerad Vissa

Läs mer

Skogsskiften i Orsa / Skattungbyn

Skogsskiften i Orsa / Skattungbyn Skogsskiften i Orsa / Skattungbyn Delar av Orsa Skattungbyn 4:56 Fem skogsskiften om sammanlagt ca 68 ha varav 51,7 ha skogsmark. Försäljningen sker genom fastighetsreglering till av köparen tidigare ägd

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Färnäs Mora Mora Färnäs 422:2 Skogsfastighet bestående av 2 skiften strax öster om Mora. Ett skifte är beläget vid Färnäsänget och ett skifte ca 1,5 km öster om Fåsås fäbodar. Goda vägförbindelser

Läs mer

Skog i Orsa / Stackmora. Orsa Stackmora 17:7

Skog i Orsa / Stackmora. Orsa Stackmora 17:7 Skog i Orsa / Stackmora Orsa Stackmora 7:7 Väl samlat skogsinnehav i fem skiften om sammanlagt 35,3 ha ha varav ca 33,6 ha produktiv skogsmark. Fastigheten är belägen ca 7 km öster om Orsa centrum efter

Läs mer

Skogsfastighet i Mora - Noret

Skogsfastighet i Mora - Noret Skogsfastighet i Mora - Noret Mora Noret 202:1 En mindre obebyggd skogsfastighet i ett skifte om ca 18 ha som är välskött och lättillgänglig belägen ca 8 km öster om Mora. Hela fastigheten består av produktiv

Läs mer

Skog vackert beläget vid sjö - Mora

Skog vackert beläget vid sjö - Mora Skog vackert beläget vid sjö - Mora Bonäs 399:1 Obebyggd skogsfastighet, vackert belägen vid Bösjöns östra strand. Eventuell möjlighet att avstycka flertalet tomter i attraktivt läge. Åtkomst via skogsbilväg

Läs mer

Utgångspris; kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris; kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Mora - Nusnäs Mora Nusnäs 238:5 Talldominerad skogsfastighet om 19 ha med lättföryngrad mark och goda förutsättningar för kvalitétsskogsbruk. Nusnäs 238:5 omfattar två obebyggda skiften. Ett skifte

Läs mer

Skog och jakt i Falun - Aspeboda

Skog och jakt i Falun - Aspeboda Skog och jakt i Falun - Aspeboda Falun Billingsnäs 26:1 Falun Kullerbacken 2:1 Falun Kullerbacken 6:1 Tillfälle att förvärva 3 mindre skogsfastigheter, utmärkt för jakt och som investering för framtiden.

Läs mer

Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda

Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda Mora Gruddbo 166:1 En obebyggd skogsfastighet med 2 skogsskiften där det ena ligger vid Siljan på Sollerön och det andra ligger på baksidan av Gesundaberget.

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Ett mindre skogsskifte i Vika Del av Mora Vika 376:1 Ett skogsskifte nära Vika. Ca 13,3 ha skogsmark och ett uppskattat virkesförråd om 970 m3sk varav ca 220 m3sk är skog i slutavverkningsbar ålder (huggningsklass

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Timmerskog i Orsa - Sundbäck Orsa Sundbäck 7:3 Tillfälle att bli ägare till en virkesrik talldominerad skogsfastighet med god nåbarhet från flertalet åtkomstvägar. Virkesförrådet uppgår, enligt nyligen

Läs mer

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län Ägare Adress Kurt o Anette Pettersson Skepptuna Sursta 195 93 MÄRSTA Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Läs mer

Skog i Mora/Vika med hög tillväxt

Skog i Mora/Vika med hög tillväxt Skog i Mora/Vika med hög tillväxt Mora Vika 363:1 Obebyggd lantbruksfastighet som omfattar 2 skogsskiften väster om Vika. Ca 38 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 5 200 m3sk varav

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Glippsta 7:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Glippsta 7:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Glippsta 7:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2017-2026 2017-10-08 Leif Gustavsson Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Helena

Läs mer

Utgångspris: kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog & Jakt i Orsa Orsa Kyrkby 57: Mindre obebyggd investeringsfastighet i Orsa med goda jaktmöjligheter. Två skiften med en skogsmarksareal som uppgår till 7,9 ha. Virkesförrådet omfattar ca 500 m3sk,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 8,9 9 Myr/kärr/mosse 4,6 31 Berg/Hällmark,1

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Skogsbruksplan Planens namn Narken 14:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2017-2026 20170817 Niemi Skogskonsult AB Lat: 66 55' 20.60" N Long: 22

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Mora/Våmhus Mora Heden 103:1 Obebyggd välarronderad skogsfastighet, ca 25 km norr om Mora, fördelat på 2 skiften med 40,5 ha skogsmark och ett uppskattat virkesförråd på 4 400 m3sk. Ca 2 800 m3sk

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 11,5 55 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Våmhus - Mora Mora Vidbäcken 52:1 Tillfälle att göra en skogsinvestering i de norra delarna av Mora kommun. Fastigheten består av två obebyggda skogsmarkskiften med mycket god nåbarhet via skogsbilväg.

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-09 LRF Konsult Lat: 58 30' 35.00" N Long: 16

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Orsa - Torrvål Orsa Torrvål 5:4 Chans att göra en skogs- och jaktinvestering i Torrvål, Orsa. Torrvål 5:4 består av 4 obebyggda skogsmarksskiften, varav ett större skifte efter Ladubergsvägen. Fastigheten

Läs mer

Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna

Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna Vansbro Noret 19:13 Obebyggd välarronderad skogsfastighet i ett skifte om totalt ca 115,6 ha vackert beläget vid Martjärnen strax norr om Dala-Järna. Den produktiva

Läs mer

Mindre skogsfastighet i Mora/Nusnäs

Mindre skogsfastighet i Mora/Nusnäs Mindre skogsfastighet i Mora/Nusnäs Mora Nusnäs 506:1 Obebyggd skogsfastighet med hög tillväxtförmåga i närheten av Nusnäs by. Totalt 4 skiften med god åtkomst från väg. Den produktiva skogsmarken uppgår

Läs mer

Lättillgänglig skogsfastighet nära Mora

Lättillgänglig skogsfastighet nära Mora Lättillgänglig skogsfastighet nära Mora Mora Morkarlby 263:1 En lättillgänglig skogsfastighet med mycket G1-skog och hög tillväxt ca 1 mil väster om Mora. Skogsmarken omfattar 25,5 ha och virkesförrådet

Läs mer

Mindre skogsfastighet i Mora/Nusnäs

Mindre skogsfastighet i Mora/Nusnäs Mindre skogsfastighet i Mora/Nusnäs Mora Nusnäs 506:1 Obebyggd skogsfastighet med hög tillväxtförmåga i närheten av Nusnäs by. Totalt 4 skiften med god åtkomst från väg. Den produktiva skogsmarken uppgår

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Viborg - Orsa Orsa Viborg 3:3 Chans att investera i skog med fina förutsättningar till god framtida avkastning. Skogsmarken består av ca 73 ha och har ett uppskattat virkesförråd på ca 5 500 m3sk

Läs mer

Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall.

Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall. Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall. Skogsfastighet Hudiksvall Rösånger 2:15 om 6,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 775 m3sk (114 m3sk/ha). Bonitet 5,4. Jakt i Enångers

Läs mer

Försäljningsförfarande; Anbud till den 17:e november 2016 Utgångspris: kr,

Försäljningsförfarande; Anbud till den 17:e november 2016 Utgångspris: kr, Skog i Långlet, Mora Mora Långlet 74:1 Obebyggd skogsfastighet nära Mora. Fastigheten består av ett enda skifte om ca 36 ha inte långt från vasaloppskontrollen i Eldris ca 1 mil väster om Mora. Av den

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog och Jakt i Mora - Venjan Mora Knås 157:1 Skogsfastighet som inbjuder till besök, oavsett om det är med fikakorgen eller för jakt. Skogen är belägen mycket lämpligt efter Ilbäckvägen, norr om Venjan.

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 22, 29 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn KATRINEHOLM LIND 2:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av juli 2013

Skogsbruksplan. Planens namn KATRINEHOLM LIND 2:5. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av juli 2013 Skogsbruksplan Planens namn KATRINEHOLM LIND 2:5 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2016-2025 juli 2013 Björn Forssman Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog och Jakt i Mora - Östnor Mora Östnor 346:1 Skog i anslutning till Österdalälven. Vackert läge vid fäboden Säs, ca 13 km nordväst om Mora centrum. Fastigheten är obebyggd och har en total areal om

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Mora/Våmhus Mora Björkvassla 60: Obebyggd skogsfastighet som omfattar 32,4 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2 32 m3sk varav ca 750 m3sk uppnåt lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning.

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Näsbyn 5:18. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Näsbyn 5:18 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2016-2025 20160530 Niemi Skogskonsult AB Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Timmerskog vid sjö Mora Bonäs 268:1 Nu är ett av det vackraste skiftena på Bonäsheden till salu! Fastigheten gränsar mellan Bonäs-Björkavägen och Ätjärn. De 23 hektaren skogsmark består av plan och fin

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 50,6 84 Myr/kärr/mosse,0 Berg/Hällmark 0,0 < Inäga/åker 4,5 8 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,3 < Annat,8 5 Summa landareal 59, Vatten

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 3,4 73 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

Skogsfastigheter i Orsa/Skattungbyn

Skogsfastigheter i Orsa/Skattungbyn Skogsfastigheter i Orsa/Skattungbyn Orsa Skattungbyn 23:8, 23:10, 23:12 & 98:1 4 obebyggda skogsfastigheter som tillsammans utgör tre skogsskiften om totalt 48,1 ha. Virkesförrådet uppgår till ca 6 750

Läs mer

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kr. Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog i Mora/Utmeland Mora Utmeland 207:1 Ett lättillgängligt skogsskifte vackert beläget vid Ryssån och fäboden Äbbsäl ca 14 km söder om Mora. Skogsmarken omfattar 33,5 ha och virkesförrådet är uppskattat

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Ånhult 5:19. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Ånhult 5:19. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Ånhult 5:19 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) 2019-2028 201904 Skog & Lantbruk AB Okuläruppskattning

Läs mer

Utgångspris: kronor Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Utgångspris: kronor Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skog och jakt i Orsa Orsa Oljonsbyn 15:4 Skogsfastighet i Orsa kommun bestående av mestadels yngre gallringsskogar med hög tillväxt fördelat på två skiften om totalt ca 47 ha. Uppskattat virkesförråd om

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Hägghemmet 1:15. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Hägghemmet 1:15. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Hägghemmet 1:15 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2014-2023 2014-8 Lars Densborn Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84) Jan Andersson

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Skogsskiften i Mora-Vinäs Delar av Mora Vinäs 55: Två skogsskiften om ca 0,9 ha resp. 3,3 ha säljes genom fastighetsreglering till av köparen tidigare ägd fastighet. Skiftena är belägna vid N Vika samt

Läs mer

Skogsfastighet i ett skifte, Orsa

Skogsfastighet i ett skifte, Orsa Skogsfastighet i ett skifte, Orsa Orsa Orsbleck 4:8 En välskött obebyggd skogsfastighet i ett skifte om ca 28 ha. Fastigheten är lättillgänglig och belägen mellan byn Orsbleck och fäboden Enåberg med ett

Läs mer

Skog i Mora - Häradsarvet. Mora Häradsarvet 150:1

Skog i Mora - Häradsarvet. Mora Häradsarvet 150:1 Skog i Mora - Häradsarvet Mora Häradsarvet 150:1 Chans att satsa på skogsägande genom denna lättillgängliga investeringsfastighet med åtkomst via Garbergsvägen samt Lisslarsvägen. Fastigheten består av

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 59.1 9.8 0.0 3.9 72 12 0 5 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1.4 2 Övrig areal 7.4 9 Summa landareal

Läs mer

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast

Försäljningsförfarande: Skriftligt bud senast Foto: www.fotoakuten.se Skog och Jakt i Orsa. Orsa Oljonsbyn 11:4 Mindre obebyggd skogs- och jaktfastighet i ett skifte ca 12 km öster om Orsa. Skogsmarken uppgår till 11,1 ha med ett uppskattat virkesförråd

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Junsele-Krånge 2:104. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Junsele-Krånge 2:104. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Junsele-Krånge 2:14 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 219-228 219-5 Thomas Sandin Ägarförhållanden Ägare, 1 % Referenskoordinat (WGS84) Dan Gustavsson

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Årjäng 1:184. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Årjäng 1:184. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Årjäng 1:184 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2018-2027 2017-08-08 Göran Klarström Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd,

Läs mer

Skogsbruksplan. Mosstakan 1:23 Järnskog-Skillingmark Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Mosstakan 1:23 Järnskog-Skillingmark Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Mosstakan 1:23 Järnskog-Skillingmark Eda Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2018-5 2018-2027 Yngve Ivarsson Sammanställning

Läs mer